Vilkår for. Ejendomsforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for. Ejendomsforsikring"

Transkript

1 Vilkår for Ejendomsforsikring Maj 2007

2 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor De har fået forsikringsvilkårene i hænde. Fristen regnes dog tidligst fra det tidspunkt, hvor De har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået, hvis De har fået forsikringsvilkårene i hænde før dette tidspunkt. Hvis De fx modtager forsikringsvilkårene mandag den 1., har De frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en lørdag, en søndag, en helligdag eller grundlovsdagen, den 5. juni, kan De vente til den følgende hverdag. Hvordan fortryder De? Inden fortrydelsesfristens udløb skal De underrette Topdanmark Forsikring A/S om, at De har fortrudt aftalen. Gives denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, at De sender brevet inden fristens udløb. Hvis De vil sikre Dem bevis for, at De har fortrudt rettidigt, kan De fx sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at De har fortrudt aftalen, skal gives til: Topdanmark Forsikring A/S Borupvang Ballerup Personoplysninger mv. Som kunde har De naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om Dem. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, CPR-nummer og Deres forsikringer. Hvis De ønsker at se disse oplysninger, behøver De blot at skrive til: Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4, 2750 Ballerup. Hvis De ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, behøver De blot at skrive til samme adresse. Vi skal informere Dem om, at oplysninger om Deres kundeforhold registreres centralt i Topdanmark. 2

3 Indhold Se venligst i policen hvilke forsikringer, der er aftalt med os Fælles for brand-, stormog vandskade- m.v., svampe- og insektskadesamt byggeforsikring 1. Hvad er omfattet? 5 2. Hvad er omfattet med særlige beløb? 5 3. Hvilke forudsætninger gælder for dækning? 5 4. Hvad er ikke omfattet? 5 5. Hvordan fastsættes forsikringssummen? 6 6. Hvilke udgifter dækkes udover den direkte skade? 6 7. Hvilke udgifter dækkes ikke? 6 8. Skadeopgørelse 7 9. Hvordan erstattes? 7 Brandforsikring 10. Hvad er omfattet? Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke? 8 Storm- og vandskadeforsikring m.v. 12. Hvad er omfattet? Hvilke forudsætninger gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke? 10 Svampe- og insektskadeforsikring 16. Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke? Skadeopgørelse 12 Byggeforsikring 19. Hvad er omfattet? Hvilke forudsætninger gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke? Skadeopgørelse 13 Fælles for glas-, kumme-, og skilteforsikring 24. Hvilke udgifter dækkes udover den direkte skade? Hvilke udgifter dækkes ikke? Skadeopgørelse 14 Glasforsikring 27. Hvad er omfattet? Hvilke forudsætninger gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke? Skadeopgørelse 15 Kummeforsikring 32. Hvad er omfattet? Hvilke forudsætninger gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke? 16 3

4 Indhold Se venligst i policen hvilke forsikringer, der er aftalt med os Skilteforsikring 36. Hvad er omfattet? Hvilke forudsætninger gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke? 17 El-skadeforsikring 40. Hvad er omfattet? Hvad er omfattet med særlige beløb? Hvilke forudsætninger gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke? Skadeopgørelse 19 Huslejetabsforsikring 46. Hvilke tab erstattes? Forsikringssum Hvilke tab erstattes ikke? Dækningsperiode Skadeopgørelse 20 Hærværks- og graffitiforsikring 51. Hvad er omfattet? Hvad er omfattet med særlige beløb? Hvilke forudsætninger gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke? Skadeopgørelse 21 Jordskadeforsikring 57. Hvad er omfattet? Hvad er omfattet med særlige beløb? Hvilke forudsætninger gælder for dækning? Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke? 22 Restværdiforsikring 61. Hvad er restværdi, og hvordan opgøres den? 23 Rørskadeforsikring 62. Hvad er omfattet? Hvad er omfattet med særlige beløb? Hvilke forudsætninger gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke? Skadeopgørelse 25 Ordforklaring Ordforklaringen er en del af vilkårene 26 Ord og begreber markeret med en * er forklaret Beløb markeret med ** indeksreguleres - se ordforklaringen 4

5 Fælles for brand-, storm- og vandskade- m.v., svampe- og insektskade- samt byggeforsikring 1 Hvad er omfattet? A Bygninger og anlæg nævnt i policen. B Fundamenter til de forsikrede bygninger og anlæg med indtil én meters dybde under jordlinjen eller under kældergulv. C Endvidere følgende: 1. Faste elinstallationer, herunder: a. Stikledninger og hovedtavler. b. Lysinstallationer, herunder faste armaturer. c. Kraftinstallationer frem til styretavle/motorværn (Se punkt 4.C). 2. Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste installationer, herunder: a. Gas- og vandinstallationer. b. Rumtemperatur- og rumventilationsanlæg. c. Elevatorer, sanitets- og kloakanlæg. d. Vaskeanlæg* og hårde hvidevarer. 3. Gulvbelægninger, herunder tæpper der enten er limet fast til eller lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv *. 4. Anlæg til brandsikring af bygning eller afsnit heraf samt civilforsvarsmateriel. 5. Flagstænger, grundvandspumper, tårn- og facadeure og hegn*. 6. Vægmalerier, relieffer, udvendig udsmykning på bygning, men udelukkende for håndværksmæssig værdi *. 7. Andet sædvanligt tilbehør og materiel *, der udelukkende bruges til ejendommens drift. D Se også punkt 10, 12 og Hvad er omfattet med særlige beløb? Hver af følgende positioner erstattes på basis af første risiko * indtil kr.**, hvis der ikke er nævnt et andet beløb i policen: A Vægmalerier, relieffer, udvendig udsmykning på bygning (Se punkt 1.C.6). B Andet sædvanligt tilbehør og materiel *, der udelukkende bruges til ejendommens drift (Se punkt 1.C.7). C Udgift til retablering af haveanlæg (Se punkt 6.F og 10.B.3). 3 Hvilke forudsætninger gælder for dækning? A De ting, der er nævnt i punkt 1.C omfattes, hvis de ejes af forsikringstager og hører til de bygninger og anlæg, der er nævnt i punkt 1.A. B Det er en forudsætning for erstatning af forøgede byggeudgifter (Se punkt 6.E), at: 1. Udgifterne vedrører de dele af bygningen, der erstattes. 2. Dispensation fra myndighedernes krav ikke har kunnet opnås. 3. Bygningens værdiforringelse som følge af slid og alder ikke overstiger 30% i forhold til nyværdien. 4. Istandsættelse eller genopførelse finder sted. C Det er en forudsætning for erstatning af brugbare bygningsrester (Se punkt 8.F.1), at: 1. Dispensation fra myndighedernes krav ikke har kunnet opnås. 2. Bygningens skadeprocent* er mindst 50. D Se også punkt 13 og Hvad er ikke omfattet? A Ting, der normalt omfattes af en løsøreforsikring. B Lamper, lysreklamer, lysskilte og lyskilder som for eksempel pærer og lysstofrør. C Styretavler og motorværn samt kraftinstallationer mellem styretavle/motorværn og maskiner/produktionsanlæg. D Levende hegn*. E Rede penge og pengerepræsentativer*. F Udstyr, der hører til driften af erhvervsvirksomhed i ejendommen. Det kan for eksempel være: 1. Antenneanlæg. 2. Kranskinner. 3. Fundamenter for maskiner. 4. Pc-netværk. 5. Reklameskilte. 6. Udsugningsanlæg og tilhørende skorstene. 7. Ventilation i edb-rum. G Se også punkt 16 og 21. 5

6 Fælles for brand-, storm- og vandskade- m.v., svampe- og insektskade- samt byggeforsikring 5 Hvordan fastsættes forsikringssummen? A Nyværdiforsikring 1. Der skal ikke fastsættes nogen forsikringssum*. 2. Det forsikrede dækkes med værdi som nyt. B Dagsværdiforsikring 1. Der skal ikke fastsættes nogen forsikringssum*. 2. Det forsikrede dækkes med værdi som nyt med fradrag for værdiforringelse som følge af slid og alder. C Sumforsikring 1. Forsikringssum* skal fastsættes, så den svarer til det forsikredes værdi som nyt med fradrag for værdiforringelse som følge af slid, alder og andre forhold og med tillæg for oprydning* og forurening*. 2. Vælges en mindre sum for brandforsikring, forudsættes samtykke fra ejendommens panthavere og andre med tinglyste rettigheder. D Førsterisikoforsikring 1. Forsikringssum* kan fastsættes til et mindre beløb end det forsikredes værdi som nyt. 2. Vælges en mindre sum for brandforsikring, forudsættes samtykke fra ejendommens panthavere og andre med tinglyste rettigheder. 6 Hvilke udgifter dækkes udover den direkte skade? A Redning og bevaring Rimelige og nødvendige udgifter til redning og bevaring af det forsikrede i forbindelse med en skade, der dækkes af forsikringen. B Oprydning* og forurening* 1. Nødvendige udgifter til oprydning* på forsikringsstedet efter en skade, der dækkes af forsikringen. 2. Fjernelse, deponering og destruktion af forsikrede ting samt skadebekæmpelsesmidler*. C Fælles for punkt 6.B.1 og 6.B.2 For hvert forsikringssted, der er nævnt i policen, erstattes udgifter på basis af første risiko * for hver skade med følgende beløb: 1. Ved etageareal på indtil m 2 erstattes indtil 20% af værdigrundlaget*, mindst kr.** og højst kr.** 2. Ved etageareal på over m 2 erstattes indtil 10% af værdigrundlaget*, mindst kr.** Heraf erstattes udgifter til forurening* højst med kr.** D Fælles for punkt 6.B og 6.C Ved sumforsikring og/eller førsterisikoforsikring erstattes inden for forsikringssummen*. E Forøgede byggeudgifter (Lovliggørelse) 1. Ved istandsættelse eller genopførelse erstattes også forøgede byggeudgifter, som kræves af bygningsmyndighederne i kraft af byggelovgivningen. a. For nyværdi- og dagsværdiforsikring gælder, at erstatning for hver bygning er indtil 10% af bygningens nyværdi, højst kr.** b. For sumforsikring gælder, at erstatning for hver bygning er indtil 10% af forsikringssummen*, højst kr.** c. For førsterisikoforsikring gælder, at erstatning betales inden for forsikringssummen*. For hver bygning erstattes indtil 10% af forsikringssummen*, højst kr.** 2. Erstatning fastsættes til de udgifter, der er nævnt under punkt 6.E.1, og som vil medgå til istandsættelse eller genopførelse i samme skikkelse, til samme brug og på nøjagtig samme sted. Erstatning beregnes efter priserne på skadetidspunktet. F Haveanlæg Håndværkeres ødelæggelse af haveanlæg under reparation af bygninger efter en skade, der dækkes af forsikringen. 7 Hvilke udgifter dækkes ikke? A Jordskade Udgift til opgravning, oprydning*, rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft. B Kosmetiske skader Udgift til udbedring af: 1. Beskadigelse af kosmetisk art. 2. Farveforskelle mellem erstattede dele og det resterende. C Forøgede byggeudgifter Forøgede byggeudgifter (Se punkt 6.E): 1. Som følge af mangelfuld vedligeholdelse. 2. Som følge af myndighedskrav, som var stillet, eller kunne være stillet inden skaden. 6

7 Fælles for brand-, storm- og vandskade- m.v., svampe- og insektskade- samt byggeforsikring 8 Skadeopgørelse A Fælles for punkt 8.B til 8.E 1. Skaden opgøres på grundlag af det beløb, som det på skadetidspunktet vil koste at genopføre, reparere eller genanskaffe det beskadigede med samme byggemåde og på samme sted. 2. Der beregnes højst priser for byggematerialer og -metoder, der svarer til det beskadigede, og er gængse på skadetidspunktet. 3. Ved skadeopgørelse tages der hensyn til ændring af byggepriser inden for en normal byggeperiode regnet fra skadetidspunktet. 4. Forsikringssummer*, nævnt i punkt 2 er højeste erstatning for hver skade. 5. Sammenbyggede bygninger For sammenbyggede bygninger gælder, at den adskillende mur hører til den først opførte bygning. Er bygningerne opført samtidig, hører den adskillende mur til den bygning, der er højest. Er bygningerne lige høje, hører den adskillende mur til den bygning, der er nævnt først i policen. B Nyværdiforsikring Var det beskadigede som følge af slid og alder før skaden værdiforringet med mere end 30% af nyværdien, erstattes i forhold til værdiforringelsen. C Dagsværdiforsikring Skaden opgøres med fradrag for værdiforringelse som følge af slid og alder. D Sumforsikring 1. Skaden opgøres med fradrag for værdiforringelse som følge af slid og alder. 2. Erstatning for hver bygning/anlæg kan ikke overstige forsikringssummen*. Er forsikringssummen* mindre end dagsværdien af det forsikrede, er der underforsikring*, og skaden erstattes forholdsmæssigt. E Førsterisikoforsikring 1. Var det beskadigede som følge af slid og alder før skaden værdiforringet med mere end 30% af nyværdien, erstattes i forhold til værdiforringelsen. 2. Erstatning for hver bygning/anlæg kan ikke overstige forsikringssummen*. Underforsikring* gøres ikke gældende. F Fælles for punkt 8.A til 8.E 1. Brugbare bygningsrester a. Hvis offentlige myndigheder, før skadetidspunktet, har stillet krav, der forhindrer genopførelse af en beskadiget bygning, erstattes tillige brugbare bygningsrester. b. Hvis resterne kan genbruges, fradrages deres værdi i erstatningen. 2. Forladte bygninger For bygninger, der henligger forladt, erstattes med fradrag for værdiforringelse som følge af slid, alder og nedsat anvendelighed *. 3. Bygninger bestemt til nedrivning For bygninger, som før skaden var bestemt til nedrivning, opgøres erstatning til materialeværdien med fradrag af nedrivningsomkostninger. Var nedrivning ikke umiddelbart forestående, erstattes også for afsavn. Den samlede erstatning kan ikke overstige det beløb, som erstatning ville andrage, hvis den var opgjort efter reglerne i punkt 8.A til 8.E. 4. Haveanlæg For beplantning erstattes udgift til nyplantning*. 9 Hvordan erstattes? A Erstatning til reparation eller genopførelse Erstatning betales, når reparation eller genopførelse af det beskadigede har fundet sted. B Opførelse andre steder eller kontanterstatning 1. Erstatning kan bruges til opførelse af bygning(er) andre steder i Danmark eller udbetales kontant. Forøgede omkostninger som følge heraf erstattes ikke. 2. Var det beskadigede som følge af slid, alder, nedsat anvendelighed * og andre omstændigheder *, før skaden værdiforringet med mere end 30% af nyværdien, erstattes i forhold til værdiforringeisen. 3. Kontanterstatning kan ikke overstige bygningens handelsværdi umiddelbart før skaden. 4. Forudsætter samtykke fra ejendommens panthavere og andre med tinglyste rettigheder. 7

8 Brandforsikring 10 Hvad er omfattet? A Samme som nævnt i punkt 1. B Endvidere følgende: 1. Antenner til privat brug. 2. Gårdbelægning. 3. Haveanlæg, hvis retablering finder sted, og udgifterne ikke kan kræves betalt af det offentlige. 11 Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke? Skadetype m.m. 1 Hvilke skader dækkes? 2 Hvilke skader dækkes ikke? A Fælles for punkt 11.B til 11.J a. Skade, direkte på det forsikrede. b. Forsikrede ting, der bortkommer under en skade, der dækkes af forsikringen. a. Kortslutning*. b. Overspænding*/induktion* eller elektriske fænomener i øvrigt. B Brand* Brandskade (Ildsvåde)*. Skade, der ikke anses som brandskade, som for eksempel svidning, forkulning, overophedning eller smeltning*. C Smeltning* D Lynnedslag* E Eksplosion* F Sprængning* G Tørkogning H Tilsodning Smeltning*, som følge af gløder fra tobaksrygning, pejs eller lignende, hvis bygningsdelene er imprægneret mod brand. Lynnedslag*, herunder overspænding*/induktion* eller andre elektriske fænomener, når lynet er slået direkte ned i det forsikrede. Skade, som følge af eksplosion*. Skade, som følge af sprængning* af dampkedler og autoklaver. Tørkogning af forskriftsmæssigt indrettede kedler, der: a. Udelukkende bruges til rumopvarmning af beboelses- eller kontorbygninger, eller b. Har en maksimal indfyringseffekt på kcal/h (120 kw) og overvejende bruges til rumopvarmning. Pludselig opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt ildsted * til rumopvarmning. Smeltning* af bygningsdele, der ikke er imprægneret mod brand. Skade, som følge af sønderrivning af andre årsager, for eksempel materialesvigt eller påvirkning af centrifugalkraft, væsketryk eller istryk. 8

9 Brandforsikring Skadetype m.m. 1 Hvilke skader dækkes? 2 Hvilke skader dækkes ikke? I Nedstyrtning af fly J Slukning m.m. Nedstyrtning af luftfartøjer eller ting fra luftfartøjer. Skade opstået i forbindelse med slukning af brand*, herunder også udgifter til: a. Nedrivning. b. Forsvarlige og rimelige tiltag for at begrænse skade. c. Forsvarlige og rimelige tiltag for at forebygge skade. Skade, som følge af medførte sprængstoffer. 9

10 Storm- og vandskadeforsikring m.v. 12 Hvad er omfattet? A Samme som nævnt i punkt 1. B Endvidere antenner til privat brug, monteret på bygninger. 13 Hvilke forudsætninger gælder for dækning? A Samme som nævnt i punkt 3. B Endvidere følgende: 1. Om punkt 15 gælder, at den opståede skade ikke må kunne henføres helt eller delvist til det forsikredes: a. Mangelfulde vedligeholdelse. b. Slid. c. Overbelastning. d. Fejlkonstruktion. e. Fejlmontering. f. Anden fejl ved fremstilling eller opførelse. 2. Om punkt 15.F gælder, at: a. Grundvandspumpens funktion overvåges af et alarmanlæg. b. Der er etableret udrykningsaftale ved alarm. c. Alarmanlægget fungerer ved såvel lokal signalafgivning som ved alarmtransmission til kontrolcentral med tilknyttet udrykningsservice. d. Der på forsikringsstedet er en funktionsdygtig reservepumpe med fuld kapacitet. 14 Hvad er ikke omfattet? A Samme som nævnt i punkt 4. B Endvidere følgende: 1. Bygninger og anlæg, der er opført uden forsvarligt fundament *. 2. Bygningsdele og installationer, der hører til bygninger nævnt i punkt 14. B Haveanlæg. 4. Telte, boble- og presenningshaller. 5. Fritstående antenner. 6. Baldakiner, halvtage, solafskærmning, markiser og overdækninger. 7. Vindmøller, anlæg til biogas, sol- og jordvarme og andre vedvarende energikilder. 8. Projektører, fritstående lamper og skilte. 9. Gårdbelægninger, plantemure og stianlæg. 10. Glas. 11. Ruder af erstatningsmateriale for glas i vægge, døre og porte. 12. Oplukkelige ovenlys. 15 Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke? Skadetype m.m. 1 Hvilke skader dækkes? 2 Hvilke skader dækkes ikke? A Fælles for punkt 15.B til 15.K B Storm* C Snetryk D Sky- og tøbrud a. Skade, direkte på det forsikrede. b. Forsikrede ting, der bortkommer under en skade, der dækkes af forsikringen. Skade, som følge af storm* herunder skypumpe* og eventuel samtidig forvoldt nedbørsskade. Skade, som følge af snetryk. Skade, som følge af vand, der under voldsomt skybrud * eller under voldsomt tøbrud * ikke kan få normalt afløb og derfor oversvømmer forsikringsstedet fra terrænniveau eller, som stiger op gennem afløbsledninger. Skade, som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. Skade, som følge af: a. Oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. b. Vand fra tagrender, tagbrønde eller nedløbsrør. c. Nedbør eller smeltevand, som trænger igennem utætheder eller åbninger, og som ikke er en umiddelbar følge af en skade, der dækkes af forsikringen. d. Tilstoppede eller underdimensionerede afløb. 10

11 Storm- og vandskadeforsikring m.v. Skadetype m.m. 1 Hvilke skader dækkes? 2 Hvilke skader dækkes ikke? E Udstrømning af vand, olie eller kølevæske a. Skade, som følge af vand, olie og kølevæske, der tilfældigt og pludseligt strømmer ud fra: 1. Røranlæg og dertil knyttede installationer, herunder køle- og fryseanlæg. 2. Vand-, varme- og sanitetsinstallationer. b. Skade, som følge af udsivning af vand og olie fra skjulte vand-, varme- og sanitetsinstallationer i bygninger. c. Vandskade, som følge af en frostsprængning, der dækkes af forsikringen (Se punkt 15. G). a. Vandskade, som følge af frostsprængning, der ikke dækkes af forsikringen (Se punkt 15. G). b. Råd- og svampeskade. Udgifter til: c. Reparation af røranlæg og tilhørende isoleringsmateriale samt hermed forbundne udgifter til retablering af bygningsdele. d. Konstatering af skadeårsag samt hermed forbundne udgifter til retablering af bygningsdele. Skade, som følge af: e. Oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. f. Vand fra tagrender, tagbrønde eller nedløbsrør. g. Nedbør eller smeltevand, som trænger igennem utætheder eller åbninger og som ikke er en umiddelbar følge af en skade, der dækkes af forsikringen. h. Kondens. i. Påfyldning af eller aftapning fra olietank samt køle- og fryseanlæg. j. Udstrømning eller udsivning af andre væsker, for eksempel syre eller andre kemikalier. Skade opstået: k. I forbindelse med bygge- og reparationsarbejde, herunder reparation eller ændring af rør- og varmeanlæg, uanset hvem der udfører arbejdet. F Opstigning af vand Skade, som følge af opstigende grundvand, der skyldes svigt af grundvandspumpe. Skade, som følge af: a. Opstigning af kloakvand. b. Opstigning af grundvand, hvis der ikke er grundvandspumpe (Se punkt 13.B.2). G Frostsprængning a. Frostsprængning, som følge af tilfældigt svigt i varmeforsyningen af: 1. Røranlæg, der tilfører bygningerne vand. 2. Røranlæg, der indgår i bygningernes indvendige vand- og sanitetsinstallationer. 3. Centralvarme og varmtvandsanlæg og dertil hørende kedler og beholdere, pumper, målere, radiatorer, wc-kummer og -cisterner. b. Frostsprængning i udlejede lokaler, uanset der ikke er tale om tilfældigt svigt i varmeforsyningen. a. Udgift til optøning. Skade, som følge af: b. Frostsprængning i bygninger eller lokaler, der henligger forladt eller ubenyttet. c. Frostsprængning af tagrender, nedløbsrør, murværk og beton. d. Frostskade på udendørs springvand, svømmebassiner og dertil hørende installationer. H Indbrudstyveri* Indbrudstyveri* eller forsøg på det, samt hærværk* på det forsikrede i direkte forbindelse hermed. Skade på bygninger eller lokaler, der henligger forladt eller ubenyttet. I Væltning eller nedstyrtning af ting Udvendig skade på bygning som følge af ting, der vælter eller styrter ned. Nedstyrtning af luftfartøjer eller ting fra luftfartøjer. J Haglnedslag Brud på bygningsdele som følge af haglnedslag. K Påkørsel Skade, som følge af påkørsel. 11

12 Svampe- og insektskadeforsikring 16 Hvad er ikke omfattet? A Samme som nævnt i punkt 4. B Endvidere følgende: 1. Bygninger og anlæg, der er opført uden forsvarligt fundament *. 2. Bygningsdele og installationer, der hører til bygninger nævnt i punkt 16.B Terrasser, altaner eller lignende af træ. 4. Træ i kælderlokaler*. 5. Haveanlæg. 17 Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke? Skadetype m.m. 1 Hvilke skader dækkes? 2 Hvilke skader dækkes ikke? A Svampe- og/eller insektskade Skade, direkte på det forsikrede: a. Skade ved angreb af træ- eller murødelæggende svampe og/eller insekter, konstateret og anmeldt i forsikringstiden. b. Hvis forsikringen ophører, for eksempel på grund af ejerskifte, dækkes skader, der anmeldes indtil 3 måneder efter ophøret. Skade, som følge af: a. Råd eller rådborebiller. b. Mangelfuld vedligeholdelse. c. Tilstopning af nødvendige ventilationsåbninger. d. Materiale- eller konstruktionsfejl, herunder forkert udført isolering eller anden udførelsesfejl. 18 Skadeopgørelse A Samme som nævnt i punkt 8. B Ved svampeskade og/eller angreb af træødelæggende insekter, betales for udskiftning eller afstivning af det angrebne træværk, hvis dette er påkrævet af hensyn til træværkets bæreevne. Ved angreb af husbukke foretages tillige bekæmpelse af disse. C Ved angreb af murødelæggende insekter repareres den beskadigede mørtel, hvis dette er påkrævet af hensyn til murværkets bæreevne. 12

13 Byggeforsikring 19 Hvad er omfattet? A De bygninger og anlæg, der er nævnt i punkt 1, når de er under opførelse, tilbygning eller ombygning. Herunder større reparationer, som for eksempel udskiftning af tagbeklædning. B Materialer, der er på byggepladsen, og som skal monteres i den forsikrede bygning og/eller anlæg. 20 Hvilke forudsætninger gælder for dækning? A Samme som nævnt i punkt 3. B Endvidere følgende: 1. Det er en forudsætning for dækning af stormog skypumpeskade, at: a. Den opståede skade ikke kan henføres helt eller delvist til det forsikredes mangelfulde vedligeholdelse, slid, overbelastning, fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstilling eller opførelse. b. Projektet opfylder bestemmelserne i byggelovgivningen. c. Projektet er godkendt af byggemyndighederne. d. Arbejdet udføres i overensstemmelse med det godkendte projekt og sædvanlig fagmæssig praksis. 2. Dækning skal være skriftligt bekræftet af Topdanmark. 21 Hvad er ikke omfattet? A Samme som nævnt i punkt 4. B Endvidere følgende: 1. Stormskadeforsikringen omfatter ikke glas eller erstatningsmaterialer herfor. 2. Brand- og stormskadeforsikringen omfatter ikke midlertidige anlæg, herunder forskallinger, afstivninger og stilladser samt redskaber, værktøj og arbejdsskure. 22 Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke? Skadetype m.m. 1 Hvilke skader dækkes? 2 Hvilke skader dækkes ikke? A Fælles for punkt 22.B og 22.C Skade, direkte på det forsikrede. B Brandskade m.v. Brandskade, som nævnt i punkt 11.A til 11.J. Undtagelser som nævnt i punkt 11.A til 11.J. C Stormskade m.v. Storm- og skypumpeskade samt sky- og tøbrudsskade som nævnt i punkt 15.B og 15.D. Undtagelser som nævnt i punkt 15.B og 15.D. 23 Skadeopgørelse A Samme som nævnt i punkt 8. B Der er en selvrisiko* på 10% af enhver skade. Minimum og maksimum for selvrisiko* er nævnt i policen. 13

14 Fælles for glas-, kumme- og skilteforsikring 24 Hvilke udgifter dækkes udover den direkte skade? A Redning og bevaring Rimelige og nødvendige udgifter til redning og bevaring af det forsikrede i forbindelse med en skade, der dækkes af forsikringen. B Oprydning* Nødvendige udgifter til oprydning* efter en skade, der dækkes af forsikringen. 25 Hvilke udgifter dækkes ikke? A Udgifter til flytning eller af- og påmontering af ting, der er i vejen for udbedring af skaden. B Udgifter til udbedring af: 1. Beskadigelse af kosmetisk art. 2. Farveforskelle mellem erstattede dele og det resterende. 26 Skadeopgørelse Skader erstattes in natura med følgende undtagelser, som erstattes kontant: A Hvis der ikke kan skaffes ting magen til det skaderamte, erstattes den udgift, Topdanmark ville have haft, hvis lignende ting havde været i handelen. B Hvis forsikringsstedets etageareal, antallet af kummer eller antallet af lejligheder er større end beskrevet i policen, erstattes i forholdet mellem den betalte pris for forsikringen og den pris, der skulle være betalt, hvis ovennævnte oplysninger havde været korrekte. C Vedrørende sumforsikrede ting Er forsikringssummen* mindre end nyværdien, med monteringsudgifter, dekorationer m.v., er der underforsikring*, og skaden erstattes forholdsmæssigt. 14

15 Glasforsikring 27 Hvad er omfattet? A Bygningsglas* og inventarglas*, der er nævnt i policen. B Dekorationer, bogstaver, alarmstrimler og -tråde, der er monteret på det forsikrede glas. 28 Hvilke forudsætninger gælder for dækning? A Glasset skal være monteret på sin blivende plads på forsikringsstedet. B Glasset skal tilhøre forsikringstager. C Bygningsglas* i lejede lokaler omfattes i det omfang, forsikringstager har risikoen (Typisk er dette aftalt i lejekontrakt). 29 Hvad er ikke omfattet? A Udstillingsmontrer og udhængsskabe uden for forsikringsstedet. B Dekorationer af kunstnerisk værdi, for eksempel glasmosaikker med motiv. 30 Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke? Skadetype m.m. 1 Hvilke skader dækkes? 2 Hvilke skader dækkes ikke? A Brud Brudskade, direkte på det forsikrede. a. Ridsning, afskalning eller anden skade, der ikke kan betegnes som brud. b. Punkteringer eller andre utætheder i termoruder. c. Skade, der udelukkende rammer dekorationer, bogstaver, alarmstrimler og -tråde. d. Skade, der ville være dækket af en brandforsikring. e. Skade på glas i bygninger eller lokaler, der henligger forladt eller ubenyttet. Skade, som følge af: f. Mangelfuld vedligeholdelse. g. Konstruktionsfejl. h. Fejlmontering. i. Reparation eller ombygning. 31 Skadeopgørelse A Samme som nævnt i punkt 26. B Endvidere erstattes: 1. Midlertidig afdækning af rudearealer efter en skade, der dækkes af glasforsikringen. 2. Genudførelse af dekorationer, påmaling af bogstaver samt genopsætning af alarmstrimler og -tråde i forbindelse med brudskader. 15

16 Kummeforsikring 32 Hvad er omfattet? Det antal kummer (Wc-kummer med tilhørende cisterner, håndvaske, badekar, brusekabiner, urinaler og bidets), der er nævnt i policen. 33 Hvilke forudsætninger gælder for dækning? Det forsikrede skal være monteret på deres blivende plads som bygningsdele på forsikringsstedet. 34 Hvad er ikke omfattet? A Haner og blandingsbatterier. B Rørinstallationer og mekanisk udstyr af enhver art. C Wc-sæder med wc-iåg. 35 Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke? Skadetype m.m. 1 Hvilke skader dækkes? 2 Hvilke skader dækkes ikke? A Brud Brudskade, direkte på det forsikrede. a. Ridsning, afskalning eller anden skade, der ikke kan betegnes som brud. b. Skade, der ville være dækket af en brandforsikring. c. Skade på kummer i bygninger eller lokaler, der henligger forladt eller ubenyttet. Skade, som følge af: d. Mangelfuld vedligeholdelse. e. Konstruktionsfejl. f. Fejlmontering. g. Reparation eller ombygning. h. Frostsprængning. 16

17 Skilteforsikring 36 Hvad er omfattet? Skilte og facadebånd, der er nævnt i policen. 37 Hvilke forudsætninger gælder for dækning? Det forsikrede skal være monteret på deres blivende plads på forsikringsstedet. 38 Hvad er ikke omfattet? Beslag, galger, master, ophæng og pyloner. 39 Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke? Skadetype m.m. 1 Hvilke skader dækkes? 2 Hvilke skader dækkes ikke? A Brud Brudskade, direkte på det forsikrede. a. Ridsning, afskalning eller anden skade, der ikke kan betegnes som brud. b. Skade, der ville være dækket af en brandforsikring. c. Forvitring eller misfarvning. Skade, som følge af: d. Mangelfuld vedligeholdelse. e. Konstruktionsfejl. f. Fejlmontering. g. Reparation eller ombygning. 17

18 El-skadeforsikring 40 Hvad er omfattet? A Følgende faste stærkstrømsinstallationer: 1. Stikledninger og hovedtavler. 2. Lysinstallation, herunder faste armaturer. 3. Kraftinstallation frem til styretavle/motorværn. a. Styretavle og motorværn er også omfattet, hvis de hører til de ting, der er nævnt i punkt 40.B. B Faste brugsgenstande herunder: 1. Motorer, der indgår i gas- og vandinstallationer. 2. Elradiatorer, elvarmekabler og motorer, der indgår i rumtemperatur- og ventilationsanlæg. 3. Elevatormotorer. 4. Motorer, der indgår i sanitets- og kloakanlæg, herunder grundvandspumper. 5. Varmelegemer og motorer i hårde hvidevarer. 6. Elektriske og elektroniske overvågnings- og styringsanlæg. 41 Hvad er omfattet med særlige beløb? A Det forsikrede erstattes på basis af første risiko * indtil kr.** B Er der flere forsikringssteder erstattes indtil den forsikringssum*, der er nævnt i policen for hvert enkelt forsikringssted. C Inden for forsikringssummen* erstattes nødvendige udgifter til oprydning*, herunder fjernelse, deponering og destruktion af det forsikrede efter en el-skade. 42 Hvilke forudsætninger gælder for dækning? Samme som nævnt i punkt Hvad er ikke omfattet? A Ting, der normalt omfattes af en løsøreforsikring. B Lamper, lysreklamer, lysskilte og lyskilder som for eksempel pærer og lysstofrør. C Styretavle og motorværn samt kraftinstallationer mellem styretavle/motorværn og maskiner/produktionsanlæg. D Vindmøller, jordvarmeanlæg, solenergisystemer og anden alternativ energiforsyning. E Transformere, ensrettere og omformere med effekter over 20 kw for hver ting (27 HK for hver ting). F Antenneanlæg. G Pc-netværk. H Udstyr, der knytter sig til driften af erhvervsvirksomhed i ejendommen. Det kan for eksempel være: 1. Reklameskilte. 2. Udsugningsanlæg og tilhørende skorstene. 3. Ventilation i edb-rum. I Ting, der er forsikret mod el-skader ved edb- og svagstrømsforsikring, maskinforsikring eller anden forsikring, der dækker el-skader. 18

19 El-skadeforsikring 44 Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke? Skadetype m.m. 1 Hvilke skader dækkes? 2 Hvilke skader dækkes ikke? A Kortslutning*, overspænding* og induktion* Skade, direkte på det forsikrede: a. Fysisk konstaterbar skade som følge af kortslutning*, overspænding* og induktion*, herunder lynskader, der ikke dækkes af brandforsikringen i punkt 10. b. Erstattes med udgifter til redning og bevaring af det forsikrede. Skade, som følge af: a. Brug af installation i strid med stærkstrømsreglementet. b. Fejlkonstruktion, fejlmontering eller mekanisk ødelæggelse. c. Manglende vedligeholdelse, slid eller tæring af det beskadigede. Skade, der sker i forbindelse med: d. Montering, demontering eller reparation af det forsikrede. e. Montering, demontering eller reparation af installationer, der er forbundet med det forsikrede. Skade, der dækkes af: f. Garanti, vedligeholdelseskontrakt eller serviceabonnement. 45 Skadeopgørelse A Stærkstrømsinstallationer og brugsgenstande erstattes efter samme regler, som gælder for den bygning, de tilhører (Se punkt 8). B Topdanmark kan erstatte skaden ved udbetaling af et kontant beløb svarende til værdien af det beskadigede umiddelbart før skaden. C Ved enhver el-skade er der en selvrisiko* på kr.** Denne gælder uanset eventuel anden aftale om selvrisiko* på ejendomsforsikring. 19

20 Huslejetabsforsikring 46 Hvilke tab erstattes? I det omfang forsikringsstedet ikke kan bruges som følge af skade, der dækkes af forsikringen, betales ud over erstatning for bygningen: A Forsikringstagers dokumenterede tab af lejeindtægt. B Nødvendige udgifter til leje af lokaler, svarende til de lokaler, som forsikringstager selv bruger til beboelse eller kontor. 47 Forsikringssum* Huslejetabet erstattes på basis af første risiko * indtil kr.**, hvis der ikke er nævnt en anden forsikringssum* i policen. 48 Hvilke tab erstattes ikke? Tab af lejeindtægt eller lejeværdi af produktionsudstyr, møblement eller andre faciliteter, der ikke omfattes af forsikringen (Se punkt 1 til 4). 49 Dækningsperiode A Erstatning betales i tiden indtil lokalerne igen kan tages i brug, men højst indtil 1 måned efter skadens udbedring og i alt højst den dækningsperiode, der er nævnt i policen. B Dækningsperioden er 12 måneder, hvis der ikke er nævnt en anden dækningsperiode i policen. C Istandsættes den beskadigede bygning ikke, eller genopføres den i anden skikkelse end tidligere, erstattes for den tid, det normalt ville tage at sætte bygningen i samme stand som før skaden. D Forsinkes udbedringen af forhold, som forsikringstager har indflydelse på, erstattes ikke for det derved forårsagede tab af lejeindtægt eller lejeværdi. 50 Skadeopgørelse A Erstatning opgøres for hver skade indtil forsikringssummen*. B Eventuel besparelse eller erstatning fra anden forsikring fradrages i erstatningen. C Erstatning kan ikke overstige markedsprisen for leje af lokaler af tilsvarende standard og beliggenhed, som det beskadigede. 20

21 Hærværks- og graffitiforsikring 51 Hvad er omfattet? Samme som nævnt i punkt Hvad er omfattet med særlige beløb? A Det forsikrede erstattes på basis af første risiko * indtil den forsikringssum*, der er nævnt i policen for hærværks-* og graffitiforsikring. B Er der flere forsikringssteder erstattes indtil den forsikringssum*, der er nævnt i policen for hvert enkelt forsikringssted. C Inden for forsikringssummen* erstattes nødvendige udgifter til oprydning*, herunder fjernelse, deponering og destruktion af det forsikrede efter en hærværks-*/graffitiskade*. 53 Hvilke forudsætninger gælder for dækning? A Samme som nævnt i punkt 3. B Endvidere følgende: 1. Der er synlige tegn på hærværk*/graffiti. 2. Det beskadigede er til stede. 3. Politianmeldelse er sket senest 24 timer efter, at skaden er konstateret. 54 Hvad er ikke omfattet? Samme som nævnt i punkt Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke? Skadetype m.m. 1 Hvilke skader dækkes? 2 Hvilke skader dækkes ikke? A Hærværk*/graffiti Skade, direkte på det forsikrede: a. Som følge af hærværk*. b. Som følge af graffiti. c. Erstattes med udgifter til redning og bevaring af det forsikrede. Skade, der: a. Kan henføres til undtagelser i de forsikringer, der er nævnt i policen. b. Dækkes af anden forsikring i Topdanmark, som er eller kunne være aftalt (For eksempel glasforsikring). c. Rammer bygninger eller lokaler, der henligger forladt eller ubenyttet. 56 Skadeopgørelse A Samme som nævnt i punkt 8. B Ved enhver hærværks-*/graffitiskade er der en selvrisiko* på kr.** Denne gælder uanset eventuel anden aftale om selvrisiko* på ejendomsforsikring. 21

22 Jordskadeforsikring 57 Hvad er omfattet? Jord, søer, damme, vandreservoirer og lignende på det matrikelnummer, der er nævnt i policen. 58 Hvad er omfattet med særlige beløb? A Forsikringssummen* er kr. Beløbet indeksreguleres ikke. B Forsikringen dækker for punkt 60.A.1.a og 60.A.1.b indtil kr. pr. m 3 jord/vand. Beløbet indeksreguleres ikke. 59 Hvilke forudsætninger gælder for dækning? A At offentlige myndigheder stiller, eller kan stille, krav om oprydning* i henhold til gældende lovgivning. B At oprydning* er nødvendiggjort af en skade, der dækkes af ejendomsforsikringens punkt 11, 15 eller 17. C At skaden har ramt forsikringstagers bygninger, løsøre i forsikringstagers bygninger eller løsøre på eller i den forsikrede jord. 60 Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke? Skadetype m.m. 1 Hvilke skader dækkes? 2 Hvilke skader dækkes ikke? A Jordskade a. Udgifter til oprydning*, oprensning, opgravning, deponering, fjernelse og destruktion af jord, søer, damme, vandreservoirer og lignende. b. Udgifter til retablering af det under punkt 60.A.1.a nævnte. c. Nødvendige omkostninger til fastlæggelse af den dækningsberettigede skades omfang. a. Udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndighederne var forlangt eller kunne være forlangt inden skaden. b. Krav, der anmeldes over for Topdanmark mere end 6 måneder efter skaden, selvom de skadelige virkninger først konstateres senere. 22

23 Restværdiforsikring 61 Hvad er restværdi*, og hvordan opgøres den? A Hvad er restværdi*, og hvornår kan den bruges? 1. Hvis en skade, der dækkes af forsikringen, har medført, at en bygning er beskadiget med mindst 50% (Dvs. skadeprocent* mindst 50), kan forsikringstager vælge at få nedrevet de ubeskadigede/brugbare bygningsdele og få opført en ny bygning. 2. Skadeprocenten* beregnes for hver skaderamt bygning. B Forudsætning Det er en forudsætning for erstatning, at ubeskadigede/brugbare bygningsdele er nedrevet inden 2 år fra skadedatoen, og at erstatning bruges til genopførelse af en ny bygning. C Erstatningsopgørelse 1. Restværdierstatning opgøres efter de samme regler som den egentlige skadeerstatning (Se punkt 8). 2. Eventuel værdi af ubeskadigede/brugbare bygningsdele tilfalder Topdanmark. Hvis forsikringstager overtager sådanne bygningsdele, fradrages erstatning med det beløb, de er ansat til i skadeopgørelsen. 3. Oprydning Endvidere erstattes nødvendige omkostninger til nedrivning, bortkørsel og bortskaffelse af ubeskadigede/brugbare bygningsdele. 4. Ved førsterisikoforsikring kan det samlede erstatningsbeløb for beskadigede og ubeskadigede/brugbare bygningsdele samt omkostninger til nedrivning, oprydning*, deponering og destruktion ikke overstige forsikringssummen*. 23

24 Rørskadeforsikring 62 Hvad er omfattet? A 1. Skjulte* rør i forsikret bygning til vand, varme, gas, olie og afløb. 2. Skjulte* el-kabler i forsikret bygning ( Se punkt 1.C.1.a.b.c.) B 1. Udvendige rør og ledninger i jord som forsikringstageren har vedligeholdelsespligten for til vand, varme, gas, el- og afløbsinstallationer fra, til og imellem de forsikrede bygninger. På ejendomme, der ikke er tilsluttet fælles kloakanlæg, dækkes fra bygning til egen septiktank/renseanlæg. 2. Nedgravede rør til fyringsolie fra tank til bygning. 63 Hvad er omfattet med særlige beløb? A Udgifter til retablering af haveanlæg efter en dækningsberettiget rør- eller stikledningsskade erstattes på basis af første risiko * indtil kr.** 64 Hvilke forudsætninger gælder for dækning? De ting, der er nævnt i punkt 62 A og B omfattes, hvis de ejes af forsikringstager og hører til bygninger og anlæg nævnt i policen. 65 Hvad er ikke omfattet? A Rør og kabler i bygninger og anlæg, der er opført uden forsvarligt fundament *. B Endvidere følgende: 1. Kedler, varmevekslere, beholdere, tanke, pumper og andre tekniske installationer samt rør i disse. 2. Røranlæg, der indgår i produktionsanlæg. 3. Drænrør og faskiner. 4. Septiktanke og rensningsanlæg. 5. Stikledninger til bygninger, der ikke omfattes af rørskadeforsikringen. 6. Maskiner, brønde og tanke af enhver art, herunder udskillere og bundfældningstanke. 7. Rør, der indgår i anlæg til udnyttelse af vedvarende energikilder, for eksempel sol- og jordvarme og andre varmepumpeanlæg. 8. Rør, kabler, pumper, filtre og andre tekniske installationer i forbindelse med svømmebassiner og springvand. 24

25 Rørskadeforsikring 66 Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke? Skadetype m.m. 1 Hvilke skader dækkes? 2 Hvilke skader dækkes ikke? A Utæthed a. Udgifter til reparation af utætheder i skjulte* rør og kabler i forsikrede bygninger og af utætheder i forsikrede udvendige rør og ledninger i jord. For afløbsledninger dækkes udgifterne dog kun, hvis skaden medfører svigtende evne til at bortlede afløbsvandet som følge af f.eks. brud, deformation, forskudt samling eller rødder. Reparation foretages frem til funktionsdygtigt rør- eller ledningsstykke. b. Udgifter til sporing af utætheder efter forudgående aftale med Topdanmark. c. Udgifter til reparation og retablering af ubeskadigede bygningsdele, som har direkte sammenhæng med en dækningsberettiget rør-, kabel- eller stikledningsskade. a. Skade, som er konstateret, inden rør- og stikledningsforsikringen er i kraft. b. Skade, der omfattes af forhandler- eller leverandørgaranti. c. Råd- og svampeskade. d. Skade, som skyldes frostsprængning. e. Skade, som skyldes manglende afpropning. f. Skade, som følge af trykprøvning. Udgifter til: g. Oprydning, rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af forurenet jord eller vand. h. Foranstaltninger til forebyggelse af utætheder i skjulte* rør, kabler og ledninger. i. Omlægning af ubeskadigede rør og ledninger. 67 Skadeopgørelse A Samme som nævnt i punkt 8. B Selvrisiko* 1. Ved enhver skade på rør, kabler og ledninger er der en selvrisiko* på kr.** Hvis alderen på det beskadigede rør, kabel eller ledning er 50 år eller mere, er selvrisikoen dog kr.** Kan forsikringstager ikke dokumentere andet, beregnes rørets/kablets/ledningens alder på grundlag af bygningens opførelsestidspunkt. 2. Denne selvrisiko* gælder uanset eventuel anden aftale om selvrisiko* på selve ejendomsforsikringen. 25

26 Ordforklaring I alfabetisk orden. Ord, begreber eller beløb, der i vilkår eller police er markeret med * eller **, er nævnt i ordforklaringen, og skal betragtes som en del af vilkårene. A Andre omstændigheder En bygnings værdi kan være påvirket af forskellige forhold (Ud over slid, alder, og nedsat anvendelighed *), for eksempel: 1. Den kan have bestående skader eller mangler, der ikke dækkes af forsikringen. 2. Bygningen, eller den grund den ligger på, kan være forurenet. 3. Lokalplaner eller andre offentlige bestemmelser kan begrænse eller forhindre fortsat brug af bygningen. B Beløb/summer Beløbet er fastsat i år 2007 og indeksrereguleres (Se Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer i punkt 4 om Indeksregulering ). Brand (Ildsvåde) Løssluppen, flammedannende ild, der har evne til at brede sig ved egen kraft. Brandcelle Bygningsområde, der er i stand til at forhindre/modstå, at en brand spreder sig inden for en given periode. En brandcelle må højst være i 2 etager og skal forstås som et eller flere rum, der er adskilt fra tilstødende rum: 1. Med bærende, adskillende bygningsdele med brandmæssig klassifikation på mindst REI 60 (BD60). 2. Med ikke bærende, adskillende bygningsdele med brandmæssig klassifikation på mindst EI 60 (BD60). Brandfarlige væsker Væsker, der ved en given temperatur afgiver brandfarlige dampe. Det er væsker med flammepunkt* under 100 grader celsius. Flammepunkt* er den laveste temperatur, ved hvilken en væske ved en barometerstand på 1013 millibar afgiver antændelige dampe. Brandfarlige væsker inddeles i følgende 3 klasser: 1. Væsker med flammepunkt* under 21 grader celsius (For eksempel benzin, fortynder, acetone og sprit). 2. Væsker med flammepunkt* fra 21 grader celsius til og med 55 grader celsius (For eksempel petroleum og terpentin). 3. Væsker med flammepunkt* over 55 grader celsius (For eksempel dieselolie og brændselsolie). Oplag af brandfarlige væsker opgøres/angives i oplagsenheder. 1 oplagsenhed er 1 liter af klasse 1 eller 5 liter af klasse 2 eller 50 liter af klasse 3. Brandsektion Skal forstås som en eller flere brandceller*, der er adskilt fra tilstødende brandsektioner eller bygninger: 1. Med bærende, adskillende bygningsdele med brandmæssig klassifikation på mindst REI 60 A2-s1 (BS60). 2. Med ikke bærende adskillende bygningsdele med brandmæssig klassifikation på mindst EI 60 A2- s1,do (BS60). Bygningsglas Glas og ruder af erstatningsmaterialer for glas, der er monteret på sin blivende plads som bygningsdel på forsikringsstedet. E Eksplosion En pludselig og hurtigt forløbende kemisk proces, hvor der udvikles stærk varme og sker en voldsom rumfangsforøgelse af reagerende stoffer. 26

27 Ordforklaring I alfabetisk orden. Ord, begreber eller beløb, der i vilkår eller police er markeret med * eller **, er nævnt i ordforklaringen, og skal betragtes som en del af vilkårene. F Flammepunkt Flammepunkt er den laveste temperatur, ved hvilken en væske ved en barometerstand på 1013 millibar afgiver antændelige dampe. Forsikring & Pension Forsikringsselskabernes og de tværgående pensionskassers erhvervsorganisation i Danmark. Forsikring & Pension har til formål at styrke varetagelsen af det samlede forsikrings- og pensionserhvervs interesser, at bidrage til at placere erhvervet i offentlighedens bevidsthed, at virke for passende selvjustits i erhvervet og at sikre, at erhvervet udøves på en sådan måde, at det løser sin samfundsmæssige opgave. Hovedparten af forsikringsselskaber, pensionskasser og generalagenturer i Danmark er medlem af Forsikring & Pension. Forsikringssum/Forsikringsværdi Forsikringssummen er det aftalte beløb i policen, der er Topdanmarks maksimale hæftelse. Forsikringsværdien er den værdi, det forsikrede fastsættes til. Forsikringsværdien kan opgøres som for eksempel nyværdi eller dagsværdi. Forskriftsmæssigt ildsted Ildsted, der overholder gældende lovgivning og er godkendt af myndighederne. Forurening Efter en skade kan bygningsrester være fourenet af sod, PVC-rester, asbest, udstrømmende kemikalier, olie og lignende. Disse rester må ikke afleveres på et almindeligt affaldsdepot. I stedet skal de afleveres på et kemikalieaffaldsdepot eller destrueres, for eksempel på Kommunekemi. Fundament, forsvarligt Muret eller støbt stribe- eller punktfundament eller træstolper, der er trykimprægneret efter NTR klasse M eller A (Nordisk Træbeskyttelsesråd). Fundamentet skal være ført ned til frostfri dybde. Færdigt gulv Betongulv betragtes som færdigt gulv i lokaler, der bruges til produktion, lager, cykelkælder, garage, fyrrum, værksted, depot og lignende. I lokaler, hvor det er normalt at pålægge tæpper eller anden belægning, betragtes tæppe/belægning som færdigt gulv. Oven på et udtjent/nedslidt trægulv kan være lagt plader eller foretaget spartling samt pålagt tæppe/belægning. I dette tilfælde er trægulvet ikke færdigt gulv. Første risiko I skadetilfælde erstattes fuldt ud, indtil det forsikrede beløb uden hensyn til, om det forsikredes samlede værdi på skadetidspunktet overstiger forsikringssummen*. Første risiko er derfor et dækningsprincip, hvor reglerne om underforsikring* ikke bruges. H Hegn, levende hegn Et hegn bruges til at adskille forskellige jordarealer fra hinanden, samt til at give læ. Det kan bestå af murværk, træværk, trådvæv eller lignende. Det kan også være levende hegn af træer eller buske. Hærværk Forsætlig og ondsindet beskadigelse af det forsikrede. Håndværksmæssig værdi i forbindelse med udsmykninger Den pris, det koster at lade en faglært håndværker rekonstruere et kunstværk eller udsmykning. 27

28 Ordforklaring I alfabetisk orden. Ord, begreber eller beløb, der i vilkår eller police er markeret med * eller **, er nævnt i ordforklaringen, og skal betragtes som en del af vilkårene. I Ildsvåde Se brand. Indbrudstyveri Indbrudstyveri er, når tyven: 1. Ved synlig vold mod lukke (Dør, vindue, lem, port eller lignende), har skaffet sig adgang til bygning, lokale, værelse, lofts- eller kælderrum. 2. Bevisligt ved dirke, falsk eller tillistet nøgle har skaffet sig adgang til bygning, lokale, værelse, lofts- eller kælderrum. 3. Er kommet ind gennem åbning, der ikke er beregnet til indgang. Vindue og lem anses i den forbindelse ikke som åbning. 4. Stjæler ting gennem åbning, som umiddelbart forinden er frembragt for eksempel ved at knuse vinduesrude. Induktion Se Lynnedslag. Inventarglas Inventarglas er: 1. Glas, der indgår som en fast bestanddel i diske og montrer. 2. Glas, der indgår som en fast bestanddel af udhængsskabe, der er monteret på forsikringsstedets ydervægge. 3. Fast monterede spejle. 4. Keramiske kogeplader. K Kortslutning Utilsigtet forbindelse mellem spændingsførende dele indbyrdes eller mellem spændingsførende del og stel/jord, der udløser en strøm, som er væsentlig større end den tilladelige driftsstrøm. Kælder/kælderlokale Lokale, hvor gulvet helt eller delvist er lavere end det omgivende terræn. L Lynnedslag Elektriske uvejr, kolde lyn, induktion*. Elektrisk udladning mellem skyer og jordoverfladen fremkaldt af en elektrisk spændingsforskel på flere mio. volt. Den overspænding også kaldet induktion* som kan opstå i forbindelse med elektrisk uvejr, medfører en varmeudvikling, som smelter og forkuller el-ledningernes isolation, hvorved der opstår kortslutning*. N Nedsat anvendelighed En bygnings anvendelighed kan være nedsat som følge af forældet konstruktion eller lignende, for eksempel: 1. Bygningen kan oprindeligt være opført til andet brug end det nuværende, der forhindrer fuld udnyttelse af hele bygningen. 2. Adgangsforholdene til bygningen kan være forringet, for eksempel som følge af vejomlægning. 3. Bygningen kan også ligge ubenyttet hen. Nyplantning Buske og træer, der ikke er over 4 år gamle. O Oprydning General oprydning og fjernelse af det forsikrede, der ifølge skadeopgørelsen ikke kan bruges igen. Overspænding Se Lynnedslag. 28

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring 3389-6 Oktober 2002 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler,

Læs mere

Vilkår for Ejendomsforsikring

Vilkår for Ejendomsforsikring Vilkår for Ejendomsforsikring 5469-9 Januar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Vilkår 2 Bygning. 5469-7 Januar 1992. 5469-7 01 1992.doc 15-03-05 slm

Vilkår 2 Bygning. 5469-7 Januar 1992. 5469-7 01 1992.doc 15-03-05 slm Vilkår 2 Bygning 5469-7 Januar 1992 5469-7 01 1992.doc 15-03-05 slm Indhold Se venligst i policen, hvilke forsikringer der er tegnet Brandforsikring 1 Hvad omfatter forsikringen 3 2 Hvilke skader er dækket

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Vilkår for Ejendomsforsikring

Vilkår for Ejendomsforsikring Vilkår for Ejendomsforsikring DF20904-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Vilkår 2 for Museer 9256-6 November 2010

Vilkår 2 for Museer 9256-6 November 2010 Vilkår 2 for Museer 9256-6 November 2010 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om jer. Det vil typisk være oplysninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Sammenligning Bygningsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Vilkår for. Fritidshus bygning

Vilkår for. Fritidshus bygning Vilkår for Fritidshus bygning 5342-3 August 1998 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf.

Læs mere

Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks kombinerede landbrugsforsikring

Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks kombinerede landbrugsforsikring Vilkår for Kombineret landbrug ygning 4873-3 November 1989 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug - ygning 4873-3 November 1989 Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade Rønne. CVR: Erhvervsbygning

Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade Rønne.  CVR: Erhvervsbygning Vilkår Erhvervsbygning Maj 2008 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Erhvervsbygning Nemkonto Bornholms Brandforsikring benytter

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer Side 4 af 22 1. Sikrede 1.1. Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning, bestyrelsesansvar inklusive underslæbsdækning samt foreningsretshjælps-dækning,

Læs mere

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De

Læs mere

Bygningsforsikring 649-03,

Bygningsforsikring 649-03, Bygningsforsikring 649-03, Almindelige betingelser for Bygningsforsikring November 2011, indeks 2011 Indhold 050 Særlige betingelser 100 Generelle betingelser for alle dækninger 110 Hvem er sikret? 120

Læs mere

Vilkår for. Fritidshus bygning

Vilkår for. Fritidshus bygning Vilkår for Fritidshus bygning 5342-2 Juni 1985 Indhold Et par ord om De- res fritidshusforsikring/bygning og om Topdanmarks privatpolice 5 Fælles vilkår 1. Hvem er sikret 6 2. Hvor dækkes 6 3. Præmiens

Læs mere

Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring

Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring 1: Dækningsskema for bygningsbrand...2 1: Brand med videre...2 2. Anden skade...3 3. Svampe- og insektangreb...3 4. Utætheder i skjulte rør i bygninger...4

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger 1000 Brand 1100 Kortslutning

0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger 1000 Brand 1100 Kortslutning Forsikringsbetingelser Punkt Forsikringsbetingelser nr. 649-03 Indhold 0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger Hvem er sikret? 0110 Hvor dækker forsikringen? 0120 Hvad dækker

Læs mere

Vilkår for Erhvervsløsøreforsikring

Vilkår for Erhvervsløsøreforsikring Vilkår for Erhvervsløsøreforsikring 9905-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Sammenligning Husforsikring Side 1

Sammenligning Husforsikring Side 1 Sammenligning Husforsikring Side 1 B. Forsikrede genstande 1. Bygningsbrandforsikring omfatter: Dækningsskema 1.1. Forsikrede genstande De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil

Læs mere

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup A/B Nørre Alle 13-13H Att.: Grubbe Advokater Åbenrå 31 1124 København K Tlf. 33 55 40 75 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. Sammenligning Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Basis Bygningsbrandforsikring

Basis Bygningsbrandforsikring Betingelser nr. 302702 Forsikringsbetingelser for Basis Bygningsbrandforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345121 Ny forsikring gælder fra 7. december 2012 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Paludan Müllers

Læs mere

Vilkår for Fritidshus Bygning

Vilkår for Fritidshus Bygning Vilkår for Fritidshus Bygning 5342-6 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

BYGNINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 200-1. Forsikringen omfatter de nedennævnte dækninger, som er anført på policen.

BYGNINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 200-1. Forsikringen omfatter de nedennævnte dækninger, som er anført på policen. BYGNINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 200-1. Forsikringen omfatter de nedennævnte dækninger, som er anført på policen. AFSNIT NR. HOVED- OG UNDERAFSNIT 1. Fællesbetingelser 1. 1.1 - Nyværdiforsikring.

Læs mere

Materiel og vogne er, når disse er leveret og opstillet ved en kunde, dækket af en All Risks forsikring. forsikringen dækker:

Materiel og vogne er, når disse er leveret og opstillet ved en kunde, dækket af en All Risks forsikring. forsikringen dækker: Dansk Mobil Køkken marts 2017 Materiel og vogne er, når disse er leveret og opstillet ved en kunde, dækket af en All Risks forsikring. forsikringen dækker: - Brandskade - Naturskade - Vandskade - Indbrudstyveri

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Bygningsbrandforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Bygningsbrandforsikring Betingelser nr. 300104 Forsikringsbetingelser for Bygningsbrandforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for bygningsbrandforsikring

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk

Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk Tryg-Balti ca Klausdalsbrovej 601. 27~ Ballerup. C Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk Police Bygningsforsikring E/F Marstalsgade 28-32 VI advokat Steen Temstrøm Hovedgaden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Bygningsforsikring. Indhold. Forsikringsbetingelser. Policenr: 649-155.269 (Ver.51) Punkt. Forsikringsbetingelser nr. 649-03. 0050 Særlige betingelser

Bygningsforsikring. Indhold. Forsikringsbetingelser. Policenr: 649-155.269 (Ver.51) Punkt. Forsikringsbetingelser nr. 649-03. 0050 Særlige betingelser Forsikringsbetingelser Punkt Forsikringsbetingelser nr. 649-03 Indhold 0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger Hvem er sikret? 0110 Hvor dækker forsikringen? 0120 Hvad dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Svampeskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Svampeskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 300403 Forsikringsbetingelser for Svampeskadeforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for svampeskadeforsikring

Læs mere

Vilkår for Driftstabsforsikring

Vilkår for Driftstabsforsikring Vilkår for Driftstabsforsikring 9906-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

TotalErhverv Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BY-01

TotalErhverv Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BY-01 TotalErhverv Bygningsforsikring Forsikringsvilkår TE-BY-01 Indholdsfortegnelse Hvilke bygninger er dækket 1. Hvilke bygningsgenstande er dækket 2. Dækninger 3. Forsikringsformer 4. Særlige regler og sikkerhedsforeskrifter

Læs mere

TotalErhverv Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BY-01

TotalErhverv Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BY-01 TotalErhverv Bygningsforsikring Forsikringsvilkår TE-BY-01 Indholdsfortegnelse Hvilke bygninger er dækket 1. Hvilke bygningsgenstande er dækket 2. Dækninger 3. Forsikringsformer 4. Særlige regler og sikkerhedsforeskrifter

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Stormskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Stormskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 300802 Forsikringsbetingelser for Stormskadeforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for stormskadeforsikring

Læs mere

Basis Bygningsvandskadeforsikring

Basis Bygningsvandskadeforsikring Betingelser nr. 304801 Forsikringsbetingelser for Basis Bygningsvandskadeforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Parcelhus forsikring

Parcelhus forsikring Parcelhus forsikring Almindelige forsikringsbestemmelser Parcelhus forsikring. 1. Generelt 10. Nyværdiforsikring 11. Hvem dækkes af forsikringen 2. Bygningsbeskadigelse 20. Hvilke skader genstande er dækket

Læs mere

Real Estate Guard. 1. november 2010. 10. Real Estate Guard 20. Real Estate Guard 30. Vilkår for Real Estate Guard 40.

Real Estate Guard. 1. november 2010. 10. Real Estate Guard 20. Real Estate Guard 30. Vilkår for Real Estate Guard 40. Real Estate Guard 1. november 2010 10. Real Estate Guard 20. Real Estate Guard 30. Vilkår for Real Estate Guard 40. Ikrafttrædelse 100. Bygningsforsikring 200. Sikrede 300. Bygningsbrandforsikring 310.

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING VERSION 10-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Villaforsikring Indhold

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring Beboelse Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Erhverv BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Afsnit 10. Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Erhverv BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade 1 3. Anden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår nr. 201.8

Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår nr. 201.8 Forsikringsvilkår nr. 201.8 Bygningsforsikring Købstædernes Forsikring Grønningen 1 Telefon 33 14 37 48 Gensidigt Gensidig 1270 København K Telefax 33 32 06 66 forsikringsselskab Hjemmeside: www.kab.dk

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning. 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser. udgifter til optøning.

Husforsikring. Bygningskaskodækning. 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser. udgifter til optøning. Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk. Hærværk

Læs mere

Bygningsforsikring. Indhold. Forsikringsbetingelser. Policenr: (Ver.10) Punkt. Forsikringsbetingelser nr Særlige betingelser

Bygningsforsikring. Indhold. Forsikringsbetingelser. Policenr: (Ver.10) Punkt. Forsikringsbetingelser nr Særlige betingelser Forsikringsbetingelser Punkt Forsikringsbetingelser nr. 649-03 Indhold 0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger Hvem er sikret? 0110 Hvor dækker forsikringen? 0120 Hvad dækker

Læs mere

Bygningsforsikring Erhverv. Forsikringsbetingelser 3360006

Bygningsforsikring Erhverv. Forsikringsbetingelser 3360006 Bygningsforsikring Erhverv Forsikringsbetingelser 3360006 Gælder fra januar 2016 Indhold: Fællesbetingelser... 3 Risikobetingelser... 12 Bygningsbrand... 13 Elskade... 15 Anden bygningsbeskadigelse...

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader

Læs mere

dahlberg - par! ot the fulure CHARTIS

dahlberg - par! ot the fulure CHARTIS dahlberg - par! ot the fulure CHARTIS Police Dette certifikat udstedes som bekræftelse på, at der er tegnet kombineret bygninsforsikring i Chartis Europe SA Der henvises til de i certifikatet nævnte forsikringsvilkår

Læs mere

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser Depotrumsforsikring Forsikringsbetingelser Gælder fra februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser Side 3 2. Branddækning Side 5 3. Tyveridækning Side 6 4. Vandskadedækning Side 7 5. Fortrydelsesret

Læs mere

Betingelser nr. 311207 Erhvervsbetingelser for Bygning og Løsøre

Betingelser nr. 311207 Erhvervsbetingelser for Bygning og Løsøre Betingelser nr. 311207 Erhvervsbetingelser for Bygning og Løsøre KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 84 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00

Læs mere

Stormskadeforsikring for byggeog/eller

Stormskadeforsikring for byggeog/eller Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Ejendomsforsikring. Forsikringsvilkår 201.9

Ejendomsforsikring. Forsikringsvilkår 201.9 Ejendomsforsikring Forsikringsvilkår 201.9 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 INDTEGNING OG IKRAFTTRÆDEN... 3 1.2 HVEM ER SIKRET?... 3 1.3 HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN?... 3 2 FORSIKRINGSFORMER... 4

Læs mere

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009 Udvidelse for beboelsesejendom Version 1 21.08.2009 EJENDOM Medforsikret Sikret under opførelse eller ombygning er tillige byggeriets entreprenører i det omfang forsikringstageren som bygherre i medfør

Læs mere

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen Særlige betingelser Sektion 2 Erhvervsudstyr, inventar og lejerinteresser Indholdsfortegnelse 1 Supplerende definitioner 2 Beskrivelse af dækningen 3 Supplerende erstatninger 4 Dækning i nærheden af bygningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring Betingelsesnr. P336201 R026101 Indhold: Fællesbetingelser 3 Risikobetingelser 10 Bygningsbranddækning 11 Elskadedækning 13 Anden bygningsbeskadigelsesdækning

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P20 Betingelser nr. 1 Side 1 Generelt... 2 1 Nyværdiforsikring...

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Husejerforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Husejerforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 300204 Forsikringsbetingelser for Husejerforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for husejerforsikring

Læs mere

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Et par ord til indledning... 2 2. Prisen på forsikringen... 2 3. Selvrisiko - egenbetaling... 2 4. Brandskade... 2 5. Anden bygningsbeskadigelse... 3 6. Rørskadeforsikring med

Læs mere

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201 Forsikringsbetingelser Fritidshusforsikring Version 10-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Entreprisekursus All-risks forsikring

Entreprisekursus All-risks forsikring Entreprisekursus All-risks forsikring Den 19. maj 2009 Jannik Johansson fagkonsulent Tingskade, Offentlig og Erhverv Oversigt Entrepriseforsikring for bygge- og anlægsarbejder 1. All-risks forsikring 2.

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. HUS-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. HUS-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. HUS-01 Når du har tegnet Husforsikring, er det vigtigt at vide, hvilke skader forsikringen dækker. Forsikringsaftalen for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 6606475 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345131 Ændring gælder fra 1. oktober 2013 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Brobergsgade 7, 1427

Læs mere

Fortrydelsesfrist Fortrydelsesretten er 14 dage og fristen afhænger af, hvordan aftalen er indgået, punkt 1-3..

Fortrydelsesfrist Fortrydelsesretten er 14 dage og fristen afhænger af, hvordan aftalen er indgået, punkt 1-3.. FORSIKRINGSBETINGELSER Indledende bemærkninger. Denne forsikring kan tegnes med nogle tillæg der udvider forsikringens dækning. Det fremgår af forsikringsbetingelserne, hvornår der er tale om forhold der

Læs mere

Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme

Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme Boligejendomme har mange særlige risici, og dem kan vi tilgodese med vores særlige bygningsforsikring, som er målrettet netop denne type bygninger. FAK 20190-3

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Husejerforsikring ekskl. stormskadeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Husejerforsikring ekskl. stormskadeforsikring Betingelser nr. 300702 Forsikringsbetingelser for Husejerforsikring ekskl. stormskadeforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Betingelser. Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus. Nr. 5301. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus. Nr. 5301. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus Nr 5301 Indholdsfortegnelse Det fremgår af policen, hvad forsikringen omfatter Afsnit 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 2

Læs mere

Udvidelse for beboelsesejendom

Udvidelse for beboelsesejendom 6565-Tillæg November 2012 Udvidelse for beboelsesejendom Tillæg til Vilkår for Ejendomsforsikring for Industri 6565 Topdanmark Forsikring A/S Udvidelse for beboelsesejendom 6565-Tillæg November 2012 2

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Svampeskadeforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Svampeskadeforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Vilkår for Løsøreforsikring

Vilkår for Løsøreforsikring Vilkår for Løsøreforsikring 5468-12 Oktober 2002 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit PR-/SE-/VR-nummer. 2 Indholdsfortegnelse Se venligst

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014 Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.0 SIKREDE PERSONER... 3 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE... 3 3.0

Læs mere

Bygnings- og løsøreskader

Bygnings- og løsøreskader KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby Skadeanmeldelse Bygnings- og løsøreskader (Skader kan også anmeldes på www.kommuneforsikring.dk) KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 Hvem, hvor og hvad dækker forsikringen 2. Afsnit 2 Bygningsbrandforsikring 3. Afsnit 3 Forsikring for anden

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Bygnings- og løsøreskader

Bygnings- og løsøreskader Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk. Hærværk

Læs mere

Vilkår for Husforsikring

Vilkår for Husforsikring Vilkår for Husforsikring 6610-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING BYGNINGSFORSIKRING Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke, samt trykimprægneret

Læs mere