Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa En økonomisk analyse Virksomhedsanalyserapport, Juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa En økonomisk analyse Virksomhedsanalyserapport, Juni 2015"

Transkript

1 Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa En økonomisk analyse Virksomhedsanalyserapport, Juni 2015 RESUMÉ

2 Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa En økonomisk analyse Virksomhedsanalyserapport, Juni 2015

3 3 01 / Forord Den betydning, som intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR) har for Europas samfund og økonomi, er blevet stadig tydeligere inden for de seneste år. Undersøgelsen af de IPR-intensive industriers bidrag til EU, som blev udført i partnerskab med Den Europæiske Patentmyndighed i 2013, viste disse industriers betydning. Den viste, at de direkte eller indirekte støtter 35 % af alle job, knap 39 % af EU s BNP og 95 % af udenrigshandelen. Gennem Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder har OHIM nu gennemført en opfølgende undersøgelse, hvori der ses nærmere på disse rettigheders betydning på selskabsniveau. Undersøgelsen, der er baseret på officielle finansielle data fra mere end 2,3 mio, virksomheder i EU, omfatter virksomheder, der ejer patenter, varemærker og design på både nationalt plan og EU-plan. Undersøgelsen viser, at store virksomheder har en fire gange så stor sandsynlighed for at eje intellektuelle ejendomsrettigheder end mindre virksomheder - 40 % af de større virksomheder har registrerede rettigheder, sammenholdt med 9 % af SMV erne. Den viser tillige, at virksomheder, der ejer intellektuelle ejendomsrettigheder, klarer sig bedre end dem, der ikke gør. Dette er en særlig vigtig konklusion for de 1,8 mio. SMV er, der har registreret intellektuelle ejendomsrettigheder, idet de udgør en så vigtig del af EU s økonomi. Resultaterne viser, at virksomheder, der ejer intellektuelle ejendomsrettigheder, skaber betydeligt større omsætning pr. medarbejder end virksomheder, som ikke ejer sådanne rettigheder, at de har flere ansatte og betaler højere løn til deres medarbejdere, og at dette forhold gør sig særligt gældende for SMV er. Dette er, efter vores mening, et yderst vigtigt budskab til Europas virksomheder og politikere og understreger den vigtige sammenhæng mellem intellektuel ejendom og økonomiske resultater. Dette bør ikke fortolkes som bevis for en årsagssammenhæng mellem ejerskab af intellektuelle ejendomsrettigheder og større omsætning pr. medarbejder, men der er dog tegn på en sammenhæng mellem de to faktorer.

4 4 FORORD Rapporten vil indgå i en række af myndighedens projekter, herunder den kommende resultattavle for SMV er. Denne resultattavle er udformet med henblik på nærmere at undersøge SMV ers brug af intellektuelle ejendomsrettigheder og vil blive udarbejdet af OHIM, via observationscentret, i partnerskab med Europa-Kommissionen. Myndigheden er overbevist om, at rapporten vil udgøre et vigtigt bidrag til at skabe en bredere forståelse for intellektuelle ejendomsrettigheders kreative og innovative rolle i EU s samfund, og at den vil hjælpe med at formidle det vigtige budskab, at intellektuelle ejendomsrettigheder er for alle. António Campinos Formand, OHIM Takord I forbindelse med gennemførelsen af denne undersøgelse modtog vi vigtige bidrag fra medlemsstaterne, Europa-Kommissionen, Den Europæiske Patentmyndighed og Europe Economics, som gennemførte den tekniske del af analysen. Forfatterne er også taknemmelige for bemærkninger til udkastet til rapporten fra Carsten Fink (WIPO), Kamil Kiljanski (Europa-Kommissionen), Alan Marco og Asrat Tesfayesus (USPTO), Philipp Schautschick (TU München) og Mariagrazia Squicciarini (OECD). Projektgruppe Nathan Wajsman, cheføkonom Michał Kazimierczak, økonom Carolina Arias Burgos, økonom

5 5 02 / Resumé Et af mandaterne for Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder ( observationscentret ) er at fremskaffe evidensbaserede data om intellektuel ejendoms betydning, rolle i Den Europæiske Unions (EU s) økonomi og offentlighedens opfattelse deraf. For at opfylde dette mål foretager observationscentret en række samfundsøkonomiske undersøgelser. I en undersøgelse offentliggjort i september 2013 blev der foretaget en vurdering af det fælles bidrag, som de industrier, der gør intensiv brug af de forskellige typer intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR), yder i forhold til EU s økonomier som helhed og i forhold til de enkelte medlemsstater. Denne rapport er en opfølgende undersøgelse, der ser nærmere på den rolle, som intellektuelle ejendomsrettigheder spiller, ved at analysere et stort udsnit på over europæiske virksomheder 1 for at sammenligne de økonomiske resultater i virksomheder, der ejer intellektuelle ejendomsrettigheder, med de virksomheder, der ikke gør. De intellektuelle ejendomsrettigheder, der indgår i denne undersøgelse, er patenter, varemærker og design (og enhver kombination af de tre). På grund af deres art er ophavsret og geografiske betegnelser, som indgik i 2013-undersøgelsen, ikke medtaget her. 2 På den anden side omfatter undersøgelsen både europæiske og nationale intellektuelle ejendomsrettigheder, hvilket er en betydelig forbedring af dataene, og giver derved en fuldstændig oversigt over de enkelte virksomheders IPR-portefølje med såvel europæiske som nationale rettigheder. Dataene i den enkelte virksomheds IPR-portefølje blev sammenlignet med oplysninger i den kommercielle database ORBIS. Denne database indeholder finansielle og andre oplysninger om millioner af europæiske virksomheder, som er indsamlet gennem indberetninger og regnskaber fra virksomhederne i de kommercielle registre i alle EU s medlemsstater. Sammenligningen af IPR-databaserne og ORBIS-databasen blev foretaget på basis af ejerskabet af intellektuelle ejendomsrettigheder. I undersøgelsen bruges der finansielle og andre oplysninger om selskaber, der er registreret som formelle ejere af patenter, varemærker og/eller design. Nogle selskaber, der indgår i en større koncernstruktur, er måske ikke formelle ejere af intellektuelle ejendomsrettigheder (deres hovedkontorer kan have det formelle ejerskab), men intellektuelle ejendomsrettigheder kan stadig indgå i deres kommercielle aktiviteter. Der findes forskellige metoder til at måle en virksomheds økonomiske resultater. Som følge af de datamæssige begrænsninger og behovet for at foretage sammenligninger på et faktisk sammenligneligt grundlag (og eliminere virkningen af virksomhedernes størrelse for de statistiske resultater), blev omsætning pr. medarbejder valgt som den vigtigste indikator for virksomhedernes resultater. 1 En del af den deskriptive statistik i kapitel 5 er baseret på et endnu større udsnit på over 2,3 mio. virksomheder. 2 Den vigtigste årsag er, at ophavsret ikke altid registreres, mens geografiske betegnelser ikke registreres af de enkelte virksomheder. Der findes derfor ganske enkelt ikke data om ejerskab af disse intellektuelle ejendomsrettigheder på virksomhedsplan.

6 6 RESUMÉ Datasættet blev konstrueret således, at af de undersøgte virksomheder har omkring halvdelen eller mindst ét patent, varemærke eller design i deres portefølje. Dette gør det muligt at sammenligne resultaterne i de virksomheder, der ejer disse intellektuelle ejendomsrettigheder, med de virksomheder, der ikke gør. Det gør det ligeledes muligt at undersøge mere detaljeret, hvordan en virksomheds resultater hænger sammen med omfanget af virksomhedens intellektuelle ejendomsrettigheder. Så vidt vi ved, dækker datasættet et betydeligt større område end nogen andre datakilder af denne type, som findes i dag, og dette sikrer et tilstrækkeligt stort udsnit til at kunne drage robuste og repræsentative konklusioner. Undersøgelsen indeholder ingen politiske anbefalinger, da dette ikke er en del af dens anvendelsesområde. I stedet indeholder den dokumentation, som politikere kan anvende i deres arbejde, og tjener som grundlag for at oplyse EU s borgere om intellektuel ejendomsret. 2.1 Metodologi Dataene blev analyseret ved hjælp af tre typer metodologi: Som første skridt benyttes deskriptiv statistik for at illustrere forskellen mellem ejere og ikkeejere af intellektuelle ejendomsrettigheder i forhold til virksomhedens økonomiske kendetegn. Forskellene blev testet for statistisk signifikans. Kapitel 5 indeholder resultaterne af denne analyse. Kapitel 6 indeholder resultaterne af den økonometriske analyse af dataene. Den giver mulighed for en indgående undersøgelse af sammenhængen mellem virksomhedernes ejerskab af intellektuelle ejendomsrettigheder og deres økonomiske resultater, i modsætning til 2013-undersøgelsen af IPR-intensive industrier, som beskrev strukturen i økonomien med hensyn til brug af intellektuelle ejendomsrettigheder på sektorplan, men ikke forsøgte at drage nogen analytiske konklusioner. Resultatet af analysen tyder i høj grad på, at der er en systematisk, positiv sammenhæng mellem ejerskab af intellektuelle ejendomsrettigheder og økonomiske resultater i de enkelte virksomheder. Denne undersøgelse giver en indikation af denne sammenhæng baseret på statistiske analyser af et meget stort udsnit af individuelle virksomheder. Om end der ikke er dokumentation for årsagssammenhæng i ordets strengeste forstand, giver den økonometriske analyse forskeren mulighed for, med de tilgængelige data, at kontrollere, om der findes yderligere faktorer, som påvirker de økonomiske resultater og isolere sammenhængen mellem ejerskab af intellektuel ejendom og virksomhedernes resultater. Der findes forskellige økonomiske teorier, der viser en årsagssammenhæng mellem ejerskab af intellektuel ejendom og virksomhedernes resultater. Disse vil blive drøftet i rapporten. Endelig blev der gennemført en klyngeanalyse af dataene. Formålet med denne analyse er at identificere grupper af virksomheder ( klynger ), der ligner hinanden med hensyn til ejerskab af intellektuelle ejendomsrettigheder. Disse klynger analyseres derefter for at se, om der er systematiske forskelle mellem dem med hensyn til interessevariablerne som f.eks. omsætning pr. medarbejder eller gennemsnitlig beskæftigelse pr. virksomhed. Disse resultater vises i bilag 8.4.

7 RESUMÉ Vigtigste resultater Tabel 1 viser de vigtigste resultater og virksomhedsvariabler for virksomhederne i stikprøven for Tabel 1: Gennemsnitlige værdier for udvalgte variabler efter IPR-ejerskab Antal medarbejdere Omsætning pr. medarbejder (EUR/år)) Løn pr. medarbejder (EUR/ år) Ejer ingen IPR 93, Ejer IPR Alle IPR 547, Forskel i % sammenlignet med ikke-ejere 484,6 % 28,6 % 19,8 % Patenter 1 537, Forskel i % sammenlignet med ikke-ejere 1 542,6 % 25,7 % 40,6 % Varemærker 569, Forskel i % sammenlignet med ikke-ejere 508,8 % 29,5 % 18,8 % Design 2 103, Forskel i % sammenlignet med ikke-ejere 2 146,7 % 31,4 % 23,0 % Bemærk: Baseret på tilgængelige observationer fra virksomheder. Alle forskelle er statistisk signifikante på 1 %-konfidensniveau. Gruppen af Alle IPR-ejere defineres som virksomheder, der ejer mindst ét patent, varemærke eller design eller en kombination deraf. Gruppen af Patentejere, Varemærkeejere og Designejere defineres som virksomheder, som ejer mindst én af de relevante intellektuelle ejendomsrettigheder. Eftersom mange virksomheder har kombinationer af de tre intellektuelle ejendomsrettigheder, overlapper ejerne af de forskellige intellektuelle ejendomsrettigheder. Som tabel 1 viser, er der en tendens til, at virksomheder, der ejer intellektuelle ejendomsrettigheder, er større end virksomheder, der ikke ejer dem, målt på antal medarbejdere (547 mod 94 medarbejdere i gennemsnit). Af denne grund udtrykkes økonomiske resultater som omsætning, overskud eller løn pr. medarbejder. De virksomheder, som ejer intellektuelle ejendomsrettigheder, har i gennemsnit 29 % højere omsætning pr. medarbejder end de virksomheder, som ikke gør. Dette kan ses som et af undersøgelsens centrale resultater. For så vidt angår individuelle intellektuelle ejendomsrettigheder, er resultatet i de virksomheder, der ejer intellektuelle ejendomsrettigheder, i gennemsnit 26 % højere for patenter, 29 % højere for varemærker og 31 % højere for design. Tabel 1 viser også, at virksomheder, der ejer intellektuelle ejendomsrettigheder, i gennemsnit betaler 20 % højere løn end virksomheder, der ikke gør. Her ses den stærkeste virkning i forbindelse med ejerskab af patenter (41 %), efterfulgt af design (23 %) og varemærker (19 %). Selv om patenter med hensyn til omsætning pr. medarbejder sammenlignet med varemærker og design synes at have en mindre sammenhæng med ekstra resultater, er de den type intellektuel ejendomsret, som i gennemsnit genererer de største fordele for medarbejderne. Dette stemmer også overens med resultaterne af den tidligere undersøgelse, som så på de IPR-intensive industriers bidrag til EU s økonomi med hensyn til BNP, beskæftigelse, løn og international

8 8 RESUMÉ handel 3. Den økonometriske analyse i kapitel 6, hvis resultater er sammenfattet i tabel 2 nedenfor, bekræfter den positive sammenhæng mellem ejerskab af intellektuelle ejendomsrettigheder og økonomiske resultater, idet omsætningen pr. medarbejder er 28 % højere for ejere af intellektuelle ejendomsrettigheder end for ikke-ejere. Derudover viser analysen, at denne sammenhæng er særligt udtalt for små og mellemstore virksomheder (SMV) 4. I denne rapport benyttes definitionen baseret på antal medarbejdere og omsætning. Små og mellemstore virksomheder, der ejer intellektuelle ejendomsrettigheder, har næsten 32 % højere omsætning pr. medarbejder end virksomheder, der slet ikke ejer intellektuelle ejendomsrettigheder. Mens størstedelen af små og mellemstore virksomheder i Europa således ikke ejer intellektuelle ejendomsrettigheder, har de, der ejer intellektuelle ejendomsrettigheder, en betydeligt højere omsætning pr. medarbejder. Med hensyn til store selskaber er omsætningen pr. medarbejder 4 % højere for ejere af intellektuelle ejendomsrettigheder end for ikke-ejere. Her viser analysen, at 4 ud af 10 store selskaber i Europa ejer intellektuelle ejendomsrettigheder, men at sammenhængen med højere omsætning pr. medarbejder er mindre udtalt end for små og mellemstore virksomheder. Det er vigtigt at bemærke, at disse resultater er opnået under hensyntagen til andre faktorer, som kan påvirke en virksomheds resultater som f.eks. det land, hvor virksomheden ligger, eller den sektor, den driver forretning i. Tabel 2: Ejerskab af IPR og omsætning pr. medarbejder efter virksomhedsstørrelse Store virksomheder + 4.0% Små og mellemstore virksomheder % I alt % Forskel i omsætning pr. medarbejder blandt ejere af IPR i forhold til ikke-ejere af IPR Bemærk: Baseret på observationer af i alt virksomheder. Forskelle er statistisk signifikante ved et konfidensniveau på 99 %. Den økonometriske analyse i kapitel 6 viser yderligere, at stigninger i virksomhedernes resultater afhænger af typen og kombinationen af intellektuelle ejendomsrettigheder. De største stigninger i omsætning pr. medarbejder er knyttet til varemærker alene og ejere af både varemærker og design: Henholdsvis 30 % og 39 %. Ejere af patenter alene har 15 % højere omsætning pr. medarbejder, ejere af design alene 15 %, ejere af patenter og varemærker 17 %, ejere af patenter og design 15 % og ejere af alle tre intellektuelle ejendomsrettigheder 16 %. Tallene ovenfor afspejler binære sammenligninger. Med andre ord, virksomheder der ikke ejer en særlig intellektuel ejendomsrettighed, sammenlignes med virksomheder, der gør. Det er ved hjælp af økonometrisk analyse også muligt at beregne effekten af at øge antallet af intellektuelle ejendomsrettigheder, der ejes af en virksomhed. Denne type analyse viser, at en stigning på 10 % i en virksomheds europæiske varemærker er forbundet med en stigning på 2,8 % i omsætningen pr. medarbejder, en stigning på 10 % i 3 Intellectual property rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in the European Union, EPO/OHIM, September En lille eller mellemstor virksomhed er defineret i artikel 2 til bilaget til Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (2003/361/EF) som en virksomhed med under 250 ansatte og en omsætning på ikke over 50 million EUR. og/eller årlig samlet balance på ikke over 43 millioner EUR.

9 RESUMÉ 9 nationale varemærker er forbundet med stigning på 5,2 %, mens en stigning på 10 % i europæiske patenter fører til en stigning på 1,8 % og en stigning på 10 % i nationale patenter til en stigning på 4,6 %. For nationale design antyder analysen, at en stigning på 10 % er forbundet med en resultatstigning på 0,7 %. For de øvrige intellektuelle ejendomsrettigheder kunne den økonometriske analyse ikke fastlægge en statistisk signifikant forbindelse, hvilket betyder, at det ikke er muligt med mere end 90 % konfidens at angive, at der er et positivt forhold mellem stigninger i en virksomheds relevante intellektuelle ejendomsrettigheder og samme virksomheds resultat. 2.3 Begrænsninger ved forsøget og anvisninger til fremtidig forskning Analysen i denne rapport bekræfter, at der er en stærk positiv forbindelse mellem ejerskab af de forskellige typer intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomheders resultat, målt efter omsætning pr. medarbejder og gennemsnitlig udbetalt løn. Som med enhver statistisk analyse skal disse resultater imidlertid tolkes med forsigtighed. De udgør ikke afgørende bevis for, at virksomhedernes resultat øges, hvis de tilskyndes til at gøre større brug af intellektuelle ejendomsrettigheder. Forsøget viser et positivt forhold mellem virksomheder, der ejer intellektuelle ejendomsrettigheder, og deres resultat (målt efter omsætning pr. medarbejder). Der kan være adskillige mekanismer, gennem hvilke forbindelsen mellem ejerskab af intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedens resultat virker. Som følge af de tilgængelige data er det imidlertid ikke muligt at udrede disse i analysen. Med den metode, der er anvendt i undersøgelsen, er det muligt at identificere ejere af intellektuelle ejendomsrettigheder efter virksomhedsnavn, sådan som det fremgår af IP-registrene, og sammenholde dette navn med ORBIS-databasen. ORBIS er den mest omfattende kilde til demografiske og finansielle oplysninger om europæiske virksomheder, som forskere har adgang til. Der findes imidlertid ikke tilstrækkelige oplysninger i ORBIS til at identificere alle beneficianter/brugere af intellektuelle ejendomsrettigheder ud over deres umiddelbare ejere. ORBIS-databasen indeholder oplysninger om de økonomiske forbindelser mellem virksomheder (indenlandsk endelig ejer og global endelig ejer), men disse oplysninger er ikke fuldstændige. Der vil med andre ord forekomme selskaber i ORBIS, som indgår i større økonomiske grupper, men som ORBIS ikke har oplysninger om, for så vidt angår ejerforhold. Der blev i videst muligt omfang taget højde for ejerforhold i den randomiserede stikprøve, der blev brugt til alle økonometriske modeller, der udgør kernen i denne undersøgelse (kapitel 6). Denne mindre stikprøve blev renset mest muligt, således at selskaber, der indgår i en større koncernstruktur, betragtes som én enhed. I den økonometriske analyse blev virksomheder, der således kunne drage fordel af intellektuelle ejendomsrettigheder ejet af andre enheder i deres koncern, ikke behandlet som ikke-ejere af intellektuelle ejendomsrettigheder. Denne proces kunne imidlertid kun udføres delvist af oven for anførte grunde, og det er ikke muligt at gennemføre den for den større stikprøve af 2,3 mio. virksomheder, der anvendes til den deskriptive statistik. Manglen på tilstrækkelige oplysninger om de potentielle beneficianter af intellektuelle ejendomsrettigheder berører både store virksomheder og SMV er, men konsekvenserne slår kraftigere igennem for store selskabers resultater. Store selskaber må i større omfang end SMV er forventes at oprette filialer i mange europæiske lande og samle IP-ejerskab i en enkelt enhed, der administrerer hele porteføljen af intellektuelle ejendomsrettigheder. Selv om denne IP-portefølje er registreret som et ejerskab af kun ét selskab, giver den fordele for alle de selskaber, der indgår i den økonomiske gruppe.

10 10 RESUMÉ En økonomisk analyse af de fordele, som alle IP-brugere nyder godt af (ejere, brugere og licenstagere), ville potentielt være mere informativ. Der findes imidlertid ikke nogen offentligt tilgængelig database, der indeholder tilstrækkelige oplysninger om licensudstedelse vedrørende IP-rettigheder. Derfor er alle økonomiske undersøgelser svarende til den foreliggende undersøgelse, som er baseret på store stikprøver af virksomheder, nødvendigvis begrænset til fordelene ved IP-ejerskab snarere end brugen. Selv om denne undersøgelse har hjulpet med at øge vores forståelse for forholdene mellem virksomhedernes resultat og deres ejerskab af intellektuelle ejendomsrettigheder, er der stadig basis for yderligere forskning ved hjælp af de dataset, der er indhentet til dette studie. Der kan f.eks. udføres yderligere analyser af separate delprøver af produktions- og servicevirksomheder for at analysere mere i dybden, hvordan indvirkningen af intellektuelle ejendomsrettigheder på virksomhedernes resultat varierer på tværs af sektorer. En anden mulighed inden for yderligere forskning er en mere detaljeret analyser af indvirkningen af intellektuelle ejendomsrettigheder på små og mellemstore og unge virksomheder. Datasættet gør det også muligt at opdele virksomheder i mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder 5 og i kraft af det estimerede signifikante forhold mellem intellektuelle ejendomsrettigheder og små og mellemstore virksomheders resultat ville det være værd at analysere denne dimension yderligere. Endelig er analysen i denne rapport baseret på optællinger af intellektuelle ejendomsrettigheder i hver enkelt virksomhed i prøvematerialet. En mere udfordrende yderligere udvikling af analysen ville være at vurdere, i hvilket omfang kvaliteten af et patent, varemærke eller design påvirker dette forhold. Intellektuelle ejendomsrettigheder af højere kvalitet har sandsynligvis større indvirkning på resultatet en intellektuelle ejendomsrettigheder af lavere kvalitet. Resultaterne i dette forsøg er derfor et gennemsnit af disse virkninger. 5 Kategorien SMV er sædvanligvis opdelt yderligere i delkategorier baseret på antallet af medarbejdere: 1-10 (mikrovirksomheder), (små) og (mellemstore).

11 RESUMÉ 11 Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa En økonomisk analyse Virksomhedsanalyserapport, Juni 2015 RESUMÉ

12 Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa En økonomisk analyse Virksomhedsanalyserapport, Juni 2015 RESUMÉ

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Familievirksomheder i Danmark Kapitel 1: Definition og udbredelse

Familievirksomheder i Danmark Kapitel 1: Definition og udbredelse Morten Bennedsen og Kasper Meisner Nielsen Morten Bennedsen og Kasper Meisner Nielsen Familievirksomheder i Danmark Familievirksomheder i Danmark Familievirksomheder i Danmark Kapitel 1: Definition og

Læs mere

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Ved udviklingen af Innovationsbarometeret har COI lagt vægt på en række væsentlige hensyn, som hver især har nogle konsekvenser for, hvordan dataindsamlingen

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

03/06/13. Værdien af HD og masterprogrammer. For dimittenderne og for virksomhederne

03/06/13. Værdien af HD og masterprogrammer. For dimittenderne og for virksomhederne 03/06/13 Værdien af HD og masterprogrammer For dimittenderne og for virksomhederne For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008 Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne Indkomståret 2008 Version 1.0 Rapporten er udarbejdet af: Koncerncentret Borger og Virksomhed Indsats og analyse Østbanegade 123 2100 København Ø +45 72 22

Læs mere

Nr. 6: Juni 1998. En skandinavisk model - efter gør-det-selv-metoden En sagkyndig kommenterer den nyeste forskning omkring danskernes lovlydighed

Nr. 6: Juni 1998. En skandinavisk model - efter gør-det-selv-metoden En sagkyndig kommenterer den nyeste forskning omkring danskernes lovlydighed Nr. 6: Juni 1998 En skandinavisk model - efter gør-det-selv-metoden En sagkyndig kommenterer den nyeste forskning omkring danskernes lovlydighed Danskernes og svenskernes gør-detselv arbejde i 1997 omfattede

Læs mere

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Marts 2015 Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os Nr. 3: Oktober 1997 - Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os - De nyeste sorte tal for Danmark kommenteres af forbundsformand Poul Erik Skov Christensen fra SID - Hvor mange frynsegoder

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Lønsomhed, vækst og finansiel risiko En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Indhold Forord.... 3 Hovedkonklusioner.... 4 Population og metode.... 8 Indledende observationer vedrørende indtjening

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Vejledning i serviceinnovation

Vejledning i serviceinnovation Vejledningsserien Hvordan strukturfondene kan understøtte SMV-politikken Vejledning i serviceinnovation Erhvervspolitik 4 3 Vejledningsserien Hvordan strukturfondene kan understøtte SMV-politikken Vejledning

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Ulf Hjelmar, Lene Holm Pedersen og Mats Joe Bordacconi. Det unødige bureaukrati sammenhængen med motivation, innovation og organisatoriske forhold

Ulf Hjelmar, Lene Holm Pedersen og Mats Joe Bordacconi. Det unødige bureaukrati sammenhængen med motivation, innovation og organisatoriske forhold Ulf Hjelmar, Lene Holm Pedersen og Mats Joe Bordacconi Det unødige bureaukrati sammenhængen med motivation, innovation og organisatoriske forhold Publikationen Det unødige bureaukrati sammenhængen med

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

19. september 2012. Vækst gennem Rådgivning. Effektmåling af programmet

19. september 2012. Vækst gennem Rådgivning. Effektmåling af programmet 19. september 2012 Vækst gennem Rådgivning Effektmåling af programmet For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please

Læs mere

PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE Produktivitet og videregående uddannelse 24. marts 2010 Forfattere Martin Junge, Seniorøkonom, ph.d., CEBR Jan Rose Skaksen, Director, Professor, CEBR Projektleder

Læs mere