Vikarbureauvikarens retsstilling Arbejdsretlige aspekter af vikarkonstruktionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vikarbureauvikarens retsstilling Arbejdsretlige aspekter af vikarkonstruktionen"

Transkript

1 Juridisk institut Cand.merc.jur Vejleder: Ole Hasselbalch Forfattere: Betina Røpke Jane Villadsen Vikarbureauvikarens retsstilling Arbejdsretlige aspekter af vikarkonstruktionen Handelshøjskolen i Århus 2005

2 Abstract The development of the labor marked is subject to a constantly increasing use of temporary workers. The temporary agency workers are one group of temporary workers. They are employed on a short term contract which is arranged by a temporary agency. Since this type of employment assumes an intermediate position between the traditional employee working conditions and the independent commercial working conditions, it is not evident whether the temporary worker is regarded as an employee and thus covered by general legislation labor market issues. Based on the examination of the current Danish guidelines for the determination of an employee, the appraisal is that the temporary agency worker should be regarded as an employee in the traditional sense. This appraisal is furthermore supported by an interpretation of the purpose and aim of the individual laws. Employments by temporary agencies are also interesting because they consist of a triangular relationship between the temporary worker, the agency and the user company. This construction raises several legal problems including the determination of who should be regarded as the employer. The determination of the employer is relevant when identifying who has the rights and duties laid down in the labor market legislation. As a starting point the temporary agency should be regarded as the employer since they are the temporary worker s contract partner. This statement is subject to some modifications though, since the user company according to e.g. the Act on Working Environment is regarded as the employer of the temporary worker. The reason is that the user company being the place of employment is the closest part to ensure that the rules of the Act are respected. The triangular relationship of the temporary agency employments thus result in a necessary transfer of some of the traditional employer obligations from the temporary agency to the user company. The temporary worker has not so far been covered by the collective agreements of the user company because of the before mentioned considerations regarding the temporary agency as the employer. This tendency was blurred by an act of arbitration from 2003, where it was proven that the collective agreements of the user company should include the temporary workers carrying out work at the user company. For the temporary workers this implies that they will achieve the same collective agreements and working conditions as the user company s permanent workers. However, there are several inexpediences associated with this

3 legal position where the collective agreements of the user company automatically is applied. These inexpediences are caused by the discrepancies between the part constrained by the collective agreements and the part that has to act in accordance to it. This legal position can in addition encourage shopping between the different collective agreements in situations where the temporary agency have collective agreements valid in the same professional field. These problems can be eliminated if the temporary agency subscribe to the collective agreements valid for the relevant line of business. The attention toward the possible disputes caused by the present problem statement is also noticeable in a European context. Several suggestive directives regarding the regulation of temporary employment have been introduced. The fundamental principle in these directives is that the temporary worker should have equally favourable working conditions as the user company s own employees. Based on this, it can be assumed that the passing of such a directive will result in a general improvement of the working conditions for temporary workers. The passing will though involve some problems for the Danish labor market legislation. In the interpretation of the Danish collective agreements and in individual law suits caused by the EC legal principles of implementation, it is to some extent possible for the EC Court of Justice to erode the collective system in the Danish model. The assertion is therefore that the regulation of temporary agency employment should be controlled nationally, thus leaving the problem of securing the temporary agency workers legal position to the trade organizations.

4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering Afgræ nsning Afhandlingens systematik Metode Begrebsafklaring Udviklingen i vikarbranchen Perspektiver i vikarordningen Samarbejdsformer mellem vikarbureau og brugervirksomhed Investering i human capital Vikarbureauvikarens arbejdsforhold Fastlæ ggelsen af lønmodtagerbegrebet Fastlæ ggelsen af arbejdsgiverbegrebet Retskilderne Lovgivningen Lovgivningens ufravigelighed Den individuelle aftale Den kollektive overenskomst Overenskomstens ufravigelighed Overenskomstens gyldighedsområde Vikarbureauvikarens materielle retsstilling Vikarbureauvikarens pligter Vikarbureauvikarens rettigheder Vederlaget Ansæ ttelsesbevisloven Ferieloven Søgnehelligdagsbetaling Pension Sygedagpengeloven Arbejdsmiljølovgivningen Arbejdsskadesikringsloven Repræ sentationsret Ansæ ttelsesforholdets afslutning Usaglig afskedigelse Arbejdsløshedsforsikringsloven... 71

5 Ledighedsgodtgørelse Arbejdsløshedsdagpenge TEKNIQ-sagen Retlige konsekvenser af protokollatet Synspunkter fra arbejdsmarkedets parter Forslag til håndtering af anvendelse af vikarbureauvikarer Initiativer på EU-plan Direktivforslaget om vikararbejde Direktivets konsekvenser for dansk arbejdsret Implementeringsmæ ssige problemstillinger Implementeringens konsekvenser for den eksisterende lovgivning Konsekvenser for det kollektive system Perspektivering af direktivets konsekvenser Konklusion Litteraturliste Bilag

6 1. Indledning Den generelle udvikling på arbejdsmarkedet er, at flere og flere beskæftiges som atypisk ansatte. Fælles for de atypiske ansættelsesformer er den løsere tilknytning til arbejdsgiveren samt de ofte kortere tidsvilkår. De afviger således fra de gængse ansættelsesforhold, der typisk hviler på en forudsætning om længerevarende ansættelse. Eksempler på sådanne atypiske ansættelsesformer kan bl.a. være freelancere, løsarbejdere, vikarbureauvikarer samt vikarer i almindelighed. En af årsagerne til at stadigt flere ansættes på atypiske vilkår er bl.a., at virksomhederne oplever et stigende behov for fleksibilitet i arbejdsstyrken for at være konkurrencedygtige. Ved at ansætte medarbejdere på atypiske vilkår opnås i højere grad den ønskede fleksibilitet, ligesom brugervirksomheden under visse omstændigheder kan drage fordel af et tættere strategisk samarbejde med vikarbureauet. I forbindelse med de atypiske ansættelsesformer er det væsentligt at få klarlagt, hvorvidt forholdet er underlagt de arbejdsretlige regelsæts gyldighedsområde. Dette skyldes, at ansættelsesformerne indtager en mellemposition i forhold til henholdsvis de typiske lønmodtagerforhold underlagt arbejdsrettens regelsæt og de uafhængige arbejdsaftaler, hvor kontraktrettens almindelige regler finder anvendelse. Sidstnævnte ansættelsesform er således præget af mere kommercielle hensyn i modsætning til det nævnte lønmodtagerforhold, hvor bl.a. sociale aspekter spiller en vigtig rolle. En særlig gruppe af atypisk ansatte er vikarbureauvikarer, dvs. personer ansat på en ofte korterevarende kontrakt formidlet gennem et vikarbureau. På dette område har væksten været særligt kraftig. Grunden til, at mange virksomheder vælger at rekruttere arbejdskraft gennem et vikarbureau, er bl.a. muligheden for at udnytte vikarbureauets kontakter til egnede kandidater. Vikarbureauansættelser er interessante derved, at der består et tresidet forhold mellem vikaren, bureauet og brugervirksomheden. Dette komplicerer vikarens retsstilling, idet trepartsrelationen vanskeliggør fastlæggelsen af, hvem der er arbejdsgiver. Identificeringen af, hvem der i mellemværendet kan kategoriseres som arbejdsgiver, har bl.a. relevans i forbindelse med klarlæggelsen af, hvem der har de rettigheder og pligter, der i arbejdsretten 1

7 påhviler en sådan. Placeringen af arbejdsgiverparten har ligeledes betydning i kollektivarbejdsretlig forstand, nemlig når det skal afgøres, om brugervirksomhedens overenskomst finder anvendelse på ansættelsesforholdet. Det har hidtil været udgangspunktet, at en brugervirksomheds overenskomst ikke skal anvendes over for de vikarbureauvikarer, der udfører arbejde på den pågældende brugervirksomhed. Dette udgangspunkt hviler på en betragtning om, at bureauet som vikarens kontraktspart anses for arbejdsgiver. Et protokollat i faglig voldgift af 27/8 2003, i det følgende benævnt TEKNIQ-sagen, slører imidlertid dette udgangspunkt, idet opmanden i denne sag fastslog, at brugervirksomhedens overenskomst skulle anvendes over for vikarbureauvikarer, der udførte arbejde på brugervirksomheden. Begrundelsen herfor var, at arbejdet, som vikarerne udførte, var omfattet af overenskomstens faglige gyldighedsområde. På baggrund af denne sag er det muligt, at man for fremtiden skal anse brugervirksomheden for arbejdsgiver i kollektivarbejdsretlig forstand. Protokollatet giver endvidere anledning til flere uafklarede retsspørgsmål. Vikarbureauvikarers tresidede ansættelsesforhold resulterer således i flere retlige problemer. Dette skyldes ikke mindst, at de arbejdsretlige regler er udviklet til at håndtere den traditionelle lønmodtager-arbejdsgiverrelation, hvorfor afgørelsen af, hvorvidt vikarbureauvikarer omfattes af disse regler, kompliceres. Det kan endvidere diskuteres, om arbejdsmarkedets regelsæt overhovedet er gearet til vikarbureauansættelser, idet reglerne ofte forudsætter mere varige ansættelsesforhold. Den kraftige vækst i vikarbranchen medfører et behov for en øget fokus på vikarbureauvikarers arbejdsmæssige vilkår og retsstilling. På EUplan har udviklingen i vikarbranchen allerede resulteret i en øget opmærksomhed, idet der er fremsat flere direktivforslag vedrørende reguleringen af de bureauansatte vikarers retsstilling. Såfremt det lykkes at få vedtaget et sådant direktiv, bliver spørgsmålet, hvilken indvirkning dette vil få på vikarbureauvikarernes materielle retsstilling samt, hvilke konsekvenser et sådant direktiv vil have for dansk arbejdsret. 2

8 1.1. Problemformulering I forlængelse af de i indledningen nævnte problemstillinger kan der rejses følgende spørgsmål: I hvilken grad er vikarbureauvikaren underlagt de arbejdsretlige regelsæts gyldighedsområde? Hvilke juridiske problemstillinger giver vikarkonstruktionen anledning til? Hvilken betydning har den i TEKNIQ-sagen fastlagte retstilstand for parterne i vikarordningen? Hvilken indvirkning vil en vedtagelse af direktivet om vikarbureauvikarens arbejdsforhold have i dansk arbejdsret? Nærværende afhandling søger med udgangspunkt i ovenstående spørgsmål at afdække den arbejdsretlige regulering af vikarbureauansættelser samt belyse de EU-retlige initiativer på området Afgræ nsning Afhandlingen behandler ikke fastansatte vikarbureauvikarer. Dette skal bl.a. ses i lyset af, at denne gruppe kun udgør en begrænset mængde af det samlede antal vikarbureauvikarer, ligesom ansættelsesforholdets karakter i højere grad ligner de typiske lønmodtagerforhold pga. den fastere tilknytning til vikarbureauet. Gennemgangen af vikarbureauvikarens retsstilling omfatter endvidere udelukkende de regler, hvis administration og praktiske anvendelse rummer særlige problemstillinger for parterne i vikarordningen grundet ansættelsesforholdets atypiske trepartsrelation. Til at underbygge de overenskomstmæssige aspekter tages der udgangspunkt i Vikaroverenskomsten indgået mellem Dansk Handel & Service og Specialarbejderforbundet i Danmark, ligesom der enkelte steder henvises til Industriens Vikarprotokollat indgået mellem Dansk Industri og CO-industri. Andre overenskomstmæssige ordninger inden for vikarområdet er udeladt, idet det ikke er sigtet med nærværende afhandling at foretage en komparativ undersøgelse heraf. 3

9 1.3. Afhandlingens systematik Behandlingen af vikarbureauvikarens retsstilling indledes med en definition af de begreber, der i praksis anvendes om de forskellige typer af atypiske ansættelser. I takt med at stadigt flere nye ansættelsesformer opstår, øges behovet for en sådan begrebsafklaring. Dette skal ses i lyset af, at mange af disse ansættelser har visse fællestræk, der bevirker, at de ofte forveksles. Når begrebsrammen således er fastlagt, følger en kort gennemgang af de forandringer, reguleringen af vikarområdet har gennemgået og de vækstpotentialer, dette har medført. I forlængelse heraf inddrages nogle af de økonomiske perspektiver og muligheder, som vikarbranchen i kraft heraf står over for. Inden vikarbureauvikarens materielle retsstilling behandles, er det nødvendigt at fastlægge, i hvilket omfang vikarerne kan tillægges lønmodtagerstatus. Pga. af det særlige tresidede forhold, der karakteriserer vikarordningen, er det i denne sammenhæng ligeledes væsentligt at få placeret en eventuel arbejdsgiverrolle i mellemværendet. Herefter redegøres for de retskilder, der tilsammen udgør vikarbureauvikarens retsstilling, ligesom samspillet imellem disse inddrages. I forbindelse med de overenskomstmæssige aspekter tages der udgangspunkt i Vikaroverenskomsten mellem Dansk Handel & Service (DHS) og Specialarbejderforbundet i Danmark 1 (SiD), i det følgende benævnt Vikaroverenskomsten. 2 Efter gennemgangen af de bureauansatte vikarers retlige grundlag, følger en analyse af de fremtidige perspektiver for vikarbureauvikarernes retsstilling. Dette sker med udgangspunkt i et protokollat i faglig voldgift af 27/8 2003, der i et vist omfang bryder med den hidtidige praksis i relation til sådanne ansættelsesforholds kollektivarbejdsretlige regulering. Endvidere diskuteres, hvilke retlige problemstillinger den nævnte sag rejser for parterne i vikarkonstruktionen, og hvorvidt den i sagen fastlagte retstilstand er hensigtsmæssig. Afslutningsvist inddrages de EU-retlige initiativer, der på sigt kan få betydning for vikarbureauvikarernes retsstilling. På baggrund heraf redegøres der for de konsekvenser, en vedtagelse af et direktiv om vikarbureauvikarer vil få for dansk arbejdsret, herunder hvorvidt 1 Det bør i denne sammenhæng bemærkes, at Specialarbejderforbundet i Danmark og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark er blevet nedlagt og har pr. 1. januar 2005 etableret et nyt fælles forbund benævnt Fagligt Fælles Forbund (3F). Informationsindsamlingen herunder den kontakt, der er skabt til de forskellige referencer var allerede sket på dette tidspunkt, hvorfor de oprindelige betegnelser er bibeholdt. 2 Jf. bilag 1. 4

10 der reelt er behov for en regulering heraf på EU-niveau. Endelig berøres problematikken omkring implementeringen af EU-retlige direktiver Metode Dette afsnit har til formål at forklare, hvordan man mest hensigtsmæssigt løser de i problemformuleringen fremhævede spørgsmål, og hvorledes afhandlingen vil få det tilsigtede indhold. Der er taget udgangspunkt i den relevante juridiske litteratur ligesom udtalelser fra de af arbejdsmarkedets parter, der er kontaktet undervejs, er tillagt betydning. Herudover er der gennemført interview med personer fra vikarbureauerne, Kelly Services og Adecco for at få en praktisk tilgangsvinkel på afhandlingen. Udgangspunktet for afhandlingen er en retsdogmatisk synsvinkel, hvor formålet er at beskrive den gældende retstilstand på vikarområdet. Det dogmatiske sigte tager afsæt i arbejdsretlige retskilder og den foreliggende litteratur. Da litteraturen imidlertid er sparsom inden for vikarområdet, er retspraksis blevet tillagt stor betydning. På baggrund af de problemstillinger, som rejses ved nærværende afhandling, vil der ligeledes enkelte steder være fragmentariske elementer af retspolitisk karakter. I forsøget på at klarlægge vikarbureauvikarernes retsstilling ud fra den eksisterende arbejdsretlige lovgivning har det været nødvendigt at inddrage forarbejder og andre relevante retskilder for at underbygge det teoretiske grundlag. Som det fremgår, er den valgte metode til afhandlingens praktiske gennemførlighed af overvejende retsdogmatisk karakter, hvilket vil sige, at et af de væsentligste formål har været at afdække vikarbureauvikarernes regulering på det danske arbejdsmarked. En dogmatisk indfaldsvinkel er netop kendetegnet ved at beskrive gældende ret og kan samtidig virke som en skabende proces, selvom den i og for sig ikke frembringer noget nyt. 3 Det retspolitiske islæt er ikke valgt ud fra en betragtning om, at den eksisterende retstilstand kræver forandringer med nærmere pga. dens vurderende karakter. 3 Jf. Peter Blume: Juridisk metodelære, side 150ff. 5

11 2. Begrebsafklaring For at opnå en korrekt referenceramme må de forskellige former for atypiske ansættelser indledningsvist defineres og afgrænses over for hinanden. En klar sondring er vigtig, idet de enkelte ansættelsesformer er underkastet forskellige regelsæt. Da de forskellige begreber imidlertid ofte anvendes i flæng, vil et forsøg på en begrebsafklaring følge nedenfor. Der vil ikke være tale om en udtømmende opregning over alle de begreber, der i praksis anvendes om de forskellige atypiske ansættelsesforhold, men kun dem som grundet en vis lighed med vikarbureauvikarer vil være relevante at udskille. Det må dog holdes for øje, at der ikke er tale om en skarp afgrænsning, hvorfra der kan udledes en udtømmende anvisning for, hvorledes grænsedragningen mellem de forskellige grupper skal foretages i de konkrete enkeltsager. Der er i stedet tale om vejledende retningslinier udledt af de fællestræk, der findes inden for de forskellige former for atypisk ansatte. Fælles for almindelige vikarer og vikarbureauvikarer er deres ofte korterevarende ansættelser. De ansættes typisk som erstatning for en fastansat, eksempelvis i tilfælde af sygdom, barsel eller lignende. Begge typer af vikarer anvendes ligeledes i spidsbelastningssituationer. Sondringen mellem almindelige vikarer og vikarbureauvikarer afhænger af måden, hvorpå ansættelsesforholdet indgås. Man skelner mellem interne og eksterne vikarer, dvs. henholdsvis ansættelser etableret direkte mellem vikaren og den pågældende virksomhed og ansættelser formidlet gennem vikarbureauer. Det er dermed udelukkende vikarbureauansættelser, der konstituerer den indledningsvist nævnte komplicerede trepartsrelation. En anden vigtig forskel mellem vikarbureauvikarer og andre vikarer er, at førstnævnte som udgangspunkt ikke opnår funktionærstatus, uanset om der udføres traditionelt funktionærarbejde, og uanset om lovens beskæftigelseskrav er opfyldt, jf. afsnit 6.1. Retsstillingen for de to typer af vikaransættelser kan således være afgørende forskellig, hvilket understreger behovet for en klar sondring imellem disse ansættelsesformer. Indgåelse af entreprisekontrakter er en anden måde, hvorpå eventuelle spidsbelastningssituationer kan imødegås. Ligesom ved anvendelsen af vikarbureauvikarer er der i disse tilfælde tale om ekstern arbejdskraft. I entreprisesituationen formidles arbejdskraften ikke af et vikarbureau, idet der i stedet er tale om, at en virksomhed overdrager et arbejde til en anden virksomhed, ved at der mellem de to virksomheder indgås kontrakt om 6

12 tilvejebringelse af et arbejdsresultat. Dette er en afgørende forskel, idet der dermed principielt ikke består et arbejdsretligt mellemværende mellem parterne i en entreprisekontrakt. Foruden ovennævnte ansættelsesformer er der andre typer, der ligeledes adskiller sig fra de traditionelle ansættelsesforhold, eksempelvis ved at være karakteriseret ved en særlig høj grad af selvstændighed i ansættelsen. Disse mere selvstændige ansættelsesforhold er ofte kendetegnede ved, at de i modsætning til vikarbureauvikarer, der typisk træder i stedet for fastansatte, hentes ind af virksomheden for at udføre forskellige former for konsulentarbejde, f.eks. i form af research- og vidensindsamling eller andre udviklings- og rådgivningsfunktioner. Der er således ofte tale om personer, der i modsætning til vikarbureauvikarer ikke sælger tid men resultater. Personer i disse ansættelsesforhold kan endvidere have flere opdragsgivere, ligesom de i visse tilfælde kan udføre arbejdet hjemmefra og måske opretholde fuldtidsbeskæftigelse ved siden af. Personer i sådanne ansættelsesforhold benævnes undertiden som freelancere. 4 Det er imidlertid væsentligt at bemærke, at de enkelte freelance-kontrakter kan være meget forskellige, og at de ikke nødvendigvis rummer alle ovennævnte karakteristika. Samtidig kan de indeholde enkelte momenter fra de traditionelle ansættelsesforhold. Herved skabes der i det praktiske liv en vis begrebsforvirring i relation til de øvrige ansættelsesformer. Det har imidlertid stor juridisk betydning, om et forhold klassificeres som freelance- eller vikaransættelsesforhold, idet førstnævnte, grundet dette forholds selvstændige karakter, typisk ikke er i et arbejdsretligt mellemværende, 5 men i stedet underlægges de almindelige kontraktretlige regler. Ansættelser af helt kort varighed, eksempelvis pr. dag eller pr. time, er en anden form for atypisk ansættelse. Personer i sådanne ansættelsesforhold går ofte under betegnelsen løsarbejdere. Disse ansættelsesforhold forveksles undertiden med vikarbureauvikarer, idet det ligeledes kan forekomme, at de bureauansatte vikarer ansættes for en så kort varighed. Ud over denne løsere tilknytning er det endvidere et fællestræk, at begge i vid udstrækning er fritstillede over for deres respektive arbejdsgivere. Løsarbejderen adskiller sig imidlertid fra vikarbureauvikaren ved, at der ikke er et bureau, som formidler arbejdskraften. For løsarbejderen er der således ikke tale om det juridisk komplicerede trepartsforhold. 4 Jf. herom U 1969/627 Grosserer-Societetets Responsa. 5 Jf. afsnit 5.1. om den arbejdsretlige lønmodtagerstatus. 7

13 3. Udviklingen i vikarbranchen Reglerne for at etablere og drive vikarbureauer var tidligere reguleret af 24a i lov om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring. 6 I henhold til denne bestemmelse, blev der udstedt en bekendtgørelse 7 om de nærmere regler for vikarbureauvirksomhed. Disse regler blev ophævet i 1990, men indtil da var bureauerne underlagt en forholdsvis omfattende regulering. Bureauerne skulle bl.a. have tilladelse til at drive vikarbureauvirksomhed og var samtidig underkastet statens tilsyn og kontrol. I den forbindelse var det enkelte bureau efter anmodning forpligtet til at udlevere oplysninger og fremlægge materiale til brug for dette tilsyn. Ifølge bekendtgørelsen skulle der endvidere anvendes en standardansættelseskontrakt for vikaren i overensstemmelse med en af arbejdsdirektøren godkendt formular. Efter bekendtgørelsens ophævelse er der ingen specifikke regler på vikarområdet. Baggrunden for at ophæve bekendtgørelsen skal ses i lyset af et ønske om at sikre et fleksibelt udbud af arbejdskraft for herved at imødekomme efterspørgslen i specifikke sektorer og industrier på arbejdsmarkedet. Man søgte at opnå dette ved at øge antallet af vikarbureauer gennem en liberalisering af området. Dette medførte, at antallet af vikarbureauer blev fordoblet i midten af 1990 erne, samt at omsætningen i samme periode blev femdoblet. 8 Det faktum, at liberaliseringen gjorde det nemmere at etablere vikarbureauer, indebar således, at branchen oplevede en kraftig vækst. Der var imidlertid også andre faktorer, der bidrog til denne vækst, f.eks. var der i denne periode en generel lav ledighedsprocent. 9 Dette medførte flaskehalse på arbejdsmarkedet, hvorfor efterspørgslen på vikarer øgedes. Samtidig betød en skærpet konkurrence, at mange virksomheder valgte at outsource deres personalehåndtering og i stedet fokusere på deres kernekompetencer. Mange af de nyetablerede bureauer har ikke det administrative apparat til at håndtere de komplicerede regelsæt for arbejdsmarkedet. Samtidig har mange bureauer ikke indgået overenskomst, og konsekvensen heraf bliver ofte, at gældende normer og regler ikke følges, hvorfor branchen således kan fremstå som utroværdig. 10 Den nyligt etablerede brancheforening på vikarområdet Vikarbureauer Certificerede i Danmark (VICE), er et forsøg på at imødekomme denne problematik. I modsætning til Foreningen af Vikarbureauer i 6 Jf. lov nr. 114 af 24/ Jf. BEK nr. 163 af 17/ Jf. Deloitte: Videnservice i Danmark potentialer og barrierer, side Jf. Danmarks Statistik, Statistisk Tiårsoversigt 2001, side Jf. Deloitte: Videnservice i Danmark potentialer og barrierer, side 92. 8

14 Danmark (FVD) optager VICE udelukkende medlemmer, der gennem medlemskab af DHS 11 er overenskomstdækkede. Herudover har man i foreningen skabt en såkaldt certificeringsordning, der skal sikre vikarbureauvikarerne ordnede forhold, bl.a. gennem krav til medlemmernes interne forretningsgange i forbindelse med overholdelse af de kollektive overenskomster og udarbejdelse af det ansættelsesretlige grundlag. 12 En kontrolgruppe nedsat af bestyrelsen påser, at certificeringskravene overholdes, idet dette er en betingelse for medlemskab af foreningen. I forlængelse af reglernes ophævelse i 1990 udarbejdede det daværende arbejdsministerium en undersøgelse med henblik på at analysere, hvorvidt liberaliseringen medførte uacceptabel eller uetisk opførsel fra bureauernes side. 13 Brancheforeningerne FVD og VICE er ligeledes opmærksomme på vigtigheden af, at bureauerne udviser god etisk opførsel. Begge foreninger har derfor udarbejdet etiske regelsæt gældende for foreningernes medlemmer. Uagtet at der således ikke er tale om retligt forpligtende regler, må det dog formodes, at disse tiltag har en vis præventiv effekt. 14 Reglerne, der i vidt omfang er enslydende i de to foreninger, omhandler bl.a. pligt til at følge de til enhver tid gældende mindstelønninger, forbud mod at lade vikaren beskæftige sig med arbejde, der er omfattet af en lovlig arbejdskonflikt, samt forbud mod at pålægge vikaren konkurrenceklausuler, der indskrænker den frie erhvervsadgang. Trods den imponerende vækst er anvendelsen af vikarbureauvikarer stadig relativt begrænset i Danmark i forhold til andre EU-lande. 15 Dette kan bl.a. skyldes de forholdsvis liberale danske regler i relation til ansættelse og afskedigelse. Man har således allerede i kraft heraf mulighed for fleksibilitet og hurtig tilpasning af personalet FVD anbefaler dog medlemskab af DHS. DHS fungerer i øvrigt som sparringspartner for begge foreninger, der ligeledes begge har sekretariat hos organisationen. 12 Se herom Dansk Handel & Service: De 9 certificeringskrav. 13 Selvom man i undersøgelsen ikke fandt noget tegn herpå, kan man ikke herudfra slutte, at vikarens situation kan anses for betryggende, idet man ikke inddrog aspekter som arbejdsvilkår og kollektiv overenskomstdækning. 14 Sanktionsmuligheden ved manglende overholdelse er for begge foreningers vedkommende eksklusion, jf. henholdsvis FVD s vedtægter 4, litra d, og vedtægterne i VICE 4, litra e. Se vedtægterne på Dansk Handel & Service: 15 Jf. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions: Temporary agency work in the European Union, side 27ff. 16 I henhold til LO-dokumentation nr. 2/2000: Nye ansættelsesformer på det danske arbejdsmarked, side 93 forventes det, at der sker et skift i de faglige organisationers holdning til afskedigelsesbeskyttelsen, og at disse således vil arbejde for indførelsen af funktionærlignende vilkår på arbejderområdet. Sådanne længere varsler vil måske medføre en yderligere vækst inden for vikarbureaubranchen. 9

15 4. Perspektiver i vikarordningen Vikarbranchen har som nævnt oplevet en kraftig vækst siden midten af 1990 erne. En af årsagerne hertil er den generelle samfundsudvikling, der præges af en stadig stigende internationalisering, kortere produktlevetid og stærk udvikling inden for det teknologiske område. Dette stiller store krav til erhvervslivets fleksibilitet og omstillingsevne bl.a. i forbindelse med planlægningen af bemandingsbehovet. Anvendelsen af vikarbureauvikarer bidrager i høj grad til en større smidighed i personaleforvaltningen, og den eksplosive udvikling i branchen skal derfor ses i lyset af erhvervslivets voksende behov for fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdskraften. Årsagerne til at vikarbureauerne kan imødekomme virksomhedernes efterspørgsel på vikarer, kan anskues ud fra flere vinkler. Dels kan vikararbejdet virke tiltalende for nogle mennesker pga. variationer i arbejdsopgaverne og friheden til selv at kunne vælge, hvor og hvornår man ønsker at arbejde og dels som en alternativ indgang til arbejdsmarkedet og som en mulighed for at opnå fastansættelse. Sidstnævnte indgangsvinkel bestyrkes af, at mange er afhængige af et fast og stabilt indkomstgrundlag, hvorfor det frie valg måske i mange tilfælde kan betvivles Samarbejdsformer mellem vikarbureau og brugervirksomhed Ved at indgå et samarbejde med et vikarbureau omkring personaleforvaltningen kan virksomheden udnytte vikarbureauets kontakter til egnede kandidater. Herved kan den enkelte virksomhed nedbringe de samlede omkostninger i forbindelse med udvælgelse og screening af personale. Virksomheden kan samtidig undgå overskudskapacitet ved at anvende vikararbejdskraft i situationer med variationer i bemandingsbehovet. Sådanne rene bemandingsopgaver, hvor vikarbureauerne udgør en slags ambulancetjeneste i spidsbelastningssituationer forårsaget af eksempelvis ordretilgang, sæsonudsving eller fraværende medarbejdere, har traditionelt været rationalet bag anvendelsen af vikarbureauvikarer. Bureauerne tilbyder imidlertid også mere komplekse og avancerede ydelser, og mange virksomheder vil kunne opnå en konkurrencemæssig fordel ved at indgå i et tættere samarbejde med et vikarbureau. Eksempelvis har flere vikarbureauer udviklet nye koncepter, der søger at kombinere fleksibilitet og kompetence hos vikarerne. Dette kan gøres ved at 10

Den Danske Model. Forfattere: Mads Søe Hammer (Eksamensnr: 301287) Martin Porsborg-Smith (Eksamensnr: 302219) Vejledere: Ole Hasselbalch

Den Danske Model. Forfattere: Mads Søe Hammer (Eksamensnr: 301287) Martin Porsborg-Smith (Eksamensnr: 302219) Vejledere: Ole Hasselbalch Den Danske Model Forfattere: Mads Søe Hammer (Eksamensnr: 301287) Martin Porsborg-Smith (Eksamensnr: 302219) Vejledere: Ole Hasselbalch Juridisk Institut Peder J. Pedersen Institut for økonomi Aarhus Universitet

Læs mere

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut Cand.merc. jur Forfatter Louise Christensen Vejleder Martin Gräs Lind Jobklausuler Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen i Århus 2009 1. Indledning:... 3 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode...

Læs mere

Flexicurity en analyse af den danske arbejdsmarkedsmodel

Flexicurity en analyse af den danske arbejdsmarkedsmodel Forfatter Merethe Lindblad Johansen Vejleder Niels Westergård-Nielsen Flexicurity en analyse af den danske arbejdsmarkedsmodel Med fokus på om modellen lever op til sit gode ry også i krisetider! BA Økonomi

Læs mere

Aalborg Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Juridisk Institut, Jurastudiet. Kandidatafhandling. Emne. Arbejdsret.

Aalborg Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Juridisk Institut, Jurastudiet. Kandidatafhandling. Emne. Arbejdsret. Aalborg Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Juridisk Institut, Jurastudiet Kandidatafhandling Emne Arbejdsret Titel Arbejdsmarkedsrelaterede pensions- og forsikringsselskabers særlige aftaleretlige

Læs mere

Revisors uafhængighed

Revisors uafhængighed Kandidatafhandling Institut for Regnskab, Finansiering og Logistik Forfattere: Mikkel Bredmose Henrik Stephansen Vejleder: Lars Kiertzner Revisors uafhængighed - med særlig fokus på selvrevision Handelshøjskolen

Læs mere

Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde

Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde Copenhagen Business School 13. januar 2009 Institut for regnskab og revision Cand. Merc. Aud-studiet Kandidatafhandling Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde Opgaven er udarbejdet

Læs mere

Handelshøjskolen Aarhus Universitet. Erhvervsjuridisk Institut. Kandidatafhandling på cand.merc.jur. Mindsteløn. - i teori og praksis

Handelshøjskolen Aarhus Universitet. Erhvervsjuridisk Institut. Kandidatafhandling på cand.merc.jur. Mindsteløn. - i teori og praksis Handelshøjskolen Aarhus Universitet Erhvervsjuridisk Institut Kandidatafhandling på cand.merc.jur Mindsteløn - i teori og praksis Opgaveløser: Tina Knutsson Vejleder: Ole Hasselbalch September 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse - Herunder ved overdragelse fra et konkursbo Employment Law problems in a business transfer - Including business transfer during insolvency proceedings

Læs mere

Differencekrav. Differential Claims

Differencekrav. Differential Claims Differencekrav Sammenspillet mellem Erstatningsansvarsloven og Arbejdsskadesikringsloven Differential Claims The interaction between the Danish Liability Act (EAL) and the Industrial Insurance Act (ASL)

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Why is there such a large pay gap between women and men, despite of the existence of Equal Pay Act in Denmark?

Why is there such a large pay gap between women and men, despite of the existence of Equal Pay Act in Denmark? Kandidatafhandling Copenhagen Business School Cand.merc.(jur.) 12. december 2012 Hvorfor eksisterer der så stort et løngab mellem kvinder og mænd på trods af ligelønslovens Why is there such a large pay

Læs mere

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Juridisk Bachelorprojekt En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Maj 2013 Alice Mølholm Andersen Johnni Sørensen Rasmus Thingholm Indholdsfortegnelse

Læs mere

A R BEJDS U DL EJE. Redegørelse af nuværende lovgivning og analyse af problemstillinger HIR IN G-O U T O FL ABO U R

A R BEJDS U DL EJE. Redegørelse af nuværende lovgivning og analyse af problemstillinger HIR IN G-O U T O FL ABO U R Forfatter: Thomas Schjølie Grüner Vejleder: Jesper Anker Howes A R BEJDS U DL EJE Redegørelse af nuværende lovgivning og analyse af problemstillinger HIR IN G-O U T O FL ABO U R Exposing of Existing law

Læs mere

Analyse af kutymebegrebet i dansk arbejdsret anno 2014 Analysis of the custom concept in Danish Labour law anno 2014

Analyse af kutymebegrebet i dansk arbejdsret anno 2014 Analysis of the custom concept in Danish Labour law anno 2014 Analyse af kutymebegrebet i dansk arbejdsret anno 2014 Analysis of the custom concept in Danish Labour law anno 2014 Ronnie Siegumfeldt Andersen Studienr. 201201401 Vejleder: Martin Gräs Lind Master opgave

Læs mere

Betænkning. fra. Udvalget om Aktieoptioner

Betænkning. fra. Udvalget om Aktieoptioner Betænkning fra Udvalget om Aktieoptioner 2 Kapitel 1. Indledning... 5 1.1. Baggrund for nedsættelse af udvalget...5 1.2. Udvalgets kommissorium... 5 1.3. Udvalgets sammensætning... 6 1.4. Udvalgets varighed...

Læs mere

Revisors ansvar i forbindelse med en primobalance ved førstegangsrevision

Revisors ansvar i forbindelse med en primobalance ved førstegangsrevision Erhvervsøkonomisk Institut Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Januar 2015 Revisors ansvar i forbindelse med en primobalance ved førstegangsrevision med fokus på om konkurrencesituationen på markedet for

Læs mere

Fortrydelsesretten forbrugerbeskyttelse eller et populistisk forslag?

Fortrydelsesretten forbrugerbeskyttelse eller et populistisk forslag? Cand.merc.(jur.) studiet Kandidatafhandling sommeren 2009 Fortrydelsesretten forbrugerbeskyttelse eller et populistisk forslag? Udarbejdet af: Christina Wandt Jørgensen Camilla Mathiesen Vejledere: Juridisk:

Læs mere

Rapport om Social Dumping/Regelshopping. luftfart

Rapport om Social Dumping/Regelshopping. luftfart Rapport om Social indenfor luftfart Status marts 2015 3 Rapport om Social Forord Transportministeren nedsatte i juni 2013 en bredt sammensat arbejdsgruppe med repræsentanter fra luftfartserhvervet, de

Læs mere

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3263 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 3. oktober 2013 J.nr. 2013-6458

Læs mere

Lønmodtagerens overordnede retsstilling ved afskedigelse med særligt henblik på beskyttelsen mod afskedigelse i henholdsvis Danmark og Spanien - en

Lønmodtagerens overordnede retsstilling ved afskedigelse med særligt henblik på beskyttelsen mod afskedigelse i henholdsvis Danmark og Spanien - en Lønmodtagerens overordnede retsstilling ved afskedigelse med særligt henblik på beskyttelsen mod afskedigelse i henholdsvis Danmark og Spanien - en komparativ analyse Forfatter: Anja Olsen Vejleder: Torben

Læs mere

Arbejdsmarkedspension i arbejds- og forsikringsretligt perspektiv

Arbejdsmarkedspension i arbejds- og forsikringsretligt perspektiv Arbejdsmarkedspension i arbejds- og forsikringsretligt NFT 4/2005 perspektiv Arbejdsmarkedspension i arbejds- og forsikringsretligt perspektiv af Jens Kristiansen Jens Kristiansen jens.kristiansen@jur.ku.dk

Læs mere

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning Kandidatspeciale Brian Jakobsen 7. marts 2014 Igangværende arbejder for fremmed regning Analyse af udvalgte regnskabsmæssige problemstillinger for regnskabsaflægger i forbindelse med indregning og måling

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter og specialer på: Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus, Global Studies A European Perspective

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Redegørelse om den skatte- og afgiftsmæssige behandling af den tredje gruppe på arbejdsmarkedet

Redegørelse om den skatte- og afgiftsmæssige behandling af den tredje gruppe på arbejdsmarkedet Redegørelse om den skatte- og afgiftsmæssige behandling af den tredje gruppe på arbejdsmarkedet Forord Beskæftigelsesministeriet udgav i december 2001 en række rapporter om atypisk beskæftigelse. Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010

Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010 Copenhagen Business School Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud. studiet, 2010 KANDIDATAFHANDLING Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010 Udarbejdet af: Christina Brandt

Læs mere

INTERN REVISION Hvad bringer fremtiden? Et bud på fremtidens interne revision

INTERN REVISION Hvad bringer fremtiden? Et bud på fremtidens interne revision INTERN REVISION Hvad bringer fremtiden? Et bud på fremtidens interne revision 1 PROBLEMANALYSE...5 1.1 INDLEDNING...5 1.2 PROBLEMFORMULERING...6 1.3 STRUKTUR...8 1.3 METODE...9 1.3.1 Validitet og reliabilitet...10

Læs mere

Udfordringer og overvejelser i forbindelse med IT-outsourcing

Udfordringer og overvejelser i forbindelse med IT-outsourcing Copenhagen Business School Kandidatafhandling Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Udfordringer og overvejelser i forbindelse med IT-outsourcing Morten Weber Olesen Med vejledning fra:

Læs mere

DOI: http://www.hk.dk/privat/content/download/62003/648177/file/analyse-funktionær%20eller%20ej.pdf

DOI: http://www.hk.dk/privat/content/download/62003/648177/file/analyse-funktionær%20eller%20ej.pdf Syddansk Universitet Funktionær eller ej? Scheuer, Steen DOI: http://www.hk.dk/privat/content/download/62003/648177/file/analyse-funktionær%20eller%20ej.pdf Publication date: 2009 Document Version Forfatters

Læs mere