Asfaltbelægninger med. modfficeret bitumen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Asfaltbelægninger med. modfficeret bitumen"

Transkript

1 i

2 Udgivet af Dansk Vejtidsskrift ApS, reg. nr Medlemsblad for Dansk Amtsvejingeniorforening Meddelelsesblad for Amtskommunernes vejvæsener Vejdirektoratet, Ministeriet for offentlige arbejder Dansk Vejhistorisk Selskab Igennem de sidste fire år er etc.) 26 af 40»papersø i den Indledning specialbelægninger til broer f.eks. blev anvendt»mobil Af underdirektør Per Nystrup, Pankas AIS ISSN Vejtidsskrift Dansk INDHOLD Oplag: Løssalg: Abonnementspris: Sats og reproduktion: Tryk: Tll administration: Civing. U. Christiansen Redaktionelle medarbejdere: Annoncer, salg og Redaktion: Medlem af: 70 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR Ci.iisg. (1. Asger-Olsen (ansv.) Heglingevej 13, 4180 Sorø Civ.ing. A. Haugaard Søndervangen , 3460 Birkerød og (aften) 8114 Vejdirektoratet, Statens Vej laboratorium Civ.ing. H. C. Nørgaard, Vejdirektoratet Professor, civ.ing. II. II. Ravn Pressechef Hans Dam, Vejdirektoratet I,.F. Design/Marketing ApS Jernbanegade 27, 1800 Nykøbing F. Tlf Design Sats ApS H»jhrogade 9, 4800 Nykøbing F. Nysted Bogtrykkeri ApS. Kr. 200,- + moms, ons året for 12 numre. Kr. 20,- + niorns eksemplarer iflg. Dansk Oplagskontrol for perioden 1. juli 1985 juni Asfiulthelægninger med moditiceret hitumen 70 EMMA en edb-model til plan lægning kollektiv trafik 76 PM-systemerne af på 81 Atlobsledninger fremmarch 86 Dansk Vejhistorisk Selskab Ministerielle afgørelser 90 1.ove, cirkulærer, bekendtgørelser ns.ns 91 Kendelser ons Fast ejendom Dansk Asntsvejingeniør forening 92 Nyt fra Vejdirektoratet 94 er endnu ikke kommet til Skovvejen i Vestsjællands på fælles skandinavisk basis rede bindemidler de forundersøgelser i Sta ger. Egentlige, planerede ge modificerende tilsætnin bindemiddel med forskelli været benyttet et bitumen tens Vej laboratorium og finger af asfaltslidlag især, såkaldte prøvestræk i anvendelse af såkaldte mo i Rapporten vil blive åbent amti Imidlertid arbej der på danske veje udført forsøgsstrækninger med ful varmblandede materialer, behandlingernes vedkom men også en del form i afas faltbærelag, hvortil der har udførelse for så vidt angår mende med forsøgene på har gennem mange år be muligheder, der måtte ligge tioner til såvel vore vejadmi nistrationer og Vej laborato behandlede modificerede specialprodukter (modifice tim i Haag, hvor en af fem blev der holdt et år. bindemidler som årets emne med fuld opfølgning herfra men derimod for overflade toriet med research på områ der en gruppe på Vej labora dificerede bindemidler, og stigende strøm af informa det. De enkelte asfaitfirmaer skæftiget sig en del med de dette har sammen med en riet som til industrien med ført bl.a. at NVF-udvalg 33 stort Eurobitume-sy;nposi tilgængelig i løbet af dette sessioner behandlede emnet graderede belægninger og Asfaltbelægninger med lidt vanskeligt at ffi et ind broer, svært trafikerede ler på specialfelter, så som kryds etc. nævnes rapportering fra Vesttyskland om anvendel Det kan alligevel stadig være tryk af det generelle stade i nyttelsen angår. Givetvis m2 belægninger til mange andre produkter sen af produktet Caribit til krig, at der blandt mange, og med 1984 og fra Fran Europa på dette område og befinder vi os endnu på det eksperimenterende plan el Af spredte eksempler kan især, hvad omfanget af be Oversigt ske asfaltproducenter) get tidskrævende undersø net beskæftiger sig med em og muligheder for supple ningsmetoder samt behov gruppe i gang med research af udsagn fra kendte prøv mengruppe. AOV-laborato tens Vejlaboratorium sat en På dansk grund har Sta modificerede bindemidler. specielt omkring vurdering ring med nye, hvad binde middelegenskaberne angår. NVF-33 samarbejder også her gennem en ad-hoc-bitu net specielt gennem de me mattelsesstyrker for materi symposiet i København i oktober 86 var et af fire em ner»modificerede binde midler». ne session drejede sig om gelser af E-værdier og ud aler fremstillet med modifi cerede bindemidler, og på EAPA (forening afeuropæi modfficeret bitumen man så kan sige vendelse af modificerede ler mulig reduktion i lagtyk redt, idet visse problemer, ningslag. kelse, specielt for forstærk Men»jordbunden» - blemer med AB-slidlag, medvirkende element. Men optimale løsninger kommer modificering af bindemid eventuel gevinst i levetid el var under kaldte på løsninger, hvor an ler ind i billedet gennem alle omstændigheder be hos os især holdbarhedspro også i søgen efter økonomisk i det mindste indirekte bindemidler kunne være et om Begrundelse Danmark er udført med mo ste del, ca. 50 strækninger, i te og det forekommer sand lag fordelt på 21 strækninger og mere end m2 m2 varmblandede asfaltslid er der bl.a. andre produkter f.eks. anvendt EVA (ethy f.eks. styreif) og Bituflex torvejsbelægninger og spe cialbelægninger (broer) i (styren-butadien-gummi, (Phønix-produkt). Den stør dificeringsmidlet Chemcre produkt har været medvir midler ud til en bredere plast» til tons mo årene Herhjemme len-vinyl-acetat) til på amts- og hovedlandeveje, landeveje. med SBS (styren-butadien styren, f.eks. Caribit), SBR synligt, at den kraftige mar kedsføring af netop dette kende til at bringe de øvrigt anvendte modificerings praktisk afprøvning på vore

3 Stålfalt Sikkerhed på vej..! llärco TARCO Vejdivision Ridderstien 38, DK-5560 Aorup Telf VeafdeIng Fyn: Vejofdeling Sjælland: Vejofdeling Jylland: Ridderstien 38, Fielsted, Lyngageren 63, Kongensbro, DK.5560 Aorup DK-4000 Roskilde DK-8643 Ans By Telf Telf Telf jelsted,

4 Blanding - Udlægning Stabilitet Flexibilitet 72 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR Polymermodficeret bindemiddel til OB. Udbredelse Medens anvendelse af mo dificerede bindemidler i varmblandede asfaltmate rialer således ikke kan skøn nes at udgøre mere end 1 til 2% af produktionen taget generelt for Europa, ser det noget anderledes ud for overfladebehandlingerne, hvor man i visse områder har en benyttelse, der svarer til 5 til 10% af markedet. Også herhjemme er der en betydelig udbredelse såle des mere end 2 mill. m2 OB med polymer modificeret og Chemcrete modificeret bindemiddel siden Det drejer sig især om»sur mac og»styreif». Tilsæt ning af oxideret bitumen er naturligvis også en modifi cering og denne metode er særdeles meget anvendt afét firma, men artiklen her handler specielt om poly mermodificeret og Chem crete-modificeret bitumen. r virkning af bindemidlets konsistensændring med temperaturen. Bitumen har termoplasti ske egenskaber, som sim pelthen betinger mulighe den for: af stenmateria let med bitumen og kompri mering af varmblandede materialer ved højeste sommertemperaturer ved vintertemperaturer (måske sær lig vigtigt for temperaturområdet svarende til tø brudsperioden). De forskellige mål for bin demidlets konsistens, f.eks. viscositet fra grader Celsius, blødhedspunkt Kugle og Ring, penetration ved 25 grader Celsius og en delig brudpurikt Fraas, kan alle angives i et såkaldt Heu kelom-diagram, hvori alle værdier for en normal bitu men vil vise sig at falde på en ret linie. Hældningen af denne linie angiver binde midlets temperaturfølsom hed, hvad konsistens angår. Bindemidler af samme op rindelse, men med forskellig hårdhed, danner i dette dia gram parallelle linier. Væl ger man afstabilitetshensyn en hårdere type med større viscositet ved 60 grader Cel sius far man også et brudpunkt, der ligger ved en hø jere temperatur, og dermed måske uønsket høj. Et knæk afkonsistenskur ven i Heukelom-diagram met, således at man samti dig kan fa højere viscositet ved 60 grader Celsius og la vere brudpunkt Fraas, kun ne tænkes ønskeligt, men det må også nødvendigvis føre til et knæk, da en vis mi nimal temperaturfølsom hed i området blandetempe ratur til komprimeringstem peratur selvsagt er helt nød vendig, ligesom blandings viscositeten ikke kan være synderligt forøget i forhold til normal bitumen. (Fig. 1). Virkemåde Bitumen, et rermoplastisk hin demiddel At tale om modificering af bindemidlet er i denne arti kel givet betydningen: på- AB-t med polymermodificeret bindemiddel.

5 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR Bitumen Test Data Chart ÆNETRATION (01 MM) B200 + EVA o0,t00 ret point B200 Shell gen)ndvundet marts 84 fra 11B-1-3 (Jylland) to ni B200 Nynas+5% EVA 18/ genindvundet marts 84 fra 11 B -2-5 Pen 100 tj2a5e: VlSCOS (POISES) 100 Rgk pen _rt_. 100 too Komprimering slut LF -Tromle temp. Maximal kornprimering to i ) o t Komprlmeting slut TEMPERATURE (C) Fig. 1. Mål og midler Det er kort sagt dette mål, man forfølger ved en modi ficering af bindemidlet. Endemålet for den færdi ge belægning fremstillet med modificeret bindemid del er i af2: i. Direkte afhjælpning afet funktionsproblem (f.eks. utilstrækkelig stabilitet, med strukturtab (frik tionstab) eller endog de formation tilfølge) 2. Bedre økonomi gennem længere holdbarhed (med alle funktionskrav opfyldt) eller reduceret nødvendig lagtykkelse, det være sig bærelag så vel som slidlag. De detaljerede mål for modificering af bitumen bindemidlet er søgt beskre vet i fig. 2. Typer Modificeringsmidlernes an tal er legio og i fig. 3 er der med streng begrænsning op stillet de vigtigste hovedty per og de mest almindelige produktgrupper inden for hver type. De enkelte pro duktgrupper f.eks. SBS (sty ren-butadien-styren) og EVA (ethylen-vinyl-acetat), som begge hører til typen Elasto-Termoplast, omfatter så igen hver for sig mange forskellige produkter med varierende molekylestørrel ser og molekyl-konfigura tion og dermed forbundne forskelle i modificerings virkning (grad af elasticitet, stabiliserende virkning, begge med optima i forskel lige temperaturintervaller) og forskelle i opløselighed. Derudover er der mellem de to nævnte typer karakteristi ske forskelle i dels karakte ren af den modificerende virkning og dels i kravet til en speciel bitumentype som værende særlig velegnet til netop denne type modifice ringsmiddel. Det sidste gæl der f.eks. for SBS. Chemcre te er i sin virkemåde princi- pielt forskellig fra alle de an dre nævnte, idet der her er tale om at opbygge større molekyler med bitumens egne som udgangspunkt, i stedet for at tilsætte og oplø se fremmede polymerisater. Der sker således en polyme riseringsproces under iltop tagelse med Chemcretens metalsalte som initiator og accellerator og som endelig element i komplexdannel sen. Hermed bliver faktorer som receptopbygning, blan detemperatur, silolagrings tid, komprimeringstilstand m.m. afgørende for med hvilken hast og til hvilken grad den modificerende po lymeriseringsproces skrider frem i den udlagte belæg ning, alt afhængig af hvilket hulrum belægningen ende ligt får. Foreløbig vurdering Til trods for at forsøgsvis af prøvning af modificerende tilsætninger så som naturgummi i en eller anden form har fundet sted i hvert tilfæl de siden 50 erne er det al mindelige, store gennembrud i anvendelsen endnu ikke sket for de varmblande de asfaltmaterialer. Pristil lægget var i mange år med lave bitumenpriser afskræk kende stort.

6 . BR Polybutadien Polycgloropren 74 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR Dels er dette ikke længere tilfældet (10 20% tillæg), og dels er påvirkningerne fra trafikken øget dramatisk, samtidig med at vi er blevet tvunget til større økonomisk ansvarlighed, som bl.a. gi ver sig udslag i, at alterna tive løsninger kun, hvad ka pitalbehov angår vurderes ud fra initialudgiften og el lers på basis af gennemsnit lig årlig udgift, således at der kan betales for bedre kvalitet med længere leve tid. Hvad OB angår, er det mit indtryk, at Skovvej sforsøget viser, at der ikke er tale om idiotsikrede vidundermid ler. Men med tilstrækkelig tydelighed ser man også at modificerede bindemidler til OB udvider muligheder ne, klaviaturet er udvidet, men pianisten skal stadig være øvet, d.v.s. fastlæggelse af rette dosering og opnåelse af den tæller lige så stærkt her som ved almindelig bi tumen. For slidlags vedkommen de synes det hævet over en hver tvivl, at diverse modi ficeringsmidler klarer at sik re stabilitet på trods afbitu menindhold op til øvre grænse og hermed indirekte øger chancerne for lang holdbarhed og måske endda i tilgift bevirker større flexi bilitet ved vintertemperatu rer. Hvilke levetidsforlæn gelser, der vil være mulige, kan endnu ikke forudsiges, og det vil variere fra situa tion til situation, afhængig afproduktets samlede kvali tet og velegnethed, samt hvilke funktionsforringelser der i det enkelte tilfælde bliver bestemmende for le vetiden. Chemcrete har an ført 20% som en generalise ring. Givet er det, at eventuelle bivirkninger afmodificerin gen bør tages med i vurde ringen indtil tilstrækkelig erfaring haves. F.eks. spiller udvaskning af bindemidlet fonsættes side 90 Modificeringsmål Belægningstype Direkte resultat af modificeringen Endeligt mål 1) Mindre gennemsvedningstendens a) OB til øgede trafiktal OB 2) Fastholdelse af skærver på trods af b) længere holdbarhed gennemsvedning AB.slidlag Tætte 1) Større bitumenfyldning og dog sikkerhed for friktion og stabilitet 2) Større vinterfleksibilitet Længere levetid med Åbne 1) Større kohæsion og fleksitibilet i lavtemperaturområdet alle funktionskrav opfyldte Forstærkning 1) Større E-værdi ved høje Reduktion af nødvendig og belægningstemperaturer lagtykkelse Bærelag 2) Større udmattelsesstyrke Fig. 2. Elastomere (gummityper) Termoplast Elasto.Termoplast Bitumen-varianter Katalysator Fig. 3. Modificeringsmidler NR - Naturgummi GR -, PE EUR. kunstgummi kunstgummi Poly-ethylen evt, fra plastaffald PP Poly-propylen SBS - Styren-butadien-styren DK Eva Ethylen-vinyl.acetat SB-R Styren-butadien EUR EPM Ethylen-propylen Sl-R Styren-isopren Oxideret bitumen som tilsætning Trinidad-naturasf. som tilsætning Chemcrete

7 F1 r BEAM GADEÅ EBBESEN% Y FALCK SCHMIDT AIS PHØNIX *5 Ph,

8 både 76 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR EMMA - en edb-model til planlægning af kollektiv trafik Civ.ing. Lykke Magelund og civ.ing. Preben Vilhof, Cowiconsult AIS Den kollektive trafik er un derlagt mange forskellige bindinger: Vejnet, vognpark, forskellige aktiviteters start- og sluttider etc. Et kol lektivt trafiksystem behøver ikke være særligt stort før det begynder at være svært at overskue. Overskuelighe den lettes ikke af, at der hur tigt begynder at opstå gensi dige bindinger dels i selve det kollektive trafiksystem (f.eks. korrespondance ved skift) og dels mellem det kol lektive trafiksystem og om givelserne (f.eks. mellem den kollektive trafik og mø de-/sluttider på skoler og ar bejdspladser). Overskueligeheden kan være en af mange grunde til at kollektiv trafiksvstemer ofte er præget af en vis form for konservatisme. Når et system er etableret, kan det være meget svært at ændre det væsentligt -uanset at sy stemet kunne fungere bedre. En besnærende tankegang er om der kunne udvikles edb-modeller, som af sig selv kunne opstille optimale løsninger. Det er dog ikke en sådan model vi vil beskrive i denne artikel. Selv om der har været gjort forsøg på at opstille modeller, der kan optimere dele afet kollektivt net, er der ikke i dag udvik let en model, der kan opstil le den optimale løsning. Vi vil derimod i artiklen beskrive en canadisk model, der som et planlægnings værktøj kan blive et overor dentligt nyttigt hjælpemid del til at lette overskuelighe den, når forskellige planløs ninger skal vurderes. Mo dellen har sin styrke som et redskab til at konsekvensvurdere. Den kræver input dels i form af rejsemønstre og dels i form af linieførin ger og frekvenser. Arbejdet med modellen fritager ikke planlægningen for dataind samling og udarbejdelse af løsningsforslag, men den letter konsekvensvurde ringsarbejdet. Modellen EMMA blev i 1986 indkøbt af Cowicon sult. Modellen blev først i samarbejde med HT testet på buslinier i det indre Kø benhavn sammen med to andre modeller (model ud viklet i 70 erne af Hoved stadsrådets planlægningsaf deling og model udviklet af Volvo). EMMA gav en god be skrivelse af»virkeligheden<, både for hele nettet og for hver enkelt buslinie. Da den yderligere havde et godt gra fisk output blev denne mo del valgt til at supplere Co wi s øvrige edb-værktøjer til planlægning afkollektiv tra fik. Modellen er siden konkret benyttet til at vurdere store omlægninger af det køben havnske busnet og i forbin delse med kollektiv trafikplanlægning i Helsingør kommune. I det følgende beskrives dels EIV1]vIA s ge nerelle virkemåde, og dels den konkrete anvendelse i Helsingør kommune. EMMA både til kollektiv og individuel trafik EMMA er udviklet på transportinstituttet ved Montreals Universitet og anvendes i praktisk trafikplanlægning i en lang række byer i Nordamerika og i Eu ropa. Modellen kan i modsæt ning til de fleste andre mo deller anvendes både til kollektiv trafik og biltrafik evt, suppleret med gang- og cykeltrafik. Modellen be nytter som input vej- og stinettet i en by. vèjnettet skal beskrives, som de fleste mo deller ved hjælp afstræknin ger, knuder og zoner. Til brug for biltrafik indlæses for hver strækning en ha stighed og længde. Hver buslinie kan da defineres ved hjælp afvejnettets knu der og strækninger. For busnettet indlæses yderligere bushastigheder, tidsinter valler mellem busserne, en destationsophold, stoppe stedsophold og skiftestraf. Planlæggeren kan også indlæse værdier for enhedsom kostninger (f.eks. timepris for buskørsel, bilkørsel etc.) og energiforbrug. Når nettene er indlæst, skal et zonebaseret turmøn ster etableres. Et turmønster kan fås ved tællinger og in terviews eller via byplanda ta. EMMA kan både anven de turmønstre for hvert transportmiddel og et sam let turmønster. Ved sidst nævnte metode skal planlæggeren dog indlægge en funktion, som angiver hvor dan folk vælger bil, kollektiv trafik, gang osv. (en såkaldt modal-split model). Når EMMA anvendes i planlæg ning af kollektiv trafik, vil man normalt bruge intervi ews til at danne et turmon ster, men EMMA kan dog ved hjælp af hjælpepro grammer skønne et turmøn ster alene ud fra snittællin ger. Herefter vil modellen for dele trafikken på de indlæste net. Her skal det nævnes, at når der er flere valgmulighe der, fordeler EMMA buspassagererne ud fra fre kvens, køretider og skift, hvor strategien er baseret på et erfaringsmateriale om folks faktiske valg. Modelberegningerne vi ses både grafisk og i tabel form. Tabellerne giver et overblik over hver enkelt buslinies belastning i form af antal påstigende og passa gere km, samt antal anvend te busser, bustimer, bus-km, omkostninger og energifor brug. Grafikken på skærm og papir supplerer tabellerne med oversigter over netbelastning (både passagerer og busser), hvor passagerne skifter bus o.s.v. Hver enkelt linie kan også analyseres på stoppesteds niveau (eller samling af stoppesteder) med påstigen de/afstigende, sandsynlig hed for siddepladser både tabellarisk og grafisk.

9 med Recycling... Taulov Kirkevej DK-7000 Fredericia Tlf.: Ø Inreco AIS -for genbrug og bedre miljø Vejvedligehold Ø Inreco

10 78 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR Fig. 1. Model-optegaing af passagerer på forskellige vejstrækninger. Man kan på tegningen få udskrevet belastningen i tal. Eksemplet er fra København. Modellen vil normalt an vendes til at simulere omfor delinger af trafikken, hvis der etableres rute- og fre kvensændringer, nedlæg gelse/etablering af nye lini er, etablering afekspres eller hurtigbuslinier og lignende problemstillinger. EMMA er efterhånden udviklet til brug på mange forskellige edb-maskiner, både store maskiner og små maskiner. I Cowi er EMMA installeret på en IBM-PC/ AT, hvortil der er knyttet en grafisk skærm, en printer og en plotter. Kollektiv trafik i Helsingør Kvstbanen mellem Køben havn og Helsingør rar i 1987 ny køreplan som følge af elektrificeringen. I Helsin gør kommune berøres 7 by buslinier og 9 regionale buslinier afomlægningen. I ef teråret 1986 blev i Helsingør kommune gennemført en analyse af den nuværende benyttelse dels for at foreta ge en generel vurdering og evt, omlægning afbusnettet og dels for at have et grund lag for opstilling af nye kø replaner i forbindelse med Kystbanens omlægning. EMMA modellen blev be nyttet til at vurdere forskelli ge alternative omlægnings forslag af busnettet. Et af modellens væsent ligste input er buspassage rers udgangspunkt og endemål for rejsen. I Helsingør valgte man at benytte rejsemønstret for de passagerer, som i dag benytter det kol lektive transportsystem. Rejsemønstret blev kortlagt ved en trafiktælling og inter views, hvor passagerer selv udfyldte spørgekort. I EMMA-modellen blev udover rejsemønster indlagt oplysninger om, hvilke veje, der kan køre busser på, hvor lang tid det tager at rejse på forskellige vejstrækninger, samt hvor passagerer (fra forskellige zoner) vil stå af og på buslinien. Disse op lvsninger er basisoplysnin ger, som benyttedes ved alle de forskellige alternative forslag, som blev konsekvens vurderet. Man kan som ba sisoplysninger ligeledes indlægge toglinier, hvilket dog ikke blev gjort i Helsin gør kommune. Herefter er dagens busnet indlagt i modellen med li nieføringer og frekvens. EMMA kan da fordele det nuværende rejsemønster på Helsingørs busnet, idet mo dellen beregner, hvorledes den synes passagererne»burde«opføre sig. Model len beregner antal passage rer på de enkelte linier, på de enkelte strækninger og skif temønster. De beregnede passagerfordelinger er her efter sammenholdt med tæl lingens faktisk registrerede.

11 var flere forskellige Der uoverensstemmelser. Som kan nævnes eksempel at mo dellen helst ville have passa malt. Modellen kunne ikke sin med forenklede»tanke tidsmæssigt da også er opti ventefaciliteter etc. Efter fle herefter klar til sit egentlige EMMA, ligger ikke i, at de Helsingør station, hvilket EMMA-modellen var trækker at foretage et skift DANSK VEJTIDSSKRIFT NR Fig. 2. Model-tegning af skiftere ved forskellige knudepunkter. Man kan pâ tegningen på udskrevet antallet af skiftere. Eksemplet er fra Køben havn. gerer til at foretage busskift ved et stop umiddelbart før gang» tage højde for at pas sagerer (hvis muligt) fore ved et terminalanlæg med re mindre justeringer lykke des det imidlertid at f en god overensstemmelse mel lem modelberegninger og»virkelighed<. nier og strækninger, samt ternative forslag til omlæg ning af nettet. Nye liniefø ringer og frekvenser blev indlagt og vurderet m.h.t. skiftemønster. Vejnettet var belægning på de enkelte li indlagt grafisk og det var muligt at lave grafiske teg ninger af de forskellige for kvensvurderes ligesom der hed, her eksemplificeret ved ændringer hurtigt konse dringer og justeringer, som kunne konsekvensvurderes. Edb-modellers anvendelig Perspektiver formål, nemlig at afprøve al slag. På denne måde kunne let kunne foretages nye æn bedre løsninger. Deres styr En models evne til at be en endelig beslutning tages. med. Det er en arbejdskræ vende indsats, men samti digt en lærerig proces, hvor sætninger. edb-modellen kan konse kvensvurderingsarbejdet hænger meget af kvaliteten ke ligger i, at de kan lette planlæggeres og beslutnings tageres overblik over forskel lige ændringsforslag. Med lettes betydeligt ligesom det er muligt at afprøve mange forskellige muligheder før skrive»virkeligheden» af gøre nogle helt klare forud planlæggerne tvinges til at af sig selv kan finde nye og afdet input, som den fordres en svaghed, idet den ikke ta ger højde for helt specielle skab, sunde fornuft og visio ner. Men modelanvendel sen fører til en frigørelse af ne, som i stedet kan anven des til mere kreative proces ser, især opstilling af plan forslag. ian derfor aldrig erstatte forhold. Modelberegninger planlæggernes lokalkend ressourcer hos planlægger Modellens krav om klare forudsætninger er samtidigt

12 vejde1ægfl1fler r \\ tungt trafike rede veje. rer slidlagene lang levetid på lede bindemiddel Caribit, der sik trafikstøj og forhindrer generen Asta/tva/bygning på et sikkert grundlag Fremstilles også med det foræd de vandsprøjt fra trafikken. vejbelægninger, der formindsker Drænasfalt med maksimalkorn størrelser på 8, 12, og 16 mm er gode eksempler på miljøvenlige i I \ I US SS -fr.. fjoøjfrtj ir \ L1iljø\ven118e

13 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR PM-systemerne på fremmarch Gode råd betaler sig og de behøver ikke at være dyre Af afdelingsingeniør Jørn Kristiansen, AIS PHØNIX Contractors Allerede i 1960 erne var AIS Phønix Contractors i Vejen sammen med Danmarks Tekniske Højsko le meget aktive i arbejdet med at udvikle metoder og udstyr til måling af vejenes bæreevne. Det har siden bragt Phønix-medarbejdere rundt til mange danske amter og kommuner; og nu i 80 erne også til lande, som ligger langt væk fra Danmark. Den efterfølgende artikel beskriver den faglige baggrund for Phønix konsulentvirksomhed på dette område, den aktuelle belægningstilstand på vore veje, disses fremtid, mulighederne for systematisk vejvedligeholdelse gennem brug af PM-Systemer og meget andet. Phønix engagement startede for 25 år siden For at forstå hvorfor et as faitfirma som Phønix har engageret sig så kraftigt bå de i vurderingen af vore ve jes tilstand herunder må ling afbæreevnen og i ud vikling af måleudstyr og di mensioneringsprogrammer samt PM-Systemer, er det nødvendigt at gå næsten 25 år tilbage i tiden. I begyndelsen af 1960! erne udgav Phønix bogen»vejbygning, skrevet af af døde civilingeniør J.B. Wil ladsen. Denne bog, som i vid udstrækning er blevet anvendt som lærebog i vejbygning, indeholdt et kapi tel, som med diagrammer og beregningseksempler gen nemgik alle de dimensione ringsformler, der kort forin den var opstillet afcivilinge niør J.M. Kirk. Med denne udgivelse blev der skabt en tradition for, at man i Phønix afsatte res sourcer til at arbejde med di mensionering og måletek nik. Da dr.tech. A.O. Bohn fra Danmarks Tekniske Høj skole bragte den første pri mitive model af det, der De første udgaver af faldiodsmåleren på med kran. skulle blive til faldlodsmåle ren hjem fra Frankrig, var det derfor helt naturligt, at Phønix indledte et samar bejde med Bohn om vide reudvikling af udstyret og dermed også det videre ar bejde med måleteknik og di mensioneringsprogrammer, som den voldsomme udvik ling i enkle computere den gang havde bragt inden for rækkevidde. Faidlodsmåleren som centralt element Udviklingen af faldlodsmå leren har været næsten 20 år undervejs, og som det frem går af illustrationerne til denne artikel, kan det være svært at se, at 1960 ernes primitive faldlodsmåler skal kunne sammenlignes med 1980 ernes udgave. Det grundlæggende princip, som består i, at en metalklods falder ned på et dæm pet fjedersystem, hvorfra kraften overføres til vejba nen via en belastningsplade, er dog uændret. Den centra le nedbøjning, som måles i centrum af belastningspla den er, som i den allerførste model, et resultat af en stødkraft, som påfører vej banen en spænding. Denne svarer nøje til den spæn ding, der opstår i befæstel sen, når denne udsættes for påvirkningen fra en lastbil med 5 tons hjultryk og et dæktryk svarende til 0,7 fra sidste I 1960 erne, skulle transporteres med lastvogn og løftes af og

14 i 82 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR Mega Pascal (Ca. 100 pounds). Derimod er det nyt, at man i dag, udover den cen trale nedbøjning kan måle overfladens deformation i en række vilkårlige punkter i variabel afstand fra belast ningscentret. Dette sætter os i stand til at beregne bæreevnen af de enkelte lag i vejkonstruktionen. Herudover er der sket en kolossal udvikling i det ud styr, der registrerer selve nedbøjningen. Der er meget langt fra den første primi tive rent mekaniske registre ring af nedbøjningen til i dag, hvor deformationen di rekte registreres af en forprogrammeret computer, der inden næste måling be regner E-moduler og spæn dinger i de enkelte lag i vejkonstruktionen. Fordele ved brug af faldlodsmåler Som nævnt efterligner fald loddet den deformations- og spændingstilstand, der op står i en vejbefæstelse, når denne påvirkes af et tungt lastvognshjul. Mange af hinanden uaf hængige undersøgelser har vist, at påvirkningen fra tra fikken stort set er uafhængig af bilernes hastighed, når denne overstiger km! h. Vi har derfor overført denne hastighed til en stødtid for faidlodsmåleren, som svarer til den tidsmæssige påvirkning for rullende tra fik. Man kan således sige, at faldiodsmåleren nøje efterligner den dynamiske på virkning i vejbefæstelsen for den rullende, tunge trafik. De danske vejmyndigheders behov De fleste, der i dag forvalter et vej net, vil kunne bekræfte behovet for bæreevnemålin ger afvej nettet, for hvem har ikke og især inden for de sid ste par år oplevet, at en vejstrækning pludselig fra den ene dag til den anden er brudt sammen på grund af tung trafik. Netop den tunge trafik nødvendiggør nu mere end nogensinde bæreevnemålin ger, og dette gælder ikke mindst for de strækninger, hvis befæstelse er dårlig (f.eks. hovedparten af kom munevej ene og flere gamle amtsveje). Hvorfor er behovet så til syneladende større end tidli gere? Svaret på dette skal ses som en kombination af flere omstændigheder. Dels gav man i 1977 tilladelse til at hæve akseltrykket fra 8 til 10 tons uden at - bevillingerne til vedligeholdelse af vejene blev større, dels reducerede man dimensioneringsperio den fra 20 til 10 år, og ende lig er de strækninger, der omkring 1970 mere eller mindre ukritisk fik store tyk ke asfaitlag (asfalt var den gang billig) nu ved at være nedslidte. Sammenholdes dette med, at asfalt i dag er dyrt, og bæreevnemålinger er re lativt billige, er svaret nær liggende. I dag ligger der i Phønix vejdatabank tilstandsdata fra ca km vej i Dan mark, og det er helt tydeligt, at det er kommunerne, som har de største problemer. Typisk har 30 40% af kom muneveje behov for for stærkning. Udsvinget er dog stort fra kommune til kommune, idet vi ser tal fra ca. 20% op til 70%. For statsvejene har der været nævnt tal omkring 20%. PMS - Pavement Management System - især for praktikere Når man ser, hvad der i dag skrives om PM-Systemer, kan man godt f den tanke, at man står over for et rent skrivebordsprojekt. Det er imidlertid ikke tilfældet. Phønix har arbejdet inden for dette område i mere end 20 år, og i al den tid har vi været i stand til at følge resul taterne afvore teoretiske udredninger ved at måle på de befæstelser, som vore egne entreprenørafdelinger har udført i overensstemmelse med beregningerne. Dette har givet mulighed for juste ringer undervejs af såvel di mensioneringsformler som nedbrydningsmodeller, og vi kan i dag med sikkerhed sige, at de tal FM-Systemet kommer ud med eksem pelvis i forbindelse med be regning af behovet for for stærkning de allerfleste tilfælde stemmer overens med gamle og erfarne vejmænds bedømmelse af, hvad der bør gøres. Vi oplever derfor ikke, at resultaterne, når de præsen teres for en kommune, er væ sentligt ude af trit med det, kommunens egne teknikere har forestillet sig, der skal gøres ved deres vejnet. Det er imidlertid næsten umu ligt uden at tage moderne hjælpemidler i brug at beva re et klart overblik over til standen og vedligeholdel sesbehovet. Uden et sådant overblik kan man ikke prio ritere rigtigt og dermed hel ler ikke anvende ressourcer ne optimalt. De muligheder fr man ved anvendelse af et FM-System. Phønix Pavement Management System kræver ikke særlige forudsætninger hos brugeren Systemet er opbygget så fleksibelt, at det uden videre kan anvendes af praktikere såvel som teoretikere. Dette betyder, at konklu sionerne, for den som ikke ønsker eller ikke har mulig hed for at gå i dybden, kan anvendes dii ekte, medens der for den, som virkelig øn sker at dyrke alle vejvedlige holdelsens aspekter, er mu lighed for selv at gå i dybden og eventuelt påvirke syste met. Vort grundlag for denne påstand er den tilbagemel ding, vi gennem årene har

15 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR fået fra de Ca. 50 kommuner, som løbende anvender sy stemet. Nogle har anvendt det komplette system siden 1982, og det er netop dialo gen og det tætte samarbejde med kommunerne, der har gjort Phønix PM-System til det, det er i dag et praktisk anvendeligt værktøj i dag ligdagen og ikke kun et lege tøj for teoretikere. Med indførelsen af FC er i de tekniske forvaltninger ser vi nu også, at vore kun der begynder at anvende sy stemets anden side nemlig vejdatabanken. Allerede for over et år siden leverede vi de første systemer til brug på kommunernes egen PC. Moderne teknologi betyder lav pris Det er forbavsende billigt at tage systemet i brug. Det skyldes, at vi i størst mulig udstrækning anvender mo derne teknologi, og er natur ligvis afhængig af, hvor meget arbejde kommunerne eller amterne selv ønsker at udføre. Ønskes hele systemet op rettet, uden at man selv skal gøre noget, vil omkostnin gerne med de nuværende vejbudgetter typisk være ca. 5 10% af et årsbudget en gang for alle, medens den lø bende vedligeholdelse af sy stemet vil koste ca. 1% af budgettet pr. år. En anden måde at beskrive omkost ningerne på er, at oprettel sen af 1M-Systemet koster ca. 25 øre/m (eller mindre end prisen for 1/2 millimeter asfalt). Men systemet beta ler hurtigt sig selv ind igen for dets resultater gør det muligt at anvende pengene på vedligeholdelseskontoen optimalt. Apropos vejbudgetter: De tidligere omtalte 50 kommu 2 ner budgetterede i 1986 i gennemsnit med at anvende Ca kr. pr. km til vej vedligeholdelse. PM-Syste mets økonomiplaner for de samme kommuner viser, at Måling at bæreevnen på Plymouth Airport. der som gennemsnit set over 10 år (på grund af vedlige holdelsesefterslæb) egentlig burde anvendes ca ,- kr./km. (I en artikel i decem bernummeret af bladet AS FALT havde der desværre indsneget sig en fejl, idet disse beløb var angivet som henholdsvis 3.000). Hvilken tidshorisont (levetid) bør man anvende? Vi anvender normalt 10 år som dimensionerings grundlag, men vi anbefaler de af vore kunder, der har meget store trafikbelastnin ger, istedet at anvende 15 el ler 20 år. Arsagen hertil er, at der ved store trafikbelast ninger ofte anvendes pro dukter som f.eks. ABS og SMA som slidlag. Disse har lang levetid, og det hjælper jo ikke meget at have f.eks. 15 års levetid på disse pro dukter, hvis vejens bæreev nen kun er 10 år. Såfremt bæreevnen er for ringe, vil vort PM-System om nød vendigt automatisk ignorere disse slidlagstyper med lang levetid og i stedet vælge andre og billigere løsninger. 11,5 tons akseltryk Inden 1992 skal Danmark som følge af en beslutning i EF s Ministerråd indføre 11,5 tons akseltryk i stedet for den nuværende grænse på 10 tons på eneste driven de aksel. I forbindelse med for handlingerne i EF herom foretog vi med PM-Systemet en beregning af konsekven serne, specielt for kommu nevej ene. Beregningerne blev foretaget efter ønske fra Stads- og Havneingeniørfor eningen. Som udgangspunkt blev anvendt vejnettet i Silke borg kommune. Kommu nen havde i forvejen alle de res vejdata liggende i deres databank hos os. 92 timers kontinuerlig edb-beregning viste, at de forøgede omkostninger til vejvedligeholdelse, såfremt man forstørrer Silkeborg op til landsplan, vil betyd en samlet årlig meromkostning for kommunerne i Danmark på mellem 25 og 50 mio. kr. pr. år. De 25 mio. kr. gælder, såfremt vejene straks sættes i forsvarlig stand, og de 50 mio. kr. såfremt fortsatte be sparelser på vejbudgettet medfører, at vejene slides helt ned. Her skal man så tænke på, at dette kun gælder for 5 6 akslede lastvognstog (ca. 5% af lastvognsparken). Hvis der gives tilladelse til, at alle anvender 11,5 tons akseltryk, vil omkostningerne blive mindst 10 gange stør re, altså op imod 1/2 mia. kr., og vi taler vel at mærke kun om kommunevej ene. Disse ekstraudgifter vil blive fordelt forskelligt på stat, amter og kommuner. Generelt set kan stats- og amtsvej ene antagelig bedst klare det forøgede akseltryk, idet der her i de fleste tilfæl de kan sættes ind med for stærkning på det tidspunkt, hvor der endnu kan bruges asfaltslidlag som forstærk ning. Forpasses dette tids punkt, bliver det straks al vorligere. Endnu engang er det vigtigt at kende sine ve jes bæreevne! Kommunerne er derimod alvorligere stillet, idet det optimale tidspunkt, hvor man kan nøjes med en for stærkning med asfaltslidlag, allerede i de fleste tilfælde er forpasset. Skal vi give et bud, bliver det, at den samlede merom kostning kan fordeles med 20% til statsvejene,, 30% til amtsvej ene og 50% til kom munevejene oven i de nu værende budgetter. Dæktrykkets betydning for belægningernes levetid Dæktrykket flytter spæn dingerne meget højere op i

16 84 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR Faldiodsmålerpå hovedvejen mellem havnebyen Al Hudaydah og hovedstaden Sana, Nordyemen. - -_-.4 k, 4. net ansætte nydimitterede ingeniører med den kombi nation af kendskab til vejbygning, edb, elektronik og sprog, som er nødvendig for, at de kan stå alene med opga verne langt væk fra Dan mark. Udlandsaktiviteterne gi ver også beskæftigelse til fle re danskere. For 4 5 år siden havde vi 2 medarbejdere fuldtidsbeskæftiget med PM. I dag er der 15, hvoraf der næsten konstant er 4 5 personer igang med ud landsprojekter, enten uden for landets grænser eller herhjemme. asfaltiagene. Kombineres dette med manglende vedli geholdelse eller udsættelse af udførelse af nødvendige slidlag, kan følgerne blive uoverskuelige. Her skal vi ikke glemme, at vi ligeledes i 1977 ukritisk tillod at ændre dæktrykket fra 7 til 9 kg/m Dette koster nu dyrt vi har set ødelagte GAB-i belægninger under en ellers intakt asfaltbeton. Har dæktrykket skylden? Vi er i øjeblikket, for at komme videre med dette og tilsvarende spørgsmål, i færd med at opbygge en in dendørs forsøgsvej, som fremover skal anvendes til forsøg og afprøvning af for skelligt udstyr, herunder faldiodsmåleren. 2. PM-Systemet - også en eksportartikel Opgaverne og arten af ud landsopgaver gennem årene har været meget svingende har vi blandt andet arbejdet i Malaysia, Quatar, Nordyemen, Frankrig, Eng land, Norge og USA. Flere spændende opgaver er un dervejs, f.eks. i Kenya og i flere europæiske lande. Vi mærker overalt en ko lossal interesse for vort PM System, hvilket vi tilskriver systemets fleksibilitet og dets brede anvendelsesom råde i form afmange registre samt det faktum, at PM-Sy stemet kan anvendes på så vel stats-, amts- og kommu neveje. Endelig tilskriver vi også succes en, at vi inden for området fremkommer med decideret nytænkning. Udlandsopgaver kræver all-round uddannelse af medarbejderne Vi har på et tidligt tidspunkt måttet se i øjnene, at der ik ke inden for den normale in geniøruddannelse gives miilighed for at uddanne inge niører til dette specielle om råde. Vi har derfor for nogle år siden startet et samarbejde med flere ingeniørskoler, hvor vi har deltaget i under visningen, opstillet mulig heder for eksamensprojek ter og i den sidste ende vir ket som censorer ved af gangseksamen. Dette har da også bevirket, at vi har kun- Kan der tjenes penge i udlandet? Udviklingsindsatsen og in vesteringerne har været be tydelige, men vi tror natur ligvis på, at det bliver en god forretning. Vi må jo her se på, at vi kommer som pro blemløsere, og det er netop det, der er behov for, ikke bare omme på den anden si de af jorden, men også i vore nabolande. Vi er eksperter, og vi arbejder med et niche produkt, som kun meget fa kender til. Dette betyder, at godt og vel 20 års indsats og investeringer på et tocifret millionbeløb nu begynder at tjene sig hjem. Vi glem mer dog ikke, at vor succes også skyldes den åbne hold ning, der har været fra de danske kommuner og amter til at indgå i en dialog og indkøring af såvel faldlods måler som PM-System. Uden et aktivt hjemmemar ked, hvor vi kan fortsætte vort udviklingsarbejde, er det ikke muligt at klare sig på eksportmarkederne. Så vi vil også fremover være me get aktive herhjemme sammen med vore danske kunder Afleveringsforretning fors stk. fald/odsmålere til de malaysiske vejmyndigheder.

17 36 Bituflex fra Phønix: Stabil om sommeren og fleksibel om vinteren Bituflex-asfalt indeholder en bitumen tilsat forskellige polymere forbindelser. Resultatet er en vejbelægning med gode helårsegenskaber: Forbedret fleksibilitet om vinteren og større stabilitet i sommervarmen. Det forlænger belægningens levetid. Bituflex er specielt velegnet til tung trafik og er et effektivt middel mod sporkørsel og frostskader i slidlaget. Kontakt Deres nærmeste Phønix afdeling og få mere at vide. I Hovedvel syd for Viborg udført med Phønix Bituflex. PHØNIX A/S Phønix Contractors 6600 Vejen T f

18 86 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR Afløbsiedninger TV-undersøgelse og renovering Af civilingeniør Erling Holm, Teknologisk Instituts Rørcenter I de seneste år er der sket en væsentlig udvikling af mulighederne for at undersøge og ud bedre af løbsledninger. Her skal specielt omtales mulig hederne for TV-inspektion og renovering uden væsentlige opgravninger. Byggeteknik Teknologisk Institut TV-undersøgelser I de senere år er TV-inspek tion af afløbsledninger ble vet mere og mere udbredt. Såvel i forbindelse med afle veringsforretninger for ny anlæg som ved undersøgel ser forud for omlægninger eller renoveringer af gamle afløbsledninger. I den i 1986 udkomne norm»ds 437, Dansk Inge niørforenings norm for læg ning af stive ledninger afbe ton mv. i jord«anbefales det således ved normal kontrol, at mindst 10% aflednings længden inspiceres indven digt, medens kravet ved skærpet kontrol er 100%. Ved mange lejligheder og fra mange sider er der også rejst krav om højere kvalitet og ikke mindst en løbende kontrol og dokumentation af kvaliteten i TV-firmaernes udførte arbejde. Sådanne muligheder fin des nu igennem følgende tiltag: Et sæt særlige betingelser og beskrivelser for udfø relse aftv-inspektion (1). En fotomanual med stan darddefinitioner og stan dardrapportskemaer be regnet for den nyudvikle de afløbsdatabase, DAS, (2). En kontrolordning for TV-inspektionsfirmaer. Mange kommuner, råd givende ingeniører og entre prenører vil uden tvivl kunne hente værdifulde oplys ninger til hjælp i det daglige arbejde i de særlige betingel ser og i fotomanualen. Kommunerne Aalborg, Aarhus, Odense og København, fir maet Per Aarsleff A/S og Teknologisk Instituts Rørcenter har i samarbejde ud arbejdet de særlige betingel ser og arbejdsbeskrivelser for udførelse af TV-inspek tion i afløbsledninger og fo tomanualen. Materialet er udarbejdet TV-inspektion af afløbsledninger Særlige betingelser og beskrivelser for udførelse Fig. 1. Særlige betingelser for TV-inspektion (1). (Ç) på baggrund af disse pro jektparters erfaringer, og har desuden i udkast været forelagt i alt 7 TV-inspek tionsfirmaer, samt Stadsin geniørforeningen, Entrepre nørforeningen og Forenin gen af rådgivende Ingeniø rer, til kritik. I efteråret 1985 stiftedes i Entreprenørforeningen en»interessegruppe for TV-in spektionsfirmaer og i til knytning hertil er der den 1. august 1986 etableret en kontrolordning. Kontrolordningen vil bli ve styret af et kontroludvalg på 5 medlemmer, hvoraf2 er fra ovennævnte interessegruppe, 1 er fra Foreningen af rådgivende Ingeniører, 1 fra Stadsingeniørforeningen og i fra Teknologisk Insti tut. Kontroludvalgets opgave er, som i andre kontrolord finger at overvåge, at de til sluttede firmaers udstyr le ver op til de krævede kvali tetskrav, at personalet besid der de fornødne kvalifikatio ner og endelig ved stikprø ver at kontrollere, at kvali teten af de afleverede video bånd, fotos og rapporter er i orden, og at de foretagne vurderinger er i overens stemmelse med fotomanua lens standarddefinitioner. Kommunerne kan nu se frem til arbejdslettelser samt høj og ensartet kvalitet af TV-undersøgelserne. Det vil ikke mere være nødven

19 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR IIIIiif1i,I:I III r;i 111=111 Bund Vægt indtil kg Mange modeller 2. 3 Q g.g. trykluft als Rugvænget Tåstrup Tlf Kom ud og lej eller ring og få et godt tilbud på sæsonleje.

20 88 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR digt for kommunernes med arbejdere i samme omfang som hidtil at gennemse alle videobåndene. Nu har man gennem kontrolordningen sikkerhed for, at kvaliteten er i orden, og at vurderinger ne er korrekte og kan derfor koncentrere sig om de alvor lige skader. Metoder til fornyelse Til at udbedre og forny af løbsiedningers fysiske stand og den hydrauliske funktion kan der i dag vendes mange forskellige metoder. Når det gælder lednings arbejder, er der i de seneste år anvendt mange udtryk for udbedrings- og fornyelses arbejderne. Dette skal ikke diskuteres her, idet vi nor malt taler om sanering og som en del af dette renove ring. Ved sanering af en afløbs ledning forstås generelt en højnelse afledningens kvali tetsniveau. Der kan være le om fx omlægning i gam mel tracé, nyanlæg i ny tracé og renovering af den eksiste rende ledning. til an ta Sanering af et afløbssy stern kan også indebære byg ning afbassiner, anvendelse af vandbremser, forbedrin ger af overløbsbygværker, lokal nedsivning af spilde vand og regnvand. Inden for disse metoder sker der i disse år produkt udviklinger, men dog i langt mindre omfang end inden for ledningsrenovering. Ved renovering af en af løbsiedning forstås specielt de arbejder, der ikke inde bærer en total udskiftning. Det er endvidere arbejder, der kun i ringe omfang bety der stop for anvendelse afaf løbsiedningen, mens arbej det står på. Disse renoveringsmeto der er al1ered anvendt i en vis udstrækning. I alt skøn ner jeg, at der med udgangen af 1986 vel er renoveret km hovedafløbsiednin ger i Danmark. Mange af metoderne vil givetvis vinde større og stør re indpas, da renoveringen uden opgravning har mange fordele i specielt bymæssige bebyggelser såvel teknisk og økonomisk som»socialt. Fig. 2. Renove ring af aflobsiedninger er mange ting i dag. De anvendte metoder er fortrinsvis tætning med Pe netryn-systemet, foring med Insituform-strømpen og foring med PVC- eller PE-rør. I det følgende gives en kort beskrivelse af de hyp pigst anvendte metoder i dag. Injicering afsamlinger med kemiske mørtier Injicering udføres med en acrylamid-gel eller med lyurethan-skum. I Danmark er udelukkende anvendt Pe netryn-systemet med acryl amid. po Selve injiceringsværktø jet, packeren, består i prin cippet af et rør med to man chetter, der kan blæses op. Ved hjælp af et TV-kamera centreres packeren over samlingen med en manchet på hver side. Injicerings-gelen består af to komponenter. De pum pes til mellemrummet mel lem manchetterne. De blan des og presses ud i omkring fyldningen uden for samlin gen. Det er sandet/gruset, der injiceres og dermed»tætner samlingen». Rørforing med PVC-, og GAP-rør Rørene trækkes eller trykkes ind via enten en mindre byg gegrube eller en brønd. Ved brug afpe-rør var det oprindeligt almindeligt med indtrækning; men der findes i dag flere forskellige systemer med korte rør, som kan trykkes ind i en ledning. Før indtrækning af PE-rør svejses disse sammen til lan ge længder. Rør af PVC eller glasfiberarmeret plast (sidstnævnte GAP-rør er ikke endnu mindelig i Danmark) tryk kes oftest ind via brønde. Selve trykningen kan ske fx ved hydraulikstempler. Ved kort-rørs-foringerne samles rørene med gummiringe. Denne type foring med PE al rør betyder en reduktion af tværsnittet. Betydningen heraf varierer meget. Tilslutningen af stikled finger sker oftest ved gravninger. op Rørforing efter sprængning afrørene Sprængning af rør dækker i dag over to forskellige meto der. En trykluftdrevet ham mer sprænger den eksiste rende ledning, samtidig med at den trækker PE-rør (sammensvejste eller korte rør, der er samlet) eller PVCrør efter sig. GAP-rør kan også anvendes. Med det andet udstyr foregår der en hydraulisk sprængning, idet et antal kæber presses ud mod rørvæggen. Efter udstyret trækkes for det meste korte rør af GAP. Sprængningen foregår her uden vibratio ner. Ved begge metoder kan der fores med ledningsdi mensioner større end den eksisterende. Strømpeforing I Danmark findes p.t. kun Insituformmetoden, men i Norge og Sverige findes des uden Copeflex-metoden og i Sverige In-Pipe-systemet. Samtlige metoder inde bærer at en blød strømpe, imprægneret med epoxy ler polyester, føres ind i den eksisterende ledning enten ved hjælp af luft eller vand, hvorefter den hærdnes enten ved hjælp af varmt vand ler ultraviolet lys. el el en Selve strømpen består ten af terylenefilt (Insitu form) eller glasfiber (Cope flex og In-Pipe). Insituform-strømpen presses ind ved vandtryk, idet den krænges rundt såle des, at der efter renovering indvendigt vil være en tynd film og mod den gamle rørvæg filten. Filten opbygges i tykkelser å 3 mm. Ved disse metoder reduce

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING HANS BENDTSEN, SENIORFORSKER, KOORDINATOR STØJ, VEJDIREKTORATET ERIK OLESEN, VEJDIREKTORATET HENRIK FRED LARSEN, VEJDIREKTORATET GILLES PIGASSE,

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter LOKALPLAN 102 Buddinge skole Buddinge kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1996 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S klar besked om Mølholm Forsikring A/S god behandling Finlandgade 1, 2. th. 5100 Odense C Tlf: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 www.behandlingsgaranti.dk info@behandlingsgaranti.dk MØLHOLM FORSIKRING A/S Vi

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Håndtering af regnvand, spildevand og procesvand. Aarsleff Rørteknik A/S Claus Vangsager

Håndtering af regnvand, spildevand og procesvand. Aarsleff Rørteknik A/S Claus Vangsager Aarsleff Rørteknik A/S Claus Vangsager Fremtiden er Under os I sidder her fordi mange af jer har ansvaret for at håndtere driften af regnvand spildevand og procesvand I HAR ANSVARET Håndtering Ibrugtagningsgodkendelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen en artikelsamling Finn Holst juni 2003 www.digidakta.dk Com pu teren som kre a tivt værk tøj i mu sik un der vis nin gen - ar ti kel sam ling Det te

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

DANMARKS VEJNET EN INVESTERING

DANMARKS VEJNET EN INVESTERING DANMARKS VEJNET EN INVESTERING December 2013 2 indhold 2 Indhold og baggrund 3 Det er dyrt at spare 4 To cases 5 Den dyre forskel 6 De kommunale budgetter 7 Et nyt mindset 1521 december 2013. Fotos: COWI/Niels

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse Udarbejdet af: Godkendt af: MOL PKH Indholdsfortegnelse Side: 1 Dato: 2. april 2013 1 Orientering.... 2 1.1 Sammenfatning af beskrivelse... 2 1.2 Kunde...

Læs mere

Simulering af stokastiske fænomener med Excel

Simulering af stokastiske fænomener med Excel Simulering af stokastiske fænomener med Excel John Andersen, Læreruddannelsen i Aarhus, VIA Det kan være en ret krævende læreproces at udvikle fornemmelse for mange begreber fra sandsynlighedsregningen

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

FOTOMANUALEN BEREGNING AF FYSISK INDEKS VED TV-INSPEKTION VEJLEDNING NR. 66 juni 2005. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

FOTOMANUALEN BEREGNING AF FYSISK INDEKS VED TV-INSPEKTION VEJLEDNING NR. 66 juni 2005. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening FOTOMANUALEN BEREGNING AF FYSISK INDEKS VED TV-INSPEKTION VEJLEDNING NR. 66 juni 2005 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Fotomanualen Beregning af Fysisk Indeks ved TV-inspektion 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

VÆRKTØJER TIL RENOVERINGSPLANLÆGNING

VÆRKTØJER TIL RENOVERINGSPLANLÆGNING VÆRKTØJER TIL RENOVERINGSPLANLÆGNING TEMADAGE OM PRÆISOLEREDE FJERNVARMERØR, INDLÆG VED KLAUS FAFNER KARL ERIK HANSEN RAMBØLL ENERGI GENERELT OM PROJEKTET Projektet er støttet af Dansk Fjernvarmes F&U-konto.

Læs mere

Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter

Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter Af Istvan Zarnoczay OZ1EYZ 29. august 2008 Krav/ønsker osv. Inden man går i gang med sådan et projekt skal man gøre sig klart

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

Retningslinier for vurdering af nylagte og fornyede ledninger ved hjælp af TV-inspektion

Retningslinier for vurdering af nylagte og fornyede ledninger ved hjælp af TV-inspektion Acceptkriterier Retningslinier for vurdering af nylagte og fornyede ledninger ved hjælp af TV-inspektion Inge Faldager, Projektdeltagere Roskilde Kommune Kolding Kommune Svendborg Kommune Silkeborg Kommune

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning 3M Industri Tape og Lim VHB tape Det afprøvede alternativ til skruer, nitter og svejsning Kvaliteten er afprøvet igennem 30 år 3M VHB tape blev opfundet af 3M for over 30 år siden. Tapen har vist sig at

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

REJSEKORT PRISFORKLARING

REJSEKORT PRISFORKLARING REJSEKORT PRISFORKLARING En detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af priser med rejsekort En mere populær forklaring kan ses på wwwrejsekortdk/brug-rejsekort/priser-for-rejseraspx D16737

Læs mere

DanDas STANDARD. DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA

DanDas STANDARD. DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA LOGO SENEST REVIDERET: 13. november 2014 Rettelser er markeret med rødt DanDas STANDARD DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING

Læs mere

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse 2 PARTNERING FOKUS PÅ SAMARBEJDE Partnering er en samarbejdsform, der kan supplere et almindeligt udbud mellem

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 8. årgang Nummer 38 December 2011 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Bioenergi er ikke altid CO2-neutralt Dansk forgasningsteknologi kan blive et guldæg Brint vil koste en flaske rødvin om

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Jacob Kronbak

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Husorden 1-3071 Kløvermarken

Husorden 1-3071 Kløvermarken Husorden 1-3071 Kløvermarken Revideret på afdelingsmødet den 8. september 2010 Bofællesskabet Kløvermarken kan sammenlignes med et miniaturesamfund, hvor vi er mere eller min dre af hængige af hinanden

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS

Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS Prøvningsrapport Ordrenummer: 575387 Udført for: PipeSec ApS Nørregade 7B 1165 København K Att. Michael Rasmussen Emneord: Afløbssystemer, rottestop, rottespærre

Læs mere

Fritidshusejerne. Fritidshusejerne / DanskeSommerhusudlejere. fællesarealer og for eventuel fælles legeplads. Ikke mindst dækker an- svarsforsikringen

Fritidshusejerne. Fritidshusejerne / DanskeSommerhusudlejere. fællesarealer og for eventuel fælles legeplads. Ikke mindst dækker an- svarsforsikringen Fritidshusejerne Gratis forsikring til de hurtige!! Meld jer ind i Fritidshus- ejerne og få betalt for- eningens grundejeran- svarsforsikring i et helt år! Meld grundejerforeningen ind i oktober måned

Læs mere

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Vejforum, 8. - 9. december 2010 Gregers Münter Salgs- og Entrepriseleder NCC Roads A/S gremun@ncc.dk Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Hvorfor miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse? Der

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os. TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne

Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os. TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne TV-Inspektionsgruppen består af TV-inspektionsfirmaer, der løbende kontrolleres

Læs mere

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 53 Maj 2007 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 19. april 2007 Ved navne op råb kon sta tere des, at 15 med - lem mer var rep ræ sen teret, her af 0

Læs mere

Kundestyrede Kontrolordninger i Dansk Byggeri for kvalitetens skyld

Kundestyrede Kontrolordninger i Dansk Byggeri for kvalitetens skyld Kundestyrede Kontrolordninger i Dansk Byggeri for kvalitetens skyld Kontrolordninger sikrer kvalitet og giver videndeling Der er mange fordele ved kontrolordninger. Først og fremmest handler det om at

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til installatøren Installationsvejledning VR 900 Kommunikationsenhed DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Dokument nr A030547_5_TAG_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august

Læs mere

SANERING AF BLY OG PCB. - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering

SANERING AF BLY OG PCB. - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering SANERING AF BLY OG PCB - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering Traditionel miljøsanering udgør en miljørisiko for omgivelserne Sponge-Jet anlægget er udviklet til miljøvenlig sanering af BLY og

Læs mere

Bilag 2. Beregningsforudsætninger

Bilag 2. Beregningsforudsætninger Side 1 af 5 Bilag 2. Beregningsforudsætninger I dette bilag er anført en række vejledende værdier til brug ved belastningsberegning i oplandsskemaer for status og plan. For en mere detaljeret vejledning

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE

NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE VEJDIREKTORATET PÅ VEJ MOD 2017 NYE STRATEGISKE TEMAER Bedre vej for pengene Nemt og sikkert frem o Bedre vej

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Landsforeningen LEVs. byggestrategi

Landsforeningen LEVs. byggestrategi Landsforeningen LEVs byggestrategi for 2011 til 2015 byggestrategi Landsforeningen LEV har fastlagt sin boligvision med afsæt i FNs Handicapkon ven tion, sådan at landforeningen arbejder for, at mennesker

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

GPS data til undersøgelse af trængsel

GPS data til undersøgelse af trængsel GPS data til undersøgelse af trængsel Ove Andersen Benjamin B. Krogh Kristian Torp Institut for Datalogi, Aalborg Universitet {xcalibur, bkrogh, torp}@cs.aau.dk Introduktion GPS data fra køretøjer er i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering.

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering. Jordvarme Indholdsfortegnelse Side 1......Indledning. Tegninger Side 2.....Skema. Side 3........Slanger. Side 4......Slangeafruller. Side 5......Isolering. Side 6......Manifold / Brønd. Side 7....Brønd.

Læs mere

Garantibeviser. Produktgaranti & Udførselsgaranti. Produktgarantien: dækker udbedring af mangler ved produkt i 10 år (iht. Protan s gamle hjemmeside).

Garantibeviser. Produktgaranti & Udførselsgaranti. Produktgarantien: dækker udbedring af mangler ved produkt i 10 år (iht. Protan s gamle hjemmeside). Garantibeviser garanti & Udførselsgaranti garantien: dækker udbedring af mangler ved produkt i 10 år (iht. Protan s gamle hjemmeside). Udførselsgarantien: dækker udførsel og er en forsikringsdækket garanti.

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

marineshaft.com ... move on!

marineshaft.com ... move on! marineshaft.com... move on! Vi betragter opgaven som fuldført i det øjeblik, vores kunde er klar til at...... move on! Om MarineShaft 4-5 Godkendt koldretning af propelleraksler og rorstammer med klassecertifikat

Læs mere

EcoJoy. Mindre vand, mindre energi, mere nydelse NYHED. 5,8 L/min. 3 bar. Eurosmart. 3 bar. Europlus E. 9,4 L/min. 3 bar. Euphoria.

EcoJoy. Mindre vand, mindre energi, mere nydelse NYHED. 5,8 L/min. 3 bar. Eurosmart. 3 bar. Europlus E. 9,4 L/min. 3 bar. Euphoria. EcoJoy NYHED Heroes 5,8 L/min Eurosmart Cosmopolitan Europlus E 6 L/min 9,4 L/min Euphoria 9,4 L/min Rainshower System Next Generation 6 L 3 L Rapid SL + Skate Cosmo betjeningsplade Grohtherm 1000 Cosmopolitan

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Dilatationsfuger En nødvendighed

Dilatationsfuger En nødvendighed Dilatationsfuger En nødvendighed En bekymrende stor del af Teknologisk instituts besigtigelser handler om revner i formuren, der opstår, fordi muren ikke har tilstrækkelig mulighed for at arbejde (dilatationsrevner).

Læs mere

Et kost- og aktivitetsprogram til overvægtige og inaktive børn og deres familier. 7-15 år 40 uger

Et kost- og aktivitetsprogram til overvægtige og inaktive børn og deres familier. 7-15 år 40 uger Et kost- og aktivitetsprogram til overvægtige og inaktive børn og deres familier 7-15 år 40 uger Hvert 5. barn i Danmark er overvægtigt, 70 % af dem er det stadig som voksen Sundhedsstyrelsen Forskning

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

3D visualisering af trafik omkring ny letbane

3D visualisering af trafik omkring ny letbane 3D visualisering af trafik omkring ny letbane Ole Munk Riberholt COWI A/S Indledning I foråret 2005 tog Københavns Amt initiativ til en udstilling om den mulige kommende letbane på Ring 3. Til udstillingen

Læs mere

TIL LEJE I HØRNING. Ejendomsselskabet Vesterkrogen ApS, Es bjerg VESTERKROGEN

TIL LEJE I HØRNING. Ejendomsselskabet Vesterkrogen ApS, Es bjerg VESTERKROGEN TIL LEJE I HØRNING VESTERKROGEN Lej en lejlighed i en nyere skøn, central be lig gen de bo lig be byg gel se i Hørning, det er, hvad Ejendomsselskabet Vesterkrogen ApS Es bjerg, til by der Dem. Bebyggelsen

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

Bilag 4.A s MASH. Indhold

Bilag 4.A s MASH. Indhold Bilag 4.A s MASH Indhold 1.1 Indledning 1 1.1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.1.2 Beskrivelse af smash metoden 1 1.2 s MASH målinger (omfang, placering og resultater) 1.2.1 Undersøgelsens forløb 5 5 1.2.2

Læs mere

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 6. januar 2010 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til de bydende på 1210.26 Jord, afvanding og belægnings arbejder MOTORVEJEN KØBENHAVN FREDERIKSSUND ENTREPRISE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Guide. Nu kan du få fast rente på 1% Det koster dit lån. sider. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix/Iris

Guide. Nu kan du få fast rente på 1% Det koster dit lån. sider. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix/Iris Foto: Scanpix/Iris Guide August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 10 sider Nu kan du få fast rente på 1% Det koster dit lån Nu kan du få fast rente på 1% INDHOLD: Nu kan du få fast rente

Læs mere