Fælles omkostningsindeks for buskørsel 1. BAGGRUND 2. TRAFIKSELSKABERNES OMKOSTNINGSINDEKS 3. PROGNOSER NOTAT 4. PUBLICERING AF OMKOSTNINGSINDEKSET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles omkostningsindeks for buskørsel 1. BAGGRUND 2. TRAFIKSELSKABERNES OMKOSTNINGSINDEKS 3. PROGNOSER NOTAT 4. PUBLICERING AF OMKOSTNINGSINDEKSET"

Transkript

1 Fælles omkostningsindeks for buskørsel 1. BAGGRUND 2. TRAFIKSELSKABERNES OMKOSTNINGSINDEKS 3. PROGNOSER 4. PUBLICERING AF OMKOSTNINGSINDEKSET 5. UDFORMNING AF UDBUDSBETINGELSER NOTAT 07. juli 2010 Johan Ø. Thomsen Telefon: Baggrund Kørselskontrakter med busselskaber uden for det tidligere HUR/HT reguleredes før i tiden efter Amtrådsforeningens reguleringsindeks for A- og B-kontrakter. For så vidt angår Movia anvendes dette indeks i dag kun til regulering af få gamle VT (nu Movia V) kontrakter, mens reguleringsindekset for A- og B-kontrakter stadig anvendes i væsentlig omfang til regulering af kørselskontrakter i resten af Danmark. Det gamle reguleringsindeks indeholder i dag uhensigtsmæssigt mange omregninger og faktorer som følge af forandringer i omkostningsforholdene samt ændringer i Danmarks Statistiks udgivelser. Ikke alle ændringer gennem tiden er dokumenteret, og generelt gør det indekset svært forståeligt og utilgængeligt. Desuden er det nuværende indeks baseret på et olieprisindeks, som ikke er korrigeret for den afgiftsomlægning, der blev indført i september 2008, og et prisindeks, der ikke er fyldestgørende i forhold til inddragelse af momsrefusion. Det er envidere til irritation for både bestillere og busselskaber, at der ikke anvedes samme omkostningsindeks i hele landet, og endelig har den store tidsmæssige forskydning af det gamle reguleringsindeks for A- og B-kontrakter den konsekvens, at kompensationen for store svinginger i udgifterne først mærkes op til et år senere, end udsvingene har fundet sted. Parterne, Trafikselskaberne i Danmark, Danske Busvognmænd og Dansk Kollektiv Trafik har siden begyndelsen af 2009 arbejdet på at udvikle et fælles omkostningsindeks for alle trafikselskaber og busselskaber i Danmark. Målet var at indekset skulle:

2 Være let tilgængeligt og nemt overskueligt Modsvare de reelle udgifter for buskørsel på bedste vis Være tidssvarende Være robust overfor store/pludselige udsving på markedet Fælles for alle trafik- og busselskaber i hele Danmark Være veldokumenteret Dette notat beskriver detaljerne omkring Trafikselskaberne i Danmarks omkostningsindeks, samt hvordan og hvornår dette forventes endeligt implementeret. Herunder hører ligeledes ændring af reguleringsmodeller, prognosemodeller, nye kontrakter og udbudsmateriale. Det hidtidige omkostningsindeks fortsætter uændret ind til videre. Det vil sige, at gamle kontrakter reguleres efter dette omkostningsindeks til kontrakternes udløb, med mindre andet aftales. Side 2

3 2. Trafikselskabernes omkostningsindeks Resultatet af parternes forhandlinger har ført til en endelig model for Trafikselskaberne i Danmarks omkostningsindeks, der har været publiceret månedligt siden november Modellen for beregning af omkostningsindekset er beskrevet i dette afsnit. Delindeks Omkostningsindekset beregnes ud fra udviklingen i følgende indeks fra Danmarks Statistik. Disse indeks modsvarer, efter parternes vurdering, på bedst mulige vis den gennemsnitlige omkostningsfordeling for buskørsel: Lønindekset for den private sektor (DS ILON2 Total - Sæsonkorrigeret) Forbrugerprisindekset for dieselolie (DS PRIS 6 Diesel og smøreolie) Forbrugerprisindekset i alt (DS PRIS 6 - I alt) Prisindeks for maskiner og værktøjer (DS PRIS 10 Maskiner og værktøjer - I alt) Obligationsrentegennemsnit (DS MPK3 Samtlige serier) Offentliggørelse og forskydning Alle ovenstående indeks offentliggøres af Danmarks Statistik på på månedsbasis, på nær lønindekset, der offentliggøres kvartalsvis. Indeksene er forskudt henholdsvis 6 måneder for lønindekset og 2 måneder for de resterende indeks. Dette betyder eksempelvis, at omkostningsindekset for april baseres på delindeks fra februar - dog lønindeks fra fjerde kvartal året før. Basis januar 2008 Parterne har aftalt, at 1. januar 2008 skal være basis for omkostningsindekset. Man fastsætter derved omkostningsindeks for januar 2008 til 100, hvor værdien 100 svarer til omkostningsniveauet på dette tidspunkt. Derudover er parterne blevet enige om at opstille en række basisvægte, der efter bedste overbevisning modsvarer de enkelte delindeks andele af kontraktomkostningerne på basistidspunktet. Basisvægtene i omkostningsindekset er aftalt til følgende værdier: Side 3

4 Løn: 60 pct. Diesel: 17 pct. Forbrugerpris: 8 pct. Maskiner: 9 pct. Rente: 6 pct. Total: 100 pct. Beregning af omkostningsindeks for januar 2008 (basis) Delindeks hentet fra Danmarks Statistik til brug for omkostningsindeks januar 2008 ses herunder. Som følge af den tidligere omtalte forskydning, anvedes delindeks fra Lønindekset for den private sektor: 3. kvartal 2007 Forbrugerprisindekset for dieselolie: november 2007 Forbrugerprisindekset i alt: november 2007 Prisindeks Maskiner og Værktøjer: november 2007 Obligationsrentegennemsnit: november 2007 Værdierne er indsat i skemaet herunder: Løn Diesel Forbrug Maskin Rente Omkostningsindeks 108,6 142,8 115,5 97,1 4, Der er ikke tale om en egentlig beregning her, idet omkostningsindeksets værdi er aftalt til at være 100 på basistidspunktet. Når de enkelte delindeks for løn, diesel, forbrug, maskiner og rente kendes for basismåneden (januar 2008), kan omkostningsindeks for enhver følgende måned beregnes ved brug af samme metode. Denne metode er beskrevet i det følgende afsnit. Flydende vægte For at sikre, at der hele tiden tages højde for de enkelte delindeks udsving i forhold til hinanden, anvendes flydende vægte. Det betyder, at de enkelte delindeks andele i det samlede omkostningsindeks hele tiden ændres relativt i forhold til indeksenes egen udvikling. Omkostningsindekset beregnes således på følgende måde: 100 (basis) + (Procentvis ændring i forhold til basis i lønindeks x 60 pct.) + (Procentvis ændring i dieselindeks x 17 pct.) Side 4

5 + (Procentvis ændring i forbrugerindeks x 8 pct.) + (Procentvis ændring i maskinindeks x 9 pct.) + (Procentvis ændring i renteindeks x 6 pct.) Eksempel (marts 2010) Delindeks til brug for marts 2010 omkostningsindeks er indsat i skemaet herunder: Løn Diesel Forbrug Maskin Rente Omkostningsindeks 116,7 136,4 120,2 97,8 3,13 102,0 Sådan beregnes omkostningsindekset for marts 2010: ((116,7-108,6)/108,6*100*0,6) Løn + ((136,4-142,8)/142,8*100*0,17) Diesel + ((120,2-115,5)/115,5*100*0,08) Forbrug + ((97,8-97,1)/97,1*100*0,09) Maskin + ((3,13-4,77)/4,77*100*0,06) Rente = 102,0 Reelle vægte Som supplement til det ovenstående introduceres begrebet reel vægt, som svarer til et specifikt delindeks indflydelse i et konkret omkostningsindeks for en given måned. For basismåneden (januar 2008) gælder det, at den reelle vægt er lig med basisvægten. De reelle vægte beregnes ved følgende metode: (Nuværende delindeks / Basis delindeks * Basisvægt) / Nuværende omkostningsindeks * 100 Eksempel: Reel vægt af Lønindeks i omkostningsindekset for marts 2010: (116,7/108,6*0,6)/102,0*100 = 63,2% Løn (136,4/142,8*0,17)/102,0*100 = 15,9% Diesel (120,2/115,5*0,08)/102,0*100 = 8,2% Forbrug (97,8/97,1*0,09)/102,0*100 = 8,9% Maskin Side 5

6 (3,13/4,77*0,06)/102,0*100 = 3,9% Rente Total 100% Det fremgår, at lønnen pr. marts 2010 udgør ca. 63% af de samlede omkostninger mod 60% i januar 2008 (basisvægten). Det skyldes, at delindeksene har ændret sig relativt i forhold til hinanden, hvilket har medført, at udgifterne til lønnen nu udgør ca. 3 procentpoint mere af de samlede kontraktudgifter, end de gjorde i januar Helt firkantet kan det siges, at hvis man har en samlet kontraktsum på 100 kroner, så går ca. 63 kroner nu til lønninger. Side 6

7 3. Prognoser Trafikselskaberne i Danmark offentliggør sammen med omkostningindekset en prognose over den forventede fremtidige udvikling i omkostningsindekset. Prognosen kan benyttes af trafikselskaber, busselskaber, regioner og kommuner til budgetlægning. Prognosen rækker 1-2 år frem i tiden afhængigt af udgangspunktet. Det er aftalt, at prognosen skal beregnes ved at fremskrive de senest kendte delindeks med en faktor, der svarer til den historiske udvikling i det konkrete indeks. Det har ved studier af de involverede delindeks vist sig, at man ved at anvende denne metode opnår et skøn, der er både pålideligt og robust. Metode for prognoseberegning Brændstofindeks og rente fastlåses i prognosen til senest kendte værdi - uden fremskrivning. Det skyldes, at udviklingen i både brændstofpris og rentefod er væsentlig markedsafhægig og derfor svær at forudsige. For ikke at besværliggøre prognoseberegningen og samtidig gøre denne afhængig af andre kilder, har Trafikselskaberne i Danmark derfor valgt blot at skønne nul-vækst for disse to delindeks. Herunder er beregningsmetoden for skønnet over de resterende delindeks beskrevet: Løn: Gennemsnitlig ændring fra forrige kalenderår til sidste kalenderår divideres med 4 for at få en ca. kvartalsmæssig udviklingsfaktor. Denne anvendes herefter på sidstkendte indeks til fremskrivning. Maskin- samt forbrugsindeks: Gennemsnitlig ændring fra forrige kalenderår til sidste kalenderår divideres med 12 for tilnærmelsesvis at få en månedlig udviklingsfaktor. Denne anvedes herefter på sidstkendte indeks til fremskrivning. Side 7

8 4. Publicering af omkostningsindekset Trafikselskaberne i Danmarks omkostningsindeks publiceres ca. den 20. i hver måned på hjemmesiden under Udbud, Omkostningsindeks. Direkte link: På hjemmesiden er det ligeledes muligt at finde det originale kilderegneark, der bruges til genering af den månedlige publikation. Hvert enkelt under-ark svarer til en side i publikationen. I regnearket er der synlige formler, og det er muligt at ændre data og faktorer til brug for følsomhedsanalyse o.a. Den månedlige publikation for omkostningsindekset er opbygget således: Side 1: Indeholder selve omkostningsindekset og prognosen over dettes udvikling. Skøn er markeret med rød farve. Som standard ses fire år ad gangen. År og måneder kan skjules og vises ved at klikke på filterknappen i toppen af kildearket ved kolonneoverskriften. Dette gælder både for side 1, 2 og 3. Side 2: Viser en oversigt over de reelle vægte beregnet ved et hvert månedligt omkostningsindeks. Side 3: Viser en oversigt over den procentvise udvikling i omkostningsindekset. Dette giver et nemt overskueligt billede af udviklingen i kontraktudgifterne. Udviklingsfaktoren står angivet i slutningen af hver periode. Det fremgår eksempelvis af arket, at udviklingen fra 2007 til 2008 er 6,4%, og at den fra 2008 til 2009 er -1,6%. Side 4: Indeholder en kort beskrivelse af de anvendte kilder samt metoden for beregning af omkostningsindekset. Publikationen for omkostningsindekset marts 2010 er vedhæftet dette notat som bilag. 5. Udformning af udbudsbetingelser Trafikselskaberne i Danmark ønsker et fremsætte et forslag til, hvordan indførelsen af det nye omkostningsindeks kan se ud i trafikselskabernes udbudsbetingelser og kørselskontrakter. Side 8

9 I udbudsbetingelserne indføres afsnit om prisniveau: PRISNIVEAU Tilbuddet angives i prisniveauet for X måned/år opgjort til xxx,x. Der reguleres for udviklingen fra tilbudsgivningen til kontraktstart og herefter i kontraktperioden hver måned, jf. kontraktens 21. Reguleringen sker efter et sammenvejet indeks, jf. kontraktens bilag A. I kontrakten indføres relevante bestemmelser vedr. prisregulering: 21 Betaling efter 19, stk. 2-4 reguleres hver måned efter udviklingen i et fælles omkostningsindeks for buskørsel i Danmark, jf. bilag A. Det indeks, der tages udgangspunkt i, fremgår af udbudsbetingelserne. Trafikselskaberne i Danmark kan i samarbejde med Danske Busvognmænd og Dansk Kollektiv Trafik ændre indekset, hvis forudsætningerne ændres. (..) 23 Parterne er berettiget og forpligtet til at forhandle om betalingens størrelse, hvis omkostningsudviklingen vedrørende busdrift på grund af ny lovgivning afviger væsentligt fra reguleringen i 21. Trafikselskaberne i Danmark ønsker i forbindelse med det ovenstående at fremhæve vigtigheden af kompetencen til (om nødvendigt) at ændre omkostningsindekset, idet det erfringsmæssigt har vist sig, at Danmarks Statistik over tid vil foretage justeringer i deres offentliggjorte delindeks. Til denne klausul knyttes dog en vigtig betingelse, som nævnt i 23 (løfteparagraffen). Denne sikrer parternes forpligtelse til forhandling, såfremt forudsætningerne for beregningen af omkostningerne ændrer sig væsentligt. Side 9

10 BILAG A Regulering for pris- og lønudvikling ( 21) Reguleringen efter 21 sker efter udviklingen i et fælles omkostningsindeks for buskørsel i Danmark. Omkostningsindekset beregnes hver måned af Trafikselskaberne i Danmark og offentliggøres på Det fælles omkostningsindeks beregnes ud fra udviklingen i følgende indeks fra Danmarks Statistik, idet de anførte vægte løbende justeres efter den relative udvikling i de enkelte indeks: Lønindekset for den private sektor (DS ILON2 Total - Sæsonkorrigeret), 60 % i januar 2008 Forbrugerprisindekset for dieselolie (DS PRIS 6 Diesel og smøreolie), 17 % i januar 2008 Forbrugerprisindekset i alt (DS PRIS 6 - I alt), 8 % i januar 2008 Prisindeks for indenlandsk vareforsyning (DS PRIS 10 Maskiner og værktøjer - I alt), 9 % i januar 2008 Obligationsrentegennemsnittet (DS MPK3 Samtlige serier), 6 % i januar 2008 Omkostningsindekset for januar 2008 er fastsat til 100. Omkostningsindekset for en bestemt måned beregnes på basis af delindeksene to måneder tidligere dog lønindekset seks måneder tidligere. Omkostningsindekset afrundes efter 4/5-reglen til 1 decimal. Kontraktens betalingssatser reguleres hver måned efter udviklingen i det fælles omkostningsindeks for den pågældende måned i forhold til omkostningsindekset for X måned/år, der er anført som prisniveau i udbudsbetingelserne, og opgjort til xxx,x. Side 10

11 2008 Februar 2008 Marts 2008 April 2008 Maj 2008 Juni 2008 Juli 2008 August 2008 September 2008 Oktober 2008 November 2008 December 2009 Februar 2009 Marts 2009 April 2009 Maj 2009 Juni 2009 Juli 2009 August 2009 September 2009 Oktober 2009 November 2009 December 2010 Februar 2010 Marts 2010 April 2010 Maj 2010 Juni 2010 Juli 2010 August 2010 September 2010 Oktober 2010 November 2010 December 2011 Februar 2011 Marts 2011 April 2011 Maj 2011 Juni 2011 Juli 2011 August 2011 September 2011 Oktober 2011 November 2011 December Omkostningsindeks Vægt 60% 17% 8% 9% 6% År Måned Løn Diesel Forbrug Maskiner Rente Indeks 2008 Januar 108,6 142,8 115,5 97,1 4,77 100,0 108,6 136,3 115,4 96,7 4,93 99,4 108,6 140,2 115,7 97,6 4,59 99,5 109,9 140,9 117,1 97,3 4,55 100,3 109,9 149,4 117,6 97,3 4,72 101,6 109,9 150,8 118,0 97,1 4,94 102,1 111,0 157,7 118,4 97,0 5,22 103,9 111,0 165,5 118,8 97,2 5,48 105,2 111,0 166,2 118,4 97,6 5,36 105,1 112,4 153,4 118,6 97,6 5,15 104,1 112,4 152,5 119,1 98,0 5,15 104,1 112,4 142,0 118,9 99,5 5,45 103, Januar 113,5 134,2 118,6 100,3 4,97 102,4 113,5 123,2 118,2 100,3 4,44 100,4 113,5 121,5 117,8 98,7 4,42 100,0 114,5 120,9 119,3 100,5 4,15 100,5 114,5 118,4 119,7 100,9 3,93 99,9 114,5 122,3 119,6 99,7 3,89 100,2 115,6 123,4 119,9 99,9 3,81 100,9 115,6 127,5 120,2 98,5 3,69 101,1 115,6 124,8 119,6 98,3 3,46 100,5 115,8 131,7 119,9 97,5 3,36 101,2 115,8 128,1 120,1 97,4 3,23 100,6 115,8 128,1 120,1 97,0 3,69 101, Januar 116,7 131,7 120,1 96,9 3,39 101,7 116,7 129,5 119,9 96,8 3,32 101,3 116,7 136,4 120,2 97,8 3,13 102,0 117,9 136,4 120,4 97,9 3,13 102,7 117,9 136,4 120,5 98,1 3,13 102,7 117,9 136,4 120,7 98,2 3,13 102,7 119,0 136,4 120,8 98,3 3,13 103,4 119,0 136,4 121,0 98,5 3,13 103,4 119,0 136,4 121,1 98,6 3,13 103,5 120,2 136,4 121,3 98,7 3,13 104,1 120,2 136,4 121,4 98,9 3,13 104,2 120,2 136,4 121,6 99,0 3,13 104, Januar 121,1 136,4 121,7 98,9 3,13 104,7 121,1 136,4 121,8 98,8 3,13 104,7 121,1 136,4 121,9 98,8 3,13 104,7 122,1 136,4 122,0 98,7 3,13 105,2 122,1 136,4 122,1 98,6 3,13 105,2 122,1 136,4 122,3 98,5 3,13 105,2 123,0 136,4 122,4 98,4 3,13 105,8 123,0 136,4 122,5 98,4 3,13 105,8 123,0 136,4 122,6 98,3 3,13 105,8 124,0 136,4 122,7 98,2 3,13 106,3 124,0 136,4 122,8 98,1 3,13 106,3 124,0 136,4 122,9 98,1 3,13 106,3 Skøn

12 2008 Februar 2008 Marts 2008 April 2008 Maj 2008 Juni 2008 Juli 2008 August 2008 September 2008 Oktober 2008 November 2008 December 2009 Februar 2009 Marts 2009 April 2009 Maj 2009 Juni 2009 Juli 2009 August 2009 September 2009 Oktober 2009 November 2009 December 2010 Februar 2010 Marts 2010 April 2010 Maj 2010 Juni 2010 Juli 2010 August 2010 September 2010 Oktober 2010 November 2010 December 2011 Februar 2011 Marts 2011 April 2011 Maj 2011 Juni 2011 Juli 2011 August 2011 September 2011 Oktober 2011 November 2011 December Reelle vægte Skøn År Måned Løn Diesel Forbrug Maskiner Rente I alt 2008 Januar 60,0% 17,0% 8,0% 9,0% 6,0% 100,0% 60,4% 16,3% 8,0% 9,0% 6,2% 100,0% 60,3% 16,8% 8,1% 9,1% 5,8% 100,0% 60,5% 16,7% 8,1% 9,0% 5,7% 100,0% 59,8% 17,5% 8,0% 8,9% 5,8% 100,0% 59,5% 17,6% 8,0% 8,8% 6,1% 100,0% 59,0% 18,1% 7,9% 8,7% 6,3% 100,0% 58,3% 18,7% 7,8% 8,6% 6,6% 100,0% 58,3% 18,8% 7,8% 8,6% 6,4% 100,0% 59,7% 17,5% 7,9% 8,7% 6,2% 100,0% 59,7% 17,4% 7,9% 8,7% 6,2% 100,0% 60,1% 16,4% 8,0% 8,9% 6,6% 100,0% 2009 Januar 61,2% 15,6% 8,0% 9,1% 6,1% 100,0% 62,4% 14,6% 8,2% 9,3% 5,6% 100,0% 62,7% 14,5% 8,2% 9,1% 5,6% 100,0% 63,0% 14,3% 8,2% 9,3% 5,2% 100,0% 63,3% 14,1% 8,3% 9,4% 4,9% 100,0% 63,1% 14,5% 8,3% 9,2% 4,9% 100,0% 63,3% 14,6% 8,2% 9,2% 4,7% 100,0% 63,1% 15,0% 8,2% 9,0% 4,6% 100,0% 63,6% 14,8% 8,2% 9,1% 4,3% 100,0% 63,2% 15,5% 8,2% 8,9% 4,2% 100,0% 63,6% 15,2% 8,3% 9,0% 4,0% 100,0% 63,2% 15,1% 8,2% 8,9% 4,6% 100,0% 2010 Januar 63,4% 15,4% 8,2% 8,8% 4,2% 100,0% 63,6% 15,2% 8,2% 8,9% 4,1% 100,0% 63,2% 15,9% 8,2% 8,9% 3,9% 100,0% 63,4% 15,8% 8,1% 8,8% 3,8% 100,0% 63,4% 15,8% 8,1% 8,8% 3,8% 100,0% 63,4% 15,8% 8,1% 8,9% 3,8% 100,0% 63,6% 15,7% 8,1% 8,8% 3,8% 100,0% 63,6% 15,7% 8,1% 8,8% 3,8% 100,0% 63,6% 15,7% 8,1% 8,8% 3,8% 100,0% 63,8% 15,6% 8,1% 8,8% 3,8% 100,0% 63,8% 15,6% 8,1% 8,8% 3,8% 100,0% 63,7% 15,6% 8,1% 8,8% 3,8% 100,0% 2011 Januar 63,9% 15,5% 8,1% 8,8% 3,8% 100,0% 63,9% 15,5% 8,1% 8,7% 3,8% 100,0% 63,9% 15,5% 8,1% 8,7% 3,8% 100,0% 64,1% 15,4% 8,0% 8,7% 3,7% 100,0% 64,1% 15,4% 8,0% 8,7% 3,7% 100,0% 64,1% 15,4% 8,0% 8,7% 3,7% 100,0% 64,3% 15,4% 8,0% 8,6% 3,7% 100,0% 64,3% 15,4% 8,0% 8,6% 3,7% 100,0% 64,3% 15,4% 8,0% 8,6% 3,7% 100,0% 64,5% 15,3% 8,0% 8,6% 3,7% 100,0% 64,5% 15,3% 8,0% 8,6% 3,7% 100,0% 64,5% 15,3% 8,0% 8,6% 3,7% 100,0%

13 Udvikling i indeks År Måned Indeks Måned Kvartal Halvår År 2008 Januar 100,0 2,0% 2008 Februar 99,4-0,6% 2008 Marts 99,5 0,1% 1,8% 2008 April 100,3 0,8% 2008 Maj 101,6 1,3% 2008 Juni 102,1 0,4% 1,7% 3,2% 2008 Juli 103,9 1,8% 2008 August 105,2 1,3% 2008 September 105,1-0,1% 3,3% 2008 Oktober 104,1-1,0% 2008 November 104,1 0,0% 2008 December 103,3-0,7% -0,8% 3,8% 6,4% 2009 Januar 102,4-0,8% 2009 Februar 100,4-2,0% 2009 Marts 100,0-0,4% -2,7% 2009 April 100,5 0,4% 2009 Maj 99,9-0,5% 2009 Juni 100,2 0,3% -0,8% -3,5% 2009 Juli 100,9 0,7% 2009 August 101,1 0,2% 2009 September 100,5-0,7% 0,6% 2009 Oktober 101,2 0,7% 2009 November 100,6-0,6% 2009 December 101,2 0,5% 0,2% 0,3% -1,6% 2010 Januar 101,7 0,5% 2010 Februar 101,3-0,4% 2010 Marts 102,0 0,7% 0,7% 2010 April 102,7 0,6% 2010 Maj 102,7 0,0% 2010 Juni 102,7 0,0% 1,0% 1,3% 2010 Juli 103,4 0,6% 2010 August 103,4 0,0% 2010 September 103,5 0,0% 0,7% 2010 Oktober 104,1 0,7% 2010 November 104,2 0,0% 2010 December 104,2 0,0% 0,7% 1,6% 2,2% 2011 Januar 104,7 0,5% 2011 Februar 104,7 0,0% 2011 Marts 104,7 0,0% 0,5% 2011 April 105,2 0,5% 2011 Maj 105,2 0,0% 2011 Juni 105,2 0,0% 0,5% 1,1% 2011 Juli 105,8 0,5% 2011 August 105,8 0,0% 2011 September 105,8 0,0% 0,5% 2011 Oktober 106,3 0,5% 2011 November 106,3 0,0% 2011 December 106,3 0,0% 0,5% 1,0% 2,4% Skøn

14 Kildebeskrivelse Navn DST Betegnelse Opdateres Forskydning Vægt ILON2: Lønindeks for den private sektor (1. kvt = 100) efter Løn branche, tid og sæsonkorrigeret - TOTAL Hver 3. måned 6 måneder 60% Diesel PRIS6: Forbrugerprisindeks Diesel og motorolie Hver måned 2 måneder 17% Forbrug PRIS6: Forbrugerprisindeks I ALT Hver måned 2 måneder 8% Maskiner PRIS10: Prisindeks for indenlandsk vareforsyning - Maskiner og værktøjer samt varetransportmidler - ALT Hver måned 2 måneder 9% Rente MPK3: Samtlige serier (Obligationsrentegennemsnit) Hver måned 2 måneder 6% Kilde Danmarks Statistik - Beregning af omkostningsindekset: - Basis 100: 1. Januar Eksempel: (Procentvis ændring i lønindeks x 60 pct.) + (Procentvis ændring i dieselindeks x 17 pct.) + (Procentvis ændring i forbrugerindeks x 10 pct.) etc. Det vil sige, at den procentvise ændring i hvert indeks (fra periode til periode) ganges med vægtningen (i pct.) Forskydning: Omkostningsindekset for en bestemt måned beregnes på basis af delindekset for 2 måneder tidligere, pånær lønindekset, der er forskudt 6 måneder. Dette betyder eksempelvis, at omkostningsindekset for april baseres på delindeks fra februar - dog lønindeks fra K4 året før. Skøn: De fremadrettede skøn beregnes på baggrund af den historiske udvikling. Dog fastlåses brændstofindeks og rente til senest kendte værdi. Løn: Gennemsnitlig ændring fra forrige kalenderår til sidste kalenderår divideres med 4 for at få en ca. kvartalsmæssig udviklingsfaktor. Denne anvedes herefter på sidstkendte indeks til fremskrivning. Maskin- samt forbrugsindeks: Gennemsnitlig ændring fra forrige kalenderår til sidste kalenderår divideres med 12 for tilnærmelsesvis at få en månedlig udviklingsfaktor. Denne anvedes herefter på sidstkendte indeks til fremskrivning. Reelle vægte: Udgangspunktet er de basisvægte, der er fastlagt for fordelingen af omkostninger ved busdrift:indeks: Celle C2 til Celle G2. Basis er 1. januar "Reelle vægte" er et udtryk for, hvordan udviklingen i de fem delindeks (Løn, diesel, Forbrug, Maskiner og Rente) giver forskydninger i, hvor stor en andel, den enkelte omkostning udgør af de samlede omkostninger ved busdrift. Den reele vægt for det enkelte delindeks beregnes således: Værdi af delindeks i dag / Værdi af delindeks i basis x Basisvægt / Værdi af samlet indeks i dag x 100

Omkostningsindeks 130,0 123,6 131,4 102,3 0,96 106,3 130,0 130,3 131,5 102,4 0,85 107,0 130,0 129,5 131,7 102,3 0,87 106,9

Omkostningsindeks 130,0 123,6 131,4 102,3 0,96 106,3 130,0 130,3 131,5 102,4 0,85 107,0 130,0 129,5 131,7 102,3 0,87 106,9 0 December Omkostningsindeks Skøn. Vægt 60% 17% 8% 9% 6% År Måned Løn Diesel Forbrug Maskiner Rente Indeks Note 2016 Januar 129,5 138,5 131,0 102,3 1,03 107,9 129,5 130,4 131,0 102,3 1,09 107,0 2016 Marts

Læs mere

Omkostningsindeks Januar 129,6 151,5 131,5 102,1 1,12 109,6 129,6 151,5 131,6 102,4 1,12 109,6 130,0 151,5 131,7 102,7 1,12 109,9

Omkostningsindeks Januar 129,6 151,5 131,5 102,1 1,12 109,6 129,6 151,5 131,6 102,4 1,12 109,6 130,0 151,5 131,7 102,7 1,12 109,9 Omkostningsindeks Vægt 60% 17% 8% 9% 6% År Måned Løn Gas Forbrug Maskiner Rente Indeks Note Kolonne1 2015 Januar 127,7 158,3 130,6 99,0 1,17 109,1 127,7 158,1 130,3 99,4 1,10 109,0 127,7 152,2 129,6 99,8

Læs mere

Omkostningsindeks 130,0 149,5 131,6 102,8 1,08 109,6 130,0 149,5 131,7 103,2 1,08 109,7 130,5 149,5 131,8 103,7 1,08 110,0

Omkostningsindeks 130,0 149,5 131,6 102,8 1,08 109,6 130,0 149,5 131,7 103,2 1,08 109,7 130,5 149,5 131,8 103,7 1,08 110,0 Omkostningsindeks Vægt 60% 17% 8% 9% 6% År Måned Løn Gas Forbrug Maskiner Rente Indeks Note Kolonne1 2015 Januar 127,7 158,3 130,6 99,0 1,17 109,1 127,7 158,1 130,3 99,4 1,10 109,0 127,7 152,2 129,6 99,8

Læs mere

Omkostningsindeks 130,9 148,0 131,5 104,1 1,03 110, Januar 131,4 148,0 131,6 104,3 1,03 110,3 131,4 148,0 131,7 104,7 1,03 110,3

Omkostningsindeks 130,9 148,0 131,5 104,1 1,03 110, Januar 131,4 148,0 131,6 104,3 1,03 110,3 131,4 148,0 131,7 104,7 1,03 110,3 2015 Februar 2015 Marts 2015 April 2015 Maj 2015 Juni 2015 Juli 2015 August 2015 September 2015 Oktober 2015 November 2015 December 2016 Februar 2016 Marts 2016 April 2016 Maj 2016 Juni 2016 Juli 2016

Læs mere

PRIS6 offentliggøres ikke mere fra ultimo 2015 ændres til PRIS111 fra primo 2016 iht. skrivelse fra Danmark Statistik

PRIS6 offentliggøres ikke mere fra ultimo 2015 ændres til PRIS111 fra primo 2016 iht. skrivelse fra Danmark Statistik Omkostningsindeks Vægt 60% 17% 8% 9% 6% År Måned Løn Gas Forbrug Maskiner Rente Indeks Kolonne2 2015 Januar 127,7 158,3 130,6 99,0 1,17 109,1 127,7 158,1 130,3 99,4 1,10 109,0 127,7 152,2 129,6 99,8 0,87

Læs mere

Gasomkostningsindeks 130,0 137,8 131,4 102,3 0,96 108,0 130,0 136,6 131,5 102,4 0,85 107,8 130,0 137,3 131,7 102,3 0,87 107,9

Gasomkostningsindeks 130,0 137,8 131,4 102,3 0,96 108,0 130,0 136,6 131,5 102,4 0,85 107,8 130,0 137,3 131,7 102,3 0,87 107,9 2016 Februar 2016 April 2016 Maj 2016 Juni 2016 August 2016 September 2016 Oktober 2016 November 2016 December 2017 Februar 2017 Marts 2017 April 2017 Maj 2017 Juni 2017 Juli 2017 August 2017 September

Læs mere

Omkostningsindeks 130,0 137,8 131,4 102,3 0,96 108,0 130,0 136,6 131,5 102,4 0,85 107,8 130,0 137,3 131,7 102,3 0,87 107,9

Omkostningsindeks 130,0 137,8 131,4 102,3 0,96 108,0 130,0 136,6 131,5 102,4 0,85 107,8 130,0 137,3 131,7 102,3 0,87 107,9 2015 Februar 2015 Marts 2015 April 2015 Maj 2015 Juni 2015 Juli 2015 August 2015 September 2015 Oktober 2015 November 2015 December 2016 Februar 2016 April 2016 Maj 2016 Juni 2016 August 2016 September

Læs mere

Gasomkostningsindeks 130,0 137,8 131,4 102,3 0,96 108,0 130,0 136,6 131,5 102,4 0,85 107,8 130,0 137,3 131,7 102,3 0,87 107,9

Gasomkostningsindeks 130,0 137,8 131,4 102,3 0,96 108,0 130,0 136,6 131,5 102,4 0,85 107,8 130,0 137,3 131,7 102,3 0,87 107,9 2015 Februar 2015 Marts 2015 April 2015 Maj 2015 Juni 2015 Juli 2015 August 2015 September 2015 Oktober 2015 November 2015 December 2016 Februar 2016 April 2016 Maj 2016 Juni 2016 August 2016 September

Læs mere

HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 6 side 1

HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 6 side 1 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 6 side 1 Bilag 6 Betaling og regulering af satser mv 6.1 Betaling...2 6.2 Regulering af de månedlige satser...3 6.2.1 Acontoregulering...3 6.2.2 Efterregulering...4

Læs mere

I løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet:

I løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet: Stevns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. januar 2012 Stevns Kommune - Følgebrev til basisbudget 2013

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Vejle Spildevand A/S Att.: Jesper Villumsen Toldbodvej 15 7100 Vejle 18. november 2011 Sag 4/1020-0600-0048 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet fastsætter

Læs mere

De usynlige skatter er steget voldsomt under VK

De usynlige skatter er steget voldsomt under VK De usynlige skatter er steget voldsomt under VK VK-regeringen har utallige gange advaret om, at en ny socialdemokratisk ledet regeringen vil bryde med skattestoppet, og at skatterne vil stige. Faktum er

Læs mere

Reallønnen har det skidt for nogle af os

Reallønnen har det skidt for nogle af os 13-0542 - Poul - 21.05.2013 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Reallønnen har det skidt for nogle af os Udviklingen i reallønnen for ansatte i den private sektor er positiv. Og tak

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar 2005 2005:1. Fra 1. juli 2004 til 1. januar 2005 er forbrugerpriserne steget med 0,8 pct.

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar 2005 2005:1. Fra 1. juli 2004 til 1. januar 2005 er forbrugerpriserne steget med 0,8 pct. Priser :1 De grønlandske pristal pr. 1. januar Fra 1. juli til 1. januar er forbrugerpriserne steget med 0,8 pct. Årlig ændring i forbrugerpriserne på 1,1 pct. Prisen på olie er steget Fødevarepriserne

Læs mere

16 Huslejeudviklingen

16 Huslejeudviklingen 147 16 Huslejeudviklingen 16.1 Grundlæggende information om indekset 16.1.1 Navn Huslejeudviklingen. 16.1.2 Formål Formålet er at belyse huslejeudviklingen for udlejede boliger før hhv. efter boligstøtte.

Læs mere

Priser. 1. Pristallene pr. 1. juli 2015

Priser. 1. Pristallene pr. 1. juli 2015 Priser 1. Pristallene pr. 1. juli 2015 Forbrugerpriserne er det seneste halve år, for perioden januar 2015 til juli 2015 steget med 0,5 pct., hvilket er det samme som i den tilsvarende periode for et år

Læs mere

Udgave 1, 20. november 2013

Udgave 1, 20. november 2013 BEK nr 9287 af 20/11/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Trafikstyrelsen, j.nr. TS30302-00026 Senere ændringer til forskriften Ingen Bestemmelser

Læs mere

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Rebild Kommune Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Januar 2016 Rebild Kommune Center Plan Byg og Vej Hobrovej 110 9530 Støvring Opgavens beskrivelse Rebild Kommune, i det følgende benævnt ordregiver,

Læs mere

Historiske lav pris- og lønudvikling.

Historiske lav pris- og lønudvikling. 13-0542 - poul - 27.08.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Historiske lav pris- og lønudvikling. Nu har Danmarks Statistik også offentliggjort lønudviklingen i den private sektor

Læs mere

Region Sjælland- Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia(2)

Region Sjælland- Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia(2) Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 22. juni 2011 Region Sjælland- Følgebrev til budget 2012,

Læs mere

Lønudviklingen 3. kvartal 2008

Lønudviklingen 3. kvartal 2008 08-0998 - Poul 28.11.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen 3. kvartal 2008 Der er nu oplysninger om lønudviklingen for 3. kvartal 2008. I den private sektor steg lønnen

Læs mere

Pris- og lønudvikling

Pris- og lønudvikling Danske - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt Marts 2009 Pris- og lønudvikling 2008-2010 Sidste skøn for pris- og lønudviklingen blev udmeldt af Danske i juni 2008, og indeholdt en endelig opgørelse for 2007

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til

Læs mere

8 Detailomsætningsindekset

8 Detailomsætningsindekset 85 8 Detailomsætningsindekset 8.1 Grundlæggende information om indekset 8.1.1 Navn Detailomsætningsindekset. Der offentliggøres indeks for udviklingen i detailhandlen i alt samt for de tre hovedgrupper

Læs mere

Til Holbæk Kommune. 08. februar 2013. Holbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Holbæk Kommune. 08. februar 2013. Holbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Holbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 1. Hvad vil Midttrafik gøre såfremt én bestemt Hvis en byder vælger at byde på flere pakker vogn giver det økonomisk mest

Læs mere

De skjulte skatter er galoperet i vejret under skattestoppet

De skjulte skatter er galoperet i vejret under skattestoppet De skjulte skatter er galoperet i vejret under skattestoppet Til trods for at regeringen indførte skattestoppet i 2001, er priserne på offentligt regulerede ydelser, de såkaldte skjulte skatter, steget

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Dragør Spildevand A/S Att.: Asger Nielsen/Asger Djørup Ndr. Dragørvej 162 2791 Dragør 11. februar 2013 Sag 12/06098 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

I løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet:

I løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet: Til Sorø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. januar 2012 Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2013

Læs mere

Kontrakt om levering af kornhalm an værk til REFA Biomasseindkøb ApS 2015 2018

Kontrakt om levering af kornhalm an værk til REFA Biomasseindkøb ApS 2015 2018 Kontrakt nr. Kontrakt om levering af kornhalm an værk til REFA Biomasseindkøb ApS 2015 2018 Halmtype Mængde (ton) pr. år Kornhalm Indhold 1: Parterne... 3 2 Aftalegrundlag... 3 3: Definitioner... 4 4:

Læs mere

Analyse 7. januar 2016

Analyse 7. januar 2016 Analyse 7. januar 2016 Udgifter til ungdomsuddannelser international sammenligning Af Nicolai Kaarsen og Andreas Mølgaard I forbindelse med Finanslovsaftalen 2016 skal der fra 2016-2019 spares 2 pct. årligt

Læs mere

At denne orientering om Trafikbestillingsgrundlag 2016 tages til efterretning.

At denne orientering om Trafikbestillingsgrundlag 2016 tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 15 Trafikbestillingsgrundlag 2016 Indstilling: Administrationen indstiller At denne orientering om Trafikbestillingsgrundlag

Læs mere

Nye lønsatser i kommuner og regioner

Nye lønsatser i kommuner og regioner NOTAT 15-0635 - POUL - 02.06.2015 KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Nye lønsatser i kommuner og regioner Efter at Danmarks Statistik har offentliggjort kvartalsstatistikkerne for lønudviklingen

Læs mere

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Maj 2010 Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Omkostningsindeks for anlæg 1. kvartal 2010 Omkostningerne for anlæg af asfaltarbejde steg 1,4 pct. fra fjerde kvartal

Læs mere

Budget 2012 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 23. juli 2011. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget i 2. behandling.

Budget 2012 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 23. juli 2011. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget i 2. behandling. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. september 2011 Mads Lund Larsen 04 Budgetforslag 2012. 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller at, Budget 2012, 2. behandling vedtages

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød 31. maj 2013 Sag 12/05945 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel

Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel 9. februar 2010 Ændring til udbudsbetingelserne: Nyt tilbud på udbudsenhed 8 eller kombinationer, hvori udbudsenhed 8 indgår. Udbudsenhed 8 er udbudt

Læs mere

Pris- og lønudvikling

Pris- og lønudvikling Danske - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt juni 2008 Pris- og lønudvikling 2007-2009 Sidste skøn for pris- og lønudviklingen blev udmeldt af Danske i juni 2007, og indeholdt en endelig opgørelse for 2006

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli 2003 2003:2

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli 2003 2003:2 Priser 2003:2 De grønlandske pristal pr. 1. juli 2003 Halvårlig stigning i forbrugerpriserne på 1,1 pct. Huslejerne er steget med 7,5 pct. Priserne på fødevarer er faldet med 0,3 pct. Priserne på sodavand

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2015 VERSION 2 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra prisloft

Læs mere

12 Byggeomkostningsindeks for boliger

12 Byggeomkostningsindeks for boliger 117 12 Byggeomkostningsindeks for boliger 12.1 Grundlæggende information om indekset 12.1.1 Navn Der udgives tre overordnede indeks: Totalindekset: Byggeomkostningsindeks for boliger Byggeomkostningsindeks

Læs mere

OVERBLIK OVER BUSSERNES OG

OVERBLIK OVER BUSSERNES OG 25. maj 2009 OVERBLIK OVER BUSSERNES OG LOKALBANERNES ØKONOMI - Teknisk baggrundsnotat Indholdsfortegnelse Resume...2 1. Formål...4 2. Situationen i 2009...5 3. Fremskrivning af udgifter til kollektiv

Læs mere

Om boligpriserne. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen. Arbejdspapir* 12. februar 2009

Om boligpriserne. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen. Arbejdspapir* 12. februar 2009 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir* 12. februar 2009 Om boligpriserne Resumé: ADAM s boligprisindeks er Danmarks Statistiks prisindeks for 1-familiehuse. Indekset afspejler prisudviklingen

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Køge Afløb A/S Att.: Carsten Ring Ørnevej 15 4600 Køge 11. februar 2013 Sag 12/05930 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Forsyningssekretariatet

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011 Rapportering om udviklingen i - April 2011 1. april 2011 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2011 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

I løbet af uge 2 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2012 lagt på Movias hjemmeside:

I løbet af uge 2 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2012 lagt på Movias hjemmeside: Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 13. januar 2011 Region Sjælland - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i 2012 Solrød Kommune

Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i 2012 Solrød Kommune Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 17. januar J.nr.: KJP/ Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i Kommune Økonomi- og Indenrigsministeriet offentliggjorde

Læs mere

Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer

Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer Konjunktur 2002:2 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer Indledning I denne publikation redegøres for den seneste udvikling i udvalgte indikatorer for den økonomiske udvikling i Grønland. Formålet

Læs mere

Omkostningsindeks for anlægsarbejde

Omkostningsindeks for anlægsarbejde NYT FRA DANMARKS STATISTIK Nr. 248 9. maj 2012 Omkostningsindeks for anlæg 1. kvt. 2012 Byggeri og boligforhold Fortsat stigning i omkostningerne ved asfaltarbejde I første kvartal 2012 steg omkostningerne

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

Incitamentsprogram for by- og metrobusserne i Aalborg

Incitamentsprogram for by- og metrobusserne i Aalborg Incitamentsprogram for by- og metrobusserne i Aalborg Kvalitetskoordinator, Susan Bundgaard Jensen Nordjyllands Trafikselskab John F. Kennedys Plads 1.R 9000 Aalborg Baggrund NT og Aalborg Kommune har

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Dronninglund Vandværk I/S Att.: Arne Hansen/ Poul Erik Jensen Slotsgade 17 9330 Dronninglund 29. september 2010 Sag 4/1020-0301-0251 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN

Læs mere

Mellem. Århus Kommune og Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland på vegne af Trafikselskabet i Region Midtjylland under dannelse(midttrafik)

Mellem. Århus Kommune og Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland på vegne af Trafikselskabet i Region Midtjylland under dannelse(midttrafik) Teknik og Miljø (vers. Endelig, 3) Mellem Århus Kommune og Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland på vegne af Trafikselskabet i Region Midtjylland under dannelse(midttrafik) er indgået følgende udmøntningsaftale

Læs mere

Til Sorø Kommune. 08. februar Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Sorø Kommune. 08. februar Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Sorø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune- Følgebrev til Basisbudget 2013 for Trafikselskabet Movia

Lyngby-Taarbæk Kommune- Følgebrev til Basisbudget 2013 for Trafikselskabet Movia Lyngby-Taarbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 17. januar 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune- Følgebrev til Basisbudget

Læs mere

I løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet:

I løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet: Til Ringsted Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. januar 2012 Ringsted Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

FRIT VALG AF HJEMMEHJÆLP KOSTER 150-250 KRONER EKSTRA

FRIT VALG AF HJEMMEHJÆLP KOSTER 150-250 KRONER EKSTRA 25. januar 2005 Anita Vium Direkte telefon: 33 55 77 24 FRIT VALG AF HJEMMEHJÆLP KOSTER 150-250 KRONER EKSTRA PR. TIME En times hjemmehjælp fra private leverandører kostede i 2004 i gennemsnit mindst 150

Læs mere

Danmarks Statistiks forskellige ledighedsbegreber

Danmarks Statistiks forskellige ledighedsbegreber Danmarks Statistik, Arbejdsmarked September 2014 Danmarks Statistiks forskellige ledighedsbegreber Sammenfatning Danmarks Statistik udgiver løbende to ledighedsstatistikker. Den månedlige registerbaserede

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 3 / 2012 *** 21. juni 2012 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Udmøntningen fra reguleringsordningen

Læs mere

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Masnedøværket Ringsted Halmvarmeværk Slagelse Kraftvarmeværk 3. maj 2012 SK Forsyning A/S Udbudsbetingelser for indkøb af halm Indledning I løbet af 2011 og foråret

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 NK-Vand A/S Att.: Bent Blom Larsen Ved Fjorden 18 4700 Næstved 27. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0321 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade 30 1780

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Andelsselskabet Ørbæk Vandværk Att.: Peer Heine Andersen Bakkevej 8 5953 Ørbæk 15. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0305 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Priser Pristallene pr. 1. januar 2015

Priser Pristallene pr. 1. januar 2015 Priser Pristallene pr. 1. januar 2015 Pristallene pr. 1. januar 2015 Indhold 1. Indledning 3 2. Forbrugerprisindekset 4 3. Reguleringspristallet 11 4. Metode 15 5. Udgivelser 17 1. Formålet med prisstatistikken

Læs mere

Væksten i udlandet tendere til at være lidt større end i Danmark, hvilket kan give eksportmuligheder

Væksten i udlandet tendere til at være lidt større end i Danmark, hvilket kan give eksportmuligheder NOTAT 16_1206 - POUL - 20.12. KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Økonomiske nøgletal I lighed med tidligere år har sekretariatet i forbindelse med overenskomstforhandlingernes påbegyndelse

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 3 / 2017 *** 5. september 2017 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Lønudviklingen

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Middelfart Spildevand A/S Att.: Jacob Støving Strandvejen 100 5500 Middelfart 13. februar 2013 Sag 12/06168 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C. Pristalskorrektion af reguleringspriser og rådighedsbeløb. Indledning

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C. Pristalskorrektion af reguleringspriser og rådighedsbeløb. Indledning Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 12. december 2011 Sag 4/0720-0200-0229 / JST Deres ref. Pristalskorrektion af reguleringspriser og rådighedsbeløb Indledning Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Denne proces befinder sig i overensstemmelse med planen i Fase 3, idet der forventes etableret kontraktstyring med start 1. januar 2006.

Denne proces befinder sig i overensstemmelse med planen i Fase 3, idet der forventes etableret kontraktstyring med start 1. januar 2006. Tillæg 1 Tillægget indeholder Kap 7 i det oprindelige aftaleudkast og er suppleret med en række driftsmæssige forudsætninger mv., som er væsentlige forudsætninger for aftalen. Disse driftsmæssige forudsætninger

Læs mere

Pris- og produktivitetsudvikling

Pris- og produktivitetsudvikling Pris- og produktivitetsudvikling Til brug i de økonomiske rammer for 2018 og 2019 September 2017 Version 3 Pris- og produktivitetsudvikling Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl

Læs mere

OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg

OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg Bilag 3 Beskrivelse af betalingsmekanisme 18. november 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Formål... 4 2. Definitioner...

Læs mere

Synliggørelse af svigt i byggeriet opdatering af indeks for 2006

Synliggørelse af svigt i byggeriet opdatering af indeks for 2006 Notat Synliggørelse af svigt i byggeriet opdatering af indeks for 2006 Indledning I rapporten "Synliggørelse af svigt i byggeriet" [1] præsenterer SBi et Dansk Svigtindeks, baseret på eksisterende statistikker

Læs mere

Maj Med kilde i Danmarks Statistik. Omkostningsindeks for anlæg 1. kvartal 2011

Maj Med kilde i Danmarks Statistik. Omkostningsindeks for anlæg 1. kvartal 2011 Maj 2011 Med kilde i Danmarks Statistik Omkostningsindeks for anlæg 1. kvartal 2011 Omkostningerne for anlægsarbejde er steget markant det seneste kvartal. For jern- og stålkonstruktioner steg omkostningerne

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 NFS Vand A/S Att.: Erik Hansen Gasværksvej 2 5800 Nyborg 29. september 2010 Sag 4/1020-0301-0058 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

Priser Pristallene pr. 1. juli 2014

Priser Pristallene pr. 1. juli 2014 Priser Pristallene pr. 1. juli 2014 Pristallene pr. 1. juli 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Forbrugerprisindekset... 4 3. Reguleringspristallet... 9 4. Metode... 12 5. Udgivelser... 14 1. Indledning

Læs mere

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel 16. marts 2009 5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel De med gult markerede spørgsmål/svar var med i 1.- 4. rettelsesblad. Fælles spørgsmål og svar vedr. 10. udbud 13. udbud 1. Skiltning

Læs mere

Pris- og produktivitetsudvikling. Til brug i de økonomiske rammer for 2018

Pris- og produktivitetsudvikling. Til brug i de økonomiske rammer for 2018 Pris- og produktivitetsudvikling Til brug i de økonomiske rammer for 2018 Juni 2017 Pris- og produktivitetsudvikling Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Ulsted-Ålebæk Vandværk a.m.b.a. Att: Hanne Bønnelykke Skovsgårdsvej 31 9370 Hals 7. oktober 2011 Sag 4/1020-0301-0500 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2014 12. august 2015 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5 Økonomiske

Læs mere

Handicapkørsel. Statistik, budget 2016

Handicapkørsel. Statistik, budget 2016 Handicapkørsel Statistik, budget 2016 29. januar 2016 Handicapkørsel Indhold Indhold Indledning 1 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 1 1 Økonomiske nøgletal

Læs mere

Lønudviklingen 4. kvartal 2007

Lønudviklingen 4. kvartal 2007 07-0347 - poul - 28.02.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen 4. kvartal 2007 Lønudviklingen i den private sektor er stigende. For 4. kvartal 2007 viser Danmarks Statistik

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 SK Vand A/S Att.: Henrik Lundgaard Lilleøvej 3 4220 Korsør 27. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0289 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

Løn- og prisudviklingen 2. kvartal 2008

Løn- og prisudviklingen 2. kvartal 2008 08-0998 - poul - 15.09.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Løn- og prisudviklingen 2. kvartal 2008 Lønindeksene for maj måned stiger med 5,6 procent i statens område, 4,6 for den

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 3 / 2016 *** 7. september 2016 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Lønudviklingen

Læs mere

Lønudviklingen for august som forventet

Lønudviklingen for august som forventet 09-0209 - Poul - 18.08.2009 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen for august 2009 - som forventet Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for såvel den offentlige

Læs mere

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 Meddelelse nr. 1 Svar på spørgsmål til udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 I overensstemmelse med Udbudsdirektivets artikel 39, stk. 2, kan Amgros (på vegne af de fem danske regioner) op til

Læs mere

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober Notat Oktober Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Martin Junge Oktober 21 Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Aarhus Vand A/S (spildevand) Att.: Lars Schrøder Bautavej 1 8210 Århus V 14. oktober 2011 Sag 4/1020-0301-0460 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er:

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er: Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 16. april 2015 NOTAT Underbilag A til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Kommunens indtægter 2016-2019 Dette er en kort redegørelse for udsigterne

Læs mere

Spørgsmål og Svar A3 udbud af almindelig rutekørsel

Spørgsmål og Svar A3 udbud af almindelig rutekørsel Spørgsmål og Svar A3 udbud af almindelig rutekørsel 4. december 2008 På enhed 7 (Hurtigbussen 555/666) er der ikke virksomhedsoverdragelse af personale - ej heller chauffører. Se passagertal for Hurtigbussen

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Vandcenter Djurs a.m.b.a. Att.: Henrik Harregaard Jordalen Teknologivej 2 8500 Grenaa Den 27. september 2013 Sag nr. 13/04637 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter

Læs mere

Tabel 1: Rødovre Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Rødovre Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Rødovre Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Rødovre Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet

Læs mere

Administrationen indstiller, at orienteringen om trafikbestillingsgrundlag 2018 tages til efterretning.

Administrationen indstiller, at orienteringen om trafikbestillingsgrundlag 2018 tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 8. december 2016 Frank Sjøgreen Kyhnauv 14 Orientering om trafikbestillingsgrundlag 2018 Indstilling: Administrationen indstiller, at orienteringen

Læs mere

Ændringerne er sammensat af en indtægtsstigning på 1,3 mio. kr. og en udgiftsstigning på 0,6 mio. kr. på busområdet.

Ændringerne er sammensat af en indtægtsstigning på 1,3 mio. kr. og en udgiftsstigning på 0,6 mio. kr. på busområdet. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2014 Frank Sjøgreen Kyhnauv 04 Budget 2015, 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller at: Budget 2015, 2. behandling (bilag 1)

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Albertslund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Albertslund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Albertslund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Albertslund Kommune - Følgebrev til

Læs mere