HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. maj 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. maj 2010"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. maj 2010 Sag 139/2007 (1. afdeling) A ved B (advokat Erik Høimark) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 2. afdeling den 19. marts I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Torben Melchior, Asbjørn Jensen, Lene Pagter Kristensen, Niels Grubbe og Henrik Waaben. Påstande Appellanten, A ved B, har for Højesteret nedlagt følgende påstande: Påstand 1: Principalt at indstævnte tilpligtes at anerkende, at Skats afgørelse af 4. oktober 2001 er ugyldig, og subsidiært at indstævnte tilpligtes at anerkende, at det af indstævnte rejste krav vedrørende moms mv. for 1996 er forældet. Påstand 2: Indstævnte tilpligtes at anerkende, at opspaltningen i fejltyperne helt eller delvist hviler på forkerte principper, at appellanten i forhold til urigtig faktureret moms skal indrømmes korrektionsadgang alene med hensyntagen til momsens neutralitet, og uden at det er et krav, at afgiftsmodtageren skal beriges, og at appellanten i relation til fejltype 1.4 har været i god tro, hvorfor der kan ske berigtigelse, uden at det er et krav, at afgiftsmodtageren skal beriges.

2 - 2 - A ved B har således ikke gentaget sin påstand 2 for landsretten. Skatteministeriet har påstået stadfæstelse, subsidiært at ministeriet skal anerkende, at forhøjelsen af momstilsvaret for 1., 2. og 3. kvartal 1996 er forældet. Anbringender A ved B har til støtte for sin påstand 1 om ugyldighed supplerende anført, at afslag på fristudsættelse i sig selv er en forvaltningsafgørelse, og at Told- og Skatteregionen derfor i den forbindelse skulle have foretaget bl.a. partshøring. Til støtte for påstanden om ugyldighed har B endvidere henvist til, at han alene hæfter for de moms- og afgiftskrav, der vedrører hans personligt drevne virksomheder, og ikke for krav vedrørende driften af hotellerne og restauranterne, der drives af hans ægtefælle. Til støtte for sin subsidiære påstand 1 har B yderligere henvist til, at der først blev foretaget udlæg efter årsskiftet Til støtte for påstand 2 har B anført, at inddelingen i fejltyperne har medført, at mange fejl er blevet rubriceret under en forkert fejltype, ligesom der i mange tilfælde vil kunne ske rubricering under flere fejltyper. Endvidere følger det af EF-domstolens praksis, at der kan ske korrektion af eventuelle urigtige momsfaktureringer, såfremt staten ikke lider et afgiftstab, uden at det er et krav, at leverancemodtageren beriges. Det under påstand 1 anførte om manglende hæftelse for krav vedrørende driften af hotellerne og restauranterne gøres også gældende til støtte for påstand 2. Skatteministeriet har over for Bs påstand 1 supplerende anført, at Told- og Skatteregionen på baggrund af korrespondancen med advokat Jon Johnsen forud for regionens afgørelse af 4. oktober 2001 med føje kunne gå ud fra, at advokaten også repræsenterede B i den administrative skattesag. Til støtte for sin subsidiære påstand om forældelse har Skatteministeriet yderligere anført, at der i december 2001 blev indgået aftale om suspension af forældelsesfristen, hvorfor der i givet fald kun kan være indtrådt forældelse af momstilsvaret for kvartal 1996.

3 - 3 - Over for Bs påstand 2 har Skatteministeriet anført bl.a., at fejltyperne 1.1 og 1.2 begge er udtryk for, at appellanten har afregnet et andet og lavere momsbeløb, end den salgsmoms der rent faktisk er faktureret og opkrævet hos kunderne. Fejltyperne 1.1 og 1.2 adskiller sig fra hinanden derved, at der ved fejltype 1.2 efter faktureringen over for kunden er sket en nedregulering af den faktisk fakturerede salgsmoms, således at der over for told- og skattemyndighederne kun er afregnet moms efter en lavere kursus-moms-sats. Fejltype 1.3 og 1.4 vedrører situationer, hvor henholdsvis de materielle og formelle betingelser for at anvende den dagældende vejledning Y 99 ikke er opfyldt, og hvor der derfor er afregnet en for lav salgsmoms til told- og skattemyndighederne. Selv om de fire fejltyper alle er udtryk for, at appellanten til fordel for sig selv har afregnet for lidt salgsmoms, adskiller de forskellige fejltyper sig fra hinanden, og skattemyndighederne er berettigede til at foretage den nævnte inddeling i forskellige fejltyper i arbejdet med at opgøre den skyldige moms. B opfylder ikke betingelserne for at kunne berigtige sine fakturaer med tilbagevirkende kraft, jf. EF-domstolens dom af 13. december 1989 i sag 324/87, Genius Holding, og dom af 19. september 2000 i sag C-454/98, Schmeink & Cofreth. Han har ikke rettidigt og fuldstændigt afværget risikoen for afgiftstab for myndighederne, og han har ikke været i god tro. En korrektion måtte i øvrigt forudsætte, at B tilbagebetaler moms til sine kunder, og det er udokumenteret, at han skulle være villig hertil. Sagen vedrører transaktioner i årene , og de pågældende kunder har i sin tid foretaget fradrag for købsmomsen. Afgiftsmyndighederne har ikke i dag mulighed for at genoptage kundernes afgiftstilsvar og efteropkræve moms hos dem, hvis berigtigelse blev tilladt. Supplerende sagsfremstilling Advokat Jon Johnsens brev af 14. september 2001 til Told- og Skatteregion Thisted har følgende ordlyd: Vedr.: Deres j.nr. - A v/b, I ovennævnte sag er De ved skrivelse af 28/ fremkommet med forslag til ændring af min klients afgiftstilsvar.

4 - 4 - Der er tale om et meget stort beløb og et meget stort antal bilag, hvorfor min klient ikke har mulighed for at kommentere Deres forslag indenfor den af Dem givne meget snævre frist. Endvidere er min klient af den opfattelse, at det ikke er muligt at kommentere Deres forslag, så længe min klient ikke har samtlige bilag, idet der ved ransagningen for ca. et år siden blev beslaglagt flere bilag, end der nu er udleveret. Min klient mener således, at det ikke kan udelukkes, at der i de bilag, som min klient endnu ikke har adgang til, findes bilag, der vil kunne nedbringe et eventuelt krav. De bedes venligst bekræfte, at De har modtaget nærværende skrivelse, og bedes meddele mig en ny realistisk frist. I et brev af 27. september 2001 fra advokat Jon Johnsen til Politimesteren i Løgstør hvoraf der blev sendt kopi til Told- og Skatteregion Thisted hedder det: Vedr.: Deres j.nr. - B. Hoslagt fremsendes kopi af skrivelse af 17/ fra Told- og Skatteregion Thisted. Jeg finder det ikke ganske rimeligt, at Told- og Skatteregionen sætter så snævre tidsgrænser for en kommentar til regionens ændringsforslag. Det er næppe heller særlig rimeligt, at den administrative sag afgøres, inden det er afgjort, hvorvidt sagen ligeledes vil søges strafferetligt forfulgt. Jeg har p.t. ikke modtaget nogen påtaleopgivelse, men hvis det sker, ser jeg ikke noget til hinder for, at den administrative sag fremmes. De har tilkendegivet, at De ikke har indvendinger imod, at jeg udleverer det bilagsmateriale, som jeg har modtaget, hvorfor en sådan udlevering har fundet sted. For mig at se ser det ud som om, at De har tilendebragt Deres arbejde, idet jeg opfatter de 25 ringbind, som det materiale, som De og Told- og Skatteregion Thisted vil støtte kravet på. Derfor har jeg svært ved at se, at betingelserne for at nægte at udlevere det beslaglagte materiale stadig er opfyldt. Som De kan se nægter Told- og Skatteregion Thisted imidlertid fortsat at udlevere det beslaglagte materiale. Jeg beder Dem meddele mig, hvorvidt materialet kan udleveres på nuværende tidspunkt og i benægtende fald, hvorfor De fortsat nægter at udlevere materialet. Jeg kan i den forbindelse oplyse, at min klient er af den opfattelse, at Told- og Skatteregion Thisted kun har interesseret sig for den del af bilagene, der støtter Told & Skats synspunkt, hvorfor det vil være umuligt at udtale sig uden forbehold om Told- og Skatteregion Thisteds ændringsforslag af 28/ uden det beslaglagte og ikke udleverede materiale. Jeg har anmodet om udsættelse med afgivelse af et svar, hvilket Told- og Skatteregion Thisted har meddelt ved vedlagte skrivelse, men som De kan se, skal der indgives svar

5 - 5 - inden den 2/ Dette er ikke muligt, idet jeg som bekendt ikke har alle de bilag, der blev medtaget ved ransagningen. Sluttelig kan jeg oplyse, at det findes svært foreneligt med EMK s regler om kontradiktion, at man fratager en sigtet mulighed for at varetage sine interesser under den administrative behandling af skattesagen. Der er i øvrigt for Højesteret fremlagt et omfattende materiale i form af bl.a. årsregnskaber for B, C, X ApS og Y A/S, indbetalingsbilag/fakturaer, posteringslister og diverse andet regnskabs- og bogføringsmateriale. Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet supplerende forklaring af B og D samt forklaring af C. B har forklaret, at Z Slot og Æ Herregaard er i lige sameje mellem ham og hans ægtefælle C. Y ejes af Y A/S, der igen ejes i lige sameje af ham og C. Ø Slot ejes i lige sameje af ham og C, og X ejes af X ApS, der igen ejes af Y A/S. Han driver virksomhed med handel og landbrug i navnet E Vinimport, nu A. Han kone driver restaurationsvirksomhed. Han har et særskilt CVR-nummer for sin landbrugsvirksomhed. Y driver restaurationsvirksomhed og driver selv en landbrugsvirksomhed. Han har dog en pasningsaftale, der ikke er en forpagtningsaftale med Y. X har drevet restaurations- og hotelvirksomhed i 1999 med egen bevilling og eget personale. De har ikke forpagtet restaurationsdriften ud, idet der også her blot er tale om en pasningsaftale. X drives af selskabet. C tager sig af hotellerne. Hun har dog ikke alkoholbevilling til Y og X, da hun kun kan have to bevillinger. Y A/S og X ApS har derfor deres egen bestyrer og egen alkoholbevilling. Der var kontrol i virksomhederne hvert år i årerne Kontrollen for 1996 foregik i I 1993 blev der kontrolleret vinafgifter hos ham og moms hos ægtefællen. I 1995 og 1996 var der samordnet kontrol. Skat mødte op hos ham og fik bilag og kontospecifikationer med hjem. Skat var mødt ved en person ved navn Mortensen, som bad om forklaring på nogle af bilagene vedrørende momsen. I juni 1996 fik han bilagene tilbage og regnskabet godkendt med en enkelt bemærkning om momsen på en faktura vedrørende lokaleleje. Han foreviste Mortensen momskoderne i regnskabet, og de blev drøftet. De talte om fordelingen af moms mellem konto 12-0 og Mortensen havde ingen bemærkninger til beregningen, som han fik forevist. Y 99 siger, at den momsfri lejedel i et arrangement skal fordeles ud fra regnskabets udgifter. Da fakturaerne blev udstedt, kendte man

6 - 6 - derfor ikke fordelingen. Den 31. august eller 1. september 2001 modtog han en fax på 88 sider fra advokat Johnsen. Johnsen måtte først ikke udlevere materialet, da han var forsvarer for ham. Han skulle til E-land til høsten og talte derfor med Johnsen om fristen for bemærkninger. Der var bilag, hvorfor det var en stor opgave, der lå foran ham. Da han kom hjem medio september 2001, fik han oplyst om fristforlængelsen fra Johnsen. Med i faxen fra advokat Johnsen var et brev af 28. august 2001 fra Skat og en sagsfremstilling. Der var ingen underbilag. Bilagene var heller ikke blevet sendt til ham direkte fra Skat. Han opfattede ikke, at der var andre bilag end sagsfremstillingen til brevet af 28. august Han talte senere med Johnsen, der oplyste, at der stod nogle ringbind på hans kontor. Det var kopier af forskellige sammenblandede bilag. Han bad derfor om yderligere frist. Johnsen omtalte ikke i sin fax, at han havde bilag stående. Materialet var svært tilgængeligt. Der var tale om 3 % af hans regnskabsbilag, der var blandet sammen med bilag fra tre andre virksomheder. Bilagene var til dels tilvejebragt i forbindelse med ransagninger på virksomhederne. Et af problemerne er at adskille virksomhederne, og flere af bilagene går desuden igen i flere fejltyper. Han kontaktede derfor den 27. eller 28. september 2001 sin revisor for at få hjælp. I juli eller august 2005 fik han beregningerne i et regneark fra Skat. Først derefter kunne han finde ud af, fra hvilken virksomhed de enkelte bilag stammer. Skat har ikke forstået, hvordan hans regnskabsprogram C 4 virkede i 1996, og har derfor beregnet for høj moms. Programmet sammenlagde dagens samlede moms, hvilket Skat ikke forstod. Virksomheden A har i betalt 11 mio. kr. i moms for så vidt angår de fakturaer, der er udvalgt af Skat, selv om Skat kun har opfattet, at der er betalt 5,5 mio. kr. i moms vedrørende disse bilag. Ejendommene og selskaberne har samme ejer. Han og C har lånt penge i banken, og de hæfter begge for lånene med hele deres formue. De har samme konto, hvor deres indtægt går ind. Det er en Cash Pool konto. Formålet er at spare renter og lette virksomhedens drift. Kontoen føres af E Vinimport eller A. Hotelpersonalet, der er ansat af restauratøren, indgår aftalen med den enkelte gæst. Overskuddet går til ejeren. Fakturaen udstedes ved afrejse eller et par dage senere af hotellet. Der oprettes en ordre, og ydelserne lægges ind. Der udstedes derefter automatisk en faktura af hotellet, og fakturaen bliver bogført automatisk. Kontant betaling beholdes i hotellet. Kassen gøres op med forskellige mellemrum af hotellets chef. Beløbet anvendes til køb og til lønninger. Hvis der er flere penge, indbetales beholdningen til Cash Pool kontoen via en bank. De bliver derved krediteret til det enkelte hotel, og 20 % betales á conto til Skat. Ved kreditsalg udstedes faktura, der sendes til kunden, som betaler på et medsendt

7 - 7 - girokort. Betalingen sker til As konto. Beløbene bogføres til fordel for det enkelte hotel. Der sker en spaltning, afhængig af om der er tale om momsfri lokaleleje eller ej, hvorefter beløbene fordeles på to konti. Herfra trækkes der automatisk moms til Skat. Det er hotellet, der oplyser, om der skal betales moms eller ej. Hver postering har et bilagsnummer. 80 % af betalingerne er ikke registreret hos A. Hotellet laver et samlet bilag vedrørende hver kontant betaling til kontoen og et bilag vedrørende hver faktura, der betales efterfølgende. De momsbeløb, der indbetales til momsafregningskontoen, overføres til Skat. A ser bare indbetalingen. Bogføringen sker på hotellet. Restbeløbet indtægtsfører hotellet på en mellemregning. Hvis der er givet kredit, og der ikke sker betaling, bogføres intet hos A. A laver á conto afregning af moms. Den endelige momsafregning laves af hotellet. Hvis et hotel udsteder en kreditnota, ser A ikke denne, da der så ikke sker en indbetaling. Hotellernes fakturaer er ikke registreret i A. Fakturaen ligger i kopi hos hotellerne. I blev der i hotellerne anvendt regnskabssystemet C 4, og fra 1998 og frem er anvendt et andet system ved navn STW. A har anvendt et regnskabssystem ved navn C 5. De fakturaer, A selv udsteder, bogføres den dag, de udstedes, og arkiveres særskilt på virksomhedens kontor. De fakturaer fra hotellerne, der vedrører indbetalinger, står for sig et andet sted hos A. Der er en mellemregningskonto mellem hans ægtefælle og ham. De har ikke lånt penge af hinanden. Hotellerne betaler leje for brug af lokaler. Dette gælder ikke de hoteller, der drives fra egne lokaler. Der er ingen momskonto i ejendommenes regnskaber. Restauratøren køber varer hjem til hotellerne. Én af leverandørerne er A. De fakturaer fra hotellerne, der er fundet i As papirer, som ikke er registreret i A, er ikke indbetalt til A. Det er som nævnt ikke alle hotellernes indtægter og udgifter, der føres over i A. Den moms, A har afregnet til Skat, er kun á conto. Hotellerne har derudover betalt ca. 8 mio. kr. i moms. I 1996 antog Skat, at der var betalt et lavere beløb i moms, end der faktisk er betalt, da Skat ikke har forstået regnskabsprogrammet C 4. Der har ikke været fælles momsregistrering af virksomhederne nogensinde. E Vinimport har frem til 1996 stået registreret som engrosvirksomhed. I 1997 og 1998 modtog de et nyt registreringsbevis fra Skat med en ændring til hotelvirksomhed, hvilket han dog fik ændret tilbage til engrosvirksomhed. Der er hverken ens kontoplan, fakturajournal eller regnskabsprogram i hotellerne og i A. Hans kones såkaldte kroregnskab er en del af hendes skatteregnskab. Det er ikke et momsregnskab. Han er direktør for Y A/S og X ApS, der driver tre hoteller. Han har derfor været ansvarlig for, at der ikke er SE-numre på alle de fakturaer, der er udstedt af hotellerne. Han var ikke opmærksom på reglen fra 1998 med krav herom. Det er en fejl, at der nogle gange står hans CVR-nummer på fakturaerne fra hotellerne. Han har intet haft med hotel- eller restaurations-

8 - 8 - driften at gøre. Y A/S og X ApS drives ikke af C, da de fik at vide, at man kun kunne have to alkoholbevillinger. C har dog stået for driften af restauranterne. Han har selv stået for ansættelsen af en bestyrer. Fejltype 1.3 og 1.4 er der ingen logik i at opsplitte. 1.3 er i vidt omfang offentlige kunder. Et mindre antal er private arrangementer med lokaleleje. Samtlige fakturaer i 1.3 og 1.4 er ens, og der er afregnet den lovpligtige moms. Det er ikke usædvanligt, at der i forbindelse med et møde er udstedt faktura til den enkelte deltager. Der har dog stadigvæk været tale om et møde. Det er hotelpersonalet og ikke A, der afgør, om der er tale om momsfri lokaleleje. Regnskabet føres af det personale, der er ansat i det enkelte selskab. Hans kone har en ansat bogholder, F. Hotellernes kurser bogføres ikke af A, men af det enkelte hotel. I den pågældende periode brugte han sin tid på engroshandel med vin, ejendomsadministration og skovbrug. Ca. 20 % af sin tid brugte han på en direktørpost i et E selskab. Han har ikke haft nogen hotelopgaver overhovedet. Han kom hjem fra E-land på et tidspunkt mellem den 15. og 20. september Han skimmede faxen fra advokat Johnsen den første uge i september 2001 og henvendte sig derefter til Johnsen for at få fristen forlænget. Johnsens opgave var alene at være forsvarer for ham i straffesagen. Det blev ikke drøftet på dette tidspunkt med Johnsen, hvorvidt han også skulle repræsentere ham i skattesagen. Han var i Danmark igen senest den 20. september Der lå da mange opgaver og ventede på ham. Hans kone er momskyndig. I praksis lavede F og G momsangivelse for alle virksomhederne. De sad på adressen H-vej i Brovst. Der var regnskabspersonale på hvert hotel, nemlig receptionisten og bestyreren, og det var dem, der lavede dele af momsregnskabet. Det er G, som er nævnt i dommen fra Vestre Landsret. Momsen fra hotellerne er kun delvist afregnet fra A med check fra Cash Pool kontoen. Hotellet lavede den endelige afregning. Alle momsbetalingerne sker dog fra samme Cash Pool konto hos A. Han er holdt op med at bruge Y 99, den blev ophævet i Statsautoriseret revisor D har forklaret, at han har været revisor for B og Cs virksomheder siden 1988 eller Han har ikke fuld indsigt i alle detaljerne, idet der er tale om nogle meget omfattende virksomheder. Det er hans opfattelse, at der har været en klar arbejdsdeling mellem ægtefællerne. B driver en handels- og landbrugsvirksomhed, og C driver hotel- og restaurationsvirksomhed. Der har været tale om fire eller fem momsnumre vedrørende henholdsvis E vin, kroen, Z Planteskole, Y og eventuelt X. Hvert momsnummer har afregnet moms. Han har dog kun haft meget lidt med momsafregningen at gøre. Han har udarbejdet

9 - 9 - skatteregnskabet uden stillingtagen til momsen. Kroregnskabet er Cs regnskab, der udspringer af, at hun har alkoholbevilling. Styringen af virksomhedens likviditet sker over en fælles konto og spredes derefter ud til der, hvor pengene hører hjemme. Af hensyn til likviditeten var det vigtigt, at alle indbetalingerne straks blev sat ind på den fælles konto. Én gang årligt blev nettoresultatet overført til det enkelte selskab eller den enkelte person. Der var ansat to regnskabsmedarbejdere i virksomhederne, henholdsvis G hos A og F hos C. Regnskabssystemet C 5 blev taget i anvendelse af A på et tidligere tidspunkt end af de øvrige virksomheder. Den enkelte hotelvirksomhed havde sit eget kundebogholderi med en fælles kontoplan. Han mener dermed, at udgangspunktet for kontoplanerne er det samme, idet det var mest hensigtsmæssigt. Kontoplanerne var imidlertid tilrettet den enkelte virksomhed. Han har ikke lagt mærke til, hvilke SE-numre der figurerede på den enkelte faktura. For så vidt angår anden bullit i Skattecenter Thisteds brev af 31. oktober 2006 er punktet for firkantet formuleret. Beløbene for de enkelte virksomheder opsamles i As bogholderi, hvorefter nettobeløbene tilbageføres til den enkelte virksomhed. Han mener ikke, der var mulighed for, at Skat kunne foretage momskontrol vedrørende salgsindtægter hos det enkelte hotel på hotellets adresse. Det er de ansatte regnskabspersoner, der har stået for momsafregningen vedrørende samtlige CVR-numre. C har forklaret, hun er uddannet læge. Hun købte i 1988 Z Slot for at drive hotel- og restaurationsvirksomhed. Hun søgte alkoholbevilling til virksomheden og skulle i den forbindelse skrive under på, at hendes mand ikke handlede med vin. Hun kontaktede derfor politiet, der oplyste, at det godt kunne lade sig gøre at få alkoholbevilling alligevel, hvis hendes og hendes mands økonomi og virksomheder var adskilte. I 1990 kom Æ til. B var ikke inddraget i hoteldriften. Hun stod selv for indretningen og ansatte personale. Det er hende og hendes personale, der driver hotellerne. Det er også hende, der bestemmer priserne og menuerne. Når en kunde skal betale til hotellet, udstedes der en faktura. Hvis der er tale om et almindeligt restaurationsbesøg, udstedes der en almindelig faktura. Hvis der tale om et møde, hvori der indgår lokaleleje, påføres fakturaen reduceret moms. Det er personalet, der ordner dette. Bogføringen er siden 1998 sket automatisk. Kontantindbetalinger ligger i kassen, der gøres op af personalet 1-2 gange pr. uge. Restbeløbet efter betaling af varer, lønninger og eventuelt privatforbrug sendes til Cash Pool kontoen, der er hendes og Bs fælleskonto. Kreditbetalinger går til samme konto, hvor de registreres til hende. Der betales automatisk á conto moms af

10 disse beløb. Hendes bogholder, F, laver et endeligt momsregnskab, hvorefter hun efterbetaler den eventuelle resterende moms. Y var i et selskab, da det blev købt. Dette selskab driver også restauranten på Ø Slot og via et datterselskab X. Hun tager løbende rundt til disse hoteller. Hun leder restauranterne og hotellerne, men der er ansat en bestyrer. B har intet med hotelvirksomheden at gøre. Hun ansætter også personale til de hoteller, der drives i selskabsform. De fleste af indbetalingerne sker kontant. Momsen bliver betalt på forfaldsdagen, også á conto momsen. Hun har været med til at anvende Y 99. Hotellernes regnskabssystem har automatisk beregnet moms. Hun husker ikke, hvem der har fastsat den momssats, systemet har brugt. Hun var på et tidspunkt til møde hos Horesta, hvorefter hun syntes, at fordelingen lød fornuftig. Hendes momsregnskab blev undersøgt af Skat i 1993, uden at dette gav anledning til bemærkninger. Højesterets begrundelse og resultat Påstand 1 Højesteret finder, at Told- og Skatteregion Thisted bl.a. på baggrund af advokat Jon Johnsens breve af 14. og 27. september 2001 med føje måtte gå ud fra, at advokat Jon Johnsen også var advokat for A ved B i forbindelse med partshøringen i den administrative afgiftssag, og tiltræder af de grunde, der er anført af landsretten, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at høringsfristen var for kort. Herefter og da det, som B har anført om yderligere fristforlængelse og om aktindsigt, ikke kan føre til et andet resultat, finder Højesteret, at afgørelsen ikke er ugyldig som følge af sagsbehandlingsfejl. Det momstilsvar, som afgiftsmyndighederne efterfølgende har krævet forhøjet, er opgjort, angivet og indbetalt af A ved B på grundlag af virksomhedens bogføring og under dens SEnummer, jf. momslovens 47, 56 og 57. Højesteret lægger til grund, at fakturaer for de momspligtige ydelser bortset fra i forholdsvis få tilfælde er udstedt under anvendelse af As SE-nummer eller uden angivelse af udstederens SE-nummer, og det er ubestridt, at alle betalinger af de fakturerede beløb er sket til As konto enten direkte eller ved overførsel fra de enkelte hoteller. Det er endvidere ubestridt, at fakturaer vedrørende den fradragne købsmoms i alle tilfælde er udstedt til og betalt af A. Det fremgår af de fremlagte årsregnskaber, at indtægter og udgifter vedrørende de momspligtige aktiviteter er medtaget i resultatopgørelsen for

11 A og dermed i Bs indkomstopgørelse, idet alene den del, der er omfattet af spiritusbevillingen, er henført til årsregnskabet for C med et beregnet beløb. Herefter og under de omstændigheder, der i øvrigt er anført af landsretten, tiltræder Højesteret, at A ved B er anset som afgiftspligtig i henhold til momslovens 46, og at Told og Skat således med rette har kunnet rejse sit krav over for B. Af de grunde, der er anført af landsretten, tiltræder Højesteret endvidere, at kravet på forhøjelse af momstilsvaret for 1996 ikke er forældet. Højesteret tager derfor ikke Bs påstand 1 til følge. Påstand 2 Højesteret finder, at fejltyperne alle er udtryk for en tilsidesættelse af momslovgivningen, således som både Landsskatteretten og landsretten nærmere har redegjort for, og Højesteret finder ikke grundlag for at anse opspaltningen i de fire fejltyper for at hvile på forkerte principper. Det fremgår af Landsskatterettens afgørelse af 29. april 2005, at sagen for Landsskatteretten udelukkende drejede sig om ugyldighed og om fejltyperne , idet regionen havde accepteret at genoptage afgørelsen bl.a. for så vidt angår den beløbsmæssige opgørelse af disse fejltyper. Efter genoptagelse har regionen truffet afgørelse herom. Denne afgørelse har været indbragt for Landskatteretten, der har afsagt kendelse den 22. december Kendelsen er efter det oplyste indbragt for domstolene. Under den pågældende sag behandles spørgsmål om rettelse af eventuelle fejl ved den momsmæssige behandling af enkelte poster, og Højesteret tager under nærværende sag ikke stilling hertil. I en situation som den foreliggende, hvor den afgiftspligtige ikke rettidigt og fuldstændigt har afværget risikoen for afgiftstab for statskassen, er det en betingelse for at kunne berigtige en urigtigt faktureret moms, at vedkommende har været i god tro med hensyn til den skete fakturering. Højesteret finder det ikke godtgjort, at B har været i god tro, og allerede derfor har han ikke krav på at kunne berigtige de omhandlede faktureringer. Herefter tager Højesteret heller ikke Bs påstand 2 til følge.

12 Højesteret stadfæster derfor dommen. Sagsomkostningerne er fastsat på baggrund af sagens værdi og under hensyn til sagens meget betydelige omfang. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal A ved B betale kr. til Skatteministeriet. De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag D O M afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag V.L. B 0005 13 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat David Auken,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 149/2012 (1. afdeling) DiBa Bank A/S (advokat Georg Lett) mod A (advokat Henrik Emil Rasmussen, beskikket) Biintervenient til støtte for A: Forbrugerombudsmanden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 Sag 489/2007 (1. afdeling) A og boet efter B ved de privatskiftende arvinger C og D (advokat Sys Rovsing for alle) mod E (advokat Ole Bernt Hasling) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 Sag 212/2007 (2. afdeling) Jürgen Carsten Thews og Fiberline Composites A/S (advokat Ulrik Christrup for begge) mod Energiklagenævnet og Energistyrelsen

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 Sag 120/2015 A (advokat Leo Jantzen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 Sag 221/2009 (1. afdeling) Jørn Astrup Hansen (advokat Eskil Trolle, beskikket, og advokat John Korsø Jensen, beskikket) mod TryghedsGruppen s.m.b.a. (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 Sag 84/2016 (1. afdeling) A under konkurs (advokat Jes Andersen) mod B (advokat Asger Toft, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 137/2015 A og B (advokat Michael Lindquist for begge) mod Søholm Boligselskab ApS (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 Sag 311/2009 (1. afdeling) Flemming Koch (advokat Kim Pedersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 22. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 22. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 22. oktober 2012 Sag 66/2011 (1. afdeling) DONG Energy Power A/S (advokat Torben Bagge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen) I tidligere

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010 Sag 302/2007 (1. afdeling) A (advokat Lars Ulrich) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017 Sag 55/2016 (2. afdeling) A (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 Sag 179/2012 (1. afdeling) As Fond (advokat Christian Harlang) mod Civilstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Thorbjørn Sofsrud) I tidligere instans

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 Sag 353/2011 (2. afdeling) Danske Filminstruktører som mandatar for Jesper Jargil Film ApS og Jesper Jargil (advokat Erik Nyborg) mod Dansk Supermarked

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København)

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 14. december 2017 Sag BS-58/2017-VLR (Afdeling 2) Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) mod (advokat Christian Falk Hansen, Aarhus) Retten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 Sag 95/2011 (2. afdeling) Arbejdernes Andels-Boligforening, Vejle og Boligselskabet Domea Vejle (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Vejle Kommune

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. marts 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. marts 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. marts 2010 Sag 365/2007 (1. afdeling) Finance Credit Danmark A/S under konkurs v/kurator advokat Anne Birgitte Gammeljord (advokat Finn Mejnertsen) mod Advokatfirma

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. november 2017 Sag 95/2017 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 Sag 133/2015 (1. afdeling) A Invest ApS (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 16. oktober og 21. december 2008 har C, D og E på vegne B ApS klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 16. oktober og 21. december 2008 har C, D og E på vegne B ApS klaget over registreret revisor A. Den 20 oktober 2009 blev der i sag nr. 2/2009-R B ApS mod Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 16. oktober og 21. december 2008 har C, D og E på vegne B ApS klaget

Læs mere

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne D O M afsagt den af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne (advokat Henrik Christian Strand, Aarhus) mod under konkurs (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. maj 2013 Sag 101/2011 (1. afdeling) Jyske Bank A/S (tidligere Nordisk Factoring A/S) (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 Sag 131/2014 Jumbo Stillads A/S (advokat Ole Bjørn Christensen) mod LogiCon Nordic A/S (advokat Jakob B. Ravnsbo) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag D O M afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag V.L. B 1798 12 Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2015-11 (20150310) Overførsler fra udlandet indkomstbeskatning eller gaveafgift ny påstand Overførsler fra udlandet - indkomstbeskatning eller gaveafgift - ny påstand - SKM2015.166.BR Af advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 157/2009 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Ulf Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 Sag 179/2014 (1. afdeling) A (advokat Steen P. Husbjerg, beskikket) mod B (advokat Jørgen L. Steffensen) I tidligere instanser er afsagt dom af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 Sag 319/2007 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat H. C. Vinten) mod Jet-Trade ApS (advokat Tom Deichmann) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014. København, den 24. september 2015 Sagsnr. 2014-3886/3KR/HCH 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: SKAT har klaget over [indklagedes]

Læs mere

1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014

1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014 o 1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014 J. nr. 750222-A Z- 0 ^ UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET OS-02-2014- KFM 1 VJ23 : i>es S- 1 - ZO-^^O DOM afsagt den 5. februar 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag IC*-2*r-13~Kffet i S'i - Sééé 1 S7233-Q DOM afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag V.L. B-0380-12 (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 Sag 100/2016 (1. afdeling) Frode Sejr Hansen (advokat Jørgen Iversen, beskikket) mod Esbjerg Kommune (advokat Hans Peter Storvang) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 Sag 378/2007 (1. afdeling) SeaWest ved Bjarne Bøgh Jensen (advokat Klaus Busk) mod De Jyske Arkitekter A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 Sag 18/2012 (1. afdeling) A (advokat Ole Sigetty) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 146/2013 (1. afdeling) Vognmandsforeningen NORTRA ved formand Lars Hirsch som mandatar for Jørn Færch (advokat Nikolaj Nikolajsen) mod Trafikstyrelsen

Læs mere

D O M. Retten i Kolding har den 11. april 2012 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 5-1395/2009).

D O M. Retten i Kolding har den 11. april 2012 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 5-1395/2009). D O M afsagt den 11. juli 2013 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Stig Glent-Madsen, Hanne Harritz Pedersen og Marie L. Boel Ubbesen (kst.)) i ankesag V.L. B 1076 12 X ApS (advokat Peter Stanstrup,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 Sag 278/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Topdanmark A/S og TD.0151 ApS (advokat Svend Erik Holm for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

D O M. A indgik den 11. november 2002 aftale med Ferrari Import Danmark AS om køb af Ferrari Enzo for 551.006 euro plus moms.

D O M. A indgik den 11. november 2002 aftale med Ferrari Import Danmark AS om køb af Ferrari Enzo for 551.006 euro plus moms. D O M Afsagt den 5. november 2013 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Dorthe Wiisbye, Frosell og Gitte Arildsen (kst.)). 4. afd. nr. B-3926-12: A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. oktober 2010 Sag 23/2009 (1. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Tandlægeforeningen (tidligere Dansk Tandlægeforening) som

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 Sag 94/2015 (2. afdeling) PE Holding, Hemmet ApS (advokat Henrik Thorstholm) mod Konrad Krogh Stigsen (advokat Kim Stensgård, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014 Sag 29/2014 A (advokat John Kahlke) mod Sydbank A/S (advokat Nicolai Dyhr) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Lyngby den 14.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. november 2015 Sag 22/2014 (1. afdeling) GN Store Nord A/S (advokat Hans Severin Hansen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 Sag 26/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove, beskikket) mod Forsvarets Personeltjeneste (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere