Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration"

Transkript

1 Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration Capacent

2 Indhold 1. Formål og metode Datagrundlag og rapportstruktur Datagrundlag Dataindsamling Decentralisering Anvendelse af resultaterne, business cases Rapportstruktur 5 2. Sammenfatning Shared service og fokus på produktivitet og kvalitet Lønadministration Sygedagpenge og barselsdagpengeområdet Udsatte børn og unge Økonomistyring 15 A. Lønadministration 19 A.1 Kortlægning 19 A.1.1 Opgave 19 A.1.2 Organisering og tidsanvendelse 19 A.1.3 Teknologi 22 A.2 Produktivitet og kvalitet 23 A.2.1 Produktivitet 24 A.2.2 Kvalitet 26 A.3 Bedste praksis 26 A.3.1 Bedste praksis-katalog 27 A.3.2 Effektiviseringspotentiale 30 B. Dagpengeområdet 35 B.1 Kortlægning 35 B.1.1 Opgave 35 B.1.2 Organisering og tidsanvendelse 36 B.1.3 Menneskelige ressourcer i administration og opfølgning 41 B.1.4 Teknologi i administration og opfølgning 43 B.2 Kvalitet og produktivitet 45 B.2.1 Produktivitet 45 B.2.2 Kvalitet 47 B.3 Bedste praksis 49

3 C. Udsatte børn og unge 60 C.1 Kortlægning 60 C.1.1 Opgave 60 C.1.2 Organisering og tidsanvendelse 61 C.1.3 Menneskelige ressourcer 66 C.1.4 Teknologi 66 C.2 Kvalitet og produktivitet 66 C.2.1 Produktivitet 66 C.2.2 Kvalitet 66 C.3 Bedste praksis 66 C.3.1 Bedste praksis-katalog 66 C.3.2 Effektiviseringspotentiale 66 D. Økonomistyring 66 D.1 Kortlægning 66 D.1.1 Opgaver 66 D.1.2 Organisering og tidsanvendelse 66 D.1.3 Menneskelige ressourcer 66 D.1.4 Teknologi 66 D.2 Produktivitet og kvalitet 66 D.2.1 Regnskabsfunktionen 66 D.2.2 Budget 66 D.3 Bedste praksis 66 D.3.1 Organisering og tidsanvendelse 66 D.3.2 Teknologi 66 D.3.3 Menneskelige ressourcer 66 D.3.4 Effektiviseringspotentiale på økonomiområdet 66 E. Kortlægning i skemaform 66 E.1 Lønadministration 66 E.2 Dagpengeområdet 66 E.2.1 Formaliseringsgrad 66 E.2.2 Dagpengeadministration 66 E.2.3 Dagpengeopfølgning 66 E.3 Udsatte børn og unge 66 E.3.1 Produktivitets- og kvalitetsindikatorer 66 E.4 Økonomistyring 66

4 1. Formål og metode Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder (STS) har sammen med seks kommuner 1 iværksat en kortlægning og analyse af den kommunale centraladministration, defineret ud fra opgaver konteret på funktion Formålet var at skabe en fælles forståelse for, hvilke opgavetyper der konteres på funktion , samt at benchmarke udvalgte kommuners ressourceanvendelse i kr. og normering på opgaveområderne. Fra kortlægningen af funktion foreligger nu følgende rapporter: Kortlægningsrapport med de væsentligste konklusioner Opgavekatalog for funktion Vejledende kontoplan for funktion Drejebog Procesbeskrivelse for nedbrydning og standardisering af funktion Hovedkonklusionerne fra kortlægningen var: De kommuner, som bruger flest kr. pr. indbygger, bruger godt 30% mere pr. indbygger sammenlignet med dem, der bruger mindst (højest: kr./indbygger, lavest: kr./indbygger). Hvis en kommune samlet set har høje eller lave administrationsudgifter pr. indbygger, har kommunen typisk også høje eller lave udgifter til både administrative støttefunktioner, sekretariatsbetjening og myndighedsudøvelse. 1 STS består af KL, Danske Regioner og staten. De seks kommuner er Allerød, Brønderslev, Fredericia, Helsingør, Silkeborg og Slagelse. 1

5 Spredningen i administrationsudgifterne pr. indbygger er størst for sekretariatsbetjening og mindst for myndighedsopgaver. Den store spredning for sekretariatsbetjening kan formentlig henføres til forskelle i serviceniveau. Hvis en kommune har høje eller lave udgifter til administrative støttefunktioner, har kommunen typisk også høje eller lave udgifter til delkategorierne inden for administrative støttefunktioner. Hvis en kommune har høje eller lave udgifter til myndighedsudøvelse, har kommunen typisk også høje eller lave udgifter til delkategorierne inden for myndighedsudøvelse. På baggrund af kortlægningen har kommunerne og STS valgt fire fokusområder med henblik på at identificere bedste praksis og finde effektiviseringspotentialer: 1. Lønadministration Ressourceforbruget inden for opgavefeltet lønadministration er varierende (højest: 170 kr./indbygger, lavest: 120 kr./indbygger). Overvejelser om sourcing og etablering af administrative fællesskaber er relevante. 2. Dagpengeområdet (barsels- og sygedagpenge). Ressourceforbruget inden for opgavefeltet Dagpengeadministration og dagpengeopfølgning er meget varierende (højest: 260 kr./indbygger, lavest: 150 kr./indbygger). 3. Udsatte børn og unge. Ressourceforbruget inden for opgavefeltet udsatte børn og unge er varierende (højest: 250 kr./indbygger, lavest: 170 kr./indbygger). 4. Økonomistyring. Ressourceforbruget inden for delkategorien økonomistyring er meget varierende. (højest: 600 kr./indbygger, lavest: 300 kr./indbygger). En række processer inden for delkategorien økonomistyring er relevante for overvejelser om sourcing og etablering af administrative fællesskaber. Det gælder for eksempel regnskabs- og bogholderifunktionerne, debitor-/kreditorbogholderi og inkasso. Denne rapport behandler resultaterne fra analysen opdelt på hvert af de fire ovennævnte administrative områder. 1.1 Datagrundlag og rapportstruktur Datagrundlag Kortlægningen af funktion er baseret på normerings- og økonomital fra regnskab Derfor har det i det videre forløb været en udfordring at håndtere, at tre af de seks deltagerkommuner pr. 1. januar 2007 som følge af kommunalreformen blev lagt sammen med andre kommuner. Benchmarkinganalysens data er bygget op som beskrevet herunder. 2

6 Normering og forbrug fra 2006-niveau til 2007-niveau Der skulle etableres en ny baseline af data (normering og forbrug), som opgraderede tallene for alle kommuner til 2007-niveau og sikrede, at data dækkede de tre nye større sammenlægningskommuner. Praksisdata Data, som afdækker den gældende praksis, f.eks. de proceselementer, der indgår i den enkelte produktion, tidsanvendelse i de enkelte proceselementer og organisering, grad af formalisering m.v. Performancedata Data, som er sigende for kvalitetsniveau og produktivitetsniveau. For produktivitet: F.eks. tidsanvendelse pr. produceret enhed (i årsværk) og lønudgifter pr. produceret enhed. For kvalitet: F.eks. fejlprocent, indikatorer for kvalitetsniveau som anvendelse af specielle faglige metoder og korrekt gennemførte processer m.v Dataindsamling Dataindsamlingsmetoden er udviklet i dialog med de seks deltagende kommuner, og delresultaterne har været genstand for afprøvning i dialogmøder med kommunerne individuelt og i fællesskab. Data, der indgår i rapporten, er kommunernes egne, og de er valideret i dialog med kommunerne selv. Dataindsamlingen i forbindelse med benchmarkinganalysen er foretaget over en periode på et par måneder (oktober og november 2007). Der har i kommunerne været anvendt begrænsede ressourcer set i forhold til mængden af data. Data er indsamlet af kommunernes ledere ved hjælp af spørgeskema og er i sagens natur baseret på bagudrettede skøn. Der er ved tidsangivelser på enkeltproceselementer og kvalitet tale om skøn og selvevaluering. Vedrørende produktivitetsindikatoren lønomkostninger pr. sag ville samlede omkostninger pr. afsluttet sag være at foretrække frem for lønomkostninger pr. afsluttet sag. På grund af kommunernes vanskeligheder med at opgøre itomkostninger m.v. har dette ikke været muligt. Lønomkostningerne er dog den helt dominerende omkostningsfaktor på de undersøgte administrative områder. Det har været vanskeligt for kommunerne præcist at vurdere og svare på visse forhold. Det gælder f.eks. tidsanvendelsen i de enkelte proceselementer, men specielt sammenlægningskommunerne har også haft udfordringer ved at redegøre for sagstal m.v. 3

7 Dette gør, at data ikke kan betegnes som fuldt validerede, men dog som tilstrækkeligt valide til at kunne indgå i et projekt, der både har metodeudviklings- og kortlægningsformål under anvendelse af begrænsede ressourcer. Der kan være/er sket ændringer i kommunernes forhold efterfølgende, som ville have betydning for opgørelsen, hvis den blev foretaget i Decentralisering De deltagende kommuner har naturligt en forskellig praksis for graden af decentral udførelse af centrale administrative opgaver, ligesom graden af decentralisering vil være forskellig inden for de enkelte kommuners sektorområder. Analysen har ikke systematisk afsøgt decentral udførelse af "centrale" administrative opgaver ved dataindsamling direkte hos kommunernes decentrale enheder. Dialogen med kommunerne har dog givet det indtryk, at der i stor udstrækning er tale om en ensartet opgavefordeling. Kommunerne udfører de administrative opgaver forskelligt i den decentrale organisation, men det er indtrykket, at der ikke generelt er tale om en forskellig fordeling af opgaveudførelsen mellem det centrale og det decentrale niveau. Derimod kan der i opgaveløsningen være forskel i graden af dobbeltadministration, således at det decentrale led i visse tilfælde foretager eksempelvis indberetninger direkte til centrale it-systemer frem for at lade det centrale administrative niveau foretage genindberetning af papirbaserede data. 1.2 Anvendelse af resultaterne, business cases Som følge af de nævnte usikkerheder i dataindsamlingen er det ikke muligt at konkludere endeligt og med meget stor præcision for så vidt angår årsager til forskellighederne i de deltagende kommuners ressourceanvendelse på opgaver i den kommunale administration. De anvendte estimater på effektiviseringspotentiale er i sagens natur og ud fra opgavedesignet hovedsagelig baseret på materiale fra de seks deltagerkommuner. Det er endvidere vigtigt at være opmærksom på, at der vil skulle opstilles egentlige business cases for at kunne fastslå det nødvendige investeringsbehov og dermed nettoprovenuet ved at gennemføre de foreslåede effektiviseringstiltag. 4

8 En business case vil belyse: Omkostninger ved implementering og drift Økonomiske gevinster i kr. og normering Eksterne serviceforbedringer, f.eks. færre fejl, hurtigere betjening, flere valgmuligheder, større gennemskuelighed Interne serviceforbedringer, f.eks. bedre kvalitet i støtteprocesser Risici, f.eks. implementeringsrisici, leverandørafhængighed, leverancesikkerhed og omkostningsstabilitet 1.3 Rapportstruktur Rapporten indeholder fire overordnede dele (kapitler), som omhandler henholdsvis lønområdet, barsels-/sygedagpengeområdet, området for udsatte børn og unge og økonomistyring. Hvert af de fire områder er behandlet ud fra tre synsvinkler: 1. Kortlægning. En kortlægning af de enkelte kommuners organisering og processer på de udvalgte opgavefelter. Kortlægningen omfatter opgavens karakteristika, organisering og tidsanvendelse, menneskelige ressourcer samt teknologiske hjælpemidler. 2. Kvalitet og produktivitet. Opstilling af kvalitets- og produktivitetsindikatorer for hvert enkelt opgavefelt, der er sammenlignelige på tværs af kommunerne. 3. Bedste praksis. Identifikation af bedste praksis og effektiviseringspotentiale, herunder vurdering af, om det er muligt at forbedre kommunernes organisering og processer yderligere på de udvalgte opgavefelter. I analysen af dagpengeområdet er Fredericia ikke med, idet de fornødne ressourcer til deltagelse ikke var til stede. Det samme gør sig gældende for Silkeborg Kommunes afsnit for børn og unge. Rapporten er struktureret således, at hovedkonklusioner fra hvert område er fremstillet først. Herefter er der i bilag A til D en detaljeret gennemgang af områderne og i bilag E en skematisk oversigt over data indsamlet fra deltagerkommunerne. 5

9 2. Sammenfatning I de følgende afsnit fremlægges nogle mere generelle betragtninger om mulighederne for at skabe større robusthed over for blivende og momentvis arbejdskraftmangel. Endvidere kommenteres kommunernes niveau for formalisering af processer og målsætninger om produktivitet og kvalitet. Dernæst opridses hovedkonklusionerne for de fire områder, lønadministration, barsels-/sygedagpengeområdet, området for udsatte børn og unge samt økonomistyring. Detaljeret gennemgang af de enkelte områder ses i bilag A-D. Bilag E indeholder en skematisk fremstilling af data for hvert enkelt område. 2.1 Shared service og fokus på produktivitet og kvalitet Shared services Det er tilbagemeldingerne fra kommunerne, at det på flere områder er et problem med at dække sig ind fagligt og kapacitetsmæssigt ved medarbejderafgang, sygdom og lignende. Ikke mindst i de mindre kommuner er man sårbar over for momentvis og blivende medarbejderafgang, men også de større kommuner peger på problemet. I de små kommuner er man nede på 4-6 årsværk til eksempelvis lønopgaverne. Disse kommuner har umiddelbart en udfordring med at holde en tilstrækkelig produktivitet og med at sikre sig tilstrækkelig kompetencedækning på de mange overenskomstområder samt håndtere fravær ved udskiftning, sygdom og lignende. Kommunerne kan i det konkrete eksempel kompensere for dette ved at lægge løn- og personaleadministration sammen, 6

10 men det er så tvivlsomt, om man kan opnå den maksimalt effektive lønadministration. Kommunerne fremhæver endvidere, at man forventer at få stigende personalemangel på det administrative område. Dette underbygges af, at gennemsnitsalderen hos de nuværende medarbejdere er høj flere steder. Dertil kommer, at man bør overveje, i hvilket miljø der findes de bedste forudsætninger for at få det optimale ud af de teknologiske muligheder, der er i dag og vil komme fremover. Det gælder specielt for de meget datatransaktionstunge områder, økonomistyringsområdet (regnskab, bogføring og betaling), lønadministration og barsels-/sygedagpengeområdet. En løsningsstrategi kan være, at kommunerne samarbejder om at etablere større fælles enheder, der alt andet lige kan sikre en mere effektiv, stabil og leverancesikker drift på de administrative servicefunktioner shared service centre. Et shared service center har mulighed for at fokusere entydigt på at drive udvalgte administrative services kosteffektivt. Et shared service center vil typisk meget målrettet standardisere og optimere de processer, der er relevante for den afgrænsede opgaveløsning. Fordelen kan endvidere være, at et shared service center kan have en størrelse, så man kan dække mange ekspertiseområder inden for det konkrete opgavefelt. Herved kan der alt andet lige opnås højere kvalitet i opgaveløsningen. Shared service centre vil formentlig kunne løse afgrænsede opgaver med færre ressourcer, sammenlignet med at opgaveløsningen er spredt på de enkelte kommuner, ligesom de formentlig vil have nemmere ved at løse rekrutteringsudfordringen. Det er konsulentteamets vurdering, at man bør arbejde med at vurdere mulighederne for at etablere shared service centre inden for områderne lønadministration, økonomistyring og barsels-/sygedagpengeadministration. Sammenlægningskommunerne i projektet fremhæver, at de inden for deres egen organisation benytter sammenlægningen til at etablere interne shared service centre. Et alternativ er at outsource dele af de administrative opgaver til virksomheder, der er specialiserede inden for det pågældende område. Hvorvidt en kommune kan realisere en effektiviseringsgevinst gennem outsourcing, afhænger af produkterne og konkurrencesituationen på markedet, samt hvorvidt kommunen har et højt videnniveau om processer, produktivitet og kvalitet i den produktion, man ønsker at outsource. 7

11 Formalisering og målsætning En forudsætning for at oprette shared service centre eller at outsource er, at man har velbeskrevne processer samt målsatte produktivitets- og kvalitetsniveauer. Det er meget varierende, i hvor høj grad kommunerne har beskrevet deres processer og forretningsgange. Typisk har kommunerne ikke forholdt sig til tidsanvendelsen i de enkelte procesdele, ligesom man ikke har fastsat eksplicitte kvalitets- og produktivitetsmål. Kommunerne har samstemmende den holdning, at der er store fordele ved at have beskrevet og kortlagt sine processer. Ikke mindst har sammenlægningskommunerne haft en udfordring omkring at sikre ensartethed og procesoptimering efter fusionerne. En høj grad af formalisering i form af beskrivelser af processer og arbejdsgange er at anbefale. Det er vigtigt for effektiv introduktion af nye medarbejdere og for ledelsens og medarbejdernes mulighed for at kvalitetssikre og effektivisere arbejdet. Derfor anbefales det ligeledes, at der i højere grad end det er tilfældet i dag udarbejdes skriftlige produktivitets- og kvalitetsmål på team- eller medarbejderniveau, således at der er klarhed over, hvad der forventes af det enkelte team/medarbejder. Dette giver mulighed for en klar mål- og forventningsafstemning mellem ledelse og medarbejdere. Det er dog vigtigt at indføre sådanne produktivitets- og kvalitetsmålesystemer i relativt enkle former og på særligt prioriterede områder, da man ellers kan overbureaukratisere administrationen. 2.2 Lønadministration Lønadministrationens opgave er at sikre, at lønudbetalingen er beregnet korrekt i forhold til tillæg, pension, ferie etc., samt at sikre, at udbetalingerne falder på det korrekte tidspunkt. De opgaver, som lønadministrationen beskæftiger sig med, kan nedbrydes til følgende emner: Behandling af indberetninger fra institutionerne i forbindelse med ansættelse, fratrædelse, tillæg og stamoplysninger samt postmodtagelse og kontrol af inddata Administrative opgaver i form af håndtering af afregninger, refusioner, tilskud samt fordeling af puljer Konsulentydelser i form af vejledning til kommunens forvaltninger og institutioner i forbindelse med indberetning af data og overenskomstmæssige forhold for de ansatte 8

12 Administration af lønsystem, produktion af statistikker samt møder og uddannelse. Kortlægningen viser, at lønadministrationerne i gennemsnit anvender op mod 50% af tiden på håndtering af indberetninger fra institutionerne, 22% på konsulentydelser, mens den resterende tid anvendes på postmodtagelse og kontrol, administrative opgaver og systemadministration, statistik og uddannelse. Der er væsentlige produktivitetsforskelle blandt kommunerne. Således producerer den mindste kommune, Allerød med ca ansatte, ca lønkørsler pr. årsværk, mens Slagelse, der har ca ansatte, producerer ca lønkørsler pr. årsværk. Sammen med Slagelse har Fredericia og Helsingør højest produktivitet, begge på lige under lønkørsler pr. år pr. årsværk. Kommunerne har en lønudgift pr. lønseddel på mellem 40 og 60 kr. Kommunerne har alle angivet, at de har et relativt højt kvalitetsniveau, målt på antal korrekte lønudbetalinger, udsendte specifikationer og posteringer. Undersøgelsen har identificeret følgende bedste praksis: 100% decentral og digital indberetning, således at informationen indtastes, hvor den fødes Personaledata skal være tilgængelige for alle administrative aktører via ESDH- og lønsystem Incitamentsstruktur, der fordrer korrekt og rettidig indberetning Ekspertiseoverlap og teamstruktur, således at der sikres en høj robusthed mod fravær i lønadministrationen Høj grad af it-integration bl.a. af den digitale barsels- og sygedagpengeløsning (barsels- og sygedagpengeløsningen) på Virk.dk i forhold til lønsystemet Digitalisering af uddata i form af elektroniske lønsedler. Undersøgelsen har identificeret følgende effektiviseringspotentialer: Skønnet 35% ressourcefrigivelse som følge af fuld decentral digitaliseret indberetning forudsat at det lykkes at undgå al dobbeltindtastning, og at der kan indføres digitale kontrolrutiner Op til 4% ressourcefrigivelse som følge af integration af barsels- og sygedagpengeløsningen på Virk.dk med lønsystemet og forbedringer af itunderstøttelse ved anmodning om refusioner hos andre kommuner 6 kr.'s besparelse pr. lønseddel, som overgår fra papirform til digital form (deltagerkommunerne producerer mellem 20 og lønsedler pr. år). Slagelses, Fredericias og Helsingørs relativt høje produktivitetsniveau synes begrundet i størrelse, ledelsesmæssig tilpasning af ressourceindsatsen, f.eks. som den benchmarking, man har gennemført i Fredericia, og opmærksom- 9

13 hed på mulighed for at digitalisere ind- og uddata. Det store effektiviseringspotentiale er dog i højere grad bundet til kommunernes mulighed for at udnytte mulighederne for decentral digital indberetning. Denne mulighed er ikke udnyttet fuldt hos nogen af deltagerkommunerne, men projektet har set det gennemført i en anden kommune. 2.3 Sygedagpenge og barselsdagpengeområdet Opgaven i dagpengeadministration Dagpengeadministrationen har ansvaret for at sikre, at dagpengerefusioner udbetales korrekt til virksomhederne, og at dagpengeudbetalingerne til dagpengemodtagere er korrekte. Dertil giver de administrative medarbejdere i dagpengeområdet rådgivning af sygedagpengemodtagere og virksomheder omkring forespørgsler til regler og lovgivning samt besvarelse af spørgsmål i forbindelse med udfyldelse af skemaer til udbetaling og refusion ved barsel og sygdom. Derudover har administrationen ansvaret for, at oplysningsskemaer kommer tilbage til tiden, og at de er korrekt udfyldt, samt at supplerende oplysninger hos læge og andre fremskaffes. Administrationen arbejder sammen med dagpengeopfølgningen, både i almindelig dialog og via elektroniske systemer. Opgaven i dagpengeopfølgningen Opgaven for medarbejderne, som arbejder med opfølgning i dagpengeområdet, er primært at betjene sygedagpengemodtagere og virksomheder, således at fravær fra arbejdsmarkedet mindskes mest muligt. Opgaven er processuelt beskrevet i lovgivningen. Behandlingen af den enkelte sygedagpengemodtagers sag indledes efter modtagelse af oplysninger i forbindelse med ansøgningen om sygedagpenge. Herefter vurderes sagen i henhold til de tre kategoriseringer 1) glatsag, 2) risikosag og 3) langvarig sag 2. Alt ef- 2 Kilde "guide til visitationen i sygedagpenge" (ams.dk). Glat sag: Der er typisk tale om en sag med et klart kortvarigt undersøgelses- eller behandlingsprogram for sygdommen, og der foreligger en klar plan for sygedagpengemodtagerens tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Der er ingen umiddelbar trussel mod arbejdsevnen. Der forventes en fuld raskmelding 8-12 uger fra første sygedag. Kategori 1 indeholder endvidere tidligere kategori 2- eller 3- sager, hvor tilbagevenden til arbejdsmarkedet er umiddelbart forestående. Risikosag: Der er typisk tale om en sag med uklar diagnose/sygdom og risiko for langvarigt undersøgelses-/behandlingsprogram og hermed et diffust sagsforløb. Arbejdsevnen er eventuelt truet, og der er risiko for at miste tilknytning til arbejdsmarkedet på længere sigt. Der er eksempelvis tale om sygemeldte med visse typer af ryglidelser, visse typer af psykiske lidelser eller diffus smertetilstand. Der foreligger ingen klar plan for tilbagevenden til arbejdsmarkedet. 10

14 ter vurderingen er der forskellige regler for, hvorledes opfølgningsforløbet skal være, samt i hvilket omfang der eksempelvis skal udarbejdes ressourceplaner m.m. I forhold til de administrative medarbejdere i dagpengeadministrationen yder medarbejderne i dagpengeopfølgningen rådgivning af den enkelte og træffer afgørelser i de enkelte forløb. Af kortlægningen er det blevet klart, at dagpengeadministrationen i gennemsnit anvender ca. 50% af tiden på håndtering af indberetninger og kontrol heraf, mens kontakten med sygedagpengemodtageren, virksomheder og samarbejdsparter samt sagsbehandling optager 22% af arbejdstiden. Slagelses dagpengeopfølgningsafsnit producerer ca. 600 afsluttede sager pr. årsværk, mens de øvrige kommuner producerer mellem 350 og 500 sager pr. årsværk. Det modsvares af en lønudgift på mellem 550 kr. og kr. pr. afsluttet sag. Dagpengeopfølgningen anvender i gennemsnit ca. 50% af tiden på kontakt med sygedagpengemodtager, sagsbehandling samt kontakt med virksomheden og andre interessenter om sygedagpengemodtager. 33% af tiden anvendes på journalisering og registrering. Silkeborgs dagpengeadministration producerer ca afsluttede sager pr. årsværk, mens de øvrige kommuner producerer mellem 600 og 900 afsluttede sager pr. årsværk. Tilsvarende svinger lønudgiften pr. afsluttet sag mellem ca. 300 kr. og 650 kr. Inden for dagpengeadministration er Silkeborg således 40% mere produktiv end de resterende kommuner, mens Slagelse er 30% mere produktiv end de resterende kommuner inden for dagpengeopfølgningen. I dagpengeadministrationen er kvaliteten af de inddata, der modtages, gennemgående lav, mens kvaliteten af uddata er høj. Deltagerkommuner med et højt produktivitetsniveau i dagpengeopfølgningen synes ikke at have et markant lavere kvalitetsniveau (f.eks. længere varighed) set i forhold til de øvrige deltagerkommuner. Undersøgelsen har identificeret følgende bedste praksis inden for dagpengeadministrationen: Høj andel af indberetninger i elektronisk form samt generelt høj digitalisering af data Journaliseringsopgaven placeres, efter at inddata er korrigeret, således at dobbeltjournalisering undgås Integration mellem barsels- og sygedagpengeløsningen på Virk.dk og sygedagpengesystemet, så dobbeltindtastning undgås. Langvarig sag: Der er typisk tale om en klar diagnose/sygdom med forudsigelig og længerevarende behandling for sygdommen. Der foreligger en klar plan for tilbagevenden til arbejdsmarkedet, dog med et uvist tidsperspektiv grundet sagens længerevarende tidsforløb. 11

15 Undersøgelsen har identificeret følgende effektiviseringspotentialer inden for dagpengeadministrationen: Kommunerne oplyser, at fejlprocenten i inddata til start af sagerne er op til 40. Silkeborgs høje produktivitet skal først og fremmest ses i lyset af deres meget stramme styring af området og af, at de får 20% af deres indberetninger digitalt ind via barsels- og sygedagpengeløsningen på Virk.dk. Det er det dobbelte af, hvad de øvrige kommuner får ind. For de andre kommuner kan der derfor være et væsentligt potentiale i at få indberetningerne ved anmodning om barsels-/sygedagpenge og refusion ind via barsels- og sygedagpengeløsningen på Virk.dk. Den digitale indmelding medfører nemmere håndtering af data til videre bearbejdning, hvorved ressourceanvendelsen til kontrol og inddatering mindskes væsentligt. Den digitale indmelding betyder også, at indkomne data er mindre fejlbehæftede, hvorved ressourceindsatsen til kontakt til virksomheder og barsels- og sygedagpengemodtagere kan reduceres. Kortlægningen viser, at dagpengeadministrationerne bruger 50% af ressourcerne på kontrol og indtastning af inddata og yderligere ca. 22% af tiden på kontakt med dagpengemodtagere og virksomheder m.fl. om bl.a. fejlretning af inddata. Der kan derfor være et effektiviseringspotentiale ved digital indberetning med op til 33-40% ved væsentligt at forøge indberetningsfrekvensen via barsels- og sygedagpengeløsningen på Virk.dk i de øvrige deltagerkommuner. Fordelt på hovedaktiviteter vurderes effektiviseringspotentialet at være mindst 25% på hovedaktiviteterne indberetning og kontrol. Dertil kommer en reduktion på 7,5% som følge af mindsket behov for kontakt til ansøgere og virksomheder ved mere korrekt ansøgningsmateriale. Endelig vil bedre systemintegration mellem sygedagpengesystemet og barsels- og sygedagpengeløsningen på Virk.dk kunne give en ikke nærmere specificeret effektiviseringsgevinst. Dertil kommer et ikke nærmere angivet potentiale, der kunne realiseres, hvis indkomne data kunne fødes direkte ind i sygedagpengesystemet, og det var muligt i høj grad at bruge e-boks-løsning i kommunikation med barsels- og sygedagpengemodtagerne. Nogle af kommunerne arbejder med et besparelsespotentiale på 6 kr. pr. lønseddel. Undersøgelsen har identificeret følgende bedste praksis inden for dagpengeopfølgningen: Stærkt samarbejde med virksomheder og læger. Samarbejdet med lægerne understøttes af et it-system, som giver mulighed for at indhente speciallægeerklæringer hurtigt. Meget stærkt jobfokus i sagsbehandlingen. Anvendelsen af fremskudte team med specialiserede medarbejdere til behandling af gruppe 1-sager (glatsager) samt samarbejde med sygedagpengeadministration. 12

16 Integrerede it-systemer samt it-hjælpeværktøjer. Undersøgelsen har identificeret følgende effektiviseringspotentialer inden for dagpengeopfølgningen: Der er blandt de deltagende kommuner stor forskel på, hvor mange sager den enkelte sagsbehandler kan håndtere, samt varigheden af kommunernes sager. Slagelse Kommune har den højeste produktivitet og har samtidig en god kvalitet målt på sagsforløbenes varighed. Den produktivitetsmæssige forskel mellem Slagelse og gennemsnittet af de øvrige kommuner er ca. 30%. De forskelle, der har kunnet registreres ved de gennemførte workshopper, peger på, at Slagelse er specielt gode til at holde jobfokus i sagsbehandlingen, og at Slagelse har et udmærket samarbejde med områdets virksomheder. Derudover er Slagelse den kommune, som har den laveste procentvise udgift til sager over 52 uger. Såfremt de øvrige kommuner kan nedbringe deres udgifter til samme niveau, vil kommunernes nettoudgift til sygedagpenge blive reduceret med ca. 27 mio.kr. årligt. Flere af kommunerne har fastsatte mål for, hvor mange sager den enkelte sagsbehandler kan have. I Brønderslev har man fastsat, at den enkelte sagsbehandler kan have mellem 30 og 35 sager, mens man i Helsingør og Silkeborg har fastsat en grænse på 50 sager pr. sagsbehandler. I Slagelse har de i øjeblikket ikke nogen fastsat grænse for sagsantallet pr. sagsbehandler, men de håndterer altså væsentligt flere sager. Årsagen hertil kan ligge i, at Slagelse har held til at holde meget kraftigt jobfokus i sagsbehandlingen, og at man bruger megen tid på kontakt med virksomhederne (tre gange så meget som de øvrige kommuner). Kunne de øvrige deltagerkommuner holde det samme høje produktivitets- og kvalitetsniveau som Slagelse, ville de gennemsnitligt kunne effektivisere dagpengeopfølgningen med ca. 30% og sikre sig lavere sygedagpengeudgifter. Der er væsentlige effektiviseringspotentialer i forbedret it-integration. Det er ikke urealistisk, at forbedret it-understøttelse kunne effektivisere sygedagpengeopfølgningen med 10%, men det vil kræve væsentlige itinvesteringer, som ikke er opgjort i denne analyse. Der er væsentlige effektiviseringspotentialer ved afbureaukratisering, som ikke er opgjort i denne analyse. 2.4 Udsatte børn og unge Kommunerne skal i henhold til Bekendtgørelse af lov om social service, nr af 26. september 2007 (serviceloven) sikre rådgivning af borgere, visitation, planlægning, levering af ydelser og overordnet ledelse af kommunens tilbud på området for udsatte børn og unge. Indsatsen er målrettet kommunens børn og unge i alderen 0-18 år, som på grund af sociale eller personlige forhold har særlige behov. Indsatsen kan også være målrettet hele familier, såfremt indsatsen har udgangspunkt i barnets behov. Den kommunale forvaltning af støtte til udsatte børn og unge varetager også administrationen af dækning af merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn eller 13

17 unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt beregning af dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der forsørger et barn i hjemmet med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Hvis man alene ser på det arbejde, der foregår på myndighedsniveauet, altså hvor sagsbehandlingen foregår, og hvor der træffes afgørelser i konkrete sager, går gennemsnitligt ca. 60% af kommunernes samlede tidsanvendelse på sagsbehandling i form af håndtering af henvendelser, udarbejdelse af 50- undersøgelser (udredning af barnets/den unges situation) og handleplaner, samtale med barnet/den unge, tilsyn med plejefamilier. Der er en vis variation inden for de forskellige sagsbehandlingskategorier. Fredericia bruger 3% af tiden på at varetage tilsyn, mens Slagelse bruger 14%. Handicapsager udgør gennemsnitligt 13% af tidsanvendelsen. Der er dog variationer, idet Fredericia og Brønderslev bruger halvt så meget tid til administration af handicapsager som Helsingør og Slagelse. Kommunerne bruger gennemsnitligt ca. en fjerdedel af deres tidsforbrug på ikke-sagsrelateret administration og journalisering. Der er en meget lille variation i kommunernes opgørelser af tidsforbruget til journalisering. På baggrund af indberetninger kan det således ikke konstateres, at de kommuner, der anvender ESDH i administration af området for udsatte børn og unge, bruger mindre tid til journalisering. Kommunernes produktivitet målt som antal børn i foranstaltninger pr. årsværk viser, at de fire kommuner ligger på omkring 20, mens Allerød har ca. 12. Tilsvarende er lønudgiften pr. foranstaltning godt kr. pr. barn/ung i Allerød, mens udgiften er mellem og kr. årligt i de øvrige deltagerkommuner. Det skal understreges, at disse indikatorer for produktivitet ikke kan betragtes isoleret, idet der er tale om komplicerede forløb og meget følsomme sager. Allerød har på de målte kvalitetsindikatorer hurtigere sagsbehandlingstid, men derudover kan denne undersøgelse ikke påvise signifikante forskelle i kvaliteten på de kvalitetsparametre, der her anvendes. Andre undersøgelser på området viser dog, at der er store forskelle i kvaliteten af kommunernes opgaveløsning, hvis der måles på andre parametre. F.eks. viser den seneste praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen, at der er store forskelle mellem kommunerne i forhold til, hvorvidt kommunen i anbringelsessager lever op til lovens krav til 50-undersøgelser og handleplaner. Undersøgelsen har identificeret følgende bedste praksis inden for udsatte børn og unge: Organiseringen skal understøtte et samarbejde mellem specialområdet (støtteordninger til familien, anbringelse hos plejefamilie m.v.) og normalområdet (daginstitution, SFO, skole, idrætsklub m.v.), således at der udføres et effektivt forebyggende arbejde. Herunder skal samarbejdet sikre, at der gribes ind over for det udsatte barn/den unge, inden problemerne for alvor har vokset sig store. En høj kvalitet og konsistens i sagsbehandlingen kan understøttes ved en høj grad af formalisering. 14

18 Der er et effektiviseringspotentiale ved øget digitalisering af området. Denne digitalisering er der taget initiativ til ved Velfærdsministeriets og KL's samarbejde omkring udarbejdelsen af projektet Digitalisering udsatte børn og unge (DUBU). Projektet har til hensigt at understøtte en formalisering af sagsbehandlingen på området for udsatte børn og unge. DUBUprojektets it-løsning skal når/hvis det bliver implementeret understøtte kommunens processer, således at sagsbehandlingen optimeres, og der samtidig bedre kan skabes et overblik over økonomi, indsatser og opnåelse af mål. Projektet opgør et effektiviseringspotentiale på ca. 5% af de administrative udgifter. Der er på baggrund af de oplysninger, kommunerne er fremkommet med, ikke tvivl om, at der er et effektiviseringspotentiale på den administrative udgift i mindst den størrelse. DUBU-projektet har ikke været drevet alene ud fra ønsket om større produktivitet, men i lige så høj grad ud fra ønsket om at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen. Det er derfor vigtigt, at der ikke stilles meget store forventninger til effektiviseringspotentialet på kort sigt. Spørgsmålet er dog ifølge kommunerne, om og i givet fald hvornår DUBUprojektet når det ønskede resultat. 2.5 Økonomistyring Økonomistyring kan deles op i to hovedopgaveområder; regnskabsopgaven og budgetopgaven. Regnskabsopgaven består hovedsageligt af: Regnskabsaflæggelse: - Udarbejdelse af kommunens årsregnskab inkl. bidrag fra sektorerne, afslutningsposteringer, afstemninger af konti, databehandling, jf. lovens krav til formalia. Indrapportering af regnskab til Velfærdsministeriet og KL. Bogføring og betaling: - Bogføring og betaling af bilag direkte i økonomisystemet eller andre ikke-sagsunderstøttende systemer. - Løbende afstemning af konto og registrering af grundsalg, salg af tjenesteboliger og udarbejdelse af likviditetsrapporter m.m. Finansiering: - Varetagelse af dialogen med kommunens bankforbindelser og rådgivere om de enkelte konti, beholdning af pantebreve og lånoptagelser m.m. - Løbende vurdering og justering af den eksisterende forrentning af kommunens aktiver og passiver med henblik på sikring af den bedst mulige forrentning. 15

19 Debitorstyring og inddrivelse: - Systemadministration, oprettelse og ændringer af betalingsarter, afstemninger internt og i forhold til øvrige systemer. - Udsendelse af rykkerskrivelser i henhold til kommunens fastlagte praksis. Budgetopgaven består hovedsageligt af: Budgetlægning: - Arbejde, der har direkte sammenhæng til forberedelse og udarbejdelse af kommunens årsbudget. Det handler bl.a. om udarbejdelse af oplæg til fremtidigt budgetbehandlingsmateriale på baggrund af drøftelser med forvaltningerne og med udgangspunkt i det eksisterende budgetopfølgningsmateriale. Budgetopfølgning: - Regelmæssige budgetkontroller, som den enkelte budgetansvarlige udfører som led i budgetansvaret for bevillingsoverholdelsen, den samlede budgetopfølgning og udarbejdelse af forventet regnskab, der udføres som led i en struktureret proces. Behandling af tillægsbevillinger. - Løbende information til forvaltningerne og byrådet om budgetforbruget og eventuelle budgetmæssige overskridelser. - Controllervirksomhed dvs. opsøgende rådgivning og vejledning over for de budgetansvarlige vedrørende god økonomistyring. Kommunernes indmeldinger viser, at de på regnskabsområdet bruger ca. 23% af ressourcerne på regnskabsaflæggelse, ca. 24% går til support af kommunens enheder, ca. 32% på bogføring og betaling og resten til finansiering, debitorstyring og inddrivelse. På budgetområdet går ca. 50% af tidsanvendelsen til budgetudarbejdelse, ca. 34% til budgetopfølgning og resten til udviklingsopgaver og andet. Undersøgelsen har identificeret følgende bedste praksis inden for økonomistyring: Organisering og tidsanvendelse: - Controllere placeret så tæt på driften som muligt - Økonomiforvaltningens opgaver bør tage sigte på kommunen som helhed - En formaliseret økonomistyringsmodel, som beskriver formål, indhold, struktur og metode - Opfølgning på brug af indkøbsaftaler - Systematiske rykkerprocedurer for kommunens debitorer. Budgetlægning og budgetopfølgning: 16

20 - Fokus på strategi og mål- og resultatstyring, som efterfølgende omsættes til budgetter - Rullende økonomiske prognoser. Det generelle billede er, at effektiviseringspotentialet på økonomiområdet er svært at kvantificere, men trods alt må skønnes at være forholdsvis lavt. Kortlægningen viste, at regnskabsfunktionerne er dimensioneret stort set ens set i forhold til kommunens lønsum. Dette afspejler, at regnskabsfunktionerne varetager de samme opgaver og er en del af kommunens infrastruktur. Der er ikke åbenlyse potentialer rent ressourcemæssigt, men der kan stadig arbejdes hen mod bedste praksis. Bedste praksis på regnskabsområdet kan dog ikke forventes at afstedkomme betydelige reduktioner i ressourcetrækket, da de medarbejdere, som efterspørges, fremadrettet må forventes at være højere lønnet. Ved projektets tværgående workshop har kommunerne peget på følgende: Effektivisering af likviditetsstyringen ved udnyttelse af overskudslikviditet. Videreudvikling af e-fakturering: - Herved går den elektroniske regning direkte til attestationsberettiget. Den attestationsberettigede kan attestere og kontere regning i samme arbejdsgang (Integreret Anvisning). Den attestationsberettigede har kendskab til de kontonumre, der disponeres på. - E-fakturering skal støtte op om fastlagte arbejdsgange ved kontoplanændringer. Hermed lettes overdragelse af viden ved personaleudskiftning m.v. Gennemførelse af e-indkøb: - E-indkøb vil fjerne et væsentligt ressourcetræk i kommunernes bogførings- og betalingsfunktion. - Den attestationsberettigede skal bruge EAN-nr. og kontaktperson ved bestilling af varer, tjenesteydelser m.v. Afskaffelse af særlig momsordning ved overgang til én (den almindelige) momsordning. Afskaffelse af kontantkasser, således at pas og kørekort kun kan betales elektronisk. Kommunen kan alternativt opstille en betalingsautomat. Regnskabsaflæggelse: - Ét regnskab, som følger bevillingsstyringen f.eks. omkostningsbaseret regnskab og budget - Reduktion til krav om obligatoriske årsoversigter reduktion af krav til noter - Regnskab/budgetter udgives kun elektronisk - Automatisering af indberetning til centrale myndigheder - Digitalisering af dokumentationen 17

Administrative servicecentre i staten

Administrative servicecentre i staten Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 I tabeller

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration. September 2013

Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration. September 2013 Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet September 2013 B E R E T N I N G O M S A M L I N G E N A F D E N S T A T S L I G E L Ø N A D M I N I S

Læs mere

Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration

Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration Opgaver på funktion 6.45.51 Capacent Indhold 0. Indledning 1 0.1 Baggrund 1 0.2 et 2 0.3 Metode 3 0.4 Overgangsopgaver i opgavekataloget 4

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne

Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne Juni 2010 Peter Munk Christiansen 1 Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne 1. Indledning Som en del af kommuneøkonomiaftalen for 2009 indgået i juni 2008 aftalte regeringen og

Læs mere

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning...1 1.1. Arbejdskraftbesparende potentiale... 1 1.2. Andre

Læs mere

Administrative servicecentre i staten. - Hovedrapport. Udkast. Januar 2008

Administrative servicecentre i staten. - Hovedrapport. Udkast. Januar 2008 1 Administrative servicecentre i staten - Hovedrapport Udkast Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1: Ledelsesresume...4 1.1. De administrative opgaver i centraladministrationen i dag...7 1.2. Anbefalinger

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Forprojekt vedr. digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet.

Forprojekt vedr. digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. Forprojekt vedr. digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. Leverance 1 Velfærdsministeriet og KL Juni 2009 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Kortlægning og analyse af befordringsordninger. Finansministeriet

Kortlægning og analyse af befordringsordninger. Finansministeriet Kortlægning og analyse af befordringsordninger. Finansministeriet 12. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Indledning... 5 1.2 Sammenfatning... 7 2. Udgifter på landsplan...

Læs mere

Analyse af ordningen vedr. tilskud til personlig assistance til handicappede i erhverv. Økonomistyrelsen, den 14. december 2004

Analyse af ordningen vedr. tilskud til personlig assistance til handicappede i erhverv. Økonomistyrelsen, den 14. december 2004 Analyse af ordningen vedr. tilskud til personlig assistance til handicappede i erhverv Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Rapportens indhold... 1 2 Sammenfatning... 2 2.1 Økonomidelen... 2

Læs mere

Bilag. Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013

Bilag. Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013 Bilag Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013 2 Indhold 1. Case: Allerød Kommune 3 2. Case: Haderslev Kommune 10 3. Case: Horsens Kommune 17 4. Case: Hørsholm Kommune 24 5. Case: Københavns

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

FINANSMINISTERIET OG UNDERVISNINGSMINISTERIET ANALYSE AF PROFESSIONS- OG INGENIØRHØJSKOLERNES ADMINISTRATION OG ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER

FINANSMINISTERIET OG UNDERVISNINGSMINISTERIET ANALYSE AF PROFESSIONS- OG INGENIØRHØJSKOLERNES ADMINISTRATION OG ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER FINANSMINISTERIET OG UNDERVISNINGSMINISTERIET ANALYSE AF PROFESSIONS- OG INGENIØRHØJSKOLERNES ADMINISTRATION OG ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER THE BOSTON CONSULTING GROUP Amaliegade 15 1256 København

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

UNDERSTØTTELSE AF POLITIREFORMENS IMPLEMENTERING. THE BOSTON CONSULTING GROUP Amaliegade 15 1256 København K

UNDERSTØTTELSE AF POLITIREFORMENS IMPLEMENTERING. THE BOSTON CONSULTING GROUP Amaliegade 15 1256 København K UNDERSTØTTELSE AF POLITIREFORMENS IMPLEMENTERING THE BOSTON CONSULTING GROUP Amaliegade 15 1256 København K 7. september 2009 INDHOLD 1 Indledning...1 2 Metode...4 2.1 Fase 1: Identifikation af initiativer...4

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Afrapportering opgørelse af kommunernes nuværende indsats, potentiale ved en forbedret indsats samt fremadrettede løsninger 24. september 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Resume og anbefalinger... 4 2. Indledning... 6 2.1 Baggrunden for analysen... 6 2.2 Afgrænsning

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Forvaltningsrevision i praksis. Eksempler fra revisionen af amter og kommuner

Forvaltningsrevision i praksis. Eksempler fra revisionen af amter og kommuner Forvaltningsrevision i praksis Eksempler fra revisionen af amter og kommuner Januar 2003 Kontaktudvalget for Offentlig Revision består af repræsentanter fra Rigsrevisionen Kommunernes Revision Revisionsdirektoratet

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Statusnotat Servicestyrelsen Marts 2011 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 6 3. Rammer for BPA-ordningerne...

Læs mere