2. Bestyrelsens beretning. 1. Valg af dirigent: Generalforsamling i A/B Thorsbo mandag den 21. mai Fuldmagter:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Bestyrelsens beretning. 1. Valg af dirigent: Generalforsamling i A/B Thorsbo mandag den 21. mai 2015. Fuldmagter:"

Transkript

1 Ande I sboli gforeningen "Thorsbo" Generalforsamling i A/B Thorsbo mandag den 21. mai Valg af dirigent: Henrik Bonde Nielsen vælges som dirigent. Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt og til stede er repræsentanter fra boligerne o 12A Camilla Rolsted Jensen o 128 Charlotte Hacker o 12C Conni Hacker (suppleant) o L2D lørgen Hansen og Susanne Hansen (formand) o 12E Ingen o 12F Trine Simonsen o 12G John Nielsen (næstformand) og Birgit Hansen o 12H Lone DannesøeJensen (kasserer) o L2l lørgen Holmsted o 12K Anna Lindhøj Fuldmagter: lør+en (D) harfuldma$ frabjørn og lngrid (12E) Camilla (A) har fuldmagt fra Charlotte (B) da hun skal gå inden generalforsamlingen er færdig. 2. Bestyrelsens beretning. l2ol4 har der været afholdt 10 bestyrelsesmøder - tre inden den ordinære Gf. i maj og syv efter, hvoraf der ikke er skrevet referat af et enkelt, da vi hovedsageligt drøftede Rafn & Søn, og vores beslutninger ændredes inden referatet var klar; men mere herom senere. Der var ingen ekstraordinær generalforsamling i 2OL4; men som sædvanlig et skurmøde og to arbejdsdage samt en hækkeklipning.

2 Året bød ikke på store vedligeholdetses arbejder. Faktisk var det mest vilde, at alle malede træværk - og pænt blev det. Bestyrelsen har imidlertid indhentet flere tilbud hos både vores murer og tømrer på forskellige ting vi kunne Ønske blev udbedret. Vi er ikke sikre på, hvad I som andelshavere ønsker, og derfor vil vi - under eventuelt - gerne drøfte og få vejledning i, hvad vi som bestyrelse skal arbejde videre med. Kurser. Som nævnt i sidste års referat har bestyrelsen været på ABF- kursus vedr. nye regler for salg. Og vi fik atføle, hvordan det er, da Anna sidste sommer overtog bolig K - oven i købet med en mægler som mellemmand. Men Anna, du er meget velkommen, og vi håber, at du er faldet godt til. Arbejdsdage: På forårets arbejdsdag blev der lavet de sædvanlige vedligeholdelsesarbejder og cykelskuret blev malet. Årets sidste arbejdsdag var ved at regne væk, så vi brugte vores kræfter på en grundig oprydning i cykelskuret og fik færdiggjort sidste års omstrukturering, så det var fint til det efterfølgende skurmøde. På skurmødet var der en overvejende stemning for at bestyrelsen ikke bør foretage sig saerlig meget uden, at det er fælles beslutninger. Det forlænger processerne, men er naturligvis taget til efterretning. Fest: Vores festudvalg Charlotte og Trine - sørger for dejlige fødselsdage hvert år omkring d. 5. juni, og i år er vi særlig spændte på, hvad I finder på til vores 25-års dag. Juletræstændingen var helt speciel: tænk at få både risengrød oggløgg med æbleskiver på en kold november aften mens træet lyste for os. Økonomi: Økonomisk har det været et roligt år. Lone og Henrik vilforklare nærmere, og jeg vil overlade tilgeneralforsamlingen at bedømme årsregnskab og budget. Rafn & Søn: Der er nu sket noget omkring vores ejendomsskat. På skurmødet i september 2OL4fortalte jeg at Rafn & Søn havde anket vores sag tilskatteankestyrelsen. Det resulterede i en tilbagebetaling på ,00 kr. fra Høje Tåstrup kommune. Bemærk: Rafn & Søn skal have 48 % + moms. Lone vil uddybe nærmere. Rafn & Søn ønskede at anke yderligere, hvilket vi i bestyrelsen var imod, da det krævede vores underskrifter på samtykkeerklæring til at benytte Advokatanpartsselskabet Abduco. I værste fald kunne det betyde, at Thorsbo - i tilfælde af konkurs hos Rafn & Søn - ville komme tilat dække Abducos honorar. Dette, føltevi, var at gamble med foreningens penge. Rafn & Søn var naturligvis ikke begejstret for vores beslutning og ville betragte det som kontraktbrud, hvis vi stoppede. Vi kontaktede ABF vedr. vejledning samt Alka for at sikre os at forsikringen dækkede, hvis vi havnede i retten. Kontrakten med Rafn & Søn blev indgået i sep. 2OLt og er bindende i 5 år. Derfor valgte vi at meddele dem, at vi ikke ønskede at opsige kontrakten men heller ikke at anke yderligere. Rafn & Søn kunne så frit benytte sig af de ankemuligheder, der er uden vores underskrifter. Som nævnt i referat lra 20. marts 2OL4 er sagen fore!øbig afsluttet idet der er afregnet med Rafn & Søn vedr. den besparelse, der er opnået indtilvidere.

3 Tak! Tak til bestyrelsen og suppleanter for et godt samarbejde og gode diskussioner i det forløbne år. Vi har fulgt ABFs råd om vedtægtsændringer. Siden jul har vi læst, streget under og over - læst igen, skrevet og fotokopieret - og det hele 6n gang til. Vi har arbejdet hårdt og gjort os umage, og vi håber, at I tager godt imod vedtægterne. Tak til Birgit for hjemmeside og kontakt til grundejerforeningen og til Jørgen Holmsted for statuslisterne samt til Conni, der sørger for drikkevarer mm. til vores arrangementer. Grønt udvalg sørger for at her er pænt og at vi har noget at arbejde med, og festudvalget sørger for at vi også kan have det sjovt. Også tak til "min" Jørgen for hjælp med computeren og "mange andre ting" Dog et lille hjertesuk: Hvis I har nogle ting som fejl, skader eller lignende, som I mener, foreningen skaltage sig af, så sig det direkte til mig, send en mail eller anden skriftlig besked, så der noget at gå ud fra. TilfØielse: Der er plantet græskar bag ved flagstangen - dette har ikke været op til diskussion - formanden oplyser at der er taget en hurtig beslutning der ikke har kostet foreningen noget - men at hvis nogen er utilfredse med det - så tages de blot op igen. Kommentarer til beretningen: Jørgen (l) undrede sig over, at vi planter nyt, som også skal passes, når der ellers er forslag om at fjerne anden beplantning (rosenstien), fordi der ikke er kræfter til at holde den. Camilla (A) og Charlotte (B) supplerer med, at det er uhensigtsmæssigt med græskar i græsplænen, da det besværliggør græsslåning, samt at man ødelægger et område, som børnene leger på. Camilla mente endvidere, at bestyrelsen ikke skal så eller plante noget nyt uden først at have spurgt samtlige andelshavere. 3. Forelæggelse samt godkendelse af årsregnskab, herunder godkendelse af værdiansættelse. Henrik Bonde Nielsen fremlægger årsregnskabet og værdiansættelsen af andelskronen,der godkendes uden kommentarer. 4. Forelæggelse samt godkendelse af budget og justering af boligafgiften. Henrik Bonde Nielsen fremlægger budgettet og dette godkendes uden kommentarer. Boligafgiften fastholdes som nuværende, og der sker ingen ændring. 5. lndkomne forslag. Ændring af vedtæ4erne: Godkendes med f6lgende kommentarer: 8.3 ser væsentlig anderledes ud end tidligere da tanken om fællesa rbejde / vedligeholdelses arbejde udgår - dette er lørgen (l) ked af, da det jo netop er noget af det vi gør nu. Birgit (G) tænker, at dette ligger i husordenen og ikke rigtig hører til under boligafgift. Vi beslutter, at det gamle 8.3 tilføjes den nye vedtægt som der tilføjes en 14.7: Ved enhver overdragelse kan der, efter behov, foretages en ekstern vurdering. Det er overdrageren eller erhververens eget ansvar at informere bestyrelsen om der Ønskes en ekstern vurdering. Den eksterne vurderingsmand udpeges af

4 ABF. Det er overdrageren der betaler vurderingsmandens honorar Sætningen svarende til min LOo/o al den årlige boligafgift slettes Husordenen: Gennemgås af John. 8 Ændres til: Hunde skal i snor på foreningens område - resten stryges. 12 Der er tilføjet saltning/grusning i stedet for grusning. 12 Det tilføjes, at der skal skrabes sne under egen postkasse 16 Der er tilkommet flere viceværtopgaver iforhold til de nye regler for affald med den nye leverandør. 6 Der ændres så hækken må være max 180 cm og i øvrigt følge hegnsloven. De forskellige områder hvor man tidligere havde grønne områder at vedligeholde løbende er slettet. Rosenbeds ændring: Birgit foreslår, at dette nedlægges, og der sås græs i stedet pga. manglende interesse. JØrgen (l) vil gerne bevare det. lngen er rigtig interesserede i at vedligeholde det - dog skal det tilføjes at de fleste faktisk synes at det er rigtig smukt - men blot kræver alt for meget arbejde. Der stemmes om det og 7 ud af 10 siger ja til nedlæggelse af bedet, så det vedtages - Vi venter dog til efteråret - grundejerforeningen vil gerne aftage 10 stk. af blomsterne, og der kan være flere glade aftagere - vi må sprede ordet og se om der er nogle interesserede. 5. Valg ti! bestyrelse. a) På valg er næstformand John Nielsen (villig til genvalg): Vælges uden modkandidater b) Valg af suppleanter: Conni (C) og Anna (K): lndstilles af bestyrelsen og vælges uden modkandidater. Connier 1. suppleant 7. Valg af administrator Dette punkt er ikke relevant, da vi har bestyrelsen, dervaretager opgaven. 8. Valg af revisor Henrik Bonde Nielsen vælges 9. Nedsættelse af diverse udvalg - herunder grønt udvalg festudvalg samt drifts- og ved I igeholdelsesudvalg. a) Grønt udvalg: Grønt udvalg blev ikke nedsat, da ingen Ønskede at stille op. b) Festudvalg: Charlotte (B) og Camilla (A) c) Vedligeholdelsesudvalg: Jørgen (l) oe Birgit (G) Det tilføjes af lørgen (t), at han gerne ser, at vedligeholdelsesudvalget kan bruges til, at aflaste bestyrelsen for forskellige opgaver f.eks. indhentning af tilbud mm. Birgit (G) tilføjer, at man kunne indhente et tilbud fra f.eks. en ingeniør om, at udarbejde en vedligeholdelsesplan.

5 10. Eventuelt Jørgen (l) og Birgit(l) prøver at kigge på en fremtidig!øsning og evt. tilbud fra en rådgiver udefra. Festudvalg: Vi har i år 25 års jubi!æum i andelen - der havde været noget oppe, om det skulle være et lidt større arrangement, heldags arr. eller? Charlotte spørger, om der er holdninger til mad, indslag eller andet? Der stoles på Charlottes gode initiativ og kreative evner, så hun går hjem og går itænkeboks mhp et godt arrangement. Trine kan desværre ikke deltage denne dag pga. arbejde og andet arrangement, men Charlotte siger, at der er andre der har meldt sig på banen mhp at hjælpe. Tak for Evt. fremtidig vedligeholdelse: Murer Tom Janum har været og kigge på lidt forskellige ting - bl.a. et fundament der er revnet - de kigger på de forskellige skader og reparerer de kritiske - de kosmetiske lader de stå - intet tilbud endnu. Vi har desuden bedt om tilbud fra mureren på at gavlene mod parkeringspladsen skal repareres. Der indhentes også tilbud om vådrumssikring på badeværelserne og opsætning af nye fliser fra Tom Janum. Spuling af kloakker - der er prøvet at indhente lidt tilbud og informationer herom men de er meget modsatrettede - så det er endnu lidt uklart hvad vi skal gøre - så det arbejdes der videre på. TØmreren har kigget på tagrender på havesiden i A-B-C - og det har vi fået et tilbud på. Jørgen (l) tilføjer at man ligebør tjekke regnvandsbrønden, om den er stoppet, og evt. prøve at skylle den igennem med en spand vand. Bestyrelsen arbejder videre med at få tilbuddene hjem, og det kan tages op igen på et evt. skurmøde eller ekstraordinær generalforsamling, når der er flere oplysninger. Hvis man har andre Ønsker til fremtidig vedligeholdelse kan forslag gives til bestyrelsen. Næstformand Kasserer

2. Bestyrelsens beretning. L. Valg af dirigent: Generalforsamling i A/B Thorsbo mandag den 12. maj 2014

2. Bestyrelsens beretning. L. Valg af dirigent: Generalforsamling i A/B Thorsbo mandag den 12. maj 2014 Ande I sboligforeningen "Thorsbo" Generalforsamling i A/B Thorsbo mandag den 12. maj 2014 L. Valg af dirigent: Henrik Bonde Nielsen vælges som dirigent. Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt og til

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19.

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. Formanden Jet Munster-Swendsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Hellerup 17. marts 2012 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 27. marts 2012, kl. 19.00 i Helleruplund Kirkes Sognegård,

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2012, den 8. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Tilstede var bestyrelsen bestående af: Anne-Mette Eilsø, AME, (st. th., formand), Terkel Frankov

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Beboerforeningen Sædding Strandvej

Beboerforeningen Sædding Strandvej Beboerforeningen Sædding Strandvej Referat fra forenineens ordinære generalforsamling afholdt i Andelsboligforeningen Sædding Strandvei's fælleshus 22. marts 2010: Formand Lone Nielsen bød velkommen, og

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Merlegårdsparken II afholdt torsdag den 6. marts 2014 kl. 20.00

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Merlegårdsparken II afholdt torsdag den 6. marts 2014 kl. 20.00 ADVODAN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Merlegårdsparken II afholdt torsdag den 6. marts 2014 kl. 20.00 Torsdag den 6. marts 2014 blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Merlegaardsparken

Læs mere