Grundejerforeningen Havstokken D

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014"

Transkript

1 Grundejerforeningen Havstokken D Referat af generalforsamling d Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2 forslag siden udsendelse af første indkaldelse. Ny indkaldelse var derfor udsendt d. 18. feb. Forslaget om parkering har fået sit eget pkt. på dagsordenen. Bestyrelsen har valgt ikke at udsende selve forslaget, da de mente, det var meget detaljeret, og forslagsstillerne må derfor selv på mødet argumentere for deres forslag. 1. Valg af dirigent: Valther Larsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen var varslet i henhold til lovene. 2. Formandens beretning: Godaften og velkommen til den 48. ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Havstokken. I år har vi et nyt medlem, vi skal byde velkommen i grundejerforeningen. Det er Havlykkevej 45, der er købt af Camilla og Anders Malec. Hovedvands-, Kloak- og Regnvandsledninger Denne sag blev jo startet op i marts 2010, efter generalforsamlingen havde besluttet, vi skulle have ny asfalt på Stokkemarkevej, og vi inden, ville have undersøgt vores kloak- og regnvandsledninger, så vi i tilfælde af reparation ikke skule have gravet vejen op efter ny asfaltering. Vi må konstatere at sådanne sager tager sin tid, men nu ser det ud til, vi er ved at nå en afslutning om offentliggørelse af vores ledninger. Medlemmerne er undervejs blevet løbende orienteret om sagsbehandlingen, og som meddelt i referatet fra sidste bestyrelsesmøde har HOFOR og G/F aftalt at offentliggøre ledningerne på Stokkemarkevej uden udgift for G/F. Som også meddelt i referatet fra sidste bestyrelsesmøde, har vi nu et udestående ang. regn - afvandingsbrøndene på Stokkemarkevej og rettelser i vores deklarationer, der omhandler ejerforholdene af ledningerne. D. 27. januar blev jeg kontaktet af kommunen, der oplyste, at regn afvandingsbrøndene ikke blev offentliggjort, så reparation og vedligehold regn afvandingsbrøndene på Stokkemarkevej af disse påhviler grundejerforeningen. 1

2 Jeg fik samtidig oplyst, at HOFOR havde meddelt kommunen, at de ledninger der ligger på privat grund ikke offentliggøres. Det betyder nu, at ikke kun hovedvandsledningen gennem forhaverne på Havlykkevej, men også kloakog regnvands-ledningerne, der ligger gennem haven fra Stokkemarkevej til Havlykkevej på Havlykkevej 65, samt hovedvandsledningen, der ligger gennem haven fra Stokkemarkevej til Havlykkevej på Havlykkevej 63 ikke offentliggøres. Ang. Hovedvandsledningen gennem forhaverne på Havlykkevej: Bestyrelsen har jo hele tiden gået efter den billigste løsning for alle medlemmer. Vi skal være opmærksomme på, at reparation og reetablering efter et brud på en sådan hovedvandsledning sandsynligvis vil koste mellem kr. Hvis grundejerforeningen skal dække en sådan skade, vil det betyde en udgift for hvert medlem på ca kr. pr. brud. Vi har, efter G/F kendskab, indtil nu kun haft et brud, men nu har ledningerne også nået en alder, hvor det er sandsynligt, der vil komme flere brud. Lad os ikke håbe det sker, men eksempelvis 5 brud på et år vil, hvis G/F skal betale, koste hvert medlem en ekstraudgift på kr. Da flere af medlemmerne på Havlykkevej tilsyneladende har forsikringer, der dækker disse ledninger, ville det billigste jo være, at alle var forsikret i et selskab der dækker, men hvis de ikke dækker, er G/F ifølge den gældende deklaration, pligtige til at betale. Bjarne Godskesen har efter bestyrelsesmødet d. 22. jan. spurgt sin forsikring (Tjenestemændenes forsikring), om de dækkede hovedvandsledningen på hans grund. Han fik svar tilbage, at de ikke dækkede. Da G/F har spurgt TRYG om det samme i januar 2012, og fået tilbagemelding på mail om, at det dækkede den almindelige husforsikring, var vi noget uforstående over Bjarnes tilbagemelding, da Tjenestemændenes forsikring hører under TRYG. G/F har derfor efterfølgende igen forespurgt TRYG om dækningen, og medsendt tegning af hovedvandsledningen på Havlykkevej. Vi har efterfølgende fået svar tilbage om, at de dækker. Dette skulle ifølge TRYG også gælde Tjenestemændenes forsikring, men det har Bjarne så efterfølgende fået tilbagemelding fra Tjenestemændenes forsikring om, IKKE er rigtigt. Det er oplyst af et medlem, at Topdanmark dækker hovedvandsledningen. Da der desværre var brud på ledningen på Havlykkevej 57 tirsdag d. 28. januar, blev jeg kontaktet, og jeg informerede om, at de skulle kontakte deres forsikringsselskab. Det var ALKA. og det blev senere oplyst, at de dækkede hovedvandsledningen. Vi havde lige et kort bestyrelsesmøde i mandags, hvor vi talte om det videre forløb. 2

3 Vi blev enige om at undersøge, om det ikke alligevel var muligt, at grundejerforeningen kunne få forsikret denne hovedvandsledning i en forsikring, der så skulle dække, hvis den ikke var dækket af den enkelte ejers husforsikring. Så snart vi får tilbagemelding på tilstanden af kloak- og regnvandsledningerne, vil vi indhente tilbud på asfaltering af Stokkemarkevej med parkeringsarealer, samt opretning af kantstene. Men inden da skal vi have Kontrolleret og evt. repareret regn afvandingsbrøndene på Stokkemarkevej. Vi skal have TV - inspiceret kloak- og regnvands-ledningerne, der ligger gennem haven fra Stokkemarkevej til Havlykkevej på Havlykkevej 65 og evt. strømpeforet dem. Jeg har forespurgt HOFOR, om de havde dem med i deres TV - inspektion, de har fået foretaget, medens jeg har været på ferie, men jeg har endnu ikke fået svar. Trods alle disse problematikker syntes jeg, vi har nået et fint resultat. Vi har gennem forhandlinger fået HOFOR til at offentliggøre kloak- regnvands- og hovedvandsledningerne på hele Stokkemarkevej uden udgift for G/F. Hjemmeside: Vores hjemmeside er nu oprettet af vores webmaster Stig Bergmann, Det betyder jo ikke, der ikke kan komme tilføjelser og rettelser på, men jeg syntes, vi har fået et rigtig godt resultat. Stor tak til Stig for hans fine arbejde. Se hjemmesiden på: Årligt møde med kommunen Carsten og jeg deltog igen i år i det årlige møde med kommunen d. 4. sep. Det var det 2. møde med Thomas Gyldal Petersen som Borgmester. Han orienterede bl.a. om DISA, den nye letbane, udbygning af Herlev Hospital, en ny klimatilpasningsplan, indsatsen mod kriminalitet og det nuværende politiske samarbejde. Referat er udsendt elektronisk. Juletræstænding Traditionen tro havde vi igen i år en hyggelig sammenkomst ved Juletræstændingen. Der kom godt nok ikke så meget lys på, da træet var reduceret en del i størrelsen. Der var tilmeldt 36 voksne, som i år i kunne nyde Camilla Schwartz dejlige hjemmelavede gløgg, samt 10 tilmeldte børn, der fik lidt lun chokolade og en godtepose. En rigtig hyggelig sammenkomst og tradition, som også giver mulighed for at lære de medlemmer at kende, man normalt ikke ser til hverdag. Ang. adr. Bestyrelsen vil igen i år opfordre dem, der har en adr., og som endnu ikke har meddelt os det, om at sende deres adr. til undertegnede. Så vil jeg skrive dem på medlemslisten, og fremover vil informationer m.m. blive sendt til dem på mail. Jeg vil også bede jer huske, at meddele G/F hvis I skifter adr. eller telefonnummer. De medlemmer, der ikke har adr., vil selvfølgelig få kopier som sædvanligt. Kontingentbetaling 3

4 Vi anbefaler igen i år, dem der benytter Netbank el. lignende at de betaler via overførsel til G/F s konto i Nordea: Reg. Nr Kontonr Medlemmer, der mangler indbetalingskort, kan henvende sig til Bjarne Godskesen Havlykkevej 41, eller Steen Clausen, Stokkemarkevej 17, og få udleveret nye Indbetalingskort. Bestyrelsen Jeg vil her til slut takke den nuværende bestyrelse inkl. suppleanter for et meget fint og konstruktivt arbejde. Vi har igen i år haft et rigtigt godt samarbejde, og alle har altid været villige til at deltage i G/F s arbejde. Vi har jo fået ny kasserer, jeg syntes har udført arbejdet rigtig fint. Det vil I også senere opdage ved gennemgang af Regnskab og Budget. 3. Regnskab 2012 og budget 2013: Kassereren havde, da hun var lidt genert, bedt formanden om at fremlægge forslag og budget. Regnskab Der var d kun en restance på 750 kr. hvilket skyldtes en rigtig fin indsats fra kassererens side om udsendelse af rykkerskrivelser inden udløbet af året. Restancen er nu indbetalt. Regnskabet blev godkendt med 21 stemmer for. Budget Der blev gjort opmærksom på at budgettet ikke havde en evt. asfaltering af Stokkemarkevej med. Efter nogle spørgsmål blev budgettet godkendt med 21 stemmer for. 4. Kontingentet for 2015: Bestyrelsen havde på bestyrelsesmødet d. 22. jan. foreslået kontingentet på 1000 kr., men efter et kort bestyrelsesmøde i mandags, havde bestyrelsen, pga. nye forventninger til udgifterne ændret opfattelse og foreslog derfor 2000 kr. Der blev efter lidt debat stillet ændringsforslag til 1500 kr. Bestyrelsen trak sit forslag på 2000 kr. og herefter blev der stemt om de 2 forslag. For 1000 kr. stemte 8 for For 1500 kr. stemte 13 for Hermed er kontingentet for 2015 på 1500 kr. vedtaget. 5. Debat om parkering i G/F s område Dirigenten forespurgte om forslagsstillerne ville argumentere for deres forslag. Flemming Nilsson fik ordet og oplyste, at han, Ove Thulstrup og flere i starten af Stokkemarkevej føler sig genert af VAFFELBILEN (Stig Helløv firma bil), der holder parkeret på pladsen ved 4

5 Stokkemarkevej/Havlykkevej. De mener den optager for meget plads. Flemming Nilsson henviste til Herlev Kommunes lokalplan 69 punkt 5.2. at, al parkering skal ske på privat grund inden for lokalplanens område. Steen Clausen oplyste, han tidligere havde undersøgt sagen i kommunen, og her havde fået oplyst, at Færdselsloven gælder også på private fællesveje som Stokkemarkevej, og der ikke var restriktioner om parkering af sådanne biler. Alle kan faktisk parkere på G/F områder uden det kan forhindres. Steen er også i tvivl om G/F s love 13 hvor der står parkering af køretøjer med en egenvægt over 2500 kg eller campingvogne på Stokkemarkevej eller de tilstødende parkeringsarealer er forbudt er gældende, da færdselsloven er overordnet i forhold til G/F s Love. Derfor kan bestyrelsen ikke forhindre Stig Helløv,s bil holder på pladsen. Der var bred opbakning fra generalforsamlingen om bestyrelsen mening. Efter mødet har Steen forespurgt kommunen om henvisningen til Lokalplan 69 pkt. 5.2, og har fået oplyst, at Lokalplanen ændrer ikke på vejloven, så vi kan ikke forhindre parkeringen. 6. Indkomme forslag: 1. Forslag om ændring af kontingent indbetalingsterminer Bestyrelsen foreslår ændring af kontingent-indbetalingsterminer fra 4 til 3, så 5 ændret til: 5 Kontingentet fastsættes for et år frem ad gangen på den ordinære generalforsamling i februar måned. Regnskabsåret er kalenderåret. Kontingentet forfalder til betaling på følgende terminer: 1/2, 1/6, 1/10 med 1/3 af årskontingentet. Forslaget vedtaget med: 21 stemmer for 2. Forslag om udsendelse af rykkerbreve Der er forslag fra Valter Larsen om, ved manglende betaling af kontingent at udsende rykkerskrivelser og evt. opkræve gebyr ved manglende rettidig betaling. En vedtagelse af forslaget vil betyde nedenstående tilføjelse til 5: Ved manglende kontingentbetaling sender kassereren en rykkerskrivelse efter 14 dage. Hvis der stadig ikke er betalt 14 dage efter første rykkerskrivelse sender kassereren 2. rykkerskrivelse med et gebyr på 100 kr. Hvis der stadig 8 dage efter 2. rykkerskrivelse ikke betales, kontakter bestyrelsen medlemmet for en aftale om betaling inkl. rykkergebyr for at undgå en evt. inkassosag. Forslaget vedtaget med: 18 stemmer for og 3 stemmer imod 3. Forslag om Sommerfest Da der er kommet flere nye medlemmer i G/F, og det er nogle år siden den sidste sommerfest blev afholdt, foreslår bestyrelsen, der afholdes en vej/sommerfest. Bestyrelsen foreslår samtidig at G/F yder et tilskud på 1.000,00 kr. til festen. Forslaget vedtaget med: 20 stemmer for og 1 stemme imod 5

6 4. Forslag om tilbud på flytning af hovedvandsledning Forslag til Havstokkens generalforsamling d Bestyrelsen indhenter tilbud på nedgravning af hovedvandledningen på Havlykkevej i fortovet. HOFOR vil derefter overtage ledningen. Med venlig hilsen Bjarne Godskesen Havlykkevej 41 Tage Hansen Havlykkevej 49 Mogens Schnoor Havlykkevej 37 Forslaget vedtaget med: 23 stemmer for 7-10 Valg: Følgende blev valg ved akklamation: Formand: Steen Clausen, Stokkemarkevej 17 Tlf Kasserer: Camilla Schwartz Stokkemarkevej 11 Tlf Sekretær: Bjarne Godskesen, Havlykkevej 41 Tlf Bestyrelsessuppleanter: Carsten Falkengaard, Stokkemarkevej 41, Jens Abildgård, Stokkemarkevej 13, Revisor: Valther Larsen Stokkemarkevej 21 Revisorsuppleant: Niels Sonne-Jensen, Stokkemarkevej Eventuelt: Festudvalg til den godkendte sommerfest: Carsten Falkengaard, Jens Abildgård, Camilla Schwartz og Bjarne Godskesen. Festudvalget finder en dato i slutningen af august / starten af september, og udsender indbydelser. Bjarne Godskesen Referent Valther Larsen Dirigent 6

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat. generalforsamlingen

Referat. generalforsamlingen Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf. 43 52 60 83 Referat af generalforsamlingen Torsdag den 20. november 2003. /scb 1 Grundejerforeningen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen.

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen. Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 29/4 2008 i kantinen på Mørkhøj skole Formanden bød velkommen og derefter blev dirigent valgt. Dirigent blev Ulf Nordquist. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Formandsberetning 2015 G/f Platanhavens generalforsamling 22. april 2015 Indledning med tak til Neel Mather Vores mangeårige kasserer, Neel Mather, gav forud for sidste valg udtryk for et ønske om at stoppe.

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt:

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt: Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn afholdt: Onsdag den 17. Marts 2010 kl. 19.00 Egholmskolens Festsal Egholmvej, Vallensbæk Dagsorden for den ordinære generalforsamling 2010:

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere