RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009"

Transkript

1 REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej Maribo Tlf Fax RevisorInformerer Fitnessklubben i skatteklemme 2. kvartal 2009 Skatterådet har i en ny afgørelse givet landets mange medarbejderklubber stof til eftertanke og grå hår i hovedet. Medarbejdere kan nemlig risikere at havne i en skattefælde, hvis arbejdsgiveren giver tilskud til medarbejderklubber, der har hobby- eller fritidsaktiviteter på programmet. Især hvis aktiviteterne foregår uden for arbejdspladsens vægge. Skatterådet fik til opgave at vurdere, om medarbejdere skulle betale skat i følgende fire situationer: Møde i Ladies Club (kvindelige medarbejdere mødes en gang om måneden og går på cafe, i biografen eller ud at spise) Møde i kunstklubben (medarbejdere mødes en gang hvert halve år og tager på udstilling, hører foredrag eller får undervisning i at male) Træning i motionsklub (medarbejdere mødes hver uge og dyrker motion sammen - f.eks. svømning, løb, gang og gymnastik) Træning i fitnessklub (medarbejdere træner sammen i det lokale fitnesscenter en gang om ugen). I alle fire situationer udgør virksomhedens tilskud 500 kroner per medarbejder per år, og medarbejderne betaler selv en del af omkostningerne til klubben. Skatterådet nåede frem til, at medarbejderne i alle fire situationer skal betale skat, og affejede argumentet om, at virksomhedens tilskud kunne sidestilles med skattefrit tilskud til kaffe, kantine, kunstforeninger og tilsvarende ordninger. Skatterådet afviste også, at tilskuddet kunne falde ind under ligningslovens bagatelgrænse. Begrundelsen var dels, at aktiviteten i klubberne udelukkende foregik uden for arbejdspladsen, dels at aktiviteten i klubberne var af hobbymæssig og privat karakter uden sammenhæng med arbejdet

2 Stof til eftertanke Skatterådets afgørelse har givet stof til eftertanke rundt omkring i mange af landets virksomheder, der yder tilskud til personaleforeninger og medarbejderklubber. Det bliver nu svært at sætte generelle regler, og man må i hvert enkelt tilfælde vurdere klubbernes formål og aktivitet. Men en grundregel lyder, at hvis aktiviteten overvejende er fritidspræget uden relation til arbejdets udførelse og foregår uden for virksomhedens matrikel, så risikerer medarbejderne at skulle betale skat. Skatterådets afgørelse står i kontrast til den meget liberale praksis, der gælder for forskellige personalearrangementer betalt af arbejdsgiver, såsom fredagsbar, julefrokost, sommerfest, bowling, DHL Stafetten, firmafodbold, teaterbesøg og øvrig teambuilding. Disse arrangementer kan efter praksis fratrækkes af virksomheden og er ikke skattepligtige for medarbejderne, selvom aktiviteten foregår uden for arbejdstiden. At virksomhedens personaleforening bidrager med et tilskud gør ikke disse personalearrangementer skattepligtige. Det kan med Skatterådets nye afgørelse være svært at se forskellen på almindelige personaleaktiviteter arrangeret af virksomheden og de tilskud til medarbejderklubber, som Skatterådet anser for at være skattepligtige. Under hensyn til Skatterådets afgørelse er det en god idé at lade virksomheden stå som arrangør af personalearrangementer frem for at yde tilskud til forskellige personaleklubber med fritidsformål. Livrenter: Fast løn til du dør Folketinget ønsker at indføre et loft for indbetalinger på kroner årligt på ratepensioner. Loftet skal gælde fra 2010, men det kommer ikke til at gælde for livrenter. Det kan derfor være relevant at overveje, om du skal oprette en livrente. Livrenteordningen sikrer dig en løbende ydelse, fra du går på pension, og frem til du dør. Det betyder, at du har penge til at leve for i hele din pensionsalder. Ordningen vil være en god forretning, hvis du lever længe, men omvendt får du ikke så meget ud af den, hvis du dør meget tidligt. Når du får livrenten udbetalt, bliver den lagt oven i dine øvrige indkomster, som så beskattes som personlig indkomst. Dermed bliver skattesatsen afhængig af, hvor mange indtægter du i øvrigt har. Hvis du opretter ordningen tæt på dit pensionstidspunkt og kun når at sætte penge ind i en kort periode, vil din opsparing sandsynligvis ikke være særlig stor. Livsforsikringsselskabet beregner, hvor meget du kan få udbetalt hvert år, og hvis beløbet er under en vis grænse, vil du i stedet få livrenten udbetalt som et engangsbeløb. 2

3 Vær opmærksom på resterende feriedage og overarbejde Lønmodtagere optjener 2,08 dages betalt ferie for hver ansættelsesmåned. Det svarer til 25 dage på et år. Overenskomster og andre kontraktmæssige forhold kan også indeholde yderligere feriedage eller give en anden sats for beregning af feriepenge. Ved opgørelse af feriepengeforpligtelsen i en årsrapport er det derfor vigtigt at være opmærksom på de feriedage, der resterer på balancetidspunktet for ansatte medarbejdere. For virksomheder med forskudte regnskabsår, eksempelvis 1/ til 30/6 2009, vil forpligtelsen udgøre optjente feriedage for hele kalenderåret 2008 samt for perioden 1/1 30/ med fradrag af afholdte feriedage i tidsrummet 1/5 30/ og fratrådte medarbejdere. Derfor er der ofte cirka 1,5 års feriepengeforpligtelse for sådanne forskudte regnskabsår, hvis feriepengegrundlaget opgøres efter en individuel metode. Det vil sige, at grundlaget er opgjort for hver enkelt ansat på balancetidspunktet samt fratrådte ansatte, hvor der endnu ikke er afregnet feriepenge. Der er også mulighed for at vælge en summarisk opgørelse, hvor der ikke tages højde for fratrådte medarbejdere og afholdt ferie. Her opgøres feriepengeforpligtelsen med forskellige satser Feriepengeforpligtelsen beregnes med 12,5 procent og er et udtryk for den regnskabsmæssige forpligtelse på optjent ferie, som kan illustreres i følgende eksempel: 1/1-31/ /1-30/ I alt Samlet grundlag for feriepengeberegning, heraf fratrådte medarbejdere Heraf afholdt ferie vedr juni I alt Samlet reel feriepengeforpligtelse 12,5 procent af det samlede grundlag afhængig af regnskabsperioden. Men denne metode giver ikke det mest retvisende billede af grundlaget og forpligtelsen. Overarbejde En overarbejdssaldo for medarbejdere kan ligeledes udgøre en forpligtelse på balancetidspunktet. Dette afhænger naturligvis af aftaler, overenskomster og kontrakter. Men hvis medarbejdere har aftaler om afspadsering eller mulighed for udbetaling i stedet, vil dette udgøre en forpligtelse, som skal opgøres og indregnes i virksomhedens årsrapport. Hvis din virksomhed har brug for hjælp eller rådgivning, skal du blot kontakte din revisor. 3

4 Frokostordningerne under pres Den 1. januar 2009 trådte nye regler om kantinemoms i kraft. Reglerne gør kantine- og cateringfrokost dyrere. En nylig undersøgelse fra Foreningen Registrerede Revisorer FRR viser, at næsten otte ud af ti virksomheder vælger at øge betalingen til kantineordningen. Undersøgelsen viser samtidig, at virksomhederne fastholder frokostordningerne, selv om det er blevet dyrere. Ved årsskiftet trådte nye regler om moms på kantineordninger i kraft. De nye regler medfører, at de fleste virksomheder med kantineordning fremover skal afregne mere i moms. Kort fortalt går de nye regler ud på, at den faktiske medarbejderbetaling, der ofte er lavere end den reelle fremstillingspris eller indkøbspris, ikke kan anvendes som beregningsgrundlag for den udgående moms, da dette medfører et negativt momsgrundlag. Sådan beregner du moms Kantineordninger kan typisk fungere efter en af de to nedenstående modeller: 1. Ordninger, hvor virksomheden indkøber færdigproduceret mad og drikkevarer fra en cateringvirksomhed eller lignende, og hvor mad og drikkevarer sælges videre til medarbejderne til en reduceret pris. 2. Ordninger, hvor virksomheden indkøber råvarer m.v. og ved brug af eget personale tilbereder og serverer maden. Fælles for de to ordninger er, at hvis medarbejderbetalingen er mindre end den faktiske fremstillingspris eller indkøbspris, skal momsen beregnes af den faktiske fremstillingspris eller indkøbspris. Dette medfører, at ordningerne bliver dyrere for din virksomhed, hvis ikke du sætter medarbejderbetalingen op. En undersøgelse fra Foreningen Registrerede Revisorer FRR baseret på en rundspørge blandt revisorer viser, at virksomhederne i overvejende grad selv har taget den yderligere omkostning ind i deres budgetter. Beregningseksempler på de to ordninger efter 1. januar Køb af færdigproduceret mad og drikkevarer Køb fra cateringvirksomhed udgift pr. måned pr. medarbejder inkl. moms 800 kr. Indgående moms udgør 160 kr. Indkøbspris ekskl. moms 640 kr. Medarbejderen betaler 500 kr. Nettobetaling (Udgående moms udgør 100 kr.) 400 kr. Da medarbejderbetalingen er lavere end indkøbsprisen, skal der svares moms af indkøbsprisen og ikke den faktiske medarbejderbetaling, hvilket vil sige 25 procent af 640 kr. 160 kr. Nettoudgift bliver herefter (800 kr. 500 kr.) 300 kr. idet indgående og udgående moms nu udlignes. Efter de tidligere regler var udgiften (640 kr kr.) 240 kr. 2. Kantineordning køb af råvarer og brug af kantinepersonale Køb af råvarer udgift pr. medarbejder pr. måned 500 kr. Momsfradrag 100 kr. Lønandel mv. udgift pr. medarbejder pr. måned 300 kr. Fremstillingspris 700 kr. Medarbejder betaler 500 kr. 400 kr. (moms udgør 100 kr.) Medarbejderbetalingen er lavere end fremstillingsprisen, og virksomheden skal derfor beregne moms af fremstillingsprisen: 700 kr. x 25 procent 175 kr. Nettoudgift bliver herefter (700 kr kr kr.) 475 kr. Efter de tidligere regler var udgiften (700 kr kr.) 300 kr. Alternativ model til opgørelse af momsberegningsgrundlaget Hvis du ikke ønsker besværet med at beregne de faktiske omkostninger til opgørelse af momsgrundlaget, kan du anvende SKATs udsendte forenklede beregningsmodel. Modellen henvender sig primært til virksomheder med en kantineordning som beskrevet under punkt 2. Du kan finde beregningsmodellen på SKATs hjemmeside. Uanset hvilken ordning din virksomhed har, er det en god idé at gå i dialog med din revisor med henblik på at sikre, at du også fremover får opgjort et korrekt beregningsgrundlag og dermed afregnet en korrekt moms over for SKAT. 4

5 Har du penge til gode? En ny EU-dom giver mulighed for tilbagebetaling af tidligere betalt kantinemoms. Nu skal du ikke længere medregne beløb, der vedrører gæsteog mødeservering i egen virksomhed. Hvis du i årene fra 1994 og frem til i dag har afregnet moms i forbindelse med gæste- og mødeservering i din virksomhed, er det derfor en god idé at drøfte dette forhold med din revisor med henblik på at få genoptaget disse momsansættelser. 5

6 Gulpladebiler: Drop tillægsafgiften Gulpladebiler med en totalvægt mellem tre og fire tons bliver nu også omfattet af de forenklede moms- og skatteregler, som SKAT indførte i Lovændringen giver ejere af gulpladebiler i denne vægtklasse nye muligheder for besparelser. SKAT indførte i foråret 2008 nye lempelige regler for varebiler op til tre tons. Skattemyndighederne har i foråret 2009 besluttet at udvide disse regler til også at gælde for varebiler helt op til fire tons. Det betyder, at du ikke længere behøver at spekulere i nedvejning af din varebil med en registreret totalvægt på eksempelvis kg, medmindre du ønsker at spare privat tillægsafgift. Tre vigtige undtagelser for almindelige varebiler Hvis du kører i en almindelig varebil, der ikke er specialindrettet, må du som udgangspunkt ikke køre mellem hjem og arbejde. Dog skal du være opmærkefter de nye lempelige regler, skal du ikke betale privat tillægsafgift. Hvis du derfor i dag benytter en varevogn til både privat og erhvervsmæssig kørsel, kan du overveje at skifte til 100 procent erhvervsmæssig kørsel og spare privat tillægsafgift. Lovgivningen skelner dog mellem specialindrettede og almindelige varebiler, hvor især specialindrettede varevogne nyder godt af de nye regler. lov til at foretage svinkeærinder som eksempelvis at aflevere og hente børn eller handle i det lokale supermarked. Svinkeærinder, der afviger mere end 200 meter fra den erhvervsbetingede rute, må ikke overstige kilometer årligt. Da du må køre ubegrænset mellem hjem og arbejde i din specialindrettede varebil, har 60-dagesreglen ingen betydning længere, og du behøver ikke at føre kørebog. Tillægsafgift for privat anvendelse De nye regler har betydning for din eventuelle betaling af privat tillægsafgift. Hvis din fire tons tunge varebil er registreret til 100 procent erhvervsmæssig anvendelse, og kørslen er lovlig Loven tilgodeser især specialindrettede varebiler Du kan nu køre ubegrænset mellem hjem og arbejde i en specialindrettet varebil på op til fire tons. Under kørsel mellem hjem og arbejdsplads har du 6

7 som på følgende tre vigtige undtagelser, som nu også gælder varebiler mellem tre og fire tons: Hvis kørslen sker med henblik på videretransport. Efter 25-dagesreglen må du tage bilen med hjem fra arbejde op til 25 gange om året, hvis det sker med henblik på videretransport til kunde, møde, lufthavn, kursus eller lignende den næste dag. Hvis du kører til og fra skiftende arbejdssteder. I forbindelse med kørsel til skiftende arbejdssteder skal du være opmærksom på 60-dagesreglen, som nu beregnes på årsbasis. 60-dagesreglen har ingen betydning momsmæssigt, men her skal du passe på, hvis du runder hovedkontoret mere end en gang ugentligt. Hvis du tager varebilen med hjem som led i en reel vagtordning. Lempede krav til vagtordninger SKAT har lempet kravene til vagtordninger. Det er ikke længere et krav, at der skal være tale om udkald til uvisse adresser. Det er heller ikke længere et krav, at der skal være tale om et vist antal mulige adresser. Det er altså fremover tilstrækkeligt, at du kan blive kaldt ud til mindst én adresse, som ikke er det faste forretningssted. Det er fortsat et krav, at der skal være tale om en reel tilkaldevagt. En telefonliste, hvor man blot ringer videre til den næste, hvis den første på listen ikke kan komme, accepterer SKAT ikke som en reel vagtordning. Dagsbeviser til privat kørsel i varebil Privat kørsel i weekenden er fortsat ulovligt. EU har stadig ikke godkendt den lov, som Folketinget vedtog før jul, hvorefter man kan købe et såkaldt dagsbevis af SKAT. Når ordningen efter al sandsynlighed bliver godkendt af EU i løbet af 2009, vil du kunne købe et dagsbevis over internettet til 225 kroner per dag. Beløbet dækker både de afgiftsmæssige og skattemæssige krav, der ellers ville følge af den private kørsel i varebilen. Dagsbeviser vil kunne købes i op til 20 dage per kalenderår per varebil. Et plaster på såret Skal du afskedige folk i din virksomhed, skal du sørge for, at dine medarbejdere får den bedste behandling i den vanskelige situation. Det er aldrig sjovt at opsige folk, men du har en gylden mulighed for at give den ansatte et plaster på såret ved at bruge reglerne om fratrædelsesgodtgørelse. Du kan udbetale ekstra kroner som skattefri fratrædelsesgodtgørelse, hvis følgende betingelser er opfyldt: den ansatte ophører fuldstændigt i virksomheden godtgørelsen falder i tilknytning til fratrædelsen godtgørelsen træder ikke i stedet for løn. 7

8 Vigtige datoer 2009 Juni 2: Moms (mellem) (maj-frist udsat) 10: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små) (maj-frist udsat) 25: Moms (store) (maj-frist udsat) 30: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) (maj-frist udsat) Juli 1: Selvangivelse for selvstændige. Frivillig indbetaling af restskat under kroner. 10: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små) (juni-frist udsat). Feriekonto 14: ATP 15: Lønsumsafgift 20: B-skat + AM-bidrag selvstændige 27: Moms (store) (juni-frist udsat) 31: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) (juni-frist udsat) August 10: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små) (juli-frist udsat) 17: Endelig lønsumsafgift 2008, personlig virksomhed. 20: B-skat + AM-bidrag selvstændige 25: Moms (store) (august-frist udsat), moms (store) (ordinær frist) 31: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) (juli-frist udsat), A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) (ordinær frist) September 1: Moms (mellem) (august-frist udsat), moms (små) (marts-frist udsat), moms (små) (ordinær frist) 10: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små) (august-frist udsat), A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små) (ordinær frist) 21: B-skat + AM-bidrag selvstændige, restskat 25: Moms (store) 30: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) Godt at vide Dagpenge 2009 Max. pr. dag: Sygedagpenge kr. Max pr. uge: kr. Yderligere oplysninger: Diskontoen 11. maj ,40 pct. 3. april ,75 pct. 6. marts ,00 pct. 16. januar ,75 pct. 5. december ,50 pct. 7. november ,00 pct. OBS OBS: Regeringen har foreslået at forlænge og udfase de udsatte frister for betaling af a-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms, som ellers skulle være indhentet i august Da datoerne for de udsatte frister ved redaktionens slutning endnu ikke er besluttet, fremgår kun de ordinære frister af tabellen. Men vær opmærksom på, at disse kan blive rykket, hvis regeringens forslag vedtages. 8. oktober ,50 pct. 4. juli ,25 pct. 7. juni ,00 pct. Yderligere oplysninger: Befordringsfradrag km: km: 1,90 kr. Over 100 km: 0,95 kr. Kørselsgodtgørelse 2009 Egen bil eller motorcykel pr. km Indtil km Over km Egen cykel eller knallert pr. km 3,56 kr. 1,90 kr. 0,40 kr. Rejsegodtgørelse 2009 Logi efter regning eller pr. døgn 189 kr. Fortæring pr. døgn 440 kr. Tilsluttende døgn pr. time 18,33 kr. Fri morgenmad 66 kr. Fri frokost 132 kr. Fri middag 132 kr. 25 procent godtgørelse 110 kr. Mindsterenten 1. april juni pct. Yderligere oplysninger: Nettoprisindeks April ,1 Marts ,1 Februar ,7 Januar ,5 December ,8 November ,2 Oktober ,5 September ,7 August ,3 Juli ,2 Juni ,4 Maj ,1 Yderligere oplysninger: RevisorInformerer udgives af Foreningen Registrerede Revisorer FRR, Åmarksvej 1, 2650 Hvidovre. Tlf , fax , Redaktion: Henrik Brusgaard (redaktør), Peter Nielsen, Tommy Jensen, Henrik Carmel, Robert Fosbo, Mads Grønnegaard og Jan Wie (redaktionssekretær). RevisorInformerer udkommer fem gange årligt i eksemplarer.tryk: Rounborgs grafiske hus. ISSN X. Redaktionen er afsluttet den 12. maj Eftertryk er ikke tilladt. Foreningen Registrerede Revisorer FRR

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008.

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008. REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Lave renter

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008 Oktober 2008 RevisorInformerer Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Har du planer om at flytte til Spanien eller Frankrig, når du slutter dit arbejdsliv? Nye, væsentlige ændringer kan få indflydelse

Læs mere

NYKØBING MORS Tlf. 9771 1322

NYKØBING MORS Tlf. 9771 1322 HANSTHOLM Tlf. 9796 2600 HURUP Tlf. 9795 1711 HVIDBJERG Tlf. 9787 1755 NYKØBING MORS Tlf. 9771 1322 ROSLEV Tlf. 9757 1322 STRUER Tlf. 9785 0599 Tlf. 9785 0844 THISTED Tlf. 9792 5500 RevisorInformerer Kundemagasin

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Godt nytår og god lageroptælling! Januar

Læs mere

Jens Tofthøj Registreret revisor FRR

Jens Tofthøj Registreret revisor FRR Jens Tofthøj Registreret revisor FRR Lundbyvej 89. DK 5700 Svendborg. Tlf: +45 6254 1700. Mobil: +45 2068 2750 E-mail: jt@jtadviser.dk www.jtadviser.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Plej

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

Spar penge på dagsbeviser

Spar penge på dagsbeviser SÆRNUMMER, FEBRUAR 2013 DIN REVISOR INFORMERER VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI TIMER Spar penge på dagsbeviser et bliver fremover muligt på en D ny måde at anvende din virksomheds gulpladebil til private formål,

Læs mere

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010 3. kvartal 2010 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor NemID står for døren Bankerne har sammen med en række offentlige tjenesteudbydere udviklet NemID. Denne nye digitale løsning sikrer alle danskere

Læs mere

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1.

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1. Revision Sjælland RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011 Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder efter statens satser, når den ansatte anvender

Læs mere

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse 2. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI ANDELSBOLIGER Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du udfylde og indberette din udvidede selvangivelse senest den

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Planlæg dit generationsskifte 1. kvartal 2010 113946

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny selskabslov på trapperne 3. kvartal 2009 Folketinget

Læs mere

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006 Juli 2006 RevisorInformerer Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret Den 1. april er årsregnskabsloven og selskabslovgivningen blevet ændret på en række områder. Leasede aktiver ud af årsrapporten

Læs mere

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA. 1. kvartal 2010

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA. 1. kvartal 2010 HANSTHOLM Tlf. 9796 2600 HURUP Tlf. 9795 1711 HVIDBJERG Tlf. 9787 1755 NYKØBING MORS Tlf. 9771 1322 ROSLEV Tlf. 9757 1322 STRUER Tlf. 9785 0599 Tlf. 9785 0844 THISTED Tlf. 9792 5500 RevisorInformerer Kundemagasin

Læs mere

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision. Registreret Revisionsselskab Registrerede Revisorer tlf: 47 77 12 10 fax: 47 77 17 49 Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.dk Registreret Revisionsaktieselskab RevisorInformerer Kundemagasin fra din

Læs mere

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008 buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer April 2008 Klar udmelding

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

RevisorInformerer. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008

RevisorInformerer. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008 April 2008 RevisorInformerer Klar udmelding om moms på varebiler Efter nogle måneder med usikkerhed om, hvorvidt moms på drift af varebiler kunne trækkes fra, har SKAT nu meldt klart ud. Fuldt fradrag

Læs mere

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor En ny bekendtgørelse fra Skatteministeriet betyder, at du som selvstændigt erhvervsdrivende som udgangspunkt skal indsende selvangivelsen

Læs mere

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 2. kvartal 2012 SKAT har opdaget, at kapitalafkastsatsen i årene 2000-2010 er blevet beregnet med en for høj procent, og er nu kommet frem med de nye lavere

Læs mere

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab 1. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI T E M A årsrapporten Gratis at tjekke konkurrentens regnskab drømmer du om at sælge din virksomhed Har du planer om at afhænde din virksomhed, er der en række

Læs mere

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012 statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 3. kvartal 2012 Siden den 1. juli 2012 har SKAT

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk. Driv din virksomhed i selskabsform

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk. Driv din virksomhed i selskabsform buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Oktober 2007 Driv din virksomhed

Læs mere