Vilkår for Ejendomsforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for Ejendomsforsikring"

Transkript

1 Vilkår for Ejendomsforsikring DF Juni 2011

2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om jer. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, CPR-/CVR-nummer og jeres forsikringer. Hvis I ønsker at se disse oplysninger, kan I blot skrive til: Danske Forsikring Borupvang Ballerup Hvis I ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, kan I blot skrive til samme adresse. Vi skal informere jer om, at oplysninger om jeres kundeforhold bliver registreret centralt i Danske Forsikring. Provision Vi kan oplyse, at nogle af Danske Forsikrings medarbejdere får provision eller bonus, når de sælger en forsikring. NemKonto Danske Forsikring benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til jer, hvis vi har registreret jeres CPR-/CVR-nummer. Ordforklaring Ordforklaringen er en del af vilkårene. Ord og begreber markeret med en * er forklaret i DF Nogle forsikringer kan have yderligere ordforklaring. 2

3 Indholdsfortegnelse Fællesvilkår Hvad er omfattet? Hvad er omfattet med særlige beløb? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvordan fastsættes forsikringssummen? Hvilke udgifter dækker forsikringen ud over den direkte skade? Hvilke udgifter er ikke dækket? Skadeopgørelse Hvordan erstatter vi? Brand Hvad er omfattet? Hvilke skader er dækket, og hvilke skader er ikke dækket? El-skade Hvad er omfattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader er dækket? Hvilke skader er ikke dækket? Skadeopgørelse Storm og nedbør Hvad er omfattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader er dækket, og hvilke skader er ikke dækket? Udstrømning af vand Hvad er omfattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader er dækket og hvilke skader er ikke dækket? Indbrud Hvad er omfattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader er dækket, og hvilke skader er ikke dækket? Svamp Hvad er omfattet? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader er dækket? Hvilke skader er ikke dækket? Hvordan fastsættes forsikringssummen? Skadeopgørelse Insekt Hvad er omfattet? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader er dækket? Hvilke skader er ikke dækket? Hvordan fastsættes forsikringssummen? Skadeopgørelse Side 3

4 30500 Rørskade Hvad er omfattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader/udgifter er dækket? Hvilke skader/udgifter er ikke dækket? Skadeopgørelse Stikledning Hvad er omfattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader/udgifter er dækket? Hvilke skader/udgifter er ikke dækket? Skadeopgørelse Glas Hvad er omfattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader/udgifter er dækket? Hvilke skader/udgifter er ikke dækket? Skadeopgørelse Sanitet Hvad er omfattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader/udgifter er dækket? Hvilke skader/udgifter er ikke dækket? Skadeopgørelse Hærværk Hvad er omfattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader/udgifter er dækket? Hvilke skader/udgifter er ikke dækket? Forsikringssum* Skadeopgørelse Pludselig skade Hvad er omfattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader er dækket? Hvilke skader er ikke dækket? Skadeopgørelse Jordskade Hvad er omfattet? Hvad er omfattet med særlige beløb? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvilke udgifter og omkostninger er dækket? Hvilke udgifter og omkostninger er ikke dækket? Omstilling af låse Hvilke udgifter er dækket? Hvordan erstatter vi?

5 30853 Hvilke betingelser gælder for dækning? Skadeopgørelse Udvidelse for beboelsesejendom Forsikring for legepladsredskaber Forsikring mod skader som følge af lovlig indtrængen Renovering efter dødsfald Merforbrug af vand Opmagasinering af indbo Genhusning Underforsikring Mindre byggeprojekter CTS-anlæg og styringsanlæg til vaskerier Vandskade Lejers bygninger og bygningsindretninger Ubenyttede bygninger Nøgler/omstilling af låse Containere Ny-, til- og/eller ombygning Hvad er omfattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader er dækket, og hvilke skader er ikke dækket? Skadeopgørelse Restværdi Hvad er restværdi*, og hvornår kan den bruges? Betingelse Erstatningsopgørelse Huslejetab Hvilke tab bliver erstattet? Hvilke tab bliver ikke erstattet? Dækningsperiode Forsikringssum Skadeopgørelse Oprydning Hvilke udgifter er dækket? Forsikringssum Hvilke udgifter er ikke dækket? Lovliggørelse Hvilke udgifter er dækket? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvilke udgifter er ikke dækket? Forsikringssum Skadeopgørelse

6 30001 Fællesvilkår Fællesvilkår for Brand, Storm og nedbør, Udstrømning af vand, Indbrud, Svamp, Insekt, Pludselig skade og Ny-, til- og/eller ombygning Hvad er omfattet? Bygninger og anlæg som er nævnt i forsikringsaftalen Fundamenter til de forsikrede bygninger og anlæg indtil én meters dybde under jordlinjen eller under kældergulvet Hvis forsikringstageren ejer følgende, er det også omfattet af forsikringen: Faste el-installationer, herunder: Stikledninger og hovedtavler Lysinstallationer, herunder faste armaturer og lamper fastmonteret på bygning Kraftinstallationer frem til styretavle/motorværn. Se Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste installationer af sædvanlig, men ikke erhvervsmæssig karakter, herunder: Gas- og vandinstallationer Anlæg til opvarmning, køling og ventilation af lokaler Elevatorer, sanitets- og kloakanlæg Vaskeanlæg* og hårde hvidevarer Gulvbelægninger, herunder tæpper, der enten er limet fast til eller lagt på et underlag, der ikke bliver betragtet som færdigt gulv * Anlæg til brand- og tyverisikring af bygning eller afsnit heraf samt bygningsovervågningsanlæg* (CTS-anlæg*) Flagstænger, fritstående lamper til belysning af bygning, parkering og adgangsveje, antenner, gårdbelægninger, grundvandspumper, tårn- og facadeure og hegn* Vægmalerier, relieffer, udvendig udsmykning på bygning, men kun for håndværksmæssig værdi * Andet sædvanligt tilbehør og materiel *, der kun bliver brugt til drift af ejendommen Haveanlæg* mod direkte brandskade i det omfang udgifterne ikke kan kræves betalt af det offentlige Haveanlæg* mod skade, som er en følge af en skade, der er dækket under 30200, 30250, 30280, 30400, 30450, eller Se også 30110, 30210, 30255, og Hvad er omfattet med særlige beløb? Følgende punkter vil blive erstattet efter førsterisiko* princippet indtil kr. (2010), hvis der ikke er nævnt et andet beløb i forsikringsaftalen: Vægmalerier, relieffer og udvendig udsmykning på bygningen. Se Andet sædvanligt tilbehør og materiel *, der kun bliver brugt til drift af ejendommen. Se Udgift til retablering af haveanlæg*. Se og

7 30030 Hvilke betingelser gælder for dækning? Udendørs videokameraer til sikring og overvågning skal været sikret forsvarligt mod hærværk* Hvad er ikke omfattet? Ting, der normalt er omfattet af en løsøreforsikring Løse armaturer/ophængte lamper, lysreklamer, lysskilte og lyskilder, fx pærer og lysstofrør Styretavler, motorværn og kraftinstallationer mellem styretavle/motorværn og maskiner/produktionsanlæg PC er, computere og styringsanlæg til bygningsovervågningsanlæg* Vindmøller Levende hegn* Rede penge og pengerepræsentativer* Udstyr, der hører til driften af erhvervsvirksomhed i ejendommen. Det kan for eksempel være: Antenneanlæg Kranskinner Fundamenter for maskiner Pc-netværk Reklameskilte Udsugningsanlæg og tilhørende skorstene Ventilation i edb-rum Se også 30402, og Hvordan fastsættes forsikringssummen? Nyværdiforsikring Der skal ikke fastsættes nogen forsikringssum* Det forsikrede bliver dækket med værdi som nyt Dagsværdiforsikring Der skal ikke fastsættes nogen forsikringssum* Det forsikrede bliver dækket med værdi som nyt med fradrag for værdiforringelse som følge af slid og alder Sumforsikring Forsikringssum* skal fastsættes, så den svarer til det forsikredes værdi som nyt med fradrag for værdiforringelse som følge af slid, alder og andre forhold og med tillæg for oprydning* og forurening*. 7

8 Hvis der bliver valgt en mindre sum for brandforsikring, forudsætter det samtykke fra ejendommens panthavere og andre med tinglyste rettigheder Førsterisikoforsikring Forsikringssum* kan fastsættes til et mindre beløb end det forsikredes værdi som nyt. Hvis der bliver valgt en mindre sum for brandforsikring, forudsætter det samtykke fra ejendommens panthavere og andre med tinglyste rettigheder Hvilke udgifter dækker forsikringen ud over den direkte skade? Redning og bevaring Rimelige og nødvendige udgifter til redning og bevaring af det forsikrede i forbindelse med en skade, der dækkes af forsikringen Forøgede byggeudgifter (lovliggørelse) Ved istandsættelse eller genopførelse erstatter vi også forøgede byggeudgifter, som skyldes krav stillet af bygnings- og brandmyndighederne, se Lovliggørelse Hvilke udgifter er ikke dækket? Jordskade Udgift til opgravning, oprydning*, rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft, medmindre der er oprettet dækning for jordskade ifølge forsikringsaftalen Kosmetiske skader Udgift til udbedring af: Beskadigelse af kosmetisk art Farveforskelle mellem erstattede dele og det resterende Skadeopgørelse Fælles for til Skaden bliver opgjort på grundlag af det beløb, som det på skadetidspunktet vil koste at genopføre, reparere eller genanskaffe det beskadigede med samme byggemåde og på samme sted Ved prisansættelsen benytter vi ikke priser for dyrere byggematerialer end i de skaderamte bygninger og højst priser for byggematerialer og byggemetoder, der er gængse på skadetidspunktet Ved skadeopgørelse tager vi hensyn til ændring af byggepriser inden for en normal byggeperiode regnet fra skadetidspunktet Forsikringssummer*, nævnt i er højeste erstatning for hver skade Sammenbyggede bygninger For sammenbyggede bygninger gælder, - at den adskillende mur hører til den først opførte bygning - at ved bygninger, som er opført samtidig, hører den adskillende mur til den bygning, der er højest - at ved bygninger, som er opført samtidig, og som er lige høje, hører den adskillende mur til den bygning, der er nævnt først i forsikringsaftalen. 8

9 30082 Nyværdiforsikring Var det beskadigede som følge af slid og alder før skaden værdiforringet med mere end 30% af nyværdien, erstatter vi i forhold til værdiforringelsen Dagsværdiforsikring Vi opgør skaden med fradrag for værdiforringelse som følge af slid og alder Ved erstatning til opførelse af bygning(er) andre steder i Danmark eller kontanterstatning erstatter vi som beskrevet i Sumforsikring Vi opgør skaden med fradrag for værdiforringelse som følge af slid og alder Erstatningen for hver bygning/anlæg kan ikke overstige forsikringssummen*. Er forsikringssummen* mindre end dagsværdien af det forsikrede, er der underforsikring*, og skaden vil blive erstattet forholdsmæssigt Førsterisikoforsikring Var det beskadigede som følge af slid og alder før skaden værdiforringet med mere end 30% af nyværdien, erstatter vi i forhold til værdiforringelsen Erstatningen for hver bygning/anlæg kan ikke overstige forsikringssummen*. Vi gør ikke underforsikring* gældende Fælles for til Brugbare bygningsrester Hvis offentlige myndigheder, før skadetidspunktet, har stillet krav, der forhindrer genopførelse af en beskadiget bygning, erstatter vi tillige brugbare bygningsrester Det er en forudsætning for erstatning, - at dispensation fra myndighedernes krav ikke har kunnet opnås - at bygningens skadeprocent* er mindst Hvis resterne kan bruges igen, trækker vi deres værdi fra i erstatningen Forladte bygninger For bygninger, der henligger forladt, erstatter vi med fradrag for værdiforringelse som følge af slid, alder og nedsat anvendelighed * Bygninger som er bestemt til nedrivning For bygninger, som før skaden var bestemt til nedrivning, erstatter vi med materiale værdien med fradrag af nedrivningsomkostninger. Var nedrivning ikke umiddelbart forestående, erstatter vi også for afsavn. Den samlede erstatning kan ikke overstige det beløb, som erstatningen ville være, hvis den var blevet gjort op efter reglerne i Haveanlæg* Vi erstatter udgifter til retablering af haveanlæg*. Se og Beplantning erstatter vi med udgifter til nyplantning*. Erstatningen bortfalder, hvis retablering ikke finder sted Hvordan erstatter vi? Erstatning til reparation eller genopførelse Vi betaler erstatning, når det beskadigede er repareret eller genopført Opførelse andre steder eller kontanterstatning Erstatningen kan bruges til opførelse af bygning(er) andre steder i Danmark eller udbetales kontant. Forøgede omkostninger som følge heraf erstatter vi ikke. 9

10 Ved opførelse af bygning(er) andre steder gælder, at hvis det beskadigede som følge af slid, alder, nedsat anvendelighed * og andre omstændigheder *, før skaden var værdiforringet med mere end 30% af nyværdien, erstatter vi i forhold til værdiforringelsen Ved kontanterstatning gør vi fradrag i erstatningen for værdiforringelse på skadetidspunktet som følge af slid, alder, nedsat anvendelighed * og andre omstændigheder * Kontanterstatning kan ikke overstige bygningens handelsværdi umiddelbart før skaden Opførelse andre steder eller kontanterstatning forudsætter samtykke fra ejendommens panthavere og andre med tinglyste rettigheder Selvrisiko* En eventuel selvrisiko* står i forsikringsaftalen. 10

11 30100 Brand Gælder kun for de bygninger, som dækningen er oprettet for ifølge forsikringsaftalen Hvad er omfattet? Se Antenner inklusive lovlig mast* samt bredbåndsforbindelser, ADSL eller lignende netværk til privat brug Forsikringen omfatter ikke: Switche/omskiftere, bokse og lignende i separat teknikrum. (Bliver betragtet som løsøregenstande.) Udstyr som er ejet af andre end forsikringstageren, fx en lejer- eller antenneforening/-lav Gårdbelægning Hvilke skader er dækket, og hvilke skader er ikke dækket? Fælles for dækker vi: Skade direkte på det forsikrede Forsikrede ting, der bortkommer under en skade, der er dækket af forsikringen Forsikringen dækker ikke: Kortslutning* Overspænding*/induktion* eller elektriske fænomener i øvrigt Brand* (ildsvåde)* Forsikringen dækker ikke: Skade, der ikke anses som brandskade, som for eksempel svidning, forkulning, overophedning eller smeltning* Smeltning* som følge af gløder fra tobaksrygning, pejs eller lignende, hvis bygningsdelene er imprægneret mod brand Forsikringen dækker ikke: Smeltning* af bygningsdele, der ikke er imprægneret mod brand Lynnedslag* herunder overspænding*/induktion* eller andre elektriske fænomener, når lynet er slået direkte ned i det forsikrede Eksplosion* Sprængning* af dampkedler og højtrykskogekar/autoklaver Forsikringen dækker ikke: Skade som følge af sønderrivning af andre årsager, fx materialesvigt eller påvirkning af centrifugalkraft, væsketryk eller istryk Tørkogning af forskriftmæssigt indrettede kedler, der kun bliver brugt til rumopvarmning af beboelses- eller kontorbygninger eller har en maksimal indfyringseffekt på kcal/h (120 kw) og overvejende bruges til rumopvarmning Pludselig opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt ildsted * til rumopvarmning. 11

12 30129 Nedstyrtning af luftfartøjer eller ting fra luftfartøjer Forsikringen dækker ikke: Skade, som følge af medførte sprængstoffer Slukning m.m. det vil sige skade som sker i forbindelse med slukning af brand*, herunder også udgifter til: Nedrivning Forsvarlige og rimelige tiltag for at begrænse skade Forsvarlige og rimelige tiltag for at forebygge skade Vilkår for bygningsbrandforsikring som ikke kan fraviges Danske Forsikring kan ikke med retsvirkning fravige de minimumsbetingelser for bygningsbrandforsikring, som Finanstilsynet har fastsat, hvis de er til ugunst for forsikringstageren og/eller for de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen. 12

13 30150 El-skade Gælder kun for de bygninger, som dækningen er oprettet for ifølge forsikringsaftalen Hvad er omfattet? Følgende faste stærkstrømsinstallationer: Stikledninger og hovedtavler Lysinstallation, herunder faste armaturer Kraftinstallation frem til styretavle/motorværn Styretavle og motorværn er også omfattet, hvis de hører til de ting, der er nævnt i Faste brugsgenstande, herunder: Motorer, der indgår i gas- og vandinstallationer Elradiatorer, elvarmekabler og motorer, der indgår i rumtemperatur- og ventilationsanlæg Elevatormotorer Motorer, der indgår i sanitets- og kloakanlæg, herunder grundvandspumper Varmelegemer og motorer i hårde hvidevarer Elektriske og elektroniske overvågnings- og styringsanlæg Hvilke betingelser gælder for dækning? Se og Hvad er ikke omfattet? Ting, der normalt er omfattet af en løsøreforsikring Lamper, lysreklamer, lysskilte og lyskilder som for eksempel pærer og lysstofrør Styretavle, motorværn og kraftinstallationer mellem styretavle/motorværn og maskiner/produktionsanlæg Vindmøller Transformere, ensrettere og omformere med effekter over 20 kw for hver ting (27 HK for hver ting) Antenneanlæg Pc-netværk Udstyr, der knytter sig til driften af erhvervsvirksomhed i ejendommen, fx: Reklameskilte Udsugningsanlæg og tilhørende skorstene Ventilation i edb-rum Ting, der er forsikret mod el-skader ved edb- og svagstrømsforsikring, maskinforsikring eller anden forsikring, der dækker el-skader. 13

14 30170 Hvilke skader er dækket? Direkte, fysisk konstaterbar skade som følge af kortslutning*, overspænding* og induktion*, herunder lynskader, der ikke dækkes af brandforsikringen i Udgifter til redning og bevaring af det forsikrede Hvilke skader er ikke dækket? Skade som følge af: Brug af installation i strid med stærkstrømsreglementet Fejlkonstruktion, fejlmontering eller mekanisk ødelæggelse Mangelfuld* vedligeholdelse, slid eller tæring af det beskadigede Skade, der sker i forbindelse med: Montering, demontering eller reparation af det forsikrede Montering, demontering eller reparation af installationer, der er forbundet med det forsikrede Skade, der er dækket af: Garanti, vedligeholdelseskontrakt eller serviceabonnement Skadeopgørelse Stærkstrømsinstallationer og brugsgenstande erstattes efter samme regler, som gælder for den bygning, de tilhører. Se Danske Forsikring kan erstatte skaden ved udbetaling af et kontant beløb, som svarer til værdien af det beskadigede umiddelbart før skaden En eventuel selvrisiko* står i forsikringsaftalen. 14

15 30200 Storm og nedbør Gælder kun for de bygninger, som dækningen er oprettet for ifølge forsikringsaftalen Hvad er omfattet? Se Antenner inklusive lovlig mast* samt bredbåndsforbindelser, ADSL eller lignende netværk, til privat brug Hvad er ikke omfattet? Switche/omskiftere, bokse og lignende i separat teknikrum. (Bliver betragtet som løsøregenstande.) Udstyr ejet af andre end forsikringstageren, fx en lejer- eller antenneforening/-lav Hvilke betingelser gælder for dækning? Se og Endvidere følgende: For gælder, at den opståede skade ikke må kunne henføres helt eller delvis til det forsikredes: Mangelfulde* vedligeholdelse Slid Overbelastning Fejlkonstruktion Fejlmontering Anden fejl ved fremstilling eller opførelse Manglende opfyldelse af byggelovgivningens regler, når årsagen til skaden kan henføres hertil Hvad er ikke omfattet? Se Endvidere følgende: Bygninger og anlæg, der er opført uden forsvarligt fundament* Bygningsdele og installationer, der hører til bygninger nævnt i Telte, boble- og presenningshaller Baldakiner, halvtage, solafskærmning, markiser og overdækninger Vindmøller Projektører og skilte Glas Ruder af erstatningsmateriale for glas i vægge, døre og porte Oplukkelige ovenlys Hvilke skader er dækket, og hvilke skader er ikke dækket? Fælles for dækker vi: Skade direkte på det forsikrede Forsikrede ting, der bortkommer under en skade, der er dækket af forsikringen. 15

16 30242 Storm* Skade forårsaget af storm* herunder skypumpe* Skade forårsaget af ting, der under påvirkning af storm* udefra vælter eller styrter ned i bygningen Nedbørsskade som umiddelbar følge af en skade, der er dækket ved eller Forsikringen dækker ikke: Skade ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb Snetryk Skade ved snetryk Sky- og tøbrud Skade forårsaget af vand, der under voldsomt skybrud * eller under voldsomt tøbrud * ikke kan få normalt afløb, eller stiger op gennem afløbsledningerne og derved oversvømmer forsikringsstedet Forsikringen dækker ikke: Skade ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb Skade forårsaget af vand fra tagrender, tagbrønde eller nedløbsrør Skade forårsaget af nedbør eller smeltevand, som trænger igennem utætheder eller åbninger, og som ikke er en umiddelbar følge af en skade, der er dækket af forsikringen Skade forårsaget af tilstoppede eller underdimensionerede afløb Frostsprængning Frostsprængning, som følge af tilfældigt svigt i varmeforsyningen af: Røranlæg, der tilfører bygningerne vand Røranlæg, der indgår i bygningernes indvendige vand- og sanitetsinstallationer Centralvarme og varmtvandsanlæg og dertil hørende kedler og beholdere, pumper, målere, radiatorer, toiletkummer og toiletcisterner Frostsprængning i udlejede lokaler, selvom der ikke er tale om tilfældigt svigt i varmeforsyningen Forsikringen dækker ikke: Udgift til optøning Frostsprængning i bygninger eller lokaler, der henligger forladt eller ubenyttet Frostsprængning af tagrender, nedløbsrør, murværk og beton Frostskade på udendørs springvand, svømmebassiner og tilhørende installationer Haglnedslag Brud på bygningsdele som følge af haglnedslag. 16

17 30250 Udstrømning af vand Gælder kun for de bygninger, som dækningen er oprettet for ifølge forsikringsaftalen Hvad er omfattet? Se Hvilke betingelser gælder for dækning? Se og Endvidere følgende: For gælder, at den opståede skade ikke må kunne henføres helt eller delvis til det forsikredes: Mangelfulde* vedligeholdelse Slid Overbelastning Fejlkonstruktion Fejlmontering Anden fejl ved fremstilling eller opførelse Manglende opfyldelse af byggelovgivningens regler, når årsagen til skaden kan henføres hertil For gælder, at grundvandspumpens funktion bliver overvåget af et alarmanlæg at der er etableret udrykningsaftale ved alarm at alarmanlægget fungerer ved såvel lokal signalafgivning som ved alarmtransmission til kontrolcentral med tilknyttet udrykningsservice at der på forsikringsstedet er en funktionsdygtig reservepumpe med fuld kapacitet Hvad er ikke omfattet? Se Endvidere følgende: Bygninger og anlæg, der er opført uden forsvarligt fundament* Bygningsdele og installationer, der hører til bygninger nævnt i Telte, boble- og presenningshaller Baldakiner, halvtage, solafskærmning, markiser og overdækninger Vindmøller Projektører og skilte Glas Ruder af erstatningsmateriale for glas i vægge, døre og porte Oplukkelige ovenlys. 17

18 30270 Hvilke skader er dækket og hvilke skader er ikke dækket? Fælles for dækker vi: Skade direkte på det forsikrede Forsikrede ting, der bortkommer under en skade, der er dækket af forsikringen Udstrømning af vand, olie eller kølevæske Skade forårsaget af vand, olie og kølevæske, der tilfældigt strømmer ud fra: Røranlæg og dertil knyttede installationer, herunder køle- og fryseanlæg Vand-, varme- og sanitetsinstallationer Akvarier, vandsenge og beholdere på 20 liter eller mere Skade sket ved udsivning af vand og olie fra skjulte vand-, varme- og sanitetsinstallationer i bygninger Fælles for og 30273: Forsikringen dækker ikke: Råd- og svampeskade Udgifter til reparation af røranlæg og tilhørende isoleringsmateriale samt hermed forbundne udgifter til retablering af bygningsdele Udgifter til konstatering af skadeårsag samt hermed forbundne udgifter til retablering af bygningsdele Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb Skade forårsaget af vand fra tagrender, tagbrønde eller nedløbsrør Skade forårsaget af nedbør eller smeltevand, som trænger igennem utætheder eller åbninger og som ikke er en umiddelbar følge af en skade, der er dækket af forsikringen Skade som følge af kondens Skade som følge af påfyldning af eller aftapning fra olietank, køle- og fryseanlæg, akvarier, vandsenge og beholdere Skade opstået i forbindelse med bygge- og reparationsarbejde, herunder reparation eller ændring af rør- og varmeanlæg, uanset hvem der udfører arbejdet Vandskade som følge af en frostsprængning, der er dækket af forsikringen. Se Forsikringen dækker ikke: Vandskade, som følge af frostsprængning, der ikke er dækket af forsikringen. Se Opstigning af vand Skade forårsaget af opstigende grundvand, som følge af svigt af grundvandspumpe Forsikringen dækker ikke: Skade forårsaget af opstigende kloakvand Skade forårsaget af opstigende grundvand, hvis der ikke er grundvandspumpe. Se

19 30280 Indbrud Gælder kun for de bygninger, som dækningen er oprettet for ifølge forsikringsaftalen Hvad er omfattet? Se Hvilke betingelser gælder for dækning? Se Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Hvad er ikke omfattet? Se Endvidere følgende: Bygninger og anlæg, der er opført uden forsvarligt fundament* Bygningsdele og installationer, der hører til bygninger nævnt i Telte, boble- og presenningshaller Baldakiner, halvtage, solafskærmning, markiser og overdækninger Vindmøller Projektører og skilte Glas Ruder af erstatningsmateriale for glas i vægge, døre og porte Oplukkelige ovenlys Hvilke skader er dækket, og hvilke skader er ikke dækket? Indbrudstyveri* Indbrudstyveri* eller forsøg på det, samt hærværk* på det forsikrede i direkte forbindelse hermed Nedbørsskade, der opstår som umiddelbar følge af en indbrudstyveriskade, som er dækket Forsikringen dækker ikke: Skade på bygninger eller lokaler, der henligger forladt eller ubenyttet. 19

20 30400 Svamp Gælder kun for de bygninger, som dækningen er oprettet for ifølge forsikringsaftalen Hvad er omfattet? Se Hvad er ikke omfattet? Se Endvidere følgende: Bygninger og anlæg, der er opført uden forsvarligt fundament* Bygningsdele og installationer, der hører til bygninger nævnt i Åbne trækonstruktioner, som er udsat for vejr og vind, f.eks. udvendige trapper, verandaer, terrasser, altaner, balkoner, svalegange, solafskærmninger, pergolaer, plankeværker og stakitter Alle bygningsdele i kælderlokaler* under det niveau, der dannes af stueetagens gulve/gulvbjælkelag Skjult bindingsværk i ydermure Haveanlæg* Hvilke skader er dækket? Skade direkte på det forsikrede: Skade ved angreb af træ- eller murødelæggende svampe, konstateret og anmeldt i forsikringstiden Hvis forsikringen ophører, fx på grund af ejerskifte, dækker vi skader, der bliver anmeldt indtil 3 måneder efter ophøret, medmindre der er oprettet en ny forsikring Hvilke skader er ikke dækket? Skade som følge af: Råd* Mangelfuld* vedligeholdelse Tilstopning af nødvendige ventilationsåbninger Materiale- eller konstruktionsfejl, herunder forkert udført isolering eller anden udførelsesfejl Hvordan fastsættes forsikringssummen? Bygninger opført før 1950: Se Hvis der ikke står andet i forsikringsaftalen, er forsikringssummen kr. pr. forsikringssted og pr. forsikringsår. Beløbet bliver ikke indeksreguleret Bygninger opført i 1950 eller senere: Se Skadeopgørelse Se Ved svampeskade betaler vi for udskiftning eller afstivning af det angrebne træværk, hvis dette er påkrævet af hensyn til træværkets bæreevne. 20

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009 Udvidelse for beboelsesejendom Version 1 21.08.2009 EJENDOM Medforsikret Sikret under opførelse eller ombygning er tillige byggeriets entreprenører i det omfang forsikringstageren som bygherre i medfør

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Udvidelse for beboelsesejendom

Udvidelse for beboelsesejendom 6565-Tillæg November 2012 Udvidelse for beboelsesejendom Tillæg til Vilkår for Ejendomsforsikring for Industri 6565 Topdanmark Forsikring A/S Udvidelse for beboelsesejendom 6565-Tillæg November 2012 2

Læs mere

Vilkår for. Ejendomsforsikring

Vilkår for. Ejendomsforsikring Vilkår for Ejendomsforsikring 5469-9 Maj 2007 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer Side 4 af 22 1. Sikrede 1.1. Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning, bestyrelsesansvar inklusive underslæbsdækning samt foreningsretshjælps-dækning,

Læs mere

Vilkår for Ejendomsforsikring

Vilkår for Ejendomsforsikring Vilkår for Ejendomsforsikring 5469-9 Januar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vilkår for Driftstabsforsikring

Vilkår for Driftstabsforsikring Vilkår for Driftstabsforsikring 9906-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Vilkår for Erhvervsløsøreforsikring

Vilkår for Erhvervsløsøreforsikring Vilkår for Erhvervsløsøreforsikring 9905-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Bygningsforsikring 649-03,

Bygningsforsikring 649-03, Bygningsforsikring 649-03, Almindelige betingelser for Bygningsforsikring November 2011, indeks 2011 Indhold 050 Særlige betingelser 100 Generelle betingelser for alle dækninger 110 Hvem er sikret? 120

Læs mere

Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks kombinerede landbrugsforsikring

Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks kombinerede landbrugsforsikring Vilkår for Kombineret landbrug ygning 4873-3 November 1989 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug - ygning 4873-3 November 1989 Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345121 Ny forsikring gælder fra 7. december 2012 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Paludan Müllers

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Vilkår for. Fritidshus bygning

Vilkår for. Fritidshus bygning Vilkår for Fritidshus bygning 5342-3 August 1998 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf.

Læs mere

Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring

Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring 1: Dækningsskema for bygningsbrand...2 1: Brand med videre...2 2. Anden skade...3 3. Svampe- og insektangreb...3 4. Utætheder i skjulte rør i bygninger...4

Læs mere

Sammenligning Husforsikring Side 1

Sammenligning Husforsikring Side 1 Sammenligning Husforsikring Side 1 B. Forsikrede genstande 1. Bygningsbrandforsikring omfatter: Dækningsskema 1.1. Forsikrede genstande De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil

Læs mere

Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme

Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme Boligejendomme har mange særlige risici, og dem kan vi tilgodese med vores særlige bygningsforsikring, som er målrettet netop denne type bygninger. FAK 20190-3

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Bygningsforsikring. Indhold. Forsikringsbetingelser. Policenr: 649-155.269 (Ver.51) Punkt. Forsikringsbetingelser nr. 649-03. 0050 Særlige betingelser

Bygningsforsikring. Indhold. Forsikringsbetingelser. Policenr: 649-155.269 (Ver.51) Punkt. Forsikringsbetingelser nr. 649-03. 0050 Særlige betingelser Forsikringsbetingelser Punkt Forsikringsbetingelser nr. 649-03 Indhold 0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger Hvem er sikret? 0110 Hvor dækker forsikringen? 0120 Hvad dækker

Læs mere

Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk

Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk Tryg-Balti ca Klausdalsbrovej 601. 27~ Ballerup. C Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk Police Bygningsforsikring E/F Marstalsgade 28-32 VI advokat Steen Temstrøm Hovedgaden

Læs mere

Entreprisekursus All-risks forsikring

Entreprisekursus All-risks forsikring Entreprisekursus All-risks forsikring Den 19. maj 2009 Jannik Johansson fagkonsulent Tingskade, Offentlig og Erhverv Oversigt Entrepriseforsikring for bygge- og anlægsarbejder 1. All-risks forsikring 2.

Læs mere

Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår nr. 201.8

Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår nr. 201.8 Forsikringsvilkår nr. 201.8 Bygningsforsikring Købstædernes Forsikring Grønningen 1 Telefon 33 14 37 48 Gensidigt Gensidig 1270 København K Telefax 33 32 06 66 forsikringsselskab Hjemmeside: www.kab.dk

Læs mere

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring Betingelsesnr. P336201 R026101 Indhold: Fællesbetingelser 3 Risikobetingelser 10 Bygningsbranddækning 11 Elskadedækning 13 Anden bygningsbeskadigelsesdækning

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring

Vilkår for Maskinforsikring Vilkår for Maskinforsikring 9907-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ændring A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 3354042 Kundenummer 3302759457 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. januar 2015 Udløb 1. januar 2017 Hovedforfald 1.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Et par ord til indledning... 2 2. Prisen på forsikringen... 2 3. Selvrisiko - egenbetaling... 2 4. Brandskade... 2 5. Anden bygningsbeskadigelse... 3 6. Rørskadeforsikring med

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Erhverv BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Afsnit 10. Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade

Læs mere

Forsikringsbetingelser FRITIDSHUSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser FRITIDSHUSFORSIKRING FRITIDSHUSFORSIKRING Ændret pr. 0.05.00 Pkt. Tekst Side nr. A B 4 5 6 C 4 D E F G 4 5 6 8 9 Hvem er sikret Bygningsforsikring Hvilke genstande er forsikret Hvilke skader erstattes Skadesopgørelse ved bygningsforsikring

Læs mere

3. marts 2014 EKN Kundenr. 87811440

3. marts 2014 EKN Kundenr. 87811440 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup Andelsboligforeningen I. G. Smiths Alle 11-33 Att.: Wind Administration ApS Christians Brygge 28 02 1559 København V Tlf. 33 55 40 75 Fax 33 55 21 22

Læs mere

Villaforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Villaforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Villaforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere

Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse. Forsikringsbetingelser nr. FR 01

Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse. Forsikringsbetingelser nr. FR 01 Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse Forsikringsbetingelser nr. FR 01 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen

Læs mere

Vilkår for Fritidshus Bygning

Vilkår for Fritidshus Bygning Vilkår for Fritidshus Bygning 5342-6 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

TotalErhverv Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BY-01

TotalErhverv Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BY-01 TotalErhverv Bygningsforsikring Forsikringsvilkår TE-BY-01 Indholdsfortegnelse Hvilke bygninger er dækket 1. Hvilke bygningsgenstande er dækket 2. Dækninger 3. Forsikringsformer 4. Særlige regler og sikkerhedsforeskrifter

Læs mere

Dækningsomfang - Bygningsforsikring

Dækningsomfang - Bygningsforsikring Dækningsomfang - Bygningsforsikring Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke,

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk. Hærværk

Læs mere

DÆKNINGSOMFANG BYGNINGSFORSIKRING

DÆKNINGSOMFANG BYGNINGSFORSIKRING Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke, samt trykimprægneret træ, der opfylder

Læs mere

FRITIDSHUSFORSIKRING

FRITIDSHUSFORSIKRING FRITIDSHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING (DÆKNINGSOMFANG FREMGÅR AF POLICEN) 1.0 SIKREDE 1.1 Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer (eller bruger) af den forsikrede

Læs mere

DÆKNINGSOMFANG BYGNINGSFORSIKRING

DÆKNINGSOMFANG BYGNINGSFORSIKRING Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke, samt trykimprægneret træ, der opfylder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2011-PAR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

17. september 2014 333 Kundenr. 97675633

17. september 2014 333 Kundenr. 97675633 Codan Forsikring A/S Englandsgade 25 5000 Odense C G/F Lyset Marievej 56 4300 Holbæk Tlf. 33 55 41 50 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk Kundeservice: http://kundeservice.codan.dk 17. september 2014

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk. Hærværk

Læs mere

Ejendomsforsikring. Forsikringsvilkår 201.9

Ejendomsforsikring. Forsikringsvilkår 201.9 Ejendomsforsikring Forsikringsvilkår 201.9 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 INDTEGNING OG IKRAFTTRÆDEN... 3 1.2 HVEM ER SIKRET?... 3 1.3 HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN?... 3 2 FORSIKRINGSFORMER... 4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FRITIDSHUSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for FRITIDSHUSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for FRITIDSHUSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: BYGNINGSFORSIKRING

Læs mere

POLICE. Ny forsikring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2014) A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ny forsikring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2014) A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ny forsikring A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 1944775 Kundenummer 3302704603 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. oktober 2014 Udløb 1. oktober 2017 Hovedforfald

Læs mere

010113.PAR_Parcelhusforsikring PARCELHUSFORSIKRING

010113.PAR_Parcelhusforsikring PARCELHUSFORSIKRING PARCELHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PARCELHUSFORSIKRING (DÆKNINGSOMFANG FREMGÅR AF POLICEN) 1.0 SIKREDE 1.1 Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer (eller bruger) af den forsikrede ejendom.

Læs mere

HUS- OG FRITIDSHUSFORSIKRING

HUS- OG FRITIDSHUSFORSIKRING PRIVAT HUS- OG FRITIDSHUSFORSIKRING Beregnet ud fra det beboede areal 01 1 Privat HVORDAN UNDGÅR MAN AT BETALE FOR ET AREAL, MAN IKKE HAR? Hos Codan er fordelene klare. Vi beregner f.eks. prisen på Hus-

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Betingelser nr. 311207 Erhvervsbetingelser for Bygning og Løsøre

Betingelser nr. 311207 Erhvervsbetingelser for Bygning og Løsøre Betingelser nr. 311207 Erhvervsbetingelser for Bygning og Løsøre KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 84 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring 3389-6 Oktober 2002 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler,

Læs mere

Real Estate Guard. 1. november 2010. 10. Real Estate Guard 20. Real Estate Guard 30. Vilkår for Real Estate Guard 40.

Real Estate Guard. 1. november 2010. 10. Real Estate Guard 20. Real Estate Guard 30. Vilkår for Real Estate Guard 40. Real Estate Guard 1. november 2010 10. Real Estate Guard 20. Real Estate Guard 30. Vilkår for Real Estate Guard 40. Ikrafttrædelse 100. Bygningsforsikring 200. Sikrede 300. Bygningsbrandforsikring 310.

Læs mere

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger. Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde 0 7 1C.G9. 1 to Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk A/B Stegis c/o Nyropsgade 1 1602 København V Policenr. E-mail 9660 5930 26 092

Læs mere

Fritidshusforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen?

Fritidshusforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker

Læs mere

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen Særlige betingelser Sektion 2 Erhvervsudstyr, inventar og lejerinteresser Indholdsfortegnelse 1 Supplerende definitioner 2 Beskrivelse af dækningen 3 Supplerende erstatninger 4 Dækning i nærheden af bygningen

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring for Beboelsesejendomme

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring for Beboelsesejendomme Bygningsforsikring Bygningsforsikring for Beboelsesejendomme BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade

Læs mere

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19 Forsikringsvilkår nr. 201.6 Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Købstædernes Forsikring, Gensidig Grønningen l 1270 København K Telefon 33 143748 Telefax 33 32 06 66 Hjemmeside: www.kab.dk Gensidigt

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1403 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014 Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.0 SIKREDE PERSONER... 3 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE... 3 3.0

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Husforsikring. Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1.0 SIKREDE PERSONER... 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE... 3.0 FORSIKRINGEN OMFATTER... ERSTATNINGSOPGØRELSE... 4.0 GENERELLE

Læs mere

Vilkår for Husforsikring

Vilkår for Husforsikring Vilkår for Husforsikring 6610-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Dækningsomfang - Bygningsforsikring

Dækningsomfang - Bygningsforsikring Dækningsomfang - Bygningsforsikring Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke,

Læs mere

Betingelser. Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus. Nr. 5301. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus. Nr. 5301. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus Nr 5301 Indholdsfortegnelse Det fremgår af policen, hvad forsikringen omfatter Afsnit 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 2

Læs mere

Bygning 1: Bag Søndermarken 13-17. Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 420 m 2 Der er 5 etager. Der er kælder. Bygningen er opført i 1940.

Bygning 1: Bag Søndermarken 13-17. Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 420 m 2 Der er 5 etager. Der er kælder. Bygningen er opført i 1940. ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33306000 Telefax 57666204 www.almbrand.dk servicecenter.erhverv@almbrand.dk Kundenr. 9662 5261 27 Policenr. 081 163 332 Bygningsforsikring

Læs mere

LANDBRUGFORSIKRING VERSION 4481005

LANDBRUGFORSIKRING VERSION 4481005 LANDBRUGFORSIKRING VERSION 4481005 Forsikringsbetingelser af juli 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-20 Side 8 Risikobetingelser for bygning Afsnit 21-41 Side 20 Risikobetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Læs mere

Ny police til E/F Bryggertorvet 5-36

Ny police til E/F Bryggertorvet 5-36 ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFFFTATDDAFTFATTTDDADTDDDTTATTTDTADDATTFTAADDFFFTDFDFAFAFDTAFFFFF E/F Bryggertorvet

Læs mere

DF20021-3 December 2013. vilkår for fritidshus

DF20021-3 December 2013. vilkår for fritidshus DF20021-3 December 2013 vilkår for fritidshus Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Andels-Ejerbolig Plus

Andels-Ejerbolig Plus Andels-Ejerbolig Plus Forsikringsbetingelser Nr. 38-8 Gældende fra 1. marts 1998 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Fritidshus Bygningsforsikring og Indboforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1308

Fritidshus Bygningsforsikring og Indboforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1308 Fritidshus Bygningsforsikring og Indboforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1308 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Ny police til E/F Ved Vandløbet 1-3

Ny police til E/F Ved Vandløbet 1-3 ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFFFTATDDAFTFATTTDDADTDDDTTATTTDTADDATTFTAADDFFFTDFDFAFAFDTAFFFFF E/F Ved Vandløbet

Læs mere

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING VILLAFORSIKRING Pkt side A Dækningsomfang 1 1 Hvem er dækket af forsikringen 1 2 Hvad er omfattet af forsikringen 1 B Brandforsikring 1 3 Hvilke skader er omfattet af forsikringen 1 C Anden Bygningsbeskadigelse

Læs mere

Fritidshus Bygningsforsikring og Indboforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13G8

Fritidshus Bygningsforsikring og Indboforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13G8 Fritidshus Bygningsforsikring og Indboforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13G8 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

All Risks forsikring nr. 642-203T

All Risks forsikring nr. 642-203T Forsikrede genstande og interesser. Afsnit Indhold Side 1.0. Bygningsforsikring... 1 1.1.1. og 1.1.2. Bygningsbrand og Bygningsbeskadigelse... 1 1.1.3. Lovliggørelse... 1 1.1.4. Oprydnings- og destruktionsomkostninger

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 Hvem, hvor og hvad dækker forsikringen 2. Afsnit 2 Bygningsbrandforsikring 3. Afsnit 3 Forsikring for anden

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2013-PAR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår 2000.5. TotalErhverv. Virksomhedsforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår 2000.5. TotalErhverv. Virksomhedsforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår 2000.5 TotalErhverv Virksomhedsforsikring Kontaktoplysninger Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K Tlf. 33 14 37 48 Skadeservice Uden for normal

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Ny police til Grundejerforeningn Ferren

Ny police til Grundejerforeningn Ferren ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 96 30 12 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk G0201_NEL - TT201212040044477259 - G_44489694Job679-P1-4 01EAAL Grundejerforeningn

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Villaforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Gl. 6301-2011 Storstrøms

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

6610-4 Juni 2013. vilkår for husforsikring

6610-4 Juni 2013. vilkår for husforsikring 6610-4 Juni 2013 vilkår for husforsikring Topdanmark Forsikring /S Vilkår for Husforsikring 6610-4 Juni 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34

Læs mere

Forsikringen kan tegnes med forskellig dækningsomfang. I din police kan du se, hvilke dækninger din forsikring omfatter.

Forsikringen kan tegnes med forskellig dækningsomfang. I din police kan du se, hvilke dækninger din forsikring omfatter. FORSIKRINGSBETINGELSER FRITIDSHUSFORSIKRING Forsikringsbetingelser 9221 Forsikringen kan tegnes med forskellig dækningsomfang. I din police kan du se, hvilke dækninger din forsikring omfatter. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringspolitik 2011-2014

Forsikringspolitik 2011-2014 Forsikringspolitik 2011-2014 FORMÅL at sikre, at kommunens værdier er forsikret efter ensartede retningslinier, at sikre, en faglig og ensartet administration af kommunens forsikringsforhold, at skader

Læs mere

Ny police til E/F Åhavnen II

Ny police til E/F Åhavnen II ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 46 34 50 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DFFDATFDDATTDFTTDFTTTFAAFDFADDTDFDFFFDDTAFADAFDAATTTDAAATDTADFFFFF E/F Åhavnen Ii Åhavnen

Læs mere

Bygnings- og løsøreskader

Bygnings- og løsøreskader KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby Skadeanmeldelse Bygnings- og løsøreskader (Skader kan også anmeldes på www.kommuneforsikring.dk) KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk

Læs mere

Bygnings- og løsøreskader

Bygnings- og løsøreskader Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Villaforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Ny 6301-2011 Storstrøms

Læs mere

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner.

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner. Forsikringen betjenes af: De Frie ForsikringsMæglere Winckler Norgesmindevej 4 2900 Hellerup Tlf. nr. 7020 2725 v/kim Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Police nr. 01-12B -0163791 Forsikringstager

Læs mere

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Husforsikring

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Husforsikring 15.01.2014 Forsikringsbetingelser for Husforsikring Indholdsfortegnelse for Husforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1 Hvilke bygninger og bygningsgenstande er dækket? 1.2 Hvilke bygninger og bygningsgenstande

Læs mere

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION Forsikringspolitik 2014-2017 FORMÅL Beskrivelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes selvforsikringsordning. SELVFORSIKRET Som selvforsikrer er kommunen sit eget forsikringsselskab. I daglig tale hedder forsikringsselskabet

Læs mere