Vilkår for Ejendomsforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for Ejendomsforsikring"

Transkript

1 Vilkår for Ejendomsforsikring Januar 2011

2 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, PR-/VR-nummer og dine forsikringer. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, kan du blot skrive til: Topdanmark orupvang allerup Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, kan du blot skrive til samme adresse. Vi skal informere dig om, at oplysninger om dit kundeforhold bliver registreret centralt i Topdanmark. Provision Vi kan oplyse, at nogle af Topdanmarks medarbejdere får provision eller bonus, når de sælger en forsikring. NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit PR-/SE-/VR-nummer. 2

3 Indholdsfortegnelse Se venligst i policen hvilke forsikringer, der er aftalt med os. Side Fælles for brand-, storm- og vandskade- m.v., svampeog insektskade- samt byggeforsikring 1. Hvad er omfattet? Hvad er omfattet med særlige beløb? Hvilke forudsætninger gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvordan fastsættes forsikringssummen? Hvilke udgifter dækkes udover den direkte skade? Hvilke udgifter dækkes ikke? Skadeopgørelse Hvordan erstattes? randforsikring 10. Hvad er omfattet? Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke? Storm- og vandskadeforsikring m.v. 12. Hvad er omfattet? Hvilke forudsætninger gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke? Svampe- og insektskadeforsikring 16. Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke? Skadeopgørelse yggeforsikring 19. Hvad er omfattet? Hvilke forudsætninger gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke? Skadeopgørelse Fælles for glas-, kumme- og skilteforsikring 24. Hvilke udgifter dækkes udover den direkte skade? Hvilke udgifter dækkes ikke? Skadeopgørelse Glasforsikring 27. Hvad er omfattet? Hvilke forudsætninger gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke? Skadeopgørelse

4 Side Kummeforsikring 32. Hvad er omfattet? Hvilke forudsætninger gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke? Skilteforsikring 36. Hvad er omfattet? Hvilke forudsætninger gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke? El-skadeforsikring 40. Hvad er omfattet? Hvad er omfattet med særlige beløb? Hvilke forudsætninger gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke? Skadeopgørelse Huslejetabsforsikring 46. Hvilke tab erstattes? Forsikringssum Hvilke tab erstattes ikke? Dækningsperiode Skadeopgørelse Hærværks- og graffitiforsikring 51. Hvad er omfattet? Hvad er omfattet med særlige beløb? Hvilke forudsætninger gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke? Skadeopgørelse Jordskadeforsikring 57. Hvad er omfattet? Hvad er omfattet med særlige beløb? Hvilke forudsætninger gælder for dækning? Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke? Restværdiforsikring 61. Hvad er restværdi, og hvordan opgøres den? Rørskadeforsikring 62. Hvad er omfattet? Hvad er omfattet med særlige beløb? Hvilke forudsætninger gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke? Skadeopgørelse Ordforklaring Ord og begreber markeret med en * er forklaret eløb markeret med ** indeksreguleres - se ordforklaringen

5 Fælles for brand-, storm- og vandskade- m.v., svampe- og insektskade- samt byggeforsikring 1. Hvad er omfattet? A ygninger og anlæg nævnt i policen. Fundamenter til de forsikrede bygninger og anlæg med indtil én meters dybde under jord linjen eller under kældergulv. Endvidere følgende: 1. Faste elinstallationer, herunder: a. Stikledninger og hovedtavler. b. Lysinstallationer, herunder faste armaturer. c. Kraftinstallationer frem til styretavle/motorværn (Se punkt 4.). 2. Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste installationer, herunder: a. Gas- og vandinstallationer. b. Rumtemperatur- og rumventilationsanlæg. c. Elevatorer, sanitets- og kloakanlæg. d. Vaskeanlæg* og hårde hvidevarer. 3. Gulvbelægninger, herunder tæpper der enten er limet fast til eller lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv *. 4. Anlæg til brandsikring af bygning eller afsnit heraf samt civilforsvarsmateriel. 5. Flagstænger, grundvandspumper, tårn- og facade ure og hegn*. 6. Vægmalerier, relieffer, udvendig udsmykning på bygning, men udelukkende for håndværks mæssig værdi *. 7. Andet sædvanligt tilbehør og materiel *, der udelukkende bruges til ejendommens drift. D Se også punkt 10, 12 og Hvad er omfattet med særlige beløb? Hver af følgende positioner erstattes på basis af første risiko * indtil kr.**, hvis der ikke er nævnt et andet beløb i policen: A Vægmalerier, relieffer, udvendig udsmykning på bygning (Se punkt 1..6). Andet sædvanligt tilbehør og materiel *, der udelukkende bruges til ejendommens drift (Se punkt 1..7). Udgift til retablering af haveanlæg (Se punkt 6.F og 10..3). 3. Hvilke forudsætninger gælder for dækning? A De ting, der er nævnt i punkt 1. omfattes, hvis de ejes af forsikringstager og hører til de bygninger og anlæg, der er nævnt i punkt 1.A. Det er en forudsætning for erstatning af forøgede byggeudgifter (Se punkt 6.E), at: 1. Udgifterne vedrører de dele af bygningen, der erstattes. 2. Dispensation fra myndighedernes krav ikke har kunnet opnås. 3. ygningens værdiforringelse som følge af slid og alder ikke overstiger 30% i forhold til nyværdien. 4. Istandsættelse eller genopførelse finder sted. Det er en forudsætning for erstatning af brug bare bygningsrester (Se punkt 8.F.1), at: 1. Dispensation fra myndighedernes krav ikke har kunnet opnås. 2. ygningens skadeprocent* er mindst 50. D Se også punkt 13 og 20. 5

6 4. Hvad er ikke omfattet? A Ting, der normalt omfattes af en løsøre forsikring. Lamper, lysreklamer, lysskilte og lyskilder som for eksempel pærer og lysstofrør. Styretavler og motorværn samt kraftinstalla tioner mellem styretavle/motorværn og maskiner/produktionsanlæg. D Levende hegn*. E F Rede penge og pengerepræsentativer*. Udstyr, der hører til driften af erhvervsvirk somhed i ejendommen. Det kan for eksempel være: 1. Antenneanlæg. 2. Kranskinner. 3. Fundamenter for maskiner. 4. Pc-netværk. 5. Reklameskilte. 6. Udsugningsanlæg og tilhørende skorstene. 7. Ventilation i edb-rum. G Se også punkt 16 og Hvordan fastsættes forsikringssummen? A Nyværdiforsikring 1. Der skal ikke fastsættes nogen forsikringssum*. 2. Det forsikrede dækkes med værdi som nyt. Dagsværdiforsikring 1. Der skal ikke fastsættes nogen forsikringssum*. 2. Det forsikrede dækkes med værdi som nyt med fradrag for værdiforringelse som følge af slid og alder. Sumforsikring 1. Forsikringssum* skal fastsættes, så den svarer til det forsikredes værdi som nyt med fradrag for værdiforringelse som følge af slid, alder og andre forhold og med tillæg for oprydning* og forurening*. 2. Vælges en mindre sum for brandforsikring, forudsættes samtykke fra ejendommens panthavere og andre med tinglyste rettigheder. D Førsterisikoforsikring 1. Forsikringssum* kan fastsættes til et mindre beløb end det forsikredes værdi som nyt. 2. Vælges en mindre sum for brandforsikring, forudsættes samtykke fra ejendommens panthavere og andre med tinglyste rettigheder. 6. Hvilke udgifter dækkes udover den direkte skade? A Redning og bevaring Rimelige og nødvendige udgifter til redning og bevaring af det forsikrede i forbindelse med en skade, der dækkes af forsikringen. Oprydning* og forurening* 1. Nødvendige udgifter til oprydning* på forsikringsstedet efter en skade, der dækkes af forsikringen. 2. Fjernelse, deponering og destruktion af forsik rede ting samt skadebekæmpelsesmidler*. Fælles for punkt 6..1 og 6..2 For hvert forsikringssted, der er nævnt i policen, erstattes udgifter på basis af første risiko * for hver skade med følgende beløb: 6

7 1. Ved etageareal på indtil m2 erstattes indtil 20% af værdigrundlaget*, mindst kr.** og højst kr.** 2. Ved etageareal på over m2 erstattes indtil 10% af værdigrundlaget*, mindst kr.** Heraf erstattes udgifter til forurening* højst med kr.** D Fælles for punkt 6. og 6. Ved sumforsikring og/eller førsterisikoforsikring erstattes inden for forsikringssummen*. E F Forøgede byggeudgifter (Lovliggørelse) 1. Ved istandsættelse eller genopførelse erstattes også forøgede byggeudgifter, som kræves af bygningsmyndighederne i kraft af byggelovgivningen. a. For nyværdi- og dagsværdiforsikring gælder, at erstatning for hver bygning er indtil 10% af bygningens nyværdi, højst kr.** b. For sumforsikring gælder, at erstatning for hver bygning er indtil 10% af forsikringssummen*, højst kr.** c. For førsterisikoforsikring gælder, at erstatning betales inden for forsikringssummen*. For hver bygning erstattes indtil 10% af forsikringssummen*, højst kr.** 2. Erstatning fastsættes til de udgifter, der er nævnt under punkt 6.E.1, og som vil medgå til istandsættelse eller genopførelse i samme skikkelse, til samme brug og på nøjagtig samme sted. Erstatning beregnes efter priserne på skadetidspunktet. Haveanlæg Håndværkeres ødelæggelse af haveanlæg under reparation af bygninger efter en skade, der dækkes af forsikringen. 7. Hvilke udgifter dækkes ikke? A Jordskade Udgift til opgravning, oprydning*, rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft. Kosmetiske skader Udgift til udbedring af: 1. eskadigelse af kosmetisk art. 2. Farveforskelle mellem erstattede dele og det resterende. Forøgede byggeudgifter Forøgede byggeudgifter (Se punkt 6.E): 1. Som følge af mangelfuld vedligeholdelse. 2. Som følge af myndighedskrav, som var stillet, eller kunne være stillet inden skaden. 8. Skadeopgørelse A Fælles for punkt 8. til 8.E 1. Skaden opgøres på grundlag af det beløb, som det på skadetidspunktet vil koste at genopføre, reparere eller genanskaffe det beskadigede med samme byggemåde og på samme sted. 2. Der beregnes højst priser for byggematerialer og -metoder, der svarer til det beskadigede, og er gængse på skadetidspunktet. 3. Ved skadeopgørelse tages der hensyn til ændring af byggepriser inden for en normal byggeperiode regnet fra skadetidspunktet. 4. Forsikringssummer*, nævnt i punkt 2 er højeste erstatning for hver skade. 5. Sammenbyggede bygninger For sammenbyggede bygninger gælder, at den adskillende mur hører til den først opførte bygning. Er bygningerne opført samtidig, hører den adskillende mur til den bygning, der er højest. Er bygningerne lige høje, hører den adskillende mur til den bygning, der er nævnt først i policen. Nyværdiforsikring Var det beskadigede som følge af slid og alder før skaden værdiforringet med mere end 30% af nyværdien, erstattes i forhold til værdiforringelsen. 7

8 Dagsværdiforsikring Skaden opgøres med fradrag for værdiforringelse som følge af slid og alder. D Sumforsikring 1. Skaden opgøres med fradrag for værdiforringelse som følge af slid og alder. 2. Erstatning for hver bygning/anlæg kan ikke overstige forsikringssummen*. Er forsikringssummen* mindre end dagsværdien af det forsikrede, er der underforsikring*, og skaden erstattes forholdsmæssigt. E Førsterisikoforsikring 1. Var det beskadigede som følge af slid og alder før skaden værdiforringet med mere end 30% af nyværdien, erstattes i forhold til værdiforringelsen. 2. Erstatning for hver bygning/anlæg kan ikke overstige forsikringssummen*. Underforsikring* gøres ikke gældende. F Fælles for punkt 8.A til 8.E 1. rugbare bygningsrester a. Hvis offentlige myndigheder, før skadetidspunktet, har stillet krav, der forhindrer genopførelse af en beskadiget bygning, erstattes tillige brugbare bygningsrester. b. Hvis resterne kan genbruges, fradrages deres værdi i erstatningen. 2. Forladte bygninger For bygninger, der henligger forladt, erstattes med fradrag for værdiforringelse som følge af slid, alder og nedsat anvendelighed *. 3. ygninger bestemt til nedrivning For bygninger, som før skaden var bestemt til nedrivning, opgøres erstatning til materialeværdien med fradrag af nedrivningsomkostninger. Var nedrivning ikke umiddelbart forestående, erstattes også for afsavn. Den samlede erstatning kan ikke overstige det beløb, som erstatning ville andrage, hvis den var opgjort efter reglerne i punkt 8.A til 8.E. 4. Haveanlæg For beplantning erstattes udgift til nyplantning*. 9. Hvordan erstattes? A Erstatning til reparation eller genopførelse Erstatning betales, når reparation eller genopførelse af det beskadigede har fundet sted. Opførelse andre steder eller kontant erstatning 1. Erstatning kan bruges til opførelse af bygning(er) andre steder i Danmark eller udbetales kontant. Forøgede omkostninger som følge heraf erstattes ikke. 2. Var det beskadigede som følge af slid, alder, nedsat anvendelighed * og andre omstændig heder *, før skaden værdiforringet med mere end 30% af nyværdien, erstattes i forhold til værdiforringeisen. 3. Kontanterstatning kan ikke overstige bygningens handelsværdi umiddelbart før skaden. 4. Forudsætter samtykke fra ejendommens pant-havere og andre med ting lyste rettigheder. 8

9 randforsikring 10. Hvad er omfattet? A Samme som nævnt i punkt 1. Endvidere følgende: 1. Antenner til privat brug. 2. Gårdbelægning. 3. Haveanlæg, hvis retablering finder sted, og ud gifterne ikke kan kræves betalt af det offentlige. 11. Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke? Skadetype m.m. 1. Hvilke skader dækkes? 2. Hvilke skader dækkes ikke? A Fælles for punkt 11. til 11.J a. Skade, direkte på det forsikrede. b. Forsikrede ting, der bortkommer under en skade, der dækkes af forsikringen. a. Kortslutning*. b. Overspænding*/induktion* eller elektriske fænomener i øvrigt. rand* randskade (Ildsvåde)*. Skade, der ikke anses som brandskade, som for eksempel svidning, forkulning, overophedning eller smeltning*. Smeltning* Smeltning*, som følge af gløder fra tobaksrygning, pejs eller lignende, hvis bygningsdelene er imprægneret mod brand. D Lynnedslag* Lynnedslag*, herunder overspænding*/ induk tion* eller andre elektriske fænomener, når lynet er slået direkte ned i det forsikrede. E Eksplosion* Skade, som følge af eksplosion*. F Sprængning* Skade, som følge af sprængning* af dampkedler og autoklaver. G Tørkogning H Tilsodning I Nedstyrtning af fly Tørkogning af forskriftsmæssigt indrettede kedler, der: a. Udelukkende bruges til rumopvarmning af beboelses- eller kontorbygninger, eller b. Har en maksimal indfyringseffekt på kcal/h (120 kw) og overvejende bruges til rumopvarmning. Pludselig opstået tilsodning fra forskrifts mæssigt ildsted * til rumopvarmning. Nedstyrtning af luftfartøjer eller ting fra luft fartøjer. Smeltning* af bygningsdele, der ikke er im prægneret mod brand. Skade, som følge af sønderrivning af andre år sager, for eksempel materialesvigt eller påvirk ning af centrifugalkraft, væsketryk eller istryk. Skade, som følge af medførte sprængstoffer. J Slukning m.m. Skade opstået i forbindelse med slukning af brand*, herunder også udgifter til: a. Nedrivning. b. Forsvarlige og rimelige tiltag for at begrænse skade. c. Forsvarlige og rimelige tiltag for at forebygge skade. 9

10 Storm- og vandskadeforsikring m.v. 12. Hvad er omfattet? A Samme som nævnt i punkt 1. Endvidere antenner til privat brug, monteret på bygninger. 13. Hvilke forudsætninger gælder for dækning? A Samme som nævnt i punkt 3. Endvidere følgende: 1. Om punkt 15 gælder, at den opståede skade ikke må kunne henføres helt eller delvist til det forsikredes: a. Mangelfulde vedligeholdelse. b. Slid. c. Overbelastning. d. Fejlkonstruktion. e. Fejlmontering. f. Anden fejl ved fremstilling eller opførelse. 2. Om punkt 15.F gælder, at: a. Grundvandspumpens funktion overvåges af et alarmanlæg. b. Der er etableret udrykningsaftale ved alarm. c. Alarmanlægget fungerer ved såvel lokal signal afgivning som ved alarmtransmission til kontrolcentral med tilknyttet udrykningsservice. d. Der på forsikringsstedet er en funktionsdygtig reservepumpe med fuld kapacitet. 14. Hvad er ikke omfattet? A Samme som nævnt i punkt 4. Endvidere følgende: 1. ygninger og anlæg, der er opført uden forsvarligt fundament *. 2. ygningsdele og installationer, der hører til bygninger nævnt i punkt Haveanlæg. 4. Telte, boble- og presenningshaller. 5. Fritstående antenner. 6. aldakiner, halvtage, solafskærmning, markiser og overdækninger. 7. Vindmøller, anlæg til biogas, sol- og jordvarme og andre vedvarende energikilder. 8. Projektører, fritstående lamper og skilte. 9. Gårdbelægninger, plantemure og stianlæg. 10. Glas. 11. Ruder af erstatningsmateriale for glas i vægge, døre og porte. 12. Oplukkelige ovenlys. 10

11 15. Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke? Skadetype m.m. 1. Hvilke skader dækkes? 2. Hvilke skader dækkes ikke? A Fælles for punkt 15. til 15.K a. Skade, direkte på det forsikrede. b. Forsikrede ting, der bortkommer under en skade, der dækkes af forsikringen. Storm* Skade, som følge af storm* herunder skypumpe* og eventuel samtidig forvoldt nedbørsskade. Skade, som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. Snetryk Skade, som følge af snetryk. D Sky- og tøbrud Skade, som følge af vand, der under voldsomt skybrud * eller under voldsomt tøbrud * ikke kan få normalt afløb og derfor oversvømmer forsikringsstedet fra terrænniveau eller, som stiger op gennem afløbsledninger. E F Udstrømning af vand, olie eller kølevæske Opstigning af vand a. Skade, som følge af vand, olie og kølevæske, der tilfældigt og pludseligt strømmer ud fra: 1. Røranlæg og dertil knyttede installationer, herunder køle- og fryseanlæg. 2. Vand-, varme- og sanitetsinstallationer. b. Skade, som følge af udsivning af vand og olie fra skjulte vand-, varme- og sanitetsinstalla tioner i bygninger. c. Vandskade, som følge af en frostsprængning, der dækkes af forsikringen (Se punkt 15. G). Skade, som følge af opstigende grundvand, der skyldes svigt af grundvandspumpe. Skade, som følge af: a. Oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. b. Vand fra tagrender, tagbrønde eller nedløbsrør. c. Nedbør eller smeltevand, som trænger igennem utætheder eller åbninger, og som ikke er en umiddelbar følge af en skade, der dækkes af forsikringen. d. Tilstoppede eller underdimensionerede afløb. a. Vandskade, som følge af frostsprængning, der ikke dækkes af forsikringen (Se punkt 15. G). b. Råd- og svampeskade. Udgifter til: c. Reparation af røranlæg og tilhørende isoleringsmateriale samt hermed forbundne udgifter til retablering af bygningsdele. d. Konstatering af skadeårsag samt hermed forbundne udgifter til retablering af bygningsdele. Skade, som følge af: e. Oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. f. Vand fra tagrender, tagbrønde eller nedløbsrør. g. Nedbør eller smeltevand, som trænger igennem utætheder eller åbninger og som ikke er en umiddelbar følge af en skade, der dækkes af forsikringen. h. Kondens. i. Påfyldning af eller aftapning fra olietank samt køle- og fryseanlæg. j. Udstrømning eller udsivning af andre væsker, for eksempel syre eller andre kemikalier. Skade opstået: k. I forbindelse med bygge- og reparationsarbejde, herunder reparation eller ændring af rør- og varmeanlæg, uanset hvem der udfører arbejdet. Skade, som følge af: a. Opstigning af kloakvand. b. Opstigning af grundvand, hvis der ikke er grundvandspumpe (Se punkt 13..2). 11

12 Skadetype m.m. 1. Hvilke skader dækkes? 2. Hvilke skader dækkes ikke? G Frostsprængning H Indbrudstyveri* a. Frostsprængning, som følge af tilfældigt svigt i varmeforsyningen af: 1. Røranlæg, der tilfører bygningerne vand. 2. Røranlæg, der indgår i bygningernes indvendige vandog sanitetsinstallationer. 3. entralvarme og varmtvandsanlæg og dertil hørende kedler og beholdere, pumper, målere, radiatorer, wc-kummer og -cisterner. b. Frostsprængning i udlejede lokaler, uanset der ikke er tale om tilfældigt svigt i varmeforsyningen. Indbrudstyveri* eller forsøg på det, samt hærværk* på det forsikrede i direkte forbindelse hermed. a. Udgift til optøning. Skade, som følge af: b. Frostsprængning i bygninger eller lokaler, der henligger forladt eller ubenyttet. c. Frostsprængning af tagrender, nedløbsrør, murværk og beton. d. Frostskade på udendørs springvand, svømmebassiner og dertil hørende installationer Skade på bygninger eller lokaler, der henligger forladt eller ubenyttet. I Væltning eller nedstyrtning af ting Udvendig skade på bygning som følge af ting, der vælter eller styrter ned. J Haglnedslag rud på bygningsdele som følge af haglnedslag. Nedstyrtning af luftfartøjer eller ting fra luftfartøjer. K Påkørsel Skade, som følge af påkørsel. 12

13 Svampe- og insektskadeforsikring 16. Hvad er ikke omfattet? A Samme som nævnt i punkt 4. Endvidere følgende: 1. ygninger og anlæg, der er opført uden forsvarligt fundament *. 2. ygningsdele og installationer, der hører til bygninger nævnt i punkt Terrasser, altaner eller lignende af træ. 4. Træ i kælderlokaler*. 5. Haveanlæg. 17. Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke? Skadetype m.m. 1. Hvilke skader dækkes? 2. Hvilke skader dækkes ikke? A Svampe- og/ eller insektskade Skade, direkte på det forsikrede: a. Skade ved angreb af træ- eller murødelæggende svampe og/ eller insekter, konstateret og anmeldt i forsikringstiden. b. Hvis forsikringen ophører, for eksempel på grund af ejerskifte, dækkes skader, der anmeldes indtil 3 måneder efter ophøret. Skade, som følge af: a. Råd eller rådborebiller. b. Mangelfuld vedligeholdelse. c. Tilstopning af nødvendige ventilations åbninger. d. Materiale- eller konstruktionsfejl, herunder forkert udført isolering eller anden udførelsesfejl. 18. Skadeopgørelse A Samme som nævnt i punkt 8. Ved svampeskade og/eller angreb af træødelæggende insekter, betales for udskiftning eller afstivning af det angrebne træværk, hvis dette er påkrævet af hensyn til træværkets bæreevne. Ved angreb af husbukke foretages tillige bekæmpelse af disse. Ved angreb af murødelæggende insekter repareres den beskadigede mørtel, hvis dette er påkrævet af hensyn til murværkets bæreevne. 13

14 yggeforsikring 19. Hvad er omfattet? A De bygninger og anlæg, der er nævnt i punkt 1, når de er under opførelse, tilbygning eller ombygning. Herunder større reparationer, som for eksempel udskiftning af tagbeklædning. Materialer, der er på byggepladsen, og som skal monteres i den forsikrede bygning og/eller anlæg. 20. Hvilke forudsætninger gælder for dækning? A Samme som nævnt i punkt 3. Endvidere følgende: 1. Det er en forudsætning for dækning af storm- og skypumpeskade, at: a. Den opståede skade ikke kan henføres helt eller delvist til det forsikredes mangelfulde vedligeholdelse, slid, overbelastning, fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstilling eller opførelse. b. Projektet opfylder bestemmelserne i byggelovgivningen. c. Projektet er godkendt af byggemyndighederne. d. Arbejdet udføres i overensstemmelse med det godkendte projekt og sædvanlig fagmæssig praksis. 2. Dækning skal være skriftligt bekræftet af Topdanmark. 21. Hvad er ikke omfattet? A Samme som nævnt i punkt 4. Endvidere følgende: 1. Stormskadeforsikringen omfatter ikke glas eller erstatningsmaterialer herfor. 2. rand- og stormskadeforsikringen omfatter ikke midlertidige anlæg, herunder forskallinger, afstivninger og stilladser samt redskaber, værktøj og arbejdsskure. 22. Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke? Skadetype m.m. 1. Hvilke skader dækkes? 2. Hvilke skader dækkes ikke? A Fælles for punkt 22. og 22. Skade, direkte på det forsikrede. randskade m.v. randskade, som nævnt i punkt 11.A til 11.J. Undtagelser som nævnt i punkt 11.A til 11.J. Stormskade m.v. Storm- og skypumpeskade samt sky- og tøbrudsskade som nævnt i punkt 15. og 15.D. Undtagelser som nævnt i punkt 15. og 15.D. 23. Skadeopgørelse A Samme som nævnt i punkt 8. Der er en selvrisiko* på 10% af enhver skade. Minimum og maksimum for selvrisiko* er nævnt i policen. 14

15 Fælles for glas-, kumme- og skilteforsikring 24. Hvilke udgifter dækkes udover den direkte skade? A Redning og bevaring Rimelige og nødvendige udgifter til redning og bevaring af det forsikrede i forbindelse med en skade, der dækkes af forsikringen. Oprydning* Nødvendige udgifter til oprydning* efter en skade, der dækkes af forsikringen. 25. Hvilke udgifter dækkes ikke? A Udgifter til flytning eller af- og påmontering af ting, der er i vejen for udbedring af skaden. Udgifter til udbedring af: 1. eskadigelse af kosmetisk art. 2. Farveforskelle mellem erstattede dele og det resterende. 26. Skadeopgørelse Skader erstattes in natura med følgende und tagelser, som erstattes kontant: A Hvis der ikke kan skaffes ting magen til det skaderamte, erstattes den udgift, Topdanmark ville have haft, hvis lignende ting havde været i handelen. Hvis forsikringsstedets etageareal, antallet af kummer eller antallet af lejligheder er større end beskrevet i policen, erstattes i forholdet mellem den betalte pris for forsikringen og den pris, der skulle være betalt, hvis ovennævnte oplysninger havde været korrekte. Vedrørende sumforsikrede ting Er forsikringssummen* mindre end nyværdien, med monteringsudgifter, dekorationer m.v., er der underforsikring*, og skaden erstattes forholdsmæssigt. 15

16 Glasforsikring 27. Hvad er omfattet? A ygningsglas* og inventarglas*, der er nævnt i policen. Dekorationer, bogstaver, alarmstrimler og -tråde, der er monteret på det forsikrede glas. 28. Hvilke forudsætninger gælder for dækning? A Glasset skal være monteret på sin blivende plads på forsikringsstedet. Glasset skal tilhøre forsikringstager. ygningsglas* i lejede lokaler omfattes i det omfang, forsikringstager har risikoen (Typisk er dette aftalt i lejekontrakt). 29. Hvad er ikke omfattet? A Udstillingsmontrer og udhængsskabe uden for forsikringsstedet. Dekorationer af kunstnerisk værdi, for eksempel glasmosaikker med motiv. 30. Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke? Skadetype m.m. 1. Hvilke skader dækkes? 2. Hvilke skader dækkes ikke? A rud rudskade, direkte på det forsikrede. a. Ridsning, afskalning eller anden skade, der ikke kan betegnes som brud. b. Punkteringer eller andre utætheder i termo ruder. c. Skade, der udelukkende rammer dekorationer, bogstaver, alarmstrimler og -tråde. d. Skade, der ville være dækket af en brandforsikring. e. Skade på glas i bygninger eller lokaler, der henligger forladt eller ubenyttet. Skade, som følge af: f. Mangelfuld vedligeholdelse. g. Konstruktionsfejl. h. Fejlmontering. i. Reparation eller ombygning. 31. Skadeopgørelse A Samme som nævnt i punkt 26. Endvidere erstattes: 1. Midlertidig afdækning af rudearealer efter en skade, der dækkes af glasforsikringen. 2. Genudførelse af dekorationer, påmaling af bogstaver samt genopsætning af alarmstrimler og -tråde i forbindelse med brudskader. 16

17 Kummeforsikring 32. Hvad er omfattet? Det antal kummer (Wc-kummer med tilhørende cisterner, håndvaske, badekar, brusekabiner, urinaler og bidets), der er nævnt i policen. 33. Hvilke forudsætninger gælder for dækning? Det forsikrede skal være monteret på deres bli vende plads som bygningsdele på forsikringsstedet. 34. Hvad er ikke omfattet? A Haner og blandingsbatterier. Rørinstallationer og mekanisk udstyr af enhver art. Wc-sæder med wc-iåg. 35. Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke? Skadetype m.m. 1. Hvilke skader dækkes? 2. Hvilke skader dækkes ikke? A rud rudskade, direkte på det forsikrede. a. Ridsning, afskalning eller anden skade, der ikke kan betegnes som brud. b. Skade, der ville være dækket af en brandforsikring. c. Skade på kummer i bygninger eller lokaler, der henligger forladt eller ubenyttet. Skade, som følge af: d. Mangelfuld vedligeholdelse. e. Konstruktionsfejl. f. Fejlmontering. g. Reparation eller ombygning. h. Frostsprængning. 17

18 Skilteforsikring 36. Hvad er omfattet? Skilte og facadebånd, der er nævnt i policen. 37. Hvilke forudsætninger gælder for dækning? Det forsikrede skal være monteret på deres blivende plads på forsikringsstedet. 38. Hvad er ikke omfattet? eslag, galger, master, ophæng og pyloner. 39. Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke? Skadetype m.m. 1. Hvilke skader dækkes? 2. Hvilke skader dækkes ikke? A rud rudskade, direkte på det forsikrede. a. Ridsning, afskalning eller anden skade, der ikke kan betegnes som brud. b. Skade, der ville være dækket af en brandforsikring. c. Forvitring eller misfarvning. Skade, som følge af: d. Mangelfuld vedligeholdelse. e. Konstruktionsfejl. f. Fejlmontering. g. Reparation eller ombygning. 18

19 El-skadeforsikring 40. Hvad er omfattet? A Følgende faste stærkstrømsinstallationer: 1. Stikledninger og hovedtavler. 2. Lysinstallation, herunder faste armaturer. 3. Kraftinstallation frem til styretavle/motorværn. a. Styretavle og motorværn er også omfattet, hvis de hører til de ting, der er nævnt i punkt 40.. Faste brugsgenstande herunder: 1. Motorer, der indgår i gas- og vandinstallationer. 2. Elradiatorer, elvarmekabler og motorer, der indgår i rumtemperatur- og ventilationsanlæg. 3. Elevatormotorer. 4. Motorer, der indgår i sanitets- og kloakanlæg, herunder grundvandspumper. 5. Varmelegemer og motorer i hårde hvidevarer. 6. Elektriske og elektroniske overvågnings- og styringsanlæg. 41. Hvad er omfattet med særlige beløb? A Det forsikrede erstattes på basis af første risiko * indtil kr.** Er der flere forsikringssteder erstattes indtil den forsikringssum*, der er nævnt i policen for hvert enkelt forsikringssted. Inden for forsikringssummen* erstattes nødven dige udgifter til oprydning*, herunder fjernelse, deponering og destruktion af det forsikrede efter en el-skade. 42. Hvilke forudsætninger gælder for dækning? Samme som nævnt i punkt Hvad er ikke omfattet? A Ting, der normalt omfattes af en løsøre forsikring. Lamper, lysreklamer, lysskilte og lyskilder som for eksempel pærer og lysstofrør. Styretavle og motorværn samt kraftinstalla tioner mellem styretavle/motorværn og maskiner/ produktionsanlæg. D Vindmøller, jordvarmeanlæg, solenergisystemer og anden alternativ energiforsyning. E F G Transformere, ensrettere og omformere med effekter over 20 kw for hver ting (27 HK for hver ting). Antenneanlæg. Pc-netværk. H Udstyr, der knytter sig til driften af erhvervs virksomhed i ejendommen. Det kan for eksempel være: 1. Reklameskilte. 2. Udsugningsanlæg og tilhørende skorstene. 3. Ventilation i edb-rum. I Ting, der er forsikret mod el-skader ved edb- og svagstrømsforsikring, maskinforsikring eller anden forsikring, der dækker el-skader. 19

20 44. Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke? Skadetype m.m. 1. Hvilke skader dækkes? 2. Hvilke skader dækkes ikke? A Kortslutning*, overspænding* og induktion* Skade, direkte på det forsikrede: a. Fysisk konstaterbar skade som følge af kort slutning*, overspænding* og induktion*, herunder lynskader, der ikke dækkes af brandforsikringen i punkt 10. b. Erstattes med udgifter til redning og bevaring af det forsikrede. Skade, som følge af: a. rug af installation i strid med stærkstrømsreglementet. b. Fejlkonstruktion, fejlmontering eller mekanisk ødelæggelse. c. Manglende vedligeholdelse, slid eller tæring af det beskadigede. Skade, der sker i forbindelse med: d. Montering, demontering eller reparation af det forsikrede. e. Montering, demontering eller reparation af installationer, der er forbundet med det forsikrede. Skade, der dækkes af: f. Garanti, vedligeholdelseskontrakt eller ser viceabonnement. 45. Skadeopgørelse A Stærkstrømsinstallationer og brugsgenstande erstattes efter samme regler, som gælder for den bygning, de tilhører (Se punkt 8). Topdanmark kan erstatte skaden ved udbetaling af et kontant beløb svarende til værdien af det beskadigede umiddelbart før skaden. Ved enhver el-skade er der en selvrisiko* på kr.** Denne gælder uanset eventuel anden aftale om selvrisiko* på ejendoms forsikring. 20

Vilkår for. Ejendomsforsikring

Vilkår for. Ejendomsforsikring Vilkår for Ejendomsforsikring 5469-9 Maj 2007 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Vilkår for Ejendomsforsikring

Vilkår for Ejendomsforsikring Vilkår for Ejendomsforsikring DF20904-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks kombinerede landbrugsforsikring

Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks kombinerede landbrugsforsikring Vilkår for Kombineret landbrug ygning 4873-3 November 1989 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug - ygning 4873-3 November 1989 Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks

Læs mere

Vilkår for. Fritidshus bygning

Vilkår for. Fritidshus bygning Vilkår for Fritidshus bygning 5342-3 August 1998 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf.

Læs mere

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer Side 4 af 22 1. Sikrede 1.1. Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning, bestyrelsesansvar inklusive underslæbsdækning samt foreningsretshjælps-dækning,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring 3389-6 Oktober 2002 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler,

Læs mere

Bygningsforsikring 649-03,

Bygningsforsikring 649-03, Bygningsforsikring 649-03, Almindelige betingelser for Bygningsforsikring November 2011, indeks 2011 Indhold 050 Særlige betingelser 100 Generelle betingelser for alle dækninger 110 Hvem er sikret? 120

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Vilkår for Erhvervsløsøreforsikring

Vilkår for Erhvervsløsøreforsikring Vilkår for Erhvervsløsøreforsikring 9905-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De

Læs mere

Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring

Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring 1: Dækningsskema for bygningsbrand...2 1: Brand med videre...2 2. Anden skade...3 3. Svampe- og insektangreb...3 4. Utætheder i skjulte rør i bygninger...4

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Vilkår for Driftstabsforsikring

Vilkår for Driftstabsforsikring Vilkår for Driftstabsforsikring 9906-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Vilkår for Fritidshus Bygning

Vilkår for Fritidshus Bygning Vilkår for Fritidshus Bygning 5342-6 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Sammenligning Husforsikring Side 1

Sammenligning Husforsikring Side 1 Sammenligning Husforsikring Side 1 B. Forsikrede genstande 1. Bygningsbrandforsikring omfatter: Dækningsskema 1.1. Forsikrede genstande De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil

Læs mere

Bygningsforsikring. Indhold. Forsikringsbetingelser. Policenr: 649-155.269 (Ver.51) Punkt. Forsikringsbetingelser nr. 649-03. 0050 Særlige betingelser

Bygningsforsikring. Indhold. Forsikringsbetingelser. Policenr: 649-155.269 (Ver.51) Punkt. Forsikringsbetingelser nr. 649-03. 0050 Særlige betingelser Forsikringsbetingelser Punkt Forsikringsbetingelser nr. 649-03 Indhold 0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger Hvem er sikret? 0110 Hvor dækker forsikringen? 0120 Hvad dækker

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345121 Ny forsikring gælder fra 7. december 2012 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Paludan Müllers

Læs mere

Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk

Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk Tryg-Balti ca Klausdalsbrovej 601. 27~ Ballerup. C Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk Police Bygningsforsikring E/F Marstalsgade 28-32 VI advokat Steen Temstrøm Hovedgaden

Læs mere

Vilkår for Løsøreforsikring

Vilkår for Løsøreforsikring Vilkår for Løsøreforsikring 5468-12 Oktober 2002 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit PR-/SE-/VR-nummer. 2 Indholdsfortegnelse Se venligst

Læs mere

Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår nr. 201.8

Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår nr. 201.8 Forsikringsvilkår nr. 201.8 Bygningsforsikring Købstædernes Forsikring Grønningen 1 Telefon 33 14 37 48 Gensidigt Gensidig 1270 København K Telefax 33 32 06 66 forsikringsselskab Hjemmeside: www.kab.dk

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Betingelser nr. 311207 Erhvervsbetingelser for Bygning og Løsøre

Betingelser nr. 311207 Erhvervsbetingelser for Bygning og Løsøre Betingelser nr. 311207 Erhvervsbetingelser for Bygning og Løsøre KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 84 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00

Læs mere

Topdanmark Forsikring A/S Ordforklaring 9910-1 Juni 2011. Indholdsfortegnelse. Side

Topdanmark Forsikring A/S Ordforklaring 9910-1 Juni 2011. Indholdsfortegnelse. Side Ordforklaring 9910-1 Juni 2011 Indholdsfortegnelse A Andre omstændigheder (ved ejendomsforsikring).... 5 Andre omstændigheder (ved løsøreforsikring).... 5 Anden pludselig skade... 5 B Brand (Ildsvåde)...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009 Udvidelse for beboelsesejendom Version 1 21.08.2009 EJENDOM Medforsikret Sikret under opførelse eller ombygning er tillige byggeriets entreprenører i det omfang forsikringstageren som bygherre i medfør

Læs mere

TotalErhverv Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BY-01

TotalErhverv Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BY-01 TotalErhverv Bygningsforsikring Forsikringsvilkår TE-BY-01 Indholdsfortegnelse Hvilke bygninger er dækket 1. Hvilke bygningsgenstande er dækket 2. Dækninger 3. Forsikringsformer 4. Særlige regler og sikkerhedsforeskrifter

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

Real Estate Guard. 1. november 2010. 10. Real Estate Guard 20. Real Estate Guard 30. Vilkår for Real Estate Guard 40.

Real Estate Guard. 1. november 2010. 10. Real Estate Guard 20. Real Estate Guard 30. Vilkår for Real Estate Guard 40. Real Estate Guard 1. november 2010 10. Real Estate Guard 20. Real Estate Guard 30. Vilkår for Real Estate Guard 40. Ikrafttrædelse 100. Bygningsforsikring 200. Sikrede 300. Bygningsbrandforsikring 310.

Læs mere

Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme

Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme Boligejendomme har mange særlige risici, og dem kan vi tilgodese med vores særlige bygningsforsikring, som er målrettet netop denne type bygninger. FAK 20190-3

Læs mere

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Et par ord til indledning... 2 2. Prisen på forsikringen... 2 3. Selvrisiko - egenbetaling... 2 4. Brandskade... 2 5. Anden bygningsbeskadigelse... 3 6. Rørskadeforsikring med

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Erhverv BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Afsnit 10. Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade

Læs mere

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen Særlige betingelser Sektion 2 Erhvervsudstyr, inventar og lejerinteresser Indholdsfortegnelse 1 Supplerende definitioner 2 Beskrivelse af dækningen 3 Supplerende erstatninger 4 Dækning i nærheden af bygningen

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring

Vilkår for Maskinforsikring Vilkår for Maskinforsikring 9907-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

DF20021-3 December 2013. vilkår for fritidshus

DF20021-3 December 2013. vilkår for fritidshus DF20021-3 December 2013 vilkår for fritidshus Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk. Hærværk

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring Betingelsesnr. P336201 R026101 Indhold: Fællesbetingelser 3 Risikobetingelser 10 Bygningsbranddækning 11 Elskadedækning 13 Anden bygningsbeskadigelsesdækning

Læs mere

Entreprisekursus All-risks forsikring

Entreprisekursus All-risks forsikring Entreprisekursus All-risks forsikring Den 19. maj 2009 Jannik Johansson fagkonsulent Tingskade, Offentlig og Erhverv Oversigt Entrepriseforsikring for bygge- og anlægsarbejder 1. All-risks forsikring 2.

Læs mere

Ejendomsforsikring. Forsikringsvilkår 201.9

Ejendomsforsikring. Forsikringsvilkår 201.9 Ejendomsforsikring Forsikringsvilkår 201.9 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 INDTEGNING OG IKRAFTTRÆDEN... 3 1.2 HVEM ER SIKRET?... 3 1.3 HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN?... 3 2 FORSIKRINGSFORMER... 4

Læs mere

Udvidelse for beboelsesejendom

Udvidelse for beboelsesejendom 6565-Tillæg November 2012 Udvidelse for beboelsesejendom Tillæg til Vilkår for Ejendomsforsikring for Industri 6565 Topdanmark Forsikring A/S Udvidelse for beboelsesejendom 6565-Tillæg November 2012 2

Læs mere

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19 Forsikringsvilkår nr. 201.6 Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Købstædernes Forsikring, Gensidig Grønningen l 1270 København K Telefon 33 143748 Telefax 33 32 06 66 Hjemmeside: www.kab.dk Gensidigt

Læs mere

Forsikringsbetingelser FRITIDSHUSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser FRITIDSHUSFORSIKRING FRITIDSHUSFORSIKRING Ændret pr. 0.05.00 Pkt. Tekst Side nr. A B 4 5 6 C 4 D E F G 4 5 6 8 9 Hvem er sikret Bygningsforsikring Hvilke genstande er forsikret Hvilke skader erstattes Skadesopgørelse ved bygningsforsikring

Læs mere

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ændring A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 3354042 Kundenummer 3302759457 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. januar 2015 Udløb 1. januar 2017 Hovedforfald 1.

Læs mere

010113.PAR_Parcelhusforsikring PARCELHUSFORSIKRING

010113.PAR_Parcelhusforsikring PARCELHUSFORSIKRING PARCELHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PARCELHUSFORSIKRING (DÆKNINGSOMFANG FREMGÅR AF POLICEN) 1.0 SIKREDE 1.1 Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer (eller bruger) af den forsikrede ejendom.

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk. Hærværk

Læs mere

Husforsikring. Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1.0 SIKREDE PERSONER... 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE... 3.0 FORSIKRINGEN OMFATTER... ERSTATNINGSOPGØRELSE... 4.0 GENERELLE

Læs mere

Dækningsomfang - Bygningsforsikring

Dækningsomfang - Bygningsforsikring Dækningsomfang - Bygningsforsikring Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke,

Læs mere

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014 Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.0 SIKREDE PERSONER... 3 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE... 3 3.0

Læs mere

Villaforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Villaforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Villaforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere

Vilkår for. Parcelhusforsikring

Vilkår for. Parcelhusforsikring Vilkår for December 1992 PARCELHUSFORSIKRING Siderne fra 1 til 11 (begge incl.) omhandler de vilkår, der er gældende for parcelhusforsikringen. Ansvars- og retshjælpsforsikringen fremgår dog af siderne

Læs mere

Fritidshusforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen?

Fritidshusforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 Hvem, hvor og hvad dækker forsikringen 2. Afsnit 2 Bygningsbrandforsikring 3. Afsnit 3 Forsikring for anden

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven.

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven. Regler pr. 24. februar 2011 Stormrådet Regler om erstatning i stormflods- og oversvømmelsessager 1 Indledning Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, 2 stk. 4, i lov

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1403 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Bygnings- og løsøreskader

Bygnings- og løsøreskader KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby Skadeanmeldelse Bygnings- og løsøreskader (Skader kan også anmeldes på www.kommuneforsikring.dk) KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FRITIDSHUSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for FRITIDSHUSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for FRITIDSHUSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: BYGNINGSFORSIKRING

Læs mere

Bygnings- og løsøreskader

Bygnings- og løsøreskader Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk

Læs mere

Andels-Ejerbolig Plus

Andels-Ejerbolig Plus Andels-Ejerbolig Plus Forsikringsbetingelser Nr. 38-8 Gældende fra 1. marts 1998 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse. Forsikringsbetingelser nr. FR 01

Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse. Forsikringsbetingelser nr. FR 01 Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse Forsikringsbetingelser nr. FR 01 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen

Læs mere

Vilkår for Husforsikring

Vilkår for Husforsikring Vilkår for Husforsikring 6610-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

FRITIDSHUSFORSIKRING

FRITIDSHUSFORSIKRING FRITIDSHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING (DÆKNINGSOMFANG FREMGÅR AF POLICEN) 1.0 SIKREDE 1.1 Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer (eller bruger) af den forsikrede

Læs mere

Forsikringen kan tegnes med forskellig dækningsomfang. I din police kan du se, hvilke dækninger din forsikring omfatter.

Forsikringen kan tegnes med forskellig dækningsomfang. I din police kan du se, hvilke dækninger din forsikring omfatter. FORSIKRINGSBETINGELSER FRITIDSHUSFORSIKRING Forsikringsbetingelser 9221 Forsikringen kan tegnes med forskellig dækningsomfang. I din police kan du se, hvilke dækninger din forsikring omfatter. Aftalegrundlag

Læs mere

Betingelser. Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus. Nr. 5301. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus. Nr. 5301. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus Nr 5301 Indholdsfortegnelse Det fremgår af policen, hvad forsikringen omfatter Afsnit 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 2

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

6610-4 Juni 2013. vilkår for husforsikring

6610-4 Juni 2013. vilkår for husforsikring 6610-4 Juni 2013 vilkår for husforsikring Topdanmark Forsikring /S Vilkår for Husforsikring 6610-4 Juni 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34

Læs mere

Dækningsomfang - Bygningsforsikring

Dækningsomfang - Bygningsforsikring Dækningsomfang - Bygningsforsikring Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke,

Læs mere

DÆKNINGSOMFANG BYGNINGSFORSIKRING

DÆKNINGSOMFANG BYGNINGSFORSIKRING Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke, samt trykimprægneret træ, der opfylder

Læs mere

DÆKNINGSOMFANG BYGNINGSFORSIKRING

DÆKNINGSOMFANG BYGNINGSFORSIKRING Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke, samt trykimprægneret træ, der opfylder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2011-PAR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501 Forsikringsbetingelser Campingvognsforsikring Version 20-501 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

POLICE. Ny forsikring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2014) A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ny forsikring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2014) A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ny forsikring A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 1944775 Kundenummer 3302704603 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. oktober 2014 Udløb 1. oktober 2017 Hovedforfald

Læs mere

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING VILLAFORSIKRING Pkt side A Dækningsomfang 1 1 Hvem er dækket af forsikringen 1 2 Hvad er omfattet af forsikringen 1 B Brandforsikring 1 3 Hvilke skader er omfattet af forsikringen 1 C Anden Bygningsbeskadigelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår 2000.5. TotalErhverv. Virksomhedsforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår 2000.5. TotalErhverv. Virksomhedsforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår 2000.5 TotalErhverv Virksomhedsforsikring Kontaktoplysninger Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K Tlf. 33 14 37 48 Skadeservice Uden for normal

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGT LANDBRUG FORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGT LANDBRUG FORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGT LANDBRUG FORSIKRING Almindelige forsikringsbestemmelser Nedlagt Landbrug forsikring. 1. Hvem dækkes af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Risikoforandring 4. Ejerskifte

Læs mere

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Husforsikring

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Husforsikring 15.01.2014 Forsikringsbetingelser for Husforsikring Indholdsfortegnelse for Husforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1 Hvilke bygninger og bygningsgenstande er dækket? 1.2 Hvilke bygninger og bygningsgenstande

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

HUS- OG FRITIDSHUSFORSIKRING

HUS- OG FRITIDSHUSFORSIKRING PRIVAT HUS- OG FRITIDSHUSFORSIKRING Beregnet ud fra det beboede areal 01 1 Privat HVORDAN UNDGÅR MAN AT BETALE FOR ET AREAL, MAN IKKE HAR? Hos Codan er fordelene klare. Vi beregner f.eks. prisen på Hus-

Læs mere

All Risks forsikring nr. 642-203T

All Risks forsikring nr. 642-203T Forsikrede genstande og interesser. Afsnit Indhold Side 1.0. Bygningsforsikring... 1 1.1.1. og 1.1.2. Bygningsbrand og Bygningsbeskadigelse... 1 1.1.3. Lovliggørelse... 1 1.1.4. Oprydnings- og destruktionsomkostninger

Læs mere

Sommerhusforsikring Forsikringsbetingelse nr. 5.112012

Sommerhusforsikring Forsikringsbetingelse nr. 5.112012 Sommerhusforsikring Forsikringsbetingelse nr. 5.112012 Forsikringens omfang fremgår af policens forside. For forsikringen gælder forsikringspolice og forsikringsbetingelserne samt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for parcelhus, fritidshus og indbo i fritidshus FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Landbrug

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Landbrug Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Landbrug BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade 1 3. Anden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser nr. 4921 Gælder fra 01.11.1992 TJM 92021-5 (01.13) Tjenestemændenes Forsikring Ramsingsvej 28A Tlf 70 33 28 28 2500 Valby Fax 44 20

Læs mere

Juni 2000. Opgørelse af bygningsskader Bygningsforsikring for 1- og 2-familiehuse samt fritidshuse

Juni 2000. Opgørelse af bygningsskader Bygningsforsikring for 1- og 2-familiehuse samt fritidshuse Juni 2000 Opgørelse af bygningsskader Bygningsforsikring for 1- og 2-familiehuse samt fritidshuse Forsikring & PensionVejledning Forord Forsikring & Pension ønsker med denne vejledning for opgørelse af

Læs mere

3. marts 2014 EKN Kundenr. 87811440

3. marts 2014 EKN Kundenr. 87811440 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup Andelsboligforeningen I. G. Smiths Alle 11-33 Att.: Wind Administration ApS Christians Brygge 28 02 1559 København V Tlf. 33 55 40 75 Fax 33 55 21 22

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring for Beboelsesejendomme

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring for Beboelsesejendomme Bygningsforsikring Bygningsforsikring for Beboelsesejendomme BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE A: HVEM OG HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem hører til gruppen

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSFORSIKRING A: HVEM OG HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem

Læs mere

Til din brug fremsendes hermed en forsikringsmappe, der indeholder følgende:

Til din brug fremsendes hermed en forsikringsmappe, der indeholder følgende: / Wllhs ndholdet i forsikringsmappen Willis ls Tuborgvej 5 2900 Hellerup Lene Korsholm Forsikringsmægler Thoft Telefon Telefax E-mai! Website 39466691 39466601 je@willis.dk www.willis.dk Oktober 2004 Vedr.:

Læs mere

Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K

Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K Tlf: 70211437 Policenr. 01 12B 0175882 Din forsikring

Læs mere

LANDBRUGFORSIKRING VERSION 4481005

LANDBRUGFORSIKRING VERSION 4481005 LANDBRUGFORSIKRING VERSION 4481005 Forsikringsbetingelser af juli 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-20 Side 8 Risikobetingelser for bygning Afsnit 21-41 Side 20 Risikobetingelser

Læs mere