Forord Indledning Sammenfatning Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6"

Transkript

1 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012

2 Indholdsfortegnelse Forord Indledning Sammenfatning Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission Betydningen af vision, mission og målsætninger Det nye museum Selskabsdannelsen...9 Selvejende institution Den nye organisation...12 Model for det nye museum Modellen Kommunerne Repræsentantskabet Museumsforeningerne m.fl...14 Bestyrelsen Museumschefen Driftsafdeling Ledelsesteam Museumslederne Museumshuse Faglige fællesskaber Samarbejdet med museumsforeningerne og de frivillige Andre spørgsmål ved fusionen Nye kompetencer...21 Museumschefen Museumslederne Bestyrelsen Museets økonomi

3 Forord Dette er et oplæg til en sammenlægning af de statsanerkendte kulturhistoriske museer i Vest- og Midtsjælland. Det er håbet, at oplægget bidrager med et kvalificeret grundlag for kommunernes og museernes beslutning om den fremtidige museumsvirksomhed deres opgaver, spændende tiltag, nye initiativer mm. Oplægget er blevet drøftet af museumsbestyrelserne i maj og af kommunernes politikere i maj/juni. Museumsbestyrelserne og kommunalpolitikerne har givet mange og forskelligartede bemærkninger til oplægget. Blandt dem er valgt de, som havde den bredeste tilslutning. Det betyder, at en række enkeltstående forslag ikke er medtaget i den endelige version af oplægget. Efter at deres kommentarer er indarbejdet i et fornyet oplæg, drøftes det på en konference for kommunernes politikere, museumsbestyrelserne, kulturchefer fra kommunerne og museumslederne den 11. oktober Herefter træffer hver kommune beslutning om deres deltagelse i en museumsfusion. Det skal allerede her bemærkes, at beskrivelsen af det nye museum giver udtryk for situationen, når fusionen er gennemført helt. Det vil ikke ske på datoen for fusionen, men vil for en dels vedkommende først blive realiseret senere. Ligeledes må det forventes, at de erfaringer, der høstes, bliver omsat i løbende ændringer og tilpasninger af det nye museum, der efter nogle år kan have et andet udseende end det, der beskrives her. Endelig kan en kommende bestyrelse eller museumsledelse ønske at afprøve eller etablere andre løsninger eller modeller end i dette oplæg noget, der naturligvis står dem frit for. 1. Indledning Gennem det seneste år har de statsanerkendte kulturhistoriske museer i Holbæk, Kalundborg, Næstved, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø kommuner arbejdet på at skabe et fælles fundament for en samling af museerne. Samarbejdet har formuleret en vision og mission for det fælles museum og har samlet sine tanker og ønsker i en rapport og redegørelse til Kulturstyrelsen/Kulturministeriet. 3

4 I nærværende oplæg konkretiseres museernes og kommunernes ønsker til en ny organisation, der på samme tid tilgodeser kommunalpolitikernes ønsker om mere effektiv drift og udnyttelse af de eksisterende økonomiske og kompetencemæssige ressourcer og medarbejdernes ønsker om bl.a. styrkede faglige miljøer og attraktive arbejdspladser, der giver passende udfordringer. Det samlede museum har overordnet set til hensigt at flytte omkostninger fra intern administration til udadvendt, forskningsbaseret formidling. Den nye organisering hviler desuden på en række hensyn af faglig, økonomisk og værdimæssig karakter. Hensynene, der er formuleret af kommunernes kulturchefer, er: - En effektiv organisation, o der har opmærksomheden rettet mod sine brugere og samarbejdsparter o der fastholder og udbygger den faglige kvalitet o der understøtter mulighederne for faglig specialisering o der løbende optimerer anvendelsen af de ressourcer, som stilles til rådighed - En demokratisk og samarbejdende organisation, o der indgår i forpligtende samarbejde med bestyrelse, museumsforeninger, frivillige og kommunerne om at skabe det bedst mulige tilbud til borgerne i Midt- og Vestsjælland o der inddrager alle relevante parter i arbejdet med at udvikle museumsvirksomheden o der gennem sit internationale samarbejde formidler og indsamler forskningsresultater, der er relevante for museernes opgaver o der aktivt knytter internationale kontakter og bruger dem til at udvikle kvaliteten af museets forskelligartede aktiviteter - En fagligt stærk organisation, o der lever op til de faglige krav, som interne og eksterne parter og myndigheder stiller o der gennem samling af den arkæologiske ekspertise bliver i stand til at løse alle opgaver af denne art inden for museets geografiske område o der varetager sin formidlingsopgave på et højt professionelt niveau o der fastholder og udvikler medarbejdernes og ledernes kompetencer, bl.a. gennem forskningsvirksomhed o der indgår i faglige samarbejder med såvel interne som eksterne parter, der kan bidrage til udvikling af den faglige kvalitet 4

5 o der er en tiltrækkende ansættelsesmulighed for fagligt kompetente medarbejdere Det har været en forudsætning i arbejdet med oplægget til det nye museum, at det kan opfylde betingelserne i Museumslovens 14, og at museet fortsat er statsanerkendt og tilskudsberettiget efter lovens 13-17, herunder opfylder pligten til at indsamle, registrere, bevare, forske og formidle (de såkaldte fem søjler ). Ledelse kunne betragtes som den 6. søjle, da ledelse er en opgave, der skal omfattes med samme alvor som de fem søjler. Det har ikke i oplægget været muligt at tage højde for ændringer af Museumsloven, der formentlig træder i kraft ved årsskiftet 2012/ Sammenfatning Dette oplæg indeholder forslag om en sammenlægning af de statsanerkendte kulturhistoriske museer i Holbæk, Kalundborg, Næstved, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø kommuner. Det foreslås, at museerne samles i en selvejende institution, der anses for den bedst egnede selskabsform i forhold til de visioner og missionsbeskrivelser, som danner rammen om det nye museum. Det samlede museum ledes af en professionel bestyrelse, der ansætter en museumschef til at sørge for, at udviklingsplaner bliver omsat til virkelighed, og at driften fungerer. Bestyrelsen samarbejder med repræsentanter fra kommunerne og museumsforeningerne, der udgør et Repræsentantskab, der bidrager til museets udvikling. Det fælles museum organiseres, så de lokale museumstilbud opretholdes som nu. Samtidig sker der en specialisering ved, at medarbejdere med samme faglige speciale samles i faglige fællesskaber, der fleksibelt kan arbejde på de museer, som har brug for deres bistand til fx formidling, arkæologiske opgaver, skoletjeneste og bevaring. Behovet og muligheden for en specialisering er en vigtig begrundelse for dannelse af det nye museum. Hvert af de lokale museer har egen museumsleder. Nogle af lederne vil også være leder af et fagligt fællesskab. Museumslederne udgør sammen med museumschefen et ledelsesteam, der varetager den samlede, koordinerede ledelse af museet. Det forventes, at dannelsen af ét samlet museum vil skabe mulighed for at omlægge noget af det administrative arbejde til aktiviteter, der er rettet mod 5

6 borgerne i kommunen. Samtidig forventes det, at nogle af medarbejderne skal arbejde på andre adresser end nu, og at der bliver behov for at ændre i de kompetencer, som samlet set er til rådighed. Omfanget af disse ændringer er det ikke muligt detaljeret at konkretisere i oplægget. Der opstilles i oplægget en række konkrete kompetencekrav til bestyrelsens medlemmer, museumschefen og museumslederne, der samlet skal medvirke til at skabe en effektiv museumsdrift, så der i samarbejde med lokale kræfter og interesser skabes et endnu bedre museum end hidtil. Det forudsættes i oplægget, at det nye museum rummer mulighed for at indgå i nationale og internationale samarbejder, der giver yderligere kvalitet i museets virksomhed, forskning og formidling. Økonomisk har det været en forudsætning for det nye museum, at det kunne opretholde status som statsanerkendt og modtage tilskud fra staten. Desuden forventes det, at kommunernes tilskud samlet set er uforandrede efter sammenlægningen. Det lægges i oplægget til grund, at hver kommunes tilskud er på det nuværende niveau. Kommunerne kan for evt. yderligere beløb tilkøbe ydelser fra museet. Økonomisk forventes det, at det større museum vil have bedre muligheder for at få del i fondsmidler mm., og at museet vil kunne varetage administrative opgaver for nogle af kommunernes andre museer mod betaling. 3. Visionen for det nye museum Museumslederne har formuleret en vision for et fælles museum: Vision Museum Sjælland 1 vil være hele Midt- og Vestsjællands museum. Vi vil være en markant katalysator for kulturhistorien og en berigende samarbejdspartner lokalt, nationalt og internationalt. De har desuden formuleret en mission for museet: Mission Vi arbejder professionelt med kulturarven og skaber vedkommende, aktuel og involverende forskning og formidling. Vi skaber vidensbaserede oplevelser og lokal identitet med bredt udsyn. 1 Der er tale om en arbejdstitel. Det endelige navn kan blive et andet. 6

7 I tilknytning til missionen og visionen har museumslederne formuleret en række målsætninger: - Gøre Midt- og Vestsjællands kulturarv synlig og tilgængelig for alle Arbejde med differentieret formidling til forskellige målgrupper Sætte lokal og regional vinkel på nationale og internationale emner Sætte regionalt perspektiv på lokale kulturvariationer Være debatskabende og med til at sætte dagsorden på aktuelle emner (med udgangspunkt i historien) Være en professionel samarbejdspartner i forhold til kommunernes arbejde med kulturarv, lokal identitet, branding, erhverv og bosætning Være en visionær og spændende arbejdsplads, der tiltrækker, motiverer og fastholder kompetente, engagerede medarbejdere og frivillige Arbejde professionelt med museets markedsføring og branding Udvikle nye formidlingstiltag med udgangspunkt i de digitale muligheder Være et regionalt museum, der udvikler og bevarer lokal forankring For en del af målsætningerne er der formuleret selvstændige visioner og mål, som ikke præsenteres her, men som skal erindres, når det nye museum etableres og sættes i drift. 3.1 Betydningen af vision, mission og målsætninger Efter konsulenternes vurdering indgår store dele af visionerne, missionerne og målsætningerne allerede i det, der arbejdes med på de enkelte museer i dag. Formuleringerne er derfor en tydeliggørelse af ønsket om et betydelig større og mere markant gennemslag over for borgerne i Midt- og Vestsjælland og en imødekommelse af bl.a. de politiske krav om øget synlighed lokalt og regionalt. Mange af målsætningerne udtrykker efter konsulenternes vurdering et ønske om at styrke museets faglige miljøer og arbejdet med de fem søjler, så museet på bedste måde kan gøre kulturarven vedkommende for borgerne i kommunerne, og så museet kan gøres til et endnu mere tiltrækkende sted at arbejde for nuværende og måske især kommende medarbejdere. Museumslederne ønsker, at det nye museum bliver en stor og markant aktør på det kulturelle område i Midt- og Vestsjælland. Museernes tætte samarbejde kan ses som udtryk for en vilje til at lægge kræfterne sammen for at opnå alle de positive elementer, som er udtrykt i målsætningerne. Det ser samtidig ud til, at der er en erkendelse af, at kun 7

8 et samlet museum kan løse den opgave, som museumslederne med deres formuleringer giver udtryk for. Det er et klart krav og et selvstændigt formål med det nye museum, at man derved får mulighed for at byde på de arkæologiske opgaver, som Kulturstyrelsen udbyder. Det kræver i sig selv en samling af de faglige kræfter at få tildelt sådanne opgaver, bl.a. fordi de kræver en større kapacitet, end de enkelte museer i dag råder over. Museumslederne har udtrykt et behov for at kunne tiltrække PhD-studerende, så de kan bidrage til en bedre opfyldelse af kravet til museet om forskning, der er en af betingelserne for fortsat statsanerkendelse. Museumslederne fremhæver som noget afgørende for museets drift, at museet fortsat kan tiltrække de frivillige og museumsforeninger. De udgør en betydende og nødvendig arbejdskraft bag mange af de aktiviteter, som gennemføres, og som uden dem ville være vanskelige at føre ud i livet. Desuden ser museumslederne og kommunernes kulturchefer gerne, at der fortsat er mulighed for at samarbejde med de ikke-statsanerkendte museer i kommunerne, herunder at kunne løse administrative arbejdsopgaver for dem mod betaling på fx løn- og regnskabsområdet. 4. Det nye museum Et samlet museum med lokale museumshuse vil kunne opfylde en lang række af de krav og ønsker, som museumslederne og de kommunale politikere udtrykker. Den faglige udvikling og kvalitet kan bedst sikres gennem dannelse af faglige fællesskaber, der både skaber et stærkt fagligt miljø og samtidig sikrer alle de lokale museumshuse faglig støtte i deres arbejde. Der foreslås derfor en museumskoncern med et antal faglige fællesskaber og stabe, der varetager tværgående opgaver, og med lokale museumshuse (de nuværende museer), der varetager lokale museumsopgaver. Ledelsesmæssigt betyder koncerntanken, at der flyttes kompetence fra de eksisterende museer til en ny museumschef og et ledelsesteam, hvori alle museumsledere og museumschefen indgår. Det faglige ansvar for hvert af de faglige fællesskaber, som etableres, varetages af en af museumslederne, der er leder af fællesskabet og personaleleder for medarbejderne. 8

9 I hvert af museumshusene er en museumsleder, der varetager arbejdet i museumshuset inden for de rammer, som er udstukket af bestyrelse, museumschef og ledelsesteam, og er personaleleder for husets stampersonale, dvs. det personale, som varetager husets daglige drift og virksomhed. Der etableres et Repræsentantskab med repræsentation fra de syv kommuner, som de nuværende museer ligger i, og fra museumsforeningerne. Repræsentantskabet vælger museets bestyrelse og godkender på kommunalbestyrelsernes vegne museets regnskaber mv. Det nye museum er en selvejende institution. De samlede statslige og kommunale tilskud forventes at være på niveau med de nuværende, idet en museumskoncern kan godkendes som statsanerkendt museum. Den større enhed, som det nye museum udgør, har en række strategiske fordele, som kort skal nævnes: - Stordriftsfordele vil kunne flytte ressourcer til publikumsvendte museumsaktiviteter Arkæologien vil blive styrket og give mulighed for at løse udbudte opgaver i større omfang end hidtil Forskningen vil blive styrket, og det forventes, at et større museum lettere vil kunne tiltrække forskere og forskningsmidler Generelt vil der være grundlag for øget specialisering, da ressourcerne kan sammensættes på tværs af de eksisterende museer og kommuner Der vil være mulighed for en koordineret indsats og bredere tilbud af bl.a. særudstillinger pga. større økonomi og faglighed Der vil ske en professionalisering af formidlingsvirksomheden Der vil være øgede muligheder for fundraising, da et større museum er mere attraktivt, fordi det har en bredere borgerkontakt Der vil være bedre muligheder for at etablere internationale samarbejder og samarbejder med danske og udenlandske læreanstalter og institutioner Det er nødvendigt at fremhæve, at ikke alle disse fordele kan forventes at være til stede ved museets etablering. Mange vil først kunne virkeliggøres på sigt. 4.1 Selskabsdannelsen Det nye museum etableres som en selvejende institution med egen bestyrelse. 9

10 Alternativer er et såkaldt 60-selskab (kommunalt selskab), et interessentskab eller et aktieselskab. Det er ikke muligt at etablere et 60-selskab, da det udelukkende kan bestå af tidligere kommunale virksomheder. Seks af de nuværende museer er ikke kommunalt ejede. Et interessentskab stiller krav om solidarisk hæftelse, der med kommunerne som ejere vil betyde, at selskabets eventuelle udestående af en kreditor vil kunne forlanges af en hvilken som helst af ejerne (kommunerne). Det er vurderingen, at en sådan selskabskonstruktion vil være uhensigtsmæssig. Selskabsformen er enkel at etablere, og de formelle krav er få. Et aktieselskab stiller krav om indskud af en egenkapital som garanti for 3. mands tilgodehavender. I fald aktieselskabet går konkurs, er egenkapitalen tabt. Der er ganske omfattende formelle krav til dannelsen og driften af et aktieselskab, som ikke er i overensstemmelse med behovene på museumsområdet. Der er desuden tvivl, om et aktieselskab kan blive statsanerkendt efter Museumslovens 14, stk. 1, nr. 1. Konstruktionen for en selvejende institution er enkel, giver ikke hæftelse uden for selskabet og stiller ikke store formelle krav til dannelse og drift. Selvejende institution På baggrund af disse bemærkninger etableres det fusionerede museum som en selvejende institution. Til støtte for det taler også, at flere af de nuværende museer har et forhåndskendskab til selskabsformen, og de fleste ledere er fortrolige med at arbejde inden for rammerne af selvejende institutioner. En selvejende institution ejer sine egne aktiver og hæfter for egne passiver. Minimumskravene til institutionen er, at den skal have hjemsted i en af kommunerne, skal have en vedtægt med bestemte krav til indholdet (fx formål med selskabet = at drive museumsvirksomhed) og være ledet af en bestyrelse eller anden ledelse. Organisationen er skattepligtig og skal aflægge et årsregnskab, der er revideret af en revisor. Selskabsformen selvejende institution giver ikke problemer i forhold til at være statsanerkendt eller at få tildelt udbudte opgaver. I forbindelse med etablering af det nye museum fastholdes statsanerkendelsen ved, at 6 af de nuværende museer formelt set bliver 10

11 nedlagt og dernæst oprettet som dele af det 7. museum, der altså formelt videreføres som det nye museum. 11

12 4.2 Den nye organisation Grafisk kan det nye museum organiseres som følgende model, der lever op til de beskrevne forudsætninger for det kommende fællesmuseum. Model for det nye museum 12

13 I hvert af museumshusene vil der være faglig betjening, der kan varetage arbejdet med fx lokale henvendelser. Ligeledes vil der i hvert hus være en museumsleder. I fem af museumshusene vil der være tilknyttet et fagligt fællesskab, i et hus vil museumschefen og sekretariatet være og i et sidste vil driftsenheden have til huse. Denne fordeling vil sikre, at hvert museumshus vil opleves som et sted med aktivitet. Modellen Modellen ovenfor er en såkaldt matrix-model, der er karakteriseret ved de faglige fællesskaber (tværgående funktioner), som indgår i modellen. Disse fællesskaber er ledelsesmæssigt forbundet med museumshusene. Kommunerne Hver af kommunerne indgår i Repræsentantskabet i et nyt museum. De bidrager alle økonomisk til det nye museums drift og udvikling. Det tages som udgangspunkt ved dannelsen af det nye museum, at de nuværende økonomiske midler vil svare til det, som et nyt museum kan råde over. Det forventes desuden, at det vil være muligt at opnå aftaler med nye sponsorer o.lign. For den enkelte kommune kan et fælles museum bidrage til branding og turismeudvikling, idet det må forventes, at det større museum kan arrangere både større og mere spektakulære udstillinger. En aktiv kommunalbestyrelse vil kunne påvirke en udvikling, der går i denne retning. Det vil være naturligt, hvis kommunalbestyrelsen overlader de mere indholdsmæssige drøftelser om museumsvirksomhed til fx kommunens fagudvalg, og at udvalget i forbindelse med budgetlægningen gør rede for udviklingen i museet. Kommunerne må forvente, at der i løbet af få år vil være tale om et fælles museum. Det har bl.a. den praktiske betydning, at det for den enkelte kommunalbestyrelse kan være vanskeligt at vurdere, om de tildelte midler anvendes lokalt, som kommunalbestyrelsen måske helst så. Vurderinger og beslutninger om anvendelse af midlerne vil i fremtiden foregå i museets bestyrelse, der naturligvis kan drøfte det med Repræsentantskabet og dermed med kommunernes repræsentanter. Der vil kunne ske tilkøb af særlige ydelser eller indsatsområder fra den enkelte kommunalbestyrelse. Det kunne være aktuelt, hvis fx kommunen som et indsatsområde har temaer, hvori museumsvirksomhed er en del. 13

14 Repræsentantskabet Repræsentantskabet opgaver er at 1. vælge medlemmer til bestyrelsen 2. godkende regnskaber på vegne af kommunalbestyrelserne 3. vedtage ændringer i museets vedtægter 4. drøfte museets årsplan/forretningsplan for det kommende år Derudover kan Repræsentantskabet drøfte de temaer, som det ønsker. Repræsentantskabet skal ikke forholde sig til museets løbende drift eller museumsledelsens beslutninger, men skal alene drøfte emner, som vedrører bestyrelsens arbejde og beslutninger. Repræsentantskabet består af 2 medlemmer fra hver kommune, der er udpeget af kommunalbestyrelserne i de syv kommuner for en 4-årig periode (sammenfald med valgperioden). Alternativt kan antallet af repræsentanter gøres afhængig af kommunernes indbyggertal. Desuden udpeger museumsforeningerne fælles 2 repræsentanter for en 2-årig periode. Repræsentantskabet serviceres af museumschefen. Museumsforeningerne m.fl. De nuværende museumsforeninger forbliver uændrede, og de inddrages stadig på samme positive måde som hidtil i hvert museumshus arbejde. Museumschefen får pligt til med jævne mellemrum (og mindst 2 gange årligt) at holde møde med museumsforeningerne enkeltvis eller samlet, hvor temaer af fælles interesse drøftes. Den daglige forbindelse til museumsforeningerne varetages som i dag af den enkelte museumsleder. Bestyrelsen Bestyrelsen af det selvejende museum er professionel, jf. fx Kulturministeriets God ledelse i selvejende kulturinstitutioner og Kodeks for god offentlig ledelse, og udpeges af Repræsentantskabet. Udpegningen sker på baggrund af bestyrelsens indstilling og med begrundelse i de personlige og faglige kompetencer, som medlemmerne skal kunne varetage. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter den selvejende institutions vedtægter. Bestyrelsen har 7-9 medlemmer, hvoraf 2 er valgt af og blandt medarbejderne. Den har det overordnede ansvar for museets strategi, drift, udvikling og økonomi. Bestyrelsen godkender bl.a. museets 14

15 udviklingsplaner og indstiller det reviderede regnskab til Repræsentantskabet. Bestyrelsens konkrete beslutningskompetence fastlægges gennem museets vedtægter. Bestyrelsen ansætter museumschefen og fastlægger udviklingsplaner for museet. Museumschefen servicerer bestyrelsen og er dens sekretær. Museumschefen Museumschefen er museets øverste administrative leder og virker under ansvar over for bestyrelsen. Særligt vigtige er chefens forpligtelser i arbejdet med udvikling af det samlede museum, der foregår i samarbejde med bestyrelsen og museumslederne. Museumschefen ansætter og er leder for alle museets ledere. Chefen kan i samarbejde med ledelsesteamet fastlægge udviklingsaftaler ( interne kontrakter ) for den generelle eller særlige udvikling af hvert enkelt museumshus og faglige fællesskab. Museumschefen er ikke leder af et fagligt fællesskab eller et museumshus. Sekretariat Der etableres en sekretariatsfunktion, der løser en række administrationsopgaver, som vedrører museet og dets interne og eksterne samarbejde. Sekretariatet løser opgaver i forbindelse med og understøtte udviklingen af museet. Sekretariatet bistår med at etablere og vedligeholde nationale og internationale samarbejdsrelationer. Opgaverne er bl.a. - Servicering af Repræsentantskab, bestyrelse og kommuner - Museets løn- og personaleadministration, herunder HR-funktion og ansættelse i stillinger med særlige jobordninger og -tilskud (hvis opgaven ikke overdrages til en af kommunerne) - Budget og regnskab for koncernen, herunder økonomistyring - Forsikringer - Indkøb til butikker (evt. gennem indkøbsaftaler) - Museets fælles hjemmeside(r) - PR og markedsføring - It-understøttelse af egne og husenes brugere - Intern konsulenttjeneste over for museumshusene og de faglige fællesskaber - Fundraising og sponsorkontakt Det forventes, at der vil være ansat en kontorleder, 2 kontorassistenter, en webredaktør og en fundraiser, og det forventes, at der i museumshusene 15

16 ikke vil være administrative medarbejdere, når det fælles sekretariat er etableret. Det forudsættes som konsekvens heraf, at medarbejderne i sekretariatet kan yde konsultativ bistand til museumshusene en bistand, der også kan omfatte fysisk tilstedeværelse i det enkelte hus, hvis der er behov for det. Driftsafdeling Der oprettes en driftsafdeling, der kan varetage alle de opgaver, som vedrører museumsbygningernes drift. Opgaverne er bl.a.: - Bygningsdrift og -vedligehold, herunder udbud og kontrakter Planlægning og varetagelse af bygningsmassens fornyelse Planlægning, praktisk tilrettelæggelse og gennemførelse af udstillinger I afdelingen er ansat en arkitekt (leder), bygningskonstruktør og en administrativ medarbejder. Ledelsesteam Museumschefen udgør sammen med museumslederne museets ledelsesteam, der har til opgave at sikre - at museets drift og udvikling er sammenhængende og koordineret - at det samlede museums drift er effektiv - at museumsbudgettet inden for de økonomiske rammer er prioriteret efter lokale behov - at udstillingsvirksomheden er koordineret og lever op til bestyrelsens beslutninger - at de faglige fællesskaber tilgodeses efter mulighed og behov - at ledelsen fungerer efter fælles retningslinjer i det daglige - at museets strategiplaner omsættes i alle museets led - at der er en velfungerende informationsstrøm i hele organisationen, både opad og nedad Opstillingen ovenfor er sideordnet og ikke udtryk for en prioritering. Ledelsesteamet mødes efter behov. Det må forventes, at møderne vil være mange i de indledende faser af dannelsen af det nye museum. Museumslederne Hvert museumshus ledes af en museumsleder. Fem af museumslederne er desuden leder af et fagligt fællesskab. Sekretariatet og driftsafdeling har egen daglig leder. 16

17 De 5 museumsledere, der leder et fagligt fællesskab, har ansvar for det faglige fællesskab og for, at drift og udvikling er koordineret mellem museumshusene, de faglige fællesskaber og museet som helhed, jf. afsnittet om ledelsesteam. Museumslederen er forpligtet af de beslutninger, som bestyrelsen, ledelsesteamet og museumschefen træffer. Ligeledes forventes det, at museumslederen bidrager konstruktivt til opfyldelse af de planer, herunder strategiske, som bestyrelsen, chefen eller ledelsesteamet beslutter. Museumslederen ansætter sit eget personale, herunder medarbejdere i de faglige fællesskaber, inden for de besluttede rammer. PhD-studerende ansættes af museumschefen i samarbejde med museumslederne. Lederen af driftsafdelingen og sekretariatet ansætter i samarbejde med museumschefen de medarbejdere, som skal indgå i enhederne. Lederne af driftsafdelingen afholder jævnlige møder med museumslederne om husenes drift, planer for vedligehold, udstillingsvirksomhed mm. Hver museumsleder råder over en økonomi, som svarer til lederens beslutningsområde. For hver museumsleder vil det ud over lønsummen være museumsaktiviteter mm. For lederen i driftsafdelingen vil det ud over lønsummen være vedligeholdelsesomkostninger til bygningerne, andre anskaffelser mm. Ledelsesteamet fastlægger rammerne for den enkelte leders beslutningskompetence og økonomiske råderum med udgangspunkt i at tilskynde til effektiv drift. For så vidt angår museumslederens behov for løbende opdatering af den økonomiske situation for museet som helhed, for det faglige fællesskab eller for museumshusene, må lederne have adgang til museets økonomisystem og kunne trække på viden i sekretariatet og i driftsafdelingen i alle anliggender, som vedrører deres opgaver. Museumshuse Hvert af de nuværende museer bibeholdes, så de fortsat kan sikre en lokal vinkel på den regionale og nationale historie og være det lokale formidlende museum, som de hidtil har været. Personalet i hvert museumshus er: - museumsleder - medarbejdere, der er nødvendige for at varetage den daglige drift 17

18 - medarbejdere til formidling og skoletjeneste på deltid, ref. beskrivelsen af funktionen forskning og formidling. medarbejdere, der er knyttet til det faglige fællesskab/stabsenhed, som hører til museumshuset Mange af de aktiviteter, som i dag varetages af det enkelte museum, vil efter sammenlægningen fortsætte uændret. Således vil der fortsat være tilbud om udstillinger, skoletjeneste, omvisninger mm., og den lokale kontakt til museet vil være som nu. Museumslederen bestiller de specialister fra de faglige fællesskaber, som museumshuset har brug for til udvikling eller udstillingsvirksomhed mv. Hvert af museumshusene har i dag særlige områder, specialer, som er opbygget gennem årene, eller er resultatet af særlige indsatser. Det foreslås, at disse områder fortsat bliver varetaget af det pågældende museumshus. Specialerne skal, i den udstrækning de er overlappende med de faglige fællesskaber, medtænkes i vurderingen af, hvor fællesskaberne skal placeres. Faglige fællesskaber Der etableres fem faglige fællesskaber, som tager afsæt i de fem søjler = indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. De faglige fællesskaber er 1. Forskning 2. Formidling 3. Indsamling, bevaring og registrering 4. Arkæologi (kapitel 8-opgaver) 5. Historie og etnologi Baggrunden er blandt andet, at der fra centralt hold (Kulturministeriet og Kulturstyrelsen) vil blive stillet stadigt større faglige og kapacitetsmæssige krav til museumsvirksomheder, hvis man fortsat ønsker en statsanerkendelse og dermed at deltage i udviklingen af museumsvirksomhed i landet. Med andre ord er der behov for at øge den faglige kapacitet. De faglige fællesskaber skal varetage et fagligt ansvar for området, herunder også udviklingen af det. Det forventes ikke, at fællesskabet skal løse alle de praktiske opgaver, der er knyttet til området, men skal i stedet vejlede og inspirere andre til at løse sådanne opgaver. 18

19 Fælles for hvert af de faglige fællesskaber er, at de fysisk er placeret samlet i et af de nuværende museer. Det vil gælde, at medarbejderne med jævne mellemrum gør tjeneste på en anden lokalitet, fx vil arkæologi skulle arbejde, hvor det er planlagt, eller hvor man bliver tilkaldt. Det samlede antal medarbejdere vil være nogenlunde som i dag. Der kan blive behov for en ændret sammensætning af kompetencer blandt medarbejderne. Nogle medarbejdere vil arbejde på en anden adresse end hidtil. Der gælder for alle faglige fællesskaber et krav om at samarbejde med alle museumshuse og med de øvrige fællesskaber. Det vil således ikke være hensigtsmæssigt, hvis et fællesskab alene beskæftiger sig med egne forhold uden samtidig at overveje, hvordan man kan bidrage til de andres udvikling, eller hvordan de andre kan hjælpe med udvikling af eget område. Det gælder ligeledes for fællesskaberne, at de skal indgå i nationale og internationale samarbejder for bl.a. at sikre, at den nyeste viden er til rådighed i museet, men også for at have kanaler til vidensudveksling og formidling af bl.a. forskningsresultater. I det arbejder kan de få støtte i sekretariatet. 4.3 Samarbejdet med museumsforeningerne og de frivillige Der er i alt ca medlemmer af museumsforeningerne i de museer, som indgår i fusionen. Museumsforeningerne og andre frivilliges indsats er afgørende for muligheden af at drive museumsvirksomhed lokalt. Derfor skal begge grupperinger (der er tale om et vist overlap) have særlig opmærksomhed i forbindelse med dannelse af det nye museum. De eksisterende museumsforeninger opretholdes. Museumsforeninger er knyttet til det stedlige museumshus. Medlemmerne af foreningerne kommer på de lokale museer for at møde kendte ansigter og for at støtte lokale initiativer som museumsgæst eller frivillig arbejdskraft. Foreningernes økonomiske bidrag har desuden betydning for museets samlede økonomi. På tilsvarende måde er de frivillige knyttet til det lokale museum, og man må derfor ikke forvente, at det vil være muligt at flytte dem til andre lokaliteter. Alle de nuværende museer angiver, at der er brug for de frivilliges arbejdskraft, og at de har et godt samarbejde med dem i det daglige. 19

20 De frivillige bidrager, uanset de er medlem af en museumsforening eller ej, med betydelig entusiasme og kyndighed i mange af museernes aktiviteter. Det er der en lang tradition bag, som skal fastholdes, når ønsket er at drive museumsvirksomhed på det eksisterende økonomiske grundlag. Det er ikke usædvanligt, at en række af museernes aktiviteter for bl.a. børn og ældre i stort omfang hviler på frivillig arbejdskraft. Det nye ledelsesteam må som en af sine opgaver finde frem til egnede metoder til at fastholde den frivillige arbejdskraft og foreningernes tilknytning til hvert museumshus. I den drøftelse må også indgå, hvordan formidlingsarbejdet over for foreningerne skal varetages og organiseres. Der kunne fx udgives et fælles medlemsblad med fællesartikler og mulighed for lokale sider, der præsenterer noget af det, der sker i den lokale museumsafdeling. Museumsforeningerne udpeger i fællesskab 2 medlemmer af repræsentantskabet for en 2-årig periode. 4.4 Andre spørgsmål ved fusionen Placeringen af de faglige fællesskaber En af opgaverne i forberedelsen af sammenlægningen af de syv museer er at finde frem til, hvor det vil være mest formålstjenligt at placere de faglige fællesskaber. De lokalemæssige muligheder på de nuværende museer har betydning for placeringen der skal være plads til de medarbejdere, som skal arbejde på stedet, og undertiden også plads til værksteder mm., som er nødvendige for arbejdets udførelse. Desuden skal det i vurderingen af placeringen med, at den stedlige museumsleder også er leder af fællesskabet. Magasiner Museerne har etableret et fælles magasin i Ugerløse, som der er stor tilfredshed med. For museumschefen/ledelsesteamet og bestyrelsen vil der være en opgave i at udbygge magasinkapaciteten. Ejendomme, lejemål I forbindelse med dannelse af det nye museum vil der være et omfattende arbejde med at overtage lejemål, som ikke er kommunale, men hvor ejendommen fx er ejet af en museumsforening, en fond eller myndigheder, som ikke er kommunale. Dette arbejde indledes snarest muligt, så en 20

Debatoplæg om Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland

Debatoplæg om Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland Debatoplæg om Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland Maj 2012 Indholdsfortegnelse Forord 3 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 5 3. Visionen for det nye museum 6 Vision 6 Mission 6 3.1 Betydningen af vision,

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING Bilag 2: Notat om kompetencefordeling og bestyrelsessammensætning 27. marts 2015 version 1.0 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 165947

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer 1. Respekt for bidragyders integritet og handlefrihed - den glade giver 1.1. Organisationer, der bruger frivillige indsamlere til landsindsamlinger og lign.,

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Produktionsskolen i Middelfart er en uafhængig selvejende institution i henhold til lov om produktionsskoler. Skolens vedtægter er godkendt

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Frivillighed på de statsanerkendte museer

Frivillighed på de statsanerkendte museer Frivillighed på de statsanerkendte museer Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED... 3 1.1 OM UNDERSØGELSEN... 4 1.2 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 5 2 ANTAL AF FRIVILLIGE PÅ DANSKE MUSEER, OG

Læs mere

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 9 Vedtægter for den selvejende institution Huset Venture 1. Navn og hjemsted

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN JOB- OG KRAVPROFIL Jens Jacobsen Hellerup, den 6. februar 2014 Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. november 2013 for Aarhus Kommune i forlængelse af Kommuneplan 2013. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1 Fondens navn og formål 1 Den erhvervsdrivende fond, hvis navn er Fonden Norsminde Lystbådehavn er stiftet af Norsminde Yachtclub i 1978,

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

FUSIONSAFTALE. vedr. sammenlægningen af. Det religiøse samfund Areopagos Danmark (I det følgende kaldet ADK) CVR 10526094

FUSIONSAFTALE. vedr. sammenlægningen af. Det religiøse samfund Areopagos Danmark (I det følgende kaldet ADK) CVR 10526094 Vort j.nr. 525047-001 FUSIONSAFTALE vedr. sammenlægningen af Det religiøse samfund Areopagos Danmark (I det følgende kaldet ADK) CVR 10526094 Og Det religiøse samfund I Mesterens Lys (I det følgende kaldet

Læs mere

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Gældende: Overskrift: Vedtægter for Ballerup Musikskole 1. Navn og status: Ballerup Musikskole er en kommunal institution i Ballerup Kommune 2. Formål: Musikskolen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371)

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371) VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371) 1. NAVN 1.1 Foreningens navn er fødevarebanken. 2. HJEMSTED 2.1 Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Foreningens formål er, som en nonprofit,

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Analyse af Geografisk Have som selvejende institution

Analyse af Geografisk Have som selvejende institution Analyse af Geografisk Have som selvejende institution 1 Baggrund Udvalget pålagde forvaltningen på mødet d. 8.april 2014 på forslag fra Jesper Elkjær og Merete Due Paarup, at belyse muligheder og konsekvenser

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

...But big is powerful

...But big is powerful Small is beautiful......but big is powerful Det professionelle museum - Faglighed og professionalitet Udfordringer eller muligheder? Realiteterne Case: Museum Sydøstdanmark Udfordringer eller muligheder?

Læs mere

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission:

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission: Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer Kommunikationsarbejde: Vision og mission: 1) Hvordan bruger du museets vision og mission/strategi i dit daglige arbejde? 2) Hvem er det relevant

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere