KONKURRENCE - OG FORBRUGERSTYRELSEN VI ARBEJDER FOR VÆKST OG HØJ FORBRUGERVELFÆRD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONKURRENCE - OG FORBRUGERSTYRELSEN 2015 - VI ARBEJDER FOR VÆKST OG HØJ FORBRUGERVELFÆRD"

Transkript

1 KONKURRENCE - OG FORBRUGERSTYRELSEN VI ARBEJDER FOR VÆKST OG HØJ FORBRUGERVELFÆRD

2 SIDE 3 Bedre rammer for vækst og høj forbrugervelfærd 2015 byder på store forandringer for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Vi får nye rammer for næsten alt, vi arbejder med og endnu bedre mulighed for at gøre en forskel. Den nye konkurrencelov træder i kraft og betyder blandt andet, at vores konkurrenceanalyser fremover referer til det nye konkurrenceråd i stedet for erhvervs- og vækstministeren. En ny lov om forbrugerklager vil give et smidigere klageforløb for erhvervslivet og forbrugerne, der samtidig får udvidet klageadgangen med 45 nye markeder. Danmarks første udbudslov skal vedtages i Folketinget og vil give mulighed for mere effektive offentlige indkøb til gavn for hele samfundet. Markedsføringsloven skal have et gennemgribende eftersyn, så forbrugere og erhvervsliv er sikret ensartede regler trods forskellige medier. Og så kan evalueringen af stormflodsordningen få stor betydning for vores sekretariat for Stormrådet. Ændringerne betyder, at vi i samarbejde med vores interessenter får endnu bedre mulighed for at skabe mere velfungerende markeder i Danmark. Velfungerende markeder er en afgørende drivkraft bag vækst og høj forbrugervelfærd til gavn for både forbrugerne, erhvervslivet og samfundet som helhed. Med ønske om et godt samarbejde! Agnete Gersing Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

3 SIDE 5 Godt samspil med omverdenen skaber værdi I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har vi fokus på, at vores samspil med omverdenen skaber værdi både for os selv og for andre. Vi gør os umage for at have gode relationer til vores samarbejdspartnere og være lyttende overfor omverdenen. Vi har for alvor slået ørerne ud på de sociale medier. For at få input fra interessenter, erhvervsliv, presse og borgere. Og for at kunne bidrage med vores viden og deltage mere aktivt i den aktuelle nyhedsstrøm og debat om, hvordan de danske markeder bliver mere velfungerende fremover. Vi lægger vægt på at forstå parterne i vores sager og på at forstå vores interessenter. Samtidig gør vi vores yderste for at få dem til at forstå os. Det er i sagens natur ikke altid muligt at nå til enighed med parter og interessenter, men vi tror på, at vi skaber mest værdi for alle, hvis vi forstår hinandens holdninger og ageren. Vi opsøger og bruger relevant viden, som andre måtte ligge inde med, og som vi kan drage nytte af i vores arbejde. Det kan være alt lige fra personlige erfaringer, bidrag fra samarbejdspartnere og eksperter samt store og små analyser. Endelig lægger vi vægt på at inddrage parter og interessenter tidligt og løbende i vores arbejdsprocesser eksempelvis når vi vejleder og informerer forbrugere, virksomheder og myndigheder. Her vælger vi blandt andet emnerne ud fra, hvad vores interessenter efterspørger mere viden om.

4 SIDE 6 SIDE 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i 2015 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder målrettet for at styrke konkurrencen og skabe høj forbrugervelfærd. Vi håndhæver blandt andet konkurrenceloven og forbrugerbeskyttelsesreglerne, og vi informerer og vejleder virksomheder og forbrugere. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil i 2015 have særligt fokus på:» At opspore karteller og andre alvorlige overtrædelser af konkurrenceloven og sørge for, at de bliver straffet. Vi vil have særligt fokus på brancher, hvor styrket konkurrence kan give store samfundsmæssige gevinster. Det gælder blandt andet dagligvarehandlen, bygge- og anlægssektoren, elmarkedet og sundhedssektoren.» At vejlede og informere om udbudsreglerne. Den nye udbudslov ventes at træde i kraft, og vi planlægger en omfattende vejledningsindsats på flere fronter for at sikre, at mulighederne for mere effektive udbud bliver udnyttet til gavn for både erhvervslivet og offentlige myndigheder.» At lave analyser med anbefalinger til, hvordan konkurrencen og forbrugerforholdene forbedres. Vi er i gang med analyser om blandt andet centraliserede offentlige indkøb, kviklån og offentlige myndigheders aktiviteter på kommercielle markeder. VORES ANALYSER REFERERER TIL DET NYE KONKURRENCERÅD FRA 1. JULI 2015» At lede og betjene markedsføringslovsudvalget, der skal revidere og modernisere markedsføringsloven, så den understøtter gode og ensartede forbrugerforhold i lyset af den teknologiske udvikling. Loven skal være enkel, overskuelig og ikke pålægge erhvervslivet unødvendige byrder. Lovudkastet skal afleveres til erhvervs- og vækstministeren primo 2016.» At implementere det nye forbrugerklagesystem, forudsat Folketinget vedtager det fremlagte lovforslag. Forslaget indebærer, at der i højere grad søges en fælles løsning mellem forbrugeren og den erhvervsdrivende. Og det udvider klageadgangen med 45 nye brancher. I dag håndteres forbrugerklager i Danmark af Forbrugerklagenævnet og 20 godkendte, private ankenævn.» At vejlede om konkurrencereglerne. Vi planlægger blandt andet en vejledning om, hvad virksomhederne kan gøre for at overholde konkurrencereglerne. Og vi underviser blandt andet offentlige myndigheder i, hvordan de spotter tegn på karteller.

5 SIDE 8 SIDE 9» At øge vores tilstedeværelse på sociale medier. Blandt andet skal ledelsen og centrale medarbejdere tweete om styrelsens resultater og deltage i den aktuelle nyhedsstrøm og debat om konkurrencen og forbrugerforholdene i Danmark.» At styrke vores information til forbrugere og virksomheder via den offentlige forbrugerportal, forbrug.dk, der blandt andet indeholder film om forbrugerforhold, råd, vejledning og hjælp til klager samt mulighed for live chat. I år udvikles særlige initiativer målrettet årige.» At understøtte konkurrencen om de offentlige opgaver og offentlig-privat samarbejde. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sekretariatsbetjener Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde, som blandt andet vil have fokus på den gode udbudskultur og på at dokumentere effekterne af samarbejdet.» At få det nye konkurrenceråd godt fra start fra 1. juli Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens konkurrenceanalyser vil desuden referere til det nye konkurrenceråd i stedet for erhvervs- og vækstministeren.» At evaluere stormflodsordningen på baggrund af erfaringerne med stormen Bodil. Stormflodsordningen stod sin første prøve med Bodil, som ramte Danmark i december I 2014 fik de ramte erstatning i henhold til Stormflodsordningen, som nu skal evalueres.» At behandle klager over sms- og kviklån. Det nye Ankenævnet for Finansieringsselskaber blev etableret primo 2015 og skal behandle klager over danske finansieringsselskaber, som ikke er ejet af et pengeinstitut og som udbyder fritstående lån til forbrugere, fx sms-lån eller kviklån. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er sekretariat for ankenævnet.» At sænke prislofterne og fastsætte effektiviseringskrav for landets vand- og spildevandsselskaber. Vi laver desuden et mere effektivt indberetningssystem til selskaberne. Det bidrager til at effektivisere sektoren til gavn for erhvervslivet og forbrugerne.» At være sekretariat for Forbrugerombudsmanden, der fører tilsyn med, at erhvervsdrivende overholder markedsføringsloven og anden forbrugerbeskyttende lovgivning. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i 2014 Vi har i 2014 leveret en lang række resultater, der alle har bidraget til at skabe vækst og højere forbrugervelfærd. Nedenfor er et udpluk af de væsentligste. Vi hjælper forbrugerne Forbrugerklagenævnet afsluttede sager i 2014 knap halvdelen med et forlig mellem forbrugeren og den erhvervsdrivende. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er sekretariat for Forbrugerklagenævnet, som behandler klager fra forbrugere på områder, hvor der ikke er private ankenævn. I 2014 besvarede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Forbruger-hotline samlet set personlige henvendelser fordelt på telefonopkald, opkald på chat og 298 henvendelser i spørgsmål-svar på den offentlige forbrugerportal forbrug.dk. I 2014 BESVAREDE FORBRUGER-HOTLINEN SAMLET SET PERSONLIGE HENVENDELSER 2014 var også året, hvor den nye forbrugeraftalelov trådte i kraft. Det betyder blandt andet, at forbrugere, som fortryder et netkøb, ikke får det fulde beløb retur, hvis de har brugt varen, så den er forringet i værdi. Forbrugerklagenævnet ventes inden længe at træffe afgørelse i de første sager herom. I 2014 satte den offentlige forbrugerportal, forbrug.dk, blandt andet fokus på de nye forbrugerregler, streaming-tjenester, bilsyn, dealsites samt på ti markeder, der volder forbrugerne problemer. Forbrug.dk vejleder forbrugerne om deres rettigheder og klagemuligheder og guider dem til at opnå den bedste handel. Regeringens ekspertudvalg for børn, unge og markedsføring afleverede sin rapport til erhvervs- og vækstministeren med anbefalinger til, hvordan forbrugerbeskyttelsen af børn og unge kan styrkes. Anbefalingerne har bl.a. medført, at markedsføringsloven i 2015 får et gennemgribende eftersyn. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens direktør var formand for udvalget.

6 SIDE 10 I 2014 fik Forbruger Europa omkring henvendelser fra forbrugere. 600 af henvendelserne blev oprettet som klagesager. Forbruger Europa er den danske myndighed, der er en del af det europæiske netværk af forbrugercentre, som håndterer forbrugerklager over varer eller ydelser købt over EU s grænser. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er sekretariat for Forbruger Europa. Vi laver lovforberedende arbejde Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdede i 2014 følgende lovforslag:» Ændring af konkurrenceloven, der blandt andet betyder, at det nuværende Konkurrencråd erstattes af et mindre konkurrenceråd med høj faglig kompetence. Ændringerne træder i kraft juli 2015.» Ændring af lov om stormflod og stormfald, der blandt andet betyder, at stormflodsordningens dækningsområde udvides til også at dække udgifter til genhusning, opmagasinering og flytning samt udbedring af skimmelsvamp. Loven trådte i kraft april 2014.» Ændring af Forbrugerklageloven, der blandt andet betyder en hurtigere, billigere og mere effektiv klagesagsbehandling med fokus på at mediere mellem forbrugerne og de erhvervsdrivende. Lovforslaget blev fremsat januar 2015 og ventes at træde i kraft oktober i år.» Danmarks første udbudslov. Et bredt sammensat udvalg har udarbejdet lovforslaget, der blandt andet skal sikre et samlet og overskueligt dansk regelsæt, der giver større fleksibilitet i udbudsprocessen og mulighed for mere effektive udbud. Lovforslaget, der implementerer EU s udbudsdirektiv, blev fremsat januar 2015 og ventes at træde i kraft oktober samme år. Vi griber ind over for skadelige fusioner Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkender større fusioner, og vi informerer og vejleder virksomheder om reglerne. Fusioner, der begrænser konkurrencen, kan blandt andet medføre betydelige prisstigninger til skade for både virksomheder og forbrugere. I 2014 godkendte vi 35 fusioner. Heraf krævede fem større undersøgelser. En enkelt fusionsanmeldelse blev godkendt med tilsagn det vil sige krav til, at virksomhederne skulle foretage en række væsentlige ændringer, der fjernede de skadelige forhold ved fusionen. Hvis virksomheder helt eller delvist gennemfører en fusion, før den er godkendt, sætter det den effektive fusionskontrol ud af kraft. Vi afslører overtrædelser af konkurrencereglerne Overtrædelser af konkurrencelovgivningen kan have store økonomiske konsekvenser for både forbrugere, virksomheder, myndigheder og for samfundet som helhed. Vi har særlig fokus på at afsløre karteller, som er meget skadelige for samfundet. Og for første gang afgjorde Konkurrencerådet, at to virksomheder brød konkurrenceloven, fordi de var begyndt at gennemføre deres fusion, før Konkurrencerådet havde godkendt fusionen.

7

8 SIDE 14 SIDE blev et år med mange og store bøder for overtrædelser af konkurrenceloven. 17 virksomheder og flere ledende medarbejdere betalte bøder for 24 millioner kroner det største antal bøder siden begyndelsen af 00 erne, hvor sagen om et omfattende elkartel kørte. Størstedelen af bøderne i 2014 blev givet i sagen om Det store byggekartel, hvor 28 virksomheder fra Storkøbenhavn har fået et bødeforlæg. Ændringen af Konkurrenceloven i 2013 hæver bødeniveauet markant, og indfører fængselsstraf på op til seks år i særligt grove kartelsager. Ingen af bøderne i de afsluttede sager i 2014 er udmålt efter rammerne i den nye lov, fordi overtrædelserne fandt sted, før lovændringen. 17 VIRKSOMHEDER OG FLERE LEDENDE MEDARBEJDERE BETALTE BØDER FOR I ALT 24 MILLIONER KRONER I STØRSTEDELEN AF BØDERNE BLEV GIVET I SAGEN OM DET STORE BYGGEKARTEL I 2014 gennemførte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 28 uanmeldte kontrolundersøgelser hos danske virksomheder. Kontrolundersøgelserne var et led i efterforskningen af fem sager. Konkurrencerådet traf ti afgørelser i større eller principielle sager. Otte af sagerne fik direkte effekt på de involverede virksomheder eller markeder, fordi Konkurrencerådet greb ind ved at udstede et påbud, forbyde en fusion eller godkende fusionen med tilsagn. Vi viser vejen til styrket konkurrence og højere forbrugervelfærd Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har også i 2014 offentliggjort en række analyser af konkurrence- og forbrugerforholdene i Danmark. Analyserne danner baggrund for en lang række anbefalinger, der har til formål at styrke konkurrencen og skabe høj forbrugervelfærd. Eksempler på analyser i 2014:» Fremtidens detailhandel» Betalingsservice» Forbrugerforholdene på 50 konkrete markeder» Fedtafgifter» Liberaliseringen af markedet for bilsyn» Udbud af togtrafik i Tyskland Vi understøtter konkurrence om offentlige opgaver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bidrager til at fremme konkurrencen om de offentlige opgaver gennem analyser, vejledning og information. Udbudslovsudvalget, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har været formand og sekretariat for, afleverede i december 2014 sin rapport til Erhvervs- og Vækstministeren. I rapporten indgik også udvalgets forslag til en ny dansk udbudslov, der skal sikre mere fleksible og effektive udbudsprocedurer. I 2014 udgav Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen otte nye vejledninger om udbudsreglerne og offentlig-privat samarbejde (OPS). Og som sekretariat for Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde udgav Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen analyserne:» Udbudskulturen i Danmark» Omfanget af og erfaringer med kontrolbud af EU-udbud» Omfanget af og erfaringer med annullationer af EU-udbud Vi er sekretariat for Forbrugerombudsmanden Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er sekretariat for Forbrugerombudsmanden, der blandt andet fører tilsyn med markedsføringsloven og anden forbrugerbeskyttende lovgivning. Forbrugerombudsmanden søger at opnå resultater til gavn for de kollektive forbrugerinteresser i sager, der vedrører vildledende markedsføring, aftalevilkår, spam mv. I 2014 modtog Forbrugerombudsmanden klager. Alene på det finansielle område afsluttede Forbrugerombudsmanden 505 sager, hvilket især var en følge af 2013-forliget om Roskilde Bank. Derudover har Forbrugerombudsmanden udgivet en række vejledninger og retningslinjer. På det internationale område indgik Apple og Google i 2014 en aftale med EU-medlemslandene og Kommissionen om at ændre standardindstillingerne i mobilspil for at forhindre børns dyre tilkøb af de såkaldte in-apps. Sagen blev taget op på Forbrugerombudsmandens initiativ. Vi står klar ved oversvømmelser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er sekretariat for Stormrådet. Stormrådet afgør, om der kan udbetales erstatning efter oversvømmelser og tilskud til genplantning efter stormfald.

9 SIDE 17 Om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen håndhæver konkurrencelovgivningen. Styrelsen opsporer og griber ind over for overtrædelser af konkurrenceloven, godkender større fusioner og informerer og vejleder virksomheder om reglerne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er sekretariat for Forbrugerombudsmanden, der fører tilsyn med markedsføringsloven og en række forbrugerbeskyttelsesregler. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fører tilsyn med selskaber, som er omfattet af vandsektorloven. Det indebærer blandt andet, at styrelsen årligt stiller krav om effektiviseringer af de enkelte vandselskaber. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen behandler klager fra forbrugere over køb af varer og tjenesteydelser og vejleder på telefon og net om almindelige forbrugerspørgsmål. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejder analyser af offentligt-privat samarbejde og vejleder om udbudsreglerne. Rådet er også klageinstans og fører tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager. I 2014 behandlede Stormrådet omkring 125 oversvømmelsessager og omkring 100 klager over forsikringsselskabers behandling af stormflodssager. Derudover vejleder Stormrådet dagligt forsikringsselskaber og forbrugere om spørgsmål vedrørende stormflodsordningen. Vi understøtter mere effektive vandselskaber Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen huser Forsyningssekretariatet. Danmarks største drikkeog spildevandsselskaber er naturlige monopoler, og Forsyningssekretariatet fastsætter blandt andet prislofter og effektiviseringskrav for dem, så danskerne får billigere vand. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sekretariatsbetjener Konkurrencerådet, Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde, Forsyningssekretariatet, Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet, Forbruger Europa, Stormrådet, Ankenævnet på Energiområdet, Ankenævnet for Bedemandsbranchen og Ankenævnet for Finansieringsselskaber. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bidrager til udvikling af ny politik og regulering. Styrelsen analyserer markedsforhold ud fra både konkurrence- og forbrugervinkler, kommer med anbefalinger og formidler information til forbrugere og virksomheder. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er en del af Erhvervs- og Vækstministeriet. Vi laver lovforberedende arbejde og ministerbetjening. På en række områder er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen politisk uafhængig. I 2014 stillede Forsyningssekretariatet krav om, at 330 drikke- og spildevandsselskaber skal effektivisere deres drift for samlet 200 millioner kroner til gavn for forbrugerne.

10 VORES ARBEJDE SKAL HAVE TYDELIG EFFEKT FOR VIRKSOMHEDER OG FORBRUGERE Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har 282 medarbejdere

11 April 2015 Oplag 1000 stk. Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk A/S Brochuren er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Tlf

Årsberetning 2014. Fiolstræde 17 Postboks 2188 1017 København K

Årsberetning 2014. Fiolstræde 17 Postboks 2188 1017 København K Årsberetning 2014 Fiolstræde 17 Postboks 2188 1017 København K Indholdsfortegnelse Forord... 5 Kampagner i 2014 8 Giftfri barndom Har du tænkt over, at dine apps har frit spil? Mindre kampagner De vigtigste

Læs mere

Der beskrives en vision for velfungerende marked i Danmark om 5-10 år.

Der beskrives en vision for velfungerende marked i Danmark om 5-10 år. i:\juni-2000\markeder-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 RESUMÈ Juni 2000 VELFUNGERENDE MARKEDER I forbindelse med regeringens strategioplæg "dk21 - En ny strategi for Danmarks erhvervspolitik"

Læs mere

Styrket konkurrence til gavn for Danmark Konkurrencepolitisk

Styrket konkurrence til gavn for Danmark Konkurrencepolitisk Styrket konkurrence til gavn for Danmark Konkurrencepolitisk udspil Oktober 2012 2 Styrket konkurrence til gavn for Danmark Regeringen ønsker at styrke konkurrencen i hele Danmark. Effektiv konkurrence

Læs mere

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 2012 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence-

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst. Status for offentlig konkurrence 2014 Status for offentlig konkurrence 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-592-5

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Konkurrenceredegørelse

Konkurrenceredegørelse KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2004 KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2004 Juni 2004 KONKURRENCE REDEGØRELSE Oplag 1.000 Pris: Kr. 200,00 inkl. moms Sælges hos IT- & Telestyrelsen

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR. budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven-

DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR. budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven- DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR Hver gang du køber ny mobiltelefon, spiser budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven- Fjernsynet er lavet, så det overholder

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 - - 2012 Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen

Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen Forbrugerjura 2006 Forbrugerjura 2006 April 2007 Gratis e-publikation Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56 2300 København S Telefon: 32 66 90 00 Telefax: 32 66 91 00 E-post: forbrug@forbrug.dk Hjemmesiden:

Læs mere

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG NYHEDSMAGASIN FOR KOMMUNER NR. 04/2013 HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL KOMMUNER, OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER LUFTKORREKTION KRÆVER LOVHJEMMEL DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV OG LIDT OM

Læs mere

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst. 2013 Vejledning om konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 987-87-7029-540-6 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

Beretning fra DRFs formand

Beretning fra DRFs formand Årsberetning 2012 Beretning fra s formand 2012 endnu et udfordrende år i en lang række 2012 blev om ikke et vendepunkt så et år, hvor det i det store hele er gået tilfredsstillende for den danske rejsebranche.

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område.

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område. Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område. 8. oktober 2014 Regeringen præsenterede i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Danske forbrugerforhold 2011. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11

Danske forbrugerforhold 2011. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11 Danske forbrugerforhold 2011 Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11 Forord Gode forbrugerforhold er en vigtig drivkraft for vækst og nye muligheder for forbrugerne. Når der er gode forbrugerforhold, er

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM 2015 DECEMBER 2014

ARBEJDSPROGRAM 2015 DECEMBER 2014 ARBEJDSPROGRAM 2015 ARBEJDSPROGRAM 2015 DECEMBER 2014 ORGANISATIONSDIAGRAM Erhvervsstyrelsen Finanstilsynet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Design Society Finansiel Stabilitet Dansk Standard Garantifonde

Læs mere

Vækst og fornyelse gennem øget konkurrence

Vækst og fornyelse gennem øget konkurrence Vækst og fornyelse gennem øget konkurrence Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst og fornyelse gennem øget konkurrence Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst

Læs mere

Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven 25. november 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

FORBRUGEREN I FORANDRING

FORBRUGEREN I FORANDRING fremtiden starter her... FORBRUGEREN I FORANDRING Dansk Erhvervs forbrugerpolitiske oplæg INDHOLD DANSKE VIRKSOMHEDER LEVER AF TILFREDSE KUNDER 3 UDVIKLINGEN I FORBRUGET FRA OVERLEVELSE TIL OPLEVELSE 4

Læs mere