Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa En økonomisk analyse Virksomhedsanalyserapport, Juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa En økonomisk analyse Virksomhedsanalyserapport, Juni 2015"

Transkript

1 Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa En økonomisk analyse Virksomhedsanalyserapport, Juni 2015 RESUMÉ

2 Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa En økonomisk analyse Virksomhedsanalyserapport, Juni 2015

3 3 01 / Forord Den betydning, som intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR) har for Europas samfund og økonomi, er blevet stadig tydeligere inden for de seneste år. Undersøgelsen af de IPR-intensive industriers bidrag til EU, som blev udført i partnerskab med Den Europæiske Patentmyndighed i 2013, viste disse industriers betydning. Den viste, at de direkte eller indirekte støtter 35 % af alle job, knap 39 % af EU s BNP og 95 % af udenrigshandelen. Gennem Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder har OHIM nu gennemført en opfølgende undersøgelse, hvori der ses nærmere på disse rettigheders betydning på selskabsniveau. Undersøgelsen, der er baseret på officielle finansielle data fra mere end 2,3 mio, virksomheder i EU, omfatter virksomheder, der ejer patenter, varemærker og design på både nationalt plan og EU-plan. Undersøgelsen viser, at store virksomheder har en fire gange så stor sandsynlighed for at eje intellektuelle ejendomsrettigheder end mindre virksomheder - 40 % af de større virksomheder har registrerede rettigheder, sammenholdt med 9 % af SMV erne. Den viser tillige, at virksomheder, der ejer intellektuelle ejendomsrettigheder, klarer sig bedre end dem, der ikke gør. Dette er en særlig vigtig konklusion for de 1,8 mio. SMV er, der har registreret intellektuelle ejendomsrettigheder, idet de udgør en så vigtig del af EU s økonomi. Resultaterne viser, at virksomheder, der ejer intellektuelle ejendomsrettigheder, skaber betydeligt større omsætning pr. medarbejder end virksomheder, som ikke ejer sådanne rettigheder, at de har flere ansatte og betaler højere løn til deres medarbejdere, og at dette forhold gør sig særligt gældende for SMV er. Dette er, efter vores mening, et yderst vigtigt budskab til Europas virksomheder og politikere og understreger den vigtige sammenhæng mellem intellektuel ejendom og økonomiske resultater. Dette bør ikke fortolkes som bevis for en årsagssammenhæng mellem ejerskab af intellektuelle ejendomsrettigheder og større omsætning pr. medarbejder, men der er dog tegn på en sammenhæng mellem de to faktorer.

4 4 FORORD Rapporten vil indgå i en række af myndighedens projekter, herunder den kommende resultattavle for SMV er. Denne resultattavle er udformet med henblik på nærmere at undersøge SMV ers brug af intellektuelle ejendomsrettigheder og vil blive udarbejdet af OHIM, via observationscentret, i partnerskab med Europa-Kommissionen. Myndigheden er overbevist om, at rapporten vil udgøre et vigtigt bidrag til at skabe en bredere forståelse for intellektuelle ejendomsrettigheders kreative og innovative rolle i EU s samfund, og at den vil hjælpe med at formidle det vigtige budskab, at intellektuelle ejendomsrettigheder er for alle. António Campinos Formand, OHIM Takord I forbindelse med gennemførelsen af denne undersøgelse modtog vi vigtige bidrag fra medlemsstaterne, Europa-Kommissionen, Den Europæiske Patentmyndighed og Europe Economics, som gennemførte den tekniske del af analysen. Forfatterne er også taknemmelige for bemærkninger til udkastet til rapporten fra Carsten Fink (WIPO), Kamil Kiljanski (Europa-Kommissionen), Alan Marco og Asrat Tesfayesus (USPTO), Philipp Schautschick (TU München) og Mariagrazia Squicciarini (OECD). Projektgruppe Nathan Wajsman, cheføkonom Michał Kazimierczak, økonom Carolina Arias Burgos, økonom

5 5 02 / Resumé Et af mandaterne for Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder ( observationscentret ) er at fremskaffe evidensbaserede data om intellektuel ejendoms betydning, rolle i Den Europæiske Unions (EU s) økonomi og offentlighedens opfattelse deraf. For at opfylde dette mål foretager observationscentret en række samfundsøkonomiske undersøgelser. I en undersøgelse offentliggjort i september 2013 blev der foretaget en vurdering af det fælles bidrag, som de industrier, der gør intensiv brug af de forskellige typer intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR), yder i forhold til EU s økonomier som helhed og i forhold til de enkelte medlemsstater. Denne rapport er en opfølgende undersøgelse, der ser nærmere på den rolle, som intellektuelle ejendomsrettigheder spiller, ved at analysere et stort udsnit på over europæiske virksomheder 1 for at sammenligne de økonomiske resultater i virksomheder, der ejer intellektuelle ejendomsrettigheder, med de virksomheder, der ikke gør. De intellektuelle ejendomsrettigheder, der indgår i denne undersøgelse, er patenter, varemærker og design (og enhver kombination af de tre). På grund af deres art er ophavsret og geografiske betegnelser, som indgik i 2013-undersøgelsen, ikke medtaget her. 2 På den anden side omfatter undersøgelsen både europæiske og nationale intellektuelle ejendomsrettigheder, hvilket er en betydelig forbedring af dataene, og giver derved en fuldstændig oversigt over de enkelte virksomheders IPR-portefølje med såvel europæiske som nationale rettigheder. Dataene i den enkelte virksomheds IPR-portefølje blev sammenlignet med oplysninger i den kommercielle database ORBIS. Denne database indeholder finansielle og andre oplysninger om millioner af europæiske virksomheder, som er indsamlet gennem indberetninger og regnskaber fra virksomhederne i de kommercielle registre i alle EU s medlemsstater. Sammenligningen af IPR-databaserne og ORBIS-databasen blev foretaget på basis af ejerskabet af intellektuelle ejendomsrettigheder. I undersøgelsen bruges der finansielle og andre oplysninger om selskaber, der er registreret som formelle ejere af patenter, varemærker og/eller design. Nogle selskaber, der indgår i en større koncernstruktur, er måske ikke formelle ejere af intellektuelle ejendomsrettigheder (deres hovedkontorer kan have det formelle ejerskab), men intellektuelle ejendomsrettigheder kan stadig indgå i deres kommercielle aktiviteter. Der findes forskellige metoder til at måle en virksomheds økonomiske resultater. Som følge af de datamæssige begrænsninger og behovet for at foretage sammenligninger på et faktisk sammenligneligt grundlag (og eliminere virkningen af virksomhedernes størrelse for de statistiske resultater), blev omsætning pr. medarbejder valgt som den vigtigste indikator for virksomhedernes resultater. 1 En del af den deskriptive statistik i kapitel 5 er baseret på et endnu større udsnit på over 2,3 mio. virksomheder. 2 Den vigtigste årsag er, at ophavsret ikke altid registreres, mens geografiske betegnelser ikke registreres af de enkelte virksomheder. Der findes derfor ganske enkelt ikke data om ejerskab af disse intellektuelle ejendomsrettigheder på virksomhedsplan.

6 6 RESUMÉ Datasættet blev konstrueret således, at af de undersøgte virksomheder har omkring halvdelen eller mindst ét patent, varemærke eller design i deres portefølje. Dette gør det muligt at sammenligne resultaterne i de virksomheder, der ejer disse intellektuelle ejendomsrettigheder, med de virksomheder, der ikke gør. Det gør det ligeledes muligt at undersøge mere detaljeret, hvordan en virksomheds resultater hænger sammen med omfanget af virksomhedens intellektuelle ejendomsrettigheder. Så vidt vi ved, dækker datasættet et betydeligt større område end nogen andre datakilder af denne type, som findes i dag, og dette sikrer et tilstrækkeligt stort udsnit til at kunne drage robuste og repræsentative konklusioner. Undersøgelsen indeholder ingen politiske anbefalinger, da dette ikke er en del af dens anvendelsesområde. I stedet indeholder den dokumentation, som politikere kan anvende i deres arbejde, og tjener som grundlag for at oplyse EU s borgere om intellektuel ejendomsret. 2.1 Metodologi Dataene blev analyseret ved hjælp af tre typer metodologi: Som første skridt benyttes deskriptiv statistik for at illustrere forskellen mellem ejere og ikkeejere af intellektuelle ejendomsrettigheder i forhold til virksomhedens økonomiske kendetegn. Forskellene blev testet for statistisk signifikans. Kapitel 5 indeholder resultaterne af denne analyse. Kapitel 6 indeholder resultaterne af den økonometriske analyse af dataene. Den giver mulighed for en indgående undersøgelse af sammenhængen mellem virksomhedernes ejerskab af intellektuelle ejendomsrettigheder og deres økonomiske resultater, i modsætning til 2013-undersøgelsen af IPR-intensive industrier, som beskrev strukturen i økonomien med hensyn til brug af intellektuelle ejendomsrettigheder på sektorplan, men ikke forsøgte at drage nogen analytiske konklusioner. Resultatet af analysen tyder i høj grad på, at der er en systematisk, positiv sammenhæng mellem ejerskab af intellektuelle ejendomsrettigheder og økonomiske resultater i de enkelte virksomheder. Denne undersøgelse giver en indikation af denne sammenhæng baseret på statistiske analyser af et meget stort udsnit af individuelle virksomheder. Om end der ikke er dokumentation for årsagssammenhæng i ordets strengeste forstand, giver den økonometriske analyse forskeren mulighed for, med de tilgængelige data, at kontrollere, om der findes yderligere faktorer, som påvirker de økonomiske resultater og isolere sammenhængen mellem ejerskab af intellektuel ejendom og virksomhedernes resultater. Der findes forskellige økonomiske teorier, der viser en årsagssammenhæng mellem ejerskab af intellektuel ejendom og virksomhedernes resultater. Disse vil blive drøftet i rapporten. Endelig blev der gennemført en klyngeanalyse af dataene. Formålet med denne analyse er at identificere grupper af virksomheder ( klynger ), der ligner hinanden med hensyn til ejerskab af intellektuelle ejendomsrettigheder. Disse klynger analyseres derefter for at se, om der er systematiske forskelle mellem dem med hensyn til interessevariablerne som f.eks. omsætning pr. medarbejder eller gennemsnitlig beskæftigelse pr. virksomhed. Disse resultater vises i bilag 8.4.

7 RESUMÉ Vigtigste resultater Tabel 1 viser de vigtigste resultater og virksomhedsvariabler for virksomhederne i stikprøven for Tabel 1: Gennemsnitlige værdier for udvalgte variabler efter IPR-ejerskab Antal medarbejdere Omsætning pr. medarbejder (EUR/år)) Løn pr. medarbejder (EUR/ år) Ejer ingen IPR 93, Ejer IPR Alle IPR 547, Forskel i % sammenlignet med ikke-ejere 484,6 % 28,6 % 19,8 % Patenter 1 537, Forskel i % sammenlignet med ikke-ejere 1 542,6 % 25,7 % 40,6 % Varemærker 569, Forskel i % sammenlignet med ikke-ejere 508,8 % 29,5 % 18,8 % Design 2 103, Forskel i % sammenlignet med ikke-ejere 2 146,7 % 31,4 % 23,0 % Bemærk: Baseret på tilgængelige observationer fra virksomheder. Alle forskelle er statistisk signifikante på 1 %-konfidensniveau. Gruppen af Alle IPR-ejere defineres som virksomheder, der ejer mindst ét patent, varemærke eller design eller en kombination deraf. Gruppen af Patentejere, Varemærkeejere og Designejere defineres som virksomheder, som ejer mindst én af de relevante intellektuelle ejendomsrettigheder. Eftersom mange virksomheder har kombinationer af de tre intellektuelle ejendomsrettigheder, overlapper ejerne af de forskellige intellektuelle ejendomsrettigheder. Som tabel 1 viser, er der en tendens til, at virksomheder, der ejer intellektuelle ejendomsrettigheder, er større end virksomheder, der ikke ejer dem, målt på antal medarbejdere (547 mod 94 medarbejdere i gennemsnit). Af denne grund udtrykkes økonomiske resultater som omsætning, overskud eller løn pr. medarbejder. De virksomheder, som ejer intellektuelle ejendomsrettigheder, har i gennemsnit 29 % højere omsætning pr. medarbejder end de virksomheder, som ikke gør. Dette kan ses som et af undersøgelsens centrale resultater. For så vidt angår individuelle intellektuelle ejendomsrettigheder, er resultatet i de virksomheder, der ejer intellektuelle ejendomsrettigheder, i gennemsnit 26 % højere for patenter, 29 % højere for varemærker og 31 % højere for design. Tabel 1 viser også, at virksomheder, der ejer intellektuelle ejendomsrettigheder, i gennemsnit betaler 20 % højere løn end virksomheder, der ikke gør. Her ses den stærkeste virkning i forbindelse med ejerskab af patenter (41 %), efterfulgt af design (23 %) og varemærker (19 %). Selv om patenter med hensyn til omsætning pr. medarbejder sammenlignet med varemærker og design synes at have en mindre sammenhæng med ekstra resultater, er de den type intellektuel ejendomsret, som i gennemsnit genererer de største fordele for medarbejderne. Dette stemmer også overens med resultaterne af den tidligere undersøgelse, som så på de IPR-intensive industriers bidrag til EU s økonomi med hensyn til BNP, beskæftigelse, løn og international

8 8 RESUMÉ handel 3. Den økonometriske analyse i kapitel 6, hvis resultater er sammenfattet i tabel 2 nedenfor, bekræfter den positive sammenhæng mellem ejerskab af intellektuelle ejendomsrettigheder og økonomiske resultater, idet omsætningen pr. medarbejder er 28 % højere for ejere af intellektuelle ejendomsrettigheder end for ikke-ejere. Derudover viser analysen, at denne sammenhæng er særligt udtalt for små og mellemstore virksomheder (SMV) 4. I denne rapport benyttes definitionen baseret på antal medarbejdere og omsætning. Små og mellemstore virksomheder, der ejer intellektuelle ejendomsrettigheder, har næsten 32 % højere omsætning pr. medarbejder end virksomheder, der slet ikke ejer intellektuelle ejendomsrettigheder. Mens størstedelen af små og mellemstore virksomheder i Europa således ikke ejer intellektuelle ejendomsrettigheder, har de, der ejer intellektuelle ejendomsrettigheder, en betydeligt højere omsætning pr. medarbejder. Med hensyn til store selskaber er omsætningen pr. medarbejder 4 % højere for ejere af intellektuelle ejendomsrettigheder end for ikke-ejere. Her viser analysen, at 4 ud af 10 store selskaber i Europa ejer intellektuelle ejendomsrettigheder, men at sammenhængen med højere omsætning pr. medarbejder er mindre udtalt end for små og mellemstore virksomheder. Det er vigtigt at bemærke, at disse resultater er opnået under hensyntagen til andre faktorer, som kan påvirke en virksomheds resultater som f.eks. det land, hvor virksomheden ligger, eller den sektor, den driver forretning i. Tabel 2: Ejerskab af IPR og omsætning pr. medarbejder efter virksomhedsstørrelse Store virksomheder + 4.0% Små og mellemstore virksomheder % I alt % Forskel i omsætning pr. medarbejder blandt ejere af IPR i forhold til ikke-ejere af IPR Bemærk: Baseret på observationer af i alt virksomheder. Forskelle er statistisk signifikante ved et konfidensniveau på 99 %. Den økonometriske analyse i kapitel 6 viser yderligere, at stigninger i virksomhedernes resultater afhænger af typen og kombinationen af intellektuelle ejendomsrettigheder. De største stigninger i omsætning pr. medarbejder er knyttet til varemærker alene og ejere af både varemærker og design: Henholdsvis 30 % og 39 %. Ejere af patenter alene har 15 % højere omsætning pr. medarbejder, ejere af design alene 15 %, ejere af patenter og varemærker 17 %, ejere af patenter og design 15 % og ejere af alle tre intellektuelle ejendomsrettigheder 16 %. Tallene ovenfor afspejler binære sammenligninger. Med andre ord, virksomheder der ikke ejer en særlig intellektuel ejendomsrettighed, sammenlignes med virksomheder, der gør. Det er ved hjælp af økonometrisk analyse også muligt at beregne effekten af at øge antallet af intellektuelle ejendomsrettigheder, der ejes af en virksomhed. Denne type analyse viser, at en stigning på 10 % i en virksomheds europæiske varemærker er forbundet med en stigning på 2,8 % i omsætningen pr. medarbejder, en stigning på 10 % i 3 Intellectual property rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in the European Union, EPO/OHIM, September En lille eller mellemstor virksomhed er defineret i artikel 2 til bilaget til Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (2003/361/EF) som en virksomhed med under 250 ansatte og en omsætning på ikke over 50 million EUR. og/eller årlig samlet balance på ikke over 43 millioner EUR.

9 RESUMÉ 9 nationale varemærker er forbundet med stigning på 5,2 %, mens en stigning på 10 % i europæiske patenter fører til en stigning på 1,8 % og en stigning på 10 % i nationale patenter til en stigning på 4,6 %. For nationale design antyder analysen, at en stigning på 10 % er forbundet med en resultatstigning på 0,7 %. For de øvrige intellektuelle ejendomsrettigheder kunne den økonometriske analyse ikke fastlægge en statistisk signifikant forbindelse, hvilket betyder, at det ikke er muligt med mere end 90 % konfidens at angive, at der er et positivt forhold mellem stigninger i en virksomheds relevante intellektuelle ejendomsrettigheder og samme virksomheds resultat. 2.3 Begrænsninger ved forsøget og anvisninger til fremtidig forskning Analysen i denne rapport bekræfter, at der er en stærk positiv forbindelse mellem ejerskab af de forskellige typer intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomheders resultat, målt efter omsætning pr. medarbejder og gennemsnitlig udbetalt løn. Som med enhver statistisk analyse skal disse resultater imidlertid tolkes med forsigtighed. De udgør ikke afgørende bevis for, at virksomhedernes resultat øges, hvis de tilskyndes til at gøre større brug af intellektuelle ejendomsrettigheder. Forsøget viser et positivt forhold mellem virksomheder, der ejer intellektuelle ejendomsrettigheder, og deres resultat (målt efter omsætning pr. medarbejder). Der kan være adskillige mekanismer, gennem hvilke forbindelsen mellem ejerskab af intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedens resultat virker. Som følge af de tilgængelige data er det imidlertid ikke muligt at udrede disse i analysen. Med den metode, der er anvendt i undersøgelsen, er det muligt at identificere ejere af intellektuelle ejendomsrettigheder efter virksomhedsnavn, sådan som det fremgår af IP-registrene, og sammenholde dette navn med ORBIS-databasen. ORBIS er den mest omfattende kilde til demografiske og finansielle oplysninger om europæiske virksomheder, som forskere har adgang til. Der findes imidlertid ikke tilstrækkelige oplysninger i ORBIS til at identificere alle beneficianter/brugere af intellektuelle ejendomsrettigheder ud over deres umiddelbare ejere. ORBIS-databasen indeholder oplysninger om de økonomiske forbindelser mellem virksomheder (indenlandsk endelig ejer og global endelig ejer), men disse oplysninger er ikke fuldstændige. Der vil med andre ord forekomme selskaber i ORBIS, som indgår i større økonomiske grupper, men som ORBIS ikke har oplysninger om, for så vidt angår ejerforhold. Der blev i videst muligt omfang taget højde for ejerforhold i den randomiserede stikprøve, der blev brugt til alle økonometriske modeller, der udgør kernen i denne undersøgelse (kapitel 6). Denne mindre stikprøve blev renset mest muligt, således at selskaber, der indgår i en større koncernstruktur, betragtes som én enhed. I den økonometriske analyse blev virksomheder, der således kunne drage fordel af intellektuelle ejendomsrettigheder ejet af andre enheder i deres koncern, ikke behandlet som ikke-ejere af intellektuelle ejendomsrettigheder. Denne proces kunne imidlertid kun udføres delvist af oven for anførte grunde, og det er ikke muligt at gennemføre den for den større stikprøve af 2,3 mio. virksomheder, der anvendes til den deskriptive statistik. Manglen på tilstrækkelige oplysninger om de potentielle beneficianter af intellektuelle ejendomsrettigheder berører både store virksomheder og SMV er, men konsekvenserne slår kraftigere igennem for store selskabers resultater. Store selskaber må i større omfang end SMV er forventes at oprette filialer i mange europæiske lande og samle IP-ejerskab i en enkelt enhed, der administrerer hele porteføljen af intellektuelle ejendomsrettigheder. Selv om denne IP-portefølje er registreret som et ejerskab af kun ét selskab, giver den fordele for alle de selskaber, der indgår i den økonomiske gruppe.

10 10 RESUMÉ En økonomisk analyse af de fordele, som alle IP-brugere nyder godt af (ejere, brugere og licenstagere), ville potentielt være mere informativ. Der findes imidlertid ikke nogen offentligt tilgængelig database, der indeholder tilstrækkelige oplysninger om licensudstedelse vedrørende IP-rettigheder. Derfor er alle økonomiske undersøgelser svarende til den foreliggende undersøgelse, som er baseret på store stikprøver af virksomheder, nødvendigvis begrænset til fordelene ved IP-ejerskab snarere end brugen. Selv om denne undersøgelse har hjulpet med at øge vores forståelse for forholdene mellem virksomhedernes resultat og deres ejerskab af intellektuelle ejendomsrettigheder, er der stadig basis for yderligere forskning ved hjælp af de dataset, der er indhentet til dette studie. Der kan f.eks. udføres yderligere analyser af separate delprøver af produktions- og servicevirksomheder for at analysere mere i dybden, hvordan indvirkningen af intellektuelle ejendomsrettigheder på virksomhedernes resultat varierer på tværs af sektorer. En anden mulighed inden for yderligere forskning er en mere detaljeret analyser af indvirkningen af intellektuelle ejendomsrettigheder på små og mellemstore og unge virksomheder. Datasættet gør det også muligt at opdele virksomheder i mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder 5 og i kraft af det estimerede signifikante forhold mellem intellektuelle ejendomsrettigheder og små og mellemstore virksomheders resultat ville det være værd at analysere denne dimension yderligere. Endelig er analysen i denne rapport baseret på optællinger af intellektuelle ejendomsrettigheder i hver enkelt virksomhed i prøvematerialet. En mere udfordrende yderligere udvikling af analysen ville være at vurdere, i hvilket omfang kvaliteten af et patent, varemærke eller design påvirker dette forhold. Intellektuelle ejendomsrettigheder af højere kvalitet har sandsynligvis større indvirkning på resultatet en intellektuelle ejendomsrettigheder af lavere kvalitet. Resultaterne i dette forsøg er derfor et gennemsnit af disse virkninger. 5 Kategorien SMV er sædvanligvis opdelt yderligere i delkategorier baseret på antallet af medarbejdere: 1-10 (mikrovirksomheder), (små) og (mellemstore).

11 RESUMÉ 11 Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa En økonomisk analyse Virksomhedsanalyserapport, Juni 2015 RESUMÉ

12 Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa En økonomisk analyse Virksomhedsanalyserapport, Juni 2015 RESUMÉ

António Campinos Formand, OHIM. Benoît Battistelli Formand, EPO

António Campinos Formand, OHIM. Benoît Battistelli Formand, EPO RESUMÉ 2 RESUMÉ Forord Innovation er et af de områder, der er omfattet af de fem overordnede mål i den tiårige vækststrategi Europa 2020, som Den Europæiske Union har vedtaget med henblik på at skabe en

Læs mere

Industrier, der gør intensivt brug af intellektuelle ejendomsrettigheder, og økonomiske resultater i Den Europæiske Union

Industrier, der gør intensivt brug af intellektuelle ejendomsrettigheder, og økonomiske resultater i Den Europæiske Union Industrier, der gør intensivt brug af intellektuelle ejendomsrettigheder, og økonomiske resultater i Den Europæiske Union Analyserapport på industriniveau Oktober 2016 Et fælles projekt mellem Den Europæiske

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

IPR TURNAROUND. - et vidensskabende projekt om hvordan danske virksomheder udnytter viden

IPR TURNAROUND. - et vidensskabende projekt om hvordan danske virksomheder udnytter viden IPR TURNAROUND - et vidensskabende projekt om hvordan danske virksomheder udnytter viden Fakta om projektet Navn: IPR Turnaround i danske virksomheder Forløb: 2012-2014 Finansiering: Industriens Fond (4,5

Læs mere

1. SAGSFORLØB 2. BESKRIVELSE AF DET ANMELDTE REGIONALSTØTTEKORT EUROPA-KOMMISSIONEN. Hr. udenrigsminister

1. SAGSFORLØB 2. BESKRIVELSE AF DET ANMELDTE REGIONALSTØTTEKORT EUROPA-KOMMISSIONEN. Hr. udenrigsminister EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 07.05.2014 C(2014) 2614 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. VEDR.: STATSSTØTTE

Læs mere

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring Høringsoplæg 1. Indledning I nogle medlemsstater findes der officielle eksportkreditinstitutter, der yder dækning af kortfristede

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Dato: 28. oktober 2008 Grønbog om Territorial Samhørighed - Territorial Samhørighed skal være en Styrke Kommissionen

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst 17. december 2013 Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst Dette notat redegør for den økonometriske analyse af indkomstforskelle mellem personer med forskellige lange videregående uddannelser

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - SEK(2009) 972 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - SEK(2009) 972 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 20. juli 2009 (22.07) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2009/0106 (CNS) 12235/09 ADD 2 ENER 257 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Regional konjunkturanalyse, juni 2015

Regional konjunkturanalyse, juni 2015 al konjunkturanalyse, juni 2015 AF KONSULENT MALTHE M. MUNKØE Erhvervslivet forventer økonomisk fremgang. Størst er optimismen i Hovedstaden, mens virksomhederne i Nordjylland og på Sjælland generelt set

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 656 final 2015/0299 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test.

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test. Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ -test og Goodness of Fit test. Anvendelser af statistik Statistik er et levende og fascinerende emne, men at læse om det er alt

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager Styrk din idé En introduktion til IPR Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager I Danmark lever vi af vores gode ideer og evnen til innovation. At beskytte vores ideer er det

Læs mere

Globale ambitioner i Region Midtjylland

Globale ambitioner i Region Midtjylland 23. juni 2011 Globale ambitioner i Region Midtjylland Internationalt. Næsten halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har internationale aktiviteter, og jo større og mere vækstivrige

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Retningslinjer for supplerende kapital

Retningslinjer for supplerende kapital EIOPA-BoS-14/167 DA Retningslinjer for supplerende kapital EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. UDKAST TIL BETÆNKNING af Jan Andersson (PE 305.695) MOBNING I ARBEJDSLIVET

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. UDKAST TIL BETÆNKNING af Jan Andersson (PE 305.695) MOBNING I ARBEJDSLIVET EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 26. juni 2001 PE 305.695/1-23 ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 UDKAST TIL BETÆNKNING af Jan Andersson (PE 305.695) MOBNING I ARBEJDSLIVET

Læs mere

Hvornår er små virksomheder små?

Hvornår er små virksomheder små? 31. oktober 216 216:18 Hvornår er små virksomheder små? Af Anne Katrine Bach Jensen, Jesper Moltrup-Nielsen og Peter Bøegh Nielsen 99 pct. af alle danske virksomheder inden for de private byerhverv kan

Læs mere

Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé Frederiksberg

Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé Frederiksberg Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé 25 2000 Frederiksberg (+45) 33 86 28 87 Interactivedenmark.dk Cvr nr.: 35180109 Revision 1.0. 8. November 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 512 Offentligt Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 4 juli 2011 /MFR Sags. nr: 296/11 Notat til Folketingets Europaudvalg Afgivelse af skriftligt indlæg vedrørende

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig stilling

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig stilling EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.2.2016 COM(2016) 48 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013 Eksport og indenlandsk salg på stabilt niveau tysk vækst skaber håb for de mindste eksportvirksomheder Den danske eksport og det indenlandske salg har ligget på et konstant niveau de seneste 6 kvartaler.

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Hvad er dansk industri i statistikkerne?

Hvad er dansk industri i statistikkerne? Hvad er dansk industri i statistikkerne? Ingeborg Vind, Konjunkturstatistik Kontaktudvalg for industristatistik, 20. nov. 2014 Hvornår er noget dansk? Svar 1 Grænseprincip/territorium Det foregår i Danmark

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0373 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0373 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0373 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.6.2016 COM(2016) 373 final 2016/0174 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Den Europæiske Unions holdning

Læs mere

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. oktober 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0045 (CNS) 14949/14 FISC 181 ECOFIN 1001 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14576/14

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER"

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2012 COM(2012) 166 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER" KOMMISSIONENS SVAR PÅ

Læs mere

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes:

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes: BEK nr 590 af 20/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0304-8800-0001 Senere

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

EJERSKIFTEANALYSE 2014. Metode og databeskrivelse

EJERSKIFTEANALYSE 2014. Metode og databeskrivelse EJERSKIFTEANALYSE 2014 Metode og databeskrivelse Metode og databeskrivelse DATAKILDER OG AFGRÆNSNINGER Datamaterialet, som danner grundlag for denne analyse, stammer fra to kilder. Dels anvendes data Vækstfonden

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 15.8.2002 L 220/67 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 30. juli 2002 om visse krav fra Den Europæiske Centralbank til statistiske indberetninger samt procedurerne for

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond Finansieringsinstrumenter

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond Finansieringsinstrumenter fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond , medfinansieret af Den Europæiske Socialfond, er en bæredygtig og effektiv måde at investere i vækst og udvikling af mennesker og

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0661 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 6.11.2006 KOM(2006) 661 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET

Læs mere

Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt turisme

Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt turisme 12664/97 (Presse 358) C/97/358 2049. samling i Rådet - TURISME - den 26. november 1997 i Bruxelles Formand: Fernand BODEN Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. november 2012 (12.11) (OR. en) 15814/12 SPORT 66 SAN 270 NOTE fra: formandskabet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Hvor godt rammer prognosen i Økonomisk Redegørelse? Nyt kapitel

Hvor godt rammer prognosen i Økonomisk Redegørelse? Nyt kapitel Hvor godt rammer prognosen i Økonomisk Redegørelse? Nyt kapitel Værdien af en prognose er knyttet til dens præcision og der har prognosen i Økonomisk Redegørelse (ØR) ikke noget at skamme sig over i sammenligning

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.11.2012 SWD(2012) 349 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument KONSEKVENSANALYSE AF OMKOSTNINGER OG FORDELE VED AT FORBEDRE KØNSFORDELINGEN

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 25.9.2013 2013/2174(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forsikringsdækning af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer (2013/2174(INI)) Økonomi-

Læs mere

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvad er effekten af denne eksponering?. Den relaterer sig til

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. juni 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Bilag om dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde 1

Bilag om dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om dansk deltagelse i internationalt

Læs mere

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014 Få succes med dit ejerskifte Ejerskifteanalyse 2014 1 Forside: Virksomheden Jydsk Planteservice, der har fået Vækstlån til et ejerskifte. Læs mere på vf.dk Vækstfonden Juli 2014 Tryk: Kailow Oplag: 4.000

Læs mere

Byrden ved befordringspligt til enhedstakster

Byrden ved befordringspligt til enhedstakster 1 af 5 21-08-2013 11:33 Byrden ved befordringspligt til enhedstakster Journal nr. 4/0106-0402-0006/ISA/CHJ 1.1. Definition Byrden ved befordringspligten opstår, når postoperatøren er forpligtet til at

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0097 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0097 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0097 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 9. maj 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens

Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens EIOPA-BoS-14/259 DA Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked

Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked N O T A T Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked Baggrund og resume Efter i årevis at have rapporteret om et fastfrosset boligmarked, har de danske

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION ANMODNING OM INDGRIBEN

DEN EUROPÆISKE UNION ANMODNING OM INDGRIBEN DEN EUROPÆISKE UNION ANMODNING OM INDGRIBEN 1 1. Ansøger Forbeholdt toldmyndighederne Modtagelsesdato Anmodningens registreringsnummer KOPI TIL DEN KOMPETENTE TOLDAFDELING EORI-nr.: INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Hvert tiende danske selskab er et zombieselskab

Hvert tiende danske selskab er et zombieselskab Hvert tiende danske selskab er et zombieselskab I USA og UK bruges betegnelsen zombieselskab om forgældede selskaber, der er ude af stand til at betale af på deres gæld, men som alligevel lever videre

Læs mere

IVÆRKSÆTTERANALYSE 2014. Metode og databeskrivelse

IVÆRKSÆTTERANALYSE 2014. Metode og databeskrivelse IVÆRKSÆTTERANALYSE 2014 Metode og databeskrivelse Metode og databeskrivelse DATAKILDER OG AFGRÆNSNINGER Datamaterialet, som danner grundlag for denne analyse, stammer fra to kilder. Dels anvendes data

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.8.2016 COM(2016) 524 final 2016/0251 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Unionens vegne af en aftale mellem Den Europæiske Union og Island om beskyttelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPÆISKE STRUKTUR- OG INVESTERINGSFONDE (ESI) OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER (EFSI) SIKRING AF KOORDINATION, SYNERGIER OG KOMPLEMENTARITET

Læs mere

Bekendtgørelse om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker

Bekendtgørelse om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker Bekendtgørelse om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker I medfør af 75 j, stk. 8, i lov om ophavsret, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx 2014 og under hensyn til Europa-Parlamentets

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

14257/16 nd/nd/sl 1 DG G 2B

14257/16 nd/nd/sl 1 DG G 2B for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. november 2016 (OR. en) 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for dato: 9. november 2016 til: delegationerne Tidl. dok.

Læs mere

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET TALE Bruxelles, den 5. november 2013 ECA/13/38 Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret Forelæggelse af årsberetningerne for 2012 EUROPAPARLAMENTETS

Læs mere