REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar Sag nr. Emne: bilag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag"

Transkript

1 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012 Sag nr. Emne: bilag

2

3 Revideret udgave af 21. februar 2012 God kommunikation - i Region Hovedstaden Denne første del beskriver de overordnede tanker om kommunikation i organisationen Region Hovedstaden. I anden del finder du visionen og principperne udmøntet i en plan og et årshjul med en række fokusområder og konkrete kommunikationsaktiviteter, der er politisk vedtaget og/eller involverer det politiske niveau i de kommende to år og som understøtter kommunikationspolitikkens intentioner. 1

4 Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer demokratisk er valgt til at sikre borgerne et sundhedsvæsen i verdensklasse for alle borgere og samtidig stå i spidsen for udviklingen af en region med grøn vækst, internationalt udsyn og sammenhængende infrastruktur Alene Region Hovedstadens størrelse forpligter. Vi har gennemført Danmarks historiens største fusion og det har krævet kommunikation. Med mere end ledere og medarbejdere skal vi hele tiden blive dygtigere til at dele viden og mere effektive for at klare 1,7 mio. borgeres behov for et kompetent sundhedsvæsen og fremsynet regional udvikling. Gennem kommunikation kan vi sammen sikre åbenhed om vores valg, troværdig dialog med vores mange faggrupper og andre interessenter og demokratisk, meningsfuld og menneskelig inddragelse af borgere. For at skabe en velfungerende og sammenhængende kommunikation skal alle leve op til et fælles sæt af principper og målsætninger. Når vi kommunikerer, er det med fokus på patienter og borgere. Det betyder, at ledere og medarbejdere ikke blot har et ansvar for at kommunikere, men også at være på forkant, når de udfører deres opgaver. Det er en del af arbejdsopgaven og betyder at kommunikation indgår i alle beslutninger, så de kendes af medarbejdere, borgere og relevante omgivelser. Politikere i regionsrådet er både beslutningstagere og ambassadører for regionens samlede virke. Regionsrådet har derfor vedtaget denne kommunikationspolitik for Region Hovedstaden. Politikken gælder for os alle og den formidle de beslutninger, der har betydning for os alle. Vibeke Storm Rasmussen Regionsrådsformand 2

5 Formålet Velfungerende og sammenhængende kommunikation på alle niveauer er rygraden i en moderne organisation. Derfor vægter vi arbejdet med kommunikation højt i Region Hovedstaden. Der er mange grunde: Region Hovedstaden er en politisk organisation, hvor regionsrådet er et demokratisk valgt organ. Kommunikation holder medarbejderne orienteret og deler viden. Kommunikation betyder, at borgere forstår dilemmaer og prioriteringer og får mulighed for at påvirke den regionale udvikling og Region Hovedstadens forskellige projekter. Kommunikation betyder, at patienter kender deres behandlingsforløb, at de inddrages og at regionens ledere er ansvarlige for at kodeks for patientkommunikation efterleves. Kommunikationspolitikken skal støtte hele Region Hovedstaden i arbejdet med at nå disse overordnede mål internt såvel som eksternt. Region Hovedstadens kommunikation skal afspejle, at vi er én samlet organisation. Kommunikationen skal derfor være med til både internt og eksternt - at synliggøre hele organisationen, og sikre at vi ses som en regional spiller og kommunikerer fællesskabet. Idéen er, at dialogen er en afgørende faktor for vækst og udvikling. Den skal: sørge for at vi forstår os selv - og kendes som en åben, dynamisk og kompetent organisation, skabe bred forståelse for og accept af regionernes arbejde, også når det gælder trafikpolitik, erhvervspolitik eller løsninger på infrastrukturens udfordringer, sikre at vi inddrager borgere i en demokratisk proces, så de valg, regionsrådet træffer, kan forstås og accepteres, sikre at vi ses som en samlet regionalpolitisk aktør i samspil med kommuner, regionerne i mellem, på det statslige niveau og med de mange andre aktører i regional udvikling, sikre indflydelse på den regionale udvikling såvel som på sundhedspolitik, så vi bliver hørt, når emner af betydning for os diskuteres, bygge bro til svage patientgrupper, sikre at vi kendes som en attraktiv arbejdsplads, der konkurrerer internationalt. Region Hovedstaden indgår i den internationale konkurrence med andre regioner og storbyer og skal med gode rammer og infrastruktur kunne tiltrække virksomheder og arbejdspladser, talenter, investeringer og turister. 3

6 Muligheden er aktivt at udnytte regionens position som - leverandør af ny forskning, - innovativ bygherre i forbindelse med hospitalsbyggeri, - indkøber og bruger af ny grøn teknologi, - udvikler af lægemidler og service og - markant efterspørger af kompetente medarbejdere. Vi er ambitiøse på kommunikation, fordi den hjælper os til at skabe vækst, velfærd og et sundhedssystem i verdensklasse, og fordi vores demokrati bygger på kommunikation. Værdierne Åben - medier er vores helt nødvendige med- og modspiller. Vi er gerne på forkant, tilgængelige, modtagelige og tydelige, Troværdig vi er faglige, kompetente, realistiske og præcise, Menneskelig vi er ordentlige, lyttende, accepterende og kommunikerende, På forkant vi venter ikke med at tage initiativerne, men er beredte. Det betyder at: Alle - medarbejdere som ledere - har en grundlovssikret ret til at ytre sig og et ansvar for loyalt at forsøge at leve op til værdierne. Vi forventer kendskab til beslutningsgangene, og at man giver udtryk for sin holdning på rette tid og sted. Vi har brug for moderne ledere, som kan og vil stå på mål for egne ideer, og samtidig både kan og vil kommunikere de rammer og politikker, der er udstukket og forvalte den balance på ordentlig vis. Det betyder, at vi stiller krav til lederne om at kunne tegne de større perspektiver i arbejdet for og med medarbejdere, tillidsrepræsentanter og omgivelserne. Vi vil skabe en kultur, hvor vi møder borgere, patienter og pårørende i øjenhøjde, tager dem alvorligt og inddrager dem. Vi vil udvikle et kodeks for god patientkommunikation og holde organisationens ledere ansvarlig for at vi også lever op til værdierne. Brugere og borgere skal opleve at møde mennesker og menneskelighed og ikke blot et system. Henvendelser fra medierne prioriteres højt i det daglige arbejde og vi giver alle journalister - hvad enten de kommer fra et landsdækkende medie eller et lokalt ugeblad - en ensartet og god service. Vi anerkender journalisternes arbejdsbetingelser og krav om hurtige svar. Vi forventer, at de enkelte 4

7 hospitaler og virksomheder i organisationen arbejder sammen med lokalområdet og dets medier. Målgrupper Målgrupperne når vi på forskellig vis og ad en række helt forskellige kanaler, de er i praksis ikke adskilte størrelser og gensidigt påvirkelige. Fx. kan borgerne, blive pårørende eller patienter på et tidspunkt i deres liv og en del af borgerne kan være tidligere, nuværende eller fremtidige medarbejdere. Så både den interne og den eksterne kommunikation skal være bærer af de samme værdier og holdninger. Borgere og potentielle medarbejdere Kommunikation gennem eksterne medier, borgertopmøder, åbent-hus arrangementer, høringer, web, kampagner. Patienter og pårørende Kommunikation gennem høring af patientgrupper, dialogmøder, patientinformation, kodeks for god patientkommunikation, web, mobilkommunikation. Medarbejdere og ledere Kommunikation gennem intranet, interne kampagner, online nyhedsbreve, ledelseskommunikation på web. 5

8 Interessenter Kommunikation gennem eksterne medier, målrettet interessent kommunikation i form af nyhedsbreve, ekstranet og web. Det er værd at erkende, at medierne optræder som en selvstændig aktør, med selvstændige interesser. Mål og måling For at leve op til kommunikationspolitikkens intentioner måler vi effekten af kommunikationsarbejdet. Vi skal blive bedre til at lære af de bedste, så viden breder sig som ringe i vandet. Derfor skal der udvikles både en benchmark/best practice og et kommunikationsregnskab for regionen. Ideen med benchmark/best practice er at sætte og forfølge et mål og dermed også at prioritere, hvad vi løber efter. Der foretages en måling og sættes nye mål hvert år, jf. bilag a. Det er tanken, at vi i Region Hovedstaden benchmarker på egne virksomheder, såvel på intern som på ekstern kommunikation, og på sigt er det ideen også at invitere de fire andre regioner til at måle sig med os i 2013/14. 6

9 Kommunikationsregnskab mål og måling Bilag 1a Kommunikationsregnskab Kommunikationsregnskabet skal opstille en række mål indenfor regionens vedtagne politikker og strategier, bl.a. vedr. kendskabet til de tværgående udviklingsstrategier, Hospitals- og Psykiatriplan 2020 (HOPP2020), sundhedsforskning og regional udvikling. Kommunikationsregnskabet vil blive udformet i samarbejde med regionens hospitaler og virksomheder, da målingerne skal omfatte hele regionens kommunikationsindsats. Kommunikationsregnskabet forelægges regionsrådet. Patienter LUP-målingerne kan anvendes som en del af effektmålingen af patientkommunikationen. Borgere Det seneste borgersurvey er fra 2009 og fortæller om borgernes kendskab til regionen. Særligt blandt kvinder og i de ældre generationer er interessen stor for sundhedspolitik og sundhedsrelaterede emner. Der er blandt borgerne bred enighed om, at medierne tegner et for negativt billede af sundhedsvæsenet og at medierne kun i mindre er grad med til at præge holdningen til sundhedsvæsenet, mens egne erfaringer og erfaringer fra pårørende står stærkere. Det er tanken at gentage borgersurvey i Medarbejdere Blandt medarbejderne måles der løbende på trivsel, arbejdsmiljø og på kommunikation. Fremadrettet skal 60 pct. af medarbejderne føle sig velinformerede af deres nærmeste leder og 80 pct. af regionens ledere kende til regionens kommunikations- og pressepolitik inden udgangen af For at blive bedre til at lære af de bedste blandt vores egne virksomheder, foreslås det at sætte en benchmark op i 2012 på den interne kommunikation: Kender medarbejderne regionens relevante overordnede strategier såsom HOPP2020, Den grønne metropol og Helhed i sundhed? Politikere Som en del af kommunikationsregnskabet vil regionsrådet blive bedt om at vurdere, om vi lykkes med de kommunikationsmæssige mål, som vi sætter os. Idéen er at afstemme forventninger. Samtidig er det tanken at blive tydeligere, så ikke blot kommunikative mål, men også det forudgående kommunikationsarbejde står klarere. Interessenter medier og meningsdannere For at styrke den eksterne kommunikation skal kommunikationsregnskabet måle vores interessentkommunikation: Kender vores interessenter Region Hovedstaden på de temaer, vi gerne vil kendes på?

10

11 21. februar 2012 Kommunikationspolitikkens politiske årsplan for Kommunikationspolitikken beskriver Region Hovedstadens overordnede kommunikationsværdier og målgrupper. Kommunikationspolitikkens politiske årsplan beskriver de konkrete kommunikationsinitiativer der er politisk vedtaget i de kommende to år og som understøtter Kommunikationspolitikkens intentioner. Derudover beskrives de konkrete kommunikationsaktiviteter, der involverer det politiske niveau i to medfølgende årshjul (2012 og 2013). Både kommunikationspolitikkens politiske årsplan samt begge årshjul kan løbende suppleres med relevante politiske initiativer (fx kommissorierne for de politiske udvalg når disse er vedtaget) Januar Kommunikations- og pressepolitik Regionsrådet 1. behandler Kommunikations- og pressepolitikken med tilhørende årsplan og årshjul. Lancering af Akuttelefonkampagnen Ultimo januar lanceres Akuttelefonkampagnen overfor regionens borgere herunder husstandsomdelt pjece Februar Lancering af Grib om livet Patientportal for kronikere med diabetes og KOL åbnes med premiere i Cinemateket Marts Åbning af konferencen Fremtidens Hospitaler Konference offentliggørelse af Politik for Sundhedsforskning 2020 Temadag om ældre medicinske patienter April RUP-kampagnen lanceres Maj Kommunikations- og pressepolitik Regionsrådet godkender Kommunikations- og pressepolitikken med tilhørende årsplan og årshjul. Juni Kodeks for god patientkommunikation vedtages af Regionsrådet For at sikre en fælles standard for god og professionel kommunikation med alle patienter udformes et kodeks for god patientkommunikation. Dette vedtages endeligt af Regionsrådet Folkemøde på Bornholm

12 Juli August Prisuddeling af Global Excellence Seminar om De gode historier September Evaluering af Akuttelefonkampagnen Akuttelefonkampagnen evalueres mhp. opfølgningskampagner i Oktober November Medarbejdertopmøde December 2013 Januar Februar Opfølgningskampagne for Akuttelefonen Marts Sundhedsmesse i Øksnehallen med Borgertopmøde April Opfølgning på HOPP 2020 Eventuelle presse- og kommunikationsaktiviteter planlægges Maj Juni Folkemøde på Bornholm Juli August Budgetseminar Presse og kommunikationsplaner udarbejdes September Oktober November Regionsrådsvalg December Kommunikationsplan for 2014 og 2015 samt årshjul vedtages af Regionsrådet

13 Kommunikationstrategisk ÅRSHJUL 2012 Aktiviteter Større politiske sager til vedtagelse nov. 4. økonomirapport 21. februar 2012 dec. Kommunikationsstrategisk årshjul 2013 jan. febr. Kommunikationsstrategi for IT Ny sundhedsplatform Kommunikationsstrategi for hospitalsbyggerier Kommunikationsstrategi for forskning & innovation (Innovation Camp m.m.) Budget vedtagelse 3. økonomirapport okt. sept. Kampagnestart Evaluering af RUP-kampagnen Akuttelefonen 14. november: 26. oktober Medarbejder- RR-tema: topmøde Regionen og det eksterne: Erhverv, uddannelse, Forskning, klima og miljø Evaluering af akuttelefonkampagnen 7. august: Budgetseminar Seminar om De gode Prisuddeling historier Global Excellence april RRtema: Status for HOPP2020, og budget 2013 Kommunikations- og pressepolitik (1.beh.) Lancering af patientportalen Grib om livet Konference om sundhedsforskning Kampagnestart RUP RUP 2.0 Kommunikationsstrategi for de tværgående udviklingstrategier mar. apr. 1. økonomirapport Foreløbigt regnskab 2011 BUDGET Folkemøde Bornholm Kommunikationsog pressepolitik (vedtagelse) Årlig statusrapportering: Klimastrategi (presse & kommunikationsstrategi) Politik for sundhedsforskning (presse & kommunikationsstrategi) Hospitals- og psykiatriplan (presse & kommunikationsstrategi) aug. Budgetforslag - 1. behandling Regnskab 2011 inkl. grønt regnskab juli BUDGET juni RUP 2.0 Kodeks for god patientkommunikation 2. økonomirapport maj

14 Kommunikationsstrategisk ÅRSHJUL 2013 Aktiviteter Større politiske sager til vedtagelse nov. 4. økonomirapport 5. januar 2012 dec. Kommunikationsstrategisk årshjul 2014 jan. febr. Opfølgningskampagne for Akuttelefonen okt. 19. november Valg mar. Budget vedtagelse Budgetseminar 13 Sundhedsmesse og borgertopmøde Status for HOPP 2020 og budget økonomirapport 3. økonomirapport sept. Folkemøde Bornholm apr. Foreløbigt regnskab 2012 BUDGET 2013 afrapportering 1. Udgave af Region Hovedstadens kommunikationsregnskab aug. Budgetforslag - 1. behandling Regnskab 2012 inkl. grønt regnskab juli BUDGET juni 2. økonomirapport maj

15 Pressepolitik for Region Hovedstaden Revideret udgave af 21. februar 2012 Pressen er en vigtig samarbejdspartner, derfor ønsker vi: At bidrage til en fair og faktuel fremstilling af vores opgaver, vilkår og resultater Vi vil være åbne, saglige og kompetente og skabe et ordentligt grundlag for demokratisk deltagelse i udviklingen af regionen og i den offentlige debat. Vi vil også søge at være på forkant og proaktive i pressearbejdet, så vi selv er med til at sætte en dagsorden. Det betyder, at vi går i dialog med pressen om relevante sager og gerne selv sætter temaer til debat, holder konferencer, møder omgivelser - og tager kontakt til pressen. I Region Hovedstaden er kommunikation en del af opgavevaretagelsen og opgaven er ikke løst, før der også er taget stilling til kommunikationsaspektet - herunder spørgsmålet om pressekontakt. Det er afgørende i samspillet med pressen, at vi er tilgængelige og imødekommende. Det gælder både i forhold til at finde fakta og relevante talspersoner. Vi kommunikerer aktivt, klart og fyldestgørende og også i sager, der kan være komplicerede, måske svære at håndtere eller rummer negative vinkler, besvarer vi journalisters spørgsmål positivt og sobert. Vi retter faktuelt forkerte oplysninger og tilbyder relevante, alternative vinkler. Ansvar I Danmark har vi en grundlovssikret ret til at ytre os. Det betyder, at alle medarbejdere må udtale sig på egne vegne i pressen, men det skal være klart, når man udtaler sig, om det er på egne eller regionens vegne. Vi bør orientere vores nærmeste leder om pressekontakten. Tanken er, at ledelsen skal kende medarbejderens holdning og vide, hvordan pressen interesserer sig for os. Tippet kan give lederen en chance for at reagere. Medarbejderne i Region Hovedstaden kan dog frabede sig at deltage. Det er op til den enkelte, hvorvidt han eller hun ønsker at optræde i artikler, udsendelser eller på billeder. Vi har brug for moderne ledere, som på den ene side kan og vil stå på mål for egne ideer, og på den anden side også både kan og vil følge rammer og politikker og kan forvalte den balance på ordentlig vis. 1

16 Regionens ledere forventes at være på forkant og have et aktivt forhold til pressen og svare på henvendelser, der vedrører eget ansvarsområde. Selvom vi gerne betjener pressen, er det vigtigste hensyn stadig patienter og det betyder, at vi har et hensyn til patienter, når pressen arbejder på vores område. I større sager der eksempelvis involverer flere hospitaler eller virksomheder bør man kontakte sin nærmeste ledelse, der herefter vurderer, hvem der skal orienteres. Normalt vil det være oplagt at kontakte hospitalsdirektionen, kommunikationsafdelingen og Region Hovedstadens pressesekretariat, der vurderer og evt. sikrer en orientering af koncerndirektionen og det politiske niveau. Ensartet og god service Vi anerkender journalisters arbejdsbetingelser og krav om hurtige svar. Det betyder, at journalistiske henvendelser prioriteres højt i det daglige arbejde. Vi giver alle journalister en god service, når de henvender sig. Offensiv pressekontakt Pressesekretariatet kan inddrages, hvis man eksempelvis vil udsende en pressemeddelelse, tage direkte kontakt til en journalist eller invitere journalister til et arrangement, en konference, briefing eller lignende. Det er en god idé, at kontakten etableres så tidligt som overhovedet muligt. Pressesekretariatet har ofte overblik over, hvilke journalister og medier, der interesserer sig for bestemte emner. Debatindlæg Regionens forskellige virksomheder kan tage initiativ til indlæg, kronikker eller kommentarer i aviser og fagblade, når der er en anledning til det. Det kan være en god idé at kontakte kommunikationsafdelingen på hospitalet eller virksomheden for sparring om målgrupper, medier og timing - og i hvilken form og længde indlægget skrives. Pressesekretariatet på regionsgården såvel som hospitalernes kommunikationsrådgivere følger, rådgiver om og koordinerer pressehåndteringen i samarbejde. Regionens pressepolitik er tænkt som regionsrådets retningslinje til ansatte i Region Hovedstaden og den danner grundlag for, at Region Hovedstaden kan sætte dagsordenen for emner, der er afgørende for regionens opgaver og virke. Medarbejdere kan bruge hospitalets kommunikationsafdeling og/eller regionens pressesekretariat til: Rådgivning i pressespørgsmål, Kontakt til medierne, Ad hoc medietræning i konkrete sager, Udarbejdelse af pressestrategier og planer, 2

17 Produktion, tilretning og udsendelse af pressemeddelelser og debatindlæg, Tilrettelæggelse af pressemøder/briefinger, Medieovervågning, Søgning i mediedatabaser. Regionsrådet Regionsrådet er ikke blot en retningsgiver, men regionsrådets medlemmer er selv hver især ambassadører. Når nye udvalg i regionsrådet træder sammen, eller når et nyt regionsråd er valgt, leverer regionens kommunikations- og presseafdeling en kursuspakke, der skal hjælpe på vej. Pressemeddelelse fra udvalget Når vi sender en pressemeddelelse fra Region Hovedstaden, skal det være tydeligt ikke blot hvem, der kan kontaktes, men også hvilke udvalgsdeltagere, der har været med til at arbejde med sagen. Derfor sætter vi en fast tekst på bunden af alle udvalgspressemeddelelser, så læsere kan identificere og finde vores politikere og udvalg. Mødedagsorden Vi sætter kommunikation på regionsrådets dagsorden, så alle af dagsordenen kan se hvem, der tænkes informeret og hvilke sager, der udsendes en pressemeddelelse på. Nyhedsbrev Det kan være vanskeligt at bevare overblikket i mange sager, og derfor sætter vi et faktabaseret nyhedsbrev i søen med henblik på at sørge for, at regionsrådets politikere føler sig velorienteret om aktuelle begivenheder i medierne. 3

18

19 Hillerød, den 6.januar 2012 Pressebetjening, -beredskab og krisestrategi - i Region Hovedstaden. Vi skal arbejde med en systematisk og strategisk tilgang til pressearbejdet; målet er at øge accelerationshastigheden, så vi hurtigere leverer det præcise svar til omgivelserne, fordi vi er velforberedte og kender holdningen til de helt grundlæggende spørgsmål for regionen. Ideen er at vi ikke blot reagerer på henvendelser i det daglige, men også i højere grad af egen drift let kan bruge en anledning til at kommentere, diskutere og sikre retning på en dagsorden, der sættes i medierne. Region Hovedstaden kan blive bedre til at håndtere pressekontakten ved i fællesskab at identificere, analysere og forsøge at forudse, hvilke emner vi bør have opmærksomheden rettet imod. Vi skal på forhånd kende vores egen holdning til et område eller en sag, der påvirker vores omdømme og handlemuligheder og bruge beredskabet både i hverdagen og når vi har anledning til at forklare og forsvare os i mere kritiske spørgsmål. Vi skal blive skarpere til en analyse af potentielle kriser og på forhånd at afklare kommunikative roller og ansvar, sikre beredskab, dialog med omgivelser og have tjek på talepositioner, kommunikationsplaner, hovedbudskaber, Q&As. Vi skal arbejde med at prioritere, så vi på forhånd har forholdt os til spørgsmål, der er afgørende for os og har udpeget en talsperson på emnet blandt ledere og fagpersoner i regionen og tilbyde sparring, forberedelse og evt. en medietræning. Der skal samtidig arbejdes langt mere med netværkskommunikation, med alliancer i både erhvervslivet, i forsknings- og uddannelsesmiljøer, med patientforeninger og andre interesseorganisationer. Vi skal kende vores meget forskellige interessenter - og de skal kende os på vores holdninger og opgaver. Tanken er at de skal opleve at vi er parat til at gå i dialog og samspil. Vi skal have flere til at spille med i og udenfor regionen. Derfor skal vi arbejde med bench mark/best practice, træning af talspersoner, have fokus på samarbejde med lokal og regional presse, nyhedsbrev til strategiske alliancepartnere og ditto netværk.

20

21 Revideret udgave af 21. februar 2012 Oversigt over kursuspakke mv. Medietræning og pressemeddelelse TV kommer forbi om 5 minutter! Hvordan forbereder du dig? Hvad skal du huske? Hvordan brænder du igennem med dit synspunkt? Hvordan ser den gode pressemeddelelse ud? Overblik over medier trykte som elektroniske. Blogs Hvordan starter jeg på at blogge? Hvilke elementer har bloggen? Hvor ofte skal jeg gå på? Hvad kan jeg bruge den til og hvad kan jeg ikke bruge sociale medier til? Taletræning Det er en livsfærdighed at levere den gode tale. Mød den klassiske disposition: Indledning, påstand, argumentation, eksempel, gendrivelse og afslutning Læserbrev/kronik Forstå dit publikum, skriv enkelt og konkret, dyrk detaljen, tænd billederne, lad personlighed komme til syne og overrask dit publikum. Hvor lang er den typisk og hvor mange anslag/ord er det? Power points, møder og mødeledelse For at hjælpe på vej, når der skal leveres et indlæg om regions arbejde leverer vi en række generelle power point med fakta om regionen, som skal gøre det enklere at gå til og sætte en dagsorden Iphone og Ipad Tips og tricks vedr. iphone og ipad, så din håndholdte computer kan lette din vej og udfylde et hul mellem computeren hjemme på skrivebordet og de moderne smartphones. IPad er designet til at kunne gå på internettet via WiFi eller 3G, håndtere s, holde styr på kontakter, podcast, video, film, musik og spil. Hvert modul skal opfattes som et værksted med 5-7 deltagere - og varer ca. to timer. Deltagerne melder sig på forhånd og modulerne holdes frem til sommerferien, hvorefter vi fælles evaluerer forløbet og samler op med henblik på læring.

22

23 Den 24. januar 2012 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 2 KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN FORSLAG ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at forslag til kommunikationspolitik for Region Hovedstaden sendes i høring bredt i organisationen, og 2. at udkast til pressepolitik og notat om pressebetjening, -beredskab og krisestrategi sendes i høring bredt i organisationen. RESUME Regionsrådet har udtrykt ønske om en klarere og stærkere kommunikationsindsats som et middel til at nå regionens overordnede mål. På den baggrund er der udarbejdet et forslag til ny kommunikationspolitik til afløsning af regionens første fra Der er tillige udarbejdet forslag til pressepolitik. De to forslag foreslås sendt i høring bredt i regionens organisation. SAGSFREMSTILLING Det foreslås, at vedhæftede forslag til kommunikationspolitik for Region Hovedstaden danner grundlag for kommunikations- og informationsarbejdet i perioden Forslaget til kommunikationspolitik, der erstatter den seneste vedtagne politik på området fra juni 2007, er blevet til efter en længevarende politisk proces, hvor der bl.a. har været afholdt flere seminarer mellem forretningsudvalget, koncerndirektionen og hospitals- og virksomhedsdirektører. Hertil kan nævnes, at regionens årlige store lederkonference havde kommunikation, herunder en ny politik på området, som tema i efteråret Forslaget skal bl.a. ses i lyset af, at det nuværende regionsråd har ønsket en klarere og stærkere kommunikationsindsats som et middel til at nå regionens overordnede mål, ligesom flere analyser og undersøgelser har peget på, at der er klare fordele ved og gode muligheder for en mere effektiv og stringent regional kommunikation, herunder pressehåndtering, fremover.

24 Målet med politikken er bl.a. med udgangspunkt i regionsrådets vedtagne demokrativision - at medvirke til at sikre åbenhed om de regionale prioriteringer og beslutninger gennem en troværdig dialog med de mange faggrupper og andre interessenter - og at dette sker via en meningsfuld og menneskelig inddragelse af brugerne og borgerne i regionen. Politikken tager udgangspunkt i alle regionens forretningsområder og dækker dermed alle regionens hospitaler, virksomheder og stabes opgavefelter indenfor sundhed, regional udvikling, miljø og det sociale område samt de tværgående udviklingsstrategier. Kommunikationspolitikken beskriver de overordnede tanker om kommunikation i organisationen Region Hovedstaden, som bl.a. udmøntes i en underliggende politisk årsplan og årshjul, som beskriver de konkrete kommunikationsaktiviteter, der er politisk vedtaget og/eller involverer det politiske niveau i de kommende to år og som understøtter kommunikationspolitikkens intentioner. Kommunikationspolitikken skal efter vedtagelsen desuden udmøntes i konkrete handlingsplaner - og dokumentation for indfrielse af målsætningerne - både på regionalt niveau og på de enkelte hospitaler og virksomheder. Som eksempel på konkrete initiativer, der iværksættes umiddelbart, kan nævnes forbedringstiltag i forhold til den skriftlige patientinformation, herunder indkaldelsesbreve, bl.a. i forhold til standardisering og de formidlingsmæssige aspekter. Der henvises i den forbindelse til, at der i Region Hovedstadens budget for 2012 er afsat 1,8 mio. kr. til at samle indsatsen og iværksætte et analysearbejde, der kortlægger, hvilken type informationer patienterne har behov for. Som et andet konkret eksempel kan nævnes, at der snarest foreslås vedtaget og implementeret en fælles, regional pressepolitik, der dækker alle regionens hospitaler og virksomheder med det formål at sikre åbne og troværdige relationer til omverdenen og pressen. Udkast hertil er vedlagt. Den fælles pressepolitik, skal bl.a. supplere den overordnede kommunikationspolitiks intentioner om tillid til medarbejderne og respekt for deres grundlovssikrede ytringsfrihed. Der er endvidere udarbejdet vedhæftede udkast til notat om pressebetjening, - beredskab og krisestrategi. Forslaget til kommunikationspolitik, pressepolitik samt notat om pressebetjening, - beredskab og krisestrategi foreslås sendt i høring bredt i regionens organisation. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

25 SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Udsat, idet forretningsudvalgets bemærkninger indarbejdes i et nyt forslag til kommunikationspolitik forud for genfremsættelse. Michael Lange (V) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Kommunikationspolitik (FU) 2. Kommunikationspolitikkens politiske årsplan for (FU) 3. Kommunikationsstrategisk Årshjul 2012 (FU) 4. Kommunikationsstrategisk Årshjul 2013 (FU) 5. Pressepolitik (FU) 6. Pressebetjening (FU) Sagsnr:

26

27 God kommunikation - i Region Hovedstaden Denne første del beskriver de overordnede tanker om kommunikation i organisationen Region Hovedstaden. I anden del finder du visionen og principperne udmøntet i en plan og et årshjul med en række fokusområder og konkrete kommunikationsaktiviteter, der er politisk vedtaget og/eller involverer det politiske niveau i de kommende to år og som understøtter kommunikationspolitikkens intentioner.

28 Forord Alene Region Hovedstadens størrelse forpligter. Vi har gennemført Danmarks historiens største fusion og det har krævet kommunikation. Med mere end ledere og medarbejdere skal vi hele tiden blive dygtigere til at dele viden og mere effektive for at klare 1,7 mio. borgeres behov for et kompetent sundhedsvæsen og fremsynet regional udvikling. Gennem kommunikation kan vi sammen sikre åbenhed om vores valg, troværdig dialog med vores mange faggrupper og andre interessenter og meningsfuld og menneskelig inddragelse af borgere. For at skabe en velfungerende og sammenhængende kommunikation skal alle leve op til et fælles sæt af principper og målsætninger. Det er centralt at holde fokus på patienter og borgere - også når vi kommunikerer. Det betyder, at ledere og medarbejdere har et ansvar for at kommunikere, når de udfører deres opgaver, det er en del af arbejdsopgaven. Det betyder at kommunikation indgår i alle beslutninger, så de kendes af medarbejdere, borgere og relevante omgivelser. Politikere i regionsrådet er både beslutningstagere og ambassadører for Regionens samlede virke. Regionsrådet har derfor vedtaget denne kommunikationspolitik for Region Hovedstaden. Politikken gælder for os alle. Vibeke Storm Rasmussen Regionsrådsformand

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland 2 Forord Region Midtjylland er en politisk ledet organisation med den mission at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Kommunikationsstrategi for Region Hovedstadens større byggeprojekter Formålet med en fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 13. marts 2014 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Strategiske fokusområder for kommunikation... 2 Principper for kommunikationen... 3 Målgrupper... 5 Ansvar og organisering...

Læs mere

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen.

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen. NOTAT Lolland Forsyning A/S Kontaktperson: Mette Obel Jepsen Direkte tlf.: +4541781005 E-mail: meoj@lollandforsyning.dk Sagsnr.: S14-0605 Dok.nr.: D14-036473 13. november 2014 Pressepolitik for Lolland

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Indhold Indledning... 3 Kommunikationsværdierne... 4 1 Intern kommunikation... 4 1.2 Linjekommunikation... 4 1.3 Sermeeraq... 4 1.4 E-mail... 5 2. Ekstern

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 Kommunikationspolitik 2014 Denne politik er en redigeret udgave af Kommunikationsstrategi 2011. Kommunikationspolitikken tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede strategiplan

Læs mere

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18.

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18. DET NYE HILLERØD Hillerød Skævinge Fusionssekretariatet den 18. januar 2006/ ae Kommunikationsstrategi for fase 2 Beslutningsfasen 1 Formål Formålet med dette notat er at beskrive den fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO /SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO Kommunikationspolitik 2010 til 2013 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.dk Design

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011

Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategien tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede vision "Det vil vi sammen", kommunens fælles værdigrundlag og Den Centrale

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

KOMMUNIKATIONSINDSATSER

KOMMUNIKATIONSINDSATSER 27. august 2014 KOMMUNIKATIONSINDSATSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Nuværende ADD-kommunikationsindsatser... 2 5.1 Presse... 2 5.2 Digitale platforme... 3 5.3 Dialog... 3 5.4 Profilering... 4 3. Alternative

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014

FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014 FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014 Princippet vi styrer efter i regionen Politik og ledelse Erhvervsudviklingsstrategi RUP 2.0 Den grønne Metropol Misbrugspolitik Hopp 2020 Pressepolitik Kommunikations politik

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

Klik for at redigere i master

Klik for at redigere i master Klik for at redigere i master STRATEGI & HANDLINGSPLAN Vedtaget af bestyrelsen, januar 2014 Vision Privathospitaler skal integreres fuldt i det danske sundhedsvæsen Fra residualspiller til strategisk samarbejdspartner

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Koncernens kommunikationspolitik

Koncernens kommunikationspolitik Koncernens kommunikationspolitik Gælder for alle myndigheder under Forsvarsministeriet Indholdsfortegnelse Forord v/ forsvarsminister Søren Gade Side 3 1. En fælles politik for kommunikation Side 4 2.

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Handleplan. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Handleplan. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Handleplan Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Indhold 1. Indledning... 2 2. Pressestrategi... 2 2.1. Effektivisering af arbejdsgang omkring pressemeddelelser... 2 2.2. Synlighed uden for kommunegrænsen...

Læs mere

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Kommunikationspolitik Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Åben og offensiv kommunikation i 10 punkter Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Akademiske kompetencer i den kliniske praksis. Jette S. Holtzmann, sektionsleder HR & Uddannelse, cand.mag.

Akademiske kompetencer i den kliniske praksis. Jette S. Holtzmann, sektionsleder HR & Uddannelse, cand.mag. Akademiske kompetencer i den kliniske praksis Jette S. Holtzmann, sektionsleder HR & Uddannelse, cand.mag. Akademiske kompetencer Selvstændigt arbejde Evnen til at analysere en bred vifte af problemstillinger

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

samarbejder informerer illustrerer leder underviser coacher lytter mødes taler involverer rådgiver annoncerer smiler diskuterer betjener

samarbejder informerer illustrerer leder underviser coacher lytter mødes taler involverer rådgiver annoncerer smiler diskuterer betjener Kommunikationsstrategi 2012-2014 Når vi kommunikerer i Køge Kommune samarbejder informerer illustrerer leder hjælper underviser coacher taler lytter mødes involverer rådgiver annoncerer telefonerer viser

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitikken for Jammerbugt Kommune tager afsæt i kommunens visioner og værdier og understøtter disse. vi sætter dialog, involvering og åbenhed højt på dagsordenen. Dette

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationsindsatsen i bred forstand skal understøtte og medvirke til virkeliggørelse af visionen og de strategier, der følger af Haderslev Kommunes overordnede

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 1.0 Kommunikation God intern kommunikation er en forudsætning for god ekstern kommunikation. Målrettet information og videndeling

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Odense Universitetshospital

Kommunikationsstrategi for Odense Universitetshospital Kommunikationsstrategi for Odense Universitetshospital Baggrund og forudsætninger Mens visionen er, at Odense Universitetshospital skal fastholde sin status som et af tre hovedcentre for patientbehandling,

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden Kommunikationsstrategi 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden etableres som følge af Lov om Socialtilsyn, der træder i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

En overordnet regional tilgang til fokus og forenkling. Hospitalsdirektør Janne Elsborg, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

En overordnet regional tilgang til fokus og forenkling. Hospitalsdirektør Janne Elsborg, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler En overordnet regional tilgang til fokus og forenkling Hospitalsdirektør Janne Elsborg, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen, DSS seminar 4. februar 2015

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere