Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral"

Transkript

1 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010

2 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P Revision nr 0 Udgivelsesdato April 2010 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt kado fje fje

3 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 11 Rapportens indhold 3 12 Rapportens formål 4 13 Projektets baggrund 4 14 Indstilling 4 15 Organisatoriske forhold 5 16 Projektets gennemførelse 5 2 Forhold til overordnet lovgivning og planlægning 6 21 Varmeplanlægning 6 22 Fysisk planlægning 6 23 Styringsmidler 6 24 Anden lovgivning 6 3 Redegørelse for projektet 8 31 Forudsat behov for varmeproduktion 8 32 Valg af anlægsstørrelse 8 33 Halmfyrede fjernvarmeanlæg 8 34 Forsyningsmæssige forhold og driftsforhold 9 35 Anlægsomkostninger Berørte arealer Jordbundsundersøgelser Tilknyttede projekter Forhandling med berørte parter 12 4 Konsekvensberegninger Beregningsmetode Varmeproduktion Energi- og miljømæssige konsekvenser Samfundsøkonomiske konsekvenser Virksomhedsøkonomiske konsekvenser Forbrugerøkonomiske konsekvenser 19 5 Konklusion 20 C:\Users\Niels\Downloads\ DOC

4 2 Bilagsfortegnelse Bilag 1: Forudsætninger Bilag 2: Virksomheds- og Samfundsberegninger samt Energi og Miljø, Reference Bilag 3: Virksomheds- og Samfundsberegninger samt Energi og Miljø, Projektet Bilag 4: Virksomheds- og Samfundsberegninger samt Energi og Miljø, Alternativ Bilag 5: Sammensætning af resultater Bilag 6: Planlagt placering af halmcentral C:\Users\Niels\Downloads\ DOC

5 3 1 Indledning St Merløse Varmeværk er et halmfyret værk som ejes og drives af Holbæk Forsyning Forsyningsområdet omfatter ca 391 forbrugere St Merløse Varmeværk blev etableret i 1965 I 1988 blev halmkedelanlægget på Tåstrupvej etableret Halmkedelanlægget er nedslidt og trænger til udskiftning I perioden er der foretaget en række større renoveringsarbejder, som gør, at varmeværket vil være i stand til at klare yderligere et par år, inden en reel udskiftning af det samlede anlæg bør komme på tale I begyndelsen af 2010 har Holbæk Forsyning fået lavet en undersøgelse af de fremtidige varmeforsyningsmuligheder for St Merløse Undersøgelsen danner basis for dette Projektforslag Undersøgelsen omfattede tre alternativer - etablering af nyt halmkedelanlæg i de eksisterende bygninger, gaskedeldrift samt helt nyt halmfyret varmeværk (dette projektforslag) Resultatet af forundersøgelsen var, at den optimale løsning var etablering af et helt nyt halmfyret varmeværk De økonomiske analyser i forundersøgelsen er baseret på Energistyrelsens brændselspriser fra maj 2009 og inkluderer endvidere Holbæk Forsynings faste omkostninger De økonomiske analyser i nærværende projektforslag er baseret på Energistyrelsens brændselspriser fra april 2010 og inkluderer ikke Holbæk Forsynings faste omkostninger, idet der regnes marginalt På denne baggrund vil resultaterne i forundersøgelsen ikke umiddelbart kunne sammenlignes med resultaterne i nærværende projektforslag 11 Rapportens indhold Denne rapport omfatter et projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral bag ved den nuværende varmecentral Grunden ejes af en privat person Centralens varmeeffekt planlægges til ca 3,15 MW C:\Users\Niels\Downloads\ DOC

6 4 Figur 1 Halmanlæggets planlagte placering bag det nuværende værk 12 Rapportens formål Rapportens formål er at belyse muligheder og konsekvenser i henhold til Varmeforsyningsloven og således danne grundlag for myndighedsbehandling og godkendelse af projektforslaget Endvidere skal rapporten orientere de parter, der berøres af projektet, og som skal have projektet til høring Rapporten er udarbejdet efter retningslinjerne i "Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg", Energistyrelsens bekendtgørelse nr 1295 af 13 december Projektets baggrund Fjernvarmebehovet i St Merløse dækkes i dag næsten 100 % med halmvarme Halmkedelanlægget som er fra 1988, er nedslidt og trænger til udskiftning I perioden er der foretaget en række større renoveringsarbejder, som gør, at varmeværket vil være i stand til at klare yderligere et par år, inden en udskiftning er nødvendig 14 Indstilling Holbæk Forsyning indstiller til Holbæk Byråd at behandle projektforslaget, som beskrevet i denne rapport for etablering af en halmfyret fjernvarmecentral Holbæk Byråd ansøges om at godkende projektforslaget i denne rapport efter Varmeforsyningslovens retningslinjer C:\Users\Niels\Downloads\ DOC

7 5 15 Organisatoriske forhold Holbæk Forsyning finansierer, ejer, forestår driften og vedligeholder halmanlægget Ansvarlig for projektet er: Holbæk Forsyning Kalvemosevej Holbæk Projektforslaget er udarbejdet af: COWI A/S Jens Chr Skous Vej Århus C 16 Projektets gennemførelse Under forudsætning af den endelige godkendelse af dette projektforslag og øvrige fornødne tilladelser og aftaler foreligger ultimo 2011 og projektering samt udbud ligger klar primo 2012, forventes bygge- og anlægsfasen at kunne påbegyndes umiddelbar efter, og anlægget forventes at være driftsklart ultimo 2012 C:\Users\Niels\Downloads\ DOC

8 6 2 Forhold til overordnet lovgivning og planlægning 21 Varmeplanlægning Varmeforsyningsloven er omfattet i "Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning", nr 347 af 17 maj 2005 Retningslinjerne for udarbejdelse og myndighedsbehandling af projektforslag er omfattet i "Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg", Energistyrelsens bekendtgørelse nr 1295 af 13 december 2005 Det planlagte halmanlæg er over 1 MW og således omfattet af 9 i bekendtgørelse nr 1295, der kræver anlægget indrettet til kraftvarmedrift, såfremt det er samfundsøkonomisk mest fordelagtigt Da det ikke er tilfældet, omfatter dette projektforslag et anlæg til varmeproduktion, mens den alternative løsning for et anlæg til kraftvarmeproduktion belyses i afsnit Fysisk planlægning Halmanlægget planlægges etableret umiddelbart bag det eksisterende værk på Tåstrupvej Pt findes der ingen lokalplan for området, men kommunen har oplyst, at der skal udarbejdes en lokalplan for det omtalte område 23 Styringsmidler Projektet forudsætter ikke anvendelse af styringsmidler efter Varmeforsyningsloven eller Planloven 24 Anden lovgivning Projektet udføres i henhold til gældende normer og standarder C:\Users\Niels\Downloads\ DOC

9 7 Under projekteringen af anlægget indhentes godkendelser af byggeriet hos byggemyndigheder mv, og der ansøges om godkendelse af anlæggets indretning og drift efter Miljøbeskyttelsesloven Godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven forudsætter, at byrådet forinden har godkendt projektet efter Varmeforsyningsloven C:\Users\Niels\Downloads\ DOC

10 8 3 Redegørelse for projektet 31 Forudsat behov for varmeproduktion Det samlede forudsatte produktionsbehov i 2011 er opgjort i "Forundersøgelse for fremtidig varmeforsyning af St Merløse" og udgør ca MWh Det maksimale effektbehov er på ca 3,8 MW Yderligere forudsættes det, at der opnås 10% energibesparelser hos forbrugerne i St Merløse (1 % pr år over 10 år) Efter 1 år forudsættes en reduktion i nettabet på 5%, som følge af etablering af akkumuleringstank Varmeproduktionen omfatter det samlede behov for varmeproduktion an net, som skal dække varmeforbrug til rumopvarmning, opvarmning af varmt brugsvand samt varmetab i ledningsnettet Bilag 1 indeholder en oversigt over forudsætninger og opgørelse af varme- og effektbehov Af bilagene 2-4 fremgår den forudsatte udvikling i produktionsbehovet over planperioden 32 Valg af anlægsstørrelse Det vurderes, at effektbehovet for St Merløse Varmeværk vil stige fra 3,8 til 4,5 MW Grundlastenheder dimensioneres normalt for 60 procent af maksimalt effektbehov Dette svarer til et effektbehov i dag på 2,3 MW stigende til 2,7 MW Da halmkedler leveres med ydelser på 25, 315 og 40 MW, vil der således være behov for et halmkedelanlæg med en kapacitet på 3,15 MW, hvis halmkedlen skal dække mindst 60 procent af effektbehovet i fremtiden 33 Halmfyrede fjernvarmeanlæg Gennem mange år har halmfyrede anlæg vist gode erfaringer mht drift og varmeproduktionspris Da der er store halmmængder i området omkring St Merløse og det nuværende værk er halmfyret, har Holbæk forsyning valgt at fortsætte halmdrift på St Merløse Varmeværk C:\Users\Niels\Downloads\ DOC

11 9 Teknikken i et halmværk er i dag kendt og gennemprøvet, og på den baggrund forventes stor driftssikkerhed 331 Halmfyret dampkedelanlæg I henhold til bekendtgørelses nr stk 1, til sammenligning af de samfundsøkonomiske konsekvenser, belyses i projektforslaget en alternativ løsning til projektet, som er kraftvarmeproduktion baseret på en halmfyret dampkedel med turbine 34 Forsyningsmæssige forhold og driftsforhold I nærværende projektforslag dækkes det fremtidige varmebehov i St Merløse med: halmvarme i referencesituationen, halmvarme i projektet, halmkraftvarme i alternativet 341 Holbæk Forsynings eksisterende varmeproduktion Produktionsanlægget på St Merløse Varmeværk består i dag af følgende kedelanlæg: Halmkedelanlæg Oliekedel 2,5 MW 3,3 MW 342 Akkumuleringstank Værket har i dag ingen akkumuleringstank Etablering af en akkumuleringstank ville kunne medføre følgende driftsmæssige fordele: lavere ledningstab, højere årsvirkningsgrad på halmkedel samt mindre varmeproduktion på oliekedel Der forudsættes etableret en akkumuleringstank i alle 3 situationer 343 Referencen, nyt halmkedelanlæg i eksisterende bygninger samt etablering af akkumuleringstank I referencesituationen forudsættes, at nuværende bygninger genanvendes og det komplette maskinanlæg udskiftes Endvidere etableres en akkumuleringstank på 1000 m 3 C:\Users\Niels\Downloads\ DOC

12 Varme [MW] Holbæk Forsyning 10 Produktionsfordeling for St Merløse Varmeværk i 1 år er vist på efterfølgende figur Figur 2 Produktionsfordeling for St Merløse Varmeværk, 1 år Produktionsfordeling for St Merløse Varmeværk efter udskiftningen af maskinanlæg er vist på efterfølgende figur 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Lør Tir Tir Fre Søn Ons Fre Man Tor Lør Tir Tor Søn Ny Halmkedel Gasoliekedel Varmeforbrug Figur 3 Produktionsfordeling for St Merløse Varmeværk efter udskiftningen af maskinanlæg 344 Projektet, Etablering af nyt halmfyret varmeværk Projektet forudsætter, at der etableres et komplet nyt halmfyret varmeværk bag ved den nuværende varmecentral Endvidere etableres en akkumuleringstank på 1000 m 3 Det nye halmkedelanlæg har en effekt på 3,15 MW Hvad der skal ske med det nuværende varmeværk, er der ikke taget stilling til Det forudsættes at det nye anlæg anlæg overtager hele driften fra 1 år I projektet forudsættes, at sommerbehovet i 2 uger i juli måned dækkes alene vha gasolievarme Eventuel overproduktion udlignes ved hjælp af akkumule- C:\Users\Niels\Downloads\ DOC

13 Varme [MW] Holbæk Forsyning 11 ringstank Den planlagte samdrift for projektet er illustreret i den efterfølgende figur Figur 4 Planlagt samdrift for projektet 345 Alternativet, Etablering af nyt halmfyret kraftvarmeværk Alternativet indebærer, at der etableres halmfyret dampproducerende kedel med varmeydelse på 3,15 MW og el-ydelse på 0,5 MW Endvidere etableres en akkumuleringstank på 1000 m 3 I alternativet (ligesom i projektet) forudsættes, at sommerbehovet i 2 uger i juli måned dækkes alene vha gasolievarme Eventuel overproduktion udlignes ved hjælp af akkumuleringstank Den planlagte samdrift for alternativet er illustreret i den efterfølgende figur 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Lør Tir Tir Fre Søn Ons Fre Man Tor Lør Tir Tor Søn Ny Halmdampkedel Gasoliekedel Varmeforbrug Figur 5 Planlagt samdrift for alternativet C:\Users\Niels\Downloads\ DOC

14 12 35 Anlægsomkostninger De samlede anslåede anlægsomkostninger for referencen, projektet og alternativet er angivet i den efterfølgende tabel Referencen Projektet Alternativet mio mio kr mio kr kr Halmfyret kedel-/dampkedelanlæg 16,800 16,800 26,800 Afmontering af gl maskinanlæg 0,400 0,000 0,000 Ombygning/tilpasning af eksist byg 2,500 0,000 0,000 Ny bygning inkl lager 0,000 4,000 4,600 Grund mm 0,000 0,300 0,300 Uforudsete 0,790 0,530 0,790 Projektering, tilsyn og diverse 10 % 1,310 1,390 2,090 I alt 21,800 23,020 34,580 Tabel 1 Overslag over anlægsomkostninger, prisniveau 2010 ekskl moms 36 Berørte arealer Halmcentralen planlægges etableret delvist på nabogrund til det eksisterende varmeværk Kort med den planlagte placering af halmcentralen er vedlagt i bilag 6 Grunden ejes af en privat person Dette indebærer, at kommunen skal udarbejde en lokalplan, hvor området er udlagt til denne type anlæg 37 Jordbundsundersøgelser Det planlægges at foretage geotekniske undersøgelser i forbindelse med projekteringen af fjernvarmecentralen 38 Tilknyttede projekter Der planlægges ikke tilknyttet andre projekter til etableringen af centralen end beskrevet i dette projektforslag 39 Forhandling med berørte parter Der skal forhandles med grundejer og Holbæk Kommune om køb af nabogrunden til det eksisterende varmeværk på Tåstrupvej C:\Users\Niels\Downloads\ DOC

15 13 4 Konsekvensberegninger 41 Beregningsmetode Der er foretaget beregninger på samfundsmæssige og virksomhedsøkonomiske konsekvenser ved gennemførelse af projektforslaget Beregningerne er foretaget som marginalberegninger og indeholder kun de forhold, som berøres af projektet mht produktion af varme Beregningerne er foretaget i overensstemmelse med Energistyrelsens anvisninger for evaluering af varmeforsyningsprojekter Beregningerne er foretaget over en 20-årig betragtningsperiode Der regnes på: Referencen: Etablering af et nyt halmkedelanlæg i eksisterende bygning, Projektet: Etablering af nyt halmfyret varmeværk, Alternativet: Etablering af nyt halmfyret kraftvarmeværk Resultatet udgøres af forskellen mellem de ovennævnte beregninger Resultatet viser således i hvilket omfang, der opstår ændringer i økonomi, miljøbelastning mv ved gennemførelse af Projektet i forhold til Referencen eller Alternativet i forhold til Referencen Resultatet kan kun bruges til at sammenligne Projektet og Referencen eller Alternativet og Referencen En oversigt over beregningsforudsætninger er vedlagt i bilag 1 Beregningsudskrifterne er vedlagt i bilag 2 for Reference, i bilag 3 for Projektet og i bilag 4 for Alternativet En oversigt over hovedresultaterne er vedlagt i bilag 5 C:\Users\Niels\Downloads\ DOC

16 14 42 Varmeproduktion Fordelingen af St Merløse Varmeværk varmeproduktionen på anlæg for et normalår og efter etablering af akkumuleringstank (dog for referencesituationen også i første driftsår) beregnes ved driftssimulering i edb-programmet energypro fra firmaet Energi- og Miljødata i Aalborg Halmvarme, gl kedel Halmvarme, ny kedel Halmkraftvarme Gasolievarme Referencen, 1 år Referencen, 2 år Projektet Alternativet MWh % MWh % MWh % MWh % ,8 11,9-53, ,1-1, ,1-1, I alt Tabel 2 Fordeling af produktionsbehov på anlægstype i Referencen, Projektet og Alternativet Det ses af ovennævnte tabel, at som forventet er der ikke betydelig ændring i produktionsfordeling for de 3 situationer ,8 2,2 43 Energi- og miljømæssige konsekvenser Her præsenteres de beregnede konsekvenser for brændselsforbrug og for emissioner De energi- og miljømæssige konsekvenser er ikke et selvstændigt resultat, men en mellemregning til samfundsøkonomien Samfundsøkonomien udtrykker det samlede samfundsmæssige resultat inklusiv energi- og miljøkonsekvenser, idet der indregnes samfundsøkonomiske brændselspriser, CO 2 -kvoter og en samfundsmæssig værdisætning af SO 2 og NO x Kompensation for lokal el-produktion foretages først i samfundsøkonomien for brændsel og CO 2, idet el-prisen indeholder et tillæg svarende til den gennemsnitlige udgift hertil i det samlede el-system Brændselsforbruget over den 20-årige betragtningsperiode i henholdsvis Referencen, Projektet og Alternativet er vist i efterfølgende tabel Brændselstype Reference MWh Projekt MWh Alternativ MWh Halm Gasolie I alt Tabel 3 Brændselsforbrug på varmeleverende anlæg, sum over 20 år Det ses af Tabel 3, at det samlede brændselsforbrug på de varmeleverende an- C:\Users\Niels\Downloads\ DOC

17 15 læg er mindre i Referencen og Projektet, hvilket skyldes el-produktion i Alternativet De miljømæssige konsekvenser, der følger af den ændrede brændselsanvendelse, er beregnet for luftemissionen vedrørende CO 2, CH 4, N 2 O, NO x og SO 2 CH 4 og N 2 O omregnes til CO 2 -ækvivalenter og angives sammen med CO 2 Emissionsstof Reference ton Projekt ton Alternativ ton CO 2+ækvivalenter SO NO x Tabel 4 Ændring i emission over 20 år Det ses af ovenstående tabel, at projektet medfører en betydelig reduktion i emissionen af CO 2 + ækv Dette skyldes et betydeligt større forbrug af gasolie i 1 År i Referencen og el-produktion i Alternativet CO 2 og CO 2 -ækvivalentemissionen omfatter den samlede CO 2 og CO 2 - ækvivalentemission fra anlæggene til både el- og varmeproduktion Modregning af emission af ækvivalenter fra el-produktion, der fortrænges af lokal elproduktion, foretages i samfundsøkonomien Energistyrelsen forudsætter imidlertid, at ændringer i lokal el-produktion ikke ændrer CO 2 -emission alene, idet CO 2 -kvotesystemet vil bevirke en udbalancering på andre anlæg i lande tilsluttet kvoteordningen I NO x - og SO 2 -emissionen derimod er der modregnet emission svarende til det gennemsnitlige niveau på el-markedet 44 Samfundsøkonomiske konsekvenser Ved beregning af de samfundsøkonomiske konsekvenser betragtes rentabiliteten i Referencen, Projektet og Alternativet set fra samfundets side Der er anvendt "Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet" Energistyrelsen april 2010 Heri giver Energistyrelsen anvisning på metoden til beregning af samfundsøkonomi samt de samfundsøkonomiske brændselspriser, der skal anvendes Der er anvendt driftsomkostninger, statsafgifter for 2012 og investeringer som i virksomhedsøkonomien De samlede omkostninger år for år tilbagediskonteret med en diskonteringsfaktor på 6 %, hvorved nuværdien for henholdsvis Referencen, Projektet og Alternativet fremkommer Det samfundsøkonomiske resultat er sammenstillet i efterfølgende tabel C:\Users\Niels\Downloads\ DOC

18 16 Samfundsøkonomi, nuværdi over 20 år Referencen, ny halmfyretanlæg i eksisterende bygning Projektet, nyt halmfyret varmeværk Alternativet, nyt halmfyret kraftvarmeværk Difference 1 (Projektet - Reference) Difference 2 (Alternativet - Reference) - 69,5 mio kr - 68,8 mio kr - 86,2 mio kr 0,7 mio kr -16,7 mio kr Tabel 5 Samfundsøkonomisk resultat Des ses af Tabel 5, at samfundet ved de anvendte beregningsforudsætninger opnår en besparelse på ca 0,7 mio kr i nuværdi over betragtningsperioden ved projektets gennemførelse Ved alternativet er samfundsøkonomisk meromkostning beregnet til ca 16,7 mio kr i nuværdi over betragtningsperioden 441 Kraftvarmeproduktion Etablering af biomasse anlæg som kraftvarmeanlæg komplicerer og fordyrer anlægget betragteligt Denne type Anlæg skal producere damp, som skal anvendes til at drive en dampturbine til el-produktion Det kræver kraftigere kedler, dampkredse, stærkstrømsudstyr mv Både samfundsøkonomisk og virksomhedsøkonomisk kan der ses forskel mellem Projektet og Alternativet I de samfundsøkonomiske beregninger udlignes den større investering i kraftvarmeanlægget via el-salg over en 20-årig periode I de virksomhedsøkonomiske beregninger (i det efterfølgende afsnit) indregnes tilskud for el-produktion baseret på biobrændsel (150 kr/mwh), som gør kraftvarmeanlægget lidt bedre stillet Etablering af et kraftvarmeanlæg vil altid være en mere risikabel løsning, idet resultatet i høj grad vil være afhængig af støtteordningen og den aktuelle markedspris for el 45 Virksomhedsøkonomiske konsekvenser De virksomhedsøkonomiske konsekvenser for St Merløse, ved at erstatte den nuværende produktion med Projektet, er vurderet ud fra en marginalbetragtning Den samlede likviditetsvirkning for varme an net er vist i den efterfølgende figur - beløb i 2010 prisniveau C:\Users\Niels\Downloads\ DOC

19 kr/mwh miokr Holbæk Forsyning Projektet, nyt halmfyret varmeværk Referencen, ny halmfyret anlæg i eksist bygning Alternativet, nyt halmfyret kraftvarmeværk Figur 6 Likviditetsvirkning for varmeproduktion over den 20-årige periode Det ses af Figur 6, at de samlede årlige marginale omkostninger til produktion af varmebehovet til dækning af varmebehovet i St Merløse er - undtaget det første år - næsten ens i Referencen og Projektet over hele den 20-årige beregningsperiode ved de anvendte forudsætninger Likviditetsvirkningen indeholder omkostninger til brændselsforbrug og driftsomkostninger på egne anlæg samt ydelse på nye lån På baggrund af den årlige likviditetsvirkning er vist den resulterende gennemsnitlige marginale produktionsomkostning pr MWh varme an net i den efterfølgende figur - beløb i 2010 prisniveau og ekskl moms Alternativet, nyt halmfyret kraftvarmeværk Referencen, ny halmfyret anlæg i eksist bygning Projektet, nyt halmfyret varmeværk Figur 7 Marginal omkostning pr produceret MWh over den 20-årige beregningsperiode Det ses af Figur 7, at produktionsprisen i Referencen og Projektet er betydelig lavere end i Alternativet C:\Users\Niels\Downloads\ DOC

20 miokr Holbæk Forsyning Følsomheder Til vurdering på projektets følsomhed over for ændringer i forudsætningerne er der foretaget beregninger på de mest betydende økonomiske forudsætninger for Projektet, hvilket er anlægsinvestering, tilskudsordning for el-produktion på biobrændsel og brændselspris Første følsomhed viser anlægsinvesteringens indflydelse på Projektet og Alternativet og indflydelse af tilskudsordningen på Alternativet Grundforudsætninger på graferne vises med blå farve 15 Grundforudsætning, Projekt Grundforudsætning, Alternativ Ingen eltilskud til biobrændsel Anlægsinvesteringer forøges med 20%, Projekt Anlægsinvesteringer forøges med 20%, Alternativ Figur 8 Indvirkning på den marginale produktionsomkostning ved ændring af anlægsinvestering, bortskaffelse af tilskudsordning og formindskelse af elpriser Det ses af Figur 8, at Projektet er næsten upåvirket af en 20 % højere anlægsinvestering, hvorimod en 20 % højere anlægsinvestering slår mere igennem for Alternativet end bortfald af tilskud til el-produktion på biomasse Den næste følsomhed viser brændselsprisens indflydelse på Referencen, Projektet og Alternativet, hvor prisen for halm forøges med 20 % C:\Users\Niels\Downloads\ DOC

21 miokr Holbæk Forsyning Grundforudsætning, Referencen Grundforudsætning, Alternativet Halmpris forøges med 20%, Alternativ Grundforudsætning, Projektet Halmpris forøges med 20%, Projekt Halmpris forøges med 20%, Reference Figur 9 Indvirkning på den marginale produktionsomkostning ved ændring af brændselspriser Den ovenstående figur viser, at der kun sker en begrænset stigning af de marginale produktionsomkostninger for projektet, referencen og alternativet ved en 20 % højere halmpris end forudsat i grundforudsætningerne Afslutningsvis må man sige, at halmfyrede anlæg har vist sig at være næsten upåvirket over for ændringer i de valgte forudsætninger 46 Forbrugerøkonomiske konsekvenser Forbrugernes varmeforbrug vil blive afregnet efter gældende tarifblad Økonomien i fjernvarmeforsyning skal "hvile i sig selv", hvorved de virksomhedsøkonomiske konsekvenser bliver udbalanceret i forbrugerpriserne Besparelsen i produktionsomkostningerne i Projektet i forhold til Referencen på ca 11 kr/mwh gennem 20 år, vil svare til ca 14,5 kr/mwh (uden moms) hos forbrugerne, idet der også spares omkostninger til varmetabet fra ledningsnettet For en gennemsnitlig eksisterende villa på ca 130 m 2 med et årligt varmeforbrug på 18 MWh svarer besparelsen inkl moms i gennemsnit til ca 330 kr pr år C:\Users\Niels\Downloads\ DOC

22 20 5 Konklusion Etablering af en halmfyret fjernvarmecentral i St Merløse vil resultere i uændret varmeproduktion i forhold til i dag Etablering af et nyt halmfyret varmecentral i St Merløse vil fastholde forsyningssikkerheden i området i de næste 20 år Generelt set er et anlæg på biobrændsel en løsning, der er samfundsøkonomisk og miljømæssig bedre end et anlæg på fossiltbrændsel, hvilket er i overensstemmelse med Varmeforsyningslovens målsætning Det er endvidere, hverken samfundsøkonomisk eller virksomhedsøkonomisk fordelagtigt at etablere kraftvarme Yderligere vil kraftvarmeproduktion altid være mere usikker som varmeproduktion alene, idet produktionsomkostninger afhænger af den favorable tilskudsordning for el-produktion baseret på biobrændsler og el-spotpriser C:\Users\Niels\Downloads\ DOC

23 Bilag 1: Forudsætninger C:\Users\Niels\Downloads\ DOC

24 Bilag 2: Virksomheds- og Samfundsberegninger samt Energi og Miljø, Reference C:\Users\Niels\Downloads\ DOC

25 Bilag 3: Virksomheds- og Samfundsberegninger samt Energi og Miljø, Projektet C:\Users\Niels\Downloads\ DOC

26 Bilag 4: Virksomheds- og Samfundsberegninger samt Energi og Miljø, Alternativ C:\Users\Niels\Downloads\ DOC

27 Bilag 5: Sammensætning af resultater C:\Users\Niels\Downloads\ DOC

28 Bilag 6: Planlagt placering af halmcentral C:\Users\Niels\Downloads\ DOC

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral November 2009 Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral November 2009 Dokument nr. P-64210 Revision nr. 0 Udgivelsesdato

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Dokument nr. P-74508-A-3 Revision nr. 1 Udgivelsesdato

Læs mere

Poul Erik Asmussen COWI A/S

Poul Erik Asmussen COWI A/S From: Poul Erik Asmussen Sent: 25 Sep 2015 13:17:05 +0200 To: Henrik Oxenvad Cc: Preben Pedersen (td@oksvarme.dk) Subject: Projektforslag for Oksbøllejren Attachments: Følgebrev Oksbøl.pdf, Projektforslag

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Juni 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Fælles anlæg etableres i 2018... 4 Fælles anlæg etableres i 2025...

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle JANUAR 2016 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Skallebølle Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest NOVEMBER 2014 HADSTEN VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg DECEMBER 2015 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Etablering af et nyt solvarmeanlæg

Etablering af et nyt solvarmeanlæg MAJ 2015 HEDENSTED FJERNVARME A.m.b.A. Etablering af et nyt solvarmeanlæg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

Fredericia Fjervarme A.m.b.a.

Fredericia Fjervarme A.m.b.a. Fredericia Fjervarme A.m.b.a. for nyt ledningsanlæg på Indre Ringvej iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. februar 2013 Projektansvarlig Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 14. februar 2011 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. 14. februar 2011

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Hvidbog for Haderslev Fjernvarme

Hvidbog for Haderslev Fjernvarme Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. Hvidbog for Haderslev Fjernvarme Maj 2009 Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. Hvidbog for Haderslev Fjernvarme Maj 2009 Dokument nr. P-064210-A-5 Revision nr. 0 Udgivelsesdato 11.

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Maj 2015 PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Nedlægning af kraftvarmeværk Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 28. januar 2016 Projektansvarlig Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 10. August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Varmeforsyningsprojektforslag vedr. opførelse af termisk solvarmeanlæg for område omfattet af lokalplan nr. 1.11 i Kalundborg kommune Oktober 2011 ver.03 /revideret

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af fjernvarmeforsyning i lokalplanområde 4-703 Forsker- og Videnpark 30. marts 2011 1/38 1 Indhold Afsnit 2: Stamoplysninger s. 3 Afsnit 3: Læsevejledning

Læs mere

ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP

ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP DECEMBER 2014, REVISION JANUAR 2015 TOMMERUP FJERNVARME I/S ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil. Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.dk Godkendelse af projekt for naturgasfyret varmeanlæg på Flyvestation Karup Viborg Kommune har den 26. september 2014

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 16-11-2010 Dato: 03-11-2010 Sag nr.: KB 233 Sagsbehandler: Jens Harald Munk Pedersen

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION Til Vojens Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION VOJENS FJERNVARME 10 MW ELKEDEL TIL FJERNVARMEPRODUKTION Revision

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej )&-)*) Bilag 1 til: Ændring af fjernvarmenettet - Tagensvej 7. maj 2007 /HAC Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej I henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436)

Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436) MAJ 2015 VIBORG FJERNVARME Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436) Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Projektforslag. i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende

Projektforslag. i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende Projektforslag i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende Rørledning og varmeakkumulator for udnyttelse af overskudsvarme

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Projektforslag Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Etablering af 2872m 2 solvarmeanlæg 1 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF SOLFANGERANLÆG PÅ EKSISTERENDE VARMEANLÆG HOS KØLKÆR VARMECENTRAL Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel.

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligblokke, sygehuset, stadion m.v. samt etablering af halmfyret fjernvarmeanlæg

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligblokke, sygehuset, stadion m.v. samt etablering af halmfyret fjernvarmeanlæg SK Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligblokke, sygehuset, stadion m.v. samt etablering af halmfyret fjernvarmeanlæg September 2011 SK Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Helsingør Kommune Stengade 72 3000 Helsingør Att.: Borgmester Benedikte Kiær og Kommunaldirektør Bjarne Pedersen. Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Dato 08.05.2013 Indkaldelse

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe hos Rye Kraftvarmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48

Læs mere

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes.

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Varmegenvinding på Dalum Kraftvarme 3/7 2014 1/25 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens forhold til anden lovgivning...

Læs mere

GRUNDBELØB ELLER EJ HVAD BETYDER DET FOR FJERNVARMENS VARMEPRISER I FORHOLD TIL INDIVIDUEL VARMEFORSYNING?

GRUNDBELØB ELLER EJ HVAD BETYDER DET FOR FJERNVARMENS VARMEPRISER I FORHOLD TIL INDIVIDUEL VARMEFORSYNING? GRUNDBELØB ELLER EJ HVAD BETYDER DET FOR FJERNVARMENS VARMEPRISER I FORHOLD TIL INDIVIDUEL VARMEFORSYNING? Dato: 28. oktober 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd

Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd MARTS 2014 HEDENSTED FJERNVARME A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Energistyrelsens afgørelser af 21.december 2004 ophæves og hjemvises.

Energistyrelsens afgørelser af 21.december 2004 ophæves og hjemvises. (CO2-kvoter) Energi E2 A/S af 18. januar 2005 over Energistyrelsen af 21. december 2004 Grundlaget for tildeling af CO2-kvoter til Svanemølleværket (EKN j.nr. 531-10) og H.C. Ørsted Værket (EKN j.nr. 531-)

Læs mere

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S JUNI 2013 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNIGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

2 Bemærkninger til resultaterne 2. Der er foretaget analyser af mulig udveksling af varme mellem: Forudsætningerne herfor er vist i bilag A.

2 Bemærkninger til resultaterne 2. Der er foretaget analyser af mulig udveksling af varme mellem: Forudsætningerne herfor er vist i bilag A. SKANDERBORG-HØRNING FJERNVARME A.M.B.A. - RENOSYD I/S ANALYSE PÅ UDVEKSLING AF VARME MED ÅRHUS ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk PRÆSENTATION

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn APRIL 2014 BILLUND VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr.

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a. Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg

PROJEKTFORSLAG. Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a. Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg PROJEKTFORSLAG Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg Udarbejdet af: Kirstine S. Rasmussen Kontrolleret af: René Fonvig Hald Godkendt af: Dato: 08.07.2015 Version: 1.2

Læs mere

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Sådan sikres fremtidens elproduktionskapacitet Kasper Nagel, Nina Detlefsen og John Tang Side 1 Dato: 25.02.2016 Udarbejdet af: Kasper Nagel, Nina Detlefsen

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af ny halmfyret kedelcentral, Hals Fjernvarme A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af ny halmfyret kedelcentral, Hals Fjernvarme A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af ny halmfyret kedelcentral, Hals Fjernvarme A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2013-28831. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a.

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Klima og Planlægning Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Næstved Kommune Rune Nielsen www.næstved.dk Dato 2.7.2014 Sagsnr. 13.03.01-P00-1-12 CPR-nr. Sagsbehandler Rune Nielsen Projektgodkendelse for projektforslaget

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47

Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47 NOVEMBER 2015 SEAS-NVE A/S Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47 Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ

KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ FEBRUAR 2014 BILLUND VARMEVÆRK A.M.B.A. KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere