Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse"

Transkript

1 Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade København V Tlf Fax CVR nr Vedrørende ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. pr. 1. august 2007 ved lov nr. 556 af 6. juni 2007 Indhold: 1. Generelt om ændringsloven 2. Ændringer i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 3. Kommende ændring af bekendtgørelse om fælles kompetencebeskrivelser for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og om arbejdsmarkedsuddannelser 13. juni 2007 Sags nr.: Generelt om ændringsloven Folketinget har vedtaget: Forslag til lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område (Udbygning af anerkendelse af realkompetence på voksen- og efteruddannelsesområdet m.v.), lovforslag nr. L 94, , der blev fremsat af undervisningsminister Bertel Haarder den 30. november Ændringsloven findes i Retsinformation som lov nr. 556 af 6. juni 2007: Med ændringsloven foretages ændringer i følgende love: Lov om almen voksenuddannelse, lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. samt lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Neden for orienteres nærmere om de ændringer, der sker i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (lov nr. 446 af 10. juni 2003 med senere ændringer), jf. ændringslovens 3.

2 Lovændringerne træder i kraft den 1. august Dog træder ændringer i lov om almen voksenuddannelse først i kraft den 1. august Lovforslag nr. L 94, 2006 blev bl.a. fremsat på baggrund af regeringens redegørelse til Folketinget Anerkendelse af realkompetence i uddannelserne, november 2004 ( R 4, ), på Aftale om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden (velfærdsaftalen), juni 2006 og på Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen og Opfølgning på velfærdsaftalen, november Lovforslaget findes på Folketingets hjemmeside ( under dokumenter (arkiv). Ved realkompetence forstås en persons samlede kvalifikationer, viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er erhvervet. Med ændringsloven udmøntes en række principper for en udbygning af vurdering og anerkendelse af realkompetencer i uddannelserne: Den enkelte borger kan få sine realkompetencer vurderet baseret på rammer og regler fastlagt inden for de enkelte uddannelsesområder. Den enkelte bidrager til at dokumentere sine realkompetencer. En kompetencevurdering foretages altid med udgangspunkt i de enkelte uddannelsers mål og adgangskrav (eller faglige niveauer inden for almen voksenuddannelse og gymnasiale fag tilrettelagt for voksne). Den enkeltes kompetencer anerkendes, uanset hvor og hvordan de er erhvervet. Uddannelsernes kvalitet/niveau må ikke forringes, selv om uddannelsesbeviset bygger helt eller delvis på anerkendt realkompetence erhvervet uden for det offentlige uddannelsessystem. Resultatet af vurderingen dokumenteres gennem udstedelse af et kompetencebevisbevis eller uddannelsesbevis. Udbygning og anerkendelse af realkompetence i forhold til konkrete uddannelser henholdsvis i forhold til fag i konkrete uddannelser baserer sig på et grundlæggende princip om frivillighed for den enkelte, dvs. det er et tilbud til borgerne.

3 2. Ændringer i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 3 Ændringerne i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. træder som nævnt i kraft den 1. august 2007, og indebærer bl.a. følgende: Individuel kompetenceafklaring (IKA) ændrer titel til individuel kompetencevurdering (IKV), idet der sker en nyorientering af programmet. Det bliver muligt at udstede uddannelsesbeviser for arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse på baggrund af anerkendelse af realkompetence i forbindelse med individuel kompetencevurdering. Det bliver muligt at udstede kompetencebeviser for dele af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse på baggrund af anerkendelse af realkompetence i forbindelse med individuel kompetencevurdering. Undervisningsministeren får hjemmel til at udvikle arbejdsmarkedsuddannelser, der kun kan udbydes i forbindelse med særlige uddannelsesforløb for flygtningen og indvandrere (F/I-forløb), og som har til formål at understøtte deltagerens gennemførelse af faglig arbejdsmarkedsuddannelse. Alle, der deltager i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse eller individuel kompetencevurdering (AMU-IKV), får mulighed for at få vurderet deres basale færdigheder i læsning, skrivning, stavning, regning eller matematik samt at få vejledning i tilknytning hertil. Godkendelsen til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser udvides til også at omfatte enkeltfag og vurdering af basale færdigheder og vejledning i tilknytning hertil. (En godkendelse omfatter også F/I-forløb og IKV). Samtidig får undervisningsministeren bemyndigelse til at begrænse godkendelsen til udbud, så den fx ikke omfatter F/I-forløb. Deltagere i individuel kompetencevurdering (AMU-IKV) bliver omfattet af bestemmelserne om tilskud til kost og logi ved indkvartering og dækning af udgifter til befordring, hvorved de ligestilles med deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der optaget i en fælles kompetencebeskrivelse. Den særlige erstatningsordning efter lovens 30 udvides til også at omfatte deltagere i IKV. Revision af loven udskydes et år, så den tages op til revision i Folketingsåret

4 4 Ad. Individuel kompetencevurdering Lovens 15 og overskriften hertil omformuleres. Desuden indsættes tre nye paragraffer: 15 a- 15 c. forslagene i 3 vedrørende individuel kompetencevurdering: Til nr. 6-8 Realkompetencevurdering blev en del af AMU-systemet i 1997 med indførelse af programmet individuel kompetenceafklaring (IKA). Hensigten med programmet er at undgå, at deltageren efterfølgende gennemfører AMU-uddannelse for at opnå kompetencer, som deltageren allerede har erhvervet sig på anden vis. Deltageren gives mulighed for systematisk at få afklaret, dokumenteret og vurderet sine realkompetencer, hvilket sker i forhold til de kompetencer, som beskrives i målet for den enkelte arbejdsmarkedsuddannelse og/eller enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse (FKB). På baggrund heraf sammensætter uddannelsesinstitutionen en individuel uddannelsesplan til deltageren, bestående af de arbejdsmarkedsuddannelser og/eller enkeltfag fra en fælles kompetencebeskrivelse, som kan supplere deltagerens realkompetencer frem til deltagerens ønskede uddannelsesmål inden for rammerne af AMU-systemets uddannelsesmuligheder. Med dette forslag ændres programmets titel til individuel kompetencevurdering (IKV). Hermed indikeres en nyorientering af programmet dels med det formål at bringe programmet i overensstemmelse med principper fra redegørelsen til Folketinget om anerkendelse af realkompetencer i uddannelserne, november 2004, dels at understøtte en samordning på uddannelsesinstitutionerne af individuel kompetencevurdering efter denne lov med individuel kompetencevurdering i tilknytning til den erhvervsrettede grunduddannelse for voksne (GVU) efter lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne. Samordningen skal gøre det nemmere for den enkelte deltager at skifte uddannelsesspor fra AMU til GVU eller omvendt, hvis det viser sig mest hensigtsmæssigt for deltageren efter påbegyndelse af individuel kompetencevurdering i forhold til enten AMU eller GVU. Formålet med individuel kompetencevurdering i AMU er fortsat at give den enkelte mulighed for at få anerkendt sine realkompetencer som grundlag for videre og tilpasset erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse inden for AMU-lovens rammer. Anerkendelsen vil også stadig ske på baggrund af en afklaring, dokumentation og vurdering af den enkeltes realkompetencer i forhold til målbeskrivelserne i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelser. Det er også fortsat hensigten, at individuel kompetencevurdering skal kunne anvendes til realkompetencevurdering af flygtninge og indvandrere, herunder vurdering af deres dansksproglige forudsætninger for at deltage i arbejdsmarkedsuddannelse. Hidtil er anerkendelsen af den enkeltes realkompetencer alene givet i form af en individuel AMU-uddannelsesplan. Med dette forslag indføres desuden mulighed for anerkendelse i form af udstedelse af uddannelsesbevis for de hele arbejdsmarkedsuddannelser og/eller enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse, som deltageren på andre måder end ved beviser for formel uddannelse har dokumenteret, og uddannelsesinstitutionen vurderet og anerkendt, at deltagerens realkompetencer svarer til.

5 Hermed gives deltageren et nyt, dokumenteret og anerkendt grundlag for forsat efter- og videreuddannelse - uafhængigt af udbyder og tidspunkt for uddannelsesstart. Derudover indføres muligheden for udstedelse af kompetencebevis for de dele af arbejdsmarkedsuddannelser/enkeltfag i FKB, som deltageren har dokumenteret og uddannelsesinstitutionen har vurderet og anerkendt, at deltagerens realkompetencer svarer til. Et sådant kompetencebevis kan anvendes af deltageren fx på arbejdsmarkedet og i forbindelse med senere efter- og videreuddannelse. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til nr. 2. Resultatet af individuel kompetencevurdering, såvel individuel uddannelsesplan, som uddannelsesbevis(er) og kompetencebevis(er), tilhører deltageren. Individuel kompetencevurdering skal gennemføres forud for eventuel optagelse til arbejdsmarkedsuddannelse. Alle, der har adgang til AMU-uddannelse, vil også have adgang til IKV. Uddannelsesinstitutionerne vil have mulighed for at afslå at iværksætte en individuel kompetencevurdering, hvis den skønner, at ansøgerens kompetence ikke eller kun i meget begrænset omfang indgår i målene for den eller de arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i en fælles kompetencebeskrivelse, som vedkommendes kompetencer ønskes vurderet i forhold til. IKV-deltagere vil selv have et ansvar for at bidrage til at dokumentere deres realkompetencer skriftlig, mundtlig eller praktisk. Det vil være oplagt, at virksomhederne medvirker til at tilvejebringe de nødvendige beskrivelser af en deltagers forventede kompetenceprofil efter endt AMUuddannelse. Uddannelsesinstitutionerne vil kunne tilrettelægge individuelle kompetencevurderingsforløb således, at de helt eller delvist afholdes på en virksomhed, hvis det skønnes hensigtsmæssigt, fx i forbindelse med praktisk afprøvning. Vurdering og anerkendelse af realkompetence vil blive understøttet gennem krav til redskaber, metoder og procedurer for kompetencevurdering, der kan sikre pålidelighed, kvalitet, synlighed og dokumenterbarhed. Med forslaget får Undervisningsministeren hjemmel til at fastsætte administrative regler om individuel kompetencevurdering, herunder om mål, rammer og vilkår for at gennemføre kompetencevurdering samt krav til kvalifikationer for personer, der skal foretage vurderinger. Reglerne kan fx vedrøre aktivitetsformer og indholdselementer. Efter forslaget i nr. 18 om ændring af 28 får undervisningsministeren hjemmel til at indhente oplysninger om IKV til for gennemførelse af tilsyn. Godkendelse til at udbyde individuel kompetencevurdering følger godkendelsen til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag fra de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser, der indgår i en fælles kompetencebeskrivelse. En uddannelsesinstitutions godkendelse til at gennemføre individuel kompetencevurdering er specifikt knyttet til arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i en FKB, som samme uddannelsesinstitution er godkendt til at udbyde. Med hensyn til bestemmelser om godkendelse til udbud, henvises til bemærkninger til nr Uddannelsesinstitutionerne vil modtage særskilt besked fra Tilskudskontoret vedrørende indberetning af IKA og IKV.

6 Ad. Beviser 6 Lovens 12, stk. 1, omformuleres. forslagene i 3 vedrørende beviser: Til nr. 2 Forslaget medfører dels en præcisering af, at uddannelsesbevis kan udstedes på baggrund af prøver aflagt som selvstuderende, dels mulighed for at udstede bevis på baggrund af individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering). Med hensyn til individuel kompetencevurdering henvises til bemærkningerne til nr Ad. Hjemmel til undervisningsministeren til at udvikle arbejdsmarkedsuddannelser, der kun kan udbydes i forbindelse med F/Iforløb, og som har til formål at understøtte deltagerens gennemførelse af faglig arbejdsmarkedsuddannelse I lovens 14 indsættes et nyt stykke, stk. 2. Det nuværende stk. 2 bliver stk. 3. forslagene i 3 vedrørende fagunderstøttende uddannelser, der kun kan udbydes i forbindelse med F/I-forløb: Til nr. 4 Undervisningsministeren har i forvejen hjemmel til at udvikle arbejdsmarkedsuddannelser på linie med efteruddannelsesudvalgene, jf. lovens 10, stk. 5. Forslaget til den nye bestemmelse indebærer, at visse arbejdsmarkedsuddannelser, der er udviklet af undervisningsministeren, kun kan udbydes i forbindelse med særlige forløb for flygtninge og indvandrere, og at disse uddannelser kun kan udbydes med den binding, at de skal udbydes som fagunderstøttende uddannelser. I forhold til de eksisterende arbejdsmarkedsuddannelser, herunder arbejdsmarkedsuddannelser i dansk som andetsprog, kan der ikke laves bindinger på, at en uddannelse kun kan udbydes i tilknytning til anden arbejdsmarkedsuddannelse. Formålet med forslaget er at få hjemmel til at udvikle en kort praksisorienteret arbejdsmarkedsuddannelse i dansk som andetsprog og eventuelt andre uddannelser, der kun kan gennemføres i tilknytning til og som støtte for specifik, faglig arbejdsmarkedsuddannelse. De eksisterende arbejdsmarkedsuddannelser i dansk som andetsprog har præcise mål, som kan gøre dem mindre fleksible i forhold til udelukkende at fungere understøttende i forhold til gennemførelse af faglige arbejdsmarkedsuddannelser, hvor der kan være forskellige behov for indhold i den konkrete sammenhæng. Forslaget fremsættes som led i udmøntningen af regeringens globaliseringsstrategi og aftalen mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om Fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden. Hensigten er at udvikle mere målrettede og

7 7 bedre tilbud til grupper af tosprogede med danskproblemer for derved at forbedre deres mulighed for tilknytning til arbejdsmarkedet og deltagelse i voksen- og efteruddannelse.. Ad. Vurdering af basale færdigheder Der indsættes en ny paragraf ( 14 a) med tilhørende overskrift i loven. forslagene i 3 vedrørende vurdering af basale færdigheder: Til nr. 5 Med forslaget til 14 a skabes der mulighed for at tilbyde deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse eller individuel kompetencevurdering en vurdering af deres basale færdigheder i læsning, skrivning, stavning, regning eller matematik. Vurderingen vil fx kunne ske via en screeningsmetode. I tilknytning til vurderingen vil uddannelsesstederne være forpligtet til at tilbyde deltagerne vejledning om relevante undervisnings- og uddannelsestilbud for personer med utilstrækkelige basale færdigheder, fx forberedende voksenundervisning (FVU), almen voksenuddannelse (avu), undervisning for ordblinde, sprogundervisning eller faglig læsning og skrivning eller faglig regning og matematik i AMU. I dag rettes tilbud om vurdering af basale færdigheder kun mod deltagere i individuel kompetenceafklaring. Ved planlægning af uddannelse og tilrettelæggelse af undervisning efter denne lov, vil uddannelsesstederne være forpligtet til at tage hensyn til de enkelte deltagereres forskellige basale færdigheder. I den udstrækning, der ikke allerede er udviklet relevante værktøjer til brug for vurderinger af basale færdigheder forudsættes det, at der udvikles sådanne. Med forslaget til stk. 4, bemyndiges undervisningsministeren til efter udtalelse fra Rådet for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse, at fastsætte regler om vurdering af basale færdigheder i læsning, skrivning, stavning, regning eller matematik og vejledning i tilknytning hertil, herunder om indhold, afholdelse, tilrettelæggelse og varighed. Bemyndigelsen foreslås bl.a. for at sikre, at vurderingen og vejledningen i praksis foretages efter hensigten. Forslaget fremsættes som led i udmøntningen af aftalen mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om Fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden. Aftaleparterne er enige om at styrke voksen- og efteruddannelsesindsatsen bl.a. via et markant løft i læse-, skrive- og regneindsatsen for voksne. Samtidig støtter dette forslag op om forslaget om udvidet anerkendelse af realkompetencer. Bedre muligheder for at vurdere basale færdigheder og vejledning i tilknytning hertil forventes at kunne øge motivationen for deltagelse i voksen- og efteruddannelse, og til at nedbringe ledighedsgraden hos personer med utilstrækkelige basale færdigheder..

8 Ad. Udbud 8 Lovens 16 omformuleres. forslagene i 3 vedrørende udbud: Til nr. 9 Med forslaget udvides godkendelsen til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser til også at omfatte enkeltfag og vurdering af basale færdigheder i læsning, skrivning/stavning og/eller regning/matematik. I dag kan enkeltfag tilknyttet en fælles kompetencebeskrivelse i AMU alene udbydes, hvis institutionen samtidig har godkendelse til at udbyde den grundlæggende erhvervsrettede uddannelse, som enkeltfaget er en del af. Dette har vist sig uhensigtsmæssigt i forhold til institutionernes muligheder for at imødegå efterspørgslen for det område institutionen dækker i forhold til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Udvidelse af godkendelsen med hensyn til vurdering af basale færdigheder er en konsekvens af forslaget i nr. 5. Forslaget indebærer også, at undervisningsministeren får tre bemyndigelser til at begrænse godkendelsen til udbud. Erfaringerne siden loven trådte i kraft den 1. januar 2004 har vist, at det kan være hensigtsmæssigt, hvis udbuddet i enkelte tilfælde kan fastlægges til én eller flere dele inden for en fælles kompetencebeskrivelse. Baggrunden herfor er, at en fælles kompetencebeskrivelse kan indeholde flere kernekompetencer, som flere skoler kan dække. En mulighed for at undtage visse uddannelsesdele inden for en fælles kompetencebeskrivelse er med til at sikre, at udbudsbilledet afspejler den reelle arbejdsdeling skolerne imellem og dermed bliver mere retvisende. Bestemmelsen kan endvidere anvendes til at sikre en klarere arbejdsdeling mellem udbydere af AMU og hermed sikre opbygningen af større og kvalitativt stærkere uddannelsesmiljøer. Det er ikke altid hensigtsmæssigt, at godkendelsen til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag automatisk omfatter godkendelsen til at udbyde særlige forløb for flygtninge og indvandrere og vurdering af basale færdigheder. Endvidere kan videreførelse af den nuværende bestemmelse på flygtninge og indvandrere området komme til at være en barriere for godkendelse af mindre private kursusudbydere, som ikke har forudsætningerne for at løfte denne uddannelsesopgave. De specifikke kompetencer, der skal til for at udbyde og gennemføre forløb for flygtninge og indvandrere mv., er ofte væsentlig forskellig fra de kompetencer, som lægges til grund for en udbudsgodkendelse til arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag. Det samme må antages at gøre sig gældende i forhold til det samtidigt foreslåede udbud af vurdering af basale færdigheder i læsning, skrivning og regning. En ny bestemmelse om udbud af individuel kompetencevurdering fastslår at udbud og uddannelse følger hinanden, jf. også bestemmelser i lov om åben uddannelse. Undervisningsministeren får bemyndigelse til at bestemme, at en godkendelse til udbud ikke skal omfatte IKV ud fra samme betragtninger, som er nævnt oven for med hensyn til særlige forløb for flygtninge og indvandrere og vurdering af basale færdigheder..

9 Ad. Bestemmelser vedrørende kost, logi og befordring 9 Der foretages tilføjelser i lovens 21, stk. 1 og stk. 4. forslagene i 3 vedrørende kost, logi og befordring: Til nr. 14 Det foreslås, at deltagere i individuel kompetencevurdering (AMU-IKV) bliver omfattet af bestemmelserne om tilskud til kost og logi ved indkvartering og dækning af udgifter til befordring, hvorved de ligestilles med deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der optaget i en fælles kompetencebeskrivelse. Til nr. 15 Forslaget medfører, at deltagere i vurdering af basale færdigheder eller individuel kompetencevurdering (AMU-IKV), der foregår på den virksomhed, hvor deltageren er ansat, ikke vil kunne opnå befordringstilskud. Tilsvarende gælder for deltagere i udannelse. Det forudsættes at forslaget i nr. 16 vedtages uændret. Ad. Den særlige erstatningsordning i lovens 30 Lovens 30 omformuleres. forslagene i 3 vedrørende den særlige erstatningsordning: Til nr. 19 Det foreslås, at den særlige erstatningsordning udvides til også at omfatte deltagere i individuel kompetencevurdering (AMU-IKV), hvorved disse deltagere sidestilles med deltagere i arbejdsmarkedsuddannelse. Udvidelsen af ordningen forventes ikke at medføre nogen større stigning i antallet af skader, der er omfattet af ordningen. Som konsekvens af ny lovgivning ændres lov om sikring mod følger af arbejdsskade til lov om arbejdsskadesikring.. Ad. Lovrevision Der foretages ændringer i lovens 38. forslagene i 3 vedrørende lovrevision: Til nr. 20 Det foreslås, at revisionsbestemmelsen ændres, således at loven tages op til revision i folketingsåret i stedet for F orslaget skal ses i lyset af, at Evalueringsinstituttet (EVA) ultimo 2006 vil indlede en evaluering af AMU-området, der vil omfatte den overvejende del af de

10 10 elementer, som indgår i lovovervågningen. EVA forventes at aflægge rapport om evalueringen ultimo Det følger af de almindelige bemærkninger til forslag til lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lovforslag nr. L 73, folketingsåret , at Undervisningsministeriet senest 3 år efter lovens ikrafttræden (1. januar 2004) vil gennemføre en undersøgelse med det formål at vurdere, om loven har haft den tilsigtede virkning, herunder i forhold til målgruppens forbrug af uddannelse, i forhold til om uddannelsesbehovene er tilgodeset inden for lovens rammer og om personer med uddannelse over erhvervsuddannelsesniveau er tilgodeset med efteruddannelse i voksen- og videreuddannelsessystemet. Endvidere følger det af Folketingets Uddannelsesudvalgs betænkning over lovforslaget af 25. marts 2002, at det vil være et naturligt led i vurderingen af, om loven har haft den tilsigtede virkning, at vurdere, om de fælles kompetencebeskrivelser opfylder intentionen om en samlet overordnet styring på området, og om behovet for arbejdsmarkedsrelevant kompetenceudvikling kan tilgodeses såvel gennem enkeltfag som gennem nyudvikling og revision af arbejdsmarkedsuddannelserne. For at undgår dobbeltarbejde kan EVA s evaluering af AMU-område erstatte ministeriets undersøgelser i en vis udstrækning. Samtidig vil det være hensigtsmæssigt at lade resultaterne af evalueringen indgå i ministeriets revisionsovervejelser. Hertil kommer, at loven har været genstand for en form for revision i forbindelse med arbejdet i trepartsudvalget om Livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet, der afgav rapport i februar 2006, uden at der er konstateret behov for ændringer, som ikke følger af dette lovforslag.. 3. Kommende ændring af bekendtgørelse om fælles kompetencebeskrivelser for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og om arbejdsmarkedsuddannelser Som opfølgning på lovændringerne vil der blive foretaget ændringer i bekendtgørelse nr. 802 af 22. september 2003 om fælles kompetencebeskrivelser for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og om arbejdsmarkedsuddannelser med ikrafttræden den 1. august Ændringerne vil blive fastsat efter udtalelse fra Rådet for Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (REVE). Et udkast til ændringsbekendtgørelse forventes at blive behandlet på REVE s møde den 27. juni Ændringsbekendtgørelsen forventes udstedt medio juli måned. Kontaktpersoner: Spørgsmål vedrørende Individuel kompetencevurdering og vurdering af basale færdigheder: Uddannelseskonsulent Susanne Lemvig, telefon: ,

11 Spørgsmål vedrørende fagunderstøttende uddannelser, der kun kan udbydes i forbindelse med F/I-forløb: Uddannelseskonsulent Annette Ramsøe, telefon: , 11 Spørgsmål vedrørende tilskud: Fuldmægtig Jørgen Bassé, telefon: , Juridiske spørgsmål: Undertegnede. Med venlig hilsen Nina Topp Fuldmægtig Direkte tlf

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2008/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 084.377.021 Fremsat den 12. november 2008 af undervisningsministeren (Bertel

Læs mere

Informationsbrev til alle godkendte udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse og alle efteruddannelsesudvalg

Informationsbrev til alle godkendte udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse og alle efteruddannelsesudvalg Informationsbrev til alle godkendte udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse og alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 1. juni 2014. Nr. 578. Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne Herved bekendtgøres

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 578 af 01/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2009/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Fremsat den 29. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag

Læs mere

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 71 Offentligt Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets

Læs mere

Udfordringer til voksen- og efteruddannelserne

Udfordringer til voksen- og efteruddannelserne Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs 23. oktober, 2007, Den sorte Diamant Udfordringer til voksen- og efteruddannelserne Kjeld Møller Pedersen Formand for REVE Rigtigt! MEN: realkompetence

Læs mere

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU TBF = tre bogstavs forkortelser EUC Erhvervs Uddannelses Center Syd Sønderborg - Tønder Haderslev Aabenraa 450 engagerede medarbejdere 75 lange og korte erhvervsuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser Februar 2013 1 Forord Undervisningsministeriet

Læs mere

RKV/IKV på VUC. 8. maj 2008

RKV/IKV på VUC. 8. maj 2008 RKV/IKV på VUC 8. maj 2008 Officielt anerkendt uddannelse et paradigmeskift er måske på vej et kompetencemonopol er ved at blive brudt! To anerkendelses-regimer: (Henning Salling Olesen, RUC) Skolen og

Læs mere

Efteruddannelse og kompetenceudvikling

Efteruddannelse og kompetenceudvikling Efteruddannelse og kompetenceudvikling Mette Marcussen - SUS Lersø Parkallé 21 2100 København Ø Tlf. 32 54 50 55 Mail. mm@sus-udd.dk www.susudd.dk AMU Arbejdsmarkedsuddannelser AMU er korterevarende uddannelser

Læs mere

RKV-arbejdsgruppens rapport om anerkendelse af realkompetencer

RKV-arbejdsgruppens rapport om anerkendelse af realkompetencer Ministeriet for Børn og Undervisning, Uddannelsesstyrelsen RKV-arbejdsgruppens rapport om anerkendelse af realkompetencer til Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) Rådet for de grundlæggende

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner vedr. voksen- og efteruddannelse 1

Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner vedr. voksen- og efteruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 8. februar 2006 Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. LBK nr 226 af 04/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 074.56M.391 Senere ændringer

Læs mere

Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene

Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Således også med efteruddannelseskurser til voksne, i arbejdsmarkedsuddannelserne

Således også med efteruddannelseskurser til voksne, i arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning v. Jørgen Brogaard Nielsen, Undervisningsministeriet Om amukvalitet og kvalitetsarbejde. Verdens første evaluering: Skabelsesberetningen, om aftenen på den 6 dag: Gud så alt, hvad han havde

Læs mere

Bemærkninger til Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov. lov om specialundervisning for voksne, lov om forberedende voksenundervisning

Bemærkninger til Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov. lov om specialundervisning for voksne, lov om forberedende voksenundervisning 1 2 Bemærkninger til Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om specialundervisning for voksne, lov om forberedende voksenundervisning (FVU) etc. Med henblik på at styrke indsatsen for at

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 1038 af 30/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 14. september 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/035918 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af LBK nr 1073 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.63P.391 Senere ændringer

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelse. Nye vilkår Flere muligheder Større effekt

Arbejdsmarkedsuddannelse. Nye vilkår Flere muligheder Større effekt Arbejdsmarkedsuddannelse Nye vilkår Flere muligheder Større effekt J A N U A R 2 0 0 4 2 3 Efteruddannelse et fælles ansvar DA og LO vil med denne lille pjece signalere, at begge sider af arbejdsmarkedet

Læs mere

Afrapportering fra Trepartsudvalget om livslang læring og opkvalificering

Afrapportering fra Trepartsudvalget om livslang læring og opkvalificering Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 14. februar 2006 Afrapportering fra Trepartsudvalget om livslang læring og opkvalificering for alle på arbejdsmarkedet Den 2. februar offentliggjorde

Læs mere

Sagsnr.: 113.161.021 GVU. En vejledning til Uddannelsesbogen. Undervisningsministeriet. Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser

Sagsnr.: 113.161.021 GVU. En vejledning til Uddannelsesbogen. Undervisningsministeriet. Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser GVU En vejledning til Uddannelsesbogen Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser April 2006 1 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med reference til Undervisningsministeriets

Læs mere

Vejledning til uddannelsesinstitutioner. Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Vejledning til uddannelsesinstitutioner. Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. December 2013 1 Forord Denne vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser

Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser I medfør af 2, stk. 5, 6, stk. 2, 10, stk. 6, 10 a, stk. 2, 3, 4 og 5, 11 stk. 4, 12, 13, 14, stk. 3, 14 a, stk. 4, 15, stk. 6, 15 a, stk. 4, 15 c, 16, stk.

Læs mere

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

En styrket indsats over for unge ledige

En styrket indsats over for unge ledige En styrket indsats over for unge ledige Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om En styrket

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Udbydere af erhvervsuddannelser Praktikcentre Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms

Læs mere

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Én indgang til voksen- og efteruddannelse

VEU-Center MidtØst. Én indgang til voksen- og efteruddannelse VEU-Center MidtØst Én indgang til voksen- og efteruddannelse Vi hjælper dig bl.a. med : Uddannelsesplanlægning Grundlæggende Voksenuddannelse ( GVU ) Almene uddannelser Jobrotation Realkompetencevurdering

Læs mere

Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L. Næste side

Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L. Næste side Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse VEU-centrene er et samarbejde Et

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne

Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne LBK nr 96 af 26/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/00427 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

EVA, kvalitetsarbejde og voksnes læring

EVA, kvalitetsarbejde og voksnes læring EVA, kvalitetsarbejde og voksnes læring NVL-Konference i Odense den 13. november 2008 ved Michael Andersen, specialkonsulent på EVA EVA s overordnede opgaver At sikre og udvikle kvalitet af undervisning

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1. Bilag 3. Forstærket indsats for flere praktikpladser I maj 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre aftale om en praktikpladspakke, som blandt andet indeholdt en

Læs mere

REALKOMPETENCER. Initiativer til øget anerkendelse af realkompetencer

REALKOMPETENCER. Initiativer til øget anerkendelse af realkompetencer REALKOMPETENCER Initiativer til øget anerkendelse af realkompetencer Initiativer til øget anerkendelse af realkompetencer Indholdsfortegnelse 5 Forord 7 Hvad er realkompetencer? 8 Realkompetencer et bredt

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2012

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2012 1/8 Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2012 1. Indledning Roskilde Handelsskole udbyder erhvervsrettet grund-og efteruddannelse efter Ministeriet for Børn

Læs mere

AMU s nye vilkår 2. - om uddannelserne fra 2001

AMU s nye vilkår 2. - om uddannelserne fra 2001 AMU s nye vilkår 2 - om uddannelserne fra 2001 AMU s nye vilkår 2 - om uddannelserne fra 2001 er udgivet af Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2000 Grafisk tilrettelægning: GS Grafik ApS Elektronisk publikation:

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Tilskud til særligt

Læs mere

N O T A T. Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning

N O T A T. Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning N O T A T 13. februar, 2014 Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning AFA / ABH /TBI / JBT Baggrund Formålet med kontanthjælpsreformen er, at unge uden en uddannelse skal påbegynde og

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Udbudspolitik AMU SYD

Udbudspolitik AMU SYD Udbudspolitik AMU SYD Indledning Nærværende udbudspolitik, som er drøftet i samtlige AMU SYDs lokale uddannelsesudvalg er godkendt af AMU SYDs bestyrelse på møde den 14. december 2012 og gælder for 2013.

Læs mere

Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU)

Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider Hjemmesidevejledning 1 Udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Akkreditering af videregående uddannelser, bestyrelse og repræsentantskab)

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Akkreditering af videregående uddannelser, bestyrelse og repræsentantskab) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 425 Offentligt Undervisningsministeriet UDKAST af 10. september 2007 Fremsat den xx {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Analyse af adgangskrav til de gymnasiale uddannelser April 2014

Analyse af adgangskrav til de gymnasiale uddannelser April 2014 Analyse af adgangskrav til de gymnasiale uddannelser April 2014 Det fremgår af Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative

Læs mere

Spørgsmål 1: Vil ministeren kommentere alle de rejste punkter i LVU s høringssvar af 24. oktober 2007, jf. L 56 bilag 2

Spørgsmål 1: Vil ministeren kommentere alle de rejste punkter i LVU s høringssvar af 24. oktober 2007, jf. L 56 bilag 2 Uddannelsesudvalget (2. samling) L 56 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 www.uvm.dk

Læs mere

Dine efteruddannelsesmuligheder

Dine efteruddannelsesmuligheder Ansatte i regionerne Dine efteruddannelsesmuligheder Forord 3F vil med denne pjece sætte fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling for ansatte i Regionerne. En af grundene er bl.a. den teknologiske

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser Februar 2013 1 Forord Undervisningsministeriet

Læs mere

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

Notat om området voksenuddannelse, efteruddannelse og folkeoplysning.

Notat om området voksenuddannelse, efteruddannelse og folkeoplysning. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 67 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392

Læs mere

Håndbog til VEU-center Nords arbejde med individuel kompetencevurdering i AMU. Maj 2014 NORD

Håndbog til VEU-center Nords arbejde med individuel kompetencevurdering i AMU. Maj 2014 NORD Håndbog til VEU-center Nords arbejde med individuel kompetencevurdering i AMU Maj 2014 NORD Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk

Læs mere

1. Ansvar og redskaber til kommunerne

1. Ansvar og redskaber til kommunerne 6. Alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Uddannelsesniveauet skal løftes, så vi sikrer mod,

Læs mere

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen.

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen. Uddannelsesforbundet EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015 v/gitte B. Larsen referat Gitte opridsede, at den 1. august 2015 træder den nye eud-reform i kraft.

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser BEK nr 510 af 22/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 039.43N.391 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1492 af

Læs mere

Styrk lederne i første række. Praksisnær lederuddannelse for førstelinjeledere i det offentlige

Styrk lederne i første række. Praksisnær lederuddannelse for førstelinjeledere i det offentlige Styrk lederne i første række Praksisnær lederuddannelse for førstelinjeledere i det offentlige Førstelinjeledere har vigtige poster i forreste række Danmark har brug for dygtige ledere i første række.

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Opfølgning på globaliseringsaftalerne (1. marts 2008) Aftale om opfølgning på globaliseringsaftalerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 1 sur 8 8/11/2007 10:54 LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Accession A20060025929 Entydig dokumentidentifikation

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 97 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om utilsigtet brug af AMU. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om utilsigtet brug af AMU. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om utilsigtet brug af AMU Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om utilsigtet brug af AMU (beretning nr. 3/2012) 18. januar 2016 RN

Læs mere

360 graders kompetenceløft Netværkslokomotivet og VirksomhedsnetværkCabi 2. juni 2015

360 graders kompetenceløft Netværkslokomotivet og VirksomhedsnetværkCabi 2. juni 2015 360 graders kompetenceløft Netværkslokomotivet og VirksomhedsnetværkCabi 2. juni 2015 Anette Barnhøj Uddannelseschef Mobil 4013 4675 E-mail anje@tietgen.dk www.tietgen.dk/tkc www.tietgen.dk/tkc 2 Hvad

Læs mere

Denne vejledning om IKV i AMU henvender sig til alle godkendte AMU-udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser og VEU-centrene.

Denne vejledning om IKV i AMU henvender sig til alle godkendte AMU-udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser og VEU-centrene. Til alle godkendte AMU-udbydere og VEU-centre Vejledning til institutionernes arbejde med individuel kompetencevurdering i arbejdsmarkedsuddannelserne (IKV i AMU) Denne vejledning om IKV i AMU henvender

Læs mere

PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU

PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU Træets uddannelsesområde 2014 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk

Læs mere

AMU som springbræt til fortsat uddannelse

AMU som springbræt til fortsat uddannelse AMU som springbræt til fortsat uddannelse Oplæg på VEU-konferencen 2012 Ved Ida Marie Behr Bendiksen og Michael Andersen, VEU-enheden på EVA 13. december 2012 Disposition Den samfundsmæssige udfordring

Læs mere

Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser 10. marts 2010 1 Forord Undervisningsministeriet

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail

Læs mere

Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området 2013

Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området 2013 Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området 2013 Mere og bedre voksen- og efteruddannelse hvordan? Nationalt Center for Kompetenceudvikling (NCK) afholder i samarbejde med Undervisningsministeriet

Læs mere

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Kontor for arbejdsmarkedsuddannelser Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen Disposition

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. VEJ nr 10847 af 09/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

En uddannelsespolitisk status på opgaver og initiativer i arbejdet med anerkendelse af realkompetencer

En uddannelsespolitisk status på opgaver og initiativer i arbejdet med anerkendelse af realkompetencer En uddannelsespolitisk status på opgaver og initiativer i arbejdet med anerkendelse af realkompetencer Louise Lee Leth Chefkonsulent Malene Christophersen Fuldmægtig Ministeriet for Børn og Undervisning

Læs mere

2014/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016. Forslag. til

2014/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016. Forslag. til 2014/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr. 14/018392

Læs mere

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU?

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Inspirationskonference om IKV i AMU Transporterhvervets Uddannelser 23. september 2014 Lizzie Mærsk Nielsen Hvad er IKV i AMU? En MEGET stor hemmelighed for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Integrationsministeriet har anmodet om LO s bemærkninger til forslag til lov omdanskuddannelse

Integrationsministeriet har anmodet om LO s bemærkninger til forslag til lov omdanskuddannelse Sagsnr. 50.10-00-348 Vores ref. HBØ/kni Deres ref. 2002/5100-2 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att.: Peter S. Willadsen Den 17. januar 2003. + ULQJRYHUXGNDVWWLOIRUVODJWLOORYRPGDQVNXGGDQQHOVHWLOYRNVQHXGO

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering i relation til fag i almen voksenuddannelse og i de almengymnasiale uddannelser (IKVbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering i relation til fag i almen voksenuddannelse og i de almengymnasiale uddannelser (IKVbekendtgørelsen) BEK nr 453 af 10/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Underviningsmin., j.nr. 141.924.021 Senere ændringer til

Læs mere

AMU De danske arbejdsmarkedsuddannelser

AMU De danske arbejdsmarkedsuddannelser AMU De danske arbejdsmarkedsuddannelser Indledning Danmark er i dag et af de lande i verden, der har det højeste teknologiske niveau og står ved overgangen fra industrisamfund til vidensamfund. Det betyder,

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Forkortelse

Læs mere

L I G E S T I L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G

L I G E S T I L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 L 151 Bilag 1 Offentligt L I G E S T I L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G December 2009 Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU

PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU TUR s uddannelsesområde 2014 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk

Læs mere

o En månedlig præmie på 2.000 kr. i prøvetiden, dvs. op til tre gange 2.000 kr. såfremt eleven fastholdes i alle prøvetidens

o En månedlig præmie på 2.000 kr. i prøvetiden, dvs. op til tre gange 2.000 kr. såfremt eleven fastholdes i alle prøvetidens Departementschefens sekretariat Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 59 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes

Læs mere

Til udbydere af erhvervsuddannelser. 1. oktober 2014 Sags nr.: 067.76S.541. godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelsers grund- og hovedforløb

Til udbydere af erhvervsuddannelser. 1. oktober 2014 Sags nr.: 067.76S.541. godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelsers grund- og hovedforløb Til udbydere af erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Godkendelser

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11 Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2007-211-0002 Dato: 20. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 46 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. (Afgiftsmæssig ligestilling mellem offentlig og privat virksomhed

Læs mere

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test September 2015 Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Denne

Læs mere

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg PKRI/17-06-2014 Disposition Indledning Lovgrundlaget Den kommunale synsvinkel: mål for opgaveløsningen o Forberede til EGU og derefter EUD o Erhvervstræning med henblik

Læs mere