SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING"

Transkript

1 AALBORG UNIVERSITET CAND.MERC.AUD. KANDIDATAFHANDLING SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING Forfatter Christian Kattenhøj Vejleder Henrik Vestergaard Andersen Afleveringsdato 17. marts 2009

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering Afgrænsning Disponering Interessenter Metodevalg Begreber og forkortelser Hvad er aktieombytning? Definition af aktieombytning Den historiske udvikling Skattefri koncernetablering EU-retten fusionsbeskatningsdirektivet Fusionsbeskatningsdirektivets formål Fusionsbeskatningsdirektivets anvendelighed Skattesvig og skatteunddragelse Leur-Bloem sagen Motiver til skattefri aktieombytning Begrænset hæftelse Selskabsstruktur Skattefri aktieavance Skattefrit udbytte Sambeskatning Negativ anskaffelsessum Køb og salg af virksomhed Generationsskifte Skattefri aktieombytning med tilladelse Objektive betingelser Selskabet Genstanden for ombytningen Flertallet af stemmerne Vederlaget Ombytningsperioden Ikke tilbagevirkende kraft Subjektive betingelser Forsvarlige økonomiske betragtninger Omstrukturering Generationsskifte Driftsmæssige årsager Risikoafvejning Mindst 3 års ejertid Kandidatafhandling, cand.merc.aud. Side 1

3 Indholdsfortegnelse 5.3 Manglende konkret begrundelse Skattesvig og skatteunddragelse Skattefri aktieombytning uden tilladelse Betingelser Selskabet Vederlagsaktierne De erhvervede aktier Tab på aktier i det erhvervende selskab Udbytte Mindst 3 års ejertid Forlænget ligningsfrist Oplysning til myndighederne Valg af skattefri aktieombytning med eller uden tilladelse Skattefri aktieombytning efter ABL Skattefri aktieombytning efter ABL 36 A Konklusion Skattefri aktieombytning med tilladelse Skattefri aktieombytning uden tilladelse Summary Litteraturliste Bilag Kandidatafhandling, cand.merc.aud. Side 2

4 1. Indledning 1. Indledning Når iværksættere starter deres egen virksomhed, er en af de første beslutninger de skal træffe, hvilken virksomhedsform de vil benytte. Her tænkes der på, om det skal være en personligt drevet virksomhed eller om man vil drive virksomheden i selskabsform. Det relativt høje antal omstruktureringer, der er foretaget op gennem 1990 erne, kunne tyde på, at det ikke er altid, at man vælger den rette virksomhedsform i første omgang. I forbindelse med denne omstrukturering har man en række værktøjer til rådighed, herunder også skattefri aktieombytning, der reguleres af aktieavancebeskatningslovens 36. Selvom man ved etableringen af sin virksomhed nøje tænker over, hvorledes man ønsker, at virksomhedsstrukturen skal være fremover, er det yderst sjældent, at den valgte virksomhedsstruktur er hensigtsmæssig gennem hele virksomhedens levetid. Det kan eksempelvis tænkes, at man efter at have drevet sin virksomhed i nogle år og den efterhånden har fået en pæn størrelse, ønsker at danne en traditionel holdingstruktur, hvor aktierne i driftsselskabet ejes af et holdingselskab. På den måde får man udskilt den risikofyldte drift af virksomheden i et selskab for sig. Samtidigt har man så et holdingselskab, hvor man kan have sine penge uden fare for at miste dem ved en eventuel konkurs i driftsselskabet. Det er derfor en god ide, at virksomhedsejeren i samråd med sine rådgivere, med jævne mellemrum gennemgår den eksisterende virksomhedsstruktur. Ud fra dette kan man så overveje, om det nu også er den ideelle struktur, man benytter sig af, når man ser på, hvilke problemstillinger og udfordringer virksomheden vil komme til at stå overfor i den nærmeste fremtid, eller om det er ved at være på tide at få foretaget en omstrukturering af virksomheden. Reglerne i dansk ret har indtil 2007 været således, at skattefri aktieombytninger accepteres, så længe at et af hovedformålene med disse ikke er skatteundgåelse eller skatteunddragelse. Endvidere skal der i hvert enkelt tilfælde søges tilladelse hos SKAT til Kandidatafhandling, cand.merc.aud. Side 3

5 1. Indledning at foretage transaktionen, og denne vil kun blive givet såfremt SKAT ikke vurderer, at hovedformålet er et af de to foranstående. Med vedtagelsen af lovforslag L110 den 18. april 2007, blev det muligt at foretage skattefri aktieombytninger uden forudgående tilladelse fra SKAT, mod at man skulle overholde en række objektive regler. Det bliver interessant at følge, hvorledes danske virksomheder fremover vælger at foretage skattefri aktieombytninger og i hvilke situationer, de vælger at gøre dette henholdsvis med og uden at indhente tilladelse fra SKAT. 1.1 Problemformulering Med baggrund i omstående betragtninger omkring omstruktureringer og valg af virksomhedsform har jeg i denne afhandling valgt at fokusere på skattefri aktieombytning. Aktieombytning har gennem tiden vist sig, at give anledning til en række problemer, hvilket illustreres ved, at der ligger en lang liste med offentliggjorte afgørelser på dette område, og med de foretagne lovændringer fra lovforslag L110, vil der fremover være flere muligheder på området. Formålet med denne afhandling er, at beskrive og vurdere reglerne for skattefri aktieombytning herunder i særdeleshed de ændringer, der blev gennemført den 18. april 2007 med vedtagelsen af lovforslag L110, hvor det blev muligt at gennemføre en skattefri aktieombytning uden tilladelse. Jeg vil i afhandlingen beskrive såvel de gamle som de nye regler på området, hvorefter disse vil blive sammenlignet. Fordelene og ulemperne ved de to regelsæt vil endvidere fremgå af afhandlingen og på baggrund af disse, vil jeg vurdere i hvilke situationer, det vil være mest hensigtsmæssigt at anvende de enkelte regelsæt og enten foretage en skattefri aktieombytning med eller uden tilladelse. Kandidatafhandling, cand.merc.aud. Side 4

6 1. Indledning 1.2 Afgrænsning Det er nødvendigt, på grund af afhandlingens begrænsede kvantitative omfang samt de tidsmæssige ressourcer, der er til rådighed, at foretage en afgrænsning. Afgrænsningen foretages overordnet ud fra den betragtning, at der ønskes en dybdegående behandling af den opstillede problemformulering, frem for en mere bred og overfladisk behandling af området aktieombytning. Eftersom det er skattefri aktieombytning, jeg har valgt at fokusere på, vil der ikke blive foretaget en vurdering af, hvorvidt en påtænkt aktieombytning skal foretages skattepligtigt eller skattefrit. Der bør dog altid foretages en afvejning af, om en aktieombytning bør foretages skattepligtigt eller skattefrit, men dette er denne afhandling afgrænset fra at omfatte. Andre typer af skattefrie omstruktureringer, som fusion, spaltning og skattefri virksomhedsomdannelse vil ikke blive behandlet. Grunden til dette er, at hovedvægten i afhandlingen lægges på skattefri aktieombytning og det vurderes, at afhandlingen vil blive for overfladisk, hvis disse typer af skattefrie omstruktureringer ligeledes skulle behandles fyldestgørende. Jeg vil ikke behandle problematikken omkring værdiansættelse af virksomheden ved omstruktureringer særskilt i denne afhandling, idet dette vil ligge udenfor afhandlingens fokusområde. Dog vil problematikken omkring værdiansættelse af virksomheder blive inddraget i det omfang, det vil blive fundet relevant under de øvrige afsnit. Der vil ikke blive vist specifikke beregningseksempler på skattefri aktieombytninger, da jeg ikke vurderer, at dette vil tilføre afhandlingen yderligere dybde. Redaktionen af denne afhandling er afsluttet pr. 28. februar Der afgrænses derfor overfor litteratur, afgørelser mv. efter denne dato. Kandidatafhandling, cand.merc.aud. Side 5

7 1. Indledning 1.3 Disponering Disponeringen i denne afhandling er flerleddet, og vil følge nedenstående model: 1. Indledning 2. Hvad er aktieombytning? 3. EU-retten - fusionsbeskatningsdirektivet 4. Motiver til skattefri aktieombytning 5. Skattefri aktieombytning med tilladelse 6. Skattefri aktieombytning uden tilladelse 7. Konklusion I afsnit to vil definitionen på aktieombytning blive gennemgået. Endvidere vil der blive foretaget en kort gennemgang af den historiske udvikling frem til i dag. Afsnit tre vil omhandle fusionsbeskatningsdirektivet og dets indflydelse på dansk lov. Der vil blive foretaget en gennemgang af formålet med direktivet samt direktivets anvendelighed. Herefter gennemgås Leur-Bloem dommen, som var den første EU-retlige afgørelse om aktieombytning. Endelig vil fusionsbeskatningsdirektivets betydning for dansk lov blive vurderet. Det fjerde afsnit vil fokusere på de motiver, der kan være til at foretage en skattefri aktieombytning. Såvel de selskabsretlige som de skatteretlige motiver vil blive behandlet i dette afsnit, herunder skattefri udlodning af udbytte, sambeskatning og generationsskifte. I afsnit fem og seks vil afhandlingens hovedvægt blive lagt. Afsnittene vil gennemgå de objektive og subjektive betingelser, der skal opfyldes, hvis man foretager en skattefri aktieombytning henholdsvis med eller uden tilladelse. De to regelsæt vil løbende blive sammenlignet, og jeg vil fremhæve forskellene mellem disse. Endvidere vil anvendelsesmulighederne blive behandlet, og jeg vil vurdere, i hvilke situationer man med fordel kan benytte sig af de forskellige regelsæt. Kandidatafhandling, cand.merc.aud. Side 6

8 1. Indledning Endelig vil afhandlingen blive afsluttet med en hovedkonklusion i afsnit syv. De enkelte afsnit i afhandlingen vil ikke indeholde deciderede delkonklusioner. Der vil dog løbende blive konkluderet på de enkelte områder, og det er disse konklusioner, som hovedkonklusionen vil tage sit udgangspunkt i og samle op på. 1.4 Interessenter Interessenterne for denne afhandling er identificeret på baggrund af emnets anvendelsesområde. Afhandlingen skrives som udgangspunkt til vejleder og censor, hvorfor disse vil være de primære interessenter. Afhandlingens sekundære interessenter vil være rådgivere, herunder særligt revisorer, selskabsledelser samt studerende på kandidatniveau. Det er min opfattelse, at personer, som arbejder med eksterne selskabsomstruktureringer, herunder i særdeleshed aktieombytninger, vil kunne benytte denne afhandling som opslagsværk i forbindelse med deres arbejde. Det kundskabsmæssige niveau for afhandlingen vil tage udgangspunkt i de primære interessenter. 1.5 Metodevalg Afhandlingen vil tage udgangspunkt i en teoretisk gennemgang af emnet, idet formålet er, at beskrive de foretagne lovændringer omkring skattefri aktieombytning samt foretage en sammenligning med de hidtil gældende regler på området, for på den måde at give læseren en forståelse for netop dette emne. Til behandling af emnet vil der primært blive anvendt kvalitative data i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer, faglige artikler og bøger mv. I særdeleshed vil aktieavancebeskatningsloven, og de hertil knyttede vejledninger, blive anvendt. Hvor det findes relevant, vil der endvidere blive inddraget domme og afgørelser, som relaterer til de enkelte afsnit, og teorien vil blive understøttet med eksempler og figurer, for herved at højne læsers forståelse for emnet. Kandidatafhandling, cand.merc.aud. Side 7

9 1. Indledning I forbindelse med anvendelsen af ovenstående retskilder mv. vil der blive taget højde for hierarkiet mellem disse, samt hvorfra de stammer med hensyn til objektivitet og brugbarhed i afhandlingen. Idet afhandlingen beskæftiger sig med en nyere vedtaget lovændring, vil denne ikke være behandlet i særligt stort omfang i litteraturen indenfor skatteret. Dette er blot med til at understrege væsentligheden af en behandling af emnet. Der vil desuden i løbet af afhandlingen blive anvendt diverse forkortelser i forbindelse med love, tidsskrifter mv. Disse fremgår af afsnit Begreber og forkortelser Nedenfor er angivet de relevante forkortelser, som efterfølgende vil blive anvendt i afhandlingen: ABL APSL ASL FUL PBL PSL SEL SKL TfS VOL Aktieavancebeskatningsloven Anpartsselskabsloven Aktieselskabsloven Fusionsskatteloven Pensionsbeskatningsloven Personskatteloven Selskabsskatteloven Skattekontrolloven Tidsskrift for Skatter og Afgifter Virksomhedsomdannelsesloven Kandidatafhandling, cand.merc.aud. Side 8

10 2. Hvad er aktieombytning? 2. Hvad er aktieombytning? 2.1 Definition af aktieombytning Eftersom denne afhandling beskæftiger sig med aktieombytning, skal det for god ordens skyld defineres, hvad der præcist menes med dette. Ved aktieombytning forstås i denne opgave den transaktion, hvorved et selskab erhverver en andel i et andet selskabs aktiekapital med den virkning, at det opnår flertallet af stemmerne i dette selskab, eller, hvis det allerede har et sådant flertal, erhverver sig yderligere andel ved til gengæld for værdipapirer tilhørende aktionærerne i det andet selskab at tildele dem aktier eller anparter i det første selskab og eventuelt en kontant udligningssum.. 1 På trods af ordet aktieombytning, gælder hele ABL 36 også for anparter i anpartsselskaber. Begrebet aktieombytning dækker i realiteten over enhver form for afståelse af aktier, hvor vederlaget for de pågældende aktier erlægges i aktier eller andre ejerandele, samt eventuelt kombineret med et kontant vederlag. Betegnelsen aktieombytning benyttes dog i almindelighed om de tilfælde, hvor der er tale om skattefri aktieombytning og dermed en udskydelse af beskatningstidspunktet for fortjenesten ved salget af aktierne. I lighed med, hvad der er gældende ved eksempelvis fusion og spaltning, er bestemmelserne om skattefri aktieombytning i et vist omfang en følge af en EU-retlig regulering. Den EU-retlige regulering foretages ved fusionsbeskatningsdirektivet, der vil blive behandlet nærmere i afsnit 3 i denne afhandling. 2.2 Den historiske udvikling Aktieombytning har historisk set været kendt i dansk ret siden 1983, men i tiden frem til først i 1990 erne blev dette ikke anvendt i særlig høj grad. Det var først ved indførslen af fusionsbeskatningsdirektivet ved lov nr. 219 af 3. april 1992, at der for alvor blev sat mere fokus på mulighederne for skattefri aktieombytning og i den forbindelse skattefri koncernetablering. Fra dette tidspunkt og frem til i dag har denne fokusering på skattefri aktieombytning været stigende, og der er antageligvis gennemført flere tusinde skattefrie aktieombytninger i dette tidsrum. 1 Denne definition svarer til definitionen i ABL 36, stk. 2. Kandidatafhandling, cand.merc.aud. Side 9

11 2. Hvad er aktieombytning? Reglerne omkring aktieombytning er dog blevet ændret en række gange siden 1992 og frem til i dag. Den første væsentlige ændring blev gennemført ved lov nr. 312 af 17. maj 1995 og vedrørte kravet om tilladelse til at foretage skattefri aktieombytning. Fra og med den 2. november 1994 skulle der nu gives tilladelse fra myndighedernes side til at foretage en skattefri aktieombytning, hvilket ikke havde været et krav siden Den næste væsentlige ændring i reglerne for skattefri aktieombytning skete ved lov nr. 166 af 24. marts Ved denne ændring blev det muligt at påklage en afgørelse vedrørende aktieombytning til Landsskatteretten. Lovændringen skete som en direkte konsekvens af EF-domstolens dom af 17. juli 1997, sag C28/95, Leur-Bloem. 2 Den tredje væsentlige ændring blev gennemført ved lov nr. 313 af 21. maj Denne ændring lempede væsentligt på kravet til det vederlag, der skal erlægges i forbindelse med en skattefri aktieombytning. Det havde tidligere været således, at aktionærerne i det erhvervede selskab skulle vederlægges med aktier eller anparter i det erhvervende selskab og eventuelt en kontant udligningssum på højest 10% af den pålydende værdi. Denne ændring betød, at der nu var valgfrihed med hensyn til sammensætningen af vederlaget for de erhvervede aktier. Der skal dog erlægges minimum en aktie, men resten af vederlaget kan være kontanter. Hvis en aktionær modtager kontanter, er dette naturligvis at betragte som et afståelsesvederlag, og der skal derfor udarbejdes avanceopgørelse og betales skat af en eventuel fortjeneste ved afståelsen. Endelig blev den fjerde væsentlige ændring foretaget ved lovforslag L110 den 18. april Med vedtagelsen af dette lovforslag blev der åbnet mulighed for både at ansøge om tilladelse til at gennemføre en skattefri aktieombytning, samt at gennemføre en skattefri aktieombytning uden forudgående tilladelse fra skattemyndighederne, mod til gengæld at overholde en række objektive regler. 2.3 Skattefri koncernetablering Ved aktieombytning er der åbnet op for, at man skattefrit kan etablere en koncernstruktur mellem to selskaber. Når der foretages en aktieombytning, sker dette ofte ved, at der 2 Denne dom vil blive behandlet nærmere under afsnit 3. Kandidatafhandling, cand.merc.aud. Side 10

12 2. Hvad er aktieombytning? indskydes et holdingselskab, der ejer et driftsselskab, hvori aktiviteten ligger. Aktionærerne, som før ejede aktierne i driftsselskabet, ejer herefter aktierne i holdingselskabet. I en skattefri koncernetablering deltager der således mindst en aktionær samt to selskaber. Det selskab, som bliver datterselskab i den nyopståede koncern, vil i denne afhandling blive betegnet det erhvervede selskab. Selskabet, der bliver moderselskab, vil blive betegnet det erhvervende selskab. For at gøre det hele lidt mere overskueligt, er der her en grafisk illustration af, hvorledes en skattefri koncernetablering ved aktieombytning tager sig ud: Struktur før aktieombytning Struktur efter aktieombytning Aktionærer Aktionærer Driftsselskab Holdingselskab Driftsselskab Figur 2.1 Aktieombytning I ovenstående figur sker den skattefri koncernetablering ved, at der stiftes et nyt holdingselskab og aktionærerne får så ombyttet deres aktier i driftsselskabet til aktier i holdingselskabet. Det kan også foregå med to allerede eksisterende selskaber. Ved denne konstruktion får aktionærerne i det ene selskab ombyttet deres aktier til aktier i det andet selskab, mens aktionærerne i det andet selskab fortsætter med at eje deres egne. Resultatet vil blive det samme som i ovenstående figur. Kandidatafhandling, cand.merc.aud. Side 11

13 2. Hvad er aktieombytning? Når man kan foretage en skattefri koncernetablering, kan man naturligvis også foretage en skattepligtig koncernetablering. Det er op til den enkelte aktionær, hvorvidt denne ønsker at afstå sine aktier til et holdingselskab. Hvis dette gøres bliver en eventuel fortjeneste naturligvis beskattet, og det er netop denne beskatning, man undgår ved at gennemføre koncernetableringen skattefrit. Prisen for at foretage koncernetableringen skattefrit er, at der indtræder skattemæssig succession på aktierne. I praksis betyder dette, at når aktionærerne i det erhvervede selskab får ombyttet deres aktier med aktier i det erhvervende selskab, beholder de deres oprindelige skattemæssige anskaffelsessum for aktierne i det erhvervede selskab. Beskatningen af en eventuel fortjeneste ved salget af aktierne bliver altså udskudt til det tidspunkt, aktionæren vælger at afstå de nye aktier. Selvom aktionærerne, ved en skattepligtig koncernetablering, vil blive beskattet af en eventuel fortjeneste med det samme, vil en sådan løsning, i visse tilfælde, stadig være attraktiv i forhold til den skattefri. For eksempel vil en skattefri koncernetablering være underlagt en række begrænsninger især inden for de første 3 år efter gennemførslen. Den skattepligtige koncernetablering er ikke i samme udstrækning underlagt begrænsninger. Et andet motiv til at foretage koncernetableringen skattepligtigt kunne være, at man ved at lade sig beskatte opnåede et tab på aktierne, som man så kunne bruge til modregning i gevinst på andre aktier. Endvidere kunne man have et ønske om at indskyde et beløb på en ophørspension, hvilket der ligeledes ville være mulighed for ved foretagelsen af en skattepligtig koncernetablering. 3 Som nævnt under afsnit 1.2 Afgrænsning, vil denne afhandling ikke gå i dybden med den skattepligtige aktieombytning, men hovedsagligt koncentrere sig om den skattefri del. Jeg vil derfor ikke komme nærmere ind på de fordele og ulemper, der er ved de to forskellige metoder. Der bør dog altid foretages en afvejning af, om en aktieombytning bør foretages skattepligtigt eller skattefrit. 3 PBL 15 A. Kandidatafhandling, cand.merc.aud. Side 12

14 3. EU-retten - fusionsbeskatningsdirektivet 3. EU-retten fusionsbeskatningsdirektivet I dette afsnit vil der blive foretaget en generel gennemgang af fusionsbeskatningsdirektivet. Det vil blandt andet indeholde en gennemgang af fusionsbeskatningsdirektivets formål samt en redegørelse for direktivets anvendelighed. Efter den generelle gennemgang af fusionsbeskatningsdirektivet vil der følge en gennemgang af den førnævnte Leur-Bloem dom. Slutteligt i afsnittet vil der blive redegjort for, hvorledes Leur-Bloem dommen har haft indflydelse på dansk lovgivning. 3.1 Fusionsbeskatningsdirektivets formål Den 23. juli 1990 blev fusionsbeskatningsdirektivet vedtaget af de enkelte medlemslande i EU. Direktivet blev dog først indarbejdet i dansk lov ved lov nr. 219 af 3. april Formålet med fusionsbeskatningsdirektivet var, at gøre det muligt, at gennemføre grænseoverskridende omstruktureringer af selskaber uden at der foretages afståelsesbeskatning. Baggrunden for tilblivelsen af fusionsbeskatningsdirektivet var således, at give grænseoverskridende omstruktureringer de samme fordelagtige vilkår som de nationale omstruktureringer allerede havde på det tidspunkt og dermed ophæve den forskelsbehandling, der var på området. Direktivet omhandler foruden grænseoverskridende aktieombytning også fusioner, spaltninger samt tilførsel af aktiver. Det overordnede ønske med fusionsbeskatningsdirektivet var at sikre, at sådanne transaktioner på tværs af landegrænser ikke forhindres af særlige begrænsninger, ulemper eller fordrejninger, men at det kan ske ud fra konkurrencemæssige neutrale skattemæssige regler. 4 Dette understøttes af de indledende betragtninger omkring fusionsbeskatningsdirektivet, hvori der står transaktioner som fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier vedrørende selskaber i forskellige medlemsstater kan være nødvendige for, at der i Fællesskabet kan skabes vilkår, der svarer til vilkårene i et indre marked, og for dermed at sikre, at det fælles marked etableres og fungerer tilfredsstillende; disse transaktioner må 4 Bent Ramskov, Aktieombytning og uegentlig fusion, side 45. Kandidatafhandling, cand.merc.aud. Side 13

15 3. EU-retten - fusionsbeskatningsdirektivet ikke hindres af særlige begrænsninger, ulemper eller fordrejninger som følge af medlemsstaternes skatteregler; der bør derfor for disse transaktioner indføres konkurrencemæssigt neutrale skatteregler således, at virksomhederne kan tilpasse sig vilkårene i det fælles marked, øge deres produktivitet og styrke deres konkurrencemæssige stilling internationalt; de skatteregler, der gælder for disse transaktioner, er i øjeblikket mindre fordelagtige end dem, der gælder for selskaber, der er hjemmehørende i samme medlemsstat; den forskelsbehandling må bringes til ophør. Tidligere var der meget begrænsede muligheder for at foretage skattefrie omstruktureringer. Dermed var fusionsbeskatningsdirektivet en velkommen nyskabelse. Efter indarbejdelsen af dette direktiv i dansk lov, var der nu mulighed for også internationalt at foretage skattefri aktieombytning, hvilket gav selskaberne nye muligheder for omstrukturering. 3.2 Fusionsbeskatningsdirektivets anvendelighed Når det skal vurderes, hvorvidt fusionsbeskatningsdirektivet er anvendeligt i et land som Danmark, skal man se på, om det falder ind under betegnelsen umiddelbart anvendeligt. Definitionen af umiddelbar anvendelighed er Det forhold, at en EU-retsakt umiddelbart kan påberåbes for og håndhæves af nationale domstole, og herved skabe rettigheder og pligter for retssubjekterne i de enkelte medlemslande, herunder Danmark. 5 Det er yderst sjældent, at et direktiv i sin helhed er umiddelbart anvendeligt. Derfor må samtlige bestemmelser vurderes konkret af medlemslandene, for at man på den måde kan få afgjort, hvorledes de forskellige betingelser skal tolkes, for at bestemmelserne bliver udformet og gennemført på tilfredsstillende måde. Den første af de forudsætninger der skal være overholdt, for at fusionsbeskatningsdirektivet umiddelbart kan anvendes er, at det skal fremstå ubetinget. Dette vil sige, at hvert enkelt medlemsland ikke har nogen mulighed for at vælge eller afstå fra at anvende direktivet, men derimod er direkte forpligtet til at efterleve direktivets bestemmelser. Den anden forudsætning er, at direktivet skal være tilstrækkeligt præcist 5 Søren Næsborg Jensen, EU-selskabsskatteret, side 91. Kandidatafhandling, cand.merc.aud. Side 14

16 3. EU-retten - fusionsbeskatningsdirektivet formuleret i sin udformning, således at det er muligt, at udlede direktivets formål og anvendelsesområde ud fra dets ordlyd. Med hensyn til om fusionsbeskatningsdirektivet opfylder den første af de ovennævnte forudsætninger, er det min mening, at dette er tilfældet. Dette skyldes, at der her er tale om et direktiv, der er indarbejdet i den danske lovgivning og dermed fuldt ud er på højde med andre love vedtaget i det danske Folketing. Endvidere er de enkelte medlemslande direkte forpligtede til at indarbejde et direktiv i deres lovgivning, så der er altså slet ikke mulighed for at udlade at anvende direktivet. Direktivet blev som tidligere nævnt indarbejdet i dansk lov ved lov nr. 219 af 3. april Den anden forudsætning, med henblik på præcisionen af direktivet, vil jeg ligeledes vurdere, at fusionsbeskatningsdirektivet lever op til. Begrundelsen for dette er, at direktivet generelt klart og tydeligt lader forstå, hvilke forpligtelser de enkelte medlemslande har samt, hvilke indskrænkelser de skal følge. Jeg mener derfor at direktivet generelt må betegnes som værende ganske præcist i sin formulering. Min konklusion er således, at fusionsbeskatningsdirektivet umiddelbart kan anvendes i hvert af de enkelte medlemslande på grænseoverskridende omstruktureringer, som eksempelvis aktieombytning, idet direktivet lever op til de stillede krav. Ud over spørgsmålet om fusionsbeskatningsdirektivet er umiddelbart anvendeligt, kan der rejses spørgsmål om, i hvor stort omfang de forskellige medlemslande har mulighed for at fravige de udstukne rammer i direktivet. I og med at medlemslandene er direkte forpligtede til at indarbejde et direktiv, kan anvendelsesområdet ikke indsnævres. Tilbage er der så kun spørgsmålet om, hvorvidt medlemslandene kan give bedre muligheder, end der følger af fusionsbeskatningsdirektivet. Sådan som fusionsbeskatningsdirektivet er formuleret, kan der ikke herske tvivl om, at det er et såkaldt minimumsdirektiv. Hvis de enkelte medlemslande vælger at stille sine borgere bedre end rammerne i direktivet dikterer, vil dette ikke være i konflikt med direktivet. I Danmark blev direktivets minimumsbestemmelser fraveget ved lov nr. 313 af 21. maj Kandidatafhandling, cand.merc.aud. Side 15

17 3. EU-retten - fusionsbeskatningsdirektivet Grænsen for kontantvederlæggelse i forbindelse med aktieombytning er ifølge fusionsbeskatningsdirektivet på 10% af den pålydende værdi af de værdipapirer, som udleveres i forbindelse med ombytningen. Efter fravigelsen er det nu muligt at erlægge ubegrænsede kontanter, hvis blot der erlægges minimum en aktie. I lighed med vurderingen af fusionsbeskatningsdirektivets umiddelbare anvendelighed, må direktivets karakter af minimumdirektiv tillige vurderes fra artikel til artikel. Konklusionen må dog være, at fusionsbeskatningsdirektivet generelt bærer præg af at være et minimumsdirektiv. Dette skyldes, at der ikke umiddelbart er nogle bestemmelser i direktivet, der begrænser de enkelte medlemslande i selv at fastsætte mere attraktive regler end dem, der nu engang er udstukket af fusionsbeskatningsdirektivet. 3.3 Skattesvig og skatteunddragelse I og med at formålet med fusionsbeskatningsdirektivet er at sikre, at virksomhederne i EU frit kan foretage forretningsmæssige dispositioner over landegrænserne, er det kun rimeligt at antage, at det ikke er meningen, at fusionsbeskatningsdirektivet skal støtte dispositioner med skattesvig eller skatteunddragelse som formål. Der er derfor indsat en form for sikkerhedsklausul i fusionsbeskatningsdirektivets artikel 11, stk. 1, som skal forhindre, at sådanne dispositioner finder sted. I sidste ende er det EF-domstolen, der tolker, hvorledes begreberne skattesvig og skatteunddragelse skal forstås, og det er så op til de danske domstole at anvende disse tolkninger korrekt i forbindelse med deres egne afgørelser. Betegnelsen skattesvig benyttes om de skatteudnyttelser, som ikke blot er i modstrid med de materielle skatteregler, men som samtidig udløser et strafansvar for overtrædelse af Skattekontrollovens bestemmelser, typisk SKL 13 om skattesvig. Ifølge bestemmelsen straffes blandt andet den, der med fortsæt til at unddrage skat, afgiver urigtige eller vildledende oplysninger i selvangivelsen. Ved skatteunddragelse forstås skatteudnyttelser, som ikke er i overensstemmelse med gældende skatteret. Den af den skattepligtige tilstræbte skattefordel tilsidesættes derfor af Kandidatafhandling, cand.merc.aud. Side 16

18 3. EU-retten - fusionsbeskatningsdirektivet myndighederne ved omligning af selvangivelsen, efterbetaling mv. Skatteunddragelse er således udtryk for, at den indleverede selvangivelse ikke har været korrekt. 6 I forbindelse med oversættelsen af fusionsbeskatningsdirektivet til dansk, har der været sat spørgsmålstegn ved, om begreberne skattesvig og skatteunddragelse er oversat korrekt. 7 Skattesvig syntes at være oversat til et strammere begreb på dansk, end det fremgår af originalteksten. Skatteunddragelse og skatteundgåelse havde måske været en mere retvisende oversættelse, eftersom ingen af disse begreber er strafbare, i overensstemmelse med den originale tekst. Afgørelsen af de enkelte sager beror dog altid på en konkret vurdering fra skattemyndighederne, hvorfor oversættelsen i sig selv ikke vurderes til at have den store betydning. Ifølge fusionsbeskatningsdirektivets formodningsregel kan der gives afslag på ansøgninger om tilladelse til skattefri aktieombytning, hvis der ikke ligger forsvarlige økonomiske betragtninger 8 til grund for ansøgningen. Såfremt der ligger forsvarlige økonomiske betragtninger til grund for en ansøgning men, der dog i ansøgningen er mulighed for uønsket skattetænkning, kan der ikke gives blankt afslag. Der kan derimod opstilles et efteranmeldelsesvilkår i forbindelse med at tilladelsen gives, for at hindre den uønskede skattetænkning i at finde sted. I 2005 blev fusionsbeskatningsdirektivet ændret ved ændringsdirektiv 2005/19/EF. I den forbindelse blev ordlyden af formodningsreglen ændret således, at det i stedet for at hedde forsvarlige økonomiske betragtninger, nu kom til at hedde gyldige forretningsmæssige årsager. I praksis har ændringen af ordlyden dog ikke haft den store betydning, idet skattemyndighederne fortolker formodningsreglen på samme måde som tidligere. 3.4 Leur-Bloem sagen På baggrund af EF-traktatens daværende artikel 177, svarende til den nuværende artikel 234, forelagdes EF-domstolen den 6. februar 1995 en række præjudicielle spørgsmål 6 Jens Olav Engholm Jacobsen m.fl., Skatteretten 1, side Bent Ramskov, Aktieombytning og uegentlig fusion, side Begrebet forsvarlige økonomiske betragtninger bruges i fusionsbeskatningsdirektivet og angiver, at der skal ligge mere til grund for en ansøgning om tilladelse til skattefri aktieombytning end blot skattemæssige fordele. Der kræves således en forretningsmæssig begrundelse. Kandidatafhandling, cand.merc.aud. Side 17

19 3. EU-retten - fusionsbeskatningsdirektivet omhandlende fortolkningen af fusionsbeskatningsdirektivets artikel 2, litra d og artikel 11, stk. 1, litra a. Dette er baggrunden for den såkaldte Leur-Bloem sag 9, i hvilken EFdomstolen afsagde dom den 17. juli Leur-Bloem dommen er væsentlig i relation til blandt andet aktieombytning, idet EF-domstolen for første gang gik ind og fortolkede dele af fusionsbeskatningsdirektivet, herunder blandt andet den subjektive betingelse i artikel 11, stk. 1, litra a. Endelig blev det også i forbindelse med Leur-Bloem dommen fastslået, at en sag af national karakter i nogle tilfælde kan forelægges EF-domstolen. Leur-Bloem sagen vedrørte A. Leur-Bloem samt Inspecteur der Belastningdienst/Ondernemingen, hvor den sidstnævnte, var den hollandske skattemyndighed. A. Leur-Bloem var den eneste direktør og anpartshaver i 2 hollandske anpartsselskaber og påtænkte i den forbindelse at foretage en aktieombytning med sine egne anparter og anparterne i et tredje selskab. Resultatet af aktieombytningen ville blive, at der mellem A. Leur-Bloem og de to anpartsselskaber ville blive indskudt et holdingselskab. Dette holdingselskab ville så være 100% ejet af A. Leur-Bloem og ville så igen eje hvert af de to anpartsselskaber 100%. Jævnfør hollandsk lovgivning ville det være muligt for A. Leur-Bloem at udskyde den kapitalgevinst, han ville få ved aktieombytningen, såfremt der var tale om en dominerende post, og hvis der endvidere var tale om fusion ved ombytning af aktier som defineret i den hollandske lovgivning. Det ville endvidere være muligt, ifølge den hollandske lovgivning, hvis aktieombytningen blev foretaget, at modregne eventuelle tab indenfor koncernen. De hollandske myndigheder afviste imidlertid, at der var tale om fusion ved ombytning af aktier. På denne baggrund lagde A. Leur-Bloem sag an ved en hollandsk domstol, som fandt, at en afgørelse på sagen afhang af en fortolkning af en bestemmelse i den hollandske lovgivning, der var blevet indført i forbindelse med indarbejdelsen af fusionsbeskatningsdirektivet. I denne forbindelse fandt den hollandske domstol ligeledes, at der i henhold til hollandsk lovgivning ikke blev sondret mellem nationale og grænseoverskridende transaktioner. Endvidere fandt domstolen, at det såvel af fusionsbeskatningsdirektivet som af forarbejdelserne til bestemmelserne i den hollandske 9 Sagen er offentliggjort i SU Kandidatafhandling, cand.merc.aud. Side 18

20 3. EU-retten - fusionsbeskatningsdirektivet lovgivning fremgik, at nationale og grænseoverskridende transaktioner skulle behandles ens. Da domstolen, som nævnt ovenfor, kom frem til, at en fortolkning af dele af fusionsbeskatningsdirektivet var påkrævet for at kunne afgøre sagen, var det derfor nødvendigt, at forelægge EF-domstolen nedenstående præjudicielle spørgsmål. Det første spørgsmål, der blev stillet til EF-domstolen, lød således Kan domstolen forelægges spørgsmål vedrørende fortolkningen af bestemmelserne i og rækkevidden af et direktiv udstedt af Rådet for de Europæiske Fællesskaber, også når direktivet ikke umiddelbart finder anvendelse i den konkret foreliggende sag, men den konkrete situation efter den nationale lovgivnings hensigt skal behandles på samme måde, som en situation direktivet finder anvendelse på?. Med hensyn til dette spørgsmål fandt EF-domstolen, at det var fast retspraksis, at den i traktatens artikel 177 (nu 234) fastlagte procedure er et instrument, som skal bruges i samarbejde mellem EF-domstolen og de nationale domstole. EF-domstolen er derfor i princippet forpligtet til at træffe en afgørelse, når den bliver forelagt spørgsmål fra de nationale domstole vedrørende fortolkningen af en bestemmelse i fællesskabsretten, herunder fusionsbeskatningsdirektivet. En anmodning fra de nationale domstole vil derfor kun kunne afvises, hvis det er ganske åbenlyst, at fællesskabsretten ikke finder anvendelse i den forelagte sag, hverken direkte eller indirekte. Konklusionen på det ovennævnte bliver, at det først stillede spørgsmål må besvares med, at EF-domstolen har kompetence til at fortolke fællesskabsretten, hvis denne ikke umiddelbart regulerer det forhold, som sagen angår, men hvor indarbejdelsen af fællesskabsretten i den nationale lovgivning har medført, at nationale forhold skal behandles på samme måde som forhold omfattet af fællesskabsretten. I relation til dansk ret må der herefter antages, at sager vedrørende aktieombytning, såvel nationale som internationale, i yderste konsekvens, kan ende ud med en forelæggelse for EF-domstolen. Kandidatafhandling, cand.merc.aud. Side 19

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Aalborg Universitet Cand.merc.aud. Kandidatafhandling. Skattefri aktieombytning og skattefri spaltning med eller uden tilladelse

Aalborg Universitet Cand.merc.aud. Kandidatafhandling. Skattefri aktieombytning og skattefri spaltning med eller uden tilladelse Aalborg Universitet Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Skattefri aktieombytning og skattefri spaltning med eller uden tilladelse Forfatter Michael Falker Christensen Vejleder Henrik Vestergaard Andersen

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Cand.Merc.Aud. Skattefri omstrukturering

Cand.Merc.Aud. Skattefri omstrukturering Kandidatafhandling Juridsk Institut Cand.Merc.Aud. Forfatter: Vejleder: Jane Bolander Skattefri omstrukturering Handelshøjskolen i Århus - Aarhus Universitet Juli 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 *»Direktiv 90/434/EØF fælles beskatningsordning ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier national afgørelse, hvorved en ombytning

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen TfS 2008, 76 SR Emne: Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen Resume: Skatterådet bekræftede, at den påtænkte spaltning af A ApS - som er et pengetankselskab - opfylder betingelserne om skattefri

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Skattefri omstrukturering af selskaber

Skattefri omstrukturering af selskaber Maj 2010 Skattefri omstrukturering af selskaber Vejleder: Henrik V. Andersen Forord Dette speciale er udarbejdet i forbindelse med afslutning af revisorkandidatuddannelsen, cand.merc.aud., på. Overvejelser

Læs mere

Aktieombytning efter

Aktieombytning efter Erhverv Vejledning E. 48 Version 1.1 Aktieombytning efter aktieavancebeskatningslovens 13 Resume Vejledningen indeholder retningslinier for afgørelsen af, om der skal gives tilladelse til ombytning af

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag.

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag. Skatteministeriet Att.: SkatErhverv Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk 14. november 2006 KKo Deres sagsnr.: 2006-411-006464 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

Omstrukturering af selskaber

Omstrukturering af selskaber Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Forfatter: Vejleder: Anders Bech René Yssing Rasmussen Afleveret: 15. november 2013 Forord Denne kandidatafhandling er udarbejdet som afslutning på

Læs mere

Grænseoverskridende fusioner

Grænseoverskridende fusioner Dansk Skattevidenskabelig Forening Grænseoverskridende fusioner v/senior Manager Vicki From Jørgensen 21. november 2011 Præsentation 1. Indledning 2. Den historiske udvikling 3. Skattepligtige og skattefrie

Læs mere

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde NYT Nr. 10 årgang 6 OKTOBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering I denne måneds nyhedsbrev omtaler vi følgende: Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Skattefri omstrukturering

Skattefri omstrukturering Kandidatafhandling Juridisk Institut Vejleder: Christian Homilius Forfatter: Susanne Lærke 271193 Cand.merc.jur Skattefri omstrukturering Anvendeligheden af de objektiverede regler i Danmark Handelshøjskolen,

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

Generationsskifte og omstrukturering

Generationsskifte og omstrukturering Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det skatteretlige grundlag 5.udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det

Læs mere

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR - 1 Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret anerkendte ved en dom af 29/11 2011, jf. tidligere TfS 2010, 265 ØL, at

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

HOLDINGSELSKABER - anvendt som led i virksomhedens generationsskifte

HOLDINGSELSKABER - anvendt som led i virksomhedens generationsskifte Aalborg Universitet Speciale på Cand. Merc. Aud. registreret revisor HOLDINGSELSKABER - anvendt som led i virksomhedens generationsskifte Forfattere: Mads Bjørndal og Klaus Viborg Pedersen Vejleder: Henrik

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Cand.merc.(jur.) Kandidatafhandling Juridisk institut Forfatter: Ida Mønsted Jensen Studienummer: 300480 Vejleder: Malene Kerzel Juridisk institut Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Overdragelse

Læs mere

NYT GENERATIONSSKIFTE OMSTRUKTURERING

NYT GENERATIONSSKIFTE OMSTRUKTURERING NYT GENERATIONSSKIFTE OMSTRUKTURERING NOVEMBER 2011 INDHOLD Stramning af successionsreglerne lovforslag L 30 Nye kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter Fusionsskattedirektivet forsvarlige

Læs mere

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat.

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat. NYT Nr. 3 årgang 7 marts 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g INDHOLD Lovforslag L 112 verserer fortsat Koncerndefinitionen er ændret selskabslovens 6-7 selskabsskattelovens

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

FIGUROVERSIGT... 6 INDLEDNING... 7 PROBLEMSTILLINGER... 8 CASE BESKRIVELSE... 11 PROBLEMFORMULERING... 13

FIGUROVERSIGT... 6 INDLEDNING... 7 PROBLEMSTILLINGER... 8 CASE BESKRIVELSE... 11 PROBLEMFORMULERING... 13 Side 1 af 76 Titel: Omstrukturering af Virksomhed A/S med henblik på generationsskifte Projektperiode: 14. maj 2011 13. december 2011 Skrevet af: Kristina Baggesen Vejleder: Henrik V. Andersen Dette speciale

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 5 Maj 2008

NYT. Nr. 5 årgang 5 Maj 2008 NYT Nr. 5 årgang 5 Maj 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Skatteministeren har siden Nyhedsbrev

Læs mere

Skattefri omstrukturering i Bjerringbro Kontorforsyning ApS. Anpartsombytning efterfulgt af spaltning

Skattefri omstrukturering i Bjerringbro Kontorforsyning ApS. Anpartsombytning efterfulgt af spaltning Kandidatafhandling Juridisk Institut Cand.merc.aud Forfatter: Mai-Britt Pedersen Vejleder: Liselotte Hedetoft Madsen Skattefri omstrukturering i Bjerringbro Kontorforsyning ApS Anpartsombytning efterfulgt

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Stine Hindsgaul Hansen Fuldmægtig Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail til sh@skm.dk med cc til jlv@skm.dk og pskerh@skm.dk.

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt Skatteudvalget L 110 - Bilag 24 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 110- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven

Læs mere

NYT. Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008

NYT. Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008 NYT Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Verserende lovforslag L 23 om ændring af udbyttebegrænsningsreglerne mv. verserer fortsat. Der er stillet en række

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

Omstrukturering og generationsskifte

Omstrukturering og generationsskifte Aalborg Universitet Speciale cand. merc. aud. Omstrukturering og generationsskifte - Med fokus på modeller med skattefrihed og minimum behov for likviditet Opgaveløser: Ann-Mari Olsen (AMO) Morten Frandsen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 8 i oplysningsforpligtelser for udstedere på

Læs mere

Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende "én aktionær"

Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende én aktionær Finanstilsynet 20. februar 2014 BØRS J.nr. 6373-0033 /mbd Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende "én aktionær" Efter indstilling fra Finanstilsynet har Det Finansielle Råd den 19. februar

Læs mere

TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/ et nyt opgørelsestidspunkt?

TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/ et nyt opgørelsestidspunkt? TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/5 1993 et nyt opgørelsestidspunkt? Af statsaut. revisor Jan Flemming Hansenadvokat Niels Schiersing Efter indførelsen af de

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov 1 DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG? LEGALITETSPRINCIPPET Kravet om lovhjemmel Den formelle lovs princip LOVLIG SKATTETÆNKNING Ret

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet).

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet). NOTAT OM UDSKILLELSE AF SYDHAVNEN ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM Norddjurs Kommune ("NK") ejer 100% af aktiekapitalen i Grenaa Havn A/S ("GH"). GH ejer havnearealerne ved Grenaa Havn, som kan opdeles

Læs mere

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS Model 10 Ejerskifte af selskab hvor succession ikke er mulig V ejer virksomh eden i personligt regi omdanne r virksomh eden til et selskab gennemf ører en anpartso mbytning Ejer 2 49% 51% Ejer 2 gennemf

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering

Læs mere

Side 1 af 5 Skattefri aktieombytning TfS 2001, 394 en kommentar Af skattekonsulent Bent Zimmermann, Deloitte & Touche Skat I en artikel i TfS 2001, 182 har Anette Fenger og Gitte Filthuth, Told- og Skattestyrelsen,

Læs mere

Omstrukturering. - med henblik på generationsskifte. Kandidatafhandling. Aalborg Universitet - Cand.Merc.Aud

Omstrukturering. - med henblik på generationsskifte. Kandidatafhandling. Aalborg Universitet - Cand.Merc.Aud Omstrukturering - med henblik på generationsskifte Kandidatafhandling Aalborg Universitet - Casper Bach & Pernille Mayntzhusen Purkær Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 2 Problemformulering... 8 3

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Fusion af selskaber

ServiceInformation Omstrukturering Fusion af selskaber Nr. 12 Side: 1 af 5 Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Introduktion Der kan være flere formål med at gennemføre en fusion. En fusion er en sammenlægning af to eller flere selskaber, og

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Omstrukturering med henblik på generationsskifte

Omstrukturering med henblik på generationsskifte Omstrukturering med henblik på generationsskifte Speciale fra Cand.merc.aud. studiet, AAU. 11. april 2012 Udarbejdet af: Lise Andersen Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen Forord Specialet er den afsluttende

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING DET SKATTERETLIGE GRUNDLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Generationsskifte og omstrukturering det skatteretlige

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

TfS 1999, 492 LSR. Aktieombytning - avancebeskatning. Emne:

TfS 1999, 492 LSR. Aktieombytning - avancebeskatning. Emne: TfS 1999, 492 LSR Emne: Aktieombytning - avancebeskatning Resume: En aktieombytning, der indgik i et samlet aftalekompleks mellem to anpartshavere, og hvor der formelt opnåedes et stemmeflertal i selskabet

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

N O T AT 15. marts 2011

N O T AT 15. marts 2011 Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 L 87, endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt N O T AT 15. marts 2011 J.nr. 2203/1190-0082 Ref. Bak/BGI/CFE/TBB/IL Energiforsyning L 87 - Dansk Energi s modeller til

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt 16. maj 2017 J.nr. 2017-208 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 183 - Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Forlængelse af ansættelsesfrist i henhold til skatteforvaltningslovens 26, stk. 5 Fri bil til hovedanpartshaver/direktør kontrolleret disposition omfattet af skattekontrollovens 3 B - SKM2013.61.LSR

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Omstrukturering med henblik på generationsskifte

Omstrukturering med henblik på generationsskifte med henblik på generationsskifte Forfattere: Thomas Pedersen & Mette Kærgaard Larsen Vejleder: Henrik V. Andersen AAU Cand.merc.aud Kandidatafhandling 2009/2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 - 1 06.11.2014-08 (20140218) VSO udlån Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar ref. i

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 58 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellig andre

Læs mere

Lovforslag L 84 om justering aktionær- og selskabsbeskatning efter skattereformen 2009 verserer fortsat.

Lovforslag L 84 om justering aktionær- og selskabsbeskatning efter skattereformen 2009 verserer fortsat. NYT Nr. 12 årgang 7 december 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Lovforslag L 84 verserer fortsat Nye kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter Værdiansættelse

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013)

FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013) Skatteministeriet Att. Ivar Nordland Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 9. august 2013 FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013) Folketinget har d. 14. december 2012 vedtaget L10 og L49 (lov

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere - 1 Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med de nye regler for aktieselskaber og anpartsselskaber, der trådte i kraft den 1. marts 2010, er der indført nogle

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Selskabsudgifter eller i aktionærens interesse - sponsorater og investering i heste

Selskabsudgifter eller i aktionærens interesse - sponsorater og investering i heste - 1 Selskabsudgifter eller i aktionærens interesse - sponsorater og investering i heste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En aktuel dom fra Østre Landsret vedrører den klassiske problemstilling,

Læs mere

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering NYT Nr. 8 årgang 7 AUGUST 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering Værdiansættelse unoterede

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere