Aktieoptur med negative afkast

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktieoptur med negative afkast"

Transkript

1 3. juni 2008 Aktieoptur med negative afkast Set på overfladen har danske private investorer fået ganske pæne afkast i de forgangne år Korrigerer man for, hvornår der købes og sælges aktier i forhold til den generelle kursudvikling, viser der sig et andet billede Nettosalg i et stigende marked resulterer i et vægtet negativt afkast private investorer bør være forsigtige på egen hånd! Af chefstrateg Sune Worm Mortensen, Konklusion I forhold til afkastet på et benchmark bestående af samtlige danske børsnoterede aktier er afkastet på private investorers aktier markant dårligere. Det er konklusionen, efter vi har opgjort private investorers tids- og pengevægtede afkast på investering i danske aktier i perioden april 2004 til april Det dårligere afkast opstår dels på grund af de aktier, de private investorer har valgt at investere i, og dels på grund af de tidspunkter, som de køber og sælger aktier på. Det påvirker især afkastet, at de i lange perioder har været nettosælgere i et markant stigende marked. Det er relevant at sælge aktier, hvis man har behov for pengene, men i samme periode er fx privates indeståender på bankkonti vokset kraftigt. Vi kan konkludere, at private investorers adfærd resulterer i lavere afkast på deres investeringer. Men kan samtidig glæde os over, at der er en vis tendens til at de private investorer i perioden foretager en bedre risikospredning og vælger professionelle forvaltere noget, der samlet set vil øge deres afkast. Anden vinkel at bedømme afkast ud fra Normalt anskuer man succesen af en investering ud fra et tids- perspektiv. Altså om man over tid har formået at forøge den samlede værdi af sine investeringer. Er investeringerne blevet mere værd, er det umiddelbart en succes og er de vokset mere end et benchmark, er succesen endnu større. Det kan imidlertid være relevant at bryde investorernes afkast mere op og ikke blot se på start- og slutværdien over tid. Derigennem kan man få belyst, hvilke elementer, der genererer afkastet. Er det fx fordi, man er specielt god til at købe og sælge i forhold til stigninger og fald, eller er det fordi, man har sammensat sin portefølje anderledes end markedet generelt? Forskellige typer afkast I det følgende vil vi skelne mellem et tidsvægtet afkast og et pengevægtet afkast. Det tidsvægtede afkast er den traditionelle måde at bedømme en investering på. Det tidsvægtede afkast viser afkastet på en investeringsportefølje over tid, men renset for effekten af eventuelle køb og salg af værdipapirer i perioden. Det tidsvægtede afkast gør en i stand til at sammenligne egne investeringer med et benchmark og bedømme, om man har en positiv eller negativ effekt af at have sammensat sine investeringer anderledes end benchmark. Det pengevægtede afkast tager ud over sammensætningen af porteføljen også hensyn til investors tidsmæssige placering af køb og salg i perioden. Tabel 1 illustrerer sammenhængen mellem de forskellige betragtninger: Tabel 1: Hvad tager afkastene højde for Tidsvægtet afkast Pengevægtet afkast Valg af andre aktier X X Køb og salg i perioden X side 1

2 Det tidsvægtede afkast viser afkastet af investeringerne over tid. Sammenligner man med et benchmark, kan man vise en enten positiv eller negativ effekt som følge af, at investor har sammensat sine investeringer anderledes end benchmark. I det pengevægtede afkast indgår desuden effekten af, at man løbende ændrer på beholdningen af værdipapirer. Kilde: Nykredit De seneste år har udviklingen efter kreditkrisens udbrud undtaget været kendetegnet ved nærmest entydigt opadgående aktiekurser. Figur 1 viser udviklingen i OMXC, der er et indeks for alle danske aktier. Figur 1: Udviklingen i de danske aktiekurser Indeks OMXC Jan-03 Jan-04 Jan-05 Jan-06 Jan-07 Jan-08 Indekset over danske aktier har i lighed med andre af verdens aktieindeks haft nogle jubelår fra 2003 til Siden maj 2007 har kreditkrisen imidlertid betydet store udsving på markedet, og kurserne er faldet markant over hele verden. Kilde: EcoWin Det ses, at fra februar 2003 og 56 måneder frem var der stort set uafbrudte stigninger i aktiekurserne. Der har således været overordentligt gode muligheder for at tjene penge på at investere i danske aktier. Figur 2 viser udviklingen i kursværdien af private investorers danske aktier fra april 2004 til og med marts Figur 2: Værdien af privates aktiebeholdning Mio. DKK 300, , , , ,000 Værdi aktiebeholdning Apr-04 Apr-05 Apr-06 Apr-07 Apr-08 Værdien af privates beholdning af danske aktier toppede i maj 2007 med 264,7 mia. kr. Siden er værdien af beholdningen faldet tilbage og udgjorde ultimo april ,5 mia. kr. Det er en lille fremgang i forhold til lavpunktet i januar på 199,3 mia. kr. Kilde: Værdipapircentralen Det ses, at beholdningen er vokset ganske pænt. I maj 2007 var værdien forøget med 150% og nu selv efter store kursfald er værdien næsten fordoblet i forhold til udgangspunktet. Sammenligner man med udviklingen i OMXC i samme periode, klarede de private investorer sig udmærket. Men hvad sker der, hvis vi splitter investorernes afkast op efter den metode, der er vist i Tabel 1? Hvad er benchmark? I denne analyse har vi stillet skarpt på privates investeringer i danske aktier. De private investerer ud fra mange forskellige kriterier, ender de op med en given fordeling af deres danske aktier. For at kunne belyse om dette valg er hensigtsmæssigt eller ej, er man nødt til at sammenligne afkastet med noget et benchmark. Benchmark skal være et relevant alternativ til den investering, der er foretaget. Da der her alene er tale om investeringer i danske aktier, har vi valgt OMXC et indeks, der dækker alle børsnoterede danske aktier som benchmark for privates investeringer. Det tidsvægtede afkast Det tidsvægtede afkast viser afkastet på en portefølje over en periode. Det tidsvægtede afkast justerer for, at man løbende køber eller sælger værdipapirer i porteføljen. Det er altså en måling af afkastet på den til enhver tid investerede portefølje. Investorer har altid et alternativ til den investering, de foretager benchmark. side 2

3 Vi har i en tidligere analyse konkluderet, at kvinder fx har en forkærlighed for finansaktier og har en overrepræsentation af denne type aktier i deres portefølje. Tabel 2 viser fordelingen af privates aktier ultimo marts 2008 fordelt på forskellige indeks. Tabel 2: Sammensætningen af porteføljer OMX C20 Mid- Cap+ Small- Cap+ Øvrige Private 48,8% 17,4% 4,3% 29,5% OMXC 70,3% 7,1% 0,9% 21,7% Sammensætningen af privates aktiebeholdning ændrer sig over tid. Her har vi vist sammensætningen ultimo marts Der er flere forskelle, men mest markant er det, at private investorers andel af de 20 største danske aktier er lavere, end den andel disse aktier udgør af alle danske aktier. Kilde: Værdipapircentralen og OMX Privates portefølje er ikke en perfekt spejling af samtlige aktier i Danmark de har valgt ud fra forskellige kriterier og er endt op med fordelingen vist i Tabel 2. Værdien af deres valg kan man belyse ved hjælp af det tidsvægtede afkast. Valget af en anderledes sammensætning af aktier end benchmark bidrager til periodens samlede afkast. Figur 3 viser forskellen i afkast på benchmark og det tidsvægtede afkast på privates aktier. Figur 3: Tidsvægtet afkast Værdien af privates valg af aktier aktivallokeringen - svarer til forskellen i det afkast, benchmarket har haft, og det tidsvægtede afkast af vores portefølje, jf. Tabel 1. I perioden fra april 2004 til og med marts 2008 har vores benchmark haft et samlet afkast på 77%. Til sammenligning er det tidsvægtede afkast af private investorers portefølje på 47,1%. Det, at de private har valgt at sammensætte deres investeringer anderledes end benchmark, giver et negativt afkast på 29,9 procentpoint. Private investorer har altså ikke haft en heldig hånd i deres aktiesammensætning. Køb og salg i perioden pengevægtet afkast Timingen af køb og salg af aktier har stor betydning for det samlede afkast, man opnår. Køber man i et stigende marked og sælger i et faldende, vil det have stor positiv effekt. Og omvendt. Figur 4 viser private investorers akkumulerede nettokøb/-salg af aktier måned for måned. Figur 4: Nettokøb af aktier samt indestående i pengeinstitutter Mio. DKK 0-5,000-10,000-15,000-20,000 Udvikling indestående h.a. Nettokøb af aktier Apr-04 Apr-05 Apr-06 Apr-07 Mia. DKK % 80% 60% 40% 20% 0% Benchmark Valg af værdipapirer Private Gennem perioden har der været et akkumuleret nettosalg af aktier fra privates aktiebeholdning. I samme periode er privates indlån i pengeinstitutter vokset markant. Der er derfor intet, der generelt tyder på, at aktiesalgene har været "tvungne". Der er i højere grad tale om, at man har solgt aktier, fordi man har oplevet værdistigninger. Kilde: Værdipapircentralen og DST Aktivallokering altså værdien af at vælge en anden sammensætning af sine værdipapirer end benchmark svarer til det tomme felt inden for den stiplede linje. I dette tilfælde er værdien af, at private sammensætter deres investeringer på en anden måde end benchmark altså stærkt negativ. Kilde: Nykredit Det ses, at private investorer altovervejende er nettosælgere af aktier gennem hele perioden. Og nettosalg kan være nødvendigt, hvis man har brug for pengene! Figur 4 viser imidlertid også mængden af privates indlån i pengeinstitutterne i samme periode. Indlånene er vokset med mere end 40% svarende til cirka 200 mia. kr., og der er således intet, der tyder på, at private investorer har haft brug for provenuet af deres aktiesalg. I perioden har aktiemarkedet givet et side 3

4 større afkast, end man har kunnet få på en bankkonto, og derfor "straffes private investorer" for deres adfærd. Ser man på perioden fra maj 2007 og frem, mens kreditkrisen har raset, har der i de 12 måneder, vi har data for, været fem måneder med nettosalg og syv måneder med nettokøb. Og aktiekøb i et faldende marked er også med til at bringe det pengevægtede afkast ned. Figur 5 viser forskellen i afkast på benchmark og det pengevægtede afkast på private investorers aktier. Figur 5: Pengevægtet afkast 100% 80% 60% 40% 20% 0% Værdien af selv at købe og sælge aktier i perioden svarer til den nederste firkant omkranset af en stiplet linje. Det pengevægtede afkast er kun på 5,8% og ligger altså 71,2 procentpoint under det afkast benchmark, har givet. Kilde: Nykredit Benchmark Valg af værdipapirer Køb og salg af værdipapirer Private I perioden fra april 2004 til og med marts 2008 er det pengevægtede afkast af private investorers portefølje på 5,5% mod et benchmark-afkast på 77%. Det, at de har valgt at købe og sælge aktier løbende, har altså en stærkt negativ værdi i forhold til, hvis de blot havde købt aktierne i starten af perioden og solgt ved udgangen af perioden. De har altså ikke haft en heldig hånd med deres timing af køb og salg af aktier. Effekten af disse handler er da også mere negativ end effekten af, at de har valgt en bestemt måde at sammensætte deres aktier på. Og netop den hyppige handel som kendetegner de privates adfærd strider mod et af de grundlæggende råd vedrørende aktiekøb: Investeringerne skal være langsigtede. for korte tidshorisont hos mange, der resulterer i frasalg af aktier i et stigende marked, der koster for de private investorer. Deres adfærd går altså væsentligt ud over afkastene. Men det er for unuanceret generelt at stemple private som dårlige investorer. De har øget deres andel af udenlandske aktier. Ligeledes er deres beholdninger af investeringsforeninger steget. Det er især de aktiebaserede investeringsforeninger, der er vokset. Selvom efteråret 2007 og starten af 2008 var hård ved alle former for investeringer, så er trenden mod flere udenlandske aktier og flere investeringsbeviser god. Da investeringer i aktier og obligationer skal ske på langt sigt og derfor skal de seneste måneders tab på langt sigt blive erstattet af et godt afkast. Konklusion Konklusionen på danskernes evner som investorer i danske aktier på egen hånd er, at de generelt set klarer sig dårligt. Der findes to måder at opgøre et afkast på, og begge måder viser samme tendens. Private investorer er for kortsigtede, og deres sammensætning af aktier er heller ikke optimal - og det koster. Derfor opnår de et afkast, der ligger langt under det potentielle afkast. Omvendt har der i perioden været tendenser til en øget risikospredning blandt andet i kraft af flere udenlandske aktier, og en øget brug af investeringsforeninger. Og netop valget af professionelle forvaltere kan på sigt vise sig at give større afkast. Valget af en professionel forvalter, fx i form af en investeringsforening, i stedet for at købe enkeltaktier handler netop om af få styret den adfærd, som vi har vist koster ganske meget på afkastet. Udvikling i den rigtige retning Det tids- og pengevægtede afkast for de private investorer er væsentligt lavere, end hvad man som investor kunne have opnået ved at investere i OMXC benchmarket i perioden. Det er især den alt side 4

5 Bilag - noter Beregningen af tids- og pengevægtede afkast på baggrund af data fra Værdipapircentralen (VP) rummer en række antagelser og forbehold, der er opført i dette appendiks. Metode Baggrunden for analysen er data opgjort i publikationen VP Indikator, der udgives af VP. Data er opgjort på månedsbasis, og perioden går fra april 2004 til og med marts Vi anvender data for privates beholdning af danske aktier samt data for privates nettokøb/-salg af aktier. Disse data giver os mulighed for at se udviklingen i værdien af privates aktiebeholdning samt beregne henholdsvis det tids- og det pengevægtede afkast. Beregning af tidsvægtet afkast Det tidsvægtede afkast beregnes periodevist ved at beregne udviklingen i aktiebeholdningen fra periode n til periode n + 1 renset for nettokøb/- salg i perioden. Dette gøres måned for måned. Det samlede afkast i perioden april 2004 til og med marts 2008 er lig produktet af de månedlige afkast. Beregning af pengevægtet afkast Det pengevægtede afkast beregnes som en intern rente. Som startværdi for porteføljen anvender vi den faktiske værdi af private investorers beholdning af danske aktier opgjort ultimo april 2004 af VP. Som slutværdi anvender vi en beregnet værdi af porteføljen ultimo marts Den beregnede værdi opgøres som porteføljens startværdi, hvor vi måned for måned har korrigeret for privates nettokøb og -salg af aktier. Pengestrømmene i renteberegningen er de faktiske nettokøb og -salg i perioden opgjort af VP. Valg af benchmark Da der udelukkende er tale om investeringer i danske aktier, har vi valgt indekset for alle danske aktier, OMXC, som benchmark. I vores øjne er det det mest dækkende benchmark. Alligevel er valget ikke helt uproblematisk, da der i OMXC indgår flere aktier som private reelt ikke kan investere i, som fx TDC. Kursudviklingen på disse aktier kan derfor ikke afspejles i de privates investeringer. I eksemplet TDC gælder det fx, at kursen har været meget stabil i den seneste periode, hvor KAX generelt er faldet. Det betyder, at benchmark alt andet lige vil få et højere afkast end ellers, og at private investorer ikke har mulighed for at kopiere benchmarkets afkast. Når vi ser på fordelingen af privates investeringer indekseret af VP, ligger deres fordeling så langt fra benchmark, at der ikke er tegn på, at de forsøger at kopiere benchmark. Derfor antager vi, at KAX er det bedst egnede benchmark. Frivillige kontra tvungne salg Hovedparten af private investorers køb og salg af aktier sker af egen fri vilje. Alligevel vil der være tilfælde, hvor der ikke er tale om et frivilligt salg. Det er fx sket i forbindelse med opkøbene af TDC, Københavns Lufthavne og ISS. Eksempelvis hænger den store stigning i det akkumulerede nettosalg af aktier primo 2006, der ses i Figur 5, sammen med salget af TDC til en kapitalfond, der blev gennemført i den periode. I analysen har vi dog antaget, at de selv har kontrol over køb og salg, men er bevidste om, at dele af især nettosalgene kan være påtvungne. Vi mener, at analysens resultater kan anvendes alligevel, idet tvangsindløsningerne historisk set har haft en positiv effekt på deres investeringer, da indløsningen er sket til en kurs over den på det tidspunkt gældende markedskurs. Begrebet private investorer Analysens grunddata stammer fra de offentligt tilgængelige rapporter kaldet VP Indikator, der udgives af VP. Vi har anvendt begrebet private investorer fra disse rapporter under antagelse af, at det dækker over en gennemsnitlig privat investor. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at begrebet ud over en lang række gennemsnitlige private investorer også dækker over nogle meget store private investorer. Disse private investorer kan have så store formuer investeret i danske aktier, at deres dispositioner påvirker data i undersøgelsen. Faren ved dette er, at vi i analysen kommer til at tilskrive den gennemsnitlige investor handlinger foretaget af en eller få meget store investorer. Det er vores vurdering, at meget store private investorer ofte får mere hjælp end gennemsnittet til deres investeringer. Derfor vurderer vi, at eventuelle meget store handler i privat regi ofte vil have bedre et bedre afkast end handler gennemført af en lille privat investor, der handler på egen hånd. Vi behandler derfor analysens resultater som et udtryk for gennemsnitlig investoradfærd, da en eventuel påvirkning fra store investorer antages at have positiv betydning for de privates afkast og derfor ikke forstærker analysens konklusion om, at private i gennemsnit ikke er i stand til at slå benchmark. side 5

6 Kun danske aktier Vi har i analysen udelukkende fokuseret på privates investeringer i danske aktier. Analysen giver derfor kun et delvis indblik i privates investeringsadfærd. Der har i de seneste år været en stigende tendens til, at private enten køber udenlandske aktier og/eller investeringsforeningsbeviser baseret på udenlandske aktier. Denne udvikling er positiv, og det bliver der ikke taget højde for i analysen. Alligevel mener vi ikke, at man helt bør afskrive analysens resultater, idet opgørelser fra december måned fra Danmarks Statistik viser, at cirka 37% af privates værdipapirbeholdning er rene aktier, og 89% af disse er danske aktier. Analysen dækker derfor godt en tredjedel af privates samlede investeringer. Udbytte I analysen ser vi udelukkende på værdien af privates investeringer og har derfor ikke inddraget værdien af eventuelle udbyttebetalinger. Vælger kunden at geninvestere udbyttet, vil det indgå som et køb i perioden. I det benchmark, vi bruger til at sammenligne med, har vi derfor heller ikke inkluderet udbytte. Da der hverken indgår udbytter af privates investeringer eller i benchmark, mener vi ikke, at det forvansker analysens konklusioner. Omkostninger og skat Vi har ikke inddraget omkostninger og skat i analysen. En inddragelse af omkostninger og beskatning vil ikke umiddelbart forbedre privates afkast. Valg af periode Vi har valgt perioden april 2004 april 2008, da det er denne periode, hvor vi har et datagrundlag fra VP. side 6

7 Disclosure Denne publikation er udarbejdet af Nykredit Markets, der er en del af Nykredit Bank. Nykredit Bank er et dansk aktieselskab, der er under tilsyn af Finanstilsynet. Nykredit Markets deltager i market maker-ordningen for danske stats- og realkreditobligationer. Nykredit Markets investeringsanalyser er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings etiske regler og anbefalingerne fra Den Danske Børsmæglerforening. Nykredit Markets har udarbejdet interne regler for at forebygge og undgå interessekonflikter ved udarbejdelse af investeringsanalyser og har indført interne regler til sikring af effektive kommunikationsbarrierer. Analytikere i Nykredit Markets er blevet pålagt at overgive enhver henvendelse, der kan påvirke analysens objektivitet og uafhængighed, til chefen for analyseafdelingen tillige med compliancefunktionen. Analytikere ansat i Nykredit Markets arbejder uafhængigt af afdelingerne Debt Capital Markets og Corporate Finance og refererer ikke til andre forretningsområder i Nykredit koncernen. Analytikere er delvist aflønnet på baggrund af Nykredit Banks overordnede resultater, men modtager ikke bonus eller anden aflønning tilknyttet specifikke corporate finance- eller debt capital-transaktioner. Denne publikation blev første gang frigivet til distribution på den på forsiden angivne dato. Anvendte finansielle modeller og metoder Beregninger og præsentationer tager udgangspunkt i almindelige økonometriske og finansielle værktøjer og metoder samt offentligt tilgængelige kilder. Danske realkreditobligationer modelleres ved hjælp af en egenudviklet realkreditmodel. Realkreditmodellen består af en stokastisk rentestrukturmodel samt en statistisk konverteringsmodel, som er kalibreret til låntagernes historiske konverteringsadfærd. Rentestrukturmodellen kalibreres med likvide europæiske rentederivater. Risikoadvarsel Der kan være væsentlige risici forbundet med vurderingerne og eventuelle anbefalinger i denne publikation. Sådanne risici, herunder en følsomhedsanalyse med de relevante forudsætninger, er angivet i publikationen. Disclaimer Dette materiale er udarbejdet af Nykredit Markets til personlig orientering for de investorer, som Nykredit Markets har udleveret materialet til. Materialet er udelukkende baseret på offentligt tilgængelige oplysninger. Nykredit Markets påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet. Anbefalinger skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende værdipapirer, og Nykredit Markets påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet. Nykredit Bank A/S og/eller andre selskaber i Nykredit koncernen kan have positioner i værdipapirer omtalt i materialet samt foretage køb eller salg af samme, ligesom disse selskaber kan være involveret i corporate finance-aktiviteter eller andre aktiviteter for virksomheder, der er omtalt i materialet. Materialet må ikke mangfoldiggøres eller distribueres uden samtykke fra Nykredit Markets. Ansvarshavende redaktør: Cheføkonom John Madsen Nykredit - Kalvebod Brygge København V - Tlf Fax side 7

Boligmarkedet også i en international optik. Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk

Boligmarkedet også i en international optik. Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk Boligmarkedet også i en international optik Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk Boligkrisen i USA Kan det samme ske herhjemme? Forskelle og ligheder Boligmarkedets rutsjetur

Læs mere

Resume. som økonomisk krise er tiltaget Vi fastholder undervægt. Såvel finanskrise. krise som økonomisk krise er tiltaget. undervægt på aktier

Resume. som økonomisk krise er tiltaget Vi fastholder undervægt. Såvel finanskrise. krise som økonomisk krise er tiltaget. undervægt på aktier Aktivallokering Massivrisikoaversionogøkonomiskafmatning Defensivallokeringanbefales Overvægtkontant/korteobligationer Undervægtaktier Fraundervægttilneutralpåkredit Neutralvægtpåobligationer September2008

Læs mere

Danske covered bonds - set med investorøjne

Danske covered bonds - set med investorøjne Danske covered bonds - set med investorøjne Martin Hagelskjær Nielsen Nykredit Markets 8. marts 2007 1 Agenda Lånesiden nye muligheder Obligationsmarkedet efter covered bonds Hvilke realkreditsegmenter

Læs mere

Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden

Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden 3. december 2009 Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden Vi anbefaler at rentesikre dele af sin finansieringsportefølje Rentesikring med caps ved forventning om fortsat

Læs mere

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008 15. februar 2008 15. februar 2008 Kommentar Pari sikkerhed med fleksibilitet Pari-swappen er en konverterbar fastrenteswap, som giver låntager sikkerhed i form af en fast finansieringsrente Swappen giver

Læs mere

Valuta Langsigtet vurdering af USD/CHF

Valuta Langsigtet vurdering af USD/CHF 4. januar 2011 Investeringsanalyse Valuta Langsigtet vurdering af USD/CHF Langsigtet er USD/CHF undervurderet Vi forventer at se en stigning over de kommende år men volatiliteten vil fortsat være høj Af

Læs mere

Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29

Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29 Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29 18-06-2009 1 Danmark er også hårdt ramt 0% BNP, sk., å/å -1% -2% -3% -4% -5%

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. maj 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisrekord i København Aarhus er ekstremt tæt på homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,6 % fra marts til april (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. juni 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Aldrig har lejligheder været dyrere i København og Aarhus homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,2 % fra april til

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Covered bonds. Usikkert om køreplanen for covered bonds holder Får vi SDO-udstedelse i 2007? Hvilke realkreditobligationer erstattes af SDO er?

Covered bonds. Usikkert om køreplanen for covered bonds holder Får vi SDO-udstedelse i 2007? Hvilke realkreditobligationer erstattes af SDO er? Covered bonds Usikkert om køreplanen for covered bonds holder Får vi SDO-udstedelse i 2007? Hvilke realkreditobligationer erstattes af SDO er? Af Martin Hagelskjær Nielsen, marn@nykredit.dk, 33 42 11 56

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at selvom ejerlejlighedspriserne

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011 RETNINGSLINIER for investering og administration af pensionspuljer Gældende fra 1. januar 2011 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder:

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. december 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: -

Læs mere

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007 Danske Analyse Bolig 13. marts 27 Tålmodighed kan være en dyd Steen Bocian, afdelingsdirektør +45 33 44 21 53 stbo@danskebank.dk Christian Heinig, analytiker +45 33 44 5 73 chei@danskebank.dk Vindene er

Læs mere

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets Certifikater - En investeringsmulighed i Jyske Bank V/Martin Munk Jyske Markets 1 Hvem udsteder Certifikaterne? Jyske Bank arbejder sammen med RBS på certifikatområdet i Danmark. RBS er verdens førende

Læs mere

Investering af virksomhedsmidler - Økonomikonference, Videncentret for landbrug

Investering af virksomhedsmidler - Økonomikonference, Videncentret for landbrug Investering af virksomhedsmidler - Økonomikonference, Videncentret for landbrug Frank Larsen Skattechef 3. oktober 2013 08-10-2013 1 Agenda Værnsreglen i VSL 1 stk. 2 Hvad var den oprindelige begrundelse?

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

RETNINGSLINJER. for investering og administration af puljer

RETNINGSLINJER. for investering og administration af puljer RETNINGSLINJER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. september 2013 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilknyttes én eller flere af de puljer, som Skandinaviska Enskilda Banken

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Er boligkrisen bag os? Efter boligkrisen - hvad kan vi forvente os?

Er boligkrisen bag os? Efter boligkrisen - hvad kan vi forvente os? Er boligkrisen bag os? 08-11-2012 1 Danskerne skruer ned for sortsynet 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30 Nettotal Under 40 år Nykredits Huspristillid Over 40 år 2010 2011 2012 08-11-2012 2 Boligbyrden på

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Markedsfokus. Erhverv

Markedsfokus. Erhverv Markedsfokus Erhverv Uge 33 15. august 2005 Obligationer Anbefaling Risikosegment Afkast* 5% NYK 2035 Lav 3,5% 3,01% RM 2028 Mellem 3,0% 4% real 2035 Høj 4,2% Neutral vægt på obligationsporteføljen i den

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012 Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Konceptrådgivning 24-10-2012 1 Agenda Status på økonomien og lav rente Nykredits forventninger til

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Jon Reitz, assisterende porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 21. maj 2015 Bag om de officielle tal: 83 % af danske

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Forstå din Investeringsordning

Forstå din Investeringsordning Alm Brand Bank Forstå din Investeringsordning - En praktisk guide 1 Alm. Brand Investeringsordning Indhold I denne pdf finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om Alm. Brand Investeringsordning 3

Læs mere

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge?

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge? USA: Jobrapport for juli Fortsætter jobvæksten på den store klinge? Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 / 60 75 62 90 kf@jyskebank.dk 7/28/2014 Side 1/10 Fortsætter jobvæksten

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Side 1 af 7 Nyt år med Japan, biotek og forbrug 9. januar 2015 - Af Jesper Lund, aktieanalytiker og direktør for Dansk Finansservice Trods et 2014 med mange usikkerhedsmomenter løber Jesper Lunds modelportefølje

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

Sæt dine passiver i aktivering

Sæt dine passiver i aktivering FORMUEPLEJE Sæt dine passiver i aktivering Får du nok ud af din formue? Nykredit tilbyder nu formuepleje, hvor du også kan investere midler fra virksomhedsordningen. Nu har du mulighed for at investere

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E mellem FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S (herefter FormueFyn) og (herefter Kunden ) (FormueFyn og kunden benævnes Parterne ) FormueFyn Fondsmæglerselskab

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvestering... af 7-08-0 :56 Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvesteringsforeninger Journal nr. /006-000-0007/ISA//JKM

Læs mere

Finansieringsmøde. Seminar hos Landbo Thy. 23. oktober 2014

Finansieringsmøde. Seminar hos Landbo Thy. 23. oktober 2014 Finansieringsmøde Seminar hos Landbo Thy 23. oktober 2014 Indhold Kort tur verden rundt ; hvordan ser det ud med økonomierne? Finansiering; hvad skal man være særligt opmærksom på? Rentetilpasning januar

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Primo oktober 2013 indgået aftale med Sydbank om aktiv formuepleje - (PM-aftale).

Primo oktober 2013 indgået aftale med Sydbank om aktiv formuepleje - (PM-aftale). Viborg Kommunes finansielle politik - årlig afrapportering af sammensætningen og udviklingen i investerings- og gældsporteføljerne, samt investeringsporteføljens afkast og gældsporteføljernes finansieringsudgifter.

Læs mere

Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund

Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund Page 1 of 7 Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund Efter syv år lukker Jesper Lund sin tekniske aktieportefølje. I sin sidste kommentar kan han konstatere,

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

1997-07-07: Privat korttidsopsparing i pengeinstitutter og obligationer

1997-07-07: Privat korttidsopsparing i pengeinstitutter og obligationer 1997-07-07: Privat korttidsopsparing i pengeinstitutter og obligationer Udgivet af KonkurrenceRådet 1997 Indhold Indledning Pengeinstitutternes højrentekonti Obligationer Omkostninger ved individuel opsparing

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Side 1 af 7 Signallisten skifter fra storm til ustadigt. Tre nye køb-signaler på listen 3. februar 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Aktiebarometeret stiger til 40. Det øger muligheden

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

Danmark Husprisfaldet er slut

Danmark Husprisfaldet er slut 30. januar 2013 Danmark Husprisfaldet er slut Boligmarkedet stabiliserede sig i 2012 Huspriserne er i ligevægt for første gang siden 1998 I 2013-2014 forventes fortsat stabil husprisudvikling med beskedne

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 4. Kvartal 2014 Fair Value MARKEDSVÆRDI PR. AKTIV KLASSE Dato: 12-31-2014 Aktivklasse Markedsværdi Vægt Kontanter 1,550,941.58 1.0 Akt Inv.for. 3,268,538.16

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Nye markeder Eksport & Import

Nye markeder Eksport & Import Nye markeder Eksport & Import Valutarådgiver Bjarne Olesen, Jyske Bank Side 1/21 Valutarisiko kan/skal den elimineres? Klar defineret valutapolitik Valutarisiko en risiko der kan gøres noget ved Terminsforretninger

Læs mere