Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende"

Transkript

1 Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

2 Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Denne folder bygger på EVA s rapport Praktik i professionsbacheloruddannelser fra april I denne folder finder du en række gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser. Rådene retter sig til henholdsvis uddannelsessteder, praktiksteder og studerende. De er inddelt efter om de handler om at forberede, gennemføre eller følge op på praktikken, men skal ses i sammenhæng med hinanden fx har evaluering efter et praktikforløb betydning for forberedelsen af kommende praktikforløb. På basis af konkrete erfaringer De gode råd er på EVA s initiativ formuleret af en række workshopgrupper med deltagere fra uddannelses- og praktiksteder, dimittender og studerende på baggrund af deres egne erfaringer med praktik. Inspiration på tværs af uddannelser Vi har valgt at gengive rådene så de kan bruges på tværs af uddannelser og fagområder, selv om visse råd formentlig vil være mere relevante for nogle uddannelser end for andre. Det er EVA s håb at rådene kan tjene som inspiration og afsæt til diskussion om hvordan man kan udvikle praktikforløbene. God læselyst.

3 Gode råd til uddannelsessteder Her kan du finde gode råd om hvad I som ledelse, undervisere og praktikansvarlige på jeres uddannelse kan gøre for at være med til at sikre og udvikle gode praktikforløb for jeres studerende. Formalisér samarbejdet mellem jeres uddannelse og praktikstederne det kan være med til at sikre det løbende samarbejde. Beskriv fx i studieordningen hvilke møder I skal holde med praktikstederne, og hvordan samarbejdet ellers skal foregå i praktikforløbets forskellige faser. Overvej muligheden for at lave udviklingsprojekter i fællesskab med praktikstederne. Lav målsætninger for praktikken sammen med praktikstederne. Lav forpligtende kontrakter hvor kravene til praktikkens indhold skrives ned. Kontrakten skal underskrives af jer som uddannelse, af praktikstedet og af den studerende. Lad de studerende lave supplerende faglige og personlige målsætninger for praktikken. Afhold jævnligt temadage, evt. i samarbejde med praktikstederne, og invitér praktikvejledere på besøg på jeres uddannelse så de får indblik i jeres hverdag. Del jeres viden ved at oprette fælles adgang til relevante oplysninger, fx ved at give praktikstederne adgang til (dele af) jeres intranet. Brug internettet i forbindelse med praktikfordelingen. Lad fx de studerende oprette en profil af sig selv, og/eller lad praktikstederne oprette en profil som de studerende kan tilmelde sig. Lad de studerende selv finde og søge en praktikplads så får de øvet sig i at skrive en ansøgning. Lad den studerende finde ud af så meget som muligt om praktikstedet inden praktikken (uden dog at kontakte det) og sammenfatte det i en lille rapport. Afhold en informationsdag (evt. i samarbejde med praktikstederne) hvor ældre studerende fortæller om deres praktikerfaringer. Giv praktikstedet alle relevante oplysninger i god tid inden praktikken starter det giver praktikstedet mulighed for at tage godt imod den studerende, og det er en værdsættelse af praktikstedets arbejde. Styrk sammenhængen mellem teori og praksis ved at have god kontakt med praksis, fx gennem fælles udviklingsarbejde eller ved at afsætte tid til at følge praksis på praktikstederne. Udbyd praktikvejlederuddannelse eller indgå i dialog med andre udbydere om hvordan praktikvejlederuddannelsen og tillægskurser skal udformes. Sørg for at de studerende (særligt dem i ét langt praktikforløb) får grundig vejledning inden de skal vælge praktiksted. Tag ansvar for hele uddannelsen, også den del der foregår i praktik. Giv hurtigt besked om ændringer til praktikstedet, fx ændringer i antal studerende der kommer til praktikstedet, så begge parter er ført ajour og ikke oplever at spilde tid og kræfter. Opstil helt klare og evaluérbare læringsmål for praktikforløbet, og forpligt alle parter til at arbejde mod samme mål så den afsluttende evaluering af den studerende bliver præcis og dækkende. Stil krav til praktikstederne om at målsætningerne følges. Lad en underviser eller praktikansvarlig fra jeres uddannelse besøge de enkelte studerende i løbet af deres praktik. Det er vigtigt at besøget har et klart fagligt sigte, og det bør være tilrettelagt i forhold til det specifikke faglige område som den studerende arbejder med i praktikforløbet. Arrangér indkald i løbet af praktikken hvor de studerende mødes og reflekterer over hvad de har lært, og diskuterer faglige og personlige udfordringer i forbindelse med praktikken. Hold fast i de aftaler I har indgået i kontrakten om praktikforløbet. Følg op på den studerendes evaluering af praktikstedet. Hvis der har været problemer, så følg altid op på dem for at sikre at der rettes op på uacceptable forhold for kommende praktikanter. Evaluér jævnligt de evalueringsmetoder I bruger, sammen med praktikstederne. Afdækker evalueringerne de forhold og de kompetencer som I synes er vigtige? Skab sammenhæng mellem uddannelsens dele ved systematisk at inddrage den læring som er foregået i praktikken, i den undervisning der foregår på jeres uddannelse.

4 Gode råd til praktiksteder Gode råd til studerende Her kan du læse gode råd om hvad I på jeres arbejdsplads kan gøre for at være med til at sikre gode og lærerige forløb for de studerende I har i praktik. Overvej hvordan jeres samarbejde med uddannelsen kan styrkes. Er det fx muligt at gennemføre udviklingsprojekter i fællesskab? Invitér til en temadag hvor uddannelsens undervisere, vejledere og studerende får mulighed for få indblik i jeres praksis. Deltag aktivt i udarbejdelsen af målsætninger for uddannelsen og praktikforløb. Hav klarhed over målsætningerne med praktikforløbet så I arbejder efter samme målsætninger som uddannelsen. Spørg på uddannelsen hvis I er i tvivl om hvordan målsætningerne skal fortolkes. Fremlæg jeres forventninger og krav så de studerende kender dem tidligt i forløbet. Fortæl også om evt. særlige praksisser på stedet så de studerende kan indstille sig og forberede sig på at skulle indgå i den sociale sammenhæng. Hvis det er muligt, så hold et møde med den studerende inden praktikken starter. Her kan I afstemme jeres forventninger til praktikken og fortælle lidt om arbejdspladsens kultur herunder faglige og sociale normer og værdier. Send et informationsbrev til den studerende i god tid inden praktikforløbet. Prioritér uddannelsen af praktikvejledere. Anerkend praktikvejledernes indsats om muligt økonomisk. Indgå i eller skab netværk for praktikvejledere. Modtag den studerende som I modtager (andre) nyansatte. Husk at den studerende er i et læringsforløb stil krav, men giv også plads til fejl. Giv den studerende reelle opgaver og ansvar. Prioritér tid til vejledning og refleksion, og undgå at rutinearbejdet sker på bekostning af den studerendes læring. Foreslå emner til de studerendes bachelorprojekter. Det kan styrke koblingen mellem uddannelsesstedet og jer som praktiksted, og det kan udvikle og styrke praktikstedet fagligt. Lad den studerendes evaluering af praktikstedet indgå i jeres løbende arbejde med at sikre og forbedre kvaliteten af praktikforløbene. Evaluér jævnligt de evalueringsmetoder I bruger, sammen med uddannelsen. Afdækker evalueringerne de forhold og de kompetencer som I synes er vigtige? Inddrag de studerendes individuelle målsætninger i evalueringerne. Her kan du læse gode råd om hvad du som studerende kan gøre for at få mest muligt ud af din praktik. Søg information om dit praktiksted på internettet og fra andre studerende. Overvej hvilke faglige og personlige mål du har for praktikken. Du kan bl.a. gøre dig klart hvilke kompetencer du ønsker at udvikle. Fremlæg dine ønsker og forventninger ved et eventuelt formøde med praktikstedet. Mød dit praktiksted som du ville møde en ny arbejdsplads udvis engagement, og vis hensyn til de normer der er på stedet. Hav respekt for din midlertidige arbejdsplads og dine kolleger. Overhold mødetider, og giv besked i god tid hvis du er forhindret i at komme. Skriv dagbog, logbog eller forhold dig på en anden måde skriftligt til praktikken og de udfordringer du støder på. Her kan du også løbende forholde dig til dine faglige og personlige målsætninger. Gør praktikvejlederen opmærksom på hvilke områder du gerne vil vejledes mere i sig til hvis du ikke har forstået en instruktion eller forklaring. Diskutér mulige emner for bacheloropgaven med din praktikvejleder eller andre på praktikstedet. Det kan være at der er specifikke problemstillinger som de gerne vil have belyst, og som kunne være relevante for dig at behandle i dit bachelorprojekt. Husk at din evaluering af praktikken er et vigtigt redskab for din uddannelsesinstitution og for praktikstedet til at forbedre praktikken for kommende studerende. Hvis du har skrevet dagbog eller logbog undervejs i forløbet, kan du bruge den i forbindelse med evalueringen. Fik du indfriet dine forventninger og mål? Hvad gik godt, og hvad gik mindre godt? Fortæl din praktikvejleder at du ønsker sparring og evaluering af dine faglige og personlige målsætninger.

5 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Østbanegade 55, København Ø T F E H Bestil flere foldere Du kan bestille flere eksemplarer af folderen på eller hos boghandleren. Folderen sælges i sæt af 25 stk. til en pris på 200 kr. Hvis du vil læse mere I rapporten Praktik i professionsbacheloruddannelser (ISBN ), som denne folder er baseret på, kan du læse mere om praktik i professionsbacheloruddannelser. Rapporten koster 40 kr. og kan bestilles på EVA s hjemmeside eller hos din lokale boghandler. Tekst: Trine Borg Harrild Layout: kühnel a:s Tryk: De Facto A/S Foto: Scanpix/Tomas Bertelsen, Carl Redhead, Jakob Dall, Mikkel Østergaard, Lars Bahl og Thorkild Amdi 2006

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE VÆRD AT VIDE OM ADHD OG ARBEJDE Med ADHD på arbejde Mange unge og voksne med ADHD har svært ved at leve op til de krav og forventninger, der

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Gode råd til den motiverede ansøgning

Gode råd til den motiverede ansøgning Gode råd til den motiverede ansøgning Mange uddannelsessteder vil gerne have, at kvote 2 ansøgere vedlægger en motiveret ansøgning (nogle steder også kaldet en levnedsbeskrivelse). Den motiverede ansøgning

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Workshop C. Praktikdokumentet i pædagoguddannelsen om diskrepansen mellem det, der forberedes, og det der sker i praktikken.

Workshop C. Praktikdokumentet i pædagoguddannelsen om diskrepansen mellem det, der forberedes, og det der sker i praktikken. Workshop C. Praktikdokumentet i pædagoguddannelsen om diskrepansen mellem det, der forberedes, og det der sker i praktikken. I denne workshop inviteres du til at arbejde med og diskutere overvejelser,

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering 10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering - Information til forældre og elever 10 spørgsmål og svar om vurdering af uddannelsesparathed: Hvem skal vurdere min uddannelsesparathed? Det er dine

Læs mere

Samspil mellem uddannelse og erhverv

Samspil mellem uddannelse og erhverv Samspil mellem uddannelse og erhverv PROGRAM 2: SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ERHVERV UDVIKLINGSLABORATORIET FOR TRANSFER Hvad er på spil? Erhvervsrettede uddannelser er kendetegnet ved at de kombinerer

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Når brugerorganisationen indgår samarbejde med frivillige instruktører, kan der være udfordringer, som både brugerorganisation og instruktør

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

HVORDAN UDDANNELSES- INSTITUTIONER INKLUDERE STUDERENDE MED HANDICAP?

HVORDAN UDDANNELSES- INSTITUTIONER INKLUDERE STUDERENDE MED HANDICAP? HVORDAN HVORDAN KAN KAN UDDANNELSES- UDDANNELSES- INSTITUTIONER - ET INSPIRATIONSKATALOG INSTITUTIONER INKLUDERE INKLUDERE TIL VIDEREGÅENDE STUDERENDE STUDERENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER MED HANDICAP?

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere