REVISORANSVAR. 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen. 4. udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REVISORANSVAR. 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen. 4. udgave"

Transkript

1 REVISORANSVAR 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen 4. udgave Forlaget FSR 1997

2 Forkortelsesliste Introduktion Kapitel 1. Revisor og revisors arbejde Af Mogens Christensen 1. Revisors funktion Revisors funktion i samfundsmæssig betydning Uafhængighed Kompetence Klienters forventninger til revisor Revisorerne Statsautoriserede revisorer Registrerede revisorer Revisorer uden statsautorisation eller registrering De»offentlige«revisionsorganer Interne revisorer Forholdet til andre erhverv Advokater Konsulentfirmaer Andre erhverv Revisors opgaver og pligter Rettigheder og pligter i henhold til lovgivningen 39 2.IA. Rettigheder Pligterne Revisorers hovedopgaver Revision Rådgivning og assistance ved udarbejdelse og opstilling afregnskaber Tilgrænsende opgaver Rådgivning og assistance Særopgaver Revisionens udførelse Aftaler 52

3 3.2. Planlægning Revisionens udførelse Generelt Forvaltningsrevision Finansiel revision Fejl og besvigelser Revisionsprocessen Undersøgelsesadgang og mødedeltagelse Revisors konklusion Revisors dokumentation Revisors rapportering Generelt Reviderede regnskaber Forbehold Supplerende oplysninger Konklusion Datering og underskrift Revisionsprotokollen Udførelsen af andre opgaver Aftaler Udførelsen Rapportering, ikke-revision Sl 4.4. Rapportering, øvrige tilfælde Normer for revisors arbejde Revisionsvejledninger Regnskabsvejledninger Responsumudvalgene 90 Kapitel 2. Træk af revisorrettens historie Af Lars Bo Langsted 1. Ældre tid Indledning Konkursloven af Debatten omkring akkordloven Loven om autoriserede revisorer af Private forslag Loven af Særlige love i Aktieselskaber Sparekasser 101

4 3.3. Banker Revisorloven af 1930 og næringsloven af Revisorloven af Næringsloven af Andre spørgsmål Revisionsopgaver Rettighedsfortabelse Rådgivning Nyere tid Loven om statsautoriserede revisorer af Loven om registrerede revisorer af Selskabslovgivningen Indfødsret Konkursloven af Årsregnskabsloven af 1981 og selskabslovene af Revisorlovene af Økonomisk kriminalitet Lovændringerne i Bogføringsloven Debatten Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 'erne Lovændringerne i Lovændringerne i Selskabslovgivningen Årsregnskabsloven Revisorlovenens Debatten i Den nye revisorlovgivning Andre lovændringer og udviklingstræk 124 Kapitel 3. Det retlige grundlag for revisors arbejde Af Lars Bo Langsted 1. Det oflfentligredige grundlag Opnåelse af beskikkelse eller registrering Revisors rettigheder og pligter Deponering af beskikkelse eller registreringsbevis Ophøraf beskikkelse eller registrering Klageadgang og sagsbehandling ved Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 137

5 Indholdsfortegnebe 2. Det civilretlige grundlag Aftalen mellem revisor og dennes klient Revision Rådgivning Assistance Revisors honorar Fast honorar Betaling efter regning Mangler ved arbejdet Tilbageholdelse af regnskabsmateriale Ansvarsformerne og deres indbyrdes sammenhæng Den overordnede sammenhæng Uagtsomhed, culpa og god skik Strafferetlig uagtsomhed og culpa Culpa og god skik Strafferetlig uagtsomhed og god skik Sammenfatning 168 Kapitel 4. Revisors erstatningsretlige ansvar Af Paul Kriiger Andersen 1. Indledning Om erstatningsansvaret i almindelighed. Retskilderne Professionsansvaret Ansvaret over for klient/tredjemand Ansvarsgrundlaget. Culpabedømmelsen God-skik reglerne Ansvarsbedømmelsen inden for revisors enkelte arbejdsområde Den egentlige revision Besvigelser Debitorer, varebeholdninger, igangværende arbejder m.m Forpligtelser m.m Andre fejl og forsømmelser i forbindelse med revisionen Revisors eventuelle ansvar over for kreditorerne ved en virksomheds konkurs Anden bistand Ansvar for rådgivning Årsagsforbindelse og adækvans 199

6 4. Tabet Klientens eller tredjemands egen skyld eller medvirken Den ansvarsmæssige betydning af revisors påtegninger Revisionspåtegninger Andre påtegninger og erklæringer Revisors øvrige muligheder for at friholde sig for ansvar Ansvaret mellem flere revisorer Ansvaret mellem flere selvstændige revisorer Ansvaret for medarbejdere Forældelse af erstatningsansvaret Forsikring Indledning: Garanti- og ansvarsforsikring Garantiforsikring Revisoransvarsforsikring 225 Kapitel 5. Strafansvaret Af Lars Bo Langsted 1. Indledning De almindelige strafbarhedsbetingelser Kravet om lovhjemmel Det objektive krav Nødvendig udfyldning Forsøg A. Medvirken Fortolkning Passivitet Tilregnelse og straffrihedsgrunde Objektivt ansvar Tilregnelsesbegrebet Forsæt Grov uagtsomhed Uagtsomhedsbegrebet Straffrihedsgrunde Almindelige strafferegler Strafansvar for erklæringer m.m Indledning Undladte erklæringer Undladelse Besvigelser Indberetnings- og anmeldelsespligter 253

7 Oplysningspligter Vidnepligter mv. 256 Erklæringer på utilstrækkeligt grundlag Usande erklæringer 262 Falske erklæringer 266 Krænkende erklæringer Fredskrænkelser Ærekrænkelser 269 Erklæringer i strid med tavshedspligten Straffeloven Markedsføringsloven Ret til at bryde tavshedspligten Pligt til at bryde tavshedspligten Medarbejdere 277 Andre lovovertrædelser 278 Alment 278 Stillingsmisbrug 278 Bestikkelse 279 Diverse 279 Medvirken 280 De almindelige medvirkensregler 280 Medhjælpere og ansvar 284 Ansvar for kolleger 285 Sanktionerne 286 Straffene og strafudmåling 286 Rettighedsfrakendelse 286 Særligt om international strafferet Kriminalitet begået i Danmark 290 Grundprincipper 291 Reglernes territoriale begrænsning 292 Domstolenes kompetence 295 Overførsel af strafforfølgning 296 Retshjælp 296 Udlevering 298 Kapitel 6. Disciplinæransvaret Af Lars Bo Langsted 1. Grundtræk og oversigt Indledning Disciplinæransvarets karakter

8 1.3. Offentligt disciplinæransvar Oversigt Nævnsprocessen Nævnenes sammensætning, opbygning og kompetence Nævnenes sammensætning og opbygning Disciplinærnævnenes sammensætning og opbygning Revisornævnets sammensætning og opbygning Nævnenes funktionelle kompetence Klageadgang Klageadgang til disciplinærnævnene Klageadgang til Revisornævnet A. Nævnenes saglige kompetence Klager i kollegiale spørgsmål Klager over revisors honorar Revisors adfærd qua revisor Særligt om konsulentvirksomheder mv.'s ansvar Afgrænsning over for straf- og erstatningsansvar Særligt om rettighedsfrakendelse Proceduren ved nævnsbehandlingerne Disciplinærnævnene Revisornævnet Særlige spørgsmål Er nævnene bundet af parternes klageangivelser? Sagens oplysning Medinddragelse af revisionsvirksomheden Behandlede sager ved nævnene Ansvarsgrundlaget Indledning Disciplinæransvarets objektive område Omhu, nøjagtighed og hurtighed God revisorskik Forholdet til de kollegiale regler Samlebegreb og forholdet til andre god skik regler Forholdet til anden lovgivning

9 Begrebsindholdet i forskellige sammenhænge Sammenfatning Vurdering af begrebet som strafhjemmel Subjektive betingelser for pålæggelse af ansvar Indledning Teoriens opfattelse Nævnenes praksis Vurdering og konklusion Særligt om rettighedsfrakendelse Særligt om revisionsvirksomheder Forældelse Sanktionerne og deres faktiske anvendelse Indledning Sanktionstyperne Overgangsproblemer Statistik Advarsel Irettesættelse Bøde Frakendelse af beskikkelse/registreringsbevis Begrænset frakendelse Fuldstændig frakendelse Prøvelse af nævnenes afgørelser Afgørelser truffet i medfør af LSR 18a, stk. 1 og Afgørelser truffet i medfør af LSR 19a, stk. 1, jf. 18a, stk. 1 og Afgørelser truffet i medfør af LSR 19a, stk 2 (frakendelser) 399 Kapitel 7. Foreningsansvaret Af Lars Bo Langsted 1. Indledning Oversigt og udviklingslinjer Tvungent medlemsskab? Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Hidtil gældende regler Etikmodellen Etikudvalget Eksklusion

10 3. Foreningen af Registrerede Revisorer Hidtil gældende regler Det nuværende regelsæt Eksklusion Foreningen Danske Revisorer En klagesags behandling Responsumudvalget Bestyrelsen Antallet af behandlede sager Ansvarsgrundlaget Efterprøvelse af foreningernes afgørelser 419 Lovregister 422 Afgørelsesregister 430 Stikordsregister 435 Indholdsfortegnelse 13

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Læs mere

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivningen. Betænkning nr. 1254

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivningen. Betænkning nr. 1254 Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivningen Betænkning nr. 1254 Publikation kan købes hos boghandleren eller hos STATENS INFORMATION Postboks 1103 1009 København K Tlf. 33 37 92 28(9-16)

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: UDKAST af 12. december 2006, Revideret 12. november 2007 og 13. december 2007, til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og registrerede revisorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren

Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren Betænkning nr. 1066 - København 1986 isbn 87-503-6000-0 Ju 00-179-bet. Eloni Tryk. København INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Revisoradfærd ved kendskab til skattefejl

Revisoradfærd ved kendskab til skattefejl Cand.merc.aud studiet Syddansk Universitet, Kolding Semester: Forår 2010 Revisoradfærd ved kendskab til skattefejl Udarbejdet af: Thomas Olesen 10.10.1977 Vejleder: Bent Warming-Rasmussen Fag: Revision

Læs mere

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR Søren Halling-Overgaard ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Advokaters erstatningsansvar Søren Halling-Overgaard Advokaters erstatningsansvar 3. udgave Jurist- og

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Årsberetning 2006 Afgivet i henhold til

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc. Revisors ansvar Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.Aud Kandidata andling, November 2013 Aarhus School of Business and Social

Læs mere

Vejleder: Claus Holm. Revision af små virksomheder i Danmark

Vejleder: Claus Holm. Revision af små virksomheder i Danmark Institut for regnskab Kandidatafhandling Cand. Merc. Aud. Forfattere: Ryan Klausen David S. Møller Vejleder: Claus Holm Revision af små virksomheder i Danmark Handelshøjskolen i Århus Juli 2005 1. Forord...3

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer ISA uddannelsen Modul 5 Revisors erklæringer 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor

Læs mere

Revisors rolle I SMV perspektiv

Revisors rolle I SMV perspektiv Institut for Økonomi Forfatter: cand.merc.aud Martin Engelund Hansen Kandidatafhandling (410438) Vejleder: Claus Holm Revisors rolle I SMV perspektiv Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Marts

Læs mere

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser 1 Udarbejdet af: Heidi Vinther & Jannie Mølgård Jensen Speciale, maj 2005 Cand.merc.aud-studiet, Aalborg Universitet Vejleder: Lars

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Revisor og revision m.v.

Revisor og revision m.v. Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv JESPER SEEHAUSEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv Jesper Seehausen Revisor og revision m.v.

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Juridisk Bachelorprojekt En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Maj 2013 Alice Mølholm Andersen Johnni Sørensen Rasmus Thingholm Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. maj 2014 Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Indhold. Ajourføring - Ejendomme J.nr. 300-00019 Ref. jes/pdh Den 12. maj 2015

Indhold. Ajourføring - Ejendomme J.nr. 300-00019 Ref. jes/pdh Den 12. maj 2015 Ajourføring - Ejendomme J.nr. 300-00019 Ref. jes/pdh Den 12. maj 2015 Rapport fra udvalget til undersøgelse af mulighed for afskaffelse af ejerskabsrestriktioner for landinspektørselskaber Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2008-2009 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V www.eogs.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse

Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Rapport 6. november 2014 Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Indhold 2 Indhold

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1)

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1) Lovforslag nr. L (nr.) Forslag til Lov om omsætning af fast ejendom 1) (Ejendomsmæglerloven) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner m.v. 1. Denne lov omfatter betingelserne for godkendelse

Læs mere

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere