Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:"

Transkript

1 Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner:

2 Uddannelsesplan fr Opdateringsuddannelse Tid fr afhldelse Varighed: 3 timer (180 minutter) Overrdnet kmpetencemål Deltageren agerer ud fra tidligere indlært kmpetence i førstehjælp, g kan håndtere førstehjælpssituatiner ud fra førstehjælpens 4 hvedpunkter. Deltageren er repeteret i at udføre relevant livreddende førstehjælp til tilskadekmne inden fr fremmedlegemer i halsen g bevidsthedspåvirkning. Deltageren kan yde relevant førstehjælp til en tilskadekmmen med: en livstruende blødning g signaler på kredsløbssvigt, livstruende frbrændinger samt kan udføre førstehjælp i situatiner med frgiftning g/eller ætsninger. Deltageren kan sm det første i førstehjælpssituatiner, sikre situatinen g kan nødflytte til tilskadekmmen der ligger på jrden eller sidder i bil. Deltageren kender principper fr psykisk førstehjælp i de første minutter. Deltageren er bekendt med prceduren fr genplivning med en hjertestarter. Det centrale indhld på uddannelsen Repetitin af dele af indhld af Basisuddannelsen Førstehjælp ved hjertestp g Førstehjælp ved ulykker Udførelse af førstehjælp til blødning Udførelse af førstehjælp ved frbrændinger g skldninger Udførelse af førstehjælp ved frgiftninger Udførelse af førstehjælp ved ætsninger Brug af nødflytning Praksisnære scenarier øves med hvedvægten på træning af de 4 hvedpunkter Samlet tidsanvendelse: 180 minutter Gennemførelsen af uddannelsen: Uddannelsen gennemføres med udgangspunkt i, at deltagerne indenfr 24 måneder har gennemført basisuddannelserne Førstehjælp ved hjertestp g Førstehjælp ved ulykker eller mdulerne Hjerte-lunge-redning g Genplivning med hjertestarter. Fkus i uddannelsen er praktisk læring i livreddende førstehjælp g pdatering af førstehjælpskmpetencer der ikke indgår i DFR Basisuddannelse. Uddannelsen skal ses sm del af et samlet kmpetencepdateringsfrløb sammen med Opdateringsuddannelse Førstehjælp ved hjertestp, henver 48 måneder. DFR uddannelsesplan: Opdateringsuddannelse 2 af 15

3 Særlige bemærkninger: Der udstedes et elektrnisk bevis fr Opdateringsuddannelse, hvis deltageren har været aktiv g deltagende i hele uddannelsen. Da dette er en pdateringsuddannelse, erstatter uddannelsen ikke de tidligere erhvervede kursus/uddannelsesbeviser. Disse skal frtsat fremvises fr at kunne dkumentere en given kmpetence. Bemærk venligst, at DFR anbefaler, at en af pdateringsuddannelserne gennemføres fr hver 24 måneder, så højst mulig førstehjælpskmpetence prethldes. Der kan vælges frit mellem t uddannelser ( Opdateringsuddannelse g Opdatering af Førstehjælp ved hjertestp ), men Opdatering af Førstehjælp ved hjertestp skal være gennemført inden fr en samlet 48 måneders peride. Der kan således have været gennemført Opdateringsuddannelse inden fr de første 24 måneder. Læs mere på DFR s hjemmeside. I nærværende uddannelse lægges særligt vægt på tilskadekmst g ulykker hvr der ikke indgår HLR. Grafik på pdatering med eksempel: Udgangspunkt år 1-4 Funktin eller f.eks. basis Opdatering Livreddende førstehjælp Opdatering Fh. ved hjertestp Inden 24 mdr. Inden 48 mdr. Udgangspunkt År 4-8 Opdatering Opdatering Livreddende førstehjælp Fh. ved hjertestp 72 mdr. Inden 96 mdr. DFR uddannelsesplan: Opdateringsuddannelse 3 af 15

4 Kvalitetskrav til Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp: Område Beskrivelse Instruktør U/V materiel Deltagermateriale Registreret hs Dansk Førstehjælpsråd g har mdtaget særlig infrmatin m at uddannelsen skal gennemføres praktisk. Udarbejdes jf. kmpetencemålene af den enkelte instruktør eller leveres af egen rganisatin. Der må maksimum være 4 persner pr. HLR træningsdukke, hvis dette benyttes. Der skal udleveres relevant infrmatin pr. deltager. DFR anbefaler, at infrmatinen er deltagerens ejendm. Infrmatinens indhld skal være dækkende i frhld til den gennemførte førstehjælpsuddannelse g således mfatte uddannelsens hved- g delkmpetencebeskrivelser. Det udleverede materiale skal være udarbejdet efter Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer fr udarbejdelse af førstehjælpsbøger. Undervisningsfrm Der skal anvendes en praksisnær undervisningsfrm g et minimum af teri. Når teri anvendes, skal den spille direkte p til førstehjælpsfaglige handlinger. Se kmpetencemål i uddannelsesplanen. Tid Deltagerantal Bevisudstedelse Uddannelsens varighed er altid på i alt 180 minutter. Undervejs kan der indlægges krte 5-10 minutters pauser (klargøring til næste emne/øvelse mm.), dg max én pause pr. time. Det er ikke tilladt at afhlde uddannelsen på krtere tid. Der må maksimum være 16 deltagere pr. registreret førstehjælpsinstruktør. Der genereres et elektrnisk DFR-bevis, såfremt deltageren har været aktiv g deltagende i alle timerne samt kan håndtere kmpetencemålene. Dette vurderes af instruktøren. Beviset er gyldigt i 24 måneder, jf. DFR s retningslinjer: Opdateringsuddannelse (3 timer) DFR uddannelsesplan: Opdateringsuddannelse 4 af 15

5 INSTRUKTØRENS DEL Følgende indgår i uddannelsesplanen: Frside med den seneste beskrivelse g en angivelse af versinsnummer. Nye versiner meldes ud via rganisatinerne g vil kunne rekvireres gennem din egen rganisatin. Side 2 indehlder punkterne Overrdnet kmpetencemål g Det centrale indhld, der tilsammen giver dig et verblik ver mål g indhld. Derudver beskrives punktet Gennemførelsen af uddannelsen, der indehlder særlige pmærksmhedspunkter i frbindelse med afviklingen af undervisningen samt Særlige bemærkninger, hvis der er særlige krav til f.eks. gennemførelse, materiale m.v. Side 3 indehlder et kvalitetsblad, der frtæller m de enkelte dele, sm der skal verhldes, herunder deltagerantal i frhld til udstyr g antal deltagere pr. instruktør mv. Bagerst i uddannelsesplanen finder du en materialeliste, der angiver hvilke materialer, du skal medbringe g i visse tilfælde giver frslag til supplerende materiale. De 3 første sider (til g med kvalitetsbladet) kan vises til kunder g deltagere. De efterfølgende sider er Instruktørens del g alene dit arbejdspapir. Instruktørens del af uddannelsesplanen er pdelt i de frskellige dele, sm indgår i uddannelsen. Under delene er der følgende struktur: Først beskrives Delkmpetencer fr den enkelte del. Under hver del er der et lille skema, sm præciserer indhldet g tidsanvendelsen. Dernæst følger en beskrivelse af Best practice g anbefalede prcedurer, hvr du får en præcisering af de anbefalinger g løsninger, sm DFR eller din rganisatin frventer, at du bruger. Dette punkt vil løbende blive udviklet g pdateret af DFR under hensyntagen både til internatinale guidelines, natinale lægefaglige råd g rådgivere samt pædaggiske vervejelser. DFR uddannelsesplan: Opdateringsuddannelse 5 af 15

6 Best Practice er pdelt i tre kategrier: Standard Råd (***) Høj enighed. Denne løsning er entydigt beskrevet g rganisatinerne er enige. Løsningen har høj videnskabelig evidens eller er med str enighed i løsning i DFR rganisatiner. Har høj relevans g str succesfaktr fr undervisningen. Eksempelvis: Algritmen fr en bevidstløs med g uden vejrtrækning. Opfrdring (**) Mderat enighed, g mderat evidens. Kan være små frskelle, g instruktøren skal sikre indhldet via egen rganisatins materiale. Eksempelvis: Standsning af blødninger. Alle er enige m at en blødning standes ved finger i såret, g at persnen skal ligge ned. Enkelte rganisatiner vælger at hæve det blødende sted g ben sm frebyggelse fr kredsløbssvigt ifm. blødninger, g andre lader persnen ligge vandret. Mulighed (*) Lav enighed, beskrivelsen er endnu ikke helt udarbejdet eller deciderede frskelle i de bærende punkter. DFR har endnu ikke taget endelig faglig stilling til dette punkt. Instruktøren skal henhlde sig til egen rganisatins materiale/beskrevne algritmer. Eksempelvis: DFR UU har ikke udarbejdet/beskrevet punktet færdigt men prcessen pågår, eller det har ikke været muligt at blive enig i rganisatinerne m denne metde/algritme. Anbefalinger af diverse Apps, førstehjælp til en tilskadekmmen med styrthjelm g uden vejrtrækning. Til sidst følger Kmpetencesikring, hvr DFR giver anvisninger til brug i din undervisning, g til hvrdan du når kmpetencemålene. Punktet vil løbende blive udviklet, bl.a. med baggrund i praktiske g metdiske erfaringer, særlige ønsker g indkmne frslag. BEMÆRK - det er IKKE tilladt at ændre i uddannelsesplanens kmpetencebeskrivelser eller undlade at pfylde delkmpetencerne. Hvis en rganisatin vælger at ændre eller tilføje i planerne, skal DFR lg ændres. DFR uddannelsesplan: Opdateringsuddannelse 6 af 15

7 Del 1 i uddannelsen Delkmpetence: Deltageren kan samarbejde med de øvrige deltagere g kender krav til den praktiske gennemførelse. Deltageren kan frklare vigtigheden af at kunne yde førstehjælp. Deltageren er bekendt med uddannelsens rammer, indhld g krav til udstedelse af beviser. Indhld Præsentatin af underviser Deltagerøvelse med præsentatin Mtivatin g krav til deltageren Infrmatin m uddannelsens rammer, undervisningsfrm, indhld g krav til udstedelse af bevis. Samlet tidsanvendelse: 15 minutter Hvis denne uddannelse gennemføres i frlængelse af anden førstehjælpsuddannelse g med samme hld kan den indledende del udelades g tiden herfra i stedet anvendes til refleksin eller øvelser. Blt skal det sikres, at den samlede uddannelse indledes med lignende indhld. Nedenfr følger en versigt ver uddannelsens delelementer, evt. til brug fr skema til præsentatin eller flip-ver. Del 1 = 15 minutter: Opstart g præsentatin. Del 2 = 45 minutter: Opdatering i særlige emner. Del 3 = 105 minutter: Praktiske øvelser i livreddende førstehjælp Del 4 = 15 minutter: Evaluering g bevisudlevering. I alt = 180 minutter Best practice g anbefalede prcedurer DFR anbefaler, at pstarten er så aktiv sm muligt g med str deltageraktivitet - gerne ved øvelser. Dette er bl.a. fr at skabe et psitivt g trygt læringsrum fr deltagerne, samt fr at sikre at alle deltagerne bliver aktive g deltagende under praktiske øvelser g deltagerrefleksin. (**) Kmpetencesikring Du skal sikre, at deltageren er aktiv i hele prcessen g at alle bliver hørt undervejs. Følg p på de deltagere, der tidligere har plevet at yde førstehjælp, g brug deres erfaringer aktivt i undervisningen. Endvidere skal du sikre, at deltageren har reflekteret, via den anvendte læreprces, ver sit syn på førstehjælp g er mtiveret fr læringen. Beviset udstedes under frudsætning af instruktørens vurdering af dels fuld tilstedeværelse g dels aktiv deltagelse. Den aktive deltagelse vedrører, at deltageren: DFR uddannelsesplan: Opdateringsuddannelse 7 af 15

8 Viser virkelyst i øvelser, træning samt sparring herm med instruktør g øvrige deltagere på hldet Gennemfører øvelser g træning på en tilfredsstillende måde i relatin til de i undervisningen afprøvede førstehjælps-situatiner Lever p til de fr uddannelsen fastsatte kmpetencemål g har deltaget i hele uddannelsen. DFR uddannelsesplan: Opdateringsuddannelse 8 af 15

9 Del 2 i uddannelsen Delkmpetence: Deltageren kan yde relevant førstehjælp til en tilskadekmmen med: en livstruende blødning g tegn på shck/kredsløbssvigt, livstruende frbrændinger samt kan udføre førstehjælp i situatiner med frgiftning g/eller ætsninger. Indhld Repetitin af de 4 hvedpunkter Repetitin af Nødflytning Opdatering i udførelse af førstehjælp til blødning Opdatering i udførelse af førstehjælp ved frbrændinger g skldninger Opdatering i udførelse af førstehjælp ved frgiftninger Opdatering i udførelse af førstehjælp ved ætsninger Samlet tidsanvendelse: 45 minutter Denne del indehlder de emner der indtil 2015 var under uddannelses niveau minimum. Grundideen er at deltagerne får pdateret deres kmpetencer g tillært nye emner, frdelt ver en tidsmæssig peride. Der pfrdres til at tage førstehjælpspdateringer så tit sm muligt, dg minimum inden fr 24 måneder. Best practice g anbefalede prcedurer: Det faglige udgangspunkt er ERC s nyeste guidelines (***), samt den aktuelle udbyders bgmateriale. (**) Emnerne der gennemgås i del 2, kan dispneres sm praktiske øvelser eller gruppe pgaver eller små stjerneøvelser. Disse dele kan gså dispneres sm en del af del 3, afhængigt af deltagernes kmpetenceniveau. (**) Det frventes, at de emner sm instruktøren, på baggrund af præsentatinsrunden, vægter sm laveste eller manglende kmpetence hs deltagerene bør gennemføres sm praktiske øvelser under del 3. Emnerne der bør pdateres: Repetitin af nødflytning, g afvendelse af dette i de 4 hvedpunkter Det frudsættes at deltagerne har denne kmpetence fra tidligere, så brugen g udførelsen krt skal repeteres. Førstehjælp til blødning Dette er et nyt emne i frhld til indhld i DFR Basisuddannelse, men sm langt de fleste deltagerne kender g bør gennemføres sm elevrefleksin eller øvelse. DFR uddannelsesplan: Opdateringsuddannelse 9 af 15

10 Førstehjælp til frbrændinger g skldninger Et nyt emne i frhld til indhld i DFR Basisuddannelse. Gennemføres gerne med udgangspunkt i deltagernes virkelighed g relateret til deres dagligdag. Førstehjælp til frgiftninger Et nyt emne i frhld til indhld i DFR Basisuddannelse. Gennemføres ligeledes med udgangspunkt i deltagernes dagligdag. Referencer til Giftlinjen telf er vigtig, samt eget materiale. Se anvendelse af nummer, samt relevant inf på hjemmesiden. Kilde: Førstehjælp til ætsninger Et nyt emne i frhld til indhld i DFR Basisuddannelse. Gennemføres ligeledes med udgangspunkt i deltagernes dagligdag. Referencer til Giftlinjen telf er vigtig, samt eget materiale Se anvendelse af nummer samt relevant inf hjemmesiden. Kilde: Giv psitiv anerkendende feedback på øvelserne, g giv mulighed fr refleksin Kmpetencesikring: Du skal vurdere deltagerne på baggrund af den førstehjælp, sm de yder ved de afviklede scenarier/praktiske øvelser. Metderne der anvendes, skal stemme verens med det anvendte undervisningsmateriale g egen rganisatins anbefalinger. I øvelser/scenarier med blødninger. Får standset blødningen Lejrer persnen liggende, eventuelt løfter det blødende sted g frebygger shck/tegn på kredsløbssvigt. Tilkalde hjælp/alarmere på et hensigtsmæssigt tidspunkt, g give de relevante plysninger. I øvelser/scenarier med frbrændinger g skldninger Anvende vand til køling Evt. anvende kølende gel hvis rganisatinen anbefaler dette Vurdere skade g behv fr lægehjælp Ved tegn på shck/kredsløbssvigt lejrer persnen liggende jf. egen rganisatins anbefalinger. I øvelser/scenarier med frgiftninger Følge retningslinjerne jf. rganisatinens anbefalinger Deltage kender giftlinien samt anbefalingen fr brug af denne telefnisk DFR uddannelsesplan: Opdateringsuddannelse 10 af 15

11 Det er en gd ide at pfrdre deltagerne til at bruge hjemmesiden sm kntrl g frebyggende adfærd, når de køber kemikalier. Skal IKKE bruges i akutte situatiner I øvelser/scenarier med ætsninger. Følger retningslinjerne jf. egen rganisatins anbefalinger Det er en gd ide at pfrdre deltagerne til at bruge hjemmesiden sm kntrl g frebyggende adfærd, når de køber kemikalier. Skal IKKE bruges i akutte situatiner DFR uddannelsesplan: Opdateringsuddannelse 11 af 15

12 Del 3 i uddannelsen Delkmpetence: Deltageren kan håndtere førstehjælpssituatiner ud fra førstehjælpens 4 hvedpunkter, samt er repeteret i at udføre relevant livreddende førstehjælp til tilskadekmne med fremmedlegemer i øvre luftveje g tilskadekmne med bevidsthedspåvirkning. Deltageren kan håndtere førstehjælpssituatiner ud fra førstehjælpens 4 hvedpunkter i særligt udvalgte emner jf. del 2. Indhld Praktiske øvelser i førstehjælp herunder: Fjernelse af fremmedlegemer i øvre luftveje Håndtering af bevidsthedspåvirkede, herunder stabilt sideleje/sideleje brug Udvalgte emner fra del 2 Hvrnår en hjertestarter bruges Deltager refleksin Samlet tidsanvendelse: 105 minutter Deltagerne har tidligere været på uddannelse, g denne del er fr at give et førstehjælpsfagligt løft. Når deltagerne følger DFR anbefalinger, samt ligeledes gennemgår pdateringsuddannelsen Førstehjælp ved hjertestp, inden fr den anbefalede peride (læs: 24 mdr. 48 mdr.) så vil deltagernes samlede førstehjælpsfaglige niveau løftes g kan betragtes sm plateau indlæring, med højere kmpetence sm resultat. Best practice g anbefalede prcedurer Du skal vurdere deltagerne på baggrund af den førstehjælp, sm de yder ved de afviklede scenarier/praktiske øvelser. Metderne der anvendes, skal stemme verens med det anvendte undervisningsmateriale g egen rganisatins anbefalinger. I øvelserne med fjernelse af fremmedlegemer i luftveje, anbefales følgende prcedure: Følge de 4 hvedpunkter. Der findes frskellige versiner af de 4 hvedpunkter. Metderne der anvendes, skal stemme verens med det anvendte undervisningsmateriale g egen rganisatins anbefalinger(**) Følge anbefalinger fra Eurpean Resuscitatin Cuncil. (***) I øvelserne med håndtering af bevidsthedspåvirkede: DFR uddannelsesplan: Opdateringsuddannelse 12 af 15

13 Følge de 4 hvedpunkter. Der findes frskellige versiner af de 4 hvedpunkter. Metderne der anvendes, skal stemme verens med det anvendte undervisningsmateriale g egen rganisatins anbefalinger. (**) Lægge den bevidstløse i stabilt sideleje/sideleje jf. anbefalinger i ERC Guidelines. (***) Tilkalde hjælp/alarmere på det relevante tidspunkt g Inddrage muligheden fr hjælp via sundhedsfaglig persn på (**) Via deltagerrefleksin kan tegn g tilstande drøftes, samt relevant førstehjælp g lægehjælp (*) Om udvalgte emner fra del 2, se Best Practice under del 2. Du kan eventuelt vise deltagerne et kmplet HLR frløb med hjertestarter i real time (læs: uden phld), dette skal ikke øves efterfølgende (*) Giv psitiv anerkendende feedback på øvelserne, g giv mulighed fr refleksin Kmpetencesikring ved sygdmsscenarier/-øvelser: Du skal sikre, at deltageren igennem førstehjælpshandlingen kan: Anvende førstehjælpens 4 hvedpunkter. Der findes frskellige versiner af de 4 hvedpunkter. Metderne der anvendes, skal stemme verens med det anvendte undervisningsmateriale g egen rganisatins anbefalinger(**) g: I øvelserne med fjernelse af fremmedlegemer i luftveje, kan følge følgende prcedure: Følge de 4 hvedpunkter Nævne hvrfr øvelser skal fregå med frsigtighed Nævne behvet fr kntrl hs læge efter udført bugkmpressin/heimlichmanøvre Tilkalde hjælp/alarmere Give HLR I øvelserne med håndtering af bevidsthedspåvirkede: Følge de 4 hvedpunkter Lægge den bevidstløse i stabilt sideleje/sideleje Tilkalde hjælp/alarmere på et hensigtsmæssigt tidspunkt, g give de relevante plysninger Via deltagerrefleksin kan tegn g tilstande drøftes, samt relevant førstehjælp g lægehjælp DFR uddannelsesplan: Opdateringsuddannelse 13 af 15

14 Del 4 Delkmpetence: Deltageren er rienteret m hvrdan elektrnisk bevis fr deltagelse hentes, g har reflekteret ver sin læring på denne uddannelse samt hvrdan den kan anvendes i hverdagen. Deltageren kender Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesstruktur g muligheden fr yderligere lærings-, kmpetencevedligehldelse g pdatering. Indhld del 4 Afslutning g kbling til handling i hverdagen Deltagerens elektrniske bevis g udskrivning Opfrdring til at hlde sin kmpetence vedlige Evaluering af uddannelsen Samlet tidsanvendelse: 15 minutter Hvis denne uddannelse gennemføres i frlængelse af anden førstehjælpsuddannelse g med samme hld kan del 4 udelades g tiden herfra i stedet anvendes til refleksin eller øvelser. Blt skal det sikres, at den samlede uddannelse afsluttes med lignende indhld. Best practice g anbefalede prcedurer Frbered gerne flere udgaver af refleksinsøvelserne, sm tager højde fr den målgruppe (deres hverdag), sm du underviser g sm tager udgangspunkt i det indlærte. Der gives infrmatin m det elektrniske bevis, g muligheden fr at printe sit eget bevis. Der kan hentes mere infrmatin på Du kan eventuelt indsætte skærmbilleder i din præsentatin fra systemet eller vise det nline. Kmpetencesikring Du skal sikre, at deltageren udfører refleksin ver uddannelsens indhld g egen læring i frhld til efterfølgende at kunne handle i hverdagen. DFR uddannelsesplan: Opdateringsuddannelse 14 af 15

15 Materialeliste: Førstehjælpsbøger/-hæfter Et passende antal tæpper Kmpresfrbinding eller trekantet tørklæde i passende mængde. Supplerende materiale: 1 HLR dukke til demnstratin 1 AED træner til demnstratin Vand/vandkande g evt. vandfrstøver DFR uddannelsesplan: Opdateringsuddannelse 15 af 15

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved ulykker. Varighed 120 minutter + Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved ulykker. Varighed 120 minutter + Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Førstehjælp ved ulykker Varighed 120 minutter + Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktions uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop. Varighed 240 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop. Varighed 240 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 240 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktions uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for Varighed:

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved blødninger. Varighed 90 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved blødninger. Varighed 90 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 90 minutter Maj 2015 Basisuddannelser TILVALGS- UDDANNELSE Funktions - uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for Varighed:

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved kemiske påvirkninger. Varighed 30 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved kemiske påvirkninger. Varighed 30 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 30 minutter Maj 2015 Basisuddannelser TILVALGS- UDDANNELSE Funktions - uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for Varighed:

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger Varighed 60 minutter. Maj 2015

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger Varighed 60 minutter. Maj 2015 med temperaturpåvirkninger Varighed 60 minutter Maj 2015 Basisuddannelser TILVALGS UDDANNELSE Funktions uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan

Læs mere

Uddannelsesplan. Dansk Førstehjælpsråds instruktørvedligeholdelse 2015-2020 Varighed 360 minutter. Version 1, september 2014.

Uddannelsesplan. Dansk Førstehjælpsråds instruktørvedligeholdelse 2015-2020 Varighed 360 minutter. Version 1, september 2014. Uddannelsesplan Dansk Førstehjælpsråds instruktørvedligeholdelse 2015-2020 Varighed 360 minutter Version 1, september 2014. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader. Varighed 90 minutter. Maj 2015

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader. Varighed 90 minutter. Maj 2015 Uddannelsesplan Varighed 90 minutter Maj 2015 Basisuddannelser TILVALGS- UDDANNELSE Funktions - uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for.

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Uddannelsesplan. Medborgerførstehjælp. Varighed 420 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Medborgerførstehjælp. Varighed 420 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 420 minutter Maj 2015 Særtillæg - Medborger - 1,5 time Førstehjælp ved ulykker - 1,5 tiimer Førstehjælp ved hjertestop - 4 timer Basisuddannelser Tilvalgsuddannelser FUNKTIONS-

Læs mere

Dansk Førstehjælpsråds nye uddannelsesstruktur og elektroniske bevis. Temaaften for instruktører

Dansk Førstehjælpsråds nye uddannelsesstruktur og elektroniske bevis. Temaaften for instruktører Dansk Førstehjælpsråds nye uddannelsesstruktur og elektroniske bevis Temaaften for instruktører Nuværende struktur OBS: modulopbygning i diverse bekendtgørelser Minimum, mellem og højt uddannelses niveau

Læs mere

Uddannelsesplan. Færdselsrelateret. førstehjælp. knallert. Varighed 480 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Færdselsrelateret. førstehjælp. knallert. Varighed 480 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Færdselsrelateret førstehjælp Varighed 480 minutter Maj 2015 Færdselsrelateret førstehjælp - 4 timer Førstehjælp ved hjertestop - 4 timer Basisuddannelser Tilvalgsuddannelser FUNKTIONS-

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælpere med særligt ansvar. Varighed 720 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælpere med særligt ansvar. Varighed 720 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan ere med særligt Varighed 720 minutter Juli 2016 ved skader på bevægeapp. ved blødninger ved sygdomme Særtillæg Særligt, 0,5 time ved småskader ved hjertstop 4 timer ved ulykker - Basisuddannelser

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved ulykker. Varighed 120 minutter + Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved ulykker. Varighed 120 minutter + Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 120 minutter + Juli 2016 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktions uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Uddannelsesplan. Færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor. Varighed 480 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor. Varighed 480 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor Varighed 480 minutter Maj 2015 Færdselsrelateret førstehjælp bil / MC / traktor - 4 timer Førstehjælp ved hjertestop - 4 timer Basisuddannelser

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælpere med særligt ansvar. Varighed 720 minutter. Maj Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælpere med særligt ansvar. Varighed 720 minutter. Maj Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Førstehjælpere med særligt Varighed 720 minutter 1. hjælp skader på bevægapp. 1,5 1. hjælp ved blødninger 1,5 Særtillæg Særligt 1. hjælp ved hjertestop - 4 timer Maj 2015 1. hjælp ved sygdomme

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp og forebyggelse til børn. Varighed 150 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp og forebyggelse til børn. Varighed 150 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 150 minutter Maj 2015 Basisuddannelser TILVALGS- UDDANNELSE Funktions - uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86 Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling g løb i KTK86 Indhld Frmål... 3 Sikkerhedsprcedurer fr Åbent vand-træning i KTK86... 4 Inden træning skal den ansvarlige træner gøre følgende:... 4 Inden deltagelse

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Kliniske studier. Modul 2 2. periode. Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område Grindsted

Kliniske studier. Modul 2 2. periode. Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område Grindsted Kliniske studier Mdul 2 2. peride Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg g Medicinsk Område Grindsted 1 Indhld i klinisk undervisning/læringssituatiner: Læringsstiuatinerne skal ses sm inspiratin,

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Uddannelsesordning og struktur

Uddannelsesordning og struktur Uddannelsesordning og struktur Version 5.3 revideret august 2014 Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: 1 Uddannelsesordning for Dansk Førstehjælpsråds førstehjælpsuddannelser

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp for voksne med ansvar for børn. Varighed 420 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp for voksne med ansvar for børn. Varighed 420 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Førstehjælp for voksne med ansvar for børn Førstehjælp og forebyggelse til børn - 2,5 timer Særtillæg - 0,5 timer Førstehjælp ved hjertestop - 4 timer Varighed 420 minutter Maj 2015 Basisuddannelser

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Uddannelsesplan. Færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor. Varighed 480 minutter. Juli 2016. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor. Varighed 480 minutter. Juli 2016. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor Varighed 480 minutter Juli 2016 Færdselsrelateret førstehjælp bil / MC / traktor - 4 timer Førstehjælp ved hjertestop - 4 timer Basisuddannelser

Læs mere

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4 1 Indhld Målgruppe:... 3 Effekter:... 3 Barnet... 3 De vksne... 3 Netværket... 3 Uddannelses g kmpetenceprfil hs udøveren:... 4 Teretisk grundlag:... 4 Empirisk grundlag:... 4 Pædaggisk Psyklgisk Metde:...

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop Varighed 4 timer. Version 1.0, revideret i november 2012. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop Varighed 4 timer. Version 1.0, revideret i november 2012. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Førstehjælp ved hjertestop Varighed 4 timer Version 1.0, revideret i november 2012 Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for Førstehjælp ved hjertestop

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Uddannelsesplan. Færdselsrelateret. førstehjælp. knallert. Varighed 480 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Færdselsrelateret. førstehjælp. knallert. Varighed 480 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Færdselsrelateret førstehjælp Varighed 480 minutter Juli 2016 Færdselsrelateret førstehjælp - 4 timer Førstehjælp ved hjertestop - 4 timer Basisuddannelser Tilvalgsuddannelser FUNKTIONS-

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport Varighed 480 minutter. April Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport Varighed 480 minutter. April Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport Varighed 480 minutter April 2017 Særtillæg - Førstehjælp ved Særtillæg - livstruende akutte sygdomme blødninger 1 time 0,5 time temperaturpåvirkninger

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ KOMBIT Byg g Miljø Begreber g sammenhænge i Byg g Miljø Versin 1.5 26. marts 2014 ROJ Indhld Indhld... 2 Om denne vejledning... 4 Krt m Byg g Miljø... 5 Hvad er Byg g Miljø?... 5 Hvrdan kan ansøgerne bruge

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop. Varighed 240 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop. Varighed 240 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 240 minutter Juli 2016 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktions uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Uddannelsesplan. Færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor. Varighed 240 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor. Varighed 240 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor Varighed 240 minutter Maj 2015 Basisuddannelser TILVALGS- UDDANNELSE Funktions - uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Læs mere

Patruljelederbrev Væbnermesterskabet 2012 April 2012

Patruljelederbrev Væbnermesterskabet 2012 April 2012 Patruljelederbrev Væbnermesterskabet 2012 April 2012 Kære patruljeleder Nu er der ikke mange dage, til vi mødes på Væbnermesterskabets stre Finale 2012. Dette deltagerbrev indehlder alle de praktiske infrmatiner,

Læs mere

IKKE-BINDENDE VEJLEDNING I SIKRING AF ET

IKKE-BINDENDE VEJLEDNING I SIKRING AF ET Dc.1598_01_EN IKKE-BINDENDE VEJLEDNING I SIKRING AF ET MINIMUMSKOMPETENCENIVEAU HOS PERSONER, DER UDFØRER PERIODISK INSPEKTION AF TÅRNKRANER OG MOBILKRANER OG INSPEKTION AF MONTERINGEN AF DISSE KRANER

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved småskader. Varighed 90 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved småskader. Varighed 90 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 90 minutter Maj 2015 Basisuddannelser TILVALGS- UDDANNELSE Funktions - uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for Varighed:

Læs mere

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK Generel Studieplan Klinisk undervisning mdul 6 VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK 020615 / D.C. 1 Indhldsfrtegnelse 1. Præsentatin af afdelingen 3 1.1 Organisering af sygeplejen 3 2. Præsentatin af afsnittet

Læs mere

FØRSTEHJÆLP. Kursuskatalog 2016

FØRSTEHJÆLP. Kursuskatalog 2016 FØRSTEHJÆLP Kursuskatalog 2016 INDHOLD BASISUDDANNELSER Førstehjælp ved hjertestop 4 timer Kurset henvender sig til alle der har et ønske om at kunne bistå i tilfælde af et hjertestop. TILVALG TIL BASISUDDANNELSER

Læs mere

Konkret om AT-opgaver med innovation 1

Konkret om AT-opgaver med innovation 1 Knkret m AT-pgaver med innvatin 1 I de følgende afsnit er der plukket ud fra bl.a. vejledningen g kmmenteret på afsnit. Det er derfr stadigvæk den enkelte lærers ansvar at læse teksten i læreplan g vejledning

Læs mere

T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning

T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning Miljøministeriet Miljøstyrelsen husdyrgdkendelse.dk T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning Versin: 1.0 Status: 05 - Gdkendt Gdkender: Pul Lundsby Frfatter: Mrten Lange Kirkegaard Cpyright 2015 Netcmpany.

Læs mere

IT Politik Ældre & Sundhed

IT Politik Ældre & Sundhed Standardbetegnelse DDKM: - Anvendelsesmråde g målgruppe: Ledere g medarbejdere i Ældre & Sundhed Dkumenttype: Plitik Gdkendt af: Team Ledelse Gdkendelsesdat: 19. ktber 2015 Dkumentstyring: FICS sagsnr.:

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 20.

Vejledning om ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 20. Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning m ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 20. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

TEMA: GODT I GANG MED SPECIALET

TEMA: GODT I GANG MED SPECIALET TAKEAWAY TEACHING Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier TEMA: GODT I GANG MED SPECIALET Udviklet af Hanne Balsby Thinghlm, CUDiM Takeaway Teaching: Specialefrberedelse SPECIALEFORBEREDELSE

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere

Hurtig identifikation af elever med læsevanskeligheder og udredning af deres specifikke behov.

Hurtig identifikation af elever med læsevanskeligheder og udredning af deres specifikke behov. 1 Ordblindestrategi Sunds-Ilskv Skle Sunds-Ilskv Skle har et elevtal på ca. 600 elever. 82 af disse elever går på vres Ilskv afdeling. Vi har de seneste år plevet en str tilgang af elever fra Karupmrådet.

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask for borgere i eget hjem i Aarhus Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask for borgere i eget hjem i Aarhus Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask fr brgere i eget hjem i Aarhus Kmmune Side 1 af 21 1 Indledning Nærværende udbud vedrører Aarhus Kmmunes anskaffelse af tjenesteydelser vedrørende

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Allerød Kmmune Ældre g Sundhed Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecenter Enghlm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 14. juni 2011, kl. 8.30-17.00 af sygeplejerske, chefknsulent Lis Oline Madsen

Læs mere

Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Syddansk Forskningscenter for Klinisk Sygepleje, nr. 2/2015

Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Syddansk Forskningscenter for Klinisk Sygepleje, nr. 2/2015 Referat Ekstrardinært bestyrelsesmøde i Syddansk Frskningscenter fr Klinisk Sygepleje, nr. 2/2015 Tid: d. 2. juli 2015, kl. 10-11 Sted: Judith Mølgaards kntr, OUH, Kløvervænget 8, Indgang 101 eller 102,

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Ministeriet fr Børn, Undervisning g Ligestilling Sagsnr. 16/02325 Senest pdateret den 8. april 2016 Spørgsmål/svar til udbud m Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Der er til dags dat mdtaget g besvaret

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 14 Ergterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelrprjekt August 2015 DASN g TON / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 14 består af studieaktivitetsmdellen,

Læs mere

DIGITAL KAMPAGNEEKSEKVERING

DIGITAL KAMPAGNEEKSEKVERING DIGITAL KAMPAGNEEKSEKVERING Dette udbud er målrettet web- g reklamebureauer i Strkøbenhavn. Opgaven, der beskrives i nærværende udbud, gælder eksekvering af digitale elementer til en destinatinskampagne,

Læs mere

VIGTIG PRODUKTINFORMATION HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (offentlig tilgængelig hjertestarter) Softwareopgradering

VIGTIG PRODUKTINFORMATION HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (offentlig tilgængelig hjertestarter) Softwareopgradering VIGTIG PRODUKTINFORMATION HeartSine Technlgies samaritan PAD 500P (ffentlig tilgængelig hjertestarter) Sftwarepgradering Kære ejere af samaritan PAD 500P Denne infrmatin har til frmål at frtælle m en pdatering,

Læs mere

Foreningens navn er Wing Tsun Roskilde med Cvr. Nr. 35603824 og dens hjemsted er Roskilde

Foreningens navn er Wing Tsun Roskilde med Cvr. Nr. 35603824 og dens hjemsted er Roskilde 1 - Navn g hjemsted Freningens navn er Wing Tsun Rskilde med Cvr. Nr. 35603824 g dens hjemsted er Rskilde 2 - Klubbens frmål At fremme udbredelsen af læren (teknik g filsfi) m Wing Tsun. At give interesserede

Læs mere

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017 Kvalitetsledelseskrav Frundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske g miljømæssige undersøgelser Maj 2017 Side 2 af 8 KVALITETSLEDELSESKRAV TIL RÅDGIVERYDELSER 1 Indledning Frmålet med bilag Kvalitetsledelseskrav

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen)

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen) Infrmatin m Feldbrg Frie Børneunivers (frisklen) FOKUS PÅ DEN ENKELTE ELEV Børn er frskellige g kun ved at behandle dem frskelligt, giver vi dem lige muligheder. I Feldbrg Frie Børneunivers sørger vi fr

Læs mere

Forældrehåndbog - Solbjerg IF Fodbold

Forældrehåndbog - Solbjerg IF Fodbold Frældrehåndbg - Slbjerg IF Fdbld Peter Piilgaard SOLBJERG IF FODBOLD AFDELING Indhld Frældrehåndbg - Slbjerg IF fdbld... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Mikrfdbld missin... 2 Årgang U3-U5 g U6-U7... 2

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 - Undersøgelse, diagnstik

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. RELEASE NOTES Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2014-4.0 Den 5. januar 2015 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Selve pgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit blev påbegyndt den 2.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 2 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 Indhld Frrd... 4 1. Overrdnet ydelsesbeskrivelse fr individuel

Læs mere

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksmhed g tjenesteydelser - start Denne vejledning er tilknyttet til startblanketten fr registrering af udenlandske virksmheder, der ønsker

Læs mere

Specifikt svar omkring pigelicenssystemet er modtaget fra Varde IF pigefodbold, FC Damsø, Skovbakken Fodbold samt DBU Talenttrænere.

Specifikt svar omkring pigelicenssystemet er modtaget fra Varde IF pigefodbold, FC Damsø, Skovbakken Fodbold samt DBU Talenttrænere. Pigeversin, Endelig Vedr.: DBU Licenssystem, Ungdm (piger) På bestyrelsesmødet i april 2007 blev det besluttet at pstarte prjektet Talentudvikling i Danmark, 2007 2012 på baggrund af de indkmne svar fra

Læs mere

PLAN FOR FORTSAT DRIFT. Generel del

PLAN FOR FORTSAT DRIFT. Generel del PLAN FOR FORTSAT DRIFT Generel del Skanderbrg Kmmune 29-08-2013 Indhld 1. Indledning... 3 1.1 Lvgrundlag... 3 1.2 Frmål... 3 2. Planlægningsfrudsætninger... 4 2.1 Opbygning... 4 2.2 Plankmplekset... 4

Læs mere

Prokuraopsætning i IndFak

Prokuraopsætning i IndFak Prkurapsætning i IndFak Oktber 2015 ØSY Prkuragrænser kan psættes i faktura- g/eller i Indkøbsdelen. De t mduler anvender ikke samme prkuragrænser. Det er derfr vigtigt, at man frhlder sig til prkurapsætning

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp og forebyggelse til børn. Varighed 150 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp og forebyggelse til børn. Varighed 150 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 150 minutter Juli 2016 Basisuddannelser TILVALGS- UDDANNELSE Funktions - uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.27.0. Den 10. december 2009. J.nr.: 4004 V1088 09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.27.0. Den 10. december 2009. J.nr.: 4004 V1088 09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS versin 1.27.0 Den 10. december 2009 J.nr.: 4004 V1088 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.cm

Læs mere

Evaluering af Cykel-Sidevejskampagne 2010. Hold øje ved sidevejene. Du ved aldrig hvad der kommer

Evaluering af Cykel-Sidevejskampagne 2010. Hold øje ved sidevejene. Du ved aldrig hvad der kommer Evaluering af Cykel-Sidevejskampagne 2010 Hld øje ved sidevejene. Du ved aldrig hvad der kmmer 1 Indhld Frmål g metde Resultater Oplevede farer g cykeladfærd Kendskab til kampagnen Frståelse af kampagnens

Læs mere