avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark April 2009 Nr. 74

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark April 2009 Nr. 74"

Transkript

1 April 2009 Nr. 74 avisen VÆRD AT VIDE: Vedtægter for Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark (LPD) VÆRD AT VIDE: Indkaldelse til Landsmøde og temadage den april 2009 ISSN KORT NYT: Nyt referat LPD s landsmøde april 2008 LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark 1 LPD avisen

2 LPD-avisen er udgivet af Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Redaktion: Formand Ole Kølle Redaktionsmedarbejder: Ad. hoc-medlemmer efter behov Ansvarlig i forhold til medieansvarsloven: Ole Kølle Bladets ledende artikler produceres af LPD. Indholdet af andre artikler dækker ikke nødvendigvis LPD s holdninger Layout og tryk: Isager Bogtryk Bladet udkommer: Ca. 4-5 gange årligt og trykkes i et oplag på ca stk. Næste materiale-deadline 1. juni 2009 Redaktion og ekspedition: Ole Kølle, Vesterballevej 7, 5700 Svendborg, Tlf Fax Artikler til bladet es på wordfil til: Forsidefoto: Forårsbebuder avisen Lederen... Lederen denne gang vil sætte kraftig fokus på de to undersøgelser i avisen. Bestyrelsen diskuterer jævnligt hvilke problemer, der er de mest aktuelle for begge områder. Undersøgelserne skal hjælpe bestyrelsen med at sætte fokus på de rigtige områder, nemlig de områder, som returskemaerne peger på som vigtige. Så derfor kære PATIENTRÅDGIVERE og BISTANDSVÆRGER fat griflen og udfyld skemaerne og send dem til formanden så hurtigt som muligt. Der er jo også gode flasker rødvin at vinde for begge områder. Vi har i skrivende stund modtaget ca. 40 skemaer fra begge områder (her hjalp det selvfølgelig, at kursisterne i Svendborg blev»tvangsindlagt«(ikke på P-4 i Svendborg, som vi for øvrigt var nede at se) til at udfylde skemaerne, når de nu alligevel var samlet. Hjælp Jer selv og hjælp bestyrelsen til at sætte fokus og bruge tiden på de rigtige områder. Resultatet af undersøgelserne håber vi på et eller andet tidspunkt at kunne udgive som et særnummer af LPD-avisen, men der vil gå ret lang tid inden dette evt. bliver tilfældet. Resultaterne skal også bruges som inspirationsemner til kommende kurser. Hvad er det lige for emner, som vi skal sætte på programmet på de kommende kurser (ud over lovstof, aktuelle emner mv.)? Jeg vil her også gøre opmærksom på en undersøgelse, som lige er kommet om: Patienterne og deres forældre har ordet, hedder den. En undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag og døgnafsnit i Danmark Læs om denne tilfredshedsundersøgelse på Danske Regioners hjemmeside. Jeg vil godt afslutte lederen denne gang med at komme med en meget kraftig opfordring til kompetente organer og personer om at uddanne de mennesker, som skal varetage omsorgen for vores hjemsendte soldater, på en sådan måde, at vi undgår de tragiske hændelser, som skete forleden dag, hvor en psykisk syg soldat blev skudt af to betjente, fordi han angreb dem, da de ville tvangsindlægge ham. Det er meget vigtigt, at ALLE persongrupper, som har med psykisk syge mennesker at gøre, har den fornødne uddannelse og den rigtige viden i omgangen med psykisk syge medmennesker. I N D H O L D På redaktionens vegne Ole Kølle Ansvarshavende redaktør og formand Kort nyt... Program for temadagene på Hotel Pinehus april Referat fra LPD s landsmøde d april Værd at vide... Vedtægter for Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark (LPD)... 3 Indkaldelse til Landsmøde og temadage den april Besvarelse af spørgsmål som medlem af Folketinget Per Clausen (EL) har stillet til ministeren for sundhed og forebyggelse den 3. november Faglig talt... Formandsberetning Patienterne og deres forældre har ordet tilsynets virksomhed i folketingtsåret Min mening / debat... Spørgsmål til bistandsværgerne - Vind 6 fl. rødvin Spørgsmål til patientrådgiverne - Vind 6 fl. rødvin LPD avisen

3 Bestyrelsen i LPD: Ole Kølle formand og ans. red. Vesterballevej Svendborg tlf / fax Henry Sørensen, næstformand Østervang 5, 4520 Svinninge tlf Per Møller Christensen kasserer Grebjerg Aabybro tlf Mogens Michaelsen medlem Guldborgvej Guldborg tlf / / fax Jan Labusz medlem Chr. Hansensvej Holbæk tlf / Niels Jørgen Schou medlem Thunøgade 1D 8000 Århus C tlf / Dorte Sørensen medlem Fabriciusvej Ålborg SØ. tlf Suppleanter og Regnskabskontrollant Eva Krogh 1. suppleant Nyvej Allerød tlf Frank Hansen 2. suppleant Bagsværd Hovedgade 182, 2. th 2880 Bagsværd tlf Ida Kramp Regnskabskontrollant Ketilsvej Bagsværd tlf Gitte Lillelund Regnskabskontrollant suppleant Vedelsgade 22, 1 th 4180 Sorø Værd at vide... Vedtægter for Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark (LPD) 1. Navn og hjemsted 1) Foreningen er stiftet den under navnet Landsforeningen af Patientrådgivere i Danmark (LPD), som ændret den til Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark (LPD). 2) Foreningens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Det er foreningens formål 1) gennem øget samarbejde patientrådgiverne indbyrdes, at skabe ensartede og forbedrede vilkår for patientrådgivningsarbejdet og derved fremme vore muligheder for at hjælpe sindslidende patienter under enhver tvangsforanstaltning. 2) gennem øget samarbejde bistandsværgerne indbyrdes at skabe ensartede og forbedrede vilkår for bistandsværgearbejdet og derved fremme vore muligheder for at hjælpe sigtede / tiltalte eller dømte personer bedst muligt under retssagen og en eventuel idømt foranstaltning. 3. Medlemsforhold 1) optagelse: Som aktive medlemmer kan optages alle ansatte patientrådgivere, bistandsværger og tilsynsværger. Som passive medlemmer kan optages alle andre. 3 LPD avisen

4 2) udmeldelse og eksklusion: Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel. Medlemmer, der trods påkrav ikke har betalt kontingent senest 6 mdr. efter forfaldsdag, slettes. Et medlem, der modarbejder foreningens formål kan ekskluderes af foreningen. Afgørelse herom træffes af bestyrelsen. Bestyrelsens afgørelse kan omgøres af Landsmødet med 2/3 majoritet af de fremmødte. Et medlem, der afskediges af ansættelsesmyndigheden, får status som passivt medlem. 3) kontingent: Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår af Landsmødet og indbetales senest inden udgangen af januar. 4. Landsmødet 1) Landsmødet er foreningens øverste myndighed. Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal med undtagelse af omgørelse af bestyrelsens beslutning om eksklusion, jf. 3, stk. 2 og beslutning om ændring af vedtægter, jf. 8 Afstemning foregår skriftligt, såfremt ét medlem måtte ønske dette. Alle aktive medlemmer er stemmeberettigede på Landsmødet. Passive medlemmer er møde- og taleberettigede. 2) Der afholdes Landsmøde hvert år inden udgangen af maj. Bestyrelsen fastlægger mødested. Indkaldelse til Landsmødet med angivelse af (foreløbig) dagsorden skal finde sted med 4 ugers varsel gennem offentliggørelse i LPD-avisen. Forslag, der ønskes behandlet på Landsmødet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før dette, dog skal forslag til vedtægtsændringer være formanden i hænde senest 1. januar. På Landsmødet skal følgende punkter optages : a) Valg af dirigent og stemmeudvalg. b) Godkendelse af Dagsorden for Landsmødet. c) Formandens beretning. d) Kassererens beretning (herunder fremlæggelse af revideret regnskab). e) Kassererens budget for næste år (herunder fastsættelse af kontingent). f) Behandling af indkomne forslag. g) Valg af formand på lige år, jf. 5 h) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer + suppleanter. i) Valg af revisor + suppleant. j) Eventuelt. 3) Ekstraordinært Landsmøde afholdes, såfremt bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne begærer dette. Formanden bestemmer stedet. Indkaldelse sker med mindst 4 ugers varsel enten skriftligt foranlediget af formanden eller gennem offentliggørelse i LPD-avisen. Indkaldelse skal angive tid, sted og dagsorden. Såfremt der ønskes ekstraordinært valg af formand, skal kandidaternes navne være formanden i hænde senest 7 dage før mødet. 4) Der føres referat over de på såvel ordinære som ekstraordinære Landsmøder trufne beslutninger. Referatet underskrives af referenten samt mødets dirigent. 5. Bestyrelsen 1) Valg af bestyrelse. Landsmødet vælger bestyrelse og formand. Bestyrelsen består af formand og 6 medlemmer. Formand samt 2 medlemmer er på valg på lige år. 4 medlemmer er på valg på ulige år. Der vælges 2 suppleanter, som er på valg hvert år. Der skal til enhver tid sidde mindst 2 bistandsværger og mindst 2 patientrådgivere i bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer samt sekretær. 2) Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fordeler selv arbejdsopgaverne. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal, skrift ligt, såfremt ét medlem måtte ønske dette. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog mindst 4 gange årligt. Sekretæren fører beslutningsreferat over bestyrelsesmøderne. 3) Bestyrelsens arbejde er ulønnet. 6. Tegningsret Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden eller, i dennes fravær, af næstformanden. Alle dispositioner over et bestemt beløb kræver dog bestyrelsens forudgående godkendelse. Bestyrelsen fastsætter selv størrelsen af det førnævnte beløb. 7. Regnskab og revision 1) Foreningens regnskab og kontingentår følger kalenderåret. 2) Foreningens regnskab skal forud for hvert ordinært Landsmøde revideres af en revisor, som vælges på Landsmødet, jf. 4, stk.2, litra i. Revisoren påtegner årsregnskabet samt anfører de bemærkninger, som revisionen måtte give anledning til. 4 LPD avisen

5 8. Ændring af vedtægter Forslag til ændring af vedtægter vedtages, såfremt 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer herfor på Landsmødet. Forslag til vedtægtsændringer skal indsendes til formanden senest 1. januar. Forslag tilsendes medlemmerne senest samtidig med endelig indkaldelse til Landsmødet. 9. Opløsning af foreningen 2) Til vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer herfor. 3) I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens midler organisationer med beslægtede formål. Beslutning herom træffes af den afgående bestyrelse. Ændret og vedtaget på Landsmødet 15. marts 2004 på Hornstrupcentret i Vejle (dirigent Erik Terp Laursen) 1) Beslutning om landsforeningens opløsning kan kun træffes på et med dette formål indkaldt landsmøde. Værd at vide... Program for temadagene på Hotel Pinenhus april 2009 Lørdag den 25. april: Ankomst til landsmødet Landsmøde Frokost Velkomst ved Skives viceborgmester Peder Chr. Kirkegaard, der vil fortælle lidt om Skive kommune og hvordan oplevelsen fra de gamle amter til de nye regioner er oplevet og herunder de opgaver, som nu varetages af kommunen Velkomst, praktiske oplysninger og kursusintroduktion ved formand og kursusleder Ole Kølle Specialkonsulent, cand. jur. Søren Enggaard Stidsen fra Sundhedsvæsenets Patientklagenævn vil fortælle om nævnet specielt i relation til sager inden for psykiatrien og forklare om den lange sagsbehandlingstid i psykiatrisager Eftermiddagskaffe med kage Kontorfuldmægtig Tove Thim Kristensen, Nordjyllands Politi fortæller om afregningsformer og vederlagsproblematikker i det nordjyske. Tove Kristensen er åben for andre spørgsmål i relation til bistandsværgerne herunder om begrebet»indlagt i henhold til dom«på institution el. lign. Der fortælles om en ny praksis i det nordjyske ud fra to domme på området. (efterår 2007 og maj 2008) Kort pause Oplæg til aftenens cases Aftensmad I stedet for vores sædvanlige punkt med erfaringsudveksling har vi denne gang valgt at sætte fokus på de mange hverdagsproblemer ved at lave små cases om disse. Her kan nævnes: problematikken om god sygehusstandard, adgang til journaler, 5 LPD avisen

6 Søndag den 26. april tavshedspligten, hvordan forholder vi os ved de forskellige møder som henholdsvis bistandsværge og patientrådgiver?, pårørendekontakten, osv. Det vil selvfølgelig være muligt at stille generelle relevante spørgsmål Morgenmad Første møde med klienten. Næstformand Henry Sørensen udfærdiger materiale og gennemgår dette bl. a. ved hjælp af cases Formiddagskaffe Fuldmægtig Jacob Gaardhøj fra Justitsministeriet vil fortælle om den nye bekendtgørelse for bistandsværger Spørgsmål til Jacob Gaardhøj Frokost Hvordan udfærdiger man en klageskrivelse og hvorhen sender man denne? Bestyrelsesmedlem og sekretær i LPD Mogens Michaelsen udfærdiger materiale til dette punkt og gennemgår processen som følges op med cases Afslutning af kurset. Ole Kølle Kursusleder Værd at vide... Indkaldelse til Landsmøde og temadage den april 2009 Hotel Pinenhus i Glyngøre Pinen Roslev tlf Landsmødet finder sted lørdag den 25. april 2009 på Hotel Pinenhus kl Foreløbig dagsorden: 1) Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2) Godkendelse af dagsorden for Landsmødet. 3) Formandens beretning. 4) Kassererens beretning (herunder fremlæggelse af revideret regnskab) 5) Kassererens budget for kommende regnskabsår (herunder fastsættelse af kontingent) 6) Behandling af indkomne forslag. 7) Valg af formand på lige år, jf. 5. (ikke aktuelt i år) 8) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer + suppleanter. 9) Valg af regnskabskonsulent + suppleanter. 10) Eventuelt. Programmet for temadagene kan ses andet sted i avisen, hvor også foreningens vedtægter er at finde. Ole Kølle Formand 6 LPD avisen

7 Tilmelding: Landsmøde og temadage den april 2009 på Hotel Pinenhus Pinen Roslev Navn Jeg forventer at køre selv og har plads til Jeg ønsker : overnatning ikke overnatning Jeg har følgende kostønsker: i bilen. Adresse Øvrige bemærkninger (evt. om samboende med en anden deltager mv.): E- mail Telefon Ankomst: den 25. april kl. ca. den 26. april kl. ca. Afrejse: den 26. april kl. ca. Jeg er: patientrådgiver bistandsværge andet Tilmeldingen skal være formanden i hænde senest den 4. april Se adressen foran i LPD-avisen. Der ydes kørselsgodtgørelse efter statens regler (lav takst på 1,90 kr.). Udgift til broen dækkes KUN ved originalbillet (ej brobizz). Da det er først til mølle princippet og vi kun har ca. 40 pladser skal tilmelding foregå temmelig hurtigt. Har man ikke modtaget bekræftelse på sin deltagelse senest en uge før Landsmødet, ret da henvendelse til formanden. 7 LPD avisen

8 Værd at vide... Besvarelse af spørgsmål som medlem af Folketinget Per Clausen (EL) har stillet til ministeren for sundhed og forebyggelse den 3. november 2008 Spørgsmål S 238:»Vil ministeren på baggrund af oplysninger om, at ventetiden på at få sindsyge i fængslerne i behandling på psykiatriske sygehuse vokser, tage initiativ til at få denne ventetid nedbragt?«svar: Regeringen prioriterer psykiatrien højt. I perioden 2001 til 2007 er økonomien på sundhedsområdet løftet med ca. 16,3 mia. kr. Med økonomiaftalen for 2009, tilførte regeringen samlet set regionerne 1,625 mia. kr. ekstra til sundhedsområdet. Hertil kommer, at regionerne i 2009 tilføres i alt ca. 375 mio. kr. til gennemførelse af kvalitetsreforminitiativerne på sundhedsområdet via finansloven for 2008 og trepartsaftalen. Alt i alt giver det regionerne mulighed for en realvækst på ca. 2 mia. kr. i 2009 til at prioritere den samlede sundhedsindsats, herunder psykiatriområdet. Endvidere har regeringen og satspuljepartierne siden 2003 via satspuljeaftalerne afsat betydelige og målrettede økonomiske ressourcer til psykiatrien. Blandt andet blev der med psykiatriaftalen på sundhedsområdet for perioden afsat 120 mio. kr. målrettet retspsykiatrien. Denne aftale var en direkte opfølgning på de konklusioner og anbefalinger, der fremgik af regerings rapport»psykisk sygdom og kriminalitet«fra Rapporten pegede blandt andet på behovet for at udnytte og tilpasse kapaciteten i retspsykiatrien, så man kunne undgå ventetid på indlæggelse for behandlingsdømte og for kriminelle, som udvikler en psykisk sygdom under fængselsopholdet. På baggrund af rapportens anbefalinger har regeringen og satspuljepartierne styrket området yderligere med 90 mio. kr. i satspuljeaftalen for til ansættelse af mere personale i forbindelse med etablering af nye retspsykiatriske sengepladser. Vi står overfor udmøntningen af puljen til retspsykiatrien, og det vil give regionerne yderligere mulighed for at optimere kapaciteten i retspsykiatrien med henblik på at undgå ventetid. Det er derfor min forventning, at regionerne arbejder på højtryk for at få ventetidsproblemet løst. Spørgsmål S 1425:»Vil ministeren igangsætte en undersøgelse af, om regler og lovgivning er blevet overholdt i forbindelse med, at xxxxx xxxxxxxx s bistandsværge er blevet afsat af Sikringen i Nykøbing Sjælland?«Svar: Jeg har ikke - udover hvad der er fremkommet af oplysninger i dagspressen - kendskab til den konkrete sag vedrørende xxxxx xxxxxxxx s bistandsværge, og en fyldestgørende besvarelse af spørgsmålet kan kun finde sted efter indhentelse af en udtalelse fra Sikringsafdelingen, Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland. Spørgsmålet kan derfor ikke besvares inden for de rammer, der gælder for S-spørgsmål, jf. herved Folketingets Forretningsorden 20, stk. 1 og 2, som senest affattet Folketingsbeslutningen r. 167 af 1. juni Generelt kan jeg dog oplyse, at det følger af 17, stk. 5, jf. stk. 2, i bekendtgørelse nr. 77 af 5. februar 1999 med senere ændring, at en bistandsværge, som ikke er optaget på fortegnelsen over bistandsværger (f.eks. et familiemedlem) kan fratages hvervet, hvis den pågældende groft tilsidesætter de pligter, der følger af hvervet, eller i øvrigt viser sig uegnet til hvervet. Denne afgørelse træffes af retten. 8 LPD avisen

9 Kort nyt... Referat LPD s landsmøde april LPD avisen

10 10 LPD avisen

11 11 LPD avisen

12 12 LPD avisen

13 Fagligt talt... Formandsberetning 2008 Det er ikke til at forstå, at der allerede er gået et år siden vi holdt Landsmøde på Kryb I ly Kro ved Fredericia. Et Landsmøde, som vil gå over i historien, idet der var to formandskandidater, nemlig den nuværende og så den tidligere redaktør. Undertegnede vandt heldigvis en klar sejr og fik derved Landsmødets opbakning til den»linje«, som var kørt i året der gik. Det forgangne år har også været præget af megen økonomisnak, idet foreningens økonomi som altid trænger til en saltvandsindsprøjtning, (læs kassererens opfordring andet steds i bladet til at betale de kr. i kontingent for 2009 og bliv samtidig stemmeberettiget på Landsmødet). Næstformand Henry Sørensen og undertegnede har haft et møde i Justitsministeriet i september, hvor vi også snakkede meget økonomi. Her fik vi en forståelse for, at ALT det arbejde vi laver i LPD relaterer sig til oplysningsvirksomhed for bistandsværgerne og patientrådgiverne og derved falder vi ind under formålet med de afsatte midler på finansloven (Justitsministeriet) og via Satsmidlerne (Forbyggelses og Sundhedsministeriet). Dette betyder, at vi nu også kan få vores udgifter til bestyrelsesmøderne dækket ind. Vi har stadig det lønlige håb, at politikerne på et eller andet tidspunkt overlader beløbene i de to ministerier til vores egen administration og med Justitsministeriets regnskabsafdeling som»sparringspartner«. Vi må se, hvad fremtiden vil bringe og kan kun håbe det bedste. Det lader til, at den nyreviderede psykiatrilov fungerer rimeligt godt og er kommet godt fra start. Således udtaler specialkonsulent i Forebyggelses og Sundhedsministeriet, Susanne Beck Pedersen, at implementeringen af den nye lov ikke har givet anledning til større problemer. Ministeriet har modtaget få spørgsmål om fortolkningen af reglerne. Ministeriet gætter på, at det bl.a. kunne skyldes, at der før loven trådte i kraft blev holdt nogle»fyraftensmøder«, hvor lovgivningen blev gennemgået samt at der blev holdt et 2-dages seminar for et par hundrede psykiatere i februar 2007 arrangeret af Dansk Psykiatrisk Selskab. Der blev på centrene over hele landet arbejdet grundigt med de nye regler inden de trådte i kraft. Det er således gået meget glat. Vi forventer, at Justitsministeriet kommer til Temadagene på Hotel Pinen Hus i april og vil fortælle om den nye bekendtgørelse for bistandsværger. Vi er meget spændte på indholdet i denne nye bekendtgørelse. Hvor mange af LPD s ønsker er medtaget?? Er f.eks, kan problematikken om beskikkelse før et retsmøde ændret til et skal? (dette kan ikke gøres i en bekendtgørelse, men kræver en lovændring, så vi håber, at de ansvarlige politikere er gjort opmærksom på problematikken). Er der gjort noget ved besøgsfrekvensen for bistandsværgeklienterne?? Hvordan med de to kategorier af bistandsværger? (listebistandsværger og pårørendebistandsværger). Er der her gjort noget for at ændre lovgivningen, så der ikke står, at retten skal prøve at finde en pårørende som bistandsværge inden man bruger dem, som står på listen fra politiet. Hvordan med de beskikkede advokater og deres fremmøde før en retssag? Spørgsmålene er mange og vi håber at få en god dialog med Justitsministeriet om bl.a. disse problemer. Vi har afholdt et velbesøgt og godt kursus i Svendborg (hvert fald efter evalueringsskemaerne at dømme). Selv med en del afbud fra undervisere lykkedes det at få gennemført et kursus med højt fagligt indhold. 13 LPD avisen

14 Vi vil bruge resten af 2009 til at finde frem til en kursusmodel, som vi tidligere har skrevet lidt om, nemlig en modulopbygget kursusrække, hvor vi meget gerne vil have lavet et grundmodul for både nye patientrådgivere og bistandsværger og gjort dette obligatorisk (skal tages inden for et år efter ansættelse i en af de to kategorier). Det er vigtigt, at vi i LPD er med til at sørge for, at nye får en basal viden om de to job og at»gamle«hele tiden er opgraderet med hensyn til lovgivning og andet relevant stof. LPD har været involveret i nogle sager, hvor patientrådgivere er blevet truet med fyring, hvis de ikke mødte til møder i patientklagenævnet. Selv patientrådgivere, som har været med siden starten og som tager deres arbejde meget seriøst har været udsat for sådanne»trusler«, fordi der er blevet ændret på procedurerne omkring den tidsmæssige afholdelse af møderne. Der er heldigvis fundet fornuftige løsninger alle steder efter kontakt til de pågældende patientklagenævn. Problemet vil blive rejst, når LPD holder møde med Forebyggelses- og Sundhedsministeriet inden længe. Flere og flere sager fra bistandsværger»lander«på LPD s bord. Der er stadig mange steder, hvor lovgivningen, med hensyn til udbetaling af honorarer, ikke overholdes. Det kan undre, at der stadig er politikredse, som beder om indsendelse af honorarsedler og sågar beder bistandsværgerne selv mangfoldiggøre disse sedler, idet politiet ikke har ressourcer til det. Helt uacceptabelt med sådanne beskeder, som LPD selvfølgelig har reageret skarpt imod. Flere steder fungerer tingene helt fint. Nordjyllands Politi (og bl. a. også Fyns politi) har fundet frem til gode rutiner, som bevirker, at bistandsværgerne nu får deres penge, som beskrevet i lovgivningen. Vi får besøg fra Nordjyllands Politi (Tove Christensen) på Temadagene i Glyngøre, hvor hun vil fortælle om honorarafregningerne i det nordjyske og reglerne på området. Hun vil samtidig orientere om to domme (en i efteråret 2007 og en i maj 2008), der handler om begrebet med at være anbragt på sygehus, institution, boenhed og lignende i henhold til dom. Der er nu kommet nogle afgørelser, der bevirker, at bl.a. Nordjyllands Politi ændrer praksis på området. Det er også dejligt at se, at netop Nordjyllands politi har været initiativtager til et møde med bistandsværgerne, hvor mange spørgsmål blev afklaret. Det er LPD s håb, at dette initiativ vil blive fulgt op i andre politikredse. En anden problemstilling er indkaldelse til retsmøder for nogle bistandsværger i sager, hvor de i forvejen er bistandsværge for den pågældende person. Her er der nogen uklarhed med hensyn til betalingen for deltagelse i er sådant møde, hvor det er politiet, der har indkaldt den pågældende bistandsværge. Jeg er i gang med at undersøge konsekvenser for en sådan indkaldelse med hensyn til betalingen. Det er af stor betydning for indkaldelsen, hvordan denne er formuleret. Er det et tilbud til bistandsværgen og indkaldelsen kun er sendt som en oplysning til pågældende bistandsværge (dvs., at der er valgfrihed for bistandsværgen) skal der ikke udbetales honorar. Hvis bistandsværgen opfatter indkaldelsen som et»must«, mener jeg, at politiet har en vis forpligtigelse til at udbetale beløbet (ca kr.), som kan udbetales til en bistandsværge under behandlingen af en sag. Vi skal helt klart have en præcisering af denne problematik. En anden problematik, som specielt bistandsværgerne møder rundt om i landet, er medbringelsen af mobiltelefoner på de enkelte afdelinger, herunder også på Herstedvester. Der er forbud mod, at besøgene og lignende medbringer mobiltelefon, hvor der henvises til en 24 i straffeloven. Det undersøges for øjeblikket, om bistandsværgerne henhører til disse kategorier, hvilket vi i LPD klart mener nej til. Der afventes svar fra Justitsministeriet inden længe. Sagen er af meget principiel karakter, idet der jo i loven står, at vi som bistandsværge og patientrådgiver har fri og uhindret ret til at kontakte vores klient, telefonisk, skriftligt eller ved fremmøde på hvilket som helst tidspunkt på døgnet, det måtte passe os. Er en generel fratagelse af mobiltelefon på en given institution ikke en indgriben i denne ret? Sagen har fået en lidt anden dimension efter de seneste avisskriverier om en pårørendebistandsværge, der har fået frataget sit hverv som bistandsværge af afdelingen, fordi han havde haft mobiltelefon med kamera med ind på en afdeling og havde taget billeder af sin bror, som han senere viderebragte til pressen. Dette er selvfølgelig ganske ulovligt og LPD er enig med afdelingen i, at den pågældende har overtrådt gældende regler for tavshedspligt og for beskyttelse af de øvrige klienter. Sagen må derfor bringes for retten, så broderen kan få en ny bistandsværge. Dette har været forsøgt, men det er ikke lykkedes at få afholdt et møde endnu. Vi følger spændt rettens afgørelse. Den pågældende bistandsværge har også formået politikkerne på Christiansborg til at stille spørgsmål til ministeren om det lovmedholdelige i denne sag. Her ventes ligeledes et svar inden længe. (se spørgsmålet og svaret et andet sted i bladet). LPD afventer med spænding, hvad reguleringsprocenten for bistandsværgerne bliver pr. 1. april i år. Sidste år blev bistandsværgerne»snydt«grundet en fejl, som ikke blev rettet op. LPD håber, at der bliver rettet op på fejlene fra sidste år samt at der pr. 1. april sker den lovpligtige fremskrivning med den rigtige reguleringsprocent. Vi arbejder også til stadighed på at få rettet kørselsgodtgørelserne, så alle får den samme godtgørelse, hvad enten man er bistandsværge eller patientrådgiver. Der arbejdes ligeledes på at få ændret praksis med hensyn til udbetaling af honorar som bistandsværge, idet LPD helst ser, at honoraret er ens, hvad enten man er bistands- 14 LPD avisen

15 værge for en klient med en behandlingsdom eller en med en anbringelsesdom. Jeg vil godt understrege, at LPD har et rigtig godt samarbejde med begge ministerier, men at vores daglige kontakt til Justitsministeriet selvfølgelig giver en større personkontakt til dette ministerium. Der er rigtig mange samarbejdsrelationer i hverdagen. Ikke kun om spørgsmål, som er sendt til os fra alle Jer bistandsværger (tak for det), men også kursusrelaterede ting, ting omkring LPD avisen, ansøgninger til diverse høringer og konferencer mv. LPD vil godt her takke for det gode samarbejde til begge ministerier og ser frem til et spændende år 2010, hvor vi skal fejre LPD s 20 - årsjubilæum. Dette forventes at blive holdt på Christiansborg (ligesom 10 - årsjubilæet). LPD-avisen er blevet taget godt imod i den nuværende form og i det nye format. Vi bestræber os meget på at få lavet en avis, hvor også det journalistiske får lov at fylde en del. Uden at det skal lyde som selvros, får vi rigtig mange positive respons på både indhold og lay out. Dette er selvfølgelig rart og selve udformningen af avisen vil blive videreført, som den ser ud nu. Der arbejdes stadig på at finde en uddannet journalist, som kunne tænke sig at arbejde med avisen til den beskedne betaling, som for øjeblikket kan gives. Formanden er for øjeblikket den eneste, som er redaktion for avisen. Jeg håber, at det vil lykkes mig at finde et nyt redaktionsmedlem i stedet for det tidligere. Bestyrelsesarbejdet i LPD er ikke det mest misundelsesværdige i denne verden. Det er der jo heller ikke nogen, som har sagt, at det ville være. Med den store geografiske spredning, der er mellem bestyrelsens medlemmer, bliver det daglige arbejde ofte vanskeliggjort i en uhensigtsmæssig grad, når de demokratiske spilleregler skal forsøges overholdt. Denne vanskeliggørelse (selv om mail er opfundet og bruges flittigt) skal også ses i lyset af, at vi ikke har nogen penge i kassen, så vi kan holde de nødvendige bestyrelsesmøder. Dette skulle gerne lysne nu, hvor vi har formået Justitsministeriet til også at yde tilskud til bestyrelsesmøder. Der opstår alt for let misforståelser, når hovedkommunikationen skal foregå via mail. Bestyrelsen arbejder med at finde andre modeller for det daglige arbejde. Tak til bestyrelsen for året der gik. LPD vil godt takke alle dem, der på den ene eller anden måde har været med til at sætte LPD på dagsordenen samt har samarbejdet med LPD. Dette gælder både enkeltpersoner, foreninger, ministerier, Statsforvaltninger, ombudsmandsinstitutionen, politikredse, dommere, pårørende, afdelinger og mange andre, som vi i hverdagen har kontakt med. LPD ser frem til 2010, hvor vi kan fejre foreningens 20 års jubilæum. Dette tænkes holdt samme sted som 10 års jubilæet, nemlig på Christiansborg. Tak for året der gik og lad 2009 blive et meget spændende og udbytterigt år for os alle. Ole Kølle, Formand I dette nummer af LPD--avisen (nr. 74) er der medtaget spørgsmålene til patientrådgiverne igen, så alle skulle have mulighed for at besvare disse inden Landsmødet. Der er ligeledes medtaget nogle nye spørgsmål, som denne gang henvender sig til bistandsværgerne. For at give bestyrelsen så godt et arbejdsredskab i hverdagen, er det vigtigt, at vi får rigtig mange skemaer tilbage. Vi udlover også her nogle gode flasker rødvin. LPD får flere og flere henvendelser fra bistandsværger og patientrådgivere. Disse henvendelser kommer både på mails, via telefon og pr. brev. Vi prøver at besvare henvendelserne så hurtigt som muligt samt evt. at henvise til love og bekendtgørelser. Nogle af de mere generelle henvendelser og svar kommer i LPD avisen. (se disse et andet sted i avisen). 15 LPD avisen

16 Fagligt talt LPD avisen

17 17 LPD avisen

18 Fagligt talt LPD avisen

19 19 LPD avisen

20 20 LPD avisen

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Marts 2014 Nr. 95 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark ISSN 1396-2620 Fagligt talt... Temadage / landsmøde Formandens beretning 2013 Folketingets 71-tilsyn Medicinering

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt... Referat fra LPD Landsmødet Vedtægter for LPD

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt... Referat fra LPD Landsmødet Vedtægter for LPD September 2013 Nr. 93 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt... Referat fra LPD Landsmødet Vedtægter for LPD Fremtidens psykiatri Mens vi venter på rapporten

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark L a n d s f o r e n i n af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark L a n d s f o r e n i n af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark September 2009 Nr. 76 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark KOrt nyt: Møde med 71-udvalget Min mening Debat... Få et gratis kurophold - på en af Danmarks psykiatriske afdelinger

Læs mere

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark juli 2012 Nr. 88 KORT NYT... Referat fra Landsmøde Kursus

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark juli 2012 Nr. 88 KORT NYT... Referat fra Landsmøde Kursus juli 2012 Nr. 88 avisen ISSN 1396-2620 FAGLIGT TALT... Brevet til Astrid Krag Kommisoriet Møde Folketingets Sundhedsudvalg Problematikken for de grønlandske bistandsværger Møde med Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt...

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt... December 2013 Nr. 94 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark ISSN 1396-2620 Fagligt talt... Møde med 71-udvalget Kursusdage Fremtidens psykiatri Spørgsmål og svar Psykiatri-ligestilling

Læs mere

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark oktober 2012 Nr. 89 ISSN 1396-2620 LPD avisen 1

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark oktober 2012 Nr. 89 ISSN 1396-2620 LPD avisen 1 oktober 2012 Nr. 89 avisen ISSN 1396-2620 FAGLIGT TALT... Vejledning om vederlag og godtgørelse til bistandsværger Kørselsgodtgørelse Formandens kommentar til afgørelsen fra Rigspolitiet Anstalten ved

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

LHC-nyt 21. årgang Marts 2004 Nr. 1

LHC-nyt 21. årgang Marts 2004 Nr. 1 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 21. årgang Marts 2004 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Formanden har ordet... 3 Landsindsamlingen 2003... 5 Nordisk møde i anledning af LHC s 20 år... 6 Regler

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE Løssalg: 52,50 kr. Forslag til nye vedtægter i midten af bladet! Tag ud og gem! DANSKE POTTEMAGERE Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 LÆS ET REJSEBREV FRA KRETA! Nr. 18 februar 2008 www.danskepottemagere.dk

Læs mere

førtidspensionisten MØDE OM FLEXJOB NÅR KOMMUNEN SPÆNDER BEN SPØRGSMÅL TIL & SVAR FRA MINISTEREN

førtidspensionisten MØDE OM FLEXJOB NÅR KOMMUNEN SPÆNDER BEN SPØRGSMÅL TIL & SVAR FRA MINISTEREN førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 1 JANUAR 2005 MØDE OM FLEXJOB NÅR KOMMUNEN SPÆNDER BEN SPØRGSMÅL TIL & SVAR FRA

Læs mere

SmerteLiv. > No. 1-2015. amanda - Fotolia.com

SmerteLiv. > No. 1-2015. amanda - Fotolia.com SmerteLiv > No. 1-2015 amanda - Fotolia.com Indhold Udgivet af: Foreningen Af Kroniske Smertepatienter Tlf: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk Redaktion: Per og Elin Kristiansen Sanne

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013. Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte

MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013. Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013 Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte 3 INDHOLD Tænder vs. Astrid Krag...4 Brugerbetaling i tandplejen...6

Læs mere

OUT. TEMA: Menneskerettigheder og psykiatri. sideren. 71-tilsynet Farlige psykiatribrugere

OUT. TEMA: Menneskerettigheder og psykiatri. sideren. 71-tilsynet Farlige psykiatribrugere Et landsdækkende brugerblad om psykiatri Nr. 41 Marts & April 2003 OUT sideren ser psykiatrien indefra TEMA: Menneskerettigheder og psykiatri 71-tilsynet Farlige psykiatribrugere Foreningen Tidsskriftet

Læs mere

februar 2010 RET & SKEL Velkommen til årsmøde 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

februar 2010 RET & SKEL Velkommen til årsmøde 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 121 februar 2010 Velkommen til årsmøde 2010 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

Side 4. Indhold. Side 13 22 SID/FOA mæglingsmand. Brancheafdelingens generalforsamling. side 4

Side 4. Indhold. Side 13 22 SID/FOA mæglingsmand. Brancheafdelingens generalforsamling. side 4 Brancheafdelingens fagblad nr. 8 November 2004 52. år gang Brancheafdelingens generalforsamling Side 4 side 4 Indhold Side 13 22 SID/FOA mæglingsmand LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 26 HJERNEVRIDEREN

Læs mere