avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark April 2009 Nr. 74

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark April 2009 Nr. 74"

Transkript

1 April 2009 Nr. 74 avisen VÆRD AT VIDE: Vedtægter for Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark (LPD) VÆRD AT VIDE: Indkaldelse til Landsmøde og temadage den april 2009 ISSN KORT NYT: Nyt referat LPD s landsmøde april 2008 LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark 1 LPD avisen

2 LPD-avisen er udgivet af Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Redaktion: Formand Ole Kølle Redaktionsmedarbejder: Ad. hoc-medlemmer efter behov Ansvarlig i forhold til medieansvarsloven: Ole Kølle Bladets ledende artikler produceres af LPD. Indholdet af andre artikler dækker ikke nødvendigvis LPD s holdninger Layout og tryk: Isager Bogtryk Bladet udkommer: Ca. 4-5 gange årligt og trykkes i et oplag på ca stk. Næste materiale-deadline 1. juni 2009 Redaktion og ekspedition: Ole Kølle, Vesterballevej 7, 5700 Svendborg, Tlf Fax Artikler til bladet es på wordfil til: Forsidefoto: Forårsbebuder avisen Lederen... Lederen denne gang vil sætte kraftig fokus på de to undersøgelser i avisen. Bestyrelsen diskuterer jævnligt hvilke problemer, der er de mest aktuelle for begge områder. Undersøgelserne skal hjælpe bestyrelsen med at sætte fokus på de rigtige områder, nemlig de områder, som returskemaerne peger på som vigtige. Så derfor kære PATIENTRÅDGIVERE og BISTANDSVÆRGER fat griflen og udfyld skemaerne og send dem til formanden så hurtigt som muligt. Der er jo også gode flasker rødvin at vinde for begge områder. Vi har i skrivende stund modtaget ca. 40 skemaer fra begge områder (her hjalp det selvfølgelig, at kursisterne i Svendborg blev»tvangsindlagt«(ikke på P-4 i Svendborg, som vi for øvrigt var nede at se) til at udfylde skemaerne, når de nu alligevel var samlet. Hjælp Jer selv og hjælp bestyrelsen til at sætte fokus og bruge tiden på de rigtige områder. Resultatet af undersøgelserne håber vi på et eller andet tidspunkt at kunne udgive som et særnummer af LPD-avisen, men der vil gå ret lang tid inden dette evt. bliver tilfældet. Resultaterne skal også bruges som inspirationsemner til kommende kurser. Hvad er det lige for emner, som vi skal sætte på programmet på de kommende kurser (ud over lovstof, aktuelle emner mv.)? Jeg vil her også gøre opmærksom på en undersøgelse, som lige er kommet om: Patienterne og deres forældre har ordet, hedder den. En undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag og døgnafsnit i Danmark Læs om denne tilfredshedsundersøgelse på Danske Regioners hjemmeside. Jeg vil godt afslutte lederen denne gang med at komme med en meget kraftig opfordring til kompetente organer og personer om at uddanne de mennesker, som skal varetage omsorgen for vores hjemsendte soldater, på en sådan måde, at vi undgår de tragiske hændelser, som skete forleden dag, hvor en psykisk syg soldat blev skudt af to betjente, fordi han angreb dem, da de ville tvangsindlægge ham. Det er meget vigtigt, at ALLE persongrupper, som har med psykisk syge mennesker at gøre, har den fornødne uddannelse og den rigtige viden i omgangen med psykisk syge medmennesker. I N D H O L D På redaktionens vegne Ole Kølle Ansvarshavende redaktør og formand Kort nyt... Program for temadagene på Hotel Pinehus april Referat fra LPD s landsmøde d april Værd at vide... Vedtægter for Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark (LPD)... 3 Indkaldelse til Landsmøde og temadage den april Besvarelse af spørgsmål som medlem af Folketinget Per Clausen (EL) har stillet til ministeren for sundhed og forebyggelse den 3. november Faglig talt... Formandsberetning Patienterne og deres forældre har ordet tilsynets virksomhed i folketingtsåret Min mening / debat... Spørgsmål til bistandsværgerne - Vind 6 fl. rødvin Spørgsmål til patientrådgiverne - Vind 6 fl. rødvin LPD avisen

3 Bestyrelsen i LPD: Ole Kølle formand og ans. red. Vesterballevej Svendborg tlf / fax Henry Sørensen, næstformand Østervang 5, 4520 Svinninge tlf Per Møller Christensen kasserer Grebjerg Aabybro tlf Mogens Michaelsen medlem Guldborgvej Guldborg tlf / / fax Jan Labusz medlem Chr. Hansensvej Holbæk tlf / Niels Jørgen Schou medlem Thunøgade 1D 8000 Århus C tlf / Dorte Sørensen medlem Fabriciusvej Ålborg SØ. tlf Suppleanter og Regnskabskontrollant Eva Krogh 1. suppleant Nyvej Allerød tlf Frank Hansen 2. suppleant Bagsværd Hovedgade 182, 2. th 2880 Bagsværd tlf Ida Kramp Regnskabskontrollant Ketilsvej Bagsværd tlf Gitte Lillelund Regnskabskontrollant suppleant Vedelsgade 22, 1 th 4180 Sorø Værd at vide... Vedtægter for Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark (LPD) 1. Navn og hjemsted 1) Foreningen er stiftet den under navnet Landsforeningen af Patientrådgivere i Danmark (LPD), som ændret den til Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark (LPD). 2) Foreningens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Det er foreningens formål 1) gennem øget samarbejde patientrådgiverne indbyrdes, at skabe ensartede og forbedrede vilkår for patientrådgivningsarbejdet og derved fremme vore muligheder for at hjælpe sindslidende patienter under enhver tvangsforanstaltning. 2) gennem øget samarbejde bistandsværgerne indbyrdes at skabe ensartede og forbedrede vilkår for bistandsværgearbejdet og derved fremme vore muligheder for at hjælpe sigtede / tiltalte eller dømte personer bedst muligt under retssagen og en eventuel idømt foranstaltning. 3. Medlemsforhold 1) optagelse: Som aktive medlemmer kan optages alle ansatte patientrådgivere, bistandsværger og tilsynsværger. Som passive medlemmer kan optages alle andre. 3 LPD avisen

4 2) udmeldelse og eksklusion: Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel. Medlemmer, der trods påkrav ikke har betalt kontingent senest 6 mdr. efter forfaldsdag, slettes. Et medlem, der modarbejder foreningens formål kan ekskluderes af foreningen. Afgørelse herom træffes af bestyrelsen. Bestyrelsens afgørelse kan omgøres af Landsmødet med 2/3 majoritet af de fremmødte. Et medlem, der afskediges af ansættelsesmyndigheden, får status som passivt medlem. 3) kontingent: Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår af Landsmødet og indbetales senest inden udgangen af januar. 4. Landsmødet 1) Landsmødet er foreningens øverste myndighed. Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal med undtagelse af omgørelse af bestyrelsens beslutning om eksklusion, jf. 3, stk. 2 og beslutning om ændring af vedtægter, jf. 8 Afstemning foregår skriftligt, såfremt ét medlem måtte ønske dette. Alle aktive medlemmer er stemmeberettigede på Landsmødet. Passive medlemmer er møde- og taleberettigede. 2) Der afholdes Landsmøde hvert år inden udgangen af maj. Bestyrelsen fastlægger mødested. Indkaldelse til Landsmødet med angivelse af (foreløbig) dagsorden skal finde sted med 4 ugers varsel gennem offentliggørelse i LPD-avisen. Forslag, der ønskes behandlet på Landsmødet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før dette, dog skal forslag til vedtægtsændringer være formanden i hænde senest 1. januar. På Landsmødet skal følgende punkter optages : a) Valg af dirigent og stemmeudvalg. b) Godkendelse af Dagsorden for Landsmødet. c) Formandens beretning. d) Kassererens beretning (herunder fremlæggelse af revideret regnskab). e) Kassererens budget for næste år (herunder fastsættelse af kontingent). f) Behandling af indkomne forslag. g) Valg af formand på lige år, jf. 5 h) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer + suppleanter. i) Valg af revisor + suppleant. j) Eventuelt. 3) Ekstraordinært Landsmøde afholdes, såfremt bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne begærer dette. Formanden bestemmer stedet. Indkaldelse sker med mindst 4 ugers varsel enten skriftligt foranlediget af formanden eller gennem offentliggørelse i LPD-avisen. Indkaldelse skal angive tid, sted og dagsorden. Såfremt der ønskes ekstraordinært valg af formand, skal kandidaternes navne være formanden i hænde senest 7 dage før mødet. 4) Der føres referat over de på såvel ordinære som ekstraordinære Landsmøder trufne beslutninger. Referatet underskrives af referenten samt mødets dirigent. 5. Bestyrelsen 1) Valg af bestyrelse. Landsmødet vælger bestyrelse og formand. Bestyrelsen består af formand og 6 medlemmer. Formand samt 2 medlemmer er på valg på lige år. 4 medlemmer er på valg på ulige år. Der vælges 2 suppleanter, som er på valg hvert år. Der skal til enhver tid sidde mindst 2 bistandsværger og mindst 2 patientrådgivere i bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer samt sekretær. 2) Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fordeler selv arbejdsopgaverne. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal, skrift ligt, såfremt ét medlem måtte ønske dette. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog mindst 4 gange årligt. Sekretæren fører beslutningsreferat over bestyrelsesmøderne. 3) Bestyrelsens arbejde er ulønnet. 6. Tegningsret Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden eller, i dennes fravær, af næstformanden. Alle dispositioner over et bestemt beløb kræver dog bestyrelsens forudgående godkendelse. Bestyrelsen fastsætter selv størrelsen af det førnævnte beløb. 7. Regnskab og revision 1) Foreningens regnskab og kontingentår følger kalenderåret. 2) Foreningens regnskab skal forud for hvert ordinært Landsmøde revideres af en revisor, som vælges på Landsmødet, jf. 4, stk.2, litra i. Revisoren påtegner årsregnskabet samt anfører de bemærkninger, som revisionen måtte give anledning til. 4 LPD avisen

5 8. Ændring af vedtægter Forslag til ændring af vedtægter vedtages, såfremt 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer herfor på Landsmødet. Forslag til vedtægtsændringer skal indsendes til formanden senest 1. januar. Forslag tilsendes medlemmerne senest samtidig med endelig indkaldelse til Landsmødet. 9. Opløsning af foreningen 2) Til vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer herfor. 3) I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens midler organisationer med beslægtede formål. Beslutning herom træffes af den afgående bestyrelse. Ændret og vedtaget på Landsmødet 15. marts 2004 på Hornstrupcentret i Vejle (dirigent Erik Terp Laursen) 1) Beslutning om landsforeningens opløsning kan kun træffes på et med dette formål indkaldt landsmøde. Værd at vide... Program for temadagene på Hotel Pinenhus april 2009 Lørdag den 25. april: Ankomst til landsmødet Landsmøde Frokost Velkomst ved Skives viceborgmester Peder Chr. Kirkegaard, der vil fortælle lidt om Skive kommune og hvordan oplevelsen fra de gamle amter til de nye regioner er oplevet og herunder de opgaver, som nu varetages af kommunen Velkomst, praktiske oplysninger og kursusintroduktion ved formand og kursusleder Ole Kølle Specialkonsulent, cand. jur. Søren Enggaard Stidsen fra Sundhedsvæsenets Patientklagenævn vil fortælle om nævnet specielt i relation til sager inden for psykiatrien og forklare om den lange sagsbehandlingstid i psykiatrisager Eftermiddagskaffe med kage Kontorfuldmægtig Tove Thim Kristensen, Nordjyllands Politi fortæller om afregningsformer og vederlagsproblematikker i det nordjyske. Tove Kristensen er åben for andre spørgsmål i relation til bistandsværgerne herunder om begrebet»indlagt i henhold til dom«på institution el. lign. Der fortælles om en ny praksis i det nordjyske ud fra to domme på området. (efterår 2007 og maj 2008) Kort pause Oplæg til aftenens cases Aftensmad I stedet for vores sædvanlige punkt med erfaringsudveksling har vi denne gang valgt at sætte fokus på de mange hverdagsproblemer ved at lave små cases om disse. Her kan nævnes: problematikken om god sygehusstandard, adgang til journaler, 5 LPD avisen

6 Søndag den 26. april tavshedspligten, hvordan forholder vi os ved de forskellige møder som henholdsvis bistandsværge og patientrådgiver?, pårørendekontakten, osv. Det vil selvfølgelig være muligt at stille generelle relevante spørgsmål Morgenmad Første møde med klienten. Næstformand Henry Sørensen udfærdiger materiale og gennemgår dette bl. a. ved hjælp af cases Formiddagskaffe Fuldmægtig Jacob Gaardhøj fra Justitsministeriet vil fortælle om den nye bekendtgørelse for bistandsværger Spørgsmål til Jacob Gaardhøj Frokost Hvordan udfærdiger man en klageskrivelse og hvorhen sender man denne? Bestyrelsesmedlem og sekretær i LPD Mogens Michaelsen udfærdiger materiale til dette punkt og gennemgår processen som følges op med cases Afslutning af kurset. Ole Kølle Kursusleder Værd at vide... Indkaldelse til Landsmøde og temadage den april 2009 Hotel Pinenhus i Glyngøre Pinen Roslev tlf Landsmødet finder sted lørdag den 25. april 2009 på Hotel Pinenhus kl Foreløbig dagsorden: 1) Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2) Godkendelse af dagsorden for Landsmødet. 3) Formandens beretning. 4) Kassererens beretning (herunder fremlæggelse af revideret regnskab) 5) Kassererens budget for kommende regnskabsår (herunder fastsættelse af kontingent) 6) Behandling af indkomne forslag. 7) Valg af formand på lige år, jf. 5. (ikke aktuelt i år) 8) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer + suppleanter. 9) Valg af regnskabskonsulent + suppleanter. 10) Eventuelt. Programmet for temadagene kan ses andet sted i avisen, hvor også foreningens vedtægter er at finde. Ole Kølle Formand 6 LPD avisen

7 Tilmelding: Landsmøde og temadage den april 2009 på Hotel Pinenhus Pinen Roslev Navn Jeg forventer at køre selv og har plads til Jeg ønsker : overnatning ikke overnatning Jeg har følgende kostønsker: i bilen. Adresse Øvrige bemærkninger (evt. om samboende med en anden deltager mv.): E- mail Telefon Ankomst: den 25. april kl. ca. den 26. april kl. ca. Afrejse: den 26. april kl. ca. Jeg er: patientrådgiver bistandsværge andet Tilmeldingen skal være formanden i hænde senest den 4. april Se adressen foran i LPD-avisen. Der ydes kørselsgodtgørelse efter statens regler (lav takst på 1,90 kr.). Udgift til broen dækkes KUN ved originalbillet (ej brobizz). Da det er først til mølle princippet og vi kun har ca. 40 pladser skal tilmelding foregå temmelig hurtigt. Har man ikke modtaget bekræftelse på sin deltagelse senest en uge før Landsmødet, ret da henvendelse til formanden. 7 LPD avisen

8 Værd at vide... Besvarelse af spørgsmål som medlem af Folketinget Per Clausen (EL) har stillet til ministeren for sundhed og forebyggelse den 3. november 2008 Spørgsmål S 238:»Vil ministeren på baggrund af oplysninger om, at ventetiden på at få sindsyge i fængslerne i behandling på psykiatriske sygehuse vokser, tage initiativ til at få denne ventetid nedbragt?«svar: Regeringen prioriterer psykiatrien højt. I perioden 2001 til 2007 er økonomien på sundhedsområdet løftet med ca. 16,3 mia. kr. Med økonomiaftalen for 2009, tilførte regeringen samlet set regionerne 1,625 mia. kr. ekstra til sundhedsområdet. Hertil kommer, at regionerne i 2009 tilføres i alt ca. 375 mio. kr. til gennemførelse af kvalitetsreforminitiativerne på sundhedsområdet via finansloven for 2008 og trepartsaftalen. Alt i alt giver det regionerne mulighed for en realvækst på ca. 2 mia. kr. i 2009 til at prioritere den samlede sundhedsindsats, herunder psykiatriområdet. Endvidere har regeringen og satspuljepartierne siden 2003 via satspuljeaftalerne afsat betydelige og målrettede økonomiske ressourcer til psykiatrien. Blandt andet blev der med psykiatriaftalen på sundhedsområdet for perioden afsat 120 mio. kr. målrettet retspsykiatrien. Denne aftale var en direkte opfølgning på de konklusioner og anbefalinger, der fremgik af regerings rapport»psykisk sygdom og kriminalitet«fra Rapporten pegede blandt andet på behovet for at udnytte og tilpasse kapaciteten i retspsykiatrien, så man kunne undgå ventetid på indlæggelse for behandlingsdømte og for kriminelle, som udvikler en psykisk sygdom under fængselsopholdet. På baggrund af rapportens anbefalinger har regeringen og satspuljepartierne styrket området yderligere med 90 mio. kr. i satspuljeaftalen for til ansættelse af mere personale i forbindelse med etablering af nye retspsykiatriske sengepladser. Vi står overfor udmøntningen af puljen til retspsykiatrien, og det vil give regionerne yderligere mulighed for at optimere kapaciteten i retspsykiatrien med henblik på at undgå ventetid. Det er derfor min forventning, at regionerne arbejder på højtryk for at få ventetidsproblemet løst. Spørgsmål S 1425:»Vil ministeren igangsætte en undersøgelse af, om regler og lovgivning er blevet overholdt i forbindelse med, at xxxxx xxxxxxxx s bistandsværge er blevet afsat af Sikringen i Nykøbing Sjælland?«Svar: Jeg har ikke - udover hvad der er fremkommet af oplysninger i dagspressen - kendskab til den konkrete sag vedrørende xxxxx xxxxxxxx s bistandsværge, og en fyldestgørende besvarelse af spørgsmålet kan kun finde sted efter indhentelse af en udtalelse fra Sikringsafdelingen, Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland. Spørgsmålet kan derfor ikke besvares inden for de rammer, der gælder for S-spørgsmål, jf. herved Folketingets Forretningsorden 20, stk. 1 og 2, som senest affattet Folketingsbeslutningen r. 167 af 1. juni Generelt kan jeg dog oplyse, at det følger af 17, stk. 5, jf. stk. 2, i bekendtgørelse nr. 77 af 5. februar 1999 med senere ændring, at en bistandsværge, som ikke er optaget på fortegnelsen over bistandsværger (f.eks. et familiemedlem) kan fratages hvervet, hvis den pågældende groft tilsidesætter de pligter, der følger af hvervet, eller i øvrigt viser sig uegnet til hvervet. Denne afgørelse træffes af retten. 8 LPD avisen

9 Kort nyt... Referat LPD s landsmøde april LPD avisen

10 10 LPD avisen

11 11 LPD avisen

12 12 LPD avisen

13 Fagligt talt... Formandsberetning 2008 Det er ikke til at forstå, at der allerede er gået et år siden vi holdt Landsmøde på Kryb I ly Kro ved Fredericia. Et Landsmøde, som vil gå over i historien, idet der var to formandskandidater, nemlig den nuværende og så den tidligere redaktør. Undertegnede vandt heldigvis en klar sejr og fik derved Landsmødets opbakning til den»linje«, som var kørt i året der gik. Det forgangne år har også været præget af megen økonomisnak, idet foreningens økonomi som altid trænger til en saltvandsindsprøjtning, (læs kassererens opfordring andet steds i bladet til at betale de kr. i kontingent for 2009 og bliv samtidig stemmeberettiget på Landsmødet). Næstformand Henry Sørensen og undertegnede har haft et møde i Justitsministeriet i september, hvor vi også snakkede meget økonomi. Her fik vi en forståelse for, at ALT det arbejde vi laver i LPD relaterer sig til oplysningsvirksomhed for bistandsværgerne og patientrådgiverne og derved falder vi ind under formålet med de afsatte midler på finansloven (Justitsministeriet) og via Satsmidlerne (Forbyggelses og Sundhedsministeriet). Dette betyder, at vi nu også kan få vores udgifter til bestyrelsesmøderne dækket ind. Vi har stadig det lønlige håb, at politikerne på et eller andet tidspunkt overlader beløbene i de to ministerier til vores egen administration og med Justitsministeriets regnskabsafdeling som»sparringspartner«. Vi må se, hvad fremtiden vil bringe og kan kun håbe det bedste. Det lader til, at den nyreviderede psykiatrilov fungerer rimeligt godt og er kommet godt fra start. Således udtaler specialkonsulent i Forebyggelses og Sundhedsministeriet, Susanne Beck Pedersen, at implementeringen af den nye lov ikke har givet anledning til større problemer. Ministeriet har modtaget få spørgsmål om fortolkningen af reglerne. Ministeriet gætter på, at det bl.a. kunne skyldes, at der før loven trådte i kraft blev holdt nogle»fyraftensmøder«, hvor lovgivningen blev gennemgået samt at der blev holdt et 2-dages seminar for et par hundrede psykiatere i februar 2007 arrangeret af Dansk Psykiatrisk Selskab. Der blev på centrene over hele landet arbejdet grundigt med de nye regler inden de trådte i kraft. Det er således gået meget glat. Vi forventer, at Justitsministeriet kommer til Temadagene på Hotel Pinen Hus i april og vil fortælle om den nye bekendtgørelse for bistandsværger. Vi er meget spændte på indholdet i denne nye bekendtgørelse. Hvor mange af LPD s ønsker er medtaget?? Er f.eks, kan problematikken om beskikkelse før et retsmøde ændret til et skal? (dette kan ikke gøres i en bekendtgørelse, men kræver en lovændring, så vi håber, at de ansvarlige politikere er gjort opmærksom på problematikken). Er der gjort noget ved besøgsfrekvensen for bistandsværgeklienterne?? Hvordan med de to kategorier af bistandsværger? (listebistandsværger og pårørendebistandsværger). Er der her gjort noget for at ændre lovgivningen, så der ikke står, at retten skal prøve at finde en pårørende som bistandsværge inden man bruger dem, som står på listen fra politiet. Hvordan med de beskikkede advokater og deres fremmøde før en retssag? Spørgsmålene er mange og vi håber at få en god dialog med Justitsministeriet om bl.a. disse problemer. Vi har afholdt et velbesøgt og godt kursus i Svendborg (hvert fald efter evalueringsskemaerne at dømme). Selv med en del afbud fra undervisere lykkedes det at få gennemført et kursus med højt fagligt indhold. 13 LPD avisen

14 Vi vil bruge resten af 2009 til at finde frem til en kursusmodel, som vi tidligere har skrevet lidt om, nemlig en modulopbygget kursusrække, hvor vi meget gerne vil have lavet et grundmodul for både nye patientrådgivere og bistandsværger og gjort dette obligatorisk (skal tages inden for et år efter ansættelse i en af de to kategorier). Det er vigtigt, at vi i LPD er med til at sørge for, at nye får en basal viden om de to job og at»gamle«hele tiden er opgraderet med hensyn til lovgivning og andet relevant stof. LPD har været involveret i nogle sager, hvor patientrådgivere er blevet truet med fyring, hvis de ikke mødte til møder i patientklagenævnet. Selv patientrådgivere, som har været med siden starten og som tager deres arbejde meget seriøst har været udsat for sådanne»trusler«, fordi der er blevet ændret på procedurerne omkring den tidsmæssige afholdelse af møderne. Der er heldigvis fundet fornuftige løsninger alle steder efter kontakt til de pågældende patientklagenævn. Problemet vil blive rejst, når LPD holder møde med Forebyggelses- og Sundhedsministeriet inden længe. Flere og flere sager fra bistandsværger»lander«på LPD s bord. Der er stadig mange steder, hvor lovgivningen, med hensyn til udbetaling af honorarer, ikke overholdes. Det kan undre, at der stadig er politikredse, som beder om indsendelse af honorarsedler og sågar beder bistandsværgerne selv mangfoldiggøre disse sedler, idet politiet ikke har ressourcer til det. Helt uacceptabelt med sådanne beskeder, som LPD selvfølgelig har reageret skarpt imod. Flere steder fungerer tingene helt fint. Nordjyllands Politi (og bl. a. også Fyns politi) har fundet frem til gode rutiner, som bevirker, at bistandsværgerne nu får deres penge, som beskrevet i lovgivningen. Vi får besøg fra Nordjyllands Politi (Tove Christensen) på Temadagene i Glyngøre, hvor hun vil fortælle om honorarafregningerne i det nordjyske og reglerne på området. Hun vil samtidig orientere om to domme (en i efteråret 2007 og en i maj 2008), der handler om begrebet med at være anbragt på sygehus, institution, boenhed og lignende i henhold til dom. Der er nu kommet nogle afgørelser, der bevirker, at bl.a. Nordjyllands Politi ændrer praksis på området. Det er også dejligt at se, at netop Nordjyllands politi har været initiativtager til et møde med bistandsværgerne, hvor mange spørgsmål blev afklaret. Det er LPD s håb, at dette initiativ vil blive fulgt op i andre politikredse. En anden problemstilling er indkaldelse til retsmøder for nogle bistandsværger i sager, hvor de i forvejen er bistandsværge for den pågældende person. Her er der nogen uklarhed med hensyn til betalingen for deltagelse i er sådant møde, hvor det er politiet, der har indkaldt den pågældende bistandsværge. Jeg er i gang med at undersøge konsekvenser for en sådan indkaldelse med hensyn til betalingen. Det er af stor betydning for indkaldelsen, hvordan denne er formuleret. Er det et tilbud til bistandsværgen og indkaldelsen kun er sendt som en oplysning til pågældende bistandsværge (dvs., at der er valgfrihed for bistandsværgen) skal der ikke udbetales honorar. Hvis bistandsværgen opfatter indkaldelsen som et»must«, mener jeg, at politiet har en vis forpligtigelse til at udbetale beløbet (ca kr.), som kan udbetales til en bistandsværge under behandlingen af en sag. Vi skal helt klart have en præcisering af denne problematik. En anden problematik, som specielt bistandsværgerne møder rundt om i landet, er medbringelsen af mobiltelefoner på de enkelte afdelinger, herunder også på Herstedvester. Der er forbud mod, at besøgene og lignende medbringer mobiltelefon, hvor der henvises til en 24 i straffeloven. Det undersøges for øjeblikket, om bistandsværgerne henhører til disse kategorier, hvilket vi i LPD klart mener nej til. Der afventes svar fra Justitsministeriet inden længe. Sagen er af meget principiel karakter, idet der jo i loven står, at vi som bistandsværge og patientrådgiver har fri og uhindret ret til at kontakte vores klient, telefonisk, skriftligt eller ved fremmøde på hvilket som helst tidspunkt på døgnet, det måtte passe os. Er en generel fratagelse af mobiltelefon på en given institution ikke en indgriben i denne ret? Sagen har fået en lidt anden dimension efter de seneste avisskriverier om en pårørendebistandsværge, der har fået frataget sit hverv som bistandsværge af afdelingen, fordi han havde haft mobiltelefon med kamera med ind på en afdeling og havde taget billeder af sin bror, som han senere viderebragte til pressen. Dette er selvfølgelig ganske ulovligt og LPD er enig med afdelingen i, at den pågældende har overtrådt gældende regler for tavshedspligt og for beskyttelse af de øvrige klienter. Sagen må derfor bringes for retten, så broderen kan få en ny bistandsværge. Dette har været forsøgt, men det er ikke lykkedes at få afholdt et møde endnu. Vi følger spændt rettens afgørelse. Den pågældende bistandsværge har også formået politikkerne på Christiansborg til at stille spørgsmål til ministeren om det lovmedholdelige i denne sag. Her ventes ligeledes et svar inden længe. (se spørgsmålet og svaret et andet sted i bladet). LPD afventer med spænding, hvad reguleringsprocenten for bistandsværgerne bliver pr. 1. april i år. Sidste år blev bistandsværgerne»snydt«grundet en fejl, som ikke blev rettet op. LPD håber, at der bliver rettet op på fejlene fra sidste år samt at der pr. 1. april sker den lovpligtige fremskrivning med den rigtige reguleringsprocent. Vi arbejder også til stadighed på at få rettet kørselsgodtgørelserne, så alle får den samme godtgørelse, hvad enten man er bistandsværge eller patientrådgiver. Der arbejdes ligeledes på at få ændret praksis med hensyn til udbetaling af honorar som bistandsværge, idet LPD helst ser, at honoraret er ens, hvad enten man er bistands- 14 LPD avisen

15 værge for en klient med en behandlingsdom eller en med en anbringelsesdom. Jeg vil godt understrege, at LPD har et rigtig godt samarbejde med begge ministerier, men at vores daglige kontakt til Justitsministeriet selvfølgelig giver en større personkontakt til dette ministerium. Der er rigtig mange samarbejdsrelationer i hverdagen. Ikke kun om spørgsmål, som er sendt til os fra alle Jer bistandsværger (tak for det), men også kursusrelaterede ting, ting omkring LPD avisen, ansøgninger til diverse høringer og konferencer mv. LPD vil godt her takke for det gode samarbejde til begge ministerier og ser frem til et spændende år 2010, hvor vi skal fejre LPD s 20 - årsjubilæum. Dette forventes at blive holdt på Christiansborg (ligesom 10 - årsjubilæet). LPD-avisen er blevet taget godt imod i den nuværende form og i det nye format. Vi bestræber os meget på at få lavet en avis, hvor også det journalistiske får lov at fylde en del. Uden at det skal lyde som selvros, får vi rigtig mange positive respons på både indhold og lay out. Dette er selvfølgelig rart og selve udformningen af avisen vil blive videreført, som den ser ud nu. Der arbejdes stadig på at finde en uddannet journalist, som kunne tænke sig at arbejde med avisen til den beskedne betaling, som for øjeblikket kan gives. Formanden er for øjeblikket den eneste, som er redaktion for avisen. Jeg håber, at det vil lykkes mig at finde et nyt redaktionsmedlem i stedet for det tidligere. Bestyrelsesarbejdet i LPD er ikke det mest misundelsesværdige i denne verden. Det er der jo heller ikke nogen, som har sagt, at det ville være. Med den store geografiske spredning, der er mellem bestyrelsens medlemmer, bliver det daglige arbejde ofte vanskeliggjort i en uhensigtsmæssig grad, når de demokratiske spilleregler skal forsøges overholdt. Denne vanskeliggørelse (selv om mail er opfundet og bruges flittigt) skal også ses i lyset af, at vi ikke har nogen penge i kassen, så vi kan holde de nødvendige bestyrelsesmøder. Dette skulle gerne lysne nu, hvor vi har formået Justitsministeriet til også at yde tilskud til bestyrelsesmøder. Der opstår alt for let misforståelser, når hovedkommunikationen skal foregå via mail. Bestyrelsen arbejder med at finde andre modeller for det daglige arbejde. Tak til bestyrelsen for året der gik. LPD vil godt takke alle dem, der på den ene eller anden måde har været med til at sætte LPD på dagsordenen samt har samarbejdet med LPD. Dette gælder både enkeltpersoner, foreninger, ministerier, Statsforvaltninger, ombudsmandsinstitutionen, politikredse, dommere, pårørende, afdelinger og mange andre, som vi i hverdagen har kontakt med. LPD ser frem til 2010, hvor vi kan fejre foreningens 20 års jubilæum. Dette tænkes holdt samme sted som 10 års jubilæet, nemlig på Christiansborg. Tak for året der gik og lad 2009 blive et meget spændende og udbytterigt år for os alle. Ole Kølle, Formand I dette nummer af LPD--avisen (nr. 74) er der medtaget spørgsmålene til patientrådgiverne igen, så alle skulle have mulighed for at besvare disse inden Landsmødet. Der er ligeledes medtaget nogle nye spørgsmål, som denne gang henvender sig til bistandsværgerne. For at give bestyrelsen så godt et arbejdsredskab i hverdagen, er det vigtigt, at vi får rigtig mange skemaer tilbage. Vi udlover også her nogle gode flasker rødvin. LPD får flere og flere henvendelser fra bistandsværger og patientrådgivere. Disse henvendelser kommer både på mails, via telefon og pr. brev. Vi prøver at besvare henvendelserne så hurtigt som muligt samt evt. at henvise til love og bekendtgørelser. Nogle af de mere generelle henvendelser og svar kommer i LPD avisen. (se disse et andet sted i avisen). 15 LPD avisen

16 Fagligt talt LPD avisen

17 17 LPD avisen

18 Fagligt talt LPD avisen

19 19 LPD avisen

20 20 LPD avisen

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for SIND Ungdom

Vedtægter for SIND Ungdom SIND Ungdom Sølvgade 34, kld. 1307 København K Tlf.: 35 24 07 50 www.sindungdom.dk Vedtægter for SIND Ungdom Marts 2015 1 NAVN OG HJEMSTED Aktivitetens navn er SIND Ungdom Dens hjemsted er Sølvgade 34,

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I?

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I? Ny forening hvordan gør I? Hvordan bliver I en forening? En forening skal være godkendt som folkeoplysende forening for at kunne modtage tilskud og låne ledige offentlige lokaler. Der er nogle ting, som

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

VEDTÆGTER. For. SMILFONDEN CVR-nr

VEDTÆGTER. For. SMILFONDEN CVR-nr VEDTÆGTER For SMILFONDEN CVR-nr. 35609733 1 NAVN 1.1 Foreningens navn er SMILFONDEN. 2 HJEMSTED 2.1 Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 3 FORMÅL 3.1 Foreningens formål er, at yde støtte til og

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G Advokat Susanne Bundgaard Møller Torvet 2 5900 Rudkøbing tlf 62 51 10 32 J.nr. 3-11-16893 (UDKAST af den 16/5 2006) Formateret: Lige margener V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P Formateret: Engelsk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

FOTOKLUBBEN KRONBORG

FOTOKLUBBEN KRONBORG FOTOKLUBBEN KRONBORG Vedtægter 1 Navn Klubbens navn er: FOTOKLUBBEN KRONBORG. 2 Formål Klubbens formål er at fremme interessen for fotografering. Klubben favner bredt - så alle kan være med - og udøver

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger har 1 stemme.

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger har 1 stemme. 1 Navn og adresse: Institutionens navn er Gudum Sognehus Adresse: Toftevej 19, Gudum, 7620 Lemvig, Lemvig Kommune. Formål: Sognehusets formål er at være samlingspunkt og ramme for lokalbefolkningen. Et

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Tækkelauget vil desuden arbejde for at styrke forbrugernes tillid og tryghed til foreningens medlemmer.

Tækkelauget vil desuden arbejde for at styrke forbrugernes tillid og tryghed til foreningens medlemmer. Vedtægter for Tækkelauget 1 Navn Foreningens navn er Tækkelauget. 2 Formål Tækkelaugets formål er at samle virksomheder, der arbejder inden for tækkefaget og værne om medlemmernes økonomiske, faglige og

Læs mere

Vedtægter for Dansk Skolioseforening 2015

Vedtægter for Dansk Skolioseforening 2015 Vedtægter for Dansk Skolioseforening 2015 Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk Skoliose Forening (DSF). Foreningens hjemsted er formandens adresse. 2 Formål Dansk Skoliose Forening henvender

Læs mere

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 ad dagsordenens punkt 4, forslag til vedtægtsændringer (markeret med rødt/det med rødt overstregede udgår) nuværende forslag 1 Navn Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Gb-foreningen, og dens hjemsted er på den til enhver tid siddende formands adresse. 2. Foreningens formål: Foreningens

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.)

Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.) Vedtægter. 1. Foreningens navn Foreningen Djursland for fuld Damp. Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.) 2. Beliggenhed ændres til Hjemsted.

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening Vedtægter for Østsalling Idrætsforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østsalling Idrætsforening, stiftet den 17. november 1969. Dens hjemsted er i Skive Kommune. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden.

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. V E D T Æ G T E R V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING 1. Foreningens navn er KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. 3.

Læs mere

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Ateistisk Selskab (på engelsk: "Danish Atheist Society") Foreningens hjemsted afgøres af bestyrelsen 2 Foreningens formål er: 3 1. at være en forening

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark

Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2011-12 (Omtryk - Manglende bilag) 71 alm. del Bilag 21 Offentligt Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Ole Kølle FORMAND Kalundborg den

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune.

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. LOVE FOR DRAGØR HÅNDBOLD KLUB (Stiftet 14. september 1979) 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. 2 - Formål Foreningens formål er at give medlemmerne

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved.

Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved. Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved. 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Foreningens navn er FrivilligCenter Næstved. Hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er at skabe de bedst

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012 for Tåstrup Gymnastik forening Pr. Februar 2012 Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er, og dens hjemsted er Høje Taastrup Kommune. 2 Formål. Foreningens formål er, at udbrede kendskabet og

Læs mere

Stk. 1. Generalforsamlingen er udvalgets højeste myndighed.

Stk. 1. Generalforsamlingen er udvalgets højeste myndighed. Vedtægter SAND Fyn 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er SAND Fyn Stk. 2. SAND udvalget er medlem af SAND De hjemløses landsorganisation, og er forpligtet til at arbejde inden for rammerne af de vedtægter,

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN Danish Military independent Social Fellowship Bike Team. i NAVN Foreningens navn er: Danish Military independent Social Fellowship, Bike Team. Forkortet: DMSF Bike Team. Hjemstedladresse:

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Oecon I Odense E Navn og hjemsted

Vedtægter for Oecon I Odense E Navn og hjemsted Vedtægter for Oecon I Odense E16 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Oecon i Odense. Foreningen har hjemsted ved Syddansk Universitet, campus Odense. 2 Foreningens formål Foreningen har til formål,

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde.

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde. Vedtægter for Idrætsrådet i Silkeborg Kommune 1. NAVN OG HJEMSTED: 1. Sammenslutningens navn er IDRÆTSRÅDET I SILKEBORG KOMMUNE (IS) Idrætsrådets hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. FORMÅL: 2. IS skal varetage

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK.

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. 1: Navn og hjemsted. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK, oprindeligt De Samvirkende Omsorgsklubber i Danmark, er en selvejende institution,

Læs mere

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningen København Karateklub er stiftet i 1985 og har hjemsted i Frederiksberg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Karate Forbund, Frederiksberg Idræts-Union, Landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Helsinge Erhvervsforening

Vedtægter for Helsinge Erhvervsforening Vedtægter for Helsinge Erhvervsforening Vedtægter for Helsinge Erhvervsforening 1 Foreningens navn er Helsinge Erhvervsforening. 2 Foreningens formål er at være interesseorganisation for medlemmerne over

Læs mere

Vedtægter Finn Nørgaard foreningen af 14. februar 2015

Vedtægter Finn Nørgaard foreningen af 14. februar 2015 Vedtægter Finn Nørgaard foreningen af 14. februar 2015 1 Baggrund: Filminstruktør Finn Nørgaards blev dræbt lørdag den 14. februar 2015. Familie og venner ønsker ved stiftelse af denne forening at ære

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Klubbens navn og Formål 1 Klubbens navn er Rungsted Ishockey Klub (RIK). Klubbens hjemsted er Hørsholm kommune. Klubben er stiftet den 1. januar 1941 2.1 Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Studenterhus Odense

Vedtægter for Studenterhus Odense Vedtægter for Studenterhus Odense Dato for ikrafttræden: 13. juni 2013 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Studenterhus Odense og har hjemsted i Odense Kommune. I daglig tale også kaldet Studenterhus

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1 Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 22 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om patientrådgivere I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes:

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Køge Tri Team 2000

Vedtægter for Køge Tri Team 2000 Vedtægter for Køge Tri Team 2000 1 Navn og hjemsted Foreningen Køge Tri Team 2000, der har hjemsted i Køge Kommune, er stiftet pr. 2. januar 2001. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Syddjurs Sportsrideklub Møllevej 6 8420 knebel info@syddjurssportsrideklub.dk 1 Foreningen Syddjurs Sportsrideklub er stiftet den 18. oktober 2006. og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland 1 Navn og formål Lokalafdelingens navn er Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland. I daglig tale benyttes

Læs mere

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg.

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. Vedtægter for Enhedslisten Esbjerg 1 Navn og hjemsted stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. stk. 2 Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere