Brønderslev-Dronninglund Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev-Dronninglund Kommune"

Transkript

1 Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf Fax Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf Fax Kommunikationsstrategi for fusionen af Brønderslev og Dronninglund Kommune Indledning Kommunikationsstrategien er opdelt i 7 dele. Del 1: Formålsbeskrivelse, værdigrundlag, målgrupper, faser og organisering Del 2: Intern kommunikation Del 3: Ekstern kommunikation pressen Del 4: Ekstern kommunikation borgere & erhverv Del 5: Ekstern kommunikation amtet Del 6: Krisekommunikation Del 7: Fremtiden Del 2-7 rummer udover formål også en handlingsplan for det enkelte område. DEL1 Formål Brønderslev og Dronninglund Kommuner står over for den måske største udfordring på kommunikationsområdet nogensinde. Formålet med kommunikationsstrategien er At sikre åbenhed og gennemskuelighed i processen At give tryghed og overblik At få ansatte som medspillere i processen At skabe muligheder for dialog mellem alle processens parter At skabe grundlag for fremtidig fælles kommunikation At give offentligheden mulighed for indflydelse At tage højde for og dermed klæde beslutningstagerne på til at håndtere uforudsete udfordringer på kommunikationsområdet. Værdier Kommunikationen i fusionsprocessen bygger i høj grad på de 8 bud, som er de overordnede spilleregler for al forberedelsesarbejde til sammenlægningen: 1. Fusionsproces mellem ligeværdige partnere 2. Åbenhed som middel mod myter og rygter 3. Dialog er vejen til fælles forståelse 4. Tryghed og overblik skabes gennem højt informationsniveau 5. Fælles og koordinerede udmeldinger hindrer misforståelser 6. Overholdelse af aftaler holder sammen på fællesskabet 7. Helhedens og fællesskabets interesser understøttes 8. Berørte parter skal altid inddrages i arbejdet.

2 De overordnede 8 bud danner baggrund for følgende leveregler for kommunikationen i sammenlægningsprocessen: Kommunikation frem for information Selvom det vil være nødvendigt at informere meget i processen, og denne aktivitet ofte vil være envejs, er det kommunikation og dialog, der er i højsædet. Der skal derfor etableres muligheder for, at såvel medarbejdere som borgere kan kommunikere med beslutningstagerne i processen. Åbenhed om såvel succeser som problemer er kerneværdien i processen over for både ansatte og borgere Kun ved at være åbne - ikke mindst på de interne linier - kan vi sikre ejerskab, troværdighed og tryghed. Al kommunikation tager udgangspunkt i modtageren Der vil i processen være en række forskellige målgrupper, som skal tilgodeses med differentieret kommunikation. Kommunikation - om hvad og til hvem - er en fast og naturlig del i alle processens aktiviteter og beslutninger I alle udvalg og arbejdsgrupper skal det overvejes, hvad der efterfølgende skal kommunikeres - hvordan og til hvem. Al intern kommunikation er samtidig, koordineret og ens Alle berørte interessenter skal have den samme information og på samme tidspunkt for at undgå mytedannelser og følelsen af forfordeling. Bevidsthed og enighed om medievalg og kommunikationsform Vi skal tænke kreativt i vores formidling og gerne prøve nye medier og måder. Kommunikation kræver kompetence Alle med ansvar for kommunikation til andre skal være klædt på til opgaven Målgruppeopdelt strategi Da det er forskellige kommunikationsbehov, som skal dækkes hos henholdsvis offentligheden og personalet, vil strategien være opdelt i en ekstern og en intern del. Den eksterne del vil yderligere være splittet op i følgende interessenter: Presse-borgere og erhvervamtet. Nogle af tiltagene vil være ens, mens andre kun vil vedrøre den enkelte interessentgruppe. Faseopdelt kommunikation Der er forskellige faser i en proces som denne, og det vil være nødvendigt at dele kommunikationen op. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt forudsige, hvad der vil ske i Alene af den grund at det er det nye byråd, som træffer beslutningerne til den tid.

3 Denne kommunikationsstrategi løber derfor i første omgang kun frem til den Den skal tages op til evaluering medio 2005 for at vurdere, om strategien er rigtigt lagt, eller om der er behov for justeringer. Evalueringen vil foregå ved inddragelse af de relevante parter såsom Politisk Forberedelsesudvalg, Administrativ Styregruppe, SU/MED-organisationen, presse, borgere. Organisering af kommunikationsarbejdet Det er besluttet, at kommunikationsgruppen består af Else Larsen, Karsten Bach, Mona Jensen og Mette Krogh. Sidstnævnte er projektleder og deltager i møder i såvel Administrativ Styregruppe som Politisk Forberedelsesudvalg og er generelt bindeled mellem gruppe og ledelse. Kommunikationsgruppen fordeler internt arbejdet imellem sig. DEL 2 Intern kommunikation Formålet med intern kommunikation på højt niveau er at give ansatte viden, at sikre åbenheden i processen og at øge ansattes forandringsparathed. Viden giver tryghed, og tryg skal man være for at kunne bidrage konstruktivt i processen. Den interne kommunikation i fusionsprocessen skal bidrage til et arbejdsmiljø, der bygger på åbenhed og tillid mellem ansatte og ledelse (såvel politisk som administrativ) Den interne kommunikation skal sikre, at ansatte kan arbejde selvstændigt og engageret og være i stand til at træffe beslutninger. De to kommuner skal gøre det så let som muligt for ansatte at tilegne sig den nødvendige information. Alle medarbejdere skal sørge for at holde sig orienteret, og den nærmeste leder har ansvaret for at inddrage ansatte i at realisere mål og beslutninger. Fælles for alle ansatte Fælles intranet Et nyt fælles intranet skal være det primære middel til at sikre en god intern kommunikation med øget mulighed for kommunikation på tværs af kommunegrænser. Intranettets styrke er ikke mindst, at det er velegnet som nyhedsformidler. Nettet skal etableres hurtigst muligt medio Det skal være muligt for langt flere brugere end i dag at benytte sig af intranettet, da det kan køre over internettet. Nærmere beskrivelse vil afvente den ad hoc gruppe, der skal nedsættes for at arbejde med emnet. Brønderslev Kommunes nuværende intranet vil i givet fald blive nedlagt (dog kan div. informationer kunne placeres på det fælles intranet i et område, der kun er åbent for ansatte i Brønderslev Kommune. Det samme kan gøre sig gældende for Dronninglund Kommune.) Tidsplan: Går i luften omkring sommerferien

4 Fælles nyhedsbrev Begge kommuner har hidtil haft et personaleblad, der har været mediet til de mere baggrundsorienterede historier såsom portrætter, reportager. Da begge blade på det seneste har koncentreret sig meget om kommunalreformen, vil det være hensigtsmæssigt at slå de to blade sammen til ét fælles nyhedsbrev, som skal udkomme hver anden måned. Det fælles nyhedsbrev kan øge kendskabet til hinanden og sikre formidling af viden, kultur, idéer etc. Navnet på det fælles nyhedsbrev skal findes ved en konkurrence mellem de ansatte i de to kommuner. Kommunikationsgruppen vælger det bedste navn, og vinderen belønnes med billetter til et kulturarrangement i den kommune, vedkommende ikke kommer fra. Der sammensættes en redaktionsgruppe bestående af projektleder (ansvarshavende redaktør) og 1-2 medarbejdere fra Dronninglund. Tidsplan: Går i luften fra ultimo april og udkommer i øvrigt i 2005 medio juni, medio september, ultimo november. Konkurrencen udskrives med det første nummer Nyt fra Efter hvert møde i henholdsvis Administrativ Styregruppe og Politisk Forberedelsesudvalg er det projektlederens ansvar at udforme Nyt fra med beslutningerne grundigt beskrevet ud fra en vurdering af hvilke informationer der vil interessere hvilke modtagere. I vurderingen skal de to grupper inddrages. Informationen skal senest dagen efter mødet være tilgængelig. Nyt fra Administrativ Styregruppe er en intern information og skal derfor kun være at finde på det fælles intranet. Tidsplan: Er startet og kører løbende efter møderne. Orientering fra projektgrupperne En del af det fælles intranet vil blive viet til projektgruppernes arbejde. Den enkelte projektleder har ansvaret for, at man jævnligt orienterer om gruppens arbejde, så det er muligt for kollegaer at følge med i. Tidsplan: Når intranettet er gået i luften og efterhånden som grupperne nedsættes og begynder at arbejde. SU/MED-organisationen Information og dialog om fusionsprocessen skal være et fast punkt på alle møder i SU- og MEDorganisationen. Tidsplan: Fra den 1. februar 2005 og løbende Kommunikation med projektgrupper Når projektgrupperne er nedsat, vil rep. fra Kommunikationsgruppen kommunikere med rep. fra projektgrupperne for at få en dialog om, hvad man fra projektdeltagernes side mener, der er behov

5 for af information. Vi går ud fra, at projektdeltagerne vil komme fra alle egne af de to organisationer, og derved vil vi nå ud til en stor målgruppe ved kontakt med disse. Tidsplan: Efterhånden som grupperne nedsættes Storytelling Kommunikationsgruppen skal udvikle et koncept for, hvordan storytelling kan bruges som et middel til at skabe bevidsthed om og formidle gode historier om hinandens arbejdsplads og kultur, som kan bruges i internt øjemed som en vidensbank om hinanden og det kulturelle klister. Tidsplan: Efterår 2005 Tiltag kun for administrationens ansatte Administrationens ansatte vil efter kommunikationsgruppens vurdering have et særligt behov for information og mulighed for kommunikation. Dette er vigtigt at tilgodese. Samtidigt står vi i den situation, at der ikke tages nogen beslutninger om organisering etc. før det nye byråd er tiltrådt. Det vil derfor ikke være muligt at give svar på mange af de spørgsmål, der sikkert vil være. Direktion og Chefgruppe vil i denne sammenhæng derfor bære et ansvar for at tilvejebringe mulighed for administrationens ansatte til at drøfte den usikkerhed, der måtte opstå. Kommunikationsgruppen vil være opmærksom på, om der i den kommende tid vil være behov og mulighed for særlige tiltag for administrationens ansatte og vil forelægge disse for Administrativ Styregruppe. DEL 3 Ekstern kommunikation pressen Fusionsprocessen skal være kendetegnet ved åbenhed og ærlighed. Her spiller forholdet til pressen en særlig rolle. De to kommuner skal have et åbent og professionelt forhold til lokale, regionale og landsdækkende medier. Formålet med en åben og professionel kommunikation med pressen er at sikre borgerne og den øvrige offentlighed så vide rammer som muligt for indflydelse. Det skal være let for pressen at følge fusionsprocessen, og de to kommuner skal agere proaktivt over for pressen i negative såvel som positive sager skal målet være at kontakte pressen, før de kontakter os. Kun decideret fortrolig information kan vi afslå at udtale os om. Er der tale om personsager, udtaler vi os ikke om den konkrete sag men gerne i generelle vendinger med mindre personen selv har henvendt sig til pressen. Så har vi ret til at kommentere på vedkommendes udtalelser. Den fælles hjemmeside skal altid være opdateret, og nyheder skal hurtigst muligt være at finde på hjemmesiden, således at pressen kan bruge siden som naturligt medie til nyhedsformidling. Tidsplan: Løbende

6 Storytelling Kommunikationsgruppen skal udvikle et koncept for, hvordan storytelling kan bruges som et middel til at skabe og formidle historier, som kan bruges i eksternt øjemed over for pressen. Tidsplan: Efterår 2005 (samtidig med storytelling brugt i internt øjemed) Pressemeddelelser Pressemeddelelser anvendes i videst muligt omfang som kommunikationskanal til pressen. Alle pressemeddelelser, der omhandler fusionen sendes ud som et fælles dokument fra de to kommuner. Pressemeddelelser godkendes af formandsskabet og redigeres af projektlederen. Tidsplan: Løbende Pressemøder Formandsskabet og Kommunikationsgruppen mødes med repræsentanter fra den lokale presse 2 gange årligt for at tage temperaturen på kommunikationen. Tidsplan: Marts og oktober Udtaleret Alle ansatte har naturligvis udtaleret over for pressen. Kan éns udtalelser giv anledning til stor debat i pressen, skal man efterfølgende give ens leder besked. Administrativ Styregruppe og Det politiske Forberedelsesudvalg kan med fordel udpege talsmænd, som har pligt til at kommunikere med pressen ved henvendelser. Tidsplan: Løbende Pressekurser Der tilbydes kurser i pressehåndtering til nøglemedarbejdere i fusionsprocessen. Såvidt muligt skal lige mange fra hver kommune deltage. Projektlederen afholder kurserne Tidsplan: Efteråret 2005 DEL 4 Ekstern kommunikation borgere (herunder også erhvervsliv) Kommunikationsstrategien for borgerkontakt hviler på princippet om meroffentlighed. Det vil sige, at de lovmæssige krav om information og åbenhed er minimum for kommunikationen. Det skal være let at få adgang til den ønskede information, og er sammen med medierne de primære instrumenter til borgerkommunikation. Kommunikationen skal være letforståelig, og derfor går dette krav forud for fagsprog. Sproget skal i den skriftlige kommunikation være aktivt, klart og præcist. Teksterne skal tilpasses det enkelte medie og være skrevet med udgangspunkt i modtageren fremfor afsenderen. Hverken i ordvalg eller indhold må tekster forudsætte, at modtageren har mere end generel og almen viden om området.

7 Borgerne skal opfordres til at give deres meninger til kende bl.a. via Kommunikationsgruppen vil bruge alle henvendelser positive såvel som negative til at overveje kommunikationsindsatsen og styrke denne, hvis det skønnes nødvendigt. Hjemmesiden skal hele tiden udbygges, således at den tilgodeser flest mulige kommunikationsbehov. Tidsplan: Er startet og løbende Nyt fra Efter hvert møde i Politisk Forberedelsesudvalg er det projektlederens ansvar at udforme Nyt fra med beslutningerne skrevet om i et sprog, der er velegnet til modtagerne og med en vurdering af, hvilke informationer der vil interessere hvilke modtagere. Informationen skal senest dagen efter mødet være tilgængelig på Tidsplan: Er startet og løbende Fælles annonce Der indrykkes en fællesannonce i de to kommuners lokale aviser. Denne skal i et letforståeligt sprog informere borgerne om, hvad der skal ske i den kommende tid. Tidsplan: Medio februar Borgermøder Forberedelsesudvalget bør drøfte, om der, når reformen er endeligt vedtaget, vil være behov for borgermøder i de to kommuner. I så fald bør de være med deltagelse fra politikere fra begge kommuner og med enslydende oplæg. Tidsplan: Må vurderes DEL 5 Nordjyllands Amt Amtets ansatte spiller en vigtig rolle i fusionsprocessen, bl.a. fordi en del opgaver flyttes fra amtet og ud til kommunerne. Dette betyder, at de ansatte flytter med og derfor bliver nye kollegaer. For allerede nu at begynde samarbejdet og sammensmeltningen af kulturerne er det derfor vigtigt, at amtet inddrages i kommunikationen. Professionel, god og åben kommunikation kan også virke som en god reklame for arbejdspladsen Brønderslev-Dronninglund Kommune, ligesom amtets ansatte også skal have mulighed for at få indflydelse på deres kommende arbejdsplads. Samarbejde mellem Kommunikationsgruppen og amtets informationsafdeling

8 Kommunikationsgruppen skal i foråret mødes med amtets informationsafdeling for sammen at finde ud af, hvordan kommunikationsindsatsen skal koordineres mellem de to instanser. Tidsplan: Fra marts og løbende Nyt fra Nyt fra hhv. Administrativ Styregruppe og Forberedelsesudvalget mailes til amtets medlemmer af styregruppen, som vurderer hvor meget, der skal formidles ud til amtets ansatte. Tidsplan: Løbende Netværk Der er taget initiativ til at danne et netværk mellem kommunikationsansvarlige i den nordjyske region. Her har Kommunikationsgruppen også inviteret amtets informationsafdeling til at deltage. Tidsplan: Medio januar og løbende DEL 6 Krisekommunikation Uanset hvor godt man forbereder sig, vil der opstå uforudsete hændelser, som kan udvikle sig til kriser. Vi står over for en proces, som for mange er helt ukendt. Derfor er det vigtigt at tage højde for, hvad man gør, hvis en sag begynder at rulle enten internt i de to kommuner eller i pressen. Formålet med et beredskab om krisekommunikation er at komme ud af krisen så hurtigt og så professionelt som muligt. I en krise er det vigtigt, at der ikke kommer en række forskellige signaler og udtalelser, som kan gøre krisen værre. I krisekommunikation er det normalt ledelsen, der udtaler sig. Når en krise opstår, vil det være formandsskabet og de to kommunaldirektører, som kan og skal udtale sig. Udtalelserne skal være ens og koordinerede. Formandsskab og kommunaldirektører skal udpege stedfortrædere til at udtale sig, hvis de førstnævnte ikke træffes. Stedfortræderne skal være medlemmer af hhv. Forberedelsesudvalget og Administrativ Styregruppe. Krisekommunikation i praksis I efteråret 2005 inviteres Forberedelsesudvalget og Administrativ Styregruppe til et mindre seminar (½-1 dag) om krisekommunikation. En fiktiv case danner udgangspunkt for seancen. Kommunikationsgruppen afholder dagen evt. med hjælp fra andre dele af organisationen. Tidsplan: Efterår 2005 Manual i krisekommunikation På baggrund af krisespillet opstiller Kommunikationsgruppen en manual til krisekommunikation, som skal være kendt af alle medlemmer i Forberedelsesudvalget og Administrativ Styregruppe. Tidsplan: Efterår 2005

9 DEL 7 Fremtiden Fra 1. januar 2007 skal kommunikationen fra to forskellige kulturer og organisationer være enslydende og med udgangspunkt i samme værdigrundlag. Borgere, presse og den øvrige offentlighed skal ikke kunne mærke forskel på, om kommunikationen er fra den ene eller den anden forvaltning fra den ene eller den anden ansatte. Der er derfor behov for tidligt at begynde på at udarbejde en egentlig kommunikationsstrategi og politik for den nye kommune. Udarbejdelse af forslag Kommunikationsgruppen skal begynde arbejde med at udforme et forslag til ny kommunikationspolitik i efteråret Gruppen skal derfor tage kontakt til en række forskellige dele af organisationen for at få udarbejdet en politik, der rammer så bredt som muligt. Forslaget skal være klar til vedtagelse af sammenlægningsudvalget primo 2006, hvorefter arbejdet med at implementere politikken vil finde sted i 2006.

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18.

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18. DET NYE HILLERØD Hillerød Skævinge Fusionssekretariatet den 18. januar 2006/ ae Kommunikationsstrategi for fase 2 Beslutningsfasen 1 Formål Formålet med dette notat er at beskrive den fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitikken for Jammerbugt Kommune tager afsæt i kommunens visioner og værdier og understøtter disse. vi sætter dialog, involvering og åbenhed højt på dagsordenen. Dette

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Kommunikationspolitik Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Åben og offensiv kommunikation i 10 punkter Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at

Læs mere

Kommunikationsstrategien

Kommunikationsstrategien Kommunikationsstrategi April 2010 Journalnr. 10/11870 Kontaktperson Ole Bjarke Nielsen Udmøntning af kommunikationsstrategien Værdierne for kommunikationsstrategien kan læses i den politisk vedtagne Syddjurs

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik Kommunikation og Borgerinddragelse Politik Kommunikations- og Borgerinddragelsespolitik Bærende principper: Dialogbaseret Rettidig Gennemsigtig Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 1.0 Kommunikation God intern kommunikation er en forudsætning for god ekstern kommunikation. Målrettet information og videndeling

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO /SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO Kommunikationspolitik 2010 til 2013 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.dk Design

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland 2 Forord Region Midtjylland er en politisk ledet organisation med den mission at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR TFC

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor kommunikation? 1) Nyt fra bestyrelsen særlig menu på hjemmesiden 2) Nyheder på hjemmesiden 3) Indstik i Lokalavisen 4) Mød bestyrelsen en gang i kvartalet

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud November 2012 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationsindsatsen i bred forstand skal understøtte og medvirke til virkeliggørelse af visionen og de strategier, der følger af Haderslev Kommunes overordnede

Læs mere

Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS

Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS Kommunikationsplan hvorfor? Alle større oplæg til projekter, beslutninger og initiativer i KMS skal ledsages af en kommunikationsplan.

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011

Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategien tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede vision "Det vil vi sammen", kommunens fælles værdigrundlag og Den Centrale

Læs mere

Forandringskommunikation i en kommunesammenlægning

Forandringskommunikation i en kommunesammenlægning Forandringskommunikation i en kommunesammenlægning Den Kommunale Højskole 26. marts 2006 1 1 Agenda Den nye Silkeborg Kommune Hvordan har vi organiseret kommunikationen? Hvordan kommunikerer vi med borgerne?

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

REFERAT. Midlertidigt Tværgående HovedSamarbejds- Udvalg (MT-HSU) for Brønderslev-Dronninglund Kommune. Brønderslev-Dronninglund Kommune

REFERAT. Midlertidigt Tværgående HovedSamarbejds- Udvalg (MT-HSU) for Brønderslev-Dronninglund Kommune. Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 Kommunikationspolitik 2014 Denne politik er en redigeret udgave af Kommunikationsstrategi 2011. Kommunikationspolitikken tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede strategiplan

Læs mere

Mellemlederen og medarbejderne i en kommunesammenlægning

Mellemlederen og medarbejderne i en kommunesammenlægning Mellemlederen og medarbejderne i en kommunesammenlægning COK, Vejle 9. marts 2006 1 1 Agenda Den nye Silkeborg Kommune Hvordan kommunikerer vi med medarbejderne? Hvad er mellemledernes rolle (forandringsagenterne)?

Læs mere

Forberedelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Forberedelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Dronninglund Kommune Forberedelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 9. december 2004 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 16.00-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 01/1

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 13. marts 2014 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Strategiske fokusområder for kommunikation... 2 Principper for kommunikationen... 3 Målgrupper... 5 Ansvar og organisering...

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Kommunikationsstrategi for KulturKANten 2013-2016

Kommunikationsstrategi for KulturKANten 2013-2016 Kommunikationsstrategi for 2013-2016 Mål Internt: Sikring af ejerskab, vi-følelse og gejst Sikring af kendskab til og at der arbejdes efter - vedtaget vision og mål sikring af interne informationsstrømme

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Baggrund for kommunikationsanalysen

Baggrund for kommunikationsanalysen 1 Baggrund for kommunikationsanalysen I april 2010 har Direktionen i Ishøj Kommune igangsat en undersøgelse af Ishøj Kommunes interne og eksterne kommunikation. Kommunikationsanalysen tager afsæt i Ishøj

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Den vigtige kommunikation

Den vigtige kommunikation Ørenlyd Den vigtige kommunikation 2 3 VI SKABER ØRENLYD Succes handler i høj grad om at få ørenlyd, såvel privat som professionelt. Mange råber højt for at få deres budskab ud. Nogle finder på noget skørt

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Revideret 22. november 2012 Egedal Kommune Drejebog for nyt rådhus og sundhedscenter

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation FÆLLES BEREDSKAB Implementerings- organisation Indholdsfortegnelse 1. FÆLLES AFSÆT... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Organisering... 3 1.3. Overordnet tids- og procesplan... 4 1.3.1. Fase I: 1. marts

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

DEN BLÅ HR KONFERENCE. DFDS presentation. Intern kommunikation. Gert Jakobsen, DFDS, 5. november 2008

DEN BLÅ HR KONFERENCE. DFDS presentation. Intern kommunikation. Gert Jakobsen, DFDS, 5. november 2008 DEN BLÅ HR KONFERENCE DFDS presentation June 2008 Information til11 medarbejderne Intern kommunikation Gert Jakobsen, DFDS, 5. november 2008 Spørgsmål - Hvordan skaber man korpsånd, sammenhold, formidling

Læs mere

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Indhold Indledning... 3 Kommunikationsværdierne... 4 1 Intern kommunikation... 4 1.2 Linjekommunikation... 4 1.3 Sermeeraq... 4 1.4 E-mail... 5 2. Ekstern

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol.

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Udgangspunkt/baggrund Det overordnede mål med Kreativ Metapol er, at styrke og videreudvikle visionen om Øresundsregionen som et kreativt vækstcenter for et bredt

Læs mere

Koncernens kommunikationspolitik

Koncernens kommunikationspolitik Koncernens kommunikationspolitik Gælder for alle myndigheder under Forsvarsministeriet Indholdsfortegnelse Forord v/ forsvarsminister Søren Gade Side 3 1. En fælles politik for kommunikation Side 4 2.

Læs mere

Kommunikation i de nye kommuner

Kommunikation i de nye kommuner Kommunikation i de nye kommuner Analyse af kommunernes strategi for at kommunikere med medarbejdere og borgere Udarbejdet for Dansk Journalistforbund af Claus Stærbo, rgb kommunikation & internet og Karin

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Odense Universitetshospital

Kommunikationsstrategi for Odense Universitetshospital Kommunikationsstrategi for Odense Universitetshospital Baggrund og forudsætninger Mens visionen er, at Odense Universitetshospital skal fastholde sin status som et af tre hovedcentre for patientbehandling,

Læs mere

Kommunikationspolitik. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Kommunikationspolitik. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Kommunikationspolitik Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Forord Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen repræsenterer en af de største forvaltninger i Aalborg Kommune, og forvaltningen udgør en betydningsfuld

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006

Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006 Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006 1. Beskrivelse af Høje- Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune er en vestegnskommune med ca. 45.000 indbyggere. 23 % af borgerne er 0-17 år, 58 % 18-59

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor kommunikation? Hvad har erfaringerne været? List i punktform. Mail/opslag bliver hurtigt glemt Har haft en medlemsblad blev ikke læst besluttede at bruge hjemmesiden

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen.

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen. NOTAT Lolland Forsyning A/S Kontaktperson: Mette Obel Jepsen Direkte tlf.: +4541781005 E-mail: meoj@lollandforsyning.dk Sagsnr.: S14-0605 Dok.nr.: D14-036473 13. november 2014 Pressepolitik for Lolland

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

Opdateret Lederskab. Intern kommunikation - vejen til mening og ejerskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr.

Opdateret Lederskab. Intern kommunikation - vejen til mening og ejerskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. ISSN 1901- Nr. 10 2008 Tema: Den interne kommunikation Intern kommunikation - vejen til mening og ejerskab Den interne kommunikation er al den kommunikation, der foregår internt i en organisation - mellem

Læs mere

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen.

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen. Projektbeskrivelse Baggrund og formål Odder Kommunes første HR strategi udløb i 2013, og som led i en generel gennemgang af kommunens strategier og styringskoncept besluttede direktionen i august 2013,

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

samarbejder informerer illustrerer leder underviser coacher lytter mødes taler involverer rådgiver annoncerer smiler diskuterer betjener

samarbejder informerer illustrerer leder underviser coacher lytter mødes taler involverer rådgiver annoncerer smiler diskuterer betjener Kommunikationsstrategi 2012-2014 Når vi kommunikerer i Køge Kommune samarbejder informerer illustrerer leder hjælper underviser coacher taler lytter mødes involverer rådgiver annoncerer telefonerer viser

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Interessentanalyse, kommunikationsstrategi, hjemmeside mv. Chris Kjeldsen Troels Præst Irene Wiborg

Interessentanalyse, kommunikationsstrategi, hjemmeside mv. Chris Kjeldsen Troels Præst Irene Wiborg Interessentanalyse, kommunikationsstrategi, hjemmeside mv. Chris Kjeldsen Troels Præst Irene Wiborg Udgangspunkt Hvordan formidler vi en stor og kompliceret alliance indeholdende mange forskellige forskningsvinkler

Læs mere