Kommunikationsgrundlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikationsgrundlag"

Transkript

1 Afdeling: Direktionssekretariatet Kommunikation Udarbejdet af: Mette Pawlik Olesen Journal nr.: Dato: Oktober 2011 Telefon: Kommunikationsgrundlag Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Formål med kommunikationsgrundlaget Målgrupper... 3 Ansvar... 3 Kommunikationskanaler... 3 Ekstern kommunikation... 4 Intern kommunikation... 5 Forandringskommunikation... 6 Krisekommunikation... 7 Fokusområder

2 Baggrund Velfungerende og sammenhængende kommunikation er rygraden i en moderne organisation. Gennem kommunikation holder medarbejdere hinanden og patienter, samarbejdspartnere, politikere, borgere generelt samt pressen informeret om Sygehus Sønderjyllands arbejde, udvikling og beslutninger. Sygehus Sønderjylland er i dag, i højere grad end vi har været vant til i en konkurrence om at tiltrække patienter og dygtige medarbejdere. Patienter har med frit sygehusvalg og en øget tilgængelighed af informationer fået gode mulighed for at vælge, hvor de vil behandles. Derfor er Sygehus Sønderjylland i konkurrence med andre sygehuse om at tiltrække kunder. Patienterne stiller krav til sygehuset om at levere den bedste kvalitet, korte ventetider og god kommunikation, hvis de skal vælge os. Medarbejderne er Sygehus Sønderjyllands vigtigste ressourcer. Sygehus Sønderjylland skal fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere, som kan være en del af sygehusets udvikling og fastholdes i jobbet. Det er vigtigt med en troværdig kommunikation om, hvad sygehuset står for som arbejdsplads. Vi skal være bevidste om konkurrencesituationen og arbejde med kommunikation som et målrettet redskab til at løse udfordringer omkring sygehusets omdømme og konkurrencedygtighed. Den måde, vi kommunikerer på, både internt og eksternt, er med til at skabe både vores eget verdensbillede og vores samarbejdspartnere, potentielle medarbejdere, patienter og borgeres billede af Sygehus Sønderjylland. Vi skal derfor være gode til at fortæller om, hvad vi kan, hvad patienterne kan forvente og i de konkrete patientforløb, hvad der kommer til at ske. Vi skal med vores kommunikation være med til at skabe tryghed, klarhed og overblik både internt og eksternt. Formål med kommunikationsgrundlaget Kommunikationsgrundlaget vedrører al kommunikation i Sygehus Sønderjylland og gælder alle medarbejdere på sygehuset. Det betyder, at kommunikation til, om og med patienter, kolleger og samarbejdspartnere, såvel som generel massekommunikation er omfattet af retningslinjerne i kommunikationsgrundlaget og de underliggende politikker. Kommunikationsgrundlaget udgør sammen med en række tilhørende politikker og retningslinjer rammerne for, hvordan vi kommunikerer på Sygehus Sønderjylland. Kommunikationsgrundlaget skal understøtte Sygehus Sønderjyllands strategiplan Kvalitet Døgnet Rundt og herunder sygehusets overordnede vision: Sygehus Sønderjylland vil i alle sammenhænge levere kvalitet døgnet rundt Derudover fungerer kommunikationsgrundlaget sammen med ledelsesgrundlaget som retningsgivende for ledelse på Sygehus Sønderjylland. Al kommunikation fra og på Sygehus Sønderjylland skal naturligvis overholde alle gældende love, regler og retningslinjer om bl.a. tavshedspligt og håndtering af fortrolige eller personfølsomme oplysninger. Kommunikation på Sygehus Sønderjylland skal: skabe tryghed, åbenhed og klarhed skabe overensstemmelse mellem patienternes forventninger og deres muligheder opbygge og vedligeholde tillid internt og eksternt understøtte samarbejde og vidensdeling sikre medarbejdere og ledere et højt informationsniveau medvirke til at skabe et positivt omdømme være professionel og foregå med respekt for modtagerne Side 2 af 8

3 Det betyder, at Kommunikation tænkes systematisk ind som en del af alle opgaver På Sygehus Sønderjylland skal vi arbejde strategisk med kommunikation, og planlagt kommunikation skal prioriteres. Overvejelser om kommunikation målgruppe, budskab og medie skal være en naturlig del af alle beslutninger på sygehuset. Planlagt kommunikation skal være en naturlig del af hverdagen på sygehuset Der udarbejdes kommunikationsplaner, når der gennemføres projekter og forandringer. På den måde kan man sikre, at kommunikationen ikke bliver tilfældig og varierer i forhold til de relevante modtagere. Ledere og medarbejdere fokuserer på den daglige kommunikation Kommunikation skal regnes som en opgave på lige for med kerneydelser som f.eks. behandling, pleje, økonomi eller ledelse. Sygehusets ledere har en særlig rolle som centrale kommunikatører, som betyder, at de har et særligt ansvar i forhold til at være opmærksom på kommunikation samt at være bindeled mellem kommunikation på de forskellige niveauer i og på tværs af organisationen. Alle medarbejdere kommunikerer klart og forståeligt og med respekt for modtageren Vi skal kommunikere med respekt for modtagerne af budskabet, og kommunikationen skal være målrettet målgruppen eller målgrupperne i de konkrete kommunikationssituationer f.eks. patienter, pårørende, samarbejdspartnere, kolleger på tværs af afdelinger og matrikler. Kommunikationen foregår via kommunikationskanaler, som målgruppen benytter Kommunikationen skal foregår via det eller de kommunikationskanaler, som benyttes af målgruppen og som bedste egner sig til kommunikationsformen i den konkrete situation. Målgrupper Kommunikation i Sygehus Sønderjylland er rettet mod en lang række forskellige målgrupper. I hver enkelt kommunikationssituation er altid det nødvendigt at gøre sig overvejelser om hvilke målgrupper, der er relevante. Ansvar Alle sygehusets medarbejdere har ansvar for at sikre en god kommunikation. Alle medarbejderne og ledere har pligt til at orientere sig, opsøge informationer og informere. Ledere på alle niveau skal arbejde bevidst med kommunikation som en del af deres ledelsesopgave. Sygehusets kommunikationsteam understøtter Sygehus Sønderjyllands kommunikationsaktiviteter og rådgiver sygehusets direktion, afdelingsledelser og medarbejdere generelt i forhold til kommunikation. Kommunikationskanaler I Sygehus Sønderjylland har vi en lang række kommunikationskanaler til rådighed. Det er vigtigt altid at overveje, hvilke kommunikationskanaler, der er bedst at benytte afhængig af modtagerne, kommunikationskonteksten og budskaberne. Sygehus Sønderjyllands kommunikationskanaler er i en konstant udvikling, og løbende tilpasses eksisterende kanaler og nye tages i brug. Side 3 af 8

4 Ekstern kommunikation Sygehus Sønderjylland kommunikerer i mange forskellige sammenhænge med og til omgivelserne. Kommunikationen er hele tiden med til at tegne omverdenens billede af Sygehus Sønderjylland. Det billede, der tegnes, er en vigtig del af grundlaget for bl.a. patienters valg af sygehus, for jobansøgninger og for politiske beslutninger. En vigtig og meget omfangsrig del af Sygehus Sønderjyllands eksterne kommunikation er den kommunikation, som patienter, pårørende, studerende, kolleger udefra, journalister eller beslutningstagere oplever fra sygehusets medarbejdere og ledelse i dagligdagen. Det gælder både det, der helt konkret bliver sagt, og oplevelsen af personen og situationen, når det bliver sagt. Medarbejderne er de vigtigste ambassadører for Sygehus Sønderjylland, og det er vigtigt, at de er bevidste om og forberedte på den rolle. Sygehus Sønderjyllands eksterne kommunikation foregår desuden via bl.a. en brugervenlig, oplysende og opdateret hjemmeside og info-tv, ved at have godt forhold til pressen præget af gensidig tillid og respekt samt breve og pjecer, der i klart og enkelt sprog informerer om det, som er relevant for modtageren i den konkrete situation. Den interne kommunikation bliver i mange tilfælde uvægerligt også til en del af sygehusets eksterne kommunikation. Personalebladet Regnbuen læses også af pressen, potentielle medarbejdere og patienter. Medarbejdere har udenfor arbejdet andre roller som borgere, politikere, foreningsaktive, og patienter og pårørende overværer den interne kommunikation i forbindelse med deres ophold på sygehuset. Den eksterne kommunikation er et vigtigt element forhold til at kunne levere Kvalitet Døgnet Rundt og i særlig grad understøtte strategierne Tilfredse patienter og Gode medarbejdere. Sygehus Sønderjylland skal arbejde bevidst og målrettet med den eksterne kommunikation særligt med fokus på, hvor en indsats kan gøre en positiv forskel i forhold til sygehusets omdømme. Det betyder, at Kommunikationen understøtter Sygehus Sønderjylland som ét samlet sygehus Sygehus Sønderjylland skal i alle sammenhænge fremstå som en samlet og samarbejdende organisation. Det er nødvendigt, at Sygehus Sønderjylland bliver oplevet som ét sygehus i forhold til at forstå og understøtte sygehusets fremtidige sygehustilbud og udvikling. Kommunikationen synliggør hvad, Sygehus Sønderjylland står for Den eksterne kommunikation fra og om Sygehus Sønderjylland skal være med til at tegne billedet af sygehuset som en god arbejds- og læreplads samt et åbent, moderne og fremtidsorienteret sygehus præget af Kvalitet Døgnet Rundt. Kommunikationen er præget af åbenhed og tilgængelighed Sygehus Sønderjylland er en åben organisation, hvor det er let for patienter, pårørende, samarbejdspartnere, jobsøgende, pressen og andre at finde og få adgang de informationer, de har behov for og har ret til at få. Sygehusets medarbejdere agerer venligt og hjælpsomt Alle medarbejdere og ledere skal være bevidste om sammenhængen mellem intern og ekstern kommunikation og forstå deres rolle som sygehusets ambassadører og medansvarlige for sygehusets kommunikation og omdømme. Side 4 af 8

5 Intern kommunikation God intern kommunikation danner grundlaget for en god arbejdsplads og medarbejdernes trivsel samt fastholdelse af medarbejdere. Undersøgelser af både den interne kommunikation og trivselsundersøgelser på Sygehus Sønderjylland viser, at kommunikation er vigtig for medarbejderne, og at vi i Sygehus Sønderjylland kan forbedre den interne kommunikation. Specielt den lokale kommunikation mellem medarbejderne og deres nærmeste leder vægter medarbejderne højt. Samtidig er kommunikation fra den øverste ledelse vigtigt specielt i forhold til sygehusets vision, udvikling og retning. Kvaliteten af Sygehus Sønderjyllands interne kommunikation påvirker desuden sygehusets omdømme, fordi medarbejderne er ambassadører for sygehuset. Medarbejderne er vigtige budbringere af den viden, omverdenen får om sygehuset, og medarbejdernes opfattelse af arbejdspladsen er derfor også med til at forme omverdenens opfattelse af Sygehus Sønderjylland. Der skal skabes rammer for den interne kommunikation, som sikrer, at kommunikation på alle niveauer er professionel og af høj kvalitet. På Sygehus Sønderjylland skal vi have en kommunikationsstruktur, der gør det muligt for information at foregå både ned og op i, samt på tværs af organisationen. Det betyder, at Der skal som hovedregel informeres internt før eksternt Personalet skal informeres om centrale beslutninger, begivenheder og processer på Sygehus Sønderjylland. Medarbejderne skal så vidt muligt være informeret fra ledelsen, inden en sag om sygehuset omtales andre steder, som f.eks. pressen. Den interne kommunikation tænkes ind i dagligdagen såvel som ved drift, projekter og forandringer Medarbejderne skal føle, at de får den information, de har behov for at kunne løse deres opgaver og være en del af Sygehus Sønderjyllands dagligdag og udvikling. Kommunikation er et fælles ansvar Lederne har pligt til videreformidle informationer både op og ned i organisationen. Samtidig har medarbejderne pligt til selv at opsøge informationer og selv at videreformidle i organisationen. Alle medarbejdere og ledere skal være bevidste om, at de har et ansvar i kommunikationen. Sygehusets ledere har adgang til og kendskab til redskaber i relation til intern kommunikation For at sygehusets ledere kan arbejde bevidst med kommunikation som del af deres ledelsesopgaver, skal lederne have adgang til kommunikationsværktøjer. Værktøjerne skal klæde lederne på i deres rolle som centrale kommunikatører. Nem adgang til informationer Sygehusets medarbejdere skal have nem adgang til nødvendige informationer via f.eks. intranet, Infonet, osv. Side 5 af 8

6 Forandringskommunikation Forandringer på en lang række forskellige områder betyder, at størstedelen af sygehusets medarbejdere i de kommende år bliver berørt af ændringer i deres arbejde på den ene eller anden måde. Undersøgelser viser, at forandringer i ens arbejde og på arbejdspladsen påvirker en som menneske i meget høj grad. Faktisk påvirker kun få andre ting en person mere - f.eks. forandringer i ens helbred, den nærmeste familie eller eksistensgrundlag. Særligt i forandringssituationer efterspørger medarbejderne i høj grad information om situationen, og de har specielt brug for at få svar på, hvordan forandringerne vil berøre dem og deres hverdag. I forandringssituationer er det særligt vigtigt, at kommunikationen er med til at skabe tryghed og klarhed over situationen. Kommunikationen skal være med til at minimere frustration blandt medarbejderne og i stedet give forandringer mening for den enkelte. Derfor er det vigtigt, at: Forandringskommunikation bygger på en central/lokal-tilgang Det mest optimale forandringskommunikation tager udgangspunkt i en central/lokal-tilgang. Det betyder, at der er et samspil mellem på den ene side strategisk central ledelseskommunikation igennem interne massemedier og på den anden side en mere kompleks kommunikation lokalt i afdelingerne. Der er mulighed for dialog Sygehusets medarbejdere skal have mulighed for dialog både med direktionen, afdelingsledelsen og den nærmeste leder i forandringssituationer. Det kan være både direkte kontakt eller via andre kanaler, som f.eks. via intranettet eller debatfora. Sygehusets ledere klædes på til at være centrale kommunikatører i forandringssituationer Sygehusets ledere på alle niveauer skal have adgang til og kendskab til redskaber i relation til forandringskommunikation. Redskaberne skal klæde lederne på i deres rolle som centrale kommunikatører. Samtidig er det vigtigt, at Sygehus Sønderjyllands direktion er opmærksom på at benytte afdelingsledere og mellemledere som en del af kommunikationen til medarbejderne. Direktionen skal målrette kommunikation særligt til lederne på alle niveauer. Den nærmeste leder er den vigtigste kommunikationskanal Undersøgelser viser, at medarbejderne vurderer, at den nærmeste leder er den mest værdifulde og troværdige kommunikationskanal specielt i forandringssituationer. Derudover kender den nærmeste leder sine medarbejdere og deres situation bedst. De ting taget i betragtning, bør en stor del af informationerne om forandringer komme fra den nærmeste leder. Den nærmeste leder vil altid bedst kunne oversætte centrale budskaber til den lokale kontekst. Kommunikation giver klarhed over forandringerne og minimerer rygter Ledelsen skal, i så høj grad som overhovedet muligt, fortælle medarbejderne det, de ved om forandringerne. Hvis medarbejderne har fået informationer om det, der skal ske, har de større mulighed for at forstå forandringerne. Hvis medarbejderne derimod oplever, at der er huller i informationen, vil de selv fylde hullerne ud, hvilket giver grobund for rygter. Lederne informerer løbende Der er vigtig at informere, også selv om der umiddelbart ikke er de store beslutninger eller milepæle at informere om - også når der ikke er noget nyt at fortælle! Det er vigtigt løbende at informere om proces, mål og strategi. Side 6 af 8

7 Krisekommunikation En krise kan ligesom en forandring være mange ting: Pludselig eller ulmende, stor eller lille, intern eller ekstern, menneskeskabt eller systemskabt. Kriser kan ikke undgås, men skal håndteres professionelt. Rigtig mange ting både interne og eksterne kan udløse en krise. En krise den kan være mere eller mindre omfattende og udvikle sig med vidt forskellig hastighed og afhængigt af mange forskellige faktorer. For rigtig mange kriser gælder, at kommunikation kan være afgørende for, hvordan krisen udvikler sig. Krisekommunikation kan defineres som den kommunikation, der sættes i værk, når krisen er indtrådt eller uafvendeligt vil gøre det. Når en krise rammer, stiger kravene til hurtig og klar kommunikation. Det er bedst, hvis man har forberedt sig på krisen, men selv i de situationer udvikler krisen sig ofte uventet. Ingen kriser er ens, og de kan derfor heller ikke håndteres efter en fast skabelon. Derfor er det vigtigt, at: Sygehus Sønderjylland forbereder sig på kriser Sygehusets direktion er ansvarlige for, at der i forbindelse med kriser bliver etableret det nødvendige krisekommunikationsplan både i forhold til den interne og eksterne kommunikation. Sygehus Sønderjylland har de fornødne kommunikationsveje og procedurer, som sikrer at alle medarbejdere, ledere, myndigheder, patienter, pårørende, presse og befolkning ved, hvor de kan finde de oplysninger, de har brug for. Alle medarbejdere tænker pressehåndtering ind i forhold til en krise. Når der sker noget eller evt. kan ske noget, som kan give anledning til interesse fra medierne, følger alle medarbejdere retningslinjerne i sygehusets krisekommunikationsplan. Derudover indgår håndtering af kritiske spørgsmål og pressens interesse i øvelser, og nøglepersoner tilbydes medietræningskurser og lign. Kommunikations som del af sygehusets beredskabsplan Sygehusets beredskabsplan ved at sikre, at der indkaldes en repræsentant fra Kommunikationsteamet i tilfælde af forhøjet beredskab, trin 2 og 3. Der er værktøjer til håndtering af krisekommunikation Alle medarbejdere ved, at og hvor de kan finde gældende retningslinjer og de værktøjer f.eks. mini krisepresseplan og Når journalisten ringer. Ansvarsfordeling Alle medarbejdere både ledere og basismedarbejdere skal overveje om en konkret sag eller situation kan udvikle sig til en krise og derefter informere relevante medarbejdere og evt. nærmeste leder, så de nødvendige kommunikationstiltag kan iværksættes. Ledere har et særligt ansvar. Sygehusets direktion er ansvarlig for, at der i forbindelse med kriser etableres den nødvendige krisekommunikationsplan både i forhold til intern og ekstern kommunikation. Ledere er desuden ansvarlig for, at der for alle større projekter, forandringer, personaleprocesser og lignende skrives kommunikationsplaner, hvor der tages stilling svar på mulige kritiske spørgsmål fra presse såvel som medarbejdere og patienter/pårørende, og der er udnævnt tovholdere på forskellige dele af kommunikationen. Kommunikationsteamet giver råd, hjælp og vejledning i kommunikation, information og pressekontakt og - håndtering, bistår med kommunikationsplanlægning og værktøjer. Side 7 af 8

8 Fokusområder Implementering af kommunikationsgrundlaget For at kommunikationen i Sygehus Sønderjylland bliver velfungerende skal principperne i kommunikationsgrundlaget, de tilhørende strategier og indsatserne udbredes og være tilgængelige for alle medarbejdere i Sygehus Sønderjylland. Medarbejderne skal kende principperne, der er for kommunikationen og redskaber, der kan hjælpe dem i at følge kommunikationsgrundlaget. Sygehus Sønderjylland som en samlet organisation Sygehus Sønderjylland skal i alle sammenhænge klart og entydigt signalere og italesætte, at sygehuset er ét samlet sygehus. Det er afgørende at opfatte Sygehus Sønderjylland som en helhed for at forstå såvel fremtidens sygehustilbud i Sønderjylland som udviklingen af akutsygehus, specialsygehus og sammedagssygehus samt Sygehus Sønderjylland som arbejdsplads betragtet. Opmærksomhed på ambassadørrollen Medarbejdere i de kliniske afdelinger og servicefunktioner som informationen, Køkken Service og Transport- og Logistikservice er som frontpersonalet i høj grad med til at tegne sygehusets ansigt ud ad til. Dermed er de nøglepersoner, når det gælder om at opbygge vedligeholde et positivt omdømme. Imødekommende, venlig og respektfuld optræden bør være en værdsat del af kvaliteten i deres daglige arbejde. Øget kendskab til Sygehus Sønderjyllands kommunikationskanaler I Sygehus Sønderjylland benytter vi os af en lang række kommunikationskanaler. For at kanalerne har den ønsket effekt er det afgørende, at de forskellige målgrupper for sygehusets kommunikation også kender til de forskellige kommunikationskanaler. Samtidig er det vigtigt, at sygehusets medarbejdere kender mulighederne i forhold til de kommunikationskanaler, de kan benytte i deres kommunikation. Kommunikationsplanlægning som en del af alle større projekter Kommunikation skal indarbejdes som en væsentlig del af alle større projekter, forandringsprojekter og andre relevante situationer på Sygehus Sønderjylland f.eks. projekter i forbindelse med byggeriet af nyt sygehus, strategiarbejdet, implementering af nyt patientadministrativt system, akkreditering, projekt om arbejdsplanlægning i de kliniske afdelinger osv. Krisekommunikationsplan Når der sker en krise, er det vigtig at de involverede parter kender deres ansvar og de gældende retningslinjer. Derfor skal en række krisescenarier beskrives, og efterfølgende udarbejdes standardkrisekommunikationsplaner i forhold til de mulige krisescenarier. Krisekommunikationsplanerne skal koordineres i forhold til planer og retningslinjer i forhold til sygehusets øvrige beredskab. Side 8 af 8

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Pressen og medierne er vigtige for os. Det er her, meget af den daglige dialog og debat i forhold til borgere, virksomheder og øvrige interessenter foregår. Samtidig er pressen med

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

OMMUNIKATIO FOR ISHØJ KOMMUNE

OMMUNIKATIO FOR ISHØJ KOMMUNE IONSPOLITIK OMMUNIKATIO KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR ISHØJ KOMMUNE Ishøj Kommune 1 KOMMUNIKAT Formål Ishøj Kommune ønsker at være synlig og dermed imødekomme det stigende behov i omverdenen for åbenhed samt

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik God kommunikation i Region Syddanmark Kommunikationspolitik Åbenhed, dialog og borgerinddragelse Introduktion Kommunikationspolitikken er delt i to Indhold 01 02 Den første del beskriver de overordnede

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Kommunikationspolitik 17

Kommunikationspolitik 17 KOMMUNIKATION KVIKT, KLART & KREATIVT Kommunikation Kommunikationspolitik 17 Vi har alle et ansvar for at sikre en god og klar kommunikation Den, som har ansvaret for sagen, har altid ansvaret for kommunikationen

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik Slagelse Kommune Kommunikationspolitik 1 Indledning Kommunikation har altid været central for kommunernes arbejde og bliver det ikke mindre i en stor kommune. Men vi skal i højere grad, end vi har været

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Mellemlederen som kommunikator i en forandringsproces

Mellemlederen som kommunikator i en forandringsproces Mellemlederen som kommunikator i en forandringsproces 24.04.08 Når virksomheden melder forandringer ud til medarbejderne, er aktiv involering af mellemlederne en kritisk succesfaktor. Af Helle Petersen

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune Tekstudkast til behandling marts 2010 Indhold 1. Forord: Vi gør det dobbelt så godt med god kommunikation 2. Introduktion: En fælles politik for alle arbejdssteder

Læs mere

Forandringskommunikation

Forandringskommunikation Forandringskommunikation Sådan påvirker du holdninger og adfærd med din kommunikation Fagligt selskab for Sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning den 20. marts 2013 Kort om mig Erhvervsforsker,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK TIONSPOLITIK KOMMUNIKATIO KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR ISHØJ KOMMUNE visione er åbenhed komm munikation kom mmunikation åbenhed åbenhed h visi ioner åbenhed k kom mmunikation åbenhed åbenh hed visio oner

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008

Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008 Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 Kommunikationspolitik 2014 Denne politik er en redigeret udgave af Kommunikationsstrategi 2011. Kommunikationspolitikken tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede strategiplan

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed Styrelsen for Patientsikkerhed December 2017 Kolofon Titel på udgivelsen: Kommunikationsstrategi Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge 67 2300 København S Telefon: 72 28 66 00 E-post:

Læs mere

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier... Kommunikation Den fælles kommunikationsstrategi......................................... 2 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier..................... 3 Kommunikationsstrategiens fem kriterier....................................

Læs mere

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Nordjylland God kommunikation N e m T n æ r v æ r e n d e e n k e l t m å l r e t t e t t r o v æ r d i g t Din indsats er vigtig Det, du siger, og måden, du siger det

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011

Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategien tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede vision "Det vil vi sammen", kommunens fælles værdigrundlag og Den Centrale

Læs mere

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Ledelsessekretariatet 2017 BAGGRUND Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold.

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold. HOLMEGÅRDSPARKEN MÅL & VÆRDIER Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold. Forudsætningen for Det gode plejehjemsophold er at alle arbejder for målsætningen

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Kompetenceprofiler på SC/HN

Kompetenceprofiler på SC/HN Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter, Løn- og personaleafdelingen Vedtaget på HMU den 7. juni 2005 Kompetenceprofiler på SC/HN 1. Indledning Kompetence er evnen til at omsætte kvalifikationer til

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Koncernens kommunikationspolitik

Koncernens kommunikationspolitik Koncernens kommunikationspolitik Gælder for alle myndigheder under Forsvarsministeriet Indholdsfortegnelse Forord v/ forsvarsminister Søren Gade Side 3 1. En fælles politik for kommunikation Side 4 2.

Læs mere

Politikker. Psykiatri GOD KOMMUNIKATION. I REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Kommunikationspolitik

Politikker. Psykiatri GOD KOMMUNIKATION. I REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Kommunikationspolitik Politikker Psykiatri GOD KOMMUNIKATION I REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Kommunikationspolitik FORORD I Region Hovedstadens Psykiatri er kommunikation et særligt indsatsområde. God kommunikation understøtter

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Indledning Et godt sted at bo, leve og arbejde Det er den overordnede vision for Mariagerfjord Kommune Med kommunikationspolitikken ønsker byrådet, at kommunens kommunikation på alle

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

UDKAST. God kommunikation. - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. I. FORORD Dato 26.02.2008

UDKAST. God kommunikation. - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. I. FORORD Dato 26.02.2008 Regionshuset Viborg Kommunikation UDKAST Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@stab.rm.dk www.regionmidtjylland.dk God kommunikation - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

Koncernens kommunikationspolitik

Koncernens kommunikationspolitik Koncernens kommunikationspolitik Gælder for alle myndigheder under Forsvarsministeriet Indholdsfortegnelse Forord v/ forsvarsminister Søren Gade Side 3 1. En fælles politik for kommunikation Side 4 2.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO /SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO Kommunikationspolitik 2010 til 2013 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.dk Design

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK www.nordfynskommune.dk Østergade 23 DK-5400 Bogense Tel.: 64 82 82 82 Fax: 64 82 80 99 KOMMUNIKATIONSPOLITIK et fælles grundlag for god kommunikation Kommunikationspolitikken skal

Læs mere

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik Kommunikation og Borgerinddragelse Politik Kommunikations- og Borgerinddragelsespolitik Bærende principper: Dialogbaseret Rettidig Gennemsigtig Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Indhold Indledning... 3 Kommunikationsværdierne... 4 1 Intern kommunikation... 4 1.2 Linjekommunikation... 4 1.3 Sermeeraq... 4 1.4 E-mail... 5 2. Ekstern

Læs mere

Aarhus Kommune. Intern kommunikation. Kommunikationspolitik for Aarhus Brandvæsen 2011

Aarhus Kommune. Intern kommunikation. Kommunikationspolitik for Aarhus Brandvæsen 2011 Aarhus Kommune Intern kommunikation Kommunikationspolitik for Aarhus Brandvæsen 2011 Kommunikationsgruppen 21-01-2011 Indhold Introduktion til kommunikationspolitikken... 3 Overordnet strategi for kommunikation...

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

afholdt d. 6. juni 2013 Forudsætninger for forandring Hvem er jeg? Forskningsprojekt om hygiejnekommunikation 06-06-2013

afholdt d. 6. juni 2013 Forudsætninger for forandring Hvem er jeg? Forskningsprojekt om hygiejnekommunikation 06-06-2013 Forudsætninger for forandring - hvordan kommunikerer man sig til en ændring i hygiejneadfærd på arbejdspladsen? Helle Petersen, ph.d., MPO Lektor i strategisk kommunikation, Roskilde Universitet Erhvervsforsker,

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Juni 2005 K O M M U N I K AT I O N S S T R AT E G I

Kommunikationsstrategi. Juni 2005 K O M M U N I K AT I O N S S T R AT E G I Kommunikationsstrategi Juni 2005 1 BSTRATEGISK S C PA R T N ESAMMENHÆNG R S K A B M E D K U Kommunikationsstrategien N D E R O G S A M S P I L M E D skal I N Tunderstøtte E R E S S E N T Een R række af

Læs mere

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen.

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen. NOTAT Lolland Forsyning A/S Kontaktperson: Mette Obel Jepsen Direkte tlf.: +4541781005 E-mail: meoj@lollandforsyning.dk Sagsnr.: S14-0605 Dok.nr.: D14-036473 13. november 2014 Pressepolitik for Lolland

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Odense Universitetshospital

Kommunikationsstrategi for Odense Universitetshospital Kommunikationsstrategi for Odense Universitetshospital Baggrund og forudsætninger Mens visionen er, at Odense Universitetshospital skal fastholde sin status som et af tre hovedcentre for patientbehandling,

Læs mere

DSKB s Generalforsamling. Vision og strategi 24. Maj 2011

DSKB s Generalforsamling. Vision og strategi 24. Maj 2011 DSKB s Generalforsamling Vision og strategi 24. Maj 2011 Policydokumentet Indholdet var stadigt aktuelt Trængte til en opdatering Hvordan skulle vi komme videre? Og hvad betyder specialerapporten for specialet

Læs mere

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Kommunikationspolitik Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Åben og offensiv kommunikation i 10 punkter Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at

Læs mere

Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap

Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap Forord: Ny politik styrker samarbejdet Handicaprådet i Aalborg Kommune har opfordret til, at der med udgangspunkt i Aalborg Kommunes overordnede handicappolitik

Læs mere

Udkast til. Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune

Udkast til. Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune Udkast til Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune OVERORDNET POLITIK FOR KOMMUNIKATION 1. Formålet med overordnet politik for kommunikation Formålet med den overordnede kommunikationspolitik

Læs mere

Stresspolitik i Varde Kommune

Stresspolitik i Varde Kommune Stresspolitik i Varde Kommune Godkendt i Hoved MED-udvalget den 13. marts 2014 Stressforebyggelse og trivselsfremme en del af en sund Kommune Formålet med stresspolitikken er at forebygge stress og fremme

Læs mere

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 1.0 Kommunikation God intern kommunikation er en forudsætning for god ekstern kommunikation. Målrettet information og videndeling

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Strategi for kommunikation

Strategi for kommunikation RIGSPOLITIET KOMMUNIKATION Strategi for kommunikation Politiets kommunikationsstrategi 2016-2020 Indhold 01 Indledning 02 Formål 03 Fokus i den eksterne og interne kommunikation 04 Strategiske kommunikationsindsatser

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere