HKI-hjerneskaderehabilitering Indholdsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HKI-hjerneskaderehabilitering Indholdsbeskrivelse"

Transkript

1 HKI-hjerneskaderehabilitering Indholdsbeskrivelse Hans Knudsen Instituttet Glentevej København NV CVR:

2 Indhold Baggrund... 2 Formål... 2 Målgruppe... 2 Visitationssamtale... 3 Individuel handleplan... 3 Indhold i forløb... 3 Grundlæggende undersøgelse... 4 Individuelle samtaler ved socialrådgiver... 4 Individuelle samtaler ved neuropsykolog/psykolog... 4 Træning... 5 Individuelle samtaler ved fysioterapeut... 5 Individuelle samtaler ved virksomhedskonsulent... 6 Afklaring/arbejdsprøvning på HKI s interne værksteder... 6 Psykoedukation selvindsigt og handicapforståelse... 7 Gruppebaseret træning i kompenserende teknikker ift. tilbagevenden til arbejdsmarkedet... 7 Fysioterapi - holdtræning samt gruppebaseret undervisning... 8 Holdtræning... 8 Gruppebaseret undervisning... 8 Temaundervisning... 9 Virksomhedspraktik... 9 Arbejdspladsfastholdelse... 9 Supervision på arbejdspladsen... 9 It-anvendelse... 9 Samarbejde med kommunen: Henvendelse og visitation Start på forløb og slut på forløb Forløbsindhold og koordination internt / eksternt

3 Baggrund At blive ramt af en hjerneskade medfører ofte tab af evner, sorg og krise. På trods af at de fleste borgere oplever signifikant bedring af de kognitive funktioner i løbet af de første måneder, oplever langt de fleste, at de ikke genvinder deres hidtidige funktionsniveau og derfor må indstille sig på et liv efter hjerneskaden med varige kognitive- og fysiske funktionsnedsættelser. Dette giver anledning til behov for nyorientering med udgangspunkt i personens bevarede ressourcer. Hans Knudsen Instituttet (herefter HKI) har gennem længere tid oplevet en stigende efterspørgsel på et tværfagligt forløb for borgere med senerhvervet hjerneskade, hvor formålet er at støtte den unge og voksne i at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Et forløb hvor det primære fokus er afdækning af borgerens ressourcer ift. arbejdsmarkedet, men hvor der også er indarbejdet vigtige delelementer såsom fysioterapi og træning i kompenserende teknikker ift. at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Vi har valgt at udnytte den allerede eksisterende viden på HKI i et målrettet tilbud til senhjerneskadede. Formål Tilbuddet gives som et individuelt tilrettelagt forløb med det formål at afklare, i hvilket omfang en tilbagevenden til arbejdsmarkedet er mulig. Udgangspunktet for arbejdet med borgeren er dennes aktuelle arbejdsmæssige situation sammenholdt med den ændrede helbredstilstand. Desuden vil der under forløbet blive arbejdet med den enkeltes selvforståelse og naturlige sorg krise reaktion set i forhold til den fremtidige beskæftigelsestilknytning. Borgeren vil kunne få støtte til at se på de ressourcer (kompetencer), der fortsat er bevarede samt vejledning i kompensationsstrategier, som kan anvendes på arbejdsmarkedet. Målgruppe Målgruppen er unge og voksne med senerhvervet hjerneskade samt borgere med eftervirkninger fra hjernerystelse, som har behov for en tværfaglig indsats, der afdækker mulighederne ift.: Nuværende arbejdsplads/job Det ordinære arbejdsmarkedet, evt. via et brancheskift Virksomhedsrevalidering og uddannelsesrevalidering Ansættelse på fleksjob Førtidspension / skånejob Og/eller opkvalificering/efteruddannelse. Indsatsen målrettes personer med følger af senerhvervet hjerneskade i let til moderat grad i følgende aldersgrupper: år år 50+ 2

4 Det er en forudsætning for deltagelse, at borgeren ikke har progredierende lidelse, afasi i moderat til svær grad, aggressiv adfærd eller personlighedsforstyrrelser. Det er også en forudsætning for deltagelse at man behersker danskkundskaber på et niveau, der gør det muligt at forstå og gøre sig forståelig i samtale og i gruppesammenhænge. Forløbet er individuelt tilrettelagt, således at der tages hensyn til den enkelte borgers livssituation, men der skabes muligheder for at lave grupperinger på tværs af alder, baggrund, livsomstændigheder og fremadrettede perspektiver. Visitationssamtale Samtalen afholdes af en socialrådgiver, der efterfølgende vil være borgerens primære kontaktperson, en neuropsykolog samt eventuelt deltagelse af pårørende og kommunes hjerneskadekoordinator. Visitationssamtalen på HKI er en screeningssamtale, hvor vi sammenholder borgerens specifikke vanskeligheder, lidelser, den sundhedsfaglige plan/genoptræningsplanen med de tiltag, som HKI s tilbud indeholder. Visitationssamtalen skal afdække, om det fremadrettede forløb er foreneligt med borgerens helbredsmæssige situation, selvstændighedsniveau samt mål med forløbet. Forud for samtalen har HKI fået fremsendt relevante lægelige akter samt øvrige oplysninger om borgeren, så det mest optimale udgangspunkt for samtale og forløbstilrettelæggelse foreligger. Borgeren vil under samtalen blive grundigt orienteret om betingelser, formålet med og indholdet i forløbet. Efter samtale fremsender HKI forslag til rehabiliteringsforløb til hjerneskadekoordinator eller relevant kontaktperson. Individuel handleplan Vores styringsredskab for forløbet vil være en individuel handleplan, der tydeliggør mål og delmål for forløbet. Handleplanen indeholder desuden et ugeskema til borgeren, hvor alle dage er visualiseret. Det vil fremgå af handleplanen, hvilke af HKI s medarbejdere der har ansvar for de enkelte tiltag. Tiltagene udmøntes i handlemål, opgavespecifikation og deadlines. Den individuelle handleplan skal sikre god koordination om den indsats, der skal ydes omkring borgeren fysisk, psykisk, kognitivt og socialt. Socialrådgiveren, der er borgerens gennemgående kontaktperson på HKI og primær kontakt til hjerneskadekoordinatoren/sagsbehandleren i kommunen, har det overordnede ansvar for at sikre, at planerne efterleves og at relevant dokumentation samles. Det er HKI s ansvar, at den individuelle handleplan giver mening for alle relevante parter og understøtter den enkelte borger i at komme tilbage på arbejdsmarkedet, idet borgeren oplever forløbet på HKI som meningsfuldt, udviklende og værdigt. Indhold i forløb Forløbet tilrettelægges individuelt og indeholder flere af følgende tiltag: Grundlæggende undersøgelse Indledende screening hos neuropsykolog Indledende test i dansk og matematik Individuelle samtaler ved socialrådgiver 3

5 Individuelle samtaler ved neuropsykolog/psykolog Individuelle samtaler ved fysioterapeut Individuelle samtaler ved virksomhedskonsulent Afklaring/arbejdsprøvning på HKI s interne værksteder Psykoedukation - selvindsigt og handicapforståelse Gruppebaseret træning i kompenserende teknikker ift. tilbagevenden til arbejdsmarkedet Fysioterapi - holdtræning samt gruppebaseret undervisning Temaundervisning Virksomhedspraktik Arbejdspladsfastholdelse Grundlæggende undersøgelse Et tværfagligt team definerer indsatsområder mod borgerens tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Borgeren vil i løbet af de første to til tre uger have samtaler med socialrådgiver, neuropsykolog, fysioterapeut, speciallærer, virksomhedskonsulent og værkstedspersonale. Hertil kommer den begyndende træning/genoptræning med fysioterapeut og afklaring af it-funktionsniveau og behovet for it-hjælpemidler. Alle mål, delmål og indsatsområder samles af socialrådgiveren og udmøntes i en individuel handleplan. Derefter vil der igennem forløbet på HKI blive vekslet mellem individuel vejledning og træning samt holdbaseret undervisnineg, vejledning og træning. Tilrettelæggelsen tager udgangspunkt i mål og delmål for den enkelte borger mod tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Individuelle samtaler ved socialrådgiver De løbende samtaler med socialrådgiver har til formål at sikre: At borgeren har de bedste forudsætninger for progression At de udfordringer, vi stiller, er afmålt i forhold til de ressourcer, der er til rådighed At sammensætningen af de forskellige tilbud giver mening for den enkelte borger At vi ikke kræver for meget ikke kræver for lidt Desuden vil socialrådgiveren i samtaleforløbet fokusere på de små positive skridt i afprøvningen på værkstederne/i den eksterne praktik, således at vi kan bygge videre på det, der fungerer, og gøre mere af det. De løbende samtaler skal endvidere anvendes til at indsamle borgerens oplevelse af afprøvningen og progressionen i forløbet, således at dette kan fremgå i den afsluttende erklæring til kommunen. Individuelle samtaler ved neuropsykolog/psykolog Formålet med forløbet er: At give den enkelte større erkendelse af den senerhvervet hjerneskade og konsekvensen af denne for at sikre, at fremtidige mål fastlægges efter så realistiske forudsætninger så muligt At støtte borgeren og motivere vedkommende til at se og arbejde med konkrete mestringsstrategier i forhold til problemer og livssituation At arbejde med svære bekymringer om sig selv og/eller sin situation, f.eks. angsten for en ny blodprop, hjerneblødning eller ulykke 4

6 At bevidstgøre og udfordre borgerens kognitive el. tankemæssige mestringsstrategier, dvs. hvordan borgeren tænker om problemer og løsninger herpå At screene/udrede for en evt. depression og henvise til eventuel relevant behandling, herunder eks. samtaleterapi eller medikamentel behandling At undersøge den enkelte borgers ressourcer, udviklingsmuligheder og barrierer i forhold til at komme i arbejde igen At undersøge borgerens tidligere succeser og arbejde med dennes positive erfaringer, således at nye hensigtsmæssige tiltag eller ændringer i vedkommendes liv synliggøres Tilgangen er baseret på kognitiv adfærdsterapi, hvor der tages udgangspunkt i samspillet mellem tanker, følelser, adfærd og kropsfornemmelser. Her påpeges uhensigtsmæssige og destruktive handlinger/tanker og alternative og mere hensigtsmæssige tanker/handlinger undersøges og bringes i spil. Derudover bruges redskaber fra den løsningsfokuserede metode, den motiverende samtale, KAT og ACT. Træning Samtaleforløbet vil foruden tilbuddet om følelsesmæssig bearbejdning kontinuerligt rumme et træningsaspekt. Træningen vil overvejende være fokuseret på udvikling af nye strategier, samt at øge indsigten i hjerneskadens konsekvenser gennem feedback og selvvurdering. Forløbet vil kun i mindre udstrækning være rettet mod genoptræning af de underliggende funktionsnedsættelser som opmærksomhed, informationsbearbejdning og visuel forarbejdning. Der lægges op til en arbejdsform, hvor borgeren og neuropsykologen samarbejder om systematisk at blive klogere på, hvordan borgerens kan klare hverdagens forskelligartede opgaver og situationer til størst mulige glæde og tilfredshed. Træningen vil gøre brug af SMART-mål, som er et effektivt redskab til at opnå et af de vigtigste overordnede mål for det neuropsykologiske forløb; at den enkelte borger gradvist udvikler sin erkendelse af sine erhvervede vanskeligheder og konsekvenserne af disse for fremtiden. Træningen vil tage udgangspunkt i de konkrete vanskeligheder, som viser sig, hvor ud fra borgeren og neuropsykologen i fællesskab opstiller et antal operationelle, realistiske og evaluerbare mål og delmål, som borgeren finder motiverende og meningsfulde set i sammenhæng med sin samlede livssituation. I begyndelsen afprøves de nye strategier i træningssammenhængens trygge og afgrænsede kontekst for umiddelbart derefter gradvist at søge strategierne afprøvet og overført til det virkelige liv derhjemme og på arbejdspladsen. I det omfang, som skønnes muligt, gives hjemmeopgaver af praktisk karakter for at støtte borgeren til i videst mulige omfang at tage ansvar for sin videre udvikling. Individuelle samtaler ved fysioterapeut Individuelle konsultationer kan bestå af en eller flere af nedenstående elementer alt efter behov: Udarbejdelse af individuelt træningsprogram og/eller øvelser til brug hjemme. Træningen tager udgangspunkt i, hvilket funktionsniveau borgeren skal have for at kunne bestride sit nuværende eller et kommende arbejde. Skal borgeren f.eks. kunne gå på trapper, inddrages træning på trapper. En afklarende samtale med fokus på afklaring af muligheder og ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet, herunder evt. brug af hjælpemidler. Individuel træning under vejledning af fysioterapeut, hvis borgeren ikke evner at træne på egen hånd. 5

7 Ergonomisk vejledning på HKI's interne værksteder/virksomheder. Her klædes borgeren så vidt muligt på til selv at kunne identificere ergonomiske problemstillinger og dernæst selv indstille bord, stol etc. Desuden vejledes i, hvor borgeren fremover kan søge råd og vejledning. Evaluering af hvordan borgeren tackler opgaverne ude på egen arbejdsplads. Formålet er, at afklare om vedkommende formår at implementere den ergonomiske vejledning samt fysisk evner at varetage arbejdsopgaverne. Har borgeren brug for yderligere sparring og vejledning ydes denne. Derved skabes de bedste muligheder for at bevare arbejdsevnen samt forebygge smerter og evt. unødigt slid på kroppen. Der fokuseres generelt på borgerens ressourcer bl.a. ved at finde alternative arbejdsstillinger og arbejdsgange evt. med brug af hjælpemidler. Således borgeren i bedste fald kan vende tilbage til sine tidligere arbejdsfunktioner. Hvis dette ikke er muligt, forsøges afklaret, hvilke arbejdsfunktioner vedkommende kan udføre og om en tilknytning til arbejdspladsen kan bevares evt. via. omplacering. Individuelle samtaler ved virksomhedskonsulent Borgeren kan blive tilbudt samtaler med en virksomhedskonsulent om mulighederne på arbejdsmarkedet. Det afdækkes hvilke fagområder, der vurderes som værende realistiske i forhold til det aktuelle arbejdsmarked. Dette gøres på baggrund af borgerens erhvervsmæssige erfaringer samt fysiske og psykiske helbredssituation. Virksomhedskonsulenten vil i samarbejde med det tværfaglige team således sikre en realistisk tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Afklaring/arbejdsprøvning på HKI s interne værksteder Som en del af borgerens forløb vil HKI anvende de interne ordreproducerende virksomheder/værksteder, alternativt ekstern praktik eller en kombination, såfremt det vurderes relevant for den enkelte borger. Værkstederne vil blive anvendt til træning, indøvning af kompenserende strategier, opkvalificering af borgeren samt til at afklare funktionsevnen. Al aktivitet på værkstederne vil ske med udgangspunkt i aftalte mål og delmål fra borgerens individuelle handleplan. Neuropsykolog, fysioterapeut og socialrådgiveren vil før, under og efter forløbene på værkstedet vejlede og rådgive værkstedsmedarbejderne, så de altid er opdateret på opgaven og kan tilrettelægge og tilpasse arbejdsprøvningen. Gennem arbejde på værkstederne får borgeren mulighed for at gennemgå en specifik afklaring i et realistisk arbejdsmiljø, hvor der tages hensyn til den enkelte borger fx i form af gentagende instruktion, enkle arbejdsopgaver og visuel instruktion. HKI vil primært anvende følgende virksomheder/værksteder: It- og kontorcenteret Ergonomisk testcenter (der kan tage højde for de fysiske begrænsninger) Grafiskværksted Kantinen Snedkerværkstedet Mulitiværksted/kreativt værksted Metalværkstedet Montageværksted 6

8 Såfremt det er vanskeligt for en borger at finde motivationen på en af ovenstående, kan nedenstående værksteder bringes i spil: Cykelværksted m/ butik Finmekanisk værksted Malerværksted (bygningsmaler) Skomagerværksted Psykoedukation selvindsigt og handicapforståelse Psykoedukation er et gruppebaseret undervisningsforløb om hjerneskade og dennes betydning for en tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Holdundervisningens formål er at give borgeren indsigt i, hvad der sker, når man får en hjerneskade, samt hvilke muligheder der er for at blive på arbejdsmarkedet. Desuden kan gruppen bruges til at dele den frygt/angst, man måtte have for at skulle tilbage på arbejdsmarkedet på evt. ændrede vilkår og med forandret personlighed. Emner der vil blive taget op: Kend din hjerne. Undervisning i hjernens opbygning og funktion, hvor det er formålet at borgerne får forståelse for, hvorfor følgerne af en hjerneskade medfører forskellige specifikke vanskeligheder. Undervisning i forskellige skadestyper, herunder hjerneblødninger, blodpropper og traumatiske hjerneskader Undervisning i restitutionskurven, som illustrerer det typiske forløb efter hjerneskaden Undervisning i hvordan risikoen for nye blodpropper eller hjerneblødninger kan minimeres Der undervises og vejledes ligeledes i kompensationsstrategier om fx planlægning, hukommelse og overblik. Der arbejdes skiftevis med oplæg, mindre opgaver og diskussioner, hvilket medvirker til, at borgerne involveres aktivt og tager ejerskab for deres situation. Gruppebaseret træning i kompenserende teknikker ift. tilbagevenden til arbejdsmarkedet Langt de fleste oplever varige kognitive vanskeligheder efter en hjerneskade. Dette medfører behov for at lære nye måder at klare opgaver på. Borgerne vil bl.a. blive undervist i: Anvendelse af kalender, mobiltelefonkalender, smarphone, timetimer og ugeskemaer på whiteboard Anvendelse af notesbog At prioritere flere opgaver, så de vigtigste løses først At nedbryde overvældende opgaver i overskuelige dele Systematisk problemløsning At minimere distraherende tanker At minimere distraktion fra omgivelserne At håndtere træthed At håndtere belastning af opmærksomheden i sociale sammenhænge 7

9 Tilgangen er baseret på den kognitive tilgang, hvor der fokuseres på at motivere borgeren til at gøre mere af det, der virker for den enkelte. Der anvendes en grundlæggende anerkendende og støttende tilgang, og derudover inddrages elementer af KAT (Kognitiv AdfærdsTerapi)/coaching og ACT - Acceptance and Commitment Therapy 1. I samarbejdet mellem psykolog og socialrådgiver afstemmes metoderne løbende, så de tilpasses den enkeltes borgers funktionsniveau. Vi oplever stor effekt af undervisning på holdforløb i flere af vores tilbud, herunder Den Særlige Tilbudspakke, forløb for sygemeldte borgere, Kombinationspakken og i forløb for borgere med kroniske smerter. Vi vil derfor anvende holdforløb til borgerne med senerhvervet hjerneskade. Fysioterapi - holdtræning samt gruppebaseret undervisning I borgerens forløb kan der indgå individuel og/eller holdbaseret vejledning og træning med HKI s fysioterapeuter. Der vil blive arbejdet med målsætningsskemaer, således at HKI kan dokumentere de konkrete mål og delmål samt anvende dem løbende i det tværfaglige hjerneskadeteam mhp. at evaluere på den enkelte borgers fremskridt. Træningen vil foregå i HKI s træningslokale med konditions- og styrketræningsmaskiner samt frie håndvægte, måtter, bolde, elastikker etc. Som udgangspunkt vil borgere med lettere træningsbehov blive tilbudt holdbaseret undervisning. Individuel træning og vejledning vil primært være forbeholdt borgere, hvor det vurderes, mest hensigtsmæssigt at kontakten er én til én. Ved at tage udgangspunkt i borgerens aktuelle fysiske og psykiske ressourcer skabes de optimale forudsætninger for progression. Fysioterapeuterne vil, når det skønnes relevant, anvende specifikke tests til måling af træningseffekten. Dette med udgangspunkt i hvilke opgaver borgeren skal kunne magte på arbejdsmarkedet. Der vil desuden blive anvendt tests i de tilfælde, hvor de kan øge borgerens motivation. Holdtræning Der tilbydes 1-3 timers ugentlig træning med udgangspunkt i et individuelt tilrettelagt træningsprogram Har borgeren en aktuel træningsplan, som vedkommende har med fra nyligt afsluttet genoptræningsforløb, tages der udgangspunkt i denne. Fokus vil være på, hvad borgeren fysisk skal kunne magte ved tilbagevenden til arbejdsmarkedet, samt hvilken træningsindsats det kræver at nå dette mål. Gruppebaseret undervisning Formålet er at bevidstgøre borgerne om hensigtsmæssige arbejdsstillinger samt de fysiske konsekvenser af dårligt tilrettelagte arbejdsopgaver. Denne viden bruger fysioterapeuterne i en konstruktiv dialog med borgerne med henblik på at skabe forandringer i arbejdsgange på borgernes arbejdspladser. Desuden drøftes forebyggende tiltag, herunder træning og hjælpemidler. Følgende vil indgå: Undervisning i relevant anatomi og fysiologi. Ergonomisk vejledning: Hvordan forebygges eller nedbringes fysiske gener via hensigtsmæssige arbejdsstillinger. Undervisning i motion og livsstil. 1 ACT er en accept- og eksponeringsbaseret behandlingsform, som er forankret i den nyeste psykologiske forskning. Med ACT arbejdes der hen imod at udvikle psykologisk fleksibilitet, så man bliver i stand til at udleve vigtige personlige værdier frem for at befinde sig i en uendelig kamp mod sine egne negative tanker, følelser og kropslige fornemmelser. 8

10 Mulighederne for fysisk træning i borgerens lokalområde i fremtiden. Temaundervisning HKI tilbyder temaundervisning for de borgere, hvor det vurderes som relevant for deres forløb. Temaundervisningen giver borgeren relevant viden om specifikke emner til brug på arbejdsmarkedet samt i privatlivet. Virksomhedspraktik Som udgangspunkt starter alle borgere på HKI s interne værksteder med henblik på at afklare ressourcer og barrierer i forhold til fx mødestabilitet, arbejdstempo, pausebehov, motivation, faglige kvalifikationer, overblik, hukommelse og effektiv arbejdstid. Ligeledes afklares eventuelle skånehensyn, som der skal tages hensyn til ved påbegyndelsen af en ekstern praktik. Ved etablering af ekstern praktik tages der udgangspunkt i de observationer, værkstederne har gjort, sammenholdt med de ønsker, den enkelte borger og kommune måtte have. Ovenstående model sikrer, at vi har et udgangspunkt for det rigtige match imellem borgeren og en ekstern virksomhed allerede første gang. Socialrådgiveren vil have et tæt samarbejde med praktikstedet og sikre, at de nødvendige observationer foretages. Der vil endvidere være mulighed for, at både neuropsykolog og fysioterapeut besøger arbejdspladsen for at bidrage med deres faglige input i forhold til fx sikring af arbejdsstillinger, afdækning af arbejdsfunktioner, vejledning af kollegaer om grundlæggende viden om hjerneskade, kommunikationsstrategier, planlægning og struktur af arbejdsdag. Arbejdspladsfastholdelse Under forløbet vil HKI, i de tilfælde hvor borgeren har en arbejdsgiver, holde en tæt og proaktiv kontakt til borgerens arbejdsplads. Socialrådgiveren fra HKI vil tidligt i forløbet tilbyde at deltage i en trepartssamtale og være behjælpelig med at udarbejde en fastholdelsesplan/tilbagevendingsplan gældende mellem arbejdsgiver og borger. HKI stiller sig til rådighed i forhold til at rådgive om omplacering på arbejdspladsen og ved behov vejlede om muligheden for at søge om relevante hjælpemidler, der kan øge sandsynligheden for en hel eller delvis raskmelding. HKI rådgiver ligeledes om muligheden for at indgå en 56 aftale, gøre brug af mentorordning og evt. gøre brug af muligheden for at få en personlig assistent. HKI s fysioterapeuter vil ved behov give ergonomisk vejledning på arbejdspladsen og rådgive arbejdsgiver og borgeren ift. relevante hjælpemidler samt hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet, der kan øge sandsynligheden for at borgeren fastholdes på arbejdspladsen. Supervision på arbejdspladsen Neuropsykolog, psykolog eller socialrådgiver kan varetage supervision på arbejdspladsen, hvor dette forventes at lette den sen hjerneskadedes (re-)integration og tilpasning til den konkrete opgaveløsning såvel som i arbejdspladsens sociale liv. It-anvendelse Anvendelse af it tænkes så vidt muligt ind i forløb på værksteder og i undervisning. Såfremt at borgeren kan profitere af it-hjælpemidler, eksempelvis Smartphone eller it-rygsæk, vil disse hjælpemidler blive en del af borgerens handleplan. Vi vil understøtte brugen af hjælpemidlerne, så borgeren vil bruge det som en kompenserende strategi. 9

11 Samarbejde med kommunen: Samarbejdet med kommunen er et meget centralt aspekt under hele forløbet på HKI. Allerede når borgeren er visiteret til forløb på HKI vil kommunen blive orienteret om, hvem der på HKI bliver både borgerens og kommunens kontakt person i det aktuelle forløb. Kontaktpersonen vil have en social faglig baggrund som socialrådgiver. For at sikre, at målet for forløbet på HKI opfylder kommunens forventninger vil der i visitationspapirerne skulle skrives kommunens konkrete formål med en afklaring på HKI. Herefter vil borgerens kontakt for forløbet på HKI efterfølgende, og i borgerens første uge, beskrive hvordan man forventer med de forskellige tiltag, at opfylde kommunens forventninger sammenlagt med de ønsker borgeren har for det individuelle forløb. Den individuelle handleplan, hvor mål og delmål fremgår, vil være til rådighed for både kommune og borgere. Ved tydeligt at beskrive mål og delmål, får vi et dynamisk arbejdsværktøj der kan anvendes af samtlige tværfaglige fagpersoner (rehabiliteringsteamet) på HKI som tilsammen kan sikre det endelige mål. Kommunen vil modtage midtvejsstatus som indeholder: Formål med forløbet defineret af kommunen Beskrivelse af delmål Status fra samtlige tværfaglige fag-personer fra rehabiliteringsteamet Beskrivelse af det videre forløb frem til afslutning Kommunen vil endvidere modtage afsluttende erklæring fra borgerens kontaktperson på HKI, senest 14 dage, efter afslutning af forløb på HKI. Såfremt kommunen har behov for denne erklæring tidligere, kan dette aftales individuelt. I den afsluttende erklæring kan følgende områder være beskrevet: Den afsluttende erklæring vil som udgangspunkt tage afsæt i ressourceprofilens punkter med fokus på det der er observeret under forløbet på HKI og udfærdiget af det socialfaglige personale på HKI, men med beskrivelser fra samtlige involverede fag personer fra rehabiliteringsteamet. Den afsluttende erklæring vil i konklusionen beskrive de ressourcer og barrierer, der er observeret i forhold til tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Henvendelse og visitation Kommunen henvender sig enten telefonisk eller via mail og bestiller en visitationssamtale. Ved booking fra andre kommuner end København, afgives der bestilling til Hans Knudsen Instituttet med angivelse af borgerens navn, adresse, cpr.nr., kopi af arbejdsevnejournal/ressourceprofil og evt. andre relevante akter. Henvendelser kan rettes til Susanne Frank Glück, socialrådgiver/leder af HKI Hjerneskaderehabilitering, Bestillinger fra Københavns Kommune sker via udbudsportalen via +K98 Den særlige tilbudspakke, tilbuds ID , 16 uger, 25 timer. 10

12 Start på forløb og slut på forløb Forløbet har en varighed på op til 16 uger med mulighed for forlængelse. Der er løbende optag. Der kan indskrives op til 12 borgere ad gangen pr. hold. Alle borgere tildeles en fast kontaktperson, som fungerer som forløbstovholder og kontakt til kommunen. Gruppen af borgere med senerhvervet hjerneskade er ofte præget af udtalt træthed, og det planlægges derfor individuelt hvorledes mødetiden skal tilrettelægges, så borgeren gennem hele forløbet udviser størst mulig progression. Antallet af fremmødedage på HKI kan tilrettelægges individuelt, og træning i fitnesscenter i lokalområde og andre tiltag relevant for rehabilitering vil kunne tælle som fremmøde for borgeren og vil blive indarbejdet i den endelige ugeplan. Forløbsindhold og koordination internt / eksternt Tidsplan Visitationsforløb Koordineringsarbejde HKI (internt) og samarbejde mellem HKI og kommune/bestiller Henvendelse fra kommunen / bestiller vedr. ny borger. Der fremsendes relevante lægelige akter til HKI. Inden 7 Indkaldelse til visitationssamtale dage 5-10 dage efter visitationssamtalen Uge Forløbsindhold for borger Indkaldelse af borger til opstart af forløb 1-2 Grundlæggende undersøgelse Indledende screening hos neuropsykolog Indledende test i dansk og matematik Individuelle samtaler ved socialrådgiver Individuelle samtaler ved fysioterapeut Forslag at rehabiliteringsforløb fremsendes til kommunen / bestiller. Henvisning fra kommunen / bestiller Kopi til kommunen / bestiller Udfærdigelse af samtykke. Fremsendelse af handleplan til kommune / bestiller 3-16 Afklaring/arbejdsprøvning på HKI s Afholdelse af møder i det 11

13 interne værksteder Individuelle samtaler ved socialrådgiver Individuelle samtaler ved neuropsykolog/psykolog samt træning Individuelle samtaler ved fysioterapeut Individuelle samtaler ved virksomhedskonsulent Psykoedukation selvindsigt og handicapforståelse Gruppebaseret træning i kompenserende teknikker ift. tilbagevenden til arbejdsmarkedet Fysioterapi - holdtræning samt gruppebaseret undervisning Temaundervisning tværfaglige på HKI mindst en gang pr. måned. Orientering / drøftelser med kommune / bestiller ved ændringer eller justeringer i aktuelt forløb. Halvvejs i forløbet fremsendes en midtvejsstatus. 17- forløbsafslutning Hertil kan komme: Virksomhedspraktik Arbejdspladsfastholdelse Supervision på arbejdspladsen Gennemgang af afsluttende erklæring Eventuelt afslutningsmøde med kommune / bestiller og eventuelt netværk Udfærdigelse af afsluttende erklæring og fremsendelse af denne til kommunen / bestiller. Der kan afholdes overleveringsmøde med kommune / bestiller og eventuelt tilhørende netværk. Indkaldelse af borger til gennemgang af afsluttende erklæring. 12

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentrets Intensive Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Henvendelse. Jobcenter Socialforvaltning Hjerneskadekoordinator Kommunale terapeuter Pårørende Egen læge

Henvendelse. Jobcenter Socialforvaltning Hjerneskadekoordinator Kommunale terapeuter Pårørende Egen læge Henvendelse Jobcenter Socialforvaltning Hjerneskadekoordinator Kommunale terapeuter Pårørende Egen læge Forventningsafstemning Med den bevilligende instans, jobcenter eller socialforvaltning. Telefonsamtale

Læs mere

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl.

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl. RESSOURCEFORLØB PÅ RCA Information for kommuner m.fl. Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 4 Opfølgning... 4 Pris... 4 Beskrivelse af indsatserne... 5 1. Mentorstøtte... 5 2. Socialfaglig vejledning...

Læs mere

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB Tilbudskatalog til kommuner Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 5 Særligt ved henvisning fra Jobcenter Aalborg... 5 Pris... 5 Kontakt... 6 Beskrivelse af

Læs mere

Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder

Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder 1 ERHVERVET HJERNESKADE Hvem er vi? I Kommunikationscentrets afdeling for erhvervet hjerneskade møder du talepædagoger/ audiologopæder, speciallærer samt neuropsykologer.

Læs mere

Konference om hjernerystelser 12. maj 2015

Konference om hjernerystelser 12. maj 2015 Konference om hjernerystelser 12. maj 2015 HKI - Hans Knudsen Instituttet HKI har arbejdet med aktiv socialhjælp siden 1872 HKI er en officielt registreret som socialøkonomisk virksomhed, der drives som

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam - En materialesamling Indhold 1. Identificerede målgrupper i forandringsteoriprojektet:... 3 2. Målgruppekarakteristikker... 4 3. Forandringsteorier...

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Kerneydelser Reva Sønderborg

Kerneydelser Reva Sønderborg Kerneydelser Reva Sønderborg Reva Sønderborg Reva Sønderborg 1/12 Indholdsfortegnelse Henvisningsskema 2013... 3 Afklarende forløb - udviklingsmuligheder... 5 Udviklingsforløb... 6 Moduler... 7 Beskrivelse

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Indsatsgrupper i ressourceforløb. Lejre Kommune

Indsatsgrupper i ressourceforløb. Lejre Kommune 09.05.14 Indsatsgrupper i ressourceforløb Lejre Kommune 1. Unge med lettere psykiske lidelser, sociale problemer og evt. misbrug Antal borgere i 2014: Ca. 3 2. Unge med udviklingsforstyrrelser Antal borgere

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige [Skriv tekst] 1 Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige Formål og forklaringer

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Lovgrundlag for ydelsen Lov om specialundervisning for voksne. Indholdet i ydelserne er nærmere fastlagt i bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006. I øvrigt

Læs mere

Tilbud til Jobcenter Odder

Tilbud til Jobcenter Odder Seneste version: 22. april, 2013 Tilbud til Jobcenter Odder Tilbud til sygedagpengemodtagere Side 2 8 - Tilbage til arbejde Side 3 - Virksomhedsrettede tilbud (senhjerneskadede) Side 4 - Udviklingsforløb

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Psykisk rehabilitering Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Undervisning Projektet er baseret på undervisning om psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse

Læs mere

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej INDHOLD Beskrivelse af projektet... Projektets formål... Projektets succeskriterier... Projektets aktiviteter... Projektets gennemførelse... Om

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Motivator Projektperiode : 5.5.2008-12.9.2008 Sommerferie følger praktikstedets

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Ydelseskatalog for Center for beskyttet beskæftigelse

Ydelseskatalog for Center for beskyttet beskæftigelse Ydelseskatalog for Center for beskyttet beskæftigelse Rammer og formål Lovgrundlag: Lov om Social Service 103 Kvalitetsstandard: Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 103 Formål: At tilbyde beskyttet

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Lovgrundlag Modtager af indsatsområdet Formål Retningsgivende mål Hvad indeholder indsatsområdet Lov om Social Service december

Læs mere

Psykologbistand til medarbejdere i krise

Psykologbistand til medarbejdere i krise Psykologbistand til medarbejdere i krise En medarbejder i krise har brug for hjælp uanset, om krisen er personlig eller arbejdsrelateret. Kriser influerer nemlig på arbejdslivet, motivationen, effektiviteten,

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Ydelseskatalog for den kompenserende specialundervisning for voksne Specialskolen for Voksne Vendsyssel, 2009

Ydelseskatalog for den kompenserende specialundervisning for voksne Specialskolen for Voksne Vendsyssel, 2009 Ydelseskatalog for den kompenserende specialundervisning for voksne Specialskolen for Voksne Vendsyssel, 2009 Specialskolen for Voksne, Vendsyssel Takst pr. time 1353 Målgrupper Undervisningstilbud Omfang

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Sygemeldingen Kommunens afgørelse Ankestyrelsens afgørelse Erik/ Bemærkning til klagen over kommunens Sygemeldt den 20. nov. 2012 fra job

Læs mere

Leder til Center for Afklaring og Beskæftigelse CAB.

Leder til Center for Afklaring og Beskæftigelse CAB. Leder til Center for Afklaring og Beskæftigelse CAB. Da vores institutionsleder for CAB har valgt at gå på efterløn, opslås der en ledig stilling til besættelse til den 1. august 2013 eller snarest derefter.

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Min baggrund. Helen@jobrehab.dk marts 2013 1

Min baggrund. Helen@jobrehab.dk marts 2013 1 Min baggrund Helen@jobrehab.dk marts 2013 1 Social Rehabilitation service Afklar borgerens ressourcer og begrænsninger samt udarbejde en rehabiliteringsplan. Værkstedet Pilevej Være med at træne borgeren

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Mentorpakke Personlige og tætte kontaktforløb med støtte til arbejdsmarkeds- og uddannelsesforløb Arbejdsprøvningspakke

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet

Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet Dato: maj 2009 Jobcenter: Hedensted Kontaktperson (navn, mail, tlf.): Rita Kristensen, tlf. 7975 5403, rita.kristensen@hedensted.dk

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Nov. 2014 2.udgave Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Impuls og Cafe Aroma er Center for Socialpsykiatris tilbud til borgere, der ønsker et tilpasset beskæftigelses

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN Små skridt Stor effekt!

SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN Små skridt Stor effekt! VIL DU HAVE SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN Små skridt Stor effekt! Skal man forebygge, skal der først og fremmest sættes ind så tidligt som muligt. Erfaringerne viser at et af de vigtigste elementer for at

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

SANNE. hukommelsesstrategier og synskompenserende teknikker og har

SANNE. hukommelsesstrategier og synskompenserende teknikker og har OM INSTITUTTET IBOS har Danmarks højeste faglighed inden for rehabilitering og uddannelse af mennesker med nedsat syn og blindhed. Det sikrer en specialiseret og ICF-baseret hjælp til borgere, kommuner

Læs mere

Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte

Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte [Skriv tekst] Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte Hvornår finder samtalen sted Psykologens afklarende samtale finder

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet

Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet Dato: sommer 2009 Jobcenter: Silkeborg Kontaktperson (navn, mail, tlf.): Susanne Thorstensen, 89 70 57 76, sht@silkeborg.dk

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Teknologi i kognitiv intervention

Teknologi i kognitiv intervention Demensdagene 2015 Symposium 1: Teknologiske muligheder Teknologi i kognitiv intervention Laila Øksnebjerg Neuropsykolog laila.oeksnebjerg.02@regionh.dk Nationalt Videnscenter for Demens Agenda Mit fokus:

Læs mere

Chaplin. Hvem er vi. Ressourceforløb

Chaplin. Hvem er vi. Ressourceforløb Chaplin Hvem er vi Den socialøkonomiske virksomhed Chaplin i Helsingør blev etableret i 2003 og er baseret på at udvikle og integrere unge og voksne mennesker med særlige behov personligt, fagligt og socialt.

Læs mere

Samarbejde på tværs af forskelle

Samarbejde på tværs af forskelle Samarbejde mellem kommunerne, sundhedsvæsenet og amtets social- og undervisningssektor Eller Samarbejde på tværs af forskelle Erfaringer fra Frederiksborg Amts Projekt Rehabilitering i hjemmet når livet

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere