HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. maj 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. maj 2010"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. maj 2010 Sag 139/2007 (1. afdeling) A ved B (advokat Erik Høimark) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 2. afdeling den 19. marts I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Torben Melchior, Asbjørn Jensen, Lene Pagter Kristensen, Niels Grubbe og Henrik Waaben. Påstande Appellanten, A ved B, har for Højesteret nedlagt følgende påstande: Påstand 1: Principalt at indstævnte tilpligtes at anerkende, at Skats afgørelse af 4. oktober 2001 er ugyldig, og subsidiært at indstævnte tilpligtes at anerkende, at det af indstævnte rejste krav vedrørende moms mv. for 1996 er forældet. Påstand 2: Indstævnte tilpligtes at anerkende, at opspaltningen i fejltyperne helt eller delvist hviler på forkerte principper, at appellanten i forhold til urigtig faktureret moms skal indrømmes korrektionsadgang alene med hensyntagen til momsens neutralitet, og uden at det er et krav, at afgiftsmodtageren skal beriges, og at appellanten i relation til fejltype 1.4 har været i god tro, hvorfor der kan ske berigtigelse, uden at det er et krav, at afgiftsmodtageren skal beriges.

2 - 2 - A ved B har således ikke gentaget sin påstand 2 for landsretten. Skatteministeriet har påstået stadfæstelse, subsidiært at ministeriet skal anerkende, at forhøjelsen af momstilsvaret for 1., 2. og 3. kvartal 1996 er forældet. Anbringender A ved B har til støtte for sin påstand 1 om ugyldighed supplerende anført, at afslag på fristudsættelse i sig selv er en forvaltningsafgørelse, og at Told- og Skatteregionen derfor i den forbindelse skulle have foretaget bl.a. partshøring. Til støtte for påstanden om ugyldighed har B endvidere henvist til, at han alene hæfter for de moms- og afgiftskrav, der vedrører hans personligt drevne virksomheder, og ikke for krav vedrørende driften af hotellerne og restauranterne, der drives af hans ægtefælle. Til støtte for sin subsidiære påstand 1 har B yderligere henvist til, at der først blev foretaget udlæg efter årsskiftet Til støtte for påstand 2 har B anført, at inddelingen i fejltyperne har medført, at mange fejl er blevet rubriceret under en forkert fejltype, ligesom der i mange tilfælde vil kunne ske rubricering under flere fejltyper. Endvidere følger det af EF-domstolens praksis, at der kan ske korrektion af eventuelle urigtige momsfaktureringer, såfremt staten ikke lider et afgiftstab, uden at det er et krav, at leverancemodtageren beriges. Det under påstand 1 anførte om manglende hæftelse for krav vedrørende driften af hotellerne og restauranterne gøres også gældende til støtte for påstand 2. Skatteministeriet har over for Bs påstand 1 supplerende anført, at Told- og Skatteregionen på baggrund af korrespondancen med advokat Jon Johnsen forud for regionens afgørelse af 4. oktober 2001 med føje kunne gå ud fra, at advokaten også repræsenterede B i den administrative skattesag. Til støtte for sin subsidiære påstand om forældelse har Skatteministeriet yderligere anført, at der i december 2001 blev indgået aftale om suspension af forældelsesfristen, hvorfor der i givet fald kun kan være indtrådt forældelse af momstilsvaret for kvartal 1996.

3 - 3 - Over for Bs påstand 2 har Skatteministeriet anført bl.a., at fejltyperne 1.1 og 1.2 begge er udtryk for, at appellanten har afregnet et andet og lavere momsbeløb, end den salgsmoms der rent faktisk er faktureret og opkrævet hos kunderne. Fejltyperne 1.1 og 1.2 adskiller sig fra hinanden derved, at der ved fejltype 1.2 efter faktureringen over for kunden er sket en nedregulering af den faktisk fakturerede salgsmoms, således at der over for told- og skattemyndighederne kun er afregnet moms efter en lavere kursus-moms-sats. Fejltype 1.3 og 1.4 vedrører situationer, hvor henholdsvis de materielle og formelle betingelser for at anvende den dagældende vejledning Y 99 ikke er opfyldt, og hvor der derfor er afregnet en for lav salgsmoms til told- og skattemyndighederne. Selv om de fire fejltyper alle er udtryk for, at appellanten til fordel for sig selv har afregnet for lidt salgsmoms, adskiller de forskellige fejltyper sig fra hinanden, og skattemyndighederne er berettigede til at foretage den nævnte inddeling i forskellige fejltyper i arbejdet med at opgøre den skyldige moms. B opfylder ikke betingelserne for at kunne berigtige sine fakturaer med tilbagevirkende kraft, jf. EF-domstolens dom af 13. december 1989 i sag 324/87, Genius Holding, og dom af 19. september 2000 i sag C-454/98, Schmeink & Cofreth. Han har ikke rettidigt og fuldstændigt afværget risikoen for afgiftstab for myndighederne, og han har ikke været i god tro. En korrektion måtte i øvrigt forudsætte, at B tilbagebetaler moms til sine kunder, og det er udokumenteret, at han skulle være villig hertil. Sagen vedrører transaktioner i årene , og de pågældende kunder har i sin tid foretaget fradrag for købsmomsen. Afgiftsmyndighederne har ikke i dag mulighed for at genoptage kundernes afgiftstilsvar og efteropkræve moms hos dem, hvis berigtigelse blev tilladt. Supplerende sagsfremstilling Advokat Jon Johnsens brev af 14. september 2001 til Told- og Skatteregion Thisted har følgende ordlyd: Vedr.: Deres j.nr. - A v/b, I ovennævnte sag er De ved skrivelse af 28/ fremkommet med forslag til ændring af min klients afgiftstilsvar.

4 - 4 - Der er tale om et meget stort beløb og et meget stort antal bilag, hvorfor min klient ikke har mulighed for at kommentere Deres forslag indenfor den af Dem givne meget snævre frist. Endvidere er min klient af den opfattelse, at det ikke er muligt at kommentere Deres forslag, så længe min klient ikke har samtlige bilag, idet der ved ransagningen for ca. et år siden blev beslaglagt flere bilag, end der nu er udleveret. Min klient mener således, at det ikke kan udelukkes, at der i de bilag, som min klient endnu ikke har adgang til, findes bilag, der vil kunne nedbringe et eventuelt krav. De bedes venligst bekræfte, at De har modtaget nærværende skrivelse, og bedes meddele mig en ny realistisk frist. I et brev af 27. september 2001 fra advokat Jon Johnsen til Politimesteren i Løgstør hvoraf der blev sendt kopi til Told- og Skatteregion Thisted hedder det: Vedr.: Deres j.nr. - B. Hoslagt fremsendes kopi af skrivelse af 17/ fra Told- og Skatteregion Thisted. Jeg finder det ikke ganske rimeligt, at Told- og Skatteregionen sætter så snævre tidsgrænser for en kommentar til regionens ændringsforslag. Det er næppe heller særlig rimeligt, at den administrative sag afgøres, inden det er afgjort, hvorvidt sagen ligeledes vil søges strafferetligt forfulgt. Jeg har p.t. ikke modtaget nogen påtaleopgivelse, men hvis det sker, ser jeg ikke noget til hinder for, at den administrative sag fremmes. De har tilkendegivet, at De ikke har indvendinger imod, at jeg udleverer det bilagsmateriale, som jeg har modtaget, hvorfor en sådan udlevering har fundet sted. For mig at se ser det ud som om, at De har tilendebragt Deres arbejde, idet jeg opfatter de 25 ringbind, som det materiale, som De og Told- og Skatteregion Thisted vil støtte kravet på. Derfor har jeg svært ved at se, at betingelserne for at nægte at udlevere det beslaglagte materiale stadig er opfyldt. Som De kan se nægter Told- og Skatteregion Thisted imidlertid fortsat at udlevere det beslaglagte materiale. Jeg beder Dem meddele mig, hvorvidt materialet kan udleveres på nuværende tidspunkt og i benægtende fald, hvorfor De fortsat nægter at udlevere materialet. Jeg kan i den forbindelse oplyse, at min klient er af den opfattelse, at Told- og Skatteregion Thisted kun har interesseret sig for den del af bilagene, der støtter Told & Skats synspunkt, hvorfor det vil være umuligt at udtale sig uden forbehold om Told- og Skatteregion Thisteds ændringsforslag af 28/ uden det beslaglagte og ikke udleverede materiale. Jeg har anmodet om udsættelse med afgivelse af et svar, hvilket Told- og Skatteregion Thisted har meddelt ved vedlagte skrivelse, men som De kan se, skal der indgives svar

5 - 5 - inden den 2/ Dette er ikke muligt, idet jeg som bekendt ikke har alle de bilag, der blev medtaget ved ransagningen. Sluttelig kan jeg oplyse, at det findes svært foreneligt med EMK s regler om kontradiktion, at man fratager en sigtet mulighed for at varetage sine interesser under den administrative behandling af skattesagen. Der er i øvrigt for Højesteret fremlagt et omfattende materiale i form af bl.a. årsregnskaber for B, C, X ApS og Y A/S, indbetalingsbilag/fakturaer, posteringslister og diverse andet regnskabs- og bogføringsmateriale. Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet supplerende forklaring af B og D samt forklaring af C. B har forklaret, at Z Slot og Æ Herregaard er i lige sameje mellem ham og hans ægtefælle C. Y ejes af Y A/S, der igen ejes i lige sameje af ham og C. Ø Slot ejes i lige sameje af ham og C, og X ejes af X ApS, der igen ejes af Y A/S. Han driver virksomhed med handel og landbrug i navnet E Vinimport, nu A. Han kone driver restaurationsvirksomhed. Han har et særskilt CVR-nummer for sin landbrugsvirksomhed. Y driver restaurationsvirksomhed og driver selv en landbrugsvirksomhed. Han har dog en pasningsaftale, der ikke er en forpagtningsaftale med Y. X har drevet restaurations- og hotelvirksomhed i 1999 med egen bevilling og eget personale. De har ikke forpagtet restaurationsdriften ud, idet der også her blot er tale om en pasningsaftale. X drives af selskabet. C tager sig af hotellerne. Hun har dog ikke alkoholbevilling til Y og X, da hun kun kan have to bevillinger. Y A/S og X ApS har derfor deres egen bestyrer og egen alkoholbevilling. Der var kontrol i virksomhederne hvert år i årerne Kontrollen for 1996 foregik i I 1993 blev der kontrolleret vinafgifter hos ham og moms hos ægtefællen. I 1995 og 1996 var der samordnet kontrol. Skat mødte op hos ham og fik bilag og kontospecifikationer med hjem. Skat var mødt ved en person ved navn Mortensen, som bad om forklaring på nogle af bilagene vedrørende momsen. I juni 1996 fik han bilagene tilbage og regnskabet godkendt med en enkelt bemærkning om momsen på en faktura vedrørende lokaleleje. Han foreviste Mortensen momskoderne i regnskabet, og de blev drøftet. De talte om fordelingen af moms mellem konto 12-0 og Mortensen havde ingen bemærkninger til beregningen, som han fik forevist. Y 99 siger, at den momsfri lejedel i et arrangement skal fordeles ud fra regnskabets udgifter. Da fakturaerne blev udstedt, kendte man

6 - 6 - derfor ikke fordelingen. Den 31. august eller 1. september 2001 modtog han en fax på 88 sider fra advokat Johnsen. Johnsen måtte først ikke udlevere materialet, da han var forsvarer for ham. Han skulle til E-land til høsten og talte derfor med Johnsen om fristen for bemærkninger. Der var bilag, hvorfor det var en stor opgave, der lå foran ham. Da han kom hjem medio september 2001, fik han oplyst om fristforlængelsen fra Johnsen. Med i faxen fra advokat Johnsen var et brev af 28. august 2001 fra Skat og en sagsfremstilling. Der var ingen underbilag. Bilagene var heller ikke blevet sendt til ham direkte fra Skat. Han opfattede ikke, at der var andre bilag end sagsfremstillingen til brevet af 28. august Han talte senere med Johnsen, der oplyste, at der stod nogle ringbind på hans kontor. Det var kopier af forskellige sammenblandede bilag. Han bad derfor om yderligere frist. Johnsen omtalte ikke i sin fax, at han havde bilag stående. Materialet var svært tilgængeligt. Der var tale om 3 % af hans regnskabsbilag, der var blandet sammen med bilag fra tre andre virksomheder. Bilagene var til dels tilvejebragt i forbindelse med ransagninger på virksomhederne. Et af problemerne er at adskille virksomhederne, og flere af bilagene går desuden igen i flere fejltyper. Han kontaktede derfor den 27. eller 28. september 2001 sin revisor for at få hjælp. I juli eller august 2005 fik han beregningerne i et regneark fra Skat. Først derefter kunne han finde ud af, fra hvilken virksomhed de enkelte bilag stammer. Skat har ikke forstået, hvordan hans regnskabsprogram C 4 virkede i 1996, og har derfor beregnet for høj moms. Programmet sammenlagde dagens samlede moms, hvilket Skat ikke forstod. Virksomheden A har i betalt 11 mio. kr. i moms for så vidt angår de fakturaer, der er udvalgt af Skat, selv om Skat kun har opfattet, at der er betalt 5,5 mio. kr. i moms vedrørende disse bilag. Ejendommene og selskaberne har samme ejer. Han og C har lånt penge i banken, og de hæfter begge for lånene med hele deres formue. De har samme konto, hvor deres indtægt går ind. Det er en Cash Pool konto. Formålet er at spare renter og lette virksomhedens drift. Kontoen føres af E Vinimport eller A. Hotelpersonalet, der er ansat af restauratøren, indgår aftalen med den enkelte gæst. Overskuddet går til ejeren. Fakturaen udstedes ved afrejse eller et par dage senere af hotellet. Der oprettes en ordre, og ydelserne lægges ind. Der udstedes derefter automatisk en faktura af hotellet, og fakturaen bliver bogført automatisk. Kontant betaling beholdes i hotellet. Kassen gøres op med forskellige mellemrum af hotellets chef. Beløbet anvendes til køb og til lønninger. Hvis der er flere penge, indbetales beholdningen til Cash Pool kontoen via en bank. De bliver derved krediteret til det enkelte hotel, og 20 % betales á conto til Skat. Ved kreditsalg udstedes faktura, der sendes til kunden, som betaler på et medsendt

7 - 7 - girokort. Betalingen sker til As konto. Beløbene bogføres til fordel for det enkelte hotel. Der sker en spaltning, afhængig af om der er tale om momsfri lokaleleje eller ej, hvorefter beløbene fordeles på to konti. Herfra trækkes der automatisk moms til Skat. Det er hotellet, der oplyser, om der skal betales moms eller ej. Hver postering har et bilagsnummer. 80 % af betalingerne er ikke registreret hos A. Hotellet laver et samlet bilag vedrørende hver kontant betaling til kontoen og et bilag vedrørende hver faktura, der betales efterfølgende. De momsbeløb, der indbetales til momsafregningskontoen, overføres til Skat. A ser bare indbetalingen. Bogføringen sker på hotellet. Restbeløbet indtægtsfører hotellet på en mellemregning. Hvis der er givet kredit, og der ikke sker betaling, bogføres intet hos A. A laver á conto afregning af moms. Den endelige momsafregning laves af hotellet. Hvis et hotel udsteder en kreditnota, ser A ikke denne, da der så ikke sker en indbetaling. Hotellernes fakturaer er ikke registreret i A. Fakturaen ligger i kopi hos hotellerne. I blev der i hotellerne anvendt regnskabssystemet C 4, og fra 1998 og frem er anvendt et andet system ved navn STW. A har anvendt et regnskabssystem ved navn C 5. De fakturaer, A selv udsteder, bogføres den dag, de udstedes, og arkiveres særskilt på virksomhedens kontor. De fakturaer fra hotellerne, der vedrører indbetalinger, står for sig et andet sted hos A. Der er en mellemregningskonto mellem hans ægtefælle og ham. De har ikke lånt penge af hinanden. Hotellerne betaler leje for brug af lokaler. Dette gælder ikke de hoteller, der drives fra egne lokaler. Der er ingen momskonto i ejendommenes regnskaber. Restauratøren køber varer hjem til hotellerne. Én af leverandørerne er A. De fakturaer fra hotellerne, der er fundet i As papirer, som ikke er registreret i A, er ikke indbetalt til A. Det er som nævnt ikke alle hotellernes indtægter og udgifter, der føres over i A. Den moms, A har afregnet til Skat, er kun á conto. Hotellerne har derudover betalt ca. 8 mio. kr. i moms. I 1996 antog Skat, at der var betalt et lavere beløb i moms, end der faktisk er betalt, da Skat ikke har forstået regnskabsprogrammet C 4. Der har ikke været fælles momsregistrering af virksomhederne nogensinde. E Vinimport har frem til 1996 stået registreret som engrosvirksomhed. I 1997 og 1998 modtog de et nyt registreringsbevis fra Skat med en ændring til hotelvirksomhed, hvilket han dog fik ændret tilbage til engrosvirksomhed. Der er hverken ens kontoplan, fakturajournal eller regnskabsprogram i hotellerne og i A. Hans kones såkaldte kroregnskab er en del af hendes skatteregnskab. Det er ikke et momsregnskab. Han er direktør for Y A/S og X ApS, der driver tre hoteller. Han har derfor været ansvarlig for, at der ikke er SE-numre på alle de fakturaer, der er udstedt af hotellerne. Han var ikke opmærksom på reglen fra 1998 med krav herom. Det er en fejl, at der nogle gange står hans CVR-nummer på fakturaerne fra hotellerne. Han har intet haft med hotel- eller restaurations-

8 - 8 - driften at gøre. Y A/S og X ApS drives ikke af C, da de fik at vide, at man kun kunne have to alkoholbevillinger. C har dog stået for driften af restauranterne. Han har selv stået for ansættelsen af en bestyrer. Fejltype 1.3 og 1.4 er der ingen logik i at opsplitte. 1.3 er i vidt omfang offentlige kunder. Et mindre antal er private arrangementer med lokaleleje. Samtlige fakturaer i 1.3 og 1.4 er ens, og der er afregnet den lovpligtige moms. Det er ikke usædvanligt, at der i forbindelse med et møde er udstedt faktura til den enkelte deltager. Der har dog stadigvæk været tale om et møde. Det er hotelpersonalet og ikke A, der afgør, om der er tale om momsfri lokaleleje. Regnskabet føres af det personale, der er ansat i det enkelte selskab. Hans kone har en ansat bogholder, F. Hotellernes kurser bogføres ikke af A, men af det enkelte hotel. I den pågældende periode brugte han sin tid på engroshandel med vin, ejendomsadministration og skovbrug. Ca. 20 % af sin tid brugte han på en direktørpost i et E selskab. Han har ikke haft nogen hotelopgaver overhovedet. Han kom hjem fra E-land på et tidspunkt mellem den 15. og 20. september Han skimmede faxen fra advokat Johnsen den første uge i september 2001 og henvendte sig derefter til Johnsen for at få fristen forlænget. Johnsens opgave var alene at være forsvarer for ham i straffesagen. Det blev ikke drøftet på dette tidspunkt med Johnsen, hvorvidt han også skulle repræsentere ham i skattesagen. Han var i Danmark igen senest den 20. september Der lå da mange opgaver og ventede på ham. Hans kone er momskyndig. I praksis lavede F og G momsangivelse for alle virksomhederne. De sad på adressen H-vej i Brovst. Der var regnskabspersonale på hvert hotel, nemlig receptionisten og bestyreren, og det var dem, der lavede dele af momsregnskabet. Det er G, som er nævnt i dommen fra Vestre Landsret. Momsen fra hotellerne er kun delvist afregnet fra A med check fra Cash Pool kontoen. Hotellet lavede den endelige afregning. Alle momsbetalingerne sker dog fra samme Cash Pool konto hos A. Han er holdt op med at bruge Y 99, den blev ophævet i Statsautoriseret revisor D har forklaret, at han har været revisor for B og Cs virksomheder siden 1988 eller Han har ikke fuld indsigt i alle detaljerne, idet der er tale om nogle meget omfattende virksomheder. Det er hans opfattelse, at der har været en klar arbejdsdeling mellem ægtefællerne. B driver en handels- og landbrugsvirksomhed, og C driver hotel- og restaurationsvirksomhed. Der har været tale om fire eller fem momsnumre vedrørende henholdsvis E vin, kroen, Z Planteskole, Y og eventuelt X. Hvert momsnummer har afregnet moms. Han har dog kun haft meget lidt med momsafregningen at gøre. Han har udarbejdet

9 - 9 - skatteregnskabet uden stillingtagen til momsen. Kroregnskabet er Cs regnskab, der udspringer af, at hun har alkoholbevilling. Styringen af virksomhedens likviditet sker over en fælles konto og spredes derefter ud til der, hvor pengene hører hjemme. Af hensyn til likviditeten var det vigtigt, at alle indbetalingerne straks blev sat ind på den fælles konto. Én gang årligt blev nettoresultatet overført til det enkelte selskab eller den enkelte person. Der var ansat to regnskabsmedarbejdere i virksomhederne, henholdsvis G hos A og F hos C. Regnskabssystemet C 5 blev taget i anvendelse af A på et tidligere tidspunkt end af de øvrige virksomheder. Den enkelte hotelvirksomhed havde sit eget kundebogholderi med en fælles kontoplan. Han mener dermed, at udgangspunktet for kontoplanerne er det samme, idet det var mest hensigtsmæssigt. Kontoplanerne var imidlertid tilrettet den enkelte virksomhed. Han har ikke lagt mærke til, hvilke SE-numre der figurerede på den enkelte faktura. For så vidt angår anden bullit i Skattecenter Thisteds brev af 31. oktober 2006 er punktet for firkantet formuleret. Beløbene for de enkelte virksomheder opsamles i As bogholderi, hvorefter nettobeløbene tilbageføres til den enkelte virksomhed. Han mener ikke, der var mulighed for, at Skat kunne foretage momskontrol vedrørende salgsindtægter hos det enkelte hotel på hotellets adresse. Det er de ansatte regnskabspersoner, der har stået for momsafregningen vedrørende samtlige CVR-numre. C har forklaret, hun er uddannet læge. Hun købte i 1988 Z Slot for at drive hotel- og restaurationsvirksomhed. Hun søgte alkoholbevilling til virksomheden og skulle i den forbindelse skrive under på, at hendes mand ikke handlede med vin. Hun kontaktede derfor politiet, der oplyste, at det godt kunne lade sig gøre at få alkoholbevilling alligevel, hvis hendes og hendes mands økonomi og virksomheder var adskilte. I 1990 kom Æ til. B var ikke inddraget i hoteldriften. Hun stod selv for indretningen og ansatte personale. Det er hende og hendes personale, der driver hotellerne. Det er også hende, der bestemmer priserne og menuerne. Når en kunde skal betale til hotellet, udstedes der en faktura. Hvis der er tale om et almindeligt restaurationsbesøg, udstedes der en almindelig faktura. Hvis der tale om et møde, hvori der indgår lokaleleje, påføres fakturaen reduceret moms. Det er personalet, der ordner dette. Bogføringen er siden 1998 sket automatisk. Kontantindbetalinger ligger i kassen, der gøres op af personalet 1-2 gange pr. uge. Restbeløbet efter betaling af varer, lønninger og eventuelt privatforbrug sendes til Cash Pool kontoen, der er hendes og Bs fælleskonto. Kreditbetalinger går til samme konto, hvor de registreres til hende. Der betales automatisk á conto moms af

10 disse beløb. Hendes bogholder, F, laver et endeligt momsregnskab, hvorefter hun efterbetaler den eventuelle resterende moms. Y var i et selskab, da det blev købt. Dette selskab driver også restauranten på Ø Slot og via et datterselskab X. Hun tager løbende rundt til disse hoteller. Hun leder restauranterne og hotellerne, men der er ansat en bestyrer. B har intet med hotelvirksomheden at gøre. Hun ansætter også personale til de hoteller, der drives i selskabsform. De fleste af indbetalingerne sker kontant. Momsen bliver betalt på forfaldsdagen, også á conto momsen. Hun har været med til at anvende Y 99. Hotellernes regnskabssystem har automatisk beregnet moms. Hun husker ikke, hvem der har fastsat den momssats, systemet har brugt. Hun var på et tidspunkt til møde hos Horesta, hvorefter hun syntes, at fordelingen lød fornuftig. Hendes momsregnskab blev undersøgt af Skat i 1993, uden at dette gav anledning til bemærkninger. Højesterets begrundelse og resultat Påstand 1 Højesteret finder, at Told- og Skatteregion Thisted bl.a. på baggrund af advokat Jon Johnsens breve af 14. og 27. september 2001 med føje måtte gå ud fra, at advokat Jon Johnsen også var advokat for A ved B i forbindelse med partshøringen i den administrative afgiftssag, og tiltræder af de grunde, der er anført af landsretten, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at høringsfristen var for kort. Herefter og da det, som B har anført om yderligere fristforlængelse og om aktindsigt, ikke kan føre til et andet resultat, finder Højesteret, at afgørelsen ikke er ugyldig som følge af sagsbehandlingsfejl. Det momstilsvar, som afgiftsmyndighederne efterfølgende har krævet forhøjet, er opgjort, angivet og indbetalt af A ved B på grundlag af virksomhedens bogføring og under dens SEnummer, jf. momslovens 47, 56 og 57. Højesteret lægger til grund, at fakturaer for de momspligtige ydelser bortset fra i forholdsvis få tilfælde er udstedt under anvendelse af As SE-nummer eller uden angivelse af udstederens SE-nummer, og det er ubestridt, at alle betalinger af de fakturerede beløb er sket til As konto enten direkte eller ved overførsel fra de enkelte hoteller. Det er endvidere ubestridt, at fakturaer vedrørende den fradragne købsmoms i alle tilfælde er udstedt til og betalt af A. Det fremgår af de fremlagte årsregnskaber, at indtægter og udgifter vedrørende de momspligtige aktiviteter er medtaget i resultatopgørelsen for

11 A og dermed i Bs indkomstopgørelse, idet alene den del, der er omfattet af spiritusbevillingen, er henført til årsregnskabet for C med et beregnet beløb. Herefter og under de omstændigheder, der i øvrigt er anført af landsretten, tiltræder Højesteret, at A ved B er anset som afgiftspligtig i henhold til momslovens 46, og at Told og Skat således med rette har kunnet rejse sit krav over for B. Af de grunde, der er anført af landsretten, tiltræder Højesteret endvidere, at kravet på forhøjelse af momstilsvaret for 1996 ikke er forældet. Højesteret tager derfor ikke Bs påstand 1 til følge. Påstand 2 Højesteret finder, at fejltyperne alle er udtryk for en tilsidesættelse af momslovgivningen, således som både Landsskatteretten og landsretten nærmere har redegjort for, og Højesteret finder ikke grundlag for at anse opspaltningen i de fire fejltyper for at hvile på forkerte principper. Det fremgår af Landsskatterettens afgørelse af 29. april 2005, at sagen for Landsskatteretten udelukkende drejede sig om ugyldighed og om fejltyperne , idet regionen havde accepteret at genoptage afgørelsen bl.a. for så vidt angår den beløbsmæssige opgørelse af disse fejltyper. Efter genoptagelse har regionen truffet afgørelse herom. Denne afgørelse har været indbragt for Landskatteretten, der har afsagt kendelse den 22. december Kendelsen er efter det oplyste indbragt for domstolene. Under den pågældende sag behandles spørgsmål om rettelse af eventuelle fejl ved den momsmæssige behandling af enkelte poster, og Højesteret tager under nærværende sag ikke stilling hertil. I en situation som den foreliggende, hvor den afgiftspligtige ikke rettidigt og fuldstændigt har afværget risikoen for afgiftstab for statskassen, er det en betingelse for at kunne berigtige en urigtigt faktureret moms, at vedkommende har været i god tro med hensyn til den skete fakturering. Højesteret finder det ikke godtgjort, at B har været i god tro, og allerede derfor har han ikke krav på at kunne berigtige de omhandlede faktureringer. Herefter tager Højesteret heller ikke Bs påstand 2 til følge.

12 Højesteret stadfæster derfor dommen. Sagsomkostningerne er fastsat på baggrund af sagens værdi og under hensyn til sagens meget betydelige omfang. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal A ved B betale kr. til Skatteministeriet. De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 Sag 311/2009 (1. afdeling) Flemming Koch (advokat Kim Pedersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 Sag 18/2012 (1. afdeling) A (advokat Ole Sigetty) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. maj 2013 Sag 101/2011 (1. afdeling) Jyske Bank A/S (tidligere Nordisk Factoring A/S) (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. marts 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. marts 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. marts 2010 Sag 365/2007 (1. afdeling) Finance Credit Danmark A/S under konkurs v/kurator advokat Anne Birgitte Gammeljord (advokat Finn Mejnertsen) mod Advokatfirma

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. juni 2010 Sag 72/2008 (2. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 Sag 74/2008 (1. afdeling) Kim Erleben (selv), Nicko Mammen (selv) og Tonny Erleben (advokat Thomas Mardahl Petersen) mod Brdr. Erleben A/S under konkurs

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B 1727003 - AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 28. oktober 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Steen Mejer og Bo Bjerregaard (kst.)). 18. afd. nr. B-1727-13:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 Sag 278/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Topdanmark A/S og TD.0151 ApS (advokat Svend Erik Holm for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 Sag 99/2009 (1. afdeling) Flemming Allan Hansen Steen Ricks Olsen (advokat Christian Falk Hansen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

Momsinstruks Version.: 30.06.2007

Momsinstruks Version.: 30.06.2007 Indholdsfortegnelse MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 2 INDLEDNING... 2 HOVEDPRINCIPPER... 2 1) HVOR DER HANDLES... 3 2) HVEM DER HANDLES MED... 3 INDLAND... 3 UDLAND... 3 3) HVAD DER HANDLES... 3

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 Sag 312/2013 (2. afdeling) Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning (advokat Jens Jacob Dühr) mod Hasmark Strand Feriepark ApS (advokat Henriette Soja)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014 Sag 132/2012 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 44/2012. Skat. mod. Statsautoriseret revisor A og B ApS, Statsautoriserede Revisorer, cvr-nr.

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 44/2012. Skat. mod. Statsautoriseret revisor A og B ApS, Statsautoriserede Revisorer, cvr-nr. Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 44/2012 Skat mod Statsautoriseret revisor A og B ApS, Statsautoriserede Revisorer, cvr-nr. xxxxxxxx afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 6. juni 2012 har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 Sag 85/2013 (2. afdeling) A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. (advokat Hanne Weywardt for alle) mod JW Industri A/S (advokat Arne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 Sag 44/2013 A og B (advokat Jakob Dalsgaard-Hansen for begge, beskikket) mod Realkredit Danmark A/S (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Sag 310/2009 (1. afdeling) M (advokat Helle Carlsen) mod H (advokat H. Feldt-Rasmussen, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. november 2012 Sag 376/2010 (2. afdeling) Hotel Trouville A/S under konkurs, Anpartsselskabet af 22. juli 1942 ApS under konkurs og KSX 2 ApS under konkurs (advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B029200K-MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 8. maj 2015 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Louise Saul, Alex Puggaard og Bo Bjerregaard (kst.)). 17. afd. nr.

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2830 13 Nordvestjysk Elforsyning Amba (advokat

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 Sag 251/2012 (2. afdeling) Lærernes Centralorganisation som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen)

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 Sag 12/2014 A (advokat Maryla Rytter Wróblewski, beskikket) mod B (advokat Johan Hartmann Stæger, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

Den 1 0 JUNI 1998. Vejledning om sagsanlæg:

Den 1 0 JUNI 1998. Vejledning om sagsanlæg: LANDSSKATTERETTEN Den 1 0 JUNI 1998 I/S Guldbæk Vandværk v/ Z J.nr.: 661-1637-0001 Under henvisning til Deres klage over opgørelse af den afgiftspligtige mængde i relation til lov om afgift af ledningsført

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 279/2013 A (advokat Jørn Frøhlich, beskikket) mod SKAT (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 Sag 116/2014 (1. afdeling) Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Kredit Realkreditaktieselskab på vegne af Andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. april 2011 Sag 105/2009 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for Eva Jensen, Carina Ørbæk Sørensen og Christina Bechmann Hoseassen (advokat Peter Breum) mod SKAT

Læs mere

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende.

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende. Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012 C mod Statsautoriseret revisor A og B, Registreret Revisionsaktieselskab afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelser af 5., 23. og 24. oktober 2012 har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)).

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). D O M Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). 19. afd. nr. B-763-13: Dantil Pantebrevsinvest ApS (advok Claus Hastrup

Læs mere

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG. afsagt torsdag den 24. marts 2011

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG. afsagt torsdag den 24. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 24. marts 2011 Sag 178/2008 (1. afdeling) De Samvirkende Købmænd som mandatar for Vejle Amts Købmandsforening og De Samvirkende Købmænd

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 136/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Hans Boserup for begge) mod Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 11 april 2003 af Vestre Landsrets 10 afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Lars E Andersen og Ulrik Jensen) i ankesag B-1133-02 Strømmen Grundejerforening

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009 Sag 221/2007 (2. afdeling) Task I/S ved Jesper Balle (advokat Anders Aagaard) mod Knud Holscher Industriel Design A/S (advokat Ingrid Brix Jensen) I tidligere

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 Sag 46/2013 Body Cares ved A (advokat Peter Vilsøe) mod A/B Ved Mønten (advokat Kim Koch) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byrets

Læs mere

D O M. Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

D O M. Skatteministeriet har påstået stadfæstelse. D O M Afsagt den 20. november 2013 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Birgitte Grønborg Juul og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-2735-12: Jørgen Rønne (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 235/2013 (2. afdeling) A, B, C, D, E, F, G og H (advokat Gert M. Lund for alle) mod Haderslev Kommune (advokat Erik Gram) I tidligere instanser er

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012 Sag 139/2010 (1. afdeling) Danish Car Service ApS (advokat Niels Lomborg) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen) I tidligere

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

D O M. A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København)

D O M. A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København) D O M afsagt den 7. oktober 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Stig Glent-Madsen og Trine Riise (kst.)) i ankesag V.L. B 2089 13 A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011 Sagerne 149/2008 og 196/2008 (1. afdeling) Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune (advokat Jørgen Vinding for begge) mod FOA Fag og Arbejde som mandatar

Læs mere