Ferievejledning for efterskoler om overgang til nye ferieregler. Juni 2019

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ferievejledning for efterskoler om overgang til nye ferieregler. Juni 2019"

Transkript

1 Ferievejledning for efterskoler om overgang til nye ferieregler Juni

2 Indhold Indledning 1. Tre faser inden ny lov træder i kraft Gældende ordning Fase 1 Miniferieoptjeningsperioden 1. januar august Fase 2 - Indefrysningsperioden 1. september august Fase 3 Miniferieafholdelsesperioden 1. maj august Den nye ferieordning træder i kraft 1. september Forskudsferie Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler Skolens indbetaling af feriemidler til fonden Årlig regulering og udbetaling af feriemidler til lønmodtagere Til- og fratræden i løbet af indefrysningsperioden Fondsferiedage Fratræden i indefrysningsperioden Økonomi Regnskabsmæssig forpligtelse mange år frem Opgørelse og indberetning af feriemidler Feriepengeforpligtelser Konsekvenser af manglende eller mangelfuld indberetning Lærernes arbejdstid de kommende to skoleår Flere nettoarbejdstimer Hvordan kan den ekstra arbejdstid bruges? Ferie på forskud Varsling af ferie Særlige feriedage TAP-ansatte Vigtige datoer (kronologisk)

3 Indledning Den 1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft. Med den nye ferielov bliver der ændret på perioderne for optjening og afvikling af ferie, fra forskudt ferie - som vi kender det - til samtidighedsferie, hvor optjening og afvikling forekommer (næsten) sideløbende. Denne vejledning gennemgår de forhold, som har særlig betydning for efterskolerne. Fokus er især på overgangsperioden 1. januar 2019 til 31. august 2020, inden den nye ferielov træder i kraft, og hvor der indgår en miniferieoptjeningsperiode og derefter indefrysning af optjent ferie i en 12-måneders periode. Vi forventer, at vejledningen løbende vil blive revideret, når nye aftaler og statens ferievejledning er på plads fra statens side. Med den nye ferielov har alle medarbejdere fortsat ret til 5 ugers ferie, og de medarbejdere, der indtil nu har ret til 5 særlige feriedage om året, bibeholder denne ret. Indtil videre er der heller ikke planer om at ændre på de nuværende regler om særlige feriedage, herunder optjeningsår og ferieår. Der vil altså med den nye ferielov være to forskellige modeller for ferieafvikling. I fremtiden vil der gælde de samme varslingsregler for ferie, som hidtil, ligesom der også afregnes for tilgodehavende ferie, som hidtil ved fratræden. De væsentligste ændringer er det nye princip om samtidighedsferie, at ferieåret går fra 1. september til 31. august i stedet for fra 1. maj til 30. april og at ferieafholdelsesperioden får fra 1. september til 31. december året efter. Ønsket om en ændret ferielov udspringer af et krav fra EU-kommissionen om, at de danske ferieregler er i overensstemmelse med EU-retten. Med den gældende ferielov har der været op til 16 måneders forskydning fra ferieoptjening til ferieafholdelse med løn. Et ferielovsudvalg har derfor udgivet en betænkning om ny ferielov og overgang til samtidighedsferie. Uden en overgangsordning ville lønmodtagerne både kunne afholde 5 ugers ferie optjent efter de gældende regler samt 5 ugers ferie optjent efter de nye regler om samtidighedsferie. Overgangsordningen frem til samtidighedsferie er nødvendig for at undgå, at arbejdsgiverne tilsammen skal betale cirka 100 mia. kr. til lønmodtagerne i overskudsferie, som ville lægge voldsomt pres på både samfundsøkonomien og virksomhedernes likviditet. I stedet skal Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler administrere de indefrosne feriepenge, der optjenes i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, og som først kommer til udbetaling, når lønmodtagerne når folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet. Vejledningen gennemgår overgangsordningen, ferielovens betydning for skolernes økonomi og regnskab i relation til feriepengeforpligtelsen samt konsekvenserne for lærernes arbejdstid de to kommende skoleår. 3

4 1. Tre faser inden ny lov træder i kraft Implementeringsperioden inden den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020 kan beskrives som tre faser: Miniferieoptjeningsperioden, overgangsfasen, hvor optjent ferie indefryses, samt miniferieafholdelsesperioden Gældende ordning Efter den nuværende ferielov optjenes ferie i optjeningsåret, der følger kalenderåret, fra 1. januar til 31. december. Ferien afvikles det efterfølgende år ferieafholdelsesperioden - fra 1. maj til 30. april året efter Fase 1 Miniferieoptjeningsperioden 1. januar august 2019 Første fase, inden ny ferielov træder i kraft, kaldes også miniferieoptjeningsperioden. Der optjenes ferie i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019 efter den gældende ferielov, 8 måneder á 2,08 dage svarende til i alt 16,64 dage Fase 2 - Indefrysningsperioden 1. september august 2020 For at kunne iværksætte en helt ny ferieordning, er det nødvendigt at indføre en overgangsordning, som også beskrives som indefrysningsperioden. Formålet med overgangsordningen er at sikre, at skiftet fra den nuværende til den nye ferieordning sker så smidigt som muligt. Overgangsordningen er reguleret af lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, som er trådt i kraft 1. januar Ved overgangen til en ny ferieordning med samtidighedsferie vil medarbejderen efter de gældende regler om forskudt ferie have optjent ferie, som endnu ikke er afholdt. Samtidig vil den enkelte på overgangstidspunktet begynde at optjene ny ferie, som kan afholdes løbende i takt med, at ferien optjenes. Det betyder, at en medarbejder på samme tid optjener ferie efter to ordninger på én gang, og dermed op til 10 ugers betalt ferie i det første år med samtidighedsferie. Denne model viser, hvordan den ferie, der optjenes efter de gældende regler, vil være i overskud, når lønmodtageren får ret til at holde den ferie, der bliver optjent med samtidighedsferie. 4

5 Øverste række, illustreret ved mønterne, er optjeningsperioderne nu og i fremtiden. Nederste række, illustreret ved parasollen, er ferieafviklingsperioden nu og i fremtiden. Ferie optjent fra 1. januar til 31. december 2018 afvikles efter de nuværende regler i perioden 1. maj 2019 til 30. april Det er perioderne med de mørkegrønne farver. I miniferieoptjeningsperioden optjenes ferie fra 1. januar 2019 til 31. august 2019, der kan afvikles fra 1. maj til 30. september Det er de stribede grønne perioder Fase 3 Miniferieafholdelsesperioden 1. maj august 2020 Ferie optjent i miniferieoptjeningsperioden kan afholdes i miniferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. august 2020, inden den nye ferielov træder i kraft. De 16,64 feriedage, der optjenes fra 1. januar 2019 til 31. august 2019 i miniferieoptjeningsperioden, afvikles i perioden 1. maj til 30. september Disse perioder er skraveret med den lysegrønne farve. 2. Den nye ferieordning træder i kraft 1. september 2020 Fra 1. september 2020 overgår alle lønmodtagere til den nye ferieordning, hvor ferieoptjening og ferieafvikling foregår samtidig, dog således, at afviklingsperioden er forlænget med 4 måneder, så den løber frem til 31. december Det er de mørkerøde perioder i modellen. Den grå optjeningsperiode kommer således i overskud. De 5 ugers ferie, der optjenes i denne periode, får medarbejderen ikke umiddelbart rådighed over. Det er ikke hensigten med den nye ferielov, at skolens medarbejdere skal afholde 10 ugers ferie inden for et ferieår. Derfor skal den ferie, som optjenes efter den gamle ordning i overgangsperioden, illustreret med grå farve, indefryses, og skolen skal indbetale dette tilgodehavende til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler (Lønmodtagernes Feriemidler). 5

6 Feriegodtgørelsen, som bliver indbetalt til fonden, kan først udbetales til medarbejderen, når den pågældende når folkepensionsalderen eller på anden vis forlader arbejdsmarkedet, fx ved flytning til udlandet. Med den nye ferielov smelter begreberne ferieår og optjeningsår sammen og kaldes under ét ferieår, som er den periode, hvor ferie optjenes fra den 1. september til den 31. august det efterfølgende år. Ferieafholdelsesperioden er dog udvidet med 4 måneder og er på i alt 16 måneder i perioden 1. september til 31. december det efterfølgende år. Nedenstående optjeningshjul viser, hvordan samtidighedsferie optjenes med 2,08 feriedag i september, hvorefter 2,08 feriedag kan afvikles i oktober og så fremdeles. Efter 12 måneder er der optjent 25 feriedage, hvis ingen af dagene afvikles i løbet af ferieåret Forskudsferie Efter 1. september 2020 kan skolen og medarbejderen aftale, at medarbejderen holder sin ferie på forskud efter den nye ferieordning. Det er vigtigt at påpege, at der er tale om 6

7 en individuel aftale mellem skolen og den enkelte medarbejder, hvorfor skolen ikke kan pålægge en medarbejder at holde ferie på forskud. I disse tilfælde bliver feriepenge et tilgodehavende, som skolen har hos medarbejderen. Vælger medarbejderen at fratræde før den afholdte forskudsferie er optjent, modregner skolen den skyldige ferie i lønnen. 3. Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler Fonden etableres under Lønmodtagernes Dyrtidsfond, som varetager fondens opgaver med administrativ og teknisk bistand fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), der således får til opgave at stå for den daglige drift af fonden. Lønmodtagernes Dyrtidsfond vil stå for kapitalforvaltning af de tilgodehavende feriemidler, der er indbetalt til fonden. Fonden skal ved overgangen til samtidighedsferie modtage arbejdsgivernes indberetninger af tilgodehavende feriemidler. Fonden vil udbetale tilgodehavende feriemidler til den enkelte lønmodtager, når den pågældende når folkepensionsalderen eller på anden måde forlader arbejdsmarkedet. Fonden vil opkræve det skyldige beløb hos arbejdsgiveren, senest når lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet. De tilgodehavende feriemidler hos arbejdsgiverne indekseres hvert år med lønudviklingen for at inflationssikre medarbejdernes feriemidler. Som led i overgangsordningen skal lønmodtagernes indefrosne feriemidler sikres mod arbejdsgivers eventuelle konkurs frem til udbetalingen. Indekseringen ville med 2016 som eksempel være på 2,3 % Skolens indbetaling af feriemidler til fonden Skolen kan afregne med fonden på tre måder: 1. Indbetale alle tilgodehavende feriemidler for alle medarbejdere til fonden fra starten og senest 1. september Beholde alle ikke-forfaldne feriemidler, indtil medarbejderens krav på udbetaling forfalder, fx fordi medarbejderen går på pension. Beholder skolen midlerne, skal den selv indeksere midlerne efter den af fonden udmeldte indeksering. 3. Kombinere de to muligheder ved kun at indbetale tilgodehavende feriemidler for udvalgte medarbejdere, fx de medarbejdere der når folkepensionsalderen inden for de kommende 10 år eller fx ved at afregne alle tilgodehavende feriemidler over en 10-årig periode. Optjent ferie i overgangsperioden 1. september 2019 til 31. august 2020 skal opgøres pr. 31. august 2020 og indberettes til fonden senest den 31. december 2020, uanset om der foretages en indbetaling, eller om den udskydes. Indberetningen omfatter bl.a. antal opsparede feriedage og den beløbsmæssige værdi heraf. Opgørelsen udgør 12,5 % af den ferieberettigende løn og svarer til den opgørelsesmetode, der anvendes ved fratræden og ved løbende indbetaling af feriepenge for timelønnede medarbejdere til feriekonto. Beløbet beskattes først ved udbetaling fra feriefonden. Skolen afregner således bruttomidler til fonden. 7

8 For de medarbejdere, der afregnes til Feriekonto, primært timelønnede, skal man indberette dertil, hvorefter Feriekonto afregner med fonden. I forbindelse med indberetning til fonden skal skolen oplyse, om den ønsker en straksafregning med fonden, eller om den vælger at beholde midlerne på skolen, indtil medarbejderne når folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet. I juli 2021 vil skolen få en opkrævning af forfaldne feriemidler, med svarfrist 31. august 2021 og med frist for betaling 1. september Den første indeksering er således foretaget i maj Hvert år senest 31. august skal skolen tilkendegive, om den stadig ønsker at beholde midlerne. Sker dette ikke, vil skolen få først en rykker og derefter en opkrævning på alle de tilgodehavende feriemidler. Den årlige indeksering fortsætter, indtil skolen har betalt alle indefrosne feriemidler til fonden. Hvis skolen på et tidspunkt vælger at indbetale hele eller dele af de tilgodehavende feriemidler til fonden, vil beløbet blive tillagt de årlige indekseringer. Skolen kan også frivilligt indbetale for en eller flere medarbejdere således, at det skyldige beløb bliver afregnet efterhånden. Dette kan fx ske, hvis en medarbejder fratræder sin stilling, og skolen ønsker at afregne ved ansættelsens ophør i stedet for en gang langt ude i fremtiden. På denne måde vil skolens afregning blive foretaget løbende, og de afsatte skyldige beløb løbende blive nedskrevet Årlig regulering og udbetaling af feriemidler til lønmodtagere Fondens resultat tilskrives én gang årligt pr. 30. juni de enkelte lønmodtageres tilgodehavende feriemidler i forhold til deres andel af den samlede formue. Fonden udbetaler tilgodehavende feriemidler med tillæg af årlige reguleringer til lønmodtageren, når lønmodtageren har nået folkepensionsalderen. Medarbejderen kan aftale med fonden, at feriemidlerne udbetales på et senere tidspunkt. Efter ansøgning udbetaler feriefonden tilgodehavende feriemidler til lønmodtagere, der har fået tilkendt førtidspension, er gået på efterløn, har fået udbetalt alderspension eller har taget varigt ophold i udlandet. 4. Til- og fratræden i løbet af indefrysningsperioden 4.1. Fondsferiedage Har en medarbejder optjent under 8,4 feriedage i miniferieoptjeningsåret 1. januar 2019 til 31. august 2019, kan medarbejderen søge fonden om at holde op til 8,4 fondsferiedage ud over de optjente feriedage. Fondsferiedagene afholdes med løntræk, og der sker en fremskudt udbetaling af de indefrosne feriemidler. Eksempel Nyuddannet lærer starter på skolen 1. august 2019 En nyuddannet lærer starter på skolen 1. august. Læreren vil kun have optjent 2,08 feriedag efter de nuværende regler i perioden 1. august august 2019 inden indefrysningsperioden starter. Læreren kan derfor søge fonden om op til 8,4 fondsferiedage optjent i perioden 1. september til 31. december

9 4.2. Fratræden i indefrysningsperioden Hvis en medarbejder fratræder i løbet af indefrysningsperioden, den grå periode, afregnes som hidtil til Feriekonto. Feriekonto vil derefter afregne med fonden og medarbejderen. Eksempel medarbejder fratræder til anden beskæftigelse En lærer får arbejde på en anden efterskole og fratræder den 30. november Skolen beregner feriegodtgørelse på 12,5 % for det løbende optjeningsår og eventuelt for ikke-afholdt ferie fra det tidligere optjeningsår Feriekonto overfører feriegodtgørelse for perioden 1. september 2019 til 30. november 2019 til fonden. Eventuel feriegodtgørelse for tidligere optjeningsår og feriegodtgørelse for perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019 udbetales via Feriekonto til medarbejderen, når vedkommende holder ferie. Eksempel medarbejder udtræder af arbejdsmarkedet En pedel fratræder for at gå på pension 1. februar Skolen udbetaler feriegodtgørelse for den ferie, som er optjent før 1. september 2019 til pedellen. De tilgodehavende feriemidler indberettes med angivelse af optjeningsår 9999 for de feriemidler, der vedrører indefrysningsperioden, der begyndte 1. september Efter fondsloven vil fonden udbetale feriemidlerne 1. oktober 2021, dvs. først 8 måneder efter at pedellen går på pension. Eksempel dødsbo Dør en medarbejder i indefrysningsperioden 1. september 2019 til 31. august 2020 eller inden den endelig frist for indberetning 31. december 2020, skal skolen udbetale alle tilgodehavende feriemidler til dødsboet, inkl. de feriemidler, der ellers skulle have været indefrosset. Dør medarbejderen, efter at de indefrosne feriedage er indberettet til fonden (efter den 31. december 2020), er det fonden, der står for udbetalingen til dødsboet. Udbetalingen til dødsboet kan ske på et tidligere tidspunkt end 1. oktober 2021 så dødsboet kan afsluttes. 9

10 Eksempel en medarbejder når folkepensionsalderen Fonden udbetaler automatisk de tilgodehavende midler inkl. reguleringer til medarbejderen, når vedkommende når folkepensionsalderen. Der stilles ikke krav om, at medarbejderen skal forlade arbejdsmarkedet og være gået på pension. Efter aftale mellem medarbejder og fond kan udbetalingen udskydes. 5. Økonomi 5.1. Regnskabsmæssig forpligtelse mange år frem Senest den 31. december 2020 skal skolen indberette alle medarbejderes tilgodehavende til fonden. Skolen kan i stedet for at indberette et samlet beløb vælge at indberette løbende i forbindelse med den almindelige lønafregning. I løbet af juni 2021 vil skolen modtage en opkrævning med forfald 1. september Fremover skal skolen hvert år senest 31. august bekræfte over for fonden, hvis den vil beholde de resterende feriemidler. Gives der ikke besked, vil skolen først modtage en rykker og senere en opkrævning på det skyldige beløb Opgørelse og indberetning af feriemidler Har skolen ikke indbetalt samtlige tilgodehavende feriemidler til fonden, skal skolen årligt senest den 31. august bekræfte over for fonden, at den fortsat vil beholde ikke-forfaldne tilgodehavende feriemidler i virksomheden. Skolen kan til enhver tid frivilligt indbetale en medarbejders tilgodehavende feriemidler tillagt de foretagne årlige indekseringer. Når skolen har indbetalt medarbejderens tilgodehavende feriemidler med tillæg af indeksering ophører skolens forpligtelser over for fonden vedrørende den pågældende medarbejder Feriepengeforpligtelser Efter de nuværende regler skal skolen hensætte et beløb i regnskabet for medarbejdere, der har ret til ferie med løn og medarbejdere med feriegodtgørelse i tilfælde af, at medarbejderne skulle fratræde deres stillinger. Der skal også foretages hensættelser for de indefrosne midler inklusive årlig indeksering. Dette vil for de fleste skoler betyde en forøgelse af de hensatte feriemidler i forhold til tidligere år og dermed påvirke resultatopgørelsen i negativ retning. Hvis man ser bort fra skolens forpligtelse overfor fonden, vil der på længere sigt generelt være et mindre beløb som skolen skal afsætte som feriepengeforpligtelse, da ferien afholdes efterhånden som den bliver optjent Konsekvenser af manglende eller mangelfuld indberetning Manglende eller mangelfuld indberetning kan have store konsekvenser for skolen, fordi fonden kan kræve alle tilgodehavende feriemidler udbetalt. Skolen vil dog først modtage en rykker med 4 ugers svarfrist. Undlader skolen at reagere på rykkerne, forfalder alle tilgodehavende feriemidler til betaling. 10

11 Fonden kontrollerer, at alle medarbejdere er indberettet, og at den er foregået korrekt. Går en skole konkurs, overtager Lønmodtagernes Garantifond forpligtelsen. 6. Lærernes arbejdstid de kommende to skoleår 6.1. Flere nettoarbejdstimer I lærernes organisationsaftale står der: Hvis ikke skolen inden udgangen af marts måned har fastsat andet, anses ferien for placeret med 5 hverdage fra og med 1. august ved skoleårets start samt de 20 hverdage, der ligger umiddelbart forud for den 1. august ved skoleårets slutning. Det forudsættes, at normperioden følger skoleåret og starter den 1. august. Følger skolen denne bestemmelse om feriens placering, vil der blive flere nettoarbejdstimer for lærere i skoleåret 2019/20 og 2020/21. Pga. overgangen til den nye ferielov vil der være færre feriedage til rådighed i sommeren 2020 end normalt. Og da sommerferien 2020 fordeler sig over både skoleåret 2019/20 og skoleåret 2020/21, berører det begge skoleår, da det nye skoleår begynder 1. august. Det skal skolerne være opmærksomme på ved planlægningen af lærernes arbejdstid i disse to skoleår, dvs. den planlægning som startede i foråret 2019 for skoleåret 2019/20. De færre feriedage skyldes, at ferieoptjeningsperioden fra 1. januar 2019 til 31. august 2019 som led i overgangen til den nye ferielov er forkortet. Ferie optjent i denne periode skal afvikles i perioden 1. maj 2020 til 30. september 2020 og danner dermed grundlag for antallet af feriedage i sommeren Som sagt er ferie i overenskomsten planlagt som de sidste 20 hverdage i juli og de fem første hverdage i august, men i sommeren 2020 er der alene 16,64 optjente feriedage til rådighed. Med det reducerede antal feriedage til rådighed i sommeren 2020 betyder det, at nettoårsnormen for fuldtidsansatte er som følger: Skoleåret 2019/20: Skoleåret 2020/21: 1712,06 timer 1716,80 timer Udgangspunktet er derfor, at der i skoleåret 2019/20 er 24,86 flere arbejdstimer til rådighed, og at der i skoleåret 2020/21 er 37 arbejdstimer mere til rådighed, alene på baggrund af det lavere antal feriedage. For en efterskole med fx 15 lærere betyder dette en samlet øget nettoarbejdstid af en værdi af ca kr. Skolen kommer til at betale for dette ved afregningen til fonden, og lærerne får pengene, når de kan få folkepension eller forlader arbejdsmarkedet. Nettoårsnormen svinger normalt lidt fra år til år, men i disse to skoleår vil udsvingene altså være større end normalt. 11

12 Eksempel på beregning af nettoårsnorm skoleåret 2019/20 Antal feriedage optjent i kalenderåret 2018, der afholdes i skoleåret 2019/20 i perioden fra d. 1. august 2019 og frem til ferieårets udløb d. 30. april 2020 (fx de første 5 hverdage i august 2019) Fra 1. januar 2019 til 31. august 2019 optjenes 16,64 feriedage. Perioden er forkortet pga. overgang til den nye ferielov. Dagene kan holdes i perioden 1. maj 2020 til 30. september Disse dage afholdes i juli Samlet antal feriedage i skoleåret 2019/20 I normale skoleår fratrækkes for fuldtidsansatte 185 timer for ferie i bruttoårsnormen, som i 2019/20 er 1938,8 timer. I skoleåret 2019/20 fratrækkes i stedet (21,64 x 7,4 timer = 160,14 timer) Forøgelse af nettoårsnorm i forhold til normalt skoleår, hvor der er 25 feriedage Nettoårsnormen (dvs. bruttoårsnormen efter fradrag af S/H-dage og feriedage) i skoleåret 2019/20 5 feriedage 16,64 feriedage 21,64 feriedage 160,14 timer 24,86 timer 1712,06 timer Eksempel på beregning af nettoårsnorm skoleåret 2020/21 Fra 1. januar 2019 til 31. august 2019 optjenes 16,64 feriedage. Optjeningsperioden er forkortet pga. overgang til den nye ferielov. Dagene kan holdes i perioden 1. maj 2020 til 31. september Ferie optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 indefryses og kan derfor ikke afholdes i skoleåret 2020/21. De 16,64 dage optjent i 2019 er afholdt juli Der er derfor ingen resterende feriedage til afholdelse i august. Antal feriedage optjent fra 1. september 2020 til 31. august 2021 kan afholdes i skoleåret 2020/21 i perioden fra den 1. september 2020 til den 31. juli. Der kan afholdes op til 25 dage, hvis der gives forskudsferie. Anbefalingen er, at der holdes 20 dage i juli 2020 (10 x 2,08) Samlet antal feriedage i skoleåret 2020/21 I normale skoleår fratrækkes for fuldtidsansatte 185 timer for ferie i bruttoårsnormen, som i 2020/21 er 1931,4 timer. I skoleåret 2020/21 fratrækkes i stedet (20 x 7,4 timer) Forøgelse af nettoårsnorm i forhold til normalt skoleår, hvor der er 25 feriedage Nettoårsnormen (dvs. bruttoårsnormen efter fradrag af S/H-dage og feriedage) i skoleåret 2020/21 0 feriedage 20 feriedage 20 feriedage 148 timer 37 timer 1716,80 timer 6.2. Hvordan kan den ekstra arbejdstid bruges? Efterskoleforeningen anbefaler, at skolerne anvender den øgede nettoarbejdstid i de to kommende skoleår fremfor at eftergive den, da der er betalt for timerne, selv om de er indefrosset i en fond til medarbejderne når folkepensionsalderen. Udgangspunktet er derfor, at ledelsen går i dialog med skolens lærere, evt. gennem samarbejdsudvalget, for at drøfte hvilke muligheder den øgede nettoarbejdstid giver, herunder konkrete ideer til pædagogiske projekter eller lign. Dette kunne indebære et eller flere af nedenstående elementer: 12

13 Skolen iværksætter et eller flere pædagogiske projekter i skoleåret 2019/20 og/eller 2020/21 idet netop den frigjorte arbejdstid muliggør sådanne ekstraordinære projekter. Skolen iværksætter en eller flere pædagogiske dage. Skolen planlægger med anden øget aktivitet for den enkelte medarbejder i de 2 skoleår, fx flere undervisnings- eller tilsynstimer eller flere vikartimer. Deltager skolen i Landsstævnet i slutningen af skoleåret 2020/21, kan den ekstra arbejdstid i dette skoleår anvendes der. Skolen skal i planlægningen være opmærksom på, at arbejdstiden søges jævnt fordelt over året, og at tillidsrepræsentanten skal inddrages i overvejelserne om arbejdstidens planlægning. Ligeledes bør det drøftes, om den øgede aktivitet får betydning for antallet af tilstedeværelsesdage for lærerne på skolen i løbet af skoleåret. Skolen kan desuden gå i dialog med den enkelte lærer og drøfte, hvordan den frigjorte arbejdstid skal planlægges, herunder om den enkelte lærer forud for skoleårets begyndelse ønsker planlægning af særlige dage (særlige feriedage, omsorgsdage, restbarsel etc.) på nul-dage således, at arbejdstiden kun øges marginalt i de pågældende skoleår. Herudover kan overført overtid fra det forudgående skoleår benyttes til at reducere arbejdsbelastningen. Afvikler man kun 16 feriedage og ikke 16,64 feriedage i juli 2020, vil det øge nettoarbejdstiden i skoleåret 19/20 til 1716,8 timer i stedet for 1712,06 timer. Regneark til beregning af lærernes nettoårsnorm i de to kommende skoleår i forhold til feriedagenes placering findes her eller i Efterskoleforeningens leksikon: Ferie på forskud I skoleåret 2019/20 er der kun 16,64 feriedage til rådighed, og der kan ikke holdes ferie på forskud, da det først efter den 1. september 2020 der muligt at holde forskudsferie. Skoleåret 2019/20 slutter den 31. juli Der er enkelte skoler, der i forvejen har en praksis for at holde 3 ugers sommerferie i juli måned og restferien i fx uge 42 og uge 7: For disse skoler vil nettoarbejdstiden ikke øges i skoleåret 2019/20. I skoleåret 2020/21 er det muligt at holde ferie på forskud. Holder skolen fx ferie i uge 42, skal der gives 2,92 dages ferie på forskud, da det kun er optjent 2,08 dage (i september 2020). Holdes der også 4 ugers ferie i juli 2021, mangler der på dette tidspunkt optjening af ferie for juli og august svarende til (2 x 2,08) 4,16 feriedage, som skal gives på forskud. Disse dage optjenes så i juli og august

14 7. Varsling af ferie 2020 Efterskoleforeningen anbefaler, at skolerne meddeler deres ansatte, at i sommeren 2020 afholdes ferien de sidste 16,64 hverdage af juli måned, og at øvrige fridage i juli og august tildeles som nul-dage med mindre andet er aftalt individuelt. Dette skal ske senest med udgangen af marts Dette er naturligvis afhængigt af skolernes årsplaner i øvrigt og jo ikke mindst af, hvornår eleverne ankommer i august, og hvor meget forberedelse der er behov for forud herfor. 8. Særlige feriedage Der er ikke ændret i reglerne for optjening og afholdelse af særlige feriedage i forhold til tidligere. Optjenings- og afholdelsesperioderne vil være uændrede både i overgangsperioden, og når den nye ferielov træder i kraft. De særlige feriedage vil derved forsat optjenes i kalenderåret og afholdes i perioden fra 1. maj til 30. april. Medarbejdere vil som hidtil tildeles 5 særlige feriedage 1. maj, som kan afholdes i perioden frem til 30. april året efter. 9. TAP-ansatte Mange medarbejdere ansat som teknisk-administrativt personale (TAP) på skolerne følger lærernes ferieafholdelse med 5 ugers ferie placeret om sommeren. Dette står også anført som standardvilkår i Efterskoleforeningens skabeloner til TAP-ansættelsesbreve. Holder en TAP-ansat mere end 16,64 feriedage i sommeren 2020, giver det samme udfordringer som ovenfor, og der skal anvendes afspadseringstimer, hvis der skal holdes lige så meget fri, som man plejer, eller der skal efter individuel aftale anvendes særlige feriedage. Mange TAP-ansatte holder imidlertid ferien mere spredt ud over året. Holdes der fx kun 3 ugers ferie om sommeren, kan den løbende optjening af 2,08 feriedage pr. måned fra 1. september 2020 benyttes sammen med de overskydende 1,64 feriedage (16,64-15) til løbende ferieafholdelse. Det er muligt med den nye ferielov at holde ferie på forskud, inden den er optjent. Man vil derfor godt kunne holde fx 5 feriedage i uge 42 i 2020 optjent efter den nye ferielov. Men man skal være opmærksom på, at holder man den optjente ferie løbende, så mangler den til sommeren 2021, hvis man skal holde fri der i en længere periode. 14

15 10. Vigtige datoer (kronologisk) 1. januar 2019 Miniferieoptjeningsperioden 1. januar 2019 til 31. august 2019 begynder. Ferie optjenes og afholdes efter gammel ordning. Ferie optjent i kalenderåret 2017 afholdes efter de nuværende regler, og indtil ferieåret slutter den 30. april april 2019 Den ansattes ferieregnskab opgøres for ferieåret 2018/19. Har den ansatte ikke afholdt sin ferie, kan pågældende have krav på at få udbetalt feriepenge for de resterende dage. Afregning sker efter de hidtidige regler. 1. maj 2019 Ferie optjent i kalenderåret 2018 afholdes som hidtil, og indtil ferieåret slutter den 30. april august 2019 Miniferieoptjeningsperioden på 8 måneder slutter. Der er optjent 2,08 feriedag pr. måned i 8 måneder, i alt 16,64 feriedage. 1. september 2019 Overgangsordning/indefrysningsperioden begynder. Optjeningsperioden er ikke kalenderåret men perioden 1. september til 31. august. Ferie optjent 1. september 2019 til 31. august 2020 indefryses. 1. april 2020 Skolen skal som hidtil opgøre de ansattes ferieregnskab for ferieåret 2019/20. Har den ansatte ikke afholdt sin ferie, kan pågældende have krav på at få udbetalt feriepenge for de resterende dage. Afregning sker efter de hidtidige regler. 1. maj 2020 Miniferieafholdelsesperioden begynder. De 16,64 feriedage optjent i miniferieoptjeningsperioden 1. januar til 31. august 2019 afholdes fra den 1. maj 2020 til 31. august Af hensyn til hovedferien kan ferie varsles til afvikling inden den 30. september Skolen skal være opmærksom på, at ansatte, som normalt holder 4-5 ugers sommerferie i juli/august måned, ikke vil have optjent nok feriedage til det. 31. august 2020 Overgangsordning slutter. De 25 feriedage optjent i overgangsåret 1. september 2019 til 31. august 2020 indefryses i fond. Feriedagene kan hverken afholdes eller udbetales, førend den ansatte når folkepensionsalderen eller forlader 15

16 arbejdsmarkedet. Feriepengene for perioden indberettes til fonden (Lønmodtagernes Feriemidler). Skolen skal opgøre den enkelte medarbejders optjente ferie i indefrysningsperioden. Beregnes som feriegodtgørelse ved fratræden. 1. september 2020 Den nye ferielov træder i kraft, og samtidighedsferie er fuldt implementeret. Cirka november 2020 Fonden underretter skolen om de samlede indberetninger, som skolen indtil da har foretaget til fonden. Fejl kan rettes frem til 31. december december 2020 Skolens frist for indberetning til fonden af tilgodehavende feriemidler for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 for hver enkelt medarbejder af og meddelelse om, hvorvidt skolen ønsker at beholde feriepengene eller afregne til fonden eller begge dele Februar 2021 Fonden orienterer medarbejderne om skolens indberetning af tilgodehavende feriemidler Juni 2021 (og hvert år fremover) Indeksering af feriemidler Juli 2021 (og hvert år fremover) Skolen modtager første opkrævning med frist for betaling 1. september august 2021 (og hvert år fremover) Senest denne dato skal skolen give fonden besked om den ønsker at beholde tilgodehavende feriemidler helt eller delvist. 1. september 2021 (og hvert år fremover) Skolens frist for betaling af tilgodehavende feriemidler til fonden 1. oktober 2021 Første udbetalinger fra fonden 30. juni 2025 Skolens og medarbejdernes frist for indsigelse mod fejl i indberetning til fonden 16

God læselyst. Sekretariatet for Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier 2/13

God læselyst. Sekretariatet for Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier 2/13 1/13 Den 25. januar 2018 blev en ny ferielov vedtaget. Den træder endeligt i kraft den 1. september 2020. For at sikre overgangen fra den gældende ferielov med forskudt ferie til den nye ferielov med samtidighedsferie

Læs mere

Optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med overgangen til den nye ferielov. Marts 2019

Optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med overgangen til den nye ferielov. Marts 2019 Optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med overgangen til den nye ferielov Marts 2019 Indhold 1. Optjening og afholdelse af ferie ved overgangen til den nye ferielov 4 2. Hvad indebærer den nye

Læs mere

Overgang til ny ferieordning

Overgang til ny ferieordning F A K T A Oktober 2017 Overgang til ny ferieordning Inden en ny ferieordning træder i kraft, indføres en overgangsordning. Formålet er at sikre, at overgangen mellem den nuværende og den nye ferieordning

Læs mere

Overgang til ny ferieordning

Overgang til ny ferieordning Overgang til ny ferieordning Inden en ny ferieordning træder i kraft, vil det være nødvendigt at indføre en overgangsordning. Formålet er at sikre, at overgangen mellem den nuværende og den nye ferieordning

Læs mere

VEJLEDNING vedr. ny ferielov

VEJLEDNING vedr. ny ferielov VEJLEDNING vedr. ny ferielov Friskolernes Hus 2019 Indledning Folketinget har vedtaget en ny ferielov, som træder i kraft den 1. september 2020. Loven medfører ændringer i grundprincipperne for optjening

Læs mere

Introduktion til den nye ferielov og overgangsordningen

Introduktion til den nye ferielov og overgangsordningen Introduktion til den nye ferielov og overgangsordningen Danmark får en ny ferielov, der træder i kraft den 1. september 2020. Inden da har man lavet en overgangsordning, der begynder den 1. september 2019.

Læs mere

OPLÆG OM DEN NYE FERIELOV

OPLÆG OM DEN NYE FERIELOV OPLÆG OM DEN NYE FERIELOV HJULMANDKAPTAIN/ERHVERV NORDDANMARK DEN 20. MAJ 2019 2 DAGSORDEN Kort om den eksisterende ferielov Præsentation af de væsentligste elementer i den nye ferielov Overgangsordning

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERGANGEN TIL NY FERIELOV. Vejledning om overgang til ny ferielov - privatområdet. Indholdsfortegnelse:

VEJLEDNING OM OVERGANGEN TIL NY FERIELOV. Vejledning om overgang til ny ferielov - privatområdet. Indholdsfortegnelse: VEJLEDNING OM OVERGANGEN TIL NY FERIELOV Vejledning om overgang til ny ferielov - privatområdet Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med overgang til

Læs mere

Værd at vide om. for dig som arbejdsgiver

Værd at vide om. for dig som arbejdsgiver Værd at vide om DEN NYE FERIELOV for dig som arbejdsgiver Den nye ferielov kort fortalt Folketinget vedtog den 25. januar 2018 en ny ferielov, der træder i kraft den 1. september 2020. Vi overgår i 2020

Læs mere

JANUAR Ny ferielov i 2020 OVERGANGSREGLER MV.

JANUAR Ny ferielov i 2020 OVERGANGSREGLER MV. JANUAR 2019 Ny ferielov i 2020 OVERGANGSREGLER MV. 1. Fra forskudt ferie til samtidighedsferie Folketinget har i januar 2018 vedtaget en ny ferielov. Den nye lov ændrer det nuværende princip om den tidsmæssigt

Læs mere

Den nye ferielov. Forklaret, uddybet og forenklet

Den nye ferielov. Forklaret, uddybet og forenklet Den nye ferielov Forklaret, uddybet og forenklet Er du klar til den nye ferielov? - Bare rolig, Blik og Rør hjælper dig Du har nok hørt det allerede: 1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft. Dermed

Læs mere

FAQ Ferielov. A. Overgangsordningens betydning for afholdelse af ferie, når du er i løbende ansættelsesforhold

FAQ Ferielov. A. Overgangsordningens betydning for afholdelse af ferie, når du er i løbende ansættelsesforhold FAQ Ferielov 1. Overgangen til den nye ferielov A. Overgangsordningens betydning for afholdelse af ferie, når du er i løbende ansættelsesforhold 1.1 Kommer der nogen ændringer i ferieåret 2019 2020? Den

Læs mere

NY FERIELOV. - Guide til Kooperationens medlemsvirksomheder. Overgangsordning. Indefrysning. Lønmodtagernes fond for tilgodehavende Feriemidler

NY FERIELOV. - Guide til Kooperationens medlemsvirksomheder. Overgangsordning. Indefrysning. Lønmodtagernes fond for tilgodehavende Feriemidler Overgangsordning Indefrysning Lønmodtagernes fond for tilgodehavende Feriemidler NY FERIELOV - Guide til Kooperationens medlemsvirksomheder 1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft. Med den nye

Læs mere

Ny ferielov. ved advokat Cecilia Ricard

Ny ferielov. ved advokat Cecilia Ricard Ny ferielov ved advokat Cecilia Ricard Tak til EU EU arbejdstidsdirektiv Åbningsskrivelse fra EU kommissionen Udvalg med arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer samt Børge Dahl som formand. Opgaven:

Læs mere

Overblik. Gammel ferielov Nye ferielov Overgangsperiode, herunder eksempler Indefrysning Q&A

Overblik. Gammel ferielov Nye ferielov Overgangsperiode, herunder eksempler Indefrysning Q&A Ny ferielov 2019 Overblik Gammel ferielov Nye ferielov Overgangsperiode, herunder eksempler Indefrysning Q&A Gammel ferielov Optjenes i kalenderåret 2018.(25 feriedage + 5 feriefridage ofte kaldet 6. ferieuge)

Læs mere

Guide til ny ferielov. fra 1. september 2020

Guide til ny ferielov. fra 1. september 2020 Guide til ny ferielov fra 1. september 2020 Nuværende ferielov Der optjenes 25 feriedage År År År År 1. jan. 1. jan. 1. jan. 1. jan. 1. jan. > 1. maj 1. maj 1. maj > Ferien kan afholdes fra 1. maj året

Læs mere

Guide til ny ferielov. fra 1. september 2020

Guide til ny ferielov. fra 1. september 2020 Guide til ny ferielov fra 1. september 2020 Nuværende ferielov Der optjenes 25 feriedage År År År År 1. jan. 1. jan. 1. jan. 1. jan. 1. jan. > 1. maj 1. maj 1. maj > Ferien kan afholdes fra 1. maj året

Læs mere

DEN NYE FERIELOV. Den afgørende ændring ved den nye ferielov er, at der fremover optjenes og afholdes ferie indenfor stort set -samme periode.

DEN NYE FERIELOV. Den afgørende ændring ved den nye ferielov er, at der fremover optjenes og afholdes ferie indenfor stort set -samme periode. DEN NYE FERIELOV Den 1. september 2020 træder der en ny ferielov i kraft. Lovændringen er forårsaget af, at den nuværende ferielov vurderes til at være i strid med EU-lovgivningen, idet der efter de nugældende

Læs mere

Gældende regler. Nuværende ferieregler. Ferie optjenes og afholdes forskudt. Hovedferieperioden = 1. maj til 30. september

Gældende regler. Nuværende ferieregler. Ferie optjenes og afholdes forskudt. Hovedferieperioden = 1. maj til 30. september Ferieloven Agenda Gældende regler Ny ferielov Overgangsperioden Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler Udbetaling fra Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler Regnskabsmæssig behandling

Læs mere

Ny ferielov. Forskudt ferie Chefkonsulent Peter Salling Petersen 1. Ferieoplæg for Uddannelsesforbundet d. 11.

Ny ferielov. Forskudt ferie Chefkonsulent Peter Salling Petersen 1. Ferieoplæg for Uddannelsesforbundet d. 11. Ny ferielov Ferieoplæg for Uddannelsesforbundet d. 11. april 2019 Peter Salling Petersen, chefkonsulent, Djøf Forskudt ferie 2 Chefkonsulent Peter Salling Petersen 1 Samtidighedsferie - Overblik 3 Grundlæggende

Læs mere

De nye ferieregler og overgangen dertil

De nye ferieregler og overgangen dertil De nye ferieregler og overgangen dertil En vejledning om farmakonomer og farmakonomelevers ferie på privat apotek (august 2019) 1 Indhold 1. Baggrunden for den nye ferielov... 4 1.1 De væsentligste ændringer

Læs mere

Regnskabsmæssige konsekvenser ved ny ferielov

Regnskabsmæssige konsekvenser ved ny ferielov Regnskabsmæssige konsekvenser ved ny ferielov Indledning I 201 blev der vedtaget en ny ferielov, der bl.a. indfører begrebet samtidighedsferie, hvilket betyder, at en medarbejder optjener retten til ferie

Læs mere

Håndtering af den nye ferielovs overgangsordning for undervisere på gymnasieområdet

Håndtering af den nye ferielovs overgangsordning for undervisere på gymnasieområdet Håndtering af den nye ferielovs overgangsordning for undervisere på gymnasieområdet Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020. Med loven er vedtaget en overgangsordning, som skal gøre overgangen

Læs mere

Notat vedrørende den nye feriepengelov (Herunder behandling af feriepengeforpligtelse)

Notat vedrørende den nye feriepengelov (Herunder behandling af feriepengeforpligtelse) Kreston SR er et ungt Statsautoriseret revisionsfirma baseret i Midt og Østjylland. Vi servicerer ejerledede virksomheder i Danmark inden for vores kompetencerfelter som er: Revision Regnskab Skatterådgivning

Læs mere

Ny ferielov. Overgang Februar 2019

Ny ferielov. Overgang Februar 2019 Ny ferielov Overgang 2019-2020 Februar 2019 Agenda Den nye ferielov Overgang Forvaltning, indberetning, betaling 2 Den nye ferielov og overgang Fra optjeningsferie til samtidighedsferie Overgangsordning

Læs mere

Den nye ferielov Træder i kraft 1. september 2020

Den nye ferielov Træder i kraft 1. september 2020 Den nye ferielov Den nye ferielov Træder i kraft 1. september 2020 Hvad er nyt Ferieordning med fuld samtidighedsferie, som betyder, at ferie kan afholdes umiddelbart efter eller endda før, at den er optjent

Læs mere

JANUAR Ny ferielov i 2020 REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING

JANUAR Ny ferielov i 2020 REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING JANUAR 2019 Ny ferielov i 2020 REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING Den nye ferielov Den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020. Overgangen fra den gældende til den nye ferielov vil dog påvirke regnskaberne

Læs mere

Den nye Ferielov. Den nye ferielov. Materiale fra informationsmøder for arbejdsgivere i efteråret Den nye ferielov

Den nye Ferielov. Den nye ferielov. Materiale fra informationsmøder for arbejdsgivere i efteråret Den nye ferielov Den nye Ferielov Materiale fra informationsmøder for arbejdsgivere i efteråret 2018 Indholdsfortegnelse Intro Overblik lønmodtagere og arbejdsgivere Indberetninger for overgangsåret Indbetaling til Lønmodtagernes

Læs mere

NY FERIELOV MED SAMTIDIGHEDSFERIE

NY FERIELOV MED SAMTIDIGHEDSFERIE DEN NYE FERIELOV 1 NY FERIELOV MED SAMTIDIGHEDSFERIE Den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020. Den mest centrale ændring i forhold til den nuværende ferielov er indførslen af samtidighedsferie.

Læs mere

Agenda. Deloitte 2018

Agenda. Deloitte 2018 Ny Ferielov Agenda 1. Introduktion 2. De nuværende ferieregler 3. De nye ferieregler 4. Overgangsordning/indefrosne midler 5. Andre ændringer 6. Direktører 7. Hvad skal I overveje? 2 1. Introduktion 3

Læs mere

Nye ferieregler - 1. september 2020

Nye ferieregler - 1. september 2020 Nye ferieregler - 1. september 2020 4 skarpe Retten til ferie bliver der ikke lavet om på Ingen får færre feriedage end de havde før Reglerne om 6. ferieuge/feriefridage fortsætter stort set uændret Fortsat

Læs mere

Ny ferielov i Fra forskudt ferie til samtidighedsferie

Ny ferielov i Fra forskudt ferie til samtidighedsferie Ny ferielov i 2020 Fra forskudt ferie til samtidighedsferie Dorte Lodahl Krusaa, registreret revisor Partner og medejer af Dansk Revision Frederikssund regnskaber, selvangivelser, skatterådgivningoma.

Læs mere

Stine Laursen og Tove Schultz- Lorentzen. nov. 17. NY FERIELOV i 2020

Stine Laursen og Tove Schultz- Lorentzen. nov. 17. NY FERIELOV i 2020 NY FERIELOV i 2020 Program Hvorfor skal vi have en ny ferielov? Hvad er nyt? Hvad er uændret? Overgangsordning Økonomi Hvorfor? Kritik fra EU-Kommissionen. Kommissionen mener, at det danske system er

Læs mere

Bliv klar til ny ferielov 1. september Regnskabsmæssige konsekvenser

Bliv klar til ny ferielov 1. september Regnskabsmæssige konsekvenser Bliv klar til ny ferielov 1. september 2020 Regnskabsmæssige konsekvenser Agenda Ny ferielov fra 1. september 2020 Indhold de næste 45 minutter Metoder til opgørelse af feriepengeforpligtelser i årsrapporten

Læs mere

KONSULENTERNE GUIDER ONLINE: Ny ferielov Overgangsår Opsparingsår 1. september august 2020

KONSULENTERNE GUIDER ONLINE: Ny ferielov Overgangsår Opsparingsår 1. september august 2020 KONSULENTERNE GUIDER ONLINE: Ny ferielov Overgangsår Opsparingsår 1. september 2019 31. august 2020 Tove Dohn, konsulent i Friskolernes Hus 2. Overgangsordningen 1. September 2019 31. august 2020 1. Ny

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. LPnyt nr. 2018:05 O.18 Nye ferieaftaler

Indholdsfortegnelse. Indhold. LPnyt nr. 2018:05 O.18 Nye ferieaftaler LPnyt nr. 2018:05 O.18 Nye ferieaftaler Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Indhold... 1 Baggrund... 2 Samtidighedsferie... 2 Overgangsordning... 3 O.18-ferieaftalerne... 2 Hvad er nyt?... 3 Den videre proces...

Læs mere

DEN NYE FERIELOV I HOVEDTRÆK GENEREL INFORMATION TIL MEDARBEJDERE RÅDGIVNING, REVISION OG REGNSKAB

DEN NYE FERIELOV I HOVEDTRÆK GENEREL INFORMATION TIL MEDARBEJDERE RÅDGIVNING, REVISION OG REGNSKAB DEN NYE FERIELOV I HOVEDTRÆK GENEREL INFORMATION TIL MEDARBEJDERE RÅDGIVNING, REVISION OG REGNSKAB I Danmark træder en ny ferielov i kraft den 1. september 2020. HVAD betyder den nye ferielov for dig?

Læs mere

Introduktion til nye ferieregler. Ny ferieaftale OK-18

Introduktion til nye ferieregler. Ny ferieaftale OK-18 Introduktion til nye ferieregler Ny ferieaftale OK-18 Kilde: Ferielovsudvalget Kilde: Ferielovsudvalget Kilde: Ferielovsudvalget Kilde: Ferielovsudvalget Eksempel: optjening og afholdelse af ferie i overgangsperioden

Læs mere

Tidsbegrænset ansat. Spørgsmål

Tidsbegrænset ansat. Spørgsmål Tidsbegrænset ansat Jeg har en tidsbegrænset ansat, der skal ansættes 1. oktober 2019 altså efter at indefrysningsperioden træder i kraft (1. september 2019). Han ophører efter planen med udgangen af februar

Læs mere

Ny ferielov. Kursus 1. april 2019

Ny ferielov. Kursus 1. april 2019 Ny ferielov Kursus 1. april 2019 Program Ny ferielov - baggrunden Samtidighedsferie den store nyskabelse Overgangsordning fra nuværende til ny ferielov Indefrysning - Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERGANGEN TIL DE NYE FERIEREGLER

VEJLEDNING OM OVERGANGEN TIL DE NYE FERIEREGLER VEJLEDNING OM OVERGANGEN TIL DE NYE FERIEREGLER MAJ 2019 Forord Vejledning om overgangen til de nye ferieregler 2 FORORD Forhandlingsfællesskabet og RLTN blev ved OK-18 enige om to nye ferieaftaler, der

Læs mere

Forord Vejledning om overgangen til de nye ferieregler FORORD

Forord Vejledning om overgangen til de nye ferieregler FORORD VEJLEDNING OM OVERGANGEN TIL DE NYE FERIEREGLER MAJ 2019 Forord Vejledning om overgangen til de nye ferieregler 2 FORORD Forhandlingsfællesskabet og KL blev ved O.18 enige om to nye ferieaftaler, der træder

Læs mere

Ferieloven oktober 2019

Ferieloven oktober 2019 Ferieloven oktober 2019 1 Agenda Opsamling fra tidligere møder Beregningsgrundlag - indefrysningsbeløb Ferietillæg Ekstra feriefridage Fratrædelser Dødsfald Hvem er ikke omfattet af indefrysningsordningen

Læs mere

Program. Særligt om timelønnede og elever Feriefridage / 6. ferieuge

Program. Særligt om timelønnede og elever Feriefridage / 6. ferieuge Ny ferielov Program Ny ferielov - baggrunden Samtidighedsferie den store nyskabelse Overgangsordning fra nuværende til ny ferielov Indefrysning - Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler 2 Program

Læs mere

Overblik over den nye ferielov

Overblik over den nye ferielov Overblik over den nye ferielov Forord En ny ferielov blev vedtaget i folketinget den 25. januar 2018. Vedtagelsen betyder, at den nuværende ferieoptjening erstattes med begrebet samtidighedsferie, der

Læs mere

Eksempler på lærlinge forløb

Eksempler på lærlinge forløb Eksempler på lærlinge forløb Eksempel 1 lærling starter før de nye ferieregler træder i kraft: I eksemplet starter lærlingen et 3-årigt uddannelses forløb hos jer d. 1/8 2018. Lærlingen arbejder altså

Læs mere

Den nye ferielov betyder den noget for dig? Anette Sand

Den nye ferielov betyder den noget for dig? Anette Sand Den nye ferielov betyder den noget for dig? Anette Sand Som lønmodtager har du ret til ferie Ifølge ferieloven har alle lønmodtagere ret til ferie. Ifølge ferieloven har du fem ugers ferie om året men

Læs mere

62 Ny ferielov i 2020 overgangsregler og regnskabsmæssig behandling

62 Ny ferielov i 2020 overgangsregler og regnskabsmæssig behandling 62 Ny ferielov i 2020 overgangsregler og regnskabsmæssig behandling Ny ferielov i 2020 overgangsregler og regnskabsmæssig behandling Folketinget vedtog i januar 2018 en ny ferielov 1. Den nye lov ændrer

Læs mere

Nyhedsbrev Regnskabsmæssige konsekvenser af ny ferielov

Nyhedsbrev Regnskabsmæssige konsekvenser af ny ferielov Nyhedsbrev Regnskabsmæssige konsekvenser af ny ferielov Indledning Folketinget vedtog den 25. januar 2018 en ny ferielov, der træder i kraft pr. 1. september 2020. I forbindelse med overgangen fra den

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Derudover vil du på kunne finde oplysningsmateriale om overgangsordningen i den nye ferielov.

Derudover vil du på   kunne finde oplysningsmateriale om overgangsordningen i den nye ferielov. Notat Ny ferielov - overgangsordningen 19. december 2018 Den 1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft. Med den nye ferielov overgår vi til samtidighedsferie, hvor ferien løbende optjenes og afholdes

Læs mere

Dagsorden for workshoppen (1)

Dagsorden for workshoppen (1) APVU Nov. 2018 OPLÆG VED GYMNASIEFÆLLESSKABET I ROSKILDE CAMILLA SCHALDEMOSE, DIREKTØR OG ANETTE HANDSDAL, LØNCHEF GÆST: CHRISTIAN DAHLSTRØM FRA DELOITTE Dagsorden for workshoppen (1) Præsentation Gæst:

Læs mere

Den ny ferielov. Indhold. Samtidighedsferie

Den ny ferielov. Indhold. Samtidighedsferie Den ny ferielov Den 1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft. Hovedformålet med den nye ferielov er, at medarbejdere kan holde ferie samtidig med, at den optjenes. Det kaldes for samtidighedsferie.

Læs mere

Regnskabsmæssige og administrative udfordringer i den nye ferielov

Regnskabsmæssige og administrative udfordringer i den nye ferielov Temaartikel 13 / April 2018 Ferieloven Regnskabsmæssige og administrative udfordringer i den nye ferielov Hvad skal du vide? Den nye ferielov medfører, at ferieåret omlægges, så der fra og med 1. september

Læs mere

Overblik over den nye ferielov

Overblik over den nye ferielov Overblik over den nye ferielov Forord En ny ferielov blev vedtaget i folketinget den 25. januar 2018. Vedtagelsen betyder, at den nuværende ferieoptjening erstattes med begrebet samtidighedsferie, der

Læs mere

Ny ferielov. Opdateret 11. december Audit & Assurance

Ny ferielov. Opdateret 11. december Audit & Assurance Ny ferielov Opdateret 11. december 2018 Audit & Assurance Ny ferielov med ikrafttræden 1. september 2020 Vi udsendte i februar 2018 en nyhed om den nye ferielov. I dette notat har vi suppleret nyheden

Læs mere

Aftale omny ferielov. Her får du et overblik over den nye og den nuværende ferielov. Ny ferielov med samtidighedsferie. Nuværende ferielov

Aftale omny ferielov. Her får du et overblik over den nye og den nuværende ferielov. Ny ferielov med samtidighedsferie. Nuværende ferielov Aftale omny ferielov Her får du et overblik over den nye og den nuværende ferielov Optjeningafferie ft Afholdelse af ferie Ny ferielov med samtidighedsferie Med den nye ferielov optjener og afholder lønmodtageren

Læs mere

Overblik over den nye ferielov. Opdateret oktober 2019

Overblik over den nye ferielov. Opdateret oktober 2019 Overblik over den nye ferielov Opdateret oktober 2019 Forord Denne publikation er en opdatering af vores publikation om den nye ferielov. Den indeholder uddybning af konkrete forhold samt opdaterede regneeksempler.

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Indhold. 2. juli 2019 FLD. Dok ID: 36539

Indhold. 2. juli 2019 FLD. Dok ID: 36539 Indhold 1. Indledning... 4 1.1. Ny ferielov virker allerede i 2019... 4 1.2. Betegnelser... 5 2. Overgangsordningen... 6 3. Den nye ferielov... 6 3.1. Samtidighedsferie... 6 3.2. Optjening... 7 3.3. Placering,

Læs mere

Der kommer en ny ferieaftale på det kommunale område, som træder i kraft den 1. september 2020.

Der kommer en ny ferieaftale på det kommunale område, som træder i kraft den 1. september 2020. De nye ferieaftaler Odder, april 2019 Der kommer en ny ferieaftale på det kommunale område, som træder i kraft den 1. september 2020. Det nye er, at der bliver indført samtidighedsferie, som betyder, at

Læs mere

Informationsmøde om den nye ferielov

Informationsmøde om den nye ferielov Informationsmøde om den nye ferielov Dansk Maskinhandlerforening, den 20. og 21. november 2018 v/ senioradvokat Maria Bekke Eiersted Sundkrogsgade 5, DK-2100 København Ø CVR. nr: DK 62 60 67 11 Agenda

Læs mere

PROTOKOLLAT B Side 1 TAKSTNÆVN

PROTOKOLLAT B Side 1 TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET PROTOKOLLAT På baggrund af -ferieaftalerne sammenholdt med den nye ferielovgivning om samtidighedsferie er parterne blevet enige om at

Læs mere

Regnskabsmæssige og administrative udfordringer i den nye ferielov

Regnskabsmæssige og administrative udfordringer i den nye ferielov Temaartikel 13 / April 2018 (opdateret oktober 2019) Ferieloven Regnskabsmæssige og administrative udfordringer i den nye ferielov Hvad skal du vide? Den nye ferielov medfører, at ferieåret omlægges, så

Læs mere

Forslag. Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. Lovforslag nr. L 117 Folketinget

Forslag. Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. Lovforslag nr. L 117 Folketinget Lovforslag nr. L 117 Folketinget 2017-18 Fremsat den 6. december 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Forslag. Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler

Forslag. Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler Forslag til Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål i forbindelse med overgangen til et nyt feriesystem, jf. ferielovens

Læs mere

Ferieloven. Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Ferieloven. Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Nuværende regler Optjeningsprincippet forskudt ferie

Nuværende regler Optjeningsprincippet forskudt ferie Ferie, ferie, ferie Ny ferielov 2018 2 Nuværende regler Optjeningsprincippet forskudt ferie Hvorfor skal vi have en ny ferielov/aftale? Arbejdstidsdirektivet (2003/88/EF af 4. november 2003) Art. 7: 1.

Læs mere

Den nye ferielov - et simpelt taleksempel

Den nye ferielov - et simpelt taleksempel Deloitte Den nye ferielov - et simpelt taleksempel Folketinget vedtog i januar 2018 en ny ferielov, som indeholder en ferieordning med fuld samtidighedsferie. Det betyder, at ferie kan afholdes umiddelbart

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Den nye ferielov rent praktisk. August 2019

Den nye ferielov rent praktisk. August 2019 Den nye ferielov rent praktisk August 2019 Step by step Virksomhederne skal gennemføre følgende: 1. Opgøre den skyldige ferie pr. 31. august 2019, der som udgangspunkt skal afholdes inden 31. august 2020

Læs mere

Den nye ferielov. Seminar af Christensen Kjærulff og DAHL Advokatfirma. Den nye ferielov

Den nye ferielov. Seminar af Christensen Kjærulff og DAHL Advokatfirma. Den nye ferielov Den nye ferielov Seminar af Christensen Kjærulff og DAHL Advokatfirma Martin Dyhr Jørgensen Partner / Statsautoriseret revisor Christensen Kjærulff +45 33 30 15 45 mdj@ck.dk Elan Schapiro Partner / Statsautoriseret

Læs mere

KONSULENTERNE GUIDER ONLINE: Ny ferielov fra d. 1. september 2020

KONSULENTERNE GUIDER ONLINE: Ny ferielov fra d. 1. september 2020 KONSULENTERNE GUIDER ONLINE: Ny ferielov fra d. 1. september 2020 Tove Dohn, konsulent i Friskolernes Hus 1. Ny ferielov 1. september 2020 1. Ny ferielov fra d. 1. september 2020 - denne video 2. Overgangsordningen

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

PROTOKOLLAT. Forhandlingsfællesskabet og KL. Tid Den 18. december Emne

PROTOKOLLAT. Forhandlingsfællesskabet og KL. Tid Den 18. december Emne KL Forhandlingsfællesskabet Tid Den 18. december 2018 Sted KL Emne Håndtering af feriebetaling i forbindelse med overgangen til samddighedsferie pr. 1. september 2020 Deltagere Forhandlingsfællesskabet

Læs mere

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

Forslag. Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. Til lovforslag nr. L 117 Folketinget

Forslag. Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. Til lovforslag nr. L 117 Folketinget Til lovforslag nr. L 117 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. januar 2018 Forslag til Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler Kapitel 1 Formål

Læs mere

Visma Løn. Overgangsordning til ny ferielov

Visma Løn. Overgangsordning til ny ferielov Visma Løn Overgangsordning til ny ferielov Version 6. Opdateret 26.8.2019 Indledning 3 Medarbejdere som ikke er omfattet af overgangsordningen 4 Arbejdsgivere, som ændrer Lønseddel periode 4 Korrektionslønarter

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Visma Løn - Overgangsordning til ny ferielov

Visma Løn - Overgangsordning til ny ferielov Visma Løn - Overgangsordning til ny ferielov Indledning I forbindelse med overgangsordningen til den nye ferielov skal du være opmærksom på, hvad der er standard inden for den nuværende ferielov. Standard

Læs mere

Visma Løn. Overgangsordning til ny ferielov

Visma Løn. Overgangsordning til ny ferielov Visma Løn Overgangsordning til ny ferielov Indledning 3 Medarbejdere som ikke er omfattet af overgangsordningen 4 Arbejdsgivere, som ændrer Lønseddel s periode 4 Korrektionslønarter 5 Dødsfald i perioden

Læs mere

Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler

Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler LOV nr 58 af 30/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2017-7883 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om

Læs mere

Vedr. Opgørelse af feriepengeforpligtelser

Vedr. Opgørelse af feriepengeforpligtelser Notat 6. juni 2005 Vedr. Opgørelse af feriepengeforpligtelser Dette notat giver forslag til en fremgangsmåde for den beløbsmæssige opgørelsen af feriepengeforpligtelsen i åbningsbalancen pr. 1. januar

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret i april 2015

Ferieregler. Senest opdateret i april 2015 Ferieregler Senest opdateret i april 2015 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für

Læs mere

5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm

5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm HR Jura Forlaget Andersen 5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com 1. Indledning Vidste du: At der med virkning fra 1. maj 2011 indføres nye regler

Læs mere

Kapitel 1 Definitioner 1. Ved feriebetaling forstås feriegodtgørelse, herunder sygeferiegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg.

Kapitel 1 Definitioner 1. Ved feriebetaling forstås feriegodtgørelse, herunder sygeferiegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg. Bekendtgørelse om ferie I medfør af 23, stk. 3, 24, stk. 3, 26, stk. 7, 27, stk. 3, 31, stk. 4 og 5, 32, stk. 5, 37, stk. 7 og 8, 38, stk. 3, og 46, stk. 2, i lov om ferie, jf. lov nr. 60 af 30. januar

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om ferie og lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om ferie og lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om ferie og lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler (Præcisering af antallet af fondsferiedage, indførelse af modregningsadgang, ensretning

Læs mere

Visma Løn. Overgangsordning til ny ferielov

Visma Løn. Overgangsordning til ny ferielov Visma Løn Overgangsordning til ny ferielov Version 9 Opdateret 7. oktober 2019 Indledning 4 Medarbejdere som ikke er omfattet af overgangsordningen 5 Arbejdsgivere, som ændrer Lønseddel periode 5 Korrektionslønarter

Læs mere