Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil"

Transkript

1 Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne for en af delene, kan du undgå at blive beskattet af fri bil. Her skitserer vi reglerne. Specialkøretøj En specialindrettet bil defineres f.eks. som en lukket kassevogn med fastmonterede hylder til værktøj. En specialindrettet bil er ikke omfattet af reglerne om beskatning af fri bil til rådighed, selv om den bliver brugt til forskellige former for privat kørsel. En specialindrettet bil bliver nemlig ikke betragtet som et alternativ til en privat bil. Hvorvidt der er tale om en specialindrettet bil, skal vurderes i hvert enkelt tilfælde. Er du i tvivl, er det en god ide at søge SKAT om et bindende svar. Her tænkes der på småture, f.eks. private indkøb og at hente/bringe børn i institutioner, når blot ruten ikke afviger fra den erhvervsbetingede. Reglerne gælder for både medarbejdere, virksomhedsejere og hovedaktionærer. Momsregler for specialkøretøjer Momsloven er desværre ikke harmoniseret med skatteloven, da kørsel mellem hjem og arbejde i momslovens forstand ikke bliver betragtet som erhvervsmæssig kørsel. Skattefri kørsel i en specialindrettet bil Hvis en medarbejder ikke har fratrukket befordringsfradrag, udløser kørsel mellem hjem og arbejde ikke beskatning af fri bil. Privat kørsel i tilknytning til erhvervsmæssig kørsel er tilladt op til km pr. år. Specialbiler under tre ton Momsen kan ikke fratrækkes ved anskaffelsen, hvis bilen også bliver brugt til kørsel mellem hjem og arbejde. Derimod er der fuldt momsfradrag af den løbende drift, uanset om bilen bruges til private formål, når blot der er tale om en gulpladebil.

2 Specialbiler over tre ton Momsen ved anskaffelse og drift af biler over tre ton, der også bliver brugt til private formål, skal fordeles forholdsmæssigt. Vagtordning En medarbejder, der indgår i en vagtordning, skal ikke betale skat af fri bil, hvis en firmabil bliver brugt til kørsel mellem hjem og arbejdssted i forbindelse med vagten. Skattemæssigt skal vagtordningen opfylde følgende krav: Vagtordningen skal være reel. Medarbejderen skal indgå i en turnus med øvrige medarbejdere, og bilen må kun tages med hjem de dage, hvor medarbejderen reelt har vagt. Rådighedsforpligtelsen skal være reel. Det betyder, at medarbejderen skal møde i vagtperioderne og være pålagt reelle begrænsninger i sit privatliv (f.eks. møde udhvilet, ædru m.v.). Tilkaldet skal ske til ukendte adresser. Momsregler ved vagtordning For at få fuldt momsfradrag ved anskaffelse af en gulpladebil, der bruges i en vagtordning, er der følgende betingelser: Kørslen skal være udtryk for et klart erhvervsmæssigt behov Bilen skal være udstyret med værktøj Brugeren skal have fået et klart forbud mod at bruge bilen privat Der er lavet en egentlig vagtplan, og der er rapporteringspligt over udkald Det kan konstateres, hvilke biler der er brugt til de enkelte vagter Antallet af biler står i rimeligt forhold til vagtordningens omfang Den vagthavende medarbejder skal være i tjeneste hele vagtperioden. Kontakt din revisor, hvis du har brug for råd og vejledning. Andre personalegoder er omfattet af en standardiseret beskatning, der konkret kan være lavere end den tilsvarende løn. Til denne kategori hører: fri telefon, fri bil, Personalegoder er interessante for medarbejdere i situationer, hvor beskatningen af godet er lavere FAKTA FAKTA sommerhus, medarbejderobligationer og personalelån. end den tilsvarende løn. En række personalegoder er helt fritaget for beskatning, f.eks. medarbejderbredbånd, arbejdsgiverbetalte uddannelser, sundhedsudgifter, parkeringsplads og fri befordring. Det forudsætter, at medarbejderen ikke samtidig tager fradrag for befordringen.

3 Bruttotrækordninger Hvad er en bruttotrækordning? Der er tale om en bruttotrækordning, når en virksomhed stiller en række personalegoder til rådighed for medarbejderne, som til gengæld herfor går ned i løn. Alle personalegoder med undtagelse af pc-ordninger kan tildeles som led i en bruttotrækordning. Fordelen ved bruttotrækordningen er, at arbejdsgiverens udgift er neutral, mens medarbejderen får et personalegode, der bliver beskattet lavere end den reducerede løn. Samtidig kan virksomheden ofte opnå lavere priser, når personalegoderne indkøbes i store mængder. Hvordan etablerer man en bruttotrækordning? Bruttotrækordningen etableres ved, at arbejdsgiveren og medarbejderen indgår en ny lønaftale, der bestemmer, at arbejdsgiveren stiller et eller flere personalegoder til rådighed. Medarbejderens lønnedgang skal være generel og smitter derfor også af på feriepenge, pensionsbidrag mv. Parterne kan altså ikke aftale, at reduktionen kun gælder medarbejderens nettoløn. Ligningsrådet har accepteret, at bruttotrækket må fremgå af medarbejderens lønseddel. I praksis betyder det, at det må fremgå, hvor meget lønnen er reduceret, og hvilke personalegoder der træder i stedet. Pensionsbidrag ved en bruttotrækordning Parterne kan aftale, at pensionsbidrag, som udgør et fast beløb, ikke bliver reduceret. Hvis pensionsbidraget udgør en procentdel af lønnen, kan man forhøje procentsatsen, hvis medarbejderen ønsker et uændret pensionsbidrag. Arbejdsgiveren betaler for vedligeholdelse af godet Det er en betingelse for bruttotrækordninger, at arbejdsgiveren har ansvaret for reparation og vedligeholdelse af personalegodet. Dermed bærer arbejdsgiveren den økonomiske og driftsmæssige risiko. Arbejdsgiveren kan ikke pålægge medarbejderen øgede udgifter til personalegodet i den periode, som aftalen løber. Hvor lang tid? En bruttotrækordning kan være både tidsbegrænset og tidsubegrænset. Parterne kan aftale, at medarbejderen vender tilbage til sin oprindelige løn, hvis godet enten fravælges på et senere tidspunkt, eller aftalen bliver opsagt eller udløber. Parterne kan også aftale en genforhandling af goderne ved den næste lønforhandling. Kontakt din revisor, hvis du er interesseret i at tildele dine medarbejdere personalegoder via bruttotrækordningen.

4 Omlægning af indkomstår Personligt erhvervsdrivende kan frit omlægge indkomståret, hvis særlige sæsonhensyn eller brancheændringer taler for det. Personligt erhvervsdrivende kan omlægge indkomståret uden at søge SKAT om tilladelse. Omlægningen skal dog kunne begrundes med et af de følgende forhold: Sæsonhensyn Brancheændringer Personaleferie Nye forretningsforbindelser. Du skal blot meddele SKAT, at du ønsker at omlægge indkomståret, inden det udløber. Siden 1. november 2005 er personligt erhvervsdrivende dermed blevet sidestillet med selskaber på dette punkt. Ved omlægning af et indkomstår gælder de særlige omregningsregler for indtægter og udgifter fortsat. Hvis du vælger et indkomstår, der ikke følger et kalenderår, gælder det også for din samlevende ægtefælle. Du kan fortsat søge om omlægning, hvis Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din situation kan begrundes med et af de fire forhold ovenfor, kan du fortsat søge SKAT om tilladelse til at omlægge indkomståret. Din ansøgning skal være begrundet og indsendt, inden det indkomstår, du ønsker at omlægge, er udløbet. Kontakt din revisor, hvis du har brug for råd og vejledning.

5 Nye krav til selvangivelse og skatteregnskab Fra og med regnskabsåret 2006 skal størstedelen af alle virksomheder/selskaber ikke længere sende et års- eller skatteregnskab til SKAT. Derimod skal virksomheders selvangivelser indeholde supplerende regnskabsoplysninger. Skatteregnskab, når SKAT beder om det Virksomheder skal kun indsende et skatteregnskab, hvis SKAT beder om det. I skemaet kan du se, hvilke virksomheder og selskaber der skal indsende skatteregnskab eller supplerende regnskabsoplysninger. Den typiske virksomhed med en nettoomsætning på mellem mio. kr. skal altså ikke længere indsende et skatteregnskab. Det fritager dog ikke virksomhederne for at udarbejde skatteregnskabet og opbevare det internt, da SKAT til enhver tid kan bede om at se det. Regnskabet er også en forudsætning for at kunne udfylde felterne på selvangivelsens side 4. Det vil sige, at virksomheden skal oplyse: Virksomhedsoplysninger Revisorbistand Start her Regnskabsoplysninger Opgørelse af skattepligtig indkomst Specifikke hændelser. Det er på baggrund af disse oplysninger, at SKAT foretager en elektronisk udsøgning, som sammen med SKATs segmentering af skatteydere danner grundlag for eventuel yderligere kontrol. Målet er en mere effektiv skattekontrol, hvor færre virksomheder bruger ressourcer på tidskrævende brevveksling med SKAT. Skatteregnskabet Skatteregnskabet skal skal ikke sendes ind. Virksomhed med mere end to ejere, hvor sendes ind. Følgende oplysninger skal ingen ejer deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang (anpartsvirksomhed)? JA Følgende oplysninger skal påføres selvangivelsen: Virksomhedsoplysninger NEJ påføres selvangivelsen: Virksomhedsoplysninger JA Virksomhedens eneste aktivitet er udlejning af op til to lejemål i fast ejendom (forældre- JA udlejning e.l)? NEJ Skatteregnskabet Skatteregnskabet skal ikke sendes ind. Er nettoomsætningen over 25 mio. kr. for skal ikke sendes ind. selvstændig erhvervsvirksomhed eller Følgende oplysninger skal 100 mio. kr. for selskabet? Følgende oplysninger skal påføres selvangivelsen: Virksomhedsoplysninger. NEJ påføres selvangivelsen: Virksomhedsoplysninger Revisorbistand Revisorbistand Er nettoomsætningen under kr. Regnskabsoplysninger JA for selvstændig erhvervsvirksomhed eller kr. for selskabet? NEJ Opgørelse af skattepligtig indkomst Specifikke hændelser På SKATs hjemmeside finder du en vejledning til at udfylde selvangivelserne. Du kan også kontakte din revisor for råd og vejledning. 5

6 Overhold SKATs frister Er du modspiller eller medspiller? Det kan være uhyre ressourcekrævende at blive udsat for skattevæsenets kontroller. Men hvis du overholder reglerne, herunder SKATs frister for indsendelse og betalinger, kan du mindske omfanget af SKATs kontrol. SKATs indsatsstrategi SKAT opdeler borgere og virksomheder i modspillere, der skal kontrolleres, og medspillere, der får vejledning. Det siger sig selv, at det er en fordel at være medspiller. SKAT inddeler skatteyderne i fire segmenter alt efter deres adfærd. Kriterierne for de fire segmenter er: Hvidt segment: Skatteydere, der overholder reglerne, bliver anset for at være medspillere. SKAT vil derfor møde borgere og virksomheder i det hvide segment med servicebesøg, dialog og kun stikprøvevis kontrol. Grønt segment: Skatteydere, der har viljen til at overholde reglerne, men hvor det ikke lykkes fuldt ud, bliver også anset for medspillere. Borgere og virksomheder i det grønne segment møder SKAT med servicebesøg, dialog og målrettet kontrol. og få mindre kontrol Gult segment: Skatteydere, der ikke overholder reglerne, men som er påvirkelige, anser SKAT for modspillere. Borgere og virksomheder i det gule segment møder SKAT med generel overvågning, hyppig kontrol og sanktioner. Rødt segment: Skatteydere, der har besluttet ikke at overholde reglerne, anser SKAT for modspillere. Borgere og virksomheder i det røde segment møder SKAT med skærpet overvågning, dyberegående kontrol og sanktioner. Husk muligheden for bindende svar Du kan søge SKAT om at få et bindende svar, hvis du er i tvivl om de skattemæssige konsekvenser af enten gennemførte eller påtænkte dispositioner. Du skal så vidt muligt formulere dine spørgsmål, så SKAT kan svare ja eller nej. Alle nødvendige oplysninger skal fremsendes sammen med spørgsmålet. Det er SKATs mål, at 90 pct. af alle bindende svar bliver afgivet inden for tre måneder. Hvis et spørgsmål er af principiel karakter, er det Skatterådet, der afgiver det bindende svar. Et bindende svar er gældende i maksimalt fem år. Det koster 300 kr. pr. spørgsmål at få et bindende svar om dine egne forhold.

7 Firmasport og motionsfaciliteter Motion som personalegode hvad er skattefrit, og hvad skal der betales A- eller B-skat af? Firmasport på arbejdspladsen Hvis en arbejdsgiver indretter et motionslokale, sauna, swimmingpool, bordtennis eller tennisbaner på arbejdspladsen, er disse goder i praksis skattefrie for medarbejderne. Dog skal samtlige medarbejdere have adgang til faciliteterne som en del af den generelle lønpolitik. Betaler arbejdsgiveren udgifter til firmasport f.eks. DHL-stafetten eller firmafodbold er det også skattefrit for de medarbejdere, som deltager. Kontingent til motionsklubber Individuelle aftaler Derimod skal en medarbejder betale A- skat af arbejdsgiverbetalte kontingenter og udgifter til sports- og motionsfaciliteter, hvis der er tale om en individuel aftale, som kun gælder enkelte medarbejdere. Arbejdsgiveren har både oplysningspligt og pligt til at indeholde A-skat og AM-bidrag af godets værdi. Skattemæssigt kan det ikke betale sig at lade sin arbejdsgiver betale kontingentet til det lokale motionscenter, selvom det ligger i nærheden af arbejdspladsen. Generelle ordninger Hvis arbejdsgiveren betaler kontingenter til sports- og motionsfaciliteter som led i en generel ordning for alle medarbejdere, hvor aktiviteterne kan dyrkes i fritiden, skal medarbejderne betale B-skat af godets værdi. Arbejdsgiveren har ingen oplysningspligt, og medarbejderen skal selv sørge for at føre værdien på sin selvangivelse. Med en generel ordning sparer medarbejderen AM-bidraget i forhold til at få udbetalt et tilsvarende beløb som løn. Problemet med generelle ordninger er, at de medarbejdere, der ikke ønsker at benytte dem, risikerer at komme til at betale skat af godet alligevel. Søg SKAT om et bindende svar Der er tale om en gråzone med de generelle ordninger. Man kan nemlig forestille sig, at SKAT accepterer skattefrihed i visse situationer, hvis motionscentret ligger i nærheden af arbejdspladsen, og tilbuddet kun gælder i arbejdstiden. Derfor er det en god ide at søge SKAT om et bindende svar i den konkrete situation.

8 REVISOR GRUPPEN R E G I S T R E R E D E R E V I S O R E R F R R K O N T O R F Æ L L E S S K A B R E V I S O R G R U P P E N V E S T E R G A D E A 1. S A L S V E N D B O R G T L F O G F A X W W W. R E V I G R U P P E N. D K I N F R E V I G R U P P E N. D K Vigtige datoer 2007 Januar 2. Selvangivelse selskaber (afslutning 30/6-06). Frivillig indbetaling af restskat uden tillæg. Februar 12. A-skat og AM-bidrag lønmodtagere (små). Moms (mellem). 20. B-skat og AM-bidrag Marts 1. Moms (små). 12. A-skat og AM-bidrag lønmodtagere (små). 15. Frivillig indbetaling af April 2. Selvangivelse selskaber (afslutning 30/9-06). 10. A-skat og AM-bidrag lønmodtagere (små). 15. Lønsumsafgift. selvstændige. restskat over kr. Feriekonto. 17. A-skat og AM-bidrag 26. Moms (store). 20. B-skat og AM-bidrag 16. ATP. Lønsumsafgift. lønmodtagere (små). Feriekonto. 28. A-skat og AM-bidrag selvstændige. 20. B-skat og AM-bidrag 22. B-skat og AM-bidrag selvstændige. lønmodtagere (store). Acontoselskabsskat. selvstændige. Lønoplysningssedler. ATP. 26. Moms (store). 25. Moms (store). 25. Moms (store). 30. A-skat og AM-bidrag 30. A-skat og AM-bidrag 31. A-skat og AM-bidrag lønmodtagere (store). lønmodtagere (store). lønmodtagere (store). Diskontoen Godt at vide 6. oktober 20063,25 pct. 4. august 20063,00 pct. 9. juni 20062,75 pct. 3. marts 20062,50 pct. 2. december 20052,25 pct. 6. juni 20032,00 pct. 7. marts 20032,50 pct. 6. december 20022,75 pct. Yderligere oplysninger: Rejsegodtgørelse 2007 Logi efter regning eller pr. døgn 184,00 kr. Fortæring pr. døgn 9,00 kr. Tilsluttende døgn pr. time 17,88 kr. Fri morgenmad,35 kr. Fri frokost 128,70 kr. Fri middag 128,70 kr. 25 pct. godtgørelse 107,25 kr. Mindsterenten 1. juli december 200 pct. Yderligere oplysninger: Nettoprisindeks Oktober ,6 September ,8 August ,5 Juli ,5 Juni ,7 Maj ,5 April ,4 Marts ,8 Februar ,4 Januar ,3 December ,6 November ,5 Yderligere oplysninger: Skattegrænser 2007 Mellemskat.600 kr. Topskat.200 kr. Aktieindkomst kr satser for: Dagpenge Sygedagpenge Befordringsfradrag Kørselsgodtgørelse var ved redaktionens afslutning endnu ikke offentliggjort. Kontakt din revisor, hvis du ønsker satserne oplyst. RevisorInformerer udgives af Foreningen Registrerede Revisorer FRR, Åmarksvej 1, 2650 Hvidovre. Tlf , fax , Redaktion: Henrik Brusgaard Sørensen (redaktør), Mette Kingod (red.sekretær), Michael Rugaard, Jan Brødsgaard, Mads Grønnegaard, Claus Pio Pedersen, Henrik Carmel, Robert Fosbo, Helle Ebsen, Tine Sommer Pedersen og Gitte Jensen. RevisorInformerer udkommer fem gange årligt i eks. Tryk: Rounborgs grafiske hus. ISSN X. Redaktionen er afsluttet 6. november Eftertryk er ikke tilladt. Foreningen Registrerede Revisorer FRR

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008.

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008. REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Lave renter

Læs mere

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006 Juli 2006 RevisorInformerer Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret Den 1. april er årsregnskabsloven og selskabslovgivningen blevet ændret på en række områder. Leasede aktiver ud af årsrapporten

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010 3. kvartal 2010 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor NemID står for døren Bankerne har sammen med en række offentlige tjenesteudbydere udviklet NemID. Denne nye digitale løsning sikrer alle danskere

Læs mere

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1.

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1. Revision Sjælland RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011 Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder efter statens satser, når den ansatte anvender

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk. Driv din virksomhed i selskabsform

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk. Driv din virksomhed i selskabsform buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Oktober 2007 Driv din virksomhed

Læs mere

RevisorInformerer. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008

RevisorInformerer. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008 April 2008 RevisorInformerer Klar udmelding om moms på varebiler Efter nogle måneder med usikkerhed om, hvorvidt moms på drift af varebiler kunne trækkes fra, har SKAT nu meldt klart ud. Fuldt fradrag

Læs mere

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008 buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer April 2008 Klar udmelding

Læs mere

Spar penge på dagsbeviser

Spar penge på dagsbeviser SÆRNUMMER, FEBRUAR 2013 DIN REVISOR INFORMERER VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI TIMER Spar penge på dagsbeviser et bliver fremover muligt på en D ny måde at anvende din virksomheds gulpladebil til private formål,

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Godt nytår og god lageroptælling! Januar

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008 Oktober 2008 RevisorInformerer Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Har du planer om at flytte til Spanien eller Frankrig, når du slutter dit arbejdsliv? Nye, væsentlige ændringer kan få indflydelse

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision. Registreret Revisionsselskab Registrerede Revisorer tlf: 47 77 12 10 fax: 47 77 17 49 Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.dk Registreret Revisionsaktieselskab RevisorInformerer Kundemagasin fra din

Læs mere

Jens Tofthøj Registreret revisor FRR

Jens Tofthøj Registreret revisor FRR Jens Tofthøj Registreret revisor FRR Lundbyvej 89. DK 5700 Svendborg. Tlf: +45 6254 1700. Mobil: +45 2068 2750 E-mail: jt@jtadviser.dk www.jtadviser.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Plej

Læs mere

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling SÆRNUMMER, FEBRUAR, 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Iværksætterselskaber nu er de her Den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte iværksætterselskaber. Et iværksætterselskab, IVS, er en særlig type anpartsselskab

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er alle virksomheders skattebetalinger S sket via en for virksomheden specifik skattekonto.

Læs mere

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse 2. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI ANDELSBOLIGER Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du udfylde og indberette din udvidede selvangivelse senest den

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny selskabslov på trapperne 3. kvartal 2009 Folketinget

Læs mere

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader...

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader... Indhold 1 Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4 Erhvervsmæssig kørsel efter momsreglerne... 5 Erhvervsmæssig kørsel efter skattereglerne... 8 Varevogne på gule plader... 13 Hvilke biler er specialindrettede?...

Læs mere

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011. Biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i i Danmark. Bilerne er er forsynet med forskellige

Læs mere

Husk lige selvangivelsen

Husk lige selvangivelsen 2. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Husk lige selvangivelsen Fristen for indberetning af selvangivelsen for personlige erhvervsdrivende vedrørende indkomståret 2012 er den 1. juli 2013. Husk denne

Læs mere