Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur Tekniske data Bortskaffelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET... 0 brugervejledning... 0 Beskrivelse... 0 Beskrivelse af apparatet...0 Beskrivelse af kontrolpanelet...0 Inden apparatet tages i brug... 0 Kontrol af apparatet... 0 Installation af apparatet...0 Tilslutning af apparatet...0 Første gang apparatet tages i brug...0 Apparatet tændes... 0 Apparatet slukkes... 0 Selvslukningen indstilles (standby).0 Energibesparelse... 0 forberedelse af kaffen... 0 Valg af kaffens smag... 0 Valg af kaffemængde pr. kop... 0 Regulering af kaffekværnen...0 Gode råd for at få en varmere kaffe...0 Tilberedelse af kaffe med bønner... 0 Tilberedelse af kaffe med formalet kaffe... 0 Tilberedelse af cappuccino... 0 Rengøring af cappuccinoadapter efter brug...0 TILBEREDELSE AF VARMT VAND... 0 Rengøring... 0 Rengøring af apparatet... 0 Rengøring af beholderen til kaffegrums...0 Rengøring af dråbeopsamlingsbakken...0 Rengøring af maskinens indre dele...0 Rengøring af vanddunken... Rengøring af kaffeudløbsrørenes mundinger. Rengøring af tragten til påfyldning af formalet kaffe... Rengøring af infusionsenheden... Afkalkning... Programmering af vandets hårdhed. Måling af vandets hårdhed... Indstilling af vandets hårdhed... Indstilling af temperatur... Tekniske data... Bortskaffelse... KONTROLLAMPERNES BETYDNING UNDER DEN NORMALE DRIFT... Alarmkontrollampernes betydning... Løsning af problemer... 0

2 Indledning Tak for at have valgt den automatiske kaffe- og cappuccino maskine. Vi ønsker Dem god fornøjelse med Deres ny apparat. Brug et par minutter til at læse denne brugervejledning. De vil således undgå at komme ud for faresituationer og at beskadige maskinen. Symboler anvendt i denne vejledning De vigtige advarsler er kendetegnet med følgende symboler. Det er strengt nødvendigt at overholde disse advarsler. Fare! Hvis denne advarsel ikke følges kan den blive eller er allerede årsag til kvæstelser på grund af elektrisk stød med fare for livet. Hvis denne advarsel ikke følges kan den blive eller er allerede årsag til kvæstelser eller skade på apparatet. Fare for at blive skoldet! Hvis denne advarsel ikke følges kan den blive eller er allerede årsag til man bliver skoldet eller forbrændt. Dette symbol gør opmærksom på vigtige råd og oplysninger til brugeren. Bogstaver i parentes Bogstaver i parentes svarer til tegnforklaringen der står i Beskrivelse af apparatet (side ). Problemer og reparationer Hvis der opstår problemer, prøv først at løse dem ved at følge advarslerne der står i paragrafferne Kontrollampernes betydning på side og Løsning af problemer på side. Hvis disse oplysninger ikke er tilstrækkelige, eller der kræves yderligere oplysninger, tilrådes det at ringe til kundeservicen på det nummer, der står på det medfølgende blad med Kundeservice. Hvis Deres land ikke er blandt dem, der står på bladet, ring til det telefonnummer, der er angivet i garantien. Angående eventuelle reparationer, henvend Dem udelukkende til De Longhis Tekniske Assistance. Adresserne står på garantibeviset, der følger med maskinen. 0 Sikkerhed Fundamentale sikkerhedsadvarsler Fare! Da apparatet går på elektrisk strøm, kan det ikke udelukkes, at det kan give elektriske stød. Overhold derfor følgende sikkerhedsregler: Rør aldrig apparatet med våde hænder eller fødder. Rør aldrig stikket med våde hænder. Kontroller at stikket altid er let tilgængeligt, fordi kun hvis det er det, kan man tage stikket ud, hvis det bliver nødvendigt. Hvis De vil trække stikket ud af kontakten, skal man tage fat direkte om stikket. Træk aldrig i ledningen, fordi den kan gå i stykker. For at slå apparatet helt fra, tryk hovedafbryderen, der sidder på bagsiden af apparatet, i pos. 0 (fig. ). Hvis der opstår beskadigelser til apparatet, prøv aldrig at reparer dem. Sluk for apparatet, tag stikket ud af kontakten og henvend Dem til De Longhis Tekniske Assistance. Hvis der er skader på stikket eller el-ledningen, lad dem udelukkende blive udskiftet af De Longhis Tekniske Assistance, for at undgå enhver form for risiko. Opbevar emballagematerialet (plastikposer, ekspanderet polystyren) udenfor børns rækkevidde. Man bør ikke tillade mennesker (og heller ikke børn) med nedsatte psykiske eller fysiske evner eller nedsatte sanse evner, eller med utilstrækkelig erfaring og kendskab, at betjene dette apparat med mindre de er under passende opsyn, og der er blevet givet passende vejledninger af en der er ansvarlig for deres sikkerhed. Overvåg børn, og kontroller at de ikke leger med apparatet. Fare for at blive skoldet! Dette apparat fremstiller varmt vand, og når det er i funktion, kan der dannes vanddamp. De skal passe på ikke at komme i kontakt med vandsprøjt eller varm damp. DA

3 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET Dette apparat er lavet til brygning af kaffe og til at opvarme drikke. En hvilken som helst anden anvendelse er at anse som ukorrekt. Dette apparat er ikke egnet til kommercielt brug. Fabrikanten svarer ikke for skader, der skyldes ukorrekt anvendelse af apparatet. Dette apparat er udelukkende beregnet til brug i hjemmet. Det er ikke beregnet til at blive anvendt i: rum der bruges som køkken for personale i butikker, på kontorer eller i andre arbejdsmiljøer bondegårdsferie hoteller, moteller og andre indkvarteringsstrukturer udlejede værelser brugervejledning Læs omhyggeligt følgende vejledning inden apparatet tages i brug. - Hvis disse vejledninger ikke overholdes, kan det forårsage kvæstelser beskadigelse af apparatet. Fabrikanten svarer ikke for skader, der skyldes at denne brugervejledning ikke er blevet fulgt. Opbevar omhyggeligt disse vejledninger. Hvis apparatet overtages af andre, skal også disse brugsanvisninger overdrages til den nye ejer. Beskrivelse Beskrivelse af apparatet (side - A ) A. Drejeknap til regulering af malingsgrad A. Hovedafbryder (på bagsiden af maskinen) A. Bønnebeholder A. Låg til bønnebeholderen A. Låg til tragten til formalet kaffe A. Måleskeholder A. Kophylde A. Tragt til formalet kaffe A. Damprør A0. Cappuccinoadapter (kan trækkes ud) A. Dampdyse (kan trækkes ud) A. Vanddunk A. El-ledning A. Kopholderbakke A. Bakke til dråbeopsamling A. Låge infusionsenhed A. Kaffegrumsbakke A. Kaffeudløbsrør (kan reguleres i højden) A. Kaffeleder A0. Infusionsenhed A. Kontrolpanel Beskrivelse af kontrolpanelet (side - B ) B. Tast : for at tænde eller slukke maskinen (standby). B. Kontrollampe kop og kaffetemperatur OK B. Tast : for at brygge kop kaffe B. Kontrollampe kopper og kaffetemperatur OK B. Tast : for at brygge kopper kaffe B. Kontrollampe damp og damptemperatur OK B. Tast : for at vælge funktion damp B. Drejeknap til valg af kaffemængde (stærk smag, normal smag eller let smag) B. Drejeknap til valg af kaffesmag (for at få tynd kaffe, normal kaffe eller stærk kaffe) til valg af brygning med formalet kaffe. B0. Drejeknap til valg af damp/varmt vand B. Kontrollampe : der mangler vand eller dunken er ikke sat i B. Kontrollampe : kaffegrumsbakke fuld eller kaffegrumsbakke ikke sat i B. Kontrollampe : generel alarm B. Tast : til valg af skylning eller afkalkning B. Kontrollampe afkalkning 0

4 B. Tast ECO til valg af energibesparelsesmåde B. Kontrollampe energibesparelsesmåde Inden apparatet tages i brug Kontrol af apparatet Efter at have fjernet emballagen, skal man sikre sig at apparatet er intakt og at alle ekstradelene er med. Benyt ikke apparatet hvis der er synlige beskadigelser. Henvend dem til De Longhis Tekniske Assistance. Installation af apparatet Når De installerer apparatet, skal følgende sikkerhedsforskrifter overholdes: Apparatet udsender varme i rummet omkring det. Efter at have anbragt apparatet på arbejdsplanet, skal man kontrollere, at der er frit rum tilbage på mindst cm mellem apparatets overflader, det der er på siderne og bag det, og et frit rum på mindst cm over kaffemaskinen. Hvis der skulle komme vand ind i apparatet, kan dette beskadige apparatet. Anbring ikke apparatet i nærheden af vandhaner eller køkkenvaske. Apparatet kan live beskadiget, hvis vandet i det fryser til. Installer ikke apparatet i et miljø, hvor temperaturen kan komme ned under frysepunktet. Anbring den elektriske forsyningsledning således, at den ikke bliver beskadiget af skarpe hjørner eller i kontakt med varme overflader (f.eks. elektriske plader). Tilslutning af apparatet Kontroller at elforsyningens spænding svarer til den, der er angivet på apparatets typeskilt på bunden af apparatet. Apparatet må kun forbindes til en korrekt monteret stikkontakt, med en kapacitet på mindst 0A og en velfungerende jordforbindelse. Hvis stikket og kontakten ikke passer sammen, få udskiftet stikket med et andet, der er af en passende type, af faglært personale. Første gang apparatet tages i brug Bemærk : Maskinen er blevet kontrolleret på fabrikken med kaffe i, så det er derfor helt normalt, at der er spor af kaffe i kværnen. Det garanteres alligevel, at maskinen er ny. Det tilrådes at foretage personlige indstillinger m.h.t. vandets hårdhed med det samme, ved at følge den procedure, der er beskrevet i paragraf Programmering af vandets hårdhed (pag. ).. Træk vanddunken ud, fyld den med frisk vand indtil stregen MAX,sæt derefter dunken i igen (fig. ).. Drej cappucinoadapteren udad og stil en beholder der kan rumme mindst 00 ml under den (fig. ).. Tilslut apparatet til el-nettet og tryk hovedafbryderen bag på apparatet i pos. I (fig. ).. Tryk på tast (fig. ) ; kontrollampe,, blinker samtidig.. Drej damp drejeknappen mod uret så langt den kan komme, i pos. I (fig. ): der løber vand ud af cappucinoadapteren (det er normalt, at maskinen støjer lidt).. Vent til det varme vand automatisk holder op at løbe ud: kontrollampe,, blinker for at angive, at man skal lukke damphanen ved at dreje dampknappen i pos. O.. Drej damp drejeknappen i position O: maskinen slukker automatisk. For at benytte apparatet, skal man tænde det. Bemærk : Første gang apparatet benyttes, er det nødvendigt at tilberede - kopper kaffe eller - kopper cappuccino inden maskinen begynder at give et tilfredsstillende resultat. DA 0

5 Apparatet tændes Bemærk : Inden De tænder apparatet, skal de sikre Dem at hovedafbryderen, der sidder på bagsiden af apparatet, står i pos. I (fig. ). Hver gang apparatet tændes, udfører det automatisk en foropvarmnings - og skyllecyklus, som ikke kan afbrydes. Apparatet er først klar til brug, efter at denne cyklus er færdig. Fare for at blive skoldet! Under skylningen, kommer der lidt varmt vand ud af mundingerne på kaffeudløbsrøret; det bliver samlet op i dråbeopsamlingsbakken nedenunder. Pas på ikke at komme i kontakt med vandstænk. For at tænde apparatet, tryk på tast (fig. ): kontrollampe og blinker, så længe apparatet foretager opvarmningen og den automatiske skylning: på denne måde begynder apparatet udover at varme kedlen op, at lade varmt vand løbe rundt i de indvendige rør så de også bliver varmet op. Apparatet er nået op på arbejdstemperaturen, når kontrollampe og bliver ved at være tændt uden at blinke. Apparatet slukkes Hver gang apparatet slukkes, foretager det en automatisk afslutning, der ikke kan afbrydes. Fare for at blive skoldet! Under skylningen, kommer der lidt varmt vand ud af mundingerne på kaffeudløbsrøret. Pas på ikke at komme i kontakt med vandstænk. For at slukke apparatet, tryk på tast (fig. ). Apparatet udfører skylningen og derefter slukkes det. Bemærk : Hvis apparatet ikke benyttes i længere perioder, tryk også hovedafbryderen i position 0 (fig. ). For at undgå beskadigelser på apparatet, tryk ikke hovedafbryderen på fig. i pos. O så længe apparatet er tændt. Selvslukningen indstilles (standby) Maskinen er forindstillet til at slukke af sig selv efter timer, hvor den ikke er blevet brugt. Man kan ændre dette tidsinterval og indstille således, at apparatet slukkes efter eller 0 minutter eller efter, eller timer.. Når maskinen er slukket med hovedafbryderen i pos. I (fig. ), tryk på tast ECO og hold den nede indtil kontrollamperne på den nederste del af kontrolpanelet tændes (jf. billedet efter punkt ).. Vælg det tidsinterval, De ønsker ( eller 0 minutter, eller efter, eller timer) ved at trykke på tast ;(jf. hvad der svarer til kontrollampe/tid i følgende tabel). min 0min h h h.. Tryk på tast ECO for at bekræfte valget: nu er selvslukningen programmeret igen. For at slå apparatet helt fra, tryk hovedafbryderen, der sidder på bagsiden af apparatet, i pos. 0 (fig. ). Energibesparelse Med denne funktion kan man aktivere eller deaktivere funktionsmåden energibesparelse. Denne funktionsmåde gør det muligt at have et mindre energiforbrug i overensstemmelse med de gældende europæiske normer. Maskinen er forindstillet i fabrikken på aktiv funktionsmåde (kontrollampe ECO tændt). For at deaktivere funktionen, tryk på tast ECO: kontrollampen slukkes. For at aktivere funktionen igen tryk igen på tast ECO: kontrollampen tændes. Når maskinen er i energibesparelsesmåde kan det være at den har brug for at par sekunders ventetid inden udløb af den første kaffe, fordi den skal foropvarmes. 0

6 forberedelse af kaffen Valg af kaffens smag Drej drejeknappen til valg af kaffe (B) for at indstille på den ønskede smag: jo længere man drejer med uret, jo større bliver mængden af kaffebønner, som maskinen maler, og jo stærkere bliver den lavede kaffes smag. lavet de første kopper kaffe, ikke er særlig fyldig eller kun med lidt creme (i dråber), skal man foretage en ændring med drejeknappen til regulering af malingsgraden (fig. ). Bemærk : Drejeknappen til regulering må kun drejes, når kaffekværnen er i funktion. Bemærk : Første gang maskinen Bruges, skal man prøve sig frem og brygge mere end en kop kaffe for at finde ud af, i hvilken stilling drejeknappen skal stå. Pas på ikke at dreje drejeknappen for langt med uret, ellers er der risiko for at kaffen løber for langsomt ud (i dråber), især, når man vil lave to kopper kaffe. Valg af kaffemængde pr. kop Regulér drejeknappen til valg af kaffemængde (B) for at indstille den ønskede mængde: Jo længere man drejer med uret, jo tendere bliver kaffen. Bemærk : Første gang maskinen Bruges, skal man prøve sig frem og brygge mere end en kop kaffe for at finde ud af, i hvilken stilling drejeknappen skal stå. Regulering af kaffekværnen Kaffekværnen må ikke reguleres, i hvert fald ikke i begyndelsen, fordi den er allerede blevet forindstillet på fabrikken, sådan at kaffen løber korrekt ud. Men hvis kaffen, der løber ud, efter at man har 0 For at opnå at kaffen ikke løber ud i dråber, drej drejeknappen et hak med uret hen imod tallet. For at opnå at kaffen løber fyldigere ud og for at få cremen til at se bedre ud, drej et hak mod uret hen imod tallet (ikke mere end et hak ad gangen, ellers kan kaffen komme til at løbe ud i dråber). Virkningen af denne korrektion ses først efter at der er lavet mindst kopper kaffe. Hvis man ikke har opnået det ønskede resultat efter denne regulering, er det nødvendigt at gentage ændringen og dreje knappen et hak til. Gode råd for at få en varmere kaffe For at få en varmere kaffe, tilrådes det at: foretage en skylning, inden kaffen løber ud, ved at trykke på tast : der løber varmt vand ud af kaffeudløbsrøret, og det varmer hele maskinens indvendige kredsløb op og gør, at kaffen kommer varmere ud; varme kopperne med varmt vand (brug funktion varmt vand). Tilberedelse af kaffe med bønner Brug aldrig karamelliserede eller kandiserede kaffebønner fordi de risikerer at klistre sig fast i kaffekværnen og gøre den ubrugelig.. Kom kaffebønnerne i beholderen til dem (fig. ).. Under kaffeudløbsrørets mundinger stilles: - kop, hvis man ønsker kop kaffe (fig. ); - kopper, hvis man ønsker kopper kaffe.. Sænk kaffeudløbsrøret således at det kom- DA

7 mer så nær ved kopperne som muligt: således får man en bedre creme (fig. 0).. Tryk på den tast, der svarer til det ønskede antal kopper eller kopper, fig. og ).. Tilberedelsen begynder og kontrollampe eller bliver ved at være tændt under hele udløbet. Mens maskinen er ved at tilberede kaffen, kan udløbet standses når som helst, ved at man trykker en af de to taster til udløb ( og ). Hvis man vil have en større mængde kaffe i koppen efter at kaffen er udløbet, skal man bare (inden der er gået sekunder) holde en af tasterne til udløb af kaffe nede ( eller ). Når tilberedelsen er færdig, er apparatet klart til at bruges igen. kaffe ad gangen.. Drej drejeknappen til valg af kaffens smag mod uret så langt den kan komme, i position.. Kontroller at tragten ikke er tilstoppet, kom derefter en strøget måleske malet kaffe (fig. ).. Stil en kop under kaffeudløbsrørets mundinger.. Tryk på tast kop (fig. ).. Tilberedelsen starter og kan stoppes når som helst ved at man trykker på en af de to taster til udløb ( eller ). For at deaktivere funktion formalet kaffe, drej drejknappen hen i en af de andre positioner. Når maskinen er i energibesparelsesmåde, kan der gå nogle sekunder, inden den første kop kaffe løber ud. For at få en varmere kaffe, henvises der til Gode råd for at få varmere kaffe (side 0). Attenzione! Hvis kaffen løber ud i dråber eller ikke er ret fyldig, med for lidt creme, eller for kold, læs rådene i kapitlet Løsning af problemerne (side ). Når maskinen er i brug, kan visse kontrollamper tændes, deres betydning er forklaret i paragraf Kontrollampernes betydning (side ). Tilberedelse af kaffe med formalet kaffe Kom aldrig formalet kaffe i maskinen hvis maskinen er slukket, for at undgå at kaffen spreder sig inde i maskinen, og snavser maskinen til. Hvis dette sker, kan maskinen blive beskadiget. Fyld aldrig mere end strøget måleske i, ellers risikerer man at maskinen snavses til indvendigt eller at tragten bliver stoppet til. Hvis man bruger malet kaffe, kan man kun tilberede en kop 0 Tilberedelse af cappuccino Fare for at blive skoldet Under disse tilberedelser kommer der damp ud: pas på ikke at blive skoldet.. Hvis man ønsker at have en cappuccino, skal kaffen laves i en stor kop;. Fyld en beholder med cirka 00 gram mælk til hver cappuccino du vil lave. Når du vælger beholderen, husk på at mælkens volumen forøges eller gange; For at opnå et tykkere og bedre skum, anbefales det at anvende minimælk eller letmælk ved køleskabstemperatur (cirka C). For at undgå at få mælken med for lidt skum, eller med store bobler, rengør altid cappuccinoadapteren, som beskrevet i paragraf Rengøring af cappuccinoadapter efter brug.. Tryk på tast : og den tilsvarende kontrollampe blinker for at vise at maskinen forvarmes;. Drej cappucinoadapteren udad og stik den ned i mælkebeholderen (fig. );. Når kontrollampe går fra at blinde til at være tændt hele tiden, drej drejknappen i pos. I. Der vil komme damp ud af cappuccinoa-

8 dapteren, som giver mælken en skummende udseende og forstørrer dens volumen;. For at få et endnu mere cremeagtigt skum, drej beholderen med langsomme bevægelser nedefra og opefter. (Det anbefales ikke at bruge damp til mere end minutter af gangen);. Når du har fået det skum, du ønsker, afbryd dampen ved at stille damp drejeknappen igen i position 0. Fare for at blive skoldet Drej altid damp drejeknappen i position O inden du trækker beholderen med den opskummede mælk ud for at undgå at blive skoldet at stænk fra den kogende mælk.. Tilsæt den opskummede mælk til den kop kaffe du havde forberedt i forvejen. Cappuccinoen er klar: kom sukker i efter behag og, hvis du synes, drys lidt kakaopulver på skummet. Hvis man, lige efter at man har tilberedt cappuccino deaktiveret funktion damp ved at trykke på tast damp, trykker på tast eller for igen at lave kaffe, har maskinen for høj temperatur til at lave kaffe (kontrollampe og blinker for at angive at temperaturen ikke er passende): det er nødvendigt at vente i cirka ti minutter indtil maskinen køles lidt af igen For at afkøle hurtigere efter at du har deaktiveret funktion damp, luk damp drejeknappen op og lad vandet løbe ud i en beholder, indtil kontrollampe og ikke blinker længere. Fare for at blive skoldet! Pas på ikke at komme i kontakt med vandstænk. Rengøring af cappuccinoadapter efter brug Gør altid cappuccinoadapteren ren efter brug, for at undgå at mælkerester kommer til at sidde fast i den, eller at den tilstoppes. Fare for at blive skoldet Under rengøring kommer der noget varmt vand ud af cappuccinoadapteren. Pas på ikke at komme i kontakt med vandstænk.. Lad lidt vand løbe ud i nogle sekunder, ved at dreje dampbetjeningen i position I. Derefter stil dampbetjeningen tilbage i position 0, for at stoppe varmt vandudløb.. Vent nogle minutter, indtil cappuccinoadapteren køles ned: derefter hold rørets greb i hånd og med den anden hånd drej den mod uret (fig. ) og træk dampdysen ud nedad (fig. ).. Rengør omhyggeligt alle cappuccinoadapterens dele med en svamp og lunkent vand.. Kontroller af hullerne vist med pilen i fig. ikke er tilstoppet. Hvis det er nødvendigt, rens dem med en nål.. Vask alle cappuccinoadapterens dele omhyggeligt med en svamp og lunkent vand.. Sæt dampdysen på plads igen, og sæt cappuccinoadapteren på plads igen på dysen, ved at dreje den og skubbe den opad, indtil den sidder fast. TILBEREDELSE AF VARMT VAND Fare for at blive skoldet. Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, når der løber varmt vand ud af det. Afbryd det varme vand, som beskrevet nedenfor, når koppen er fyldt. Cappuccinoadapteren bliver varm under vandets udløb, og skal derfor gribes kun ved grebet.. Stil en beholder under cappuccinoadapteren (så tæt som muligt, for at undgå sprøjter).. Kontroller at kontrollamperne og er tændt med fast lys.. Drej dampbetjeningen i position I: vandet begynder at løbe ud.. Afbryd ved at dreje dampbetjeningen i position 0 igen. Hvis funktionsmåden Energy Saving DA 0

9 ( Energibesparelse ) er aktiv, kan der gå nogle sekunder inden det varme vand begynder at løbe ud. Hvis man ønsker at danne damp, lige efter man har forberedt vandet, skal man åbne dampbetjeningen i nogle sekunder, for at tømme vandrørene. Rengøring Rengøring af apparatet De følgende dele af apparatet skal rengøres regelmæssigt: - beholder til kaffegrums (A), - dråbeopsamlingsbakken (A) - vanddunk (A), - mundingsrør på kaffeudløbsrør (A), - tragt til påfyldning af formalet kaffe (A), - den indvendige del af maskinen, som opnås ved at åbne lågen infusionsenhed (A), - infusionsenheden (A0). Brug aldrig opløsningsmidler, slibende rengøringsmidler eller alkohol, til rengøring af apparatet. Med De Longhi superautomatiske maskiner er det ikke nødvendigt at bruge kemisk tilsætningsstof til rengøring af apparatet. De Longhi anbefaler brug af et afkalkningsmiddel lavet af naturlige ingredienser og fuldstændig biologisk nedbrydelig. Ingen af apparatets dele skal vaskes i opvaskemaskinen. Anvend ikke metalredskaber for at fjerne kaffesamlinger eller kaffeaflejringerne, fordi de kan ridse maskinens metal- eller plastikoverflader. Rengøring af beholderen til kaffegrums Når kontrollampen blinker, er det nødvendigt at tømme beholderen til kaffegrums og rense den. Så længe man ikke rengør beholderen til kaffegrums, bliver kontrollampen ved med at blinke, og maskinen kan ikke tilberede kaffen. For at foretage rengøringen (når maskinen er tændt): Åbn lågen på maskinens fordel og træk dråbeopsamlingsbakken ud (fig. ), tøm den og rengør den. Tøm beholderen til kaffegrums og rengør den omhyggeligt; sørg for at fjerne alle de rester, der kan sidde på bunden. Når du trækker dråbeopsamlingsbakken ud, skal du altid tømme beholderen til kaffegrums, selv om den ikke er fuld. Hvis der ikke foretages denne operation, kan det ske, når man brygger de næste kopper kaffe, at beholderen til kaffegrums fyldes for meget op og at maskinen tilstoppes. Rengøring af dråbeopsamlingsbakken Hvis dråbeopsamlingsbakken ikke tømmes regelmæssigt, kan vandet løbe over og trænge ind i selve maskinen, eller ved siden af maskinen. Det kan beskadige maskinen, bordet som maskinen står på, og hvad der er omkring. Opsamlingsbakken er udstyret med en flydende indikator (i rød farve) som viser bakkens vandniveau (fig. ). Inden indikatoren begynder at stikke frem fra kopholderbakken, er det nødvendigt at tømme opsamlingsbakken og at rengøre den. For at fjerne dråbeopsamlingsbakken:. Træk dråbeopsamlingsbakken og beholderen til kaffegrums ud (fig. );. Tøm dråbeopsamlingsbakken og beholderen til kaffegrums og vask dem;. Sæt dråbeopsamlingsbakken og beholderen til kaffegrums på plads igen. Rengøring af maskinens indre dele Fare for elektrisk stød! Inden du foretager rengøringen af maskinens indre dele, skal maskinen slukkes (jvf. Apparatet slukkes ) og frakobles fra elnettet. Kom aldrig maskinen i vand.. Kontroller regelmæssigt (cirka en gang om ugen) at maskinen ikke er snavset indvendigt (man kommer ind til de indre dele, ved at fjerne dråbeopsamlingsbakken). Hvis det er nødvendigt, skal man fjerne kaffeaflejringerne med den medleverne pensel og en svamp.. Opsug alle rester med en støvsuger (fig. 0). 0

10 Rengøring af vanddunken. Rengør vanddunken (A) regelmæssigt (cirka en gang om måneden) og ved hver udskiftning af blødgøringsfiltret (hvis der er et), med en fugtig klud og lidt mildt rengøringsmiddel.. Fjern filtret (hvis der er et) og skyl det med rindende vand. stikke den i dens holder og på tappen for neden, tryk derefter på PUSH, indtil man hører et klik. Rengøring af kaffeudløbsrørenes mundinger. Rens kaffeudløbsrørenes mundinger med en svamp eller en klud (fig. ).. Kontroller at hullerne i kaffeudløbsrøret ikke er tilstoppet. Hvis det er nødvendigt, fjern kaffeaflejringerne med en tandstik (fig. ). Rengøring af tragten til påfyldning af formalet kaffe Kontroller regelmæssigt (cirka en gang om måneden) at tragten til påfyldning af formalet kaffe ikke er tilstoppet. Hvis det er nødvendigt, fjern kaffeaflejringerne med en pensel. Rengøring af infusionsenheden Infusionsenheden (A0) skal rengøres mindst en gang om måneden. Infusionsenheden må ikke tages ud, når maskinen er tændt.. Kontroller at maskinen har udført slukningen korrekt (jvf. Apparatet slukkes ).. Åbn infusionsenhedens låge.. Træk dråbeopsamlingsbakken og beholderen til kaffegrums ud (fig. ).. Tryk de to røde afhægtningstaster indad, og træk samtidig infusionsenheden udad (fig. ). skyl kun med vand ingen rengøringsmiddel ingen opvaskemaskine Rengør infusionsenheden, uden at bruge rengøringsmidler fordi de kan beskadige den.. Kom infusionsenheden ned i vand i cirka minutter og skyl den derefter under vandhanen.. Efter rengøringen, sættes den i igen, ved at Bemærk! Hvis infusionsenheden er svær at sætte i, skal man (inden den sættes i) sætte den på den rette størrelse, ved at trykke på de to vippearme som vist på figuren.. Når infusionsenheden er sat i, skal man sikre sig at de to røde taster er blevet udløst udad.. Sæt dråbeopsamlingsbakken og beholderen til kaffegrums på plads igen.. Luk infusionsenhedens låge. Afkalkning Afkalk maskinen, når kontrollampen begynder at blinke på displayet. Afkalkningsmidlet indeholder syrer, der kan irritere huden og øjnene. Det er strengt nødvendigt at overholde fabrikantens sikkerhedsforskrifter, som står på beholderen med afkalkningsmiddel, samt forskrifterne om hvad man skal gøre, hvis man får det på huden eller i øjnene. Brug udelukkende De Longhi afkalkningsmiddel. Brug endelig ikke afkalkningsmidler der er lavet på sulfaminsyre eller eddikesyre; hvis man gør det, dækker garantien ikke. I øvrigt dækker garantien ikke, hvis afkalkningen ikke er udført regelmæssigt.. Tænd maskinen.. Tøm vanddunken (A). DA

11 . Hæld afkalkningsmidlet i vanddunken opløst i vand (ved at overholde målingerne der angives på afkalkningsmidlets pakke). Stil en tom beholder der kan rumme mindst, l under infusionsenheden.. Vent til kontrollamperne og tændes med vedvarende lys. Fare for at blive skoldet Der løber varmt vand, som indeholder syrer, ud af cappuccinoadapteren. Pas på ikke at komme i kontakt med vandstænk.. Tryk på tasten og hold den ned i mindst sekunder, for at bekræfte at opløsningen er hældt i, og start afkalkningen. Kontrollampen på tasten resterer tændt for at vise at afkalkningsprogrammet er startet: på displayet begynder kontrollamper, og at blinke: det viser at man skal dreje dampbetjeningen i position I (man kan ikke brygge kaffe).. Drej dampbetjeningen i position I: afkalkningsopløsningen løber ud af cappuccinoadapteren og fylde beholderen op. Afkalkningsprogrammet udfører automatisk en hel serie skylninger med intervaller, for at fjerne kalkrester inde i kaffemaskinen. Efter cirka 0 minutter er vanddunken tom: kontrollampen tændes og kontrollamper, og ; blinker; drej dampbetjeningen med uret indtil den stopper i position O. Nu kan apparatet skylles med rindende vand.. Tøm beholderen, man har brugt for at opsamle afkalkningsopløsningen, og stil den tom under cappuccinoadapteren.. Træk vanddunken ud, tøm den og skyl den med rindende vand, fyld den med rent vand og sæt den i igen: kontrollamper, og blinker samtidigt.. Drej dampbetjeningen en halv omdrejning mod uret, i position I. Det varme vand løber ud af cappuccinoadapteren. 0. Når vanddunken er helt tom, tændes kontrollampen og kontrollamperne blinker.,,.. Stil drejeknappen i position 0, fyld vanddunken, og maskinen slukkes automatisk. For at bruge den igen, tænd maskinen med tast. Programmering af vandets hårdhed Meddelelsen vises efter at der er gået en forud fastsat funktionsperiode, som afhænger af vandets hårdhed. Maskinen er forindstillet på fabrikken til en hårdhed på niveau. Hvis man vil, kan man programmere maskinen ud fra den reelle vandhårdhed, der findes på de forskellige egne, og således gøre afkalkningsprocessen mindre hyppig. Måling af vandets hårdhed. Tag målingsstrippen TOTAL HARDNESS TEST, der medleveres til denne brugervejledning, ud af indpakningen.. Stik strippen helt ned i et glas vand i cirka et sekund.. Tag strippen op af vandet og ryst den lidt. Efter cirka et minut dannes der,,, eller små røde firkanter afhængigt af vandets hårdhed; hver firkant svarer til niveau. Niveau Niveau Niveau Niveau Indstilling af vandets hårdhed. Kontroller at maskinen er slukket (tilsluttet elnettet, med hovedafbryderen i position I);. Tryk på tasten og hold den nede i mindst sekunder: kontrollamper tændes samtidigt;. Tryk på tast ECO for at indstille den reelle vandhårdhed (der er blevet målt med reagentstrippen). Niveau Niveau Niveau Niveau

12 . Tryk på tast for at komme ud af menuen. Nu er maskinen omprogrammeret til den nye indstilling af vandhårdheden. Indstilling af temperatur Hvis man ønsker at ændre vandets temperatur hvormed kaffen brygges, skal foretage følgende:. Med slukket maskine, og med hovedafbryder i pos. I (fig. ), skal man trykke tasten og holde den trykket ned indtil kontrollamperne på kontrolpanelet tændes;. Tryk tasten indtil den ønskede temperatur vælges: LAV HØJ. Tryk tasten for at bekræfte valget; kontrollamperne slukkes. Tekniske data Spænding: 0-0 V~ 0/0 Hz max. 0A Absorberet effekt: 0W Tryk: bar Max Vanddunkkapacitet:, liter Mål LxHxB: 0xx00 mm Kabellængde:, m Vægt: 0, Kg Apparatet er i overensstemmelse med følgende EF direktiver: Standby direktivet /00 Lavspændingsdirektiv 00//CE og følgende ændringer; Direktiv EMC 00/0/CE og følgende ændringer; Materialer og genstande der er beregnet til kontakt med fødevarer er i overensstemmelse med forskrifterne der angives i de europæiske forordninger /00. Bortskaffelse Oplysninger angående den korrekte bortskaffelse af produktet, i henhold til Europa Direktivet EF/00/ og Lovdekret nr. af. juli 00. Når produktets levetid er ophørt må det ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Det kan afleveres på genbrugsstationerne for differentieret affald, som er lavet af kommuneadministrationerne, eller hos forhandlerne, der yder denne service. Når man bortskaffer en husholdningsmaskine separat, gør man det muligt at undgå mulige negative konsekvenser for miljøet og for helbredet, som følger af en ukorrekt bortskaffelse, og samtidigt gør man det muligt at genvinde de materialer, som maskinen er lavet af, og således opnå en betydelig energi- og ressourcebesparelse. For at angive pligten til at kaste husholdningsmaskiner bort særskilt, sidder der på produktet et mærke med en overstreget skraldespand. Hvis brugeren kaster produktet bort på ulovlig måde, medfører det administrative straffesanktioner som er fastsat af den pågældende lov. DA

13 KONTROLLAMPERNES BETYDNING UNDER DEN NORMALE DRIFT KONTROLLAMPER BESKRIVELSE BETYDNING Kontrollamperne blinker Kontrollamperne er tændt med vedvarende lys Kontrollampen er tændt med vedvarende lys Kontrollampen er tændt med vedvarende lys Kontrollampen for dampbetjening blinker Kontrollampen for dampbetjening er tændt med vedvarende lys Kontrollamperne skiftevis Kontrollamperne blinker Kontrollamperne skiftevis blinker blinker Kontrollampen er tændt med vedvarende lys Kontrollampen er tændt med vedvarende lys Maskinen er ikke klar til at brygge kaffe (vandtemperaturen har ikke nået op til den ønskede temperatur). Vent til kontrollamperne tændes med vedvarende lys, inder der laves kaffe Maskinen er på den rette temperatur for at brygge kaffe Maskinen brygger en kop kaffe Maskinen brygger to kopper kaffe Maskinen opvarmes på den ønskede temperatur til dampbetjening. Vent til kontrollampen tændes med vedvarende lys, inden der drejes knappen til dampbetjening Maskinen er klar til dampbetjeningen Apparatet slukkes (jvf. paragraf Apparatet slukkes ) Apparatet angiver at det er nødvendigt at dreje knappen i position I Apparatet angiver at det er nødvendigt at dreje knappen i position 0 Maskinen er i funktionsmåde energibesparelse Det automatiske afkalkningsprogram er under drift

14 Alarmkontrollampernes betydning KONTROLLAMPER BESKRIVELSE BETYDNING FREMGANGSMÅDE Kontrollampen er tændt med vedvarende lys Kontrollampen blinker Kontrollampen er tændt med vedvarende lys Kontrollampen blinker Vandet i beholdere er ikke nok, eller dunken er ikke indsat korrekt. Vanddunken er snavset og/eller tilstoppet. Kaffen er for fint malet, og derfor kommer kaffen ud for langsomt. Maskinen kan ikke brygge kaffe. Beholderen til kaffegrums er fuld, eller er ikke sat i. Du ar valgt funktionen formalet kaffe, men du har ikke hældt den formalede kaffe i tragten. Kaffebønnerne er brugt op. Hvis kaffekværnen støjer for meget, er der en lille sten i kaffebønnerne, der har blokeret kaffekværnen. Fyld vanddunken og/eller indsæt den korrekt ved at trykke helt i bund indtil den sidder fast. Skyl eller afkalk vanddunken. Gentag kaffebrygning og drej drejeknappen til regulering af malingsgraden (fig. 0) med et hak med uret hen imod tallet, mens kaffekværnen er i funktion. Hvis, efter at du har lavet mindst kopper kaffe til, kaffen bliver ved at løbe for langsomt, gentag løsningsforslaget ved at dreje drejeknappen med et hak til (jf. regulering kaffeværn). Hvis problemet ikke løses, drej damp drejeknappen i position I og lad lidt vand løbe ud af cappuccinoadapteren. Hvis problemet ikke løses, drej damp drejeknappen i position I og lad lidt vand løbe ud af cappuccinoadapteren. Tøm beholderen til kaffegrums, dråbeopsamlingsbakken og foretag rengøring, derefter indsæt dem igen (fig. ). Vigtigt: når du trækker dråbeopsamlingsbakken ud skal du altid tømme beholderen til kaffegrums, selv om den kun lidt fuld. Hvis du ikke foretager denne operation, kan det ske, når du brygger de næste kopper kaffe, at beholderen til kaffegrums fyldes for meget op og at maskinen tilstoppes. Kom den formalede kaffe i tragten eller deaktivere funktionen formalet. Fyld bønnebeholderen. Henvend Dem til en Assistance Center DA Kontrollampen blinker Det viser at det er nødvendigt at afkalke maskinen. Det er nødvendigt at foretage afkalkningsprogrammet, beskrevet i paragraf Afkalkning, så snart som muligt. 0

15 KONTROLLAMPER BESKRIVELSE BETYDNING FREMGANGSMÅDE Der er en mærkelig Efter rengøring har man Lad servicelågen være lukket og forstyrrelse og kontrollamperne blinker ikke sat infusionsenheden lad infusionsenheden blive ud af på plads igen. maskinen. Tryk samtidigt på tast skiftevis og indtil de fire kontrollamper slukkes. Kun efter at de fire kontrollamper er slukket, er det muligt at lukke servicelågen op og at sætte infusionsenheden på plads. Kontrollamperne Maskinen er ikke tændt, Tryk på PUSH på infusionsenheden, indtil man hører et klik. Når blinker skiftevis eller infusionsenheden er ikke sat korrekt i og lågen infusionsenheden er sat i, skal er ikke lukket ordentligt. man sikre sig at de to røde taster 0 er blevet udløst udad. Luk infusionsenhedens låge og tænd for apparatet. Kontrollamperne Tragten til den formalede Tøm tragten ved at bruge penslen blinker kaffe er tilstoppet. som beskrevet i par. Rengøring af tragten til påfyldning af kaffe. 0 Kontrollampen er Efter rengøring har man Indsæt infusionsenheden som beskrevet i paragraf Rengøring af tændt med vedvarende lys ikke sat infusionsenheden på plads igen. infusionsenheden. 0 0 De indre dele af maskinen Rengør maskinen omhyggeligt er meget snavse. 0 0 Kontrollampen blinker Lågen er åben Hvis man ikke kan lukke lågen skal man kontrollere at infusionsenheden er sat korrekt i. Kontrollamperne blinker skiftevis Maskinen er tændt med dampbetjeningen i position åben damp Drej dampbetjeningen mod uret, indtil at slukke for dampen Løsning af problemer Nedenfor er opstillet en liste over mulige driftsfejl. Hvis problemet ikke kan løses på den beskrevne måde, skal du kontakte den Tekniske Assistance Center. FEJL MULIG ÅRSAG LØSNING Kaffen er ikke varm Kopperne er ikke blevet forvarmet. Varm kopperne ved at skylle dem med varmt vand (NB: man kan benytte funktionen varmt vand). Infusionsenheden er blevet kold fordi der er gået / minutter fra den sidste kop kaffe. Inden man brygger kaffe, skal man varme infusionsenheden, ved at trykke på tast.

16 FEJL MULIG ÅRSAG LØSNING Kaffen er kun lidt fyldig og har kun lidt creme. Kaffen er malet for groft. Drej knappen til regulering af malingsgraden et hak mod uret hen imod tallet mens kaffekværnen er i funktion (fig. 0). Gå frem et hak ad gangen indtil du finder et tilfredsstillende kaffeudløb. Virkningen kan først ses efter at der er lavet kopper kaffe (jvf. paragraf regulering af kaffekværnen, side 0). Kaffen er ikke egnet til kaffemaskiner. Brug kaffe til espresso kaffemaskiner. Kaffen løber for langsomt ud eller den kommer ud i dryp. Kaffen kommer ikke ud af den ene eller af begge mundinger på udløbsrørene. Kaffen løber ikke ud af mundingerne, men langs lågen. Der er store bobler i den opskummede mælk Mælken er ikke opskummet Dampforsyningen afbrydes Kaffen er malet for fin Drej knappen til regulering af malingsgraden et hak mod uret hen imod tallet mens kaffekværnen er i funktion (fig. ). Gå frem et hak ad gangen indtil du finder et tilfredsstillende kaffeudløb. Virkningen kan først ses efter at der er lavet kopper kaffe (jvf. paragraf regulering af kaffekværnen, side 0). Mundingerne er tilstoppet. Rens mundingerne med et tandstik Mundingerne er tilstoppet med tør kaffepulver. Kaffelederen inde i infusionsenhedens låge er blokeret. Il latte non è sufficientemente freddo o non è parzialmente scremato. Rengør mundingerne med et tandstik, en svamp eller en hård køkkenbørste. Rengør omhyggeligt kaffelederen, især ved hængslerne. Brug fortrinsvis minimælk eller letmælk, ved køleskabstemperatur (cirka C). Hvis resultatet endnu ikke er det ønskede, prøv at gå over til et andet mærke mælk. Cappuccinoadapteren er snavset. Foretag rengøring som angivet i paragraf Rengøring af cappuccinoadapteren efter brug En sikkerhedsanordning afbryder dampforsyningen efter minutter. Vent venligst, start derefter funktionen damp. Apparatet tændes ikke Stikket er ikke sat i stikkontakten. Sæt stikket i stikkontakten DA Ved at dreje knappen til dampbetjening/varmt vand i position I kommer der damp/varmt vand ud af cappuccinoadapteren Man kan ikke trække infusionsenheden ud for at rengøre den Hovedafbryderen (A) er ikke tændt. Tryk hovedafbryderen hen i position I (fig. ). Cappuccinoadapterens huller og/eller dampdysen er tilstoppet. Maskinen er tændt eller er ikke fuldstændigt slukket. Gå frem som beskrevet i paragraf Rengøring af cappuccoinoadapteren efter brug. Infusionsenheden kan trækkes ud, kun når maskinen er fuldstændigt slukket (jvf. paragraf Apparatet slukkes ).

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK KG 79-89 10 MACINACAFFÈ COFFEE GRINDER MOULIN À CAFÉ KAFFEEMÜHLE KOFFIEMALER MOLINILLO DE CAFÉ MOINHO DE CAFÉ ΤΡΟΧΙΣΤΉΣ КОФЕМОЛКА KÁVÉŐRLŐ MLÝNEK NA KÁVU MŁYNEK DO KAWY KAFFEKVERN KAFFEKVARN KAFFEMØLLE

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S DK Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S VELKOMMEN TIL SAECO! Tillykke med din nye Saeco maskine, en maskine af højeste klasse. En god kop kaffe hører til et af livets goder,

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING MANUALE D USO Instructions Mode d emploi BEDIENUNGSANLEITUNG Gebruiksaanwijzingen Manual de instrucciones Manual DE INSTRUções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER DK T i l l y k k e m e d a t h a v e v a l g t C 3 - k a f f

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-kaffemaskine CVA 4060 Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. j M.-Nr. 06 696

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG.

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. VIGTIGE OPLYSNINGER Kære kunde. Tak for at have valgt EVA stavblenderen fra BUGATTI. I lighed med alle andre elektriske husholdningsapparater skal stavblenderen benyttes med forsigtighed for at undgå kvæstelser

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 Kære kunde, Tillykke med din nye Espresso Automatic Serie EA84XX. Maskinen giver dig mulighed for at tilberede mange forskellige slags drikke, espressoer, kaffe

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Fuldautomatisk espressomaskine by fey

Fuldautomatisk espressomaskine by fey Fuldautomatisk espressomaskine by fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

2 8 1 7 1 8 6 3 4 6 5 9 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 VIGTIGE FORSKRIFTER Kære kunde. diva maskinen gør det muligt at brygge kaffe og "almindelig" kaffe ved hjælp af pods eller finmalet kaffe. Denne maskine skal

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 768 730 Transportemballage

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Brugsanvisning for indream damprenser

Brugsanvisning for indream damprenser Brugsanvisning for indream damprenser Effektiv, skånsom og miljøvenlig rengøring 1 06-01-2013 - Rev 1.6 Beskrivelse af enkeltdele: 1. Dæksel på håndtag 2. Hjul 3. Produktets top cover 4. Bærehåndtag 5.

Læs mere

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af Hjemmebryggerens komplette 25 liters bryganlæg. Ud over de dele der følger med bryganlægget, har du brug for følgende: Ved

Læs mere

Beskrivelse af reservedele

Beskrivelse af reservedele Beskrivelse af reservedele 2 3 4 1 1 Kontrolpanel 2 Strygejernets låsesystem 3 Strygejernets stativ 8 5 4 Bærehåndtag 5 Aftagelig vandbeholder 6 Ledningsopbevaring for slange & Lysnet 9 7 6 7 Netledning

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere!

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! Vask med display Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! EWM21XX Panel eksempler EWM25XX EWM35XX Hurtigudlæsning af koder Hurtigudlæsning af koder kan bruges til at hjælpe

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem.

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. Sikkerhedsråd DVRSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. pparatet opfylder de gældende CEE normer: - 73/23/CEE 19/02/73 (Lav spændning) og senere ændringer; - 89/336/CEE

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 Generelle sikkerhedsinstruktioner Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger apparatet første gang. Gem desuden denne brugsanvisning, der indeholder de nødvendige

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og FAVORIT 26_012 Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og holdbarhed og er designet, så det opfylder

Læs mere

the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK

the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger...4 Miljøbeskyttelse...7 Oversigt over the Oracle...8 Tilbehør... 10 Features... 11 Betjening... 12 Inden første ibrugtagning...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

når du tømmer skålen og under rengøring. De er ekstremt skarpe. Fig. 1

når du tømmer skålen og under rengøring. De er ekstremt skarpe. Fig. 1 KR_PIED-MIXEUR_HBX_Mise en page 1 16/11/12 13:38 Page42 42 n Af hensyn til din sikkerhed må du kun anvende tilbehør og reservedele fra KRUPS, som passer til apparatet. n Flyt eller afbryd aldrig apparatet

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

Contessa Duo 190.049 V4/0412

Contessa Duo 190.049 V4/0412 Contessa Duo 190.049 V4/0412 8 9 1 2 3 7 4 6 5 12 12 10 11 10 DK 1. Generelle oplysninger 114 1.1 Generelt om denne vejledning 114 1.2 Symbolforklaring 114 1.3 Producentens ansvar og garanti 115 1.4 Ophavsret

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 100054 V6/0114 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger... 86 1.1

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere