KONKURRENCE - OG FORBRUGERSTYRELSEN VI ARBEJDER FOR VÆKST OG HØJ FORBRUGERVELFÆRD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONKURRENCE - OG FORBRUGERSTYRELSEN 2015 - VI ARBEJDER FOR VÆKST OG HØJ FORBRUGERVELFÆRD"

Transkript

1 KONKURRENCE - OG FORBRUGERSTYRELSEN VI ARBEJDER FOR VÆKST OG HØJ FORBRUGERVELFÆRD

2 SIDE 3 Bedre rammer for vækst og høj forbrugervelfærd 2015 byder på store forandringer for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Vi får nye rammer for næsten alt, vi arbejder med og endnu bedre mulighed for at gøre en forskel. Den nye konkurrencelov træder i kraft og betyder blandt andet, at vores konkurrenceanalyser fremover referer til det nye konkurrenceråd i stedet for erhvervs- og vækstministeren. En ny lov om forbrugerklager vil give et smidigere klageforløb for erhvervslivet og forbrugerne, der samtidig får udvidet klageadgangen med 45 nye markeder. Danmarks første udbudslov skal vedtages i Folketinget og vil give mulighed for mere effektive offentlige indkøb til gavn for hele samfundet. Markedsføringsloven skal have et gennemgribende eftersyn, så forbrugere og erhvervsliv er sikret ensartede regler trods forskellige medier. Og så kan evalueringen af stormflodsordningen få stor betydning for vores sekretariat for Stormrådet. Ændringerne betyder, at vi i samarbejde med vores interessenter får endnu bedre mulighed for at skabe mere velfungerende markeder i Danmark. Velfungerende markeder er en afgørende drivkraft bag vækst og høj forbrugervelfærd til gavn for både forbrugerne, erhvervslivet og samfundet som helhed. Med ønske om et godt samarbejde! Agnete Gersing Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

3 SIDE 5 Godt samspil med omverdenen skaber værdi I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har vi fokus på, at vores samspil med omverdenen skaber værdi både for os selv og for andre. Vi gør os umage for at have gode relationer til vores samarbejdspartnere og være lyttende overfor omverdenen. Vi har for alvor slået ørerne ud på de sociale medier. For at få input fra interessenter, erhvervsliv, presse og borgere. Og for at kunne bidrage med vores viden og deltage mere aktivt i den aktuelle nyhedsstrøm og debat om, hvordan de danske markeder bliver mere velfungerende fremover. Vi lægger vægt på at forstå parterne i vores sager og på at forstå vores interessenter. Samtidig gør vi vores yderste for at få dem til at forstå os. Det er i sagens natur ikke altid muligt at nå til enighed med parter og interessenter, men vi tror på, at vi skaber mest værdi for alle, hvis vi forstår hinandens holdninger og ageren. Vi opsøger og bruger relevant viden, som andre måtte ligge inde med, og som vi kan drage nytte af i vores arbejde. Det kan være alt lige fra personlige erfaringer, bidrag fra samarbejdspartnere og eksperter samt store og små analyser. Endelig lægger vi vægt på at inddrage parter og interessenter tidligt og løbende i vores arbejdsprocesser eksempelvis når vi vejleder og informerer forbrugere, virksomheder og myndigheder. Her vælger vi blandt andet emnerne ud fra, hvad vores interessenter efterspørger mere viden om.

4 SIDE 6 SIDE 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i 2015 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder målrettet for at styrke konkurrencen og skabe høj forbrugervelfærd. Vi håndhæver blandt andet konkurrenceloven og forbrugerbeskyttelsesreglerne, og vi informerer og vejleder virksomheder og forbrugere. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil i 2015 have særligt fokus på:» At opspore karteller og andre alvorlige overtrædelser af konkurrenceloven og sørge for, at de bliver straffet. Vi vil have særligt fokus på brancher, hvor styrket konkurrence kan give store samfundsmæssige gevinster. Det gælder blandt andet dagligvarehandlen, bygge- og anlægssektoren, elmarkedet og sundhedssektoren.» At vejlede og informere om udbudsreglerne. Den nye udbudslov ventes at træde i kraft, og vi planlægger en omfattende vejledningsindsats på flere fronter for at sikre, at mulighederne for mere effektive udbud bliver udnyttet til gavn for både erhvervslivet og offentlige myndigheder.» At lave analyser med anbefalinger til, hvordan konkurrencen og forbrugerforholdene forbedres. Vi er i gang med analyser om blandt andet centraliserede offentlige indkøb, kviklån og offentlige myndigheders aktiviteter på kommercielle markeder. VORES ANALYSER REFERERER TIL DET NYE KONKURRENCERÅD FRA 1. JULI 2015» At lede og betjene markedsføringslovsudvalget, der skal revidere og modernisere markedsføringsloven, så den understøtter gode og ensartede forbrugerforhold i lyset af den teknologiske udvikling. Loven skal være enkel, overskuelig og ikke pålægge erhvervslivet unødvendige byrder. Lovudkastet skal afleveres til erhvervs- og vækstministeren primo 2016.» At implementere det nye forbrugerklagesystem, forudsat Folketinget vedtager det fremlagte lovforslag. Forslaget indebærer, at der i højere grad søges en fælles løsning mellem forbrugeren og den erhvervsdrivende. Og det udvider klageadgangen med 45 nye brancher. I dag håndteres forbrugerklager i Danmark af Forbrugerklagenævnet og 20 godkendte, private ankenævn.» At vejlede om konkurrencereglerne. Vi planlægger blandt andet en vejledning om, hvad virksomhederne kan gøre for at overholde konkurrencereglerne. Og vi underviser blandt andet offentlige myndigheder i, hvordan de spotter tegn på karteller.

5 SIDE 8 SIDE 9» At øge vores tilstedeværelse på sociale medier. Blandt andet skal ledelsen og centrale medarbejdere tweete om styrelsens resultater og deltage i den aktuelle nyhedsstrøm og debat om konkurrencen og forbrugerforholdene i Danmark.» At styrke vores information til forbrugere og virksomheder via den offentlige forbrugerportal, forbrug.dk, der blandt andet indeholder film om forbrugerforhold, råd, vejledning og hjælp til klager samt mulighed for live chat. I år udvikles særlige initiativer målrettet årige.» At understøtte konkurrencen om de offentlige opgaver og offentlig-privat samarbejde. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sekretariatsbetjener Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde, som blandt andet vil have fokus på den gode udbudskultur og på at dokumentere effekterne af samarbejdet.» At få det nye konkurrenceråd godt fra start fra 1. juli Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens konkurrenceanalyser vil desuden referere til det nye konkurrenceråd i stedet for erhvervs- og vækstministeren.» At evaluere stormflodsordningen på baggrund af erfaringerne med stormen Bodil. Stormflodsordningen stod sin første prøve med Bodil, som ramte Danmark i december I 2014 fik de ramte erstatning i henhold til Stormflodsordningen, som nu skal evalueres.» At behandle klager over sms- og kviklån. Det nye Ankenævnet for Finansieringsselskaber blev etableret primo 2015 og skal behandle klager over danske finansieringsselskaber, som ikke er ejet af et pengeinstitut og som udbyder fritstående lån til forbrugere, fx sms-lån eller kviklån. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er sekretariat for ankenævnet.» At sænke prislofterne og fastsætte effektiviseringskrav for landets vand- og spildevandsselskaber. Vi laver desuden et mere effektivt indberetningssystem til selskaberne. Det bidrager til at effektivisere sektoren til gavn for erhvervslivet og forbrugerne.» At være sekretariat for Forbrugerombudsmanden, der fører tilsyn med, at erhvervsdrivende overholder markedsføringsloven og anden forbrugerbeskyttende lovgivning. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i 2014 Vi har i 2014 leveret en lang række resultater, der alle har bidraget til at skabe vækst og højere forbrugervelfærd. Nedenfor er et udpluk af de væsentligste. Vi hjælper forbrugerne Forbrugerklagenævnet afsluttede sager i 2014 knap halvdelen med et forlig mellem forbrugeren og den erhvervsdrivende. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er sekretariat for Forbrugerklagenævnet, som behandler klager fra forbrugere på områder, hvor der ikke er private ankenævn. I 2014 besvarede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Forbruger-hotline samlet set personlige henvendelser fordelt på telefonopkald, opkald på chat og 298 henvendelser i spørgsmål-svar på den offentlige forbrugerportal forbrug.dk. I 2014 BESVAREDE FORBRUGER-HOTLINEN SAMLET SET PERSONLIGE HENVENDELSER 2014 var også året, hvor den nye forbrugeraftalelov trådte i kraft. Det betyder blandt andet, at forbrugere, som fortryder et netkøb, ikke får det fulde beløb retur, hvis de har brugt varen, så den er forringet i værdi. Forbrugerklagenævnet ventes inden længe at træffe afgørelse i de første sager herom. I 2014 satte den offentlige forbrugerportal, forbrug.dk, blandt andet fokus på de nye forbrugerregler, streaming-tjenester, bilsyn, dealsites samt på ti markeder, der volder forbrugerne problemer. Forbrug.dk vejleder forbrugerne om deres rettigheder og klagemuligheder og guider dem til at opnå den bedste handel. Regeringens ekspertudvalg for børn, unge og markedsføring afleverede sin rapport til erhvervs- og vækstministeren med anbefalinger til, hvordan forbrugerbeskyttelsen af børn og unge kan styrkes. Anbefalingerne har bl.a. medført, at markedsføringsloven i 2015 får et gennemgribende eftersyn. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens direktør var formand for udvalget.

6 SIDE 10 I 2014 fik Forbruger Europa omkring henvendelser fra forbrugere. 600 af henvendelserne blev oprettet som klagesager. Forbruger Europa er den danske myndighed, der er en del af det europæiske netværk af forbrugercentre, som håndterer forbrugerklager over varer eller ydelser købt over EU s grænser. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er sekretariat for Forbruger Europa. Vi laver lovforberedende arbejde Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdede i 2014 følgende lovforslag:» Ændring af konkurrenceloven, der blandt andet betyder, at det nuværende Konkurrencråd erstattes af et mindre konkurrenceråd med høj faglig kompetence. Ændringerne træder i kraft juli 2015.» Ændring af lov om stormflod og stormfald, der blandt andet betyder, at stormflodsordningens dækningsområde udvides til også at dække udgifter til genhusning, opmagasinering og flytning samt udbedring af skimmelsvamp. Loven trådte i kraft april 2014.» Ændring af Forbrugerklageloven, der blandt andet betyder en hurtigere, billigere og mere effektiv klagesagsbehandling med fokus på at mediere mellem forbrugerne og de erhvervsdrivende. Lovforslaget blev fremsat januar 2015 og ventes at træde i kraft oktober i år.» Danmarks første udbudslov. Et bredt sammensat udvalg har udarbejdet lovforslaget, der blandt andet skal sikre et samlet og overskueligt dansk regelsæt, der giver større fleksibilitet i udbudsprocessen og mulighed for mere effektive udbud. Lovforslaget, der implementerer EU s udbudsdirektiv, blev fremsat januar 2015 og ventes at træde i kraft oktober samme år. Vi griber ind over for skadelige fusioner Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkender større fusioner, og vi informerer og vejleder virksomheder om reglerne. Fusioner, der begrænser konkurrencen, kan blandt andet medføre betydelige prisstigninger til skade for både virksomheder og forbrugere. I 2014 godkendte vi 35 fusioner. Heraf krævede fem større undersøgelser. En enkelt fusionsanmeldelse blev godkendt med tilsagn det vil sige krav til, at virksomhederne skulle foretage en række væsentlige ændringer, der fjernede de skadelige forhold ved fusionen. Hvis virksomheder helt eller delvist gennemfører en fusion, før den er godkendt, sætter det den effektive fusionskontrol ud af kraft. Vi afslører overtrædelser af konkurrencereglerne Overtrædelser af konkurrencelovgivningen kan have store økonomiske konsekvenser for både forbrugere, virksomheder, myndigheder og for samfundet som helhed. Vi har særlig fokus på at afsløre karteller, som er meget skadelige for samfundet. Og for første gang afgjorde Konkurrencerådet, at to virksomheder brød konkurrenceloven, fordi de var begyndt at gennemføre deres fusion, før Konkurrencerådet havde godkendt fusionen.

7

8 SIDE 14 SIDE blev et år med mange og store bøder for overtrædelser af konkurrenceloven. 17 virksomheder og flere ledende medarbejdere betalte bøder for 24 millioner kroner det største antal bøder siden begyndelsen af 00 erne, hvor sagen om et omfattende elkartel kørte. Størstedelen af bøderne i 2014 blev givet i sagen om Det store byggekartel, hvor 28 virksomheder fra Storkøbenhavn har fået et bødeforlæg. Ændringen af Konkurrenceloven i 2013 hæver bødeniveauet markant, og indfører fængselsstraf på op til seks år i særligt grove kartelsager. Ingen af bøderne i de afsluttede sager i 2014 er udmålt efter rammerne i den nye lov, fordi overtrædelserne fandt sted, før lovændringen. 17 VIRKSOMHEDER OG FLERE LEDENDE MEDARBEJDERE BETALTE BØDER FOR I ALT 24 MILLIONER KRONER I STØRSTEDELEN AF BØDERNE BLEV GIVET I SAGEN OM DET STORE BYGGEKARTEL I 2014 gennemførte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 28 uanmeldte kontrolundersøgelser hos danske virksomheder. Kontrolundersøgelserne var et led i efterforskningen af fem sager. Konkurrencerådet traf ti afgørelser i større eller principielle sager. Otte af sagerne fik direkte effekt på de involverede virksomheder eller markeder, fordi Konkurrencerådet greb ind ved at udstede et påbud, forbyde en fusion eller godkende fusionen med tilsagn. Vi viser vejen til styrket konkurrence og højere forbrugervelfærd Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har også i 2014 offentliggjort en række analyser af konkurrence- og forbrugerforholdene i Danmark. Analyserne danner baggrund for en lang række anbefalinger, der har til formål at styrke konkurrencen og skabe høj forbrugervelfærd. Eksempler på analyser i 2014:» Fremtidens detailhandel» Betalingsservice» Forbrugerforholdene på 50 konkrete markeder» Fedtafgifter» Liberaliseringen af markedet for bilsyn» Udbud af togtrafik i Tyskland Vi understøtter konkurrence om offentlige opgaver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bidrager til at fremme konkurrencen om de offentlige opgaver gennem analyser, vejledning og information. Udbudslovsudvalget, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har været formand og sekretariat for, afleverede i december 2014 sin rapport til Erhvervs- og Vækstministeren. I rapporten indgik også udvalgets forslag til en ny dansk udbudslov, der skal sikre mere fleksible og effektive udbudsprocedurer. I 2014 udgav Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen otte nye vejledninger om udbudsreglerne og offentlig-privat samarbejde (OPS). Og som sekretariat for Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde udgav Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen analyserne:» Udbudskulturen i Danmark» Omfanget af og erfaringer med kontrolbud af EU-udbud» Omfanget af og erfaringer med annullationer af EU-udbud Vi er sekretariat for Forbrugerombudsmanden Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er sekretariat for Forbrugerombudsmanden, der blandt andet fører tilsyn med markedsføringsloven og anden forbrugerbeskyttende lovgivning. Forbrugerombudsmanden søger at opnå resultater til gavn for de kollektive forbrugerinteresser i sager, der vedrører vildledende markedsføring, aftalevilkår, spam mv. I 2014 modtog Forbrugerombudsmanden klager. Alene på det finansielle område afsluttede Forbrugerombudsmanden 505 sager, hvilket især var en følge af 2013-forliget om Roskilde Bank. Derudover har Forbrugerombudsmanden udgivet en række vejledninger og retningslinjer. På det internationale område indgik Apple og Google i 2014 en aftale med EU-medlemslandene og Kommissionen om at ændre standardindstillingerne i mobilspil for at forhindre børns dyre tilkøb af de såkaldte in-apps. Sagen blev taget op på Forbrugerombudsmandens initiativ. Vi står klar ved oversvømmelser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er sekretariat for Stormrådet. Stormrådet afgør, om der kan udbetales erstatning efter oversvømmelser og tilskud til genplantning efter stormfald.

9 SIDE 17 Om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen håndhæver konkurrencelovgivningen. Styrelsen opsporer og griber ind over for overtrædelser af konkurrenceloven, godkender større fusioner og informerer og vejleder virksomheder om reglerne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er sekretariat for Forbrugerombudsmanden, der fører tilsyn med markedsføringsloven og en række forbrugerbeskyttelsesregler. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fører tilsyn med selskaber, som er omfattet af vandsektorloven. Det indebærer blandt andet, at styrelsen årligt stiller krav om effektiviseringer af de enkelte vandselskaber. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen behandler klager fra forbrugere over køb af varer og tjenesteydelser og vejleder på telefon og net om almindelige forbrugerspørgsmål. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejder analyser af offentligt-privat samarbejde og vejleder om udbudsreglerne. Rådet er også klageinstans og fører tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager. I 2014 behandlede Stormrådet omkring 125 oversvømmelsessager og omkring 100 klager over forsikringsselskabers behandling af stormflodssager. Derudover vejleder Stormrådet dagligt forsikringsselskaber og forbrugere om spørgsmål vedrørende stormflodsordningen. Vi understøtter mere effektive vandselskaber Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen huser Forsyningssekretariatet. Danmarks største drikkeog spildevandsselskaber er naturlige monopoler, og Forsyningssekretariatet fastsætter blandt andet prislofter og effektiviseringskrav for dem, så danskerne får billigere vand. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sekretariatsbetjener Konkurrencerådet, Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde, Forsyningssekretariatet, Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet, Forbruger Europa, Stormrådet, Ankenævnet på Energiområdet, Ankenævnet for Bedemandsbranchen og Ankenævnet for Finansieringsselskaber. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bidrager til udvikling af ny politik og regulering. Styrelsen analyserer markedsforhold ud fra både konkurrence- og forbrugervinkler, kommer med anbefalinger og formidler information til forbrugere og virksomheder. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er en del af Erhvervs- og Vækstministeriet. Vi laver lovforberedende arbejde og ministerbetjening. På en række områder er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen politisk uafhængig. I 2014 stillede Forsyningssekretariatet krav om, at 330 drikke- og spildevandsselskaber skal effektivisere deres drift for samlet 200 millioner kroner til gavn for forbrugerne.

10 VORES ARBEJDE SKAL HAVE TYDELIG EFFEKT FOR VIRKSOMHEDER OG FORBRUGERE Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har 282 medarbejdere

11 April 2015 Oplag 1000 stk. Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk A/S Brochuren er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Tlf

KONKURRENCE - OG FORBRUGERSTYRELSEN 2014 - VI ARBEJDER FOR VELFUNGERENDE MARKEDER

KONKURRENCE - OG FORBRUGERSTYRELSEN 2014 - VI ARBEJDER FOR VELFUNGERENDE MARKEDER KONKURRENCE - OG FORBRUGERSTYRELSEN 2014 - VI ARBEJDER FOR VELFUNGERENDE MARKEDER MISSION VI ARBEJDER FOR VELFUNGERENDE MARKEDER VISION VÆKST OG HØJ FORBRUGERVELFÆRD SIDE 3 Forord Velfungerende markeder,

Læs mere

KONKURRENCE - OG FORBRUGERSTYRELSEN VI ARBEJDER FOR VÆKST OG HØJ FORBRUGERVELFÆRD

KONKURRENCE - OG FORBRUGERSTYRELSEN VI ARBEJDER FOR VÆKST OG HØJ FORBRUGERVELFÆRD KONKURRENCE - OG FORBRUGERSTYRELSEN 2016 - VI ARBEJDER FOR VÆKST OG HØJ FORBRUGERVELFÆRD SIDE 3 Et Danmark i vækst kræver velfungerende markeder med god adgang til at deltage i international handel og

Læs mere

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI 2011-2013 Strategi for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2011-2013 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blev etableret ved en fusion af Konkurrencestyrelsen

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

1. Påtegning. Det tilkendegives hermed:

1. Påtegning. Det tilkendegives hermed: Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1. Præsentation af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen... 4 2.2. Årets faglige resultater... 6 2.3. Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område.

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område. Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område. 8. oktober 2014 Regeringen præsenterede i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag

Læs mere

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information Faktaark 20. august 2012 Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg Regeringens forbrugerpolitiske eftersyn indeholder 23 initiativer fordelt på fire hovedområder: - Information - Klagemuligheder

Læs mere

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark.

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 40 endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 10. januar 2017 Samråd i ERU den 10. januar 2017 Spørgsmål A-F

Læs mere

1 Påtegning. Det tilkendegives hermed:

1 Påtegning. Det tilkendegives hermed: Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 1 Påtegning... 3 2 Beretning... 4 2.1. Præsentation af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen... 4 2.2. Årets faglige resultater... 6 2.3. Årets økonomiske resultat... 8

Læs mere

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab KL og Danske Regioners mærkesager EU-Kommissionen har igangsat en revidering af EU s udbudsregler. Det er tiltrængt. For der er behov for

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til Til lovforslag nr. L 118 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015 Forslag til Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Laura Svaneklink, chefkonsulent lans@di.dk JANUAR 2017 Bertil Egger Beck, konsulent beeb@di.dk Peter Beyer Østergaard, student pebo@di.dk Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Kommuner og andre offentlige

Læs mere

----- Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att.: Anne Bjorholm Eckhoff. Vejledende udtalelse om opstilling af el-ladestationer

----- Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att.: Anne Bjorholm Eckhoff. Vejledende udtalelse om opstilling af el-ladestationer -------csrtj ' ----- KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att.: Anne Bjorholm Eckhoff Dato: 13. februar 2013 Sag: ITE-12/06601-5 Vejledende udtalelse om opstilling

Læs mere

Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012

Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012 Notat Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012 1. Bedre forbrugerbeskyttelse af børn og unge Vi er positive overfor forslaget om at afdække behovet for bedre beskyttelse

Læs mere

Markedsføringsloven har fået et hovedeftersyn og er blevet mere brugervenlig

Markedsføringsloven har fået et hovedeftersyn og er blevet mere brugervenlig VELFUNGERENDE MARKEDER 06 2017 Markedsføringsloven har fået et hovedeftersyn og er blevet mere brugervenlig Markedsføringsloven har fået et hovedefter syn, som bringer den i overensstemmelse med EU-reguleringen.

Læs mere

ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL?

ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? SIDE 2 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Februar 2015 Oplag 1000 stk. ISBN 978-87-7029-595-6 Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk A/S Brochuren er udarbejdet af Konkurrence- og

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Pia Ziegler, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Forenklet klagesystem for udbud - ændringer i klagesystemet

Pia Ziegler, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Forenklet klagesystem for udbud - ændringer i klagesystemet Pia Ziegler, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forenklet klagesystem for udbud - ændringer i klagesystemet Agenda I. Baggrund arbejdsgruppen om serviceeftersyn af det danske klagesystem for udbud II.

Læs mere

Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017

Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017 KFST uafhængig konkurrencemyndighed VELFUNGERENDE MARKEDER 08 2017 Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) har et ønske om at være mere åben om prioritering

Læs mere

FRI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov

FRI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jakobsens Vej 35 2500 Valby Att. Signe Schmidt Ref.: HG/hg E-mail: hg@frinet.dk 7. januar 2015 Sendt pr. e-mail til rzn@kfst.dk FRI s høringssvar til udkast til

Læs mere

Konkurrence, vækst og velstand

Konkurrence, vækst og velstand Konkurrence, vækst og velstand Professor Philipp Schröder, PhD Aarhus Universitet, medlem af Konkurrencerådet Årsdage for offentligt indkøb - 2. marts 2017 Konkurrence? Vækst og velstand BNP=Værditilvækst

Læs mere

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ Markedsføringsloven har været til hovedeftersyn. Erhvervs- og vækstministeren har den 1. juli offentliggjort en rapport, som indeholder et udkast til lovforslag til en ny markedsføringslov,

Læs mere

DI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov

DI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov 8. januar 2015 ANBR DI-2014-08011 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jakobsens Vej 35 2500 Valby Att. Signe Schmidt Brevet er sendt pr. e-mail til rzn@kfst.dk DI s høringssvar til udkast til forslag

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 138 Bilag 19 Offentligt (02) STORMFLOD 6/12-2013 En natur-katastrofe!!!

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 138 Bilag 19 Offentligt (02) STORMFLOD 6/12-2013 En natur-katastrofe!!! Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 138 Bilag 19 Offentligt (02) STORMFLOD 6/12-2013 En natur-katastrofe!!! Forslag til Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald L 138 Positive ændringer:

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Indledning Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Indledning Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 206 Offentligt 22. marts 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 22. marts 2011 samrådsspørgsmål X-Z af 24. februar 2011, stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

Kravspecifikation rammeaftale 2 Lederudvikling og -coaching

Kravspecifikation rammeaftale 2 Lederudvikling og -coaching Bilag 2 Kravspecifikation rammeaftale 2 Lederudvikling og -coaching 1. Generelt om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er en uafhængig konkurrencemyndighed under Erhvervsministeriet.

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Kommissorium. for. Udvalg til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne

Kommissorium. for. Udvalg til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne 24. november 2014 Kommissorium for Udvalg til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne Baggrund Store dele af Danmark blev ramt af stormen Bodil den 5.-6. december 2013, der

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1)

Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1) LOV nr 524 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. april 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 14/11801 Senere

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 40 Bilag 3 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF MARKEDSFØRINGSLOVEN

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 40 Bilag 3 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF MARKEDSFØRINGSLOVEN Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 40 Bilag 3 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF MARKEDSFØRINGSLOVEN NY STRUKTUR FOR LOVEN MED TEMATISKE KAPITLER 1. Indledende bestemmelser om lovens anvendelsesområde

Læs mere

Grundlag for erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsens tale ved Produktivitetskommissionens konference den 6. juni 2013

Grundlag for erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsens tale ved Produktivitetskommissionens konference den 6. juni 2013 Grundlag for erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsens tale ved Produktivitetskommissionens konference den 6. juni 2013 KUN DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Tak for ordet. Jeg vil gerne - som Pia

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen om revision af direktiv 2006/114/EF om vildledende og sammenlignende markedsføring (KOM(2012) 702 endelig)

Meddelelse fra Kommissionen om revision af direktiv 2006/114/EF om vildledende og sammenlignende markedsføring (KOM(2012) 702 endelig) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 122 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 4. januar 2013 Meddelelse fra Kommissionen om revision af direktiv 2006/114/EF

Læs mere

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info]

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

Kravspecifikation for oversættelsesopgaver for styrelser under Erhvervsministeriet

Kravspecifikation for oversættelsesopgaver for styrelser under Erhvervsministeriet Dato: 9. februar 2017 Sag: OK-17/00896 Kravspecifikation for oversættelsesopgaver for styrelser under Erhvervsministeriet KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Beskrivelse af de ordregivende myndigheder

Læs mere

Forslag til ny markedsføringslov

Forslag til ny markedsføringslov Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Att.: Chefkonsulent Susanne Aamann 24. august 2016 Forslag til ny markedsføringslov Hermed fremsendes Dansk Erhvervs bemærkninger til høringen over forslaget til ny markedsføringslov.

Læs mere

PJECE Udbudskultur 2015

PJECE Udbudskultur 2015 PJECE Udbudskultur 2015 Dato: 8. oktober 2015 Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-privat Samarbejde UDBUDSKULTUR Indhold 1 Udbudskultur En tværgående opsamling på analyser fra Rådet for Offentlig-Privat

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 14. 1 På et velfungerende marked konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere let og trygt. På et velfungerende marked tilskyndes virksomhederne til hele tiden at forbedre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Stormrådets afgørelse Stormrådet har besluttet, at du får delvis medhold i din klage, således at gøres opmærksom på den uhensigtsmæssige behandling

Stormrådets afgørelse Stormrådet har besluttet, at du får delvis medhold i din klage, således at gøres opmærksom på den uhensigtsmæssige behandling AFGØRELSE FRA STORMRÅDET Stormrådet Dato: 15. november 2016 Skadelidte: Skadessted: Forsikringsselskab: Klageemne: Klage over sagsbehandling og affugtning Stormrådet har behandlet og afgjort din klage

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

Status for Elreguleringsudvalgets anbefalinger til ny regulering af elforsyningssektoren

Status for Elreguleringsudvalgets anbefalinger til ny regulering af elforsyningssektoren Dato 28. september 2016 Baggrundsnotat Status for Elreguleringsudvalgets anbefalinger til ny regulering af elforsyningssektoren Notatet er en opfølgning på det første møde i Energikommissionen den 9. maj

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere

Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere Borgeren skal stå stærkere 2 Borgeren skal stå stærkere Borgeren skal stå stærkere 3 Fuld omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde Reglerne i dag

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet Politisk nyt Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet 8. maj 2015 1 Præsentation Afdelingschef ved Beskæftigelsesministeriet i Center

Læs mere

Agnete Gersing 11. MARTS 2015. Hvad er de væsentligste ændringer, og hvad betyder de for dig? Den nye udbudslov DEN NYE UDBUDSLOV

Agnete Gersing 11. MARTS 2015. Hvad er de væsentligste ændringer, og hvad betyder de for dig? Den nye udbudslov DEN NYE UDBUDSLOV 11. MARTS 2015 Agnete Gersing Den nye udbudslov Hvad er de væsentligste ændringer, og hvad betyder de for dig? DEN NYE UDBUDSLOV Agenda 1. Kort om baggrund 2. Væsentligste ændringer 3. Videre proces Kort

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen. Job- og kravprofil

Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen. Job- og kravprofil Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen Job- og kravprofil Dato: 18. marts 2010 Konsulenter: Tina Overgaard og Maja Bjerregaard Have AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov 9. december 2010 Nyhedsbrev IP & Technology Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov Et næsten enigt Folketing vedtog den 4. juni 2010 en lovpakke bestående af fire love, som når, de

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Faxe Kommune Att. Arne Denwers.

Faxe Kommune Att. Arne Denwers. Faxe Kommune Att. Arne Denwers 4. september 2015 Sag 15/08352 / AMS E-mail: arde@faxekommune.dk kommunen@faxekommune.dk Ophævelse af stoplovsafgørelser for Faxe Kommune for 2007-2012 samt reviderede stoplovsafgørelser

Læs mere

UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION

UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION side 1 UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION 24. NOVEMBER 2014 Line Markert, advokat KAN VI BRUGE TAKSTFINANSIEREDE MIDLER TIL UDVIKLING AF VANDTEKNOLOGIER? side 2 DE JURIDISKE RAMMER I SKEMAFORM

Læs mere

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG? ADFÆRD SIDE 1 OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD? Offentlige myndigheder kan bringe virksomheder og brancheforeninger på kant med loven Offentlige myndigheder

Læs mere

Indførelse af et straflempelsesprogram Mulighed for at besigtige lommer og tasker under en kontrolundersøgelse

Indførelse af et straflempelsesprogram Mulighed for at besigtige lommer og tasker under en kontrolundersøgelse 23. januar 2007 Aftale mellem Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en styrkelse af konkurrencen Effektiv konkurrence er en

Læs mere

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Dato: 6. maj 2013 Sag: MEDS-12/06669-11 Sagsbehandler: MST/ KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Danske Svineproducenters prisportal

Læs mere

- Orientering og uddybning af forliget

- Orientering og uddybning af forliget En ny og forbedret regulering af den danske vandsektor - Orientering og uddybning af forliget Kontorchef Inger Bergmann, Naturstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet Dagsorden 1. Baggrund for vandsektorforliget

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Kraftvarmedag. Foreningen Danske Kraftvarmeværker. Jørgen G. Jørgensen Medlem af Energitilsynet

Kraftvarmedag. Foreningen Danske Kraftvarmeværker. Jørgen G. Jørgensen Medlem af Energitilsynet Kraftvarmedag Foreningen Danske Kraftvarmeværker Jørgen G. Jørgensen Medlem af Energitilsynet Energiområdet : Folketing, ministerium, myndigheder og klageinstanser Folketinget Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Tak for invitationen til teknisk gennemgang af forslaget til ændring af konkurrenceloven.

Tak for invitationen til teknisk gennemgang af forslaget til ændring af konkurrenceloven. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18 L 6 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Teknisk gennemgang af forslag til ændring af konkurrenceloven (L

Læs mere

Forslag. til. I konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 700 af 18. juni 2013, foretages følgende ændringer:

Forslag. til. I konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 700 af 18. juni 2013, foretages følgende ændringer: Udkast 10. juli 2014 Forslag til Lov om ændring af konkurrenceloven (Forlængelse af tidsfrist for behandling af fusioner, bestyrelse for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, offentliggørelse af domme om

Læs mere

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på:

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: Rådgiveransvar Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: mulighederne for at søge erstatning i de tilfælde, hvor mangelfuld rådgivning om finansielle

Læs mere

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober 2010.

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse Frem mod en indre markedspakke fremlagt d. 27. oktober 2010. Indre Markeds Center Att.: Maja Svankjær Thagaard og Susanne Bo Christensen 10. november 2010 Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 41 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 14. december 2015 [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del samrådsspørgsmål

Læs mere

Samråd i ERU den 17. juni spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen (EL) om Betalingsservice.

Samråd i ERU den 17. juni spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen (EL) om Betalingsservice. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 290 Offentligt NOTAT 17. juni 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ERU den 17. juni 2013 - spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen

Læs mere

Aftale om samarbejde i konkurrencesager

Aftale om samarbejde i konkurrencesager OBS! Denne aftale er ikke trådt i kraft. Danmark kan først tiltræde den nye nordiske aftale endeligt, hvis der kommer hjemmel til det i den danske konkurrencelov. Regeringen venter at fremsætte lovforslag

Læs mere

Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh. Konsortier. - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013

Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh. Konsortier. - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013 Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh Konsortier - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013 Agenda 1. Brug af konsortier 2. Konsortier og konkurrenceloven 3. Opsummering og anbefalinger Brug af konsortier

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning)

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 138 Bilag 3 Offentligt (01) Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1)

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1) BEK nr 1084 af 14/09/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Familie- og Forbrugermin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 2007-101/1-1000 Senere

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

SÅDAN BLEV DEN NYE UDBUDSLOV TIL PARTNER ANJA PIENING MEDLEM AF UDBUDSLOVSUDVALGET

SÅDAN BLEV DEN NYE UDBUDSLOV TIL PARTNER ANJA PIENING MEDLEM AF UDBUDSLOVSUDVALGET SÅDAN BLEV DEN NYE UDBUDSLOV TIL PARTNER ANJA PIENING MEDLEM AF UDBUDSLOVSUDVALGET 11. marts 2015 REJSEN HELT KORT Kommissorium fra Erhvervs- og Vækstministeriet der satte rammerne for arbejdet med udbudsloven,

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

ÆNDRING AF KONKURRENCELOVEN - INDFØRELSE AF FÆNGSELSSTRAF. Ved partner Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg og advokat Mark Gall

ÆNDRING AF KONKURRENCELOVEN - INDFØRELSE AF FÆNGSELSSTRAF. Ved partner Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg og advokat Mark Gall ÆNDRING AF KONKURRENCELOVEN - INDFØRELSE AF FÆNGSELSSTRAF Ved partner Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg og advokat Mark Gall EMNER Ændring af konkurrenceloven Indførelse af fængselsstraf Væsentlig skærpelse

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. NK-Vand A/S Att.: Danijel Nedeljkovic Ved Fjorden 18 4700 Næstved Den 13. september 2017 Sag nr. 17/00261 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste år modtog

Læs mere

Konkurrencesager i tal

Konkurrencesager i tal Søg Side 1 af 7 Søg SØG I VORES VIDEN Afgørelser, vejledninger, udgivelser, sider m.v. KONKURRENCEFORHOLD FORBRUGERFORHOLD OFFENTLIG KONKURRENCE VANDTILSYN OM OS Søg på KFST PRESSE JOB AFGØRELSER UDGIVELSER

Læs mere

Deleøkonomi i Danmark. Strategi for vækst gennem deleøkonomi kort fortalt

Deleøkonomi i Danmark. Strategi for vækst gennem deleøkonomi kort fortalt Deleøkonomi i Danmark Strategi for vækst gennem deleøkonomi kort fortalt OKTOBER 2017 Deleøkonomi i Danmark Strategi for vækst gennem deleøkonomi kort fortalt OKTOBER 2017 2017/18:4 Oktober 2017 Erhvervsministeriet

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Hørsholm Vand ApS Att.: Gitte Benner Christensen Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00193 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Ikast Vandforsyning A.m.b.A Att.: Lars Nørgaard Kildevej 40 7430 Ikast Den 13. september 2017 Sag nr. 17/00196 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste år modtog

Læs mere

Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler mv. i offentlig høring.

Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler mv. i offentlig høring. 27. november 2009 mqf Konkurrencestyrelsen Att.: Carina Risvig Hansen Nyropsgade 30 1780 København V Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber. Dato: 13. august 2012 Sag: ITE-12/06453 Sagsbehandler: /MOH, LVS KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007.

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. Nye annonceringsregler Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. De nye udbudsregler De nye regler om offentliggørelse og udbud

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere