NYHEDER FRA PLESNER DECEMBER 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDER FRA PLESNER DECEMBER 2008"

Transkript

1 NYHEDER FRA PLESNER DECEMBER 2008 KONKURRENCERET Rekordbøde til bilglaskartel... 1 Store bøder til Valsemøllen A/S og dennes direktør... 3 Kommissionens beslutning om statsstøtte til TV2 annulleres... 4 Konkurrencemyndighedernes afgørelse ikke nok til at opnå erstatning... 6 Kommissionens foreløbige konklusioner på undersøgelsen af medicinalsektoren... 8 Rekordbøde til bilglaskartel Af advokat Christian Karhula Lauridsen og advokatfuldmægtig Thomas Herping Nielsen Kommissionen har udstedt en bøde på næsten EUR 1,4 milliarder til et bilglaskartel, heraf EUR 896 millioner til Saint-Gobain. Det er de største bøder, Kommissionen nogensinde har pålagt henholdsvis et kartel og en karteldeltager. Om bøderne Kommissionen pålagde ved beslutning af 12. november 2008 bøder på i alt EUR til henholdsvis Asahi, Pilkington, Saint-Gobain og Soliver for ulovlig markedsdeling og udveksling af kommercielt følsomme oplysninger vedrørende levering af glas til biler i EØS-området, herunder bl.a. frontvinduer, sidevinduer og soltage. Ifølge beslutningen afholdt de tre førstnævnte virksomheder en række møder i perioden 1998 til 2003, hvor de bl.a. diskuterede priser, markedsdeling og allokering af kunder. Soliver deltog også i nogle af disse møder. De fire virksomheder kontrollerede på daværende tidspunkt ca. 90 % af salget af glas anvendt i nye biler samt originalt udskiftningsglas til biler i EØS-området. Bødernes størrelse: Saint-Gobain (Frankrig): EUR Pilkington (Storbritannien): EUR Asahi/AGC Flat Glass (Japan): EUR Soliver (Belgien): EUR Total: EUR Beslutningen kan indbringes for Retten i Første Instans. Med 195 jurister og en samlet medarbejderstab på 345 er Plesner et af landets førende internationale advokatfirmaer med specialer inden for alle erhvervs- og offentligretlige områder. Plesners vision er at være Danmarks bedste advokatfirma det naturlige valg for enhver dansk og udenlandsk virksomhed med behov for erhvervsjuridisk rådgivning. 1

2 Resultat af Kommissionens nye bødepraksis De store bøder afspejler grovheden af overtrædelsen af EU's konkurrenceregler i den konkrete sag. Niveauet af disse bøder er imidlertid også et resultat af Kommissionens nye retningslinjer fra 2006 for beregning af bøder i konkurrencesager. For det første bliver virksomheder nu i langt højere grad end efter de tidligere retningslinjer straffet for længerevarende overtrædelse af EU's konkurrenceregler. Efter de tidligere retningslinjer blev bødens grundbeløb beregnet ved først at fastsætte et beløb på grundlag af sagens omstændigheder og dertil tillægge ca. 10 % for hvert år overtrædelsen havde varet. Efter de nye retningslinjer bliver bødens grundbeløb beregnet ved at multiplicere et på baggrund af sagens omstændigheder fastlagt beløb med det antal år, overtrædelsen har varet. Da Saint-Gobain og Pilkington begge havde deltaget 5 år i bilglaskartellet, mens Asahi havde deltaget 4½ år i dette kartel, havde de nye retningslinjers strenge vurdering af længerevarende karteller væsentlig betydning for de meget store bøder i sagen. For det andet lægges der efter Kommissionens nye retningslinjer navnlig vægt på størrelsen af de involverede virksomheders salg på det marked, hvorpå overtrædelsen foregår, snarere end på virksomhedens samlede omsætning. Da markedet i den konkrete sag var meget stort, idet det omfattede salg for ca. EUR 2 milliarder i EØS-området i det sidste år af kartellets levetid, og da de involverede virksomheder i den konkrete sag kontrollerede ca. 90 % af dette marked, var størrelsen af salget på det relevante marked med til at løfte bøderne op på det rekordhøje niveau. For det tredje kan Kommissionen ved vurderingen af de skærpende og formildende omstændigheder i langt højere grad end tidligere skærpe straffen for virksomheder, som på ny begår den samme eller en tilsvarende overtrædelse, som de før er fundet skyldige i. Efter de nye retningslinjer kan bøden forhøjes med helt op til 100 % som følge af en tidligere overtrædelse af EU's konkurrenceregler. I den konkrete sag betød denne nye strenge vurdering, at Saint-Gobains i forvejen rekordstore bøde blev forhøjet med yderligere 60 %, da Saint-Gobain tidligere var dømt for deltagelse i et ulovligt planglaskartel i Italien og Benelux-landene fra 1984 til Kommissionens største bøder i kartelsager Inden Kommissionens beslutning i bilglaskartelsagen var bøden på EUR til ThyssenKrupp den største, som Kommissionen nogensinde havde pålagt en karteldeltager. Denne rekord er nu overgået af bøden på EUR til Saint-Gobain i bilglaskartelsagen. Som det fremgår af tabellen nedenfor, er bøden til bilglaskartellet desuden den største, 2

3 som Kommissionen nogensinde har pålagt et kartel. Hvor Retten i Første Instans har korrigeret bøderne, er det de korrigerede bøder, der fremgår af tabellen nedenfor. Flere af de nedenfor nævnte bøder er under anke til Retten i Første Instans eller EF-Domstolen, så bøderne kan blive korrigeret senere. Kommissionens største bøder til et kartel: Sektor År for Kommissionens Bøde (i EUR) beslutning Bilglas Elevatorer og eskalatorer Vitaminer Gasisolerede koblingsanlæg Paraffinvoks Syntetisk gummi Planglas Gipsplader Hydrogenperoxid Acrylglas Store bøder til Valsemøllen A/S og dennes direktør Af advokat Jacob Borum Valsemøllen A/S og dennes direktør har accepteret at betale bøder på henholdsvis DKK 1 million og DKK for overtrædelse af Konkurrenceloven. Bøden til direktøren er så vidt vides den største personlige bøde nogensinde for en overtrædelse af Konkurrenceloven. Konkurrencestyrelsen offentliggjorde den 11. december 2008, at Valsemøllen A/S og dennes direktør havde accepteret at betale bøder på henholdsvis DKK 1 million og DKK for at have indgået en samarbejdsaftale med grossisten Hedegaard & Christensen Eftf. A/S / L.C. Lauritzen A/S om bindende videresalgspriser på melprodukter. Siden 2004 havde Valsemøllen A/S ifølge Konkurrencestyrelsen i strid med Konkurrenceloven krævet, at grossistens videresalg af melprodukter skulle ske til Valsemøllen A/S' listepriser. Bødeforlægget til Valsemøllen A/S' direktør er antageligt den hidtil største personlige bø- 3

4 de, som er vedtaget for en overtrædelse af Konkurrenceloven. Praksis fra domstolene har hidtil fastsat personlige bøder til DKK pr. person, mens de offentliggjorte vedtagelser af personlige bøder hidtil maksimalt har været fastsat til DKK pr. person. Kommissionens beslutning om statsstøtte til TV2 annulleres Af advokat Karen Dyekjær og advokatfuldmægtig Snorre Welling Den 22. oktober 2008 annullerede Retten i Første Instans (Retten) Kommissionens beslutning af 19. maj 2004, der blandt andet slog fast, at den danske stat havde ydet statsstøtte til en værdi af 628,2 millioner DKK til TV2. Penge som TV2 skulle tilbagebetale til den danske stat. Sagen opstod i april 2000 på baggrund af en klage fra tv-selskabet SBS, der mente, at finansieringen af TV2 var i strid med forbuddet mod statsstøtte i artikel 87, stk. 1. EF. I henhold til artikel 87, stk. 1 EF, er statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, uforenelig med fællesmarkedet i det omfang, den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne. Der er en række undtagelser til forbuddet mod statsstøtte, herunder reglerne om tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, der kort fortalt går ud på, at medlemsstaterne har mulighed for at give støtte til aktiviteter, der ikke er kommercielt rentable, men som der er en samfundsmæssig interesse eller værdi i at have/bevare. TV2 var på daværende tidspunkt en offentlig tv-kanal finansieret af dels licensmidler, dels reklameindtægter. Klagen mundede ud i Kommissionens beslutning af 19. maj 2004, hvor Kommissionen fandt, at finansieringen af TV2 var forenelig med fællesmarkedet, bortset fra 628,2 millioner DKK som TV2 var blevet overkompenseret, og som skulle betales tilbage til den danske stat med renter. Da beslutningen var til blandet fordel og ulempe for både den danske stat/tv2 og for SBS, valgte alle parter at gå til Retten for at få annulleret de dele af beslutningen, der gik imod deres interesser. Viasat valgte tillige at anlægge sag med påstand om annullering af den del af beslutningen, der fandt finansieringen af TV2 for forenelig med fællesmarkedet. Kommissionen anerkendte principielt, at TV2 var en public service virksomhed, der leve- 4

5 rede tjenesteydelser af almen økonomisk interesse. Imidlertid var Kommissionen af den opfattelse, at kompensationen for disse tjenesteydelser ikke var fastlagt på en objektiv og gennemsigtig måde, hvilket ifølge Kommissionen havde ført til, at TV2 kunne opbygge en for stor egenkapital og dermed var blevet overkompenseret. Den danske stat/tv2 nedlagde blandt andet påstand om, at licensmidler og reklameindtægter ikke er statsmidler i EF-traktatens forstand, hvilket, hvis Retten var enig heri, ville have ført til, at der slet ikke var tale om statsstøtte. Endvidere påstod den danske stat/tv2, at Kommissionen ikke på tilstrækkelig vis havde undersøgt de betingelser, som lå til grund for finansieringen af TV2, hvorfor Kommissionen fejlagtigt havde konkluderet, at der forelå statsstøtte. SBS og Viasat nedlagde blandt andet påstand om, at Kommissionen ikke burde have godkendt definitionen af de af TV2 leverede public service opgaver som tjenesteydelser af almen økonomisk interesse, og at Kommissionen fejlagtigt havde fundet størstedelen af den tildelte licens for forenelig med fællesmarkedet. Retten fandt for det første, at de indtægter TV2 havde i form af licensmidler udgjorde statsmidler i EF-traktatens forstand, og forkastede dermed delvist statens og TV2's påstand. Retten anerkendte imidlertid, at for så vidt angår perioden , hvor forhandlingen af reklametid lå i det særskilte selskab TV2 Reklame A/S, var reklameindtægterne fejlagtigt kvalificeret som statsmidler, da Kommissionen uden videre havde sidestillet disse reklameindtægter med licensmidler og dermed havde tilsidesat sin begrundelsespligt. For så vidt angår SBS og Viasats påstand om annullation af Kommissionens godkendelse af TV2's public service forpligtelser som tjenesteydelser af almen økonomisk interesse, udtalte Retten, at medlemsstaterne har en stor skønsbeføjelse med hensyn til definitionen af det, de anser for at være tjenesteydelser af almen økonomisk interesse. Kommissionen kan kun sætte spørgsmålstegn ved en medlemsstats definition af disse tjenesteydelser i tilfælde af en åbenbar fejl. Det blev imidlertid afgørende for sagen, at Kommissionen ifølge Retten havde undladt i tilstrækkeligt omfang at undersøge de oplysninger, der var direkte relevante for vurderingen af, om den danske stats finansiering af TV2 udgjorde statsstøtte. Herved havde Kommissionen tilsidesat sin undersøgelsespligt en tilsidesættelse af væsentlige formforskrifter, hvilket medførte, at Retten annullerede Kommissionens beslutning i sin helhed uden at berøre en række andre argumenter fra parterne. Med sin afgørelse har Retten konkret fastslået, at de danske licensmidler er til rådighed 5

6 for de danske myndigheder og under disses kontrol, og at de således udgør statsmidler i artikel 87, stk. 1's forstand. Mere generelt har Retten præciseret, at medlemsstaterne kun ved åbenbare fejl kan indskrænkes i deres ret til at definere tjenesteydelser af almen økonomisk interesse, og at Kommissionens beslutninger om statsstøtte skal være grundigt begrundet for at opfylde kravet i artikel 253 EF, og den heraf afledte retspraksis. Parterne kan appellere afgørelsen for så vidt angår retsspørgsmål inden for 2 måneder til EF-domstolen. Konkurrencemyndighedernes afgørelse ikke nok til at opnå erstatning Af advokat Karen Dyekjær og advokatfuldmægtig Daniel Barry Retten i Glostrup traf den 17. november 2008 afgørelse i den så vidt vides første sag om erstatning for ekskluderende misbrug af dominerende stilling. SMC, som ifølge en afgørelse fra Konkurrencerådet havde misbrugt sin dominerende stilling på markedet for reservedele til Skodabiler ved anvendelse af et loyalitetsskabende rabatsystem, blev frifundet for et erstatningskrav fra en uafhængig reservedelsleverandør, fordi denne ikke havde godtgjort at have lidt et tab som følge af SMCs rabatsystem. I anvendte den danske importør af Skodabiler, SMC (tidligere Pradan Auto Import), et rabatsystem for salg af reservedele til autoriserede værksteder, der indeholdt et købsmål. Efter klage fra en uafhængig reservedelsleverandør, T.W. Autodele, traf Konkurrencerådet i 2005 afgørelse om, at SMC med en markedsandel på 77 % indtog en dominerende stilling på markedet for originale Skodareservedele, og at SMCs rabatsystem udgjorde misbrug heraf, fordi det havde til formål at holde konkurrenter ude af markedet ved at virke loyalitetsskabende på de autoriserede værksteder. SMC var uenig i Konkurrencerådets vurdering, men da rabatsystemet på det tidspunkt var ændret, valgte SMC ikke at anke afgørelsen til Konkurrenceankenævnet. På baggrund af Konkurrencerådets afgørelse anlagde T.W. Autodele i 2006 sag mod SMC med påstand om betaling af 1,5 mio. kr. i erstatning for tabt omsætning. T.W. Autodele, der næsten udelukkende solgte til uautoriserede værksteder, gjorde gældende, at de autoriserede værksteder som følge af SMCs rabatsystem ikke ville handle med dem. T.W. Autodele henviste til, at det følger af landsrettens praksis, at hvis en afgørelse fra 6

7 konkurrencemyndighederne ikke rettidigt indbringes for domstolene, kan den ikke anfægtes under en senere erstatningssag, men skal lægges uprøvet til grund af domstolene. T.W. Autodele anførte videre, at SMCs markedsandel uden rabatordningen ville være faldet til 50 %, og at T.W. Autodele ville have opnået en forholdsmæssig andel af denne mistede markedsandel og således have opnået en forholdsmæssig større omsætning. SMC gjorde for sin del bl.a. gældende, at T.W. Autodele ikke havde lidt et tab som følge af rabatsystemet, allerede fordi de autoriserede værksteder uden hensyn til rabatten ikke ville have foretaget en større andel af deres køb hos T.W. Autodele. Dette skyldtes bl.a., at SMC tilbød et serviceniveau (herunder dag-til-dag-levering), som T.W. Autodele ikke kunne matche, hvorfor der ikke var årsagsforbindelse mellem rabatsystemet og det påståede tab. Retten lagde vægt på, at T.W. Autodeles tabsopgørelse ikke var underbygget af hverken faktiske oplysninger eller økonomiske beregninger, og at der ikke var faste holdepunkter for at antage, at T.W. Autodeles markedsandel uden rabatsystemet ville være steget forholdsmæssigt som anført. Endvidere lagde retten vægt på, at værkstedernes valg af leverandør ifølge vidneforklaringerne ikke afhang af prisen alene, men af en række parametre. Af disse grunde fandt retten, at det ikke var godtgjort, at der var lidt et tab, hvorfor SMC blev frifundet. Dommen slår fast, at selvom en afgørelse fra konkurrencemyndighederne om, at konkurrencereglerne er overtrådt, skal lægges til grund af domstolene, så forudsætter erstatning stadig, at de øvrige erstatningsbetingelser, navnlig betingelserne om årsagsforbindelse og et dokumenteret eller sandsynliggjort tab, er opfyldt. En sagsøger kan derfor ikke basere et erstatningskrav på antagelser eller skøn, der ikke er underbygget af faktiske oplysninger eller økonomisk teori. Dommen er anket til Østre Landsret. 7

8 Tidligere sager om erstatning for overtrædelse af konkurrencereglerne: Dom Vedrørende Resultat EKKO mod Blomberg m.fl., Sø- Erstatning for opkrævning af Erstatning svarende til de og Handelsrettens dom af 3. oktober 2002 tillæg i henhold til konkurrencebegrænsende aftale. ulovligt opkrævede tillæg, i alt kr. EKKO mod Electrolux m.fl., Sø- Erstatning for opkrævning af Erstatning svarende til de og Handelsrettens dom af 15. oktober 2004 tillæg i henhold til konkurrencebegrænsende aftale. ulovligt opkrævede tillæg, i alt kr. GT Linien mod DSB og Scandlines, Erstatning for misbrug af do- Erstatning svarende til de Højesterets dom af 20. minerende stilling ved op- ulovligt opkrævede afgifter, april 2005 (UfR H) krævning af diskriminerende havneafgifter. skønsmæssigt fastsat til 10. mio. kr. Københavns Kommune mod Peter Erstatning for forhøjede priser Erstatning, skønsmæssigt Dahl, Retten i Gentoftes som følge af kartelaftale (el- fastsat til kr. dom af 5. maj 2006 (utrykt) kartellet). Cybercity mod TDC, Sø- og Erstatning for (bl.a.) konkurrencebegrænsende Frifindelse, da ingen overtræ- Handelsrettens dom af 12. januar aftalevildelse af konkurrencereglerne (utrykt) kår. Kommissionens foreløbige konklusioner på undersøgelsen af medicinalsektoren Af advokat Jacob Borum og advokat Mikkel Vittrup Den 28. november offentliggjorde Europa Kommissionen ("Kommissionen") sin foreløbige rapport om undersøgelsen af medicinalsektoren. Det er Kommissionens foreløbige opfattelse, at originalproducenter har implementeret en række forskellige strategier, som kan medføre en forsinkelse af generiske konkurrenters indtræden på markedet. Den endelige rapport forventes i foråret Baggrunden Kommissionens undersøgelse af medicinalsektoren begyndte den 15. januar 2009 med uanmeldte kontrolbesøg (såkaldte "dawn raids") hos en lang række medicinalvirksomheder i Europa. Baggrunden for denne sektorundersøgelse var, at der ifølge Kommissionen var tegn på, at konkurrencen ikke fungerer tilstrækkeligt godt inden for denne sektor: kun få nye, originale medicinalprodukter kommer på markedet, og der ses tilfælde af manglende rettidig indtræden af generisk konkurrence på markedet. 8

9 Strategier til at forhindre eller forsinke generiske medicinalprodukter Kommissionen finder blandt andet i sin foreløbige rapport, at originalproducenter (virksomheder, der udvikler og sælger nye, originale medicinalprodukter) anvender en række strategier, som har til formål at forhindre eller forsinke generiske producenter (virksomheder, der producerer medicinalprodukter, som svarer til originalproduktet) i at komme på markedet efter udløbet af originalproducentens patentrettigheder. Kommissionen fremhæver særligt følgende "værktøjer", som anvendes af originalproducenter til at forlænge deres eneret til at producere og sælge medicinalprodukter efter patentets udløb: Såkaldte "patent clusters", hvor et meget stort antal patentansøgninger anmeldes for det samme medicinalprodukt. Dette vil skabe usikkerhed for generiske producenter, der ikke vil vide, om de kan producere generisk medicin uden at krænke et af de mange nye patenter. Usikkerheden forstærkes af et langsommeligt administrativt system i forbindelse med indsigelser mod udstedelsen af patentsansøgningerne. Håndhævelse af patentrettigheder i form af fremsendelse af advarselsbreve og anlæggelse af retssager, der kan tage lang tid at gennemføre. Kommissionen har observeret i rapporten, at de generiske producenter har vundet de fleste af retssagerne (i gennemsnit 62 %). Indgåelse af forligsaftaler mellem originalproducenter og generiske producenter. Kommissionen har observeret i rapporten, at et betydeligt antal af de indgåede forlig medførte en begrænsning af den generiske producents salg af generiske produkter i kombination med en eller anden form for betaling til den generiske producent. Intervention over for regulatoriske myndigheder i forbindelse med, at generiske producenter søger om myndighedsgodkendelser til brug for markedsføringen af deres generiske produkter. Dette sker typisk med påstand om, at det generiske produkt er mindre sikkert, mindre effektivt eller af en dårligere kvalitet. Såkaldte "Life Cycle Strategies", hvor forskellige tiltag, herunder intensiv markedsføring, iværksættes for at få patienterne til at skifte til et nyt produkt (såkaldte follow-on products), der er beskyttet af nye patenter. Kommissionen har på baggrund af de indhentede oplysninger analyseret sig frem til, at der i gennemsnit forløber omkring 7 måneder fra tidspunktet fra originalproducentens patentrettigheder udløber, til den første generiske producent kommer på markedet. Kommissionen har beregnet, at generisk konkurrence på europæisk plan for de undersøgte lægemidler i perioden 2000 til 2007 har medført en besparelse på over EUR 14 milliar- 9

10 der (DKK 104 milliarder). Kommissionen vurderer dog, at der kunne være opnået en yderligere besparelse på omkring EUR 3 milliarder (DKK 22 milliarder, svarende til ca. 5 %), hvis den generiske konkurrence var indtrådt uden forsinkelse. Kommissionen har gentagne gange understreget, at den foreløbige rapport ikke har til hensigt at identificere lovovertrædelser begået af individuelle virksomheder eller at nå frem til nogen konklusion om, hvorvidt anvendelsen af de i rapporten beskrevne strategier strider mod konkurrenceretten. Rapporten giver alene Kommissionen et faktuelt grundlag til at bedømme, om der er behov for at tage yderligere skridt til håndhævelsen af konkurrencelovgivningen på dette område. Næste skridt Kommissionen har inviteret alle interesserede til at komme med kommentarer til rapporten inden 31. januar På baggrund af de modtage kommentarer vil Kommissionen udarbejde den endelige rapport, som forventes i foråret Kontakt vores advokater på telefon , eller på nedenstående adresser: Advokat, partner Karen Dyekjær Advokat, partner Christian Karhula Lauridsen Advokat, partner Per Håkon Schmidt Advokat, partner Sture Rygaard Advokat, partner Peter-Ulrik Plesner Advokat, juniorpartner Gitte Holtsø Advokat Mikkel Vittrup Advokat Jacob Borum Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed. 10

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Af Gitte Holtsø og fuldmægtig Daniel Barry Den 21.

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Højesteret anvender ækvivalens for første gang i Guldager-dommen... 1 Skal vi til at klippe kuponer?...

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Højesteret anvender ækvivalens for første gang i Guldager-dommen... 1 Skal vi til at klippe kuponer?... NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009 IMMATERIALRET Højesteret anvender ækvivalens for første gang i Guldager-dommen... 1 Skal vi til at klippe kuponer?... 4 Højesteret anvender ækvivalens for første gang i Guldager-dommen

Læs mere

Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager

Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager Barrierer for advokaters anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager undersøges, og det konkluderes, at disse

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-241/01 Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Konkurrence aftale luftfart forordning (EØF) nr. 3975/87 anmeldte aftaler aftale, der overskrider rammerne for

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Nr. 1 2011 Indhold 1 Udvalgte danske afgørelser fra 4. kvartal 2010

Nr. 1 2011 Indhold 1 Udvalgte danske afgørelser fra 4. kvartal 2010 Indhold 1 Udvalgte danske afgørelser fra 4. kvartal 2010 1 Udvalgte danske afgørelser fra 4. kvartal 2010 Af advokat Gitte Holtsø, advokat Martin Andreas Gravengaard og advokatfuldmægtig Louise Tandrup

Læs mere

Forenede sager T-49/02 T-51/02

Forenede sager T-49/02 T-51/02 Forenede sager T-49/02 T-51/02 Brasserie nationale SA (tidligere Brasseries Funck-Bricher og Bofferding) m.fl. mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Aftaler det luxembourgske marked for øl bøder«rettens

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET 15 ugers løn i godtgørelse for overtrædelse af ansættelsesbevisloven... 1 Ny dom om fastholdelsesbonus... 2 Dom fra EF-Domstolen betyder mulig

Læs mere

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE 6. MAJ 2015 VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE En ny dom illustrerer, at såfremt en voldgiftsret behandler og afgør en sag på en anden måde

Læs mere

Vejledning om straflempelse for karteller

Vejledning om straflempelse for karteller Vejledning om straflempelse for karteller Denne vejledning forklarer, hvordan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen behandler en ansøgning om straflempelse for deltagelse i karteller. Det er afgørende, at

Læs mere

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Dato: 10. april 2014 Sag: 12/07711-287 Notat til Folketingets Europaudvalg Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet,

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALG S RETSBOG

UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALG S RETSBOG UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALG S RETSBOG Retsmøde den 27. april 2010 i Sag 212008 Post Danmark AIS (advokat Nicolai Westergaard) mod Konkurrencerådet (advokat Per Magid) Biintervenient

Læs mere

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen.

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.IV.2005 C (2005)1309 Vedr.: Statsstøtte N 317/A/2004 Danmark "Energiafgiftslettelse for visse former for fremstilling af aminosyrer" Hr. minister, 1. SAGSFREMSTILLING

Læs mere

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død.

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. (Årsberetning 2005) Mellemkommende død er et erstatningsretligt begreb, der medfører, at den skadelidtes erstatnings-og godtgørelseskrav

Læs mere

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere?

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? Indhold 1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes 2 Ledelsesretten har vide grænser 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? 4 Mere om ligebehandlingsloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM. Afsagt den 24. september 2009 af Østre Landsrets 10. afdeling. aandsdommeme-_g_

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM. Afsagt den 24. september 2009 af Østre Landsrets 10. afdeling. aandsdommeme-_g_ S10ll009- SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 24. september 2009 af Østre Landsrets 10. afdeling aandsdommeme-_g_ 10. afd. a.s. nr. S-1011-09: Anklagemyndigheden mod 1) Dansk Juletræsdyrkerforening

Læs mere

Mødedokument. 10.9.2014 cor01 BERIGTIGELSE

Mødedokument. 10.9.2014 cor01 BERIGTIGELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 10.9.2014 cor01 BERIGTIGELSE til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 17. april 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * NUNES TADEU FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * 1. Portugals Supremo Tribunal Administrativo har indgivet anmodning om præjudiciel afgørelse vedrørende

Læs mere

Nr. 3 Juni 2010. Indhold. 1 Håndhævelse af udbudsreglerne

Nr. 3 Juni 2010. Indhold. 1 Håndhævelse af udbudsreglerne Indhold 1 Håndhævelse af udbudsreglerne 1 Håndhævelse af udbudsreglerne Af advokat Gitte Holtsø og advokatfuldmægtig Peter E. Stassen Den 1. juli 2010 træder den nye lov om håndhævelse af udbudsreglerne

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

Anmeldelse af Dansk Skadeservice

Anmeldelse af Dansk Skadeservice Anmeldelse af Dansk Skadeservice Journal nr. 3/1120-0301-0246/FI/LPML Resumé 1. Dansk Skadeservice A/S har ansøgt om en ikke-indgrebserklæring, jf. konkurrencelovens 9, stk. 1, subsidiært en fritagelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014 Den 20. august 2014 Nyhedsbrev Insolvens og Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger mv. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 85/2010 (1. afdeling) Margarine Foreningen (advokat Henrik Peytz) mod Fødevarestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) Biintervenient

Læs mere

ERSTATNING. for brud på konkurrencereglerne Young Competition Law Professionals. Erik Bertelsen, Kromann Reumert

ERSTATNING. for brud på konkurrencereglerne Young Competition Law Professionals. Erik Bertelsen, Kromann Reumert ERSTATNING for brud på konkurrencereglerne Young Competition Law Professionals Erik Bertelsen, Kromann Reumert SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK 62 60 67 11 TABSOPGØRELSE sagkyndigt skøn

Læs mere

Den 20. januar 2014 kl. blev retten sat af retspræsident Henrik Rothe.

Den 20. januar 2014 kl. blev retten sat af retspræsident Henrik Rothe. - KBN Den 20. januar 2014 kl. blev retten sat af retspræsident Henrik Rothe. Der foretoges: U-2-10 Post Danmark A/S mod 1) Konkurrencerådet biint. 1) Bring Citymail Denmark A/S Ingen var tilsagt eller

Læs mere

Det juridiske grundlag

Det juridiske grundlag 22. november 2011 TV-RETTIGHEDER I FORBINDELSE MED SPORTSBEGIVEN- HEDER Der er den 4. oktober 2011 afsagt dom ved EU-domstolen i en sag vedrørende salget af rettigheder til transmission af engelske fodboldkampe.

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Foreløbige bemærkninger til den kommende danske implementering af kontroldirektivet (udbud)

Foreløbige bemærkninger til den kommende danske implementering af kontroldirektivet (udbud) Konkurrencestyrelsen Center for offentlig konkurrence Att. Kontorchef Pia Ziegler Nyropsgade 30 1780 København V 10. september 2009 Foreløbige bemærkninger til den kommende danske implementering af kontroldirektivet

Læs mere

Der fremlagdes interventionsstævning af 9. januar 2006 fra

Der fremlagdes interventionsstævning af 9. januar 2006 fra B2656004- LOJ/HBJ/FN UDSKRIFT AF ØSTRELANDSRETSRETSBOG Den 27. april 2006 holdt Østre Landsret retsmøde for lukkede døre i medfør af retsplejelovens 339 a i retsbygningen, Bredgade 42, København. Som dommere

Læs mere

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler Indhold 1 Nye regler for vertikale aftaler 1 Nye regler for vertikale aftaler Af advokat Gitte Holtsø, advokat Martin Andreas Gravengaard og advokatfuldmægtig Peter E. Stassen EU-Kommissionen har offentliggjort

Læs mere

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug).

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug). EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 02.VI.2006 K(2006)2288 Vedrørende: Statsstøtte nr. N 214/2006 - Danmark Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2013/0185(COD) 3.10.2013 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse bestemmelser om søgsmål i henhold

Læs mere

Handikap. Advokat Finn Schwarz. - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard

Handikap. Advokat Finn Schwarz. - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard Handikap - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Gå-hjem møde 18. april 2013 HK Danmark og Elmer & Partnere Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard Advokat Finn Schwarz Program Indledning

Læs mere

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold Asfaltindustrien Adm. Direktør Anders Hundahl Lautrupvang 2 2750 Ballerup Dato: 25. juni 2013 Sag: BITE 13/02010 Sagsbehandler: /MAL Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013 Sag 2/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens H. Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 1. marts 2012 og

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER 8. OKTOBER 2013 NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER Men i relation til det skadeforvoldende motorkøretøjs ansvarsforsikring bevarer skadelidte som

Læs mere

Energitilsynets påbud af 23. juni 2008 om udarbejdelse af en redegørelse stadfæstes.

Energitilsynets påbud af 23. juni 2008 om udarbejdelse af en redegørelse stadfæstes. (Elforsyning) DONG Energy City Elnet A/S over Energitilsynet af 23. juni 2008 påbud om udarbejdelse af en redegørelse vedrørende "andre driftsmæssige indtægter" i reguleringsregnskabet for 2004. Nævnsformand,

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 1. I den foreliggende sag har Kommissionen nedlagt påstand om, at det fastslås, at de græske bestemmelser om beskatning

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Nr. 2 2011 Indhold 1 Udvalgte danske afgørelser fra 1. kvartal 2011

Nr. 2 2011 Indhold 1 Udvalgte danske afgørelser fra 1. kvartal 2011 Indhold 1 Udvalgte danske afgørelser fra 1. kvartal 2011 1 Udvalgte danske afgørelser fra 1. kvartal 2011 Af Gitte Holtsø, fuldmægtig Louise Tandrup Christensen og fuldmægtig Asbjørn Godsk Fallesen Afgørelser

Læs mere

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer 2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. august 2002 i sag j.nr. 02-43.017 Danmarks Restauranter og Caféer (selv v/sekretariatsleder Kirsten Hauge)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.IV.2008 K(2008) 1775 Vedr.: Statsstøtte/Danmark - Sag nr. N 296/2007 - Støtte til skovrejsning Hr. udenrigsminister Kommissionen kan efter at have behandlet de oplysninger,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 Sag 155/2015 (2. afdeling) Frisk Vikar ApS under konkurs ved kurator Søren Aamann Jensen (advokat Frank Bøggild) mod A (advokat Ole Larsen, beskikket)

Læs mere

KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 *

KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 * KENDELSE AF S. 5. 1987 SAG 82/87 R KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 * I sag 82/87 R, AUTEXPO SpA, Ora, Italien, ved advokat A. Pesce, Milano, og med valgt adresse i Luxembourg hos advokat

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte

Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte NOTAT 10. september 2009 Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte Ministeriet modtager jævnligt forespørgsler omkring arbejdsgivers adgang til at kræve,

Læs mere

Værdiansættelse af aktier værdiansættelseskriterium - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2013.726.VLR, jf. tidligere SKM2012.499.

Værdiansættelse af aktier værdiansættelseskriterium - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2013.726.VLR, jf. tidligere SKM2012.499. - 1 Værdiansættelse af aktier værdiansættelseskriterium - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2013.726.VLR, jf. tidligere SKM2012.499.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 4/3 2016 i sag nr. KL-7-2015

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 4/3 2016 i sag nr. KL-7-2015 KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 4/3 2016 i sag nr. KL-7-2015 BIOS Ambulance Services Danmark A/S (advokat Torkil Høg) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (specialkonsulent Katja Hjarsbæk

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.1.2004 KOM(2004) 53 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Italien til at

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * DOM AF 8.7.2004 SAG C-166/03 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * I sag C-166/03, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved B. Stromsky, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg,

Læs mere

DI og FRI (herefter benævnt organisationerne ) har følgende bemærkninger til h ø- ringen:

DI og FRI (herefter benævnt organisationerne ) har følgende bemærkninger til h ø- ringen: 21. januar 2013 MQF Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Att.: Pia Ziegler E-mail: pz@kfst.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 21. december 2012 sendt udkast til forslag om ændring af Lov om håndhævelse

Læs mere

Støtteberettigede omkostninger, støttebeløb og støtteintensitet

Støtteberettigede omkostninger, støttebeløb og støtteintensitet EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles,18.04.2001 SG (2001) D/287866 Vedr. : Statsstøtte - sag nr. N 149/2001 Danmark Differentierede benzinafgifter Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 16. februar 2001, modtaget

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 *

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 * fremsætte en afvisningspåstand og langt mindre fritage Retten fra at påse, at vedtægtens frister er overholdt. 2. Den udtrykkelige afvisning af en ansøgning, der finder sted efter den stiltiende afvisning

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

Nr. 4 November 2010 Særnummer til in-house jurister. Indhold. 1 Legal privilege og in-house jurister - EU-Domstolens afgørelse i Akzo/Akcrossagen

Nr. 4 November 2010 Særnummer til in-house jurister. Indhold. 1 Legal privilege og in-house jurister - EU-Domstolens afgørelse i Akzo/Akcrossagen til in-house jurister Indhold 1 Legal privilege og in-house jurister - EU-Domstolens afgørelse i Akzo/Akcrossagen 1 Legal privilege og in-house jurister - EU-Domstolens afgørelse i Akzo/Akcros-sagen Af

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko Betingelser nr. 950901 Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Den fremtidige konkurrenceretlige ramme for motorkøretøjsbranchen

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Den fremtidige konkurrenceretlige ramme for motorkøretøjsbranchen DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.7.2009 KOM(2009) 388 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Den fremtidige konkurrenceretlige ramme for motorkøretøjsbranchen {SEK(2009)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 69/2011 Anklagemyndigheden (statsadvokaten for Nordsjælland og København) mod Christoffer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S Maj 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Post Danmark A/S (beretning nr. 16/04) 9. maj 2014 RN 1406/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28. - 1 Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM2012.732 Østre Landsret (Camilla Vest sagen) Landsskatterettens kendelse af 19/2

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Konkurrencesager i tal

Konkurrencesager i tal Søg Side 1 af 7 Søg SØG I VORES VIDEN Afgørelser, vejledninger, udgivelser, sider m.v. KONKURRENCEFORHOLD FORBRUGERFORHOLD OFFENTLIG KONKURRENCE VANDTILSYN OM OS Søg på KFST PRESSE JOB AFGØRELSER UDGIVELSER

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2006 KOM(2006) 741 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 19,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * BADISCHER WINZERKELLER DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * I sag C-264/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Amtsgericht Breisach (Tyskland)

Læs mere

Henvisning til landsret - betalingskorrektion i sager om rette indkomstmodtager - SKM2013.577.BR

Henvisning til landsret - betalingskorrektion i sager om rette indkomstmodtager - SKM2013.577.BR - 1 Henvisning til landsret - betalingskorrektion i sager om rette indkomstmodtager - SKM2013.577.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Odense fandt ved en kendelse af 7/8 2013, ref.

Læs mere

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne 1. Indledning Ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 om ændring

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0758 Bilag 1, KOM (2011) 0759 Bilag 1 Offentligt Dato: 3.februar 2012 Kontor: Formandskabssekretariatet Sagsbeh: Henriette Vincens Norring Sagsnr.: 2012-3705-0010 Dok.: 333070

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Sociale klausuler - uddannelses- og praktikaftaler

Sociale klausuler - uddannelses- og praktikaftaler Sociale klausuler - uddannelses- og praktikaftaler Indledning Offentlige myndigheder skal ved indgåelse af vareindkøbs-, tjenesteydelses- og bygge- og anlægskontrakter iagttage de fællesskabsretlige udbudsregler,

Læs mere

2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark

2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark 2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark J.nr. 2005-0004709 TV2/Danmark A/S (advokat Olaf Koktvedgaard) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Marianne Mosbæk) Biintervenient til

Læs mere

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud Nordjyske Bank A/S c/o Plesner Att.: Advokat Thomas Holst Laursen Amerika Plads 37 2100 København Ø 12. november 2015 Ref. mbd J.nr. 6373-0051 Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Læs mere

Retssager i psykiatrien. Årsrapport juli 2011-december 2012 Udgivet af psykiatri- og socialstaben, Region Syddanmark

Retssager i psykiatrien. Årsrapport juli 2011-december 2012 Udgivet af psykiatri- og socialstaben, Region Syddanmark Retssager i psykiatrien Årsrapport juli 2011-december 2012 Udgivet af psykiatri- og socialstaben, Region Syddanmark 1. Indledning... 3 2. Definition af retssager i psykiatrien... 3 3. Status på retssagerne...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-23.447 (H.P. Rosenmeier, Iver Pedersen, Christian Østrup) 7. juli 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-23.447 (H.P. Rosenmeier, Iver Pedersen, Christian Østrup) 7. juli 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-23.447 (H.P. Rosenmeier, Iver Pedersen, Christian Østrup) 7. juli 2005 K E N D E L S E Brunata A/S (advokat Asger Heine Jensen, København) mod 1. Aalborg Boligselskab af

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 2. januar 2015

Læs mere

IP Update. Højesteret afviser varemærkekrænkelse ved ompakning af parallelimporteret medicin. EU-Domstolen om begrebet "medicinsk udstyr"

IP Update. Højesteret afviser varemærkekrænkelse ved ompakning af parallelimporteret medicin. EU-Domstolen om begrebet medicinsk udstyr Højesteret afviser varemærkekrænkelse ved ompakning af parallelimporteret medicin... 2 EU-Domstolen om begrebet "medicinsk udstyr"... 2 Erstatningskrav fra parallelimportør afvist... 3 Nye ændringer af

Læs mere

Indførelse af et straflempelsesprogram Mulighed for at besigtige lommer og tasker under en kontrolundersøgelse

Indførelse af et straflempelsesprogram Mulighed for at besigtige lommer og tasker under en kontrolundersøgelse 23. januar 2007 Aftale mellem Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en styrkelse af konkurrencen Effektiv konkurrence er en

Læs mere

Administrativ omprøvning. Er patentet holdbart?

Administrativ omprøvning. Er patentet holdbart? Administrativ omprøvning Er patentet holdbart? 1 Siden 1993 har det i Danmark været muligt at få omprøvet et patent administrativt. Dvs. få Patent- og Varemærkestyrelsen til at undersøge, om patentet er

Læs mere

Statsstøtte sag nr. SA.33728 - Danmark Finansiering af en ny multiarena i København

Statsstøtte sag nr. SA.33728 - Danmark Finansiering af en ny multiarena i København EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.03.2012 C(2012)1749 final I den offentliggjorte version af denne beslutning er visse oplysninger blevet slettet, jf. artikel 24 og 25 i Rådets forordning (EF) nr.

Læs mere

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på:

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: Rådgiveransvar Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: mulighederne for at søge erstatning i de tilfælde, hvor mangelfuld rådgivning om finansielle

Læs mere

Frie varebevægelser: 18 traktatbrudssager mod 11 EU-lande

Frie varebevægelser: 18 traktatbrudssager mod 11 EU-lande IP/04/919 Bruxelles, den 15. juli 2004 Frie varebevægelser: 18 traktatbrudssager mod 11 EU-lande Europa-Kommissionen har besluttet at erindre Italien om, at det er forpligtet til at efterkomme en dom fra

Læs mere

DOM. Afsagt den 2. juli 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand)

DOM. Afsagt den 2. juli 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) EVH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 2. juli 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Aksel Gybel og John

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003»

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» DOM AF 16.1.2003 SAG C-388/01 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» I sag C-388/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved M. Patakia og R. Amorosi, som befuldmægtigede, og med valgt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. juni 2011 Sag 306/2009 (1. afdeling) Lulu Baby ApS (tidligere Basson Baby ApS) (advokat Mads Marstrand-Jørgensen) mod Peter Opsvik og Stokke AS (advokat Per Håkon

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2015 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2015 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2015 *»Præjudiciel forelæggelse artikel 82 EF misbrug af dominerende stilling markedet for distribution af massebreve direct mail-forsendelser system med rabatter

Læs mere

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Denne formular skal bruges til anmeldelse af statsstøtte til reklame for produkter opført

Læs mere

Talepapir samråd den 13. april 2010

Talepapir samråd den 13. april 2010 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Talepapir samråd den 13. april 2010 Spørgsmål U: Ministeren bedes redegøre for de overvejelser, der ligger bag de nuværende

Læs mere

KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) AFGØRELSE truffet af Tredje Appelkammer den 15. juni 2009

KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) AFGØRELSE truffet af Tredje Appelkammer den 15. juni 2009 KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) Appelkamrene AFGØRELSE truffet af Tredje Appelkammer den 15. juni 2009 I sag R 1713/2007-3 Top-Line Møbelproduktion Møldrup A/S Vestergade

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer 11. maj 2016 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere retspraksis om insolvensretlige problemstillinger samt en beskrivelse af en ny bekendtgørelse om tilsyn med konkursboer.

Læs mere

2003-08-18: HL Kart Racing mod Konkurrencerådet

2003-08-18: HL Kart Racing mod Konkurrencerådet 2003-08-18: HL Kart Racing mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 18. august 2003 i sag j.nr. 02-234.897 HL Kart Racing v/hans Ladefoged (advokat Charlotte Jørgensen)

Læs mere