HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. marts 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. marts 2010"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. marts 2010 Sag 365/2007 (1. afdeling) Finance Credit Danmark A/S under konkurs v/kurator advokat Anne Birgitte Gammeljord (advokat Finn Mejnertsen) mod Advokatfirma Hector & Stokkendal I/S v/interessenterne advokat Preben Hedegaard Stokkendal og advokat Martin Hector (advokat Hans Henrik Haume og advokat Søren Halling-Overgaard for begge) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 20. afdeling den 15. juni I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Torben Melchior, Peter Blok, Lene Pagter Kristensen, Vibeke Rønne og Hanne Schmidt. Påstande Appellanten, Finance Credit Danmark A/S under konkurs v/kurator advokat Anne Birgitte Gammeljord, har nedlagt påstand om, at indstævnte, advokatfirmaet Hector & Stokkendal I/S ved interessenterne advokat Preben Hedegaard Stokkendal og advokat Martin Hector, skal betale principalt 20 mio. kr., subsidiært et mindre beløb, med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 30. marts Advokatfirmaet har påstået stadfæstelse.

2 - 2 - Supplerende sagsfremstilling Det fremgår af årsregnskabet for 2000 for Finance Credit Danmark A/S, at årets resultat i 1999 og 2000 var negativt med henholdsvis kr. og kr. I regnskabets balance pr. 31. december 2000 er på aktivsiden bl.a. angivet følgende: Balance 31. december AKTIVER (12 mdr.) (9 mdr.) Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Købte fordringer Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT Af passivsiden i balancen fremgår: (12 mdr.) (9 mdr.) PASSIVER Egenkapital Selskabskapital Overkursfond Overført overskud Egenkapital i alt Gæld Langfristet gæld Gæld til koncernselskaber Kortfristet gæld Skyldig selskabsskat 0 0

3 - 3 - Anden gæld Gæld i alt PASSIVER I ALT Af et brev af 20. april 2004 fra statsautoriseret revisor Hans Jørgen Borgen til konkursboets kurator, advokat Anne Birgitte Gammeljord, fremgår bl.a.: Med hensyn til den regnskabsmæssige behandling skal det anføres, at selskabets gæld til Finance Credit Norge pr. 1. januar 2001 udgjorde kr. efter fradrag af det tilbagebetalte beløb på kr. Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet supplerende forklaringer af Preben Stokkendal, Steen Bundgaard og Hans Jørgen Borgen. Endvidere er der afgivet forklaring af Britta Lundemann, Helge Asbjørn Sanne og Per Olhoff. Preben Stokkendal har supplerende forklaret bl.a., at han ikke kan forklare tidsslippet fra beslutningen om kapitalforhøjelsen, der er truffet den 1. marts 2001, til bogføringen den 6. marts Det har intet at gøre med, at det fremgår af beslutningen om kapitalforhøjelsen, at de 20 mio. kr. vil blive indbetalt. Kassebilaget, hvorefter der er indsat et gebyr på 110 kr., er lavet af hans bogholder. Han skrev til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at der var indbetalt kr. til selskabets konto i Handelsbanken, og vedlagde udskriften fra bogholderiet for at dokumentere betalingen af gebyret på 110 kr. Steen Bundgaard har supplerende forklaret bl.a., at han ikke er i tvivl om, at de 20 mio. kr. er en kapitalforhøjelse. Der har aldrig været tale om et lån. Det giver ikke mening at låne penge i moderselskabet for at betale pengene til moderselskabet igen. De 20 mio. kr. kom som aftalt, jf. telefaxen af 13. februar 2001 fra ham til Finance Credit Group. Han bad advokat Stokkendal om at registrere kapitalforhøjelsen, hvilket efter aftale skete ved en generalforsamling. Vedrørende udskriften af 3. marts 2003 af Finance Credit Danmark A/S s bogholderi vedrørende mellemregningskontoen med Finance Credit Norge, har han forklaret, at Finance Credit Norge er moderselskabet, og at han ikke så de enkelte posteringer. Posteringen den 20.

4 - 4 - februar 2001 af et lån fra Norge på 20 mio. kr. og posteringen den 22. februar 2001 af en betaling på ,76 kr. skete, fordi selskabet skulle have de 20 mio. kr. til en kapitalforhøjelse. Revisoren anbefalede, at man derefter betalte gælden til moderselskabet. Han var ikke i forbindelse med Nordlandsbanken og Landesbank Kiel i forbindelse med lånet på 171 mio. kr., og han tror ikke, at han har sendt økonomiske oplysninger i forbindelse med lånet eller har deltaget i møder. Han fik efterfølgende oplysning om lånet. Hans Jørgen Borgen har supplerende forklaret bl.a., at baggrunden for rådgivningen vedrørende kapitalforhøjelsen var, at man som forberedelse til årsregnskabet for 2000 havde konstateret, at egenkapitalen var tabt. Derfor skulle selskabet have mere egenkapital. Det bedste ville være en kontant indbetaling, men det var ligegyldigt, om kapitalforhøjelsen skete ved en gældskonvertering eller ved kontant indbetaling. Det vigtige var, at man fik stillet de finansielle midler til rådighed, som var nødvendige for selskabets drift. Baggrunden for, at man foretrak en kontant indbetaling, var, at man så stod i en bedre skattemæssig position. Hans opgave var at revidere regnskabet. Selskabet ønskede at indarbejde kapitalforhøjelsen i regnskabet og ikke blot at have en anmærkning om kapitalforhøjelsen på regnskabet. Om udskriften af 3. marts 2003 af Finance Credit Danmark A/S s bogholderi af mellemregningskontoen med Finance Credit Norge oplyste han, at mellemregningen stod på mio. kr., før man rørte ved den. Derefter blev mellemregningen godskrevet 17 mio. kr., hvorefter der stod 16 mio. kr. tilbage. Netto var der endt 3 mio. kr. på kontoen i Danmark, og mellemregningen var nedbragt med 17 mio. kr. Det er der regnskabsmæssigt ikke noget til hinder for. Han kan ikke svare på, hvordan de enkelte posteringer i udskriften ser ud. Han koncentrerede sig om afstemningen af beløbene ved årsafslutningen. Han kan ikke afvise, at selskabet har bogført tal to gange, som senere er ført tilbage. De, der bogførte, havde nemlig ikke den største forståelse for transaktionen. Britta Lundemann har forklaret bl.a., at hun er bogholder på vikarbasis, og at hun i 2001 var bogholder for advokat Stokkendal. Hun har registreret posteringerne ifølge bankbilaget i udskriften af 6. marts 2001 vedrørende Finance Credit Danmark A/S s klientkonto hos Advokatfirmaet Hector & Stokkendal I/S. De 20 mio. kr. har aldrig set advokat Stokkendals klientkonto. Hun ville registrere, at der var indbetalt 20 mio. kr. i banken. Det er firmaet Stokkendal

5 - 5 - selv, der har indbetalt de 110 kr. i gebyr. Hun fik først viden om indbetalingen ifølge bankbilaget af 20. februar 2001 den 6. marts 2001, og derfor har hun først registreret det denne dato. Registreringen er sket i udskriften fra 6. marts 2001, fordi hun ville være sikker på, at man efterfølgende kunne se, hvad der var sket, og at det var sket efter bogen. Det er ikke unormalt, at der sker registrering på den måde, som det er sket. Det sker tit i boer. Helge Asbjørn Sanne har forklaret bl.a., at han var ansat i Nordlandsbanken og havde til opgave at indhente oplysninger og skrive notater om økonomi og sikkerhed. Hans leder foretog sikkerhedsvurderingen. Nordlandsbanken var en lille bank og for lille til at give store lån. På tidligere projekter havde Nordlandsbanken haft et godt samarbejde med Landesbank Kiel, nu HSH Nordbank. Landesbank Kiel var agent og hovedansvarlig for lånet. Nordlandsbanken var med som en slags partner, og han var med til alt vedrørende låneaftaler med Landesbank Kiel. De tal, der fremgår om Finance Credit Danmark A/S i Nordlandsbankens indstilling af 4. december 2001, stammer fra managementrapporterne. Ved en låneansøgning lægger man vægt på moderselskabets balance og resultatregnskab. Regnskaberne viste sig efterfølgende at være falske. Ifølge de regnskaber, som man fik, var der god økonomi, gode driftsindtægter, et godt resultat før skat og en god egenkapital på 25,1 % af totalkapitalen. Man så også på udviklingen i datterselskaberne. På et møde med Trond Kristoffersen gennemgik man regnskaberne for moderselskabet. Ved låneansøgninger lægges der generelt vægt på, om resultatet er godt, om balancen er god, hvem der er revisor, om der er betalingsanmærkninger, hvilket indtryk der er af debitor, på likviditets- og driftsbudgetter, hvem der står bag selskabet, og hvilken branche der er tale om. En underbalance vil selvfølgelig være et minus. Det er sædvanligt i Norge, at der ikke gives lån til selskaber med en underbalance. Han kan ikke huske, om Nordlandsbanken fik oplysning om kapitalforhøjelsen i Finance Credit Danmark A/S. Man lægger generelt vægt på, om selskaberne har gode regnskaber og gode fordringer. Per Olhoff har forklaret bl.a., at Landesbank Kiel indgik i en fusion og nu hedder HSH Nordbank. Han er account manager og har underskrevet låneindstillingen af 5. november Nordlandsbanken kunne ikke alene finansiere Finance Credit, og der blev udfærdiget en

6 - 6 - indstilling om at gå ind i lånearrangementet. På grund af dettes størrelse sendte man indstillingen til bankens kreditkontor i Kiel. Banken havde fået en introduktionsskrivelse fra Nordlandsbanken, men lavede også sin egen kreditvurdering, hvor man bl.a. indhentede regnskaber - både reviderede regnskaber og perioderegnskaber. Banken modtog bl.a. et revideret årsregnskab og ureviderede perioderapporter for perioden januar til august De ureviderede perioderapporter havde banken formentlig fået fra Trond Kristoffersen. Banken tillagde det danske selskab stor vægt, fordi sikkerheden lå der. Banken var interesseret i at se kapitalen i den danske virksomhed, så den kunne drives videre. Banken kunne læse af det danske selskabs årsregnskab, at det var nødvendigt med en kapitalforhøjelse, og at der var sket en kapitalforhøjelse. Det fremgik også, at der havde været et underskud, at man havde fået ny direktør, og at forøgelsen af egenkapitalen kom fra ejeren, det norske selskab. Det betød, at det norske selskab understøttede sit datterselskab. Banken lagde også vægt på, at der var en positiv egenkapital i det danske selskab af en vis størrelse. Banken var bekendt med, at den norske virksomhed var finansieret af norske banker, og at de norske banker havde sikkerhed i den norske virksomheds aktiver. Det var nødvendigt for ledelsen i banken, at moderselskabet kautionerede for lånet. Men samtidig vidste man, at sikkerheden var pantsat til de norske banker. Derfor var det ikke primært disse sikkerheder, som banken lagde vægt på, men den danske virksomheds forhold. Højesterets begrundelse og resultat Efter indholdet af Steen Bundgaards telefaxer af 29. januar og 13. februar 2001 og af hans forklaringer må det lægges til grund, at han med Trond G. Kristoffersen og Torgeir Stensrud havde aftalt, at den norske ejer af Finance Credit Danmark A/S (FC Danmark) skulle indbetale et beløb på 20 mio. kr. som ny kapital i selskabet, at dette skulle ske ved at forhøje aktiekapitalen med 5 mio. kr. til kurs 400, og at størstedelen af beløbet på 20 mio. kr. skulle anvendes til at nedbringe gælden til det norske moderselskab. Den 20. februar 2001 modtog FC Danmark 20 mio. kr. fra Finance Credit Norge ASA (FC Norge). På betalingsmeddelelsen fra Handelsbanken er anført, at beløbet vedrører OVF. LAAN. Den 22. februar 2001 betalte FC Danmark ,76 kr. til FC Norge, idet det på betalingsmeddelelsen fra Handelsbanken er anført, at beløbet vedrører TILBAGEBETA-

7 - 7 - LING AF LÅN PLUS RENTEKONCERN. De to betalinger blev under de nævnte datoer bogført på FC Danmarks mellemregningskonto med FC Norge som henholdsvis modtaget lån og tilbagebetaling af lån. Beslutningen om at forhøje aktiekapitalen i FC Danmark med 5 mio. kr. til kurs 400 blev den 1. marts 2001 truffet på en generalforsamling, som blev gennemført af advokat Preben Stokkendal efter anmodning fra Steen Bundgaard. Den 7. marts 2001 anmeldte advokat Stokkendal kapitalforhøjelsen i selskabet til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Kapitalforhøjelsen blev indarbejdet i FC Danmarks årsregnskab for 2000, hvilket tydeligt fremgår af regnskabet. Statsautoriseret revisor Hans Jørgen Borgen, som var selskabets revisor, har i breve af 10. februar og 20. april 2004 og i sine forklaringer anført, at det indskudte beløb på 20 mio. kr. blev anvendt dels til nedbringelse af gælden til FC Norge pr. 31. december 2000, således at gælden herefter som det fremgår af mellemregningskontoen udgjorde kr., dels til forhøjelse af selskabets likvide beholdninger med restbeløbet på kr. Højesteret finder ikke grundlag for at tilsidesætte revisorens forklaring, som støttes af regnskabets øvrige indhold, herunder det forhold, at de likvide beholdninger uanset tilførselen af 20 mio. kr. alene udgjorde godt 5 mio. kr. Regnskabet for FC Danmark for 2000 er underskrevet af bestyrelsesmedlemmerne Trond G. Kristoffersen og Torgeir Stensrud, og det må lægges til grund, at disse herved på vegne af FC Norge tiltrådte, at beløbet på 20 mio. kr. var anvendt til kapitalindskud i FC Danmark. Heroverfor kan der hverken lægges vægt på, at beløbet på bankernes betalingsmeddelelser var betegnet som et overført lån, eller på bogføringen på mellemregningskontoen. Det må herefter lægges til grund, at beløbet på 20 mio. kr. blev indskudt i FC Danmark med virkning for regnskabsåret 2000, og at angivelsen i årsregnskabet af egenkapitalens størrelse således var korrekt. Ifølge advokat Stokkendals anmeldelse af kapitalforhøjelsen i FC Danmark til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skulle beløbet på 20 mio. kr. indbetales kontant. Størstedelen af beløbet ca. 17,2 mio. kr. blev imidlertid efter forudgående aftale straks tilbagebetalt til indskyderen,

8 - 8 - FC Norge, som afdrag på FC Danmarks gæld til denne. For så vidt angår denne del af det indskudte beløb, var der således reelt tale om en gældskonvertering. Uanset om konkursboet måtte kunne påberåbe sig dette over for FC Norge, kan forholdet ikke begrunde et krav mod advokatfirmaet, allerede fordi det må lægges til grund, at advokat Stokkendal på det tidspunkt, hvor han anmeldte kapitalforhøjelsen, ikke var eller burde have været bekendt med FC Danmarks tilbagebetaling af beløbet på ca. 17,2 mio. kr. Som foran anført må det lægges til grund, at årsregnskabet for FC Danmark for 2000 ikke var forkert med hensyn til egenkapitalens størrelse. Allerede af denne grund kan de nærmere forhold omkring kapitalforhøjelsen ikke begrunde, at advokatfirmaet er erstatningsansvarlig over for Nordlandsbanken og HSH Nordbank for bankernes tab i forbindelse med långivningen i december Højesteret stadfæster herefter landsrettens dom. Landsrettens dom stadfæstes. Thi kendes for ret: I sagsomkostninger for Højesteret skal Finance Credit Danmark A/S under konkurs v/kurator Anne Birgitte Gammeljord betale kr. til Advokatfirmaet Hector & Stokkendal I/S v/interessenterne advokat Preben Hedegaard Stokkendal og advokat Martin Hector. De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 Sag 18/2012 (1. afdeling) A (advokat Ole Sigetty) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B450300N - JBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Peter Thønnings). 19. afd. nr. B-4503-12:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 Sag 157/2007 (1. afdeling) Falconholm International A/S (advokat Thomas Damsholt) mod A/S Møns Bank (advokat Peter Bang) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 141/2012 (2. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg som mandatar for Jørgen Ib Martin Jensen, Susanne Laugesen og Kasper Rich

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 Sag 87/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Søren Juul) mod Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Arne Bierfreund og advokat Henriette

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. november 2012 Sag 376/2010 (2. afdeling) Hotel Trouville A/S under konkurs, Anpartsselskabet af 22. juli 1942 ApS under konkurs og KSX 2 ApS under konkurs (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012 Sag 40/2011 (1. afdeling) Dansk Pantebrevsbørs A/S under konkurs (advokat Thomas Bang) mod Fair Finans A/S (advokat Casper Moltke) I tidligere instans

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013 30. maj 2013 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

Side 1 af 6 Til forsiden Om koncernen Kontakt Web-tv Nyhedsmail Myndigheder Borger Virksomhed Rådgiver Presse Brug af afgørelser domme kendelser mv. Vis alle afgørelser Skønsmæssig ansættelse - manglende

Læs mere

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. 459/03 Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre mod 1) Lars Emil Johansen 2) Adam Dahl 3) Ellen Egede Hansen 4) Henning Sloth Pedersen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

Erstatning uden for kontraktforhold 111.4, 21.1 og 4.9 - Konkursog anden insolvensret 2.9.

Erstatning uden for kontraktforhold 111.4, 21.1 og 4.9 - Konkursog anden insolvensret 2.9. Revisorer frifundet for erstatningskrav, idet der ikke var årsagsforbindelse mellem fejl, som revisorerne havde begået over for et nu konkursramt selskab, og de påståede tab. Konkursboets krav kunne ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. oktober 2011 Sag 148/2009 (1. afdeling) Lloyd s syndikaterne: Aegis Syndicate no. 1225, Beazley Syndicate no. 2623, Beazley Syndicate no. 0623, Millennium Syndicate

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

DOM. Retten i Hillerød. Afsagt den 25. august 201 1 i sag nr. BS 2-632/2008: Sam Zinglersens dødsbo v/ bobestyrer, advokat Bjørn Wittrup

DOM. Retten i Hillerød. Afsagt den 25. august 201 1 i sag nr. BS 2-632/2008: Sam Zinglersens dødsbo v/ bobestyrer, advokat Bjørn Wittrup Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 25. august 201 1 i sag nr. BS 2-632/2008: Sam Zinglersens dødsbo v/ bobestyrer, advokat Bjørn Wittrup mod Finn Bentzens Revisionsinstitut A/S Københavnsvej

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K DOM Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagsøger har nedlagt påstand om, at sagsøgte

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere