Beredskabsplan. For VANDVÆRKSNAVN vandværk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplan. For VANDVÆRKSNAVN vandværk"

Transkript

1 Beredskabsplan For VANDVÆRKSNAVN vandværk Oktober

2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion af Beredskabsplanen Ansvar og opbygning af planen Godkendelse af planen Formål, opgaver og ansvar Driftsniveauer og ansvarsfordeling Organisation af beredskab Driftsniveau Driftsniveau Driftsniveau Driftsniveau Ansvarsfordeling og koordinering af handlinger Krisegruppen Koordinering af handlinger Håndtering af informationer om krisen Alarmeringsplan Information generelt Retningslinjer for information ved driftsniveau 2 og Orientering af relevante parter...15 Bilag A: Værkets opbygning Bilag B: Vandværkets egen kontaktliste Bilag C: Adresseliste over storforbrugere samt følsomme forbrugere Bilag D: Oversigt over driftsniveauer ved bakteriologiske overskridelser Bilag E: Eksempler på nødvandforsyning og oversigt over materiel Bilag F: Eksempel på pressemeddelelse Bilag G: Eksempel på løbeseddel ved kogepåbud Bilag H: Logbog Bilag I: Liste med supplerende litteratur og hjemmesider Bilag J: AKTIONSKORT

3 1 Introduktion af Beredskabsplanen Beredskabsplanen er et redskab for det enkelte vandværk til sikring af drikkevandet i krisesituationer. Det er derfor væsentligt, at det enkelte vandværk udfylder og løbende opdaterer beredskabsplanen, så den indeholder de kontaktpersoner, som er relevante for det enkelte vandværk. Beredskabsplanen skal sikre, at de rigtige personer involveres, samt at de vigtigste løsningsmuligheder inddrages i overvejelserne ved løsning af det givne problem. Beredskabsplanen indeholder ikke specifikke løsningsforslag, da løsningsforslag altid afhænger af den givne situation og vandværkets indretning. Vandværket bør sørge for, at alle personer, der har med den daglige drift at gøre, kender beredskabsplanens indhold. Beredskabsplanen bør desuden være nemt tilgængelig, fx forefindes på vandværket. En udfyldt kopi af planen sendes pr mail til Favrskov Kommune 1.1 Ansvar og opbygning af planen Beredskabsplanen er udarbejdet af Vandrådet i Favrskov Kommune og Favrskov Kommune. Favrskov Kommune sørger for den overordnede revision af planen, som kan findes i en ikkeudfyldt version på kommunens hjemmeside. På Vandrådets hjemmeside vil der blive linket til denne side. Planen er opdelt i en generel tekst, bilag og aktionskort. Bilag A, B og C indeholder oplysninger, som er specifikke for det enkelte vandværk, og vandværket er ansvarlig for opdatering af disse oplysninger. De øvrige bilag (E til J) opdateres af Favrskov Kommune. Særligt bilag indeholdende kontaktoplysninger opdateres hyppigere end selve Beredskabsplanen, og nyeste version kan hentes på Favrskov Kommunes hjemmeside eller Vandrådets hjemmeside hvor der vil blive linket til kommunens hjemmeside. Til planen hører 5 aktionskort. Aktionskortene vedligeholdes af Favrskov Kommune. Favrskov Kommune anbefaler desuden, at vandværket søger mere viden, jf. liste med yderligere litteratur, bilag I. 3

4 1.2 Godkendelse af planen Dette er en Beredskabsplan for Vandværk Beredskabsplanen skal sikre en hurtig og effektiv, koordineret indsats til at afhjælpe krisesituationer i forhold til enten vandkvalitet eller forsyningssikkerhed. Planen skal være tilgængelig for alle, der arbejder med den daglige drift af vandværket. Der skal opbevares en udskrevet kopi i vandværket. Planen skal revideres af vandværket / Favrskov Kommune efter behov. Planen er fremvist på vandværket bestyrelsesmøde. Dato: Bestyrelsens underskrifter 4

5 2 Formål, opgaver og ansvar Byrådet skal i henhold til Beredskabslovens 25 stk. 1, udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab. Planen skal bl.a. omhandle kommunens procedure vedrørende organisering, information til borgerne og orientering herunder samarbejdet med pressen under ekstraordinære forhold. Kan ses i kommunens beredskabsplan, generel del. Denne beredskabsplan samt de tilhørende aktionskort er udarbejdet med henblik på at iværksætte nødvendige tiltag ved ekstraordinære forhold i forbindelse med vandforsyning i kommunen. Formål Beredskabsplanen skal sikre, at der sker øjeblikkelig afværgelse af situationer, hvor drikkevandsforsyningen ikke kan opretholdes, enten fordi fortsat forsyning udgør en sundhedsrisiko, eller fordi forsyningen er afbrudt. Planen skal sikre, at alle relevante personer inddrages, og der gives den nødvendige information. Funktion Drikkevandsforsyningen sikres løbende på vandværkerne i forbindelse med daglig drift og renovering, samt af kommunen gennem fysiske tilsyn med vandværkerne, overvågning af vandkvaliteten og grundvandsbeskyttende tiltag. Beredskabsplanen skal sikre korrekt og hurtig handling, såfremt drikkevandsforsyningen er truet, fx pga. brud på ledninger, defekte ventiler, fejlkoblinger, voldsomme regnskyl, utætheder i rentvandsbeholdere, utætte boringer, uheld med pesticider og kemiske stoffer, terror m.fl. Handlinger I planens afsnit 4 beskrives overordnet forløbet af en drikkevandsforurening. De nødvendige handlinger ved forskellige typer af trusler er beskrevet i aktionskort, som forefindes bagest i denne plan. I hvert tilfælde skal kommunens miljøafdeling, beredskabschefen eller brandvæsenets indsatsleder kontaktes (via Falcks vagtcentral eller 112) Beredskabsplanen indeholder følgende aktionskort: Aktionskort nr. 1: Mikrobiologisk forurening under grænsen for kogeanbefaling (Driftsniveau 1) Aktionskort nr. 2: Mikrobiologisk overskridelse med koncentrationer over grænsen for kogeanbefaling eller embedslægehenvendelse om mistanke om vandbåret sygdom (Driftsniveau 2) Aktionskort nr. 3: Kemisk forurening (Driftsniveau 1) Aktionskort nr. 4: Anmeldelse af sygdom fra embedslæge - med et vist alvor (Driftsniveau 3) Aktionskort nr. 5: Terror eller uheld med kemiske stoffer (Driftsniveau 3) Opgaver i forhold til Beredskabsplanen Vandværkets opgaver: at sikre, at beredskabsplanen løbende er ajourført med hensyn til kontaktdata at sikre, at de driftsansvarlige er bekendt med planen at planen er tilgængelig for driftsansvarlige, fx forefindes på vandværket at kommunen har en kopi af en af bestyrelsen godkendt beredskabsplan 5

6 at vandværkerne evaluerer efter større uheld og indberetter mangler/ændringer til vandrådet og kommunen. Kommunens opgaver: at sikre, at beredskabsplanen og de tilhørende aktionskort er opdaterede og kan forefindes på Vandrådets og kommunens hjemmeside at sagsbehandlere, der arbejder med vandforsyning, er bekendt med de seneste opdateringer af planen at vandværkerne informeres, hvis der er ændringer/rettelser i planen at planen evalueres, når den har været i anvendelse efter større uheld eller min. hvert 4. år, dog senest inden udgangen af Bilag til planen indeholder forskellige hjælpedokumenter. Der henvises i øvrigt til supplerende litteratur i bilag I. Personer, der har ansvaret for drikkevandsforsyningen, bør være bekendt med indholdet af disse vejledninger. 6

7 3 Driftsniveauer og ansvarsfordeling 3.1 Organisation af beredskab På baggrund af situationens alvor fastsættes hurtigst muligt, hvilket driftsniveau hændelsen hører under Driftsniveau 0 Driftniveau 0 henviser til daglig drift og håndtering af mindre driftsforstyrrelser, der generer få borgere over kort tid, men som ikke har betydning i forhold til forbrugerens sundhed. Fx driftsalarm, rørbrud, strømudfald, misfarvninger af vandet, måler- og installationsproblemer. Ved driftsniveau 0 varetager vandværket selv sikring af, at problemet løses. Vandværket kan med fordel samarbejde med nærliggende vandværker. F.eks. bør vandværket på forhånd have overvejet, hvordan man kan sikre sig nødleverance i forbindelse med strømsvigt, fx om nødgenerator kan lånes af andre vandværker. Ligeledes bør vandværket have overvejet mulighed for nødforsyning af berørte borgere ved ledningsbrud (se bilag E). I Favrskov Kommunes Vandforsyningsplan er alle vandværker placeret i et samarbejdsområde, indenfor hvilket det er sikret, at et hovedvandværk kan forsyne de øvrige vandværker. Ansvarlig: Vandværkets bestyrelse. Kommunen holdes orienteret. Ved forhold, som ligger ud over driftsniveau 0, vurderer kommunens sagsbehandler/brandvæsenet hvilket driftsniveau, der skal anvendes, og indkalder passende beredskabsgrupper Driftsniveau 1 Driftsniveau 1 omfatter risiko for forurening eller mistanke om forhold, der kan få sundhedsskadelig karakter (og kan indebære at driftsniveauet skal skærpes), samt forhold i vandforsyningen, som kan være til gene for mange forbrugere over længere tid. Fx rørbrud på vitale ledninger, misfarvning af vand i større område, problemer med vandbehandlingen, sammenfald af boring, fare for underminering samt forhøjet og stigende niveau af kemiske parametre, som ikke er nået et sundhedsskadeligt niveau, fx nitrat, nitrit, kalium osv. Ansvarlig: Vandværket orienterer kommunen om ovennævnte hændelser. Kommunens sagsbehandler og vandværket aftaler ansvarsfordeling i hvert enkelt tilfælde. Sagsbehandleren indkalder efter behov relevante fagpersoner og orienterer ledelsen efter behov. Vurderes omfanget som muligt kritisk, kan brandvæsenet eller embedslægeinstitutionen inddrages Driftsniveau 2 Driftsniveau 2 omfatter påvist forurening af sundhedsskadelig karakter. Under driftsniveau 2 hører bekræftede fund, der skal medføre kogepåbud, og altid fund af E. coli. Driftsniveau 2 kan fx opstå ved mistanke om alvorlige fejl i vandforsyningssystemet, forurening af ledningsnet og uheld med kemikalietransport. 7

8 I tilfælde af en bakteriologisk overskridelse af grænseværdien vurderer Favrskov Kommune i samarbejde med Embedslægen, om der skal udstedes kogepåbud, til problemet er løst. Vandværket og kommunen opsporer i fællesskab kilden til forureningen og iværksætter de nødvendige tiltag til afhjælpning af forureningen. Dette kan fx være at lede vandet udenom en forurenet rentvandstank eller desinficere anlægget. Ansvarlig: Kommunens sagsbehandler og evt. brandvæsenet. Embedslægen inddrages altid. Det aftales i den konkrete sag, hvem i kommunen, der har handlings- og beslutningskompetance og sikrer fremdrift. Ledelsen orienteres. Krisegruppe kan indkaldes afhængigt af situationen Driftsniveau 3 Driftsniveau 3 omfatter forhold, som har vidtrækkende konsekvenser, dvs. store trusler mod drikkevandsforsyningen. Fx krig, naturkatastrofer, vandbåren sygdomsudbrud, påvist tilførsel af giftige stoffer (ved uheld eller bevidst handling) og større bekræftede overskridelser af E-coli Driftsniveau 3 opretholdes til der er afklaring i sagens omfang og kan herefter evt. nedjusteres til driftsniveau 2. Ansvarlig: Krisegruppen, jf, afsnit 4.1 under ledelse af beredskabschefen eller dennes stedfortræder (indsatsleder). Krisegruppen rådgiver borgmesteren om, hvilke tiltag der kan iværksættes. Borgmesteren træffer på vegne af byrådet de nødvendige beslutninger. Borgmesteren kan helt eller delvist uddelegere beslutningskompetencen. Det er i første omgang beredskabschefen eller dennes stedfortræder, miljøafdelingen og/eller anden kompetent person der vurderer, om der er tale om et ekstraordinært forhold, der er af et sådant omfang, at krisegruppen skal indkaldes. 8

9 4 Ansvarsfordeling og koordinering af handlinger Vandværket varetager som udgangspunkt selv informationen af forbrugerne efter aftale med kommunen. Udsendelse af pressemeddelelser og ansvar for udtalelser til pressen aftales i den konkrete sag. Se desuden kapitel 5. Natur og Miljø skal overvåge vandværkets indsats og om nødvendigt assistere med information af forbrugere og presse, kildeopsporing, analysebehov, afværgeforanstaltninger og nødforsyning. Alle udgifter til udstyr, entreprenørassistance, rådgivningsassistance på vandværket m.v. ved eventuelle afværgeforanstaltninger afholdes som udgangspunkt af vandværket. Det er også vandforsyningens ledelse, der skal iværksætte de egentlige handlinger til udbedring af skader såsom: Reparationer, desinfektion, rensning og lignende, der skal til for, at vandforsyningen igen kan vende tilbage til den normale situation. Vandværket har ligeledes ansvaret for at kende til følsomme forbrugere indenfor forsyningsområdet (plejehjem, børnehaver, levnedsmiddelvirksomheder m.v.) og for at kunne fremskaffe nødforsyning til både mennesker og dyrehold. Natur og Miljø varetager i kraft af sin tilsynsforpligtigelse, at dette sker hensigtsmæssigt og uden unødig forsinkelse. Natur og Miljø kan efter særlig aftale bidrage hertil. 4.1 Krisegruppen Krisegruppen kan bestå af: 1. Borgmesteren eller dennes stedfortræder 2. Beredskabschefen eller dennes stedfortræder 3. Vagthavende indsatsleder 4. Forvaltningsdirektører eller dennes stedfortræder(e) 5. Relevante medarbejdere i berørte forvaltninger (logbogsfører) 6. Formanden for berørt fagudvalg holdes orienteret om sagen og kan deltage i gruppen Af dokumentationshensyn er det meget vigtigt, at der føres logbog over hændelser og beslutninger. Eksempel på logbog findes i bilag H. Ekstern rådgivning eller assistance Anden rådgivning kan indhentes, fx: Repræsentant(er) fra forsyningsvirksomheder etc. Håndværkere/installatører/entreprenører Rådgivende ingeniørvirksomheder Embedslægen Analysefirmaer Statens Serum Institut Arbejdstilsynet Naturstyrelsen Region Midt Fødevareregion Nord 9

10 Arbejds-og Miljømedicinsk Institut, Giftlinien Politiet / politihjemmeværnet / stab under politiet (lokalregional stab) Militæret / hjemmeværnet Beredsskabstyrelsen Beredskabsstyrelsens kemikalievagt Beredskabsstyrelsens giftinformation Ekstern entreprenør (Falck eller andet firma med tankvognskapacitet eller ekspertviden) Statslige Styrelser Teknologisk Institut DTU og andre universiteter Medier Web-master til kommunens hjemmeside Relevante kontaktoplysninger findes i bilag B og C samt kapitel Koordinering af handlinger Når der opstår en sag som potentielt kan medføre, at driftsniveau 1, 2 eller 3 iværksættes, skal følgende overvejes: Fase 1: Afklaringsfasen Omfang antal forbrugere, følsomme forbrugere, fødevareproducenter og forsyningsområde (gerne på kort) Hvilke parametre der er overskredet og i hvilke koncentrationer Hvor mange prøver der er udtaget, som evt. kan bekræfte overskridelsen, vurdering af risiko for fejlanalyse Hvor prøven er udtaget (vandværk, ledningsnet, forbruger) overskridelser på vand fra vandværket er mere kritiske end prøver udtaget ved forbruger, da disse kan skyldes en lokal forurening fra f.eks. varmtvandsbeholder. Sager med overskridelse hos forbruger vil hyppigere afvente en omprøve suppleret med en prøve fra afgang på vandværk Muligheder for alternativ vandforsyning for evt. at undgå en kogeanbefaling og vurdering af konsekvenserne ved at bruge nødvandforsyning i forhold til forringelse af muligheder for kildeopsporing. Tidshorisonten for nye prøver overvejes Fase 2: Reaktion ved konstateret forurening Behov for udstedelse af kogeanbefaling drøftes med embedslægen gerne på et beredskabsmøde hvor det sikres, at overvejelserne fra afklaringsfasen er iværksat Fastlæggelse af driftsniveau (se i øvrigt afsnit om aktivering og fastlæggelse af driftsniveauer) Udførelse af teknisk tilsyn Vandværket iværksætter udtagning af omprøver med henblik på kildesporing Kildesporing drøftes generelt Fastlæggelse af forsyningsområde Hvordan sikres tilbagevenden til en normal situation igen 10

11 Fase 3: Forureningen standset Tekniske tiltag gennemføres Nye prøver tages før vandet, efter samråd med embedslægen, kan frigives til drikkevandsformål Tilbagevenden til normal driftssituation. Besked gives herom til krisegruppen og de berørte borgere orienteres Fase 4: Evaluering Evaluering af indsatsen, når situationen er normaliseret. Hvis forløbet giver anledning til ændringer i beredskabsplanen, skal disse ændringer foretages 11

12 5 Håndtering af informationer om krisen 5.1 Alarmeringsplan Favrskov Kommune alarmeres via følgende telefonnumre: Indenfor normal arbejdstid: Tlf.nr Udenfor normal arbejdstid : Alarmcentralen (Alarmcentral kontakter vagthavende indsatsleder). Alarmcentralen (Nærmeste bemandede politistation) Indsatslederens opgave er at vurdere situationen evt. i samarbejde med beredskabschef, borgmester, forvaltningschefer, relevante medarbejdere samt eventuelle kontakter fra vandværker, andre myndigheder etc. På den følgende side er alarmeringsplanen i forbindelse med en unormal vandforsyning skematiseret. 5.2 Information generelt Behovet for information til forbrugere og øvrige personer afhænger af situationen, og det vurderes i det enkelte tilfælde, hvordan informationen bedst gives. Orientering af befolkning kan fx foregå på følgende måder: Vandværkernes hjemmesider Opslag i forretninger, skoler, biblioteker busholdepladser, haller mv. Husstandsomdelte løbesedler (fx bilag G) Direkte henvendelse til følsomme forbrugere (plejehjem, børnehaver, levnedsmiddelvirksomheder, landbrug m.fl., jf. bilag C) Højtalervogne gennem politiet Udsendelse via lokalradioer TV Kommunens hjemmeside, Vandværket har generelt selv ansvaret for den interne information af bestyrelse, personale, håndværkere etc. Kommunen sørger, hvis nødvendigt, for direkte formidling af fakta i forbindelse med sagen til kommunale afdelinger. Det kan blandt andet dreje sig om: Social og Sundhed - assistenter m.fl. som kan hjælpe med at informere de ældre hjemmeboende/plejehjemsbeboere m.v. Børn og Skole m.fl. pædagoger, skoler, sundhedsplejersker, dagplejemødre m.fl. Kommunale ejendomme Andre afdelinger som har en institution beliggende i de berørte område f.eks. biblioteker 12

13 Unormal vandforsyning Inden for normal arbejdstid Uden for normal arbejdstid Henvendelse til: Vandværkspasser/ driftvagt Formanden Henvendelse til: Natur & Miljø Beredskabet Henvendelse til: Vandværkspasser/drift vagt Formanden Alarmcentral 112 Vandværket, sagsbehandler, embedslæge og beredskab vurderer situationen alene eller sammen Driftsniveau 0 Driftsniveau 1 Driftsniveau 2 Driftsniveau 3 Vandværk tilkalder fornødent mandskab og skaden afhjælpes. Vandværk tilkalder fornødent mandskab og skaden afhjælpes. Vandværket tager kontakt til sagsbehandler i kommunen Situationen vurderes af Natur og Miljø, Embedslæge, Vandværk og evt Beredskabschef. Der indkaldes evt. i Krisegruppen Ad-hoc krisegruppe indkaldes. Beredskabschefen leder indsatsen ifølge kommunens beredskabsplan 13

14 Ved mindre forstyrrelser i forsyningen (Driftsniveau 0 og 1) I forbindelse med mindre driftsforstyrrelser eller andet, der kan være til gene for forbrugerne, er det vandværkets ansvar at sikre, at forbrugerne er tilstrækkeligt informeret, fx lukning af vandet. Ved overskridelser grænseværdien for det bakteriologiske indhold (Driftsniveau 2) Vandværk, sagsbehandler, og evt. beredskabschef og krisegruppen afgør i samråd med embedslægen omfanget af information. Ved kogepåbud kan eksempel på pressemeddelelse samt eksempel på løbeseddel vedr. kogepåbud, bilag F og G, anvendes. Ved krisesituationer, truet forsyningssituation eller længerevarende driftsforstyrrelse (Driftsniveau 3) Befolkningen, herunder også pressen og politikere, skal holdes orienteret om, hvad der er sket, og hvilke forholdsregler, der gælder for den enkelte forbruger. Kommunen, vandværket og krisegruppen træffer i samråd foranstaltninger til orientering af befolkningen. 5.3 Retningslinjer for information ved driftsniveau 2 og 3 Der skal så hurtigt som muligt informeres om den opståede situation. Informationen bør være skriftlig og direkte til alle berørte forbrugere, så det sikres, at alle informeres, også dem, der ikke hører radio eller tv. En evt. pjece eller folder kan, udarbejdes med udgangspunkt i bilag G og F Informationens indhold: Så meget som muligt Så præcist som muligt Kun 100% verificerede oplysninger Afgrænsning af berørt område: Nøjagtig afgrænsning med vej og husnummer Indtegn evt. område på kortudsnit Start hellere med lidt for stort område og frikend så områder hurtigst muligt Forholdsregler: Der skal stå de forholdsregler, borgerne skal indordne sig efter, såsom kogning af drikkevand, selvforanstaltning af nødforsyning, mad etc. Nødforsyning: Hvor? Hvornår? Skal der medbringes eget materiel til hjemtransport af nødforsyning? Yderligere oplysninger: Opgiv kontakt telefonnummer (og træffetid) Opgiv evt. hjemmeside adresse med yderligere information Oplys om muligt hvor længe situation forventes at vare Oplys hvornår der udsendes nye oplysninger Informationsmetode primær: 14

15 Brev direkte til berørte borgere Lokale radiostationer Radioavisen / Østjyllands radio (DR) Favrskov Kommunes hjemmeside Vandværkets hjemmeside Lokale opslag i supermarkeder, skoler m.v., evt. højttalervogn TV2 Østjylland Informationsmetode sekundær: Lokalaviser relevant for pågældende område (Netavis/Favrskov Posten/Favrskov Avisen) Hvem udtaler sig til medierne? Så få personer som muligt skal udtale sig om situationen for at undgå misforståelser: Borgmesteren eller en af borgmesteren udpeget person (beredskabschefen/natur- og miljøchef) er talsmand i hver konkret situation Embedslægen kan udtale sig om de sundhedsfaglige forhold Naturstyrelsen kan udtale sig om overordnede miljø- og naturmæssige forhold Vandforsyningens repræsentant udtaler sig omkring tekniske ting Politimesteren udtaler sig om det, der berører ordensmagten arbejdsområde Styrelse, Direktorat, Militærenhed, Beredskabscenter eller lign. instans udtaler sig om deres pågældende arbejdsområde Alle andre bør ikke udtale sig af hensyn til ikke at skabe forvirring og utryghed ved forbrugerne. Ved større forhold bør der i samarbejde myndighederne imellem aftales egentlige forudaftalte pressemøder efter behov. Det skaber en vis ro i en forvirrende situation i stedet for at meddelelser kommer løbene fra forskellige instanser. Ved et pressemøde kan panelet supplere eller rette den enkeltes udtalelser. 5.4 Orientering af relevante parter Orientering af følgende parter bør iværksættes hurtigst muligt alt efter krisens omfang og karakter: Embedslægeinstitutionen Favrskov Kommunes telefonomstilling Politiet (alarmcentralen) Falcks vagtcentral (ambulancetjeneste) Naturstyrelsen Regionen (sygehusvæsenet, lægevagten etc.) Fødevareregionen Orientering og information af følgende institutioner m.m. bør iværksættes snarest mulig alt efter krisens omfang og karakter: Særligt følsomme forbrugere eller storforbrugere (bilag C) Dagplejekontoret Børnehaver 15

16 Skoler, herunder skoletandplejen Plejecentre Hjemmehjælpere Læger i Favrskov Kommune Tandlæger Handicapinstitutioner Campingplads Bagere Restauranter Frisører Butikker med fødevareafdelinger (slagterafdeling m.v.) Landbrug Virksomheder Arrangører af specielle større arrangementer, der foregår eller er planlagt næstkommende dage/uger stævner, byfest m.v.) Fødevareregionen har liste over levnedsmiddelproducenter (bagere, slagtere etc.) 16

17 Bilag A: Værkets opbygning Udfyldes af vandværket med alle relevante oplysninger om vandværkets opbygning, herunder tegninger over ledningsnet, nødforbindelsesledning, ventiler, boringers placering m.m. 17

18 Bilag B: Vandværkets egen kontaktliste Kontaktliste med vandværkets bestyrelse, evt. vandværkspassere, rådgivere, analysefirma, materiel- og leverandøradresseliste m.v. ses på næste side. Kontaktlisten udfyldes og ajourføres af vandværket. Beredskabschef eller vagthavende indsatsleder vil kunne være behjælpelig med at kontakte andre kommunale forvaltninger, myndigheder, firmaer mv. Se desuden kapitel 5. For kontaktoplysninger på øvrige vandværker i Favrskov Kommune henvises til Vandrådets hjemmeside. 18

19 Myndigheder Favrskov Kommune og beredskabschef Vagthavende indsatsleder Embedslæge Lægevagten Træffes enten på 112 eller Falcks vagtcentral Bestyrelse og vagttelefon Navn Adresse Telefon/Mobil Vandværkspassere og rådgivere Navn / firma Adresse Telefon/Mobil Analysefirma Firma Evt. kontaktperson Telefon Materiel- og leverandørliste Materielart Firma Kontaktperson Telefon/Mobil Samarbejdsvandværker Vandværk Kontaktperson Telefon/Mobil Elværk Firma Evt. kontaktperson Telefon/Mobil Radio/TV/Aviser Firma Evt. kontaktperson Telefon/Mobil 19

20 Bilag C: Adresseliste over storforbrugere samt følsomme forbrugere Kontaktliste over storforbrugere, fx større virksomheder/husdyrbrug, der har stort vandbehov, og særligt følsomme forbrugere, fx syge og svagelige, institutioner med børn og ældre. Kontaktlisten udfyldes og ajourføres af vandværket. KONTAKTLISTE: SÅRBARE ELLER STORFORBRUGERE Navn / firma Kontaktperson Telefon/Mobil 20

21 Bilag D: Oversigt over driftsniveauer ved bakteriologiske overskridelser Oversigt over driftsniveauer ved bakteriologiske overskridelser ses på næste side. Generelt hører overskridelser under den lysegrå kolonne til under driftsniveau 0. Overskridelser over niveau for kogeanbefaling (mørkegrå kolonne) skal altid drøftes med embedslægen, og det påkrævede driftsniveau (1, 2 eller 3) fastsættes afhængigt af omfanget og udbredelsen af forureningen. 21

22 22

23 Bilag E: Eksempler på nødvandforsyning og oversigt over materiel Vedligeholdes af Favrskov Brandvæsen og opdateres hvert 4. år. EKSEMPLER PÅ NØDVANDFORSYNING Drikkevandsforsyning med drikkevandsbeholdere Situation Normal vandforsyning kan ikke opretholdes Opgave Udførelse Mandskab Ledelse Kapacitet Hvor hurtigt? Opstilling af vandbeholdere på centrale pladser. Evt. kloring, men kun efter samråd med rådgiver/embedslæge. Betjening og opretholdelse af vand i beholdere. Hvem: Alternativ 1: Vandværket Alternativ 2: Brandvæsenet Vognmænd med tanktransport 2 personer, køretøj og trailer Vagthavende indsatsleder eller dennes stedfortræder Favrskov Brandvæsen har selv 2 tanke placeret på brandstationen i Hadsten. 3-4 timer Assistance muligheder Skanderborg Kommune ( 4-10 beholdere á 800 liter ) J.M. trykluft, materialeudlejning Beredskabsstyrelsen, Midtjylland (næsten ubegrænset) Drikkevandsforsyning med tankvogne Situation Normal vandforsyning kan ikke opretholdes Opgave Udførelse Mandskab Ledelse Levering af rent drikkevand i store mængder Tankvogn skal først desinficeres med klor Tapsteder ved nabovandværker Holst kloakservice, Skanderborg Intertank, Frode Laursen, Leo Sørensen, Falck. Det er ikke en god idé at benytte egen eller nabokommunes vandtankvogne til beredskabet, da de skal være til rådighed ved brand. Rustfri tankvogne fra bryggerier, mejerier, mosterier kan være godt idet de er hurtige at rengøre ( desinficere) Aftales med vognmand Vagthavende indsatsleder eller dennes stedfortræder 23

24 Kapacitet Hvor hurtigt? Aftales med vognmand 1-4 timer Drikkevandsforsyning med midlertidig vandledning Situation Normal vandforsyning kan ikke opretholdes længere varende situation Opgave Udførelse Mandskab Ledelse Kapacitet Hvor hurtigt? Levering af rent drikkevand i store mængder i længere periode fra andet vandværk eller markvandingsboring med brandslanger (Bslanger) eller PE-rør. Vandværket i samarbejde med lokal VVS firma og entreprenør firma eller redningsberedskab / beredskabsstyrelsen Herning Aftales med vandværk, ejer af anden boring, smed og entreprenør Vandværket Afhænger af vandværkets behov, samt kapaciteten på det vandværk der leverer 2-4 dage Vandforsyning til dyrehold Situation Opgave Udførelse Normal vandforsyning kan ikke opretholdes Opstilling af vandbeholdere eller tankvogn(e) ved berørte landbrugsejendom Hvem: Landmanden Alternativ 1: Vandværket Alternativ 2: Brandvæsenet Mandskab Ledelse Kapacitet Hvor hurtigt? Assistance muligheder 1-2 person, køretøj og trailer eller traktor og vogn Vagthavende indsatsleder eller dennes stedfortræder Forskelligt alt efter behov og løsning. 1 3 timer Flere kar eller tankvogne hos Skanderborg el. anden nabokommune. Skanderborg Kommune har 4 kar á 1000 liter specielt til landbrug 24

25 N.B. Svært med god vandkvalitet fra tankvogn på varme sommerdage Udlægning af brandslanger kan være problematisk med frost eller varme og svære at rengøre (desinficere). Benyt evt. nye PE-rør. OVERSIGT OVER MULIGT MATERIEL OG ASSISTANCE Man skal regne med et vandbehov på ca. 10 liter / døgn / indbygger i nødsituationer. Assistancemuligheder Beskrivelse Placering 4 stk. drikkevandsbeholdere á 800 liter Skanderborg Kommune 30 sterile vandsække til drikkevandsbeholder á 800 liter Skanderborg Kommune 4 stk. vandbeholdere a liter til nødvandforsyning af dyr Vandtankvogne Tanke Beredskabsstyrelsen Midtjylland, Tanke m.m. Klorin til desinfektion af tankvogn Hjemmeværnet, spejdere eller grundejerforeninger og lign. til diverse opgaver ( omdeling, personale ved vandposter etc. ) Tapsteder Nødvandforsyning fra en Nabokommunes vandværk Skanderborg Kommune Favrskov brandvæsen, Holst kloakservice; Leo Sørensen, Intertank, frode Laursen, nabokommuner JM trykluft udlejningsmateriel A/S Andre firmaer, søg på internettet eller kontakt nabokollegaer Herning Kommunen Hinnerup, Århus Skanderborg Kommune/nabovandværker etc. Kommunens og vandværkernes eget materiel 4 tankvogne af ca. 8 m3 Favrskov Kommune 2 beholdere á 800 liter Favrskov Kommune (stationen i Hadsten) Kommunale medarbejdere eller vandværksmedarbejdere til udarbejdelse, evt. trykning af informationsmateriale. Vandværket omdeler. Nødvandforsyning fra et andet af kommunens vandværker Kommunen / vandværket 25

26 Bilag F: Eksempel på pressemeddelelse På den følgende side findes et eksempel på en pressemeddelelse. I teksten er det markeret [med kursiv], hvor vandværket skal rette til, inden pressemeddelelsen kan udsendes. Husk at pressemeddelelser kun afsendes efter aftale med kommunens natur- og miljøafdeling, beredskabschef og/eller embedslægen. Pressemeddelelsen sendes til et eller flere relevante medier, fx lokalradioer, TV-2, DR Østjylland samt relevante lokalaviser. 26

27 Pressemeddelelse [Afsender / logo] Vandforurening Der er konstateret forurening af drikkevandet med (E.coli/coliforme/kim ved 37/kim ved 22 i vandværks område. [Angiv evt nærmere beskrivelse af lokalitet og forureningens art/omfang]. Embedslægen anbefaler, at vandet koges før du drikker det eller bruger det til madlavning. Et par minutters kogning dræber bakterierne i vandet. [Vedlæg evt. løbesedlen med nærmere beskrivelse af anbefalinger, Bilag G] Forureningens videre forløb og oplysning om, hvornår vandet igen kan drikkes, kan følges på vandværkets hjemmeside [indsæt link], på Favrskov Kommunes hjemmeside ( eller i lokalradio [XXX og/eller lokalavis]. Frigivet d. xx.xx.xx kl. xx.xx Yderligere oplysninger kan fås hos: [Vandværket, miljøafdelingen eller hos beredskabschefen (Det aftales hvem der skal udtale sig til pressen)] 27

28 Bilag G: Eksempel på løbeseddel ved kogepåbud På den følgende side findes et eksempel på en løbeseddel til husstandsomdeling og/eller opslag ved naturlige samlingssteder (forretninger, bibliotek, busholdepladser, idrætshaller m.v.) i forbindelse med kogepåbud. 28

29 Vandforurening - Kog vandet før du drikker det Der er konstateret colibakterier i drikkevandet i dette område. Embedslægen anbefaler, at du koger vandet, før du drikker det eller bruger det til madlavning. Anbefalinger fra Embedslægen Drikke: Undgå at drikke vandet direkte fra hanen. Kog det et par minutter først også vand til kaffemaskiner Madlavning: Brug afkølet kogt vand til skylning af salater eller andre rå grøntsager. Vandet fra hanen kan godt bruges til kogning af kartofler, grøntsager, spaghetti eller lignende Opvaskemaskine: Kan godt bruges. Opvask i hånden skal foregå med kogt vand Personlig hygiejne: Med den hidtidige målte grad af forurening kan vandet godt bruges til brusebad og karbad. Vær dog opmærksom på, at børn ikke drikker vandet under badning Vask hænder som du plejer - før madlavning skal hænderne vaskes i afkølet, kogt vand Du må gerne bruge vandet til tøjvask Kun lille risiko, hvis du har drukket af vandet Der er kun en meget lille risiko for at du bliver syg, hvis du har drukket af vandet. Indtil nu er der fundet meget små mængder af bakterier. Yderligere information om udviklingen i vandforureningen kan følges på vandværkets hjemmeside, Favrskov Kommunens hjemmeside eller i medierne. Har du spørgsmål, kan du kontakte vandværket eller Favrskov Kommunes natur- og miljøafdeling eller beredskabsafdeling på

30 Bilag H: Logbog Logbog Logbogsfører : Hændelse Tidspunkt 30

31 Bilag I: Liste med supplerende litteratur og hjemmesider Rapport/litteratur Generelle oplysninger - Vandrådets hjemmeside DANVA om beredskabsplaner Beredskabsstyrelsens Akutte drikkevandsforureninger en praktisk guide Miljøstyrelsens vejledning nr. 8, 2002 om Planlægning af beredskab for vandforsyning Miljøstyrelsens vejledning nr. 3, 2005 Vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Miljøstyrelsens vejledning nr. 4, Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre FVD - vejledning nr. 300 Beredskabsplan for vandværker FVD Håndbog for bestyrelsesmedlemmer nr. 6 - Vandværksdrift Hjemmesider r/beredskabsplaner r/beredskabsplaner 31

32 Bilag J: AKTIONSKORT 32

33 AKTIONSKORT NR. 1 Mikrobiologisk forurening - under grænsen for kogeanbefaling (Driftsniveau 1) 1. Hvornår benyttes aktionskort nr. 1 I alle sager med koncentrationer under kogeanbefalingsgrænsen, medmindre særlige forhold, f.eks. i form af en hændelse, giver anledning til at revurdere det Når indkomne analyseresultater ikke overholder gældende kvalitetskrav, eller der er mistanke om, at der kan opstå en situation, hvor gældende krav ikke vil kunne overholdes Når en borger har henvendt sig vedr. mistanke om sygdom relateret til drikkevandet Påviste koncentrationer I ledningsnettet Ved afgang fra vandværk E.coli pr. 100 ml Ikke påvist Ikke påvist Coliforme pr 100 ml Kim v/ 37 pr. ml Kim v/ 22 pr. ml og 1-20 eller eller og 1-20 eller 5-50 eller Se desuden bilag D Oversigt over driftsniveauer med overskridelser af de mikrobiologiske parametre for fastlæggelse af driftsniveau. 1. Ansvarlig og organisation Den ansvarlige sagsbehandler vurderer, hvorvidt der er risiko for, at sagen kan udvikle sig. I samråd med afdelingslederen besluttes, hvorvidt der er behov for at orientere forvaltningschefen og beredskabschefen/viceberedskabschefen om, at en sag kan være på vej. Hav tæt samarbejde med det/de berørte vandværk(er). Tag i særlige tilfælde embedslægen med på råd. 3. Hvad skal iværksættes Afklaring Kontakt vandværket og afklar gennem dialog om der er tale om: a) En uproblematisk og forbigående hændelse i driften, f.eks. som følge af reparationsarbejde b) Uhensigtsmæssig prøveudtagning f.eks. ledningsprøver, hvor der er benyttet prøvehane uden dagligt forbrug c) En hændelse der skal opspores og afhjælpes d) En forhøjelse af flere af parametrene, som ligger tæt på grænsen for kogeanbefaling eller andre særlige forhold. Kontakt i så tilfælde embedslægen for en sundhedsfaglig vurdering Reaktion Udtag en eller flere vandprøver til opfølgende analyse. Afhængigt af analyseresultaterne: Udtag prøver på strategisk udvalgte steder for om muligt at finde kilden til forureningen. Fastlæg analyseomfang og tidsfrist for udtagning af prøver. 33

34 Overvej om der bør gennemføres teknisk hygiejnisk tilsyn på vandforsyningsanlægget for at opspore årsagen. Gennemgå i så tilfælde hele vandforsyningen, og fokuser på utætheder eller ekstreme nedbørshændelser. Fortsæt som udgangspunkt med normal forsyning, indtil analyseresultaterne foreligger. Opfølgning/afslutning Følg op med intensiveret kildeopsporing, hvis de opfølgende prøver stadig ikke overholder grænseværdierne, men er under kogeanbefalingsgrænsen. Kontakt embedslægen ved stigende koncentrationer eller koncentrationer, der udløser kogeanbefaling. Tjek op på følgende: Hvornår forventes analyseresultater fra omprøverne (dato)? Er der behov for at korrigere driftsniveau? Er der behov for udtagning af yderligere prøver? Er kilden til forureningen fastlagt? Afslut sagen, når vandet igen overholder grænseværdierne. Evaluer sagens forløb. 34

35 AKTIONSKORT NR. 2 Mikrobiologisk overskridelse med koncentrationer over grænsen for kogeanbefaling eller embedslægehenvendelse om mistanke om vandbåret sygdom (Driftsniveau 2) Hvornår benyttes aktionskort nr. 2 Når der konstateres en koncentration af de mikrobiologiske parametre (kim, coliformebakterier og E. coli), som er højere end grænsen for, hvornår der udstedes kogeanbefaling. Når embedslægen henvender sig med mistanke om, at et konstateret sygdomstilfælde muligvis skyldes forurening af drikkevandet i begrænset omfang. Påviste koncentrationer I ledningsnettet Ved afgang fra vandværk E.coli pr. 100 ml En eller flere En eller flere Coliforme pr 100 ml Kim v/ 37 pr. ml Kim v/ 22 pr. ml og >20 eller >200 eller >2000 og >20 eller >50 eller >500 Se i øvrigt bilag D Oversigt over driftsniveauer med overskridelser af de mikrobiologiske parametre for fastlæggelse af driftsniveau. 2. Ansvarlig og organisation Den ansvarlige sagsbehandler orienterer og vurderer evt. i samråd med Natur og Miljøchefen. Det aftales konkret, om der er behov for at involvere andre sagsbehandlere samt hvem i Natur og Miljø, der har handlings- og beslutningskompetencen og sikrer den nødvendige fremdrift i opgaveløsningen. Evt. orientering af Beredskabschefen/ viceberedskabschefen og om nødvendigt indkaldes krisegruppen. Beredskabschefens rolle tilpasses den aktuelle sag. Der forventes tæt samarbejde med det/de berørte vandværk(er) samt embedslægen. 3. Hvad skal iværksættes Afklaring Opnå overblik over: a) Antal forbrugere, antal følsomme forbrugere, antal fødevareproducenter samt forsyningsområde, gerne på kort b) Hvilke parametre der er overskredet c) De fundne koncentrationer d) Antal udtagne prøver som eventuelt kan bekræfte overskridelsen e) Risiko for fejlanalyse af de udtagne prøver f) Om prøven er udtaget ved vandværk, i ledningsnet eller hos forbruger. Overskridelser på vand fra vandværket er mere kritiske end prøver udtaget ved forbruger, da disse udtaget ved forbrugeren kan skyldes en lokal forurening fra f.eks. varmtvandsbeholder. Ved overskridelse hos forbruger afventes (i reglen) en omprøve suppleret med en prøve fra afgang på vandværk 35

36 g) Muligheder for alternativ vandforsyning vurderes og herunder mulighed for anvendelse i forhold til forringelse af muligheder for kildeopsporing Reaktion Sørg for orientering og evt. afholdelse af møde med relevante parter. Bed embedslægen om en sundhedsfaglig vurdering ud fra de foreliggende målinger, udtagningssted, mulighed for nødforsyning og den planlagte strategi for opsporing af kilden. Afklar om der skal udstedes en kogeanbefaling og hvornår, samt om der skal åbnes for nødforsyning, hvis en sådan er mulig. Hvis der træffes beslutning om kogeanbefaling, skal følgende udføres hurtigst muligt: Udsted påbud kan ske mundtligt men skal følges op af et skriftligt om, at vandværket skal meddele sine aftagere, at de skal koge vandet kopi til embedslægen Fastlæg i dialog med vandværket procedure og fordeling af ansvar for information af forbrugere og presse, herunder annoncering, samt bestilling af omprøver Som udgangspunkt gennemføres teknisk hygiejnisk tilsyn på vandforsyningsanlægget for at opspore årsagen. Gennemgå i så tilfælde hele vandforsyningen fra boringerne til afledningsrør og fokuser på utætheder eller ekstreme nedbørshændelser. Præciser ved udtag af nye vandprøver, hvorvidt de skal analyseres som hasteprøver. Fastlæg omfang og udtagningssted for nye prøver. Aftal i den koordinerende styregruppe, hvor mange møder der er behov for. Ved længerevarende problemer orienteres som minimum embedslægen løbende herunder om tidsfrister, handlingsplan og dispensation m.v. Opfølgning/afslutning Tjek op på følgende: Er relevante forbrugere informeret? Er informationer i relevante medier opdaterede? Hvornår forventes analyseresultater fra omprøverne (dato)? Er der behov for udtagning af yderligere prøver? Er kilde til forureningen fastlagt? Natur og Miljø giver løbende embedslægen besked om vandkvaliteten. Embedslægen beslutter, hvornår kogeanbefaling kan afmeldes. Som hovedregel informerer vandværket om, at kogeanbefalingen ophæves. Afslut sagen, når vandet igen overholder grænseværdierne. Orienter den Koordinerende Styregruppe og den politiske ledelse om afslutningen. Evaluer sagens forløb. 36

37 AKTIONSKORT NR. 3 Kemisk forurening (Driftsniveau 1) 1. Hvornår benyttes aktionskort nr. 3 Når der er overskridelser af eksempelvis nitrat, nitrit, ammonium, jern, mangan, arsen osv., og når overskridelsen ikke er så høj, at der er tale om at lukke for vandet Se i øvrigt bilag E Oversigt over driftsniveauer med overskridelser af de mikrobiologiske parametre for fastlæggelse af driftsniveau. 2. Ansvarlig og organisation Den ansvarlige sagsbehandler vurderer evt. i samråd med afdelingschefen og embedslægen, hvorvidt der er risiko for, at sagen kan udvikle sig, og om der er behov for at involvere andre sagsbehandlere. I så fald orienteres forvaltningschefen og beredskabschefen/ viceberedskabschefen om, at en sag kan være på vej. Mulige kilder til overskridelsen drøftes med vandværket. Den sundhedsmæssige risiko drøftes med embedslægen. Hav tæt samarbejde med det/de berørte vandværk(er). 3. Hvad skal iværksættes Afklaring Vurder overskridelsens størrelse og den aktuelle parameter ud fra grænseværdierne. Er der overskridelser af flere parametre foretages en samlet vurdering af følgende: Er det en varig eller tiltagende overskridelse (ofte kemisk)? Optegn i så fald tidsserier fra databasen Er det en pludselig overskridelse? Er der mistanke om årsag til overskridelsen? Er der fejl/mangler ved vandbehandlingen, fx indkøring af nyt filtermateriale? Er der en sundhedsskadelig overskridelse eller ikke? Antal forbrugere, antal følsomme forbrugere, antal fødevareproducenter samt forsyningsområde som er berørt, gerne på kort Reaktion Kontakt embedslægen for en sundhedsfaglig vurdering og for at afgøre hvilke restriktioner, der evt. skal lægges for brugen af drikkevandet, særligt hvor der mistanke om, at der kan være risiko for sundheden. Det kan f.eks. være forhøjede koncentrationer af nitrat/nitrit, som betyder, at vandet er uegnet til brug til spædbørnsernæring og gravide, nikkel ift. nikkelallergikere osv. Embedslægen bør også indgå i vurderingen af, hvor længe en overskridelse kan accepteres. Fastlæg omfang og udtagningssted for nye prøver. Der vil typisk være tale om omprøver, der som minimum omfatter de stoffer, som ikke overholder grænseværdien og evt. andre stoffer som relaterer sig til vandbehandlingen. Igangsæt kildesporing i samarbejde med vandværket. 37

38 Fortsæt som udgangspunkt med normal forsyning, indtil analyseresultaterne foreligger. Opfølgning/afslutning Tjek op på følgende: Hvornår forventes analyseresultater fra omprøverne (dato)? Er der behov for at korrigere driftsniveau? Er der behov for udtagning af yderligere prøver? Er kilden til forureningen fastlagt? Afslut sagen, når vandet igen overholder grænseværdierne. Giv besked til embedslægen, når vandkvaliteten igen er i orden. Embedslægen beslutter, hvornår eventuelle restriktioner kan afmeldes. Evaluer sagens forløb. 38

39 AKTIONSKORT NR. 4 Anmeldelse af sygdom fra embedslæge - med et vist alvor (Driftsniveau 3) Hvornår benyttes aktionskort nr. 4 Når Natur og Miljø via Embedslægeinstitutionen bliver gjort opmærksom på øget sygelighed, hvor vandet er under mistanke (vandbåren udbrud) Når alvoren af sygdommen og udbredelse samt varighed har et vist omfang Se evt. bilag D Oversigt over driftsniveauer med overskridelser af de mikrobiologiske parametre for fastlæggelse af driftsniveau. 2. Ansvarlig og organisation Drøft i samråd med beredskabschefen behovet for at aktivere krisegruppen. Ved beslutning om aktivering af krisegruppen ved driftsniveau 3 vil borgmesteren eller dennes stedfortræder være formand. Den ansvarlige sagsbehandler udpeges og er sammen med afdelingschefen og forvaltningschefen ansvarlige fra Natur og Miljø. Embedslægen inddrages med sundhedsfaglig ekspertise. Afhold snarest et møde i Krisegruppen for at fremlægge sagen og mulige beslutningspunkter for den. Hav tæt samarbejde med det/de berørte vandværk(er). 3. Hvad skal iværksættes Afklaring Fastlæg omfang af forureningen samt antallet og sårbarheden af forbrugerne Overvej mulighed for alternativ vandforsyning herunder nødvandforsyning, se actioncard 5 for yderligere information om nødvandforsyning Reaktion Sørg for afholdelse af møde i Krisegruppen. Bed på mødet embedslægen om en sundhedsfaglig vurdering ud fra de foreliggende målinger, udtagningssted og den planlagte strategi for opsporing af kilden. Aftal om der skal udstedes en kogeanbefaling og hvornår, samt om der skal åbnes for nødvandforsyning, hvis en sådan er mulig. Hvis der træffes beslutning om kogeanbefaling skal følgende udføres hurtigst muligt: Udsted påbud om, at vandværket skal meddele sine aftagere, at de skal koge vandet kopi til embedslægen Fastlæg i dialog med vandværket procedure og fordeling af ansvar for information af forbrugere og presse, herunder annoncering, samt bestilling af omprøver Få lagt information på kommunens hjemmeside Overvej herefter om der bør gennemføres teknisk/hygiejnisk tilsyn på vandforsyningsanlægget for at opspore årsagen. Gennemgå i så tilfælde hele vandforsyningen fra boringerne til afledningsrør og fokuser på utætheder eller ekstreme nedbørshændelser. 39

40 Screen ledningsnettet for brud i perioden op til forureningen. Afdæk arbejde på spildevandssystemet. Præciser ved udtag af nye vandprøver, at de skal analyseres som hasteprøver. Fastlæg omfang og udtagningssted for nye prøver. Opfølgning/afslutning Tjek op på følgende: Er relevante forbrugere informeret? Er informationer i relevante medier opdaterede? Hvornår forventes analyseresultater fra omprøverne (dato)? Er der behov for at korrigere driftsniveau? Er der behov for udtagning af yderligere prøver? Er kilden til forureningen fastlagt? Afslut sagen, når vandet igen overholder grænseværdierne. Orienter krisegruppen om afslutningen. Giv besked til embedslægen, når vandkvaliteten igen er i orden. Embedslægen beslutter, hvornår eventuelle restriktioner kan afmeldes. Vandværket informerer forbrugerne om, at kogeanbefalingen er ophørt. Evaluer sagens forløb. 40

41 AKTIONSKORT NR. 5 Terror eller uheld med kemiske stoffer (Driftsniveau 3) 1. Hvornår benyttes aktionskort nr. 5 Når der som led i terrorvirksomhed eller ved en anden bevist handling bliver tilført giftige stoffer til drikkevandet Når der er sket et uheld med kemiske stoffer f.eks. som følge af uheld i en industri eller uheld med en kemikalietransport Se evt. bilag D Oversigt over driftsniveauer med overskridelser af de mikrobiologiske parametre for fastlæggelse af driftsniveau. 2. Ansvarlig og organisation Drøft i samråd med beredskabschefen behovet for at aktivere krisegruppen og evt. politiet. Ved beslutning om aktivering af krisegruppen vil borgmesteren eller dennes stedfortræder være formand. Den ansvarlige sagsbehandler udpeges og er sammen med afdelingschefen og forvaltningschefen ansvarlige fra Natur og Miljø. Embedslægen inddrages med sundhedsfaglig ekspertise. Afhold snarest et møde i krisegruppen for at afklare situationen. Hav tæt samarbejde med det/de berørte vandværk(er). 3. Hvad skal iværksættes Afklaring Vurder overskridelsens størrelse og den aktuelle parameter ud fra grænseværdierne. Er der overskridelser af flere parametre foretages en samlet vurdering af følgende: Er der mistanke om årsag til overskridelsen? Hvad er omfanget af sundhedsskadelige stoffer? Antal forbrugere, typer og antal af institutioner, virksomheder m.v. der berøres af forureningen, gerne på kort Reaktion Sørg for afholdelse af møde i krisegruppen. Bed på mødet embedslægen om en sundhedsfaglig vurdering ud fra de foreliggende målinger, udtagningssted og den planlagte strategi for opsporing af kilden. Aftal om der skal udstedes et brugsforbud og hvornår, samt om der skal åbnes for nødforsyning, hvis en sådan er mulig. Hvis der træffes beslutning om brugsforbud skal følgende udføres hurtigst muligt: Udsted brugsforbud kopi til embedslægen. Fastlæg i dialog med vandværket procedure og fordeling af ansvar for information af forbrugere og presse, herunder annoncering samt bestilling af omprøver Undersøg mulighed for alternativ vandforsyning og nødvandforsyning Fastlæg mulighed for særlig anvendelse f.eks. i forhold til dyrehold Hav særlig fokus på hospitaler, fødevareproducerende virksomheder og dyrebesætninger (jf. bilag C). Se bilag E for eksempler på etablering af nødvandsforsyning 41

42 Præciser ved udtag af nye vandprøver, at de skal analyseres som hasteprøver. Fastlæg omfang og udtagningssted for nye prøver. Igangsæt kildesporing i samarbejde med vandværket. Opfølgning/afslutning Tjek op på følgende: Er relevante forbrugere informeret? Er informationer i relevante medier opdaterede? Hvornår forventes analyseresultater fra omprøverne (dato)? Er der behov for udtagning af yderligere prøver? Er kilde til forureningen fastlagt? Skal gerningssted afspærres af hensyn til sporbevaring til brug for politiets evt. efterforskning. Giv besked til embedslægen, når vandkvaliteten igen er i orden. Embedslægen beslutter, hvornår eventuelle restriktioner kan afmeldes. Orienter krisegruppen om afslutningen. Evaluer sagens forløb. 42

Bornholms Regionskommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyning

Bornholms Regionskommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Bornholms Regionskommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Udarbejdet af Teknik og Miljø, Bornholms Regionskommune 1 INDHOLD 1 Formål, opgaver og ansvar... 5 1.1 Formål... 5 1.1.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan for Herslev Vandværk

Beredskabsplan for Herslev Vandværk Beredskabsplan for Herslev Vandværk 1 / 15 Beredskabsplan for Herslev Vandværk I henhold til Beredskabsloven (nr. 660 af 10/06/2009, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=123670) skal der

Læs mere

Støvring Vandværk A.M.B.A.

Støvring Vandværk A.M.B.A. Beredskabsplan For Støvring Vandværk A.M.B.A. Vandværk under Vandråd Randers 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning.3 A. Vurdering af beredskabssituationen 4 B. Intern telefonliste 5 C.

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

Colourbox.com. Beredskabsplaner i Forsyningsvirksomhederne. Vandforsyningsområdet - Drikkevand

Colourbox.com. Beredskabsplaner i Forsyningsvirksomhederne. Vandforsyningsområdet - Drikkevand Colourbox.com Beredskabsplaner i Forsyningsvirksomhederne Vandforsyningsområdet - Drikkevand Udgiver: Udgivelse: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Sagsnr.:

Læs mere

Generelt ------------------------------------------------ 2. Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3

Generelt ------------------------------------------------ 2. Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3 Indholdsfortegnelse Generelt ------------------------------------------------ 2 Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3 Akut forurening af kildeplads---------------------- 4 Forurening af forsyningsanlæg--------------------

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015

BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015 FEJRUP STRAND VANDVÆRK A.M.B.A. BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015 INDHOLD. 1. Formål. 2. Ansvar 3. Beredskabssituationer 4. Handlings procedurer Bilag: A Alarmeringsliste B Dokumentationsskema 1 FORMÅL.

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk

Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk Indhold Indledning... 2 Alarmering... 2 Alarmplan... 3 Organisering... 4 Telefonlister til vandværkets bestyrelse og driftspersonale... 6 Telefonliste til

Læs mere

Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK

Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK Vejledning nr. 001 Manuelt LED SYS Internt PLN 13 Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK Kilde: Beredskabsplan for vandværker ARNØJE VANDVÆRK BEREDSKABSPLAN 1. januar 2017 (Træder i kraft når normaldrift af

Læs mere

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Godkendt af byrådet den 10. maj 2011 Niveau I-beredskabsplan for Vejen Kommune Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Sammenhæng mellem

Læs mere

Virklund Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Virklund Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Virklund Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indhold side Indledning... 2 Det kommunale beredskab... 2 Embedslægen... 3 Kogeanbefaling... 3 Vandværkets beredskab... 4 Beredskabets organisering koordinationsgruppe...

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Sommersted Vest Vandværk

BEREDSKABSPLAN. Sommersted Vest Vandværk BEREDSKABSPLAN for Sommersted Vest Vandværk Udgave af december 2010 Side 1 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Alarmerings- og telefonliste Forholdsregler og handleplan Kortmateriale/Foto

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet:

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet: Sagsnr.: 2009-3912 Dato: 07-10-2009 Dokumentnr.: 2009-244589 Sagsbehandler: Flemming Nygaard- Jørgensen NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN Senest ajourført: Senest afprøvet: Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevand

Beredskabsplan for drikkevand Beredskabsplan for drikkevand Plan & Miljø 2015 Beredskabsplan for drikkevand Indholdsfortegnelse Indledning 3 Alarmering 4 Alarmeringsdiagram 5 Organisering 6 Koordinationsgruppen 7 Håndtering af akut

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel.

Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel. Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel. 1 Indholdsfortegnelse Vandforsyningens retningslinjer... 2 Ansvar og kompetence for driften af vandværket... 4 Alarmeringsplan...

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling Lumsås Vandværk Oddenvej 97 4500 Nykøbing Sjælland Den 22. juni 2016 Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling Odsherred Kommune har efter samråd med Embedslægen besluttet at give Lumsås Vandværk

Læs mere

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål...

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... Beredskabsplan Fjerritslev Vand a.m.b.a. www.fjerritslevvand.dk Indholdsfortegnelse Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... 1.2 Lovgrundlag... 2. Forsyningsområde... 2.1 Nødforsyning... Muligheder

Læs mere

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 8 2002. Planlægning af beredskab for vandforsyningen

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 8 2002. Planlægning af beredskab for vandforsyningen Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 8 2002 Planlægning af beredskab for vandforsyningen Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 DET LOVMÆSSIGE GRUNDLAG M.V. 8 1.1.1 Beredskabsloven 8 1.1.2 Lov om vandforsyning

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S 2014 2 BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBYS VANDVÆRK I/S Planlægningsgrundlag for beredskabsplanen: Beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992. Lov om vandforsyning,

Læs mere

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK Redigeret 2 maj 2013 SE NR. 33 66 15 76 - Den Jyske Sparekasse, 7100 Vejle Indhold: 1. Alarmeringsplan 2. Intern telefonliste 3. Ekstern telefonliste 4. Telefonliste

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Kontrolprogrammer og vandværkstilsyn. Kontrolprogrammer Vandforsyningsplan Vandværkstilsyn generelt Hvad gennemgås ved et vandværkstilsyn Tilsynsbrev

Kontrolprogrammer og vandværkstilsyn. Kontrolprogrammer Vandforsyningsplan Vandværkstilsyn generelt Hvad gennemgås ved et vandværkstilsyn Tilsynsbrev Kontrolprogrammer og vandværkstilsyn Kontrolprogrammer Vandforsyningsplan Vandværkstilsyn generelt Hvad gennemgås ved et vandværkstilsyn Tilsynsbrev Kontrolprogrammer Styret af indvundet mængde grundvand.

Læs mere

NOTAT. Kontrol af kvaliteten af drikkevand i enkeltindvindinger

NOTAT. Kontrol af kvaliteten af drikkevand i enkeltindvindinger NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-401-00204 Ref. LMU Den 21. september 2012 Kontrol af kvaliteten af drikkevand i enkeltindvindinger 1. Ejerens ansvar Ejeren af en brønd eller boring,

Læs mere

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 1. Beredskabsplan, Ryomgård Vandværk Beredskabsplan Denne beredskabsplan for Ryomgård Vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Beredskabsplan. for vandforsyning i Kerteminde Kommune

Beredskabsplan. for vandforsyning i Kerteminde Kommune Beredskabsplan for vandforsyning i Kerteminde Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 2 1.1 Koordinationsgruppe for drikkevand 2 1.2 Indkaldelse af Koordineringsgruppen for drikkevand 1.3

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Beredskabsplan 2013 - Plan for fortsat drift for Varde Kommune Dato for gennemgang: 3. april 2013 Planens dato: 1. februar 2013 BRS sagsnr. 2010/015302

Læs mere

Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune. April 2012 Opdateret maj 2015

Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune. April 2012 Opdateret maj 2015 Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune April 2012 Opdateret maj 2015 BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I NORDFYNS KOMMUNE Oktober 2011 1. INDLEDNING 1 1.1 BEREDSKABSSTAB 1 1.2 INDKALDELSE AF

Læs mere

Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan

Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan http://beredskab.htk.dk November 2010 1 Beredskab Alle myndigheder skal kunne opretholde og videreføre deres daglige funktioner i tilfælde af ulykker,

Læs mere

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015 Beredskabsplan for Solbjerg Vandværk 2015 1 Beredskabsplan for Solbjerg vandværk...4 Telefonliste...5 Kontaktperson...5 Alarmcentral/Beredskab...5 Blå blink/vagthavende...5 Politi...5 Kalundborg kommune...5

Læs mere

Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk

Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk Sidst revideret: 191115 Indhold Indledning... 2 Alarmering... 2 Alarmplan... 3 Organisering... 4 Telefonlister til vandværkets bestyrelse og driftspersonale... 6 Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling Beredskabsplan Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S Denne beredskabsplan for Skjellerup er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Beredskabsplan for Janderup Vandværk

Beredskabsplan for Janderup Vandværk Beredskabsplan for Janderup Vandværk Der er lavet actioncards som en del af Beredskabsplanen for offentlig og private vandforsyninger i Varde Kommune. Hensigten er, at actioncardet kan bruges af vandværket

Læs mere

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan I/S Andst Vandværk Beredskabsplan Beredskabsplan: En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til beredskabsloven (nr.1054 af 1992) Formålet er at vandværket kan opretholde vandværksdrift

Læs mere

Beredskabsplan. Andelsselskabet. Filippavej 78, Hundstrup, 5762 Vester Skerninge. 14. september 2011 Side 1 af 26

Beredskabsplan. Andelsselskabet. Filippavej 78, Hundstrup, 5762 Vester Skerninge. 14. september 2011 Side 1 af 26 Andelsselskabet 14. september 2011 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse : Side Bilag Indholdsfortegnelse: 2 Generelt: 3 Plan for brud på forsyningsledningsnet: 4 Plan for nedbrud på vandværket: 5 Plan for

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB. Beredskab. Værd at vide om beredskab

SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB. Beredskab. Værd at vide om beredskab SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB Beredskab Værd at vide om beredskab Indledning Alle myndigheder skal kunne opretholde og videreføre deres daglige funktioner i tilfælde af ulykker, katastrofer og andre ekstraordinære

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014 Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014 Rev. 30.10.2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: side 1.0 INDLEDNING 1.1 Beredskabsgruppe 3 1.2 Indkaldelse af beredskabsgruppen 3

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup Aarup

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup Aarup Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup 1 5560 Aarup Informationerne er udarbejdet d. 30/03/2009 og sidst revideret d.07/04/09 Informationerne skal ajourføres efter

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE

BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE Udkast nr. 1 15.04.10 1 INDLEDNING......2 1.1 Beredskabsgruppe...2 1.2 Indkaldelse af beredskabsgruppen......3 1.3 Beredskabsgruppens opgaver......3

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Plan for fortsat drift - Skanderborg Kommune Dato for gennemgang: 17. maj 2013 Planens dato: 9. april 2013 BRS sagsnr. 2010/015296 Anledning til

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet

Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet KALK RØRVIG ApS Unionkul A/S Kalkbrænderiløbskaj 4 2100 København Ø Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet Odsherred Kommune sender hermed et påbud om at forbedre

Læs mere

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA.

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00 Beredskabsplan for Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2 8740 Brædstrup Tlf. 75 75 33 00 Indholdsfortegnelse: 1. Intern telefonliste : Ledelse og vagtmandskab 2. Telefonliste leverandøre: Elektrikker,

Læs mere

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Sydøst området

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Sydøst området Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Sydøst området 1. Orientering fra Vandmyndigheden (Lise) 2. Opfølgning på Vandforsyningsplan 2009-2020 (Louise) 3. Indsatsplanlægning og Grundvandsbeskyttelse Status på

Læs mere

1 of 17. Beredskabsplan for XX Vandværk

1 of 17. Beredskabsplan for XX Vandværk 1 of 17 Beredskabsplan for XX Vandværk 1 2 of 17 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel ansvarsfordeling... 3 3. Generel handling i beredskabssituationer... 4 4. Telefonliste - vandværkets bestyrelse, driftspersonale,

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark Aarup

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark Aarup Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark 48 5560 Aarup Informationerne er udarbejdet d. 02/06 2015 og sidst revideret d. 02/06 2015 Informationerne skal

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Version 1.0 2012 Beredskabet Holbæk, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk Tlf. 72 36 36 30 e-mail beredskab@holb.dk

Læs mere

Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning

Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning August 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 Formål 2 Definition af en beredskabssituation 2 Lovgivning mv. 3 Koordinationsgruppe for drikkevand 3 Vandforsyningens

Læs mere

Beredskabsplan for Serritslev Vandværk

Beredskabsplan for Serritslev Vandværk Vandværk A.m.b.a Slåenvej 2 Beredskabsplan for Vandværk Vandværk A.m.b.a Beredskabsplan for Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Planens gyldighedsområde... 3 3. Vandværkets beredskab...

Læs mere

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a.

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Senest revideret: Marts 2013 Version 1.00 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Viborg Kommunes Beredskabshandleplan Dato for gennemgang: 23. september 2014 Planens dato: 21. maj 2014 BRS sagsnr. 2014/033669 Anledning til planens

Læs mere

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Introduktion Introduktion Hvad er Beredskabstesten Beredskabstesten er en metode til at få et indtryk af organisationens

Læs mere

Lejre Vandråd. Repræsentantskabsmøde og bekendtgørelse om kvalitetssikring. 18. april 2013 Lejre Vandråd 1

Lejre Vandråd. Repræsentantskabsmøde og bekendtgørelse om kvalitetssikring. 18. april 2013 Lejre Vandråd 1 Lejre Vandråd Repræsentantskabsmøde og bekendtgørelse om kvalitetssikring 18. april 2013 Lejre Vandråd 1 Dagsorden 19.00 Der bydes velkommen 19.05 Repræsentantskabsmøde i henhold til dagsorden 19.50 Pause

Læs mere

SØNDERSØ KOMMUNE BEREDSKAB VED AKUT FORURENING AF DRIKKEVANDET I

SØNDERSØ KOMMUNE BEREDSKAB VED AKUT FORURENING AF DRIKKEVANDET I BEREDSKAB VED AKUT FORURENING AF DRIKKEVANDET I SØNDERSØ KOMMUNE 1. Handlingsplan Denne handlingsplan er udarbejdet med henblik på at afklare initiativpligt og kompetenceforhold i tilfælde af en akut drikkevandsforurening.

Læs mere

Beredskabsplanen skal sikre professionelle arbejdsgange under beredskabshændelsen samt et velfungerende samspil med myndighedens beredskabsplan.

Beredskabsplanen skal sikre professionelle arbejdsgange under beredskabshændelsen samt et velfungerende samspil med myndighedens beredskabsplan. Indhold Oppelstrup Vandværk Beredskabsplan 1. Beredskabsplan, Oppelstrup Vandværk... 1 2. Generel ansvarsfordeling... 2 3. Generel handling i beredskabssituationer... 2 4. Handlingsplaner i beredskabssituationer...

Læs mere

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A.

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... Side 3 Kort... - 4 Beredskabsgruppens profil... - 5 Ansvarsfordeling... - 6 Handlingsplan... - 7 Huskeliste... - 8 Information... - 9 Adresseliste...

Læs mere

Beredskabsplan. Vandforsyning

Beredskabsplan. Vandforsyning Beredskabsplan Vandforsyning Afsnit : Side : 1 Dato : 31-05-2010 1 Indledning Denne beredskabsplan gælder for de almene vandforsyninger i Faaborg-Midtfyn Kommune. Planen er en del af den overordnede beredskabsstyringsplan

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune 1 Beredskabsplanen indeholder retningslinjer, der skal udføres for at sikre forsyningen af drikkevand under ekstraordinære forhold. F.eks.

Læs mere

Beredskabsplanen beskriver, hvor vandværket kan hente hjælp i sådanne situationer, så forsyningsforholdene forringes mindst muligt.

Beredskabsplanen beskriver, hvor vandværket kan hente hjælp i sådanne situationer, så forsyningsforholdene forringes mindst muligt. 1. Indledning en angiver en køreplan for, hvordan vandforsyningen griber tingene an, når det ikke er muligt at opretholde den normale forsyningssituation. Det kan eksempelvis være ved langvarigt strømsvigt,

Læs mere

Døgnprøvetager. Bedre overvågning af drikkevand og kildeopsporing af mikrobiologiske forureninger

Døgnprøvetager. Bedre overvågning af drikkevand og kildeopsporing af mikrobiologiske forureninger Døgnprøvetager Bedre overvågning af drikkevand og kildeopsporing af mikrobiologiske forureninger Styrket kontrol med døgnprøvetageren Med en døgnprøvetager er det muligt at udtage et større prøvevolumen

Læs mere

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. april 2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 KOMMUNENS OPGAVER INDENFOR

Læs mere

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune Beredskabspolitik for Ballerup Kommune. Beredskabspolitikkens formål er at beskrive kommunens overordnede retningslinjer for, hvordan beredskabsopgaver skal løses. Derudover skal beredskabspolitikken bidrage

Læs mere

Drikkevand. Alarmering. Geografisk omfang: (På vandværk/ledningsnettet/antal berørte forbrugere (særligt følsomme))

Drikkevand. Alarmering. Geografisk omfang: (På vandværk/ledningsnettet/antal berørte forbrugere (særligt følsomme)) Alarmering D 1 Side 1 Tjekliste til modtager af alarm (Findes som skabelon) Meddelelse vedrørende unormal vandforsyning (Hvornår og hvordan, via analyse/forbrugere/vandværk/embedslæge) Forureningens art:

Læs mere

Spildevandsberedskab. Faaborg- Midtfyn Kommune Dato : 16-11-2011

Spildevandsberedskab. Faaborg- Midtfyn Kommune Dato : 16-11-2011 Spildevandsberedskab i Afsnit : Side : 1 Faaborg- Midtfyn Kommune Dato : 16-11-2011 FØRSTE DEL Indledning Beredskabsplanen for spildevand er en del af kommunes overordnede beredskabsplan. Denne beredskabsplan

Læs mere

Tilladelse til midlertidig opsætning af mobilt UV-behandlingsanlæg på Fårup Vandværk

Tilladelse til midlertidig opsætning af mobilt UV-behandlingsanlæg på Fårup Vandværk RANDERS SPILDEVAND A/S v/ Leif Arent Christiansen Tørvebryggen 12 8900 Randers C Att.: lech@randersspildevand.dk Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevand

Beredskabsplan for drikkevand Teknik og Miljø Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Alarmering side 3 Organisering side 4 Koordinationsgruppen side 5 Håndtering af akut forurening side 6 og 7 Bilag 1: Alarmeringsplan side 8 2: Lovgivning

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Samtank A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4 3. Anmeldelse

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej Glamsbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej Glamsbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej 16 5620 Glamsbjerg Informationerne er udarbejdet d. 30/03/2015 og sidst revideret d. 30/03/2015 Informationerne

Læs mere

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Vadum Vandværk A.m.b.a. 2012 December 2012 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992).

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. a. m. b. a. 29. april 2015. - rent vand i 100 år

BEREDSKABSPLAN. a. m. b. a. 29. april 2015. - rent vand i 100 år BEREDSKABSPLAN K R I S T R U P V A N D V Æ R K a. m. b. a. 29. april 2015 - rent vand i 100 år Indholdsfortegnelse Indledning 1 1.1 Formål 1 1.2 Lovgrundlag 1 1.3 Beskrivelse af Kristrup Vandværk a.m.b.a.

Læs mere

UDKAST TIL POLITISK FREMLÆGGELSE

UDKAST TIL POLITISK FREMLÆGGELSE Aarhus Vand A/S Bautavej 1 8210 Aarhus V Att: Pia Jacobsen Den 30. september 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø UDKAST TIL POLITISK FREMLÆGGELSE 5-årig tilladelse til mobilt UV-anlæg, Aarhus Vand A/S

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt. (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13)

Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt. (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13) Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13) Energistyrelsen - 30. november 2012 2 1. Baggrund. Artikel 4 i

Læs mere

Skanderborg Kommune BEREDSKABSPLAN DRIKKEVAND

Skanderborg Kommune BEREDSKABSPLAN DRIKKEVAND Skanderborg Kommune BEREDSKABSPLAN DRIKKEVAND Natur og Miljø Marts 2007 1. RETTELSESBLAD...1 2. FORDELINGSLISTE...2 3. INDLEDNING...3 4. ALARMERING...4 5. ORGANISERING...5 6. HÅNDTERING AF AKUT FORURENING...6

Læs mere

Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a. 2015 Eksemplar nr. 1 Tilhører Flade Vandværk 2 Indhold Side 3: Formål med beredskabsplanen Side 4: Generel handling i beredskabssituationer Action Card 1: Forurening

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 2013 Verninge Vandværk Lundgårdsvej 3 5690 tommerup Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner.

Læs mere

Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2014

Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2014 Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2014 Energistyrelsen 27. november 2014 2 1. Indledning Denne nødplan er udarbejdet af Energistyrelsen i samarbejde med Energinet.dk som følge af de vurderinger,

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling I/S NR ASMINDRUP SOGNS VANDVÆRK Asmindrupvej 33 4572 Nørre Asmindrup Den 8. november 2016 Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling Odsherred Kommune har efter samråd med Embedslægen den 7. november

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022

Vandforsyningsplan 2012-2022 Vandforsyningsplan 2012-2022 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Fokusområder 1 1.2 Rammer for planlægningen 1 1.3 Vandforsyningsplanens indhold 1 1.4 Offentlig høring og miljøvurdering 2 2. Vandforsyningen i

Læs mere

Gylling Vandværk I/S.

Gylling Vandværk I/S. . Beredskabsplan 2006 Revideret 2011 Indholdsfortegnelse: A Rettelsesblad B Alarmeringsliste C Telefonlister D Lagerliste E Handlingsplan for klordesinficering Bør overlades til specialister F Handlingsplan

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 75, jf. 20-21 i vandforsyningsloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 75, jf. 20-21 i vandforsyningsloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. marts 2013 J.nr.: NMK-42-00215 (tidl. MKN-200-00253) Ref.: HO/GOM AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes afslag på ansøgning

Læs mere

Beredskabsplan for Langesø Vandværk.

Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner... s. 2 2. Alarmering.. s. 2 3. Generel ansvarsfordeling. s. 2 4. Alarmplan... s. 3 5. Organisering. s. 4 6. Telefonliste

Læs mere

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport Ishøj Kommune Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune December 2011 Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport December 2011 Side 2 af 13 Behandling

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Sommersted Vest Vandværk

BEREDSKABSPLAN. Sommersted Vest Vandværk BEREDSKABSPLAN for Sommersted Vest Vandværk Side 1 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Forholdsregler og handleplan Kortmateriale/Foto Vandværkets stamdata Eksempel på løbeseddel Særlig følsomme

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden og processer...

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Plan for fortsat drift i Rebild Kommune Dato for gennemgang: 12. november 2013 Planens dato: 1. juli 2013 BRS sagsnr. 2010/017490 Anledning til

Læs mere

Beredskabsplan for Allerup Vandværk. Opdateret i Februar 2015. Lars Hjorth

Beredskabsplan for Allerup Vandværk. Opdateret i Februar 2015. Lars Hjorth Beredskabsplan for Allerup Vandværk Opdateret i Februar 2015 Lars Hjorth Opdateret Februar 2015 Side 1 af 5 Ved vandforsyningsproblemer kontaktes følgende: Vandværkets telefon: 27 92 11 23 FORMAND OG VANDVÆRKSPASSERE

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk BEREDSKABSPLAN Vrensted Vandværk Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 4 Organisering side 5 Alarmeringsplan side 6 Håndtering af akut forurening side 7 og 8 Forurening

Læs mere

I tilfælde af at cheferne ikke kan kontaktes, har beredskabschefen kompetence til at træffe beslutninger i deres fravær.

I tilfælde af at cheferne ikke kan kontaktes, har beredskabschefen kompetence til at træffe beslutninger i deres fravær. Beredskabsplan for oversvømmelser Hørsholm Kommune 2011 1 Organisation Parter: Hørsholm Kommune miljømyndighed: Hørsholm Kommune materielgård: Hørsholm Vand ApS: Rudersdal Hørsholm Brandvæsen: (herunder

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk BEREDSKABSPLAN Vrensted Vandværk Indholdsfortegnelse Vrensted Vandværk Indledning side 3 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 4 Organisering side 5 Alarmeringsplan side 6 Håndtering af akut forurening

Læs mere