HKI-hjerneskaderehabilitering Indholdsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HKI-hjerneskaderehabilitering Indholdsbeskrivelse"

Transkript

1 HKI-hjerneskaderehabilitering Indholdsbeskrivelse Hans Knudsen Instituttet Glentevej København NV CVR:

2 Indhold Baggrund... 2 Formål... 2 Målgruppe... 2 Visitationssamtale... 3 Individuel handleplan... 3 Indhold i forløb... 3 Grundlæggende undersøgelse... 4 Individuelle samtaler ved socialrådgiver... 4 Individuelle samtaler ved neuropsykolog/psykolog... 4 Træning... 5 Individuelle samtaler ved fysioterapeut... 5 Individuelle samtaler ved virksomhedskonsulent... 6 Afklaring/arbejdsprøvning på HKI s interne værksteder... 6 Psykoedukation selvindsigt og handicapforståelse... 7 Gruppebaseret træning i kompenserende teknikker ift. tilbagevenden til arbejdsmarkedet... 7 Fysioterapi - holdtræning samt gruppebaseret undervisning... 8 Holdtræning... 8 Gruppebaseret undervisning... 8 Temaundervisning... 9 Virksomhedspraktik... 9 Arbejdspladsfastholdelse... 9 Supervision på arbejdspladsen... 9 It-anvendelse... 9 Samarbejde med kommunen: Henvendelse og visitation Start på forløb og slut på forløb Forløbsindhold og koordination internt / eksternt

3 Baggrund At blive ramt af en hjerneskade medfører ofte tab af evner, sorg og krise. På trods af at de fleste borgere oplever signifikant bedring af de kognitive funktioner i løbet af de første måneder, oplever langt de fleste, at de ikke genvinder deres hidtidige funktionsniveau og derfor må indstille sig på et liv efter hjerneskaden med varige kognitive- og fysiske funktionsnedsættelser. Dette giver anledning til behov for nyorientering med udgangspunkt i personens bevarede ressourcer. Hans Knudsen Instituttet (herefter HKI) har gennem længere tid oplevet en stigende efterspørgsel på et tværfagligt forløb for borgere med senerhvervet hjerneskade, hvor formålet er at støtte den unge og voksne i at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Et forløb hvor det primære fokus er afdækning af borgerens ressourcer ift. arbejdsmarkedet, men hvor der også er indarbejdet vigtige delelementer såsom fysioterapi og træning i kompenserende teknikker ift. at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Vi har valgt at udnytte den allerede eksisterende viden på HKI i et målrettet tilbud til senhjerneskadede. Formål Tilbuddet gives som et individuelt tilrettelagt forløb med det formål at afklare, i hvilket omfang en tilbagevenden til arbejdsmarkedet er mulig. Udgangspunktet for arbejdet med borgeren er dennes aktuelle arbejdsmæssige situation sammenholdt med den ændrede helbredstilstand. Desuden vil der under forløbet blive arbejdet med den enkeltes selvforståelse og naturlige sorg krise reaktion set i forhold til den fremtidige beskæftigelsestilknytning. Borgeren vil kunne få støtte til at se på de ressourcer (kompetencer), der fortsat er bevarede samt vejledning i kompensationsstrategier, som kan anvendes på arbejdsmarkedet. Målgruppe Målgruppen er unge og voksne med senerhvervet hjerneskade samt borgere med eftervirkninger fra hjernerystelse, som har behov for en tværfaglig indsats, der afdækker mulighederne ift.: Nuværende arbejdsplads/job Det ordinære arbejdsmarkedet, evt. via et brancheskift Virksomhedsrevalidering og uddannelsesrevalidering Ansættelse på fleksjob Førtidspension / skånejob Og/eller opkvalificering/efteruddannelse. Indsatsen målrettes personer med følger af senerhvervet hjerneskade i let til moderat grad i følgende aldersgrupper: år år 50+ 2

4 Det er en forudsætning for deltagelse, at borgeren ikke har progredierende lidelse, afasi i moderat til svær grad, aggressiv adfærd eller personlighedsforstyrrelser. Det er også en forudsætning for deltagelse at man behersker danskkundskaber på et niveau, der gør det muligt at forstå og gøre sig forståelig i samtale og i gruppesammenhænge. Forløbet er individuelt tilrettelagt, således at der tages hensyn til den enkelte borgers livssituation, men der skabes muligheder for at lave grupperinger på tværs af alder, baggrund, livsomstændigheder og fremadrettede perspektiver. Visitationssamtale Samtalen afholdes af en socialrådgiver, der efterfølgende vil være borgerens primære kontaktperson, en neuropsykolog samt eventuelt deltagelse af pårørende og kommunes hjerneskadekoordinator. Visitationssamtalen på HKI er en screeningssamtale, hvor vi sammenholder borgerens specifikke vanskeligheder, lidelser, den sundhedsfaglige plan/genoptræningsplanen med de tiltag, som HKI s tilbud indeholder. Visitationssamtalen skal afdække, om det fremadrettede forløb er foreneligt med borgerens helbredsmæssige situation, selvstændighedsniveau samt mål med forløbet. Forud for samtalen har HKI fået fremsendt relevante lægelige akter samt øvrige oplysninger om borgeren, så det mest optimale udgangspunkt for samtale og forløbstilrettelæggelse foreligger. Borgeren vil under samtalen blive grundigt orienteret om betingelser, formålet med og indholdet i forløbet. Efter samtale fremsender HKI forslag til rehabiliteringsforløb til hjerneskadekoordinator eller relevant kontaktperson. Individuel handleplan Vores styringsredskab for forløbet vil være en individuel handleplan, der tydeliggør mål og delmål for forløbet. Handleplanen indeholder desuden et ugeskema til borgeren, hvor alle dage er visualiseret. Det vil fremgå af handleplanen, hvilke af HKI s medarbejdere der har ansvar for de enkelte tiltag. Tiltagene udmøntes i handlemål, opgavespecifikation og deadlines. Den individuelle handleplan skal sikre god koordination om den indsats, der skal ydes omkring borgeren fysisk, psykisk, kognitivt og socialt. Socialrådgiveren, der er borgerens gennemgående kontaktperson på HKI og primær kontakt til hjerneskadekoordinatoren/sagsbehandleren i kommunen, har det overordnede ansvar for at sikre, at planerne efterleves og at relevant dokumentation samles. Det er HKI s ansvar, at den individuelle handleplan giver mening for alle relevante parter og understøtter den enkelte borger i at komme tilbage på arbejdsmarkedet, idet borgeren oplever forløbet på HKI som meningsfuldt, udviklende og værdigt. Indhold i forløb Forløbet tilrettelægges individuelt og indeholder flere af følgende tiltag: Grundlæggende undersøgelse Indledende screening hos neuropsykolog Indledende test i dansk og matematik Individuelle samtaler ved socialrådgiver 3

5 Individuelle samtaler ved neuropsykolog/psykolog Individuelle samtaler ved fysioterapeut Individuelle samtaler ved virksomhedskonsulent Afklaring/arbejdsprøvning på HKI s interne værksteder Psykoedukation - selvindsigt og handicapforståelse Gruppebaseret træning i kompenserende teknikker ift. tilbagevenden til arbejdsmarkedet Fysioterapi - holdtræning samt gruppebaseret undervisning Temaundervisning Virksomhedspraktik Arbejdspladsfastholdelse Grundlæggende undersøgelse Et tværfagligt team definerer indsatsområder mod borgerens tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Borgeren vil i løbet af de første to til tre uger have samtaler med socialrådgiver, neuropsykolog, fysioterapeut, speciallærer, virksomhedskonsulent og værkstedspersonale. Hertil kommer den begyndende træning/genoptræning med fysioterapeut og afklaring af it-funktionsniveau og behovet for it-hjælpemidler. Alle mål, delmål og indsatsområder samles af socialrådgiveren og udmøntes i en individuel handleplan. Derefter vil der igennem forløbet på HKI blive vekslet mellem individuel vejledning og træning samt holdbaseret undervisnineg, vejledning og træning. Tilrettelæggelsen tager udgangspunkt i mål og delmål for den enkelte borger mod tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Individuelle samtaler ved socialrådgiver De løbende samtaler med socialrådgiver har til formål at sikre: At borgeren har de bedste forudsætninger for progression At de udfordringer, vi stiller, er afmålt i forhold til de ressourcer, der er til rådighed At sammensætningen af de forskellige tilbud giver mening for den enkelte borger At vi ikke kræver for meget ikke kræver for lidt Desuden vil socialrådgiveren i samtaleforløbet fokusere på de små positive skridt i afprøvningen på værkstederne/i den eksterne praktik, således at vi kan bygge videre på det, der fungerer, og gøre mere af det. De løbende samtaler skal endvidere anvendes til at indsamle borgerens oplevelse af afprøvningen og progressionen i forløbet, således at dette kan fremgå i den afsluttende erklæring til kommunen. Individuelle samtaler ved neuropsykolog/psykolog Formålet med forløbet er: At give den enkelte større erkendelse af den senerhvervet hjerneskade og konsekvensen af denne for at sikre, at fremtidige mål fastlægges efter så realistiske forudsætninger så muligt At støtte borgeren og motivere vedkommende til at se og arbejde med konkrete mestringsstrategier i forhold til problemer og livssituation At arbejde med svære bekymringer om sig selv og/eller sin situation, f.eks. angsten for en ny blodprop, hjerneblødning eller ulykke 4

6 At bevidstgøre og udfordre borgerens kognitive el. tankemæssige mestringsstrategier, dvs. hvordan borgeren tænker om problemer og løsninger herpå At screene/udrede for en evt. depression og henvise til eventuel relevant behandling, herunder eks. samtaleterapi eller medikamentel behandling At undersøge den enkelte borgers ressourcer, udviklingsmuligheder og barrierer i forhold til at komme i arbejde igen At undersøge borgerens tidligere succeser og arbejde med dennes positive erfaringer, således at nye hensigtsmæssige tiltag eller ændringer i vedkommendes liv synliggøres Tilgangen er baseret på kognitiv adfærdsterapi, hvor der tages udgangspunkt i samspillet mellem tanker, følelser, adfærd og kropsfornemmelser. Her påpeges uhensigtsmæssige og destruktive handlinger/tanker og alternative og mere hensigtsmæssige tanker/handlinger undersøges og bringes i spil. Derudover bruges redskaber fra den løsningsfokuserede metode, den motiverende samtale, KAT og ACT. Træning Samtaleforløbet vil foruden tilbuddet om følelsesmæssig bearbejdning kontinuerligt rumme et træningsaspekt. Træningen vil overvejende være fokuseret på udvikling af nye strategier, samt at øge indsigten i hjerneskadens konsekvenser gennem feedback og selvvurdering. Forløbet vil kun i mindre udstrækning være rettet mod genoptræning af de underliggende funktionsnedsættelser som opmærksomhed, informationsbearbejdning og visuel forarbejdning. Der lægges op til en arbejdsform, hvor borgeren og neuropsykologen samarbejder om systematisk at blive klogere på, hvordan borgerens kan klare hverdagens forskelligartede opgaver og situationer til størst mulige glæde og tilfredshed. Træningen vil gøre brug af SMART-mål, som er et effektivt redskab til at opnå et af de vigtigste overordnede mål for det neuropsykologiske forløb; at den enkelte borger gradvist udvikler sin erkendelse af sine erhvervede vanskeligheder og konsekvenserne af disse for fremtiden. Træningen vil tage udgangspunkt i de konkrete vanskeligheder, som viser sig, hvor ud fra borgeren og neuropsykologen i fællesskab opstiller et antal operationelle, realistiske og evaluerbare mål og delmål, som borgeren finder motiverende og meningsfulde set i sammenhæng med sin samlede livssituation. I begyndelsen afprøves de nye strategier i træningssammenhængens trygge og afgrænsede kontekst for umiddelbart derefter gradvist at søge strategierne afprøvet og overført til det virkelige liv derhjemme og på arbejdspladsen. I det omfang, som skønnes muligt, gives hjemmeopgaver af praktisk karakter for at støtte borgeren til i videst mulige omfang at tage ansvar for sin videre udvikling. Individuelle samtaler ved fysioterapeut Individuelle konsultationer kan bestå af en eller flere af nedenstående elementer alt efter behov: Udarbejdelse af individuelt træningsprogram og/eller øvelser til brug hjemme. Træningen tager udgangspunkt i, hvilket funktionsniveau borgeren skal have for at kunne bestride sit nuværende eller et kommende arbejde. Skal borgeren f.eks. kunne gå på trapper, inddrages træning på trapper. En afklarende samtale med fokus på afklaring af muligheder og ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet, herunder evt. brug af hjælpemidler. Individuel træning under vejledning af fysioterapeut, hvis borgeren ikke evner at træne på egen hånd. 5

7 Ergonomisk vejledning på HKI's interne værksteder/virksomheder. Her klædes borgeren så vidt muligt på til selv at kunne identificere ergonomiske problemstillinger og dernæst selv indstille bord, stol etc. Desuden vejledes i, hvor borgeren fremover kan søge råd og vejledning. Evaluering af hvordan borgeren tackler opgaverne ude på egen arbejdsplads. Formålet er, at afklare om vedkommende formår at implementere den ergonomiske vejledning samt fysisk evner at varetage arbejdsopgaverne. Har borgeren brug for yderligere sparring og vejledning ydes denne. Derved skabes de bedste muligheder for at bevare arbejdsevnen samt forebygge smerter og evt. unødigt slid på kroppen. Der fokuseres generelt på borgerens ressourcer bl.a. ved at finde alternative arbejdsstillinger og arbejdsgange evt. med brug af hjælpemidler. Således borgeren i bedste fald kan vende tilbage til sine tidligere arbejdsfunktioner. Hvis dette ikke er muligt, forsøges afklaret, hvilke arbejdsfunktioner vedkommende kan udføre og om en tilknytning til arbejdspladsen kan bevares evt. via. omplacering. Individuelle samtaler ved virksomhedskonsulent Borgeren kan blive tilbudt samtaler med en virksomhedskonsulent om mulighederne på arbejdsmarkedet. Det afdækkes hvilke fagområder, der vurderes som værende realistiske i forhold til det aktuelle arbejdsmarked. Dette gøres på baggrund af borgerens erhvervsmæssige erfaringer samt fysiske og psykiske helbredssituation. Virksomhedskonsulenten vil i samarbejde med det tværfaglige team således sikre en realistisk tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Afklaring/arbejdsprøvning på HKI s interne værksteder Som en del af borgerens forløb vil HKI anvende de interne ordreproducerende virksomheder/værksteder, alternativt ekstern praktik eller en kombination, såfremt det vurderes relevant for den enkelte borger. Værkstederne vil blive anvendt til træning, indøvning af kompenserende strategier, opkvalificering af borgeren samt til at afklare funktionsevnen. Al aktivitet på værkstederne vil ske med udgangspunkt i aftalte mål og delmål fra borgerens individuelle handleplan. Neuropsykolog, fysioterapeut og socialrådgiveren vil før, under og efter forløbene på værkstedet vejlede og rådgive værkstedsmedarbejderne, så de altid er opdateret på opgaven og kan tilrettelægge og tilpasse arbejdsprøvningen. Gennem arbejde på værkstederne får borgeren mulighed for at gennemgå en specifik afklaring i et realistisk arbejdsmiljø, hvor der tages hensyn til den enkelte borger fx i form af gentagende instruktion, enkle arbejdsopgaver og visuel instruktion. HKI vil primært anvende følgende virksomheder/værksteder: It- og kontorcenteret Ergonomisk testcenter (der kan tage højde for de fysiske begrænsninger) Grafiskværksted Kantinen Snedkerværkstedet Mulitiværksted/kreativt værksted Metalværkstedet Montageværksted 6

8 Såfremt det er vanskeligt for en borger at finde motivationen på en af ovenstående, kan nedenstående værksteder bringes i spil: Cykelværksted m/ butik Finmekanisk værksted Malerværksted (bygningsmaler) Skomagerværksted Psykoedukation selvindsigt og handicapforståelse Psykoedukation er et gruppebaseret undervisningsforløb om hjerneskade og dennes betydning for en tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Holdundervisningens formål er at give borgeren indsigt i, hvad der sker, når man får en hjerneskade, samt hvilke muligheder der er for at blive på arbejdsmarkedet. Desuden kan gruppen bruges til at dele den frygt/angst, man måtte have for at skulle tilbage på arbejdsmarkedet på evt. ændrede vilkår og med forandret personlighed. Emner der vil blive taget op: Kend din hjerne. Undervisning i hjernens opbygning og funktion, hvor det er formålet at borgerne får forståelse for, hvorfor følgerne af en hjerneskade medfører forskellige specifikke vanskeligheder. Undervisning i forskellige skadestyper, herunder hjerneblødninger, blodpropper og traumatiske hjerneskader Undervisning i restitutionskurven, som illustrerer det typiske forløb efter hjerneskaden Undervisning i hvordan risikoen for nye blodpropper eller hjerneblødninger kan minimeres Der undervises og vejledes ligeledes i kompensationsstrategier om fx planlægning, hukommelse og overblik. Der arbejdes skiftevis med oplæg, mindre opgaver og diskussioner, hvilket medvirker til, at borgerne involveres aktivt og tager ejerskab for deres situation. Gruppebaseret træning i kompenserende teknikker ift. tilbagevenden til arbejdsmarkedet Langt de fleste oplever varige kognitive vanskeligheder efter en hjerneskade. Dette medfører behov for at lære nye måder at klare opgaver på. Borgerne vil bl.a. blive undervist i: Anvendelse af kalender, mobiltelefonkalender, smarphone, timetimer og ugeskemaer på whiteboard Anvendelse af notesbog At prioritere flere opgaver, så de vigtigste løses først At nedbryde overvældende opgaver i overskuelige dele Systematisk problemløsning At minimere distraherende tanker At minimere distraktion fra omgivelserne At håndtere træthed At håndtere belastning af opmærksomheden i sociale sammenhænge 7

9 Tilgangen er baseret på den kognitive tilgang, hvor der fokuseres på at motivere borgeren til at gøre mere af det, der virker for den enkelte. Der anvendes en grundlæggende anerkendende og støttende tilgang, og derudover inddrages elementer af KAT (Kognitiv AdfærdsTerapi)/coaching og ACT - Acceptance and Commitment Therapy 1. I samarbejdet mellem psykolog og socialrådgiver afstemmes metoderne løbende, så de tilpasses den enkeltes borgers funktionsniveau. Vi oplever stor effekt af undervisning på holdforløb i flere af vores tilbud, herunder Den Særlige Tilbudspakke, forløb for sygemeldte borgere, Kombinationspakken og i forløb for borgere med kroniske smerter. Vi vil derfor anvende holdforløb til borgerne med senerhvervet hjerneskade. Fysioterapi - holdtræning samt gruppebaseret undervisning I borgerens forløb kan der indgå individuel og/eller holdbaseret vejledning og træning med HKI s fysioterapeuter. Der vil blive arbejdet med målsætningsskemaer, således at HKI kan dokumentere de konkrete mål og delmål samt anvende dem løbende i det tværfaglige hjerneskadeteam mhp. at evaluere på den enkelte borgers fremskridt. Træningen vil foregå i HKI s træningslokale med konditions- og styrketræningsmaskiner samt frie håndvægte, måtter, bolde, elastikker etc. Som udgangspunkt vil borgere med lettere træningsbehov blive tilbudt holdbaseret undervisning. Individuel træning og vejledning vil primært være forbeholdt borgere, hvor det vurderes, mest hensigtsmæssigt at kontakten er én til én. Ved at tage udgangspunkt i borgerens aktuelle fysiske og psykiske ressourcer skabes de optimale forudsætninger for progression. Fysioterapeuterne vil, når det skønnes relevant, anvende specifikke tests til måling af træningseffekten. Dette med udgangspunkt i hvilke opgaver borgeren skal kunne magte på arbejdsmarkedet. Der vil desuden blive anvendt tests i de tilfælde, hvor de kan øge borgerens motivation. Holdtræning Der tilbydes 1-3 timers ugentlig træning med udgangspunkt i et individuelt tilrettelagt træningsprogram Har borgeren en aktuel træningsplan, som vedkommende har med fra nyligt afsluttet genoptræningsforløb, tages der udgangspunkt i denne. Fokus vil være på, hvad borgeren fysisk skal kunne magte ved tilbagevenden til arbejdsmarkedet, samt hvilken træningsindsats det kræver at nå dette mål. Gruppebaseret undervisning Formålet er at bevidstgøre borgerne om hensigtsmæssige arbejdsstillinger samt de fysiske konsekvenser af dårligt tilrettelagte arbejdsopgaver. Denne viden bruger fysioterapeuterne i en konstruktiv dialog med borgerne med henblik på at skabe forandringer i arbejdsgange på borgernes arbejdspladser. Desuden drøftes forebyggende tiltag, herunder træning og hjælpemidler. Følgende vil indgå: Undervisning i relevant anatomi og fysiologi. Ergonomisk vejledning: Hvordan forebygges eller nedbringes fysiske gener via hensigtsmæssige arbejdsstillinger. Undervisning i motion og livsstil. 1 ACT er en accept- og eksponeringsbaseret behandlingsform, som er forankret i den nyeste psykologiske forskning. Med ACT arbejdes der hen imod at udvikle psykologisk fleksibilitet, så man bliver i stand til at udleve vigtige personlige værdier frem for at befinde sig i en uendelig kamp mod sine egne negative tanker, følelser og kropslige fornemmelser. 8

10 Mulighederne for fysisk træning i borgerens lokalområde i fremtiden. Temaundervisning HKI tilbyder temaundervisning for de borgere, hvor det vurderes som relevant for deres forløb. Temaundervisningen giver borgeren relevant viden om specifikke emner til brug på arbejdsmarkedet samt i privatlivet. Virksomhedspraktik Som udgangspunkt starter alle borgere på HKI s interne værksteder med henblik på at afklare ressourcer og barrierer i forhold til fx mødestabilitet, arbejdstempo, pausebehov, motivation, faglige kvalifikationer, overblik, hukommelse og effektiv arbejdstid. Ligeledes afklares eventuelle skånehensyn, som der skal tages hensyn til ved påbegyndelsen af en ekstern praktik. Ved etablering af ekstern praktik tages der udgangspunkt i de observationer, værkstederne har gjort, sammenholdt med de ønsker, den enkelte borger og kommune måtte have. Ovenstående model sikrer, at vi har et udgangspunkt for det rigtige match imellem borgeren og en ekstern virksomhed allerede første gang. Socialrådgiveren vil have et tæt samarbejde med praktikstedet og sikre, at de nødvendige observationer foretages. Der vil endvidere være mulighed for, at både neuropsykolog og fysioterapeut besøger arbejdspladsen for at bidrage med deres faglige input i forhold til fx sikring af arbejdsstillinger, afdækning af arbejdsfunktioner, vejledning af kollegaer om grundlæggende viden om hjerneskade, kommunikationsstrategier, planlægning og struktur af arbejdsdag. Arbejdspladsfastholdelse Under forløbet vil HKI, i de tilfælde hvor borgeren har en arbejdsgiver, holde en tæt og proaktiv kontakt til borgerens arbejdsplads. Socialrådgiveren fra HKI vil tidligt i forløbet tilbyde at deltage i en trepartssamtale og være behjælpelig med at udarbejde en fastholdelsesplan/tilbagevendingsplan gældende mellem arbejdsgiver og borger. HKI stiller sig til rådighed i forhold til at rådgive om omplacering på arbejdspladsen og ved behov vejlede om muligheden for at søge om relevante hjælpemidler, der kan øge sandsynligheden for en hel eller delvis raskmelding. HKI rådgiver ligeledes om muligheden for at indgå en 56 aftale, gøre brug af mentorordning og evt. gøre brug af muligheden for at få en personlig assistent. HKI s fysioterapeuter vil ved behov give ergonomisk vejledning på arbejdspladsen og rådgive arbejdsgiver og borgeren ift. relevante hjælpemidler samt hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet, der kan øge sandsynligheden for at borgeren fastholdes på arbejdspladsen. Supervision på arbejdspladsen Neuropsykolog, psykolog eller socialrådgiver kan varetage supervision på arbejdspladsen, hvor dette forventes at lette den sen hjerneskadedes (re-)integration og tilpasning til den konkrete opgaveløsning såvel som i arbejdspladsens sociale liv. It-anvendelse Anvendelse af it tænkes så vidt muligt ind i forløb på værksteder og i undervisning. Såfremt at borgeren kan profitere af it-hjælpemidler, eksempelvis Smartphone eller it-rygsæk, vil disse hjælpemidler blive en del af borgerens handleplan. Vi vil understøtte brugen af hjælpemidlerne, så borgeren vil bruge det som en kompenserende strategi. 9

11 Samarbejde med kommunen: Samarbejdet med kommunen er et meget centralt aspekt under hele forløbet på HKI. Allerede når borgeren er visiteret til forløb på HKI vil kommunen blive orienteret om, hvem der på HKI bliver både borgerens og kommunens kontakt person i det aktuelle forløb. Kontaktpersonen vil have en social faglig baggrund som socialrådgiver. For at sikre, at målet for forløbet på HKI opfylder kommunens forventninger vil der i visitationspapirerne skulle skrives kommunens konkrete formål med en afklaring på HKI. Herefter vil borgerens kontakt for forløbet på HKI efterfølgende, og i borgerens første uge, beskrive hvordan man forventer med de forskellige tiltag, at opfylde kommunens forventninger sammenlagt med de ønsker borgeren har for det individuelle forløb. Den individuelle handleplan, hvor mål og delmål fremgår, vil være til rådighed for både kommune og borgere. Ved tydeligt at beskrive mål og delmål, får vi et dynamisk arbejdsværktøj der kan anvendes af samtlige tværfaglige fagpersoner (rehabiliteringsteamet) på HKI som tilsammen kan sikre det endelige mål. Kommunen vil modtage midtvejsstatus som indeholder: Formål med forløbet defineret af kommunen Beskrivelse af delmål Status fra samtlige tværfaglige fag-personer fra rehabiliteringsteamet Beskrivelse af det videre forløb frem til afslutning Kommunen vil endvidere modtage afsluttende erklæring fra borgerens kontaktperson på HKI, senest 14 dage, efter afslutning af forløb på HKI. Såfremt kommunen har behov for denne erklæring tidligere, kan dette aftales individuelt. I den afsluttende erklæring kan følgende områder være beskrevet: Den afsluttende erklæring vil som udgangspunkt tage afsæt i ressourceprofilens punkter med fokus på det der er observeret under forløbet på HKI og udfærdiget af det socialfaglige personale på HKI, men med beskrivelser fra samtlige involverede fag personer fra rehabiliteringsteamet. Den afsluttende erklæring vil i konklusionen beskrive de ressourcer og barrierer, der er observeret i forhold til tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Henvendelse og visitation Kommunen henvender sig enten telefonisk eller via mail og bestiller en visitationssamtale. Ved booking fra andre kommuner end København, afgives der bestilling til Hans Knudsen Instituttet med angivelse af borgerens navn, adresse, cpr.nr., kopi af arbejdsevnejournal/ressourceprofil og evt. andre relevante akter. Henvendelser kan rettes til Susanne Frank Glück, socialrådgiver/leder af HKI Hjerneskaderehabilitering, Bestillinger fra Københavns Kommune sker via udbudsportalen via +K98 Den særlige tilbudspakke, tilbuds ID , 16 uger, 25 timer. 10

12 Start på forløb og slut på forløb Forløbet har en varighed på op til 16 uger med mulighed for forlængelse. Der er løbende optag. Der kan indskrives op til 12 borgere ad gangen pr. hold. Alle borgere tildeles en fast kontaktperson, som fungerer som forløbstovholder og kontakt til kommunen. Gruppen af borgere med senerhvervet hjerneskade er ofte præget af udtalt træthed, og det planlægges derfor individuelt hvorledes mødetiden skal tilrettelægges, så borgeren gennem hele forløbet udviser størst mulig progression. Antallet af fremmødedage på HKI kan tilrettelægges individuelt, og træning i fitnesscenter i lokalområde og andre tiltag relevant for rehabilitering vil kunne tælle som fremmøde for borgeren og vil blive indarbejdet i den endelige ugeplan. Forløbsindhold og koordination internt / eksternt Tidsplan Visitationsforløb Koordineringsarbejde HKI (internt) og samarbejde mellem HKI og kommune/bestiller Henvendelse fra kommunen / bestiller vedr. ny borger. Der fremsendes relevante lægelige akter til HKI. Inden 7 Indkaldelse til visitationssamtale dage 5-10 dage efter visitationssamtalen Uge Forløbsindhold for borger Indkaldelse af borger til opstart af forløb 1-2 Grundlæggende undersøgelse Indledende screening hos neuropsykolog Indledende test i dansk og matematik Individuelle samtaler ved socialrådgiver Individuelle samtaler ved fysioterapeut Forslag at rehabiliteringsforløb fremsendes til kommunen / bestiller. Henvisning fra kommunen / bestiller Kopi til kommunen / bestiller Udfærdigelse af samtykke. Fremsendelse af handleplan til kommune / bestiller 3-16 Afklaring/arbejdsprøvning på HKI s Afholdelse af møder i det 11

13 interne værksteder Individuelle samtaler ved socialrådgiver Individuelle samtaler ved neuropsykolog/psykolog samt træning Individuelle samtaler ved fysioterapeut Individuelle samtaler ved virksomhedskonsulent Psykoedukation selvindsigt og handicapforståelse Gruppebaseret træning i kompenserende teknikker ift. tilbagevenden til arbejdsmarkedet Fysioterapi - holdtræning samt gruppebaseret undervisning Temaundervisning tværfaglige på HKI mindst en gang pr. måned. Orientering / drøftelser med kommune / bestiller ved ændringer eller justeringer i aktuelt forløb. Halvvejs i forløbet fremsendes en midtvejsstatus. 17- forløbsafslutning Hertil kan komme: Virksomhedspraktik Arbejdspladsfastholdelse Supervision på arbejdspladsen Gennemgang af afsluttende erklæring Eventuelt afslutningsmøde med kommune / bestiller og eventuelt netværk Udfærdigelse af afsluttende erklæring og fremsendelse af denne til kommunen / bestiller. Der kan afholdes overleveringsmøde med kommune / bestiller og eventuelt tilhørende netværk. Indkaldelse af borger til gennemgang af afsluttende erklæring. 12

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns.

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns. LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB AS3 Employment Dag- og Døgncentret Hans Knudsen Instituttet Hartmanns Hovedstadens Oplysningsforbund Incita Integro-Cortex Kofoeds Skole Konsortiet KKB markman

Læs mere

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskataloget er udarbejdet som led i projektet om indsatsen og økonomien i ressourceforløb i fire syddanske kommuner. Formålet med

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER 2010 PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER DEPRESSION PSYKOSER STRESS DIFFUSE SMERTER/ TRÆTHEDSSYNDROM/ FIBROMYALGI Institut for Serviceudvikling a/s (ISU) omdanner

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Tildeling af rehabiliteringsindsatser i Center for Kræft og Sundhed København en faglig vejledning

Tildeling af rehabiliteringsindsatser i Center for Kræft og Sundhed København en faglig vejledning 1 KVALITETSDOKUMENTER I CKSK Forløbsbeskrivelse for rehabilitering i CKSK Tildeling af rehabiliteringsindsatser i CKSK en faglig vejledning Til politikere, ledere, medarbejdere, samarbejdspartnere Indeholder

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Ydelseskatalog IKH 2015. Børneområdet. Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap

Ydelseskatalog IKH 2015. Børneområdet. Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Børneområdet Ydelseskatalog IKH 2015 Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning Ydelseskatalog IKH 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN. - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser

STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN. - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser INDHOLD Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

ressourcer kur koordinering undervisning Job og rehabilitering for flygtninge med traumer

ressourcer kur koordinering undervisning Job og rehabilitering for flygtninge med traumer ressourcer koordinering kur undervisning KUR-modellen Job og rehabilitering for flygtninge med traumer Velkommen til KUR KUR er en model, der giver konkrete redskaber til erhvervsafklaring og beskæftigelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Indhold Indledning 4 1. Sundhedsindsatser 6 Tegn på, at det virker at inddrage sundhedsfremme 7 Sunde rammer 8 Samspil mellem jobcenter og sundhedstilbud 9 Frivilligt

Læs mere

Ydelseskatalog IKH 2014

Ydelseskatalog IKH 2014 Børneområdet Ydelseskatalog IKH 2014 Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning Ydelseskatalog IKH 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere