Vejledning. til kompetenceafklaring og meritvurdering KUA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning. til kompetenceafklaring og meritvurdering KUA"

Transkript

1 Vejledning til kompetenceafklaring og meritvurdering KU

2 Vejledningen er udarbejdet af Jan ndersen, Sprogcenteret, Nykøbing F. Keld Rubæk ndersen, Industri- og Håndværkerskolen, Nykøbing F. Yderligere oplysninger Industri- og Håndværkerskolen Kringelborg llè 7, 4800 Nykøbing Falster Telefon Telefax Web: Kontaktperson Keld Rubæk ndersen Mobil: Grafisk design Kommunikationsbureauet FT Online Club 1 Reklamebureau Trykt på Omslag: Gallerie rt Silk200 Indhold: Gallerie One90

3 INDHOLD BGGRUND 4 INDHOLD 4 VISITTION 5 ERHVERVSUDDNNELSE 6 Det merkantile område 8 KVU - MELLEMLNGE OG LNGE UDDNNELSER 9 CVuu - Centeret til Vurdering af udenlandske uddannelser 9 Videregående EUD - uddannelser 9 Social- og sundhedsuddannelser 11 Pædagoguddannelsen 11 Længerevarende uddannelser 11 INGEN FORMEL UDDNNELSE 12 ORDLISTE 14

4 Baggrund Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at skabe et arbejdsredskab og et overblik i forhold til kompetenceafklaring og muligheder for merittildeling. Formålet med vejledningen er så hurtigt som muligt at få den fremmedsprogede integreret på det danske arbejdsmarked til gavn for både den enkelte og for samfundet som helhed. Vejledningen er blevet til på foranledning af EU Socialfond ( Mål 3)- og rbejdsmarkeds-rådet i Storstrøms mt i forbindelse med en bevilling til kompetenceafklaring af fremmedsprogede afviklet maj - september 2002 i Nykøbing F. Vejledningen er til brug for kommuner, arbejdsformidlinger, uddannelsesinstitutioner samt øvrige aktører i integrationsprocessen. Indhold Vejledningen beskriver nogle modeller, der tager udgangspunkt i den fremmedsprogedes baggrund i forhold til formelle og uformelle uddannelser, erhvervserfaring, dansksproglige forudsætninger samt personlige og sociale kompetencer. Vejledningen indeholder metoder både i forhold til at få klarlagt de reale kompetencer og til at få afdækket mulighederne for tildeling af merit i forhold til tilsvarende danske uddannelser. Der er desuden angivet dansksproglige adgangskrav i forhold til de enkelte uddannelsesinstitutioner. Vejledningen indeholder en beskrivelse af: Visitationsmodel Kompetenceafklaring og meritvurdering inden for erhvervsuddannelser / relevant erhvervserfaring. Kompetenceafklaring og meritvurdering inden for korte-, mellem- og lange uddannelser / relevant erhvervserfaring Kompetenceafklaring af personer uden formelle uddannelser men med erhvervserfaring / personer uden uddannelse og uden erhvervserfaring. Ordliste I forhold til at definere de enkelte uddannelser, kan der henvises til 4 KOMPETENCE- OG MERITFKLRING F FREMMEDSPROGEDE 2002

5 Visitation Visitationen af den fremmedsprogede er helt afgørende for dennes videre forløb i Danmark, og danner ofte grundlag for iværksættelse af sprogundervisning, aktivering, arbejdsprøvning og øvrige erhvervsrettede og uddannelsesmæssige-aktiviteter. Denne visitation finder sted efter en henvisning fra en sagsbehandler/fkonsulent. Det er derfor af afgørende betydning, at denne visitation foretages så hurtigt som muligt efter tildeling af opholdstilladelse, og at visitationen foregår på et så højt fagligt niveau som muligt. Denne visitation kan foregå i de enkelte kommuner eller i et evt. centralt oprettet visitationscenter. Tilstede ved visitationen skal være den fremmedsprogede, en uddannelsessagkyndig, en progcentervejleder, evt. en tolk og evt. en sagsbehandler fra kommunen / F. Der bør minimum afsættes 2 timer til en sådan samtale, og den skal i første omgang munde ud i en placering i en af følgende 3 hovedgrupperinger: 1. Personer med erhvervsuddannelser eller kvalificerende arbejdsmarkedserfaringer 2. Personer med korte videregående-, mellemog lange uddannelser 3. Personer uden uddannelse / ingen eller ikkekvalificerende arbejdsmarkeds-erfaring Kommune Kommune Kommune F Visitation Erhvervsuddannelser eller kvalificerende arbejdsmarkedserfaring KVU-mellemlange og lange uddannelser / relevant arbejdsmarkedserfaring Ingen uddannelse / kort eller ikke kvalificerende arbejdsmarkedserfaring KOMPETENCE- OG MERITFKLRING F FREMMEDSPROGEDE

6 Erhvervsuddannelse eller kvalificerende arbejdsmarkedserfaring Hvis personen har uddannelse / erhvervserfaring inden for EUD - uddannelserne, er det næste skridt at lave en egentlig brancheafklaring i forhold til erhvervsuddannelsernes 7 hovedindgange. Social og sundhedshjælper / assistentuddannelserne behandles særskilt s. 11 Erhvervsuddannelse eller erhvervserfaring Teknologi og kommunikation Jord til bord Mekanik, transport og logistik Bygge og anlæg SoSu Merkantile Håndværk og teknik Service ndet Kompetenceafklaring og evt. teknisk dansk Meritvurdering (uddannelse) Kompetence-profil (jobsøgning) 6 KOMPETENCE- OG MERITFKLRING F FREMMEDSPROGEDE 2002

7 Når den indledende brancheafklaring har fundet sted, er næste skridt at få personen kompetenceafklaret på den erhvervsskole, der udbyder den relevante uddannelse. For at dette kan hænge sammen økonomisk, skal denne afklaring først finde sted, når der kan samles hold af et passende antal inden for samme branche. Forud for dette forløb, tilbydes personen teknisk danskundervisning på en sprogskole i en periode på 3-5 uger efter behov, hvor personen gøres bekendt med de mest anvendte termer inden for den pågældendes branche. Hvis personen ikke har nogen danskkundskaber, vil der ikke være noget udbytte af en sådan danskundervisning, og personen kan kompetenceafklares direkte med tolk. Efterfølgende starter den egentlige kompetenceafklaring på den relevante erhvervsskole. Modul 1 - Introduktion til det danske uddannelsessystem - Virksomhedsbesøg - rbejdsmarkedsforhold - Brancheafklaring Modul 2 - Faglig kompetenceafklaring Modul 3 - Virksomhedspraktik Modul 4 - Kompetenceprofil - Meritvurdering Ordinær uddannelse / restlæreforhold GVU Kvalificerende kurser Jobsøgning KOMPETENCE- OG MERITFKLRING F FREMMEDSPROGEDE

8 Hele forløbet på erhvervsskolen starter med en præsentation af det danske uddannelsessystem med fokus på den aktuelle branche. Dette forløb er af 1 uges varighed. I den uge skal der også være indlagt virksomhedsbesøg og information om arbejdsmarkedsforhold. Denne introduktion efterfølges af et 2 ugers individuelt kompetenceafklaringsforløb, hvor den enkeltes delkompetencer efterprøves og vurderes gennem teoretiske og praktiske prøver. Dernæst skal personen ud i et 2 ugers praktikforløb i en virksomhed inden for branchen, og endeligt bliver der en opfølgning på forløbet af en uges varighed, hvor der opsamles erfaringer fra kompetenceafklaring, praktikforløb og sprogundervisning. lt skal indgå i den samlede kompetenceprofil, der udarbejdes som afslutning på forløbet. Kompetenceprofilen udarbejdes med deltagelse af involverede faglærere, sproglærere, koordinatorer og den kompetenceafklarede person. Kompetenceprofilen forelægges sagsbehandleren/f-konsulenten, og bruges som afsæt til en handleplan. Kompetenceprofilen kan danne baggrund for jobsøgning, en meritansøgning til De Faglige Udvalg samt angive relevant uddannelse/efteruddannelse. De angivne tidsrammer inden for kompetenceafklaringen er vejledende, og er naturligvis afhængig af den enkeltes erhvervsmæssige baggrund / kompetencer. Opmærksomheden henledes her på de muligheder, der ligger inden for grundlæggende uddannelse for voksne ( GVU). GVU giver voksne over 25 år med en udenlandsk uddannelse, forældet uddannelse eller relevant erhvervserfaring mulighed for at tage grundlæggende uddannelse for voksne og dermed opnå faglært kompetence. Der udarbejdes en såkaldt IKV, Individuel Kompetence Vurdering, på enten en erhvervsskole eller et MU- Center. Denne IKV danner grundlag for en egentlig uddannelsesplan og meritvurdering. En GVU kan tages enten som en fuldtids uddannelse, på deltid eller i fritiden, men må dog maksimalt strække sig over 6 år. Mere information på samt uddreform/oversigt/gvu.html Det merkantile område På grund af de seneste års generelle hævning af det faglige niveau inden for de merkantile uddannelser, er det blevet en del vanskeligere at tildele merit, og samtidig forældes de formelle kvalifikationer hurtigere. Grundfag: Handelsskolen går ind og kigger på meritmuligheder for de enkelte fag, hvis der findes dokumentation for tilsvarende kundskaber.der gives ingen merit for erhvervserfaring. Områdefag: Områdefagene består af 13 arbejdsmarkedskurser, og der kan maksimalt tildeles merit for 7 ud af disse 13. Specialefag: Hvis man er over 25 år og har mere end 3 års dokumenteret erhvervserfaring, kan der tildeles merit via særlige voksenuddannelsesforløb. Det er næsten umuligt at opnå merit på kurser, åben uddannelsesforløb mv. Reglerne for merit er få. I de merkantile erhvervsuddannelser er de egentlige branchekurser ofte integrerede i hele specialeforløbet, hvilket vanskeliggør en merittildeling på baggrund af en snæver branchespecifik viden. Det er handelsskolernes vejledere der tildeler merit på baggrund af dokumentation og interviews, hvorefter der udarbejdes en uddannelsesplan. 8 KOMPETENCE- OG MERITFKLRING F FREMMEDSPROGEDE 2002

9 For at påbegynde HH eller HG kræves danskniveau svarende til folkeskolernes 9 kl. / Vuc Dansk 1 +B. Datamatikeruddannelsen kræver Gymnasieniveau B / Studieprøveniveau. Kortere-videregående - mellemlange og lange uddannelser CVuu KVU - mellemlange og lange uddannelser Sundhedsstyrelsen Uddannelsesinstitutionerne Meritvurdering efter indmeldelse Ved de mere teoretiske mellemlange og lange uddannelser er proceduren, at uddannelsespapirerne skal vurderes centralt, for at få et overblik over disses omfang og niveau. Det er Sundhedsstyrelsen, der tager sig af denne vurdering, når det drejer sig uddannelser inden for socialog sundhedssektoren. I alle andre tilfælde er det Centeret til Vurdering af udenlandske uddannelser. CVuu Centret til Vurdering af udenlandske uddannelser Netadresse: Centret har dets første leveår næsten udelukkende vurderet omfanget af de enkelte uddannelser, men har ikke tidligere foretaget meritvurderinger. På centrets hjemmeside kan hentes de nødvendige ansøgningsskemaer, der skal vedlægges den oversatte uddannelsesdokumentation Med lovændringen af lov 176, der gælder fra 1. juli i år, er der givet betydeligt flere kompetencer og beføjelser til centeret. Centret skal fremover fungere som et centralt rådgivningscenter til brug for kommunerne, når de enkelte sagsbehandlere har brug for at få vurderet en uddannelse. De vil ikke alene omfangsvurdere, men også gå ind i en egentlig meritvurdering, der fx inden for erhvervsuddannelserne vil blive bindende for de faglige udvalg. Det er dog meningen, at de enkelte uddannelsesinstitutioner langt hen ad vejen fastholder kompetencen til at tildele merit. Derudover vil Cvuu rådgive om, hvor og hvordan personens kompetencer bedst muligt afklares. Der er ikke pt. udarbejdet en egentlig igangsætningsplan i forhold til dette arbejde, og efter hvad der er oplyst, vil rådgivningstjenesten til kommunerne bestå af en udvidet service og information via centerets internetsider. Disse vil gradvist blive udbygget inden for det kommende år. Der vil også i den kommende tid blive udarbejdet en pjece til brug for vejledere og sagsbehandlere i forhold til behandling af forskellige typer af uddannelser, og på sigt udarbejdes et egentligt uddannelseskatalog med alle uddannelser. Videregående EUD uddannelser For at komme i betragtning til en meritvurdering inden for de videregående EUD uddannelser, er det en forudsætning, at de formelle kvalifikationer er i orden. Der indledes med en grundig samtale / visitation, hvorefter der kompetenceafklares vedr. teoretisk viden af en faglærer på skolerne. Der vil typisk være tale om en teknisk skole. Dernæst skal vedkommende bestå en test, der er udarbejdet af det faglige udvalg, for at kunne opnå dansk svendebrev. Der vil tillige på den baggrund blive angivet evt. restlæreforhold. Vedr. danskniveau kræves der danskkundskaber svarende til min. folkeskolens 10. udvidede afgangsprøve. KOMPETENCE- OG MERITFKLRING F FREMMEDSPROGEDE

10

11 Dette kan opnås via P2 fra sprogskole eller VUC dansk som 2. sprog og dansk 2 Litteratur og Sprog og kommunikation. Social- og sundhedsuddannelser Fælles for social- og sundhedsuddannelserne er, at det er Sundhedsstyrelsen og ikke CVuu, der omfangsvurderer de formelle uddannelser. Denne vurdering danner grundlag for optagelse på relevant uddannelsesinstitution. Vurderingen af uddannelseskvalifikationerne udarbejdes efter lov nr. 344 af 16/5 01 (gældende) + lov 415 af 6/6 02, der også omfatter flere andre mellemlange uddannelser. Vurderingen af merit kan enten foretages på de enkelte uddannelsesinstitutioner eller af Social- og Sundhedsuddannelsesrådet på baggrund af omfanget af de formelle kvalifikationer. Ved vurderingen tages der udgangspunkt i en sammenligning af de slutkompetencer, som henholdsvis de udenlandske og de danske uddannelseskvalifikationer er et udtryk for. For at blive optaget på social- og sundhedsskolen kræves danskniveau svarende til P2 fra sprogskole, men på flere skoler oprettes indgangsår, hvor sprogkravet i dansk er P1. På de længerevarende sundhedsuddannelser kræves dansk på gymnasieniveau B. Fra d. 1/1 02 giver den nye reform mulighed for, at kursister, der afslutter med assistentuddannelsen kan optages på sygeplejeskolen. Meritbestemmelserne i den forbindelse er pt. under udarbejdelse og foreligger ikke. Pædagoguddannelsen En del udlændinge vælger pædagoguddannelsen, da de ofte har erfaringer via egne børn. For at foretage en meritvurdering kræves også her en dokumentation for de formelle kvalifikationer. Disse sendes til Fællessekretariatet for vurdering af udenlandske uddannelser på Københavns Universitet. På baggrund af denne vurdering går seminarierne ind og kigger på meritmulighederne. Der bliver typisk tildelt merit på praktikforløbet i fagene psykologi og pædagogik, hvis fornødne kundskaber inden for disse fag kan dokumenteres. Der gives ikke merit på udelukkende erhvervserfaring. For at blive optaget, kræves danskniveau svarende til gymnasium / HF niveau C Der findes på de fleste pædagogseminarier et særligt indgangsår for flygtninge / indvandrere. Der er adgangskravet et danskniveau svarende til Dansk som 2. sprog fra VUC. Længerevarende uddannelser Når det gælder de længerevarende uddannelser eksempelvis universitetsuddannelser, sendes de formelle uddannelsespapirer i første omgang til Centeret til Vurdering af udenlandske uddannelser CVuu, der alene foretager en ægtheds- og omfangsvurdering af uddannelsen. CVuu er pt. ikke i stand til en egentlig meritvurdering, men det er som nævnt meningen, at centeret på sigt skal overtage denne funktion. Derfra sendes papirerne tilbage til Fællesnævnets Sekretariatet til vurdering af udenlandske uddannelser (Fællessekretariatet). Hvis der efter CVuu s vurdering er basis for en viderebehandling sendes papirerne dernæst til fagbehandling i de enkelte fakulteter. Nævnet går også ind i en egentlig vurdering af de gymnasiale uddannelser. Der findes en eksamenshåndbog på nettet redigeret af Fællessekretariatet, hvori eksamenspapirer forsøges sammenlignet med danske tilsvarende alt efter hvilket land, den pågældende kommer fra. For øjeblikket er denne eksamenshåndbog under udarbejdelse, og den er kun fyldestgørende for de nordiske uddannelser. Desværre er denne side ikke tilgængelig for andre end de relevante uddannelsesinstitutioner, men Fællessekretariatet og CVuu har indledt et samarbejde med en KOMPETENCE- OG MERITFKLRING F FREMMEDSPROGEDE

12 målsætning om, at den på sigt skal være tilgængelig for alle. Om optagelsen på seminarier, universiteter og andre højere læreranstalter gælder, at der i alle tilfælde kræves danskkundskaber svarende til gymnasium niveau B eller studieprøveniveau ( tidligere DP2). Bemærk at enkelte uddannelsesinstitutioner fortsat kræver gymnasieniveau / DP3 for optagelse. Det gælder bl.a. for tandlægehøjskolen Ingen formel uddannelse Personer uden formel uddannelse, kan sagtens have brugbare erhvervserfaringer, der oftest vil have karakter af manuelt ufaglært arbejde. Det vil typisk være for bekosteligt at foretage en individuel afklaring på en teknisk skole med mindre, der er tale om erhvervserfaringer på mere end 3 5 år, der afhængigt af fagområdet er minimumsgrænser for tildeling af merit på praktikdelene i EUD uddannelserne. ndre muligheder er arbejdsprøvning og praktikforløb i virksomheder. Folk uden hverken uddannelse eller erhvervserfaring kan have ressourcer, der typisk vil blive afdækket via. afklaringssamtaler og aktiveringsforløb, der kan munde ud i korte MU -kurser / eller egentlig uddannelse. Danskkravet i forhold til MU-kurser er P1 fra sprogskole. Er folk tillige syge / handicappede er revalideringscen tre en oplagt mulighed. Her er der ikke noget formelt danskkrav, men det er vigtigt at personen har så meget sprog, at vedkommende kan sætte tingene ind i en eller anden form for sprogramme, hvis der ikke anvendes tolk. Der gøres opmærksom på de muligheder, der ligger inden for den Forberedende Voksen Uddannelse FVU Uddannelsen henvender sig til voksne, der har problemer med dansk og regning. For at blive optaget skal man være mellem 18 og 60 år. Uddannelsen består af 4 trin á timer, hvor der undervises i dansk evt. på specialskole i forbindelse med ordblindhed, afasi mv., samt i matematik på 2 trin á timer. Slutniveau er folkeskolens 9. afgangsklasse. Går vedkommende hver dag, tager et trin ca. 3 uger, men der er også mulighed for aftenundervisning, hvilket forlænger uddannelsen. Der er forskellige udbydere af denne uddannelse i de forskellige byer. Undervisningen er gratis og man kan søge om SVU - Statens Voksenuddannelsesstøtte. Se nærmere på Ingen formel uddannelse Ingen erhvervserfaring / kortere erhvervserfaring Jobsøgning Revacenter Jobtræning rbejdsprøvning Praktik 12 KOMPETENCE- OG MERITFKLRING F FREMMEDSPROGEDE 2002

13

14 Ordliste P 1 = lmen Prøve 1 - afsluttende test, sprogskolens spor 2 P 2 = lmen Prøve 2 - afsluttende test, sprogskolens spor 3 CVuu = Centeret til Vurdering af udenlandske uddannelser EUD = Erhvervsuddannelser DP 2 = Danskprøve 2, afløst af studieprøven. Sprogskolens udslusningstest fra Spor 3, trin 4 - gymnasialt niveau B DP 3 = Danskprøve 3, svarer til Gymnasieniveau FVU = Forberedende Voksen Uddannelse GVU = Grundlæggende Voksen Uddannelse IKV = Individuel Kompetence Vurdering KVU = Kortere Videregående Uddannelser SVU = Statens Voksen Uddannelsesstøtte VEU = Videregående Erhvervs Uddannelser Begreber: Formel kompetence = Dokumenteret uddannelse / efteruddannelse Real Kompetence = Kompetence, omsat til danske termer Merit = fkortning af uddannelsesforløb på baggrund af uddannelse / erhvervserfaring Udarbejdet af: Jan ndersen, Sprogcentret, Nykøbing F. Keld Rubæk ndersen, Industri- og Håndværkerskolen, Nykøbing F. 14 KOMPETENCE- OG MERITFKLRING F FREMMEDSPROGEDE 2002

15

16 Sprogcenter Nykøbing F.

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Ansøgning til uddannelse PAU-EUV

Ansøgning til uddannelse PAU-EUV Ansøgning til uddannelse PAU-EUV EUV - PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (EUV står for erhvervsuddannelse for voksne) For at blive optaget skal du Være fyldt 25 år Have mindst 2 års erhvervserfaring, inden

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Efteruddannelse Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden Udgivet af Dansk Handel & Service Efteruddannelse 2006 Gode råd om Efteruddannelse Du kan

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 GVU for voksne med erfaring

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 GVU for voksne med erfaring Ansøgning til sundhed, omsorg og pædagogik uddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid

Fra ufaglært til faglært på rekordtid Fra ufaglært til faglært på rekordtid Program Generelt om Grunduddannelse for voksne (GVU) - hvad er GVU? - hvilke kriterier skal GVU-ansøgerne opfylde? - hvordan er processen? Hvad er GVU? Med en GVU

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013 Indhold

Læs mere

Logbog Personbefordring med bus

Logbog Personbefordring med bus Vejledning til Logbog Personbefordring med bus Specialet International turistbuschauffør TUR Februar 2012 Vejledning til - EUD Erhvervsuddannelsen via Meritvejen - GVU Grundlæggende Voksen Uddannelse -

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse 10. november 2005 Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse I medfør af udlændingelovens 11, stk. 11, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring Ansøgning til Social- og sundhedsuddannelserne Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Statsborgerskab: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at deltage i en række

Læs mere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere FoU-konference 12. december 2013 Workshop: Tosprogede inden for almen og grundlæggende VEU Knud Dal, AMU Nordjylland Vi uddanner

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart VUS Konsulenterne Vejledning / coaching om erhverv og uddannelse Uddannelsesplanlægning

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

Ansøgningsskema. Grundforløb 2 PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE

Ansøgningsskema. Grundforløb 2 PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE Ansøgningsskema Grundforløb 2 PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE 1. PERSONLIGE OPLYSNINGER Navn Personnummer Adresse Postnummer By Kommune Mobil Telefon E-mail Er du dansk statsborger? Ja Nej Hvis nej, har

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

et godt tilbud til dig der vil arbejde med børn

et godt tilbud til dig der vil arbejde med børn F O A F A G O G A R B E J D E et godt tilbud til dig der vil arbejde med børn Hvad er PGU? Den pædagogiske grunduddannelse eller PGU er en kort ungdomsuddannelse, som varer 1 år og 7 1 /2 måned. Uddannelsen

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Industrioperatør. -på Processkolen i Kalundborg

Industrioperatør. -på Processkolen i Kalundborg Industrioperatør -på Processkolen i Kalundborg Industrioperatør Industrioperatøruddannelsen, som særligt tilrettelagte forløb for elever ansat i industrien, afvikles efter forskellige modeller efter elevernes

Læs mere

Postnummer: By: Bopælskommune: Uge 43 2014 Uge 3 2015 Uge 15 2015 Uge 20 2015 Uge 32 2015

Postnummer: By: Bopælskommune: Uge 43 2014 Uge 3 2015 Uge 15 2015 Uge 20 2015 Uge 32 2015 1. Ansøgning til Social - og Sundhedsuddannelserne GRUNDFORLØB 2. Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse: Hvis nej, har du arbejds- og Er du dansk statsborger? opholdstilladelse? Ja Nej Ja Nej Postnummer:

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Dine efteruddannelsesmuligheder

Dine efteruddannelsesmuligheder Ansatte i regionerne Dine efteruddannelsesmuligheder Forord 3F vil med denne pjece sætte fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling for ansatte i Regionerne. En af grundene er bl.a. den teknologiske

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 29. juni 2009 J.nr. 2008-0002486. Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Reglerne om forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse

Læs mere

VUC kursustilbud 2014

VUC kursustilbud 2014 VUC kursustilbud 2014 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som giver dig mulighed

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Om vejledningen. Indhold

Om vejledningen. Indhold Om vejledningen Indsatskataloget er dels en arbejdsgang ved oprettelse af tilbud i Opera, dels en samlet oversigt over hvilke tilbud hos anden aktør Jobcenter Helsingør har kontrakt med. Om vejledningen...

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. information til vejledere og integrationsmedarbejdere Uddannelse for voksne R. U. E Indhold information til vejledere og integrationsmedarbejdere Ophavsret:

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Fra ufaglært til faglært

Fra ufaglært til faglært Fra ufaglært til faglært VEU Konferencen 2013 Torsdag den 12. december 2013 ved Specialkonsulent Michael Andersen Voksen- og efteruddannelsesenheden på EVA Disposition Hvorfor der er brug for at flere

Læs mere

Postnummer: By: Bopælskommune:

Postnummer: By: Bopælskommune: Når du udfylder skemaet, kan du bruge vejledningen på side 5. 1: Ansøgning til Pædagogisk assistentuddannelse PÆDAGOGISK ASSISTENT 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Er du dansk statsborger? Hvis

Læs mere

Hvad kræves der for at undervise på EUX?

Hvad kræves der for at undervise på EUX? 27. marts 2014 Hvad kræves der for at undervise på EUX? Først til efteråret kender vi det præcise indhold af den nye EUX og hvilke krav, der stilles til at undervise på den. Derfor er det vanskeligt for

Læs mere

Udarbejdet af: Pia Schmidt

Udarbejdet af: Pia Schmidt Udarbejdet af: Pia Schmidt Borgeren henvender sig til skolen. - vil gerne realkompetencevurderes mhp. at gennemføre en EUD uddannelse under GVU lovgivningen Uddannelses- og Erhvervsvejledningen koordinerer,

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Forældremøde 9.kl. 2015

Forældremøde 9.kl. 2015 Forældremøde 9.kl. 2015 Program Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar) Almen information og nyttige links

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT HK præsentation 1 2 VISION FOR FREMTIDENS ERHVERVSUDDANNELSE ERHVERVSUDDANNELSERNES UDVIKLING EUD REFORM

Læs mere

Ansøgningsskema PÆDAGOGISK ASSISTENT- UDDANNELSE

Ansøgningsskema PÆDAGOGISK ASSISTENT- UDDANNELSE Ansøgningsskema PÆDAGOGISK ASSISTENT- UDDANNELSE 1. PERSONLIGE OPLYSNINGER Navn Personnummer Adresse Postnummer By Kommune Mobil Telefon E-mail Er du dansk statsborger? Ja Nej Hvis nej, har du arbejds-

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fokus på fag på højniveau og EUX Præsentation af LES og Industriens uddannelser Politisk kontekst Fokus på Image/attraktive uddannelser IU initiativer:

Læs mere

Denne publikation beskriver kort de gældende regler for ordningen samt de ovennævnte uddannelser, hvortil der kan brobygges fra efterskolerne.

Denne publikation beskriver kort de gældende regler for ordningen samt de ovennævnte uddannelser, hvortil der kan brobygges fra efterskolerne. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk Meritgivende brobygningsforløb for efterskoleelever I henhold til finanslovsaftalen om Bedre uddannelser

Læs mere

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder:

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Meritlæreruddannelsen 2014 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde

For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde merituddannelsen til pædagog - færøerne MOD For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde WWW.UCC.DK/meritpædagog 1 merituddannelse til pædagog - på færøerne Vi har tilrettelagt en professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 31. august 2015 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Petersmindevej 50 5100 Odense C C.F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf. 66 13 66 70

Petersmindevej 50 5100 Odense C C.F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf. 66 13 66 70 For at imødekomme den forventede mangel på faglært og ufaglært arbejdskraft i forbindelse med de store byggeprojekter i Odense og på Fyn i de kommende år, vil vi gerne tilbyde et afklarende og uddannelsesforberedende

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke:

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke: www.eva.dk Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne Ved specialkonsulent Michael Andersen, Praktikermøde for faglige udvalg, torsdag den 9. oktober 2014 Disposition

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

Nye kompetencer dine muligheder

Nye kompetencer dine muligheder Kirkegårdsområdet Hvorfor mere uddannelse se side 3 Uddannelsessystemet se side 3 Dine uddannelsesmuligheder se side 5 Udbydere af efteruddannelse se side 7 Susanne Guldager & Christian P. Kjøller Oktober

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse Om uddannelsesmuligheder og vejledning 10. klasse Aug 2013 Program Uddannelsessystemet et overblik Erhvervsuddannelserne EUX 2 uddannelser i én De gymnasiale uddannelser Adgangskrav Uddannelsesparathed

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

GVU merkantil i kursusafdelingen på CPH WEST. På vej mod fagprøven gennem AMU CPH WEST

GVU merkantil i kursusafdelingen på CPH WEST. På vej mod fagprøven gennem AMU CPH WEST GVU merkantil i kursusafdelingen på CPH WEST På vej mod fagprøven gennem AMU CPH WEST Hvorfor kan en kursist med fordel vælge GVU? Fagligt fundament Personlig kompetenceudvikling Mulighed for at bevæge

Læs mere

Individuelle tilbud til ledige

Individuelle tilbud til ledige Individuelle tilbud til ledige Disse tilbud er arbejdsmarkeds- og uddannelsesorienterede og henvender sig til både kontanthjælps-, uddannelseshjælpsmodtagere og A-kasse medlemmer. Tutor- eller mentorordning

Læs mere

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Dette er en vejledning i, hvordan du skal udfylde ansøgningsskemaet. Læs den grundigt, inden du udfylder skemaerne. Der er ansøgningsskemaer i hæftet, svarende

Læs mere

Er du dansk statsborger? Postnummer: By: Bopælskommune:

Er du dansk statsborger? Postnummer: By: Bopælskommune: (Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) 1: Ansøgning til social- og sundhedsuddannelserne GRUNDFORLØBET SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER / Trin 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undervisningsministeriet Udkast. 7. oktober 2005.

Forslag. Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undervisningsministeriet Udkast. 7. oktober 2005. Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 14 Offentligt Undervisningsministeriet Udkast Forslag til 7. oktober 2005 Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (Praktiske indgange

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUD og EUX, ligheder og forskelle... 3 Regler om Statens Uddannelsesstøtte... 4 Prøvebestemmelser EUD, EUX, EUS... 5 Erhvervsuddannelser for voksne

Læs mere

Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne

Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne Erhvervsuddannelsesreformen (og andre uddannelsesspørgsmål) V/Claus Christensen, JU - Beder Målsætning: Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen.

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser

Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Sagsnr. 10.01-04-1440 Ref. TAH/mbø Revideret 10. november 2005 Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Handlingsplan for en sammenhængende og styrket ramme for de erhvervsrettede videregående

Læs mere