Aktieoptur med negative afkast

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktieoptur med negative afkast"

Transkript

1 3. juni 2008 Aktieoptur med negative afkast Set på overfladen har danske private investorer fået ganske pæne afkast i de forgangne år Korrigerer man for, hvornår der købes og sælges aktier i forhold til den generelle kursudvikling, viser der sig et andet billede Nettosalg i et stigende marked resulterer i et vægtet negativt afkast private investorer bør være forsigtige på egen hånd! Af chefstrateg Sune Worm Mortensen, Konklusion I forhold til afkastet på et benchmark bestående af samtlige danske børsnoterede aktier er afkastet på private investorers aktier markant dårligere. Det er konklusionen, efter vi har opgjort private investorers tids- og pengevægtede afkast på investering i danske aktier i perioden april 2004 til april Det dårligere afkast opstår dels på grund af de aktier, de private investorer har valgt at investere i, og dels på grund af de tidspunkter, som de køber og sælger aktier på. Det påvirker især afkastet, at de i lange perioder har været nettosælgere i et markant stigende marked. Det er relevant at sælge aktier, hvis man har behov for pengene, men i samme periode er fx privates indeståender på bankkonti vokset kraftigt. Vi kan konkludere, at private investorers adfærd resulterer i lavere afkast på deres investeringer. Men kan samtidig glæde os over, at der er en vis tendens til at de private investorer i perioden foretager en bedre risikospredning og vælger professionelle forvaltere noget, der samlet set vil øge deres afkast. Anden vinkel at bedømme afkast ud fra Normalt anskuer man succesen af en investering ud fra et tids- perspektiv. Altså om man over tid har formået at forøge den samlede værdi af sine investeringer. Er investeringerne blevet mere værd, er det umiddelbart en succes og er de vokset mere end et benchmark, er succesen endnu større. Det kan imidlertid være relevant at bryde investorernes afkast mere op og ikke blot se på start- og slutværdien over tid. Derigennem kan man få belyst, hvilke elementer, der genererer afkastet. Er det fx fordi, man er specielt god til at købe og sælge i forhold til stigninger og fald, eller er det fordi, man har sammensat sin portefølje anderledes end markedet generelt? Forskellige typer afkast I det følgende vil vi skelne mellem et tidsvægtet afkast og et pengevægtet afkast. Det tidsvægtede afkast er den traditionelle måde at bedømme en investering på. Det tidsvægtede afkast viser afkastet på en investeringsportefølje over tid, men renset for effekten af eventuelle køb og salg af værdipapirer i perioden. Det tidsvægtede afkast gør en i stand til at sammenligne egne investeringer med et benchmark og bedømme, om man har en positiv eller negativ effekt af at have sammensat sine investeringer anderledes end benchmark. Det pengevægtede afkast tager ud over sammensætningen af porteføljen også hensyn til investors tidsmæssige placering af køb og salg i perioden. Tabel 1 illustrerer sammenhængen mellem de forskellige betragtninger: Tabel 1: Hvad tager afkastene højde for Tidsvægtet afkast Pengevægtet afkast Valg af andre aktier X X Køb og salg i perioden X side 1

2 Det tidsvægtede afkast viser afkastet af investeringerne over tid. Sammenligner man med et benchmark, kan man vise en enten positiv eller negativ effekt som følge af, at investor har sammensat sine investeringer anderledes end benchmark. I det pengevægtede afkast indgår desuden effekten af, at man løbende ændrer på beholdningen af værdipapirer. Kilde: Nykredit De seneste år har udviklingen efter kreditkrisens udbrud undtaget været kendetegnet ved nærmest entydigt opadgående aktiekurser. Figur 1 viser udviklingen i OMXC, der er et indeks for alle danske aktier. Figur 1: Udviklingen i de danske aktiekurser Indeks OMXC Jan-03 Jan-04 Jan-05 Jan-06 Jan-07 Jan-08 Indekset over danske aktier har i lighed med andre af verdens aktieindeks haft nogle jubelår fra 2003 til Siden maj 2007 har kreditkrisen imidlertid betydet store udsving på markedet, og kurserne er faldet markant over hele verden. Kilde: EcoWin Det ses, at fra februar 2003 og 56 måneder frem var der stort set uafbrudte stigninger i aktiekurserne. Der har således været overordentligt gode muligheder for at tjene penge på at investere i danske aktier. Figur 2 viser udviklingen i kursværdien af private investorers danske aktier fra april 2004 til og med marts Figur 2: Værdien af privates aktiebeholdning Mio. DKK 300, , , , ,000 Værdi aktiebeholdning Apr-04 Apr-05 Apr-06 Apr-07 Apr-08 Værdien af privates beholdning af danske aktier toppede i maj 2007 med 264,7 mia. kr. Siden er værdien af beholdningen faldet tilbage og udgjorde ultimo april ,5 mia. kr. Det er en lille fremgang i forhold til lavpunktet i januar på 199,3 mia. kr. Kilde: Værdipapircentralen Det ses, at beholdningen er vokset ganske pænt. I maj 2007 var værdien forøget med 150% og nu selv efter store kursfald er værdien næsten fordoblet i forhold til udgangspunktet. Sammenligner man med udviklingen i OMXC i samme periode, klarede de private investorer sig udmærket. Men hvad sker der, hvis vi splitter investorernes afkast op efter den metode, der er vist i Tabel 1? Hvad er benchmark? I denne analyse har vi stillet skarpt på privates investeringer i danske aktier. De private investerer ud fra mange forskellige kriterier, ender de op med en given fordeling af deres danske aktier. For at kunne belyse om dette valg er hensigtsmæssigt eller ej, er man nødt til at sammenligne afkastet med noget et benchmark. Benchmark skal være et relevant alternativ til den investering, der er foretaget. Da der her alene er tale om investeringer i danske aktier, har vi valgt OMXC et indeks, der dækker alle børsnoterede danske aktier som benchmark for privates investeringer. Det tidsvægtede afkast Det tidsvægtede afkast viser afkastet på en portefølje over en periode. Det tidsvægtede afkast justerer for, at man løbende køber eller sælger værdipapirer i porteføljen. Det er altså en måling af afkastet på den til enhver tid investerede portefølje. Investorer har altid et alternativ til den investering, de foretager benchmark. side 2

3 Vi har i en tidligere analyse konkluderet, at kvinder fx har en forkærlighed for finansaktier og har en overrepræsentation af denne type aktier i deres portefølje. Tabel 2 viser fordelingen af privates aktier ultimo marts 2008 fordelt på forskellige indeks. Tabel 2: Sammensætningen af porteføljer OMX C20 Mid- Cap+ Small- Cap+ Øvrige Private 48,8% 17,4% 4,3% 29,5% OMXC 70,3% 7,1% 0,9% 21,7% Sammensætningen af privates aktiebeholdning ændrer sig over tid. Her har vi vist sammensætningen ultimo marts Der er flere forskelle, men mest markant er det, at private investorers andel af de 20 største danske aktier er lavere, end den andel disse aktier udgør af alle danske aktier. Kilde: Værdipapircentralen og OMX Privates portefølje er ikke en perfekt spejling af samtlige aktier i Danmark de har valgt ud fra forskellige kriterier og er endt op med fordelingen vist i Tabel 2. Værdien af deres valg kan man belyse ved hjælp af det tidsvægtede afkast. Valget af en anderledes sammensætning af aktier end benchmark bidrager til periodens samlede afkast. Figur 3 viser forskellen i afkast på benchmark og det tidsvægtede afkast på privates aktier. Figur 3: Tidsvægtet afkast Værdien af privates valg af aktier aktivallokeringen - svarer til forskellen i det afkast, benchmarket har haft, og det tidsvægtede afkast af vores portefølje, jf. Tabel 1. I perioden fra april 2004 til og med marts 2008 har vores benchmark haft et samlet afkast på 77%. Til sammenligning er det tidsvægtede afkast af private investorers portefølje på 47,1%. Det, at de private har valgt at sammensætte deres investeringer anderledes end benchmark, giver et negativt afkast på 29,9 procentpoint. Private investorer har altså ikke haft en heldig hånd i deres aktiesammensætning. Køb og salg i perioden pengevægtet afkast Timingen af køb og salg af aktier har stor betydning for det samlede afkast, man opnår. Køber man i et stigende marked og sælger i et faldende, vil det have stor positiv effekt. Og omvendt. Figur 4 viser private investorers akkumulerede nettokøb/-salg af aktier måned for måned. Figur 4: Nettokøb af aktier samt indestående i pengeinstitutter Mio. DKK 0-5,000-10,000-15,000-20,000 Udvikling indestående h.a. Nettokøb af aktier Apr-04 Apr-05 Apr-06 Apr-07 Mia. DKK % 80% 60% 40% 20% 0% Benchmark Valg af værdipapirer Private Gennem perioden har der været et akkumuleret nettosalg af aktier fra privates aktiebeholdning. I samme periode er privates indlån i pengeinstitutter vokset markant. Der er derfor intet, der generelt tyder på, at aktiesalgene har været "tvungne". Der er i højere grad tale om, at man har solgt aktier, fordi man har oplevet værdistigninger. Kilde: Værdipapircentralen og DST Aktivallokering altså værdien af at vælge en anden sammensætning af sine værdipapirer end benchmark svarer til det tomme felt inden for den stiplede linje. I dette tilfælde er værdien af, at private sammensætter deres investeringer på en anden måde end benchmark altså stærkt negativ. Kilde: Nykredit Det ses, at private investorer altovervejende er nettosælgere af aktier gennem hele perioden. Og nettosalg kan være nødvendigt, hvis man har brug for pengene! Figur 4 viser imidlertid også mængden af privates indlån i pengeinstitutterne i samme periode. Indlånene er vokset med mere end 40% svarende til cirka 200 mia. kr., og der er således intet, der tyder på, at private investorer har haft brug for provenuet af deres aktiesalg. I perioden har aktiemarkedet givet et side 3

4 større afkast, end man har kunnet få på en bankkonto, og derfor "straffes private investorer" for deres adfærd. Ser man på perioden fra maj 2007 og frem, mens kreditkrisen har raset, har der i de 12 måneder, vi har data for, været fem måneder med nettosalg og syv måneder med nettokøb. Og aktiekøb i et faldende marked er også med til at bringe det pengevægtede afkast ned. Figur 5 viser forskellen i afkast på benchmark og det pengevægtede afkast på private investorers aktier. Figur 5: Pengevægtet afkast 100% 80% 60% 40% 20% 0% Værdien af selv at købe og sælge aktier i perioden svarer til den nederste firkant omkranset af en stiplet linje. Det pengevægtede afkast er kun på 5,8% og ligger altså 71,2 procentpoint under det afkast benchmark, har givet. Kilde: Nykredit Benchmark Valg af værdipapirer Køb og salg af værdipapirer Private I perioden fra april 2004 til og med marts 2008 er det pengevægtede afkast af private investorers portefølje på 5,5% mod et benchmark-afkast på 77%. Det, at de har valgt at købe og sælge aktier løbende, har altså en stærkt negativ værdi i forhold til, hvis de blot havde købt aktierne i starten af perioden og solgt ved udgangen af perioden. De har altså ikke haft en heldig hånd med deres timing af køb og salg af aktier. Effekten af disse handler er da også mere negativ end effekten af, at de har valgt en bestemt måde at sammensætte deres aktier på. Og netop den hyppige handel som kendetegner de privates adfærd strider mod et af de grundlæggende råd vedrørende aktiekøb: Investeringerne skal være langsigtede. for korte tidshorisont hos mange, der resulterer i frasalg af aktier i et stigende marked, der koster for de private investorer. Deres adfærd går altså væsentligt ud over afkastene. Men det er for unuanceret generelt at stemple private som dårlige investorer. De har øget deres andel af udenlandske aktier. Ligeledes er deres beholdninger af investeringsforeninger steget. Det er især de aktiebaserede investeringsforeninger, der er vokset. Selvom efteråret 2007 og starten af 2008 var hård ved alle former for investeringer, så er trenden mod flere udenlandske aktier og flere investeringsbeviser god. Da investeringer i aktier og obligationer skal ske på langt sigt og derfor skal de seneste måneders tab på langt sigt blive erstattet af et godt afkast. Konklusion Konklusionen på danskernes evner som investorer i danske aktier på egen hånd er, at de generelt set klarer sig dårligt. Der findes to måder at opgøre et afkast på, og begge måder viser samme tendens. Private investorer er for kortsigtede, og deres sammensætning af aktier er heller ikke optimal - og det koster. Derfor opnår de et afkast, der ligger langt under det potentielle afkast. Omvendt har der i perioden været tendenser til en øget risikospredning blandt andet i kraft af flere udenlandske aktier, og en øget brug af investeringsforeninger. Og netop valget af professionelle forvaltere kan på sigt vise sig at give større afkast. Valget af en professionel forvalter, fx i form af en investeringsforening, i stedet for at købe enkeltaktier handler netop om af få styret den adfærd, som vi har vist koster ganske meget på afkastet. Udvikling i den rigtige retning Det tids- og pengevægtede afkast for de private investorer er væsentligt lavere, end hvad man som investor kunne have opnået ved at investere i OMXC benchmarket i perioden. Det er især den alt side 4

5 Bilag - noter Beregningen af tids- og pengevægtede afkast på baggrund af data fra Værdipapircentralen (VP) rummer en række antagelser og forbehold, der er opført i dette appendiks. Metode Baggrunden for analysen er data opgjort i publikationen VP Indikator, der udgives af VP. Data er opgjort på månedsbasis, og perioden går fra april 2004 til og med marts Vi anvender data for privates beholdning af danske aktier samt data for privates nettokøb/-salg af aktier. Disse data giver os mulighed for at se udviklingen i værdien af privates aktiebeholdning samt beregne henholdsvis det tids- og det pengevægtede afkast. Beregning af tidsvægtet afkast Det tidsvægtede afkast beregnes periodevist ved at beregne udviklingen i aktiebeholdningen fra periode n til periode n + 1 renset for nettokøb/- salg i perioden. Dette gøres måned for måned. Det samlede afkast i perioden april 2004 til og med marts 2008 er lig produktet af de månedlige afkast. Beregning af pengevægtet afkast Det pengevægtede afkast beregnes som en intern rente. Som startværdi for porteføljen anvender vi den faktiske værdi af private investorers beholdning af danske aktier opgjort ultimo april 2004 af VP. Som slutværdi anvender vi en beregnet værdi af porteføljen ultimo marts Den beregnede værdi opgøres som porteføljens startværdi, hvor vi måned for måned har korrigeret for privates nettokøb og -salg af aktier. Pengestrømmene i renteberegningen er de faktiske nettokøb og -salg i perioden opgjort af VP. Valg af benchmark Da der udelukkende er tale om investeringer i danske aktier, har vi valgt indekset for alle danske aktier, OMXC, som benchmark. I vores øjne er det det mest dækkende benchmark. Alligevel er valget ikke helt uproblematisk, da der i OMXC indgår flere aktier som private reelt ikke kan investere i, som fx TDC. Kursudviklingen på disse aktier kan derfor ikke afspejles i de privates investeringer. I eksemplet TDC gælder det fx, at kursen har været meget stabil i den seneste periode, hvor KAX generelt er faldet. Det betyder, at benchmark alt andet lige vil få et højere afkast end ellers, og at private investorer ikke har mulighed for at kopiere benchmarkets afkast. Når vi ser på fordelingen af privates investeringer indekseret af VP, ligger deres fordeling så langt fra benchmark, at der ikke er tegn på, at de forsøger at kopiere benchmark. Derfor antager vi, at KAX er det bedst egnede benchmark. Frivillige kontra tvungne salg Hovedparten af private investorers køb og salg af aktier sker af egen fri vilje. Alligevel vil der være tilfælde, hvor der ikke er tale om et frivilligt salg. Det er fx sket i forbindelse med opkøbene af TDC, Københavns Lufthavne og ISS. Eksempelvis hænger den store stigning i det akkumulerede nettosalg af aktier primo 2006, der ses i Figur 5, sammen med salget af TDC til en kapitalfond, der blev gennemført i den periode. I analysen har vi dog antaget, at de selv har kontrol over køb og salg, men er bevidste om, at dele af især nettosalgene kan være påtvungne. Vi mener, at analysens resultater kan anvendes alligevel, idet tvangsindløsningerne historisk set har haft en positiv effekt på deres investeringer, da indløsningen er sket til en kurs over den på det tidspunkt gældende markedskurs. Begrebet private investorer Analysens grunddata stammer fra de offentligt tilgængelige rapporter kaldet VP Indikator, der udgives af VP. Vi har anvendt begrebet private investorer fra disse rapporter under antagelse af, at det dækker over en gennemsnitlig privat investor. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at begrebet ud over en lang række gennemsnitlige private investorer også dækker over nogle meget store private investorer. Disse private investorer kan have så store formuer investeret i danske aktier, at deres dispositioner påvirker data i undersøgelsen. Faren ved dette er, at vi i analysen kommer til at tilskrive den gennemsnitlige investor handlinger foretaget af en eller få meget store investorer. Det er vores vurdering, at meget store private investorer ofte får mere hjælp end gennemsnittet til deres investeringer. Derfor vurderer vi, at eventuelle meget store handler i privat regi ofte vil have bedre et bedre afkast end handler gennemført af en lille privat investor, der handler på egen hånd. Vi behandler derfor analysens resultater som et udtryk for gennemsnitlig investoradfærd, da en eventuel påvirkning fra store investorer antages at have positiv betydning for de privates afkast og derfor ikke forstærker analysens konklusion om, at private i gennemsnit ikke er i stand til at slå benchmark. side 5

6 Kun danske aktier Vi har i analysen udelukkende fokuseret på privates investeringer i danske aktier. Analysen giver derfor kun et delvis indblik i privates investeringsadfærd. Der har i de seneste år været en stigende tendens til, at private enten køber udenlandske aktier og/eller investeringsforeningsbeviser baseret på udenlandske aktier. Denne udvikling er positiv, og det bliver der ikke taget højde for i analysen. Alligevel mener vi ikke, at man helt bør afskrive analysens resultater, idet opgørelser fra december måned fra Danmarks Statistik viser, at cirka 37% af privates værdipapirbeholdning er rene aktier, og 89% af disse er danske aktier. Analysen dækker derfor godt en tredjedel af privates samlede investeringer. Udbytte I analysen ser vi udelukkende på værdien af privates investeringer og har derfor ikke inddraget værdien af eventuelle udbyttebetalinger. Vælger kunden at geninvestere udbyttet, vil det indgå som et køb i perioden. I det benchmark, vi bruger til at sammenligne med, har vi derfor heller ikke inkluderet udbytte. Da der hverken indgår udbytter af privates investeringer eller i benchmark, mener vi ikke, at det forvansker analysens konklusioner. Omkostninger og skat Vi har ikke inddraget omkostninger og skat i analysen. En inddragelse af omkostninger og beskatning vil ikke umiddelbart forbedre privates afkast. Valg af periode Vi har valgt perioden april 2004 april 2008, da det er denne periode, hvor vi har et datagrundlag fra VP. side 6

7 Disclosure Denne publikation er udarbejdet af Nykredit Markets, der er en del af Nykredit Bank. Nykredit Bank er et dansk aktieselskab, der er under tilsyn af Finanstilsynet. Nykredit Markets deltager i market maker-ordningen for danske stats- og realkreditobligationer. Nykredit Markets investeringsanalyser er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings etiske regler og anbefalingerne fra Den Danske Børsmæglerforening. Nykredit Markets har udarbejdet interne regler for at forebygge og undgå interessekonflikter ved udarbejdelse af investeringsanalyser og har indført interne regler til sikring af effektive kommunikationsbarrierer. Analytikere i Nykredit Markets er blevet pålagt at overgive enhver henvendelse, der kan påvirke analysens objektivitet og uafhængighed, til chefen for analyseafdelingen tillige med compliancefunktionen. Analytikere ansat i Nykredit Markets arbejder uafhængigt af afdelingerne Debt Capital Markets og Corporate Finance og refererer ikke til andre forretningsområder i Nykredit koncernen. Analytikere er delvist aflønnet på baggrund af Nykredit Banks overordnede resultater, men modtager ikke bonus eller anden aflønning tilknyttet specifikke corporate finance- eller debt capital-transaktioner. Denne publikation blev første gang frigivet til distribution på den på forsiden angivne dato. Anvendte finansielle modeller og metoder Beregninger og præsentationer tager udgangspunkt i almindelige økonometriske og finansielle værktøjer og metoder samt offentligt tilgængelige kilder. Danske realkreditobligationer modelleres ved hjælp af en egenudviklet realkreditmodel. Realkreditmodellen består af en stokastisk rentestrukturmodel samt en statistisk konverteringsmodel, som er kalibreret til låntagernes historiske konverteringsadfærd. Rentestrukturmodellen kalibreres med likvide europæiske rentederivater. Risikoadvarsel Der kan være væsentlige risici forbundet med vurderingerne og eventuelle anbefalinger i denne publikation. Sådanne risici, herunder en følsomhedsanalyse med de relevante forudsætninger, er angivet i publikationen. Disclaimer Dette materiale er udarbejdet af Nykredit Markets til personlig orientering for de investorer, som Nykredit Markets har udleveret materialet til. Materialet er udelukkende baseret på offentligt tilgængelige oplysninger. Nykredit Markets påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet. Anbefalinger skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende værdipapirer, og Nykredit Markets påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet. Nykredit Bank A/S og/eller andre selskaber i Nykredit koncernen kan have positioner i værdipapirer omtalt i materialet samt foretage køb eller salg af samme, ligesom disse selskaber kan være involveret i corporate finance-aktiviteter eller andre aktiviteter for virksomheder, der er omtalt i materialet. Materialet må ikke mangfoldiggøres eller distribueres uden samtykke fra Nykredit Markets. Ansvarshavende redaktør: Cheføkonom John Madsen Nykredit - Kalvebod Brygge København V - Tlf Fax side 7

Aktieoptur. med negative afkast. 11. juni 2008

Aktieoptur. med negative afkast. 11. juni 2008 11. juni 2008 Aktieoptur med negative afkast Set på overfladen har danske private investorer fået ganske pæne afkast i de forgangne år Korrigerer man for, hvornår der købes og sælges aktier i forhold til

Læs mere

Boligmarkedet også i en international optik. Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk

Boligmarkedet også i en international optik. Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk Boligmarkedet også i en international optik Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk Boligkrisen i USA Kan det samme ske herhjemme? Forskelle og ligheder Boligmarkedets rutsjetur

Læs mere

Resume. som økonomisk krise er tiltaget Vi fastholder undervægt. Såvel finanskrise. krise som økonomisk krise er tiltaget. undervægt på aktier

Resume. som økonomisk krise er tiltaget Vi fastholder undervægt. Såvel finanskrise. krise som økonomisk krise er tiltaget. undervægt på aktier Aktivallokering Massivrisikoaversionogøkonomiskafmatning Defensivallokeringanbefales Overvægtkontant/korteobligationer Undervægtaktier Fraundervægttilneutralpåkredit Neutralvægtpåobligationer September2008

Læs mere

Danske covered bonds - set med investorøjne

Danske covered bonds - set med investorøjne Danske covered bonds - set med investorøjne Martin Hagelskjær Nielsen Nykredit Markets 8. marts 2007 1 Agenda Lånesiden nye muligheder Obligationsmarkedet efter covered bonds Hvilke realkreditsegmenter

Læs mere

SDO-investorseminar - betydning for prisdannelsen

SDO-investorseminar - betydning for prisdannelsen SDO-investorseminar - betydning for prisdannelsen Rune Kristensen Nykredit Markets November 2007 1 En tur i helikopter 30 25 OAS, swap Danmark, konverterbar kurs 96 EUR 100.000 500 20 400 15 10 5 0 Spanien

Læs mere

Covered bonds Realkredit Danmark A/S' Aaa rating under pres

Covered bonds Realkredit Danmark A/S' Aaa rating under pres 22. juni 2011 Covered bonds Realkredit Danmark A/S' Aaa rating under pres OC skal øges fra 10,1% til 18% for at bevare Moody's Aaa rating i kapitalcenter S Den manglende OC svarer umiddelbart til 35-40

Læs mere

Køb 4% 2041 mod 10-årige statsobligationer

Køb 4% 2041 mod 10-årige statsobligationer 24. marts 2011 Køb 4% 2041 mod 10-årige statsobligationer God buffer i konverterbare obligationer via høje volatiliteter og OAS Lukkeeffekter og mulighed for tilbagekøb bør understøtte lange 4%-obligationer

Læs mere

RTL-auktioner i september Udbud og prisfastsættelse

RTL-auktioner i september Udbud og prisfastsættelse 31. august 2011 RTL-auktioner i september Udbud og prisfastsættelse RTL-obligationer for mere end 80 mia. kr. på auktion, heraf er knap 60 mia. kr. fra Nykredits nye kapitalcenter Flere faktorer understøtter

Læs mere

Danske realkreditobligationer Hvor skal oktoberterminen genplaceres?

Danske realkreditobligationer Hvor skal oktoberterminen genplaceres? Investeringsanalyse 16.september2013 Danskerealkreditobligationer Hvorskaloktoberterminengenplaceres? MarkanteOAS-stigningerikonverterbarekontramerestabileOASpårentetilpasningsobligationer KonverterbarehargodbufferibådevolatiliteterogOAS

Læs mere

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008 15. februar 2008 15. februar 2008 Kommentar Pari sikkerhed med fleksibilitet Pari-swappen er en konverterbar fastrenteswap, som giver låntager sikkerhed i form af en fast finansieringsrente Swappen giver

Læs mere

Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden

Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden 3. december 2009 Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden Vi anbefaler at rentesikre dele af sin finansieringsportefølje Rentesikring med caps ved forventning om fortsat

Læs mere

Kommentar. Indeksobligationer. 27. februar 2009. 27. februar 2009

Kommentar. Indeksobligationer. 27. februar 2009. 27. februar 2009 27. februar 2009 27. februar 2009 Kommentar Indeksobligationer Opadgående pres på inflationen Køb amerikanske TIPS Sælg engelske Gilts og franske OATie Italienske BTP og græske GGP er ramt af illikviditet

Læs mere

Kommentar. Ledigheden i nyt territorium. 14. juni 2007. 14. juni 2007

Kommentar. Ledigheden i nyt territorium. 14. juni 2007. 14. juni 2007 1. juni 007 1. juni 007 Kommentar Ledigheden i nyt territorium Arbejdsmarkedet strammer til, ledigheden falder Langt op til lønstigningerne fra 000-opsvinget ECB stopper ved,50 til december Af Morten Hessner,

Læs mere

Inflation, disinflation og deflation. Cheføkonom Ulrik H. Bie

Inflation, disinflation og deflation. Cheføkonom Ulrik H. Bie Inflation, disinflation og deflation Cheføkonom Ulrik H. Bie ulbi@nykredit.dk 44 55 11 41 Hvad er høj inflation? 2 8. oktober 2014 Finansforeningen Hvad er normal inflation? Schweiz 1921-1947: 0% p.a.

Læs mere

Credit flash. Nationalbanken styrker likviditeten i de danske pengeinstitutter. 9. maj 2008. 9. maj 2008

Credit flash. Nationalbanken styrker likviditeten i de danske pengeinstitutter. 9. maj 2008. 9. maj 2008 9. maj 2008 9. maj 2008 Credit flash flash - investeringsanalyse Nationalbanken styrker likviditeten i de danske pengeinstitutter Af senioranalytiker Jeanette Bjørnlund, jbj@nykredit.dk, 4455 1123 Midlertidig

Læs mere

Credit flash. Nationalbanken. Dato 11. juli 2008 11. juli 2008

Credit flash. Nationalbanken. Dato 11. juli 2008 11. juli 2008 Dato 11. juli 2008 11. juli 2008 Credit flash flash - investeringsanalyse Roskilde Bank modtager hjælp fra Nationalbanken Af Head of Credit Research, Ole Trøst Nissen, otn@nykredit.dk, 4455 1866 Roskilde

Læs mere

Reduceret varighed på indeksobligationer bias på BEI

Reduceret varighed på indeksobligationer bias på BEI 10. november 2009 Reduceret varighed på indeksobligationer bias på BEI Lille kursfølsomhed på indeksobligationer Positiv bias på BEI Ny kursliste og udvidelse af nøgletalsfil Af chefanalytiker Michael

Læs mere

Covered bonds Køb nordiske euro covered bonds mod RTL og Bostäder (DKK/SEK)

Covered bonds Køb nordiske euro covered bonds mod RTL og Bostäder (DKK/SEK) 7. oktober 2011 Covered bonds Køb nordiske euro covered bonds mod RTL og Bostäder (DKK/SEK) Genoplivning af ECB's opkøbsprogram understøtter euro covered bonds I nordisk regi er danske RTL'er aggressivt

Læs mere

Nykredit Realkreditindeks, Totalindeks og IL-indeks Ny sammensætning

Nykredit Realkreditindeks, Totalindeks og IL-indeks Ny sammensætning Nykredit Realkreditindeks, Totalindeks og IL-indeks Ny sammensætning 9. juli 2014 Investeringsanalyse Chefanalytiker Geert Ditlev Kunde, gedi@nykredit.dk, 44 55 11 08 og chefanalytiker Michael Liebak,

Læs mere

Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29

Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29 Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29 18-06-2009 1 Danmark er også hårdt ramt 0% BNP, sk., å/å -1% -2% -3% -4% -5%

Læs mere

Kommentar. Finansfokus

Kommentar. Finansfokus 18. maj 2006 18. maj 2006 Kommentar Finansfokus Stigende global risikoaversion understøtter CHF Vi fastholder CHF-prognosen på 4,85 på et års sigt Fast DKK/variabel CHF-swap attraktivt i kølvandet på de

Læs mere

Stigende handelsaktivitet

Stigende handelsaktivitet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. oktober 2014 HUSE homes kvartalsfokus Højere handelsaktivitet homes prisindeks for hele landet viser, at huspriserne på landsplan faldt med 2,1 % (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Tyskland Væksten kommer ned i gear

Tyskland Væksten kommer ned i gear 24. september 21 Tyskland Væksten kommer ned i gear Ifo og PMI peger i hver sin retning i september Eksportvæksten halveres, og efterspørgslen fra udlandet udgør en stor risiko Det private forbrug er kommet

Læs mere

Figur 1: DKK swapkurve, aktuel og historisk Figur 4: EUR-swapkurve, EUR covered bonds, 3Y spænd Figur 7: Spænd mellem DKK-swap og EUR-swap

Figur 1: DKK swapkurve, aktuel og historisk Figur 4: EUR-swapkurve, EUR covered bonds, 3Y spænd Figur 7: Spænd mellem DKK-swap og EUR-swap Seneste handelsdag: 23. maj 17 Nykredits indeks 23. maj 17 OAD Værdi ultimo sidste år Afkast åtd. Ciborrenter 23. maj 17-1D -1W -1M -3M -12M Swap parrenter 23. maj 17-1D -1W -1M -3M -12M Nykredit Realkreditindeks

Læs mere

Figur 1: DKK swapkurve, aktuel og historisk Figur 4: EUR-swapkurve, EUR covered bonds, 3Y spænd Figur 7: Spænd mellem DKK-swap og EUR-swap

Figur 1: DKK swapkurve, aktuel og historisk Figur 4: EUR-swapkurve, EUR covered bonds, 3Y spænd Figur 7: Spænd mellem DKK-swap og EUR-swap Seneste handelsdag: 1. jan 18 Nykredits indeks 1. jan 18 OAD Værdi ultimo sidste år Afkast åtd. Ciborrenter 1. jan 18-1D -1W -1M -3M -12M Swap parrenter 1. jan 18-1D -1W -1M -3M -12M Nykredit Realkreditindeks

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Valuta Langsigtet vurdering af USD/CHF

Valuta Langsigtet vurdering af USD/CHF 4. januar 2011 Investeringsanalyse Valuta Langsigtet vurdering af USD/CHF Langsigtet er USD/CHF undervurderet Vi forventer at se en stigning over de kommende år men volatiliteten vil fortsat være høj Af

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. november 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne stiger igen homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,4 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Når aktier falder: En oversigt over korrektioner i MSCI World

Når aktier falder: En oversigt over korrektioner i MSCI World 12.juni 2014 Når aktier falder: En oversigt over korrektioner i MSCI World Over de sidste 35 år er globale aktier steget i 27 år og faldet i 8 år. I hele træskolængder falder markedet hver femte år. Uanset

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. august 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisfald på ejerlejligheder i juli homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 2,0 % fra juni til juli (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Ældre hybridkapital i banker bliver guld eller grumt ved metodologiændring

Ældre hybridkapital i banker bliver guld eller grumt ved metodologiændring 8. december 010 Credit flash Ældre hybridkapital i banker bliver guld eller grumt ved metodologiændring S&P foreslår metodologiændring for hybrid bankkapital Ældre hybridkapital vil i stort omfang blive

Læs mere

Nykredit Markets investeringsanalyser er udarbejdet i overensstemmelse med anbefalingerne fra Den Danske Børsmæglerforening.

Nykredit Markets investeringsanalyser er udarbejdet i overensstemmelse med anbefalingerne fra Den Danske Børsmæglerforening. DISCLOSURE Dette materiale er udarbejdet af Nykredit Markets, der er en del af Nykredit Bank A/S. Nykredit Bank A/S er et dansk aktieselskab, der er under tilsyn af Finanstilsynet. Nykredit Markets investeringsanalyser

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. september 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne faldt for 3. måned i København homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra juli til august

Læs mere

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 HUSE homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit er steget med 2,8 % i

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. juli 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit)

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit) Investeringsanalyse generelle markedsforhold homes husprisindeks Huspriserne starter året med fald homes husprisindeks viser, at priserne på enfamiliehuse på landsplan faldt med 1,4 % i januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Credit flash - investering

Credit flash - investering 25. august 2008 25. august 2008 Credit flash - investering investeringsanalyse Roskilde Bank overtages af Nationalbanken og Det Private Beredska edskab Af senioranalytiker Jeanette Bjørnlund, jbj@nykredit.dk,

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. december 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne steg i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,9 % fra oktober til november (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Europas økonomiske kriser

Europas økonomiske kriser Europas økonomiske kriser Veje væk fra arbejdsløshed og gæld Cheføkonom Ulrik H. Bie ulbi@nykredit.dk 44 55 11 41 Hvis gæld er godt, 2 30. november 2015 NETØK Var euroen en fejltagelse? Euroen gav luft

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Credit flash. flash - investeringsana. Kalvebod Serie I. Kalvebod Serie I. analyse. 29. september september 2008

Credit flash. flash - investeringsana. Kalvebod Serie I. Kalvebod Serie I. analyse. 29. september september 2008 29. september 2008 29. september 2008 Credit flash flash - investeringsana analyse Kalvebod Serie I Af senioranalytiker, Jeanette Bjørnlund, jbj@nykredit.dk, 4455 1123 Bonusbanken sammenlægges med Vestjysk

Læs mere

Realkreditobligationer Køb 3-5-årige RTL-obligationer

Realkreditobligationer Køb 3-5-årige RTL-obligationer 9. november 2011 Realkreditobligationer Køb 3-5-årige RTL-obligationer Attraktive spændniveauer mod både danske statsobligationer og swaps efter spændudvidelser Prissætning påvirket af risiko for stor

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Credit flash. 13. maj 2008. 13. maj 2008. er det lykkedes TDC at fastholde en høj EBITDA-margin, hvilket vi anser for kreditpositivt.

Credit flash. 13. maj 2008. 13. maj 2008. er det lykkedes TDC at fastholde en høj EBITDA-margin, hvilket vi anser for kreditpositivt. 13. maj 2008 13. maj 2008 Credit flash flash - investeringsanalyse TDC har r fastholdt stabil høj indtjeningsmargin i 1. kvartal 2008 Af senioranalytiker Thomas Storgaard, tsto@nykredit.dk, 44 55 18 97

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. juni 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Aldrig har lejligheder været dyrere i København og Aarhus homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,2 % fra april til

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler.

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. Flexinvest Fri Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. 2 Derfor kan Flexinvest Fri være en interessant investeringsmulighed Enkelt Flexinvest Fri er en let og enkel

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. maj 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisrekord i København Aarhus er ekstremt tæt på homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,6 % fra marts til april (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets Certifikater - En investeringsmulighed i Jyske Bank V/Martin Munk Jyske Markets 1 Hvem udsteder Certifikaterne? Jyske Bank arbejder sammen med RBS på certifikatområdet i Danmark. RBS er verdens førende

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,1 procent fra august

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan var uændrede fra september til

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan steg med 0,1 procent fra

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Kommentar. Valutamarkedet i november november 2006

Kommentar. Valutamarkedet i november november 2006 7. november 2006 7. november 2006 Kommentar Valutamarkedet i 2007 Generel EUR-styrkelse i 2007 i forhold til hovedvalutaerne Stabil til stærkere CHF i de kommende 12 måneder Fundamentale forhold understøtter

Læs mere

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 HUSE homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med 3,2 %

Læs mere

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 20 Arbejdsmarkedet løfter sig ikke har været karakteriseret af lette hop på stedet over det seneste år. Denne tendens er fortsat i september, hvor

Læs mere

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 HUSE homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan steg med 0,7 % fra

Læs mere

Det lysner i Norge. 28. september 2009

Det lysner i Norge. 28. september 2009 28. september 2009 Det lysner i Norge Det har været et godt forår og sommer for norsk økonomi Arbejdsmarkedet er i fremgang, og privatforbruget stiger Boligpriserne stiger Risiko for større end forventet

Læs mere

ANALYSE 2016 INVESTORPORTRÆT

ANALYSE 2016 INVESTORPORTRÆT 216 INVESTORPORTRÆT INVESTORPORTRÆT 216 Revideret udgave Dette er en revideret udgave af investorportrættet 216. Den oprindelige udgave blev offentliggjort d. 21. april 217. I forhold til den oprindelige

Læs mere

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at selvom ejerlejlighedspriserne

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,5 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

INVESTOR- PORTRÆT 2015

INVESTOR- PORTRÆT 2015 INVESTOR- PORTRÆT 215 Analyse marts 216 FORORD Investeringsfonde tilbyder en nem og ukompliceret adgang til at investere på finansielle markeder over hele verden. Det er der næsten 8. danskere, der har

Læs mere

Jyske Realkredit: Kommentarer til dagens CK93

Jyske Realkredit: Kommentarer til dagens CK93 -7- Jyske Realkredit: Kommentarer til dagens CK9 Det foreløbige udtræk ligger noget højere for oktober en i forhold til de seneste er (se figur ). Vi er nu på 9, mia. DKK i udtræk, hvilket mere end dobbelt

Læs mere

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 HUSE homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.april 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,2 % fra februar

Læs mere

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal.  Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Færre handler men højere priser homes ejerlejlighedsprisindeks viser,

Læs mere

USA: Hvad bremser opsvinget?

USA: Hvad bremser opsvinget? USA: Hvad bremser opsvinget? Opdatering efter BNP for 2. kvartal 2013 Side 1/10 USA: Hvad bremser opsvinget? Her 5 år inde i opsvinget kigger vi på, hvad der har bremset opsvinget Opsving har været ganske

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011 RETNINGSLINIER for investering og administration af pensionspuljer Gældende fra 1. januar 2011 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder:

Læs mere

Kommentar. Pengemarkedet i bedring. 4. maj maj 2009

Kommentar. Pengemarkedet i bedring. 4. maj maj 2009 4. maj 2009 4. maj 2009 Kommentar Pengemarkedet i bedring EUR-pengemarkedet i bedring DKK-pengemarkedet hårdere ramt Cibor/Euribor-spændet over 130bp Fortsat et stykke vej mod normalisering Af senioranalytiker

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13.september 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,0 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Investering af virksomhedsmidler - Økonomikonference, Videncentret for landbrug

Investering af virksomhedsmidler - Økonomikonference, Videncentret for landbrug Investering af virksomhedsmidler - Økonomikonference, Videncentret for landbrug Frank Larsen Skattechef 3. oktober 2013 08-10-2013 1 Agenda Værnsreglen i VSL 1 stk. 2 Hvad var den oprindelige begrundelse?

Læs mere

Regionalt boligoverblik Bornholm, Vest- og Sydsjælland

Regionalt boligoverblik Bornholm, Vest- og Sydsjælland Regionalt boligoverblik Bornholm, Vest- og Sydsjælland Boligmarkedsanalytiker Jacob Isaksen jai@nykredit.dk 44 55 13 64 28. november 2016 Huspriserne steg pænt i 2015, og pilen peger fortsat op Vendingen

Læs mere

RTL-obligationer. 12. november 2010

RTL-obligationer. 12. november 2010 12. november 2010 RTL-obligationer Mellemlange RTL-obligationer igen attraktive mod danske stater Rigelig likviditet fra kuponer, udløb og indfrielser tilgår kronemarkedet frem til januar Færre end ventet

Læs mere

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet Investment Research General Market Conditions 13. maj 2011 Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet har været svagt stigende siden efteråret sidste år og den tendens synes bekræftet med tallene for april,

Læs mere

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger vores kunders kapital Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Kunderne kommer altid i første række Vores mission er at sikre dine investeringer

Læs mere

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012 Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Konceptrådgivning 24-10-2012 1 Agenda Status på økonomien og lav rente Nykredits forventninger til

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne i København og Aarhus tog sig en puster i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,2

Læs mere

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge?

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge? USA: Jobrapport for juli Fortsætter jobvæksten på den store klinge? Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 / 60 75 62 90 kf@jyskebank.dk 7/28/2014 Side 1/10 Fortsætter jobvæksten

Læs mere

Credit flash - investering

Credit flash - investering 28. august 2008 28. august 2008 Credit flash - investering investeringsanalyse Kalvebod Serie I og II Af senioranalytiker Jeanette Bjørnlund, jbj@nykredit.dk, 4455 1123 Delvis førtidsindfrielse indfrielse

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne

Læs mere

Kommentar. Højrentevalutaer februar februar 2008

Kommentar. Højrentevalutaer februar februar 2008 4. februar 2008 4. februar 2008 Kommentar Højrentevalutaer 2008 Højrentevalutaer sluttede negativt af i 2007 Uroen omkring den amerikanske økonomi har stadig dominerende betydning 2008 vil byde på faldende

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. september 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,5 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. april 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 HUSE homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med

Læs mere

Forstå din Investeringsordning

Forstå din Investeringsordning Alm Brand Bank Forstå din Investeringsordning - En praktisk guide 1 Alm. Brand Investeringsordning Indhold I denne pdf finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om Alm. Brand Investeringsordning 3

Læs mere