Vilkår for Løsøreforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for Løsøreforsikring"

Transkript

1 Vilkår for Løsøreforsikring Oktober 2002

2 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit PR-/SE-/VR-nummer. 2

3 Indholdsfortegnelse Se venligst i policen, hvilke forsikringer der er aftalt med os. Fælles for brand-, tyveri- og vandskadeforsikring 1. Hvad er omfattet? Hvad er omfattet med særlige beløb? Hvilke forudsætninger gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvordan fastsættes forsikringssummen? Hvilke udgifter dækkes udover forsikringssummen? Hvilke udgifter dækkes ikke? Skadeopgørelse randforsikring 9. Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke? Tyveriforsikring 10. Hvilke forudsætninger gælder for dækning? Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke? Skadeopgørelse Vandskadeforsikring m.v. 13. Hvilke forudsætninger gælder for dækning? Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke? Fælles for driftstabsforsikring 15. Hvilke tab erstattes? Maksimumerstatning Hvilke forudsætninger gælder for dækning? Hvilke tab erstattes ikke? Pligt til oplysning Dækningsperiode Pligt til begrænsning af skade Erstatning ved manglende tyverisikring m.v Hvordan dækkes ved ophør af virksomheden efter skade? Driftstabsforsikring efter løsøresum 24. Hvilke tab erstattes? Hvilke tab erstattes med særlige beløb? Skadeopgørelse Driftstabsforsikring efter omsætning 27. Hvilke forudsætninger gælder? Hvordan fastsættes forsikringsinteressen*? Skadeopgørelse Anden pludselig skadeforsikring 30. Hvad er omfattet? Hvad er omfattet med særlige beløb? Hvilke forudsætninger gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke? Skadeopgørelse El-skadeforsikring 36. Hvad er omfattet? Hvad er omfattet med særlige beløb? Hvilke forudsætninger gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke? Skadeopgørelse Side

4 Hærværksforsikring 42. Hvad er omfattet? Hvad er omfattet med særlige beløb? Hvilke forudsætninger gælder for dækning? Hvilket løsøre er ikke omfattet? Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke? Skadeopgørelse Intern transportskadeforsikring 48. Hvad er omfattet? Hvad er omfattet med særlige beløb? Hvilke forudsætninger gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke? Skadeopgørelse Ordforklaring Ord og begreber markeret med en * er forklaret eløb markeret med ** indeksreguleres - se ordforklaringen

5 Fælles for brand-, tyveri- og vandskadeforsikring 1. Hvad er omfattet? A Maskiner og tilhørende installationer. D E F G Inventar og øvrigt driftsudstyr samt tilhørende installationer. Værktøj og redskaber. Edb-udstyr, edb-programmer, netværk, installationer og konfigurering. Varer, herunder råvarer, varer under fremstilling, færdigvarer af egen fremstilling og handelsvarer. Emballage. Motorkøretøjer, der ikke er registreringspligtige. H De udgifter, som forsikringstager har haft i forbindelse med bygningsmæssige forbedringer, herunder indretning af lokaler, hvis de ikke omfattes af en ejendoms-/bygningsforsikring. 2. Hvad er omfattet med særlige beløb? A Originalmodeller/tegninger m.v. Udgifter til genfremstilling af originalmodeller/tegninger, skabeloner, mønstre, forme, matricer, klicheer, trykplader og lignende dækkes indtil 15 % af forsikringssummen*, højst kr.** Elektronisk lagrede data m.v. Udgifter til genfremstilling af elektronisk lagrede data på databærende medier, kartoteker, forretningsbøger, arkiver og registre dækkes indtil 15 % af forsikringssummen*, højst kr.** Rede penge, pengerepræsentativer* og værdipapirer Rede penge, pengerepræsentativer* og værdipapirer på forsikringsstedet dækkes på basis af første risiko * indtil kr.** i almindeligt gemme og indtil kr.** i aflåst indbrudsklassificeret værdiopbevaringsenhed * svarende til Skafors* Sikringsskab* RØD hovedgruppe 2 eller i aflåst gammelt pengeskab * uden en indbrudsklassificering med en vægt over 250 kg i overensstemmelse med Forsikring & Pensions * vejledende beløbsgrænser for værdiopbevaringsenheder*. Opbevares værdierne i aflåst mindre klassificeret værdiopbevaringsenhed* dækkes indtil det beløb, der er nævnt i Forsikring & Pensions * vejledning. Om ran* og røveri* af penge m.m. (Se punkt 11.I). D Løsøre overalt i Danmark Løsøre andre steder end på det forsikringssted i Danmark, der er nævnt i policen, dækkes indtil 15 % af forsikringssummen*, højst kr.** (Se punkt a). E Edb-udstyr m.v. i helårsbolig* Edb-udstyr og programmer, elektronisk kontorudstyr samt fotoudstyr, i forsikringstagers og ansattes helårsbolig*, dækkes indtil kr.** 3. Hvilke forudsætninger gælder for dækning? A Løsøre, der ejes af forsikringstager. Løsøre, der tilhører andre, men som forsikringstager har risikoen for. Løsøre, der tilhører andre, men som forsikringstager ikke har risikoen for. Dækkes i det omfang og med det beløb, som forsikringssummen* måtte overstige forsikringsværdien* af såvel forsikringstagers eget løsøre samt det løsøre, der er nævnt i punkt 3.. 5

6 D E F For elektronisk lagrede data skal der: 1. Tages sikkerhedskopi mindst een gang om ugen. 2. Ske opbevaring af sikkerhedskopi* i en indbrudsklassificeret værdiopbevaringsenhed *, eller i andet lokale, der er fysisk adskilt fra edb-udstyret. Værdiopbevaringsenheden* skal være installeret efter Forsikring & Pensions * krav og fabrikantens anvisning. Det løsøre, der er nævnt i punkt 2.E, må ikke være bestemt til videresalg, udlejning, reparation og/eller demonstration. G Se også punkt 10 og Hvad er ikke omfattet? A Ting, der normalt dækkes af en bygningsbrandforsikring. Registreringspligtige motorkøretøjer og campingvogne, trailers samt luft- og søfartøjer, der ikke indgår i virksomhedens erhvervsmæssige fremstilling, reparation eller indgår i virksomheden som en handelsvare. 5. Hvordan fastsættes forsikringssummen? A Forsikringssummen* I forsikringssummen* medregnes værdien af alt løsøre. Ændres værdien af det forsikrede skal Topdanmark underrettes. Maskiner, inventar og øvrigt driftsudstyr Forsikringssummen* for maskiner, inventar og øvrigt driftsudstyr herunder installationer, fastsættes på grundlag af nyværdi*. Færdigvarer af egen fremstilling Forsikringssummen* for færdigvarer, som forsikringstager selv har fremstillet til salg, fastsættes på grundlag af den pris, som ved salg på almindelige handelsvilkår ville kunne opnås umiddelbart før en skade. Normale omkostninger ved salg, undgået handelsrisiko samt fordelen ved kontant betaling fradrages. D Varer under fremstilling Forsikringssummen* for varer, som forsikringstager selv har under fremstilling med senere salg for øje, fastsættes på grundlag af materialeværdi og produktionsomkostninger på skadetidspunktet. Hertil lægges en forholdsmæssig andel, dels af forsikringstagers generelle omkostninger, dels af avancen ved færdigvarens salg til en pris, der på almindelige handelsvilkår ville kunne opnås før en skade. Normale omkostninger ved salg, undgået handelsrisiko samt fordelen ved kontant betaling fradrages. E F Originalmodeller/tegninger m.v. Originalmodeller/tegninger, skabeloner, forme, matricer, klicheer, trykplader og lignende skal indgå i forsikringssummen* med disses genanskaffelsesværdi, højst med det beløb, der er nævnt i punkt 2.A. Elektronisk lagrede data m.v. Elektronisk lagrede data, kartoteker, forretningsbøger, arkiver og registre samt igangværende skriftligt arbejde skal indgå i forsikringssummen* med udgifterne til genfremstilling, højst med det beløb, der er nævnt i punkt 2.. G Rede penge, pengerepræsentativer* ogværdipapirer Rede penge, pengerepræsentativer* og værdipapirer skal indgå i forsikringssummen* med disses værdi, højst med de beløb der er nævnt i punkt 2.. 6

7 H Omstilling af låse Til omstilling af låse og genfremstilling af nøgler medregnes værdien af omstilling og fremstilling af nye nøgler, højst med det beløb, der er nævnt i punkt 11.. I J Andet løsøre Forsikringssummen* for andet løsøre end nævnt i punkterne 5. til 5.H fastsættes til dagsværdi*. Fælles for punkt 5.E, 5.F og 5.G. Hvis der aftales et højere beløb med Topdanmark, skal dette beløb medregnes i forsikringssummen* og nævnes særskilt ipolicen. 6. Hvilke udgifter dækkes udover forsikringssummen*? A Redning og bevaring Rimelige og nødvendige udgifter til redning og bevaring af det forsikrede i forbindelse med en skade, der dækkes af forsikringen. Oprydning* og forurening* 1. Nødvendige udgifter til oprydning* på forsikringsstedet efter en skade, der dækkes af forsikringen. 2. Fjernelse, deponering og destruktion af det forsikrede samt skadebekæmpelsesmidler*. Fælles for punkt 6..1 og 6..2 For hvert forsikringssted, der er nævnt i policen, erstattes udgifterne på basis af første risiko * for hver skade med følgende beløb: 1. Ved forsikringssum* indtil kr.** erstattes indtil 20 % af forsikringssummen*, mindst kr.** og højst kr.** 2. Ved forsikringssum* over kr.** erstattes indtil 10 % af forsikringssummen*, mindst kr.** og højst kr.** Heraf erstattes udgifter til forurening* højst med kr.** 3. På andre steder, end på forsikringsstedet, erstattes omkostninger til forurening* og oprydning* inden for den forsikringssum*, der er nævnt i punkt 2.D. 7. Hvilke udgifter dækkes ikke? Udgifter til opgravning, oprydning*, rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft. 8. Skadeopgørelse A Maksimalerstatning 1. Der dækkes højst med den forsikringssum*, der er nævnt i policen og med de beløb, der er nævnt i vilkårene. 2. Omfatter policen flere forsikringssteder med hver sin forsikringssum*, betragtes forsikringen for det enkelte forsikringssted som en selvstændig forsikring. Underforsikring* 1. Er det forsikredes værdi større end forsikringssummen* udregnet som nævnt i punkt 5.A erstattes en skade forholdsmæssigt. 2. Dette gælder også løsøre andre steder end på forsikringsstedet. Skadeopgørelse Skaden opgøres som nævnt i punkt 5 som forskellen mellem værdi af løsøre før skaden og værdi af løsøre efter skaden. D Maskiner, inventar og øvrigt driftsudstyr 1. Erstatning for maskiner, inventar og øvrigt driftsudstyr samt installationer opgøres som forskellen mellem det skaderamtes nyværdi* og det skaderamtes værdi efter skaden. 7

8 2. eskadiget eller stjålent løsøre skal, hvis ikke anden aftale er truffet med Topdanmark, genanskaffes eller repareres inden 1 år efter skadetidspunktet, eller der foreligger en skriftlig ordregivning og ordrebekræftelse fra leverandør og reparatør senest 1 år efter skadetidspunktet. I modsat fald udregnes erstatning for det forsikrede på grundlag af dagsværdi*. 3. Forskellen i erstatning mellem nyværdi* og dagsværdi* udbetales først, når det beskadigede er istandsat eller genanskaffet. 4. Ud over den i punkt 8.D.1 nævnte erstatningsopgørelse dækkes inden for forsikringssummen også uundgåelige merudgifter som følge af, at den faktiske genanskaffelsespris eller istandsættelsesudgift bliver højere end forudsat som følge af prisstigning i tidsrummet efter skaden og levering/reparation af det skaderamte. Det er en forudsætning, at forsikringstager inden 1 måned efter skaden træffer bindende dispositioner om istandsættelse eller genanskaffelse. E Motorkøretøjer 1. Reparation. Topdanmark betaler for en reparation, der sætter køretøjet i samme stand som før skaden. Eventuel forringelse af køretøjets handelsværdi erstattes ikke (Se i øvrigt punkt 8.E.3). 2 Totalskade. Er skaden så stor, at reparation efter Topdanmarks skøn ikke kan betale sig, eller kommer køretøjet ved tyveri ikke til stede inden 4 uger efter anmeldelsen til såvel politiet og Topdanmark, fastsættes følgende erstatning: a. Tilhører køretøjet forsikringstagers kunder erstattes med det beløb et tilsvarende køretøj af samme alder og stand vil kunne skaffes til mod kontant betaling. b. Tilhører køretøjet forsikringstager, fastsættes erstatning til det beløb, køretøjet er indkøbt til med tillæg af eventuelle udgifter til istandsættelse af køretøjet (Se punkt 8.E.3 og Fælles vilkår for Erhvervsforsikringer i punkt 6 om Moms. c. Erstatning kan ikke overstige det beløb, et tilsvarende køretøj af samme alder og stand kan skaffes til mod kontant betaling. 3. Nettopriser. a. Skader, som kan udbedres på forsikringstagers eget værksted eller andre værksteder under samme koncern, skal udføres til nettopriser. Som værksteder under den samme koncern regnes firmaer, hvor den bestemmende indflydelse helt eller delvis indehaves af samme person eller personkreds. b. Nettopriser beregnes således: 1. Ved reparationer, hvor reservedele er en væ sentlig del af reparationsomkostningerne (Mindst 80 %), erstattes reservedelene med forsikringstagers indkøbspris uden omkostninger. Arbejdsløn og malerarbejde erstattes til gældende prisaftaler med fradrag på 15 %. 2. Øvrige reparationer erstattes som nævnt i punkt 8.E.3.b.1 således, at der fra de samlede reparationsomkostninger fradrages 15 %. F Andet end nævnt i punkt 8.D til 8.E Erstattes som nævnt i punkt 5 om fastsættelse af forsikringssummen*. G Fælles for punkt 8.D til 8.F Topdanmark er berettiget til at lade det forsikrede sætte i samme stand som før skaden eller til at levere tilsvarende løsøre og køretøjer. 8

9 randforsikring 9. Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke? Skadetype m.m. 1 Hvilke skader dækkes? 2 Hvilke skader dækkes ikke? A Fælles for punkt 9. til 9.I Skade, direkte på det forsikrede: a. I bygning*, der er opført med tag af beton, cementtagsten, eternit, glas, metal, skifer, tagpap eller tegl. b. I bygning* med anden tagbeklædning end nævnt i punkt 9.A.1.a dækkes indtil 15 % af forsikringssummen*, højst kr.** c. Under åben himmel dækkes indtil forsikringssummen*. d. Der bortkommer under en skade, der dækkes af forsikringen. a. Kortslutning* b. Overspænding*/induktion* eller elektriske fænomener i øvrigt. rand* randskade (Ildsvåde)*. Skade, der ikke anses som brandskade: a. For eksempel svidning, forkulning, overophedning eller smeltning*. Skade, som følge af: b. rug af tørreovne (lakeringsovne), der er opvarmet på anden måde end ved damp eller varmt vand eller, som ikke er anbragt i selvstændig brandsektion*. c. Løsøre, der for at opvarmes, koges, stryges, tørres, røges eller lignende, forsætligt udsættes for ild eller varme, og som følge deraf kommer i brand eller beskadiges. d. Sprøjtemaling, dypning eller tæppelakering - alt med brandfarlige væsker * eller væskeblandinger med flammepunkt* under 30 grader celsius. Smeltning* Smeltning*, som følge af gløder fra tobaksrygning, pejs eller lignende, hvis løsøret er imprægneret mod brand. Smeltning* af løsøre, der ikke er imprægneret mod brand. D Lynnedslag* Lynnedslag*, herunder overspænding*/ induktion* eller andre elektriske fænomener, når lynet er slået direkte ned i det forsikrede eller de bygninger, hvori det forsikrede er. E Eksplosion* Skade, som følge af eksplosion*. F Sprængning* Skade, som følge af sprængning* af dampkedler og autoklaver. Skade, som følge af sønderrivning af andre årsager, for eksempel materialesvigt eller påvirkning af centrifugalkraft, væsketryk eller istryk. G Tilsodning Pludselig opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt ildsted * til rumopvarmning. H Nedstyrtning af fly Nedstyrtning af luftfartøjer eller ting fra luftfartøjer. Skade, som følge af medførte sprængstoffer. I Slukning m.m Skade, opstået i forbindelse med slukning af brand*, herunder også udgifter til: a. Nedrivning. b. Forsvarlige og rimelige tiltag for at begrænse skade. c. Forsvarlige og rimelige tiltag for at forebygge skade. 9

10 Tyveriforsikring 10. Hvilke forudsætninger gælder for dækning? A Samme som nævnt i punkt 3. Endvidere gælder, at: 1. Der udelukkende er de varegrupper og højst med de beløb, der er nævnt i policen. 2. Forsikringsstedets bygninger*, lokaler, værelser eller rum, hvor det forsikrede er, har tyverisikring/sikringsniveau, som nævnt i policen. 3. Tyveri fra container*: a. Tyveriet sker på det forsikringssted, der er nævnt i policen. b. Der er synlige tegn på indbrudstyveri. c. Tyverisikringen svarer til de forudsætninger til tyverisikring/sikringsniveau, der gælder for det forsikrede, som nævnt i punkt 10..2, hvis andet ikke er aftalt. 4. Tyveri af eller skade på container* sker på det forsikringssted, der er nævnt i policen. 5. Der er oplysning om godkendt cykellås *, samt stelnummer for at tyveri af forretningscykel kan dækkes. 11. Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke? Skadetype m.m. 1 Hvilke skader dækkes? Hvilke skader dækkes ikke? A Fælles for punkt 11. til 11.I Skade, direkte på det forsikrede. Skade på glasruder eller erstatningsmateriale herfor. Indbrudstyveri* Skade, som følge af indbrudstyveri* eller forsøg herpå. Tyveri af og skade på løsøre: a. Der bruges i entreprenør-, installations-, monterings-, og/eller håndværksvirksomheder, når løsøret er andre steder end på forsikringsstedet. b. I åbent skur, under halvtag, i drivhus, i konstruktion beklædt med lærred, plastfolie, stof, telt eller lignende. c. Uden for bygning*. Tyveri: d. egået af personer, der har fået overladt kode og/eller nøgle til en indbrudsklassificeret værdiopbevaringsenhed *, værdiopbevaringsenhed*, cellesikring, objektsikring* og anden sikringsenhed*. e. Fra indbrudsklassificeret værdiopbevaringsenhed *, værdiopbevaringsenhed*, cellesikring*, objektsikring* og anden sikringsenhed* ved brug af kode og/eller nøgle, hvis nøgle og/eller kode har været efterladt på forsikringsstedet. f. Hvis en af forsikringstagers ansatte har medvirket. Omstilling af låse* Hvis nøglen til virksomheden stjæles i forbindelse med indbrudstyveri* eller ran* og røveri*, dækkes udgifter indtil kr.** til omstilling af låse, hvortil de stjålne nøgler passer. D Hærværk* Hærværksskade* i direkte forbindelse med indbrudstyveri*. Skade, der ikke er en følge af indbrudstyveri* eller forsøg herpå. E Skade på lejede lokaler Skade, sket ved indbrudstyveri* eller bevisligt forsøg herpå, dækkes med de udgifter, som forsikringstager skal betale i henhold til lejekontrakt om istandsættelse, når skaden ikke dækkes af anden forsikring. Tyveri af og skade på løsøre: a. I åbent skur, under halvtag, i drivhus, i konstruktion beklædt med lærred, plastfolie, stof, telt eller lignende. b. Uden for bygning*. F Tyveri fra container* Se forudsætninger i punkt Tyveri af: a. Fyrværkeri. b. Rede penge, pengerepræsentativer* og værdipapirer. c. Varer til videresalg, demonstration, reparation og/eller udlejning hørende til varegrupperne 1, 2, 3 og 4, der er nævnt i policen. 10

11 Skadetype m.m. 1 Hvilke skader dækkes? 2 Hvilke skader dækkes ikke? G Tyveri af og skade på container* Tyveri af container* og skade på container* i forbindelse med tyveri. H Udhængsskabe Tyveri fra og skade i forbindelse hermed på aflåste udstillings- eller udhængsskabe, der medfører udgifter til istandsættelse, dækkes indtil kr.** a. Skade på glasruder i udstillingseller udhængsskabe. b. Tyveri fra og/eller skade i forbindelse hermed på vareautomater. I Ran* og røveri* Ran* og røveri* af løsøre samt rede penge, pengerepræsentativer* og værdipapirer fra forsikringstager og dennes ansatte dækkes indtil 15 % af forsikringssummen*, højst kr.**: 1. I bygning* på forsikringsstedet. 2. Under transport overalt i Danmark. Transporteres værdierne af personer under 18 år, dækkes højst kr.** Ran* og røveri*, hvor forsikringstagers ansatte har medvirket. 12. Skadeopgørelse A Samme som nævnt i punkt 8. Opgørelse af erstatning ved tyveri: 1. Er forudsætningerne/kravene til varegruppe eller tyverisikring/sikringsniveau ikke opfyldt, erstattes med 60 %. 2. Er hverken forudsætningerne/kravene til varegruppe og tyverisikring/sikringsniveau ikke opfyldt, erstattes med 40 %. 3. Erstatning for varer kan ikke overstige de værdigrænser for hver enkelt varegruppe, der er nævnt i policen. 4. Eventuel selvrisiko* fradrages, når erstatningsberegningen har fundet sted. 11

12 Vandskadeforsikring m.v. 13. Hvilke forudsætninger gælder for dækning? A Samme som nævnt i punkt 3. Om punkt a gælder, at: 1. Der i uopvarmede lokaler i frostperioder lukkes for vandtilførsel til rør og varmeanlæg, herunder at varmtvandsbeholdere og wc-cisterner tømmes, når disse ikke bruges. 2. De anlæg, der er nævnt i punkt a, altid holdes tømt i uopvarmede bygninger*. 3. Radiatorer i frostperioder er åbne, således at de kan holdes frostfri. 4. Optøning af frosne rørledninger udelukkende foretages af autoriserede fagfolk. 5. Røranlæg med dertil hørende installationer vedligeholdes forsvarligt. Om punkt 14.F gælder, at: 1. Grundvandspumpens funktion overvåges af et alarmanlæg. 2. Der er etableret udrykningsaftale ved alarm. 3. Alarmanlægget fungerer ved såvel lokal signalafgivning som ved alarmtransmission til kontrolcentral med tilknyttet udrykningsservice. 4. Der på forsikringsstedet er en funktionsdygtig reservepumpe med fuld kapacitet. 14. Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke? Skadetype m.m. 1 Hvilke skader dækkes? 2 Hvilke skader dækkes ikke? A Fælles for punkt 14. til 14.H Skade, direkte på det forsikrede: a. I bygning*. b. Der bortkommer under en skade, der dækkes af forsikringen. Skade på løsøre: a. I åbent skur, under halvtag, i drivhus, i konstruktion beklædt med lærred, plastfolie eller stof, telt eller lignende. b. Uden for bygning*. Udstrømning af vand, olie og kølevæske a. Skade, som følge af vand, olie og kølevæske, der tilfældigt og pludseligt strømmer ud fra: 1. Røranlæg og dertil knyttede installationer, herunder køleog fryseanlæg. 2. Vand-, varme- og sanitetsinstallationer. 3. Fryse- og kølerum i detailforretninger. b. Se forudsætninger i punkt 13.. Skade, som følge af: a. Oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. b. Langsom udsivning eller dryp. c. Vand fra tagrender, tagbrønde eller nedløbsrør. d. Nedbør, eller smeltevand, som trænger igennem utætheder eller åbninger og ikke er en følge af en skade, der dækkes af forsikringen. e. Kondens. f. Påfyldning af eller aftapning fra olietank samt køle- og fryseanlæg. g. Udstrømning eller udsivning af andre væsker. h. Udstrømning af kølevæske, temperaturændring eller anden indirekte skade på varer i fryse- og kølerum. i. Temperaturændring eller anden indirekte skade. j. Underdimensionerede eller tilstoppede afløb. k. Frostsprængning, hvis skaden ikke skyldes tilfældig svigt i varmeforsyningen. Skade opstået: l. I forbindelse med bygge- og reparationsarbejder, herunder reparationer, udskiftninger eller ændringer af rør og varmeanlæg, uanset hvem, der udfører arbejdet. Skade på: m. Varer, emballage, kontorartikler og elektronisk kontorinventar, der ikke er anbragt på fast ikke-vandsugende underlag i kælder/ kælderlokale*, mindst 10 cm over gulv. Storm* Skade, som følge af storm* herunder skypumpe* og eventuel samtidig forvoldt nedbørsskade, der sker som en umiddelbar følge af stormskade på bygning*, hvori det forsikrede er. Skade, som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. 12

13 Skadetype m.m. 1 Hvilke skader dækkes? 2 Hvilke skader dækkes ikke? D Snetryk Skade, som følge af snetryk på bygning*, hvori det forsikrede er. E Sky- og tøbrud Skade, som følge af vand, der under voldsomt skybrud * eller under voldsomt tøbrud * ikke kan få normalt afløb og derfor oversvømmer forsikringsstedet fra terrænniveau eller stiger op gennem afløbsledninger Skade, som følge af: a. Oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. b. Vand fra tagrender, tagbrønde eller nedløbsrør. c. Nedbør eller smeltevand, som trænger igennem åbninger, som ikke er en følge af en skade, der dækkes af forsikringen. d. Underdimensionerede eller tilstoppede afløb. Skade på: e. Varer, emballage, kontorartikler og elektronisk kontorinventar, der ikke er anbragt på fast ikke-vandsugende underlag i kælder/ kælderlokale*, mindst 10 cm over gulv. F Opstigning af vand a. Skade, som følge af opstigende grundvand, der skyldes svigt af grundvandspumpe. b. Se forudsætninger i punkt 13.. Skade, som følge af: a. Opstigning af kloakvand. b. Opstigning af grundvand, hvis der ikke er grundvandspumpe. Skade på: c. Varer, emballage, kontorartikler og elektronisk kontorinventar, der ikke er anbragt på fast, ikke-vandsugende underlag i kælder/ kælderlokale*, mindst 10 cm over gulv. G Væltning eller nedstyrtning af ting Skade, som følge af væltning eller nedstyrtning af ting, der udefra beskadiger bygning, hvori det forsikrede er. Nedstyrtning af luftfartøjer eller ting fra luftfartøjer. H Haglnedslag Skade, som følge af haglnedslag, der beskadiger bygning*, hvori det forsikrede er. 13

14 Fælles for driftstabsforsikring efter løsøresum og efter omsætning 15. Hvilke tab erstattes? Forsikringen dækker på forsikringsstedet for den i policen nævnte dækningsperiode* forsikringstagers driftstab* som følge af, at det forsikrede eller de bygninger*, hvori det forsikrede er, rammes af en skade, der er nævnt i punkt Maksimumerstatning Forsikringstager kan maksimalt opnå erstatning svarende til det faktiske tab, der omfattes af driftstabsforsikring, og erstatning er højst den forsikringssum*, der er nævnt i policen for driftstabsforsikring. 17. Hvilke forudsætninger gælder for dækning? Det er en forudsætning for dækning, at det forsikrede og/eller de bygninger, hvori det forsikrede er, rammes af en skade der dækkes af: A randforsikring i punkt 9. Tyveriforsikring i punkt 10 til 12. Vandskadeforsikring i punkt 13 til 14. D Udgifter til forurening* og oprydning* i punkt 6.. E Anden pludselig skadeforsikring i punkt 30 til 35. F El-skadeforsikring i punkt 36 til 41. G Hærværksforsikring i punkt 42 til 47. H Intern transportskadeforsikring i punkt 48 til Hvilke tab erstattes ikke? Driftstab* eller forøgelse af driftstab, som følge af: A Forhold som nævnt i Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer punkt 13 om Krig, naturkatastrofer og atomskader. Strejke, lockout eller forsinkelse af virksomhedens normale drift som følge af forbedringer, udvidelser eller lignende. Offentligt påbud bortset fra de udgifter til forurening* og oprydning*, der er nævnt i punkt 17.D. 19. Pligt til oplysning Forsikringstager har pligt til at give Topdanmark alle oplysninger herunder alle regnskabsmæssige oplysninger til brug for fastsættelse og udregning af erstatning. Sker det ikke, kan Topdanmark fastsætte erstatning efter et skøn. 20. Dækningsperiode* Dækningsperiode* er 12 måneder, hvis der ikke er nævnt en anden i policen. 14

15 21. Pligt til begrænsning af skade Forsikringstager er i samarbejde med Topdanmark forpligtet til i videst muligt omfang at afværge og begrænse en skades virkninger herunder søge at opretholde omsætning* af varer og tjenesteydelser. 22. Erstatning ved manglende tyverisikring m.v. Hvis forudsætninger/krav til varegruppe og/eller tyverisikring/sikringsniveau ikke er overholdt, opgøres erstatning som nævnt i punkt Hvordan dækkes ved ophør af virksomheden efter skade? A Hvis driften af virksomheden efter en skade ikke genoptages/fortsættes med samme ejer, udregnes driftstabet* for perioden, indtil virksomheden kunne være i normal drift. Af det udregnede driftstab* erstattes inden for dækningsperioden* den del, der svarer til uundgåelige faste omkostninger, som bevisligt er afholdt. Hvis virksomheden ikke genoptages, som følge af årsager, forsikringstager ikke har indflydelse på, erstattes uden hensyn til punkt 23.. Driftstabsforsikring efter løsøresum Inklusiv meromkostningsforsikring 24. Hvilke tab erstattes? A Samme som nævnt i punkt 15. Endvidere erstattes: 1. Nødvendige og dokumenterede meromkostninger, som følge af, at virksomhedens lokaler - inden for de første 12 måneder efter, at skaden er konstateret - helt eller delvist ikke er brugbare som følge af, at det forsikrede eller de bygninger*, hvor det forsikrede er, rammes af en skade, der er nævnt i punkt 17. Sådanne meromkostningers størrelse og art aftales i hvert enkelt tilfælde med Topdanmark. 2. Driftstab*, der opstår i forbindelse med en aftalt bygningsbrandforsikring med restværdiforsikring i Topdanmark. 25. Hvilke tab erstattes med særlige beløb? Driftstab* erstattes indtil 15 % af forsikringssummen*, højst kr.**, når skaden indtræffer: A På forsikringsstedet i bygning*, der ikke er forsynet med tag af beton, cementtagsten, eternit, glas, metal, skifer, tagpap eller tegl. D I bygning* andre steder i Danmark, hvor det forsikrede ville dækkes mod brand-, tyveri- og vandskade. I bygning* andre steder i Danmark eller udlandet, der bruges af forsikringstagers leverandør, aftager og/eller reparatør af driftsudstyr. Under transport i Danmark eller udlandet. Ophold i forbindelse med transporten er en del af denne. 15

16 26. Skadeopgørelse A Hvornår opgøres erstatning? Den afsluttende skadeopgørelse starter senest 14 dage efter dækningsperiodens* udløb. Hvordan fastsættes erstatning? 1. Skaden opgøres som forskellen mellem den forventede og den konstaterede omsætning* med fradrag af forventet og konstateret forbrug af: a. Indkøbte handelsvarer til videresalg. b. Råvarer og andre varer til videre fremstilling. 2. Hvis omsætning* kommer fra produkter med varierende lønsomhed *, tages der rimelige hensyn hertil i opgørelsen. 3. Erstatningsbeløbet fradrages sparede omkostninger herunder lønomkostninger, som forsikringstager kan frigøre sig for. 4. Omkostninger, der efter aftale med Topdanmark bruges til at begrænse driftstabet, erstattes. 5. Den samlede erstatning kan ikke blive større, end hvis omkostningerne ikke var afholdt. 6. Erstatningsbeløbet tillægges rimelige omkostninger til statsautoriseret eller registreret revisor i forbindelse med opgørelse af en skade, der dækkes af forsikringen, indtil 5 % af erstatningsbeløbet, højst kr.** 7. Topdanmarks erstatningspligt er højst den forsikringssum*, der er nævnt i policen for driftstabsforsikring. 8. Er der underforsikring* for brand-, tyveri- og vandskadeforsikring, fradrages erstatning for driftstabet* tilsvarende. Driftstabsforsikring efter omsætning 27. Hvilke forudsætninger gælder? A Samme som nævnt i punkt 17. Hvis tidsrummet for følgerne af en skade, er længere end 30 dage efter, at skaden er konstateret, dækkes også tab, som følge af hel eller delvis standsning af forsikringstagers virksomhed i de første 8 produktions- og/eller arbejdstimer efter, at skaden er konstateret. 28. Hvordan fastsættes forsikringsinteressen? A Forsikringssummen* skal svare til forsikringsinteressen*. Hvis dækningsperioden* for Pos. I er 6 eller 12 måneder, fastsættes forsikringsinteressen* som virksomhedens samlede forventede omsætning i 12 måneder efter dækningsperiodens* start med fradrag af det for samme periode forventede forbrug af: 1. Indkøbte handelsvarer til videresalg. 2. Råvarer og andre varer til viderefremstilling. 3. Produktdirekte løn * med lønafhængige omkostninger *. Samme fastsættelse af forsikringsinteressen* bruges, hvis dækningsperioden* er 18 eller 24 måneder, men ud fra en forventet omsætning* og forbrug i 24 måneder. D E For Pos. II fastsættes forsikringsinteressen* som den i policen nævnte procentdel af virksomhedens samlede forventede produktdirekte løn * med lønafhængige omkostninger * i de første 12 måneder efter dækningsperiodens* start. Ved fastsættelse af forsikringsinteressen* tages således hensyn til den valgte dækningsperiode*, samt til muligheden for en eventuel udskydning af dækningsperiodens* start. 16

17 F Er dækningsperioden* for Pos. I på 12 måneder eller derover, kan forsikringstager forlange tidspunktet for dækningsperiodens* start udskudt i indtil 6 måneder efter skadetidspunktet (Se punkt 29.A.2). 29. Skadeopgørelse A Hvornår opgøres erstatning? 1. I skadetilfælde udarbejdes en opgørelse af forsikringsinteressen* for Pos. I og Pos. II, der indgår i erstatningsberegningen, hvis den er mindre end forsikringssummen*. I modsat fald bruges forsikringssummen*. Det beløb, der indgår i erstatningsberegningen, kaldes erstatningsgrundlaget. 2. Hvis dækningsperioden* ønskes udskudt se punkt 28.F - skal forsikringstager inden 14 dage efter, at skaden er konstateret, give Topdanmark meddelelse om dag og tid for dækningsperiodens* start, hvis ikke anden aftale træffes med Topdanmark i forbindelse med skadebehandlingen. Tidspunktet for dækningsperiodens* start kan herefter ikke ændres. 3. Skadeopgørelse starter senest 14 dage efter dækningsperiodens* udløb. Hvordan fastsættes erstatning? 1. Er forsikringssummen* mindre end forsikringsinteressen*, er der underforsikring*. 2. Erstatning for Pos. I er så stor en del af erstatningsgrundlaget, som den af skaden forårsagede nedgang i omsætningen* i dækningsperioden* er af den forventede omsætning* i 12 eller 24 måneder efter dækningsperiodens* start. 3. Hvis omsætning* kommer fra produkter med varierende lønsomhed *, tages der ved erstatningsberegning rimelige hensyn hertil. 4. Hvis omkostninger spares under dækningsperioden*, fradrages erstatningen tilsvarende. 5. Omkostninger, der efter aftale med Topdanmark bruges til, at begrænse driftstabet, erstattes. 6. Den samlede erstatning kan ikke blive større, end hvis omkostningerne ikke var afholdt. Er der underforsikring*, fradrages tillægget forholdsmæssigt. 7. Erstatningsbeløbet tillægges rimelige omkostninger til statsautoriseret eller registreret revisor i forbindelse med opgørelse af en skade, der dækkes af forsikringen, med indtil 5 % af erstatningsbeløbet, højst kr.** Er der underforsikring*, fradrages tillægget forholdsmæssigt. 8. Erstatning for produktdirekte løn * Pos. II - er, inden for det erstatningsgrundlag der er nævnt i punkt 29.A.I, forsikringstagers dokumenterede lønudgifter, der er afholdt til egne ansatte, der ikke har været brug for på grund af skaden samt de tilhørende dokumenterede lønafhængige omkostninger *. 17

18 Anden pludselig skadeforsikring 30. Hvad er omfattet? Samme som nævnt i punkt 1., 1., 1.E, 1.F, 1.G og 1.H. 31. Hvad er omfattet med særlige beløb? A Det forsikrede erstattes på basis af første risiko * indtil den forsikringssum*, der er nævnt i policen for Anden pludselig skadeforsikring. Er der flere forsikringssteder erstattes indtil den forsikringssum*, der er nævnt i policen for hvert enkelt forsikringssted. Inden for forsikringssummen* erstattes nødvendige udgifter til oprydning*, herunder fjernelse, deponering og destruktion af det forsikrede efter en Anden pludselig skade *. 32. Hvilke forudsætninger gælder for dækning? A Samme som nævnt i punkt 3. Endvidere gælder, at det forsikrede er i bygning* på det forsikringssted, der er nævnt i policen. 33. Hvad er ikke omfattet? A Samme som nævnt i punkt 4. Endvidere følgende: 1. Antikviteter, malerier, skulpturer og ting af kunstnerisk værdi samt emballage hertil. 2. Ammunition, fyrværkeri, sprængstoffer og våben samt emballage hertil. 3. randfarlige, eksplosive eller ætsende stoffer/væsker samt emballage hertil. 4. Rede penge, pengerepræsentativer* og værdipapirer. 5. Løsøre, herunder væsker, data samt alle former for energi, herunder elektricitet, gas, vand, varme, telekommunikation og lignende, der transporteres, leveres eller aftages i ledninger, kabler og rør, hvad enten disse er helt eller delvist lukkede. 6. Virksomhedens maskiner og tilhørende installationer samt edb-udstyr, edb-programmer, installationer og netværk, der udlukkende er beregnet til virksomhedens eget brug. 7. Motorkøretøjer, campingvogne, trailere, trucks, sø- og luftfartøjer, entreprenørmaskiner og entreprenørmateriel samt løfte- og transportudstyr af enhver art, herunder kraner og stablere. 18

19 34. Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke? Skadetype m.m. 1 Hvilke skader dækkes? 2 Hvilke skader dækkes ikke? A Anden pludselig skade* Skade, direkte på det forsikrede: a. I bygning* på det forsikringssted, der er nævnt i policen. b. Erstattes med udgifter til redning og bevaring. Skade, der: a. estår i mangel/tab som følge af svind af det forsikrede. b. Sker under rensning, reparation og renovering. c. estår i ridser og/eller skrammer, d. Dækkes af anden forsikring i Topdanmark, som er eller kunne være være aftalt. e. Kan henføres til undtagelser i de forsikringer, der er nævnt i policen. f. Sker over et tidsrum og ikke på et tidspunkt. Skade eller tab: g. Der direkte eller indirekte, helt eller delvis skyldes påvirkning af funktioner i anlæg, systemer eller kombinationer heraf. Skade på det forsikrede: h. Hvor der er udvist forsæt eller grov uagtsomhed af forsikringstager eller dennes ansatte. i. I åbent skur, under halvtag, i drivhus, konstruktion beklædt med lærred, plastfolie, stof, telt eller lignende. j. Opstået ved bygge-, anlægs-, nedbrydnings- og reparationsarbejder, herunder reparation eller ændring i rør- og varmeanlæg. k. Uden for bygning*. Skade, sket under: l. Fremstilling, bearbejdning eller behandling, som følge af betjeningsfejl, programmeringsfejl og tastefejl. m. Forsikringstagers eller dennes ansattes selvforskyldte beruselse. Skade, som følge af: n. Edb-misbrug af enhver art samt tab forvoldt af mistede data på elektronisk databærende medier som følge af fejlprogrammering, fejltastning, tilfældig sletning eller defekter i mediet. o. Frostsprængning. p. Løsørets egen beskaffenhed. q. Mangelfuld vedligeholdelse, slid, overbelastning, fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstilling eller montering. r. Syre- og andre aggressive dampe, hvis dette indgår som en normal del af virksomhedens produktion. s. Temperaturændring, fugtighed, råd, krympning, tab af vægt, sammenblanding, lyspå virkning, ændring i farve, smag og struktur. t. Utilstrækkelig eller mangelfuld emballering. Skade ved: u. Hærværk*, herunder skade som for eksempel virus og hacking, der overføres elektronisk på edb-udstyr, herunder elektronisk lagrede data, hardware og software. v. Montage, demontage, afprøvning eller indkøring. w. Optøning af frosne rørledninger. Tyveri af: x. Enhver art eller forsøg herpå, herunder indbrudstyveri*, simpelt tyveri*, ran*- og røveri* samt udgifter til omstilling af låse. Udgifter: y. I forbindelse med retablering af tabte eller skadede data og programmel. 35. Skadeopgørelse A Samme som nævnt i punkt 8. Ved enhver Anden pludselig skade * er der en selvrisiko* på kr.** Denne gælder uanset eventuel anden aftale om selvrisiko* på løsøreforsikring. 19

20 El-skadeforsikring 36. Hvad er omfattet? A Elektriske og elektroniske apparater, komponenter og ledninger. D E Motorer, motorværn, transformere, ensrettere og omformere med effekter svarende til maksimalt 20 kw for hver ting (27 HK for hver ting). Styretavler. Elektriske og elektroniske overvågnings- og styringsanlæg. Varmelegemer. 37. Hvad er omfattet med særlige beløb? A Det forsikrede erstattes på basis af første risiko * indtil kr.** Er der flere forsikringssteder erstattes indtil den forsikringssum*, der er nævnt i policen for hvert enkelt forsikringssted. Inden for forsikringssummen* erstattes nødvendige udgifter til oprydning*, herunder fjernelse, deponering og destruktion af det forsikrede efter en El-skade. 38. Hvilke forudsætninger gælder for dækning? A Samme som nævnt i punkt 3. Endvidere gælder, at det forsikrede er i bygning* på det forsikringssted, der er nævnt i policen. 39. Hvad er ikke omfattet? A Edb-anlæg til virksomhedens administration og produktion med alt tilhørende udstyr, for eksempel printere, skærme, tastaturer, transmissionsudstyr, diskettestationer m.v. D E F G Kommunikationsudstyr, for eksempel telefax og telefoncentraler. Fotokopieringsmaskiner. Kasseapparater. Elektronrør af enhver art, herunder røntgenrør, laserstrålerør (Argon, neon-helium) med flere. Laboratorieudstyr. Radar- og satellitkommunikationsudstyr. H Mobilt udstyr af enhver art, herunder bærbare P-ere, og bærbare telefoner. I J K L Udstyr af enhver art under åben himmel, herunder vindmøller. rovægte og tilhørende udstyr. Løsøre, der er forsikret mod el-skader ved edb- og svagstrømsforsikring, maskinforsikring eller anden forsikring, der dækker el-skader. Løsøre, der normalt omfattes af en ejendomsforsikring, uanset om denne er udvidet med elskadeforsikring. 20

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vilkår for Driftstabsforsikring

Vilkår for Driftstabsforsikring Vilkår for Driftstabsforsikring 9906-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring 3389-6 Oktober 2002 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

Vilkår Erhvervsløsøreforsikring. Maj 2008

Vilkår Erhvervsløsøreforsikring. Maj 2008 Vilkår Erhvervsløsøreforsikring Maj 2008 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Erhvervsløsøre Nemkonto Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Vilkår for Erhvervsløsøreforsikring

Vilkår for Erhvervsløsøreforsikring Vilkår for Erhvervsløsøreforsikring 9905-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring

Vilkår for Maskinforsikring Vilkår for Maskinforsikring 9907-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ALL-RISK i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 2 Hvor dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01 TotalErhverv Driftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-DR-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Karenstid 4. Begrænsning af tab 5. Oplysninger 6. Forsikringssum

Læs mere

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01 TotalErhverv Maskinkaskoforsikring Forsikringsvilkår TE-MA-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Generelle forudsætninger 3. Hvor dækker forsikringen og hvornår 4. Erstatningsopgørelse

Læs mere

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Dækningsomfang 1b Brand-, tyveri- og vandskadeforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 12 Tyveri Forsikringen dækker direkte skade på det forsikrede løsøre, når skaden skyldes en af nedenstående begivenheder: 12.1 Indbrudstyveri 12.1.1 Forsikringen

Læs mere

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Dækningsomfang 1c Maskinkaskoforsikring inkl. Brand-,

Læs mere

Vilkår for Erhvervsløsøreforsikring

Vilkår for Erhvervsløsøreforsikring DF20905-2 Oktober 20015 Vilkår for Erhvervsløsøreforsikring - en del af Topdanmark Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 501

Læs mere

Materiel og vogne er, når disse er leveret og opstillet ved en kunde, dækket af en All Risks forsikring. forsikringen dækker:

Materiel og vogne er, når disse er leveret og opstillet ved en kunde, dækket af en All Risks forsikring. forsikringen dækker: Dansk Mobil Køkken marts 2017 Materiel og vogne er, når disse er leveret og opstillet ved en kunde, dækket af en All Risks forsikring. forsikringen dækker: - Brandskade - Naturskade - Vandskade - Indbrudstyveri

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære 9908-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde

Læs mere

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Erhvervsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Sikrede 1 2. Flytning, risikoforandring og ejerskifte 1 3. Anmeldelse af skade

Læs mere

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser Depotrumsforsikring Forsikringsbetingelser Gælder fra februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser Side 3 2. Branddækning Side 5 3. Tyveridækning Side 6 4. Vandskadedækning Side 7 5. Fortrydelsesret

Læs mere

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber.

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber. 3000 Indboforsikring 3010 Hvilke genstande er omfattet 3010.10 Følgende genstande er omfattet af forsikringen, når sikrede er ejer eller i øvrigt bærer risikoen for dem forudsat de befinder sig i eller

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervsforsikring 110 Brandforsikringens omfang 111 Ildsvåde, lynnedslag eller eksplosion 112 Sprængning af

Læs mere

Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre

Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre Indholdsfortegnelse 1. Forsikrede genstande... 2 1.1 Hvilke genstande dækker forsikringen... 2 1.2 Hvilke genstande dækker forsikringen ikke... 2 1.3 Hvor dækker forsikringen...

Læs mere

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen anførte dækningsperiode jf. 1.3. forsikringstagerens tab

Læs mere

ERHVERVSFORSIKRING FOR LØSØRE

ERHVERVSFORSIKRING FOR LØSØRE ERHVERVSFORSIKRING FOR LØSØRE FORSIKRINGSBETINGELSER 250-1 AFSNIT NR. HOVED- OG UNDERAFSNIT 1. Sikrede 2. Hvor dækker forsikringen 3. Forsikrede genstande 3.1 - Løsøre 3.2 - Originalmodeller og -tegninger

Læs mere

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring A/S, tegnet gennem Leasing Fyn Bank A/S

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring A/S, tegnet gennem Leasing Fyn Bank A/S Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring A/S, tegnet gennem Leasing Fyn Bank A/S Dækningsomfang 4c Edb- og svagstrømsforsikring inkl. brand-, tyveri- og vandskadeforsikring

Læs mere

F ORSIKRINGSBETINGELSER 41/3

F ORSIKRINGSBETINGELSER 41/3 Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR KOMBINERET ERHVERVSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed GRUNDDÆKNING 0500 Fællesbetingelser

Læs mere

Topdanmark Forsikring A/S Ordforklaring 9910-1 Juni 2011. Indholdsfortegnelse. Side

Topdanmark Forsikring A/S Ordforklaring 9910-1 Juni 2011. Indholdsfortegnelse. Side Ordforklaring 9910-1 Juni 2011 Indholdsfortegnelse A Andre omstændigheder (ved ejendomsforsikring).... 5 Andre omstændigheder (ved løsøreforsikring).... 5 Anden pludselig skade... 5 B Brand (Ildsvåde)...

Læs mere

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Dækningsomfang 6a Brandforsikring Betingelser Løsøre

Læs mere

Vilkår for. Ejendomsforsikring

Vilkår for. Ejendomsforsikring Vilkår for Ejendomsforsikring 5469-9 Maj 2007 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. Sammenligning Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501 Forsikringsbetingelser Campingvognsforsikring Version 20-501 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Entreprisekursus All-risks forsikring

Entreprisekursus All-risks forsikring Entreprisekursus All-risks forsikring Den 19. maj 2009 Jannik Johansson fagkonsulent Tingskade, Offentlig og Erhverv Oversigt Entrepriseforsikring for bygge- og anlægsarbejder 1. All-risks forsikring 2.

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501. Sammenligning Erhvervsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 5103 - løsøre og ansvar - og de nye betingelser 5601 + viser forbedringer

Læs mere

3410.11 Besætning hvorved forstås husdyr som ikke befinder sig i en beboelsesbygning (som hunde, katte og lign. typisk gør) f.eks.

3410.11 Besætning hvorved forstås husdyr som ikke befinder sig i en beboelsesbygning (som hunde, katte og lign. typisk gør) f.eks. 3400 Diverse løsøre 3410 Hvilke genstande er omfattet 3410.10 Følgende genstande er omfattet af forsikringen, når sikrede er ejer eller i øvrigt bærer risikoen for dem forudsat de befinder sig i eller

Læs mere

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01 TotalErhverv Byggepladsforsikring Forsikringsvilkår TE-CS-01 Indholdsfortegnelse Hvilke genstande er omfattet 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Forsikringssum og selvrisiko 4. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen Særlige betingelser Sektion 2 Erhvervsudstyr, inventar og lejerinteresser Indholdsfortegnelse 1 Supplerende definitioner 2 Beskrivelse af dækningen 3 Supplerende erstatninger 4 Dækning i nærheden af bygningen

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket?

Læs mere

Forsikringsbetingelser CAMPINGPLADSFORSIKRING ERHVERVSLØSØREFORSIKRING VERSION 1

Forsikringsbetingelser CAMPINGPLADSFORSIKRING ERHVERVSLØSØREFORSIKRING VERSION 1 CAMPINGPLADSFORSIKRING ERHVERVSLØSØREFORSIKRING VERSION 1 1 Hvem er dækket af forsikringen 1 2 Hvad er omfattet af forsikringen 1 3 Hvor dækker forsikringen 2 Hvilke skader er omfattet af forsikringen

Læs mere

Vilkår for Ejendomsforsikring

Vilkår for Ejendomsforsikring Vilkår for Ejendomsforsikring 5469-9 Januar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING. Mange forbedringer og få skærpelser...

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING. Mange forbedringer og få skærpelser... ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING Mange forbedringer og få skærpelser... WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser for løsøreforsikringerne

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Kombineret løsøreforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Kombineret løsøreforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket 6.1

Læs mere

Forsikringsbetingelser KØRENDE MASKINER

Forsikringsbetingelser KØRENDE MASKINER Forsikringsbetingelser KØRENDE MASKINER VERSION 20-901 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Kørende Maskiner

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 2003 og jeres nye betingelser nr. 2501.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 2003 og jeres nye betingelser nr. 2501. Sammenligning Erhvervsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 2003 og jeres nye betingelser nr. 2501. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

DK-CAMP ERHVERVSLØSØREFORSIKRING

DK-CAMP ERHVERVSLØSØREFORSIKRING DK-CAMP ERHVERVSLØSØREFORSIKRING 0103-20.01.2006 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 4 Brandforsikring... 5 Tyveriforsikring...

Læs mere

SIKRINGSVEJLEDNING ARBEJDSGIVERNE

SIKRINGSVEJLEDNING ARBEJDSGIVERNE INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Sådan er tyveridækningen... 3 Minimumskrav til tyverisikring af bygninger, skurvogne, containere og køretøjer... 3 Anbefalinger til tyverisikring af virksomhedens lokaler

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Generelle betingelser 1.1 Betaling af præmie 1.1.1 Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds- eller ændringsdatoer,

Læs mere

TotalErhverv Forhandler- og værkstedsforsikring. Forsikringsvilkår TE-FV-01

TotalErhverv Forhandler- og værkstedsforsikring. Forsikringsvilkår TE-FV-01 TotalErhverv Forhandler- og værkstedsforsikring Forsikringsvilkår TE-FV-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækkes 2. Forsikringen omfatter 3. Fællesvilkår for Forhandler- og vækstedsforsikringen

Læs mere

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01 TotalErhverv Byggepladsforsikring Forsikringsvilkår TE-CS-01 Indholdsfortegnelse Hvilke genstande er omfattet 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Forsikringssum og selvrisiko 4. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING ERHVERVSLØSØREFORSIKRING 0105-20.01.2006 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 4 Brandforsikring... 5 Tyveriforsikring... 6 Varegrupper

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo

Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo Brønshøj oktober 2014 Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo Det er en betingelse for tegning af den nye forsikring, at minimum 50 % af foreningens medlemmer

Læs mere

Vilkår for. Maskinforsikring og Maskindriftstabsforsikring September I samarbejde med

Vilkår for. Maskinforsikring og Maskindriftstabsforsikring September I samarbejde med Vilkår for Maskinforsikring og Maskindriftstabsforsikring 4164-7 September 1988 I samarbejde med Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark Indhold Se venligst i policen, hvilke forsikringer

Læs mere

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer Side 4 af 22 1. Sikrede 1.1. Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning, bestyrelsesansvar inklusive underslæbsdækning samt foreningsretshjælps-dækning,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Virksomhedsforsikring Pakkeløsning for mindre virksomheder Forsikringsbetingelser nr. 81-5, oktober 2012

Virksomhedsforsikring Pakkeløsning for mindre virksomheder Forsikringsbetingelser nr. 81-5, oktober 2012 Forsikringsaktieselskab Farvergade 17 1463 København K Tlf. 33 11 77 55 CVR nr. 16 50 08 36 www.lbforsikring.dk Virksomhedsforsikring Pakkeløsning for mindre virksomheder Forsikringsbetingelser nr. 81-5,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Campingvogns/trailerforsikring Forsikringsbetingelse nr. 2.082014 Forsikringens omfang fremgår af policens forside. Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Vilkår for. Maskinforsikring og Maskindriftstabforsikring

Vilkår for. Maskinforsikring og Maskindriftstabforsikring Vilkår for Maskinforsikring og Maskindriftstabforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det

Læs mere

All Risks forsikring nr. 642-203T

All Risks forsikring nr. 642-203T Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de en Afsnit Indhold Side 100 Forsikringstager/sikrede under forsikringen... 1 200 Forsikringens omfang... 1 300 Forsikringssted... 1 400 Undtagelser/forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Gjensidige Forsikring Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47

Læs mere

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup A/B Nørre Alle 13-13H Att.: Grubbe Advokater Åbenrå 31 1124 København K Tlf. 33 55 40 75 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

Ny police til Silkeborg Kajakklub v/ Claus Byskov

Ny police til Silkeborg Kajakklub v/ Claus Byskov ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 87 30 20 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DFFDATFDDATTDFTTDFTTTFAAFDFADDTDFDFFFDDTAFADAFDAATTTDAAATDTADFFFFF Silkeborg Kajakklub

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 1 Generelle betingelser 1.1 Betaling af præmie 1.1.1 Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds-

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo

Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo Brønshøj oktober 2014 Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo Kære Formænd, Kolonihaveforbundet sendte jer i august 2014 et tilbud fra Alm Brand om en fællesforsikringsaftale

Læs mere

Advokatforsikring nr. 2006

Advokatforsikring nr. 2006 Forsikringsbetingelserne indeholder nogle fagudtryk samt ord, i hvilke der ligger en særlig betydning. Tryg Forsikring har derfor udarbejdet en ordforklaring, hvori der er redegjort for betydningen af

Læs mere

Bygnings- og løsøreskader

Bygnings- og løsøreskader KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby Skadeanmeldelse Bygnings- og løsøreskader (Skader kan også anmeldes på www.kommuneforsikring.dk) KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk

Læs mere

All Risks forsikring nr. 642-203T

All Risks forsikring nr. 642-203T Forsikrede genstande og interesser. Afsnit Indhold Side 1.0. Bygningsforsikring... 1 1.1.1. og 1.1.2. Bygningsbrand og Bygningsbeskadigelse... 1 1.1.3. Lovliggørelse... 1 1.1.4. Oprydnings- og destruktionsomkostninger

Læs mere

Almindelige betingelser for Folkekirkens Selvforsikring (bygning og løsøre)

Almindelige betingelser for Folkekirkens Selvforsikring (bygning og løsøre) Almindelige betingelser for Folkekirkens Selvforsikring (bygning og løsøre) 100 Deltagere/sikrede 110 Deltagere i Folkekirkens selvforsikringsordning er Folkekirkens selvejende kirker, præsteembeder, provstiadministrationer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING ERHVERVSLØSØREFORSIKRING 0103-20.01.2006 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 4 Brandforsikring... 5 Tyveriforsikring... 6 Varegrupper

Læs mere

Bygnings- og løsøreskader

Bygnings- og løsøreskader Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser 655-02. Erhvervsforsikring, juli 2005

Forsikringsbetingelser 655-02. Erhvervsforsikring, juli 2005 Forsikringsbetingelser 655-02 Erhvervsforsikring, juli 2005 Indhold 100 Generelle betingelser 101 Betaling af præmie 102 Forsikringens varighed og opsigelse 103 Indeksregulering 104 Ændring af betingelser

Læs mere

6588-1 Marts 2015. tyverisikring

6588-1 Marts 2015. tyverisikring 6588-1 Marts 2015 Regler for tyverisikring Topdanmark Forsikring A/S Regler for Tyverisikring 6588-1 Marts 2015 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Forsikringsbetingelser for Maskin- & Maskindriftstabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASKIN- OG MASKINDRIFTSTABSFORSIKRING. 1 Maskinforsikring 1.1 Forsikringen

Læs mere

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 340-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler.

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. FORSIKRINGSBETINGELSER 362-1. ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG. 1.1. Forsikringen

Læs mere