RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April hvordan er det med skatten?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?"

Transkript

1 RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger, og det er godt at være opmærksom på forskellen mellem dem. Arbejdsgiverbetalt hjemmearbejdsplads Når en arbejdsgiver kvit og frit stiller en komplet hjemmearbejdsplads til rådighed for en medarbejder, er den private brug af pc en skattefri. Det gælder selvom pc og tilbehør, primært bliver brugt til private formål, og kun i beskedent omfang bliver brugt erhvervsmæssigt. Tilbehør er udstyr som f.eks. cd-brænder, printer, scanner, og udgift til etablering af bredbånd. Skatte- friheden gælder ikke, hvis arbejdsgiveren alene stiller f.eks. en skærm eller printer til rådighed. En hjemme pc-ordning kan finansieres på en af de følgende måder: Arbejdsgiver betaler hele udgiften. Arbejdsgiver og medarbejder deler udgiften. Hvis arbejdsgiver betaler mindst 25 pct. af den samlede udgift, kan medarbejderen fratrække op til kr. om året af sin samlede betaling. Fradraget er ligningsmæssigt fradrag på selvangivelsen

2 Medarbejderen betaler en del af udgiften til ordningen gennem en reduktion i bruttolønnen. Dette er ikke en fordel for medarbejderen. Loven kræver nemlig, at der medregnes et beløb til den skattepligtige indkomst, som svarer til 50 pct. af udstyrets nypris. Reglen gælder for hele den periode, hvor arbejdsgiveren stiller udstyret til rådighed for medarbejderen. En hjemme pc-ordning kan kombineres med en vis egenbetaling. Delvis egenbetaling skal aftales ved hjemme pc-ordningens start. Arbejdsgiveren kan ikke senere kræve at medarbejderen skal betale yderligere til ordningen. Egenbetaling bliver fratrukket i medarbejderens nettoløn. Det er arbejdsgiveren, som afholder udgiften til drift af hjemmearbejdsplad- sen, på samme vilkår, som var det en almindelig arbejdsplads. Arbejdsgiver kan trække driftsudgifter til hjemmearbejdspladsen fra i skat. Arbejdsgiverbetalt bredbånd og telefoni En arbejdsgiver kan betale for den datakommunikation (bredbånd og telefoni), som bliver tilsluttet via medarbejders private pc. Denne ordning er skattefri, når medarbejderen har adgang til netværket på sin arbejdsplads. Skattefriheden gælder også, når arbejdsgiver betaler for telefoni via forbindelsen. Hvis medarbejderen ikke har adgang til netværk på arbejdspladsen, skal medarbejderen betale skat efter reglerne om fri telefon. Det gælder også selvom ordningen er finansieret via en lønnedgang, som svarer til den løbende faste betaling til teleudbyderen. En mobiltelefon er omfattet af reglerne om datakommunikation, når den bliver benyttet som trådløs forbindelse mellem medarbejderens private pc og netværket på arbejdspladsen. Lav en aftale Den erhvervsmæssige brug af en hjemme pc-ordning kan variere. Det er derfor en god idé at lave en aftale om, hvem der skal betale udgifterne til en hjemmearbejdsplads. I aftalen bør det fremgå, hvem der betaler: Vedligeholdelse, service og reparation af udstyr Etablering og løbende udgifter til opkobling af telefon, datatransmission, kontormøbler, belysning m.m. Vær opmærksom på, at hjemmearbejdspladser er omfattet af arbejdsmiljøreglerne. Hvem får kopi af dine breve fra SKAT? Du kan ikke længere være sikker på, at din revisor får en kopi af breve, som SKAT sender til dig. Du har derfor selv ansvaret for at videresende henvendelser fra SKAT til din revisor, så eventuelle tidsfrister ikke overskrides. Hvis din revisor hjælper dig med en skattesag, betragter SKAT din revisor som en partsrepræsentant. Tidligere fik partsrepræsentanten automatisk kopier af SKATs henvendelser. Dermed fik du og din revisor mulighed for at få en hurtig snak om sagen. Der er dog situationer, hvor du skal være særlig opmærksom. Hvis du ikke har haft kontakt med SKAT inden for det seneste år, er det kun dig, der får henvendelsen fra SKAT. Hvis du selv kontakter SKAT betragter SKAT det som udtryk for, at du ikke længere har en revisor. SKAT inddrager ikke din revisor, med mindre du skriftligt beder om det. Hvis du har skiftet revisor, bliver det ikke længere registreret hos SKAT. Når eller hvis SKAT starter en ny sag, vil de undersøge, hvem der sidst repræsenterede dig. Derfor kan du opleve, at din tidligere revisor eller advokat modtager en kopi fra SKAT. Godt råd: Når du modtager et brev fra SKAT med svarfrist kontakt din revisor og aftal det videre forløb. 2

3 Skat og forbrug af egne varer Når du tager varer fra dit lager til eget forbrug, skal du betale skat af værdien af varerne. Det gælder dog kun for de varegrupper, som du rent faktisk handler med. Køber du varer, der ikke indgår i din normale virksomhedsdrift, anses varerne ofte for at være til almindeligt privatforbrug, som ikke vedkommer din virksomhed. Det gælder også, hvis du eksempelvis gør små-indkøb i en dagligvarebutik, som din virksomhed ikke normalt handler med Husstandens størrelse Værdien af forbrug af egne varer bliver beregnet i forhold til din husstands størrelse. Det vil sige antallet af børn, deres alder, medhjælpere på kost osv. fundet sted. Beviset kan være kuponer, kontoudskrifter eller notaer. Herudover skal der være plads til et privatforbrug af passende størrelse i den indkomst, du selvangiver. Fremgår dit private vareforbrug ikke af virksomhedens løbende bogføring, bliver varernes skattemæssige værdi fastsat ud fra et skøn. Du bliver som udgangspunkt beskattet af varer, som du udtager til eget forbrug efter de fastsatte satser på området. Hvis du ikke udtager varer til eget forbrug, skal du også kunne bevise dette. Din revisor kan oplyse dig om satserne for forbrug af varer udtaget fra eget lager. Værdi af forbrug Når du udtager varer fra dit lager til eget forbrug, skal du beregne forbruget i forhold til indkøbsprisen eller produktionsprisen uden tillæg af normal avance. Hvis du betaler kontant for varerne, skal du føre bevis for, at betalingen har 3

4 Arbejdsgiverbetalt uddannelse Skattefri uddannelse og kurser Arbejdsgiverbetalt uddannelse og kurser er skattefrie for den ansatte. Sådan har det været siden 2000, hvor Folketinget lempede skattereglerne på området. Personkredsen Reglerne gælder - ud over ansatte - også: Medlemmer af bestyrelser, udvalg og nævn Personer under uddannelse i A-kasse eller fagforening Elever under uddannelse direkte gennem Arbejdsgivernes Elevrefusion Uddannelse som del af en fratrædelsesordning Hvilke uddannelser? Skattefriheden for arbejdsgiverbetalt uddannelse omfatter alle former for kurser og uddannelser. Undtagen er dog uddannelser, der udelukkende har privat karakter. Udgifter til kørekort til almindelig bil kan f.eks. ikke dækkes skattefrit, medmindre arbejdsgiveren har pligt til at betale udgiften efter anden lovgivning. Hvilke ydelser? Følgende udgifter, som arbejdsgiveren betaler, er skattefrie for den ansatte: Skole- eller deltagerbetaling Udgifter til relevante bøger og materialer. Godtgørelser til dækning af logi, kost og andre fornødenheder. Godtgørelse til transport f.eks. bus og tog. Transporten til uddannelsesstedet i egen bil eller motorcykel bliver godtgjort efter gældende satser for kørselsgodtgørelse. Undtagelser Reglerne gælder i princippet også ansatte hovedaktionærer og ægtefæller. Men skattevæsenet kan vurdere, om uddannelse til nærtstående parter reelt har relevans for virksomheden. Nedgang i bruttoløn Skatterådet har godkendt, at arbejdsgiveren kan betale for den ansattes uddannelse, mod at den ansatte accepterer nedgang i sin bruttoløn. Det forudsættes dog, at de almindelige betingelser er opfyldt. De almindelige betingelser for bruttoløn er beskrevet i RevisorInformerer januar

5 Udenlandsk arbejdskraft: Godt at vide, når du ansætter udenlandske medarbejdere Mange virksomheder vender blikket mod udlandet, når de skal finde arbejdskraft. Vær opmærksom på skatteforholdene. Hovedreglen er, at der skal betales dansk skat af løn, der er tjent i Danmark. Fuld skattepligt: Ansættelse i mindst seks måneder En medarbejder, som bosætter sig i Danmark, i mindst seks sammenhængende måneder, er fuld skattepligtig. Det betyder, at der skal betales indkomstskat efter de normale regler. Skattepligten gælder fra starten af opholdet i Danmark, også selv om medarbejderne i en kortere periode rejser på ferie uden for Danmarks grænser. Dobbelt husførelse En medarbejder kan få fradrag for dobbelt husførelse, hvis han eller hun er midlertidigt bosat i Danmark. Dog kun, hvis boligen i hjemlandet er opretholdt. Teknikerfradrag En medarbejder, der opholder sig i Danmark under tre år, og bliver aflønnet af en udenlandsk arbejdsgiver, kan i visse tilfælde få et teknikerfradrag. Dobbeltbeskatning Ved fuld skattepligt til den danske stat bliver en medarbejder beskattet af hele indkomsten. Det gælder, uanset om lønnen bliver udbetalt af en dansk arbejdsgiver eller en udenlandsk. Da en del af den udenlandske indtægt kan være beskattet dér, reduceres den danske skat efter særlige regler for dobbeltbeskatning. Begrænset skattepligt Begrænset skattepligt gælder for medarbejdere, der ikke bosætter sig i Danmark. Begrænset skattepligt betyder, at medarbejderen kun skal betale dansk skat af den løn, der er tjent i Danmark. Men medarbejderen betaler skat af sin samlede løn i sit hjemland, uanset hvor indkomsten stammer fra. Der findes regler for at undgå dobbeltbeskatning. Højtlønnede nøglemedarbejdere og forskere Medarbejdere, som bliver ansat i en dansk virksomhed til en månedlig løn på minimum kr., kan vælge en bruttoskatteordning. Det betyder, at medarbejderen kun betaler 25 pct. af lønnen i bruttoskat i stedet for den normale indkomstskat. Denne ordning kan maksimalt løbe i 36 måneder. Til gengæld får medarbejderen hverken fradrag eller personfradrag, men der skal betales ATP, AM-bidrag og SP-bidrag. Vikarer over landegrænser Hvis en udenlandsk virksomhed udlejer en medarbejder til en dansk virksomhed, kan medarbejderne blive omfattet af reglerne om arbejdsudlejning. Det betyder, at den udlejede medarbejder skal betale skat til den danske stat fra første arbejdsdag. Ordningen forudsætter, at det er den udenlandske virksomhed der udbetaler lønnen, og at den danske virksomhed råder over arbejdskraften. Kontakt din revisor, hvis du har brug for information og rådgivning. Nærtstående parter De seneste ændringer i årsregnskabsloven betyder, at der som udgangspunkt ikke er krav til noteoplysninger om nærtstående parter for klasse B selskaber. Dog skal man fortsat oplyse om: det moderselskab som udarbejder koncernregnskab datterselskaber eller underliggende virksomheder. ulovlige lån til ledelsen transaktioner mellem nærtstående parter Generelt er oplysninger om transaktioner med nærtstående parter udgået i årsrapporten. Til gengæld skal der indsendes et bilag til selvangivelsen (blanket ). Formålet med bilaget er at oplyse om kontrollerede transaktioner, hvis en juridisk person eller et selskab har bestemmende indflydelse. Det betyder, at eksempelvis transaktioner mellem hovedaktionær/anpartshaver og selskabet skal oplyses i bilaget til selvangivelsen. 5

6 Gevinst og tab på aktier i 2006 Når du udfylder selvangivelsen for 2006, er det første gang, du skal bruge den nye lov om beskatning af aktieavance. Med de nye regler kan du i visse tilfælde vække gamle tab til live, som du ikke tidligere har kunnet trække fra. Gevinster Alle gevinster på aktier i og i fremtiden - bliver beskattet som aktieindkomst. Det gælder uanset om, du har ejet aktierne i over eller under tre år, og om aktierne eller anparterne er børsnoterede eller unoterede. I 2006 bliver aktieindkomst beskattet sådan: indtil kr. med 28 pct. over bundgrænsen med 43 pct. Nye regler med forenklinger Reglerne er blevet forenklet. Nu skal du ikke holde styr på, hvor længe du har ejet aktierne, og om din aktiebeholdning er over eller under den skattefrie bundgrænse. Hvis du har købt aktierne før 1. januar 2006, er du måske omfattet af to lempelige overgangsregler: Du kan sælge dine aktier skattefrit, hvis din beholdning af børsnoterede aktier før 1. januar 2006 var under den skattefri bundgrænse ( kr. for enlige og kr. for ægtefæller). Det gælder også, hvis aktierne er steget i kurs efter 1. januar

7 Salg af aktier bliver beskattet som aktieindkomst. Hvis du i 2006 har solgt aktier, som du har ejet under tre år, kan du dog vælge at få gevinsten beskattet som kapitalindkomst. Det kan være en fordel, hvis du har renteudgifter og før aktieavancen har en negativ kapitalindkomst. Er det tilfældet, vil avancen på aktierne blive beskattet med ca. 33 pct. i stedet for 43 pct. Hvis du i 2006 kun har haft aktieindkomst under progressionsgrænsen, skal du naturligvis vælge aktieskat på 28 pct. Tab på unoterede aktier Har du lidt tab på unoterede aktier, kan du nu også trække tabet fra din øvrige skattepligtige indkomst med skatteværdien. Også selv om du ikke har ejet de unoterede aktier i tre år. Det gælder også de unoterede aktier, du har købt før 1. januar Tab på børsnoterede aktier Hvis du i 2006 har tabt på børsnoterede aktier, kan du glæde dig over, at reglerne nu indeholder bedre muligheder for at få fradrag for tabet. I 2006 kan du modregne tab på børsnoterede aktier i gevinster på andre børsnoterede aktier. Ejertiden har ingen betydning. Som noget nyt kan du også fratrække tab på børsnoterede aktier i udbytte fra børsnoterede aktier. Det gælder også udbytte fra aktier, som du har købt før 1. januar Disse kan du sælge skattefrit pga. overgangsreglen. Gamle tab vækkes til live Hvis du led tab på aktier i 2002 eller senere, kan du udnytte dette tab i gevinster og udbytter fra børsnoterede aktier i 2006 eller senere. Det kan lade sig gøre, fordi overgangsreglerne tillader fradrag for alle tab på aktier uanset ejertid. Og det giver en interessant mulighed for at genoplive gamle tab, som er konstateret i indkomstårene Ifølge de gamle regler kunne man ikke trække tab på aktier ejet under tre år fra i gevinst på aktier ejet over tre år. En del skatteydere vil derfor stadig have tab fra aktier ejet under tre år, som de ikke har kunnet udnytte endnu. Disse tab kan nu lettere udnyttes, idet de kan modregnes i gevinst og ikke mindst i udbytte fra børsnoterede aktier uanset ejertid. Gennemsnitsmetoden Bruger du gennemsnitsmetoden til at opgøre gevinster eller tab af de solgte aktier, skal du først opgøre anskaffelsessummen for de solgte aktier. Det betyder, at du skal fordele din anskaffelsessum for alle dine aktier i det samme selskab med et gennemsnit på de solgte aktier. Endvidere skal du bruge FIFOprincippet. Det betyder, at de ældste aktier altid anses for solgt først. Når du bruger gennemsnitsmetoden sammen med FIFO-princippet, betyder det, at du i visse situationer rent skattemæssigt vil komme ud for tab på et aktiesalg. Også selv om aktierne rent faktisk blev solgt for en højere pris, end du i sin tid gav for de først købte aktier. Eksempel Køb - Salg Nominel værdi Kurs Købs- og salgssum Køb Køb Salg I eksemplet er den samlede anskaffelsessum kr. for nominel værdi kr. aktier. Det giver en gennemsnitlig købskurs på 180. Aktieposten på nominel værdi kr. sælges til kurs 170. Du realiserer her skattemæssigt et tab på kr. Fradrag for gaver til almenvelgørende foreninger Bidrag til almenvelgørende foreninger kan trækkes fra i skat. I 2007 kan du maksimalt trække kr. fra. De første 500 kr. er ikke fradragsberettiget. Hvis du vil have fuldt fradrag, skal du derfor give et eller flere bidrag på kr. Du kan fordele bidraget til flere godkendte foreninger. Ægtefæller kan hver især få maksimalt fradrag for bidrag. Ikke fradrag for anonyme bidrag Som noget nyt kan du ikke få fradrag for anonyme bidrag til almenvelgørende foreninger. Fra 2009 skal foreningerne indberette alle bidrag til skattemyndighederne. Hvis du vil have fradrag for et bidrag, skal SKAT kunne identificere, hvem der har givet et konkret bidrag. Fra 2008 vil bidrag automatisk fremgå af din årsopgørelse, og du skal derfor ikke have besvær med at meddele det til SKAT. 7

8 Vigtige datoer 2007 Marts 1. Moms (små) 12. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små) 15. Frivillig indbetaling af restskat over kr. 20. B-skat + AM-bidrag selvstændige, Aconto selskabsskat 26. Moms (store) 30. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) April 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små), Feriekonto 16. ATP, Lønsumsafgift 20. B-skat + AM-bidrag selvstændige 25. Moms (store) 30. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) Maj 1. Fortrykt selvangivelse (lønmodtagere) 10. Moms (mellem), A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små) 14. Etableringskonto 21. B-skat + AM-bidrag selvstændige 25. Moms (store) 31. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) Juni 11. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små) 25. Moms (store) 29. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) Godt at vide Dagpenge 2007 Max. pr. dag: Max. pr. uge: Sygedagpenge kr kr. Max pr. uge: kr. Yderligere oplysninger: Diskontoen 8. december ,50 pct. 6. oktober ,25 pct. 9. juni ,75 pct. 3. marts 2,50 pct. Yderligere oplysninger: Befordringsfradrag km: km: 1,78 kr. Over 100 km: 0,89 kr. Kørselsgodtgørelse 2007 Egen bil eller motorcykel pr. km Indtil km Over km Egen cykel eller knallert pr. km 3,35 kr. 1,78 kr. 0,40 kr. Rejsegodtgørelse 2007 Logi efter regning eller pr. døgn 184 kr. Fortæring pr. døgn 429 kr. Tilsluttende døgn pr. time 17,88 kr. Fri morgenmad 64,35 kr. Fri frokost 128,70 kr. Fri middag 128,70 kr. 25 pct. godtgørelse 107,25 kr. Mindsterenten 1. januar juni pct. Yderligere oplysninger: Nettoprisindeks December ,2 November ,6 Oktober ,6 September ,8 August ,5 Juli ,5 Juni ,7 Maj ,5 April ,4 Marts ,8 Februar ,4 Januar ,3 December ,6 Yderligere oplysninger:www.dst.dk/priser RevisorInformerer udgives af Foreningen Registrerede Revisorer FRR, Åmarksvej 1, 2650 Hvidovre. Tlf , fax , Redaktion: Henrik Brusgaard (redaktør), Mette Kingod og Anne Grethe Høegh (red.sekretærer), Helle Ebsen, Mads Grønnegaard, Robert Fosbo, Kim Pedersen, Siriusadvokater, og Gitte Jensen. RevisorInformerer udkommer fem gange årligt i eks. Tryk: Rounborgs grafiske hus ISSN X Redaktionen er afsluttet 2. februar 2007 Eftertryk er ikke tilladt Foreningen Registrerede Revisorer FRR

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Godt nytår og god lageroptælling! Januar

Læs mere

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010 3. kvartal 2010 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor NemID står for døren Bankerne har sammen med en række offentlige tjenesteudbydere udviklet NemID. Denne nye digitale løsning sikrer alle danskere

Læs mere

RevisorInformerer. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008

RevisorInformerer. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008 April 2008 RevisorInformerer Klar udmelding om moms på varebiler Efter nogle måneder med usikkerhed om, hvorvidt moms på drift af varebiler kunne trækkes fra, har SKAT nu meldt klart ud. Fuldt fradrag

Læs mere

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006 Juli 2006 RevisorInformerer Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret Den 1. april er årsregnskabsloven og selskabslovgivningen blevet ændret på en række områder. Leasede aktiver ud af årsrapporten

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008 buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer April 2008 Klar udmelding

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk. Driv din virksomhed i selskabsform

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk. Driv din virksomhed i selskabsform buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Oktober 2007 Driv din virksomhed

Læs mere

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1.

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1. Revision Sjælland RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011 Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder efter statens satser, når den ansatte anvender

Læs mere

Jens Tofthøj Registreret revisor FRR

Jens Tofthøj Registreret revisor FRR Jens Tofthøj Registreret revisor FRR Lundbyvej 89. DK 5700 Svendborg. Tlf: +45 6254 1700. Mobil: +45 2068 2750 E-mail: jt@jtadviser.dk www.jtadviser.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Plej

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008.

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008. REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Lave renter

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse 2. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI ANDELSBOLIGER Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du udfylde og indberette din udvidede selvangivelse senest den

Læs mere

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008 Oktober 2008 RevisorInformerer Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Har du planer om at flytte til Spanien eller Frankrig, når du slutter dit arbejdsliv? Nye, væsentlige ændringer kan få indflydelse

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån fra virksomhedsordning til selskabsform Ansættelsen af den første medarbejder var den direkte anledning til,

Læs mere

direktør for 1 krone?

direktør for 1 krone? 3. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er der fradrag, når jeg er sponsor for min datters rideklub? Direktør Tommy Rasmussen fra Feiyue Group Europe fortæller, at hans virksomhed har haft bedre mulighed

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny selskabslov på trapperne 3. kvartal 2009 Folketinget

Læs mere

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012 statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 3. kvartal 2012 Siden den 1. juli 2012 har SKAT

Læs mere

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling SÆRNUMMER, FEBRUAR, 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Iværksætterselskaber nu er de her Den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte iværksætterselskaber. Et iværksætterselskab, IVS, er en særlig type anpartsselskab

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny vækst i en

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er

Læs mere

momsregistreringer se ændringerne fra nytår

momsregistreringer se ændringerne fra nytår 4. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Ulovlige lån: En dyr fornøjelse Som leder eller ejer af et anpartsselskab eller aktieselskab

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er alle virksomheders skattebetalinger S sket via en for virksomheden specifik skattekonto.

Læs mere

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 2. kvartal 2012 SKAT har opdaget, at kapitalafkastsatsen i årene 2000-2010 er blevet beregnet med en for høj procent, og er nu kommet frem med de nye lavere

Læs mere

Spar penge på dagsbeviser

Spar penge på dagsbeviser SÆRNUMMER, FEBRUAR 2013 DIN REVISOR INFORMERER VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI TIMER Spar penge på dagsbeviser et bliver fremover muligt på en D ny måde at anvende din virksomheds gulpladebil til private formål,

Læs mere