LEDA-Nyt nr. 66 november 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEDA-Nyt nr. 66 november 2018"

Transkript

1 LEDA-Nyt nr. 66 november 2018 ISSN Redigeret af Asgerd Gudiksen, Jonas Jensen og Nicolai Hartvig Sørensen Meddelelser fra bestyrelsen s. 2 Indkaldelse til medlemsmøde s. 3 Referat af generalforsamlingen 2018 s. 4 Årsberetning (fremlagt på generalforsamlingen) s. 7 Beretning fra Ljubjana (EURALEX-konferencen 2018) s. 8 Nekrolog s. 12 Kend din leksikograf s. 14 Kort nyt fra leksikografiens verden s.18 Konferencer s. 19 Medlemsmøde Dansk sprogteknologi mangler ordbøger Peter Juel Henrichsen Dansk Sprognævn Onsdag d. 28. november 2018 kl. 15 Københavns Universitet Amager, Njalsgade 136, bygn. 27 Lokale

2 Meddelelser fra bestyrelsen Foredraget i februar Onsdag den 6. februar kl. 15 holder redaktionen af Dansk Sproghistorie et foredrag med titlen Ord om Ord for ord for ord. Mere om foredraget følger til januar. Bankskifte LEDA skiftede fra Den Danske Bank til Arbejdernes Landsbank. september Bankskiftet er i første omgang motiveret af at Arbejdernes Landsbank tilbyder bedre vilkår for en forening som LEDA, men hvis Den Danske Bank opfatter det som kritik af deres forvaltning gør det ikke noget. Det nye kontonummer er reg.nr konto Imellem hvert nyhedsbrev lægges nyheder på vores hjemmeside: LEDA-Nyt udgives af Foreningen af Leksikografer i Danmark (LEDA) og udkommer to gange om året. LEDA-Nyt udsendes fast til LEDAs medlemmer, og ældre numre af tidsskriftet kan desuden downloades fra LEDAs hjemmeside ( Bidrag til næste nyhedsbrev sendes til formanden inden 15. februar 2019 Dette nummer er redigeret af Asgerd Gudiksen, Jonas Jensen og Nicolai Hartvig Sørensen. LEDA er en forening der fungerer som forum for praktisk og videnskabeligt ordbogsarbejde og ledes af en bestyrelse, som frem til næste generalforsamling består af: Følg med på LEDA s hjemmeside leksikografer.dk. Asgerd Gudiksen (Ømålsordbogen, NorS, Københavns Universitet) formand, Ida Elisabeth Mørch (Dansk Sprognævn), kasserer, Jacqueline Levin (Ordbogen A/S), Patrick Leroyer (Center for leksikografi, Aarhus Universitet), Nicolai Hartvig Sørensen (DSL), Jonas Jensen (DSL), Susanne Lervad (Center for Tekstilforskning, Saxo, Københavns Universitet), CVR: Kontingent for medlemskab af Foreningen af Leksikografer i Danmark (LEDA) 150,- DKK Kontingent for medlemskab af Nordisk Forening for Leksikografi (NFL) 160,- DKK (200,- NOK) Begge kontingenter kan indbetales via netbank: reg.nr konto Henvendelse vedrørende indmeldelse og adresseændring sker til foreningens kasserer. Øvrige henvendelser rettes til formanden. 2

3 Medlemsmøde Peter Juel Henrichsen Dansk Sprognævn Dansk Sprogteknologi mangler ordbøger Er det danske sprog velforsynet med sprogteknologi? Hvor hurtigt taber det terræn til engelsk? Hvad kan staten gøre? Det er hastende spørgsmål i en tid hvor markedet for tekstog talestyret IT vokser eksplosivt i Danmark. Kulturministeren har derfor oprettet et udvalg af danske sprogforskere og erhvervsledere til at undersøge status quo for dansk sprogteknologi og, nok så vigtigt, runde af med forslag til en handlingsplan til Folketinget. Sprogteknologiudvalgets arbejde er nu cirka halvvejs (se og allerede nu står det klart at der mangler leksikografiske ressourcer, ganske særligt fonetiske og semantiske databaser af høj lingvistisk kvalitet. Mit oplæg i LEDA giver eksempler på hvordan dansk taleteknologi lider under denne mangel og - på trods af de yngre generationers teknologiparathed - risikerer at blive slået på hjemmebane af Google, Nuance, Apple, Microsoft og andre der ikke nødvendigvis opfatter det danske sprog som en værdi. Onsdag d. 28. november kl. 15 Københavns Universitet Amager, Njalsgade 36, bygn. 27 Lokale Alle er velkomne. Der vil blive serveret kaffe og te i pausen 3

4 Referat af generalforsamlingen i LEDA onsdag den 25. april 2018 kl Generalforsamlingen blev afholdt på Københavns Universitet Amager, Njalsgade 136, lokale I alt 20 deltog i generalforsamlingen. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden aflægger beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Valg af formand. 6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. På valg er Merete Korvenius Jørgensen (indvalgt 2012), Patrick Leroyer (indvalgt 2016) samt Jørgen Bonde Nielsen (indvalgt 2016). 7. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er Christian Becker-Christensen og Anita Ågerup Jervelund. 8. Forslag: På opfordring fra generalforsamlingen i 2017 fremlægger bestyrelsen forslag til en vedtægtsændring. 9. Eventuelt. Ad 5. Sussi Olsen har været medlem af bestyrelsen i 8 år og kan derfor ikke genvælges. I stedet modtager Asgerd Gudiksen valg som formand. Ad 6. Merete Korvenius Jørgensen genopstiller ikke. I hendes sted indtræder suppleanten Nicolai Hartvig Sørensen. Patrick Leroyer genopstiller. Jørgen Bonde Nielsen genopstiller ikke. Dvs. der skal vælges to suppleanter, 1 for to år og 1 for ét år. Andre kandidater er naturligvis velkomne til at melde sig til formanden, Sussi Olsen eller på mødet. Ad 7. Både Christian Becker- Christensen og Anita Ågerup Jervelund modtager genvalg. Ad 8. I LEDAs vedtægter 5 står der: Ordinær generalforsamling afholdes, så vidt muligt i forbindelse med et fagligt arrangement, hvert år inden udgangen af april måned. Der indkaldes med tre ugers varsel. Forslag, som ønskes behandlet ved generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde inden 15. januar. Bestyrelsen sørger for, at forslag udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen På generalforsamlingen i 2017 blev der givet udtryk for at fristen for at indsende forslag var meget lang. Bestyrelsen foreslår derfor at udskyde fristen til 1. marts. Ad 1 Valg af dirigent og referent Henrik Lorentzen blev valgt til dirigent og Jacqueline Levin til referent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Ad 2 Formanden aflægger beretning Formandens beretning kan læses i sin helhed på side 7. 4

5 Ad 3 Kassereren fremlægger det reviderede regnskab Blandt årsagerne til driftsunderskuddet nævntes stigende bankgebyrer, hvilket affødte debat om måske at skifte fra Danske Bank til en anden bank. Den afgående formand påpegede at det i givet fald kunne give god mening at gøre det i forbindelse med formandsskiftet da dette i forvejen fører en masse papirarbejde med sig. Kassereren vil undersøge markedet. Ad 4 Fastsættelse af kontingent Kontingentet fastholdes på 150 kr. pr. år. Ad 5 Valg af formand På valg var Sussi Olsen der ikke kunne genvælges (indvalgt 2010). Bestyrelsen foreslog Asgerd Gudiksen som formand, og det tilsluttede generalforsamlingen sig. Ad 6 Valg af to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant På valg til bestyrelsen var Patrick Leroyer (indvalgt 2016), som modtog genvalg, og Merete Korvenius Jørgensen (indvalgt 2012), som ikke genopstillede. I hendes sted indtrådte suppleant Nicolai Hartvig Sørensen. På valg som suppleant var Jørgen Bonde Nielsen (indvalgt 2016), som ikke genopstillede. I hans sted indtrådte Jonas Jensen for ét år. Desuden valgtes Susanne Lervad som suppleant for to år. Ad 7 Valg af revisor og revisorsuppleant På valg var Christian Becker-Christensen og Anita Ågerup Jervelund, som begge modtog genvalg, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig. Ad 8 Forslag til vedtægtsændring Fristen for indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen, angivet i 5 af LEDAs vedtægter foresloges ændret fra 15. januar til 1. marts, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig. Det blev diskuteret om fristen kunne lægges endnu tættere på generalforsamlingen, fx ved at gøre fristen relativ, eksempelvis to uger før generalforsamlingen, og i denne forbindelse evt. fastfryse datoen for generalforsamlingen. Det blev påpeget at der ikke eksisterer nogen regel om at forslag skal udsendes samtidig med indkaldelsen som nu, men at senere indløbne forslag i stedet kan præsenteres til selve generalforsamlingen. Bestyrelsen havde dog valgt at foreslå denne længere frist for at sikre sig tid til at forberede behandlingen af forslag ordentligt. Forslaget om at udsende et varsel til medlemmerne før fristens udløb er desuden taget til efterretning. Ad 9 Eventuelt Under eventuelt udbad den afgående formand/redaktør for LEDA-Nyt sig ideer til nyt indhold, dels til LEDA-Nyt men også til mere løbende omtale på Facebook, eller ideelt på leksikografer.dk med link på Facebook. Her havde bestyrelsen selv foreslået Sidste nyt fra redaktionen opdateringer i form af et par linjer indsendt fra hver af landets forskellige ordbogsredaktioner samt individuelle opdateringer af nævneværdig størrelse på igangværende projekter og konferencerapporter. Herudover modtager bestyrelsen også gerne løbende ideer til emner til kommende medlemsmøder. I forbindelse med arrangementer blev det også debatteret at man burde gøre mere reklame 5

6 uden for egen medlemskreds. Fx nævnte tidligere bestyrelsesmedlemmer et seminar om historiske ordbøger som havde haft stor tilslutning fra en bredere kreds. Det blev her bemærket at det er lettere at søge fonde hvis der er tale om et seminar. Det blev også foreslået at man fra medlemsmøde til medlemsmøde kunne tage stilling til hvem invitationerne skal sendes til. Eksempelvis har man tidligere videresendt dem til Selskab for Nordisk Filologi, og det blev foreslået at der blev etableret en fast aftale om at sende hinanden invitationer de to foreninger imellem. Desuden bør vi også huske relevante studiers (elektroniske) opslagstavler, som bl.a. havde lokket lingvistikstuderende til dagens medlemsmøde, samt at skrive til NorS-Nyt. Kunne det også være interessant at invitere folk fra it-/kognitionsforskningen på fx DTU eller ITU med tanke på den stigende teknologisering af leksikografien? Informationsvidenskab (Biblioteksskolen) kunne også have interesse, givet deres arbejde med taksonomi og indeksering. Endelig kunne man også indtænke kontakten til nordiske og andre udenlandske leksikografiske sammenslutninger som LEDA ifølge sine vedtægters 2 har til formål at fremme. (SAOB i Lund er fx medlemmer). Kunne man holde et særligt arrangement med et nordisk tema? (DSN s nyordkonference i 2011 havde i øvrigt også en tysk oplægsholder). 6

7 Årsberetning for LEDA for året ved formanden og kassereren Medlemsmøder Der har været afholdt fire almindelige medlemsmøder siden sidste generalforsamling. D. 13. september afholdt LEDA et halvdagsseminar med titlen: Ordbogsredigering - hvor svært kan det være? Et seminar om styrker og svagheder ved ordbogsredigeringssystemer. D. 15. november 2017 havde vi besøg af professor Morten Rosenmeier der holdt et foredrag med emnet: Kan vi ikke få det gratis?" Om rettigheder til sprogdata. D. 7. februar 2018 holdt Anne Sofie Jakobsen, Center for Internationalisering og Parallelsproglighed, KU foredraget Akademisk dansk i et ordforrådsperspektiv en korpusbaseret undersøgelse af højfrekvente, akademiske og fagspecifikke ord i akademisk dansk I dag har vi hørt Sanni Nimb og Mette-Marie Møller Svendsen fortælle om projektet: Fra Begrebsordbog til FrameNet: en dansk rammeordbog til brug for sprogteknologi. Bestyrelsesmøder Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder i det forløbne år, d. 13/9, d. 19/1, d. 7/2 og i dag d. 25/4. Møderne har haft den samme dagsorden som tidligere år: medlemsmøder, LEDA-Nyt og hjemmesiden/facebook. På mødet i januar diskuterede vi også generalforsamlingens opfordring til den vedtægtsændring, som vi nu har foreslået, samt udvidelsen af medlemskredsen. Den årlige bestyrelsesfrokost med revisor og revisorsuppleant blev afholdt d.19/1 i Tivolihallen. Generalforsamling 2017 Den årlige generalforsamling 2017 blev afholdt d. 26/4. Her blev Jacqueline Levin genvalgt. Ida Elisabeth Mørch blev indvalgt som nyt bestyrelsesmedlem, og Nicolai Hartvig Sørensen blev valgt som suppleant. Revisor Christian Becker-Christensen blev ligeledes genvalgt, og som ny revisorsuppleant blev Anita Ågerup Jervelund valgt. LEDA-Nyt LEDA-Nyt er udkommet to gange i perioden, nr. 64 i november 2017 (32 sider) og nr. 65 i april 2018 (11 sider ). Det er Sussi Olsen, Merete Korvenius Jørgensen og Jacqueline Levin der har stået for det redaktionelle arbejde. Hjemmeside og Facebook Arbejdet med hjemmesiden og Facebook varetages af Jacqueline Levin. Der lægges løbende leksikografisk relevante begivenheder såsom konferencer og workshopper på hjemmesiden, og medlemsmøderne annonceres både på hjemmesiden og på Facebook. Husk at like dem hvis du er på FB. Desuden bliver registrene over LEDA-Nyt opdateret af og til. 7

8 Beretning fra Ljubljana Jonas Jensen Jonas Jensen fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab skriver om retslingvistik, oversættelse af koreanske høflighedsformer og et ukrainsk indslag om græsk reality-tv i denne beretning fra den 28. EURALEX-konference i Ljubljana, juli 2018 Indrammet af Alperne, fire europæiske storebrødre og en kystlinje mod Adriaterhavet, der er lige så smuk som den er kort, ligger Slovenien. Turistguiderne på de kanter ynder at hylde landets lidenhed med en advarsel om at hvis man tager den forkerte afkørsel, ender man hurtigt i et helt andet land. De siger også (på det udmærkede engelsk som størstedelen af den 2 mio. lille befolkning mestrer) at førsteleddet i landets navn refererer til det adstadige tempo der præger slovenernes livsførelse: Slowvenia. Der er ikke noget der haster her. Landets leksikografer ligger dog ikke på den lade side: i 2011 stod de bag elexkonferencen i billedskønne Bled, i 2016 var de værter ved LREC i kystbyen Portorož, og blot to år senere inviteredes de europæiske leksikografkolleger altså til hovedstaden Ljubljana og den 28. EURALEX-konference. Gennemsnitsdanskeren ville nok kalde tidspunktet for konferencen midt i sommerferien, men det afskrækkede ikke Deres udsendte og dennes kolleger i alt seks medarbejdere fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab der uden tøven lod badetøj være badetøj, og forlod liggestolen til fordel for en inspirerende arbejdsuge i leksikografiens tjeneste, i øvrigt bevæbnet med to postere og et plenarforedrag. Pladsen tillader desværre ikke denne beretning at bevæge sig ud over det summariske, men i stedet for slavisk at opremse så mange foredrag som muligt i håb om at favne fem dages fagligt program vil jeg i det følgende fokusere på et udsnit af mine personlige favoritter. Der er altså ikke tale om en kronologisk gennemgang af konferenceugens forløb, ej heller om en beretning der prioriterer danske eller nordiske kollegers bidrag. Finegan, retslingvistik & the Tiny Oriental Posse Jeg vil tage afsæt i fredag morgens første programpunkt: amerikanske Edward Finegans plenarforelæsning Legal Interpretation via Corpora: Are Judges Failing Lexicography 101? Som titlen angiver, lå fokus på skæringspunktet mellem jura og leksikografi, navnlig anvendelsen af leksikografiske resurser i strafferetssager i USA. Når jurister griber til ordbogen, er det ifølge Finegan typisk for at afgøre hvordan ganske almindelige ord skal forstås i en helt specifik sammenhæng. Blandt flere mindeværdige eksempler bør nævnes sagen State v. Rasabout, behandlet ved den amerikanske højesteret i august Den tiltalte, Andy Rasabout, var medlem af en bande kaldet Tiny Oriental Posse. Tilbage i 2007 havde han fra passagersædet i en Honda Civic affyret tolv skud med en Glock 9mm mod et hus hvor han vidste, at Lee Tran, et medlem af den rivaliserende bande Original Laotian Gangsters, opholdt sig. Med hjemmel i ordbogen ønskede anklageren at straffe Rasabout for tolv tilfælde af lovovertrædelsen "unlawful discharge of a firearm" ( ulovlig affyring af et skydevåben ) idet hvert skud talte som én affyring. Dommer ved USA s højesteret Thomas R. Lee var imidlertid ikke tryg ved at lade strafudmålingen afhænge af ordbogsdefinitionen af discharge, idet ordet både kan dække over det at affyre et enkelt skud og det at tømme skydevåbenets magasin. For at afgøre den mest sandsynlige betydning i det konkrete tilfælde greb Lee til korpuslingvistikken: Såvel en primitiv googlesøgning som en søgning i Corpus of Contemporary American English pegede på at discharge i dette og 8

9 parallelle tilfælde faktisk betød at affyre et enkelt skud. State v. Rasabout er interessant fordi den er et af de tidligste eksempler på brugen af korpora i retssager. Finegans undersøgelse af en lang række sager fra den amerikanske højesteret viste følgende udvikling: Frem til omkring 1987 fandt man typisk svar på sproglige spørgsmål vha. sproglig intuition (helt specifikt dommerens, der så at sige havde det sidste ord). I perioden satte man sin lid til ordbøgerne, og siden 2010 har korpuslingvistikken været det foretrukne sandhedsvidne i sproglige tvivlsspørgsmål. Den udbredte brug af leksikografiske resurser er imidlertid ikke uproblematisk, og den er blevet kritiseret af både advokater, dommere og medlemmer af den lovgivende forsamling. Som Finegan udtrykte det, må man nødvendigvis overveje om anklagere, forsvarere og dommere først og fremmest griber ordbogen med henblik på at finde et sagligt bevis for synspunkter de allerede besidder, eller konklusioner de allerede er nået frem til inden de åbner bogen. Med henvisning til foredragets titel kan retssagens aktører siges at dumpe grundkurset i leksikografi i tilfælde hvor de benytter resurserne på en måde der strider mod den oprindelige intention. Der er eksempler på anklagere der har fremdraget betydning 1 i et opslag fra OED i den tro at netop denne plads altid var forbeholdt den mest udbredte betydning (OED er kronologisk opbygget, så betydning 1 er den tidligst kendte betydning). På samme vis er der eksempler på dommere der har fundet en håndfuld belæg på en belejlig særbetydning i korpus for efterfølgende at hævde at den var almindeligt udbredt. Det er altså ikke ualmindeligt i de kredse at læse ordbogen som Fanden læser Bibelen. Når Finegans forelæsning gjorde så stort indtryk, skyldes det nok i første omgang at emnet var både atypisk og interessant, foredraget velstruktureret og hovedpersonen i besiddelse af et særligt talent for stilfærdig showmanship. Men endnu vigtigere i hvert fald for denne leksikografs selvagtelse var det at forelæsningen fungerede som en påmindelse om at vores arbejde faktisk betyder noget, og at vi derfor skal gøre det ordentligt. Ikke blot kan de beslutninger vi tager undervejs i den leksikografiske proces have vidtrækkende konsekvenser; den formidlingsopgave der knytter sig til ordbogsarbejdet metakommunikationen vedrørende brugen af vores resurser, hvilke oplysninger de indeholder, og hvordan de er struktureret er af tilsvarende vigtighed. Filtet folkloristik og fri dans med rynkeorgelakkompagnement Det lå ellers ikke i kortene at fredag morgen skulle blive en udelt fornøjelse, for aftenen forinden havde gallamiddagen fundet sted, med alt hvad den slags indebærer af fed mad, alkohol, perspirationsfremmende dansetrin og deraf potentiel madbrandert, hovedpine og dehydrering. Festen var henlagt til naturskønne omgivelser et stykke fra Ljubljana (det føltes som en times kørsel ud, halvt så lang tid tilbage igen), og indledningsvis blev der budt på stående buffet mens et kor iklædt farverige gevandter af filt gav prøver på den lokale kompositionskunst. Da vi senere sad bænket ved ottepersonersborde fortsatte aftenens musikalske program med en kvintet anført af en karismatisk, solbrilleklædt akkordeonist. Under maden begrænsede orkestret sig til instrumentaludgaver af nyklassikere som ABBA s Thank You for the Music og temaet fra Game of Thrones, men da det sidste stykke dessertchokolade var sat til livs, trådte en sangerinde på scenen og hele bandet i karakter. Festen lettede dog først for alvor da en kvindelig konferencedeltager med god kontrol over grovmotorikken og en befriende mangel på frygt for resten af selskabets dom kastede sig ud i en spontankoreograferet solodans. Initiativet fortjente en medalje, for snart fulgte én, så to og til sidst utallige leksikografer hendes forbillede. Det udendørs dansegulv blev skueplads for alle hånde akrobatisk kropsarbejde, og man kunne med en solid portion national stolthed 9

10 konstatere at Den Danske Ordbogs redaktion var talstærkt repræsenteret under valnøddetræerne og sommermånen. Dele af det omtalte orkester fra gallamiddagen torsdag aften, fotograferet af artiklens forfatter. Hvad sagde franskmanden til den sydkoreanske bedstemor? Set fra vores flade land holder franskmændene i høj grad på formerne. Nok har gallerne for længst sendt kongefamilien i guillotinen, men de er stadig Des i et omfang der er en konge værdig og som kan få gennemsnitsdanskeren til at føle sig som en småbøvet bonderøv. Fra starten af Hae-Yun Jung og Jun Chois foredrag The Treatment of Politeness Elements in French-Korean Bilingual Dictionaries stod det dog klart at franskmændene undertiden må have en lignende følelse i mødet med de koreanske høflighedsformer. Foredraget, med den prisværdigt gennemskuelige titel, og det tilsvarende stringent afgrænsede emnefelt, berettede om udfordringerne forbundet med at angive koreanske ækvivalenter til de franske høflighedsformer i en bilingval ordbog. Hér problemet i en nøddeskal: Det franske s'il vous plaît kan udtrykkes på mindst seks forskellige måder i koreansk, afhængig af hvor hhv. taleren og dén der tales til, er indplaceret i det kulturelt betingede hierarki der kendetegner koreansk kultur. Den franske frase skal altså på koreansk have ét udtryk én bestemt bøjning hvis man samtaler med en jævnaldrende kollega, et andet når man tiltaler sin bedstemor, og et helt tredje når man snakker med sin nevø. Problemstillingen har ikke direkte relevans for denne skribents daglige arbejde med artiklerne i en monolingval 10

11 betydningsordbog over nutidsdansk og så alligevel: Den danske omgangstone er vel kendetegnet ved færre formaliserede høflighedsfraser, men vi bruger ikke desto mindre en række komplekse sproglige strategier til at vise hensyn, respekt, taknemmelighed mv. afhængig af den sammenhæng vi befinder os i, og de mennesker vi kommunikerer med. Et eksempel på hvordan den slags kan beskrives, finder vi i Den Danske Ordbog under 3. betydning af adverbiet bare: bruges for at gøre en opfordring, et tilbud e.l. mere høfligt, eksempelvis i udtrykket Du må bare tage for dig af retterne. Som ordbogsredaktører kan vi overveje om vi kan få endnu flere pragmatiske oplysninger af denne type med, for selvom vi ikke oversætter mellem to sprog, skal ordbogen ofte slå bro mellem forskellige socialsfærer og referencerammer. Når Aristoteles ser russisk reality-tv i Ukraine At en fælles referenceramme er en vigtig forudsætning for vellykket kommunikation, blev understreget lørdag formiddag da ukrainske Svitlana Pereplotchykova præsenterede sit arbejde under titlen Definitions of words in everyday communication: associative meaning from the pragmatic point of view. Det bestod i en ambitiøs analyse (Pereplotchykova trak bl.a. på sprogteori, hjerneforskning, Aristoteles og Jung) af hhv. den græske, den amerikanske og den russiske udgave af reality-showet Celebrity Game Night. Et segment i programmet er opbygget som en gætteleg hvor deltagerne (en blanding af kendisser og såkaldt almindelige mennesker ) i par skal præsentere hinanden for sproglige ledetråde (af typen hest + striber) og på baggrund af disse gætte gådens løsning (i dette, meget simple, eksempel: zebra). Med udgangspunkt i gættelegen havde forelæseren undersøgt de sproglige, associative processer der gjorde deltagerne i stand til at nå frem til et (korrekt) svar. Præsentationen var på pædagogisk vis understøttet af videoeksempler der som en bonus ansporede flere tilhørere til at gætte med. Mest interessant var dog den tværsproglige og tværkulturelle analyse: Er den associative proces universel eller følger den forskellige mønstre inden for de forskellige sprogområder? Hvordan spiller en faktor som tilstedeværelsen/fraværet af grammatisk køn ind i gættelegen? Hvad betyder de enkelte ords konnotationer på de respektive sprog? Hvornår fungerer kommunikationen og hvornår bryder den sammen? Sprogets naturlige habitat Ligesom de øvrige faglige indslag beskrevet ovenfor var Pereplotchykovas foredrag interessant fordi det trak sproget ud af ordbogen og undersøgte det i konkret anvendelse i dets naturlige habitat. Ikke et ondt ord om EURALEX 2018 s mange udmærkede indspark om ordbogsteknologi, brugerflader, forretningsmodeller, gode citater, flerordsforbindelser med meget mere, men når man i det daglige nusser rundt under kølerhjelmen på en stor, dansk betydningsordbog, er der noget saliggørende ved at udvide sin leksikografiske horisont i retning af det mere menneskenære. Tak til arrangører og deltagere i Ljubljana for (også) at tilbyde dette på en veltilrettelagt konference med et vidtfavnende fagligt program og fine faciliteter. Næste omgang i EURALEX-serien finder sted i Grækenland i Jonas Jensen Seniorredaktør Den Danske Ordbog / Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 11

12 Jens Axelsen in memoriam f , d Pia Jarvad Jens Axelsen døde 19.maj 2018 efter nogen tids svaghed. Han nåede dog at opleve sin 90- års-dag i begyndelsen af året, og han arbejdede med at redigere sine dansk-engelsk-danskeordbøger langt ind i pensionsalderen. Jens Axelsen begyndte sin leksikografiske løbebane som medarbejder på den store Dansk- Engelsk Ordbog af Hermann Vinterberg og C.A. Bodelsen, og det gjorde han med stor Dygtighed som det er nævnt i ordbogens forord. Det førte ham til arbejdet med Kjærulff Nielsens Engelsk-Dansk Ordbog og siden 1964 til at være redaktør af Dansk-Engelsk og Engelsk-Dansk Ordbog i Gyldendals røde ordbogsserie. Da Jens Axelsen i 1959 blev medredaktør (sammen med Vinterberg) af den røde ordbog, forestod et større revisionsarbejde med at fjerne forældede ord og indføje nye, som følge af krigen og efterkrigstiden. Retskrivningsreformen af 1948 nødvendiggjorde også at ord blev flyttet rundt I 1967 blev Jens Axelsen eneredaktør, og herefter er ordbogen vokset og vokset i omfang til den sidste trykte 12. udgave (2010) fra knap 500 sider til over det dobbelte. En ordbog af en anden type er Dansk-Engelsk Undervisning som er en mindre ordbog end den røde, men med en pædagogisk tilrettelæggelse for en utrænet bruger. Desværre for de yngre eller uprøvede ordbogsbrugere slog den ikke an, men tilrettelæggelsen er kommet andre ordbøger til gode. For den ordbogspædagogiske tilrettelæggelse modtog Jens Axelsen Gyldendals Lærebogspris i Da Gyldendal gik over til elektronisk sætning af ordbøgerne i første omgang baseret på grafisk analyse af teksten, senere med en egentlig dataanalyse af teksten efter ordbogens elementer, hoppede Jens Axelsen med på vognen, og Dansk-Engelsk Undervisning (1990) blev hans første strukturerede ordbogsredigering hvor han blev en værdifuld medspiller til edb-folkene som konstruerede det fremtidige ordbogsredigeringssystem. I bogen En rød klassiker. Dansk-Engelsk Ordbog (Gyldendal 1995) skildrer Jens Axelsen med ordbogsforfatterens akkuratesse og sit helt eget lune den røde ordbogs udvikling, et hovedværk i dansk tosprogsleksikografis historie. Da foreningen Leksikografer i Danmark (Leda) blev stiftet i 1989 fik Jens Axelsen en naturlig plads i bestyrelsen, og han har været en flittig bidragyder til foreningens medlemsblad, med fyldige anmeldelser af andres ordbøger, og altid med en venlig grundtone, også i kritikken. 12

13 Ikke mange har kunnet arbejde med det engelske og danske sprog uden at stifte bekendtskab med Jens Axelsens arbejder, og der er mange der har nydt godt af hans store hjælpsomhed, hans smittende glæde ved faget, hans lune og humor. I leksikografiske kredse har han været fagligt og personligt værdsat, og han fik da også et festskrift i anledning af hans 70- årsdag i 1998: Elefant se også myg. Festskrift til Jens Axelsen. Ære være Jens Axelsens minde en stor leksikograf og et varmt menneske. Pia Jarvad Seniorforsker Dansk Sprognævn 13

14 Kend din leksikograf! Denne gang har redaktionen valgt at give ordet til Susanne Lervad, tilknyttet Center for Tekstilforskning og nyt medlem af LEDA s bestyrelse. Hvornår og hvordan kom du til at arbejde med faget? Jeg er cand. phil. i fransk fra Århus Universitet og skrev speciale om silkemønstervævningen som sprog. Derefter begyndte jeg for alvor mit fagsproglige arbejde med tekstilområdet i en tværfaglig og flersproget forskningsgruppe på Syddansk Universitet (dengang Handelshøjskole Syd) med et forskningsrådsstipendium om faglig kommunikation indenfor tekstilområdet. Efter min opvækst i en familie i Askov, der i knapt et århundrede fra 1895 bl.a. producerede håndvæve til skoler og professionelle vævere, kom jeg efter min kandidateksamen i arbejde på en tekstilmaskinevirksomhed i Århus, især for at arbejde med fransk dokumentation af produktionen. Dér konstaterede jeg at der var ringe hjælp at hente om terminologien i ordbøger og andre opslagsværker som tesaurusser og klassifikationer. Det førte mig siden til mit projekt. Projektet og forskningsgruppen på Syddansk Universitet havde stor berøring med virksomheder som Fibertex i Ålborg, Damaskvæveriet i Kolding og Danaklon i Varde, og vi var to der arbejdede i tekstilprojektet, med ønske om at opbygge en flersproget tekstilbase på dansk, tysk og fransk. Lotte Weilgaard var min sparringspartner og med-ph.d.-studerende, og vi fordelte delområder mellem os, hvor jeg arbejdede med tekstilfibre og tekstilstrukturer som fx vævning, mens Lotte tog sig af kropsmål og færdigvarer på beklædningsområdet på dansk og tysk. Min baggrund var derfor tilstrækkelig faglig til at opbygge en termdatabase, der var systematisk opbygget, og sammen med Lotte strukturerede jeg feltet og opbyggede begrebssystemer, der siden er blevet brugt i undervisning i fagsprogskurser og terminologi. Termbasen er altså ikke opbygget alfabetisk, men ud fra hvordan de udvalgte (grund)begreber logisk hænger sammen Der er således ikke tale om ordbøger i "gammeldags" forstand, men om et fagsprogligt opslagsværk hvor udgangspunktet er forskellige faglige delområder, som fx fiberproduktion og efterbehandling af tekstiler. Delområderne blev valgt på baggrund af en overordnet strukturering som vi udarbejdede for at få et overblik over hvilke områder der i det hele taget henregnes til tekstilfeltet. Jeg fik som sagt forskningsrådsstipendium til dette forskningsarbejde og masser af ren forskningstid som ph.d.-studerende en anden virkelighed end den jeg ser vores unge ph.d.- studerende har på vores tekstilforskningscenter i dag hvor der er ph.d.-skole, undervisningspligt osv. Jeg afsluttede mit forskningsrådsstipendium og afhandlingen i 1991 og rejste derefter til Lyon i Frankrig, hvor silkevævningen blomstrede, og Jacquardvæven blev opfundet. Her arbejdede jeg på universitet i 12 år og er stadig medlem af Centre de Recherche en Terminologie et Traduction på Université Lyon 2. Siden jeg kom tilbage til Danmark, har jeg især arbejdet på Center for Tekstilforskning ved Københavns Universitet. 14

15 Hvad kan du godt lide ved (fag)leksikografi og terminologi? Jeg kan rigtig godt lide at opbygge referenceværktøjer som fx flersprogede klassifikationer, ontologier og i det hele taget arbejde systematisk med et fagområde, som vi typisk gør i det terminologiske begrebsarbejde. Når man udfører terminologisk arbejde, er det vigtigt hele tiden at rådføre sig med fagfolk, og jeg kan vældig godt lide den arbejdsform. Det er et meget tværfagligt arbejde. Da vi fx i sin tid under arbejdet med afhandlingen samarbejdede med tekstilingeniør Merete Wichfeldt fra Teknologisk Institut, var det en meget værdifuld hjælp at rådføre sig med en kapacitet som hende, der havde erfaring fra over 30 år i tekstilbranchen i både ind- og udland, og vi lærte en masse. Hvad bryder du dig ikke om ved feltet? Jeg kan ikke så godt lide at udarbejde de formelle definitioner, og at mange ser feltet som meget normativt med det formål at lave 'nomenklatur'. Jeg arbejder meget med historiske tekstilbegreber og ser det som vores formål at være beskrivende og vise den store variation af termer og ændringer i terminologien, når fx teknologien ændrer sig. Det skal der være plads til at vise i de terminologiske ressourcer vi udarbejder. Har du nogen fagleksikografiske kæpheste? Den nonverbale repræsentation af begreber i terminologiarbejdet er en af mine kæpheste. Tekstilområdet er et meget visuelt felt, og jeg har været meget inspireret af semiotiske arbejder, fx. af Roland Barthes i Frankrig. Derudover er jeg meget optaget af hvordan feltet ændrer sig over tid, og hvordan vi kan fastholde viden om tekstilord, så vi kan forstå sammenhængen, når vi fx læser historiske tekster af Holberg eller H.C. Andersen med fagord som klodssko. Det er en vigtig "hukommelse" for os alle at vide at der var specielle sko og dragter, der blev brugt i historiske og litterære kilder fra nyere tid, og at der er en række ortografiske varianter og stor indflydelse fra andre sprog, især fransk og tysk. Jeg samarbejder med fagfolk i museumsverdenen om at udarbejde en TermWiki for tekstiler fra Den Gamle By i Århus, Nationalmuseet og Designmuseum Danmark fra 1600 til i dag. I prototypen har vi inddraget en konservators samling af citater fra dansk litteratur, skifter og historiske tidender. Når vi sammenholder denne viden med kartotekskort fra tekstilforskere fra Den Gamle By og Nationalmuseet, som vi har digitaliseret og bearbejdet, kan vi se nye sammenhænge, og en kategori med variationer i vores Termwiki viser ofte op til 10 forskellige fagudtryk for det samme begreb. Tekstilinventar bliver således også et vigtigt element til forståelse af tiden. Det kan være svært at fastholde historisk viden og fagsprog. Nogle gange går udviklingen meget stærkt, og der er i vore dage en stærk sproglig indflydelse på tekstilfeltet fra engelsk. Min kollega Tove Mathiassen, der koordinerer tekstilnet projektet, har beskrevet hvordan giraftrusser er blevet til gamacher og nu nærmest kun kendes som leggins af de unge og at det er sket over meget kort tid. Misforståelser er hyppige, og i industrien skal man fx skelne skarpt mellem naturfibre og kunstfibre, der har meget forskellige egenskaber. Hvis man skal vedligeholde og bruge disse fibre bedst, er det ikke nok at arbejde med en række handelsnavne. Det er vigtigt at vide noget om fibrenes egenskaber: at rayon og viskose er cellulosestof, et regenereret materiale, og ikke et kunststof, udvundet af olie og egentlig plastik. 15

16 Hvad er du mest stolt over at have lavet? At have opbygget multilingvale fagsproglige ressourcer om tekstiler og så kunne bruge værktøjer som textilnet.dk til undervisning også i andre lande, fordi det bliver en metode der også inspirerer andre, fx de nordiske lande til at lave textilnet.se eller fortsætte et tidligere terminologisk arbejde fra Terminologicentralen Danmark i 1950'erne med systematiske vokabularer om fx fibre. Vi fortsætter nu det historiske arbejde i textilnet.dk og forsøger at føre det mere up-to-date med nye fibre og teknikker og ikke kun fx naturfibre og vævning, men også tryk og farver. Udover tekstiler har jeg også arbejdet med projekter i energisektoren og specielt samarbejdet med store virksomheder som DONG og Vestas og været konsulent på deres opbygning af store termbanker på dansk og engelsk og præsenteret dette arbejde på konferencer både i Canada og Europa. Hvad er din største bommert? Som ansat på en tekstilmaskinefabrik i Aarhus i 1980'erne fik jeg ikke læst ordentlig korrektur på mine termlister, før de blev brugt til oversættelse, og inden de kom i trykken på engelsk eller tysk. Mit fag var fransk og mit bidrag på de andre sprog var simpelthen ikke godt nok. Fortæl en god leksikografisk anekdote? Hvis man på Sprognævnets hjemmeside søger på textilnet, er der en meget fin forklaring om projektet og fine eksempler. bolle fx henviser til en rund form, strimler af flor, der i 1700 tallet blev rynket sammen til runde boller og brugt som hårpynt. Strimler af stof blev tilsvarende rynket sammen til dekorationer på damekjoler. For mig, der har arbejdet med energisektoren, er det også sjovt at et ord som eolienne, der på fransk betyder vindmølle, er med som dansk opslagsord og defineret som blødt halvsilkestof. Hvordan giraftrusser bliver til leggins er en anden morsom ordhistorie. Beskriv en typisk fagleksikografisk arbejdsproces Vi arbejder for Center for Tekstilforskning meget med historisk terminologi og på tværs af institutioner som museer, DTU og designskoler. Mit arbejde er typisk at skulle strukturere et område, som fx væve, som redskaber eller som processer. Vi opbygger hele tiden nye kategorier i arbejdet med textilnet.dk, og jeg rådfører mig konstant med konservatorer, der arbejder med tekstilgenstandene, kuratorer og andre, der har registreret materialet og kender de historiske kilder osv. Jeg bruger også den arkæologiske og historiske ekspertise fra mine fagfæller på Saxo-instituttet og mit internationale netværk af terminologer, især fra forskningscentret Centre de Recherche en Terminologie et Traduction (CRTT) på universitetet i Lyon og NORDTERM (et terminologisk netværk af institutioner i Norden) til at få diskuteret hvordan jeg fx skal gribe arbejdet med historisk strik an på mange sprog i et diakront, beskrivende arbejde til støtte for sammenligning af forskellige landes tekstilforskeres arbejde. Hvilket opslagsværk kan du ikke undvære? Vi har på Center for Tekstilforskning de sidste år arbejdet med store referenceudgivelser om tekstilterminologi fra Bronzealder til i dag. Da Danmark har en meget stor samling af historiske tekstiler, er det vigtigt at kunne beskrive dem både verbalt og nonverbalt. Derfor er de to store opslagsværker vi har lavet om tekstilterminologi, meget vigtige til fx undervisning af de studerende. Sidste år udgav vi Textile Terminologies from the Orient to the Mediterrenean and Europe BC to 1000 AD, og her har vi bl.a. skrevet om 16

17 textilnet.dk og metoden i dette arbejde. Den er udgivet på Nebraska Press som e-book ( og den bruger jeg rigtig meget og henviser mange kolleger til. De danske historiske opslagsværker som Kalkar og Moths ordbog online er uundværlige i textilnetarbejdet. DanNet er også en fantastisk ressource. Visualiseringen af forskellige typer af tekstil og tøj er fremragende vist i DanNet. Prøv fx at slå kjole op! Afsnittene om tekstil og tøjdelen i Begrebsordbogen er også meget inspirerende at arbejde med for os på Center for Tekstilforskning. Har du en leksikografisk våd drøm? At tekstilindustrien i Danmark kunne have lyst til at støtte udgivelse af terminologi på feltet ligesom de har gjort i Sverige med faglige glossarer bestilt af industrien og bearbejdet og udgivet af Terminologicentrum både i bogform og elektronisk i fx Rikstermbanken på dansk, svensk og norsk samt engelsk, tysk og fransk. Vi kunne godt bruge et tilsvarende arbejde i Danmark med danske definitioner. Vi har på CTTR også lavet andre fagsproglige ressourcer og behandlet tekstilemner som tekstilhåndværk med bloggen med flersproget terminologi om redskaber som fx jordvæven, og vi udbygger hele tiden med nye sprog og fagområder. Fornylig udkom på samme blog e-bogen Traditional Textile Craft - an Intangible Cultural Heritage, der viser mange tekstilteknikker, og hvordan de udføres forskellige steder i verden. Jeg har en drøm om at vi kan forbinde vores ressourcer endnu mere fremover. Som medlem af den verdensomspændende organisation Centre d Etudes des Textiles Anciens (CIETA), der har udgivet vokabularer på mange sprog, herunder dansk, kan jeg se at mange yngre kolleger ikke kender disse ressourcer, som kun findes på enkelte biblioteker verden over, men nu kommer i bearbejdet elektronisk form på CIETAs hjemmeside. Her kunne vi så også linke det danske materiale op til Skinddragter Online, Nationalmuseets fremragende database og beskrivelse af skinddragter ( Når Begrebsordbogen forhåbentlig udkommer i elektronisk form, vil det også være oplagt at linke textilnet.dk og det mere faglige tekstilmateriale til et mere alment tekstilvokabular. Til slut vil jeg gerne nævne et nyt projekt på Center for Tekstilforskning, nemlig Thread. Det er et innovationsfondstøttet projekt for at skabe en model for netværk for flygtningekvinder inden for tekstil og design. Her har vi arbejdet med at dokumentere forskellige tekstilteknikker sammen med kvinderne på deres egne sprog som arabisk, farsi og tigrinja. Vi samler så at sige på tekstilord for at afspejle deres kultur og tradition og ser fx også på ord for strik og garderobe. Når vi sammenholder dette med historiske tekster, får vi efterhånden et fint sammensat billede. Det er et svært og spændende arbejde, og det glæder jeg mig til at fortælle mere om ved forårets medlemsmøde. Vel mødt til et oplæg om tekstilterminologi i april 19. Susanne Lervad Gæsteforsker, terminolog Center for Tekstilforskning, Saxo-Instituttet Københavns Universitetet 17

18 Kort nyt en ny rubrik i LEDA-nyt. På denne plads vil LEDA-nyt fremover bringe korte nyheder fra den leksikografiske verden. Alle redaktioner og enkeltpersoner opfordres til at sende korte, telegramagtige nyheder ind til LEDA-nyt. Omfanget er max. 200 ord. Som eksempler har LEDA-nyt selv fundet et par nyheder. Næste gang håber vi at kunne bringe nogen fra jer, vores læsere. Nyhederne sendes til Asgerd Gudiksen, Deadline for LEDA-nyt 67 er 15. februar Svensk-Dansk Ordbog på nettet DSL s ordbogsplatform giver adgang til stadig flere digitale ordbøger. Det nyeste medlem af familien er Svensk-Dansk Ordbog, som blev lanceret på Sveriges nationaldag, Svenska flaggans dag, den 6. juni Svensk-Dansk Ordbog på nettet er en opdateret og udvidet onlineversion af den trykte ordbog af samme navn, der blev udgivet på Politikens Forlag i Onlineversionen indeholder opslagsord, mere end den trykte ordbog; heraf er ca. 500 ord helt nye i svensk. En særlig facilitet ved onlineversionen er muligheden for fritekstsøgning overalt i ordbogens artikler. Man kan søge på både svenske og danske former, evt. i blanding. Derved kan man fx finde hvad danske ord og udtryk hedder på svensk. It-arbejdet har opnået økonomisk støtte af Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond og af Johanne og Ejnar Flach-Bundegaards Fond. Ordbogen findes på adressen sdo.dsl.dk. Kjeld Kristensen, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Nyt om ØMO. Så er Ømålsordbogens bind 12 endelig på vej til trykkeriet med forventet udgivelse i december. Bind 12 ligner i det ydre stort set de tidligere bind, men den bagvedliggende produktion er radikalt ændret til redaktion i xml-opmærket database med mulighed for udgivelse i forskellige formater. Med den nye database er der altså også taget det første skridt mod netpublicering. Bindet omfatter lindost-marant. Der vil altså bl.a. blive mulighed for at læse om verbet løbes syntaktiske variation i ømålene, hvordan man i det gamle bondesamfund lavede malt og lys, hvad man kaldte de involverede redskaber og delprocesser og hvordan disse udtryk blev udtalt og bøjet. Ømålsordbogen beskriver dialekterne på Sjælland, Lolland-Falster og Fyn i perioden ca (med hovedvægten på ). Bind 12 har derfor også ord som lokomotiv og lysbillede. Det sidste dog med angivelse af begrænset brug: især kendt fra offentlige fremvisninger i forsamlingshuse olgn. Omstillingsprocessen er finansieret af Carlsbergfondet. Henrik Hovmark og Asgerd Gudiksen, Ømålsordbogen, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. 18

19 Konferencer 15. Konference om Leksikografi i Norden Bästa nordiska lexikografer! Till att börja med vill vi be om ursäkt för att detta andra utskick kommer senare än vad vi hade lovat. Nu kan man anmäla bidrag till 15 konferensen om lexikografi i Norden, som äger rum i Helsingfors den 4 7 juni Detta gör man genom att gå in på konferensens webbplats och fylla i anmälningsblanketten för sektionsföredrag och postrar. Tidsfristen är 31 december Besked om godkända abstrakt ges i slutet av februari, då också anmälan till konferensen inleds. Temat för konferensen är Ordböcker av vem, för vem och varför? Vi välkomnar sektionsföredrag och postrar i anslutning till temat, men även andra ämnen som rör lexikografi i teori och praktik är välkomna. De tre plenarföreläsarna är Anna Helga Hannesdóttir (Göteborg) som talar om Den tvåspråkiga lexikografins utmaningar förr och nu, Nina Martola (Helsingfors) med rubriken Den tvåspråkiga ordboken ett absurt åtagande samt Iztok Kosem (Ljubljana), som preliminärt gett oss rubriken Harnessing the knowledge of crowd in lexicography: why, when, and how? Under konferensen hålls också en temasektion kring uppbyggnaden av etymologiska nätresurser för finska och skandinaviska språk. Läs mer om detta på webbplatsen. Konferensen hålls vid Helsingfors universitet i Forsthuset, Unionsgatan 40, i Helsingfors centrum. Vi inleder med en mottagning på Institutet för de inhemska språken (Hagnäskajen 6, Helsingfors) på tisdag kväll. På torsdag eftermiddag kan man delta i en utflykt till Villa Hvitträsk i Bobäck, Kyrkslätt. Konferensmiddagen på torsdag kväll är på restaurang Haltia i Noux, Esbo. Vi ordnar gemensam busstransport från Helsingfors centrum till Kyrkslätt och Esbo och därefter tillbaka till Helsingfors efter middagen. Konferensavgiften är ca 200 euro. Därtill kommer en avgift för utflykten och middagen, ca 50 euro. Vi har inte förbokat något konferenshotell, men det finns ett stort urval olika övernattningsmöjligheter i olika prisklass i centrum av Helsingfors. Boka gärna boende i god tid eftersom efterfrågan på logi i Helsingfors är stor. Konferensens e-postadress är: Välkomna till Helsingfors! På arrangörskommitténs vägnar Caroline Sandström 19

20 4th Digital Humanities in the Nordic Countries The 4th conference of the association of Digital Humanities in the Nordic Countries (DHN) will be held at the University of Copenhagen March 6 8, The DHN conferences aim to provide an overview of research, education and communication about the interdisciplinary field of digital humanities. In 2019, the conference seeks to extend the scope of digital humanities research covered, both into new areas, as well as beyond the Nordic and Baltic countries. Fristen for indsendelse af abstract er overskredet. Den almindelige tilmelding er endnu ikke åbnet. Se videre på konferencens hjemmeside 20

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Yngre Retsmedicinere Indkaldelse til generalforsamling Logo Kontingent Valg

Yngre Retsmedicinere Indkaldelse til generalforsamling Logo Kontingent Valg Yngre Retsmedicinere Indkaldelse til generalforsamling Du indkaldes hermed til Yngre retsmedicineres første ordinære generalforsamling den 4. november 2010 klokken 17-19 på Radisson Blue H.C. Andersen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Sociologforening

Generalforsamling i Dansk Sociologforening Generalforsamling i Dansk Sociologforening Mandag d. 23. februar 2015 Kl. 19:45-21:30 på Københavns Universitet, Sociologisk Institut, Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5, 1353 København

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

LexicoNordica. Nyt fra bestyrelsen for Nordisk Forening for Leksikografi. Kilde: LexicoNordica 21, 2014, s

LexicoNordica. Nyt fra bestyrelsen for Nordisk Forening for Leksikografi. Kilde: LexicoNordica 21, 2014, s LexicoNordica Titel: Forfatter: Nyt fra bestyrelsen for Nordisk Forening for Leksikografi Kilde: LexicoNordica 21, 2014, s. 375-378 URL: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/lexn/issue/archive LexicoNordica

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Hvidovre Lokalhistoriske Selskab

Hvidovre Lokalhistoriske Selskab Hvidovre Lokalhistoriske Selskab Side 1 Indkaldelse til generalforsamling torsdag den 8. marts 2018 kl. 19.00 i Lille Friheden Lille Friheden 1. 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Museumschefens

Læs mere

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll Kort faglig baggrund: Hans Basbøll er uddannet cand.mag. fra Københavns Universitet i dansk og fonetik 1969. Herudover har han læst fransk og lingvistik

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra Generalforsamling i SVOO Tirsdag den 21.marts 2017 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Frank Gamsbøl blev valgt til dirigent, og fastslog at generalforsamlingen var lovligt indkaldt

Læs mere

TRACTION AVANT DANMARK. Referat af generalforsamlingen 2006, afholdt søndag d. 3/9 på Sommertæffet i Skærbæk.

TRACTION AVANT DANMARK. Referat af generalforsamlingen 2006, afholdt søndag d. 3/9 på Sommertæffet i Skærbæk. TRACTION AVANT DANMARK Referat af generalforsamlingen 2006, afholdt søndag d. 3/9 på Sommertæffet i Skærbæk. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Klubbens regnskab 4. Fastsættelse

Læs mere

IFU SeniorKlub. Referat fra generalforsamling hos IFU den 22. april 2015, kl

IFU SeniorKlub. Referat fra generalforsamling hos IFU den 22. april 2015, kl IFU SeniorKlub Referat fra generalforsamling hos IFU den 22. april 2015, kl. 15.00 Formanden bød velkommen til dagens generalforsamling og konstaterede at dagsordenen er i overensstemmelse med vedtægternes

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

D ANSK SOCIOLO GI FORENING

D ANSK SOCIOLO GI FORENING DANSK SOCIOLOGI FORENING Side 2 af 7 Generalforsamling i Dansk Sociologiforening 2. februar 2017 kl. 18.45 på Sociologisk Institut, Københavns Universitet, Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Landsbylauget Fløng Sogn

Landsbylauget Fløng Sogn GENERALFORSAMLING 2019 Afholdt 9. maj 2018 kl. 19:00 20:30 i Fløng Forsamlingshus Fremmødt var ca. 40 deltagere. Fra bestyrelsen var fremmødt: Afbud var meddelt af: Søren E. Sørensen, formand Jeppe Uldall

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Januar Kære medlem. Hjemmesiden

Januar Kære medlem. Hjemmesiden Januar 2015 Kære medlem Bestyrelsen har besluttet at genoptage nyhedsbrevet, da vi gerne vil styrke kontakten til medlemmerne. Nyhedsbreve sendes kun ud elektronisk, så det er vigtigt, at du sørger for

Læs mere

Dansk Forfatterforening NYHEDSBREV FEBRUAR F-STYRELSEN F-gruppen FEBRUAR 2018

Dansk Forfatterforening NYHEDSBREV FEBRUAR F-STYRELSEN F-gruppen FEBRUAR 2018 Dansk Forfatterforening F-STYRELSEN F-gruppen NYHEDSBREV FEBRUAR 2018 FEBRUAR 2018 ÅRSMØDET 2018 INDKALDELSE TIL ÅRSMØDE - den faglitterære gruppe Fredag 23. marts 2018 kl. 16, Strandgade 6, København

Læs mere

Klub 60+ Generalforsamling

Klub 60+ Generalforsamling Generalforsamling Dagsorden, beretning og regnskab 11 1 Dagsorden Generalforsamling Torsdag, den 13. oktober 2011 kl. 15.00 - ca. 18.00 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. a) Regnskab til

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

2 Foreningens formål er å arbeide for å utvikle praktisk og vitenskapelig ordboksarbeid i Norden, og å fremme nordisk samarbeid om leksikografi.

2 Foreningens formål er å arbeide for å utvikle praktisk og vitenskapelig ordboksarbeid i Norden, og å fremme nordisk samarbeid om leksikografi. Nordisk Forening for Leksikografi Generalforsamling 22. maj 2015, København Årsberetning 0. Indledning Nordisk forening for leksikografi (NFL) er en faglig forening av nordiske leksikografer som har til

Læs mere

Contrastklubben Sejlklub afholdt den ordinære generalforsamling Lørdag den 25. februar 2017 i Fredericia Messecenter.

Contrastklubben Sejlklub afholdt den ordinære generalforsamling Lørdag den 25. februar 2017 i Fredericia Messecenter. Generalforsamling 2017 Fredericia. Contrastklubben Sejlklub afholdt den ordinære generalforsamling Lørdag den 25. februar 2017 i Fredericia Messecenter. Formanden Tom Winther bød velkommen til Contrast

Læs mere

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov.

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse 16. juni 2015 Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. 1) Formalia 2) Siden sidst 3) Efterårets program/opfølgning

Læs mere

REFERAT AF DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 I ANTIKKENS VENNER

REFERAT AF DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 I ANTIKKENS VENNER REFERAT AF DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 I ANTIKKENS VENNER Den ordinære generalforsamling fandt sted lørdag den 23. november 2013 kl. 15.00 på KUA. Formand Jørgen Edl bød velkommen. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup.

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe

Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe Palle Jørgensen 29. september 2001 Til stede Thomas M. Widmann, Thorsten Nielsen, Peter B. Frederiksen, Peter J. Christiansen, Thomas

Læs mere

3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år. 4) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab

3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år. 4) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab Referat af generalforsamling i foreningen Sammen om Lolland-Falster 6. april 2017 kl. 19.00, der blev afholdt i Højrebyhallens cafeteria, Bøgevej 2, 4920 Søllested. Generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Vedtægter for foreningen. Kost-Pædagogisk Selskab

Vedtægter for foreningen. Kost-Pædagogisk Selskab Invitation til stiftende generalforsamling i Ernærings Pædagogisk Selskab Vi inviterer hermed til stiftende generalforsamling i en ny forening der fremover skal arbejde for udbredelse af viden om ernæringens

Læs mere

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Stiftet den 7. oktober 1964 Revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling 6. marts 1994, 28. marts 2009 og 26. februar 2011 Motto: At tjene

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 FORSA Generalforsamling 2015 (Kl. 16.15-18.00) Dagsorden Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning Indkomne forslag Regnskab 2014 Kommentarer fra kritisk

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Translatørforeningen

Translatørforeningen Referat af bestyrelsesmøde mandag den 3. februar 2014. Til stede: (ES), Susanne Lund (SL), Bente Jacobsen (BJ), Allan El-Zayat (AEZ), Hanne Vedel Sterndorf (HVS), Mayanoa Schneider (MS), Bente Elboth (BE)

Læs mere

LEDA-Nyt nr. 65 April 2018

LEDA-Nyt nr. 65 April 2018 LEDA-Nyt nr. 65 April 2018 ISSN 1603-7006 Redigeret af Sussi Olsen, Merete Korvenius Jørgensen og Jacqueline Levin Meddelelser fra bestyrelsen s. 2 Indkaldelse til medlemsmøde s. 3 Indkaldelse til den

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 20. marts 2019 kl i kulturhuset Skovlunde Syd-centeret.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 20. marts 2019 kl i kulturhuset Skovlunde Syd-centeret. Parcelforeningen TOFTHOLM Ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 20. marts 2019 kl. 19.00 i kulturhuset Skovlunde Syd-centeret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Forslag til kontingentstigning fra bestyrelsen i Letbaner.DK

Forslag til kontingentstigning fra bestyrelsen i Letbaner.DK Forslag 1. Forslag til kontingentstigning fra bestyrelsen i Letbaner.DK Bestyrelsen foreslår at kontingentet hæves fra nuværende 150 kr. til 200 kr. gældende fra og med 2019. Stigningen begrundes med generelle

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 1. november 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen, Lizzi Edlich Referent:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen af Frivillige ved Hospice. 3.Maj 2018

Referat af generalforsamling i Foreningen af Frivillige ved Hospice. 3.Maj 2018 Referat af generalforsamling i Foreningen af Frivillige ved Hospice 3.Maj 2018 Formanden Annie Frederiksen bød velkommen Hans Dal: Dirigent Ida Rasmussen: Referent Valg af stemmetællere blev udsat, Formandens

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING, RETSPOLITISK FORENING, D

REFERAT AF GENERALFORSAMLING, RETSPOLITISK FORENING, D REFERAT AF GENERALFORSAMLING, RETSPOLITISK FORENING, D. 06.04.2019 1. Valg af dirigent: a. Forslag om Kirsten M. Christensen- vedtaget (tidligere bestyrelsesmedlem) b. Kirsten: i. Indkaldt i rette tid,

Læs mere

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening 1 Navn Stk.1. Foreningens navn er Dansk Geologisk Forening (DGF), stiftet d. 16. januar 1893 i København. Stk. 2. I internationale

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af Paideias ordinære generalforsamling d

Referat af Paideias ordinære generalforsamling d Referat af Paideias ordinære generalforsamling d. 13.11.2012 Fremmøde: 13 medlemmer 1. Valg af dirigent. Berit Rød blev valgt uden modkandidater. Hanne Kristensen blev valgt som referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

MAF var blevet en forening med flere ben : Et udgivelsesben, der trykker. AU, men også en forening der brugte enormt meget tid på nyhedsbrevet.

MAF var blevet en forening med flere ben : Et udgivelsesben, der trykker. AU, men også en forening der brugte enormt meget tid på nyhedsbrevet. Årsmøde referat: 1. Valg af dirigent. Michael Sørensen 2. a. Bestyrelsens beretning ved dennes formand om det forløbne års aktiviteter i foreningen. Efter sidste årsmøde var der i bestyrelsen enighed om

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Forskning med brug af tekster og tekstværktøjer

Forskning med brug af tekster og tekstværktøjer Forskning med brug af tekster og tekstværktøjer Lene Offersgaard, Center for Sprogteknologi, NFI, KU leneo@hum.ku.dk KU, 20. april 2015 DIGHUMLAB har tre søjler: Language-based materials and tools Research

Læs mere

Vedtægter for EUD læsevejlederforeningen

Vedtægter for EUD læsevejlederforeningen Vedtægter for EUD læsevejlederforeningen Etableret i 2011 1 Indhold: 1 Navn og hjemsted side 3 2 Foreningens formål side 3 3 Foreningens mål side 3 4 Medlemskab side 4 5 Kontingent side 4 6 Foreningens

Læs mere

Godthåb Samråd. Dato: onsdag den 15. februar 2017 kl Medlemmer af Godthåb Samråd, samt øvrige interesserede.

Godthåb Samråd. Dato: onsdag den 15. februar 2017 kl Medlemmer af Godthåb Samråd, samt øvrige interesserede. Referat fra: Emne: Årsmøde / Arbejdsgruppemøde Dato: onsdag den 15. februar 2017 kl. 1630-1830. Sted: Deltagere: Lyngbjerggårdskolen, lærerværelset. Medlemmer af, samt øvrige interesserede. Derudover deltog

Læs mere

Hans Peter Bach (senior) spurgte ind til proceduren ved manglende indbetaling af kontingent?

Hans Peter Bach (senior) spurgte ind til proceduren ved manglende indbetaling af kontingent? Referat af DMKF Generalforsamling, 14. juni 2015 1) Valg af dirigent - Ole Willumsen Ole bekendtgjorde, at der var indkaldt retmæssigt til generalforsamlingen. 2) Valg af referent Peter Atti 3) Valg af

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CLUB DANOIS

VEDTÆGTER FOR CLUB DANOIS VEDTÆGTER FOR CLUB DANOIS 1 Foreningens navn og hjemsted: 1. I overensstemmelse med fransk lov af 1. juli 1901 og dekret af 16. august 1901 er der den 22. november 1966 dannet en forening kaldet: Club

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

SOFAS GENERALFORSAMLING 2014

SOFAS GENERALFORSAMLING 2014 SOFAS GENERALFORSAMLING 2014 d. 12/4-2014 Tid Program: 15.00 - Velkomst snacks og velkomstdrinks 15.15 15.45 Oplæg ved Jakob (læge i uddannelse som akutmediciner i Herning) - livet som akutlæge 15.45-16.00

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Hermed fremsendes referat af generalforsamlingen d. 20 maj 2017, samt regnskab. Af referatet fremgår den nye bestyrelse.

Hermed fremsendes referat af generalforsamlingen d. 20 maj 2017, samt regnskab. Af referatet fremgår den nye bestyrelse. 23. maj 2017 Til medlemmer af Det grønlandske Selskab Kære Medlem Hermed fremsendes referat af generalforsamlingen d. 20 maj 2017, samt regnskab. Af referatet fremgår den nye bestyrelse. Beretning for

Læs mere

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse SDF's ordinære generalforsamling Lørdag d. 3. oktober 2015 Dagsorden a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) b. Valg af referent c. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening

Aalborg Kommunale Kunstforening Aalborg kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 30 april 2018 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Kassereren aflægger regnskab 4. Indkomne

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER

VEDTÆGTER. for. Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER VEDTÆGTER for Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 2017 1 NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er "Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER" (DT-V). Selskabets hjemsted er København. 2 FORMÅL Stk. 1. Selskabets

Læs mere

3. Regnskab til generalforsamlingens godkendelse

3. Regnskab til generalforsamlingens godkendelse Referat fra Generalforsamlingen 2019 Den 10. april 2019, kl. 14.00 Afholdt ved DDV, Købmagergade 86, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab til generalforsamlingens

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Ejby Optimisterne! Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 16. marts Formanden aflægger bestyrelsens beretning.

Ejby Optimisterne! Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 16. marts Formanden aflægger bestyrelsens beretning. Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 16. marts 2019 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning. 4. Kassereren aflægger det reviderede

Læs mere

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 -

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 - VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012-1 - PR. APRIL 2012 VEDTÆGT for SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER Stiftet 16. juni 1990. 1: Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Web adresse: www.trans-danmark.dk Lørdag den 26. april 2003 I Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Navn

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Generalforsamling den 24.01.09

Generalforsamling den 24.01.09 Til mødet var mødt Til mødet var mødt 15 personer. Valg af dirigent Steven Poulsen blev valgt som dirigent. Valg af referent Josefine Ludvigsen blev valgt som referent. Formandens/Bestyrelsens beretning

Læs mere

Lørdag den 11. Marts, i Tersløse Sognegård, Holbergsvej 85, Tersløse. Dianalund Kl. 12:30-16:00 Dagsorden i følger lovene Mød op og...!

Lørdag den 11. Marts, i Tersløse Sognegård, Holbergsvej 85, Tersløse. Dianalund Kl. 12:30-16:00 Dagsorden i følger lovene Mød op og...! Lørdag den 11. Marts, i Tersløse Sognegård, Holbergsvej 85, Tersløse. Dianalund Kl. 12:30-16:00 Dagsorden i følger lovene Mød op og...! Oplæg v/ Elise Lund Larsen, TV2 Fiktion. Foreningen er vært ved et

Læs mere

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte.

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Referat Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl. 17.00, ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Dagsordenen var som følger: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat af Landsmøde den 16. april 2016

Referat af Landsmøde den 16. april 2016 Referat af Landsmøde den 16. april 2016 Pkt. 1 Birgit von der Recke blev valgt til dirigent. Jeanne Bau-Madsen var referent. Stemmetællere: Annam al- Hayali og Ulla Lunde Hansen Dirigenten konstaterede,

Læs mere

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år Referat fra Generalforsamlingen 2016 Den 12. april 2016, kl. 16.00 Afholdt ved Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab til generalforsamlingens

Læs mere

Ordbogssamarbejde i Norden

Ordbogssamarbejde i Norden Tema: Lyst og mod til det nordiske i dansk Af Lars Trap-Jensen, ledende redaktør ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Ordbogssamarbejde i Norden En forudsætning for bedre sprogforståelse i Norden

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 11.3.13 på Hindsgavl Slot Fagligt selskab for ledende sygeplejersker (FSLS)

Bestyrelsesmøde den 11.3.13 på Hindsgavl Slot Fagligt selskab for ledende sygeplejersker (FSLS) Bestyrelsesmøde den 11.3.13 på Hindsgavl Slot Fagligt selskab for ledende sygeplejersker (FSLS) Deltagere: Dorrit Thorsen, Trine Hjetting, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv Fraværende:

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Forord. Henning Bergenholtz & Sven-Göran Malmgren

Forord. Henning Bergenholtz & Sven-Göran Malmgren 1 Henning Bergenholtz & Sven-Göran Malmgren Forord Denne udgave af LexicoNordica omfatter mere end 300 sider, og det er noget mere end alle andre numre de sidste otte år. Indtil en vis grad kan dette nummers

Læs mere

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Program Foråret 2016 for Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Kontakt oplysninger Formand Børge K. Lund Egemosen 3 6200 Aabenraa Tel. 3162 8272 bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

3. Formandens beretning

3. Formandens beretning Beretning for Gadeforen ingen Lindevejs generalforsamling 9 juni 2018 ver. 2 3. Formandens beretning Intro Velkommen til Gadeforeningen Lindevejs generalforsamling. For godt et år siden var vi en gruppe

Læs mere