Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller"

Transkript

1 Cand.merc.(jur.) Kandidatafhandling Juridisk institut Forfatter: Ida Mønsted Jensen Studienummer: Vejleder: Malene Kerzel Juridisk institut Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Overdragelse med succession, aktieombytning og A/B-aktiemodellen Aarhus Universitet, Business and Social Science Afleveringsdato: 1. august 2014

2 Indhold 1 Indledning Emnebeskrivelse Problemformulering Metode Retskilder Afgrænsning Generationsskifte Overdragelse med succession efter aktieavancebeskatningsloven Formål Betingelser Undtagelser Konsekvenser Konsekvenser for overdrageren Konsekvenser for modtageren Økonomiske betragtninger Overdrageren Modtageren Fordele og ulemper Sammenfatning Aktieombytning efter aktieavancebeskatningslovens Hvad er aktieombytning Regelgrundlag Betingelser for gennemførelse af en skattefri aktieombytning Aktieombytning med og uden tilladelse Med tilladelse de subjektive regler Uden tilladelse de objektive regler Konsekvenser Skattefri aktieombytning i forbindelse med generationsskifte Forholdet til aktieavancebeskatningslovens Økonomiske betragtninger Fordele og ulemper...42

3 4.9 Sammenfatning A/B-aktiemodellen Vedtægtsændringer og selskabsloven Beskrivelse af modellen Vurderingen af hvorvidt der skal ske afståelsesbeskatning Væsentlighedsbedømmelsen Beregning af den forlods udbytteret Konsekvenser A/B-aktiemodellen og generationsskifte Økonomiske betragtninger Fordele og ulemper Sammenfatning Vurdering Konklusion Abstract Litteratur...77 Bilag

4 Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller 1 Indledning 1.1 Emnebeskrivelse Et generationsskifte kan gennemføres på mange forskellige måder, men dybest set handler det om, at et selskab skal overdrages fra én generation til den næste. Om dette sker som overdragelse med succession, eller om parterne finder andre løsninger, afhænger af hvilken situation og hvilken virksomhed, der konkret er tale om. Der er i denne afhandling udvalgt tre metoder at foretage generationsskifte på. Der vil blive fokuseret på overdragelse med succession efter aktieavancebeskatningsloven 1 34, aktieombytning efter 36 og A/B-aktiemodellen, der er et resultat af vedtægtsændringer i det selskab, der ønskes generationsskiftet. De generationsskiftemodeller, der er valgt til analyse i afhandlingen, repræsenterer både det reelle generationsskifte i ABL 34, en lovreguleret metode, der letter et generationsskifte, men ikke i sig selv udgør et sådant i ABL 36 samt en metode, som ikke er lovreguleret i form af A/Baktiemodellen, således at et generationsskifte belyses fra så mange vinkler som muligt. 1.2 Problemformulering Grundet ovenstående emnebeskrivelse ønskes en analyse af de tre generationsskiftemodeller. Det overordnede element i analysen vil gå på, hvordan generationsskifte behandles skatteretligt. Ved overdragelse med succession vil der blive set på, hvilke betingelser, der er forbundet med anvendelse af 34. Desuden ønskes belyst, hvordan overdragelsen gennemføres, samt hvilke økonomiske betragtninger parterne må gøre sig. Slutteligt skal det vurderes, hvilke fordele og ulemper, der er forbundet med denne model. 1 LBK nr af 31. oktober 2013, herefter ABL 1

5 Dernæst ønskes det belyst, hvad der forstås ved en aktieombytning, og hvordan dette kan anvendes ved generationsskifte. Herunder også hvilke betingelser, der er knyttet til gennemførelse af en aktieombytning. Herefter vil parternes økonomiske betragtninger blive vurderet, samt hvilke fordele og ulemper, der er forbundet med metoden. Efter aktieombytning ønskes en analyse af A/B-aktiemodellen, og hvad der skal forstås herved. Der vil blive set på, hvad det kræver at gennemføre en sådan model herunder, hvad der bliver lagt vægt på og hvilke forhold, der kan være medvirkende til, at modellen medfører afståelsesbeskatning. Der ønskes også en vurdering af parternes økonomiske betragtninger, samt hvilke fordele og ulemper modellen kan føre med sig. Slutteligt ønskes en vurdering af de tre modeller i forhold til hinanden. Det ønskes vurderet, på hvilke områder modellerne kan sammenlignes, og hvad der er de afgørende forskelle. Det ønskes yderligere vurderet, i hvilket omfang én model er mere fordelagtig end en anden og i så fald, hvilken model. 1.3 Metode Afhandlingen vil primært anvende den retsdogmatiske metode. Denne metode går ud på at beskrive, fortolke og analysere gældende ret 2. Det væsentligste kendemærke ved den retsdogmatiske metode er samspillet mellem teori og praksis. 3 Det vil være en beskrivelse og fortolkning af retskilderne, som denne afhandling bygger på. Hertil kommer også en analyse af praksis, der vil supplere til yderligere fortolkning af lovgivningen på området. Afhandlingen vil bestå af en retsdogmatisk analyse for at finde frem til gældende ret i forhold til at optimere den skattemæssige stilling ved virksomhedsoverdragelser. 2 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D.: Retskilder og retsteorier, side Evald, Jens og Schaumburg-Müller, Sten: Restfilosofi, retsvidenskab & retskildelære, side 212

6 Der ud over vil afhandlingen indeholde en økonomisk analyse af de konsekvenser, der er for en virksomhed i forbindelse med at vælge de forskellige overdragelsesformer. Hertil vil en retsøkonomisk analyse primært blive anvendt. En retsøkonomisk analyse defineres som anvendelsen af økonomisk teori til undersøgelse af opståen, udvikling og virkninger af retten og retlige institutioner. 4 I denne afhandling vil det være virkningerne af et generationsskifte, der analyseres. Retsøkonomi er en ren økonomisk disciplin og har til formål at foretage økonomiske analyser af retten. Netop derfor vil afhandlingen forsøge at integrere den økonomiske teori med den juridiske med det formål at fremkomme med en belysning af både de juridiske og økonomiske aspekter ved et generationsskifte. 1.4 Retskilder Afhandlingen anvender primært nationale retskilder. Flere forskellige skattelove benyttes herunder i særlig høj grad ABL, da denne har størst relevans for emnet. Ud over lovgivning anvendes forarbejder, kommentarer samt meddelelser og styresignaler fra SKAT. Principper og metoder, der fremkommer af retspraksis, bliver også anvendt ved fortolkning af lovgivningen. Ud over nationale retskilder vil EU-regulering spille en mindre rolle i afhandlingen. Dette skyldes, at fusionsskattedirektivet er implementeret i ABL. Hertil vil også sag C-28/95 Leur-bloem finde anvendelse, da denne netop tog stilling til i hvilket omfang, aktieombytning skulle tillades. 1.5 Afgrænsning Der findes mange måder at drive et selskab på, og der findes mange forskellige selskabsformer. For at holde fokus på generationsskifter, afgrænses afhandlingen således til kun at omfatte aktieselska- 4 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D.: Retskilder og retsteorier, side 421

7 ber. Hertil skal det dog nævnes, at flere af de afgørelser, der refereres til løbende i afhandlingen, vil omhandle anpartsselskaber, men afgørelserne kan dog overføres på aktieselskaber. Endvidere afgrænses der til kun at omfatte personer og selskaber, der er fuldt skattepligtige i Danmark. Denne afgrænsning tages, så der ikke skal lægges vægt på forskellen mellem fuldt skattepligtige og begrænset skattepligtige. Afhandlingen afgrænses også til at omfatte overdragelse inden for den personkreds, der er nævnt i boafgiftsloven Overdragelse til nære medarbejdere vil således ikke blive medtaget, da dette ville tage fokus fra det afgørende den skattemæssige behandling af generationsskifter. Udgangspunktet vil desuden være, at der kun er én overdrager. Dog er der eksempler på situationer med flere overdragere, men det klare udgangspunkt er, at der kun er én person, der overdrager selskabet. Da der er mange måder at foretage et generationsskifte, er der ikke mulighed for at gå i dybden med alle. Derfor afgrænses der til tre generationsskiftemodeller: Overdragelse med succession, aktieombytning og A/B-aktiemodellen. Hvad angår overdragelse med succession antages det, at selskabet, der overdrages, er et personligt ejet selskab, således at der er tale om en overdragelse mellem fysiske personer. For så vidt angår A/B-aktiemodellen, vil der kun blive fokuseret på vedtægtsændringer, der giver forlodsret til udbytte. Der afgrænses således fra ændringer, der giver mere eller mindre stemmeret. Dette skyldes, at formålet med ændringen er et generationsskifte, hvilket gennemføres med forlods udbytteret. 5 LBK nr. 327 af 2. april 2012, hefter BAL

8 2 Generationsskifte Et generationsskifte indebærer helt overordnet en overdragelse af et selskab fra én generation til den næste. Overdragelse af et selskab vil under normale omstændigheder være forbundet med beskatning, idet aktierne i selskabet afstås. Dette følger af ABL 12, hvoraf det fremgår, at personers gevinst ved afståelse af aktier, skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Generationsskifter er dog en anden størrelse end blot almindelig afståelse af selskabets aktier. Netop derfor er der i lovgivningen åbnet mulighed for, at generationsskifte kan gennemføres med visse skattemæssige fordele. ABL 34 indeholder en bestemmelse, der er rettet imod generationsskifte. Bestemmelsen indebærer, at et selskab bliver overdraget med succession, hvilket betyder, at modtageren indtræder i overdragerens skattemæssige stilling. Der er dog også metoder, som ikke i sig selv indebærer et generationsskifte, men som kan fungere som indledende manøvrer. Et eksempel på en lovreguleret metode er aktieombytning. Foretages en sådan, indskydes et holdingselskab, som herefter kan sælge aktier i datterselskabet skattefrit. En metode, der ikke er reguleret ved lov, er den såkaldte A/B-aktiemodel, som gennemføres ved vedtægtsændringer. Der knyttes en forlodsret til udbytte på én aktiepost, hvorefter modtageren kan erhverve en aktiepost uden ret til udbytte. Således indtræder modtageren langsomt i selskabet. Disse tre modeller vil i det følgende blive analyseret og vurderet, hver for sig og i forhold til hinanden med henblik på, at belyse de skattemæssige aspekter ved et generationsskifte.

9 3 Overdragelse med succession efter aktieavancebeskatningsloven 34 De bestemmelser, der blandt andet regulerer overdragelser til medlemmer af familiekredsen, findes i kildeskatteloven 6 33 C, der omhandler overdragelse af personligt ejet virksomhed og i ABL 34, der omhandler overdragelse af aktier. I denne afhandling er det alene reglen i ABL 34, der bliver gennemgået. Hertil fremgår det desuden af KSL 33 C stk. 1, sidste pkt., at ABL 34, 35 og 35 A gælder for aktier, anparter og andelsbeviser og lignende. ABL 34 indeholder den regel i skattelovgivningen, der fokuserer på generationsskifte overdragelse med succession. Af denne bestemmelse fremgår det, at der kan ske skattemæssig succession, hvis betingelserne i stk. 1, nr. 1-4 er opfyldt. Disse betingelser vil blive nærmere gennemgået i afsnit 3.2. Således vil et selskab kunne overdrages til næste generation, uden overdrageren bliver beskattet ved afståelse. Som udgangspunkt kan der ske overdragelse med succession i alle ejerandele i kapitalselskaber, så længe disse er omfattet af ABL, og såfremt de nærmere betingelser for overdragelse med succession er opfyldt. 3.1 Formål Formålet med reglen i ABL 34 er at give mulighed for, at en virksomhed, der drives i selskabsform, kan overdrages til en nærmere personkreds, uden at skattemæssige forhold blokerer for dette. 7 Det vil sige, at der skal være en mindre likviditets- og finansieringsbelastning i forbindelse med overdragelsen. 6 LBK nr af 7. december 2010, herefter KSL 7 Jf. bemærkningerne til forslag til lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven) 2005/1 LF 78

10 Desuden ville man fra lovgivers side harmonisere reglerne for overdragelse i levende live med overdragelse ved død, da reglerne før lovændringen 1/ betød, at det var lettere at overdrage aktier ved død end i levende live. 9 Man mente, at reglerne resulterede i, at en ellers hensigtsmæssig overdragelse ville blive udskudt af skattemæssige hensyn til ejerens død. 10 Reglerne i ABL om overdragelse med succession følger således af et ønske om at forenkle processen for parterne. Dermed gøres det mere attraktivt at gennemføre et generationsskifte i form af overdragelse med succession efter ABL Betingelser For at kunne anvende reglerne i ABL 34 ved generationsskifte oplister bestemmelsen en række betingelser, der skal være opfyldt, før overdragelsen kan ske med succession. Betingelserne skal blandt andet sikre, at overdragelsen sker til en nærmere defineret personkreds samt sørge for, at beskatning ikke undgås, men udskydes. De nærmere betingelser vil blive gennemgået i det følgende. For det første skal successionen ske til en nærmere afgrænset personkreds, der svarer til den personkreds, som en personligt ejet virksomhed kan overdrages til med succession, jf. KSL 33 C. Personkredsen omfatter børn, børnebørn, søskende, søskendes børn, søskendes børnebørn eller en samlever. Dette fremgår af betingelsen i ABL 34, stk. 1, nr. 1. Ved samlever forstås en person, der opfylder betingelserne i BAL 22, stk. 1, litra d, hvorefter parterne skal have haft fælles bopæl i de sidste to år. 11 Bestemmelsen i stk. 1, nr. 1 er udtømmende. Det vil sige, at det udelukkende er den nævnte personkreds, der kan overdrages til med succession. Som det fremgår, er det ikke muligt at 8 Lov 532 af 17. juni Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven 9 Jf. Skatteministerens fremsættelsestale til L 167 (2007/08, 2. samling) 10 Jf. Skatteministerens fremsættelsestale til L 167 (2007/08, 2. samling) 11 Jf. bemærkninger til nr. 1 i betænkning over forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven, L 167 (2007/08, 2. samling), bilag 7

11 overdrage fra børn til forældre. Dette blev der dog givet mulighed for med lov nr. 532 af 17. juni , hvormed en ny bestemmelse blev indført ABL 35 A. bestemmelsen i 35 A opstiller en række betingelser, der skal være opfyldt, hvis overdragelse skal ske fra børn til forældre. Det er en betingelse, at overdragelsen sker til den tidligere ejer af selskabet. Desuden skal dette ske, inden der er gået 5 år fra den første overdragelse. Ydermere er det en betingelse, at den første overdragelse skete med succession. Opfyldes disse betingelser, er det muligt at overdrage med succession fra børn til forældre, således at overdragelsen går tilbage. Det fremgår af ABL 34, stk. 3, at det er en betingelse, at personerne, der er omfattet af personkredsen, er fuldt skattepligtige til Danmark efter KSL 1. Er dette ikke tilfældet, vil overdragelse med succession kun være tilladt, såfremt de pågældende aktier indgår i et selskab, der er begrænset skattepligtig til Danmark efter KSL 2, stk. 1, nr. 4, hvoraf fremgår, at selskabet skal have fast driftssted her i landet. Denne betingelse skal sikre, at gevinsten ved senere afståelse beskattes efter danske regler. For det andet skal den enkelte overdragelse af aktier udgøre mindst 1 % af aktiekapitalen, jf. 34, stk. 1, nr. 2. Denne betingelse er en væsentlig lempelse af tidligere regler, der skete med lov nr. 532 af 17. juni Efter den dagældende aktieavancebeskatningslov 34, stk. 1, nr. 2 var det en betingelse for at overdrage med succession, at overdrageren skulle være hovedaktionær i selskabet, og at den enkelte overdragelse skulle udgøre mindst 15 % af stemmeværdien i selskabet. 13 Det fremgår af bemærkningerne til ændringen, 14 at skatteregler, der tilskynder til at udskyde generationsskifter til virksomhedsejerens død, ikke er hensigtsmæssige. Den nye bestemmelse i ABL 34, stk. 1, nr. 2 har dermed gjort det mere fordelagtigt at foretage generationsskifte i levende live end tidligere. Den nye betingelse består nu i, at overdragelsen mindst skal udgøre 1 % af aktiekapitalen, hvilket er et 12 Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven med virkning fra 1/ Dagældende aktieavancebeskatningslov 34, stk. 1, nr LF 167, lovforslag som fremsat, bemærkninger til lovforslaget pkt

12 mere lempeligt krav end tidligere. Med den nye betingelse er muligheden for at overdrage med succession øget markant. Hvis der overdrages til flere personer i sameje, anses dette som en enkelt overdragelse. Sker der derimod overdragelse til flere personer, anses dette som flere overdragelser, der hver især skal opfylde kravet. 15 Hvis overdragelsen sker som gave fra ægtefæller til børn, vil ægtefællerne blive anset som to selvstændige gavegivere og skal dermed begge opfylde kravet. Dette ses i TfS 2000,368 LSR, hvor ægtefællerne blev anset for to selvstændige gavegivere ved gaveoverdragelse til disses børn, således at hver overdragelse skulle udgøre minimum 15 % af stemmekapitalen efter de dagældende regler. De gældende regler indeholder stadig bestemmelser om, at ægtefæller bliver anset for to selvstændige gavegivere, men da minimumsgrænsen for den stemmekapital, der skal overdrages, er væsentligt formindsket, er det blevet lettere at gennemføre et generationsskifte ved overdragelse med succession. For det tredje må selskabets virksomhed ikke i overvejende grad bestå af udlejning af fast ejendom eller besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende en såkaldt passiv pengeanbringelse jf. 34, stk. 1, nr. 3, jf. stk. 6. Består et selskab i overvejende grad af udlejning af fast ejendom eller passiv pengeanbringelse, bliver det i praksis betegnet som en pengetank. Bedømmelsen af, om en sådan virksomhed kan overdrages med succession er objektiv og foretages ud fra kriterierne i stk. 6, 1. pkt. Opfyldes bare ét af kriterierne, vil virksomheden blive anset for pengetank, og det vil dermed ikke være muligt at overdrage med succession. 15 Jf. bemærkningerne til 34, stk. 1 i lov nr af 21. december 2005

13 Det første kriterium er indtægtskriteriet. Heraf fremgår det af stk. 6, 1. pkt., at mindst 50 % af selskabets indtægter, beregnet som et gennemsnit af de seneste tre regnskabsår, skal kunne henregnes til udlejning af fast ejendom eller besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende. Et eksempel herpå findes i SKM LR. Af denne afgørelse blev succession nægtet med den begrundelse, at 95 % af selskabets samlede indtægter stammede fra en passiv pengeanbringelse, da formålet med selskabet var at købe og sælge fast ejendom og værdipapirer. Dernæst følger aktivkriteriet. Efter dette kriterium skal handelsværdien af udlejningsejendomme, kontanter eller værdipapirer, opgjort som et gennemsnit af de seneste tre regnskabsår, udgøre mindst 50 % af handelsværdien af selskabets samlede aktiver. Kriteriet vil også være opfyldt, hvis handelsværdien af udlejningsejendomme, kontanter og værdipapirer på tidspunktet for overdragelsen udgør mindst 50 %. Dette følger også af Stk. 6, 1. pkt. Opfyldes enten indtægtskriteriet, aktivkriteriet eller begge, vil virksomheden blive anset som pengetank og kan derfor ikke overdrages med succession efter reglen i ABL 34. For det fjerde må de aktier, der overdrages, ikke være omfattet af 19. Her er der tale om aktier og investeringsforeningsbeviser m.v., der er udstedt af et investeringsselskab. Af ABL 19 fremgår det, at der ved et investeringsselskab forstås, jf. Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF art. 1, stk. 2, litra a) 16 et foretagende, der har som eneste formål at foretage kollektiv investering i værdipapirer eller andre likvide finansielle aktiver af kapital, og hvis virksomhed bygger på princippet om risikospredning. Det fremgår af ABL 19, stk. 2, nr. 2, at der er tale om et selskab, når virksomheden består i investering af værdipapirer m.v. 16 ABL bilag 1

14 Slutteligt er det en betingelse for overdragelse med succession, at der ikke konstateres et tab i forbindelse med afståelsen af aktierne. Hertil fremgår det af ABL 34, stk. 4, at KSL 33 C, stk. 3, 4, 7, 8 og 13 finder tilsvarende anvendelse på aktier. Af 33 C, stk. 3 fremgår det, at tab, som konstateres ved overdragelse af aktiver, skal fradrages i den skattepligtige indkomst i samme omfang som ved salg til andre personer. Dermed er det ikke muligt at succedere i overdragerens skattemæssige stilling, hvis der er konstateret et tab på aktierne. Overdrageren derimod har mulighed for at få fradrag for det konstaterede tab, som hvis der var tale om et salg til tredjemand Undtagelser Af 34, stk. 5 fremgår det, at der er en række tilfælde, hvor der kan ske overdragelse med succession, selvom betingelserne ikke er opfyldt. Den første af disse undtagelser er ved overdragelse af andelsbeviser. Af 34, stk. 5, 1. pkt. fremgår det, at betingelserne i stk. 1, nr. 2 og 3 ikke finder anvendelse ved overdragelse af andele i foreninger omfattet af ABL 18, stk. 1 og 4, jf. SEL 1, stk. 1, nr. 3. Dermed er det muligt at overdrage disse selvom kravet om 1 % af aktiekapitalen ikke er opfyldt og selvom foreningen i overvejende grad har karakter af passiv pengeanbringelse. Dernæst er også næringsaktier undtaget fra betingelserne. Det fremgår af 34, stk. 5, 1. pkt. at disse kan overdrages uden hensyntagen til stk. 1, nr. 2 og 3. Overdrages næringsaktier med succession, beholder de deres status af næringsaktier, da modtageren netop indtræder i overdragerens skattemæssige stilling. Dermed beskattes modtageren efter næringsreglerne ved senere afståelse. Hertil kommer også, at aktier i selskaber, som udøver næring med køb og salg af værdipapirer eller ved finansieringsvirksomhed, jf. stk. 5, 2. pkt. også er undtaget betingelserne. Da disse selskaber netop handler med aktier og værdipapirer, vil der derfor ikke være tale om en passiv pengeanbringelse, som ellers ikke kan overdrages med succession efter stk. 1, nr. 3. Dog er det stadig et krav, at overdragelsen udgør mindst 1 % af aktiekapitalen. Det er værd at bemærke, at den samme undtagelse

15 ikke gælder for selskaber, som er næringsdrivende med køb og salg af fast ejendom. Dette fremgår af SKM LR, hvor en ejendomshandlers anmodning om at overdrage anparter i S ApS til børnene under iagttagelse af ABL 11 17, ikke kunne imødekommes, da selskabets indtægter fra passive pengeanbringelser oversteg 50 %, og da størstedelen af indtægterne desuden stammede fra udlejning af fast ejendom. Udlejning af landbrugsejendomme er undtaget fra betingelserne, da dette ikke anses for udlejning af fast ejendom, jf. 34, stk. 1, nr. 3, 2. pkt. Slutteligt fremgår det, som nævnt i den tredje betingelse, at det ikke er muligt at gennemføre et generationsskifte, så længe selskabets virksomhed i overvejende grad består af passiv pengeanbringelse. Holdingselskaber er dermed per definition udelukket fra at være genstand for et generationsskifte. Der er dog åbnet mulighed for, at succession af aktierne i holdingselskaber kan ske på trods af dette, jf. stk. 6, pkt. Der henvises i denne henseende til afgrænsningen afsnit 1.5, og forholdet vil dermed ikke blive nærmere gennemgået. Af ovenstående fremgår det, at der gives mulighed for at anvende reglerne om overdragelse med succession i særlige situationer, på trods af, at betingelserne herfor ikke er opfyldt. Således vil der både være mulighed for at overdrage andelsbeviser og næringsaktier med succession. Afgørende er det, at andelene beholder deres hidtidige status, da modtageren jo indtræder i overdragerens skattemæssige stilling. 3.3 Konsekvenser Opfyldes de i afsnit 3.2 nævnte betingelser, eller passer den pågældende situation på en undtagelse, finder reglerne i 34, stk. 2-4 anvendelse, jf. stk Nuværende 34

16 Bestemmelserne bygger på samme princip, som ses i KSL 33 C, hvorefter en overdragelse af aktier ikke udløser nogen beskatning hos overdrageren, da modtageren succederer i overdragerens skattemæssige stilling, jf. ABL 34, stk. 2, 1. og 2. pkt. Grundlæggende vil en overdragelse efter ABL 34 medføre, at overdrageren ikke beskattes af aktieavancen. Derimod bliver beskatningen udskudt således, at der først sker beskatning, når modtageren afstår de pågældende aktier. Aktierne bliver på modtagerens afståelsestidspunkt betragtet som værende anskaffet til samme pris, på samme tidspunkt og i samme hensigt som oprindeligt, jf. 34, stk. 2, 4. pkt., hvilket er grundstenen i succession Konsekvenser for overdrageren Af ABL 34, stk. 2, 1. pkt. fremgår det, at overdragelse med succession efter denne bestemmelse ikke udløser beskatning hos overdrageren. Som nævnt tidligere i afsnit 3.2, kan aktierne ikke overdrages med succession, hvis der konstateres tab, hvilket fremgår af ABL 34, stk. 4, jf. KSL 33 C, stk. 3. I et sådant tilfælde har overdrageren i stedet mulighed for at fratrække tabet i sin aktieindkomst. Her gælder de almindelige regler i ABL 13 og 13 A, som de ville gøre, hvis salget var sket til tredjemand. Konstateres der et tab, vil der således ikke være mulighed for at overdrage med succession. Derimod kan overdrageren sælge aktierne, hvorved denne får adgang til tabsfradrag i den skattepligtige indkomst. Salgssummen af aktierne skal ansættes til den værdi, der lægges til grund ved beregningen af gaveafgift eller indkomstskat. Sker overdragelsen ikke som gave til modtageren, skal aktiernes værdi i handel og vandel lægges til grund, som det ville være tilfældet, hvis aktierne skulle sælges til tredjemand. Ved overdragelse med succession følger en underretningspligt. Denne pligt følger af ABL 34, stk. 4, der henviser til KSL 33 C, stk. 7, hvoraf det fremgår, at beslutningen om at modtageren

17 indtræder i overdragerens skattemæssige stilling, senest skal meddeles til SKAT i forbindelse med indgivelse af overdragerens selvangivelse. Hidtil har praksis været, at hvis oplysningspligt ikke blev overholdt, ville det medføre, at overdragelse med succession ikke kunne godkendes, og at overdragelsen dermed blev beskattet. Denne praksis har Skatteministeriet besluttet at ændre på med SKM SKAT. Det er Skatteministeriets opfattelse, at der ikke er tilstrækkelig grund til at overholdelse af oplysningspligten, jf. KSL 33 C, stk. 7 skal anses som en betingelse for, at der er sket overdragelse med succession. Det anses som en uforholdsmæssig konsekvens for ikke at oplyse om overdragelse med succession, at overdragelsen bliver beskattet. Som følge heraf er praksis ændret således, at manglende oplysning til SKAT ikke længere medfører, at overdragelse med succession ikke godkendes. I forhold til overdrageren betyder denne ændring af praksis, at det ikke længere er strengt nødvendigt at overholde fristen for oplysningspligten. Dog skal overdrageren være opmærksom på, at det er nødvendigt at give meddelelse til SKAT ved overdragelse med succession. Overholdes fristen og de øvrige betingelser, der er beskrevet i afsnit 3.2, er konsekvensen heraf, at overdrageren ikke beskattes ved afståelsen af aktierne, hvilket ellers ville have været tilfældet, hvis der var tale om et almindeligt salg til tredjemand uden anvendelse af bestemmelsen i ABL Konsekvenser for modtageren Som nævnt i afsnit 3.3 indtræder modtageren i overdragerens skattemæssige stilling hvad angår købstidspunkt og købssum, jf. ABL 34, stk. 2, 2. pkt. Dette indebærer, at den skat, der påhviler aktierne, udskydes, således at ved senere afståelse uden succession, vil modtageren blive skattepligtig af den udskudte skat på salgstidspunktet.

18 Det følger desuden af ABL 34, stk. 4, jf. KSL 33 C, stk. 4, at hvis der har været konstateret et tab på aktierne, i indkomstår før der er sket overdragelse med succession, kan dette tab ikke modregnes i en gevinst ved senere salg. Således kan modtageren ikke udnytte dette underskud skattemæssigt. Der er dog givet mulighed for et nedslag i den skattemæssige gevinst, jf. ABL 47. Nedslaget beregnes med 1 % per år, den skattepligtige har ejet aktierne forud for udløbet af indkomståret 1998, men kan dog højst udgøre 25 %. 18 Ved overdragelse med succession, jf. 34 anvendes aktiernes værdi på tidspunktet for overdragelsen, hvorimod det ellers ville være afståelsessummen, der skulle lægge til grund ved beregningen af nedslaget. Sker overdragelsen som en gave fra overdrageren til modtageren, vil modtageren blive gaveafgiftspligtig i medfør af BAL 22. Af denne bestemmelse følger det, at der kan gives gaver afgiftsfrit til personkredsen nævnt i BAL 22, stk. 1, litra a)-e) nærtbeslægtede. Bundbeløbet, der kan gives afgiftsfrit til denne personkreds, er i kr. 19 Overstiger gaverne det nævnte beløb, skal der for denne personkreds betales gaveafgift på 15 %, jf. BAL 23, stk. 1. Den værdi, der er afgørende for, hvornår en overdragelse bliver anset for en gave, er værdien af selskabet. Sælges aktierne til modtageren billigere end selskabets værdi, vil der være et gaveelement i overdragelsen, hvorfor modtageren bliver gaveafgiftspligtig af dette beløb. Den overordnede konsekvens ved at overdrage et selskab med succession efter ABL 34 er, at modtageren indtræder i overdragerens skattemæssige stilling. Det være sig både i forhold til anskaffelsessum og anskaffelsestidspunkt. Denne konsekvens medfører, at modtageren ved senere afståelse af aktierne, bliver beskattet af den udskudte skat, medmindre overdragelsen igen sker med succession. I sådanne tilfælde vil reglerne i ABL 34 igen skulle iagttages. 18 ABL 47, stk. 3, 1. og 2. pkt. 19 gaver i den nærmeste familie

19 3.4 Økonomiske betragtninger Overdrageren I og med at overdrageren slipper for beskatning, udskydes denne, så modtageren beskattes ved senere afståelse, så længe der ikke her er tale om overdragelse med succession. Det er dog ikke klart, hvad dette konkret betyder for overdrageren. Det er klart, at overdrageren nyder den fordel, at undgå beskatning af den avance, der måtte være ved et eventuelt salg til tredjemand. Overdrageren udskyder den avancebeskatning, der måtte påhvile aktierne, og overdrager beskatningsforpligtelsen til modtageren. Dette betyder, at der er en åbenlys skattemæssig fordel for overdrageren, hvilket afspejler en økonomisk vinding. Grundet denne udskydelse af beskatning, vil overdrageren have mulighed for at sælge aktierne til en værdi, der er lavere, end hvis overdragelsen skete til tredjemand. Som nævnt overdrages aktierne således til en værdi, der repræsenterer selskabets værdi. Overdrageren vil således ikke have stor økonomisk vinding ved overdragelse med succession. Dette kan illustreres på følgende måde: Hvis overdrageren sælger aktierne til tredjemand, vil der skulle svares skat af en eventuel avance. Overdrageren ville således tjene selskabets værdi tillagt den resterende del af avancen efter skat. Hvis overdrageren derimod gennemfører en overdragelse med succession efter reglen i ABL 34, skal der ikke svares avanceskat. Overdrageren har således mulighed for at lette modtagerens likviditetsbehov ved at sælge aktierne billigere. Dermed vinder overdrageren ikke noget ved at overdrage med succession Modtageren Modtagerens situation ved en overdragelse med succession ser noget anderledes ud end for overdrageren. Modtageren indtræder, som nævnt tidligere, i overdragerens skattemæssige stilling, hvilket konkret betyder, at denne får overdraget den beskatningsforpligtelse, der påhviler de pågældende aktier.

20 Det er ikke nødvendigvis ufordelagtigt, men det afhænger af visse faktorer, om overdragelsesformen kan svare sig økonomisk for modtageren. Først og fremmest vil overdragelse med succession kunne betale sig for modtageren, hvis selskabet efter overdragelsen ikke mister likviditet. Ved et salg uden succession, skal overdrageren betale skat af den avance, der måtte være ved salget af aktierne. Det betyder, at selskabets egenkapital bliver belastet, da der i købesummen skal tages højde for denne beskatning. Denne belastning på egenkapitalen vil alt andet lige påvirke modtagerens fremtidige likviditet, da det er en mindre egenkapital, der overdrages. Dette vil medvirke til en højere købesum, hvilket igen vil føre til, at modtageren bliver stillet i en vanskeligere situation med hensyn til finansiering af købet. Sker overdragelsen derimod med succession efter reglen i ABL 34, vil en del af disse problemstillinger være overflødige. Som det er beskrevet i afsnit 3.3.1, beskattes avancen ikke i disse tilfælde, hvilket betyder, at egenkapitalen ikke belastes i samme grad som ellers. Køberens likviditet påvirkes dermed heller ikke i samme omfang, så der skal ikke stilles lige så høje krav til modtagerens finansiering. Grundet den udskudte skat forbliver likviditeten i selskabet, hvilket forbedrer selskabets kapitalgrundlag og på denne baggrund giver et bedre forretningsmæssigt grundlag. Fordelen ved overdragelse med succession er som følge heraf, at modtageren overtager et selskab, der ikke er belastet i samme grad som ellers kunne være tilfældet. Det afhænger desuden af aktiernes værdi både ved overdragelsen og ved senere afståelse om det økonomisk set er at foretrække at gennemføre overdragelse med succession efter ABL 34. Er aktierne i modtagerens ejertid steget i værdi, skal der svares avanceskat af den fulde avance. Ikke blot den avance der er mellem aktiernes værdi på overdragelsestidspunktet og værdien på salgstidspunktet. Det vil typisk sige, at modtageren kommer til at skulle svare en højere avanceskat. Er situationen derimod, at aktiernes værdi er faldet efter overdragelsen, vil modtageren ikke kunne fradrage det konstaterede tab. Hvis aktierne blev erhvervet fra tredjemand, ville modtageren

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt 16. maj 2017 J.nr. 2017-208 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 183 - Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen TfS 2008, 76 SR Emne: Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen Resume: Skatterådet bekræftede, at den påtænkte spaltning af A ApS - som er et pengetankselskab - opfylder betingelserne om skattefri

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Aktieombytning efter

Aktieombytning efter Erhverv Vejledning E. 48 Version 1.1 Aktieombytning efter aktieavancebeskatningslovens 13 Resume Vejledningen indeholder retningslinier for afgørelsen af, om der skal gives tilladelse til ombytning af

Læs mere

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession - 1 Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med skatteministerens forslag om skærpelse af den såkaldte pengetankregel kan et generationsskifte

Læs mere

RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001

RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001 1 RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001 Opgave 1 Spørgsmål 1.1. Værktøj Det er i opgaven oplyst, at erhvervelsen af værktøjet var nødvendigt for Anders Albertsen til bestridelsen af arbejdet. Uanset at formodningen

Læs mere

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

Generationsskifte og omstrukturering

Generationsskifte og omstrukturering Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det skatteretlige grundlag 5.udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Generationsskifte. de skattemæssige overvejelser ved planlægning af generationsskifte

Generationsskifte. de skattemæssige overvejelser ved planlægning af generationsskifte Cand.merc.aud.-studiet Juridisk Institut Handelshøjskolen i København Kandidatafhandling 2009 Generationsskifte de skattemæssige overvejelser ved planlægning af generationsskifte Afleveret den Udarbejdet

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Omstrukturering og generationsskifte

Omstrukturering og generationsskifte Aalborg Universitet Speciale cand. merc. aud. Omstrukturering og generationsskifte - Med fokus på modeller med skattefrihed og minimum behov for likviditet Opgaveløser: Ann-Mari Olsen (AMO) Morten Frandsen

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag.

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag. Skatteministeriet Att.: SkatErhverv Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk 14. november 2006 KKo Deres sagsnr.: 2006-411-006464 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING DET SKATTERETLIGE GRUNDLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Generationsskifte og omstrukturering det skatteretlige

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE - generationsskifte i levende live GENERATIONSSKIFTE HVAD ER DET? Traditionelt Overdragelse af en virksomhed i levende live eller ved død til yngre slægtning og/eller én

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet).

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet). NOTAT OM UDSKILLELSE AF SYDHAVNEN ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM Norddjurs Kommune ("NK") ejer 100% af aktiekapitalen i Grenaa Havn A/S ("GH"). GH ejer havnearealerne ved Grenaa Havn, som kan opdeles

Læs mere

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse:

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse: 1 RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Dobbelt husførelse: Der lægges indledningsvist op til en drøftelse af, hvorvidt Annika Arndal kan opnå fradrag for sine merudgifter til dobbelt

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Cand.Merc.Aud. Skattefri omstrukturering

Cand.Merc.Aud. Skattefri omstrukturering Kandidatafhandling Juridsk Institut Cand.Merc.Aud. Forfatter: Vejleder: Jane Bolander Skattefri omstrukturering Handelshøjskolen i Århus - Aarhus Universitet Juli 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 183/2012 Henning Bredahl Thomsen (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS Model 10 Ejerskifte af selskab hvor succession ikke er mulig V ejer virksomh eden i personligt regi omdanne r virksomh eden til et selskab gennemf ører en anpartso mbytning Ejer 2 49% 51% Ejer 2 gennemf

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status De fleste virksomhedsejere vil med fordel kunne stille sig

Læs mere

Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM SR.

Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM SR. 1 Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM2009.358.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 - 1 06.11.2014-08 (20140218) VSO udlån Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar ref. i

Læs mere

SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING

SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING AALBORG UNIVERSITET CAND.MERC.AUD. KANDIDATAFHANDLING SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING Forfatter Christian Kattenhøj Vejleder Henrik Vestergaard Andersen Afleveringsdato 17. marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 *»Direktiv 90/434/EØF fælles beskatningsordning ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier national afgørelse, hvorved en ombytning

Læs mere

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 21. maj 2008 Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Vintereksamen 2007/2008 1. spørgsmål Hvorledes

Læs mere

RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1

RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1 RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 1.1.1 Erstatning a) Beskatning Besvarelsen bør indeholde en redegørelse for, hvorledes de pådømte erstatningskrav beskattes. Redegørelsen foretages

Læs mere

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR - 1 Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret anerkendte ved en dom af 29/11 2011, jf. tidligere TfS 2010, 265 ØL, at

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Værdiansættelse ved overdragelse med succession styresignal passivposter

Værdiansættelse ved overdragelse med succession styresignal passivposter - 1 Værdiansættelse ved overdragelse med succession styresignal passivposter - SKM2011.406.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har den 15/6 2011 offentliggjort et styresignal,

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Grænseoverskridende fusioner

Grænseoverskridende fusioner Dansk Skattevidenskabelig Forening Grænseoverskridende fusioner v/senior Manager Vicki From Jørgensen 21. november 2011 Præsentation 1. Indledning 2. Den historiske udvikling 3. Skattepligtige og skattefrie

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v.

Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 37 Offentligt SkatErhverv J. nr. 2005-511-0048 Oktober 2005 Udkast 4 Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

Generationsskiftemodeller

Generationsskiftemodeller Generationsskiftemodeller v/advokat Hans Henrik Banke Mandag POWERPOINT d. 2.11.2015 (v2) TEMPLATE TITLE A focused subheading Date Generationsskifte et vidt begreb! Virksomheden Formuen Familien Generationsskiftemodeller

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/ et nyt opgørelsestidspunkt?

TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/ et nyt opgørelsestidspunkt? TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/5 1993 et nyt opgørelsestidspunkt? Af statsaut. revisor Jan Flemming Hansenadvokat Niels Schiersing Efter indførelsen af de

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

TfS 1999, 492 LSR. Aktieombytning - avancebeskatning. Emne:

TfS 1999, 492 LSR. Aktieombytning - avancebeskatning. Emne: TfS 1999, 492 LSR Emne: Aktieombytning - avancebeskatning Resume: En aktieombytning, der indgik i et samlet aftalekompleks mellem to anpartshavere, og hvor der formelt opnåedes et stemmeflertal i selskabet

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING DET SKATTERETLIGE GRUNDLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1) LBK nr 1120 af 14/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0177762 Senere ændringer til forskriften LOV nr 433 af 16/05/2012

Læs mere

Copenhagen Business School. Generationsskifte. Forskellige generationsskiftemodeller med udgangspunkt i personlig virksomhed

Copenhagen Business School. Generationsskifte. Forskellige generationsskiftemodeller med udgangspunkt i personlig virksomhed Copenhagen Business School Generationsskifte Forskellige generationsskiftemodeller med udgangspunkt i personlig virksomhed Uffe Conradsen og Peter Kilsgaard Mortensen 07-12-2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde NYT Nr. 10 årgang 6 OKTOBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering I denne måneds nyhedsbrev omtaler vi følgende: Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Nedsættelse af bo- og gaveafgiften i erhvervsbetingede generationsskifter

Nedsættelse af bo- og gaveafgiften i erhvervsbetingede generationsskifter Udkast til forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder) Sendt i høring den 16. december 2016

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Vejleder. Henrik Bro. Udarbejdet af. Suzette Hansen. Susanne Rasmussen. Copenhagen Business School

Vejleder. Henrik Bro. Udarbejdet af. Suzette Hansen. Susanne Rasmussen. Copenhagen Business School Vejleder Henrik Bro Udarbejdet af Suzette Hansen Susanne Rasmussen HD(R) Hovedopgave 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Problemformulering... 2 1.2 Afgrænsning... 3 1.3 Metodevalg... 3 1.4

Læs mere

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST.

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST. - 1 Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM2016.191.SANST. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteankestyrelsen

Læs mere

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Revision Aarhus 2. september 2009 Overordnet agenda Fælles regler for beskatning af selskabers og personers aktieavancer/-tab Beskatning af selskabers

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Aalborg Universitet Cand.merc.aud. Kandidatafhandling. Skattefri aktieombytning og skattefri spaltning med eller uden tilladelse

Aalborg Universitet Cand.merc.aud. Kandidatafhandling. Skattefri aktieombytning og skattefri spaltning med eller uden tilladelse Aalborg Universitet Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Skattefri aktieombytning og skattefri spaltning med eller uden tilladelse Forfatter Michael Falker Christensen Vejleder Henrik Vestergaard Andersen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 10. december 2012 Vedrørende L 10 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Læs mere

Aktieoverdragelse med succession

Aktieoverdragelse med succession Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Forfatter: Nicolaj Pedersen Juridisk Institut (284073) Vejleder: Liselotte Madsen Aktieoverdragelse med succession Business and Social Sciences, Aarhus Universitet August

Læs mere

TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365

TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365 TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365 Af Tax partner Per Randrup Mikkelsen og Cand.merc.(jur.) Peter Schmidt På baggrund af skatterådets afgørelse offentliggjort

Læs mere

Lempede afgiftsregler ved generationsskifte af virksomheder

Lempede afgiftsregler ved generationsskifte af virksomheder - 1 Lempede afgiftsregler ved generationsskifte af virksomheder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen har den 19. december 2016 offentliggjort et udkast til et lovforslag om nedsættelse

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt Skatteudvalget L 110 - Bilag 24 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 110- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven

Læs mere