Vejledning. til kompetenceafklaring og meritvurdering KUA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning. til kompetenceafklaring og meritvurdering KUA"

Transkript

1 Vejledning til kompetenceafklaring og meritvurdering KU

2 Vejledningen er udarbejdet af Jan ndersen, Sprogcenteret, Nykøbing F. Keld Rubæk ndersen, Industri- og Håndværkerskolen, Nykøbing F. Yderligere oplysninger Industri- og Håndværkerskolen Kringelborg llè 7, 4800 Nykøbing Falster Telefon Telefax Web: Kontaktperson Keld Rubæk ndersen Mobil: Grafisk design Kommunikationsbureauet FT Online Club 1 Reklamebureau Trykt på Omslag: Gallerie rt Silk200 Indhold: Gallerie One90

3 INDHOLD BGGRUND 4 INDHOLD 4 VISITTION 5 ERHVERVSUDDNNELSE 6 Det merkantile område 8 KVU - MELLEMLNGE OG LNGE UDDNNELSER 9 CVuu - Centeret til Vurdering af udenlandske uddannelser 9 Videregående EUD - uddannelser 9 Social- og sundhedsuddannelser 11 Pædagoguddannelsen 11 Længerevarende uddannelser 11 INGEN FORMEL UDDNNELSE 12 ORDLISTE 14

4 Baggrund Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at skabe et arbejdsredskab og et overblik i forhold til kompetenceafklaring og muligheder for merittildeling. Formålet med vejledningen er så hurtigt som muligt at få den fremmedsprogede integreret på det danske arbejdsmarked til gavn for både den enkelte og for samfundet som helhed. Vejledningen er blevet til på foranledning af EU Socialfond ( Mål 3)- og rbejdsmarkeds-rådet i Storstrøms mt i forbindelse med en bevilling til kompetenceafklaring af fremmedsprogede afviklet maj - september 2002 i Nykøbing F. Vejledningen er til brug for kommuner, arbejdsformidlinger, uddannelsesinstitutioner samt øvrige aktører i integrationsprocessen. Indhold Vejledningen beskriver nogle modeller, der tager udgangspunkt i den fremmedsprogedes baggrund i forhold til formelle og uformelle uddannelser, erhvervserfaring, dansksproglige forudsætninger samt personlige og sociale kompetencer. Vejledningen indeholder metoder både i forhold til at få klarlagt de reale kompetencer og til at få afdækket mulighederne for tildeling af merit i forhold til tilsvarende danske uddannelser. Der er desuden angivet dansksproglige adgangskrav i forhold til de enkelte uddannelsesinstitutioner. Vejledningen indeholder en beskrivelse af: Visitationsmodel Kompetenceafklaring og meritvurdering inden for erhvervsuddannelser / relevant erhvervserfaring. Kompetenceafklaring og meritvurdering inden for korte-, mellem- og lange uddannelser / relevant erhvervserfaring Kompetenceafklaring af personer uden formelle uddannelser men med erhvervserfaring / personer uden uddannelse og uden erhvervserfaring. Ordliste I forhold til at definere de enkelte uddannelser, kan der henvises til 4 KOMPETENCE- OG MERITFKLRING F FREMMEDSPROGEDE 2002

5 Visitation Visitationen af den fremmedsprogede er helt afgørende for dennes videre forløb i Danmark, og danner ofte grundlag for iværksættelse af sprogundervisning, aktivering, arbejdsprøvning og øvrige erhvervsrettede og uddannelsesmæssige-aktiviteter. Denne visitation finder sted efter en henvisning fra en sagsbehandler/fkonsulent. Det er derfor af afgørende betydning, at denne visitation foretages så hurtigt som muligt efter tildeling af opholdstilladelse, og at visitationen foregår på et så højt fagligt niveau som muligt. Denne visitation kan foregå i de enkelte kommuner eller i et evt. centralt oprettet visitationscenter. Tilstede ved visitationen skal være den fremmedsprogede, en uddannelsessagkyndig, en progcentervejleder, evt. en tolk og evt. en sagsbehandler fra kommunen / F. Der bør minimum afsættes 2 timer til en sådan samtale, og den skal i første omgang munde ud i en placering i en af følgende 3 hovedgrupperinger: 1. Personer med erhvervsuddannelser eller kvalificerende arbejdsmarkedserfaringer 2. Personer med korte videregående-, mellemog lange uddannelser 3. Personer uden uddannelse / ingen eller ikkekvalificerende arbejdsmarkeds-erfaring Kommune Kommune Kommune F Visitation Erhvervsuddannelser eller kvalificerende arbejdsmarkedserfaring KVU-mellemlange og lange uddannelser / relevant arbejdsmarkedserfaring Ingen uddannelse / kort eller ikke kvalificerende arbejdsmarkedserfaring KOMPETENCE- OG MERITFKLRING F FREMMEDSPROGEDE

6 Erhvervsuddannelse eller kvalificerende arbejdsmarkedserfaring Hvis personen har uddannelse / erhvervserfaring inden for EUD - uddannelserne, er det næste skridt at lave en egentlig brancheafklaring i forhold til erhvervsuddannelsernes 7 hovedindgange. Social og sundhedshjælper / assistentuddannelserne behandles særskilt s. 11 Erhvervsuddannelse eller erhvervserfaring Teknologi og kommunikation Jord til bord Mekanik, transport og logistik Bygge og anlæg SoSu Merkantile Håndværk og teknik Service ndet Kompetenceafklaring og evt. teknisk dansk Meritvurdering (uddannelse) Kompetence-profil (jobsøgning) 6 KOMPETENCE- OG MERITFKLRING F FREMMEDSPROGEDE 2002

7 Når den indledende brancheafklaring har fundet sted, er næste skridt at få personen kompetenceafklaret på den erhvervsskole, der udbyder den relevante uddannelse. For at dette kan hænge sammen økonomisk, skal denne afklaring først finde sted, når der kan samles hold af et passende antal inden for samme branche. Forud for dette forløb, tilbydes personen teknisk danskundervisning på en sprogskole i en periode på 3-5 uger efter behov, hvor personen gøres bekendt med de mest anvendte termer inden for den pågældendes branche. Hvis personen ikke har nogen danskkundskaber, vil der ikke være noget udbytte af en sådan danskundervisning, og personen kan kompetenceafklares direkte med tolk. Efterfølgende starter den egentlige kompetenceafklaring på den relevante erhvervsskole. Modul 1 - Introduktion til det danske uddannelsessystem - Virksomhedsbesøg - rbejdsmarkedsforhold - Brancheafklaring Modul 2 - Faglig kompetenceafklaring Modul 3 - Virksomhedspraktik Modul 4 - Kompetenceprofil - Meritvurdering Ordinær uddannelse / restlæreforhold GVU Kvalificerende kurser Jobsøgning KOMPETENCE- OG MERITFKLRING F FREMMEDSPROGEDE

8 Hele forløbet på erhvervsskolen starter med en præsentation af det danske uddannelsessystem med fokus på den aktuelle branche. Dette forløb er af 1 uges varighed. I den uge skal der også være indlagt virksomhedsbesøg og information om arbejdsmarkedsforhold. Denne introduktion efterfølges af et 2 ugers individuelt kompetenceafklaringsforløb, hvor den enkeltes delkompetencer efterprøves og vurderes gennem teoretiske og praktiske prøver. Dernæst skal personen ud i et 2 ugers praktikforløb i en virksomhed inden for branchen, og endeligt bliver der en opfølgning på forløbet af en uges varighed, hvor der opsamles erfaringer fra kompetenceafklaring, praktikforløb og sprogundervisning. lt skal indgå i den samlede kompetenceprofil, der udarbejdes som afslutning på forløbet. Kompetenceprofilen udarbejdes med deltagelse af involverede faglærere, sproglærere, koordinatorer og den kompetenceafklarede person. Kompetenceprofilen forelægges sagsbehandleren/f-konsulenten, og bruges som afsæt til en handleplan. Kompetenceprofilen kan danne baggrund for jobsøgning, en meritansøgning til De Faglige Udvalg samt angive relevant uddannelse/efteruddannelse. De angivne tidsrammer inden for kompetenceafklaringen er vejledende, og er naturligvis afhængig af den enkeltes erhvervsmæssige baggrund / kompetencer. Opmærksomheden henledes her på de muligheder, der ligger inden for grundlæggende uddannelse for voksne ( GVU). GVU giver voksne over 25 år med en udenlandsk uddannelse, forældet uddannelse eller relevant erhvervserfaring mulighed for at tage grundlæggende uddannelse for voksne og dermed opnå faglært kompetence. Der udarbejdes en såkaldt IKV, Individuel Kompetence Vurdering, på enten en erhvervsskole eller et MU- Center. Denne IKV danner grundlag for en egentlig uddannelsesplan og meritvurdering. En GVU kan tages enten som en fuldtids uddannelse, på deltid eller i fritiden, men må dog maksimalt strække sig over 6 år. Mere information på samt uddreform/oversigt/gvu.html Det merkantile område På grund af de seneste års generelle hævning af det faglige niveau inden for de merkantile uddannelser, er det blevet en del vanskeligere at tildele merit, og samtidig forældes de formelle kvalifikationer hurtigere. Grundfag: Handelsskolen går ind og kigger på meritmuligheder for de enkelte fag, hvis der findes dokumentation for tilsvarende kundskaber.der gives ingen merit for erhvervserfaring. Områdefag: Områdefagene består af 13 arbejdsmarkedskurser, og der kan maksimalt tildeles merit for 7 ud af disse 13. Specialefag: Hvis man er over 25 år og har mere end 3 års dokumenteret erhvervserfaring, kan der tildeles merit via særlige voksenuddannelsesforløb. Det er næsten umuligt at opnå merit på kurser, åben uddannelsesforløb mv. Reglerne for merit er få. I de merkantile erhvervsuddannelser er de egentlige branchekurser ofte integrerede i hele specialeforløbet, hvilket vanskeliggør en merittildeling på baggrund af en snæver branchespecifik viden. Det er handelsskolernes vejledere der tildeler merit på baggrund af dokumentation og interviews, hvorefter der udarbejdes en uddannelsesplan. 8 KOMPETENCE- OG MERITFKLRING F FREMMEDSPROGEDE 2002

9 For at påbegynde HH eller HG kræves danskniveau svarende til folkeskolernes 9 kl. / Vuc Dansk 1 +B. Datamatikeruddannelsen kræver Gymnasieniveau B / Studieprøveniveau. Kortere-videregående - mellemlange og lange uddannelser CVuu KVU - mellemlange og lange uddannelser Sundhedsstyrelsen Uddannelsesinstitutionerne Meritvurdering efter indmeldelse Ved de mere teoretiske mellemlange og lange uddannelser er proceduren, at uddannelsespapirerne skal vurderes centralt, for at få et overblik over disses omfang og niveau. Det er Sundhedsstyrelsen, der tager sig af denne vurdering, når det drejer sig uddannelser inden for socialog sundhedssektoren. I alle andre tilfælde er det Centeret til Vurdering af udenlandske uddannelser. CVuu Centret til Vurdering af udenlandske uddannelser Netadresse: Centret har dets første leveår næsten udelukkende vurderet omfanget af de enkelte uddannelser, men har ikke tidligere foretaget meritvurderinger. På centrets hjemmeside kan hentes de nødvendige ansøgningsskemaer, der skal vedlægges den oversatte uddannelsesdokumentation Med lovændringen af lov 176, der gælder fra 1. juli i år, er der givet betydeligt flere kompetencer og beføjelser til centeret. Centret skal fremover fungere som et centralt rådgivningscenter til brug for kommunerne, når de enkelte sagsbehandlere har brug for at få vurderet en uddannelse. De vil ikke alene omfangsvurdere, men også gå ind i en egentlig meritvurdering, der fx inden for erhvervsuddannelserne vil blive bindende for de faglige udvalg. Det er dog meningen, at de enkelte uddannelsesinstitutioner langt hen ad vejen fastholder kompetencen til at tildele merit. Derudover vil Cvuu rådgive om, hvor og hvordan personens kompetencer bedst muligt afklares. Der er ikke pt. udarbejdet en egentlig igangsætningsplan i forhold til dette arbejde, og efter hvad der er oplyst, vil rådgivningstjenesten til kommunerne bestå af en udvidet service og information via centerets internetsider. Disse vil gradvist blive udbygget inden for det kommende år. Der vil også i den kommende tid blive udarbejdet en pjece til brug for vejledere og sagsbehandlere i forhold til behandling af forskellige typer af uddannelser, og på sigt udarbejdes et egentligt uddannelseskatalog med alle uddannelser. Videregående EUD uddannelser For at komme i betragtning til en meritvurdering inden for de videregående EUD uddannelser, er det en forudsætning, at de formelle kvalifikationer er i orden. Der indledes med en grundig samtale / visitation, hvorefter der kompetenceafklares vedr. teoretisk viden af en faglærer på skolerne. Der vil typisk være tale om en teknisk skole. Dernæst skal vedkommende bestå en test, der er udarbejdet af det faglige udvalg, for at kunne opnå dansk svendebrev. Der vil tillige på den baggrund blive angivet evt. restlæreforhold. Vedr. danskniveau kræves der danskkundskaber svarende til min. folkeskolens 10. udvidede afgangsprøve. KOMPETENCE- OG MERITFKLRING F FREMMEDSPROGEDE

10

11 Dette kan opnås via P2 fra sprogskole eller VUC dansk som 2. sprog og dansk 2 Litteratur og Sprog og kommunikation. Social- og sundhedsuddannelser Fælles for social- og sundhedsuddannelserne er, at det er Sundhedsstyrelsen og ikke CVuu, der omfangsvurderer de formelle uddannelser. Denne vurdering danner grundlag for optagelse på relevant uddannelsesinstitution. Vurderingen af uddannelseskvalifikationerne udarbejdes efter lov nr. 344 af 16/5 01 (gældende) + lov 415 af 6/6 02, der også omfatter flere andre mellemlange uddannelser. Vurderingen af merit kan enten foretages på de enkelte uddannelsesinstitutioner eller af Social- og Sundhedsuddannelsesrådet på baggrund af omfanget af de formelle kvalifikationer. Ved vurderingen tages der udgangspunkt i en sammenligning af de slutkompetencer, som henholdsvis de udenlandske og de danske uddannelseskvalifikationer er et udtryk for. For at blive optaget på social- og sundhedsskolen kræves danskniveau svarende til P2 fra sprogskole, men på flere skoler oprettes indgangsår, hvor sprogkravet i dansk er P1. På de længerevarende sundhedsuddannelser kræves dansk på gymnasieniveau B. Fra d. 1/1 02 giver den nye reform mulighed for, at kursister, der afslutter med assistentuddannelsen kan optages på sygeplejeskolen. Meritbestemmelserne i den forbindelse er pt. under udarbejdelse og foreligger ikke. Pædagoguddannelsen En del udlændinge vælger pædagoguddannelsen, da de ofte har erfaringer via egne børn. For at foretage en meritvurdering kræves også her en dokumentation for de formelle kvalifikationer. Disse sendes til Fællessekretariatet for vurdering af udenlandske uddannelser på Københavns Universitet. På baggrund af denne vurdering går seminarierne ind og kigger på meritmulighederne. Der bliver typisk tildelt merit på praktikforløbet i fagene psykologi og pædagogik, hvis fornødne kundskaber inden for disse fag kan dokumenteres. Der gives ikke merit på udelukkende erhvervserfaring. For at blive optaget, kræves danskniveau svarende til gymnasium / HF niveau C Der findes på de fleste pædagogseminarier et særligt indgangsår for flygtninge / indvandrere. Der er adgangskravet et danskniveau svarende til Dansk som 2. sprog fra VUC. Længerevarende uddannelser Når det gælder de længerevarende uddannelser eksempelvis universitetsuddannelser, sendes de formelle uddannelsespapirer i første omgang til Centeret til Vurdering af udenlandske uddannelser CVuu, der alene foretager en ægtheds- og omfangsvurdering af uddannelsen. CVuu er pt. ikke i stand til en egentlig meritvurdering, men det er som nævnt meningen, at centeret på sigt skal overtage denne funktion. Derfra sendes papirerne tilbage til Fællesnævnets Sekretariatet til vurdering af udenlandske uddannelser (Fællessekretariatet). Hvis der efter CVuu s vurdering er basis for en viderebehandling sendes papirerne dernæst til fagbehandling i de enkelte fakulteter. Nævnet går også ind i en egentlig vurdering af de gymnasiale uddannelser. Der findes en eksamenshåndbog på nettet redigeret af Fællessekretariatet, hvori eksamenspapirer forsøges sammenlignet med danske tilsvarende alt efter hvilket land, den pågældende kommer fra. For øjeblikket er denne eksamenshåndbog under udarbejdelse, og den er kun fyldestgørende for de nordiske uddannelser. Desværre er denne side ikke tilgængelig for andre end de relevante uddannelsesinstitutioner, men Fællessekretariatet og CVuu har indledt et samarbejde med en KOMPETENCE- OG MERITFKLRING F FREMMEDSPROGEDE

12 målsætning om, at den på sigt skal være tilgængelig for alle. Om optagelsen på seminarier, universiteter og andre højere læreranstalter gælder, at der i alle tilfælde kræves danskkundskaber svarende til gymnasium niveau B eller studieprøveniveau ( tidligere DP2). Bemærk at enkelte uddannelsesinstitutioner fortsat kræver gymnasieniveau / DP3 for optagelse. Det gælder bl.a. for tandlægehøjskolen Ingen formel uddannelse Personer uden formel uddannelse, kan sagtens have brugbare erhvervserfaringer, der oftest vil have karakter af manuelt ufaglært arbejde. Det vil typisk være for bekosteligt at foretage en individuel afklaring på en teknisk skole med mindre, der er tale om erhvervserfaringer på mere end 3 5 år, der afhængigt af fagområdet er minimumsgrænser for tildeling af merit på praktikdelene i EUD uddannelserne. ndre muligheder er arbejdsprøvning og praktikforløb i virksomheder. Folk uden hverken uddannelse eller erhvervserfaring kan have ressourcer, der typisk vil blive afdækket via. afklaringssamtaler og aktiveringsforløb, der kan munde ud i korte MU -kurser / eller egentlig uddannelse. Danskkravet i forhold til MU-kurser er P1 fra sprogskole. Er folk tillige syge / handicappede er revalideringscen tre en oplagt mulighed. Her er der ikke noget formelt danskkrav, men det er vigtigt at personen har så meget sprog, at vedkommende kan sætte tingene ind i en eller anden form for sprogramme, hvis der ikke anvendes tolk. Der gøres opmærksom på de muligheder, der ligger inden for den Forberedende Voksen Uddannelse FVU Uddannelsen henvender sig til voksne, der har problemer med dansk og regning. For at blive optaget skal man være mellem 18 og 60 år. Uddannelsen består af 4 trin á timer, hvor der undervises i dansk evt. på specialskole i forbindelse med ordblindhed, afasi mv., samt i matematik på 2 trin á timer. Slutniveau er folkeskolens 9. afgangsklasse. Går vedkommende hver dag, tager et trin ca. 3 uger, men der er også mulighed for aftenundervisning, hvilket forlænger uddannelsen. Der er forskellige udbydere af denne uddannelse i de forskellige byer. Undervisningen er gratis og man kan søge om SVU - Statens Voksenuddannelsesstøtte. Se nærmere på Ingen formel uddannelse Ingen erhvervserfaring / kortere erhvervserfaring Jobsøgning Revacenter Jobtræning rbejdsprøvning Praktik 12 KOMPETENCE- OG MERITFKLRING F FREMMEDSPROGEDE 2002

13

14 Ordliste P 1 = lmen Prøve 1 - afsluttende test, sprogskolens spor 2 P 2 = lmen Prøve 2 - afsluttende test, sprogskolens spor 3 CVuu = Centeret til Vurdering af udenlandske uddannelser EUD = Erhvervsuddannelser DP 2 = Danskprøve 2, afløst af studieprøven. Sprogskolens udslusningstest fra Spor 3, trin 4 - gymnasialt niveau B DP 3 = Danskprøve 3, svarer til Gymnasieniveau FVU = Forberedende Voksen Uddannelse GVU = Grundlæggende Voksen Uddannelse IKV = Individuel Kompetence Vurdering KVU = Kortere Videregående Uddannelser SVU = Statens Voksen Uddannelsesstøtte VEU = Videregående Erhvervs Uddannelser Begreber: Formel kompetence = Dokumenteret uddannelse / efteruddannelse Real Kompetence = Kompetence, omsat til danske termer Merit = fkortning af uddannelsesforløb på baggrund af uddannelse / erhvervserfaring Udarbejdet af: Jan ndersen, Sprogcentret, Nykøbing F. Keld Rubæk ndersen, Industri- og Håndværkerskolen, Nykøbing F. 14 KOMPETENCE- OG MERITFKLRING F FREMMEDSPROGEDE 2002

15

16 Sprogcenter Nykøbing F.

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult. Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er

Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult. Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er 8 af 15 udlændinge med længerevarende uddannelser, fik kompetencesvarende job i forlængelse af praktik-

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Vild med dansk. Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder

Vild med dansk. Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder Vild med dansk Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder Vild med Dansk VUS Kontakt Redaktion: Lisbeth Jakobsen og Anne-Mette Kjærsgaard, VUS

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse

Pædagogisk assistentuddannelse vejledning Pædagogisk assistentuddannelse - som GVU på det pædagogiske arbejdsområde Indholdsfortegnelse Forord Forord...3 Bilag 1: Silkeborgmodellen... 14 Pædagogisk assistentuddannelse...4 Fakta om grundlæggende

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

Praktisk fremgangsmåde Personlig henvendelse hos arbejdsgivere, evt. med en skriftlig ansøgning. Benytte kontakter inden for familie- og vennekreds.

Praktisk fremgangsmåde Personlig henvendelse hos arbejdsgivere, evt. med en skriftlig ansøgning. Benytte kontakter inden for familie- og vennekreds. Arbejde Begrebsafklaring Ethvert arbejde medvirker til udviklingen af kompetencer på det specifikt faglige område samt på det sociale og det personlige plan. Baggrundsinfo Ca. 13 pct. af en årgang vælger

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer.

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Startpakker i AMU En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Udarbejdet af TUR i samarbejde med TEC, Holstebro tekniske Skole, AMU Syd, AMU Vest, Selandia og AMU

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard. Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard. Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser Publikationen Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Januar 2014 Indledning Beskæftigelsesområdet har som mange andre fagområder sit eget sprog. Her er ord, som man ikke genfinder andre steder og ord, som i det øvrige samfundsliv

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder Omsorgsmedhjælper Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at få efteruddannelse I overenskomsten er det aftalt, at du skal have en skriftlig udviklingsplan, og den kan fint

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Februar 2014 Indledning Hensigten med denne håndbog er, at den kan fungere som et opslagsværk for personer, som er ved at lære beskæftigelsessproget at kende. For at gøre

Læs mere

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 TUP 2012 Marts 2014 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Håndbog i jobrotation Maj 2011

Håndbog i jobrotation Maj 2011 Håndbog i jobrotation Maj 2011 Beskæftigelsesregionerne i Danmark Der er sat god plads af til, at du kan skrive dine egne notater i håndbogen. Forord Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Indledning Denne vejledning er vejledning til bekendtgørelse nr. xx af 2329. decemberjuni 20145 om 6 ugers jobrettet

Læs mere

Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk. - vejledende retningslinjer til puljeansøgere

Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk. - vejledende retningslinjer til puljeansøgere Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk - vejledende retningslinjer til puljeansøgere Ministeriet for Børn og Undervisning Marts 2012 Indhold 1. Projektbeskrivelse... 3 Formål og indhold...3 Målgruppe...4 Indkredsning

Læs mere