avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark April 2009 Nr. 74

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark April 2009 Nr. 74"

Transkript

1 April 2009 Nr. 74 avisen VÆRD AT VIDE: Vedtægter for Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark (LPD) VÆRD AT VIDE: Indkaldelse til Landsmøde og temadage den april 2009 ISSN KORT NYT: Nyt referat LPD s landsmøde april 2008 LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark 1 LPD avisen

2 LPD-avisen er udgivet af Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Redaktion: Formand Ole Kølle Redaktionsmedarbejder: Ad. hoc-medlemmer efter behov Ansvarlig i forhold til medieansvarsloven: Ole Kølle Bladets ledende artikler produceres af LPD. Indholdet af andre artikler dækker ikke nødvendigvis LPD s holdninger Layout og tryk: Isager Bogtryk Bladet udkommer: Ca. 4-5 gange årligt og trykkes i et oplag på ca stk. Næste materiale-deadline 1. juni 2009 Redaktion og ekspedition: Ole Kølle, Vesterballevej 7, 5700 Svendborg, Tlf Fax Artikler til bladet es på wordfil til: Forsidefoto: Forårsbebuder avisen Lederen... Lederen denne gang vil sætte kraftig fokus på de to undersøgelser i avisen. Bestyrelsen diskuterer jævnligt hvilke problemer, der er de mest aktuelle for begge områder. Undersøgelserne skal hjælpe bestyrelsen med at sætte fokus på de rigtige områder, nemlig de områder, som returskemaerne peger på som vigtige. Så derfor kære PATIENTRÅDGIVERE og BISTANDSVÆRGER fat griflen og udfyld skemaerne og send dem til formanden så hurtigt som muligt. Der er jo også gode flasker rødvin at vinde for begge områder. Vi har i skrivende stund modtaget ca. 40 skemaer fra begge områder (her hjalp det selvfølgelig, at kursisterne i Svendborg blev»tvangsindlagt«(ikke på P-4 i Svendborg, som vi for øvrigt var nede at se) til at udfylde skemaerne, når de nu alligevel var samlet. Hjælp Jer selv og hjælp bestyrelsen til at sætte fokus og bruge tiden på de rigtige områder. Resultatet af undersøgelserne håber vi på et eller andet tidspunkt at kunne udgive som et særnummer af LPD-avisen, men der vil gå ret lang tid inden dette evt. bliver tilfældet. Resultaterne skal også bruges som inspirationsemner til kommende kurser. Hvad er det lige for emner, som vi skal sætte på programmet på de kommende kurser (ud over lovstof, aktuelle emner mv.)? Jeg vil her også gøre opmærksom på en undersøgelse, som lige er kommet om: Patienterne og deres forældre har ordet, hedder den. En undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag og døgnafsnit i Danmark Læs om denne tilfredshedsundersøgelse på Danske Regioners hjemmeside. Jeg vil godt afslutte lederen denne gang med at komme med en meget kraftig opfordring til kompetente organer og personer om at uddanne de mennesker, som skal varetage omsorgen for vores hjemsendte soldater, på en sådan måde, at vi undgår de tragiske hændelser, som skete forleden dag, hvor en psykisk syg soldat blev skudt af to betjente, fordi han angreb dem, da de ville tvangsindlægge ham. Det er meget vigtigt, at ALLE persongrupper, som har med psykisk syge mennesker at gøre, har den fornødne uddannelse og den rigtige viden i omgangen med psykisk syge medmennesker. I N D H O L D På redaktionens vegne Ole Kølle Ansvarshavende redaktør og formand Kort nyt... Program for temadagene på Hotel Pinehus april Referat fra LPD s landsmøde d april Værd at vide... Vedtægter for Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark (LPD)... 3 Indkaldelse til Landsmøde og temadage den april Besvarelse af spørgsmål som medlem af Folketinget Per Clausen (EL) har stillet til ministeren for sundhed og forebyggelse den 3. november Faglig talt... Formandsberetning Patienterne og deres forældre har ordet tilsynets virksomhed i folketingtsåret Min mening / debat... Spørgsmål til bistandsværgerne - Vind 6 fl. rødvin Spørgsmål til patientrådgiverne - Vind 6 fl. rødvin LPD avisen

3 Bestyrelsen i LPD: Ole Kølle formand og ans. red. Vesterballevej Svendborg tlf / fax Henry Sørensen, næstformand Østervang 5, 4520 Svinninge tlf Per Møller Christensen kasserer Grebjerg Aabybro tlf Mogens Michaelsen medlem Guldborgvej Guldborg tlf / / fax Jan Labusz medlem Chr. Hansensvej Holbæk tlf / Niels Jørgen Schou medlem Thunøgade 1D 8000 Århus C tlf / Dorte Sørensen medlem Fabriciusvej Ålborg SØ. tlf Suppleanter og Regnskabskontrollant Eva Krogh 1. suppleant Nyvej Allerød tlf Frank Hansen 2. suppleant Bagsværd Hovedgade 182, 2. th 2880 Bagsværd tlf Ida Kramp Regnskabskontrollant Ketilsvej Bagsværd tlf Gitte Lillelund Regnskabskontrollant suppleant Vedelsgade 22, 1 th 4180 Sorø Værd at vide... Vedtægter for Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark (LPD) 1. Navn og hjemsted 1) Foreningen er stiftet den under navnet Landsforeningen af Patientrådgivere i Danmark (LPD), som ændret den til Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark (LPD). 2) Foreningens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Det er foreningens formål 1) gennem øget samarbejde patientrådgiverne indbyrdes, at skabe ensartede og forbedrede vilkår for patientrådgivningsarbejdet og derved fremme vore muligheder for at hjælpe sindslidende patienter under enhver tvangsforanstaltning. 2) gennem øget samarbejde bistandsværgerne indbyrdes at skabe ensartede og forbedrede vilkår for bistandsværgearbejdet og derved fremme vore muligheder for at hjælpe sigtede / tiltalte eller dømte personer bedst muligt under retssagen og en eventuel idømt foranstaltning. 3. Medlemsforhold 1) optagelse: Som aktive medlemmer kan optages alle ansatte patientrådgivere, bistandsværger og tilsynsværger. Som passive medlemmer kan optages alle andre. 3 LPD avisen

4 2) udmeldelse og eksklusion: Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel. Medlemmer, der trods påkrav ikke har betalt kontingent senest 6 mdr. efter forfaldsdag, slettes. Et medlem, der modarbejder foreningens formål kan ekskluderes af foreningen. Afgørelse herom træffes af bestyrelsen. Bestyrelsens afgørelse kan omgøres af Landsmødet med 2/3 majoritet af de fremmødte. Et medlem, der afskediges af ansættelsesmyndigheden, får status som passivt medlem. 3) kontingent: Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår af Landsmødet og indbetales senest inden udgangen af januar. 4. Landsmødet 1) Landsmødet er foreningens øverste myndighed. Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal med undtagelse af omgørelse af bestyrelsens beslutning om eksklusion, jf. 3, stk. 2 og beslutning om ændring af vedtægter, jf. 8 Afstemning foregår skriftligt, såfremt ét medlem måtte ønske dette. Alle aktive medlemmer er stemmeberettigede på Landsmødet. Passive medlemmer er møde- og taleberettigede. 2) Der afholdes Landsmøde hvert år inden udgangen af maj. Bestyrelsen fastlægger mødested. Indkaldelse til Landsmødet med angivelse af (foreløbig) dagsorden skal finde sted med 4 ugers varsel gennem offentliggørelse i LPD-avisen. Forslag, der ønskes behandlet på Landsmødet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før dette, dog skal forslag til vedtægtsændringer være formanden i hænde senest 1. januar. På Landsmødet skal følgende punkter optages : a) Valg af dirigent og stemmeudvalg. b) Godkendelse af Dagsorden for Landsmødet. c) Formandens beretning. d) Kassererens beretning (herunder fremlæggelse af revideret regnskab). e) Kassererens budget for næste år (herunder fastsættelse af kontingent). f) Behandling af indkomne forslag. g) Valg af formand på lige år, jf. 5 h) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer + suppleanter. i) Valg af revisor + suppleant. j) Eventuelt. 3) Ekstraordinært Landsmøde afholdes, såfremt bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne begærer dette. Formanden bestemmer stedet. Indkaldelse sker med mindst 4 ugers varsel enten skriftligt foranlediget af formanden eller gennem offentliggørelse i LPD-avisen. Indkaldelse skal angive tid, sted og dagsorden. Såfremt der ønskes ekstraordinært valg af formand, skal kandidaternes navne være formanden i hænde senest 7 dage før mødet. 4) Der føres referat over de på såvel ordinære som ekstraordinære Landsmøder trufne beslutninger. Referatet underskrives af referenten samt mødets dirigent. 5. Bestyrelsen 1) Valg af bestyrelse. Landsmødet vælger bestyrelse og formand. Bestyrelsen består af formand og 6 medlemmer. Formand samt 2 medlemmer er på valg på lige år. 4 medlemmer er på valg på ulige år. Der vælges 2 suppleanter, som er på valg hvert år. Der skal til enhver tid sidde mindst 2 bistandsværger og mindst 2 patientrådgivere i bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer samt sekretær. 2) Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fordeler selv arbejdsopgaverne. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal, skrift ligt, såfremt ét medlem måtte ønske dette. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog mindst 4 gange årligt. Sekretæren fører beslutningsreferat over bestyrelsesmøderne. 3) Bestyrelsens arbejde er ulønnet. 6. Tegningsret Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden eller, i dennes fravær, af næstformanden. Alle dispositioner over et bestemt beløb kræver dog bestyrelsens forudgående godkendelse. Bestyrelsen fastsætter selv størrelsen af det førnævnte beløb. 7. Regnskab og revision 1) Foreningens regnskab og kontingentår følger kalenderåret. 2) Foreningens regnskab skal forud for hvert ordinært Landsmøde revideres af en revisor, som vælges på Landsmødet, jf. 4, stk.2, litra i. Revisoren påtegner årsregnskabet samt anfører de bemærkninger, som revisionen måtte give anledning til. 4 LPD avisen

5 8. Ændring af vedtægter Forslag til ændring af vedtægter vedtages, såfremt 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer herfor på Landsmødet. Forslag til vedtægtsændringer skal indsendes til formanden senest 1. januar. Forslag tilsendes medlemmerne senest samtidig med endelig indkaldelse til Landsmødet. 9. Opløsning af foreningen 2) Til vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer herfor. 3) I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens midler organisationer med beslægtede formål. Beslutning herom træffes af den afgående bestyrelse. Ændret og vedtaget på Landsmødet 15. marts 2004 på Hornstrupcentret i Vejle (dirigent Erik Terp Laursen) 1) Beslutning om landsforeningens opløsning kan kun træffes på et med dette formål indkaldt landsmøde. Værd at vide... Program for temadagene på Hotel Pinenhus april 2009 Lørdag den 25. april: Ankomst til landsmødet Landsmøde Frokost Velkomst ved Skives viceborgmester Peder Chr. Kirkegaard, der vil fortælle lidt om Skive kommune og hvordan oplevelsen fra de gamle amter til de nye regioner er oplevet og herunder de opgaver, som nu varetages af kommunen Velkomst, praktiske oplysninger og kursusintroduktion ved formand og kursusleder Ole Kølle Specialkonsulent, cand. jur. Søren Enggaard Stidsen fra Sundhedsvæsenets Patientklagenævn vil fortælle om nævnet specielt i relation til sager inden for psykiatrien og forklare om den lange sagsbehandlingstid i psykiatrisager Eftermiddagskaffe med kage Kontorfuldmægtig Tove Thim Kristensen, Nordjyllands Politi fortæller om afregningsformer og vederlagsproblematikker i det nordjyske. Tove Kristensen er åben for andre spørgsmål i relation til bistandsværgerne herunder om begrebet»indlagt i henhold til dom«på institution el. lign. Der fortælles om en ny praksis i det nordjyske ud fra to domme på området. (efterår 2007 og maj 2008) Kort pause Oplæg til aftenens cases Aftensmad I stedet for vores sædvanlige punkt med erfaringsudveksling har vi denne gang valgt at sætte fokus på de mange hverdagsproblemer ved at lave små cases om disse. Her kan nævnes: problematikken om god sygehusstandard, adgang til journaler, 5 LPD avisen

6 Søndag den 26. april tavshedspligten, hvordan forholder vi os ved de forskellige møder som henholdsvis bistandsværge og patientrådgiver?, pårørendekontakten, osv. Det vil selvfølgelig være muligt at stille generelle relevante spørgsmål Morgenmad Første møde med klienten. Næstformand Henry Sørensen udfærdiger materiale og gennemgår dette bl. a. ved hjælp af cases Formiddagskaffe Fuldmægtig Jacob Gaardhøj fra Justitsministeriet vil fortælle om den nye bekendtgørelse for bistandsværger Spørgsmål til Jacob Gaardhøj Frokost Hvordan udfærdiger man en klageskrivelse og hvorhen sender man denne? Bestyrelsesmedlem og sekretær i LPD Mogens Michaelsen udfærdiger materiale til dette punkt og gennemgår processen som følges op med cases Afslutning af kurset. Ole Kølle Kursusleder Værd at vide... Indkaldelse til Landsmøde og temadage den april 2009 Hotel Pinenhus i Glyngøre Pinen Roslev tlf Landsmødet finder sted lørdag den 25. april 2009 på Hotel Pinenhus kl Foreløbig dagsorden: 1) Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2) Godkendelse af dagsorden for Landsmødet. 3) Formandens beretning. 4) Kassererens beretning (herunder fremlæggelse af revideret regnskab) 5) Kassererens budget for kommende regnskabsår (herunder fastsættelse af kontingent) 6) Behandling af indkomne forslag. 7) Valg af formand på lige år, jf. 5. (ikke aktuelt i år) 8) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer + suppleanter. 9) Valg af regnskabskonsulent + suppleanter. 10) Eventuelt. Programmet for temadagene kan ses andet sted i avisen, hvor også foreningens vedtægter er at finde. Ole Kølle Formand 6 LPD avisen

7 Tilmelding: Landsmøde og temadage den april 2009 på Hotel Pinenhus Pinen Roslev Navn Jeg forventer at køre selv og har plads til Jeg ønsker : overnatning ikke overnatning Jeg har følgende kostønsker: i bilen. Adresse Øvrige bemærkninger (evt. om samboende med en anden deltager mv.): E- mail Telefon Ankomst: den 25. april kl. ca. den 26. april kl. ca. Afrejse: den 26. april kl. ca. Jeg er: patientrådgiver bistandsværge andet Tilmeldingen skal være formanden i hænde senest den 4. april Se adressen foran i LPD-avisen. Der ydes kørselsgodtgørelse efter statens regler (lav takst på 1,90 kr.). Udgift til broen dækkes KUN ved originalbillet (ej brobizz). Da det er først til mølle princippet og vi kun har ca. 40 pladser skal tilmelding foregå temmelig hurtigt. Har man ikke modtaget bekræftelse på sin deltagelse senest en uge før Landsmødet, ret da henvendelse til formanden. 7 LPD avisen

8 Værd at vide... Besvarelse af spørgsmål som medlem af Folketinget Per Clausen (EL) har stillet til ministeren for sundhed og forebyggelse den 3. november 2008 Spørgsmål S 238:»Vil ministeren på baggrund af oplysninger om, at ventetiden på at få sindsyge i fængslerne i behandling på psykiatriske sygehuse vokser, tage initiativ til at få denne ventetid nedbragt?«svar: Regeringen prioriterer psykiatrien højt. I perioden 2001 til 2007 er økonomien på sundhedsområdet løftet med ca. 16,3 mia. kr. Med økonomiaftalen for 2009, tilførte regeringen samlet set regionerne 1,625 mia. kr. ekstra til sundhedsområdet. Hertil kommer, at regionerne i 2009 tilføres i alt ca. 375 mio. kr. til gennemførelse af kvalitetsreforminitiativerne på sundhedsområdet via finansloven for 2008 og trepartsaftalen. Alt i alt giver det regionerne mulighed for en realvækst på ca. 2 mia. kr. i 2009 til at prioritere den samlede sundhedsindsats, herunder psykiatriområdet. Endvidere har regeringen og satspuljepartierne siden 2003 via satspuljeaftalerne afsat betydelige og målrettede økonomiske ressourcer til psykiatrien. Blandt andet blev der med psykiatriaftalen på sundhedsområdet for perioden afsat 120 mio. kr. målrettet retspsykiatrien. Denne aftale var en direkte opfølgning på de konklusioner og anbefalinger, der fremgik af regerings rapport»psykisk sygdom og kriminalitet«fra Rapporten pegede blandt andet på behovet for at udnytte og tilpasse kapaciteten i retspsykiatrien, så man kunne undgå ventetid på indlæggelse for behandlingsdømte og for kriminelle, som udvikler en psykisk sygdom under fængselsopholdet. På baggrund af rapportens anbefalinger har regeringen og satspuljepartierne styrket området yderligere med 90 mio. kr. i satspuljeaftalen for til ansættelse af mere personale i forbindelse med etablering af nye retspsykiatriske sengepladser. Vi står overfor udmøntningen af puljen til retspsykiatrien, og det vil give regionerne yderligere mulighed for at optimere kapaciteten i retspsykiatrien med henblik på at undgå ventetid. Det er derfor min forventning, at regionerne arbejder på højtryk for at få ventetidsproblemet løst. Spørgsmål S 1425:»Vil ministeren igangsætte en undersøgelse af, om regler og lovgivning er blevet overholdt i forbindelse med, at xxxxx xxxxxxxx s bistandsværge er blevet afsat af Sikringen i Nykøbing Sjælland?«Svar: Jeg har ikke - udover hvad der er fremkommet af oplysninger i dagspressen - kendskab til den konkrete sag vedrørende xxxxx xxxxxxxx s bistandsværge, og en fyldestgørende besvarelse af spørgsmålet kan kun finde sted efter indhentelse af en udtalelse fra Sikringsafdelingen, Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland. Spørgsmålet kan derfor ikke besvares inden for de rammer, der gælder for S-spørgsmål, jf. herved Folketingets Forretningsorden 20, stk. 1 og 2, som senest affattet Folketingsbeslutningen r. 167 af 1. juni Generelt kan jeg dog oplyse, at det følger af 17, stk. 5, jf. stk. 2, i bekendtgørelse nr. 77 af 5. februar 1999 med senere ændring, at en bistandsværge, som ikke er optaget på fortegnelsen over bistandsværger (f.eks. et familiemedlem) kan fratages hvervet, hvis den pågældende groft tilsidesætter de pligter, der følger af hvervet, eller i øvrigt viser sig uegnet til hvervet. Denne afgørelse træffes af retten. 8 LPD avisen

9 Kort nyt... Referat LPD s landsmøde april LPD avisen

10 10 LPD avisen

11 11 LPD avisen

12 12 LPD avisen

13 Fagligt talt... Formandsberetning 2008 Det er ikke til at forstå, at der allerede er gået et år siden vi holdt Landsmøde på Kryb I ly Kro ved Fredericia. Et Landsmøde, som vil gå over i historien, idet der var to formandskandidater, nemlig den nuværende og så den tidligere redaktør. Undertegnede vandt heldigvis en klar sejr og fik derved Landsmødets opbakning til den»linje«, som var kørt i året der gik. Det forgangne år har også været præget af megen økonomisnak, idet foreningens økonomi som altid trænger til en saltvandsindsprøjtning, (læs kassererens opfordring andet steds i bladet til at betale de kr. i kontingent for 2009 og bliv samtidig stemmeberettiget på Landsmødet). Næstformand Henry Sørensen og undertegnede har haft et møde i Justitsministeriet i september, hvor vi også snakkede meget økonomi. Her fik vi en forståelse for, at ALT det arbejde vi laver i LPD relaterer sig til oplysningsvirksomhed for bistandsværgerne og patientrådgiverne og derved falder vi ind under formålet med de afsatte midler på finansloven (Justitsministeriet) og via Satsmidlerne (Forbyggelses og Sundhedsministeriet). Dette betyder, at vi nu også kan få vores udgifter til bestyrelsesmøderne dækket ind. Vi har stadig det lønlige håb, at politikerne på et eller andet tidspunkt overlader beløbene i de to ministerier til vores egen administration og med Justitsministeriets regnskabsafdeling som»sparringspartner«. Vi må se, hvad fremtiden vil bringe og kan kun håbe det bedste. Det lader til, at den nyreviderede psykiatrilov fungerer rimeligt godt og er kommet godt fra start. Således udtaler specialkonsulent i Forebyggelses og Sundhedsministeriet, Susanne Beck Pedersen, at implementeringen af den nye lov ikke har givet anledning til større problemer. Ministeriet har modtaget få spørgsmål om fortolkningen af reglerne. Ministeriet gætter på, at det bl.a. kunne skyldes, at der før loven trådte i kraft blev holdt nogle»fyraftensmøder«, hvor lovgivningen blev gennemgået samt at der blev holdt et 2-dages seminar for et par hundrede psykiatere i februar 2007 arrangeret af Dansk Psykiatrisk Selskab. Der blev på centrene over hele landet arbejdet grundigt med de nye regler inden de trådte i kraft. Det er således gået meget glat. Vi forventer, at Justitsministeriet kommer til Temadagene på Hotel Pinen Hus i april og vil fortælle om den nye bekendtgørelse for bistandsværger. Vi er meget spændte på indholdet i denne nye bekendtgørelse. Hvor mange af LPD s ønsker er medtaget?? Er f.eks, kan problematikken om beskikkelse før et retsmøde ændret til et skal? (dette kan ikke gøres i en bekendtgørelse, men kræver en lovændring, så vi håber, at de ansvarlige politikere er gjort opmærksom på problematikken). Er der gjort noget ved besøgsfrekvensen for bistandsværgeklienterne?? Hvordan med de to kategorier af bistandsværger? (listebistandsværger og pårørendebistandsværger). Er der her gjort noget for at ændre lovgivningen, så der ikke står, at retten skal prøve at finde en pårørende som bistandsværge inden man bruger dem, som står på listen fra politiet. Hvordan med de beskikkede advokater og deres fremmøde før en retssag? Spørgsmålene er mange og vi håber at få en god dialog med Justitsministeriet om bl.a. disse problemer. Vi har afholdt et velbesøgt og godt kursus i Svendborg (hvert fald efter evalueringsskemaerne at dømme). Selv med en del afbud fra undervisere lykkedes det at få gennemført et kursus med højt fagligt indhold. 13 LPD avisen

14 Vi vil bruge resten af 2009 til at finde frem til en kursusmodel, som vi tidligere har skrevet lidt om, nemlig en modulopbygget kursusrække, hvor vi meget gerne vil have lavet et grundmodul for både nye patientrådgivere og bistandsværger og gjort dette obligatorisk (skal tages inden for et år efter ansættelse i en af de to kategorier). Det er vigtigt, at vi i LPD er med til at sørge for, at nye får en basal viden om de to job og at»gamle«hele tiden er opgraderet med hensyn til lovgivning og andet relevant stof. LPD har været involveret i nogle sager, hvor patientrådgivere er blevet truet med fyring, hvis de ikke mødte til møder i patientklagenævnet. Selv patientrådgivere, som har været med siden starten og som tager deres arbejde meget seriøst har været udsat for sådanne»trusler«, fordi der er blevet ændret på procedurerne omkring den tidsmæssige afholdelse af møderne. Der er heldigvis fundet fornuftige løsninger alle steder efter kontakt til de pågældende patientklagenævn. Problemet vil blive rejst, når LPD holder møde med Forebyggelses- og Sundhedsministeriet inden længe. Flere og flere sager fra bistandsværger»lander«på LPD s bord. Der er stadig mange steder, hvor lovgivningen, med hensyn til udbetaling af honorarer, ikke overholdes. Det kan undre, at der stadig er politikredse, som beder om indsendelse af honorarsedler og sågar beder bistandsværgerne selv mangfoldiggøre disse sedler, idet politiet ikke har ressourcer til det. Helt uacceptabelt med sådanne beskeder, som LPD selvfølgelig har reageret skarpt imod. Flere steder fungerer tingene helt fint. Nordjyllands Politi (og bl. a. også Fyns politi) har fundet frem til gode rutiner, som bevirker, at bistandsværgerne nu får deres penge, som beskrevet i lovgivningen. Vi får besøg fra Nordjyllands Politi (Tove Christensen) på Temadagene i Glyngøre, hvor hun vil fortælle om honorarafregningerne i det nordjyske og reglerne på området. Hun vil samtidig orientere om to domme (en i efteråret 2007 og en i maj 2008), der handler om begrebet med at være anbragt på sygehus, institution, boenhed og lignende i henhold til dom. Der er nu kommet nogle afgørelser, der bevirker, at bl.a. Nordjyllands Politi ændrer praksis på området. Det er også dejligt at se, at netop Nordjyllands politi har været initiativtager til et møde med bistandsværgerne, hvor mange spørgsmål blev afklaret. Det er LPD s håb, at dette initiativ vil blive fulgt op i andre politikredse. En anden problemstilling er indkaldelse til retsmøder for nogle bistandsværger i sager, hvor de i forvejen er bistandsværge for den pågældende person. Her er der nogen uklarhed med hensyn til betalingen for deltagelse i er sådant møde, hvor det er politiet, der har indkaldt den pågældende bistandsværge. Jeg er i gang med at undersøge konsekvenser for en sådan indkaldelse med hensyn til betalingen. Det er af stor betydning for indkaldelsen, hvordan denne er formuleret. Er det et tilbud til bistandsværgen og indkaldelsen kun er sendt som en oplysning til pågældende bistandsværge (dvs., at der er valgfrihed for bistandsværgen) skal der ikke udbetales honorar. Hvis bistandsværgen opfatter indkaldelsen som et»must«, mener jeg, at politiet har en vis forpligtigelse til at udbetale beløbet (ca kr.), som kan udbetales til en bistandsværge under behandlingen af en sag. Vi skal helt klart have en præcisering af denne problematik. En anden problematik, som specielt bistandsværgerne møder rundt om i landet, er medbringelsen af mobiltelefoner på de enkelte afdelinger, herunder også på Herstedvester. Der er forbud mod, at besøgene og lignende medbringer mobiltelefon, hvor der henvises til en 24 i straffeloven. Det undersøges for øjeblikket, om bistandsværgerne henhører til disse kategorier, hvilket vi i LPD klart mener nej til. Der afventes svar fra Justitsministeriet inden længe. Sagen er af meget principiel karakter, idet der jo i loven står, at vi som bistandsværge og patientrådgiver har fri og uhindret ret til at kontakte vores klient, telefonisk, skriftligt eller ved fremmøde på hvilket som helst tidspunkt på døgnet, det måtte passe os. Er en generel fratagelse af mobiltelefon på en given institution ikke en indgriben i denne ret? Sagen har fået en lidt anden dimension efter de seneste avisskriverier om en pårørendebistandsværge, der har fået frataget sit hverv som bistandsværge af afdelingen, fordi han havde haft mobiltelefon med kamera med ind på en afdeling og havde taget billeder af sin bror, som han senere viderebragte til pressen. Dette er selvfølgelig ganske ulovligt og LPD er enig med afdelingen i, at den pågældende har overtrådt gældende regler for tavshedspligt og for beskyttelse af de øvrige klienter. Sagen må derfor bringes for retten, så broderen kan få en ny bistandsværge. Dette har været forsøgt, men det er ikke lykkedes at få afholdt et møde endnu. Vi følger spændt rettens afgørelse. Den pågældende bistandsværge har også formået politikkerne på Christiansborg til at stille spørgsmål til ministeren om det lovmedholdelige i denne sag. Her ventes ligeledes et svar inden længe. (se spørgsmålet og svaret et andet sted i bladet). LPD afventer med spænding, hvad reguleringsprocenten for bistandsværgerne bliver pr. 1. april i år. Sidste år blev bistandsværgerne»snydt«grundet en fejl, som ikke blev rettet op. LPD håber, at der bliver rettet op på fejlene fra sidste år samt at der pr. 1. april sker den lovpligtige fremskrivning med den rigtige reguleringsprocent. Vi arbejder også til stadighed på at få rettet kørselsgodtgørelserne, så alle får den samme godtgørelse, hvad enten man er bistandsværge eller patientrådgiver. Der arbejdes ligeledes på at få ændret praksis med hensyn til udbetaling af honorar som bistandsværge, idet LPD helst ser, at honoraret er ens, hvad enten man er bistands- 14 LPD avisen

15 værge for en klient med en behandlingsdom eller en med en anbringelsesdom. Jeg vil godt understrege, at LPD har et rigtig godt samarbejde med begge ministerier, men at vores daglige kontakt til Justitsministeriet selvfølgelig giver en større personkontakt til dette ministerium. Der er rigtig mange samarbejdsrelationer i hverdagen. Ikke kun om spørgsmål, som er sendt til os fra alle Jer bistandsværger (tak for det), men også kursusrelaterede ting, ting omkring LPD avisen, ansøgninger til diverse høringer og konferencer mv. LPD vil godt her takke for det gode samarbejde til begge ministerier og ser frem til et spændende år 2010, hvor vi skal fejre LPD s 20 - årsjubilæum. Dette forventes at blive holdt på Christiansborg (ligesom 10 - årsjubilæet). LPD-avisen er blevet taget godt imod i den nuværende form og i det nye format. Vi bestræber os meget på at få lavet en avis, hvor også det journalistiske får lov at fylde en del. Uden at det skal lyde som selvros, får vi rigtig mange positive respons på både indhold og lay out. Dette er selvfølgelig rart og selve udformningen af avisen vil blive videreført, som den ser ud nu. Der arbejdes stadig på at finde en uddannet journalist, som kunne tænke sig at arbejde med avisen til den beskedne betaling, som for øjeblikket kan gives. Formanden er for øjeblikket den eneste, som er redaktion for avisen. Jeg håber, at det vil lykkes mig at finde et nyt redaktionsmedlem i stedet for det tidligere. Bestyrelsesarbejdet i LPD er ikke det mest misundelsesværdige i denne verden. Det er der jo heller ikke nogen, som har sagt, at det ville være. Med den store geografiske spredning, der er mellem bestyrelsens medlemmer, bliver det daglige arbejde ofte vanskeliggjort i en uhensigtsmæssig grad, når de demokratiske spilleregler skal forsøges overholdt. Denne vanskeliggørelse (selv om mail er opfundet og bruges flittigt) skal også ses i lyset af, at vi ikke har nogen penge i kassen, så vi kan holde de nødvendige bestyrelsesmøder. Dette skulle gerne lysne nu, hvor vi har formået Justitsministeriet til også at yde tilskud til bestyrelsesmøder. Der opstår alt for let misforståelser, når hovedkommunikationen skal foregå via mail. Bestyrelsen arbejder med at finde andre modeller for det daglige arbejde. Tak til bestyrelsen for året der gik. LPD vil godt takke alle dem, der på den ene eller anden måde har været med til at sætte LPD på dagsordenen samt har samarbejdet med LPD. Dette gælder både enkeltpersoner, foreninger, ministerier, Statsforvaltninger, ombudsmandsinstitutionen, politikredse, dommere, pårørende, afdelinger og mange andre, som vi i hverdagen har kontakt med. LPD ser frem til 2010, hvor vi kan fejre foreningens 20 års jubilæum. Dette tænkes holdt samme sted som 10 års jubilæet, nemlig på Christiansborg. Tak for året der gik og lad 2009 blive et meget spændende og udbytterigt år for os alle. Ole Kølle, Formand I dette nummer af LPD--avisen (nr. 74) er der medtaget spørgsmålene til patientrådgiverne igen, så alle skulle have mulighed for at besvare disse inden Landsmødet. Der er ligeledes medtaget nogle nye spørgsmål, som denne gang henvender sig til bistandsværgerne. For at give bestyrelsen så godt et arbejdsredskab i hverdagen, er det vigtigt, at vi får rigtig mange skemaer tilbage. Vi udlover også her nogle gode flasker rødvin. LPD får flere og flere henvendelser fra bistandsværger og patientrådgivere. Disse henvendelser kommer både på mails, via telefon og pr. brev. Vi prøver at besvare henvendelserne så hurtigt som muligt samt evt. at henvise til love og bekendtgørelser. Nogle af de mere generelle henvendelser og svar kommer i LPD avisen. (se disse et andet sted i avisen). 15 LPD avisen

16 Fagligt talt LPD avisen

17 17 LPD avisen

18 Fagligt talt LPD avisen

19 19 LPD avisen

20 20 LPD avisen

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen White Water Viborg

Vedtægter for Foreningen White Water Viborg Foreningen White Water Viborg Vedtægter for Foreningen White Water Viborg 1 Navn Foreningens navn er Foreningen White Water Viborg 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Viborg Kommune 3 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7 Vedtægter www.alsgokartklub.dk Vedtaget 5. december 2013 Side 1 af 7 1. Foreningens navn er Als Gokart Klub (AGK). 1a. Klubbens hjemsted er Sønderborg Kommune. 2. Als Gokart Klubs formål er: a. At virke

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LOKALE FØDEVARER SLAGELSE F.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR LOKALE FØDEVARER SLAGELSE F.M.B.A. SLAGELSE Ndr. Ringgade 70C 4200 Slagelse Tlf. 57 86 46 00 Fax 58 50 03 77 www.advodan.dk Sag nr. 47481 Advokat Jens Iversen Sekretær: / LEPO CVR-nr. 21356530 Bank 4343 0006007120 VEDTÆGTER FOR LOKALE FØDEVARER

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1 VEDTÆGTER: VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG Udvalgets navn er: NAVN OG HJEMSTED 1 Søværnets Idrætsforening København Sejlsportsudvalg (SIF KBH SPU). Udvalget blev stiftet

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Love Bælternes Fiskeriforening

Love Bælternes Fiskeriforening Love Bælternes Fiskeriforening 1 Senest opdateret 10/3-2015 Foreningens navn: Bælternes Fiskeriforening. 1 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fiskerimæssige interesser internt, over for andre

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg.

Institutionens navn er Houlkærhallen med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Navn og hjemsted: Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Formål: Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal til brug for idræts- og ungdomsforeninger

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle UDKAST Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle 1. Navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er FOF Horsens-Hedensted-Vejle.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R U L F B O R G - V E M B T U R I S T F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F O R U L F B O R G - V E M B T U R I S T F O R E N I N G ADVOKAT JØRGEN IVERSEN (H) JI@IVERSENADVOKAT.DK TLF: 87538181 FAX: 87538180 BOX 30 6960 HVIDE SANDE CVR: 31310474 J.NR.: 12-10182 V E D T Æ G T E R F O R U L F B O R G - V E M B T U R I S T F O R E N I

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV Februar 2008 s. 2 af 7 sider s. 3 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF Paragraf 1. Klubbens navn er ORIENTERINGSKLUBBEN HTF,

Læs mere