Vilkår for Ejendomsforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for Ejendomsforsikring"

Transkript

1 Vilkår for Ejendomsforsikring DF Juni 2011

2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om jer. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, CPR-/CVR-nummer og jeres forsikringer. Hvis I ønsker at se disse oplysninger, kan I blot skrive til: Danske Forsikring Borupvang Ballerup Hvis I ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, kan I blot skrive til samme adresse. Vi skal informere jer om, at oplysninger om jeres kundeforhold bliver registreret centralt i Danske Forsikring. Provision Vi kan oplyse, at nogle af Danske Forsikrings medarbejdere får provision eller bonus, når de sælger en forsikring. NemKonto Danske Forsikring benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til jer, hvis vi har registreret jeres CPR-/CVR-nummer. Ordforklaring Ordforklaringen er en del af vilkårene. Ord og begreber markeret med en * er forklaret i DF Nogle forsikringer kan have yderligere ordforklaring. 2

3 Indholdsfortegnelse Fællesvilkår Hvad er omfattet? Hvad er omfattet med særlige beløb? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvordan fastsættes forsikringssummen? Hvilke udgifter dækker forsikringen ud over den direkte skade? Hvilke udgifter er ikke dækket? Skadeopgørelse Hvordan erstatter vi? Brand Hvad er omfattet? Hvilke skader er dækket, og hvilke skader er ikke dækket? El-skade Hvad er omfattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader er dækket? Hvilke skader er ikke dækket? Skadeopgørelse Storm og nedbør Hvad er omfattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader er dækket, og hvilke skader er ikke dækket? Udstrømning af vand Hvad er omfattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader er dækket og hvilke skader er ikke dækket? Indbrud Hvad er omfattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader er dækket, og hvilke skader er ikke dækket? Svamp Hvad er omfattet? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader er dækket? Hvilke skader er ikke dækket? Hvordan fastsættes forsikringssummen? Skadeopgørelse Insekt Hvad er omfattet? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader er dækket? Hvilke skader er ikke dækket? Hvordan fastsættes forsikringssummen? Skadeopgørelse Side 3

4 30500 Rørskade Hvad er omfattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader/udgifter er dækket? Hvilke skader/udgifter er ikke dækket? Skadeopgørelse Stikledning Hvad er omfattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader/udgifter er dækket? Hvilke skader/udgifter er ikke dækket? Skadeopgørelse Glas Hvad er omfattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader/udgifter er dækket? Hvilke skader/udgifter er ikke dækket? Skadeopgørelse Sanitet Hvad er omfattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader/udgifter er dækket? Hvilke skader/udgifter er ikke dækket? Skadeopgørelse Hærværk Hvad er omfattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader/udgifter er dækket? Hvilke skader/udgifter er ikke dækket? Forsikringssum* Skadeopgørelse Pludselig skade Hvad er omfattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader er dækket? Hvilke skader er ikke dækket? Skadeopgørelse Jordskade Hvad er omfattet? Hvad er omfattet med særlige beløb? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvilke udgifter og omkostninger er dækket? Hvilke udgifter og omkostninger er ikke dækket? Omstilling af låse Hvilke udgifter er dækket? Hvordan erstatter vi?

5 30853 Hvilke betingelser gælder for dækning? Skadeopgørelse Udvidelse for beboelsesejendom Forsikring for legepladsredskaber Forsikring mod skader som følge af lovlig indtrængen Renovering efter dødsfald Merforbrug af vand Opmagasinering af indbo Genhusning Underforsikring Mindre byggeprojekter CTS-anlæg og styringsanlæg til vaskerier Vandskade Lejers bygninger og bygningsindretninger Ubenyttede bygninger Nøgler/omstilling af låse Containere Ny-, til- og/eller ombygning Hvad er omfattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader er dækket, og hvilke skader er ikke dækket? Skadeopgørelse Restværdi Hvad er restværdi*, og hvornår kan den bruges? Betingelse Erstatningsopgørelse Huslejetab Hvilke tab bliver erstattet? Hvilke tab bliver ikke erstattet? Dækningsperiode Forsikringssum Skadeopgørelse Oprydning Hvilke udgifter er dækket? Forsikringssum Hvilke udgifter er ikke dækket? Lovliggørelse Hvilke udgifter er dækket? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvilke udgifter er ikke dækket? Forsikringssum Skadeopgørelse

6 30001 Fællesvilkår Fællesvilkår for Brand, Storm og nedbør, Udstrømning af vand, Indbrud, Svamp, Insekt, Pludselig skade og Ny-, til- og/eller ombygning Hvad er omfattet? Bygninger og anlæg som er nævnt i forsikringsaftalen Fundamenter til de forsikrede bygninger og anlæg indtil én meters dybde under jordlinjen eller under kældergulvet Hvis forsikringstageren ejer følgende, er det også omfattet af forsikringen: Faste el-installationer, herunder: Stikledninger og hovedtavler Lysinstallationer, herunder faste armaturer og lamper fastmonteret på bygning Kraftinstallationer frem til styretavle/motorværn. Se Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste installationer af sædvanlig, men ikke erhvervsmæssig karakter, herunder: Gas- og vandinstallationer Anlæg til opvarmning, køling og ventilation af lokaler Elevatorer, sanitets- og kloakanlæg Vaskeanlæg* og hårde hvidevarer Gulvbelægninger, herunder tæpper, der enten er limet fast til eller lagt på et underlag, der ikke bliver betragtet som færdigt gulv * Anlæg til brand- og tyverisikring af bygning eller afsnit heraf samt bygningsovervågningsanlæg* (CTS-anlæg*) Flagstænger, fritstående lamper til belysning af bygning, parkering og adgangsveje, antenner, gårdbelægninger, grundvandspumper, tårn- og facadeure og hegn* Vægmalerier, relieffer, udvendig udsmykning på bygning, men kun for håndværksmæssig værdi * Andet sædvanligt tilbehør og materiel *, der kun bliver brugt til drift af ejendommen Haveanlæg* mod direkte brandskade i det omfang udgifterne ikke kan kræves betalt af det offentlige Haveanlæg* mod skade, som er en følge af en skade, der er dækket under 30200, 30250, 30280, 30400, 30450, eller Se også 30110, 30210, 30255, og Hvad er omfattet med særlige beløb? Følgende punkter vil blive erstattet efter førsterisiko* princippet indtil kr. (2010), hvis der ikke er nævnt et andet beløb i forsikringsaftalen: Vægmalerier, relieffer og udvendig udsmykning på bygningen. Se Andet sædvanligt tilbehør og materiel *, der kun bliver brugt til drift af ejendommen. Se Udgift til retablering af haveanlæg*. Se og

7 30030 Hvilke betingelser gælder for dækning? Udendørs videokameraer til sikring og overvågning skal været sikret forsvarligt mod hærværk* Hvad er ikke omfattet? Ting, der normalt er omfattet af en løsøreforsikring Løse armaturer/ophængte lamper, lysreklamer, lysskilte og lyskilder, fx pærer og lysstofrør Styretavler, motorværn og kraftinstallationer mellem styretavle/motorværn og maskiner/produktionsanlæg PC er, computere og styringsanlæg til bygningsovervågningsanlæg* Vindmøller Levende hegn* Rede penge og pengerepræsentativer* Udstyr, der hører til driften af erhvervsvirksomhed i ejendommen. Det kan for eksempel være: Antenneanlæg Kranskinner Fundamenter for maskiner Pc-netværk Reklameskilte Udsugningsanlæg og tilhørende skorstene Ventilation i edb-rum Se også 30402, og Hvordan fastsættes forsikringssummen? Nyværdiforsikring Der skal ikke fastsættes nogen forsikringssum* Det forsikrede bliver dækket med værdi som nyt Dagsværdiforsikring Der skal ikke fastsættes nogen forsikringssum* Det forsikrede bliver dækket med værdi som nyt med fradrag for værdiforringelse som følge af slid og alder Sumforsikring Forsikringssum* skal fastsættes, så den svarer til det forsikredes værdi som nyt med fradrag for værdiforringelse som følge af slid, alder og andre forhold og med tillæg for oprydning* og forurening*. 7

8 Hvis der bliver valgt en mindre sum for brandforsikring, forudsætter det samtykke fra ejendommens panthavere og andre med tinglyste rettigheder Førsterisikoforsikring Forsikringssum* kan fastsættes til et mindre beløb end det forsikredes værdi som nyt. Hvis der bliver valgt en mindre sum for brandforsikring, forudsætter det samtykke fra ejendommens panthavere og andre med tinglyste rettigheder Hvilke udgifter dækker forsikringen ud over den direkte skade? Redning og bevaring Rimelige og nødvendige udgifter til redning og bevaring af det forsikrede i forbindelse med en skade, der dækkes af forsikringen Forøgede byggeudgifter (lovliggørelse) Ved istandsættelse eller genopførelse erstatter vi også forøgede byggeudgifter, som skyldes krav stillet af bygnings- og brandmyndighederne, se Lovliggørelse Hvilke udgifter er ikke dækket? Jordskade Udgift til opgravning, oprydning*, rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft, medmindre der er oprettet dækning for jordskade ifølge forsikringsaftalen Kosmetiske skader Udgift til udbedring af: Beskadigelse af kosmetisk art Farveforskelle mellem erstattede dele og det resterende Skadeopgørelse Fælles for til Skaden bliver opgjort på grundlag af det beløb, som det på skadetidspunktet vil koste at genopføre, reparere eller genanskaffe det beskadigede med samme byggemåde og på samme sted Ved prisansættelsen benytter vi ikke priser for dyrere byggematerialer end i de skaderamte bygninger og højst priser for byggematerialer og byggemetoder, der er gængse på skadetidspunktet Ved skadeopgørelse tager vi hensyn til ændring af byggepriser inden for en normal byggeperiode regnet fra skadetidspunktet Forsikringssummer*, nævnt i er højeste erstatning for hver skade Sammenbyggede bygninger For sammenbyggede bygninger gælder, - at den adskillende mur hører til den først opførte bygning - at ved bygninger, som er opført samtidig, hører den adskillende mur til den bygning, der er højest - at ved bygninger, som er opført samtidig, og som er lige høje, hører den adskillende mur til den bygning, der er nævnt først i forsikringsaftalen. 8

9 30082 Nyværdiforsikring Var det beskadigede som følge af slid og alder før skaden værdiforringet med mere end 30% af nyværdien, erstatter vi i forhold til værdiforringelsen Dagsværdiforsikring Vi opgør skaden med fradrag for værdiforringelse som følge af slid og alder Ved erstatning til opførelse af bygning(er) andre steder i Danmark eller kontanterstatning erstatter vi som beskrevet i Sumforsikring Vi opgør skaden med fradrag for værdiforringelse som følge af slid og alder Erstatningen for hver bygning/anlæg kan ikke overstige forsikringssummen*. Er forsikringssummen* mindre end dagsværdien af det forsikrede, er der underforsikring*, og skaden vil blive erstattet forholdsmæssigt Førsterisikoforsikring Var det beskadigede som følge af slid og alder før skaden værdiforringet med mere end 30% af nyværdien, erstatter vi i forhold til værdiforringelsen Erstatningen for hver bygning/anlæg kan ikke overstige forsikringssummen*. Vi gør ikke underforsikring* gældende Fælles for til Brugbare bygningsrester Hvis offentlige myndigheder, før skadetidspunktet, har stillet krav, der forhindrer genopførelse af en beskadiget bygning, erstatter vi tillige brugbare bygningsrester Det er en forudsætning for erstatning, - at dispensation fra myndighedernes krav ikke har kunnet opnås - at bygningens skadeprocent* er mindst Hvis resterne kan bruges igen, trækker vi deres værdi fra i erstatningen Forladte bygninger For bygninger, der henligger forladt, erstatter vi med fradrag for værdiforringelse som følge af slid, alder og nedsat anvendelighed * Bygninger som er bestemt til nedrivning For bygninger, som før skaden var bestemt til nedrivning, erstatter vi med materiale værdien med fradrag af nedrivningsomkostninger. Var nedrivning ikke umiddelbart forestående, erstatter vi også for afsavn. Den samlede erstatning kan ikke overstige det beløb, som erstatningen ville være, hvis den var blevet gjort op efter reglerne i Haveanlæg* Vi erstatter udgifter til retablering af haveanlæg*. Se og Beplantning erstatter vi med udgifter til nyplantning*. Erstatningen bortfalder, hvis retablering ikke finder sted Hvordan erstatter vi? Erstatning til reparation eller genopførelse Vi betaler erstatning, når det beskadigede er repareret eller genopført Opførelse andre steder eller kontanterstatning Erstatningen kan bruges til opførelse af bygning(er) andre steder i Danmark eller udbetales kontant. Forøgede omkostninger som følge heraf erstatter vi ikke. 9

10 Ved opførelse af bygning(er) andre steder gælder, at hvis det beskadigede som følge af slid, alder, nedsat anvendelighed * og andre omstændigheder *, før skaden var værdiforringet med mere end 30% af nyværdien, erstatter vi i forhold til værdiforringelsen Ved kontanterstatning gør vi fradrag i erstatningen for værdiforringelse på skadetidspunktet som følge af slid, alder, nedsat anvendelighed * og andre omstændigheder * Kontanterstatning kan ikke overstige bygningens handelsværdi umiddelbart før skaden Opførelse andre steder eller kontanterstatning forudsætter samtykke fra ejendommens panthavere og andre med tinglyste rettigheder Selvrisiko* En eventuel selvrisiko* står i forsikringsaftalen. 10

11 30100 Brand Gælder kun for de bygninger, som dækningen er oprettet for ifølge forsikringsaftalen Hvad er omfattet? Se Antenner inklusive lovlig mast* samt bredbåndsforbindelser, ADSL eller lignende netværk til privat brug Forsikringen omfatter ikke: Switche/omskiftere, bokse og lignende i separat teknikrum. (Bliver betragtet som løsøregenstande.) Udstyr som er ejet af andre end forsikringstageren, fx en lejer- eller antenneforening/-lav Gårdbelægning Hvilke skader er dækket, og hvilke skader er ikke dækket? Fælles for dækker vi: Skade direkte på det forsikrede Forsikrede ting, der bortkommer under en skade, der er dækket af forsikringen Forsikringen dækker ikke: Kortslutning* Overspænding*/induktion* eller elektriske fænomener i øvrigt Brand* (ildsvåde)* Forsikringen dækker ikke: Skade, der ikke anses som brandskade, som for eksempel svidning, forkulning, overophedning eller smeltning* Smeltning* som følge af gløder fra tobaksrygning, pejs eller lignende, hvis bygningsdelene er imprægneret mod brand Forsikringen dækker ikke: Smeltning* af bygningsdele, der ikke er imprægneret mod brand Lynnedslag* herunder overspænding*/induktion* eller andre elektriske fænomener, når lynet er slået direkte ned i det forsikrede Eksplosion* Sprængning* af dampkedler og højtrykskogekar/autoklaver Forsikringen dækker ikke: Skade som følge af sønderrivning af andre årsager, fx materialesvigt eller påvirkning af centrifugalkraft, væsketryk eller istryk Tørkogning af forskriftmæssigt indrettede kedler, der kun bliver brugt til rumopvarmning af beboelses- eller kontorbygninger eller har en maksimal indfyringseffekt på kcal/h (120 kw) og overvejende bruges til rumopvarmning Pludselig opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt ildsted * til rumopvarmning. 11

12 30129 Nedstyrtning af luftfartøjer eller ting fra luftfartøjer Forsikringen dækker ikke: Skade, som følge af medførte sprængstoffer Slukning m.m. det vil sige skade som sker i forbindelse med slukning af brand*, herunder også udgifter til: Nedrivning Forsvarlige og rimelige tiltag for at begrænse skade Forsvarlige og rimelige tiltag for at forebygge skade Vilkår for bygningsbrandforsikring som ikke kan fraviges Danske Forsikring kan ikke med retsvirkning fravige de minimumsbetingelser for bygningsbrandforsikring, som Finanstilsynet har fastsat, hvis de er til ugunst for forsikringstageren og/eller for de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen. 12

13 30150 El-skade Gælder kun for de bygninger, som dækningen er oprettet for ifølge forsikringsaftalen Hvad er omfattet? Følgende faste stærkstrømsinstallationer: Stikledninger og hovedtavler Lysinstallation, herunder faste armaturer Kraftinstallation frem til styretavle/motorværn Styretavle og motorværn er også omfattet, hvis de hører til de ting, der er nævnt i Faste brugsgenstande, herunder: Motorer, der indgår i gas- og vandinstallationer Elradiatorer, elvarmekabler og motorer, der indgår i rumtemperatur- og ventilationsanlæg Elevatormotorer Motorer, der indgår i sanitets- og kloakanlæg, herunder grundvandspumper Varmelegemer og motorer i hårde hvidevarer Elektriske og elektroniske overvågnings- og styringsanlæg Hvilke betingelser gælder for dækning? Se og Hvad er ikke omfattet? Ting, der normalt er omfattet af en løsøreforsikring Lamper, lysreklamer, lysskilte og lyskilder som for eksempel pærer og lysstofrør Styretavle, motorværn og kraftinstallationer mellem styretavle/motorværn og maskiner/produktionsanlæg Vindmøller Transformere, ensrettere og omformere med effekter over 20 kw for hver ting (27 HK for hver ting) Antenneanlæg Pc-netværk Udstyr, der knytter sig til driften af erhvervsvirksomhed i ejendommen, fx: Reklameskilte Udsugningsanlæg og tilhørende skorstene Ventilation i edb-rum Ting, der er forsikret mod el-skader ved edb- og svagstrømsforsikring, maskinforsikring eller anden forsikring, der dækker el-skader. 13

14 30170 Hvilke skader er dækket? Direkte, fysisk konstaterbar skade som følge af kortslutning*, overspænding* og induktion*, herunder lynskader, der ikke dækkes af brandforsikringen i Udgifter til redning og bevaring af det forsikrede Hvilke skader er ikke dækket? Skade som følge af: Brug af installation i strid med stærkstrømsreglementet Fejlkonstruktion, fejlmontering eller mekanisk ødelæggelse Mangelfuld* vedligeholdelse, slid eller tæring af det beskadigede Skade, der sker i forbindelse med: Montering, demontering eller reparation af det forsikrede Montering, demontering eller reparation af installationer, der er forbundet med det forsikrede Skade, der er dækket af: Garanti, vedligeholdelseskontrakt eller serviceabonnement Skadeopgørelse Stærkstrømsinstallationer og brugsgenstande erstattes efter samme regler, som gælder for den bygning, de tilhører. Se Danske Forsikring kan erstatte skaden ved udbetaling af et kontant beløb, som svarer til værdien af det beskadigede umiddelbart før skaden En eventuel selvrisiko* står i forsikringsaftalen. 14

15 30200 Storm og nedbør Gælder kun for de bygninger, som dækningen er oprettet for ifølge forsikringsaftalen Hvad er omfattet? Se Antenner inklusive lovlig mast* samt bredbåndsforbindelser, ADSL eller lignende netværk, til privat brug Hvad er ikke omfattet? Switche/omskiftere, bokse og lignende i separat teknikrum. (Bliver betragtet som løsøregenstande.) Udstyr ejet af andre end forsikringstageren, fx en lejer- eller antenneforening/-lav Hvilke betingelser gælder for dækning? Se og Endvidere følgende: For gælder, at den opståede skade ikke må kunne henføres helt eller delvis til det forsikredes: Mangelfulde* vedligeholdelse Slid Overbelastning Fejlkonstruktion Fejlmontering Anden fejl ved fremstilling eller opførelse Manglende opfyldelse af byggelovgivningens regler, når årsagen til skaden kan henføres hertil Hvad er ikke omfattet? Se Endvidere følgende: Bygninger og anlæg, der er opført uden forsvarligt fundament* Bygningsdele og installationer, der hører til bygninger nævnt i Telte, boble- og presenningshaller Baldakiner, halvtage, solafskærmning, markiser og overdækninger Vindmøller Projektører og skilte Glas Ruder af erstatningsmateriale for glas i vægge, døre og porte Oplukkelige ovenlys Hvilke skader er dækket, og hvilke skader er ikke dækket? Fælles for dækker vi: Skade direkte på det forsikrede Forsikrede ting, der bortkommer under en skade, der er dækket af forsikringen. 15

16 30242 Storm* Skade forårsaget af storm* herunder skypumpe* Skade forårsaget af ting, der under påvirkning af storm* udefra vælter eller styrter ned i bygningen Nedbørsskade som umiddelbar følge af en skade, der er dækket ved eller Forsikringen dækker ikke: Skade ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb Snetryk Skade ved snetryk Sky- og tøbrud Skade forårsaget af vand, der under voldsomt skybrud * eller under voldsomt tøbrud * ikke kan få normalt afløb, eller stiger op gennem afløbsledningerne og derved oversvømmer forsikringsstedet Forsikringen dækker ikke: Skade ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb Skade forårsaget af vand fra tagrender, tagbrønde eller nedløbsrør Skade forårsaget af nedbør eller smeltevand, som trænger igennem utætheder eller åbninger, og som ikke er en umiddelbar følge af en skade, der er dækket af forsikringen Skade forårsaget af tilstoppede eller underdimensionerede afløb Frostsprængning Frostsprængning, som følge af tilfældigt svigt i varmeforsyningen af: Røranlæg, der tilfører bygningerne vand Røranlæg, der indgår i bygningernes indvendige vand- og sanitetsinstallationer Centralvarme og varmtvandsanlæg og dertil hørende kedler og beholdere, pumper, målere, radiatorer, toiletkummer og toiletcisterner Frostsprængning i udlejede lokaler, selvom der ikke er tale om tilfældigt svigt i varmeforsyningen Forsikringen dækker ikke: Udgift til optøning Frostsprængning i bygninger eller lokaler, der henligger forladt eller ubenyttet Frostsprængning af tagrender, nedløbsrør, murværk og beton Frostskade på udendørs springvand, svømmebassiner og tilhørende installationer Haglnedslag Brud på bygningsdele som følge af haglnedslag. 16

17 30250 Udstrømning af vand Gælder kun for de bygninger, som dækningen er oprettet for ifølge forsikringsaftalen Hvad er omfattet? Se Hvilke betingelser gælder for dækning? Se og Endvidere følgende: For gælder, at den opståede skade ikke må kunne henføres helt eller delvis til det forsikredes: Mangelfulde* vedligeholdelse Slid Overbelastning Fejlkonstruktion Fejlmontering Anden fejl ved fremstilling eller opførelse Manglende opfyldelse af byggelovgivningens regler, når årsagen til skaden kan henføres hertil For gælder, at grundvandspumpens funktion bliver overvåget af et alarmanlæg at der er etableret udrykningsaftale ved alarm at alarmanlægget fungerer ved såvel lokal signalafgivning som ved alarmtransmission til kontrolcentral med tilknyttet udrykningsservice at der på forsikringsstedet er en funktionsdygtig reservepumpe med fuld kapacitet Hvad er ikke omfattet? Se Endvidere følgende: Bygninger og anlæg, der er opført uden forsvarligt fundament* Bygningsdele og installationer, der hører til bygninger nævnt i Telte, boble- og presenningshaller Baldakiner, halvtage, solafskærmning, markiser og overdækninger Vindmøller Projektører og skilte Glas Ruder af erstatningsmateriale for glas i vægge, døre og porte Oplukkelige ovenlys. 17

18 30270 Hvilke skader er dækket og hvilke skader er ikke dækket? Fælles for dækker vi: Skade direkte på det forsikrede Forsikrede ting, der bortkommer under en skade, der er dækket af forsikringen Udstrømning af vand, olie eller kølevæske Skade forårsaget af vand, olie og kølevæske, der tilfældigt strømmer ud fra: Røranlæg og dertil knyttede installationer, herunder køle- og fryseanlæg Vand-, varme- og sanitetsinstallationer Akvarier, vandsenge og beholdere på 20 liter eller mere Skade sket ved udsivning af vand og olie fra skjulte vand-, varme- og sanitetsinstallationer i bygninger Fælles for og 30273: Forsikringen dækker ikke: Råd- og svampeskade Udgifter til reparation af røranlæg og tilhørende isoleringsmateriale samt hermed forbundne udgifter til retablering af bygningsdele Udgifter til konstatering af skadeårsag samt hermed forbundne udgifter til retablering af bygningsdele Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb Skade forårsaget af vand fra tagrender, tagbrønde eller nedløbsrør Skade forårsaget af nedbør eller smeltevand, som trænger igennem utætheder eller åbninger og som ikke er en umiddelbar følge af en skade, der er dækket af forsikringen Skade som følge af kondens Skade som følge af påfyldning af eller aftapning fra olietank, køle- og fryseanlæg, akvarier, vandsenge og beholdere Skade opstået i forbindelse med bygge- og reparationsarbejde, herunder reparation eller ændring af rør- og varmeanlæg, uanset hvem der udfører arbejdet Vandskade som følge af en frostsprængning, der er dækket af forsikringen. Se Forsikringen dækker ikke: Vandskade, som følge af frostsprængning, der ikke er dækket af forsikringen. Se Opstigning af vand Skade forårsaget af opstigende grundvand, som følge af svigt af grundvandspumpe Forsikringen dækker ikke: Skade forårsaget af opstigende kloakvand Skade forårsaget af opstigende grundvand, hvis der ikke er grundvandspumpe. Se

Vilkår for Erhvervsløsøreforsikring

Vilkår for Erhvervsløsøreforsikring Vilkår for Erhvervsløsøreforsikring 9905-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

17. september 2014 333 Kundenr. 97675633

17. september 2014 333 Kundenr. 97675633 Codan Forsikring A/S Englandsgade 25 5000 Odense C G/F Lyset Marievej 56 4300 Holbæk Tlf. 33 55 41 50 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk Kundeservice: http://kundeservice.codan.dk 17. september 2014

Læs mere

3. marts 2014 EKN Kundenr. 87811440

3. marts 2014 EKN Kundenr. 87811440 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup Andelsboligforeningen I. G. Smiths Alle 11-33 Att.: Wind Administration ApS Christians Brygge 28 02 1559 København V Tlf. 33 55 40 75 Fax 33 55 21 22

Læs mere

Vilkår for Fritidshus Bygning

Vilkår for Fritidshus Bygning Vilkår for Fritidshus Bygning 5342-6 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19 Forsikringsvilkår nr. 201.6 Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Købstædernes Forsikring, Gensidig Grønningen l 1270 København K Telefon 33 143748 Telefax 33 32 06 66 Hjemmeside: www.kab.dk Gensidigt

Læs mere

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De

Læs mere

Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K

Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K Tlf: 70211437 Policenr. 01 12B 0175882 Din forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 Hvem, hvor og hvad dækker forsikringen 2. Afsnit 2 Bygningsbrandforsikring 3. Afsnit 3 Forsikring for anden

Læs mere

Bygningsforsikring 649-03,

Bygningsforsikring 649-03, Bygningsforsikring 649-03, Almindelige betingelser for Bygningsforsikring November 2011, indeks 2011 Indhold 050 Særlige betingelser 100 Generelle betingelser for alle dækninger 110 Hvem er sikret? 120

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Erhverv BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Afsnit 10. Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade

Læs mere

Andels-Ejerbolig Plus

Andels-Ejerbolig Plus Andels-Ejerbolig Plus Forsikringsbetingelser Nr. 38-8 Gældende fra 1. marts 1998 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Læs mere

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014 Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.0 SIKREDE PERSONER... 3 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE... 3 3.0

Læs mere

010113.PAR_Parcelhusforsikring PARCELHUSFORSIKRING

010113.PAR_Parcelhusforsikring PARCELHUSFORSIKRING PARCELHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PARCELHUSFORSIKRING (DÆKNINGSOMFANG FREMGÅR AF POLICEN) 1.0 SIKREDE 1.1 Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer (eller bruger) af den forsikrede ejendom.

Læs mere

Alka Husforsikring. Forsikrings betingelser Nr. AH-03. Gældende fra September 2010

Alka Husforsikring. Forsikrings betingelser Nr. AH-03. Gældende fra September 2010 Alka Husforsikring Forsikrings betingelser Nr. AH-03 Gældende fra September 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Husforsikring

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Husforsikring 15.01.2014 Forsikringsbetingelser for Husforsikring Indholdsfortegnelse for Husforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1 Hvilke bygninger og bygningsgenstande er dækket? 1.2 Hvilke bygninger og bygningsgenstande

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk. Hærværk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr. 01-2012-NLB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Ny police til E/F Fortbo

Ny police til E/F Fortbo G0201_NEL - TT201503170056797677 - G_56804268Job918-P1-19 0101ERHM Willis I/S København Rundforbivej 303 2850 Nærum Ny police til E/F Fortbo Vi sender her den nye police til E/F Fortbo. Det er vigtigt,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE A: HVEM OG HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem hører til gruppen

Læs mere

Alka Fritidshusforsikring

Alka Fritidshusforsikring Alka Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser FH-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings Aktieselskabet Alka CVR nr.

Læs mere

Ny police til Kolonihaveforbundet

Ny police til Kolonihaveforbundet Kolonihaveforbundet Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Ny police til Kolonihaveforbundet Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

Læs mere

Fritidshusforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen?

Fritidshusforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING VILLAFORSIKRING Pkt side A Dækningsomfang 1 1 Hvem er dækket af forsikringen 1 2 Hvad er omfattet af forsikringen 1 B Brandforsikring 1 3 Hvilke skader er omfattet af forsikringen 1 C Anden Bygningsbeskadigelse

Læs mere

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 Varmt arbejde For forsikringen gælder nedennævnte selvrisikoklausul for brandskade sket som følge af varmt arbejde: Ved enhver brand og eksplosionsskade

Læs mere

Husforsikring. Version 2131009

Husforsikring. Version 2131009 Husforsikring Version 2131009 Forsikringsbetingelser af februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Punkt 1-16 Side 6 Hvor og hvad dækkes Punkt 17-20 Side 7 Brand Punkt 21-24 Side 8 Anden

Læs mere

Fritidshus Bygningsforsikring og Indboforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1308

Fritidshus Bygningsforsikring og Indboforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1308 Fritidshus Bygningsforsikring og Indboforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1308 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Sommerhusforsikring Forsikringsbetingelse nr. 5.112012

Sommerhusforsikring Forsikringsbetingelse nr. 5.112012 Sommerhusforsikring Forsikringsbetingelse nr. 5.112012 Forsikringens omfang fremgår af policens forside. For forsikringen gælder forsikringspolice og forsikringsbetingelserne samt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser nr. 4921 Gælder fra 01.11.1992 TJM 92021-5 (01.13) Tjenestemændenes Forsikring Ramsingsvej 28A Tlf 70 33 28 28 2500 Valby Fax 44 20

Læs mere

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C KUNDENR: 87227306 POLICENR: 900 152 8278 ERHVERVSFORSIKRING 30.06.2015 Vi sender hermed jeres nye Erhvervsforsikring. Policen er ændret

Læs mere