Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa En økonomisk analyse Virksomhedsanalyserapport, Juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa En økonomisk analyse Virksomhedsanalyserapport, Juni 2015"

Transkript

1 Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa En økonomisk analyse Virksomhedsanalyserapport, Juni 2015 RESUMÉ

2 Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa En økonomisk analyse Virksomhedsanalyserapport, Juni 2015

3 3 01 / Forord Den betydning, som intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR) har for Europas samfund og økonomi, er blevet stadig tydeligere inden for de seneste år. Undersøgelsen af de IPR-intensive industriers bidrag til EU, som blev udført i partnerskab med Den Europæiske Patentmyndighed i 2013, viste disse industriers betydning. Den viste, at de direkte eller indirekte støtter 35 % af alle job, knap 39 % af EU s BNP og 95 % af udenrigshandelen. Gennem Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder har OHIM nu gennemført en opfølgende undersøgelse, hvori der ses nærmere på disse rettigheders betydning på selskabsniveau. Undersøgelsen, der er baseret på officielle finansielle data fra mere end 2,3 mio, virksomheder i EU, omfatter virksomheder, der ejer patenter, varemærker og design på både nationalt plan og EU-plan. Undersøgelsen viser, at store virksomheder har en fire gange så stor sandsynlighed for at eje intellektuelle ejendomsrettigheder end mindre virksomheder - 40 % af de større virksomheder har registrerede rettigheder, sammenholdt med 9 % af SMV erne. Den viser tillige, at virksomheder, der ejer intellektuelle ejendomsrettigheder, klarer sig bedre end dem, der ikke gør. Dette er en særlig vigtig konklusion for de 1,8 mio. SMV er, der har registreret intellektuelle ejendomsrettigheder, idet de udgør en så vigtig del af EU s økonomi. Resultaterne viser, at virksomheder, der ejer intellektuelle ejendomsrettigheder, skaber betydeligt større omsætning pr. medarbejder end virksomheder, som ikke ejer sådanne rettigheder, at de har flere ansatte og betaler højere løn til deres medarbejdere, og at dette forhold gør sig særligt gældende for SMV er. Dette er, efter vores mening, et yderst vigtigt budskab til Europas virksomheder og politikere og understreger den vigtige sammenhæng mellem intellektuel ejendom og økonomiske resultater. Dette bør ikke fortolkes som bevis for en årsagssammenhæng mellem ejerskab af intellektuelle ejendomsrettigheder og større omsætning pr. medarbejder, men der er dog tegn på en sammenhæng mellem de to faktorer.

4 4 FORORD Rapporten vil indgå i en række af myndighedens projekter, herunder den kommende resultattavle for SMV er. Denne resultattavle er udformet med henblik på nærmere at undersøge SMV ers brug af intellektuelle ejendomsrettigheder og vil blive udarbejdet af OHIM, via observationscentret, i partnerskab med Europa-Kommissionen. Myndigheden er overbevist om, at rapporten vil udgøre et vigtigt bidrag til at skabe en bredere forståelse for intellektuelle ejendomsrettigheders kreative og innovative rolle i EU s samfund, og at den vil hjælpe med at formidle det vigtige budskab, at intellektuelle ejendomsrettigheder er for alle. António Campinos Formand, OHIM Takord I forbindelse med gennemførelsen af denne undersøgelse modtog vi vigtige bidrag fra medlemsstaterne, Europa-Kommissionen, Den Europæiske Patentmyndighed og Europe Economics, som gennemførte den tekniske del af analysen. Forfatterne er også taknemmelige for bemærkninger til udkastet til rapporten fra Carsten Fink (WIPO), Kamil Kiljanski (Europa-Kommissionen), Alan Marco og Asrat Tesfayesus (USPTO), Philipp Schautschick (TU München) og Mariagrazia Squicciarini (OECD). Projektgruppe Nathan Wajsman, cheføkonom Michał Kazimierczak, økonom Carolina Arias Burgos, økonom

5 5 02 / Resumé Et af mandaterne for Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder ( observationscentret ) er at fremskaffe evidensbaserede data om intellektuel ejendoms betydning, rolle i Den Europæiske Unions (EU s) økonomi og offentlighedens opfattelse deraf. For at opfylde dette mål foretager observationscentret en række samfundsøkonomiske undersøgelser. I en undersøgelse offentliggjort i september 2013 blev der foretaget en vurdering af det fælles bidrag, som de industrier, der gør intensiv brug af de forskellige typer intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR), yder i forhold til EU s økonomier som helhed og i forhold til de enkelte medlemsstater. Denne rapport er en opfølgende undersøgelse, der ser nærmere på den rolle, som intellektuelle ejendomsrettigheder spiller, ved at analysere et stort udsnit på over europæiske virksomheder 1 for at sammenligne de økonomiske resultater i virksomheder, der ejer intellektuelle ejendomsrettigheder, med de virksomheder, der ikke gør. De intellektuelle ejendomsrettigheder, der indgår i denne undersøgelse, er patenter, varemærker og design (og enhver kombination af de tre). På grund af deres art er ophavsret og geografiske betegnelser, som indgik i 2013-undersøgelsen, ikke medtaget her. 2 På den anden side omfatter undersøgelsen både europæiske og nationale intellektuelle ejendomsrettigheder, hvilket er en betydelig forbedring af dataene, og giver derved en fuldstændig oversigt over de enkelte virksomheders IPR-portefølje med såvel europæiske som nationale rettigheder. Dataene i den enkelte virksomheds IPR-portefølje blev sammenlignet med oplysninger i den kommercielle database ORBIS. Denne database indeholder finansielle og andre oplysninger om millioner af europæiske virksomheder, som er indsamlet gennem indberetninger og regnskaber fra virksomhederne i de kommercielle registre i alle EU s medlemsstater. Sammenligningen af IPR-databaserne og ORBIS-databasen blev foretaget på basis af ejerskabet af intellektuelle ejendomsrettigheder. I undersøgelsen bruges der finansielle og andre oplysninger om selskaber, der er registreret som formelle ejere af patenter, varemærker og/eller design. Nogle selskaber, der indgår i en større koncernstruktur, er måske ikke formelle ejere af intellektuelle ejendomsrettigheder (deres hovedkontorer kan have det formelle ejerskab), men intellektuelle ejendomsrettigheder kan stadig indgå i deres kommercielle aktiviteter. Der findes forskellige metoder til at måle en virksomheds økonomiske resultater. Som følge af de datamæssige begrænsninger og behovet for at foretage sammenligninger på et faktisk sammenligneligt grundlag (og eliminere virkningen af virksomhedernes størrelse for de statistiske resultater), blev omsætning pr. medarbejder valgt som den vigtigste indikator for virksomhedernes resultater. 1 En del af den deskriptive statistik i kapitel 5 er baseret på et endnu større udsnit på over 2,3 mio. virksomheder. 2 Den vigtigste årsag er, at ophavsret ikke altid registreres, mens geografiske betegnelser ikke registreres af de enkelte virksomheder. Der findes derfor ganske enkelt ikke data om ejerskab af disse intellektuelle ejendomsrettigheder på virksomhedsplan.

6 6 RESUMÉ Datasættet blev konstrueret således, at af de undersøgte virksomheder har omkring halvdelen eller mindst ét patent, varemærke eller design i deres portefølje. Dette gør det muligt at sammenligne resultaterne i de virksomheder, der ejer disse intellektuelle ejendomsrettigheder, med de virksomheder, der ikke gør. Det gør det ligeledes muligt at undersøge mere detaljeret, hvordan en virksomheds resultater hænger sammen med omfanget af virksomhedens intellektuelle ejendomsrettigheder. Så vidt vi ved, dækker datasættet et betydeligt større område end nogen andre datakilder af denne type, som findes i dag, og dette sikrer et tilstrækkeligt stort udsnit til at kunne drage robuste og repræsentative konklusioner. Undersøgelsen indeholder ingen politiske anbefalinger, da dette ikke er en del af dens anvendelsesområde. I stedet indeholder den dokumentation, som politikere kan anvende i deres arbejde, og tjener som grundlag for at oplyse EU s borgere om intellektuel ejendomsret. 2.1 Metodologi Dataene blev analyseret ved hjælp af tre typer metodologi: Som første skridt benyttes deskriptiv statistik for at illustrere forskellen mellem ejere og ikkeejere af intellektuelle ejendomsrettigheder i forhold til virksomhedens økonomiske kendetegn. Forskellene blev testet for statistisk signifikans. Kapitel 5 indeholder resultaterne af denne analyse. Kapitel 6 indeholder resultaterne af den økonometriske analyse af dataene. Den giver mulighed for en indgående undersøgelse af sammenhængen mellem virksomhedernes ejerskab af intellektuelle ejendomsrettigheder og deres økonomiske resultater, i modsætning til 2013-undersøgelsen af IPR-intensive industrier, som beskrev strukturen i økonomien med hensyn til brug af intellektuelle ejendomsrettigheder på sektorplan, men ikke forsøgte at drage nogen analytiske konklusioner. Resultatet af analysen tyder i høj grad på, at der er en systematisk, positiv sammenhæng mellem ejerskab af intellektuelle ejendomsrettigheder og økonomiske resultater i de enkelte virksomheder. Denne undersøgelse giver en indikation af denne sammenhæng baseret på statistiske analyser af et meget stort udsnit af individuelle virksomheder. Om end der ikke er dokumentation for årsagssammenhæng i ordets strengeste forstand, giver den økonometriske analyse forskeren mulighed for, med de tilgængelige data, at kontrollere, om der findes yderligere faktorer, som påvirker de økonomiske resultater og isolere sammenhængen mellem ejerskab af intellektuel ejendom og virksomhedernes resultater. Der findes forskellige økonomiske teorier, der viser en årsagssammenhæng mellem ejerskab af intellektuel ejendom og virksomhedernes resultater. Disse vil blive drøftet i rapporten. Endelig blev der gennemført en klyngeanalyse af dataene. Formålet med denne analyse er at identificere grupper af virksomheder ( klynger ), der ligner hinanden med hensyn til ejerskab af intellektuelle ejendomsrettigheder. Disse klynger analyseres derefter for at se, om der er systematiske forskelle mellem dem med hensyn til interessevariablerne som f.eks. omsætning pr. medarbejder eller gennemsnitlig beskæftigelse pr. virksomhed. Disse resultater vises i bilag 8.4.

7 RESUMÉ Vigtigste resultater Tabel 1 viser de vigtigste resultater og virksomhedsvariabler for virksomhederne i stikprøven for Tabel 1: Gennemsnitlige værdier for udvalgte variabler efter IPR-ejerskab Antal medarbejdere Omsætning pr. medarbejder (EUR/år)) Løn pr. medarbejder (EUR/ år) Ejer ingen IPR 93, Ejer IPR Alle IPR 547, Forskel i % sammenlignet med ikke-ejere 484,6 % 28,6 % 19,8 % Patenter 1 537, Forskel i % sammenlignet med ikke-ejere 1 542,6 % 25,7 % 40,6 % Varemærker 569, Forskel i % sammenlignet med ikke-ejere 508,8 % 29,5 % 18,8 % Design 2 103, Forskel i % sammenlignet med ikke-ejere 2 146,7 % 31,4 % 23,0 % Bemærk: Baseret på tilgængelige observationer fra virksomheder. Alle forskelle er statistisk signifikante på 1 %-konfidensniveau. Gruppen af Alle IPR-ejere defineres som virksomheder, der ejer mindst ét patent, varemærke eller design eller en kombination deraf. Gruppen af Patentejere, Varemærkeejere og Designejere defineres som virksomheder, som ejer mindst én af de relevante intellektuelle ejendomsrettigheder. Eftersom mange virksomheder har kombinationer af de tre intellektuelle ejendomsrettigheder, overlapper ejerne af de forskellige intellektuelle ejendomsrettigheder. Som tabel 1 viser, er der en tendens til, at virksomheder, der ejer intellektuelle ejendomsrettigheder, er større end virksomheder, der ikke ejer dem, målt på antal medarbejdere (547 mod 94 medarbejdere i gennemsnit). Af denne grund udtrykkes økonomiske resultater som omsætning, overskud eller løn pr. medarbejder. De virksomheder, som ejer intellektuelle ejendomsrettigheder, har i gennemsnit 29 % højere omsætning pr. medarbejder end de virksomheder, som ikke gør. Dette kan ses som et af undersøgelsens centrale resultater. For så vidt angår individuelle intellektuelle ejendomsrettigheder, er resultatet i de virksomheder, der ejer intellektuelle ejendomsrettigheder, i gennemsnit 26 % højere for patenter, 29 % højere for varemærker og 31 % højere for design. Tabel 1 viser også, at virksomheder, der ejer intellektuelle ejendomsrettigheder, i gennemsnit betaler 20 % højere løn end virksomheder, der ikke gør. Her ses den stærkeste virkning i forbindelse med ejerskab af patenter (41 %), efterfulgt af design (23 %) og varemærker (19 %). Selv om patenter med hensyn til omsætning pr. medarbejder sammenlignet med varemærker og design synes at have en mindre sammenhæng med ekstra resultater, er de den type intellektuel ejendomsret, som i gennemsnit genererer de største fordele for medarbejderne. Dette stemmer også overens med resultaterne af den tidligere undersøgelse, som så på de IPR-intensive industriers bidrag til EU s økonomi med hensyn til BNP, beskæftigelse, løn og international

8 8 RESUMÉ handel 3. Den økonometriske analyse i kapitel 6, hvis resultater er sammenfattet i tabel 2 nedenfor, bekræfter den positive sammenhæng mellem ejerskab af intellektuelle ejendomsrettigheder og økonomiske resultater, idet omsætningen pr. medarbejder er 28 % højere for ejere af intellektuelle ejendomsrettigheder end for ikke-ejere. Derudover viser analysen, at denne sammenhæng er særligt udtalt for små og mellemstore virksomheder (SMV) 4. I denne rapport benyttes definitionen baseret på antal medarbejdere og omsætning. Små og mellemstore virksomheder, der ejer intellektuelle ejendomsrettigheder, har næsten 32 % højere omsætning pr. medarbejder end virksomheder, der slet ikke ejer intellektuelle ejendomsrettigheder. Mens størstedelen af små og mellemstore virksomheder i Europa således ikke ejer intellektuelle ejendomsrettigheder, har de, der ejer intellektuelle ejendomsrettigheder, en betydeligt højere omsætning pr. medarbejder. Med hensyn til store selskaber er omsætningen pr. medarbejder 4 % højere for ejere af intellektuelle ejendomsrettigheder end for ikke-ejere. Her viser analysen, at 4 ud af 10 store selskaber i Europa ejer intellektuelle ejendomsrettigheder, men at sammenhængen med højere omsætning pr. medarbejder er mindre udtalt end for små og mellemstore virksomheder. Det er vigtigt at bemærke, at disse resultater er opnået under hensyntagen til andre faktorer, som kan påvirke en virksomheds resultater som f.eks. det land, hvor virksomheden ligger, eller den sektor, den driver forretning i. Tabel 2: Ejerskab af IPR og omsætning pr. medarbejder efter virksomhedsstørrelse Store virksomheder + 4.0% Små og mellemstore virksomheder % I alt % Forskel i omsætning pr. medarbejder blandt ejere af IPR i forhold til ikke-ejere af IPR Bemærk: Baseret på observationer af i alt virksomheder. Forskelle er statistisk signifikante ved et konfidensniveau på 99 %. Den økonometriske analyse i kapitel 6 viser yderligere, at stigninger i virksomhedernes resultater afhænger af typen og kombinationen af intellektuelle ejendomsrettigheder. De største stigninger i omsætning pr. medarbejder er knyttet til varemærker alene og ejere af både varemærker og design: Henholdsvis 30 % og 39 %. Ejere af patenter alene har 15 % højere omsætning pr. medarbejder, ejere af design alene 15 %, ejere af patenter og varemærker 17 %, ejere af patenter og design 15 % og ejere af alle tre intellektuelle ejendomsrettigheder 16 %. Tallene ovenfor afspejler binære sammenligninger. Med andre ord, virksomheder der ikke ejer en særlig intellektuel ejendomsrettighed, sammenlignes med virksomheder, der gør. Det er ved hjælp af økonometrisk analyse også muligt at beregne effekten af at øge antallet af intellektuelle ejendomsrettigheder, der ejes af en virksomhed. Denne type analyse viser, at en stigning på 10 % i en virksomheds europæiske varemærker er forbundet med en stigning på 2,8 % i omsætningen pr. medarbejder, en stigning på 10 % i 3 Intellectual property rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in the European Union, EPO/OHIM, September En lille eller mellemstor virksomhed er defineret i artikel 2 til bilaget til Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (2003/361/EF) som en virksomhed med under 250 ansatte og en omsætning på ikke over 50 million EUR. og/eller årlig samlet balance på ikke over 43 millioner EUR.

9 RESUMÉ 9 nationale varemærker er forbundet med stigning på 5,2 %, mens en stigning på 10 % i europæiske patenter fører til en stigning på 1,8 % og en stigning på 10 % i nationale patenter til en stigning på 4,6 %. For nationale design antyder analysen, at en stigning på 10 % er forbundet med en resultatstigning på 0,7 %. For de øvrige intellektuelle ejendomsrettigheder kunne den økonometriske analyse ikke fastlægge en statistisk signifikant forbindelse, hvilket betyder, at det ikke er muligt med mere end 90 % konfidens at angive, at der er et positivt forhold mellem stigninger i en virksomheds relevante intellektuelle ejendomsrettigheder og samme virksomheds resultat. 2.3 Begrænsninger ved forsøget og anvisninger til fremtidig forskning Analysen i denne rapport bekræfter, at der er en stærk positiv forbindelse mellem ejerskab af de forskellige typer intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomheders resultat, målt efter omsætning pr. medarbejder og gennemsnitlig udbetalt løn. Som med enhver statistisk analyse skal disse resultater imidlertid tolkes med forsigtighed. De udgør ikke afgørende bevis for, at virksomhedernes resultat øges, hvis de tilskyndes til at gøre større brug af intellektuelle ejendomsrettigheder. Forsøget viser et positivt forhold mellem virksomheder, der ejer intellektuelle ejendomsrettigheder, og deres resultat (målt efter omsætning pr. medarbejder). Der kan være adskillige mekanismer, gennem hvilke forbindelsen mellem ejerskab af intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedens resultat virker. Som følge af de tilgængelige data er det imidlertid ikke muligt at udrede disse i analysen. Med den metode, der er anvendt i undersøgelsen, er det muligt at identificere ejere af intellektuelle ejendomsrettigheder efter virksomhedsnavn, sådan som det fremgår af IP-registrene, og sammenholde dette navn med ORBIS-databasen. ORBIS er den mest omfattende kilde til demografiske og finansielle oplysninger om europæiske virksomheder, som forskere har adgang til. Der findes imidlertid ikke tilstrækkelige oplysninger i ORBIS til at identificere alle beneficianter/brugere af intellektuelle ejendomsrettigheder ud over deres umiddelbare ejere. ORBIS-databasen indeholder oplysninger om de økonomiske forbindelser mellem virksomheder (indenlandsk endelig ejer og global endelig ejer), men disse oplysninger er ikke fuldstændige. Der vil med andre ord forekomme selskaber i ORBIS, som indgår i større økonomiske grupper, men som ORBIS ikke har oplysninger om, for så vidt angår ejerforhold. Der blev i videst muligt omfang taget højde for ejerforhold i den randomiserede stikprøve, der blev brugt til alle økonometriske modeller, der udgør kernen i denne undersøgelse (kapitel 6). Denne mindre stikprøve blev renset mest muligt, således at selskaber, der indgår i en større koncernstruktur, betragtes som én enhed. I den økonometriske analyse blev virksomheder, der således kunne drage fordel af intellektuelle ejendomsrettigheder ejet af andre enheder i deres koncern, ikke behandlet som ikke-ejere af intellektuelle ejendomsrettigheder. Denne proces kunne imidlertid kun udføres delvist af oven for anførte grunde, og det er ikke muligt at gennemføre den for den større stikprøve af 2,3 mio. virksomheder, der anvendes til den deskriptive statistik. Manglen på tilstrækkelige oplysninger om de potentielle beneficianter af intellektuelle ejendomsrettigheder berører både store virksomheder og SMV er, men konsekvenserne slår kraftigere igennem for store selskabers resultater. Store selskaber må i større omfang end SMV er forventes at oprette filialer i mange europæiske lande og samle IP-ejerskab i en enkelt enhed, der administrerer hele porteføljen af intellektuelle ejendomsrettigheder. Selv om denne IP-portefølje er registreret som et ejerskab af kun ét selskab, giver den fordele for alle de selskaber, der indgår i den økonomiske gruppe.

10 10 RESUMÉ En økonomisk analyse af de fordele, som alle IP-brugere nyder godt af (ejere, brugere og licenstagere), ville potentielt være mere informativ. Der findes imidlertid ikke nogen offentligt tilgængelig database, der indeholder tilstrækkelige oplysninger om licensudstedelse vedrørende IP-rettigheder. Derfor er alle økonomiske undersøgelser svarende til den foreliggende undersøgelse, som er baseret på store stikprøver af virksomheder, nødvendigvis begrænset til fordelene ved IP-ejerskab snarere end brugen. Selv om denne undersøgelse har hjulpet med at øge vores forståelse for forholdene mellem virksomhedernes resultat og deres ejerskab af intellektuelle ejendomsrettigheder, er der stadig basis for yderligere forskning ved hjælp af de dataset, der er indhentet til dette studie. Der kan f.eks. udføres yderligere analyser af separate delprøver af produktions- og servicevirksomheder for at analysere mere i dybden, hvordan indvirkningen af intellektuelle ejendomsrettigheder på virksomhedernes resultat varierer på tværs af sektorer. En anden mulighed inden for yderligere forskning er en mere detaljeret analyser af indvirkningen af intellektuelle ejendomsrettigheder på små og mellemstore og unge virksomheder. Datasættet gør det også muligt at opdele virksomheder i mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder 5 og i kraft af det estimerede signifikante forhold mellem intellektuelle ejendomsrettigheder og små og mellemstore virksomheders resultat ville det være værd at analysere denne dimension yderligere. Endelig er analysen i denne rapport baseret på optællinger af intellektuelle ejendomsrettigheder i hver enkelt virksomhed i prøvematerialet. En mere udfordrende yderligere udvikling af analysen ville være at vurdere, i hvilket omfang kvaliteten af et patent, varemærke eller design påvirker dette forhold. Intellektuelle ejendomsrettigheder af højere kvalitet har sandsynligvis større indvirkning på resultatet en intellektuelle ejendomsrettigheder af lavere kvalitet. Resultaterne i dette forsøg er derfor et gennemsnit af disse virkninger. 5 Kategorien SMV er sædvanligvis opdelt yderligere i delkategorier baseret på antallet af medarbejdere: 1-10 (mikrovirksomheder), (små) og (mellemstore).

11 RESUMÉ 11 Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa En økonomisk analyse Virksomhedsanalyserapport, Juni 2015 RESUMÉ

12 Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa En økonomisk analyse Virksomhedsanalyserapport, Juni 2015 RESUMÉ

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager Styrk din idé En introduktion til IPR Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager I Danmark lever vi af vores gode ideer og evnen til innovation. At beskytte vores ideer er det

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE TÆNKER DU PÅ AT EKSPORTERE DINE VARER OG SERVICES TIL ANDRE LANDE, SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ AT FÅ DIT MÆRKE REGISTRERET

Læs mere

Hvad er dansk industri i statistikkerne?

Hvad er dansk industri i statistikkerne? Hvad er dansk industri i statistikkerne? Ingeborg Vind, Konjunkturstatistik Kontaktudvalg for industristatistik, 20. nov. 2014 Hvornår er noget dansk? Svar 1 Grænseprincip/territorium Det foregår i Danmark

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 78 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

Hvad er IP? - en introduktion

Hvad er IP? - en introduktion Hvad er IP? - en introduktion IP - Intellectual Property - er den engelske, men også i Danmark, gængse betegnelse for intellektuel ejendomsret eller immaterielle rettigheder. Af og til bruges synonymet

Læs mere

Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater

Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater 17. december 2013 Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater Dette notat redegør for den økonometriske analyse af betydningen af grundskolelæreres gennemsnit fra gymnasiet

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Ved udviklingen af Innovationsbarometeret har COI lagt vægt på en række væsentlige hensyn, som hver især har nogle konsekvenser for, hvordan dataindsamlingen

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014 Få succes med dit ejerskifte Ejerskifteanalyse 2014 1 Forside: Virksomheden Jydsk Planteservice, der har fået Vækstlån til et ejerskifte. Læs mere på vf.dk Vækstfonden Juli 2014 Tryk: Kailow Oplag: 4.000

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2014 COM(2014) 674 final ANNEX 1 BILAG Endelig rapport om gennemførelse af afgørelse nr. 1080/2011/EU af 25. oktober 2011, der dækker EIB-finansieringstransaktioner

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Køber gifte kvinder flere aktier?

Køber gifte kvinder flere aktier? Køber gifte kvinder flere aktier? Baggrund og resumé Finansrådet undersøger i denne analyse, hvordan ændringer i ægteskabsstatus påvirker kvinders og mænds deltagelse på aktiemarkedet og deres risikovillighed.

Læs mere

Dansk erhvervslivs størrelsesstrukturtpf FPT

Dansk erhvervslivs størrelsesstrukturtpf FPT TP1PT Arbejdspapiret TP PT Virksomheder DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 11 København K Telefon 33 9 33 - Fax 33 11 1 5 Dato: 31. oktober 5 Sagsbeh.:

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked I denne bog redegøres der for disse nye initiativer fra såvel et europæisk som et dansk perspektiv med det formål at give læseren et indblik i omfanget af de bestræbelser, som etableringen af et indre

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen

Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen Patent- og Varemærkestyrelsen, ITEK & IT-Brancheforeningen Juni 2005 1 At dele og beskytte viden Øget handel

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 16 Sikring af nettoinvesteringer i en udenlandsk virksomhed HENVISNINGER IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode.

Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode. 24. marts 2015 Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode. 1. BAGGRUND FOR ARBEJDET Væksthus Syddanmark er operatør på programmerne Lån en leder,

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Globalisering og outsourcing fra erhvervene

Globalisering og outsourcing fra erhvervene Globalisering og outsourcing fra erhvervene Rapport til Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanområdet Peter Maskell, DRUID, IVS, CBS i samarbejde med Danmarks Statistik, 11. januar 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.6.2002 KOM(2002) 333 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET Fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester

Læs mere

Baggrundsnotat: Modelteknisk

Baggrundsnotat: Modelteknisk Sekretariatet for Energitilsynet Baggrundsnotat: Modelteknisk materiale Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Center for Varme Tekniske bilag I dette baggrundsnotat gennemgås de økonometriske forhold

Læs mere

ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER

ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 24. august 2015 ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER En stigning i økonomisk frihed på 10 pct.point vil medføre en

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Iværksætteri er ofte blevet sat på dagsordenen som nøglen til vækst og beskæftigelse. Faglærte iværksættere står bag godt 4 pct. af de nyoprettede

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER i:\jan-feb-2001\skat-1.doc Af Anita Vium, direkte telefon 3355 7724 1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER Vi danskere betaler meget mere i skat, end vi tror, hvis man

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER ANALYSERAPPORT KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER Denne rapport samt bilag indeholder den endelige database af spørgeskemaet Anvendelsen af digitale ressourcer

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER

IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER HVORDAN UDNYTTER DU DIN VIRKSOMHEDS VIDEN? HVOR KAN JEG FÅ HJÆLP? EGNE NOTER FoRoRD Danske

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Kompetencer og uddannelse inden for den maritime industri Best practice i Europa. Præsentation v/ Klaus Rostell, 22. november 2012

Kompetencer og uddannelse inden for den maritime industri Best practice i Europa. Præsentation v/ Klaus Rostell, 22. november 2012 Kompetencer og uddannelse inden for den maritime industri Best practice i Europa Præsentation v/ Klaus Rostell, 22. november 2012 Danske Maritimes rolle i DKMK Partner i projektet Danmarks Maritime Klynge

Læs mere