Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler"

Transkript

1 Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010

2

3 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS HOVEDBESTANDDELE... 4 FORKLARINGER PÅ NUVÆRENDE UDGIFTSNIVEAU... 5 BESKRIVELSE AF IGANGVÆRENDE AKTIVITETER I FORHOLD TIL AT PÅVIRKE DET NUVÆRENDE UDGIFTSNIVEAU... 7 BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL FREMTIDIGE TILTAG MED HENBLIK PÅ AT NEDBRINGE UDGIFTSNIVEAUET... 8 BILAG

4 Introduktion Formål og mål Økonomiudvalget traf d. 10. februar 2010 beslutning om at udvælge 6 fagområder til nærmere analyse. Analyserne skal indgå i det videre arbejde med budgetlægningen for Denne analyse omhandler hjælpemiddelområdet, som i henhold til Roskilde Kommunes styrelsesvedtægt hører under Ældre- og Omsorgsudvalget. Konklusioner og indstillinger Det fremgik af de benchmark nøgletal, der blev præsenteret for Økonomiudvalget den 10. februar 2010, at udgifterne i budget 2010 på hjælpemiddelområdet er betydeligt lavere i Næstved og Slagelse kommuner end det er tilfældet i Roskilde Kommune. En nærmere analyse af hjælpemiddelområdet i de 3 kommuner, på baggrund af regnskab 2009, viser, at den store forskel i udgifter primært skyldes forskellig konteringspraksis. Når der korrigeres herfor viser analysen, at Roskilde på de fleste områder er billigere end Næstved og Slagelse. Hjælpemiddelområdets hovedbestanddele Hjælpemiddelafsnittet formidler hjælpemidler, boligindretning og støtte til køb af biler i henhold til serviceloven. Målgruppen for ydelserne er personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Og formålet med ydelserne er at kompensere for den nedsatte funktionsevne, så borgerne bliver i stand til at leve så normal en tilværelse som muligt. Der træffes afgørelser om især følgende typer ydelser: - Personlige hjælpemidler: Testmateriale til diabetikere, stomiartikler, arme- og benproteser, ortopædiske sko og fodindlæg, støtte til køb af invalidebiler m.v. - Genbrugshjælpemidler: El-kørestole, scootere, manuelle kørestole, rollatorer, lifte m.v. - Gennemførelse af boligændringer: Fjernelse af dørtrin inde i boligen, ændring af indretning i køkken og badeværelse. Ændringerne foretages af Hjælpemiddelafsnittets egen tømrer. Hjælpemiddeldepotet foretager udlevering, klargøring og reparation af genbrugshjælpemidler. Der er også en kvikservice-funktion, hvor borgerne kan møde op og med det samme få udleveret mindre hjælpemidler. Antal borgere der betjenes under Hjælpemiddelafsnittet. I 2009 fik: - Ca borgere udbragt hjælpemidler - ca borgere besøg af en medarbejder fra Hjælpemiddelafsnittet i forbindelse med sagsbehandling af ansøgning om hjælpemidler - ca borgere foretaget reparationer og tilpasninger af deres hjælpemidler - ca. 800 borgere foretaget boligændringer i deres eget hjem.

5 Side5/9 Forklaringer på nuværende udgiftsniveau Det fremgår af de benchmark-tal, som ØU fik forelagt den 10. februar 2010, at Roskilde Kommune har et højt udgiftsniveau. Af tabel 1 nedenfor fremgår, at Næstved og Slagelse kommuner har et lavere udgiftsniveau end Roskilde. Tabel 1: Udgifter til hjælpemidler (konto 5.35) Budget 2010 Udgift pr. indbygger budget 2010 kr. (- = lavere udgiftsniveau end i Roskilde Kommune) Forskel i forhold til Roskilde Kommunes nuværende udgiftsniveau Udgiftsniveau i forhold til Roskilde Kommunes indbyggertal Roskilde Kommune Holbæk Kommune Køge Kommune Næstved Kommune Slagelse Kommune De 5 kommuner i benchmarksamarbejdet Kommunerne i Hovedstaden Kommunerne i Region Sjælland Kommunerne på Landsplan Sammenligningen med Næstved og Slagelse har vist, at tabel 1 ikke indeholder alle budgetterede udgifter til hjælpemidler, idet der er forskellig konteringspraksis vedrørende udgifter til depotdrift. Næstved Kommune konterer depotdrift på funktion 5.40, mens Roskilde og Slagelse kommuner anvender funktion Nedenfor i tabel 2 er udgifterne opgjort inklusive depotdrift. Tabel 2: Udgifter til hjælpemidler incl. depotdrift (konto 5.35 og 5.40) (- = lavere udgiftsniveau end i Roskilde Kommune) Udgiftsniveau Forskel i forhold Budget 2010 Udgift pr. indbygger budget 2010 kr. i forhold til Roskilde Kommunes indbyggertal til Roskilde Kommunes nuværende udgiftsniveau Roskilde Kommune Holbæk Kommune Køge Kommune Næstved Kommune Slagelse Kommune De 5 kommuner i benchmarksamarbejdet Kommunerne i Hovedstaden Kommunerne i Region Sjælland Kommunerne på Landsplan

6 Side6/9 Det fremgår af tabel 2, at Næstved og Slagelse kommuners udgifter til hjælpemidler, også inkl. depotdrift, er markant lavere end Roskilde Kommunes. Den væsentligste årsag hertil er, at Roskilde Kommune konterer både løn- og driftsudgifter samt udgifter til hjælpemidler på konto 5, mens Næstved og Slagelse kommuner kun konterer udgifter til hjælpemidler på konto 5 og lønudgifter på konto 6. For at få et realistisk sammenligningsgrundlag er der i det følgende først foretaget en sammenligning af udgifter til bevillinger af hjælpemidler og derefter en sammenligning af driftsudgifter (herunder årsværk). Bevillinger. Da kommunernes budgettering vedr. bevillinger i budget 2010 ikke er specificeret på en sådan måde, at det er muligt at foretage en realistisk sammenligning, er der i stedet foretaget en sammenligning på regnskab Det fremgår af regnskab 2009, at Roskilde Kommune bevilgede hjælpemidler for 51,6 mio. kr. Næstved Kommunes tilsvarende udgifter udgjorde 54,5 mio. kr. og Slagelse Kommunes udgifter udgjorde 61,0 mio. kr. Roskilde Kommunes udgiftsniveau til bevilgede hjælpemidler var dermed lavere i 2009 end Næstved og Slagelses udgiftsniveau. På området for IT-hjælpemidler er Roskilde dog væsentligt dyrere end Slagelse og Næstved. IT-hjælpemidler bevilges i Center for Specialundervisning (CSU), som hører under Børn og Kultur, der har forklaret, at CSU, som tidligere amtslig institution, fortsat sælger opgaver til 5 andre kommuner. Udgifter til IT-hjælpemidler til disse andre kommuner er konteret på denne konto, mens indtægterne er konteret på anden konto. Når der korrigeres for indtægter på ca. 1,2 mio. kr. er dette område på niveau med Næstveds udgifter. Af bilag 1 fremgår en specifikation af udgifterne på de forskellige hjælpemiddel-områder. Drift På grund af forskellig konteringspraksis er det vanskeligt at sammenligne udgifterne til drift. Hverken Næstved eller Slagelse Kommune angiver udgifter til medarbejdere på hjælpemiddelområdet, hvilket Roskilde Kommune gør. Da langt hovedparten af driftsudgifterne består af løn foretages i stedet en sammenligning af personalenormeringen. Det er dog vanskeligt at lave en sådan sammenligning, fordi kommunerne har organiseret sig forskelligt. Derfor er det i tabel 3 nedenfor valgt at sammenligne normeringen af terapeuter og depot-personale i de tre kommuner. Tabel 3 Årsværk på hjælpemiddelområdet 2009 Roskilde Næstved Slagelse Terapeuter 12,68 8,89* 14,62 Depot-personale 6,00 8,49** 3,7 mio. kr. (aftale Falck) I alt årsværk 18,68 17,38 14,62 I alt kr. *** 6,4 mio. kr. 6,2 mio. kr. 9,0 mio. kr. * Heraf 1,08 i flex-job. Det bemærkes, at der alene er tale om udførende terapeuter i modsætning til Roskilde og Slagelse kommuner, hvor det omfatter både visiterende og udførende terapeuter. ** Heraf 3,49 i særlige job ordninger. *** Lønudgiften for Roskilde og Slagelse kommuner er skønnet ud fra gennemsnitslønninger. Det fremgår af tabel 3, at Roskilde Kommunes lønudgifter er på niveau med Næstved Kommune og markant lavere end Slagelse. Det skyldes, at Slagelse Kommune betaler Falck for administration af deres genbrugshjælpemidler (indgåelse af indkøbsaftaler, transport af hjælpemidler, reparationer m.v.).

7 Side7/9 Foruden terapeuter og depot-personale er der ledelse og sagsbehandlere på hjælpemiddelområdet. Det er ikke muligt at sammenligne normering og udgifter hertil, fordi der i Roskilde og Slagelse kommuners personalenormering indgår visitationspersonale, mens visitation af hjælpemidler i Næstved varetages integreret med visitationen til omsorgsydelser og træning. Roskilde Kommune anvendte i 2009 i alt 8 mio. kr. til personale på hjælpemiddelområdet. Samlet konklusion: Sammenligning på basis af regnskabstal for 2009 viser, at Roskilde Kommune har et lavere udgiftsniveau end de to andre kommuner vedr. bevillinger til hjælpemidler, og samtidig er Roskilde Kommunes udgiftsniveau ikke højere end de andre kommuners vedr. drift af hjælpemiddelområdet. Derimod fremgår det af benchmark-tabellen (tabel 2 ovenfor), der er baseret på budget 2010, at Næstved Kommune er ca. 26 mio. kr. billigere end Roskilde Kommune, hvorfor der nedenfor foretages en sammenligning med Næstved. At Næstved Kommune ifølge benchmark-tallene har et lavere udgiftsniveau end Roskilde Kommune skyldes dels, at Næstved Kommunes personaleudgifter på hjælpemiddelområdet ikke indgår i benckmark-tallene, og dels, at Næstved i budget 2010 har indregnet en besparelse på 10 mio. kr. som følge af, at man har indgået en leasing aftale vedr. alle hjælpemidler. Den likviditetsmæssige fordel på de 10 mio. kr. opnås udelukkende i Aftalen betyder således, at udgifterne til leasing af hjælpemidlerne vil skulle afholdes i de kommende år. Beskrivelse af igangværende aktiviteter i forhold til at påvirke det nuværende udgiftsniveau Der foregår løbende en vurdering af det aktuelle udgiftsniveau også på hjælpemiddelområdet. I budget 2009 blev der således gennemført en besparelse på 0,5 mio. kr., der blev udmøntet i form af en generel effektiviseringsgevinst. Der er indført et nyt lagerstyringssystem, som giver mulighed for bedre styring og mere rationel udnyttelse af genbrugshjælpemidler. Hjælpemiddelafsnittet i Roskilde Kommune er tidligere blevet sammenlignet med kommuner, der har private leverandører. I 2006 konkluderede KL i en analyse af: Ny Roskilde hjælpemiddelområdet, at Roskildes organisering og forbrug var billigere end såvel private leverandører som kommuner, der har en Bestiller Udfører Model (BUM) og intern afregning mellem bestiller og udfører på hjælpemiddelområdet.

8 Side8/9 Beskrivelse af forslag til fremtidige tiltag med henblik på at nedbringe udgiftsniveauet Samling af Hjælpemiddelafsnittet på én adresse. Hjælpemiddelafsnittet er i dag lokaliseret på to adresser i Roskilde, hvilket driftsmæssigt ikke er optimalt. Hertil kommer, at lejemålet for det plejecenter, hvor en del af afsnittet i dag er lokaliseret (Domsognet Plejecenter), forventes udfaset i 2012/primi 2013, hvor der under alle omstændigheder skal findes nye lokaler. Der planlægges derfor efter at samle afsnittet i lokalerne, hvor hjælpemiddeldepotet i dag er lokaliseret. En sådan samling forventes at medføre en besparelse i størrelsesordenen 1 mio. kr. som følge af administrative besparelser og synergieffekter, øget genbrug af specielle hjælpemidler og udvikling af nye tag-selv tilbud til patientforeninger og andre borgergrupper. Det forventes, at anlægsudgiften ved at samle Hjælpemiddelafsnittet på én adresse udgør ca. 6 mio. kr.

9 Side9/9 Bilag 1 Hjælpemidler - regnskab 2009 Aut.grp. Roskilde Næstved Slagelse 001 Støtte til køb af bil mv Optiske synshjælpemidler Arm- og benproteser Høreapparater til personer Ortopædiske hjælpemidler Inkontinens- og stomihjælpemidler Andre hjælpemidler IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder Forbrugsgoder (servicelovens 113) Hjælp til boligindretning Støtte til individuel befordring Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil Tilbagebetaling vedrørende boligindretning Total

Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007.

Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007. Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007. Støtte til køb af biler Der har i 2007 været 70 sager omkring særlig indretning. Sagerne har i gennemsnit kostet 42.518 kr.

Læs mere

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I MIDDELFART KOMMUNE SET I FORHOLD TIL KL S BENCHMARK PÅ OMRÅDET SOCIALFORVALTNINGEN FEBRUAR 2011

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I MIDDELFART KOMMUNE SET I FORHOLD TIL KL S BENCHMARK PÅ OMRÅDET SOCIALFORVALTNINGEN FEBRUAR 2011 ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I MIDDELFART KOMMUNE SET I FORHOLD TIL KL S BENCHMARK PÅ OMRÅDET SOCIALFORVALTNINGEN FEBRUAR 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. OVERSIGT OVER HJÆLPEMIDDELOMRÅDET

Læs mere

Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse

Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING OG BAGGRUND... 4 2 RESUME... 4 3 PROCES OG METODE... 5 3.1 Proces...5 3.2 Metode...7

Læs mere

hjælpemiddelområdet BILAG

hjælpemiddelområdet BILAG Effektanalyse Grænser for dialog af hjælpemiddelområdet BILAG December Juni 2010 2011 Effektanalyse af Hjælpemiddelområdet BILAG December 2011 år UDBUDSRÅDET Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget 2012 2015 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Klagesager - status for sidst halvår

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

Benchmarkinganalyse 2013

Benchmarkinganalyse 2013 Benchmarkinganalyse 2013 - på udvalgte serviceområder Benchmarkinganalyse august 2013 Side 1 af 52 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER... 4 3. AFGRÆNSNING, METODE OG FORBEHOLD...

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Beskrivelse af hjælpemiddeldepotet. Temamøde i Socialudvalget den 12. september 2012. Hjælpemiddeldepot, økonomistab og Sundhed og Handicap

Beskrivelse af hjælpemiddeldepotet. Temamøde i Socialudvalget den 12. september 2012. Hjælpemiddeldepot, økonomistab og Sundhed og Handicap Beskrivelse af hjælpemiddeldepotet Temamøde i Socialudvalget den 12. september 2012 Udarbejdet af: Sagsnummer.: Hjælpemiddeldepot, økonomistab og Sundhed og Handicap Dato: 30-08-2012 Version nr.: 02 00.15.00-G11-1-12

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Fredensborg Kommune. Validering af nøgletal. Juni 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK

Fredensborg Kommune. Validering af nøgletal. Juni 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Fredensborg INDLEVELSE SKABER Kommune UDVIKLING Validering af nøgletal Fredensborg Kommune Validering af nøgletal Juni 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 4 Vejen Kommunes værdier... 4 Lovgivning

Læs mere

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg 18. september 2014 1 Indhold 1. Formål med notatet... 4 2. Myndighedsområdet: Det afhjælpende og det forebyggende

Læs mere

Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet

Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet Bo Panduro og Carsten V. Frandsen Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet Validering af nøgletal

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram. Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling

Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram. Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling Økonomiforvaltningen 1. kontor NOTAT 3. februar 2006 Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling Spørgsmål: Hvad er hver enkelt forvaltnings

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

Et portræt af den danske hjælpemiddelbranche

Et portræt af den danske hjælpemiddelbranche Et portræt af den danske hjælpemiddelbranche Erhvervspotentialet i branchen for hjælpemidler og tilknyttede serviceydelser Januar 2009 Et portræt af den danske hjælpemiddelbranche Erhvervspotentialet

Læs mere

Ældreudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 4. oktober 2011. Mødetidspunkt: 17:00

Ældreudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 4. oktober 2011. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Merete

Læs mere

SPECIELLE BEMÆRKNINGER DRIFTBUDGET 2013-2016 SUNDHEDSUDVALGET

SPECIELLE BEMÆRKNINGER DRIFTBUDGET 2013-2016 SUNDHEDSUDVALGET INDHOLDSFORTEGNELSE Specielle bemærkninger Side/Farve Bind? Sundhedsudvalget - serviceområde???? 1 - Sundhedsudvalget Politikområder (serviceområde) Beløb Sundhed & Forebyggelse 133.119 Visitation & Rehabilitering

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-04-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-04-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 19:00. Fraværende: Jan Brøndum. Gert Jensen deltog ikke under pkt. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11.

Læs mere