Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa En økonomisk analyse Virksomhedsanalyserapport, Juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa En økonomisk analyse Virksomhedsanalyserapport, Juni 2015"

Transkript

1 Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa En økonomisk analyse Virksomhedsanalyserapport, Juni 2015 RESUMÉ

2 Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa En økonomisk analyse Virksomhedsanalyserapport, Juni 2015

3 3 01 / Forord Den betydning, som intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR) har for Europas samfund og økonomi, er blevet stadig tydeligere inden for de seneste år. Undersøgelsen af de IPR-intensive industriers bidrag til EU, som blev udført i partnerskab med Den Europæiske Patentmyndighed i 2013, viste disse industriers betydning. Den viste, at de direkte eller indirekte støtter 35 % af alle job, knap 39 % af EU s BNP og 95 % af udenrigshandelen. Gennem Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder har OHIM nu gennemført en opfølgende undersøgelse, hvori der ses nærmere på disse rettigheders betydning på selskabsniveau. Undersøgelsen, der er baseret på officielle finansielle data fra mere end 2,3 mio, virksomheder i EU, omfatter virksomheder, der ejer patenter, varemærker og design på både nationalt plan og EU-plan. Undersøgelsen viser, at store virksomheder har en fire gange så stor sandsynlighed for at eje intellektuelle ejendomsrettigheder end mindre virksomheder - 40 % af de større virksomheder har registrerede rettigheder, sammenholdt med 9 % af SMV erne. Den viser tillige, at virksomheder, der ejer intellektuelle ejendomsrettigheder, klarer sig bedre end dem, der ikke gør. Dette er en særlig vigtig konklusion for de 1,8 mio. SMV er, der har registreret intellektuelle ejendomsrettigheder, idet de udgør en så vigtig del af EU s økonomi. Resultaterne viser, at virksomheder, der ejer intellektuelle ejendomsrettigheder, skaber betydeligt større omsætning pr. medarbejder end virksomheder, som ikke ejer sådanne rettigheder, at de har flere ansatte og betaler højere løn til deres medarbejdere, og at dette forhold gør sig særligt gældende for SMV er. Dette er, efter vores mening, et yderst vigtigt budskab til Europas virksomheder og politikere og understreger den vigtige sammenhæng mellem intellektuel ejendom og økonomiske resultater. Dette bør ikke fortolkes som bevis for en årsagssammenhæng mellem ejerskab af intellektuelle ejendomsrettigheder og større omsætning pr. medarbejder, men der er dog tegn på en sammenhæng mellem de to faktorer.

4 4 FORORD Rapporten vil indgå i en række af myndighedens projekter, herunder den kommende resultattavle for SMV er. Denne resultattavle er udformet med henblik på nærmere at undersøge SMV ers brug af intellektuelle ejendomsrettigheder og vil blive udarbejdet af OHIM, via observationscentret, i partnerskab med Europa-Kommissionen. Myndigheden er overbevist om, at rapporten vil udgøre et vigtigt bidrag til at skabe en bredere forståelse for intellektuelle ejendomsrettigheders kreative og innovative rolle i EU s samfund, og at den vil hjælpe med at formidle det vigtige budskab, at intellektuelle ejendomsrettigheder er for alle. António Campinos Formand, OHIM Takord I forbindelse med gennemførelsen af denne undersøgelse modtog vi vigtige bidrag fra medlemsstaterne, Europa-Kommissionen, Den Europæiske Patentmyndighed og Europe Economics, som gennemførte den tekniske del af analysen. Forfatterne er også taknemmelige for bemærkninger til udkastet til rapporten fra Carsten Fink (WIPO), Kamil Kiljanski (Europa-Kommissionen), Alan Marco og Asrat Tesfayesus (USPTO), Philipp Schautschick (TU München) og Mariagrazia Squicciarini (OECD). Projektgruppe Nathan Wajsman, cheføkonom Michał Kazimierczak, økonom Carolina Arias Burgos, økonom

5 5 02 / Resumé Et af mandaterne for Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder ( observationscentret ) er at fremskaffe evidensbaserede data om intellektuel ejendoms betydning, rolle i Den Europæiske Unions (EU s) økonomi og offentlighedens opfattelse deraf. For at opfylde dette mål foretager observationscentret en række samfundsøkonomiske undersøgelser. I en undersøgelse offentliggjort i september 2013 blev der foretaget en vurdering af det fælles bidrag, som de industrier, der gør intensiv brug af de forskellige typer intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR), yder i forhold til EU s økonomier som helhed og i forhold til de enkelte medlemsstater. Denne rapport er en opfølgende undersøgelse, der ser nærmere på den rolle, som intellektuelle ejendomsrettigheder spiller, ved at analysere et stort udsnit på over europæiske virksomheder 1 for at sammenligne de økonomiske resultater i virksomheder, der ejer intellektuelle ejendomsrettigheder, med de virksomheder, der ikke gør. De intellektuelle ejendomsrettigheder, der indgår i denne undersøgelse, er patenter, varemærker og design (og enhver kombination af de tre). På grund af deres art er ophavsret og geografiske betegnelser, som indgik i 2013-undersøgelsen, ikke medtaget her. 2 På den anden side omfatter undersøgelsen både europæiske og nationale intellektuelle ejendomsrettigheder, hvilket er en betydelig forbedring af dataene, og giver derved en fuldstændig oversigt over de enkelte virksomheders IPR-portefølje med såvel europæiske som nationale rettigheder. Dataene i den enkelte virksomheds IPR-portefølje blev sammenlignet med oplysninger i den kommercielle database ORBIS. Denne database indeholder finansielle og andre oplysninger om millioner af europæiske virksomheder, som er indsamlet gennem indberetninger og regnskaber fra virksomhederne i de kommercielle registre i alle EU s medlemsstater. Sammenligningen af IPR-databaserne og ORBIS-databasen blev foretaget på basis af ejerskabet af intellektuelle ejendomsrettigheder. I undersøgelsen bruges der finansielle og andre oplysninger om selskaber, der er registreret som formelle ejere af patenter, varemærker og/eller design. Nogle selskaber, der indgår i en større koncernstruktur, er måske ikke formelle ejere af intellektuelle ejendomsrettigheder (deres hovedkontorer kan have det formelle ejerskab), men intellektuelle ejendomsrettigheder kan stadig indgå i deres kommercielle aktiviteter. Der findes forskellige metoder til at måle en virksomheds økonomiske resultater. Som følge af de datamæssige begrænsninger og behovet for at foretage sammenligninger på et faktisk sammenligneligt grundlag (og eliminere virkningen af virksomhedernes størrelse for de statistiske resultater), blev omsætning pr. medarbejder valgt som den vigtigste indikator for virksomhedernes resultater. 1 En del af den deskriptive statistik i kapitel 5 er baseret på et endnu større udsnit på over 2,3 mio. virksomheder. 2 Den vigtigste årsag er, at ophavsret ikke altid registreres, mens geografiske betegnelser ikke registreres af de enkelte virksomheder. Der findes derfor ganske enkelt ikke data om ejerskab af disse intellektuelle ejendomsrettigheder på virksomhedsplan.

6 6 RESUMÉ Datasættet blev konstrueret således, at af de undersøgte virksomheder har omkring halvdelen eller mindst ét patent, varemærke eller design i deres portefølje. Dette gør det muligt at sammenligne resultaterne i de virksomheder, der ejer disse intellektuelle ejendomsrettigheder, med de virksomheder, der ikke gør. Det gør det ligeledes muligt at undersøge mere detaljeret, hvordan en virksomheds resultater hænger sammen med omfanget af virksomhedens intellektuelle ejendomsrettigheder. Så vidt vi ved, dækker datasættet et betydeligt større område end nogen andre datakilder af denne type, som findes i dag, og dette sikrer et tilstrækkeligt stort udsnit til at kunne drage robuste og repræsentative konklusioner. Undersøgelsen indeholder ingen politiske anbefalinger, da dette ikke er en del af dens anvendelsesområde. I stedet indeholder den dokumentation, som politikere kan anvende i deres arbejde, og tjener som grundlag for at oplyse EU s borgere om intellektuel ejendomsret. 2.1 Metodologi Dataene blev analyseret ved hjælp af tre typer metodologi: Som første skridt benyttes deskriptiv statistik for at illustrere forskellen mellem ejere og ikkeejere af intellektuelle ejendomsrettigheder i forhold til virksomhedens økonomiske kendetegn. Forskellene blev testet for statistisk signifikans. Kapitel 5 indeholder resultaterne af denne analyse. Kapitel 6 indeholder resultaterne af den økonometriske analyse af dataene. Den giver mulighed for en indgående undersøgelse af sammenhængen mellem virksomhedernes ejerskab af intellektuelle ejendomsrettigheder og deres økonomiske resultater, i modsætning til 2013-undersøgelsen af IPR-intensive industrier, som beskrev strukturen i økonomien med hensyn til brug af intellektuelle ejendomsrettigheder på sektorplan, men ikke forsøgte at drage nogen analytiske konklusioner. Resultatet af analysen tyder i høj grad på, at der er en systematisk, positiv sammenhæng mellem ejerskab af intellektuelle ejendomsrettigheder og økonomiske resultater i de enkelte virksomheder. Denne undersøgelse giver en indikation af denne sammenhæng baseret på statistiske analyser af et meget stort udsnit af individuelle virksomheder. Om end der ikke er dokumentation for årsagssammenhæng i ordets strengeste forstand, giver den økonometriske analyse forskeren mulighed for, med de tilgængelige data, at kontrollere, om der findes yderligere faktorer, som påvirker de økonomiske resultater og isolere sammenhængen mellem ejerskab af intellektuel ejendom og virksomhedernes resultater. Der findes forskellige økonomiske teorier, der viser en årsagssammenhæng mellem ejerskab af intellektuel ejendom og virksomhedernes resultater. Disse vil blive drøftet i rapporten. Endelig blev der gennemført en klyngeanalyse af dataene. Formålet med denne analyse er at identificere grupper af virksomheder ( klynger ), der ligner hinanden med hensyn til ejerskab af intellektuelle ejendomsrettigheder. Disse klynger analyseres derefter for at se, om der er systematiske forskelle mellem dem med hensyn til interessevariablerne som f.eks. omsætning pr. medarbejder eller gennemsnitlig beskæftigelse pr. virksomhed. Disse resultater vises i bilag 8.4.

7 RESUMÉ Vigtigste resultater Tabel 1 viser de vigtigste resultater og virksomhedsvariabler for virksomhederne i stikprøven for Tabel 1: Gennemsnitlige værdier for udvalgte variabler efter IPR-ejerskab Antal medarbejdere Omsætning pr. medarbejder (EUR/år)) Løn pr. medarbejder (EUR/ år) Ejer ingen IPR 93, Ejer IPR Alle IPR 547, Forskel i % sammenlignet med ikke-ejere 484,6 % 28,6 % 19,8 % Patenter 1 537, Forskel i % sammenlignet med ikke-ejere 1 542,6 % 25,7 % 40,6 % Varemærker 569, Forskel i % sammenlignet med ikke-ejere 508,8 % 29,5 % 18,8 % Design 2 103, Forskel i % sammenlignet med ikke-ejere 2 146,7 % 31,4 % 23,0 % Bemærk: Baseret på tilgængelige observationer fra virksomheder. Alle forskelle er statistisk signifikante på 1 %-konfidensniveau. Gruppen af Alle IPR-ejere defineres som virksomheder, der ejer mindst ét patent, varemærke eller design eller en kombination deraf. Gruppen af Patentejere, Varemærkeejere og Designejere defineres som virksomheder, som ejer mindst én af de relevante intellektuelle ejendomsrettigheder. Eftersom mange virksomheder har kombinationer af de tre intellektuelle ejendomsrettigheder, overlapper ejerne af de forskellige intellektuelle ejendomsrettigheder. Som tabel 1 viser, er der en tendens til, at virksomheder, der ejer intellektuelle ejendomsrettigheder, er større end virksomheder, der ikke ejer dem, målt på antal medarbejdere (547 mod 94 medarbejdere i gennemsnit). Af denne grund udtrykkes økonomiske resultater som omsætning, overskud eller løn pr. medarbejder. De virksomheder, som ejer intellektuelle ejendomsrettigheder, har i gennemsnit 29 % højere omsætning pr. medarbejder end de virksomheder, som ikke gør. Dette kan ses som et af undersøgelsens centrale resultater. For så vidt angår individuelle intellektuelle ejendomsrettigheder, er resultatet i de virksomheder, der ejer intellektuelle ejendomsrettigheder, i gennemsnit 26 % højere for patenter, 29 % højere for varemærker og 31 % højere for design. Tabel 1 viser også, at virksomheder, der ejer intellektuelle ejendomsrettigheder, i gennemsnit betaler 20 % højere løn end virksomheder, der ikke gør. Her ses den stærkeste virkning i forbindelse med ejerskab af patenter (41 %), efterfulgt af design (23 %) og varemærker (19 %). Selv om patenter med hensyn til omsætning pr. medarbejder sammenlignet med varemærker og design synes at have en mindre sammenhæng med ekstra resultater, er de den type intellektuel ejendomsret, som i gennemsnit genererer de største fordele for medarbejderne. Dette stemmer også overens med resultaterne af den tidligere undersøgelse, som så på de IPR-intensive industriers bidrag til EU s økonomi med hensyn til BNP, beskæftigelse, løn og international

8 8 RESUMÉ handel 3. Den økonometriske analyse i kapitel 6, hvis resultater er sammenfattet i tabel 2 nedenfor, bekræfter den positive sammenhæng mellem ejerskab af intellektuelle ejendomsrettigheder og økonomiske resultater, idet omsætningen pr. medarbejder er 28 % højere for ejere af intellektuelle ejendomsrettigheder end for ikke-ejere. Derudover viser analysen, at denne sammenhæng er særligt udtalt for små og mellemstore virksomheder (SMV) 4. I denne rapport benyttes definitionen baseret på antal medarbejdere og omsætning. Små og mellemstore virksomheder, der ejer intellektuelle ejendomsrettigheder, har næsten 32 % højere omsætning pr. medarbejder end virksomheder, der slet ikke ejer intellektuelle ejendomsrettigheder. Mens størstedelen af små og mellemstore virksomheder i Europa således ikke ejer intellektuelle ejendomsrettigheder, har de, der ejer intellektuelle ejendomsrettigheder, en betydeligt højere omsætning pr. medarbejder. Med hensyn til store selskaber er omsætningen pr. medarbejder 4 % højere for ejere af intellektuelle ejendomsrettigheder end for ikke-ejere. Her viser analysen, at 4 ud af 10 store selskaber i Europa ejer intellektuelle ejendomsrettigheder, men at sammenhængen med højere omsætning pr. medarbejder er mindre udtalt end for små og mellemstore virksomheder. Det er vigtigt at bemærke, at disse resultater er opnået under hensyntagen til andre faktorer, som kan påvirke en virksomheds resultater som f.eks. det land, hvor virksomheden ligger, eller den sektor, den driver forretning i. Tabel 2: Ejerskab af IPR og omsætning pr. medarbejder efter virksomhedsstørrelse Store virksomheder + 4.0% Små og mellemstore virksomheder % I alt % Forskel i omsætning pr. medarbejder blandt ejere af IPR i forhold til ikke-ejere af IPR Bemærk: Baseret på observationer af i alt virksomheder. Forskelle er statistisk signifikante ved et konfidensniveau på 99 %. Den økonometriske analyse i kapitel 6 viser yderligere, at stigninger i virksomhedernes resultater afhænger af typen og kombinationen af intellektuelle ejendomsrettigheder. De største stigninger i omsætning pr. medarbejder er knyttet til varemærker alene og ejere af både varemærker og design: Henholdsvis 30 % og 39 %. Ejere af patenter alene har 15 % højere omsætning pr. medarbejder, ejere af design alene 15 %, ejere af patenter og varemærker 17 %, ejere af patenter og design 15 % og ejere af alle tre intellektuelle ejendomsrettigheder 16 %. Tallene ovenfor afspejler binære sammenligninger. Med andre ord, virksomheder der ikke ejer en særlig intellektuel ejendomsrettighed, sammenlignes med virksomheder, der gør. Det er ved hjælp af økonometrisk analyse også muligt at beregne effekten af at øge antallet af intellektuelle ejendomsrettigheder, der ejes af en virksomhed. Denne type analyse viser, at en stigning på 10 % i en virksomheds europæiske varemærker er forbundet med en stigning på 2,8 % i omsætningen pr. medarbejder, en stigning på 10 % i 3 Intellectual property rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in the European Union, EPO/OHIM, September En lille eller mellemstor virksomhed er defineret i artikel 2 til bilaget til Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (2003/361/EF) som en virksomhed med under 250 ansatte og en omsætning på ikke over 50 million EUR. og/eller årlig samlet balance på ikke over 43 millioner EUR.

9 RESUMÉ 9 nationale varemærker er forbundet med stigning på 5,2 %, mens en stigning på 10 % i europæiske patenter fører til en stigning på 1,8 % og en stigning på 10 % i nationale patenter til en stigning på 4,6 %. For nationale design antyder analysen, at en stigning på 10 % er forbundet med en resultatstigning på 0,7 %. For de øvrige intellektuelle ejendomsrettigheder kunne den økonometriske analyse ikke fastlægge en statistisk signifikant forbindelse, hvilket betyder, at det ikke er muligt med mere end 90 % konfidens at angive, at der er et positivt forhold mellem stigninger i en virksomheds relevante intellektuelle ejendomsrettigheder og samme virksomheds resultat. 2.3 Begrænsninger ved forsøget og anvisninger til fremtidig forskning Analysen i denne rapport bekræfter, at der er en stærk positiv forbindelse mellem ejerskab af de forskellige typer intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomheders resultat, målt efter omsætning pr. medarbejder og gennemsnitlig udbetalt løn. Som med enhver statistisk analyse skal disse resultater imidlertid tolkes med forsigtighed. De udgør ikke afgørende bevis for, at virksomhedernes resultat øges, hvis de tilskyndes til at gøre større brug af intellektuelle ejendomsrettigheder. Forsøget viser et positivt forhold mellem virksomheder, der ejer intellektuelle ejendomsrettigheder, og deres resultat (målt efter omsætning pr. medarbejder). Der kan være adskillige mekanismer, gennem hvilke forbindelsen mellem ejerskab af intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedens resultat virker. Som følge af de tilgængelige data er det imidlertid ikke muligt at udrede disse i analysen. Med den metode, der er anvendt i undersøgelsen, er det muligt at identificere ejere af intellektuelle ejendomsrettigheder efter virksomhedsnavn, sådan som det fremgår af IP-registrene, og sammenholde dette navn med ORBIS-databasen. ORBIS er den mest omfattende kilde til demografiske og finansielle oplysninger om europæiske virksomheder, som forskere har adgang til. Der findes imidlertid ikke tilstrækkelige oplysninger i ORBIS til at identificere alle beneficianter/brugere af intellektuelle ejendomsrettigheder ud over deres umiddelbare ejere. ORBIS-databasen indeholder oplysninger om de økonomiske forbindelser mellem virksomheder (indenlandsk endelig ejer og global endelig ejer), men disse oplysninger er ikke fuldstændige. Der vil med andre ord forekomme selskaber i ORBIS, som indgår i større økonomiske grupper, men som ORBIS ikke har oplysninger om, for så vidt angår ejerforhold. Der blev i videst muligt omfang taget højde for ejerforhold i den randomiserede stikprøve, der blev brugt til alle økonometriske modeller, der udgør kernen i denne undersøgelse (kapitel 6). Denne mindre stikprøve blev renset mest muligt, således at selskaber, der indgår i en større koncernstruktur, betragtes som én enhed. I den økonometriske analyse blev virksomheder, der således kunne drage fordel af intellektuelle ejendomsrettigheder ejet af andre enheder i deres koncern, ikke behandlet som ikke-ejere af intellektuelle ejendomsrettigheder. Denne proces kunne imidlertid kun udføres delvist af oven for anførte grunde, og det er ikke muligt at gennemføre den for den større stikprøve af 2,3 mio. virksomheder, der anvendes til den deskriptive statistik. Manglen på tilstrækkelige oplysninger om de potentielle beneficianter af intellektuelle ejendomsrettigheder berører både store virksomheder og SMV er, men konsekvenserne slår kraftigere igennem for store selskabers resultater. Store selskaber må i større omfang end SMV er forventes at oprette filialer i mange europæiske lande og samle IP-ejerskab i en enkelt enhed, der administrerer hele porteføljen af intellektuelle ejendomsrettigheder. Selv om denne IP-portefølje er registreret som et ejerskab af kun ét selskab, giver den fordele for alle de selskaber, der indgår i den økonomiske gruppe.

10 10 RESUMÉ En økonomisk analyse af de fordele, som alle IP-brugere nyder godt af (ejere, brugere og licenstagere), ville potentielt være mere informativ. Der findes imidlertid ikke nogen offentligt tilgængelig database, der indeholder tilstrækkelige oplysninger om licensudstedelse vedrørende IP-rettigheder. Derfor er alle økonomiske undersøgelser svarende til den foreliggende undersøgelse, som er baseret på store stikprøver af virksomheder, nødvendigvis begrænset til fordelene ved IP-ejerskab snarere end brugen. Selv om denne undersøgelse har hjulpet med at øge vores forståelse for forholdene mellem virksomhedernes resultat og deres ejerskab af intellektuelle ejendomsrettigheder, er der stadig basis for yderligere forskning ved hjælp af de dataset, der er indhentet til dette studie. Der kan f.eks. udføres yderligere analyser af separate delprøver af produktions- og servicevirksomheder for at analysere mere i dybden, hvordan indvirkningen af intellektuelle ejendomsrettigheder på virksomhedernes resultat varierer på tværs af sektorer. En anden mulighed inden for yderligere forskning er en mere detaljeret analyser af indvirkningen af intellektuelle ejendomsrettigheder på små og mellemstore og unge virksomheder. Datasættet gør det også muligt at opdele virksomheder i mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder 5 og i kraft af det estimerede signifikante forhold mellem intellektuelle ejendomsrettigheder og små og mellemstore virksomheders resultat ville det være værd at analysere denne dimension yderligere. Endelig er analysen i denne rapport baseret på optællinger af intellektuelle ejendomsrettigheder i hver enkelt virksomhed i prøvematerialet. En mere udfordrende yderligere udvikling af analysen ville være at vurdere, i hvilket omfang kvaliteten af et patent, varemærke eller design påvirker dette forhold. Intellektuelle ejendomsrettigheder af højere kvalitet har sandsynligvis større indvirkning på resultatet en intellektuelle ejendomsrettigheder af lavere kvalitet. Resultaterne i dette forsøg er derfor et gennemsnit af disse virkninger. 5 Kategorien SMV er sædvanligvis opdelt yderligere i delkategorier baseret på antallet af medarbejdere: 1-10 (mikrovirksomheder), (små) og (mellemstore).

11 RESUMÉ 11 Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa En økonomisk analyse Virksomhedsanalyserapport, Juni 2015 RESUMÉ

12 Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa En økonomisk analyse Virksomhedsanalyserapport, Juni 2015 RESUMÉ

António Campinos Formand, OHIM. Benoît Battistelli Formand, EPO

António Campinos Formand, OHIM. Benoît Battistelli Formand, EPO RESUMÉ 2 RESUMÉ Forord Innovation er et af de områder, der er omfattet af de fem overordnede mål i den tiårige vækststrategi Europa 2020, som Den Europæiske Union har vedtaget med henblik på at skabe en

Læs mere

BESKYTTELSE AF INNOVATION GENNEM FORRETNINGSHEMMELIGHEDER OG PATENTER: AFGØRENDE FAKTORER FOR VIRKSOMHEDER I DEN EUROPÆISKE UNION SAMMENFATNING

BESKYTTELSE AF INNOVATION GENNEM FORRETNINGSHEMMELIGHEDER OG PATENTER: AFGØRENDE FAKTORER FOR VIRKSOMHEDER I DEN EUROPÆISKE UNION SAMMENFATNING BESKYTTELSE AF INNOVATION GENNEM FORRETNINGSHEMMELIGHEDER OG PATENTER: AFGØRENDE FAKTORER FOR VIRKSOMHEDER I DEN EUROPÆISKE UNION SAMMENFATNING Juli 2017 BESKYTTELSE AF INNOVATION GENNEM FORRETNINGSHEMMELIGHEDER

Læs mere

Industrier, der gør intensivt brug af intellektuelle ejendomsrettigheder, og økonomiske resultater i Den Europæiske Union

Industrier, der gør intensivt brug af intellektuelle ejendomsrettigheder, og økonomiske resultater i Den Europæiske Union Industrier, der gør intensivt brug af intellektuelle ejendomsrettigheder, og økonomiske resultater i Den Europæiske Union Analyserapport på industriniveau Oktober 2016 Et fælles projekt mellem Den Europæiske

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Partner Konsulent. Hvem er vi?

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Partner Konsulent. Hvem er vi? Styrk din idé En introduktion til IPR Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Partner Konsulent Hvem er vi? En styrelse under Erhvervs- og Vækstministeriet Formål at fungere som center for strategisk

Læs mere

AFLEDT BRUG AF INDHOLD, DER ER OFFENTLIG EJENDOM FOKUS PÅ FILMINDUSTRIEN SAMMENFATNING

AFLEDT BRUG AF INDHOLD, DER ER OFFENTLIG EJENDOM FOKUS PÅ FILMINDUSTRIEN SAMMENFATNING AFLEDT BRUG AF INDHOLD, DER ER OFFENTLIG EJENDOM FOKUS PÅ FILMINDUSTRIEN SAMMENFATNING Maj 2017 AFLEDT BRUG AF INDHOLD, DER ER OFFENTLIG EJENDOM FOKUS PÅ FILMINDUSTRIEN SAMMENFATNING www.euipo.europa.eu

Læs mere

IPR TURNAROUND. - et vidensskabende projekt om hvordan danske virksomheder udnytter viden

IPR TURNAROUND. - et vidensskabende projekt om hvordan danske virksomheder udnytter viden IPR TURNAROUND - et vidensskabende projekt om hvordan danske virksomheder udnytter viden Fakta om projektet Navn: IPR Turnaround i danske virksomheder Forløb: 2012-2014 Finansiering: Industriens Fond (4,5

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

SITUATIONSRAPPORT OM FORFALSKNING OG PIRATKOPIERING I DEN EUROPÆISKE UNION

SITUATIONSRAPPORT OM FORFALSKNING OG PIRATKOPIERING I DEN EUROPÆISKE UNION SITUATIONSRAPPORT OM FORFALSKNING OG PIRATKOPIERING I DEN EUROPÆISKE UNION SAMMENFATNING Fælles rapport fra EUIPO og EUROPOL Juni 2017 SITUATIONSRAPPORT OM FORFALSKNING OG PIRATKOPIERING I DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Innovation i dansk erhvervsliv - Innovationsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af: Udgiver: Dansk Center

Læs mere

1. SAGSFORLØB 2. BESKRIVELSE AF DET ANMELDTE REGIONALSTØTTEKORT EUROPA-KOMMISSIONEN. Hr. udenrigsminister

1. SAGSFORLØB 2. BESKRIVELSE AF DET ANMELDTE REGIONALSTØTTEKORT EUROPA-KOMMISSIONEN. Hr. udenrigsminister EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 07.05.2014 C(2014) 2614 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. VEDR.: STATSSTØTTE

Læs mere

Dette notat gengiver analysens hovedresultater (for yderligere information henvises til Foss og Lyngsies arbejdspapir).

Dette notat gengiver analysens hovedresultater (for yderligere information henvises til Foss og Lyngsies arbejdspapir). Aflønningen af topchefer har været omdiskuteret både i offentligheden og politisk, bl.a. i lyset af en række enkeltsager. Fokus har i høj grad været på moralske spørgsmål, mens det har været næsten fraværende,

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring Høringsoplæg 1. Indledning I nogle medlemsstater findes der officielle eksportkreditinstitutter, der yder dækning af kortfristede

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Dato: 28. oktober 2008 Grønbog om Territorial Samhørighed - Territorial Samhørighed skal være en Styrke Kommissionen

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(98)30 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 4: NATIONALE UNDERSØGELSER AF, HVORDAN DISKRIMINATION OG RACISME OPLEVES OG

Læs mere

Retningslinjer for supplerende kapitalgrundlag

Retningslinjer for supplerende kapitalgrundlag EIOPA-BoS-14/167 DA Retningslinjer for supplerende kapitalgrundlag EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst 17. december 2013 Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst Dette notat redegør for den økonometriske analyse af indkomstforskelle mellem personer med forskellige lange videregående uddannelser

Læs mere

Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland

Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland Monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen Side 1 Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland Monitorering og effektvurdering De fem regioner, Bornholms Regionskommune, Danmarks Statistik

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre

Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre EIOPA-BoS-14/178 DA Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Virksomhedspraktik til flygtninge

Virksomhedspraktik til flygtninge Virksomhedspraktik til flygtninge Af Lasse Vej Toft, LVT@kl.dk Formålet med dette analysenotat er, at give viden om hvad der har betydning for om flygtninge kommer i arbejde efter virksomhedspraktik Analysens

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Emne... 3 2 Formålet med retningslinjerne...

Læs mere

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 EBA-retningslinjer for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 London, den 27. juli 2012 Status for retningslinjerne 1. Dette dokument indeholder retningslinjer udstedt i medfør af artikel

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 656 final 2015/0299 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

Regional konjunkturanalyse, juni 2015

Regional konjunkturanalyse, juni 2015 al konjunkturanalyse, juni 2015 AF KONSULENT MALTHE M. MUNKØE Erhvervslivet forventer økonomisk fremgang. Størst er optimismen i Hovedstaden, mens virksomhederne i Nordjylland og på Sjælland generelt set

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Globale ambitioner i Region Midtjylland

Globale ambitioner i Region Midtjylland 23. juni 2011 Globale ambitioner i Region Midtjylland Internationalt. Næsten halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har internationale aktiviteter, og jo større og mere vækstivrige

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test.

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test. Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ -test og Goodness of Fit test. Anvendelser af statistik Statistik er et levende og fascinerende emne, men at læse om det er alt

Læs mere

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes:

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes: BEK nr 590 af 20/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0304-8800-0001 Senere

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Nordjysk Konjunkturbarometer Virksomhedsindikatorer RESUMÉ 4. KVARTAL 2003

Nordjysk Konjunkturbarometer Virksomhedsindikatorer RESUMÉ 4. KVARTAL 2003 Konjunkturanalysegruppen Institut for Erhvervsstudier, Aalborg Universitet Jesper Lindgaard Christensen Bent Dalum Morten Berg Jensen Carsten Stig Poulsen Nordjysk Konjunkturbarometer Virksomhedsindikatorer

Læs mere

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 512 Offentligt Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 4 juli 2011 /MFR Sags. nr: 296/11 Notat til Folketingets Europaudvalg Afgivelse af skriftligt indlæg vedrørende

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager Styrk din idé En introduktion til IPR Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager I Danmark lever vi af vores gode ideer og evnen til innovation. At beskytte vores ideer er det

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Nordjysk Konjunkturbarometer RESUMÉ 1. KVARTAL 2005

Nordjysk Konjunkturbarometer RESUMÉ 1. KVARTAL 2005 Nordjysk Konjunkturbarometer RESUMÉ KVARTAL 25 Konjunkturanalysegruppen Institut for Erhvervsstudier, Aalborg Universitet Jesper Lindgaard Christensen Bent Dalum Morten Berg Jensen Carsten Stig Poulsen

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Retningslinjer for supplerende kapital

Retningslinjer for supplerende kapital EIOPA-BoS-14/167 DA Retningslinjer for supplerende kapital EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - SEK(2009) 972 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - SEK(2009) 972 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 20. juli 2009 (22.07) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2009/0106 (CNS) 12235/09 ADD 2 ENER 257 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. maj 2008 (04.06) (OR. en) 9437/08 MI 148 ECO 59 SAN 82

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. maj 2008 (04.06) (OR. en) 9437/08 MI 148 ECO 59 SAN 82 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. maj 2008 (04.06) (OR. en) 9437/08 MI 148 ECO 59 SAN 82 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 5242/08 MI 12 ECO

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. UDKAST TIL BETÆNKNING af Jan Andersson (PE 305.695) MOBNING I ARBEJDSLIVET

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. UDKAST TIL BETÆNKNING af Jan Andersson (PE 305.695) MOBNING I ARBEJDSLIVET EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 26. juni 2001 PE 305.695/1-23 ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 UDKAST TIL BETÆNKNING af Jan Andersson (PE 305.695) MOBNING I ARBEJDSLIVET

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. Juridisk specialist (M/K)

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. Juridisk specialist (M/K) STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE Stillingsbetegnelse Ansættelsesgruppe/lønklasse AD 6 Kontrakttype Reference Ansøgningsfrist Tjenestested Juridisk specialist (M/K) Midlertidigt

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig stilling

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig stilling EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.2.2016 COM(2016) 48 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig

Læs mere

Hvornår er små virksomheder små?

Hvornår er små virksomheder små? 31. oktober 216 216:18 Hvornår er små virksomheder små? Af Anne Katrine Bach Jensen, Jesper Moltrup-Nielsen og Peter Bøegh Nielsen 99 pct. af alle danske virksomheder inden for de private byerhverv kan

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 8.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 106/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 20. april 2009

Læs mere

Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé Frederiksberg

Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé Frederiksberg Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé 25 2000 Frederiksberg (+45) 33 86 28 87 Interactivedenmark.dk Cvr nr.: 35180109 Revision 1.0. 8. November 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Værdien af den første akademiker i små og mellemstore virksomheder

Værdien af den første akademiker i små og mellemstore virksomheder Januar 2017 Værdien af den første akademiker i små og mellemstore virksomheder Analysen viser at Virksomheder, der ansætter en akademiker, har en højere overlevelsesrate end sammenlignelige virksomheder,

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 25.9.2013 2013/2174(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forsikringsdækning af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer (2013/2174(INI)) Økonomi-

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.2.26 KOM(25) 539 endelig 25/215 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for

Læs mere

Undersøgelse af onlineforretningsmodellers krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder fase 2

Undersøgelse af onlineforretningsmodellers krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder fase 2 DEN EUROPÆISKE UNIONS KONTOR FOR INTELLEKTUEL EJENDOMSRET www.euipo.europa.eu Undersøgelse af onlineforretningsmodellers krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder fase 2 Internetbutikker, som mistænkes

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2242(INI) 6.6.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 7-18

ÆNDRINGSFORSLAG 7-18 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2011/0268(COD) 7.5.2012 ÆNDRINGSFORSLAG 7-18 Udkast til udtalelse Cătălin Sorin Ivan (PE480.546v01-00) Den Europæiske Socialfond og ophævelse af forordning

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/SE/da 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013 Eksport og indenlandsk salg på stabilt niveau tysk vækst skaber håb for de mindste eksportvirksomheder Den danske eksport og det indenlandske salg har ligget på et konstant niveau de seneste 6 kvartaler.

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en) 7949/16 ADD 2 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 12. april 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DRS 6 COMPET 156 ECOFIN 289 FISC 53 CODEC 461

Læs mere

Solide og lønsomme virksomheder får oftere et ja i banken

Solide og lønsomme virksomheder får oftere et ja i banken Solide og lønsomme virksomheder får oftere et ja i banken Banken står klar med kapital og vil gerne låne ud til sunde og kreditværdige erhverv. Solid egenkapital og en lønsom forrentning er afgørende,

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter ved flytning af European Medicines Agency (EMA) til København

Samfundsøkonomiske effekter ved flytning af European Medicines Agency (EMA) til København Center for al- og Turismeforskning er et center for anvendt forskning, der løfter analyse- og udviklingsopgaver samt forskningsprojekter med særligt fokus på yderområder. Centrets primære fokus er regional

Læs mere

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. oktober 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0045 (CNS) 14949/14 FISC 181 ECOFIN 1001 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14576/14

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0373 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0373 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0373 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.6.2016 COM(2016) 373 final 2016/0174 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Den Europæiske Unions holdning

Læs mere

Hvad er dansk industri i statistikkerne?

Hvad er dansk industri i statistikkerne? Hvad er dansk industri i statistikkerne? Ingeborg Vind, Konjunkturstatistik Kontaktudvalg for industristatistik, 20. nov. 2014 Hvornår er noget dansk? Svar 1 Grænseprincip/territorium Det foregår i Danmark

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER"

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2012 COM(2012) 166 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER" KOMMISSIONENS SVAR PÅ

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere