Evaluering af One-Stop- Shopping ved energieffektivisering af parcelhuse. Udarbejdet af Dansk Byggeri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af One-Stop- Shopping ved energieffektivisering af parcelhuse. Udarbejdet af Dansk Byggeri"

Transkript

1 Evaluering af One-Stop- Shopping ved energieffektivisering af parcelhuse Udarbejdet af Dansk Byggeri Oktober 2013

2 Indhold Indledning... 2 Baggrund... 2 Leverancer og aktivitetsopgørelse... 3 Leverancer... 3 Afprøvningsaktiviteter... 3 Evaluering af OneStop Energi hos parcelhusejere... 4 Evaluering hos projektdeltagerne... 5 Overvejelser i forhold til en videreførelse af OneStop Energi... 6 Bilag Erfaringsopsamling marts og april Erfaringsopsamling maj Erfaringsopsamling juni

3 Indledning Dansk Byggeri har i samarbejde med 6 udvalgte virksomheder og Bolius, i perioden juli 2012 til oktober 2013 arbejdet med udvikling, implementering og effektvurdering af et koncept One-Stop-Shopping ved energieffektivisering af parcelhuse, der bygger på, at bygningsejere har en primær samarbejdspartner, når det gælder om at skabe overblik over energiforbedringsmuligheder samt realisering af disse. I udviklingsprojektet har Energistyrelsen deltaget i projektets styregruppe med henblik på at indsamle erfaringer i forhold til projektets ide og udviklingsfokus. I denne rapport evalueres projektet, dets aktiviteter og oplevelsen af konceptet hos enkelte boligejere. Denne rapport indeholder: En aktivitetsopgørelse, der samler op på de aktiviteter, der er iværksat under projektet og som således dokumenterer, hvilken indsats, der er foretaget. En undersøgelse blandt nogle af de parcelhusejere, der har været i kontakt med konceptet. Erfaringsopsamling og evaluering blandt projektets deltagere. Rapporten afrundes med overvejelser i forhold til videreførelse af konceptet. Baggrund I rapporten Esco-light Fremme af energibesparelser i private boliger fastslås det, at der er store potentialer for energieffektiviseringer i boligbestanden til gavn for klimaet og forsyningssikkerheden. Desuden vurderes det, at de opnåede besparelser i stort omfang vil kunne finansiere de nødvendige investeringer. Foruden besparelsespotentialet peger rapporten på, at det ikke er fjernt for boligejerne at bruge penge på deres boliger. Boligejerne i Danmark bruger allerede i dag store beløb til vedligeholdelse og forbedringer af eksisterende boliger. Skønsmæssigt brugte de i 2006 ca. 90 mia. kr. pr. år til reparationer og vedligeholdelse af deres bygninger. Heraf udgjorde energieffektiviserende tiltag efter Dansk byggeris opfattelse dog kun en beskeden del. Rapporten peger videre på, at der som oftest er flere forskellige parter involveret i energirenoveringer, hvilket medvirker til at bygningsejere oplever energieffektiviserende tiltag i boliger som tunge og uoverskuelige. Derfor er der brug for en konkret samarbejdsmodel, som sætter boligejeren i centrum. På denne baggrund udarbejdede Dansk Byggeri, i samarbejde med Go Energi (nu Energistyrelsen) og Bolius, et forslag til et fælles projekt, der konkret skal udvikle og afprøve et one-stop-shop-koncept, som skal gøre det let og enkelt for kunden at energirenovere eller installere et vedvarende energianlæg i tilknytning til bygningen. Konceptet tager udgangspunkt i, at 73 % af alle boligejere ifølge en Megafonundersøgelse for DI Byggematerialer og FRI bruger deres håndværkere som den primære sparringspartner i deres overvejelser om at gennemføre energieffektiviserende tiltag i deres bolig. I dette projekt gøres den udførende til det primære bindeled mellem kunden og de mange aktører, så kunden kun skal rette henvendelse til den udførende, der fungerer som repræsentant for hele byggeriets værdikæde. Det er således centralt for konceptet, at kunden er i centrum og kun skal have kontakt med én aktør i processen. 2

4 Indgangen for kunden, dvs. One-Stop-shoppen, vil ofte være en byggevirksomhed, som skal besidde de nødvendige kompetencer til at kunne informere kunden om forskellige former for løsninger, finansieringsmuligheder, muligheder for rådgivning om arkitektoniske og energimæssige forhold, tilskudsmuligheder, byggelovgivning mv. Projektets formål har været at øge efterspørgselen efter energirenovering og investeringer hos parcelhusejere ved at udvikle og afprøve et One-Stop-koncept med én udførende byggevirksomhed som indgang til rådgivning og udførelsen af projektet. Leverancer og aktivitetsopgørelse I dette afsnit samles der op på de aktiviteter, der er iværksat under projektet. Leverancer Der er gennemført mere en seks workshops for projektdeltagerne, hvor fokus både har været på at udarbejde en code of conduct, men også en salgsworkshop, der skulle ruste dem til at have et øget kundefokus. Der er udarbejdet en code of conduct, som med udgangspunkt i Videncenter for energibesparelser i bygningers (VEB) eksisterende materialer: o Værktøj 1: Registreringsskema o Værktøj 2: Løsningskatalog o Værktøj 3: Nøgletal for besparelser o Værktøj 4: Overslagspriser for løsninger o Værktøj 5: Oversigt over finansieringsmuligheder o Værktøj 6: Fortegnelse over samarbejdspartnere Projektet har med disse værktøjer defineret rammen, men det har været op til den enkelte projektdeltager at stå for udmøntningen. For at lette dette arbejde har projektet i februar 2013 udarbejdet en Intern guide til deltagende virksomheder i projektet OneStop Energi. Denne guide er tænkt som et supplement til code of conduct og indeholder foruden code of conduct også afsnit om markedsføring og salg, finansiering og netværk. Der er udarbejdet markedsføringsmateriale af Kommunikations Kompagniet i samarbejde med projektdeltagerne - både en folder på 12 sider og en A5 flyer, som alle virksomheder har modtaget i tryk. Ligeledes blev logo og konceptet OneStop Energi udarbejdet af KK. Der er udarbejdet en hjemmeside: på hjemmesiden listes de virksomheder, der kan tilbyde one-stop-løsninger. Afprøvningsaktiviteter I forbindelse med, at afprøvningen blev skudt i gang i marts 2013, blev hjemmesiden lanceret, og der blev udsendt en pressemeddelelse om projektet. Sideløbende har de syv One-stop-virksomheder markedsført konceptet selv, og Dansk Byggeri har i sommeren 2013 udsendt endnu en pressemeddelelse. 3

5 Bolius har foruden omtale på deres hjemmeside også haft One-Stop Energi med i deres nyhedsbreve og magasin. Blandt de udførende virksomheder har spændet i aktiviteter været stort. En virksomhed har udsendt over 3500 foldere til parcelhusejere, som de vurderede lå indenfor målgruppen, en anden virksomhed har indrykket annoncer i de lokale medier, men fælles for virksomhederne er, at de ikke har fået den feedback, de forventede fra boligejerne. Dette stod klart allerede kort tid efter lanceringen, og derfor blev virksomhederne tilbudt at deltage i en salgsworkshop med det sigte at fokusere på deres eksisterende kunder og kontakter - en workshop som samtlige projektdeltagere takkede ja til. På trods heraf har det ikke haft den store effekt på antallet af afprøvninger. Trafikken på hjemmesiden har været størst lige efter lanceringen i marts, og der var et lille peak igen i forbindelse med omtale af projektet i sommer, men ellers har der stor set ikke været trafik på hjemmesiden. En del boligejere kontaktede one-stop-virksomhederne i dagene efter lanceringen, hvor det desværre fejlagtigt blev beskrevet i pressen som et gratis tilbud. Mange havde ikke interessen for konceptet, da det blev oplyst om, at det kostede penge. Således er det i alt blevet til 18 One-Stop Energi kortlægninger 1, hvor parcelhusejerne efterfølgende har fået forelagt en plan for forbedringer. Kun 1 af kortlægningerne har p.t. resulteret i, at parcelhusejeren efterfølgende er på begyndt en energirenovering med en udførende håndværker. I alt skønnes det, at virksomhederne tilsammen har fået ca. 75 henvendelser om konceptet, hvoraf mange, som nævnt ovenfor, ikke var interesserede i at betale penge for at få udarbejdet en kortlægning og forelagt plan. Det har været op til virksomhederne selv at bestemme, hvor mange penge de skal have for at foretage en kortlægning og fremlægge en plan. Prisspændet er fra kr., da nogle af de udførende virksomheder, har valgt at tilbyde kunderne at refundere omkostningerne for kortlægningen, hvis de efterfølgende fik foretaget energirenoveringen af den virksomhed, der har kortlagt boligens energimæssige tilstand. Evaluering af OneStop Energi hos parcelhusejere Formålet med evalueringen af parcelhusejernes oplevelse af OneStop Energi er bl.a. at undersøge, i hvilket omfang og hvorledes de kontaktede boligejere har taget imod tilbuddet, hvad der har afholdt de kontaktede boligejere fra at realisere de præsenterede forslag, samt om det samlede koncept kan forbedres yderligere. Det kan konstateres, at konceptet ikke har haft den udbredelse, man forventede i projektbeskrivelsen, og derfor fokuserer evalueringen hos parcelhusejerne også primært på deres erfaring og oplevelse af konceptet. Evalueringen af konceptet hos parcelhusejere bygger på kvalitative interviews med 11 boligejere, som har været i berøring med en OneStop Energi-virksomhed. Af disse boligejere har to valgt ikke at få foretaget en kortlægning. Det pointeres, at det er et relativt lille datagrundlag, og derfor er vægten lagt på at belyse boligejermes oplevelse, og interviewene har været kvalitative. Alligevel er følgende et sammendrag af hovedpointer fra de kvalitative interviews. Overordnet kan det konkluders, at parcelhusejerne; 1 Dette tal er opgjort på baggrund af projektdeltagernes egne indberetninger 4

6 Gennem medierne havde fået opfattelsen, at den rådgivende del var gratis. Havde vidt forskellige behov, men alle havde et klart formuleret behov fra starten. Fx nedsætning af varmeforbrug, forbedring af indeklima, kortlægning af boligens energitilstand eller et behov for en større renovering. At dialogen med OneStop virksomheden under kortlægningen har haft stor værdi for parcelhusejerne og i nogle tilfælde større værdi end den efterfølgende plan. Nogle ønskede kun en kortlægning med en rapport, mens andre ønskede en konkret rådgivning for et videre forløb, mens helt andre lagde vægt på hurtigt at få et tilbud på udbedringer. De fleste adspurgte var tilfredse med kortlægningen, men nogle få oplevede ikke den store værdi i det eller følte ikke, at der var forståelse for deres konkrete behov. Nogle stykker af de adspurgte var kun interesseret i kortlægning og en energitilstandsrapport, og stoppede derfor forløbet her. Når der spørges til, hvad der er en rimelig pris for at få foretaget en kortlægning og få forelagt en plan for energiforbedringer, ligger svarene typisk på under kroner, men prisen afhænger af, hvad man får for pengene, samt hvilket behov parcelhusejeren har. De adspurgte har generelt haft en ganske udmærket oplevelse af OneStop-virksomhederne, som har været grundige og opmærksomme på parcelhusejernes behov. Tillid var for flere essentielt. Ligesom mange lagde vægt på dialogen i forbindelse med kortlægningen. Enkelte fremhævede at dialogen under kortlægningen har været vigtigere for dem end den efterfølgende rapport. Parcelhusejerne lægger vægt på: Faglig dygtighed, ærlighed og indlevelse i deres behov. Desuden skal virksomheden kunne klare hele opgaven. En adspurgt foreslår, at man adskiller den indledende rådgivning fra udførelse for at sikre uvildighed i både rådgivnings- og tilbudsprocessen. Andre fremhæver det som en styrke, at det er den samme. Når de adspurgte skal vurdere konceptets form som en "samlet pakke", lægges der vægt på fordelen ved, at der er én hovedansvarlig for hele byggeprocessen. Dette problematiseres dog også af andre, idet det fremhæves, at prisen typisk bliver meget højere, end hvis man selv indhenter tilbud fra flere, eller selv indkøber materialer. I de tilfælde, hvor virksomheden tidligt i forløbet fik identificeret boligejerens behov og arbejdet videre derfra, var tilfredsheden meget høj. En enkelt har valgt at gå videre og få foretaget en større energirenovering på baggrund af kortlægningen, resten vurderer enten at det selv kan foretage de mindre forbedringer eller også har det ikke været hensigten med kortlægningen at foretage en større energirenovering. De to adspurgte, som allerede takkede nej til en kortlægning, lå årsagen i prisen. Enten var den alt for høj ift. det konkrete behov, eller også blev den indledende kortlægning anset som en del af en tilbudsgivning, som derfor ikke burde koste noget. Evaluering hos projektdeltagerne Der er efter aftale med Energistyrelsen løbende lavet erfaringsopsamling hos de 7 deltagende virksomheder. Disse er vedlagt som bilag og beskriver udfordringerne undervejs i afprøvningsperioden. 5

7 Derfor har slutevalueringen blandt onestop-virksomhederne primært omhandlet fremtidsscenarier og været perspektiverende. Fælles for de udførende virksomheder er det, at de ikke synes, at konceptet har været markedsført massivt nok. De har ikke følt, at deres lokale markedsføring har givet pote. Endvidere er flere stødt på en holdning hos boligejerne om, at denne form for kortlægning og plan forventes udført gratis af de udførende virksomheder. Bolius har mødt en anden type kunder kunder, der er indstillet på at betale for rådgivningsydelser. De udførende virksomheder drøftede muligheden for at tilbyde en kortlægning og en plan til relevante eksisterende kunder gratis. Nogle vil gå videre med konceptet den vej. De udførende tror også, at med efterårets komme, at det vil blive lettere at gå i dialog med deres kunder om konceptet, da netop energirenovering opleves som sæsonbetonet, og at boligejerne har mest aktivitet og fokus på dette område i vinterhalvåret. Der er fortsat en stor tiltro til konceptet, men det opleves ikke, at boligejerne er klar. Dette stemmer overens med en analyse, Dansk Byggeri for nylig har foretaget. Den viser, at husejerne lukker øjnene for energifrås. 9 ud af 10 danske husejere mener ikke, at deres bolig har brug for energiforbedringer. Tallet står i skærende kontrast til det faktum, at næsten halvdelen af de danske huse fråser med energien. Noget tyder på, at boligejerne har et urealistisk billede af deres huses energitilstand. De har den opfattelse, at deres bolig er god og sund og er derfor ikke synderligt motiverede for at lave energiforbedringer. Undersøgelsen, der er foretaget af You Gov for Dansk Byggeri viser, at 90 % af de danske husejere ikke mener, at deres bolig har behov for energiforbedringer. Husejernes egen vurdering stemmer desværre ikke overens med virkeligheden, idet næsten halvdelen af de danske husstande har et energimærke, der er dårligere end et D-mærke. Læs undersøgelsen her På evalueringsmødet pegede projektdeltagerne på, at for at konceptet kan vinde indpas hos boligejerne, er det nødvendigt, at der kommer flere virksomheder med, og konceptet bliver landsdækkende, ligesom det er vigtigt med en massiv markedsføringsindsats, for at konceptet bliver kendt blandt parcelhusejerne og vinde udbredelse. Projektdeltagerne tror på konceptet, men mener, at det er national branding og markedsføring, der skal til for at få boligejerne med, da resultatet af lokal markedsføring har været minimal. Endvidere peger projektdeltagerne på, at foruden at være energivejleder, vil de foretrække at nye OneStop Energi virksomheder kan håndtere enhver form for byggesag, og at det er anerkendte virksomheder, der kan dokumentere års erfaring med hoved- og totalentrepriser. Endvidere mener de, at Byg Garanti er et stærkt brand, som OneStop Energi bør lægge sig tæt opad, da boligejerne kender og har tillid til håndværkere omfattet af ordningen. På trods af, at projektets afprøvningsforløb er afsluttet, arbejder alle 7 virksomheder videre med OneStop Energi og vil fortsat tilbyde det til deres kunder. Overvejelser i forhold til en videreførelse af OneStop Energi Energistyrelsen barsler med et one-stop-shop koncept til januar kaldet Grøn boligkontrakt, med Grønne aktører, der skal fungere som parcelhusejernes kontaktpunkt for energirenovering. De endelige krav til de 6

8 grønne aktører og konceptets endelige form er endnu ikke på plads, men det lader til, at fx energivejledere får adgang til at blive Grønne Aktører, men med krav om supplerende uddannelse/kompetencer. På baggrund heraf samt slutevalueringen blandt virksomhederne og det sidste møde i styregruppen er det på nuværende tidspunkt besluttet ikke at arbejde videre med OneStop Energi selvstændigt, da det vurderes, at konceptet minder for meget om Grøn boligkontrakt, og det ikke er givtigt for nogen parter at have to konkurrerende koncepter. I forhold til projektdeltagernes syn på, hvad der skal til for at udrulle konceptet, vil netop Grøn boligkontrakt blive landsdækkende og blive massivt markedsført i starten med Energistyrelsen i ryggen. 7

9 Bilag 1 Erfaringsopsamling marts og april 2013 Henvendelser fra boligejerne I de første dage efter lanceringen af konceptet og DRs omtale, oplevede virksomhederne stor interesse fra boligejerne. Denne delvist fordi DR fejlagtigt havde skrevet, at første møde med en OneStop Energi virksomhed, var gratis. En del boligejere var alligevel ikke interesserede, da de fik oplyst, at en kortlægning af deres boligs energimæssige tilstand og den tilhørende plan udløser er en ydelse, som virksomhederne tager sig betaling for. Virksomhederne oplevede dog at telefonstormen hurtigt klingede af og blev til stilhed. Markedsføringstiltag Virksomhed a Virksomhed a har omtalt OneStop Energi i deres elektroniske nyhedsbrev og i deres trykte magasin. Ligesom de har bannere på deres hjemmeside. Endvidere har Virksomhed a talt om OneStop Energi med DR i forbindelse med lanceringen. Virksomhed a forsætter med at infomere om OneStop Energi via bannere på deres hjemmeside, i deres elektroniske nyhedsbrev og i deres trykte magasin. Virksomhed b Virksomhed b har været i kontakt med TV2 Nord og Nordjyskemedier om tv-dækning, men det er desværre ikke blevet til noget konkret. Virksomhed b planlægger at husstandsomdele borchurer i udvalgte kvarterer. Virksomhed c Virksomhed c har sendt flyers ud til eksisterende kunder og uddelt brochuren. Virksomhed d Virksomhed d har indrykket annoncer i flere lokale aviser, der ca. når læsere samt ansat en mand, der bl.a. skal fokusere på OneStop Energi. Virksomhed e Virksomhed e har husstandsomdelt ca. 500 brochurer i strategisk udvalgte kvarterer samt deltaget i et arrangement om energirenovering i en lokal bank. Virksomhed f Virksomhed f har husstandsomdelt ca brochurer og marketingsmateriale i forskellige, nøje udvalgte, områder i hovedstadsområdet/storkøbenhavn. 8

10 Virksomhed g Virksomhed g har uddelt ca. 500 brochurer samt været i dialog med lokale ejendomsmæglere om et muligt samarbejde. Virksomhed g er i dialog med arrangøren af Åbent Energi-hus 12. og 26. maj om deltagelse. Dansk Byggeri Dansk Byggeri sendte en PM ud i forbindelse med lanceringen. Medio april har Dansk Byggeri forsøgt at afsætte historien til 3 lokale tv-kanaler. Ultimo april sendte Dansk Byggeri igen en PM ud, hvor OneStop Energi blev relateret til regeringens vækstplan og Grøn Boligkontrakt. Dansk Byggeri planlægger, at sende pressemeddelelser til regionale medier, med en lokal vinkel i løbet af maj måned. Konkrete opgaver og code of conduct De udførende virksomheder har fået mellem 2 og 10 seriøse henvendelser, Virksomhed a over 30. Det har for de udførende udmøntet sig i 1-3 konkrete opgaver per virksomhed og for Virksomhed a 6 konkrete opgaver. Ikke alle disse er gennemført, nogle af dem er stadig kun planlagt. Således er virksomhederne ikke nået længere i processen end til kortlægning af boligens energimæssige tilstand og plan. Og kun i så begrænset omfang, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt, at vurdere og evaluere på hverken værktøjer (code of conduct) eller processen. Øvrige elementer Projektdeltagerne oplever, at boligejerne gerne vil kortlægningen, men i mindre omfang planen. De udførende synes let det bliver en snak med boligejerne på stedet og at det allerede her besluttes, hvad der skal gives tilbud på. Virksomhederne har på sidste workshop (i april) udtrykt frustration over, at de har investeret så massivt i at markedsføre konceptet, uden at have fået et stort udbytte. Der blev bl.a. ytret ønske om, at Dansk Byggeri arrangerer events, hvor de kan komme i kontakt med boligejerne. Dansk Byggeri har arrangeret en workshop med fokus på kundeforståelse og salg, således at virksomhederne får værktøjer til at tænke OneStop Energi ind i deres eksisterende kundeportefølje og opgaver. Ligesom der vil blive fokuseret på at OneStop Energi er et koncept, som kan foldes ind og ud alt efter kundernes ønsker og behov. Vurdering Virksomhederne ser det som et langt sejt træk at udbrede OneStop Energi og var noget i vildrede omkring, hvordan de skal gribe det videre forløb an og tiltrække kunder til konceptet. Virksomhederne ser OneStop Energi som noget, de tilbyder særskilt og integrerer det ikke i deres eksisterende tilbudsgivning og kundekontakt. Sammenfatning 9

11 OneStop Energi virksomhederne oplever, at det er småt med henvendelser fra boligejernes side, på trods af, at virksomhederne har forsøgt sig med mange forskelligartede markedsføringstiltag. Projektdeltagernes egne tiltag har været meget forskelligartede, fra omdeling af brochurer og materialer til indrykning af annoncer. Men resultatet har stort set været det samme blandt de udførende virksomheder, uanset indsatsens omfang er det blevet til 1-3 planlagte kortlægninger, for hver af de udførende virksomheder og det dobbelte for Virksomhed a. Dansk Byggeri har arrangeret en workshop, der skal klæde virksomhederne på til i højere grad at have fokus på salg, kundeforståelse samt integrering af OneStop Energi i deres eksisterende arbejde. 10

12 Erfaringsopsamling maj 2013 Henvendelser fra boligejerne Virksomhederne oplever så godt om ingen efterspørgsel på konceptet fra boligejerne. Markedsføringstiltag Over en bred kam kan det konkluderes, at virksomhederne ikke har søsat de store aktiviteter, dette kan dog suppleres med at: Virksomhed c står overfor at skulle ansætte en ny medarbejder, der skal fokusere på det private segment, da det er et tidskrævende område. Endvidere samarbejder Virksomhed c med samarbejdspartnere for at blive skarpere på priser. Virksomhed e vurderer at årstiden ikke er til energirenoveringer og har sat det lidt på stand by. Dansk Byggeri har udbudt en salgsworkshop til deltagerne, den 22. maj var alle projektdeltagere samlet til en workshop hos Ladegaard A/S. På dagsorden var blandt andet: Tre former for marketing: Ekstern, Intern, personligt salg, positive tanker giver positive kunder og indtjening, hvorfor skal kunderne købe OneStop Energi, købemotiver fra fakta til udbytte for kunderne, effektiv salgsteknik og hvordan kundemødet kan bruges til behovsafdækning. Fokus på workshoppen sælg fordele og ikke pris. Konkrete opgaver og code of conduct Alle deltagerne er uddannede Energivejledere og det lader til, at det er denne faglige ballast de trækker på i de få tilfælde, hvor de rent faktisk har lavet en kortlægning af en boligs energimæssige tilstand samt rapport. I OneStop Energis code of conduct/værktøjskasse er der lagt op til, at de benytter sig at Videncenter for Energibesparelser i bygningers spareberegner, når de laver en kortlægning af et hus energimæssige tilstand. Men i praksis forløber det sig ofte ganske anerledes og det lyder til, at de fleste af virksomhederne arbejder efter samme metode, som de plejer. Virksomhed b fremhæver termografi som noget, der burde indgå som et værktøj i værktøjskassen. Begrundelsen er, at det med hans ord er et fantastisk visuelt værktøj, der efter hans erfaring gør det lettere at kommunikere med boligejerne om bygningen. Efterfølgende får kunden en rapport med fejl og de muligheder der er for rentable forbedringer. Endvidere er det et produkt som Virksomhed b vurderer, at boligejerne gerne betale penge for, da de føler det får noget konkret ud af det. Virksomhed a er dem, der har fået planlagt flest kortlægninger, men pga. en høj arbejdsmængde er det endnu ikke blevet til rapporter. Kortlægningen hos Virksomhed a består af en snak med kunden og gennemgang af huset og til dette bruger de deres eget system, som de også følger i dettes projekts regi et regneark, der tager udgangspunkt i Videncenter for Energibesparelser i bygningers materialer. Virksomhed d har haft en enkelt OneStop Energi sag, hvor boligejeren har iværksat en energirenovering, men ikke med Virksomhed d som de udførende. 11

13 Øvrige bemærkninger Virksomhed c bemærker, at de uden for projektet ser en kortlægning som er en service og det normalt ikke vil være noget de tager penge for, ift. projektet føler de at det har været en del af pakken at tage penge for en kortlægning. De overvejer at gå bort fra at tage betaling for kortlægningen. Virksomhed b har ikke kunder, der energirenoverer for miljøets skyld, de ser ikke mange i deres region der investerer i energirenoveringer, for renoveringens skyld. Qua huspriserne er det måske heller ikke altid rentabelt i området. Flere af virksomhederne nævnte, at projektet efter deres mening, mangler omtale i medierne, for at få succes. Der er general enighed blandt virksomhederne om, at OneStop Energi har svært ved at stå alene, men at energirenovering skal ses i sammenhæng med andre ombygninger eller øget komfort. Vurdering Virksomhederne står uforstående overfor de manglende henvendelser og kommer med gisninger om, at boligejerne ikke er modne til energirenoveringer. En påpegede at med mindre der kommer stigende energipriser, mangler mange boligejere incitament til en større energirenovering. På trods af at virksomhederne udtrykker tro på projektet og konceptet virker de i vildrede ift. hvordan vi får boligejerne med. Sammenfatning Der har siden sidste erfaringsopsamling ikke været den store aktivitet eller udvikling. Dansk Byggeri har derfor ultimo maj tilbudt alle virksomhederne at deltage i en salgsworkshop, hvor fokus har været at sælge konceptet til deres eksisterende kunder. Der er endnu ikke indhentet erfaringer hos virksomhederne omkring betydningen af dette tiltag. Vigtigste læringspunkter Boligejerne står ikke klar i starthullerne og virksomhederne oplever ikke den store efterspørgsel, derfor vil de fremadrettet forsøge at afsætte OneStop Energi konceptet i sammenhæng med deres andre tilbud/ydelser 12

14 Erfaringsopsamling juni 2013 Henvendelser fra boligejerne I tråd med de forrige erfaringsopsamlinger, oplever OneStop Energi virksomhederne ikke, at boligejerne henvender sig og efterspørger konceptet. Virksomhed a Havde ikke meget nyt at fortælle, de har lige udsendt en bunke OneStop rapporter til de kunder, de har lavet kortlægninger hos og afventer feedback fra kunderne. Virksomhed b Virksomhed b oplever ej heller henvendelser. Virksomhed c Virksomhed c har ikke gjort meget ved OneStop, men forventer, at når der starter en ny mand 1/8, der er uddannet energivejleder, skal der i højere grad fokuseres på det private segment. Virksomhed d Virksomhed d afprøver Ladegaards råd, og er gået i gang i egne rækker med gamle kunder og gennem medarbejdere. De mener at det er en god vej frem, fremfor at poste en masse penge i markedsføring. Endvidere har de kig på, om de kan gøre noget på sommerhuse og isolering heraf. Dog regner de ikke sommeren som en sæson for energirenovering og sætter først ind igen til efteråret, ad de vurderer at det er på denne årstid at boligejerne er modtagelige overfor den slags. Virksomhed e Har gang i et par energiforbedringssager. Men de er kommet tilfældigt og ikke som sådan via OneStop Energi. De oplever ofte at en kunde henvender sig om en totalrenovering og at energiforbedringerne kommer på tale i den forbindelse. Virksomhed f Hos virksomhed f, er projektets kontaktperson stoppet. Således lader det til at en del viden om projektet er forsvundet med personen. Virksomheden tilbyder stadig OneStop og markedsfører det på hjemmesiden, men virker ikke specielt positivt stemte overfor projektet. De bebrejder blandt andet bankerne, for ikke at være villige til at udlåne penge til energirenoveringer, på trods af at de budgetterede energibesparelser er højere end ydelse, til lån og renter. Hos virksomhed f har de et godt samarbejde med flere banker og de har bl.a haft god held med at hjælpe kunderne til at tale med de banker, der har god erfaring med. Virksomhed f oplever, at på trods at meget forskellig artede tiltag, fx har de været i Energiministeriet på kulturnatten og fået kontaktoplysninger på 180 boligejere, der tilkendegav en interesse i energirenovering, at boligejerne er svære at få i tale, når det kommer til energiforbedringer. Endvidere lægger virksomhed f ikke skjul på, at de mener at projektet ikke har gjort nok for at markedsføre konceptet og at de mener at det er en af grundende til at kunderne ikke kommer. 13

15 Virksomhed g Virksomhed g har rigtig meget om ørerne for tiden, og de håber på snart at få tid til at følge Ladegaards råd og tage fat i deres kundedatabase. Virksomhed g tager dog altid en flyer med ud til privatkunder og fortæller dem lidt om konceptet. Konkrete opgaver og code of conduct Intet nyt Opfølgning på Salgsworkshop Der er god feedback på salgsworkshoppen med Ladegaard A/S, flere giver udtryk for, at de har fået rigtig meget ud af den men det påpeges også, at selv med gode intentioner om at følge Ladegaards råd, så det svært med tiden ikke at falde tilbage til gamle vaner. Det er heller ikke alle, der mener, at det er den rette vej at gå, at inddrage svendene i salgsarbejdet, da de ikke er naturligt, i den måde de kører deres virksomhed på. Vurdering/Sammenfatning Der er minimal aktivitet på OneStop Energi-området i virksomhederne. Og på trods af, at de stadig giver udtryk for en tro på og begejstring for konceptet oplever jeg at virksomhederne har en følelse af at manglende rygdækning og at de føler sig noget alene. Vigtigste læringspunkter Jeg synes stadig at kunne spore en antydning af, at den manglende interesse fra boligejerne, skyldes at projektet/konceptet ikke er massivt nok markedsført. 14

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 Temaer for arbejdsgruppens drøftelser Møde 1 Boligejeren indblik i adfærd, motivation og behov Grøn Boligkontrakt afgørende elementer for succes

Læs mere

BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen

BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen Formål Fremme energirenovering af private boliger Fjerne barrierer gøre det nemt og overskueligt Samlet rådgivning hos én aktør gennem hele processen Skal

Læs mere

Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013

Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013 Arbejdsgruppemøde om Boligejernes behov i Grøn Boligkontrakt 1. juli 2013 J.nr. Ref. MRK Side 1 Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013 Formål med mødet Formålet med mødet var at definere afsættet for de

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Møde i følgegruppen for BedreBolig. Mandag d. 8. september 2014

Møde i følgegruppen for BedreBolig. Mandag d. 8. september 2014 Møde i følgegruppen for BedreBolig Mandag d. 8. september 2014 Agenda 13.00 13.15 Velkomst og præsentation af deltagere 13.15 13.30 Sidste nyt om BedreBolig 13.30 14.30 Lancering og markedsføring - Hvad

Læs mere

1. MØDE I FØLGEGRUPPEN D. 17. JUNI

1. MØDE I FØLGEGRUPPEN D. 17. JUNI 1. MØDE I FØLGEGRUPPEN D. 17. JUNI Dagsorden 1. Møde i følgegruppen for Grøn Boligkontrakt Velkomst og præsentation af deltagere v/henrik Andersen, ENS 13.00 13.10 Baggrund og præsentation af Grøn Boligkontrakt

Læs mere

Strategi for energirenovering: - Hvad kan byggeriets virksomheder bidrage med?

Strategi for energirenovering: - Hvad kan byggeriets virksomheder bidrage med? Strategi for energirenovering: - Hvad kan byggeriets virksomheder bidrage med? Dagsorden for renovering, 9. maj 2012 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Faktorer, der påvirker markedet for energirenovering

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Udgifterne ved at benytte en grøn aktør skal afholdes af den private boligejer. Der er således

Udgifterne ved at benytte en grøn aktør skal afholdes af den private boligejer. Der er således GRØN BOLIGKONTRAKT DISKUSSIONSOPLÆG 22. maj 2013 J.nr. 2676/1976-0004 Ref. LKO Baggrund og indledning - Grøn Boligkontrakt Bygninger står for omtrent 40% af det samlede energiforbrug, og derfor skal der

Læs mere

Morsø Kommune. Niels Pedersen Klima og energikoordinator Morsø Kommune

Morsø Kommune. Niels Pedersen Klima og energikoordinator Morsø Kommune Morsø Kommune Niels Pedersen Klima og energikoordinator Morsø Kommune En fælles indsats inddragelse af interessenter Morsø Kommune Før bedre Bolig på Mors Inddragelse af interessenter i Morsø Kommune.

Læs mere

Kursus i etablering af lokale partnerskaber. Kursussted Dato, år

Kursus i etablering af lokale partnerskaber. Kursussted Dato, år Kursus i etablering af lokale partnerskaber Kursussted Dato, år 1 Kursus i etablering af lokale partnerskaber Kursusprogram Work-shops! Om Energitjenesten Introduktion til kursus og drejebogen Formålet

Læs mere

FREMTIDSSIKRING AF KOMPONENTKRAV

FREMTIDSSIKRING AF KOMPONENTKRAV FREMTIDSSIKRING AF KOMPONENTKRAV MÅLGRUPPE Bygningsejere Hvad vil bygningskomponentudskiftningen, der forventes at blive gennemført frem mod 2020, betyde for energibehovet i eksisterende bygninger? Vil

Læs mere

Evaluering af BedreBoligordningens. - Kontaktpunkterne

Evaluering af BedreBoligordningens. - Kontaktpunkterne Evaluering af BedreBoligordningens testforløb - Kontaktpunkterne Energistyrelsen 27. juni 2014 Agenda Baggrund og formål Hovedkonklusioner Anbefalinger Baggrund og formål Energistyrelsen har bedt (GK),

Læs mere

ESCO Light præsentation. ESCO-light arbejdsgruppen

ESCO Light præsentation. ESCO-light arbejdsgruppen ESCO Light præsentation 14. juni 2010 ESCO-konceptet har været en murbrækker for at få gang i energibesparelserne, specielt i store bygninger, fordi det nedbryder de væsentligste barrierer for energibesparelser.

Læs mere

BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014

BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014 BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på BedreBolig-ordningen, herunder udrulning i de 9 kommuner 3. Gennemgang og drøftelse af BedreBolig-planen, herunder

Læs mere

Energirenovering blandt husejere

Energirenovering blandt husejere Energirenovering blandt husejere Spørgeskemaundersøgelse blandt husejere, sommeren 2013 Energirenovering blandt husejere 1. august 2013 side 2/7 Indholdsfortegnelse Undersøgelsens målgruppe... 3 Boligernes

Læs mere

Energitjek ordningen er igangsat og nedenfor er en kort beskrivelse og status på ordningen.

Energitjek ordningen er igangsat og nedenfor er en kort beskrivelse og status på ordningen. Notat Klimapartnerskab mellem SE og Vejen Kommune Køb af UP-front vindstrøm, er som det fremgår af dagsordenspunktet, 1 ud af i alt 4 delaftaler som følge af den indgåede klimapartnerskabs aftale mellem

Læs mere

Hvad er BedreBolig? V/ chefkonsulent Lars Korsholm, Energistyrelsen

Hvad er BedreBolig? V/ chefkonsulent Lars Korsholm, Energistyrelsen Hvad er BedreBolig? V/ chefkonsulent Lars Korsholm, Energistyrelsen Hvad er BedreBolig? Ny ordning under Energistyrelsen Skal fremme energirenovering af private boliger Fjerne barrierer gøre det nemt og

Læs mere

Opnå en god dialog med boligejeren

Opnå en god dialog med boligejeren Opnå en god dialog med boligejeren Kommunikationsguide til BedreBolig-rådgivere 26. marts 2014 Indhold 1. Formål...3 2. Generelt om kommunikation med boligejeren...4 2.1 Kropssprog...4 2.2 Aktiv lytning...4

Læs mere

Kom godt i gang. Inspiration til BedreBolig-rådgivere

Kom godt i gang. Inspiration til BedreBolig-rådgivere Kom godt i gang Inspiration til BedreBolig-rådgivere 2 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Velkommen til BedreBolig... 4 Målrettet markedsføring... 5 Hjemmesiden det centrale omdrejningspunkt... 7 BedreBolig-sekretariatet

Læs mere

SPECIFIKATION på. Energirådgivning til enkeltstående parcelhuse. Beskrivelse af opgave samt vilkår for afgivelse af tilbud.

SPECIFIKATION på. Energirådgivning til enkeltstående parcelhuse. Beskrivelse af opgave samt vilkår for afgivelse af tilbud. SPECIFIKATION på Energirådgivning til enkeltstående parcelhuse Beskrivelse af opgave samt vilkår for afgivelse af tilbud Januar 2018 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND... 2 2. BESKRIVELSE AF OPGAVEN... 2

Læs mere

Energieffektiviseringer vvs erne muligheder

Energieffektiviseringer vvs erne muligheder Energieffektiviseringer vvs erne muligheder DGF s Gastekniske Dage 2014 Per Jensen Afdelingschef HMN Naturgas I/S 20-05-2014 1 Agenda Hvorfor energieffektiviseringer? Hvilke initiativer er etableret? Samarbejder

Læs mere

Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger

Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger Min dagsorden Potentialer for energirenovering Fokus på sektorer Virkemidler for energirenovering VE og bygninger Opbyggelige ønsker Potentialer

Læs mere

Perspektiverne i den grønne boligkontrakt, set fra en finansiel aktør

Perspektiverne i den grønne boligkontrakt, set fra en finansiel aktør Perspektiverne i den grønne boligkontrakt, set fra en finansiel aktør Workshop om Grøn Boligkontrakt Tom Saxlund 02-12-2013 1 Gør det enkelt for boligejeren Den grønne omstilling Energiaftale 2020 blev

Læs mere

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk er Energistyrelsens forbrugerrettede hjemmeside, der på en enkel og overskuelig måde tilbyder målrettede og relevante digitale værktøjer,

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

BEDRE BOLIG. Opstartsmøde for de 9 første kommuner. 4. december 2013

BEDRE BOLIG. Opstartsmøde for de 9 første kommuner. 4. december 2013 BEDRE BOLIG Opstartsmøde for de 9 første kommuner 4. december 2013 Dagsorden 11.00-11.15 Velkomst og præsentation 11.15-11.45 Indhold i BedreBolig-ordningen Baggrund og introduktion Strategi for lancering

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse Udgivet 13. december 2013 - opdateret 15. januar 2014 Baggrund BedreBolig

Læs mere

BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014

BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014 BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014 BedreBolig status på grundlag og indhold BedreBolig-rådgiverens værktøjskasse : - BedreBolig-beregner, BedreBolig-plan, - Vejledning, tjeklister og kommunikationsguide,

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Evaluering af BedreBolig-ordningen blandt BedreBolig-rådgivere

Evaluering af BedreBolig-ordningen blandt BedreBolig-rådgivere Evaluering af BedreBolig-ordningen blandt BedreBolig-rådgivere Energistyrelsen 23. juni 2014 Agenda Baggrund og formål Hovedkonklusioner Anbefalinger Baggrund og formål Energistyrelsen har bedt (GK), som

Læs mere

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse Kommunalvalg 2017 Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse 1 Det kan du finde i materialet 1. Kommunalvalg i Friluftsrådets kredse 2. Idékatalog med eksempler på mærkesager 3. Guide og værktøjer

Læs mere

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Politiske målsætninger og energiforbrug i bygninger

Læs mere

Parterne er enige om, at der skal gøres en indsats for at gøre det nemmere for private boligejere at realisere energibesparelser gennem ESCO-light.

Parterne er enige om, at der skal gøres en indsats for at gøre det nemmere for private boligejere at realisere energibesparelser gennem ESCO-light. 1 ESCO-LIGHT Fremme af energibesparelser i private boliger Juni 2010 Parterne støtter op om at fremme energibesparelser i private boliger. Parterne har allerede og vil også fremover bidrage med at fremme

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

BedreBolig. Energirigtig renovering af private boliger. BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1

BedreBolig. Energirigtig renovering af private boliger. BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1 BedreBolig Energirigtig renovering af private boliger BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1 23/01/15 15:31 2 BedreBolig BedreBolig en helhedsorienteret tilgang til energirenovering BedreBolig er

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

GRØN BOLIGKONTRAKT MÅLGRUPPEANALYSE

GRØN BOLIGKONTRAKT MÅLGRUPPEANALYSE GRØN BOLIGKONTRAKT MÅLGRUPPEANALYSE Indhold 1. OM UNDERSØGELSEN 2. HOVEDKONKLUSIONER 3. GENNEMFØRTE ENERGIFORBEDRINGER 4. FREMTIDIGE ENERGIPROJEKTER 5. RÅDGIVNING BEHOV OG HOLDNINGER 6. SAMLET OVERBLIK

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Planer og muligheder for energirenovering

Planer og muligheder for energirenovering Planer og muligheder for energirenovering Baggrunden Videncenter for energibesparelser i bygninger er etableret som led i den energipolitiske aftale fra februar 2008. Videncenteret skaber viden om konkrete

Læs mere

Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger

Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger Potentialer for energibesparelser i danskernes boliger. Konkrete og enkle energispareforslag fra TEKNIQ din installatør gir dig råd Danskerne og energibesparelser

Læs mere

Energieffektive boliger perspektivet fra den finansielle sektor

Energieffektive boliger perspektivet fra den finansielle sektor Energieffektive boliger perspektivet fra den finansielle sektor BedreBolig i Gate 21 26. Marts 2014 Tom Saxlund, Nykredit Nykredits Klima- og miljøstrategi frem mod 2020 Nykredits klima- og miljøstrategi

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

Kvalitetskontrol for energimærkninger fra 2016

Kvalitetskontrol for energimærkninger fra 2016 Kvalitetskontrol for energimærkninger fra 2016 Kvalitetstal for energimærkninger 66.637 Energimærkninger 69 % Korrekte energimærker 88 % Energimærkninger med velbeskrevne besparelsesforslag Energistyrelsen

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse 13. december 2013 Baggrund BedreBolig en ny ordning til energirenovering

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Energirenovering af bygninger Borups højskole 23. april 2012

Energirenovering af bygninger Borups højskole 23. april 2012 Energirenovering af bygninger Borups højskole 23. april 2012 Videncenter for energibesparelser i bygninger v/vagn Holk Lauridsen De næste 30 min. Kort introduktion til Videncentret Hvor langt er vi? Hvad

Læs mere

Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere

Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere Servicemail nr. 1 maj 2014 Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere BedreBolig-sekretariatet og Energistyrelsen får løbende gode input fra BedreBoligrådgivere, der kan bidrage til at forbedre rammerne for

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Københavns Erhvervsakademi. Hvor stort er renoveringsvolumen af vores etageboligbyggeri Torben Kaas, Dansk Byggeri

Københavns Erhvervsakademi. Hvor stort er renoveringsvolumen af vores etageboligbyggeri Torben Kaas, Dansk Byggeri Københavns Erhvervsakademi Hvor stort er renoveringsvolumen af vores etageboligbyggeri Torben Kaas, Dansk Byggeri Potentiale Bygningsbestanden fordelt på opførelsestidspunkt og udviklingen i BRs energikrav

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 8 til mødet i Teknik- og miljøudvalget 2014-17 den 19. april 2016 kl. 13:00 i Faaborg Side 2 af 8 Indkaldelse Søren Kristensen Hans Jørgensen Claus Jørgen Bendtsen Kristian Nielsen Mads Holdgaard

Læs mere

Referat fra 1. møde den 4. december 2013

Referat fra 1. møde den 4. december 2013 BedreBolig Opstartsmøde for de 9 første kommuner 04. december2013 J.nr. Ref.XNE Side 1 Referat fra 1. møde den 4. december 2013 Formål med mødet: Præsentation, drøftelse og igangsættelse af projekt til

Læs mere

Evaluering af Iværksætterhuset - UDKAST

Evaluering af Iværksætterhuset - UDKAST Evaluering af Iværksætterhuset - UDKAST Succeskriterier for Iværksætterhuset Iværksætterhuset skal: 1) sikre et enstrenget og ensartet erhvervsfremmetilbud for kommunernes iværksættere og nystartede virksomheder

Læs mere

Rammerne for energibesparelser Og energiselskabernes indsats

Rammerne for energibesparelser Og energiselskabernes indsats Rammerne for energibesparelser Og energiselskabernes indsats Peter Bach Årskonferencen Det frie Energimarked 2015 11. September 2015 Rammerne Langsigtede udfordringer 80-95 pct. reduktion af EU s GHG i

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Tjen penge på energirenovering

Tjen penge på energirenovering Tjen penge på energirenovering Videncenter for energibesparelser i bygninger er til for dig Vil du gerne slå to fluer med ét smæk? Vil du gerne ha mere at lave og samtidig sænke CO 2 -udslippet? Hvis du

Læs mere

Sammen om BedreBolig. Individuel energirenovering i fællesskab. Villy Fink Isaksen, Wikimedia Commons, License cc-by-sa-4.0.

Sammen om BedreBolig. Individuel energirenovering i fællesskab. Villy Fink Isaksen, Wikimedia Commons, License cc-by-sa-4.0. Sammen om BedreBolig Individuel energirenovering i fællesskab Villy Fink Isaksen, Wikimedia Commons, License cc-by-sa-4.0. Sammen om BedreBolig Hos en BedreBoligrådgiver kan man købe kvalificeret rådgivning

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Hvorfor denne guide? Formålet med denne guide er at give jer som forening og frivillige nogle konkrete idéer til, hvordan I markedsfører jeres lokale foreningsevent

Læs mere

Klima og miljø i Nykredit. Konference om Dansk Mikrokraftvarme, Bella Sky Comwell 23. september 2014

Klima og miljø i Nykredit. Konference om Dansk Mikrokraftvarme, Bella Sky Comwell 23. september 2014 Klima og miljø i Nykredit Konference om Dansk Mikrokraftvarme, Bella Sky Comwell 23. september 2014 Klima- og miljøstrategi frem mod 2020 Nykredit tager i kraft af sin markedsmæssige position et medansvar

Læs mere

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Titel (en overskrift der fortæller lidt om projektet) Organisation/

Læs mere

Introduktion: En dag ringer Gud til Djævelen og siger: Hvordan går det i Helvede? 19. april 2010 DEP j.nr. 1099-0673.

Introduktion: En dag ringer Gud til Djævelen og siger: Hvordan går det i Helvede? 19. april 2010 DEP j.nr. 1099-0673. Ministerens tale til konference om energirenovering af lejeboliger der afholdes af Bygherreforeningen d. 22. april 2010. (15-20 min). --o-- (Det talte ord gælder) 19. april 2010 DEP j.nr. 1099-0673 Sagsbeh:

Læs mere

Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten

Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten Digitale muligheder, effektive arbejdsgange og lovkrav - der er mange grunde til, at arkitekter og ingeniører ændrer arbejdsmetoder. Hvad betyder det

Læs mere

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg Comentor Lounge LinkedIn som must win battle Juni 2015, Aalborg 1 Fakta om LinkedIn 1.789 følgere på company 90-100 nye følgere hver måned 19.513 personlige følgere 60% af vores personlige følgere er aktive

Læs mere

Indstilling. Ny fælles kommunikationspolitik for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Ny fælles kommunikationspolitik for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 22. september 2009 Ny fælles kommunikationspolitik for Århus Kommune 1. Resume Århus Kommunes gældende kommunikationspolitik er vedtaget

Læs mere

Energirenovering i erhvervslejemål

Energirenovering i erhvervslejemål - 1 Energirenovering i erhvervslejemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i november 2014 et lovforslag, der skal fremme energirenovering

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

. Her kommer Energibolig.dk ind i billedet. Med os på råd får du det bedste tilbud på dit energimærke.

. Her kommer Energibolig.dk ind i billedet. Med os på råd får du det bedste tilbud på dit energimærke. Få et tilbud på dit energimærke det er grøn fornuft. Når du i en boligforening sælger eller udlejer din bolig, skal den have en gyldig energimærkning. Energimærkningen giver en oversigt over boligens energimæssige

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

Udtalelse. Til: Aarhus Byråd via Magistraten. Ledelsessekretariatet. Den 29. august 2012

Udtalelse. Til: Aarhus Byråd via Magistraten. Ledelsessekretariatet. Den 29. august 2012 Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 29. august 2012 Rådhuset 8100 Aarhus C Udtalelse til forslag fra SF s Byrådsgruppe vedrørende Miljøambassadører

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Afslutning på SPI projektet

Afslutning på SPI projektet Afslutning på SPI projektet Om projektet Projektet Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme (SPI) blev sat i gang i 2011 og har løbet frem til sommeren 2014. Det samlede budget har udgjort 17,6 mio. kr.

Læs mere

Vejledning til FORENINGEN: Kommunikation om Rigtige Mænd

Vejledning til FORENINGEN: Kommunikation om Rigtige Mænd Vejledning til FORENINGEN: Kommunikation om Rigtige Mænd Tak, fordi I vil være en del af Rigtige Mænd-projektet og fordi I vil være med til at arrangere Rigtige Mænd Løbet, som er det første mandeløb,

Læs mere

KENDER DU ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS? Få et bedre afsæt, når du hjælper dine kunder med energiforbedringer

KENDER DU ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS? Få et bedre afsæt, når du hjælper dine kunder med energiforbedringer KENDER DU ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS? Få et bedre afsæt, når du hjælper dine kunder med energiforbedringer ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere

Læs mere

INTEGRATION AF BEDREBOLIG I KOMMUNENS KLIMAINDSATS - EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE KOMMUNETILGANGE

INTEGRATION AF BEDREBOLIG I KOMMUNENS KLIMAINDSATS - EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE KOMMUNETILGANGE INTEGRATION AF BEDREBOLIG I KOMMUNENS KLIMAINDSATS - EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE KOMMUNETILGANGE INDLEDNING Cases til inspiration for kommuner og aktører - med udgangspunkt i forskellige kommunetilgange Beskrivelse

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero

ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero Dansk Byggeri Konference i Korsør ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe et CO 2 neutralt Sønderborg-område

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX

Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX Overordnet mål med handlingsplanen: Via en fælles indsats at tiltrække et eller flere landsdækkende sponsorater, der til sammen

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 346 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 346 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 15-16 EFK Alm.del Bilag 346 Offentligt Notat om energiforbedringer i yderområder Kontor/afdeling Center for Erhverv og Energieffektivitet Dato 21. juni 16 J nr. 16-787

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Energirådet - nyt lokalt partnerskab i Mariagerfjord. Energimesse på Eurowind Energy A/S 23. Maj 2014

Energirådet - nyt lokalt partnerskab i Mariagerfjord. Energimesse på Eurowind Energy A/S 23. Maj 2014 Energirådet - nyt lokalt partnerskab i Mariagerfjord Energimesse på Eurowind Energy A/S 23. Maj 2014 Kort om partnerskabet Formål: I fællesskab løse opgaver indenfor energirenovering, med et særligt fokus

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Dialogbaseret borgerkommunikation

Dialogbaseret borgerkommunikation Dialogbaseret borgerkommunikation SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri Frederikshavn Kommune Landsbymodellen 1:1 SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri vil via samarbejde, viden

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere