RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010"

Transkript

1 3. kvartal 2010 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor NemID står for døren Bankerne har sammen med en række offentlige tjenesteudbydere udviklet NemID. Denne nye digitale løsning sikrer alle danskere mulighed for at få nemmere adgang til mange vigtige tjenester og services på internettet. NemID skal på længere sigt erstatte digital signatur. For fremtiden skal du kun huske en adgangskode, uanset om du vil besøge din netbank, tjekke skatteoplysninger eller handle i en af de netbutikker, der har tilmeldt sig NemID. Adgangskoden skal du bruge sammen med dit personlige nøglekort, der følger med NemID. Du skal ved anvendelsen af NemID ikke længere installere noget på din egen computer, men kan frit benytte en hvilken som helst computer med netadgang. Nøglekort Nøglekortet vil være nyt for mange danskere. Du modtager nøglekortet, når din bank går over til NemID, eller hvis du bestiller kortet på hjemmesideadressen: Nøglekortet er lavet af pap, og du kan folde det til dankortstørrelse. Alle kort er forskellige, og systemet bestemmer rækkefølgen af numre og nøgler. Kortet indeholder 148 nøgler, og når du har 20 nøgler tilbage, får du automatisk tilsendt et nyt kort. Mister du dit nøglekort, skal du blot rekvirere et nyt i enten din bank, hos SKAT eller det nærmeste borgerservicecenter. Der er ingen risiko forbundet med at miste nøglekortet. NemID afløser den digitale signatur Planen er, at NemID på sigt skal afløse digital signatur og andre digitale adgange som eksempelvis TastSelv-koden hos SKAT. Hvornår kommer NemID? Mange banker har allerede indført muligheden for at bruge NemID. Flere offentlige tjenester forventer en gang i efteråret at koble sig på NemID. SKAT har i den forbindelse varslet en kampagne i efteråret 2010 med opfordring til borgerne om at tilmelde sig NemID.

2 Regnskaber skal være I dag skal selskaber indsende regnskaber i papirformat til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Staten har i længere tid ønsket at ændre på dette og at gøre det obligatorisk at aflevere selskabsregnskaber i en særlig digital form. Dette format hedder XBRL og er målrettet finansielle oplysninger. Hvis regnskaberne ligger digitalt, giver det store fordele for dem, der skal bruge regnskaberne til kreditvurderinger og långivning. I digitalt format kan regnskaberne nemlig behandles af computere. Nogle regnskabsprogrammer kan håndtere at udarbejde disse digitale regnskaber, andre er på vej. Erhvervsog Selskabsstyrelsen vil lancere en hjemmeside, hvor de, der ikke har XBRL-parate regnskabsprogrammer, har mulighed for at genindtaste deres regnskaber. Ingen ved endnu, hvornår de digitale regnskaber bliver obligatoriske, men målsætningen er, at det bliver i Virksomheder, der udarbejder egne regnskaber, skal derfor sikre sig, at deres regnskabsprogrammer kan håndtere det nye format. Andre virksomheder vil typisk lade revisoren håndtere det digitale regnskab. Virksomheder, der ikke er organiseret som selskaber, behøver ikke at udarbejde digitale regnskaber, da de ikke har afleveringspligt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Ekstraordinært udbytte nu endnu nemmere Den nye selskabslov viderefører de grundlæggende principper for udlodning af ekstraordinært udbytte. Nogle af lovens formelle krav er dog ændret, hvilket gør det endnu nemmere at udlodde ekstraordinært udbytte. Generalforsamlingen kan bemyndige selskabets ledelse til at træffe beslutning om at udlodde ekstraordinært udbytte til aktionærerne eller anpartshaverne. Som noget nyt skal bemyndigelsen ikke optages i selskabets vedtægter, men skal selvfølgelig fremgå af generalforsamlingens referat. Ledelsen beslutter Når ledelsen beslutter at udlodde ekstraordinært udbytte, er ledelsen ansvarlig for, at udbyttet er forsvarligt og ikke sker til skade for selskabets kreditorer. Der er dog ikke længere krav om, at ledelsen skriftligt erklærer, at udbyttet er forsvarligt. Ledelsen skal stadig sikre at få indsendt en udbytteblanket til SKAT samtidig med indbetaling af eventuelt indeholdt udbytteskat. Mellembalance eller årsrapport For at ledelsen kan træffe sin beslutning på et oplyst grundlag, kræver selskabsloven, at der altid skal udarbejdes en mellembalance, hvis der er gået mere end seks måneder efter regnskabsårets udløb. En godkendt revisor skal gennemgå mellembalancen, hvis selskabet har revisionspligt. Hvis der er gået mindre end seks måneder siden regnskabsårets udløb, er der lempeligere krav for henholdsvis aktieselskaber og anpartsselskaber: I aktieselskaber skal ledelsen vurdere, om årsregnskabets balance kan anvendes i stedet for en særlig mellembalance. Anpartsselskaber kan helt undlade en balance, hvis ledelsen vurderer, at det ikke er nødvendigt. Da ledelsen har ansvaret for, at udbyttet er forsvarligt, bør ledelsen aldrig beslutte at udlodde udbytte uden at have overblik over virksomhedens økonomi. 2

3 SKAT har nu meldt ud, at mad købt hos slagteren skattemæssigt er ligestillet med virksomheders kantinemad. SKAT har desuden fastsat konkrete beløbssatser for acceptable egenbetalinger af frokostordninger. Mange mindre virksom heder etablerer frokostordninger for deres medarbejdere, selv om de hverken har egne køkkenfaciliteter eller egne kantinemedar bejdere. Disse virksomheder køber i stedet maden ude i byen, eksempelvis hos den lokale slagter. Ifølge tidligere praksis kunne medarbejdere i en sådan virksomhed risikere en skattereg ning, hvis egenbetalingen for maden var mindre end den kuvertpris, som arbejdsgi veren betalte for maden. Sådan er det ikke længere. SKAT har nemlig i foråret 2010 ændret praksis og har vurderet, at det ikke kan være afgørende, om frokosten til medar bejderne er tilberedt i virksomhedens eget køkken, eller om den er hentet ude i byen. Den gennemførte praksisændring gavner rigtig mange virksomheder, der ikke har egen kantine. SKAT stiller dog nogle krav, for at medarbejdere ikke skal betale skat af disse ordninger. SKAT kræver, at den ind købte mad skal anrettes uspecificeret på en buffet eller lignende. Udfylder medarbejderen derimod individu elle ordresedler på eksempelvis smørrebrød, mener SKAT fortsat, at medarbejderen skal betale skat, hvis medarbejderen betaler mindre for maden end virksom- Uspecificeret smørrebrød uden skat, tak hedens indkøbspris. Maden må altså ikke individualiseres. Desuden har SKAT nu officielt fastsat vejledende satser for egenbetaling til frokostordninger på arbejdspladserne, uden at medarbejdere skal betale skat af dette gode. SKAT har takseret et såkaldt standardmåltid med drikkevarer til 20 kroner, mens beløbet ligger på 15 kroner uden drikkevarer. Postevand indgår ikke som drikkevarer. Særlige regler for børnearbejde Som virksomhedsejer har du mulighed for at ansætte dine egne børn i virksomheden, når de fylder 13 år. Hvis barnet ikke er fyldt 15 år ved begyndelsen af året, gælder herudover nogle særlige skatteregler. Børn under 15 år arbejder skattefrit, men det gælder kun egne børn ansat i virksomheden. Vær dog opmærksom på de særlige regler for ungarbejdere, så længe personen er under 18 år. Særlige skatteregler for børn under 15 år Hvis dit barn arbejder i din personligt ejede virksomhed og fra starten af året er yngre end 15 år, gælder særlige skatteregler. Ifølge disse særregler må du ikke fratrække lønnen til barnet i din skattepligtige indkomst. Til gengæld skal dit barn heller ikke betale skat af lønnen. Læg mærke til, at skillelinjen går på, om barnet er fyldt 15 år fra starten af året. Hvis dit barn eksempelvis fylder 15 år den 2. januar 2010, gælder særreglen for hele Først fra 2011 vil du i den situation kunne fratrække lønnen i din skattepligtige indkomst, og barnet skal herefter medregne lønnen i sin egen skattepligtige indkomst med mulighed for at udnytte sit person- fradrag satsen for børns personfradrag udgør kroner. I det år, hvor dit barn fylder 18 år, gælder personfradraget for voksne på kroner for hele indkomståret. De særlige skatteregler for børn gælder ikke, hvis du driver din virksomhed i selskabsform, eller hvis du ejer virksomheden sammen med andre. Arbejdstidsregler for ungarbejdere Hvis barnet er fyldt 15 år og har afsluttet 9. klassetrin, gælder som udgangspunkt de samme regler for arbejdstid som for voksne ansatte. Unge under 18 år må dog ikke arbejde alene i en butik mellem klokken og på hverdage og mellem klokken og på lørdage, søndage og helligdage. Ved arbejde i butikker i isolerede områder uden almindelig færdsel gælder forbuddet mod alenearbejde alle dage og tidspunkter. Hvis barnet går i folkeskole op til 9. klasse og er mellem 13 og 17 år, må barnet maksimalt arbejde to timer om dagen på skoledage og maksimalt 12 timer om ugen. I ferieuger må årige arbejde højest syv timer om dagen og højest 35 timer om ugen årige må arbejde fuld tid som voksne i ferieugerne hvilket vil sige højest otte timer om dagen og højest 37 timer om ugen. 3

4 Ikke længere skattefrihed for obligationer Kort før sommerferien vedtog Folketinget en ny lov, som indebærer, at du som privatperson skal betale skat af kursgevinster på alle former for obligationer. Til gengæld kan du trække alle kurstab fra. Dermed forsvinder den tidligere skelnen mellem såkaldte sortstemplede og blåstemplede obligationer. Loven gælder med tilbagevirkende kraft, så de nye skatteregler gælder fra den 27. januar 2010, hvor lovforslaget blev fremsat. Som privatperson har du hidtil kunnet opnå skattefrie kursgevinster ved salg af blåstemplede obligationer. Disse obligationer har en nominel rente, som ligger over eller på linje med mindsterenten. Obligationer med en nominel rente under mindsterenten hedder sortstemplede obligationer, og på disse har kursgevinster været skattepligtige. Eventuelle kurstab ved salg af obligationer har du ikke kunnet trække fra, uanset om de var blåstemplede eller sortstemplede. Samtidig har det længe været sådan, at du skal betale skat af kursgevinster på obligationer udstedt i en anden valuta end danske kroner, og at du kan trække tab fra. EU-pres på Danmark Denne forskel i skatteregler for danske og udenlandske obligationer har mødt modstand i EU. Stillet over for truslen om et sagsanlæg har Folketinget vedtaget nye regler. Disse sidestiller nu danske og udenlandske obligationer. Helt overordnet betyder de nye regler for dig som privatperson, at du skal betale skat af alle kursgevinster, og at du kan trække alle kurstab fra, hvad enten det handler om danske eller udenlandske obligationer. Realisationsprincip og lagerprincip gælder stadig De nye regler medfører en større symmetri i skattereglerne for kursgevinster og kurstab for privatpersoner og selskaber. Dog gælder stadig, at privatpersoner skal følge realisationsprincippet, mens selskaber som hovedregel skal følge lagerprincippet. Realisationsprincippet indebæ- 4

5 rer, at privatpersoner først skal betale skat af en eventuel kursgevinst ved et konkret salg af obligationerne. Selskaber skal derimod i hvert regnskabsår foretage en kursregulering af den forskydning, der sker i obligationsbeholdningen fra primo til ultimo. En fordel for boligsælgere Med de nye regler kan du også trække kurstab på eksempelvis pantebreve og visse andre fordringer fra. Dette har stor betydning for de boligsælgere, som lader sælgerpantebreve indgå som en del af finansieringen. De nye regler sænker nemlig boligsælgerens risiko. Skulle det gå så galt, at boligkøberen ikke kan betale ydelserne på pantebrevet, kan boligsælgeren nu trække kurstabet fra. Privatpersoner skal være opmærksomme Som privatperson skal du holde øje med de obligationer, som du har anskaffet før den 27. januar En overgangsordning i de nye regler betyder nemlig, at kursgevinster på obligationer erhvervet før skæringsdatoen den 27. januar 2010 fortsat vil være skattefrie ved salg. Efterfølgende køb af obligationer vil være omfattet af de nye regler. Bagatelgrænse på kroner Ved indførelsen af den generelle beskatning af kursgevinster på obligationer gælder dog en bagatelgrænse. Hvis årets nettogevinster eller -tab udgør mindre end kroner, er gevinsten ikke skattepligtig og tabet ikke fradragsberettiget. Lavere beskatning af kapitalindkomst Som kompensation for beskatningen af kursgevinster falder skatten på kapitalindkomst gradvis fra 2010 til Beskatning af positiv nettokapitalindkomst over bundgrænsen udgør for fremtiden følgende satser uden kirkeskat: 2010: 49,5 procent 2011: 47,5 procent 2012: 45,5 procent 2013: 43,5 procent 2014: 42,0 procent 5

6 Revisionspligt for selskaber Folketinget har netop ændret reglerne om revisionspligt for mindre selskaber. Ændringen betyder, at det fra 1. januar 2011 er frivilligt for selskaber med en omsætning på op til otte millioner kroner, om de vil have revideret deres regnskab. I dag går grænsen for revisionspligt ved tre millioner kroner. Folketinget besluttede kort før sommerferien at ændre revisionspligten. Selskaber med en omsætning på op til otte millioner kroner, en balancesum på op til fire millioner kroner og op til 12 medarbejdere kan fravælge revision, hvis mindst to af disse tre betingelser er opfyldt to år i træk. Holdingselskabers regnskaber skal dog stadig revideres. Giv dine vedtægter et serviceeftersyn Alle selskaber i Danmark skal have et sæt vedtægter, der overholder lovens krav. Mange ord og begreber er anderledes i den nye selskabslov, og det kan i sig selv føre til, at du som ejer af et selskab kan se en fordel i at få dit selskabs vedtægter til eftersyn. Nedenfor kan du læse om de oplysninger, som skal være indeholdt i vedtægterne, når du skal overholde den nye selskabslovs krav. Vedtægterne skal naturligvis indeholde information om selskabets navn og eventuelle binavne. Efter navnet skal følge betegnelsen aktieselskab eller anpartsselskab eller blot forkortelserne A/S eller ApS. Samtidig skal selskabets formål fremgå af vedtægterne. Du skal oplyse om selskabskapitalens størrelse og antallet af kapitalandele. Disse kan enten være fordelt på et konkret antal eller ved, at hver aktie eller anpart har en pålydende værdi. Oplysninger om stemmeret skal også fremgå af vedtægterne. Desuden skal vedtægterne fortælle om selskabets ledelsesorganer og antallet af medlemmer i organerne. Aktieselskaber skal give oplysninger om tilsynsråd eller bestyrelse. Derudover skal det fremgå, hvilken periode regnskabsåret løber i, også hvis det følger kalenderåret. Det vil derudover være hensigtsmæssigt i vedtægterne at have en tegningsregel, så det står klart, hvem der kan skrive under for selskabet. Hvis selskabet undlader at indføre en tegningsregel i vedtægterne, vil myndighederne automatisk indsætte alle ledelsesmedlemmer som tegningsberettigede. Det er ikke længere et krav, at der står noget om generalforsamlingen, men muligheden eksisterer stadig. 6

7 Slut med to telefoner i lommen Udviklingen inden for mobiltelefoner går som bekendt rivende hurtigt. Et af de seneste skud på stammen er de såkaldte dual SIM-telefoner, som i dag udbydes af enkelte teleselskaber i Danmark. Med en af de nye dual SIM-telefoner har du reelt to telefoner i samme apparat. Telefonen kan rumme to SIM-kort, som er aktive på samme tid. Du har således rådighed over to telefonnumre i samme telefon. Fordelen ved dual SIM-telefoner er indlysende, hvis dit arbejde kræver, at du har telefonen med hjem. Du undgår fremover det irriterende element at skulle rende rundt med to mobiltelefoner i lommen. Telefonen forsynes med et SIM-kort til erhvervsmæssige samtaler og et andet SIM-kort, som du kan anvende til private samtaler. De to SIM-kort kan godt være fra to forskellige teleselskaber. Hvis du foretager et erhvervsmæssigt opkald, vælger du at ringe fra det nummer, som er knyttet til det erhvervsmæssige SIM-kort. Er der tale om et privat opkald, vælger du det nummer, som er knyttet til det private SIM-kort. Du kan ligeledes sende og modtage sms er på hvert telefonnummer. Du kan forsyne telefonen med to ringetoner, så du kan høre, om samtalen er erhvervsmæssig eller privat. Skift fra erhverv til privat sker let med et tryk på en knap på siden af telefonen. Undgå multimedieskat Hvis du som medarbejder har fået udleveret en arbejdsgiverbetalt mobiltelefon med to SIM-kort, kan du undgå at betale multimedieskat, hvis du afgiver en erklæring om, at du ikke vil benytte det erhvervsmæssige SIM-kort til private samtaler. Opkald, du modtager udefra, kan aldrig udløse multimedieskat, selvom der er nogen, der kommer til at ringe til dit erhvervsnummer. Man kan så aftale, at teleselskabet sender en separat faktura til firmaet. Arbejdsgiver har derved mulighed for at kontrollere, at du ikke anvender det erhvervsmæssige SIM-kort til private samtaler ved at gennemgå samtaleudskrifter. Endnu har mobiltelefoner med to SIMkort ikke vundet den store udbredelse, men det er også først inden for det sidste år, at man har kunnet købe telefoner, hvor begge kort kan være aktive samtidigt. 7

8 r e g i s t r e r e t r e v i s i o n s a k t i e s e l s k a b Vigtige datoer 2010 w w w. r e v i s o r - f r r. d k September 1: Moms (små) 13: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store - august) 20: B-skat + AM-bidrag selvstændige. Restskat 22: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små - august) 27: Moms (store) Oktober 11: Feriekonto 12: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store - september) 15: Lønsumsafgift 20: B-skat + AM-bidrag selvstændige. Restskat 22: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små - september) 25: Moms (store) November 8: ATP 10: Moms (mellem) 12: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store - oktober) 22: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små - oktober). B-skat + AM-bidrag selvstændige. Restskat. Acontoselskabsskat 25: Moms (store) December 6: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store - november) 16: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små - november) 27: Moms (store) 30: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store - december). Anmodning om tilbagebetaling af for meget indbetalt skat. Tegning af pensionsordninger. Godt at vide Dagpenge 2010 Max. pr. dag: 752 kr. Sygedagpenge 2010 Max pr. uge: kr. Yderligere oplysninger: Diskontoen 15. januar ,75 pct. 28. august ,00 pct. 14. august ,10 pct. 8. juni ,20 pct. 11. maj ,40 pct. 3. april ,75 pct. 6. marts ,00 pct. 16. januar ,75 pct. 5. december ,50 pct. Yderligere oplysninger: Befordringsfradrag km km 1,90 kr. Over 100 km 0,95 kr. Kørselsgodtgørelse 2010 Egen bil eller motorcykel pr. km Indtil km Over km Egen cykel eller knallert pr. km Se samlet skema over nye frister på 3,56 kr. 1,90 kr. 0,48 kr. Rejsegodtgørelse 2010 Logi efter regning eller pr. døgn 195 kr. Fortæring pr. døgn 455 kr. Tilsluttende døgn pr. time 18,96 kr. Fri morgenmad 68,25 kr. Fri frokost 136,50 kr. Fri middag 136,50 kr. 25 pct. godtgørelse 113,75 kr. Straksafskrivning 2010 Maksimumgrænse for straksafskrivning af småaktiver kroner Mindsterenten 1. januar juni pct. Yderligere oplysninger: Nettoprisindeks Juli ,5 Juni ,6 Maj ,7 April ,7 Marts ,6 Februar ,8 Januar ,3 December ,2 November ,7 Oktober ,7 September ,6 August ,6 Yderligere oplysninger: RevisorInformerer udgives af Foreningen Registrerede Revisorer FRR, Åmarksvej 1, 2650 Hvidovre. Tlf , fax , Redaktion: Henrik Brusgaard (redaktør), Peter Nielsen, Mads Grønnegaard, Kim Larsen, Henrik Carmel, Jan Brødsgaard og Jan Wie (redaktionssekretær). RevisorInformerer udkommer fem gange årligt i eksemplarer. Tryk: Rounborgs grafiske hus. ISSN X. Redaktionen er afsluttet den 11. august Eftertryk er ikke tilladt. Foreningen Registrerede Revisorer FRR

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen 3. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI PLAN REVISION SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen læs om betaling via mobiltelefon, som bliver mere og mere populært. Slagtermester Morten Holm fortæller,

Læs mere

direktør for 1 krone?

direktør for 1 krone? 3. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er der fradrag, når jeg er sponsor for min datters rideklub? Direktør Tommy Rasmussen fra Feiyue Group Europe fortæller, at hans virksomhed har haft bedre mulighed

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån fra virksomhedsordning til selskabsform Ansættelsen af den første medarbejder var den direkte anledning til,

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab 1. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI T E M A årsrapporten Gratis at tjekke konkurrentens regnskab drømmer du om at sælge din virksomhed Har du planer om at afhænde din virksomhed, er der en række

Læs mere

Husk lige selvangivelsen

Husk lige selvangivelsen 2. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Husk lige selvangivelsen Fristen for indberetning af selvangivelsen for personlige erhvervsdrivende vedrørende indkomståret 2012 er den 1. juli 2013. Husk denne

Læs mere

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud FEBRUAR 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud NÅR I ER TO OM AT DRIVE VIRKSOMHEDEN Har du overvejet at drive en virksomhed sammen med andre? Læs

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Så går vi to skridt frem...

Så går vi to skridt frem... J u n i 2 0 0 1 Så går vi to skridt frem... INDHOLD: Kursusdeltagelse og skat... 2-3 Kantinemoms... 3 Momsfradrag ved salg af virksomhed og fast ejendom... 4 Holdingselskabers fradrag for etableringsomkostninger...

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

af Susan Vestergaard, 1264

af Susan Vestergaard, 1264 af Susan Vestergaard, 1264 En bog til dig, som går og overvejer at starte virksomhed eller lige er sprunget ud som iværksætter Version nr. 5, udgivet juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Lidt at tænke

Læs mere

Kundeinformation august 2003

Kundeinformation august 2003 Kundeinformation august 2003 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Tillykke med 100 års dagen! Den

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011 NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011 Forskerskatteordningen... side 3 Tips og tricks - moms og afgifter... side 4-5 Ikrafttræden af ændringer i selskabsloven... side 6-7 It-revision... side 8-9 Kunst og skat...

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Skatteinformation januar 2011

Skatteinformation januar 2011 Skatteinformation januar 2011 PKF Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Frederiksgade 1 DK-1265 København K Telefon +45 33 11 77 88 Telefax +45 33 32 11 88 CVR-nr. 11937942 kf@pkf-kf.dk

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere