REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger"

Transkript

1 REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj (LBI), Jakob Knudsen (JK), David Gullberg (DG), Brian Samuelsson (BSM) og Trine Lindberg (TLI). Bo Belhage (BB) deltog løbende i mødet og var til stede under punkt og Afbud: Lars Bonde (LB) Mødeleder: NS Referent: TLI Punkt 1 Godkendelse af dagorden Referatets udformning blev drøftet, herunder om referatet skulle afspejle en levende debat eller have form af et beslutningsreferat. Bestyrelsen besluttede, at referatet skal være et beslutningsreferat, hvor nogle emner med fordel kan udfoldes lidt mere. De emner bestyrelsen ønsker kommunikeret ud fra mødet, bliver nærmere beskrevet i bl.a. nyhedsbrev til klubberne. Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger 2.1 Ansøgning om støtte til Thorkild Madsen Fonden (beslutning) Fonden har gentagne gange søgt om støtte. Bestyrelsen drøftede ansøgningen og besluttede ikke at støtte fonden. Afslaget er begrundet i, at bestyrelsen oplever at fonden ikke kan drive sig selv. 2.2 Ansøgninger til ændringer af sportslige regler (orientering) Punktet blev ikke drøftet, da der udelukkende var tale om en orientering omkring indkomne forslag til ændringer af de sportslige regler. De indkomne forslag drøftes pt. i Teknisk Kommission og Distrikterne og forelægges til endelig beslutning hos bestyrelsen d. 2. december. 2.3 Ansøgning vedr. historien om dansk cykelsport (drøftelse) Henrik Elmgreen søger om støtte til færdiggørelse af en bog om dansk cykelsports historie. Bestyrelsen besluttede at støtte op omkring følgende: - Forord fra NS i bogen - Markedsføring af bogen på DCU s hjemmeside - Formidling af tilbud om salg af bogen til klubber (gennem webshop) Projektet støttes ikke økonomisk.

2 Punkt 3 Vision og strategi arbejde 3.1 Omsætning af kommunikationsstrategi (drøftelse) Drøftelsen omkring omsætning af kommunikationsstrategien var delt i to: - Oprettelse af blog - Udvalgene har ordet HJJ: Det er vigtigt, at vi får fulgt op på vores kommunikationsstrategi, herunder at vi får skabt mulighed for en mere åben kommunikation. Det er oplagt, at NS allokerer nogle timer til kommunikation, f.eks. gennem en blog. Bestyrelsen drøftede dette, hvor flere ideer og tanker kom frem. Bl.a. om det skulle være en blog med envejs kommunikation eller en debat side. Bestyrelsen besluttede, at oprette en bestyrelsens blog på hjemmesiden. Bloggen skal fremstår som en leder, hvor bestyrelsen kommunikerer DCU s officielle mening ud. Det er væsentligt, at de emner der tages op er i tråd med DCU s overordnede strategi og bestyrelsens målsætninger. Debat affødt af oplægget køres via facebooksiden. I forhold til udvalget har ordet bliver dette sat i gang i løbet af november. På aktivitetsseminaret med udvalgene d. 1. november, orienteres udvalgene omkring dette. Punkt 4 Politisk Orientering (lukket punkt) Punkt 5 Udvikling 5.1 Klub- og medlemsskabsstruktur (beslutning) Præsentationen på formandsmødet i Fløng gik godt. Deltagerne tog godt i mod oplægget og kunne se muligheder i det. Vi fik to vigtige pointer med fra mødet: - Svært at se koblingerne mellem medlemsfordele og klubstrukturen - Bekymringer omkring det tidsmæssige perspektiv Læringen er at det er vigtigt, at vi kan formidle strukturen på en enkelt måde og at kommunikation de næste par måneder er essentielt. Det er vigtigt, at vi alle bruger følgende begreber fremadrettet: - Medlemsfordele - Klubstruktur Bestyrelsen var enig om, at det er den rette struktur og vej at gå for Danmarks Cykle Union. Det blev drøftet hvorvidt der er noget nyt i oplægget dette især i forhold til medlemsfordele. Vi har forsøgt at skabe en ny ramme og skabe et overblik over de tilbud og muligheder der er i Danmarks Cykle Union. Det er korrekt, at dette ikke er noget nyt for en mindre del af vores klubber, men det vil være nyt for ca. 230 klubber, som skal kunne se sig selv som en del af Danmarks Cykle Union. Derudover er det nødvendigt for de klubber, der står udenfor Danmarks Cykle Union.

3 FASEINDDELT IMPLEMENTERING Bestyrelsen besluttede, at godkende en faseinddelte implementering. Dvs. at klubstrukturen ønskes indført i 2015, mens medlemsfordelen tages i løbet af 2015 eller til kongressen Det er vigtigt, at vi ikke lover noget vi ikke kan leve op til og bliver helt skarpe på indholdet i de tre klubkategorier. Derudover skal økonomi strukturen på plads. I kommunikationen skal vi være åbne omkring tidsperspektivet. Dvs. de forskellige faser de kommende år, herunder at det er muligt at stoppe op undervejs. Hver fase skal kunne stå alene. BSM og TLI er ansvarlig for at tilrette oplægget og komme med et nyt udkast. Dette sendes ud til bestyrelsen og strukturgruppen d. 7. november. Feedback modtages frem til d. 10. november. Derefter tilrettes det og sendes d. 14. november ud til klubformænd og distrikterne. ORGANISERING AF KLUBBER Der var enighed i bestyrelsen om, at vi skal arbejde mod at alle klubber skal være en del af distrikterne. Distrikterne og DCU motion skal inddrages i denne beslutning. Dette gør JK og BB (distrikterne) og BSM (DCU motion). Konkret skal følgende løftes i den kommende tid: - Forslag til ændring af lovene hvor DCU motion skrives ud (dette skal også ske i distrikternes vedtægter). TLI er ansvarlig for dette. - Sammensætning af distrikterne skal beskrives (lovtekst) - Arbejdsprocedure for distrikterne efter en sammenlægning skal beskrives I forhold til de to nederste punkter mødes BB og JK (+ en ekstra repræsentant fra hvert distrikt), DCU motions bestyrelse, NS og BSM. På dette møde drøftes en sammenlægning og første udkast til beskrivelserne er klar. Dernæst aftales den fremadrettede proces. BSM sender en mail ud vedr. det første møde, som aftales d. 13. november. BB og JK melder ind til BSM mht. hvem de tager med. BSM og TLI laver et oplæg til mødet. KOMMUNIKATION Vi følger kommunikationsplanen fra bilag Når materialet er klar d. 14. november, skal det også være tilgængelig på vores hjemmeside. KONGRESSEN Klubstrukturen skal præsenteres for kongressen, som skal vedtage denne. Punkt 6 Elite 6.1 Orientering Vi er udfordret i forhold til dameprojektet, da DIF ikke kan tage en beslutning i forhold til økonomisk støtte. NS går til Niels Nygaard med et oplæg fra LB. Team

4 Danmark ønsker ikke at behandle vores Team Danmark ansøgning for 2016, før DIF har truffet en beslutning. Punkt 7 Administrationen 7.1 Revision af love (beslutning) Overordnet er der tale om generelle ændringer forhold til struktur og opsætning. Der er lavet tilføjelser i forhold til tegningsregler og Spor- og Naturudvalget. Derudover er der lavet en ændring i forhold til optagelse af klubber. Bestyrelsen drøftede under 7 om vi skal fastholde, at det er repræsentantskabet, der på kongressen eller midtvejskongressen godkender ansøgning omkring UCI verdensmesterskaber. Der stilles ikke forslag omkring ændring af dette. HJJ havde en enkelt ændringer, som ikke er med i det udsendte materiale. Under 8, stk. 8, punkt i, skal uddannelses- og udviklingsudvalget fjernes. Ændringer i forhold til følgende forslag trækkes tilbage: - 11, stk. 3, j - 20, herunder at landstrænerne skal være en del af dameudvalget Derudover ønsker bestyrelsen følgende ændringer: - Bestyrelsen målsætninger ændres til bestyrelsens strategiske indsatsområder - Frasen omkring placering af kongres i Idrættens Hus fjernes Samtlige rettelser og tilføjelser indskrives i materialet af TLI. 7.2 Kongres (beslutning) Bestyrelsen blev orienteret omkring valg i udvalgene, herunder at formanden for Ordensudvalget, Jette-Marie Sonne, ikke ønsker at fortsætte. Jette-Marie har en tidligere kollega, Emile Therese Sylow, som ønsker at stille op til de kommende tre år. Jette-Marie Sonne ønsker at være suppleant. Bestyrelsen godkender dette. Bestyrelsesmedlemmer der er på valg, bedes melde ind til NS vedr. deres kommende kandidatur. TLI retter henvendelse til udvalgsformænd, for at høre om de ønsker genvalg eller ej. Punkt 8 Anti Doping 8.1 Anti-doping Politik (orientering) Ingen tilføjelser udover den skriftlige orientering. Punkt 9 Økonomi 9.1 Behandling af ansøgninger fra udvalg og indstilling til fordeling Der i er budgettet afsat en ramme på kr. til udvalgene. Den udsendte oversigt over fordelingen til udvalgene skal ses som et forslag. Efter

5 aktivitetsseminaret d. 1. november laver administrationen et udkast til den endelige fordeling. Dette drøftes og besluttes på bestyrelsesmødet d. 2. december. MTB ansøgning blev drøftet, da de har bedt om en del flere penge end øvrige udvalg. KB fremlagde udvalgets sag, men er dog ikke blevet inddraget i ansøgningen inden den blev sendt afsted. Det er vigtigt, at vi viser udvalget at vi gerne vil støtte op omkring dem. Dette kunne f.eks. være i forhold til at bistå med at søge penge i kommunerne til eksempelvis events. Dette er ligeledes gældende for øvrige udvalg. NS vil lave en konceptbeskrivelse på dette. MTB har i 2014 haft ekstraudgifter på ca kr. KB fortæller at udvalget oplever, at de ikke har fået hjælp til udgifter, de er blevet lovet. Dette er gældende i forhold til chip, rygnumre og uddannelse af de frivillige, der skulle køre med Sport Timing. TLI tager kontakt til udvalget og laver en ansøgning til bestyrelsesmødet d. 2. december vedr. flytning af midler fra udvalgets aktivitetstilskud til dækning af nogle af de ekstraudgifter udvalget har haft. Derudover skal der laves en plan for hvordan økonomien (chip, rygnumre, uddannelse) kan hænge sammen i Generelt i forhold til udvalgene vil de fra 2015 blive bedt om at angiv hvilken aktivitet i deres budget et udlæg skal bogføres under. Dette giver os mulighed for at få et overblik over status på deres budget. Derudover skal a konto beløb fremstå under udvalgenes budget. 9.2 Budget 2015 Budgetoplægget for 2015 blev gennemgået. Der er fundet potentielt lidt flere indtægter i størrelsesordenen t.kr. 80 samt effektiviseringer og besparelser på t.kr Budgettet bliver fremlagt til endelig godkendelse på bestyrelsesmødet i december. Punkt 10 Events 10.1 Ønske fra UCI vedr. arrangementer i DK (beslutning) Tanken er at der i økonomien skal indlægges en projektmedarbejder, således at den øvrige drift kan køre i perioden. Danmarks Cykle Union biddrager ikke med økonomi, men med frivillige og materiel. Bestyrelsen besluttede, at DG skal gå videre med arbejdet og få færdiggjort materialet, herunder budgetter mv., så der kan træffes en beslutning om evt. ansøgning. Punkt 11 Nyt fra bestyrelsen Intet at berette. Punkt 12 Nyt fra udvalgene, herunder Grønt Forbund 12.1 Lovforslag til Spor- og Naturudvalget (beslutning) Bestyrelsen godkender lovforslaget.

6 12.2 Ad-hoc kommunikationsudvalg (beslutning) Bestyrelsen besluttede at oprette et ad-hoc udvalg. Punkt 13 Nyt fra DIF 13.1 Budgetmøde (orientering) Ingen spørgsmål til den skriftlige orientering fra NS. Punkt 14 Punkt 15 Nyt fra UCI, UEC og NCF DG har haft besøg af Anthony Griffin fra det Australske Cykle Forbund. JK: Der har været afholdt et kommissærseminar på tværs af de nordiske lande, hvilket var en stor succes. Eventuelt Bestyrelsen drøftede i hvilket omfang Danmarks Cykle Union skal være til stede til Danish Bike Award. Det er vigtigt, at vi også får Danmarks Cykle Union som afsender i forhold til uddeling af priser fra Kongesporet. KB og DG snakker videre omkring dette. Punkt 16 Kommunikation 16.1 Nyhedsbreve til klubber (beslutning) Bestyrelsen godkendte, at der udvikles et nyhedsbrev specifikt til klubber Hvilke punkter skal kommunikeres ud fra mødet? - Nyt fra formanden (er allerede sendt ud) - Afvikling af aktivitetsseminaret - Strukturgruppe arbejdet - Oprettelse af Spor- og Naturudvalget. Punkt 17 Næste møde Punkter til dagsorden - Punkter fra mødet i dag er noteret af TLI. - BSM ønsker at orientere om DGI og DIF samarbejdet. - LBI melder afbud til mødet. Punkt 18 Evaluering af mødet - Gode bilag der sendes ud. Giver bedre baggrundsviden for at tage beslutninger. - Bestyrelsen sættes fremad cc på mails til udvalg.

DCU Distrikt Sjælland Referat af formandsmøde 25. marts 2015

DCU Distrikt Sjælland Referat af formandsmøde 25. marts 2015 1. Situationen omkring direktørskifte DCU s formand Niels Sørensen (NS) gav en kort redegørelse for baggrunden for det afbrudte samarbejde med direktør David Gullberg. 2. Velkomst ved Klaus Bach (KB) KB

Læs mere

DCU Distrikt Sjælland Referat af årsmøde 22. november 2014

DCU Distrikt Sjælland Referat af årsmøde 22. november 2014 Tilstede: Amager CR, CK Kronborg, CC Hillerød, CK Fix, DBC, DMK, Greve CC, HFCK, Kalundborg CC, KCK, LFCK, Næstved BC, Politiets IF Kbh., Roskilde CR, Roskilde MTB, Slagelse CR, Sorø BC, Tissø CR, VFC,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsen (HB)

Referat Hovedbestyrelsen (HB) Referat Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 06-12 Mødedato: 15.12.2012 Sted: Fjelsted Skovkro Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (),

Læs mere

CISV Denmark Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 15:00-16:00.

CISV Denmark Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 15:00-16:00. Dagsorden for CISV Danmarks HB møde Tid: 10. maj 2014 09:00-15:00 Formalia Økonomi Kommunikation Valg af Dirigent, godkendelse af dagsorden O: Status på Økonomi v. Claus O: Årsskrift v. Karin D&B: Hjemmesiden

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 23.03.2014

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 23.03.2014 Årets idrætsleder, årets Age group atlet og årets bedste ungdomsinitiativ kåres af Anette Østerkjærhuus Finn Bay Christensen, Kolding Triathlon Klub blev valgt til årets Idrætsleder 2013. Flemming Hebsgaard,

Læs mere

REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby

REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby Tilstede: John Hansen (JHa), Kuno Danielsen (KDa), Paul Erik Sørensen (PES), Hugo Andresen (HAn), Poul Lamhauge (PLa), Erik Mouritsen (EMo),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet.

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet. Referat fra BMX Repræsentantskabsmøde Møde: Repræsentantskabsmøde Mødedato: 1. marts 2014 Til stede: Billum, Bjerringbro, Dragon, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, København, Køge, Roskilde,

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent)

Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent) Dagsorden for HB-mødet den 4. november 2010 i Hundehuset Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent) 1. Godkendelse og

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere