HKI-hjerneskaderehabilitering Indholdsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HKI-hjerneskaderehabilitering Indholdsbeskrivelse"

Transkript

1 HKI-hjerneskaderehabilitering Indholdsbeskrivelse Hans Knudsen Instituttet Glentevej København NV CVR:

2 Indhold Baggrund... 2 Formål... 2 Målgruppe... 2 Visitationssamtale... 3 Individuel handleplan... 3 Indhold i forløb... 3 Grundlæggende undersøgelse... 4 Individuelle samtaler ved socialrådgiver... 4 Individuelle samtaler ved neuropsykolog/psykolog... 4 Træning... 5 Individuelle samtaler ved fysioterapeut... 5 Individuelle samtaler ved virksomhedskonsulent... 6 Afklaring/arbejdsprøvning på HKI s interne værksteder... 6 Psykoedukation selvindsigt og handicapforståelse... 7 Gruppebaseret træning i kompenserende teknikker ift. tilbagevenden til arbejdsmarkedet... 7 Fysioterapi - holdtræning samt gruppebaseret undervisning... 8 Holdtræning... 8 Gruppebaseret undervisning... 8 Temaundervisning... 9 Virksomhedspraktik... 9 Arbejdspladsfastholdelse... 9 Supervision på arbejdspladsen... 9 It-anvendelse... 9 Samarbejde med kommunen: Henvendelse og visitation Start på forløb og slut på forløb Forløbsindhold og koordination internt / eksternt

3 Baggrund At blive ramt af en hjerneskade medfører ofte tab af evner, sorg og krise. På trods af at de fleste borgere oplever signifikant bedring af de kognitive funktioner i løbet af de første måneder, oplever langt de fleste, at de ikke genvinder deres hidtidige funktionsniveau og derfor må indstille sig på et liv efter hjerneskaden med varige kognitive- og fysiske funktionsnedsættelser. Dette giver anledning til behov for nyorientering med udgangspunkt i personens bevarede ressourcer. Hans Knudsen Instituttet (herefter HKI) har gennem længere tid oplevet en stigende efterspørgsel på et tværfagligt forløb for borgere med senerhvervet hjerneskade, hvor formålet er at støtte den unge og voksne i at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Et forløb hvor det primære fokus er afdækning af borgerens ressourcer ift. arbejdsmarkedet, men hvor der også er indarbejdet vigtige delelementer såsom fysioterapi og træning i kompenserende teknikker ift. at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Vi har valgt at udnytte den allerede eksisterende viden på HKI i et målrettet tilbud til senhjerneskadede. Formål Tilbuddet gives som et individuelt tilrettelagt forløb med det formål at afklare, i hvilket omfang en tilbagevenden til arbejdsmarkedet er mulig. Udgangspunktet for arbejdet med borgeren er dennes aktuelle arbejdsmæssige situation sammenholdt med den ændrede helbredstilstand. Desuden vil der under forløbet blive arbejdet med den enkeltes selvforståelse og naturlige sorg krise reaktion set i forhold til den fremtidige beskæftigelsestilknytning. Borgeren vil kunne få støtte til at se på de ressourcer (kompetencer), der fortsat er bevarede samt vejledning i kompensationsstrategier, som kan anvendes på arbejdsmarkedet. Målgruppe Målgruppen er unge og voksne med senerhvervet hjerneskade samt borgere med eftervirkninger fra hjernerystelse, som har behov for en tværfaglig indsats, der afdækker mulighederne ift.: Nuværende arbejdsplads/job Det ordinære arbejdsmarkedet, evt. via et brancheskift Virksomhedsrevalidering og uddannelsesrevalidering Ansættelse på fleksjob Førtidspension / skånejob Og/eller opkvalificering/efteruddannelse. Indsatsen målrettes personer med følger af senerhvervet hjerneskade i let til moderat grad i følgende aldersgrupper: år år 50+ 2

4 Det er en forudsætning for deltagelse, at borgeren ikke har progredierende lidelse, afasi i moderat til svær grad, aggressiv adfærd eller personlighedsforstyrrelser. Det er også en forudsætning for deltagelse at man behersker danskkundskaber på et niveau, der gør det muligt at forstå og gøre sig forståelig i samtale og i gruppesammenhænge. Forløbet er individuelt tilrettelagt, således at der tages hensyn til den enkelte borgers livssituation, men der skabes muligheder for at lave grupperinger på tværs af alder, baggrund, livsomstændigheder og fremadrettede perspektiver. Visitationssamtale Samtalen afholdes af en socialrådgiver, der efterfølgende vil være borgerens primære kontaktperson, en neuropsykolog samt eventuelt deltagelse af pårørende og kommunes hjerneskadekoordinator. Visitationssamtalen på HKI er en screeningssamtale, hvor vi sammenholder borgerens specifikke vanskeligheder, lidelser, den sundhedsfaglige plan/genoptræningsplanen med de tiltag, som HKI s tilbud indeholder. Visitationssamtalen skal afdække, om det fremadrettede forløb er foreneligt med borgerens helbredsmæssige situation, selvstændighedsniveau samt mål med forløbet. Forud for samtalen har HKI fået fremsendt relevante lægelige akter samt øvrige oplysninger om borgeren, så det mest optimale udgangspunkt for samtale og forløbstilrettelæggelse foreligger. Borgeren vil under samtalen blive grundigt orienteret om betingelser, formålet med og indholdet i forløbet. Efter samtale fremsender HKI forslag til rehabiliteringsforløb til hjerneskadekoordinator eller relevant kontaktperson. Individuel handleplan Vores styringsredskab for forløbet vil være en individuel handleplan, der tydeliggør mål og delmål for forløbet. Handleplanen indeholder desuden et ugeskema til borgeren, hvor alle dage er visualiseret. Det vil fremgå af handleplanen, hvilke af HKI s medarbejdere der har ansvar for de enkelte tiltag. Tiltagene udmøntes i handlemål, opgavespecifikation og deadlines. Den individuelle handleplan skal sikre god koordination om den indsats, der skal ydes omkring borgeren fysisk, psykisk, kognitivt og socialt. Socialrådgiveren, der er borgerens gennemgående kontaktperson på HKI og primær kontakt til hjerneskadekoordinatoren/sagsbehandleren i kommunen, har det overordnede ansvar for at sikre, at planerne efterleves og at relevant dokumentation samles. Det er HKI s ansvar, at den individuelle handleplan giver mening for alle relevante parter og understøtter den enkelte borger i at komme tilbage på arbejdsmarkedet, idet borgeren oplever forløbet på HKI som meningsfuldt, udviklende og værdigt. Indhold i forløb Forløbet tilrettelægges individuelt og indeholder flere af følgende tiltag: Grundlæggende undersøgelse Indledende screening hos neuropsykolog Indledende test i dansk og matematik Individuelle samtaler ved socialrådgiver 3

5 Individuelle samtaler ved neuropsykolog/psykolog Individuelle samtaler ved fysioterapeut Individuelle samtaler ved virksomhedskonsulent Afklaring/arbejdsprøvning på HKI s interne værksteder Psykoedukation - selvindsigt og handicapforståelse Gruppebaseret træning i kompenserende teknikker ift. tilbagevenden til arbejdsmarkedet Fysioterapi - holdtræning samt gruppebaseret undervisning Temaundervisning Virksomhedspraktik Arbejdspladsfastholdelse Grundlæggende undersøgelse Et tværfagligt team definerer indsatsområder mod borgerens tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Borgeren vil i løbet af de første to til tre uger have samtaler med socialrådgiver, neuropsykolog, fysioterapeut, speciallærer, virksomhedskonsulent og værkstedspersonale. Hertil kommer den begyndende træning/genoptræning med fysioterapeut og afklaring af it-funktionsniveau og behovet for it-hjælpemidler. Alle mål, delmål og indsatsområder samles af socialrådgiveren og udmøntes i en individuel handleplan. Derefter vil der igennem forløbet på HKI blive vekslet mellem individuel vejledning og træning samt holdbaseret undervisnineg, vejledning og træning. Tilrettelæggelsen tager udgangspunkt i mål og delmål for den enkelte borger mod tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Individuelle samtaler ved socialrådgiver De løbende samtaler med socialrådgiver har til formål at sikre: At borgeren har de bedste forudsætninger for progression At de udfordringer, vi stiller, er afmålt i forhold til de ressourcer, der er til rådighed At sammensætningen af de forskellige tilbud giver mening for den enkelte borger At vi ikke kræver for meget ikke kræver for lidt Desuden vil socialrådgiveren i samtaleforløbet fokusere på de små positive skridt i afprøvningen på værkstederne/i den eksterne praktik, således at vi kan bygge videre på det, der fungerer, og gøre mere af det. De løbende samtaler skal endvidere anvendes til at indsamle borgerens oplevelse af afprøvningen og progressionen i forløbet, således at dette kan fremgå i den afsluttende erklæring til kommunen. Individuelle samtaler ved neuropsykolog/psykolog Formålet med forløbet er: At give den enkelte større erkendelse af den senerhvervet hjerneskade og konsekvensen af denne for at sikre, at fremtidige mål fastlægges efter så realistiske forudsætninger så muligt At støtte borgeren og motivere vedkommende til at se og arbejde med konkrete mestringsstrategier i forhold til problemer og livssituation At arbejde med svære bekymringer om sig selv og/eller sin situation, f.eks. angsten for en ny blodprop, hjerneblødning eller ulykke 4

6 At bevidstgøre og udfordre borgerens kognitive el. tankemæssige mestringsstrategier, dvs. hvordan borgeren tænker om problemer og løsninger herpå At screene/udrede for en evt. depression og henvise til eventuel relevant behandling, herunder eks. samtaleterapi eller medikamentel behandling At undersøge den enkelte borgers ressourcer, udviklingsmuligheder og barrierer i forhold til at komme i arbejde igen At undersøge borgerens tidligere succeser og arbejde med dennes positive erfaringer, således at nye hensigtsmæssige tiltag eller ændringer i vedkommendes liv synliggøres Tilgangen er baseret på kognitiv adfærdsterapi, hvor der tages udgangspunkt i samspillet mellem tanker, følelser, adfærd og kropsfornemmelser. Her påpeges uhensigtsmæssige og destruktive handlinger/tanker og alternative og mere hensigtsmæssige tanker/handlinger undersøges og bringes i spil. Derudover bruges redskaber fra den løsningsfokuserede metode, den motiverende samtale, KAT og ACT. Træning Samtaleforløbet vil foruden tilbuddet om følelsesmæssig bearbejdning kontinuerligt rumme et træningsaspekt. Træningen vil overvejende være fokuseret på udvikling af nye strategier, samt at øge indsigten i hjerneskadens konsekvenser gennem feedback og selvvurdering. Forløbet vil kun i mindre udstrækning være rettet mod genoptræning af de underliggende funktionsnedsættelser som opmærksomhed, informationsbearbejdning og visuel forarbejdning. Der lægges op til en arbejdsform, hvor borgeren og neuropsykologen samarbejder om systematisk at blive klogere på, hvordan borgerens kan klare hverdagens forskelligartede opgaver og situationer til størst mulige glæde og tilfredshed. Træningen vil gøre brug af SMART-mål, som er et effektivt redskab til at opnå et af de vigtigste overordnede mål for det neuropsykologiske forløb; at den enkelte borger gradvist udvikler sin erkendelse af sine erhvervede vanskeligheder og konsekvenserne af disse for fremtiden. Træningen vil tage udgangspunkt i de konkrete vanskeligheder, som viser sig, hvor ud fra borgeren og neuropsykologen i fællesskab opstiller et antal operationelle, realistiske og evaluerbare mål og delmål, som borgeren finder motiverende og meningsfulde set i sammenhæng med sin samlede livssituation. I begyndelsen afprøves de nye strategier i træningssammenhængens trygge og afgrænsede kontekst for umiddelbart derefter gradvist at søge strategierne afprøvet og overført til det virkelige liv derhjemme og på arbejdspladsen. I det omfang, som skønnes muligt, gives hjemmeopgaver af praktisk karakter for at støtte borgeren til i videst mulige omfang at tage ansvar for sin videre udvikling. Individuelle samtaler ved fysioterapeut Individuelle konsultationer kan bestå af en eller flere af nedenstående elementer alt efter behov: Udarbejdelse af individuelt træningsprogram og/eller øvelser til brug hjemme. Træningen tager udgangspunkt i, hvilket funktionsniveau borgeren skal have for at kunne bestride sit nuværende eller et kommende arbejde. Skal borgeren f.eks. kunne gå på trapper, inddrages træning på trapper. En afklarende samtale med fokus på afklaring af muligheder og ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet, herunder evt. brug af hjælpemidler. Individuel træning under vejledning af fysioterapeut, hvis borgeren ikke evner at træne på egen hånd. 5

7 Ergonomisk vejledning på HKI's interne værksteder/virksomheder. Her klædes borgeren så vidt muligt på til selv at kunne identificere ergonomiske problemstillinger og dernæst selv indstille bord, stol etc. Desuden vejledes i, hvor borgeren fremover kan søge råd og vejledning. Evaluering af hvordan borgeren tackler opgaverne ude på egen arbejdsplads. Formålet er, at afklare om vedkommende formår at implementere den ergonomiske vejledning samt fysisk evner at varetage arbejdsopgaverne. Har borgeren brug for yderligere sparring og vejledning ydes denne. Derved skabes de bedste muligheder for at bevare arbejdsevnen samt forebygge smerter og evt. unødigt slid på kroppen. Der fokuseres generelt på borgerens ressourcer bl.a. ved at finde alternative arbejdsstillinger og arbejdsgange evt. med brug af hjælpemidler. Således borgeren i bedste fald kan vende tilbage til sine tidligere arbejdsfunktioner. Hvis dette ikke er muligt, forsøges afklaret, hvilke arbejdsfunktioner vedkommende kan udføre og om en tilknytning til arbejdspladsen kan bevares evt. via. omplacering. Individuelle samtaler ved virksomhedskonsulent Borgeren kan blive tilbudt samtaler med en virksomhedskonsulent om mulighederne på arbejdsmarkedet. Det afdækkes hvilke fagområder, der vurderes som værende realistiske i forhold til det aktuelle arbejdsmarked. Dette gøres på baggrund af borgerens erhvervsmæssige erfaringer samt fysiske og psykiske helbredssituation. Virksomhedskonsulenten vil i samarbejde med det tværfaglige team således sikre en realistisk tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Afklaring/arbejdsprøvning på HKI s interne værksteder Som en del af borgerens forløb vil HKI anvende de interne ordreproducerende virksomheder/værksteder, alternativt ekstern praktik eller en kombination, såfremt det vurderes relevant for den enkelte borger. Værkstederne vil blive anvendt til træning, indøvning af kompenserende strategier, opkvalificering af borgeren samt til at afklare funktionsevnen. Al aktivitet på værkstederne vil ske med udgangspunkt i aftalte mål og delmål fra borgerens individuelle handleplan. Neuropsykolog, fysioterapeut og socialrådgiveren vil før, under og efter forløbene på værkstedet vejlede og rådgive værkstedsmedarbejderne, så de altid er opdateret på opgaven og kan tilrettelægge og tilpasse arbejdsprøvningen. Gennem arbejde på værkstederne får borgeren mulighed for at gennemgå en specifik afklaring i et realistisk arbejdsmiljø, hvor der tages hensyn til den enkelte borger fx i form af gentagende instruktion, enkle arbejdsopgaver og visuel instruktion. HKI vil primært anvende følgende virksomheder/værksteder: It- og kontorcenteret Ergonomisk testcenter (der kan tage højde for de fysiske begrænsninger) Grafiskværksted Kantinen Snedkerværkstedet Mulitiværksted/kreativt værksted Metalværkstedet Montageværksted 6

8 Såfremt det er vanskeligt for en borger at finde motivationen på en af ovenstående, kan nedenstående værksteder bringes i spil: Cykelværksted m/ butik Finmekanisk værksted Malerværksted (bygningsmaler) Skomagerværksted Psykoedukation selvindsigt og handicapforståelse Psykoedukation er et gruppebaseret undervisningsforløb om hjerneskade og dennes betydning for en tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Holdundervisningens formål er at give borgeren indsigt i, hvad der sker, når man får en hjerneskade, samt hvilke muligheder der er for at blive på arbejdsmarkedet. Desuden kan gruppen bruges til at dele den frygt/angst, man måtte have for at skulle tilbage på arbejdsmarkedet på evt. ændrede vilkår og med forandret personlighed. Emner der vil blive taget op: Kend din hjerne. Undervisning i hjernens opbygning og funktion, hvor det er formålet at borgerne får forståelse for, hvorfor følgerne af en hjerneskade medfører forskellige specifikke vanskeligheder. Undervisning i forskellige skadestyper, herunder hjerneblødninger, blodpropper og traumatiske hjerneskader Undervisning i restitutionskurven, som illustrerer det typiske forløb efter hjerneskaden Undervisning i hvordan risikoen for nye blodpropper eller hjerneblødninger kan minimeres Der undervises og vejledes ligeledes i kompensationsstrategier om fx planlægning, hukommelse og overblik. Der arbejdes skiftevis med oplæg, mindre opgaver og diskussioner, hvilket medvirker til, at borgerne involveres aktivt og tager ejerskab for deres situation. Gruppebaseret træning i kompenserende teknikker ift. tilbagevenden til arbejdsmarkedet Langt de fleste oplever varige kognitive vanskeligheder efter en hjerneskade. Dette medfører behov for at lære nye måder at klare opgaver på. Borgerne vil bl.a. blive undervist i: Anvendelse af kalender, mobiltelefonkalender, smarphone, timetimer og ugeskemaer på whiteboard Anvendelse af notesbog At prioritere flere opgaver, så de vigtigste løses først At nedbryde overvældende opgaver i overskuelige dele Systematisk problemløsning At minimere distraherende tanker At minimere distraktion fra omgivelserne At håndtere træthed At håndtere belastning af opmærksomheden i sociale sammenhænge 7

9 Tilgangen er baseret på den kognitive tilgang, hvor der fokuseres på at motivere borgeren til at gøre mere af det, der virker for den enkelte. Der anvendes en grundlæggende anerkendende og støttende tilgang, og derudover inddrages elementer af KAT (Kognitiv AdfærdsTerapi)/coaching og ACT - Acceptance and Commitment Therapy 1. I samarbejdet mellem psykolog og socialrådgiver afstemmes metoderne løbende, så de tilpasses den enkeltes borgers funktionsniveau. Vi oplever stor effekt af undervisning på holdforløb i flere af vores tilbud, herunder Den Særlige Tilbudspakke, forløb for sygemeldte borgere, Kombinationspakken og i forløb for borgere med kroniske smerter. Vi vil derfor anvende holdforløb til borgerne med senerhvervet hjerneskade. Fysioterapi - holdtræning samt gruppebaseret undervisning I borgerens forløb kan der indgå individuel og/eller holdbaseret vejledning og træning med HKI s fysioterapeuter. Der vil blive arbejdet med målsætningsskemaer, således at HKI kan dokumentere de konkrete mål og delmål samt anvende dem løbende i det tværfaglige hjerneskadeteam mhp. at evaluere på den enkelte borgers fremskridt. Træningen vil foregå i HKI s træningslokale med konditions- og styrketræningsmaskiner samt frie håndvægte, måtter, bolde, elastikker etc. Som udgangspunkt vil borgere med lettere træningsbehov blive tilbudt holdbaseret undervisning. Individuel træning og vejledning vil primært være forbeholdt borgere, hvor det vurderes, mest hensigtsmæssigt at kontakten er én til én. Ved at tage udgangspunkt i borgerens aktuelle fysiske og psykiske ressourcer skabes de optimale forudsætninger for progression. Fysioterapeuterne vil, når det skønnes relevant, anvende specifikke tests til måling af træningseffekten. Dette med udgangspunkt i hvilke opgaver borgeren skal kunne magte på arbejdsmarkedet. Der vil desuden blive anvendt tests i de tilfælde, hvor de kan øge borgerens motivation. Holdtræning Der tilbydes 1-3 timers ugentlig træning med udgangspunkt i et individuelt tilrettelagt træningsprogram Har borgeren en aktuel træningsplan, som vedkommende har med fra nyligt afsluttet genoptræningsforløb, tages der udgangspunkt i denne. Fokus vil være på, hvad borgeren fysisk skal kunne magte ved tilbagevenden til arbejdsmarkedet, samt hvilken træningsindsats det kræver at nå dette mål. Gruppebaseret undervisning Formålet er at bevidstgøre borgerne om hensigtsmæssige arbejdsstillinger samt de fysiske konsekvenser af dårligt tilrettelagte arbejdsopgaver. Denne viden bruger fysioterapeuterne i en konstruktiv dialog med borgerne med henblik på at skabe forandringer i arbejdsgange på borgernes arbejdspladser. Desuden drøftes forebyggende tiltag, herunder træning og hjælpemidler. Følgende vil indgå: Undervisning i relevant anatomi og fysiologi. Ergonomisk vejledning: Hvordan forebygges eller nedbringes fysiske gener via hensigtsmæssige arbejdsstillinger. Undervisning i motion og livsstil. 1 ACT er en accept- og eksponeringsbaseret behandlingsform, som er forankret i den nyeste psykologiske forskning. Med ACT arbejdes der hen imod at udvikle psykologisk fleksibilitet, så man bliver i stand til at udleve vigtige personlige værdier frem for at befinde sig i en uendelig kamp mod sine egne negative tanker, følelser og kropslige fornemmelser. 8

10 Mulighederne for fysisk træning i borgerens lokalområde i fremtiden. Temaundervisning HKI tilbyder temaundervisning for de borgere, hvor det vurderes som relevant for deres forløb. Temaundervisningen giver borgeren relevant viden om specifikke emner til brug på arbejdsmarkedet samt i privatlivet. Virksomhedspraktik Som udgangspunkt starter alle borgere på HKI s interne værksteder med henblik på at afklare ressourcer og barrierer i forhold til fx mødestabilitet, arbejdstempo, pausebehov, motivation, faglige kvalifikationer, overblik, hukommelse og effektiv arbejdstid. Ligeledes afklares eventuelle skånehensyn, som der skal tages hensyn til ved påbegyndelsen af en ekstern praktik. Ved etablering af ekstern praktik tages der udgangspunkt i de observationer, værkstederne har gjort, sammenholdt med de ønsker, den enkelte borger og kommune måtte have. Ovenstående model sikrer, at vi har et udgangspunkt for det rigtige match imellem borgeren og en ekstern virksomhed allerede første gang. Socialrådgiveren vil have et tæt samarbejde med praktikstedet og sikre, at de nødvendige observationer foretages. Der vil endvidere være mulighed for, at både neuropsykolog og fysioterapeut besøger arbejdspladsen for at bidrage med deres faglige input i forhold til fx sikring af arbejdsstillinger, afdækning af arbejdsfunktioner, vejledning af kollegaer om grundlæggende viden om hjerneskade, kommunikationsstrategier, planlægning og struktur af arbejdsdag. Arbejdspladsfastholdelse Under forløbet vil HKI, i de tilfælde hvor borgeren har en arbejdsgiver, holde en tæt og proaktiv kontakt til borgerens arbejdsplads. Socialrådgiveren fra HKI vil tidligt i forløbet tilbyde at deltage i en trepartssamtale og være behjælpelig med at udarbejde en fastholdelsesplan/tilbagevendingsplan gældende mellem arbejdsgiver og borger. HKI stiller sig til rådighed i forhold til at rådgive om omplacering på arbejdspladsen og ved behov vejlede om muligheden for at søge om relevante hjælpemidler, der kan øge sandsynligheden for en hel eller delvis raskmelding. HKI rådgiver ligeledes om muligheden for at indgå en 56 aftale, gøre brug af mentorordning og evt. gøre brug af muligheden for at få en personlig assistent. HKI s fysioterapeuter vil ved behov give ergonomisk vejledning på arbejdspladsen og rådgive arbejdsgiver og borgeren ift. relevante hjælpemidler samt hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet, der kan øge sandsynligheden for at borgeren fastholdes på arbejdspladsen. Supervision på arbejdspladsen Neuropsykolog, psykolog eller socialrådgiver kan varetage supervision på arbejdspladsen, hvor dette forventes at lette den sen hjerneskadedes (re-)integration og tilpasning til den konkrete opgaveløsning såvel som i arbejdspladsens sociale liv. It-anvendelse Anvendelse af it tænkes så vidt muligt ind i forløb på værksteder og i undervisning. Såfremt at borgeren kan profitere af it-hjælpemidler, eksempelvis Smartphone eller it-rygsæk, vil disse hjælpemidler blive en del af borgerens handleplan. Vi vil understøtte brugen af hjælpemidlerne, så borgeren vil bruge det som en kompenserende strategi. 9

11 Samarbejde med kommunen: Samarbejdet med kommunen er et meget centralt aspekt under hele forløbet på HKI. Allerede når borgeren er visiteret til forløb på HKI vil kommunen blive orienteret om, hvem der på HKI bliver både borgerens og kommunens kontakt person i det aktuelle forløb. Kontaktpersonen vil have en social faglig baggrund som socialrådgiver. For at sikre, at målet for forløbet på HKI opfylder kommunens forventninger vil der i visitationspapirerne skulle skrives kommunens konkrete formål med en afklaring på HKI. Herefter vil borgerens kontakt for forløbet på HKI efterfølgende, og i borgerens første uge, beskrive hvordan man forventer med de forskellige tiltag, at opfylde kommunens forventninger sammenlagt med de ønsker borgeren har for det individuelle forløb. Den individuelle handleplan, hvor mål og delmål fremgår, vil være til rådighed for både kommune og borgere. Ved tydeligt at beskrive mål og delmål, får vi et dynamisk arbejdsværktøj der kan anvendes af samtlige tværfaglige fagpersoner (rehabiliteringsteamet) på HKI som tilsammen kan sikre det endelige mål. Kommunen vil modtage midtvejsstatus som indeholder: Formål med forløbet defineret af kommunen Beskrivelse af delmål Status fra samtlige tværfaglige fag-personer fra rehabiliteringsteamet Beskrivelse af det videre forløb frem til afslutning Kommunen vil endvidere modtage afsluttende erklæring fra borgerens kontaktperson på HKI, senest 14 dage, efter afslutning af forløb på HKI. Såfremt kommunen har behov for denne erklæring tidligere, kan dette aftales individuelt. I den afsluttende erklæring kan følgende områder være beskrevet: Den afsluttende erklæring vil som udgangspunkt tage afsæt i ressourceprofilens punkter med fokus på det der er observeret under forløbet på HKI og udfærdiget af det socialfaglige personale på HKI, men med beskrivelser fra samtlige involverede fag personer fra rehabiliteringsteamet. Den afsluttende erklæring vil i konklusionen beskrive de ressourcer og barrierer, der er observeret i forhold til tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Henvendelse og visitation Kommunen henvender sig enten telefonisk eller via mail og bestiller en visitationssamtale. Ved booking fra andre kommuner end København, afgives der bestilling til Hans Knudsen Instituttet med angivelse af borgerens navn, adresse, cpr.nr., kopi af arbejdsevnejournal/ressourceprofil og evt. andre relevante akter. Henvendelser kan rettes til Susanne Frank Glück, socialrådgiver/leder af HKI Hjerneskaderehabilitering, Bestillinger fra Københavns Kommune sker via udbudsportalen via +K98 Den særlige tilbudspakke, tilbuds ID , 16 uger, 25 timer. 10

12 Start på forløb og slut på forløb Forløbet har en varighed på op til 16 uger med mulighed for forlængelse. Der er løbende optag. Der kan indskrives op til 12 borgere ad gangen pr. hold. Alle borgere tildeles en fast kontaktperson, som fungerer som forløbstovholder og kontakt til kommunen. Gruppen af borgere med senerhvervet hjerneskade er ofte præget af udtalt træthed, og det planlægges derfor individuelt hvorledes mødetiden skal tilrettelægges, så borgeren gennem hele forløbet udviser størst mulig progression. Antallet af fremmødedage på HKI kan tilrettelægges individuelt, og træning i fitnesscenter i lokalområde og andre tiltag relevant for rehabilitering vil kunne tælle som fremmøde for borgeren og vil blive indarbejdet i den endelige ugeplan. Forløbsindhold og koordination internt / eksternt Tidsplan Visitationsforløb Koordineringsarbejde HKI (internt) og samarbejde mellem HKI og kommune/bestiller Henvendelse fra kommunen / bestiller vedr. ny borger. Der fremsendes relevante lægelige akter til HKI. Inden 7 Indkaldelse til visitationssamtale dage 5-10 dage efter visitationssamtalen Uge Forløbsindhold for borger Indkaldelse af borger til opstart af forløb 1-2 Grundlæggende undersøgelse Indledende screening hos neuropsykolog Indledende test i dansk og matematik Individuelle samtaler ved socialrådgiver Individuelle samtaler ved fysioterapeut Forslag at rehabiliteringsforløb fremsendes til kommunen / bestiller. Henvisning fra kommunen / bestiller Kopi til kommunen / bestiller Udfærdigelse af samtykke. Fremsendelse af handleplan til kommune / bestiller 3-16 Afklaring/arbejdsprøvning på HKI s Afholdelse af møder i det 11

13 interne værksteder Individuelle samtaler ved socialrådgiver Individuelle samtaler ved neuropsykolog/psykolog samt træning Individuelle samtaler ved fysioterapeut Individuelle samtaler ved virksomhedskonsulent Psykoedukation selvindsigt og handicapforståelse Gruppebaseret træning i kompenserende teknikker ift. tilbagevenden til arbejdsmarkedet Fysioterapi - holdtræning samt gruppebaseret undervisning Temaundervisning tværfaglige på HKI mindst en gang pr. måned. Orientering / drøftelser med kommune / bestiller ved ændringer eller justeringer i aktuelt forløb. Halvvejs i forløbet fremsendes en midtvejsstatus. 17- forløbsafslutning Hertil kan komme: Virksomhedspraktik Arbejdspladsfastholdelse Supervision på arbejdspladsen Gennemgang af afsluttende erklæring Eventuelt afslutningsmøde med kommune / bestiller og eventuelt netværk Udfærdigelse af afsluttende erklæring og fremsendelse af denne til kommunen / bestiller. Der kan afholdes overleveringsmøde med kommune / bestiller og eventuelt tilhørende netværk. Indkaldelse af borger til gennemgang af afsluttende erklæring. 12

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Alle har ret til et arbejdsliv Beskæftigelsesrettet hjerneskaderehabilitering

Alle har ret til et arbejdsliv Beskæftigelsesrettet hjerneskaderehabilitering Alle har ret til et arbejdsliv Beskæftigelsesrettet hjerneskaderehabilitering Når livet slår en kolbøtte Det har været et langt sejt træk, men jeg er på rette vej - og det havde jeg ikke været uden HKI

Læs mere

I det følgende beskrives kvalitetsstandarden for tilbudet arbejdsprøvning ved Revacenter Horsens.

I det følgende beskrives kvalitetsstandarden for tilbudet arbejdsprøvning ved Revacenter Horsens. I det følgende beskrives kvalitetsstandarden for tilbudet arbejdsprøvning ved Revacenter Horsens. Formålet med standarden er todelt: For det første ønsker vi at ensrette standarden for vores tilbud og

Læs mere

Tilbage til arbejdsmarkedet med en hjernerystelse der varer ved. afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger

Tilbage til arbejdsmarkedet med en hjernerystelse der varer ved. afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger Tilbage til arbejdsmarkedet med en hjernerystelse der varer ved afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger Afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger Omkring

Læs mere

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet BILAG 1 Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet Målgruppen Målgruppen består af personer i alderen 18 til 65 år, som pga. senhjerneskade har ret og pligt til et tilbud efter Lov

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage!

Projekt. Aktive hurtigere tilbage! Projekt Aktive hurtigere tilbage! Mbs 26. august 2009 Projektet er landsdækkende og løber fra januar 2009 til september 2009. Alle borgere født i ulige år er omfattet af følgende aktiviteter: Ugentlig

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentrets Intensive Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

Arbejdsrehabilitering til Hjerneskadede d. 18. juni 2015 Hjerneskadecentret - Bomi

Arbejdsrehabilitering til Hjerneskadede d. 18. juni 2015 Hjerneskadecentret - Bomi Arbejdsrehabilitering til Hjerneskadede d. 18. juni 2015 Hjerneskadecentret - Bomi Lis Damsbo, ergoterapeut Program Hvordan er vores forløb opbygget Hvad er speciel for de unge Den tværfaglige tilgang

Læs mere

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB Tilbudskatalog til kommuner Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 6 Særligt ved henvisning fra Jobcenter Aalborg... 6 Pris... 6 Kontakt... 7 Beskrivelse af

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Projekt Erhvervsafklaring af borgere med en psykisk lidelse

Projekt Erhvervsafklaring af borgere med en psykisk lidelse Projekt Erhvervsafklaring af borgere med en psykisk lidelse Indholdsfortegnelse Hvad tilbyder vi?... Hvem?... Projektets formål og indhold... Aktiviteter... Visitation... Varighed... Værksteder, uddannelser

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED

EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED En undersøgelse af effekten af et rehabiliteringsforløb for personer, der lider af postcommotionelt syndrom Projektet er gennemført i perioden 1. januar 2012 19. august

Læs mere

Projekt Erhvervsafklaring af borgere med en psykisk lidelse

Projekt Erhvervsafklaring af borgere med en psykisk lidelse Projekt Erhvervsafklaring af borgere med en psykisk lidelse Hvad tilbyder vi? HKI har fået Europæisk Socialfonds midler til projektet Erhvervsafklaring af borgere med en psykisk lidelse. Vi gennemfører

Læs mere

Henvendelse. Jobcenter Socialforvaltning Hjerneskadekoordinator Kommunale terapeuter Pårørende Egen læge

Henvendelse. Jobcenter Socialforvaltning Hjerneskadekoordinator Kommunale terapeuter Pårørende Egen læge Henvendelse Jobcenter Socialforvaltning Hjerneskadekoordinator Kommunale terapeuter Pårørende Egen læge Forventningsafstemning Med den bevilligende instans, jobcenter eller socialforvaltning. Telefonsamtale

Læs mere

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl.

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl. RESSOURCEFORLØB PÅ RCA Information for kommuner m.fl. Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 4 Opfølgning... 4 Pris... 4 Beskrivelse af indsatserne... 5 1. Mentorstøtte... 5 2. Socialfaglig vejledning...

Læs mere

Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade

Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade Skaden rammer En borger får typisk en hjerneskade ved en blodprop, en hjerneblødning eller et traume. Hospitalsindlæggelse På hospitalet

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Erhvervet hjerneskade og kommunikation jf. Lov om specialundervisning for voksne Politisk godkendt januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder

Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder 1 ERHVERVET HJERNESKADE Hvem er vi? I Kommunikationscentrets afdeling for erhvervet hjerneskade møder du talepædagoger/ audiologopæder, speciallærer samt neuropsykologer.

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam - En materialesamling Indhold 1. Identificerede målgrupper i forandringsteoriprojektet:... 3 2. Målgruppekarakteristikker... 4 3. Forandringsteorier...

Læs mere

ERHVERVET HJERNESKADE

ERHVERVET HJERNESKADE REHABILITERING AF BORGERE MED ERHVERVET HJERNESKADE VELFÆRD OG SUNDHED FOKUS PÅ HJERNESKADE I Horsens Kommune får ca. 90 voksne borgere årligt en hjerneskade heraf er ca. 50 borgere i den erhvervsaktive

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Daggenoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskade. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140

Kvalitetsstandard. for Daggenoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskade. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard for Daggenoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskade Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter serviceloven ( 86, stk. 1) ALBERTSLUND KOMMUNE 1 Formål med kvalitetsstandarden Albertslund Kommune skal mindst

Læs mere

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB Tilbudskatalog til kommuner Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 5 Særligt ved henvisning fra Jobcenter Aalborg... 5 Pris... 5 Kontakt... 6 Beskrivelse af

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Projektbeskrivelse light

Projektbeskrivelse light 1 Projektbeskrivelse light, MT juli 2010 Projektbeskrivelse light - til frontpersonale Rehabilitering i hverdagen Rehabilitering betyder at leve igen; at leve som vanligt. Hverdagsrehabilitering handler

Læs mere

Erhvervet hjerneskade

Erhvervet hjerneskade Forår 2016 Erhvervet hjerneskade CSV Voksenspecialundervisning 2 CSV tilbyder undervisning til voksne med erhvervet hjerneskade efter: hjerneblødning blodprop arbejdsskade trafikskade hjernerystelse eller

Læs mere

Beskæftigelsesrettet rehabilitering 2014. Den nye tværfaglighed. april 2014/ Eva Holum

Beskæftigelsesrettet rehabilitering 2014. Den nye tværfaglighed. april 2014/ Eva Holum Beskæftigelsesrettet rehabilitering 2014 Den nye tværfaglighed april 2014/ Eva Holum Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den

Læs mere

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor Ansøgningskema Ansøger Come-Back ApS Adresse Falen 24 Post nr. / By 5000 Odense C Telefonnummer 28 10 80 53 Email Kontaktperson Projekttitel Projektresumé ms@come-back.dk Mette Stryhn Job- og sundhedsmentor

Læs mere

Status for sygedagpengeprojektet: Aktive hurtigere tilbage!

Status for sygedagpengeprojektet: Aktive hurtigere tilbage! Status for sygedagpengeprojektet: Aktive hurtigere tilbage! Projektet er landsdækkende og løber fra 1. januar 2009 til 31. august 2009. Alle borgere født i ulige år er omfattet af følgende aktiviteter:

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk. 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Sundhedsloven 140 Serviceloven 86 stk.1 Lov om specialundervisning 2014 2 of 5 Ydelse Ambulant tværfaglig

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Jobrettet ACT. En sund og holdbar vej i arbejdslivet. Læs om 4 forløbsdesign Mestring med ACT ACT Udvikling ACT coach Personligt ACT-forløb

Jobrettet ACT. En sund og holdbar vej i arbejdslivet. Læs om 4 forløbsdesign Mestring med ACT ACT Udvikling ACT coach Personligt ACT-forløb Jobrettet ACT En sund og holdbar vej i arbejdslivet Læs om 4 forløbsdesign Mestring med ACT ACT Udvikling ACT coach Personligt ACT-forløb Om Jobrettet ACT Jobrettet ACT er en optimal kombination. Forløbene

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncernservice December Indhold

Sygefraværspolitik for Koncernservice December Indhold Sygefraværspolitik for Koncernservice December 2009 Indhold Kapitel 1 1. Indledning... 2 Kapitel 2 2. Formål med sygefraværspolitikken... 2 Kapitel 3 3. Intentionen med sygefraværspolitikken... 2 Kapitel

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

Rehabiliteringscenter Strandgården. Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb

Rehabiliteringscenter Strandgården. Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb Rehabiliteringscenter Strandgården Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb Rehabiliteringscenter Strandgården Rehabiliteringscenter Strandgården tilbyder rehabilitering til personer, der

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Vi hjælper dig. > Samtale og undersøgelse og tilrettelæggelse af kursusforløb

Vi hjælper dig. > Samtale og undersøgelse og tilrettelæggelse af kursusforløb Vi hjælper dig Samtale og undersøgelse og tilrettelæggelse af kursusforløb Kursistcase: Søren, 34 år, blodprop i hjernen, har både praktiske, fysiske og kognitive vanskeligheder er efter genoptræning og

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Alle har ret til et arbejdsliv Sammen kan vi gøre en forskel

Alle har ret til et arbejdsliv Sammen kan vi gøre en forskel Alle har ret til et arbejdsliv Sammen kan vi gøre en forskel MØD HKI Alle har ret til et arbejdsliv, også dig Hos HKI hjælper vi mennesker, der har brug for en håndsrækning for at komme i arbejde. Nogle

Læs mere

Skema til udarbejdelse af praktikplan

Skema til udarbejdelse af praktikplan Bilag 2 Navn Tlf. nr.: VIA mail: Skema til udarbejdelse af praktikplan Hold: Praktikperiode: Praktikinstitution: Afdeling: Adresse: Tlf. nr.: Mail: Afdelingsleder: E-mail: Praktikvejleder: E-mail: Underviser:

Læs mere

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate Unge under 30 år uden, der er åbenlyst sparate Ved ikke unge der har behov for afklaring, motivation og forberedelse før svalg og start (åbenlyst sparate). 1) Unge, som har viden om skolelivet, men som

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION 1 og kan bedres helt op til et halvt år efter, og der kan være attakfrie perioder på uger, måneder eller år. Attakkerne efterlader sig spor i hjernen i form af såkaldte plak, som er betændelseslignende

Læs mere

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kvalitetsstandard Lov om Social Service 86 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1.1. Formål med lovgivningen Genoptræning

Læs mere

Lov om Social Service 103

Lov om Social Service 103 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 103 Beskyttet beskæftigelse Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden

Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden Kvalitet Borgeren i centrum Fokus på borgeren og økonomien Den daglige drift - maskinrummet Personaledelen Sund økonomi Klik på boblerne og læs

Læs mere

UDVIKLINGSHUSET TILBUDSOVERSIGT

UDVIKLINGSHUSET TILBUDSOVERSIGT UDVIKLINGSHUSET TILBUDSOVERSIGT Virksomhedsrettet tilbud/praktik Borgere med midlertidige eller varige begrænsninger. Afklaring af ressourcer og barrierer i forhold til Udvikling og vedligeholdelse af

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

Kerneydelser Reva Sønderborg

Kerneydelser Reva Sønderborg Kerneydelser Reva Sønderborg Reva Sønderborg Reva Sønderborg 1/12 Indholdsfortegnelse Henvisningsskema 2013... 3 Afklarende forløb - udviklingsmuligheder... 5 Udviklingsforløb... 6 Moduler... 7 Beskrivelse

Læs mere

som vurderes gennem motion og fysisk træning at kunne opnå bedre forudsætninger for at vende tilbage til arbejdsmarkedet

som vurderes gennem motion og fysisk træning at kunne opnå bedre forudsætninger for at vende tilbage til arbejdsmarkedet Bilag 2 Tilbudsbeskrivelser fra Jobcenter Viborgs tilbudsvifte. 4 nye tilbud hos Sports Club / Dit Studie ApS Tilbud nr. 1 Sports Club Basis, motion, motivation, fysisk træning - større fysisk og psykisk

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART I NORDDJURS KOMMUNE DU STÅR NU MED EN BROCHURE, DER BESKRIVER NORDDJURS KOMMUNES INDSATS I FORHOLD TIL ERHVERVET HJERNESKADE. VI VIL I NORDDJURS KOMMUNE

Læs mere

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation Fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode UCL om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og leder bliver enige om at lave en plan, så udarbejder

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk. 1 1 Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune Lovgrundlag

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning

Kvalitetsstandard for Genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Genoptræning Serviceloven 86 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Udbredelse af lænderygsmerter og omkostninger Sundhedsprofilen (Hvordan har du det 2010) viser, at muskel-skeletsygdomme er den mest udbredte lidelse i

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Dagens emne Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Præsentation Malene Stærmose 49 år Uddannet socialrådgiver og coach Arbejdet i kommuner og faglig organisation siden 1993 til min ansættelse i Hjerteforeningen

Læs mere

Konference om hjernerystelser 12. maj 2015

Konference om hjernerystelser 12. maj 2015 Konference om hjernerystelser 12. maj 2015 HKI - Hans Knudsen Instituttet HKI har arbejdet med aktiv socialhjælp siden 1872 HKI er en officielt registreret som socialøkonomisk virksomhed, der drives som

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

Fjordstjernen leverer hverdagsrehabilitering og den mere intensive rehabilitering.

Fjordstjernen leverer hverdagsrehabilitering og den mere intensive rehabilitering. Fjordstjernen leverer hverdagsrehabilitering og den mere intensive rehabilitering. Fjordstjernen leverer hverdagsrehabilitering og den mere intensive rehabilitering Definition Rehabilitering er en målrettet

Læs mere

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats.

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Projekt: Hurtigere afklaring af sygemeldte med bevægeapparatslidelser og et tilbud om behandling I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 28 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Citat

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelser Ambulant flerfaglig genoptræning til

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

april 7 Unge forløbet CAB Center for Afklaring og Beskæftigelse

april 7 Unge forløbet CAB Center for Afklaring og Beskæftigelse april 7 Unge forløbet 2015 CAB Center for Afklaring og Beskæftigelse Målgruppe: Unge aktivitetsparate under 30 år 2.13 Formålet med forløbet er: Det, der arbejdes med i ungeforløbet, har overskriften Hjælp

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Skagen Skipperskoles sygefraværspolitik. Skagen Skipperskoles sygdomspolitik er et sæt "spilleregler" for, hvordan ledelsen og medarbejderne i fællesskab og i praksis forebygger

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Fleksjob Reglerne for fleksjob Antallet af fleksjob og ventelisten til fleksjob i

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Information om kognitive vanskeligheder

Information om kognitive vanskeligheder Information om kognitive vanskeligheder 1 ERHVERVET HJERNESKADE En erhvervet hjerneskade medfører for de fleste en ændret livssituation. Det gælder for den ramte, og det gælder for de pårørende. Denne

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Lovgrundlag Modtager af indsatsområdet Formål Retningsgivende mål Hvad indeholder indsatsområdet Lov om Social Service december

Læs mere

Kvalitetssikring. Måling 1: Opstart på Integro. Er du: Gift Samlevende Enlig. Blev der under samtalen taget hensyn til dig og vist dig respekt?

Kvalitetssikring. Måling 1: Opstart på Integro. Er du: Gift Samlevende Enlig. Blev der under samtalen taget hensyn til dig og vist dig respekt? Kvalitetssikring Måling : Opstart på Integro Baggrund: Cpr. nummer: _ Køn: Kvinde Mand Er du: Gift Samlevende Enlig Hvor mange børn har du: Hvor længe har du været ledig inden for de sidste år? Har du

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Det handler om, på alle måder, at hjælpe dig tilbage til et godt og selvstændigt liv Du tilbydes hjælp til at få fritidsliv, familieliv og sociale

Læs mere

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Psykisk rehabilitering Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Undervisning Projektet er baseret på undervisning om psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse

Læs mere

Medindflydelse Ligeværd Arbejdsfællesskab Frivillighed Fokus på ressourcer

Medindflydelse Ligeværd Arbejdsfællesskab Frivillighed Fokus på ressourcer Satspuljemidler 2010 kr. afsat midler til etablering af Arbejdsrehabiliteringsklubber for voksne med erhvervet hjerneskade Ålborg, Hjørring, Lolland, Slagelse og Odense bevilget midler til etablering,

Læs mere

GRAFISK PENSION. Udvidelse af sundhedsforsikringen pr. 1. januar 2017

GRAFISK PENSION. Udvidelse af sundhedsforsikringen pr. 1. januar 2017 GRAFISK PENSION Udvidelse af sundhedsforsikringen pr. 1. januar 2017 Nye ydelser fra 2017 Sundhedstest og anbefaling (screeningsværktøj) Rådgivning ved sygefravær Guide i sundhedssystemet Indsats mod længerevarende

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere