Ishøj Kommune. Analyse af støtten til de mindste børn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ishøj Kommune. Analyse af støtten til de mindste børn"

Transkript

1 Ishøj Kmmune Analyse af støtten til de mindste børn 1. maj 2013

2 Ishøj Kmmune/Evaluering af Tlmiea g småbørnsanbringelser 1. Baggrund g metde Familiecentret i Ishøj Kmmune henvendte sig i nvember 2012 til KL s Knsulentvirksmhed (KLK), g der blev ved den lejlighed indledt en dialg med t fkusmråder: Fr det første ønskede Familiecentret en evaluering af Tlmiea, sm er et tilbud fr 0-3 årige børn g deres frældre. Tlmiea blev prindeligt pstartet sm et puljestøttet prjekt, men er siden sat i kmmunal drift Fr det andet ønskede Familiecentret, at der skulle udvælges et mindre antal frløb med mindre børn g deres frældre, hvr udfaldet var blevet en tvangsanbringelse, g frløbene ikke kunne siges at være endt scialfagligt fuldt tilfredsstillende. Fkus var således at udlede faglig g rganisatrisk læring af tvangsanbringelserne KLK har på denne baggrund fra februar-april 2013 gennemført en analyse med følgende prces g indhld: Sagsaudit af de ni aktuelle Tlmiea-frløb g fire udvalgte anbringelsessager. Sagsgennemgangen er fretaget af KLK direkte i jurnalsystemet KMD Sag 1, g er efterfølgende drøftet med familierådgiverne g deres nærmeste leder på et heldagsmøde med henblik på nuancering g validering Dialgrunde med medarbejdere i Tlmiea, fire frældre med frløb i Tlmiea, lederteam, familierådgivere g samarbejdspartnere i rganisatinen Wrkshp fr rådgivere, familieplejeknsulenter, ledere g medarbejdere i Tlmiea hvr KLK præsenterede freløbige indtryk g vurderinger g sikrede en drøftelse g nuancering af disse Dette ntat sammenfatter KLK s indtryk fra analysen g der fremgår afslutningsvis en række vurderinger g anbefalinger. Det skal i den frbindelse understreges, at den aktuelle analyse hverken er videnskabelig eller stringent evidensbaseret. Der er tale m begrundede skøn g indtryk, sm KLK har sat til drøftelse i rganisatinen. Fx i frhld til hvrdan de frskellige aktører plever Tlmiea, g m der fra de enkelte frløb g drøftelserne af disse kan hentes inspiratin til fremtidige justeringer g ændringer af frløbene i Tlmiea g anbringelsespraksis generelt. Læringsperspektivet er dermed meget udtalt i frløbet. 1 KLK-knsulenten har ved audit af sager arbejdet med tavshedspligt jf. Frvaltningslvens 27, stk. 3 KL s Knsulentvirksmhed Øknmi g Ledelse (KLK) - 2

3 Ishøj Kmmune/Evaluering af Tlmiea g småbørnsanbringelser Analysen har gså det rammevilkår, at der samlet set er tale m relativt få børn, frældre, medarbejdere g ledere. KLK har derfr nedenfr tilstræbt at gengive plevelser g knkrete udsagn på en sådan måde, at enkeltpersner ikke udstilles unødigt eller kan genkendes. Af hensyn til at KLK s beskrivelse af praksis pleves relevant, genkendelig g dækkende, har dette ntat været i høring hs alle invlverede parter. Endelig skal det nævnes at dette ntat er henvendt til det plitiske niveau i Ishøj Kmmune. 2. Frældrenes plevelse g vurdering af deres frløb i Tlmiea KLK har sm nævnt været i dialg med fire frældre, g nedenfr er centrale ud - sagn g plevelser fra frældrenes side angivet: De sagde Tlmiea var frivilligt, men sådan har jeg ikke plevet det, siger en frælder. Flere frældre har plevet, at Tlmiea, når det blev præsenteret fr dem første gang, blev fremstillet sm et frivilligt tilbud. Men når de i dag ser tilbage, mener de, denne fremstilling var frkert, g de undrer sig ver, at det var nødvendigt at kalde Tlmiea fr nget andet end det, de faktisk plever, det viser sig at være. Viljen g mtivatinen til at bruge Tlmiea sm en anledning til frandring g ud - vikling fremhæves gså af frældrene sm helt afgørende, hvis børn g frældre skal have glæde af tilbuddet. Jeg fik pludselig en kampgejst da mit barn blev født, frtæller en mr, g understreger, at hun selv havde en turbulent g svær pvækst, g havde brug fr en helt grundlæggende viden m både spædbarn i almindelighed, g m hvrdan hun kunne se sit barns adfærd g behv tydeligere. Flere mødre betner især betydningen af den knkrete vejledning i relatin g samspil med deres barn, g at denne vejledning hjælper til at håndtere usikkerhed g følelsen af ikke at gøre det gdt nk. De (ansatte i Tlmiea) siger, prøv at se på dit barn! Hun ville ikke reagere sådan g sådan, hvis der var det g det galt udtrykker en mr det. Frældrene er generelt meget bevidste g afklarede m, at der både fra Tlmiea g familierådgiverne udtrykkes bekymring på børnenes vegne, men flere peger på, at det kan være uklart, hvrnår de gør det gdt nk. Jeg vil ikke bare udskrives jeg vil have at vide at jeg er en gd frælder siger en frælder. Der peges gså på, at man plever sig vervåget, g at det både kan mtivere g stresse. Og især stresse hvis mål g succeskriterier bliver utydelige. Hvrnår gør en fr - ælder det gdt nk? Det bliver frældrene fte usikre på, g peger på, at det gdt kunne blive tydeligere hvad der skal til?. I frlængelse heraf er frældrene bevidste m, at Tlmiea g familierådgiverne (sm frældrene kalder sagsbe- KL s Knsulentvirksmhed Øknmi g Ledelse (KLK) - 3

4 Ishøj Kmmune/Evaluering af Tlmiea g småbørnsanbringelser handlere) i Familiecentret har frskellige rller g indfaldsvinkler til den enkelte frælder. Min sagsbehandler er meget tør, siger en frælder g mener hermed, at rådgiveren er hård, men fremhæver samtidig, at samme rådgiver siger tingene sm de er fx talte hun m, at jeg snart kunne stppe i Tlmiea. Og det blev jeg glad fr. Fr så må jeg j gøre nget rigtigt! Generelt lægger frældrene str vægt på at tingene ikke bliver pakket ind eller at signalerne bliver utydelige hverken på Tlmiea eller fra Familiecentrets side. Der peges gså på fællesskabet mellem frældrene sm nget afgørende psitivt. KLK spurgte bl.a. til, hvad frældrene havde tænkt m dette fællesskab, før de begyndte i Tlmiea. Og flere frældre havde været usikre på, hvr gd en idé det var at sætte frældre, der alle havde vanskeligheder sammen i en gruppe. Ngen af frældrene havde gså vervejelser m, hvrvidt de selv ville passe ind. Der har været knflikter i hverdagen mellem mødrene på Tlmiea, men den samlede plevelse er et udpræget g stærkt fællesskab. Vi taler alle sammen Ishøjsk, siger en frælder, g peger på, at der gså er et fællesskab, hvr man sm frældre hanker p i hinanden, når det bliver svært. Fx nævnes det, at hvis en frælder vil melde afbud, så kan en anden frælder knfrntere vedkmmende g insistere på fremmøde g så kmmer hun! 3. Skøn ver effekt i de ni undersøgte frløb I frbindelse med audit af de ni frløb blev der især lagt vægt på at afklare mfanget af prgressin g effekt set fra barnets perspektiv. Det vil sige, i hvilket mfang frældreevnen bredt set udviklede sig væsentligt g psitivt i frløbet, g dermed sandsynliggjrde en varig g stabil frældreevne. En sådan vurdering berr i sagens natur på et begrundet skøn. Men det er KLK s samlede vurdering, at der i fire ud af ni frløb kan siges at være skabt en varig g stabil frældreevne, hvr frældrene med ingen eller stærkt be - grænset støtte fremadrettet g selvstændigt kan varetage msrgen fr deres børn. I frlængelse af denne vurdering skal følgende fremhæves: Alternativet til Tlmiea er ikke at gøre ingenting sm myndighed. Alle de pågældende frældre ville hvis Tlmiea ikke havde været en mulighed have fået andre tilbud. Fx udvidet sundhedspleje, Familieværksted eller mr/barn-anbringelse.l. Og hvrdan disse alternativer til Tlmiea ville have virket fr frældrene, er det ikke muligt at sige nget knkret m Tlmiea virker ikke sm et isleret g enkeltstående tilbud i alle fire frløb har der gså været anden støtte i større eller mindre mfang KL s Knsulentvirksmhed Øknmi g Ledelse (KLK) - 4

5 Ishøj Kmmune/Evaluering af Tlmiea g småbørnsanbringelser Men det vurderes, at Tlmiea g frløbene her i alle fire tilfælde har haft en afgørende g udslagsgivende betydning fr frældrene g børnene, hvilket understøttes af frældrenes egen plevelse g vurdering. Den samlede kmmunale udgift til et frløb på Tlmiea er i (årstal?) 0,113 mi. kr. (ved en frudsætning m en løbende kapacitet på ni familier). Dette skal hldes p imd en årlig udgift på 0,3 mi. kr. fr en landsgennemsnitlig anbringelse i plejefamilie eller en årlig udgift på 1,0 mi. kr. fr en landgennemsnitlig anbringelse på døgninstitutin 2. Frenklet sagt g alene ud fra en øknmisk vurdering betyder det, at såfremt Tlmiea fra sin start til i dag har frebygget t døgnanbringelser, har tilbuddet i dag akkumuleret en øknmisk effekt, der verstiger den samlede årlige udgift til driften. Hertil kmmer, at det reelle alternativ til Tlmiea ikke ville være at undlade franstaltninger, men ville have udløst ikke ubetydelige udgifter i andet regi. 4. Målgruppe g pstart i Tlmiea Da Tlmiea er et tilbud efter Servicelvens (SEL) 52, frudsætter pstart i tilbuddet, at der gennemføres en børnefaglig undersøgelse (BFU). Når BFU freligger udløser det nedenstående frløb: Rådgiver i Familiecentret udarbejder sammen med frældrene en handleplan (jf. SEL 140) Tlmiea udarbejder sammen med frældrene en pædaggisk plan, der knkretiserer hvilke indsatser, der skal arbejdes med g hvrdan g der sker herefter mindst en halvårlig statusbeskrivelse af frløbet fr de enkelte frældre g 2 Jf. KL s taksttabel g Delittes Takstanalyse fra juli 2010, der blev gennemført fr Finansministeriet g KL KL s Knsulentvirksmhed Øknmi g Ledelse (KLK) - 5

6 Ishøj Kmmune/Evaluering af Tlmiea g småbørnsanbringelser børn. Ved væsentlige sciale begivenheder sker pfølgningen i ngle tilfælde langt hyppigere. Sammenhldt med frældrenes plevelse af at tilbuddet ikke er frivilligt, er det slående, at hverken Familiecentret eller Tlmiea reelt mener, der er tale m et frivilligt tilbud. Der er i frmel g juridisk frstand tale m et tilbud til frældrene, sm de kan takke nej til. Men da rådgiveren i kmmunikatinen med frældrene af frældrene pleves insisterende, pleves tilbuddet ikke sm frivilligt. Det bekræfter frældrenes plevelse, g afdækker et behv fr en mere direkte g tydelig frmidling af begrundelsen fr, hvrfr man tilbyder Tlmiea. På baggrund af den samlede analyse kan der peges på følgende hvedudfrdringer i frhld til målgruppe g pstart af frløb: Målgruppen fr Tlmiea er i bagklgskabens klare lys reelt aldrig blevet præciseret g tydeliggjrt nk. Det betyder blandt andet, at der i enkelte tilfælde er sket pstart af frældre g børn, hvr man i dag må knstatere, at der skulle have været grebet til et langt mere intensivt g specialiseret tilbud (se gså afsnit 6 m læring af fire anbringelsessager). På baggrund af de ni undersøgte frløb kan man sige, at især frældrenes mtivatin, mødestabilitet g evne til at indgå i refleksin m egne vanskeligheder, er helt afgørende fr effekten af frløbet Handleplanerne er fr verrdnede g ikke-knkrete. Dermed bliver de ikke i tilstrækkelig grad rammesættende g retningsgivende fr indsatsen i Tlmiea, hvilket gså svækker den løbende pfølgning. Handleplaner er således i fr høj grad frmuleret med mål alderssvarende udvikling g sikker tilknytning mellem frælder g barn. Flere frældre angiver, at de er bevidste m, at der er lavet en handleplan, men de husker ikke indhldet Der savnes en klar sammenhæng mellem handleplaner g pædaggiske planer. Generelt må der siges at være et indhldsmæssigt gab mellem, der hvr handleplanen stpper g der hvr den pædaggiske plan begynder. Der savnes således mål g delmål, der er tydelige g knkrete i frhld til hverdagslivet fr frældre g børn. Dette skal ses i sammenhæng med, at frældrene, sm før nævnt, efterspørger en større tydelighed i frhld til hvad der skal til hvrnår de gør det gdt nk Men der kan gså peges på en række styrkemæssige kendetegn vedr. pstart af frløb: Vejen til Tlmiea er generelt meget krt g ikke-bureaukratisk. Særligt de vellykkede frløb starter hurtigt p, hvilket har en afgørende betydning, KL s Knsulentvirksmhed Øknmi g Ledelse (KLK) - 6

7 Ishøj Kmmune/Evaluering af Tlmiea g småbørnsanbringelser da frældrenes mtivatin g energi erfaringsmæssigt er størst g mest fremtrædende umiddelbart før g efter fødsel jf. gså frældrenes egen plevelse Tlmiea pleves af frældrene sm et rummeligt g fleksibelt tilbud. Sm tidligere nævnt angiver frældrene, at de hurtigt trds bekymringer m det mdsatte plever sig anerkendt g gdt mdtaget i Tlmiea, hvilket understøtter mtivatin g stabilitet 5. Frløb g pfølgning En generel læring af de ni frløb er, at man verrdnet kan tale m t kerneydelser på Tlmiea: En primær kerneydelse der handler m de længerevarende frløb, hvr behv g ptentiale hs frældre g børn fremstår frhldsvist tydeligt. Det vil sige de frløb, der altid har været kerneydelsen på Tlmiea En sekundær kerneydelse der handler m frældre g børn, hvr der hersker en betydelig usikkerhed med hensyn til de faktiske frhld i familien. Der er i disse tilfælde brug fr en hurtig afklaring af, m Tlmiea er et relevant tilbud, g en vurdering fra Tlmiea der præciserer, hvilke frhld eller vanskeligheder der særligt skal arbejdes med. Det kan fx være familier, der lige er flyttet til kmmunen, eller ikke er kendte i andre sammenhænge Det er kendetegnende fr frløbene, at de pleves meget frskelligt af de enkelte frældre. Det der fr frældre, der har løftet g udviklet sig markant i frældreevne, kan virke sm en kaffeklub kan fr andre frældre med væsentligt større vanskeligheder pleves sm krævende g næsten ubærligt. Især i frhld til et stabilt fremmøde. Denne frskel er af alle på Tlmiea kendt g accepteret sm et grundvilkår. Men den understreger gså behvet fr, at både handleplaner g pædaggiske planer knkretiseres g individualiseres yderligere. Det er gså et grundvilkår, at frældrenes egne frtællinger g drømme kan variere meget ver tid g det kan deres tilbøjelighed til at tage ansvar gså. En frælder beskriver selv, at pgaven med at få verblik ver øknmien i første mgang var nget vedkmmende søgte, men ikke fik hjælp til. Men så blev nget jeg selv skulle klare g faktisk løste!. Frældrene kan således fte pendulere mellem at tage ansvar g søge ngen at dele ansvaret med. Denne adfærd beskriver flere frældre, at de er bevidste m. En frælder peger på, at man sm tidligere anbragt barn/ung nærmest kan være trænet i at sige g gøre så man får det, man vil have men det lærer jeg j ikke nget af. Både frældrene g de ansatte på Tlmiea beskriver frløbende sm små puf i den rigtige retning, hvr det fr fræl- KL s Knsulentvirksmhed Øknmi g Ledelse (KLK) - 7

8 Ishøj Kmmune/Evaluering af Tlmiea g småbørnsanbringelser drene bliver tydeligt, at de selvstændiggøres, g får deres egne meninger g hldninger i frældrerllen. Generelt fremstår uddannelses- g beskæftigelsesperspektivet ikke tydeligt i de undersøgte frløb. Dette bekræftes af frældrenes egen plevelse. Fra Tlmiea har man frsøgt at være psøgende verfr Jbcentret, men samlet set ses der ikke tydelige mål fr uddannelse g beskæftigelse i frløbene. Det virker sm en dekblet parallelindsats, hvilket må betegnes sm uhensigtsmæssigt. Overrdnet set er frældrenes selvfrsørgelse af str betydning fr deres selvværd g lang - sigtede frældrekmpetencer, g mvendt er passiv frsørgelse en betydelig risikfaktr i frhld til børnenes trivsel g udvikling. Eller sm en frælder har udtrykt det verfr Tlmiea: Mit barn skal ikke sidde i børnehaveklassen g frtælle at jeg er på kntanthjælp!. I frbindelse med gennemgangen af enkeltsager, fremstd Tlmiea sm et meget mødre- g kvindepræget tilbud. En frælder peger på, at man fremadrettet kunne verveje mere tid g fkus til fædrene, g flere har i analysefrløbet nævnt, at det gså prindeligt (i prjektets pstart) var intentinen, g at dette frælderfrslag bør gribes g bruges. I frlængelse af spørgsmålet m præcisering af målgruppen, skal det gså nævnes, at der i enkelte frløb tidligere burde have været stppet. Netp frdi frældrenes mtivatin g mødestabilitet er helt afgørende, bør der ved manglende mtivatin g fravær stppes i Tlmiea. I disse frløb er det gså en knkret læring, at Familiecentret g Tlmiea har behv fr et mere fælles syn på beskyttelses - g risikfaktrer set i et børneperspektiv, g løbende bør hjælpe hinanden med at vedligehlde dette fælles syn. 6. Generelle tendenser på anbringelsesmrådet g læring fra fire udvalgte frløb På landsplan har der (jf. Ankestyrelsens seneste anbringelsesstatistik) fra 2007 til 2011 været en række markante udviklingstræk: Anbringelser uden samtykke er steget fra 7 % til 14 % Af alle anbragte er de 0-3-årige børn steget fra en andel på 9 % til en andel på 14 % Antallet af nye anbringelser (g ikke medtaget genanbringelser) er faldet med næsten 30 % Plejefamilier er steget fra en andel på 25 % til en andel på 36 % KL s Knsulentvirksmhed Øknmi g Ledelse (KLK) - 8

9 Ishøj Kmmune/Evaluering af Tlmiea g småbørnsanbringelser I frlængelse af denne udvikling ses der gså generelt en betydelig stigning i antallet af underretninger. KLK er bekendt med en række frskellige pgørelser af dette fretaget i både enkeltkmmuner g tværkmmunalt, g fra 2011 til 2012 er der sket en stigning på ca. 50 % i antallet af underretninger. Stigningen mfatter alle leverandører af underretninger skler, daginstitutiner, psykiatri, sygehuse g private m.fl. Ingen kender de helt nøjagtige årsager bag denne udvikling, men der er næppe tale m, at de udsatte børn g unge med et trylleslag har fået det markant dårligere fra 2011 til Der er nk snarere tale m, at man generelt har en lavere tærskel fr, hvrnår der reageres på børn i tilsyneladende mistrivsel, hvilket i sig selv er en psitiv udvikling g øger muligheden fr tidlige indsatser. Fx er flere af de undersøgte Tlmiea-frløb startet med en underretning - i et tilfælde underretter frælderen selv g handler både hurtigt g dybt ansvarligt på sine vanskeligheder. De nævnte udviklingstræk genfindes gså i Ishøj Kmmune, hvr antallet af døgnanbragte børn fra udgangen af 2011 til udgangen af 2012 er faldet fra 79 til 68 døgn-anbringelser. Samtidig steg antallet af underretninger med ca. 50 %. Andelen af plejefamilier er ved udgangen af % af samtlige anbringelser. Netp i dette perspektiv g i et læringsperspektiv blev der udvalgt fire anbringelsesfrløb uden samtykke. Fire frløb der netp var kendetegnet af et hæ n- delsesfrløb, sm Familiecentret på den ene side var fagligt utilfreds med g på den anden side vurderede, at der kunne uddrages læring. Disse sager blev både gennemgået knkret med rådgiverne g siden drøftet i en bredere kreds på i wrkshp i Familiecentret. Der kan i denne verrdnede sammenhæng peges på følgende læringstemaer: Når de faktiske frhld afdækkes så går det stærkt i Familiecentret. Det er KLK s generelle erfaring, at man praktisk talt altid kan anlægge en hvrfr gjrde vi det ikke før -betragtning på tvangsanbringelser. Men myndighedshåndværket bør gså vurderes i et perspektiv på, hvad der sker, når man bliver bekendt med grve msrgssvigt g hvr hurtigt der gribes ind fra dette tidspunkt. I dette perspektiv går det stærkt i Familiecentret, sammenhldt med KLK s erfaringer fra andre kmmuner. I et tilfælde skete anbringelsen på under en time. Det er gså kendetegnende fr Familiecentret, at man bruger alle fr hånden værende redskaber fr at nå frem til et truet barn facebk-pdateringer, tæt kntakt til plitiet både lkalt g hvr barnet frmdes at phlde sig, fysisk meget psøgende i netværket g i det hele taget arbejder meget vedhldende g målrettet Når det nære netværk skygger fr frældres manglende msrgskmpetencer. Det er fremfr alt børnenes adfærd g signaler i det almene miljø (hjemmet, daginstitutin, skler mv.) der afgør, hvr tæt man sm myndighed går på både familien g det enkelte barn. Samtidig vil det nære KL s Knsulentvirksmhed Øknmi g Ledelse (KLK) - 9

10 Ishøj Kmmune/Evaluering af Tlmiea g småbørnsanbringelser netværk fte søge at kmpensere fr en frælders manglende msrgskmpetencer i frhld til især de mindste børn. Denne kmpensatin kan være svær at se fr myndigheden, da barnet i disse frløb ikke umiddelbart vil fremstå eller være synligt msrgssvigtet. Hvis samspillet i disse netværk samtidig er både kmpliceret g lukket, kan det knstateres, at man fr sent bliver klar ver, hvr begrænset frældreevnen er hs mr/far. Læringen i disse tilfælde må være, at der til disse netværk fte vil knytte sig en længere histrie mange år tilbage. Det betyder, at disse familier skal mødes mere massivt g tidligere end det faktisk var tilfældet Opfølgning i g tilsyn med tvangsanbringelser sker med str tydelighed g knsekvens. Det er kendetegnende fr alle fire frløb, at både rådgivere g familieplejeknsulenter agerer med str klarhed i pfølgningen på det enkelte barn efter tvangsanbringelsen. Sammenhldt med KLK s undersøgelser af lignende anbringelser i andre kmmuner 3 - er pfølgningen kendetegnet ved at være meget knkret fkuseret på barnet. Fx på et mindre barns reaktiner på fremmede vksne g børn efter at have været alvrligt msrgssvigtet hvr hurtigt g hvrdan genvinder barnet sin sunde kritiske sans g reaktin i frhld til fremmede. Der anvendes i skriftlig status et klart sprg, sm ikke sløres af mange fagudtryk, uklare tlkninger eller implicitte antagelser, g dermed gså bliver tydeligt fr fx plejefræ l- dre g bilgiske frældre. Dette indebærer gså, at der ved genbehandling af tvangsanbringelser i børne- g unge-udvalget g de øvrige instanser freligger en meget klar begrundelse fr beslutninger m prethldelse eller hjemgivelse Man skal være frsigtig med mekaniske g nrmative frståelser af hvilke behv, der matcher hvilke anbringelsesfrmer. Blandt de fire sager, er der især t sager, der med mdsat rettede frtegn udfrdrer den gængse frståelse af, hvrnår man anvender hhv. plejefamilie g phldssted. I det ene tilfælde løfter en plejefamilie en pgave, der meget vel i andre km - muner kunne være blevet givet til en døgninstitutin. Et valg der vel at mærke fører til markant prgressin g udvikling fr barnet. I et andet tilfælde må man efter svære g langvarige vervejelser blandt flere erfarne medarbejdere knstatere, at der skal ske et skifte fra plejefamilie til et phldssted. I det sidstnævnte tilfælde er læringen især, at denne beslutning burde have været truffet tidligere, men at denne beslutning blandt andet blev frsinket af ufrudsete rådgiverskift g tilbagehldenhed med at beslutte sprg!!!!!! i frløbet.. 3 KLK har de seneste fire år undersøgt ca børne- g familiesager i samlet 12 frskellige kmmuner, g i t tilfælde flere gange i samme kmmune KL s Knsulentvirksmhed Øknmi g Ledelse (KLK)

11 Ishøj Kmmune/Evaluering af Tlmiea g småbørnsanbringelser 7. KLK s vurderinger g anbefalinger KLK s vurderinger g anbefalinger kan sammenfattes således: A. Det er KLK s vurdering, at der i Tlmiea i mindst fire frløb har været en betydelig g varig udvikling af de pågældende frældres msrgskmpetencer g KLK anbefaler, at Tlmiea frsætter sm tilbud B. Det er KLK s vurdering, at målgruppen bør præciseres, g KLK anbefaler følgende visitatinskriterier: Frældremtivatin Mødestabilitet (når frløbet er gået i gang) Kgnitivt funktinsniveau g især evne til refleksin g selverkendelse Hvis der freligger et aktivt misbrug, skal frældrene være reelt mtiveret fr behandling g skal acceptere test, så længe det vurderes relevant C. Det er KLK s vurdering, at de 3-årige frløb især i et børneperspektiv er fr lange g KLK anbefaler derfr; At frløbene nedsættes til 1½-2 år (primær kerneydelse) At frløbene kan intensiveres eller at kapaciteten udvides, når der er behv den knkrete vurdering af m der skal ske det ene eller andet fretages mest kvalificeret af Familiecentret At der anvendes en freløbig visitatin ved pstart g herefter en 3-mdåneders afklaring af handleplaner g efterfølgende pædaggiske planer (se nedenfr) D. Det er KLK s vurdering, at både handleplaner g pædaggiske planer samlet set kan tydeliggøres, g KLK anbefaler at: At der frmuleres mål, der i højere grad griber fat i den enkelte frælders g barns hverdagsliv At der sammen med frældrene frmuleres prgressinsmål, sm gså er tydelige på den enkelte frælders ansvar fr udvikling det vil sige, at balancen mellem støtte g eget ansvar løbende i pfølgningen kan frskydes fra førstnævnte til sidstnævnte i dialg med frældrene KL s Knsulentvirksmhed Øknmi g Ledelse (KLK)

12 Ishøj Kmmune/Evaluering af Tlmiea g småbørnsanbringelser At Familiecentret g Tlmiea i fællesskab arbejder på en mere tydelig kmmunikatin med frældrene E. Det er KLK s vurdering, at der bagudrettet har været frventninger til Tlmiea, sm ikke har været eksplicitte g tydelige, g derfr vanskelige at leve p til, g KLK anbefaler derfr at: Der etableres faste statusmøder mellem Tlmiea (mellem Tlmiea g hvem?), hvr der fx kan etableres et fælles syn på mødestabilitet g prgressin i de enkelte frløb Det bliver tydeligere, hvrnår Familiecentret efterspørger afklaringsfrløb (sekundær kerneydelse), frdi kendskabet til den pågældende familie er begrænset i udgangspunktet KL's Knsulentvirksmhed (KLK) rådgiver g løser knsulentpgaver i kmmunerne på fuldt frretningsmæssige vilkår. Sm en integreret del af KL, har vi en unik g pdateret viden m kmmunerne g de prblemstillinger, sm kmmunerne står ver fr. Vres udgangspunkt er altid kmmunens kultur g traditiner - men når vi løser en pgave, lægger vi samtidig vægt på at give kmmunen et inspirerende g venligt prvkerende mdspil. Knsulentpgaverne løses indenfr en lang række fagmråder - både i længevarende prjektfrløb i frm af analyser, evalueringer g prcesfrløb, g på seminarer, temadage g i kursusfrløb. KL s Knsulentvirksmhed Øknmi g Ledelse (KLK)

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4 1 Indhld Målgruppe:... 3 Effekter:... 3 Barnet... 3 De vksne... 3 Netværket... 3 Uddannelses g kmpetenceprfil hs udøveren:... 4 Teretisk grundlag:... 4 Empirisk grundlag:... 4 Pædaggisk Psyklgisk Metde:...

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

Dag- aftenvagtsbeskrivelse bostedet Solstriben

Dag- aftenvagtsbeskrivelse bostedet Solstriben Dag- aftenvagtsbeskrivelse bstedet Slstriben Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Dag- aftenvagtsbeskrivelse bstedet Slstriben - Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Af Ulla Thrup

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

SMTTE-model for temaet Indianer

SMTTE-model for temaet Indianer SMTTE-mdel fr frløbet i vuggestuen. SMTTE-mdel fr temaet Indianer Sammenhæng Løvspring er en integreret natur- g idrætsinstitutin, hvr der pt er 27 vuggestuebørn. Løvspring har årligt t verrdnede temaer,

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune: Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Løgstør skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Malene Wennerlin Kntaktplysninger:

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Allerød Kmmune Ældre g Sundhed Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecenter Enghlm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 14. juni 2011, kl. 8.30-17.00 af sygeplejerske, chefknsulent Lis Oline Madsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte.

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte. Standard fr Tidlig indsats i frhld til børn g unge med behv fr særlig støtte. 1. Plitiske målsætninger: Lkale løsninger Ressurcefkusering Tværfaglighed 2. Metder, indsats g initiativer til realisering

Læs mere

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre Evaluering af selvkørende støvsugere på btilbud g plejecentre 1. Indledning Sm en del af det vedtagne budget fr 2013-2016 indgår en række budgetprjekter, sm samlet set har det verrdnede frmål at skabe

Læs mere

Interview med Kristine. J: 00:00: Hvor gammel er du? K: 25. J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer. J: Hvor er du opvokset henne?

Interview med Kristine. J: 00:00: Hvor gammel er du? K: 25. J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer. J: Hvor er du opvokset henne? Interview med Kristine J: 00:00: Hvr gammel er du? K: 25 J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer J: Hvr er du pvkset henne? K: I slagelse J: Hvilket pstnummer br du i? K: 2000 J: Er du rgandner?

Læs mere

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86 Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling g løb i KTK86 Indhld Frmål... 3 Sikkerhedsprcedurer fr Åbent vand-træning i KTK86... 4 Inden træning skal den ansvarlige træner gøre følgende:... 4 Inden deltagelse

Læs mere

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite HG Fdbld Vi kan rumme både bredde g elite Seminar fr HG Fdbld d. 29/2-2008 g 1/3-2008 Søren F. Jørgensen Side 1 Indhld Del 1...3 Om baggrund g frmål...3 Om rapprtens indhld...3 Om arbejdsfrmen...3 HG på

Læs mere

Til en begyndelse bliver det hovedsagelig vuggestuen vi kigger indretning på vi anskaffer et væg hængt bord samt investerer i en tumle ottekant.

Til en begyndelse bliver det hovedsagelig vuggestuen vi kigger indretning på vi anskaffer et væg hængt bord samt investerer i en tumle ottekant. 1 Visiner Vi arbejder fr det sunde liv, fyldt med bevægelse. Vi startede med mrgensjv g har udbygget det på frskellige måder bl.a. Med ugens leg. Vi bruger gså vres gryde mere målrettet i frhld til aktiviteter.

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Hvorfor bruge dette værktøj?

Hvorfor bruge dette værktøj? Indhld Intr... 3 Hvrfr bruge dette værktøj?... 4 Fakta m den rganiserede fysiske aktivitet i uderummet... 5 Aktivitetscirklen fr den rganiserede fysiske aktivitet i uderummet... 6 Frtælling... 7 Fkus...

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2014 (LUP Fødende)

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2014 (LUP Fødende) Ntat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientplevelser blandt Fødende 204 (LUP Fødende) Sundhedsplanlægning, Patientdialg g Kvalitet Kvalitet Niels Bhrs Vej 0 9220 Aalbrg

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 - et nyhedsbrev fr ledere m lederskab g ledelse Nr. 1 2010 Tema: Lederskab i en krisetid (1/2) Knstruktivt lederskab i en krisetid Mange rganisatiner plever krisen. På mange frskellige niveauer. Næppe

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud?

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud? nr. 32 Er genpretningsaftalen er et frvarsel m nye måder at tænke tilskud? INDHOLD Genpretningsaftalen - finanslv 2011. Regeringens aftale med Danske Flkeparti indebærer en nedsættelse af tilskuddet til

Læs mere

Nattevagtsbeskrivelse bostedet Solstriben

Nattevagtsbeskrivelse bostedet Solstriben Nattevagtsbeskrivelse bstedet Slstriben - Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Af Ulla Thrup Nielsen PRAKSIS-design juli 2012 Det, der karakteriserede arbejdsfrhldene g pgaverne fr nattevagterne

Læs mere

Tjekliste Tourette syndrom

Tjekliste Tourette syndrom Tjekliste Turette syndrm Familien, barnet g den unge Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Ergterapi eller anden persnlig hjælp Aflastning i hjemmet eller uden fr hjemmet Andet Støtte g rådgivning Psyklgisk

Læs mere

Evaluering af projekt "Kompetenceafklaring og innovative læringsforløb"

Evaluering af projekt Kompetenceafklaring og innovative læringsforløb Når Viden skaber resultater--- Statens Center fr Kmpetence- g Kvalitetsudvikling Evaluering af prjekt "Kmpetenceafklaring g innvative læringsfrløb" April 2008 Statens Center fr Kmpetence- g Kvalitetsudvikling

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område Direktinssekretariatet Ntat Til: Udvalget fr Vksne g Sundhed Sagsnr.: 2010/02794 Dat: 17-05-2010 Sag: Sagsbehandler: Udkast til plitiske mål inden fr Udvalget fr Vksne g Sundheds mråde Helle Hagemann Olsen

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden Til Til Kpi til Styringsudvalget Inspiratin g drøftelse 17. nvember 2015 Side 1 af 11 Bilag 2. Knkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metden Baggrund: Det blanke papirs princip

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Bedre Psykiatris vurdering af Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud

Bedre Psykiatris vurdering af Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud Bedre Psykiatris vurdering af Handlingsplan til frebyggelse af vld på btilbud INDLEDNING Partierne bag satspuljeaftalen er blevet enige m, at der er behv fr en målrettet indsats fr at frebygge vld g vergreb

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsrden til møde i Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget Mødetidspunkt 28-10-2015 17:00 Mødeafhldelse Mødelkale D Indhldsfrtegnelse Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget 28-10-2015 17:00 1 (Åben)

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Fokusgruppe- og minigruppeinterview med vejledere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Fokusgruppe- og minigruppeinterview med vejledere Vejledning m valg af uddannelse g erhverv Fkusgruppe- g minigruppeinterview med vejledere Vejledning m valg af uddannelse g erhverv Fkusgruppe- g minigruppeinterview med vejledere 2007 Vejledning m valg

Læs mere

Vores klub. - Hammel GF Fodbold - Hammel GF Fodbold undersøger sit DNA. På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fodbold.

Vores klub. - Hammel GF Fodbold - Hammel GF Fodbold undersøger sit DNA. På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fodbold. Vres klub - Hammel GF Fdbld - På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fdbld Hammel GF Fdbld undersøger sit DNA Udarbejdet af: AFSNIT: 1. Overrdnet m undersøgelsen 2. Sammenfatning 3. Diagrammer;

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Indledning mm BETA-VERSION. Forord/introduktion til bogen

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Indledning mm BETA-VERSION. Forord/introduktion til bogen DESIGN PROCES & METODE INDHOLDSFORTEGNELSE: 0A Indhldsfrtegnelse 0B Indledning mm 0C HVAD ER DESIGN? 1A 1B 1C 1D Frrd/intrduktin til bgen fra ide til prdukt RIIS RETAIL A/S Hvad er design g hvad er designprcessen?

Læs mere

Notat. Teknisk budgetlægning - nye principper for budgetlægning og årlig budgetregulering på børn og ungeområdet samt voksen og ældreområdet

Notat. Teknisk budgetlægning - nye principper for budgetlægning og årlig budgetregulering på børn og ungeområdet samt voksen og ældreområdet Løn g Øknmi - Team Øknmi Middelfart Kmmune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte 8888 5038 cvr.: 29189684 Dat: 7. juli 2015 Sagsnr.: 2015-007700-1 Mads.SandagerHansen@middelfart.dk

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Hej konfirmand J. God fornøjelse. Julie 1/5

Hej konfirmand J. God fornøjelse. Julie 1/5 Hej knfirmand J Her er første sæt pgaver til knfirmandundervisningen, så lige lidt indledende vejledning: Det er vigtigt, at du læser teksterne g laver alle pgaverne, du må gerne skrive lange svar. Husk

Læs mere

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier.

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier. Ntat Til Scialudvalgsmøde d. 29.10.2015 Til Orientering Kpi til Følgende ntat indehlder; 1) Status på Mødrehjælpens prjekt Ud af vldens skygge 2) Scialfrvaltningens bemærkninger i frhld til børns behv

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

! Viden om dåben. Dåben. Julie Sløk, Lektion 3

! Viden om dåben. Dåben. Julie Sløk, Lektion 3 Dåben! Viden m dåben Julie Sløk, Lektin 3 Dåben er Guds ja til dig da du blev døbt sagde Gud Jeg elsker dig g vil være med dig alle dage indtil verdens ende. Dåben er et sakramente ligesm nadveren. Det

Læs mere

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Den Selvejende Institutin Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Indhld Velkmst / åbningstider / lukkedage Persnalet på stuerne / kntaktpersn Frældresamtaler Det pædaggiske værdigrundlag Dagsprgram

Læs mere

Nyhedsbrev. Folkeafstemning samt lokalvalg. Hospitalsenheden Vest Staben. Læs mere på næste side

Nyhedsbrev. Folkeafstemning samt lokalvalg. Hospitalsenheden Vest Staben. Læs mere på næste side Nyhedsbrev Nr. 26 den 20. nvember 2015: Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Flkeafstemning samt lkalvalg Læs mere på næste side Valg Cpydan Tekst & Nde Indgang i Herning Fernisering frtsat Pstkrt Side 2 Side

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Spørgeskema. Bilag 3. Brugen af supervision

Spørgeskema. Bilag 3. Brugen af supervision Spørgeskema Brugen af supervisin Brugen af supervisin 1. Anvender I supervisin i jeres afdeling? Hvis ja, hvr mange års praksis? (Ved nej svar kun på spørgsmål 3, ved tidligere praksis svar alligevel spørgsmålene)

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider Side 1 af 7 sider RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 26. AUGUST 2011 Side 2 af 7 sider Generelt. Ved bedømmelsen lægges dels vægt på de i efterfølgende vejledning

Læs mere

Fokusgruppen Det vestjyske ressourceområde. Møde nr. 5: Biomasse til energi. Referat: Om midt.energistrategi (v. Louise, Region Midtjylland)

Fokusgruppen Det vestjyske ressourceområde. Møde nr. 5: Biomasse til energi. Referat: Om midt.energistrategi (v. Louise, Region Midtjylland) Fkusgruppen Det vestjyske ressurcemråde Møde nr. 5: Bimasse til energi Sted: Havnens Hus, Havnen 70, 7620 Lemvig Tidspunkt: Trsdag den 29. januar 2015, kl. 9.00-14.00 Referat: Om midt.energistrategi (v.

Læs mere