DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW"

Transkript

1 DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

2 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C Danmark TLF FAX WWW cowi.dk DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. VERSION 1 UDGIVELSESDATO December 2013 UDARBEJDET KADO KONTROLLERET JSB GODKENDT KADO

3 3 INDHOLD 1 Indledning Projektets baggrund Rapportens formål Afgrænsning af projektområdet Indstilling Tilknyttede projekter Organisatoriske forhold Projektets gennemførelse 7 2 Forhold til overordnet lovgivning og planlægning Varmeplanlægning Fysisk planlægning Anden lovgivning 9 3 Redegørelse for projektet Forudsat behov for varmeproduktion Forsyningsmæssige forhold og driftsforhold Reference, fortsat drift på det eksisterende halmanlæg Projekt, etablering af et nyt 5,5 MW halmanlæg Anlægsomkostninger 12 4 Konsekvensberegninger Beregningsmetode Energi og miljø Samfundsøkonomi Virksomhedsøkonomi Forbrugermæssige forhold 19

4 4 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1: Forudsætninger Bilag 2: Reference, fortsat drift på eksisterende halmanlæg Bilag 3: Projekt, etablering af et nyt halmanlæg på 5,5 MW Bilag 4: Alternativ, etablering af et nyt halmanlæg med dampturbine på 5,5 MW Bilag 5: Sammenstilling af beregningsresultater Bilag 6: Kortbilag

5 5 1 Indledning 1.1 Projektets baggrund Denne rapport omfatter et projektforslag for udskiftning af eksisterende halmanlæg med et nyt anlæg med kedeleffekt på 5,5 MW på det eksisterende fjernvarmeværk ved Skovbyvej i udkanten af Løjt Kirkeby. Det nye anlæg skal erstatte varmeproduktion på det eksisterende halmanlæg på 3,15 MW, som skal fjernes. Det nye anlæg med tilhørende ny skorsten, etableres på det eksisterende fjernvarmeværk, i bygningens sydlige ende. Det nye anlæg vil tage en del af eksisterende halmlager, og derfor bliver det nødvendigt at udvide fjernvarmeværket mod vest med et nyt halmlager. Yderligere skal der etableres en ny akkumuleringstank, som vil reducere anvendelse af oliekedlen i spidslastsituationer. Etableringen af det nye anlæg er blevet aktuelt, idet den eksisterende halmkedel er nedslidt. Større effekt i forhold til den nuværende begrundes i bedre nyttegrad for den nye kedel og hermed mulighed for at dække hele varmebehovet med CO₂neutral brændsel og undgå anvendelse af gasolie på fjernvarmeværket. På baggrund af en øget efterspørgsel efter fjernvarmen forventes også stigende tilkobling af nye forbrugere inden for fjernvarmeområdet. Da det nye halmanlæg har en effekt over 1 MW, omfatter projektforslaget også belysning af et Alternativ til Projektet, som er indretning af halmanlægget til kraftvarmedrift i henhold til Varmeforsyningslovens krav. I det efterfølgende belyses konsekvenserne ved etablering af et nyt 5,5 MW halmanlæg efter Varmeforsyningslovens retningslinjer, Bekendtgørelse af Lov om varmeforsyning, nr af 14. december Rapportens formål Rapporten har til formål at belyse muligheder og konsekvenser ved udskiftningen samt ombygningen og således danne grundlag for myndighedsbehandling og godkendelse af projektforslaget i henhold til Varmeforsyningsloven.

6 6 Endvidere skal rapporten orientere de eventuelle parter, der berøres af projektet, og som skal have projektet til høring. Rapporten er udarbejdet efter retningslinjerne i Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 374 af 15. april Afgrænsning af projektområdet Halmanlægget planlægges etableret på det eksisterende fjernvarmeværk ved Skovbyvej i udkanten af Løjt Kirkeby. Fjernvarmeværket skal udvides mod vest. Værkets områdeafgrænsning efter udvidelse er vist på det efterfølgende oversigtskort. Figur 1 Fjernvarmeværk ved Skovbyvej. Der er vedlagt et lokalplankort i bilag 6 fra forslaget til lokalplan med angivelse af de planlagte ændringer af centralen i forbindelse med etablering af det nye anlæg samt udvidelse af lageret. 1.4 Indstilling Det indstilles til Aabenraa Kommune at gennemføre myndighedsbehandling for projektforslaget efter Varmeforsyningslovens retningslinjer. Aabenraas kommunalbestyrelse ansøges om at godkende projektforslaget. Projektforslaget til etablering af udvidet produktionskapacitet er nødvendiggjort af et øget varmebehov som følge af stigningen af nye tilslutninger inden for Løjt Kirkeby Fjernvarmeselskabs forsyningsområde.

7 7 Etableringen af et nyt halmanlæg er begrundet i hensynet til øget forsyningssikkerhed og driftsøkonomi. 1.5 Tilknyttede projekter Projektets gennemførelse er ikke betinget af andre projekter. 1.6 Organisatoriske forhold Løjt Kirkeby Fjernvarmeselskab A.m.b.a. finansierer, ejer, forestår driften og vedligeholder det nye halmanlæg. Ansvarlig for projektet er: Løjt Kirkeby Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Skovbyvej 4, Løjt Kirkeby 6200 Aabenraa Projektforslaget er udarbejdet af: COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C 1.7 Projektets gennemførelse Projektering samt selve etableringen kan foretages umiddelbart efter godkendelse af dette projektforslag. Anlægget forudsættes idriftsat i fyringssæsonen 2014 / 2015.

8 8 2 Forhold til overordnet lovgivning og planlægning 2.1 Varmeplanlægning Den gældende varmeforsyningslov er affattet i "Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning", nr af 14. december Retningslinjerne for udarbejdelse og myndighedsbehandling af projektforslag er affattet i "Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg", Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 374 af 15. april Ifølge bekendtgørelses nr skal bl.a. projekter, der er omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen, forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse. Opførelse, udvidelse og nedlæggelse af fjernvarmeværker, herunder forbrændingsanlæg for affald, træ, halm m.v. er omfattet af pkt. 1.2 i bilaget. Da den nye halmkedel har en effekt over 1 MW, er projektet omfattet af 11 i bekendtgørelse nr. 374, der kræver anlægget indrettet til kraftvarmedrift, såfremt det er samfundsøkonomisk mest fordelagtigt. De efterfølgende beregninger viser, at et halmfyret varmeproduktionsanlæg med en effekt på 5,5 MW er den samfundsøkonomisk mest fordelagtige løsning (afsnit 4.3.1) Ændring i varmeplanlægningens retningslinjer Det eksisterende halmanlæg på fjernvarmeværket er halmfyret kedelanlæg. I kommunens varmeplanlægning indgår således i forvejen anvendelsen af halm til fjernvarmeproduktion. Kommunalbestyrelsens godkendelse af projektforslaget indebærer dermed kun en øget produktionskapacitet på halm.

9 9 2.2 Fysisk planlægning Grunden ved Skovbyvej ejes af Løjt Kirkeby Fjernvarmeselskab. Udvidelse af halmbygning mod vest kræver, at Løjt Kirkeby Fjernvarmeselskab skal købe grunden vest for bygningen, som nu lejes fra kommunen. Det to grunde med matr. nr. 798 og 1429 Løjt Kirkeby, Løjt er omfattet af forslaget til Lokalplan nr. 73 Udvidelse af fjernvarmeværket ved Skovbyvej i Løjt Kirkeby. 2.3 Anden lovgivning Projektet udføres efter gældende normer og standarder. Under projekteringen af anlægget indhentes godkendelse af byggeriet hos byggemyndigheder m.v., og der ansøges om godkendelse af anlæggets indretning og drift efter Miljøbeskyttelsesloven.

10 10 3 Redegørelse for projektet 3.1 Forudsat behov for varmeproduktion Den samlede forudsatte årlige produktion i 2015 er oplyst af Løjt Kirkeby Fjernvarmeselskab og udgør MWh. Yderligere forudsættes, at varmeproduktion øges til MWh i løbet af 5 år. Varmeproduktionen omfatter det samlede behov for varmeproduktion ab værk, som skal dække varmetab i ledningsnettet og forbrugernes varmeaftag til varmt vand og rumopvarmning. Bilag 1 indeholder en oversigt over forudsætninger. Af beregningerne i bilagene 2-4 fremgår den forudsatte udvikling i produktionsbehovet over planperioden. Fjernvarmeværket ved Skovbyvej er i dag bestykket med følgende anlæg: Kedel 1: Halmanlæg med en effekt på 3,15 MW Kedel 2: Træpilleanlæg med en effekt på 1,7 MW Kedel 3: Oliekedel med en effekt på 4,0 MW. 3.2 Forsyningsmæssige forhold og driftsforhold I dette projektforslag undersøges to scenarier benævnt Referencen og Projektet. Forskellen på de to scenarier er halmanlæggets effekt og dermed produktion af varmebehovet på henholdsvis halm, træpille og olie som brændsel. Referencen: Fortsat drift på det eksisterende halmanlæg på 3,15 MW, træpillekedel på 1,7 MW og oliekedel på 4 MW. Projektet: Udskiftning af det eksisterende halmanlæg med et nyt halmanlæg på 5,5 MW og fortsættelse med den eksisterende træpillekedel og oliekedel.

11 Reference, fortsat drift på det eksisterende halmanlæg I dag sker al produktion på den eksisterende halmkedel og træpillekedel. Oliefyret kedel bruges kun til dækning af spidslast og i tilfælde af udfald af de to føromtalte kedler. Varmeproduktionsfordelingen i Referencen i beregningsperiodens første år med et produktionsbehov på MWh bliver herved følgende: Eksisterende halmkedel på 3,15 MW MWh (ca. 91,8 % af årligt behov). 6 MW eksisterende træfliskedel MWh (ca. 8,1 % af årligt behov). Oliekedel 28 MWh (ca. 0,1 % af årligt behov). Samdriften mellem disse kedler er illustreret i den efterfølgende figur. Figur 2 Varmeproduktion ved Reference. 3.4 Projekt, etablering af et nyt 5,5 MW halmanlæg Projektet indebærer, at der etableres et nyt halmkedelanlæg på 5,5 MW i nuværende bygning, som udvides mod vest. Det nye anlæg vil erstatte den eksisterende 3,15 MW halmanlæg, som efter etablering og indkøring af det nye anlæg skal fjernes. I Projektet forudsættes også etablering af en ny akkumuleringstank og en skorsten i forbindelse med det nye anlæg. Produktionsfordelingen ved Projektet i beregningsperiodens første år med et produktionsbehov på MWh bliver herved følgende: 5,5 MW nyt halmanlæg MWh (ca. 98,6 % af årligt behov). 1,7 MW eksisterende træpillekedel 272 MWh (ca. 1,4 % af årligt behov).

12 12 Samdriften mellem disse kedler er illustreret i den efterfølgende figur. Figur 3 Varmeproduktion ved Projekt. 3.5 Anlægsomkostninger Hvis det eksisterende halmanlæg skal fortsætte varmeproduktionen over de næste 20 år, skal anlæggets levetid forlænges ved en totalrenovering. Beregninger for referencesituationen inkluderer et beløb på 4,0 mio. kr. til reinvestering i det eksisterende halmanlæg, så det fortsat er i stand til at producere den nødvendige varmemængde om året. Projektet omfatter etablering af et nyt 5,5 MW halmanlæg i nuværende bygning, som udvides mod vest, hvor der indrettes et nyt halmlager, etablering af en ny akkumuleringstank og en ny skorsten samt nedtagning af eksisterende 3,15 MW halmanlæg. Nedenfor vises investeringsoverslaget. Alle priser er eksklusiv moms. mio. kr. Komplet halmanlæg m. krananlæg, SRO m.m. inkl. grundkøb, bygningsarbejder, akkumuleringstank, installationer og demontage af eksisterende anlæg 25,0 Investering i alt 25,0 Tabel 1 Overslag over anlægsomkostninger, prisniveau 2013 ekskl. moms.

13 13 4 Konsekvensberegninger 4.1 Beregningsmetode Der er udført overslagsmæssige beregninger på konsekvenserne af ombygningen for virksomhedsøkonomi, forbrugerøkonomi, samfundsøkonomi samt energi- og miljøforhold. Beregningerne er foretaget i overensstemmelse med Energistyrelsens anvisninger for evaluering af varmeforsyningsprojekter. Beregningerne er foretaget over en 20-årig betragtningsperiode. Der regnes på: Referencen: Fortsat drift på det eksisterende halmanlæg på 3,15 MW, træpillekedel på 1,7 MW og oliekedel på 4 MW- Projektet: Udskiftning af det eksisterende halmanlæg med et nyt halmanlæg på 5,5 MW og fortsættelse med den eksisterende træpillekedel og oliekedel. Beregningerne er udført som marginalbetragtninger, hvor kun berørte forudsætninger indgår. Resultatet udgøres af forskellen mellem Referencen og Projektet i beregninger. Herved viser resultatet således i hvilket omfang, der opstår ændringer i økonomi og i miljøbelastning m.v. ved gennemførelse af Projektet i forhold til Referencen. Resultatet kan kun bruges til at sammenligne Projektet og Referencen i projektforslaget. Bilag 1 indeholder en oversigt over beregningsforudsætningerne. Bilag 5 indeholder en sammenstilling af beregningsresultaterne.

14 Energi og miljø Her præsenteres de beregnede konsekvenser for brændselsforbruget, luftemissionen og el-produktionen. Bemærk, at både brændsel og skadevirkningen af emissionen er værdisat og indregnet i samfundsøkonomien, der præsenteres efterfølgende. De energi- og miljømæssige konsekvenser er således en mellemregning til samfundsøkonomien. De energi- og miljømæssige konsekvenser over 20 år i hhv. Referencen og Projekt er opstillet i den efterfølgende tabel. Reference Projekt Brændselsforbrug i MWh Halm Træpille Gasolie Emissioner i tons CO 2 og CO 2 ækvivalenter SO NO x PM 2, Tabel 2 Brændselsforbrug og luftemission - sum over 20 år. CO 2 -ækvivalenter omfatter CH 4 og N 2 O omregnet til skadesvirkning som CO 2. Det ses af Tabel 2, at det samlede brændselsforbrug bliver lavere i Projektet end i Referencen, hvilket skyldes halmanlæggenes forskelle i virkningsgrader. Emissionen af CO 2 reduceres i Projektet, som skyldes reduktion af gasolieforbruget. 4.3 Samfundsøkonomi Ved beregning af de samfundsøkonomiske konsekvenser betragtes rentabiliteten i projektet set fra samfundets side. Beregningerne er udført i overensstemmelse med "Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet" Energistyrelsen oktober Der er anvendt driftsomkostninger, statsafgifter og investeringer som i virksomhedsøkonomien. Den nye forsyningssikkerhedsafgift på biobrændsel er indregnet og udviklet frem til 2020 i beregninger.

15 15 Samfundsøkonomi, nuværdi over 20 år Referencen Projektet Difference -110,30 mio. kr. -107,84 mio. kr. 2,46 mio. kr. Tabel 3 Samfundsøkonomisk resultat over 20 år. Det ses af Tabel 3, at der fremkommer en reduceret samfundsøkonomisk udgift på ca. 2,5 mio. kr. i nuværdi over den 20-årige betragtningsperiode i Projektet i forhold til Referencen. Udskrift af beregningerne på samfundsøkonomi er vedlagt i bilagene 2-3. En sammenstilling af resultatet fremgår af bilag Samfundsøkonomiske følsomheder Der udarbejdes samfundsøkonomiske følsomheder, der viser Referencens og Projektets samfundsøkonomiske resultat ved de ændrede forudsætninger. Der regnes på følgende ændrede forudsætninger: Investering forøges 10 %. Ingen forsyningssikkerhedsafgift på biomasse. Resultater for de samfundsøkonomiske følsomhedsberegninger præsenteres i den nedenstående tabel. Reference Projekt Forøget investering -110,75 mio. kr. -110,65 mio. kr. Ingen FS-afgift på bio -117,24 mio. kr. -114,10 mio. kr. Samfundsøkonomiske fordele ved Projektet 0,10 mio. kr. 3,14 mio. kr. Tabel 4 Samfundsøkonomiske følsomhedsresultater over 20 år. Som det fremgår af ovenstående tabel, opnås der en samfundsøkonomisk besparelse ved fjernvarmeforsyning ved forøget investering og ved ingen indregning af forsyningssikkerhedsafgiften Kraftvarmealternativ Den planlagte halmkedel er over 1 MW og derved omfattet af 11 i bekendtgørelse nr. 374, der kræver anlægget indrettet til kraftvarmedrift, såfremt denne produktionsform er samfundsøkonomisk fordelagtig. Beregninger har vist, at dette ikke er tilfælde, idet det samfundsøkonomiske resultat viser en udgift på 121,35 mio. kr.

16 16 Den samfundsøkonomiske udgift i nuværdi over den 20-årige beregningsperiode er vist i efterfølgende figur sammen med resultatet for Referencen og Projektet mio. kr Refernce Projekt Alternativ Figur 4 Samfundsøkonomisk virkning for de enkelte anlæg over den 20-årige betragtningsperiode. Det ses af ovenstående figur, at de samfundsøkonomiske udgifter i en løsning med halmfyret kraftvarme er højere end i Projektet og Referencen. Da den nye halmkedel er den samfundsøkonomiske mest fordelagtige løsning, kan Projektet gennemføres med ovennævnte bestemmelse. Beregningen er vedlagt i bilag 4 og hovedresultaterne fremgår af bilag Virksomhedsøkonomi Ved beregning af de virksomhedsøkonomiske konsekvenser betragtes rentabiliteten i projektet set fra forsyningsselskabets side. Beregningen er baseret på de forudsætninger, der er beskrevet i projektet. Forudsætningerne er vedlagt i bilag 1. Beregningen er vedlagt i bilag 2 og 3. Alle beløb er uden moms.

17 Likviditetsvirkning Likviditetsvirkningen er den samlede økonomiske konsekvens af projektet for fjernvarmeforsyningen, der følger af omkostningerne til drift af anlæg og ydelse på lån til anlægsinvesteringer. Referencen, fortsat drift eksist. halmanlæg Projektet, nyt halmanlæg 10,0 9,0 mio.kr. 8,0 7,0 6,0 5,0 4, Figur 5 Likviditetsvirkning for de enkelte år over den 20-årige periode. Det ses af Figur 5, at først efter 4 år bliver omkostninger til varmeproduktion mindre ved projektet, og at forskellen i omkostningerne vokser med årene. Dette skyldes større varmeproduktion på træpiller og olie i Referencen end i Projektet Følsomheder Der er regnet på ændrede forudsætninger, der viser Referencens og Projektets følsomhed over for centrale forudsætninger: Anlægsinvesteringer øges med 10 %. Ingen forsyningssikkerhedsafgift på biomasse. I den følgende figur er resultatet af grundberegningerne og resultatet af følsomhedsberegningerne vist sammenstillet for Referencen og Projektet.

18 18 Referencen Investering øges 10 %, Reference Inged FS-afgift, Reference 10,0 9,0 mio. kr. 8,0 7,0 6,0 5,0 4, Figur 6 Referencens akkumulerede likviditetsvirkning over den 20-årige periode. For Projektet er følsomhedsresultaterne følgende: Projektet Investering øges 10 %, Projekt Inged FS-afgift, Projekt 10,0 9,0 mio. kr. 8,0 7,0 6,0 5,0 4, Figur 7 Projektets akkumulerede likviditetsvirkning over den 20-årige periode. Det ses af ovenstående figurer, at forsyningssikkerhedsafgiften betydeligt påvirker likviditetsvirkningen både for Referencen og for Projektet, mens en 10 % stigning i anlægsudgifter næsten ingen betydning har for likviditeten.

19 Forbrugermæssige forhold Fjernvarmeforbruget vil blive afregnet efter Løjt Kirkeby Fjernvarmeselskabets gældende tariffer. De præsenterede virksomhedsøkonomiske beregninger viser en omkostning til varmeproduktion, der næsten er neutral for forbrugerøkonomi i de første år, men i fremtiden kan give nogen besparelse.

20 Bilag 1: Forudsætninger

21 N:\1902\Misc\KADO\2013\Løjt Kirkeby\[Økonomiske beregninger, eksist. halmkedel.xlsm]resultater Løjt Kirkeby Fjernvarmeselskab A.m.b.a. December 2013 Udskiftning af gammel halmkedel med en ny halmkedel Forudsætninger til projektforslag efter Varmeforsyningsloven Varmebehov Varmeproduktion an net 2013 Varmeproduktion inkl. restpotentialle MWh/år MWh/år Brændselspriser ekskl. moms Træpille Tarif 1.350,00 kr./ton = 277,71 kr./mwh Afgifter 291,1 kr./ton = 59,88 kr./mwh 2015 niveau inkl. den forudsatte forsyningssikkerhedsafgift I alt 1.641,10 kr./ton = 337,60 kr./mwh Halm Tarif 480,00 kr./ton = 119,17 kr./mwh Afgifter 264,60 kr./ton = 65,69 kr./mwh 2015 niveau inkl. den forudsatte forsyningssikkerhedsafgift I alt 744,60 kr./ton = 184,87 kr./mwh Gasolie Tarif 6.408,00 kr./m 3 = 648,00 kr./mwh Listepris, nov Afgifter 3.106,00 kr./m 3 = 314,09 kr./mwh 2015 niveau I alt 9.514,00 962,09 kr./mwh Forsyningssikkerhedsafgiften udvikles frem til 2020 i beregninger Drift og vedligehold ekskl. moms Træpillekedel 7,0 kr./mwh indfyret Stiger 10% hvert år Gl. halmkedel 28,0 kr./mwh indfyret Stiger 10% hvert år Nyt halmanlæg Dampturbine Dampkedel Pasning af dampkedel 17,5 kr./mwh indfyret 55,0 kr./mwh el 25,0 kr./mwh indfyret kr./år Oliekedel 15,0 kr./mwh Stiger 10% hvert år Restproduktbehandling Deponeringsafgift 500,0 kr./ton 475,0 kr./ton Investeringsoverslag Reference Eksist. halmkedel 4,0 mio. kr. Reinvestering i eksisterende halmanlæg 3,15 MW Projekt Ny halmkedel anlæg inkl. grundkøb, bygningsarbejder og ny akkum. tank 25,0 mio. kr. I alt 25,0 mio. kr. Anslået på baggrund af Tjæreborg Industri overslagspriser Alternativ Ny halmkedel med dampturbine inkl. grundkøb, bygningsarbejder, el-installation samt tilslutning til el-net og ny akkum. tank 44,6 mio. kr. I alt 44,6 mio. kr. Anslået på baggrund af Tjæreborg Industri overslagspriser Finansiering Langfristet Type Obligationslån, Annuitet Rente 4,0% p.a. Kurs 100 Løbetid 20 år Kortfristet Type Kassekredit Overskud 0% Underskud 5% COWI A/S 1/2

22 N:\1902\Misc\KADO\2013\Løjt Kirkeby\[Økonomiske beregninger, eksist. halmkedel.xlsm]resultater Løjt Kirkeby Fjernvarmeselskab A.m.b.a. December 2013 Udskiftning af gammel halmkedel med en ny halmkedel Forudsætninger til projektforslag efter Varmeforsyningsloven Prisudvikling Inflation pr. år: Statsafgifter Varierende iht. Energistyrelsens anvisninger 1,80% årligt frem til 2015 if. lovgrundlag Anlæg Reference Projekt Alternativ Træpille- Halm- Olie- Ny halm- Nyt halmkedel kedel kedel kedel k/v anlæg Brændsel Træpille Halm Gasolie Halm Halm Brandværdi enhed GJ/ton GJ/ton GJ/m 3 GJ/ton GJ/ton værdi 17,5 14,5 35,6 14,5 14,5 El-effekt MW 0,8 Varmeeffekt MW 1,7 3,2 4,0 5,5 5,5 Produktion MW 6,3 Indfyret MW 1,9 3,9 4,7 6,0 6,9 Virkningsgrad el % 12% varme 90% 81% 85% 91% 79% Skønnet af COWI total 90% 81% 85% 91% 91% Emission kg/gj indfyret faktor CO CH ,030 0,030 0,001 0,030 0,001 N 2 O 298 0,004 0,004 0,000 0,004 0,001 CO 2 + ækvivalenter 1,942 1,942 74,142 1,942 0,340 SO 2 0,025 0,130 0,023 0,130 0,049 NO X 0,090 0,090 0,065 0,090 0,125 PM 2,5 0,010 0,012 0,005 0,012 0,001 Aske, slagge kg aske/gj indfyret 1,0 1,0 1,0 1,0 Emissionsværdier if. Energistyrelsen / DMU Brændsel Samfundsøkonomi El- og brændselspriser ifølge: Driftsomkostninger og investering: Kalkulationsrente til nuværdiberegning: Brændselsprisforudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger, Energistyrelsen oktober Som i virksomhedsøkonomi 4,0 % p.a. Nettoafgiftsfaktor 117% Skatteforvridningsfaktor 20% COWI A/S 2/2

23 Bilag 2: Reference, fortsat drift på eksisterende halmanlæg

24 Løjt Kirkeby Fjernvarmeselskab A.m.b.a. December 2013 Udskiftning af gammel halmkedel med en ny halmkedel Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø Reference, nuværende drift Beregningsperiode SUM År Varmeproduktion an net MWh udvikling i varmeproduktion 2% 2% 2% 2% 2% Produktionsanlæg Træpillekedel 1,7 MW Varme 90,0% Virk.grad MWh Produktionsandel 8,1% 8,9% 9,8% 10,7% 11,6% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% Brændsel MWh Restprodukt 1 kg/mwh indf. ton Gl. halmanlæg 3,15 MW Varme 81,0% Virk.grad MWh Produktionsandel 91,8% 90,9% 90,0% 89,1% 88,1% 87,2% 87,2% 87,2% 87,2% 87,2% 87,2% 87,2% 87,2% 87,2% 87,2% 87,2% 87,2% 87,2% 87,2% 87,2% Brændsel MWh Restprodukt 1 kg/mwh indf. ton Eksisterende oliekedel Varme 85,0% Virk.grad MWh Produktionsandel 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% Brændsel MWh Energi og miljø Brændselsforbrug Træpille GJ Halm GJ Gasolie GJ I alt GJ Emission, træpillekedel CO 2 0,000 kg/gj ton CO 2 ækviv. 1,942 kg/gj ton SO 2 0,025 kg/gj ton NO x 0,090 kg/gj ton PM 2,5 0,010 kg/gj ton Emission, eksisterende halmkedel CO 2 0,000 kg/gj ton CO 2 ækviv. 1,942 kg/gj ton SO 2 0,130 kg/gj ton NO x 0,090 kg/gj ton PM 2,5 0,012 kg/gj ton Emission, eksisterende oliekedel CO 2 74,000 kg/gj ton CO 2 ækviv. 0,142 kg/gj ton SO 2 0,023 kg/gj ton NO x 0,065 kg/gj ton PM 2,5 0,005 kg/gj ton Emission, nettoresultat CO 2 ton CO 2 ækviv. ton SO 2 ton NO x ton PM 2,5 ton COWI A/S 1/3

25 Løjt Kirkeby Fjernvarmeselskab A.m.b.a. December 2013 Udskiftning af gammel halmkedel med en ny halmkedel Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø Reference, nuværende drift Beregningsperiode SUM År Virksomhedsøkonomi - Priser m.v. (fast prisniveau) Prisudvikling Pct./år 2,28 1,96 1,96 1,94 2,04 2,00 2,10 2,04 2,22 2,13 2,12 2,12 2,11 2,11 2,12 2,12 2,12 2,11 2,12 2,11 Inflator 1,023 1,020 1,020 1,019 1,020 1,020 1,021 1,020 1,022 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 Træpille kr./mwh Statsafgift kr./mwh -59,88-71,40-84,36-94,44-103,08-114,24-114,24-114,24-114,24-114,24-114,24-114,24-114,24-114,24-114,24-114,24-114,24-114,24-114,24-114,24 Halmpris kr./mwh Statsafgift kr./mwh -65,69-77,21-90,17-100,25-108,89-120,05-120,05-120,05-120,05-120,05-120,05-120,05-120,05-120,05-120,05-120,05-120,05-120,05-120,05-120,05 Gasoliepris kr./mwh Statsafgift kr./mwh -314,09-319,85-327,41-331,73-334,61-345,77-345,77-345,77-345,77-345,77-345,77-345,77-345,77-345,77-345,77-345,77-345,77-345,77-345,77-345,77 Drift & vedligehold, Træpillekedel kr./mwh indfyret -7,0-7,7-8,4-9,1-9,8-10,5-11,2-11,9-12,6-13,3-14,0-14,7-15,4-16,1-16,8-17,5-18,2-18,9-19,6-20,3 Gl. halmanlæg kr./mwh indfyret -28,0-30,8-33,6-36,4-39,2-42,0-44,8-47,6-50,4-53,2-56,0-58,8-61,6-64,4-67,2-70,0-72,8-75,6-78,4-81,2 Oliekedel kr./mwh -15,0-16,5-18,0-19,5-21,0-22,5-24,0-25,5-27,0-28,5-30,0-31,5-33,0-34,5-36,0-37,5-39,0-40,5-42,0-43,5 Restproduktbehandling kr./ton -500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0 Deponering kr./ton -475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0 Investering Træpillekedel 1000 kr. 0 0 Gl. halmanlæg 1000 kr kr. 0 Ledningsnet 1000 kr. 0 0 I alt 1000 kr Finansiering Obligationslån Kassekredit, rente Type Obligationslån, Annuitet Kurs 100 Rente 4,0% p.a. Overskud 0,0% Løbetid år 20 Underskud 5,0% Virksomhedsøkonomi - Opgørelse i kr. (fast prisniveau) Træpille Tarif Statsafgift Halm Tarif Statsafgift Gasolie Tarif Statsafgift Drift og vedligehold Træpillekedel Gl. halmanlæg Oliekedel Restproduktbehandling Deponering I alt, driftsomkostninger Ydelse på lån (deflateret) Årets likviditetsvirkning Produktionsudgift kr./mwh varmeprod Akkumuleret likviditetsvirkning Kassekredit, rente Årets likviditetsvirkning Fra tidligere år (deflateret) Akkumuleret - ultimo COWI A/S 2/3

26 Løjt Kirkeby Fjernvarmeselskab A.m.b.a. December 2013 Udskiftning af gammel halmkedel med en ny halmkedel Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø Reference, nuværende drift Beregningsperiode SUM År Samfundsøkonomi Enhedspriser if. Energistyrelsen, 2011 prisniveau Brændselspriser, Træpille kr./gj -76,0-76,6-77,1-77,6-78,1-78,7-79,2-79,7-80,2-80,8-81,3-81,8-82,4-82,9-83,4-83,9-84,5-85,0-85,5-86,0 Halm kr./gj -38,1-38,4-38,7-39,0-39,3-39,6-39,9-40,2-40,5-40,8-41,2-41,5-41,8-42,1-42,5-42,8-43,1-43,5-43,8-44,1 Gasolie kr./gj -130,3-130,5-130,8-130,9-132,3-133,6-134,6-135,6-136,6-137,6-138,6-139,3-140,1-140,8-141,5-142,3-142,8-143,4-143,9-144,5 Miljøomkostninger CO 2 kr./ton SO 2 kr./kg -94,6-94,6-94,6-94,6-94,6-94,6-94,6-94,6-94,6-94,6-94,6-94,6-94,6-94,6-94,6-94,6-94,6-94,6-94,6-94,6 NO x kr./kg PM 2,5 kr./kg -111,7-111,7-111,7-111,7-111,7-111,7-111,7-111,7-111,7-111,7-111,7-111,7-111,7-111,7-111,7-111,7-111,7-111,7-111,7-111,7 Omregning 2013 prisniveau 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 Samfundsøkonomi - opgørelse i faktorpriser, kr Nuværdi Træpille Halm Gasolie Drift og vedligehold (sum fra virksomhedsøkonomi) Træpillekedel Gl. halmanlæg Eksisterende oliekedel Restproduktbehandling Drift i alt Investering Scrapværdi 0 0 Faktorpriser, i alt Samfundsøkonomi - opgørelse i beregningspriser, kr Brændsel, d&v, invest 117% Forvridningstab, statsafgift 20% CO SO NO x PM 2, Samfundsøkonomi, i alt COWI A/S 3/3

27 Bilag 3: Projekt, etablering af et nyt halmanlæg på 5,5 MW

28 Løjt Kirkeby Fjernvarmeselskab A.m.b.a. December 2013 Udskiftning af gammel halmkedel med en ny halmkedel Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø Projekt, udskiftning af eksist. halmkedel med en ny halmkedel på 5,5 MW Beregningsperiode SUM År Varmeproduktion an net MWh Produktionsanlæg Træpillekedel Varme 90,0% Virk.grad MWh Produktionsandel 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% Brændsel MWh Restprodukt 1 kg/mwh indf. ton Ny halmkedel Varme 91,0% Virk.grad MWh Produktionsandel 98,6% 98,6% 98,6% 98,6% 98,6% 98,6% 98,6% 98,6% 98,6% 98,6% 98,6% 98,6% 98,6% 98,6% 98,6% 98,6% 98,6% 98,6% 98,6% 98,6% Brændsel MWh Restprodukt 1 kg/mwh indf. ton Eksisterende oliekedel Varme 85,0% Virk.grad MWh Produktionsandel 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Brændsel MWh Energi og miljø Brændselsforbrug Træpille GJ Halm GJ Gasolie GJ I alt GJ Emission, træpillekedel CO 2 0,000 kg/gj ton CO 2 ækviv. 1,942 kg/gj ton SO 2 0,025 kg/gj ton NO x 0,09 kg/gj ton PM 2,5 0,01 kg/gj ton Emission, ny halmkedel CO 2 0,000 kg/gj ton CO 2 ækviv. 1,942 kg/gj ton SO 2 0,130 kg/gj ton NO x 0,090 kg/gj ton PM 2,5 0,012 kg/gj ton Emission, Eksisterende oliekedel CO 2 74,000 kg/gj ton CO 2 ækviv. 0,142 kg/gj ton SO 2 0,023 kg/gj ton NO x 0,065 kg/gj ton PM 2,5 0,005 kg/gj ton Emission, nettoresultat CO 2 ton CO 2 ækviv. ton SO 2 ton NO x ton PM 2,5 ton COWI A/S 1/3

29 Løjt Kirkeby Fjernvarmeselskab A.m.b.a. December 2013 Udskiftning af gammel halmkedel med en ny halmkedel Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø Projekt, udskiftning af eksist. halmkedel med en ny halmkedel på 5,5 MW Beregningsperiode SUM År Virksomhedsøkonomi - Priser m.v. (fast prisniveau) Prisudvikling Pct./år 2,28 1,96 1,96 1,94 2,04 2,00 2,10 2,04 2,22 2,13 2,12 2,12 2,11 2,11 2,12 2,12 2,12 2,11 2,12 2,11 Inflator 1,023 1,020 1,020 1,019 1,020 1,020 1,021 1,020 1,022 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 Træpille kr./mwh -277,71-277,71-277,71-277,71-277,71-277,71-277,71-277,71-277,71-277,71-277,71-277,71-277,71-277,71-277,71-277,71-277,71-277,71-277,71-277,71 Statsafgift kr./mwh -59,88-71,40-84,36-94,44-103,08-114,24-114,24-114,24-114,24-114,24-114,24-114,24-114,24-114,24-114,24-114,24-114,24-114,24-114,24-114,24 Halmpris kr./mwh -119,17-119,17-119,17-119,17-119,17-119,17-119,17-119,17-119,17-119,17-119,17-119,17-119,17-119,17-119,17-119,17-119,17-119,17-119,17-119,17 Statsafgift kr./mwh -65,69-77,21-90,17-100,25-108,89-120,05-120,05-120,05-120,05-120,05-120,05-120,05-120,05-120,05-120,05-120,05-120,05-120,05-120,05-120,05 Drift & vedligehold, Træpillekedel kr./mwh indfyret -7,0-7,7-8,4-9,1-9,8-10,5-11,2-11,9-12,6-13,3-14,0-14,7-15,4-16,1-16,8-17,5-18,2-18,9-19,6-20,3 Ny halmkedel kr./mwh indfyret -17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5 Restproduktbehandling kr./ton -500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0 Deponering kr./ton -475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0 Investering Træpillekedel 1000 kr. 0 0 Ny halmkedel 1000 kr kr. 0 Ledningsnet 1000 kr. 0 0 I alt 1000 kr Finansiering Obligationslån Kassekredit, rente Type Obligationslån, Annuitet Kurs 100 Rente 4,0% p.a. Overskud 0,0% Løbetid år 20 Underskud 5,0% Virksomhedsøkonomi - Opgørelse i kr. (fast prisniveau) Træpille Tarif -83,93-86,09-88,56-90,72-93,19-95,35-95,35-95,35-95,35-95,35-95,35-95,35-95,35-95,35-95,35-95,35-95,35-95,35-95,35-95, Statsafgift -18,10-22,14-26,90-30,85-34,59-39,22-39,22-39,22-39,22-39,22-39,22-39,22-39,22-39,22-39,22-39,22-39,22-39,22-39,22-39, Halm Tarif Statsafgift Drift og vedligehold Træpillekedel Ny halmkedel Restproduktbehandling Deponering I alt, driftsomkostninger Ydelse på lån (deflateret) Årets likviditetsvirkning Produktionsudgift kr./mwh varmeprod Akkumuleret likviditetsvirkning Kassekredit, rente Årets likviditetsvirkning Fra tidligere år (deflateret) Akkumuleret - ultimo COWI A/S 2/3

30 Løjt Kirkeby Fjernvarmeselskab A.m.b.a. December 2013 Udskiftning af gammel halmkedel med en ny halmkedel Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø Projekt, udskiftning af eksist. halmkedel med en ny halmkedel på 5,5 MW Beregningsperiode SUM År Samfundsøkonomi Enhedspriser if. Energistyrelsen, 2011 prisniveau Brændselspriser, Træpille kr./gj -76,0-76,6-77,1-77,6-78,1-78,7-79,2-79,7-80,2-80,8-81,3-81,8-82,4-82,9-83,4-83,9-84,5-85,0-85,5-86,0 Halm kr./gj -38,1-38,4-38,7-39,0-39,3-39,6-39,9-40,2-40,5-40,8-41,2-41,5-41,8-42,1-42,5-42,8-43,1-43,5-43,8-44,1 Miljøomkostninger CO 2 kr./ton SO 2 kr./kg -94,6-94,6-94,6-94,6-94,6-94,6-94,6-94,6-94,6-94,6-94,6-94,6-94,6-94,6-94,6-94,6-94,6-94,6-94,6-94,6 NO x kr./kg PM 2,5 kr./kg -111,7-111,7-111,7-111,7-111,7-111,7-111,7-111,7-111,7-111,7-111,7-111,7-111,7-111,7-111,7-111,7-111,7-111,7-111,7-111,7 Omregning 2013 prisniveau 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 Samfundsøkonomi - opgørelse i faktorpriser, kr Nuværdi Træpille Halm Drift og vedligehold (sum fra virksomhedsøkonomi) Træpillekedel Ny halmkedel Restproduktbehandling Drift i alt Investering Scrapværdi Faktorpriser, i alt Samfundsøkonomi - opgørelse i beregningspriser, kr Brændsel, d&v, invest 117% Forvridningstab, statsafgift 20% CO SO NO x PM 2, Samfundsøkonomi, i alt COWI A/S 3/3

31 Bilag 4: Alternativ, etablering af et nyt halmanlæg med dampturbine på 5,5 MW

32 Løjt Kirkeby Fjernvarmeselskab A.m.b.a. December 2013 Udskiftning af gammel halmkedel med en ny halmkedel Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø Alternativ, udskiftning af halmkedel men en ny dampkedel og turbine Beregningsperiode SUM År Varmeproduktion an net MWh Produktionsanlæg Træpillekedel Varme 90,0% Virk.grad MWh Produktionsandel 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% Brændsel MWh Restprodukt 1 kg/mwh indf. ton Ny dampkedel med turbine El-produktion 12% Virk.grad MWh Varme 79% Virk.grad MWh Produktionsandel 98,6% 98,6% 98,6% 98,6% 98,6% 98,6% 98,6% 98,6% 98,6% 98,6% 98,6% 98,6% 98,6% 98,6% 98,6% 98,6% 98,6% 98,6% 98,6% 98,6% Brændsel MWh Restprodukt 1 kg/mwh indf. ton Eksisterende oliekedel Varme 85,0% Virk.grad MWh Produktionsandel 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Brændsel MWh Energi og miljø Brændselsforbrug Træpille GJ Halm GJ Gasolie GJ I alt GJ Emission, træpillekedel CO 2 0,000 kg/gj ton CO 2 ækviv. 1,942 kg/gj ton SO 2 0,025 kg/gj ton NO x 0,090 kg/gj ton PM 2,5 0,010 kg/gj ton Emission, eksisterende + ny halmdampanlæg m. turbine CO 2 0,000 kg/gj ton CO 2 ækviv. 0,340 kg/gj ton SO 2 0,049 kg/gj ton NO x 0,125 kg/gj ton PM 2,5 0,001 kg/gj ton Emission, Eksisterende oliekedel CO 2 0,000 kg/gj ton CO 2 ækviv. 0,000 kg/gj ton SO 2 0,000 kg/gj ton NO x 0,000 kg/gj ton PM 2,5 0,000 kg/gj ton Emission, nettoresultat CO 2 ton CO 2 ækviv. ton SO 2 ton NO x ton PM 2,5 ton COWI A/S 1/2

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg DECEMBER 2015 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest NOVEMBER 2014 HADSTEN VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Poul Erik Asmussen COWI A/S

Poul Erik Asmussen COWI A/S From: Poul Erik Asmussen Sent: 25 Sep 2015 13:17:05 +0200 To: Henrik Oxenvad Cc: Preben Pedersen (td@oksvarme.dk) Subject: Projektforslag for Oksbøllejren Attachments: Følgebrev Oksbøl.pdf, Projektforslag

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle JANUAR 2016 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Skallebølle Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Etablering af et nyt solvarmeanlæg

Etablering af et nyt solvarmeanlæg MAJ 2015 HEDENSTED FJERNVARME A.m.b.A. Etablering af et nyt solvarmeanlæg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436)

Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436) MAJ 2015 VIBORG FJERNVARME Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436) Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Juni 2005 Rev: August 2005 Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Juni 2005 Rev: August 2005 Dokument nr P:\61344A\3_Pdoc\Projektforslag

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Varmeforsyningsprojektforslag vedr. opførelse af termisk solvarmeanlæg for område omfattet af lokalplan nr. 1.11 i Kalundborg kommune Oktober 2011 ver.03 /revideret

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral November 2009 Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral November 2009 Dokument nr. P-64210 Revision nr. 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Dokument nr. P-74508-A-3 Revision nr. 1 Udgivelsesdato

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Nedlægning af kraftvarmeværk Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 28. januar 2016 Projektansvarlig Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP

ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP DECEMBER 2014, REVISION JANUAR 2015 TOMMERUP FJERNVARME I/S ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 14. februar 2011 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. 14. februar 2011

Læs mere

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S JUNI 2013 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNIGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Realskolevej 18 8850 Bjerringbro Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Viborg Kommune har den 13. december 2011 modtaget et projektforslag

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

Fredericia Fjervarme A.m.b.a.

Fredericia Fjervarme A.m.b.a. Fredericia Fjervarme A.m.b.a. for nyt ledningsanlæg på Indre Ringvej iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. februar 2013 Projektansvarlig Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn APRIL 2014 BILLUND VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr.

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil. Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.dk Godkendelse af projekt for naturgasfyret varmeanlæg på Flyvestation Karup Viborg Kommune har den 26. september 2014

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47

Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47 NOVEMBER 2015 SEAS-NVE A/S Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47 Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ

KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ FEBRUAR 2014 BILLUND VARMEVÆRK A.M.B.A. KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

GENEREL INDDATA 2011-05-24

GENEREL INDDATA 2011-05-24 GENEREL INDDATA 2011-05-24 Generelt Navn på reference Navn på projekt Kalkulationsrente, samfundsøkonomi % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Moms % Startår år Prisniveau år Produktionsenhed(er)

Læs mere

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Juni 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Fælles anlæg etableres i 2018... 4 Fælles anlæg etableres i 2025...

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd

Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd MARTS 2014 HEDENSTED FJERNVARME A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej

Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej September 2009 Projektforslag for fliskedel 2 på Central H. P. Christensens Vej September 2009 Projektforslag efter varmeforsyningsloven

Læs mere

FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING

FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING Til Frederikshavn Forsyning A/S Dokumenttype Projektforslag Dato FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING Revision 2 Dato 29/05

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION Til Vojens Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION VOJENS FJERNVARME 10 MW ELKEDEL TIL FJERNVARMEPRODUKTION Revision

Læs mere

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej )&-)*) Bilag 1 til: Ændring af fjernvarmenettet - Tagensvej 7. maj 2007 /HAC Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej I henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a. Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg

PROJEKTFORSLAG. Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a. Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg PROJEKTFORSLAG Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg Udarbejdet af: Kirstine S. Rasmussen Kontrolleret af: René Fonvig Hald Godkendt af: Dato: 08.07.2015 Version: 1.2

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 10. August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Hvidbog for Haderslev Fjernvarme

Hvidbog for Haderslev Fjernvarme Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. Hvidbog for Haderslev Fjernvarme Maj 2009 Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. Hvidbog for Haderslev Fjernvarme Maj 2009 Dokument nr. P-064210-A-5 Revision nr. 0 Udgivelsesdato 11.

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Maj 2015 PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

BILAG 1.1 FORUDSÆTNINGSNOTAT

BILAG 1.1 FORUDSÆTNINGSNOTAT BILAG. FORUDSÆTNINGSNOTAT ENERGI FORUDSÆTNINGSNOTAT Projekt PF Horsens by Rambøll Kunde Horsens og Dagnæs Bækkelund Olof Palmes Allé 22 Notat nr. DK-82 Aarhus N Ref. nr. Dato 342 7-4-25 T +45 56 7659 Til

Læs mere

Samfundsøkonomiske beregninger

Samfundsøkonomiske beregninger GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår 2017 20 27,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af:

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af: Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006 Udarbejdet af: Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Projektforslag Solfangeranlæg Vollerup

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet til Egsmarklund

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet til Egsmarklund Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet til Egsmarklund Maj 2011 Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet til Egsmarklund

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

2 Bemærkninger til resultaterne 2. Der er foretaget analyser af mulig udveksling af varme mellem: Forudsætningerne herfor er vist i bilag A.

2 Bemærkninger til resultaterne 2. Der er foretaget analyser af mulig udveksling af varme mellem: Forudsætningerne herfor er vist i bilag A. SKANDERBORG-HØRNING FJERNVARME A.M.B.A. - RENOSYD I/S ANALYSE PÅ UDVEKSLING AF VARME MED ÅRHUS ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk PRÆSENTATION

Læs mere

FLISFYRET FJERNVARME- KEDEL TIL ERSTATNING FOR AFFALDSVARME

FLISFYRET FJERNVARME- KEDEL TIL ERSTATNING FOR AFFALDSVARME DECEMBER 2016 HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. FLISFYRET FJERNVARME- KEDEL TIL ERSTATNING FOR AFFALDSVARME PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning GENERELLE FORUDSÆTNINGER Kalkulationsrente 4,0% Varierende beregningshorisont Tid Fordel Basisår (år 0 i beregningerne) 2017 11 31,1 mio Intern forrentning ####### Prisniveau for beregningerne 2017 15

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

forsyning & Service A/S

forsyning & Service A/S Nyborg Forsyning forsyning & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligblokke, sygehuset, stadion m.v. samt etablering af halmfyret fjernvarmeanlæg

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligblokke, sygehuset, stadion m.v. samt etablering af halmfyret fjernvarmeanlæg SK Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligblokke, sygehuset, stadion m.v. samt etablering af halmfyret fjernvarmeanlæg September 2011 SK Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

UDSKIFTNING AF SPIDSLAST OLIEKEDLER I KALUNDBORG FORSYNING A/S

UDSKIFTNING AF SPIDSLAST OLIEKEDLER I KALUNDBORG FORSYNING A/S Kalundborg Forsyning A/S April 2016 UDSKIFTNING AF SPIDSLAST OLIEKEDLER I KALUNDBORG FORSYNING A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN PROJEKT UDSKIFTNING AF SPIDSLAST OLIEKEDLER I KALUNDBORG FORSYNING

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Helsingør Kommune Stengade 72 3000 Helsingør Att.: Borgmester Benedikte Kiær og Kommunaldirektør Bjarne Pedersen. Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Dato 08.05.2013 Indkaldelse

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af fjernvarmeforsyning i lokalplanområde 4-703 Forsker- og Videnpark 30. marts 2011 1/38 1 Indhold Afsnit 2: Stamoplysninger s. 3 Afsnit 3: Læsevejledning

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger m.m. i Hadsund Syd

Fjernvarmeforsyning af boliger m.m. i Hadsund Syd SEPTEMBER 2012 HADSUND BY'S FJERNVARME A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boliger m.m. i Hadsund Syd Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C

Læs mere

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME Til Kværndrup fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 7. Januar 24 7.M 2 SOLVARME 7.M2 SOLVARME Revision F Dato 7--24 Udarbejdet af Tina Hartun Nielsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Christian

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF NYT UDSTYKNINGS- OMRÅDE I DAGNÆS- BÆKKELUND

FJERNVARMEFORSYNING AF NYT UDSTYKNINGS- OMRÅDE I DAGNÆS- BÆKKELUND MARTS 2014 DAGNÆS-BÆKKELUND VARMEVÆRK A.M.B.A. FJERNVARMEFORSYNING AF NYT UDSTYKNINGS- OMRÅDE I DAGNÆS- BÆKKELUND PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af parcelhusområde ved Anlægsvej i Suldrup

Fjernvarmeforsyning af parcelhusområde ved Anlægsvej i Suldrup NOVEMBER 2017 AARS FJERNVARMEFORSYNING a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af parcelhusområde ved Anlægsvej i Suldrup Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere