Evaluering af One-Stop- Shopping ved energieffektivisering af parcelhuse. Udarbejdet af Dansk Byggeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af One-Stop- Shopping ved energieffektivisering af parcelhuse. Udarbejdet af Dansk Byggeri"

Transkript

1 Evaluering af One-Stop- Shopping ved energieffektivisering af parcelhuse Udarbejdet af Dansk Byggeri Oktober 2013

2 Indhold Indledning... 2 Baggrund... 2 Leverancer og aktivitetsopgørelse... 3 Leverancer... 3 Afprøvningsaktiviteter... 3 Evaluering af OneStop Energi hos parcelhusejere... 4 Evaluering hos projektdeltagerne... 5 Overvejelser i forhold til en videreførelse af OneStop Energi... 6 Bilag Erfaringsopsamling marts og april Erfaringsopsamling maj Erfaringsopsamling juni

3 Indledning Dansk Byggeri har i samarbejde med 6 udvalgte virksomheder og Bolius, i perioden juli 2012 til oktober 2013 arbejdet med udvikling, implementering og effektvurdering af et koncept One-Stop-Shopping ved energieffektivisering af parcelhuse, der bygger på, at bygningsejere har en primær samarbejdspartner, når det gælder om at skabe overblik over energiforbedringsmuligheder samt realisering af disse. I udviklingsprojektet har Energistyrelsen deltaget i projektets styregruppe med henblik på at indsamle erfaringer i forhold til projektets ide og udviklingsfokus. I denne rapport evalueres projektet, dets aktiviteter og oplevelsen af konceptet hos enkelte boligejere. Denne rapport indeholder: En aktivitetsopgørelse, der samler op på de aktiviteter, der er iværksat under projektet og som således dokumenterer, hvilken indsats, der er foretaget. En undersøgelse blandt nogle af de parcelhusejere, der har været i kontakt med konceptet. Erfaringsopsamling og evaluering blandt projektets deltagere. Rapporten afrundes med overvejelser i forhold til videreførelse af konceptet. Baggrund I rapporten Esco-light Fremme af energibesparelser i private boliger fastslås det, at der er store potentialer for energieffektiviseringer i boligbestanden til gavn for klimaet og forsyningssikkerheden. Desuden vurderes det, at de opnåede besparelser i stort omfang vil kunne finansiere de nødvendige investeringer. Foruden besparelsespotentialet peger rapporten på, at det ikke er fjernt for boligejerne at bruge penge på deres boliger. Boligejerne i Danmark bruger allerede i dag store beløb til vedligeholdelse og forbedringer af eksisterende boliger. Skønsmæssigt brugte de i 2006 ca. 90 mia. kr. pr. år til reparationer og vedligeholdelse af deres bygninger. Heraf udgjorde energieffektiviserende tiltag efter Dansk byggeris opfattelse dog kun en beskeden del. Rapporten peger videre på, at der som oftest er flere forskellige parter involveret i energirenoveringer, hvilket medvirker til at bygningsejere oplever energieffektiviserende tiltag i boliger som tunge og uoverskuelige. Derfor er der brug for en konkret samarbejdsmodel, som sætter boligejeren i centrum. På denne baggrund udarbejdede Dansk Byggeri, i samarbejde med Go Energi (nu Energistyrelsen) og Bolius, et forslag til et fælles projekt, der konkret skal udvikle og afprøve et one-stop-shop-koncept, som skal gøre det let og enkelt for kunden at energirenovere eller installere et vedvarende energianlæg i tilknytning til bygningen. Konceptet tager udgangspunkt i, at 73 % af alle boligejere ifølge en Megafonundersøgelse for DI Byggematerialer og FRI bruger deres håndværkere som den primære sparringspartner i deres overvejelser om at gennemføre energieffektiviserende tiltag i deres bolig. I dette projekt gøres den udførende til det primære bindeled mellem kunden og de mange aktører, så kunden kun skal rette henvendelse til den udførende, der fungerer som repræsentant for hele byggeriets værdikæde. Det er således centralt for konceptet, at kunden er i centrum og kun skal have kontakt med én aktør i processen. 2

4 Indgangen for kunden, dvs. One-Stop-shoppen, vil ofte være en byggevirksomhed, som skal besidde de nødvendige kompetencer til at kunne informere kunden om forskellige former for løsninger, finansieringsmuligheder, muligheder for rådgivning om arkitektoniske og energimæssige forhold, tilskudsmuligheder, byggelovgivning mv. Projektets formål har været at øge efterspørgselen efter energirenovering og investeringer hos parcelhusejere ved at udvikle og afprøve et One-Stop-koncept med én udførende byggevirksomhed som indgang til rådgivning og udførelsen af projektet. Leverancer og aktivitetsopgørelse I dette afsnit samles der op på de aktiviteter, der er iværksat under projektet. Leverancer Der er gennemført mere en seks workshops for projektdeltagerne, hvor fokus både har været på at udarbejde en code of conduct, men også en salgsworkshop, der skulle ruste dem til at have et øget kundefokus. Der er udarbejdet en code of conduct, som med udgangspunkt i Videncenter for energibesparelser i bygningers (VEB) eksisterende materialer: o Værktøj 1: Registreringsskema o Værktøj 2: Løsningskatalog o Værktøj 3: Nøgletal for besparelser o Værktøj 4: Overslagspriser for løsninger o Værktøj 5: Oversigt over finansieringsmuligheder o Værktøj 6: Fortegnelse over samarbejdspartnere Projektet har med disse værktøjer defineret rammen, men det har været op til den enkelte projektdeltager at stå for udmøntningen. For at lette dette arbejde har projektet i februar 2013 udarbejdet en Intern guide til deltagende virksomheder i projektet OneStop Energi. Denne guide er tænkt som et supplement til code of conduct og indeholder foruden code of conduct også afsnit om markedsføring og salg, finansiering og netværk. Der er udarbejdet markedsføringsmateriale af Kommunikations Kompagniet i samarbejde med projektdeltagerne - både en folder på 12 sider og en A5 flyer, som alle virksomheder har modtaget i tryk. Ligeledes blev logo og konceptet OneStop Energi udarbejdet af KK. Der er udarbejdet en hjemmeside: på hjemmesiden listes de virksomheder, der kan tilbyde one-stop-løsninger. Afprøvningsaktiviteter I forbindelse med, at afprøvningen blev skudt i gang i marts 2013, blev hjemmesiden lanceret, og der blev udsendt en pressemeddelelse om projektet. Sideløbende har de syv One-stop-virksomheder markedsført konceptet selv, og Dansk Byggeri har i sommeren 2013 udsendt endnu en pressemeddelelse. 3

5 Bolius har foruden omtale på deres hjemmeside også haft One-Stop Energi med i deres nyhedsbreve og magasin. Blandt de udførende virksomheder har spændet i aktiviteter været stort. En virksomhed har udsendt over 3500 foldere til parcelhusejere, som de vurderede lå indenfor målgruppen, en anden virksomhed har indrykket annoncer i de lokale medier, men fælles for virksomhederne er, at de ikke har fået den feedback, de forventede fra boligejerne. Dette stod klart allerede kort tid efter lanceringen, og derfor blev virksomhederne tilbudt at deltage i en salgsworkshop med det sigte at fokusere på deres eksisterende kunder og kontakter - en workshop som samtlige projektdeltagere takkede ja til. På trods heraf har det ikke haft den store effekt på antallet af afprøvninger. Trafikken på hjemmesiden har været størst lige efter lanceringen i marts, og der var et lille peak igen i forbindelse med omtale af projektet i sommer, men ellers har der stor set ikke været trafik på hjemmesiden. En del boligejere kontaktede one-stop-virksomhederne i dagene efter lanceringen, hvor det desværre fejlagtigt blev beskrevet i pressen som et gratis tilbud. Mange havde ikke interessen for konceptet, da det blev oplyst om, at det kostede penge. Således er det i alt blevet til 18 One-Stop Energi kortlægninger 1, hvor parcelhusejerne efterfølgende har fået forelagt en plan for forbedringer. Kun 1 af kortlægningerne har p.t. resulteret i, at parcelhusejeren efterfølgende er på begyndt en energirenovering med en udførende håndværker. I alt skønnes det, at virksomhederne tilsammen har fået ca. 75 henvendelser om konceptet, hvoraf mange, som nævnt ovenfor, ikke var interesserede i at betale penge for at få udarbejdet en kortlægning og forelagt plan. Det har været op til virksomhederne selv at bestemme, hvor mange penge de skal have for at foretage en kortlægning og fremlægge en plan. Prisspændet er fra kr., da nogle af de udførende virksomheder, har valgt at tilbyde kunderne at refundere omkostningerne for kortlægningen, hvis de efterfølgende fik foretaget energirenoveringen af den virksomhed, der har kortlagt boligens energimæssige tilstand. Evaluering af OneStop Energi hos parcelhusejere Formålet med evalueringen af parcelhusejernes oplevelse af OneStop Energi er bl.a. at undersøge, i hvilket omfang og hvorledes de kontaktede boligejere har taget imod tilbuddet, hvad der har afholdt de kontaktede boligejere fra at realisere de præsenterede forslag, samt om det samlede koncept kan forbedres yderligere. Det kan konstateres, at konceptet ikke har haft den udbredelse, man forventede i projektbeskrivelsen, og derfor fokuserer evalueringen hos parcelhusejerne også primært på deres erfaring og oplevelse af konceptet. Evalueringen af konceptet hos parcelhusejere bygger på kvalitative interviews med 11 boligejere, som har været i berøring med en OneStop Energi-virksomhed. Af disse boligejere har to valgt ikke at få foretaget en kortlægning. Det pointeres, at det er et relativt lille datagrundlag, og derfor er vægten lagt på at belyse boligejermes oplevelse, og interviewene har været kvalitative. Alligevel er følgende et sammendrag af hovedpointer fra de kvalitative interviews. Overordnet kan det konkluders, at parcelhusejerne; 1 Dette tal er opgjort på baggrund af projektdeltagernes egne indberetninger 4

6 Gennem medierne havde fået opfattelsen, at den rådgivende del var gratis. Havde vidt forskellige behov, men alle havde et klart formuleret behov fra starten. Fx nedsætning af varmeforbrug, forbedring af indeklima, kortlægning af boligens energitilstand eller et behov for en større renovering. At dialogen med OneStop virksomheden under kortlægningen har haft stor værdi for parcelhusejerne og i nogle tilfælde større værdi end den efterfølgende plan. Nogle ønskede kun en kortlægning med en rapport, mens andre ønskede en konkret rådgivning for et videre forløb, mens helt andre lagde vægt på hurtigt at få et tilbud på udbedringer. De fleste adspurgte var tilfredse med kortlægningen, men nogle få oplevede ikke den store værdi i det eller følte ikke, at der var forståelse for deres konkrete behov. Nogle stykker af de adspurgte var kun interesseret i kortlægning og en energitilstandsrapport, og stoppede derfor forløbet her. Når der spørges til, hvad der er en rimelig pris for at få foretaget en kortlægning og få forelagt en plan for energiforbedringer, ligger svarene typisk på under kroner, men prisen afhænger af, hvad man får for pengene, samt hvilket behov parcelhusejeren har. De adspurgte har generelt haft en ganske udmærket oplevelse af OneStop-virksomhederne, som har været grundige og opmærksomme på parcelhusejernes behov. Tillid var for flere essentielt. Ligesom mange lagde vægt på dialogen i forbindelse med kortlægningen. Enkelte fremhævede at dialogen under kortlægningen har været vigtigere for dem end den efterfølgende rapport. Parcelhusejerne lægger vægt på: Faglig dygtighed, ærlighed og indlevelse i deres behov. Desuden skal virksomheden kunne klare hele opgaven. En adspurgt foreslår, at man adskiller den indledende rådgivning fra udførelse for at sikre uvildighed i både rådgivnings- og tilbudsprocessen. Andre fremhæver det som en styrke, at det er den samme. Når de adspurgte skal vurdere konceptets form som en "samlet pakke", lægges der vægt på fordelen ved, at der er én hovedansvarlig for hele byggeprocessen. Dette problematiseres dog også af andre, idet det fremhæves, at prisen typisk bliver meget højere, end hvis man selv indhenter tilbud fra flere, eller selv indkøber materialer. I de tilfælde, hvor virksomheden tidligt i forløbet fik identificeret boligejerens behov og arbejdet videre derfra, var tilfredsheden meget høj. En enkelt har valgt at gå videre og få foretaget en større energirenovering på baggrund af kortlægningen, resten vurderer enten at det selv kan foretage de mindre forbedringer eller også har det ikke været hensigten med kortlægningen at foretage en større energirenovering. De to adspurgte, som allerede takkede nej til en kortlægning, lå årsagen i prisen. Enten var den alt for høj ift. det konkrete behov, eller også blev den indledende kortlægning anset som en del af en tilbudsgivning, som derfor ikke burde koste noget. Evaluering hos projektdeltagerne Der er efter aftale med Energistyrelsen løbende lavet erfaringsopsamling hos de 7 deltagende virksomheder. Disse er vedlagt som bilag og beskriver udfordringerne undervejs i afprøvningsperioden. 5

7 Derfor har slutevalueringen blandt onestop-virksomhederne primært omhandlet fremtidsscenarier og været perspektiverende. Fælles for de udførende virksomheder er det, at de ikke synes, at konceptet har været markedsført massivt nok. De har ikke følt, at deres lokale markedsføring har givet pote. Endvidere er flere stødt på en holdning hos boligejerne om, at denne form for kortlægning og plan forventes udført gratis af de udførende virksomheder. Bolius har mødt en anden type kunder kunder, der er indstillet på at betale for rådgivningsydelser. De udførende virksomheder drøftede muligheden for at tilbyde en kortlægning og en plan til relevante eksisterende kunder gratis. Nogle vil gå videre med konceptet den vej. De udførende tror også, at med efterårets komme, at det vil blive lettere at gå i dialog med deres kunder om konceptet, da netop energirenovering opleves som sæsonbetonet, og at boligejerne har mest aktivitet og fokus på dette område i vinterhalvåret. Der er fortsat en stor tiltro til konceptet, men det opleves ikke, at boligejerne er klar. Dette stemmer overens med en analyse, Dansk Byggeri for nylig har foretaget. Den viser, at husejerne lukker øjnene for energifrås. 9 ud af 10 danske husejere mener ikke, at deres bolig har brug for energiforbedringer. Tallet står i skærende kontrast til det faktum, at næsten halvdelen af de danske huse fråser med energien. Noget tyder på, at boligejerne har et urealistisk billede af deres huses energitilstand. De har den opfattelse, at deres bolig er god og sund og er derfor ikke synderligt motiverede for at lave energiforbedringer. Undersøgelsen, der er foretaget af You Gov for Dansk Byggeri viser, at 90 % af de danske husejere ikke mener, at deres bolig har behov for energiforbedringer. Husejernes egen vurdering stemmer desværre ikke overens med virkeligheden, idet næsten halvdelen af de danske husstande har et energimærke, der er dårligere end et D-mærke. Læs undersøgelsen her På evalueringsmødet pegede projektdeltagerne på, at for at konceptet kan vinde indpas hos boligejerne, er det nødvendigt, at der kommer flere virksomheder med, og konceptet bliver landsdækkende, ligesom det er vigtigt med en massiv markedsføringsindsats, for at konceptet bliver kendt blandt parcelhusejerne og vinde udbredelse. Projektdeltagerne tror på konceptet, men mener, at det er national branding og markedsføring, der skal til for at få boligejerne med, da resultatet af lokal markedsføring har været minimal. Endvidere peger projektdeltagerne på, at foruden at være energivejleder, vil de foretrække at nye OneStop Energi virksomheder kan håndtere enhver form for byggesag, og at det er anerkendte virksomheder, der kan dokumentere års erfaring med hoved- og totalentrepriser. Endvidere mener de, at Byg Garanti er et stærkt brand, som OneStop Energi bør lægge sig tæt opad, da boligejerne kender og har tillid til håndværkere omfattet af ordningen. På trods af, at projektets afprøvningsforløb er afsluttet, arbejder alle 7 virksomheder videre med OneStop Energi og vil fortsat tilbyde det til deres kunder. Overvejelser i forhold til en videreførelse af OneStop Energi Energistyrelsen barsler med et one-stop-shop koncept til januar kaldet Grøn boligkontrakt, med Grønne aktører, der skal fungere som parcelhusejernes kontaktpunkt for energirenovering. De endelige krav til de 6

8 grønne aktører og konceptets endelige form er endnu ikke på plads, men det lader til, at fx energivejledere får adgang til at blive Grønne Aktører, men med krav om supplerende uddannelse/kompetencer. På baggrund heraf samt slutevalueringen blandt virksomhederne og det sidste møde i styregruppen er det på nuværende tidspunkt besluttet ikke at arbejde videre med OneStop Energi selvstændigt, da det vurderes, at konceptet minder for meget om Grøn boligkontrakt, og det ikke er givtigt for nogen parter at have to konkurrerende koncepter. I forhold til projektdeltagernes syn på, hvad der skal til for at udrulle konceptet, vil netop Grøn boligkontrakt blive landsdækkende og blive massivt markedsført i starten med Energistyrelsen i ryggen. 7

9 Bilag 1 Erfaringsopsamling marts og april 2013 Henvendelser fra boligejerne I de første dage efter lanceringen af konceptet og DRs omtale, oplevede virksomhederne stor interesse fra boligejerne. Denne delvist fordi DR fejlagtigt havde skrevet, at første møde med en OneStop Energi virksomhed, var gratis. En del boligejere var alligevel ikke interesserede, da de fik oplyst, at en kortlægning af deres boligs energimæssige tilstand og den tilhørende plan udløser er en ydelse, som virksomhederne tager sig betaling for. Virksomhederne oplevede dog at telefonstormen hurtigt klingede af og blev til stilhed. Markedsføringstiltag Virksomhed a Virksomhed a har omtalt OneStop Energi i deres elektroniske nyhedsbrev og i deres trykte magasin. Ligesom de har bannere på deres hjemmeside. Endvidere har Virksomhed a talt om OneStop Energi med DR i forbindelse med lanceringen. Virksomhed a forsætter med at infomere om OneStop Energi via bannere på deres hjemmeside, i deres elektroniske nyhedsbrev og i deres trykte magasin. Virksomhed b Virksomhed b har været i kontakt med TV2 Nord og Nordjyskemedier om tv-dækning, men det er desværre ikke blevet til noget konkret. Virksomhed b planlægger at husstandsomdele borchurer i udvalgte kvarterer. Virksomhed c Virksomhed c har sendt flyers ud til eksisterende kunder og uddelt brochuren. Virksomhed d Virksomhed d har indrykket annoncer i flere lokale aviser, der ca. når læsere samt ansat en mand, der bl.a. skal fokusere på OneStop Energi. Virksomhed e Virksomhed e har husstandsomdelt ca. 500 brochurer i strategisk udvalgte kvarterer samt deltaget i et arrangement om energirenovering i en lokal bank. Virksomhed f Virksomhed f har husstandsomdelt ca brochurer og marketingsmateriale i forskellige, nøje udvalgte, områder i hovedstadsområdet/storkøbenhavn. 8

10 Virksomhed g Virksomhed g har uddelt ca. 500 brochurer samt været i dialog med lokale ejendomsmæglere om et muligt samarbejde. Virksomhed g er i dialog med arrangøren af Åbent Energi-hus 12. og 26. maj om deltagelse. Dansk Byggeri Dansk Byggeri sendte en PM ud i forbindelse med lanceringen. Medio april har Dansk Byggeri forsøgt at afsætte historien til 3 lokale tv-kanaler. Ultimo april sendte Dansk Byggeri igen en PM ud, hvor OneStop Energi blev relateret til regeringens vækstplan og Grøn Boligkontrakt. Dansk Byggeri planlægger, at sende pressemeddelelser til regionale medier, med en lokal vinkel i løbet af maj måned. Konkrete opgaver og code of conduct De udførende virksomheder har fået mellem 2 og 10 seriøse henvendelser, Virksomhed a over 30. Det har for de udførende udmøntet sig i 1-3 konkrete opgaver per virksomhed og for Virksomhed a 6 konkrete opgaver. Ikke alle disse er gennemført, nogle af dem er stadig kun planlagt. Således er virksomhederne ikke nået længere i processen end til kortlægning af boligens energimæssige tilstand og plan. Og kun i så begrænset omfang, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt, at vurdere og evaluere på hverken værktøjer (code of conduct) eller processen. Øvrige elementer Projektdeltagerne oplever, at boligejerne gerne vil kortlægningen, men i mindre omfang planen. De udførende synes let det bliver en snak med boligejerne på stedet og at det allerede her besluttes, hvad der skal gives tilbud på. Virksomhederne har på sidste workshop (i april) udtrykt frustration over, at de har investeret så massivt i at markedsføre konceptet, uden at have fået et stort udbytte. Der blev bl.a. ytret ønske om, at Dansk Byggeri arrangerer events, hvor de kan komme i kontakt med boligejerne. Dansk Byggeri har arrangeret en workshop med fokus på kundeforståelse og salg, således at virksomhederne får værktøjer til at tænke OneStop Energi ind i deres eksisterende kundeportefølje og opgaver. Ligesom der vil blive fokuseret på at OneStop Energi er et koncept, som kan foldes ind og ud alt efter kundernes ønsker og behov. Vurdering Virksomhederne ser det som et langt sejt træk at udbrede OneStop Energi og var noget i vildrede omkring, hvordan de skal gribe det videre forløb an og tiltrække kunder til konceptet. Virksomhederne ser OneStop Energi som noget, de tilbyder særskilt og integrerer det ikke i deres eksisterende tilbudsgivning og kundekontakt. Sammenfatning 9

11 OneStop Energi virksomhederne oplever, at det er småt med henvendelser fra boligejernes side, på trods af, at virksomhederne har forsøgt sig med mange forskelligartede markedsføringstiltag. Projektdeltagernes egne tiltag har været meget forskelligartede, fra omdeling af brochurer og materialer til indrykning af annoncer. Men resultatet har stort set været det samme blandt de udførende virksomheder, uanset indsatsens omfang er det blevet til 1-3 planlagte kortlægninger, for hver af de udførende virksomheder og det dobbelte for Virksomhed a. Dansk Byggeri har arrangeret en workshop, der skal klæde virksomhederne på til i højere grad at have fokus på salg, kundeforståelse samt integrering af OneStop Energi i deres eksisterende arbejde. 10

12 Erfaringsopsamling maj 2013 Henvendelser fra boligejerne Virksomhederne oplever så godt om ingen efterspørgsel på konceptet fra boligejerne. Markedsføringstiltag Over en bred kam kan det konkluderes, at virksomhederne ikke har søsat de store aktiviteter, dette kan dog suppleres med at: Virksomhed c står overfor at skulle ansætte en ny medarbejder, der skal fokusere på det private segment, da det er et tidskrævende område. Endvidere samarbejder Virksomhed c med samarbejdspartnere for at blive skarpere på priser. Virksomhed e vurderer at årstiden ikke er til energirenoveringer og har sat det lidt på stand by. Dansk Byggeri har udbudt en salgsworkshop til deltagerne, den 22. maj var alle projektdeltagere samlet til en workshop hos Ladegaard A/S. På dagsorden var blandt andet: Tre former for marketing: Ekstern, Intern, personligt salg, positive tanker giver positive kunder og indtjening, hvorfor skal kunderne købe OneStop Energi, købemotiver fra fakta til udbytte for kunderne, effektiv salgsteknik og hvordan kundemødet kan bruges til behovsafdækning. Fokus på workshoppen sælg fordele og ikke pris. Konkrete opgaver og code of conduct Alle deltagerne er uddannede Energivejledere og det lader til, at det er denne faglige ballast de trækker på i de få tilfælde, hvor de rent faktisk har lavet en kortlægning af en boligs energimæssige tilstand samt rapport. I OneStop Energis code of conduct/værktøjskasse er der lagt op til, at de benytter sig at Videncenter for Energibesparelser i bygningers spareberegner, når de laver en kortlægning af et hus energimæssige tilstand. Men i praksis forløber det sig ofte ganske anerledes og det lyder til, at de fleste af virksomhederne arbejder efter samme metode, som de plejer. Virksomhed b fremhæver termografi som noget, der burde indgå som et værktøj i værktøjskassen. Begrundelsen er, at det med hans ord er et fantastisk visuelt værktøj, der efter hans erfaring gør det lettere at kommunikere med boligejerne om bygningen. Efterfølgende får kunden en rapport med fejl og de muligheder der er for rentable forbedringer. Endvidere er det et produkt som Virksomhed b vurderer, at boligejerne gerne betale penge for, da de føler det får noget konkret ud af det. Virksomhed a er dem, der har fået planlagt flest kortlægninger, men pga. en høj arbejdsmængde er det endnu ikke blevet til rapporter. Kortlægningen hos Virksomhed a består af en snak med kunden og gennemgang af huset og til dette bruger de deres eget system, som de også følger i dettes projekts regi et regneark, der tager udgangspunkt i Videncenter for Energibesparelser i bygningers materialer. Virksomhed d har haft en enkelt OneStop Energi sag, hvor boligejeren har iværksat en energirenovering, men ikke med Virksomhed d som de udførende. 11

13 Øvrige bemærkninger Virksomhed c bemærker, at de uden for projektet ser en kortlægning som er en service og det normalt ikke vil være noget de tager penge for, ift. projektet føler de at det har været en del af pakken at tage penge for en kortlægning. De overvejer at gå bort fra at tage betaling for kortlægningen. Virksomhed b har ikke kunder, der energirenoverer for miljøets skyld, de ser ikke mange i deres region der investerer i energirenoveringer, for renoveringens skyld. Qua huspriserne er det måske heller ikke altid rentabelt i området. Flere af virksomhederne nævnte, at projektet efter deres mening, mangler omtale i medierne, for at få succes. Der er general enighed blandt virksomhederne om, at OneStop Energi har svært ved at stå alene, men at energirenovering skal ses i sammenhæng med andre ombygninger eller øget komfort. Vurdering Virksomhederne står uforstående overfor de manglende henvendelser og kommer med gisninger om, at boligejerne ikke er modne til energirenoveringer. En påpegede at med mindre der kommer stigende energipriser, mangler mange boligejere incitament til en større energirenovering. På trods af at virksomhederne udtrykker tro på projektet og konceptet virker de i vildrede ift. hvordan vi får boligejerne med. Sammenfatning Der har siden sidste erfaringsopsamling ikke været den store aktivitet eller udvikling. Dansk Byggeri har derfor ultimo maj tilbudt alle virksomhederne at deltage i en salgsworkshop, hvor fokus har været at sælge konceptet til deres eksisterende kunder. Der er endnu ikke indhentet erfaringer hos virksomhederne omkring betydningen af dette tiltag. Vigtigste læringspunkter Boligejerne står ikke klar i starthullerne og virksomhederne oplever ikke den store efterspørgsel, derfor vil de fremadrettet forsøge at afsætte OneStop Energi konceptet i sammenhæng med deres andre tilbud/ydelser 12

14 Erfaringsopsamling juni 2013 Henvendelser fra boligejerne I tråd med de forrige erfaringsopsamlinger, oplever OneStop Energi virksomhederne ikke, at boligejerne henvender sig og efterspørger konceptet. Virksomhed a Havde ikke meget nyt at fortælle, de har lige udsendt en bunke OneStop rapporter til de kunder, de har lavet kortlægninger hos og afventer feedback fra kunderne. Virksomhed b Virksomhed b oplever ej heller henvendelser. Virksomhed c Virksomhed c har ikke gjort meget ved OneStop, men forventer, at når der starter en ny mand 1/8, der er uddannet energivejleder, skal der i højere grad fokuseres på det private segment. Virksomhed d Virksomhed d afprøver Ladegaards råd, og er gået i gang i egne rækker med gamle kunder og gennem medarbejdere. De mener at det er en god vej frem, fremfor at poste en masse penge i markedsføring. Endvidere har de kig på, om de kan gøre noget på sommerhuse og isolering heraf. Dog regner de ikke sommeren som en sæson for energirenovering og sætter først ind igen til efteråret, ad de vurderer at det er på denne årstid at boligejerne er modtagelige overfor den slags. Virksomhed e Har gang i et par energiforbedringssager. Men de er kommet tilfældigt og ikke som sådan via OneStop Energi. De oplever ofte at en kunde henvender sig om en totalrenovering og at energiforbedringerne kommer på tale i den forbindelse. Virksomhed f Hos virksomhed f, er projektets kontaktperson stoppet. Således lader det til at en del viden om projektet er forsvundet med personen. Virksomheden tilbyder stadig OneStop og markedsfører det på hjemmesiden, men virker ikke specielt positivt stemte overfor projektet. De bebrejder blandt andet bankerne, for ikke at være villige til at udlåne penge til energirenoveringer, på trods af at de budgetterede energibesparelser er højere end ydelse, til lån og renter. Hos virksomhed f har de et godt samarbejde med flere banker og de har bl.a haft god held med at hjælpe kunderne til at tale med de banker, der har god erfaring med. Virksomhed f oplever, at på trods at meget forskellig artede tiltag, fx har de været i Energiministeriet på kulturnatten og fået kontaktoplysninger på 180 boligejere, der tilkendegav en interesse i energirenovering, at boligejerne er svære at få i tale, når det kommer til energiforbedringer. Endvidere lægger virksomhed f ikke skjul på, at de mener at projektet ikke har gjort nok for at markedsføre konceptet og at de mener at det er en af grundende til at kunderne ikke kommer. 13

15 Virksomhed g Virksomhed g har rigtig meget om ørerne for tiden, og de håber på snart at få tid til at følge Ladegaards råd og tage fat i deres kundedatabase. Virksomhed g tager dog altid en flyer med ud til privatkunder og fortæller dem lidt om konceptet. Konkrete opgaver og code of conduct Intet nyt Opfølgning på Salgsworkshop Der er god feedback på salgsworkshoppen med Ladegaard A/S, flere giver udtryk for, at de har fået rigtig meget ud af den men det påpeges også, at selv med gode intentioner om at følge Ladegaards råd, så det svært med tiden ikke at falde tilbage til gamle vaner. Det er heller ikke alle, der mener, at det er den rette vej at gå, at inddrage svendene i salgsarbejdet, da de ikke er naturligt, i den måde de kører deres virksomhed på. Vurdering/Sammenfatning Der er minimal aktivitet på OneStop Energi-området i virksomhederne. Og på trods af, at de stadig giver udtryk for en tro på og begejstring for konceptet oplever jeg at virksomhederne har en følelse af at manglende rygdækning og at de føler sig noget alene. Vigtigste læringspunkter Jeg synes stadig at kunne spore en antydning af, at den manglende interesse fra boligejerne, skyldes at projektet/konceptet ikke er massivt nok markedsført. 14

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet November 2011 1 2 Forord Formålet med denne evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Evaluering af BedreBolig-ordningen

Evaluering af BedreBolig-ordningen Evaluering af BedreBolig-ordningen Testforløb i ni kommuner Geelmuyden Kiese Denmark Jorcks Passage 1 A, 3. Sal, 1162 Copenhagen (+45) 33 95 96 97, gknordic.com/dk denmark@gknordic.com Dato: 2014.06.12

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

GRØN BOLIGKONTRAKT KONCEPTTEST I FOKUSGRUPPER

GRØN BOLIGKONTRAKT KONCEPTTEST I FOKUSGRUPPER GRØN BOLIGKONTRAKT KONCEPTTEST I FOKUSGRUPPER Indhold 1. UNDERSØGELSESDESIGN 2. TESTEDE MATERIALER 3. KONKLUSIONER 4. ANBEFALINGER 5. BAGGRUND OG MOTIVATION FOR AT RENOVERE 6. NAVN OG LOGO 7. BUDSKABER

Læs mere

Kom godt i gang. Inspiration til BedreBolig-rådgivere

Kom godt i gang. Inspiration til BedreBolig-rådgivere Kom godt i gang Inspiration til BedreBolig-rådgivere 2 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Velkommen til BedreBolig... 4 Målrettet markedsføring... 5 Hjemmesiden det centrale omdrejningspunkt... 7 BedreBolig-sekretariatet

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Delrapport April 2008 Videncenteret L² Trongårdsvej 44 DK-2800 Kgs Lyngby Tlf 88 526 711 l-ianden@l-ianden.dk

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

Transformer & matchmakingprocessen

Transformer & matchmakingprocessen Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen mod ny konsortiedannelse i Transformerprojektet Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring Kom godt i gang Inspiration til lokal forankring 0 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Enkel energirådgivning for boligejere...4 BedreBolig i din kommune...7 En landsdækkende indsats...8 Sekretariat og rejsehold

Læs mere

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling INDHOLD Indhold Forord Om analysen 02 03 04 KAPITEL 3: OM ORGANISATIONEN

Læs mere

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 Socialt Udviklingscenter SUS, oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 Formålet med Mikrolån 2.0... 3 Evaluering af projektets resultater... 4 2. Baggrund

Læs mere

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet September 2012 EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 Kort præsentation af projekter og evalueringsspørgsmål... 3 Evalueringsmetode... 4 2. Sammenfatning

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet?

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Strategisk Udvikling af Medarbejdere Redigeret af Søren Carøe og Tine Sørensen Strategisk

Læs mere

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem Evaluering af veteranpolitikken FORSVARSKOMMANDOEN Maj 2013 PROJEKT Evaluering af veteranpolitikken Forsvarskommandoen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

Virksomheders erfaringer med Investors in People

Virksomheders erfaringer med Investors in People Virksomheders erfaringer med Investors in People - evalueringsrapport fra pilotprojektet 'Investors in People Et værktøj til strategisk kompetenceudvikling' Maj Fagerberg Kubix Birgit Hjermov September

Læs mere

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Energirenovering i enfamiliehuse Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Rapport udarbejdet for Energistyrelsen Marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Præsentation af 60+-segmentet... 9 3. Præsentation af

Læs mere

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af energisparegaranti ved renovering af almene boliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Akademikernes Centralorganisation

Akademikernes Centralorganisation Akademikernes Centralorganisation Evaluering af Akademikerkampagnen Marts 2011 1. KONKLUSION 2 2. BAGGRUND OG METODE 4 2.1 BAGGRUND FOR EVALUERINGEN... 4 2.2 METODE... 4 3. AKADEMIKERKAMPAGNEN - BAGGRUND

Læs mere