Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet."

Transkript

1 Beredskabsplan for Vandforsyning Roskilde Kommune Vedtaget 12. september 2013

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Anvendelse og formål Godkendelse/orientering... 3 Revision... 3 Øvelser... 3 Lovgrundlag og tilhørende vejledninger Vandforsyningernes beredskabsmæssige opgaver Udarbejdelse af vandforsyningens retningslinjer Forsyningssikkerhed Information Nødforsyning... 5 Beredskabets rolle i forbindelse med nødforsyning... 5 Drikkevandskrav ved nødvandsforsyning... 5 Prioritering, serviceniveau og vandforbrug Organisation ved en beredskabssituation Definition på en beredskabssituation... 6 Eksempler på hhv. drifts- og beredskabshændelser Større uventede hændelser Koordinerings- og beredskabsgruppe... 7 Koordinerings og beredskabsgruppens roller og ansvar... 7 Hvordan iværksættes beredskabsgruppens arbejde Den akutte fase Alarmeringsplan Handleplaner HANDLEPLAN 1 - INSTRUKS FOR HÅNDTERING AF FORURENING AF DRIKKEVANDET HANDLEPLAN 2 INFORMATION AF FORBRUGERE OG PRESSE HANDLEPLAN 3 NØDFORSYNING MED DRIKKEVAND Bilag Bilag 1 Oversigt over forsyningsområder, vandværker og vandværksboringer Bilag 2 - Forsyningssikkerhed og basisoplysninger om almene vandforsyningsanlæg Bilag 3 - Oversigt over nødforsyning mellem vandværker Bilag 4 Telefonliste Bilag 5 - Paradigme for logbog Bilag 6 - Paradigmer for pressemeddelelser Bilag 7 - Paradigmer for forbrugerinformation Bilag 8: Oversigt over indhold i vandforsyningens retningslinjer Bilag 9: Skabelon for anmeldeskema til borgertelefon Bilag 10: Standarddagsorden for møde i Koordinerings/beredskabsgruppen

3 1. Indledning 1.1 Anvendelse og formål Beredskabsplanen for vandforsyning er en selvstændig delplan, som refererer til den kommunens overordnede beredskabsplan; den Generelle Beredskabsplan. Planen er gældende for alle almene vandværker i Roskilde Kommune. Roskilde Kommune forudsætter, at de almene vandforsyninger selv udarbejder retningslinjer med tekniske oplysninger om de enkelte vandværker og for, hvordan vandforsyningen vil gribe tingene an, når det ikke længere er muligt at opretholde en normal forsyningssituation. Vandforsyningerne skal sikre, at egne retningslinjer er i overensstemmelse med den kommunale beredskabsplan for vandforsyning. Formålet er, at denne beredskabsplan og vandforsyningernes retningslinjer skal skabe grundlag for, at der i indsatsfasen kan handles hurtigt, målrettet og koordineret, samt at der kan ske en optimal udnyttelse af myndighedernes og vandforsyningernes ressourcer i en beredskabssituation. Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet. Oversigtskort med angivelse af vandværkernes placering og deres forsyningsområder fremgår af bilag 1. For en uddybende beskrivelse af de enkelte vandværker henvises til Roskilde Kommunes Vandforsyningsplan Godkendelse/orientering Planen er sendt til kommentering hos de almene vandforsyninger, Midt- og Vestsjællands Politi, Fødevarestyrelsen, Embedslægen samt kommunens Beredskab. Planen er d.12. september 2013 godkendt af Roskilde Kommunes Teknik- og Miljøudvalg. Revision Roskilde Kommune, Miljø & Byggesag, er ansvarlig for revision af planen. Planen revideres i 1. kvartal hvert andet år, med start i 2016 og efter behov. Planen godkendes af Beredskabschefen efter hovedrevision, men ikke ved løbende tilpasninger og ændring af bilag. Planen tages altid op til revision, når der har været en beredskabssituation, eller der har været afholdt en beredskabsøvelse. Når planen er revideret, orienteres vandforsyninger og de instanser, der indgår i planen. Øvelser Formålet med beredskabsøvelser er, at alle involverede kender deres rolle og kan agere korrekt i en beredskabssituation. De deltagende parter i Beredskabsgruppen og vandforsyningerne kan afholde beredskabsøvelser med henblik på at afprøve beredskabet i henhold til planen. Roskilde Kommune forventer at gennemført en beredskabsøvelse inden for et år efter vedtagelse af denne plan. Vandforsyningerne opfordres til at afholde øvelser med henblik på at afprøve deres egne retningslinjer. Se i øvrigt den Generelle Beredskabsplan vedrørende tilrettelæggelse af øvelser. Lovgrundlag og tilhørende vejledninger Beredskabsplanen er udarbejdet iht. Beredskabsloven 1, Vandforsyningsloven 2 og Drikkevandsbekendtgørelsen 3. Der er desuden hentet oplysninger og vejledning i: Planlægning af beredskab for vandforsyningen, vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 8, 2002 Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre. Naturstyrelsens Vejledning, nr. 9095, 2013 Akutte drikkevandsforureninger en praktisk guide. Beredskabsstyrelsen, 2000 Beredskabsplaner ved pludselige forureningsbetingede kildepladslukninger. Danske Vandværkers Forening, Vejledning nr. 7 (1993) Vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Miljøstyrelsens Vejledning nr. 3 (2005) 1 LBK nr. 660 af 10. juni 2009 af beredskabsloven 2 LBK 635 af 7. juni 2010 om vandforsyning 3 BEK nr af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg 3

4 2. Vandforsyningernes beredskabsmæssige opgaver I en beredskabssituation er det vandforsyningernes opgave, i så stort omfang som muligt at opretholde en normal vandforsyning og genetablere forsyningen. I det omfang det er nødvendigt, må almindelige drifts- og anlægsopgaver udskydes for at anvende de til rådighed værende ressourcer på livsvigtige eller højere prioriterede opgaver. Alle udgifter afholdes, som udgangspunkt, af den berørte vandforsyning. 2.1 Udarbejdelse af vandforsyningens retningslinjer Roskilde Kommune forudsætter, at den enkelte vandforsyning selv udarbejder retningslinjer med tekniske oplysninger om vandværket, og for hvordan vandforsyningen vil gribe tingene an, når det ikke længere er muligt at opretholde en normal forsyningssituation. Det anbefales at vandforsyningen har tilknyttet en gruppe personer, der har indvilliget i at stå til rådighed, hvis en akut situation opstår. Disse skal træde til, hvis der bliver behov for f.eks. døgnbemanding af kontor, nødforsyning, opsætning og uddeling af løbesedler, udsendelse af sms er mv. Den enkelte vandforsynings retningslinjer skal, som minimum, indeholde følgende elementer: 1. Ansvar og kompetenceforhold for driften af vandværket. 2. Alarmeringsplaner (hvem skal kontaktes, og hvem gør det). 3. Skabelon for logbog 4. Eksterne telefonlister (myndighed, laboratorier, rådgiver, smed, elektriker etc.) 5. Interne telefonlister (bestyrelse, vandværkspasser, frivillige etc.) 6. Liste over særligt følsomme forbrugere. Det fremgår af bilag 8 hvilke følsomme forbrugere vandforsyningen skal have lister over samt hvor oplysningerne kan fremskaffes. 7. Detaljerede oplysninger om indvindingsboringerne, vandbehandlingen, rentvandsanlæg, ledningsnettes placering og udstrækning (herunder placering af stophaner, brandhaner mv.) 8. Oversigt over det mandskab og materiel vandforsyningen råder over. 9. Retningslinjer for etablering af nødvandsforsyning, herunder aftale med eksterne entreprenører/beredskabet Det forudsættes at den enkelte vandforsyning har udarbejdet retningslinjer, herunder en liste over følsomme forbrugere, som fremsendes til Miljø og Byggesag i 1. kvartal 2014 og at disse opdateres hvert andet år derefter. Detaljeret oversigt over hvad vandforsyningens retningslinjer skal indeholde fremgår af bilag 8, mens en skabelon ligger på kommunens hjemmeside. Retningslinjerne skal opbevares hos vandforsyningen i papirformat og ligge på Vandrådets hjemmeside og evt. på vandforsyningens hjemmeside. Det anbefales, at den enkelte vandforsyning henviser til kommunens beredskabsplan for vandforsyning på vandforsyningens hjemmeside så der nemt og hurtigt kan opnås adgang til den opdaterede version. 2.2 Forsyningssikkerhed De almene vandforsyninger skal have en høj forsyningssikkerhed, så forbrugerne er sikret vand også i akutte og kritiske situationer. God forsyningssikkerhed er karakteriseret ved, at en vandforsyning, uden at stoppe forsyningen, kan klare strømafbrydelse, renovering af anlægsdele samt forureningsproblemer. Jo flere af følgende punkter en vandforsyning opfylder, jo bedre forsyningssikkerhed: Har driftsinstruks og retningslinjer ifm. beredskabssituation. Har mulighed for nødforsyning fra mindst ét andet vandværk via ledningsforbindelse. Kan indvinde fra flere boringer eller kildepladser. Er opbygget med parallelle anlægsafsnit, der kan tages ud af drift, uden at det medfører driftsstop for vandværkets produktion af drikkevand. Har nødstrømsanlæg i tilfælde af strømsvigt. Kan lokalisere lækager hurtigt. Har sikring mod hærværk/indbrud. Ledningsnettet er sektionsopdelt og har kontraventiler. Se oversigt over de enkelte almene vandværkers forsyningssikkerhed i bilag 2. 4

5 2.3 Information Vandforsyningen er ansvarlig for at forbrugerne informeres om begrænsninger i brugen af drikkevandet eller afbrud i forsyningen og om eventuel nødforsyning. Informationen kan f.eks. ske ved husstandsomdeling, opsætning af opslag, udsendelse af sms er og beredskabsmeddelelser udsendt i radio/tv. Midt- og Vestsjællands politi kan endvidere yde bistand til varsling via højtalervogne. Se desuden Handleplan 2 samt skabeloner for forbrugerinformation i bilag 7. Miljø & Byggesag er ansvarlig for at informere de forvaltninger der driver involverede skoler, institutioner, plejehjem mv., mens vandforsyningen er ansvarlig for, at de enkelte institutioner informeres sammen med de øvrige forbrugere, jf. Handleplan 2. Vandværket skal hvert andet år opdatere en liste over følsomme forbrugere, jf. afsnit 2.1 og bilag 8. Listen skal opbevares i papirversion så den er tilgængelig i tilfælde af servernedbrud og strømsvigt. Ved en Kritisk situation eller en beredskabssituation vil det være Koordineringsgruppen/Beredskabsgruppen, som vurderer behov for og står for at opdatere listerne over følsomme forbrugere. 2.4 Nødforsyning Der kan blive behov for at etablere nødvandsforsyning, hvis normalforsyningen er afbrudt i en længere periode, eller der er konstateret sundhedsfarlig forurening af vandet, som ikke umiddelbart kan afhjælpes. Kommunen vurderer i samarbejde med Embedslægen om vandet er, eller der er nærliggende risiko for at det bliver, sundhedsfarligt, og hvorvidt der er nogen, der har behov for nødforsyning. Hvis det vurderes, at der er behov for nødforsyning, skal kommunalbestyrelsen jf. Vandforsyningslovens 62, stk. 3 påbyde vandforsyningen hvilke foranstaltninger, der skal træffes for at imødegå en sundhedsrisiko. Såfremt Koordineringsgruppen/Beredskabsgruppen vurderer at vandforsyningen ikke er i stand til at etablere den fornødne forsyning, udføres nødforsyningen af Roskilde Kommunes Beredskab. Vandforsyningen betaler som udgangspunkt alle udgifter forbundet med etablering af nødforsyning. Læs yderligere om nødforsyning i handleplan 3. Oversigt over nødforsyning mellem vandværker ses i bilag 3. Beredskabets rolle i forbindelse med nødforsyning Det kommunale beredskab kan i uafklarede eller akutte situationer stille mandskab og materiel til rådighed f.eks. til levering af nødvandsforsyning fra tankvogne, udlægning af rør og slanger til nabovandforsyninger og afspærring af områder. Beredskabet kan træde til, som entreprenør, når Vandforsyningen ikke er i stand til at håndtere situationen selv. Udgifter til indsatsen afholdes, som udgangspunkt, af vandforsyningen 4. Drikkevandskrav ved nødvandsforsyning Nødvandsforsyning skal, som udgangspunkt, altid overholde drikkevandskravene og skal derfor holdes under bakteriologisk kontrol. Hyppighed og omfang fastlægges i hvert enkelt tilfælde i samråd med Embedslægen. Kan vandforsyningen ikke opretholdes med vand, der opfylder drikkevandskravene, kan det efter drøftelse med Embedslægen overvejes at udpumpe vand af en ringere kvalitet, som evt. er egnet til drikkevand og madlavning efter forudgående kogning. Det kan endvidere overvejes at udpumpe vand, der ikke (selv efter kogning) er egnet til drikkevand og madlavning, men som kan anvendes til industrielle- og sanitære formål samt til brandslukning. Ved forsyning med vand, som ikke opfylder drikkevandskravene, kan der ud fra en konkret vurdering suppleres med opstilling af tankvogne eller palletanke til drikkevand. Prioritering, serviceniveau og vandforbrug Hvis den normale drikkevandsforsyning ikke kan opretholdes med hensyn til kvalitet og kapacitet, prioriteres vandforsyningen i følgende rækkefølge: Drikkevand Sanitært vand Fødevare- og/eller varmeproduktion Anden industri 4 Dog ikke ved miljøuheld, hvor beredskabet kan sende regningen for den akutte indsats til forureneren 5

6 Nødforsyning etableres som centralt beliggende udleveringssteder, hvor der kan afhentes vand i dunke og andre egnede beholdere. Der skal påregnes udleveret 3-5 liter vand pr. person pr. døgn til drikkevand og madlavning. Det er som udgangspunkt forbrugerne selv der skal medbringe egnede beholdere til at opbevare vandet i. Roskilde Kommune forudsætter at vandforbrugere, med et større behov for vand end ovenstående, f.eks. virksomheder og hospitaler, selv udarbejder en plan for, hvordan de vil sikre nødforsyning ved vandmangel. Se yderligere om nødforsyning i handleplan Organisation ved en beredskabssituation 3.1 Definition på en beredskabssituation En beredskabssituation er en situation, som kræver en særlig indsats, som ikke kan løses med de ressourcer (mandskab og materiel), vandforsyningen selv har til rådighed. Det kommunale Beredskab kan træde til når leveringen af vand svigter, eller hvis der opstår risiko for sundhedsfare. I tilfælde af en kritisk situation eller en beredskabssituation, træder den gældende organisation for drift af vandforsyningen ud af kraft og erstattes af en organisation for krisestyring. I alarmeringsplanen s. 10 fremgår, hvornår der er tale om hhv. en almindelig driftshændelse, en kritisk situation og en beredskabssituation. En forurening, hvor kilden til og omfanget af forureningen er uafklaret, kan indledningsvist betragtes som en beredskabssituation for derefter at blive neddroslet til en kritisk situation eller en almindelig driftshændelse, såfremt de videre udredninger påviser en mindre udbredelse af forureningen end frygtet. Uanset hvilke ydre omstændigheder, der er gældende (fred, krise, krig), ændres der ikke ved vandforsyningernes normale styreform og ledelsesorganisation for opgaver, der ikke er omfattet af beredskabssituationen. Eksempler på hhv. drifts- og beredskabshændelser Forbrugerklager: Henvendelser vedr. tekniske eller driftsmæssige forstyrrelser, håndteres af vandforsyningen selv. Hvis der indkommer et større antal klager eller en klage vedrører sygdomstilfælde eller lignende skal kommunen underrettes. Roskilde Kommune vurderer om koordineringsgruppen skal indkaldes. Forekomst af sygdomstilfælde: Ved sygdomstilfælde, som mistænkes for at være forårsaget af vandbåren smitte, orienteres kommunen som indkalder koordineringsgruppen. Forurening ved uheld med kemikalier eller olie: Hvis der sker uheld med kemikalier som har betydning for en vandforsyning f.eks. indvindingsboringer, vandbehandlingsanlæg, rentvandstanke eller distributionsnet orienteres kommunen som indkalder koordineringsgruppen. Hærværk/indbrud på vandværk eller forurening af kildeplads: Hvis der er ved tegn på indbrud og hærværk på et vandforsyningsanlæg og der er tvivl om hvorvidt, det har påvirket vandkvaliteten orienteres kommunen. Det samme er gældende ved forurening af kildepladsen. Uforudset forurening af kildepladsen kan f.eks. være: - Mikrobiologisk forurening som følge af kloakudslip - Pesticidforurening - Olie- og kemikalieudslip - Affaldsdepoter - Trafikuheld (kemikalietransport) - Hærværk/terror (kemisk og/eller mikrobiologisk forurening) Beredskabsstyrelsens Kemiske Beredskab kan kontaktes (til identificering af kemiske stoffer) eller Biologisk Beredskab (for identificering af mikroorganismer). Politiet skal involveres ved tegn på ulovlig handling. Beredskabet kan, som entreprenør, bistå med oprydning på kildepladsen efter den akutte fase, såfremt der skriftligt er indgået aftale om betaling og efter aftale med evt. forsikringsselskab. Afværgepumpning vil kunne begrænse spredningen af forureningen, hvis der er tale om en punktkilde. 6

7 Forurening af vandforsyningsanlægget: Kan enten opstå som en forurening af en boring eller forurening i selve behandlingsanlægget eller indtrængning i rentvandsbeholder. Forurening kan opstå som følge af: - Fejl og mangler i vandforsyningens installationer, bygninger eller vandbehandling f.eks. - Efter indbrud, hærværk, brand eller lignende. - Uheld med opbevaring eller håndtering af vandbehandlingskemikalier - Forurenet råvand beskadiget boring - Forurening af rentvand i behandlingsanlæg eller rentvandsbeholder Kommunen skal orienteres. Beredskabsstyrelsens Kemiske Beredskab kan kontaktes (til identificering af kemiske stoffer) eller Biologisk Beredskab (for identificering af mikroorganismer). Politiet skal involveres ved tegn på ulovlig handling. Forurening af ledningsnet og rentvandsbeholdere: Ledningsnettet kan forurenes ved: - Tilbagestrømning af forurening fra tilsluttede installationer - Ledningsbrud - Lækager især ved ringe tryk eller trykfald - Reparationer og/eller nye installationer Såfremt vandværket vurderer, at der er tale om en driftshændelse, som vandværket kan håndtere inden for egne ressourcer og uden længerevarende pause i drikkevandsforsyningen, håndteres det efter vandforsyningens egne retningslinjer. Såfremt der er tale om længerevarende indstilling af drikkevandsforsyningen orienteres kommunen. Større driftsforstyrrelser: Ved større skader på vandforsyningen, som ikke umiddelbart kan afhjælpes i løbet af få timer f.eks. strømsvigt af længerevarende karakter, brand, eller eksplosion i vandværkets bygninger eller sprængninger af hovedledninger. Såfremt vandforsyningen ikke kan håndtere situationen selv, orienteres kommunen. 3.2 Større uventede hændelser Ved større uventede hændelser, som krig, terror og naturkatastrofer, træder kommunens Generelle Beredskabsplan i kraft, og indsatsen ledes af Beredskabet eller Midt- og Vestsjællands Politi, jf. beredskabslovens Koordinerings- og beredskabsgruppe I tilfælde af en kritisk situation nedsættes jf. alarmeringsplanen en koordineringsgruppe, mens der ved en egentlig beredskabssituation nedsættes en beredskabsgruppe, der skal tilrettelægge og styre arbejdet med følgende opgaver: Definere det berørte forsyningsområde Sørge for information af forbrugere og evt. pressen Identificere berørte følsomme forbrugere, jf. Handleplan 2. Miljø & Byggesag informerer fødevarestyrelsen ved fødevare- og levnedsmiddelvirksomheder samt husdyrbrug. Afgøre hvorledes informationen skal gives Sikre alternativ vandforsyning Koordineringsgruppen og Beredskabsgruppens ledelse og sammensætning fremgår af alarmeringsplanen s. 10. Koordinerings og beredskabsgruppens roller og ansvar Beredskabschef/indsatsleder: Beredskabschefen er leder af beredskabsgruppen. Beredskabschefen leder og koordinerer indsatsen med kommunens øvrige instanser og samordner med Politi og andre myndigheder. Beredskabschefen leder beredskabets egen indsats. Beredskabsstationen, Gammel Vindingevej 10, 4000 Roskilde er mødestedet for krisestaben. Roskilde Kommunes, Miljø & Byggesag: Miljø & Byggesag varetager de myndighedsopgaver, der er pålagt Kommunalbestyrelsen i henhold til Vandforsyningsloven og Drikkevandsbekendtgørelsen. Herunder udsteder kommunen påbud til vandforsyningen efter Vandforsyningsloven 62 om midlertidig eller fortsat ophør af vandforsyningen, genopretning af vandets kvalitet, nødforsyning og andre nødvendige foranstaltninger samt om underretning af forbrugerne. Miljø & Byggesag varetager endvidere kontakt til Embedslægen og Fødevarestyrelsen. 7

8 Ved kritiske forsyningssituationer er Roskilde Kommune, Miljø & Byggesag leder af koordineringsgruppen. Miljø & Byggesag leder og koordinerer hermed indsatsen med kommunens øvrige instanser, herunder også samordning med Politi og andre myndigheder. Miljø & Byggesags repræsentant informerer om situationen til afdelingschefen for Miljø & Byggesag, der vurderer behovet for, og sørger for, orientering af Roskilde Kommunes politiske og administrative ledelsesniveau. Vandforsyningen: Vandforsyningens indsats ledes og koordineres af vandforsyningens repræsentant i beredskabsgruppen. Det er repræsentanten fra vandforsyningen, som skal iværksætte egentlige handlinger til udbedring af skader så som: reparationer, desinfektion, rensning og lignende, som er nødvendige for at vandforsyningen igen kan vende tilbage til sædvanlig produktion. Endvidere er det vandforsyningen, der foranstalter at forbrugerne informeres. Når beredskabsorganisationen er aktiveret, skal der altid møde mindst én disponibel person fra den/de berørte vandforsyninger/parter. Se yderligere om vandværkets rolle i afsnit 2. Roskilde Forsyning: Ved beredskabssituationer, der ikke direkte omfatter Roskilde Forsyning, kan Roskilde Forsyning indgå i beredskabsgruppen som rådgiver. Embedslægen: Embedslægen skal altid orienteres og deltager, som udgangspunkt, altid i Beredskabsgruppen og varetager forhold vedrørende sundhedsrisiko og fastlægger heraf afledte forholdsregler. Informationskoordinator: Beredskabsgruppen udpeger en person, der er ansvarlig for informationen. Delområder kan uddelegeres til relevante fagpersoner (Embedslægen, kommunens kommunikationsmedarbejder etc.). Midt- og Vestsjællands Politi: Politiet inddrages ved behov for akut varsling af befolkning. Herudover kan politiet, hvis der skønnes at være behov, yde assistance til afspærring, evakuering og andre nødvendige foranstaltninger. Hvis der er mistanke om en kriminel handling skal politiet underrettes for sikring af bevismateriale. Såfremt der er tale om en terrorhandling overtager politiet indsatsen. Hvordan iværksættes beredskabsgruppens arbejde Henvendelse om truet vandforsyning tilgår normalt den pågældende vandforsyning, alarmcentralen eller Roskilde Kommune, Miljø & Byggesag. Meddelelser om en truet vandforsyning kan eksempelvis være: Tegn på indbrud/hærværk på vandværk, som kan have konsekvenser for kvaliteten af vandforsyningen Indberetning af sygdomstilfælde fra de lokale læger til embedslægen Indberetning om kemikalieudslip fra en virksomhed/væltet tankvogn Hærværk eller indbrud på vandforsyningens ejendom Trafikuheld med udslip af kemikalier Brud på større ledninger Rutinemæssig kontrol med vandkvaliteten påviser forurening Hvis anmeldelsen tilgår indenfor normal arbejdstid, kontakter den instans, der modtager anmeldelsen straks Roskilde Kommune, Miljø & Byggesag. Udenfor normal arbejdstid skal anmeldelsen ske til alarmcentralen (1-1-2), som iværksætter Roskilde Kommunes Beredskab eller Midt- og Vestsjællands Politi. Ring til ved: Krise eller ulykke med akut fare for helbred, sundhed og sikkerhed Ved tegn eller trusler om hærværk eller terrorhandling Ledningsbrud hvor udstrømmende vand er til fare for personer, trafik eller bygninger Anmeldelse af akutte miljøuheld Roskilde Kommune, Miljø & Byggesag (indenfor alm. arbejdstid) Roskilde Brandvæsen vagtcentral Akutte uheld Se oversigt over relevante telefonnumre i bilag 4. 8

9 Beredskabet eller Miljø & Byggesag vurderer om der er tale om en kritisk situation eller en beredskabssituation, jf. alarmeringsplanen. Ved en kritisk situation indkaldes koordineringsgruppen. Ved en decideret beredskabssituation, hvor vandforsyning indgår som en del af et større beredskab, iværksættes kommunens Generelle Beredskabsplan. Beredskabsgruppen indkaldes direkte af Beredskabschefen eller vagthavende indsatsleder, jf. Roskilde Kommunes Generelle Beredskabsplan. Koordinerings/beredskabsgruppen mødested er: Beredskabsstationen Gammel Vindingevej Roskilde 3.4 Den akutte fase Opstart af den akutte indsats er beskrevet i handleplan 1 og dagsorden for opstartsmøde i koordinerings/beredskabsgruppen er i bilag 11. 9

10 4. Alarmeringsplan Alarmeringsplanen gælder udelukkende ved truet vandforsyning hvor der kræves en særlig indsats, som ikke kan løses med de ressourcer, som vandforsyningen råder over. Alarmeringsplanen gælder ikke ved driftshændelser, som f.eks. mindre brud på rør, der ikke medfører forurening, midlertidigt stoppet behandlingsanlæg og mindre overskridelser af de mikrobiologiske og kemiske parametre. Hændelserne håndteres efter vandværkernes egne retningslinjer og Miljø og Byggesags procedurer. I disse tilfælde håndterer vandværket situationen evt. i samråd med Roskilde Kommune. Det beror på en konkret vurdering af den samlede situationen, hvorvidt der er tale om en kritisk situation eller en decideret beredskabssituation. Denne vurdering kan med fordel drøftes med Embedslægen. Se eksempler i afsnit 3.1. Ved større uventede hændelser, jf. afsnit 3.2, træder kommunens overordnede beredskabsplan i kraft, og denne alarmeringsplan gælder derved ikke ved disse hændelser. Ja Indenfor normal arbejdstid Kontakt vandforsyningen og Roskilde kommune, Miljø & Byggesag tlf Kritisk situation Eksempler, hvor det skal vurderes om det medfører en kritisk situation: Tegn på indbrud/hærværk på vandværk Væsentlig dårlig lugt, smag eller udseende Stoppet behandlingsanlæg, uden forsyning i timer Overskridelse af mikrobiologiske grænseværdier Kriterier Mistanke om sygdomstilfælde Vandværk: E. coli 1/100 ml, Enterokokker: 1/100 ml, Coliforme > 20/100 ml, Kim 37 o C > 50/ml, Kim 22 o C > 500/ml Ledningsnet: E. coli 1/100 ml, enterokokker: 1/100 ml, Coliforme > 20/100 ml, Kim 37 o C > 200/ml,Kim 22 o C > 2000/ml Henvendelse vedr. en unormal vandforsyning Kan hændelsen håndteres ved brug af vandforsyningens egne ressourcer. Nej Vandforsyningen er truet. Igangsættelse af beredskabssituation. Udenfor normal arbejdstid Kontakt vandforsyningens driftsvagt. Ved akut uheld ringes ed akut beredskab kontaktes Beredskabssituation Eksempler, hvor det skal vurderes om det medfører en beredskabssituation: Tegn på forurening ifm. indbrud / hærværk på vandværk Stoppet behandlingsanlæg, uden forsyning i mere end 24 timer Tilbageløb fra virksomheder, renseanlæg mv. Mikrobiel forurening Betydende spild af kemikalier ved boring Kriterier Konstaterede sygdomstilfælde/epidemier Mere end 50 % af indvindingskapaciteten er alvorligt forurenet. Svigt af vandforsyning i længere tid Uafklaret forureningssituation som vurderes kan være væsentlig Terrorhandling/bevist forurening af drikkevandet Almindelig driftshændelse. Ikke omfattet af beredskabsplanen. Vandværkets driftsvagt / leder tilkalder fornødent mandskab og skaden afhjælpes efter samråd med og evt. påbud fra Miljø & Byggesag. Der henvises til de enkelte vandværkers retningslinjer Koordineringsgruppe indkaldes Miljø & Byggesag leder indsatsen, medmindre andet aftales Koordineringsgruppens sammensætning: Miljø & Byggesag Evt. Beredskabschef/ indsatsleder Berørte Vandforsyning Embedslægen Evt. Kommunikationsmedarbejder Evt. politi (kriminel handling, varsling) Suppleres efter behov med rådgivere, laboratorier etc. Beredskabsgruppen indkaldes Beredskabschefen leder indsatsen jf. kommunens Generelle Beredskabsplan Beredskabsgruppens sammensætning: Beredskabschef/indsatsleder Miljø & Byggesag Berørte vandforsyning Embedslægen Evt. Kommunikationsmedarbejder Evt. politi (kriminel handling, varsling) Suppleres efter behov med rådgivere, Laboratorier etc. Figur 1: alarmeringsplan med definition på en kritisk situation og en beredskabssituation samt hvem der deltager i koordinerings- og beredskabsgruppen. Handleplan 1 Instruks for håndtering af forurening af drikkevandet Handleplan 2 Information af forbrugere Handleplan 3 Nødforsyning med drikkevand 10

11 5. Handleplaner Almindelige driftshændelser, som ikke medfører at forsyningen er truet, er ikke omfattet af beredskabsplanen og håndteres efter Miljø & Byggesags normale procedurer herfor. Jf. afsnit 2 forudsætter Roskilde Kommune, at den enkelte vandforsyning udarbejder retningslinjer med tekniske oplysninger om vandværket og for hvordan vandforsyningen vil gribe situationen an, når det ikke længere er muligt at opretholde en normal forsyningssituation. Handleplanerne henvender sig primært til Miljø & Byggesag og koordineringsgruppen / beredskabsgruppen ved håndtering af drikkevands-forureninger. På de kommende sider fremgår de tre handleplaner: Handleplan 1 Instruks for håndtering af forurening af drikkevandet Handleplan 2 information af forbrugere og presse Handleplan 3 nødforsyning med drikkevand 11

12 HANDLEPLAN 1 - INSTRUKS FOR HÅNDTERING AF FORURENING AF DRIKKEVANDET HVORNÅR BENYTTES HANDLEPLANEN Instruksen følges ved konstateret forurening eller mistanke herom. Afhængigt at sagens udvikling orienteres afdelingschefen for Miljø & Byggesag løbende. KOMMUNENS PLIGTER Miljø & Byggesag leder koordineringsgruppen ved en kritisk situation mens Beredskabschefen/Indsatslederen leder beredskabsgruppen ved en beredskabssituation. Miljø & Byggesag meddeler påbud efter 62 i vandforsyningsloven om midlertidig eller fortsat ophør at vandforsyningen, genopretning af vandets kvalitet, nødforsyning og andre nødvendige foranstaltninger samt om underretning af forbrugerne. Miljø & Byggesag varetager endvidere kontakt til Embedslægen og Fødevarestyrelsen. LOGBOG logbog opstartes jf. bilag 5 ANSVARLIG Den berørte vandforsyning skal sikre at alarmeringen af myndigheden sker (indenfor normal arbejdstid til Miljø & Byggesag og udenfor normal arbejdstid til beredskabet). Miljø & Byggesag (kritisk situation) eller Beredskabschefen (beredskabssituation) er ansvarlig for at sikre at indsatsen udføres. Den berørte vandforsyning skal, efter samråd med Miljø & Byggesag eller beredskabsgruppen, iværksætte de nødvendige afhjælpende foranstaltninger samt finansiere analyser, kildeopsporing, nødforsyning mv. HVAD SKAL IVÆRKSÆTTES Ved anmeldelse af en pludselig forurening er Miljø & Byggesag (dog beredskabet uden for normal arbejdstid) i det tidlige forløb ansvarlig for at: 1. Opstart logbog, jf. bilag 5. Alle hændelser og aftaler bør holdes på skrift for senere dokumentation og evaluering. 2. Vurder om beredskabsgruppen skal indkaldes, jf. alarmeringsplanen s. 10 og telefonlisten i bilag 4. Indkald gruppen, mødestedet er Beredskabsstationen, Gammel Vindingevej 10, 4000 Roskilde. Ved mødet gennemgås nedenstående standarddagsorden (ligger også i Bilag 10). Der skal tages kort referat fra alle møder i krisestaben (primært nævne aktionspunkter og beslutninger) og referat skal udsendes hurtigt. Standarddagsorden: 1. Situationen - Hvem har indkaldt, hvad er sket, hvor og hvornår. - Er relevante vandværker kendt og indkaldt til mødet. - Er der risiko for en kriminel handling? I så fald skal Midt- og Vestsjællands Politi indkaldes. - Hvem leder indsatsen 2. Hvor alvorligt er det - worst case? - Forureningens art - hvilket stof, hvorfra, hvor giftigt og omfang. Kontakt evt. Statens Seruminstitut eller Beredskabsstyrelsen kemiske laboratorium ved behov for ekspertbistand. - Forureningens omfang - identificer forsyningsområde og ledningsnet (er hele eller dele af vandforsyningen ramt) og risiko for yderligere udbredelse. - Er kilden til forurening/manglende vandforsyning kendt og afgrænset. - Sundhedsrisiko afklares med Embedslægen - identificer følsomme forbrugere som bliver berørt, f.eks. fødevareproducerende virksomheder, restauranter, hospitaler og institutioner (se bilag 8). 3. Vurder om der skal igangsættes handlinger: - Kogeanbefaling/forbud mod brug af vand helt eller delvist/lukke for vandforsyningen midlertidigt. På baggrund af Embedslægens sundhedsfaglige vurdering. Vurder om der skal meddeles påbud. Udpeg 12

13 ansvarlig fra Vandværket til at iværksætte dette. - Nødforsyning/nødstrøm. Vurder behov for særskilt nødforsyning af følsomme forbrugere. Udpeg ansvarlig for at iværksætte dette. - Behov for kildeopsporing. Vandforsyningen skal lokalisere, identificere og standse foreningskilden (vandprøver fra vandværk og ledningsnet og teknisk gennemgang). - Vurdere om forsyning med ledningsført vand hurtigt kan reetableres. a. Kan kilden til forurening isoleres eller kobles ud af produktionssystemet? b. Kan der etableres forsyning fra nabovandværk? Pas på spredning af forurening til nabovandværk og forurenet vand i ledningsnet. c. Kan forureningen fortyndes? Tøm evt. rentvandtank (dykpumpe skal være ren) og renseanlægget skal orienteres d. Kan ledningsnettet skylles rent via brandhaner? Pas på lommer af forurenet vand i ledningsnettet og renseanlægget skal orienteres. 4. Kommunikation: - Information og varsling af forbrugere skal prioriteres højt, da hurtig information kan forebygge sygdomstilfælde se handleplan 2. Vurder om forbrugerne skal orienteres straks, hvordan forbrugerne skal informeres, om vandforsyningen har tilstrækkeligt overblik over følsomme forbrugere. Udpeg kommunikationsansvarlig (og person som udtaler sig til pressen) samt hvem der bistår. - Orientering af Byråd og øverste ledelse (Teknisk Direktør, Kommunaldirektør og Borgmester) 5. evt. Der afholdes daglige møder hvor der samles op på handlinger og behov for at iværksætte nye handlinger. HVORDAN IVÆRSÆTTES Miljø & Byggesag eller Beredskabschefen iværksætter handlingsplanen. HVOR HAR BEREDSKABSGRUPPEN SÆDE Beredskabsstationen, Gammel Vindingevej 10, 4000 Roskilde TIDSPLAN Afhænger af situationen OPFØLGNING Genetablering af normal vandforsyning: Så snart forureningskilden er lokaliseret og bragt til ophør, skal ledningsnettet renses (normalt ved udskylning). Nødvendig udskylning fastlægges eksempelvis ved beregning af vandmængder i ledningsnet m.v. og kontrolleres ved udtagning og analysering af vandprøver efter nærmere aftale med Embedslægen. Efterhånden som ledningsanlægget renses, skal der tages prøver, og der skal foreligge analyseresultater, der kan godkendes (efter aftale med embedslægen), før vandet kan frigives til drikkevandsformål. De berørte forbrugere informeres om at vandet igen er rent og at forbrugerne kan anvende vandet, efter 10 minutters udskylning af husets vandhaner. Vurder behov for hyppigere kontrol af vandkvaliteten i en periode, evt. i samråd med embedslægen Evaluering og erfaringsopsamling: Når situationen igen er normaliseret, skal indsatsen evalueres og erfaringerne nedskrives. Hvis forløbet giver anledning til ændringer af beredskabsplanen, skal disse ændringer foretages. Ved Kritisk situation eller Beredskabssituation afrapporteres til beredskabet. 13

14 HANDLEPLAN 2 INFORMATION AF FORBRUGERE OG PRESSE HVORNÅR BENYTTES HANDLEPLANEN Planen benyttes når forbrugere og pressen skal informeres om uregelmæssigheder i vandforsyningen. Ved igangsættelse af denne handleplan orienteres afdelingschefen for Miljø & Byggesag KOMMUNENS PLIGTER Kommunen har pligt til at sikre, at forbrugere informeres ved afvigelser i vandkvalitet og ved længerevarende afbrydelser i vandforsyningen. Dette kan ske ved påbud til vandforsyningen efter 62 i vandforsyningsloven om at informere forbrugerne. Miljø & Byggesag varetager kontakt til Embedslægen og Fødevarestyrelsen. LOGBOG logbog opstartes jf. bilag 5 ANSVARLIG Koordinerings/Beredskabsgruppen er ansvarlig for at iværksætte ekstern information og kommunikation, se i øvrigt den Generelle Beredskabsplan. Koordinerings/Beredskabsgruppen udpeger én ressourceperson for al ekstern kommunikation eller nedsætter en kommunikationsgruppe. Involver kommunens kommunikationsmedarbejdere. Vandforsyningen er ansvarlig for at udføre husstandsomdeling, udsende sms er og opsætte opslag, herunder også til særligt følsomme forbrugere og kommunale institutioner. Miljø & Byggesag er ansvarlig for at informere de forvaltninger der driver involverede skoler, institutioner, plejehjem mv. Embedslægen udtaler sig, efter aftale med den informationsansvarlige, om de sundhedsmæssige forhold. Ved driftsforstyrrelser, hvor beredskabsgruppen ikke er indkaldt, er Miljø & Byggesag ansvarlig for information. HVAD SKAL IVÆRKSÆTTES I hvert tilfælde vurderer den ansvarlige, hvordan information til forbrugerne kan ske mest hensigtsmæssigt. Jf. ovenstående, er det som udgangspunkt vandforsyningen, som husstandsomdeler information og opsætter opslag. Vurder om politiet skal kontaktes for alarmering af befolkningen ved akut sundhedsfare (ring 112). Opsætning af opslag, udsende sms er og husstandsomdeling af skriftlig information, jf. paradigme i bilag 7. Det er vandværkerne som er ansvarlig for at udføre varsling af befolkningen. Husk særlig opmærksomhed på information af særligt følsomme forbrugere, jf. kapitel 2. Gennemgå vandforsyningens liste over følsomme forbrugere. Adresser på dagplejere er ikke offentligt tilgængeligt, og Dagplejen skal derfor kontaktes i en beredskabssituation for adresser på dagplejere. Miljø og Byggesag informerer de forvaltninger i kommunen der driver institutioner, skoler, plejehjem mv.: Velfærd, Social og Sundhed (Direktør Yvonne Barnholdt, tlf ) - Dagtilbud, Chef Karen Lisbeth Olsson: tlf : børne-institutioner 0-6 år - Dagplejen, Chef Winnie Boes Andersen, tlf (både legestuer og adresse på dagplejere) - Skole og klubber, Chef Lars Hansen, tlf : skole, SFO, klub, specialinstitutioner, ungdomsskolen - Sundhed og forebyggelse, Chef Jakob Skriver, tlf : Tandplejen og Sundhedsplejersker - Hjemmepleje og Ældre, Chef Laila Hirschsprung, tlf : Hjemmeplejen og plejehjem Beskæftigelse, Social og Økonomi (Direktør Mogens Raun Andersen, tlf ) - Voksen og Handicap, Chef: Henrik Abildtrup, tlf : botilbud for handicappede Se hvor opdateret informationer om følsomme forbrugere kan indhentes i bilag 8. Der udpeges centrale opslagssteder, hvor der løbende orienteres om sagens udvikling Information på Roskilde Kommunes og vandforsyningens hjemmeside. Etablering af telefonlinjer til behandling af henvendelser og spørgsmål se skabelon i bilag 9. Der udsendes pressemeddelelse til Roskilde Avis og Dagbladet Roskilde og evt. Ritzau, jf. paradigme i bilag 6 Den skriftlige information kan suppleres med omtale i radio og TV 14

15 Udarbejd et kort eller liste over berørte forbrugere, for at sikre at alle grupper får informationen. Miljø & Byggesag varetager kontakt til Embedslægen og Fødevarestyrelsen. Husk information til forbrugerne når vandforsyningen er normal igen. HVORDAN IVÆRSÆTTES Beredskabsgruppens informationsansvarlige igangsætter ovenstående og vandforsyningen sørger for husstandsomdeling af information. I bilag 7 findes paradigmer for information. Husk at holde kommunens ledelse orienteret. HVOR FINDES MATERIEL Papir, printere, internetadgang mv. forefindes på Beredskabsstationen, Gammel Vindingevej 10, 4000 Roskilde eller alternativt på Roskilde Kommunes Rådhus TIDSPLAN Der informeres løbende (dagligt eller oftere) og husk at informere selv om der ikke er nyt i sagen 15

16 HANDLEPLAN 3 NØDFORSYNING MED DRIKKEVAND HVORNÅR BENYTTES HANDLEPLANEN Planen benyttes når koordinerings- eller beredskabsgruppen vurderer, at der skal ske alternativ drikkevandsforsyning. Ved igangsættelse af denne handleplan orienteres afdelingschefen for Miljø & Byggesag KOMMUNENS PLIGTER Det er kommunens ansvar, efter samråd med Embedslægen, at sikre at nødforsyningen etableres, hvilket som udgangspunkt vil ske med påbud efter Vandforsyningslovens 62, stk. 3 til vandforsyningen. Beredskabet kan udføre nødforsyning såfremt vandværket ikke er i stand til at etablere den fornødne forsyning, samt etablerer nødforsyning på kommunens institutioner, hvis det vurderes nødvendigt (betales som udgangspunkt via institutionernes drift). LOGBOG logbog opstartes jf. bilag 5 ANSVARLIG Koordinerings- eller Beredskabsgruppen er ansvarlig for at iværksætte nødforsyningen og sikre at vandforsyningerne informerer forbrugerne om den alternative vandforsyning. Vandforsyningen er ansvarlig for den praktiske gennemførelse af nødforsyningen. Såfremt vandforsyningen ikke er i stand til at etablere nødforsyning eller der opstår en akut situation træder Beredskabet til. Vandværket betaler som udgangspunkt, alle udgifter forbundet med etablering af nødforsyning.. Beredskabet leverer vand til kommunens institutioner, ved større behov end den almindelige nødforsyning. HVAD SKAL IVÆRKSÆTTES Nødvandsforsyning kan f.eks. etableres som: forsyning via nødforbindelser til et andet vandværk jf. bilag 3 omlægning af trykzoner og sektioner forsyning med rene slanger fra ikke forurenede trykzoner/sektioner etablering af afhentningssteder (forsyning fra uforurenede brandhaner m.v.) forsyning med tankvogne, palletanke o. lign. forsyning med udlagte slanger/ledninger fra nabovandværker forsyning fra markvandingsanlæg HVORDAN IVÆRSÆTTES Vandforsyningen varetager etablering af nødforsyningen. Roskilde Kommunes beredskab kan træde til som entreprenør for vandforsyningen. Der udpeges centrale tapsteder for påfyldning samt bemanding Forbrugerne informeres om hvor og hvornår, der kan afhentes vand, jf. handleplan 1. Der skal påregnes udleveret 3-5 liter vand pr. person pr. døgn. Forbrugerne må kun hente vand i egnede beholdere. Det forventes at forbrugere har egne beholdere med. Nøddrikkevand skal som udgangspunkt overholde drikkevandskravene. Omfang af analyser tilrettelægges sammen med embedslægen. Der tages kontakt til forvaltninger der driver kommunale institutioner, for drøftelse af behov for nødforsyning ud over den almindelige nødforsyning. Dette finansieres via institutionernes drift. HVOR FINDES MATERIEL Vandforsyningen skal i deres retningslinjer have en oversigt over materiel til rådighed samt aftaler med entreprenører. I tilfælde af mangel kan beredskabet træde til med materiel. TIDSPLAN Etableres hurtigst muligt. 16

17 7. Bilag Bilag 1 Oversigt over forsyningsområder, vandværker og vandværksboringer Bilag 2 Forsyningssikkerhed ved almene vandforsyningsanlæg + basisoplysninger om vandværkerne Bilag 3 - Oversigt over nødforsyning mellem vandværker Bilag 4 Telefonliste Bilag 5 - Paradigme for logbog Bilag 6 - Paradigme for pressemeddelelse Bilag 7 - Paradigme for forbrugerinformation Bilag 8 Oversigt hvad vandforsyningernes retningslinjer skal indeholde Bilag 9 Skabelon for spørgeskema til borgertelefon Bilag 10 Standarddagsorden for møde i Koordinerings/beredskabsgruppen 17

18 Bilag 1 Oversigt over forsyningsområder, vandværker og vandværksboringer Yderligere info om vandværkerne kan findes i Vandforsyningsplan Delområde Nord 18

19 1.2 Delområde Midt 19

20 1.3 Delområde Syd 20

21 Syd Midt Nord Bilag 2 - Forsyningssikkerhed og basisoplysninger om almene vandforsyningsanlæg Delomr åde Vandværk Sikring mod hærværk/indbrud Produktions -alarmer Beredskabsplan Indbrudsalarm Nødstrømsforsyning Nødforbindelse Parallelle proceslinj er Tilladt indvindings mængde Antal husstande Gundsølille i.o. i.o. i.o. i.o. i.o Gundsømagle - ( ) Herringløse ( ) Hvedstrup Jyllinge Jyllingehøj? Kastaniehøj Maglemose i.o. i.o. i.o. - i.o. i.o Nordmarken (Højager) - ( ) Nordmarken (Lønager) ( ) ( ) - - Værebro ( ) Ågerup - ( ) Darup i.o. i.o Himmelev Stikkelskær Vindinge Haraldsborg Hornsherred - Dåstrup Gadstrup Stationsby Gl. Gadstrup - Dyssegårdsvej Gl. Gadstrup Lærkevej Ramsøgårde Ramsølille Ramsømagle Snoldelev By ( ) Vester Syv Viby Dal - Gl. Viby Viby Dal - Hønske Valore - ( ) Viby Dal - Æblehaven Viby Dal - Øster Syv - Viby ( ) Ørsted i.o.: Ikke oplyst i.r.: Ikke relevant ( ): Delvist 21

22 Bilag 3 - Oversigt over nødforsyning mellem vandværker Kortet viser hvilke vandforsyningsområder, der i dag har ledninger til andre områder, og hvilke der i planperioden bør etablere nye forbindelsesledninger. Kortet viser ikke ledningernes konkrete placering. 22

23 Bilag 4 Telefonliste Kontaktperson Telefonnummer Roskilde Kommune tilsynsmyndighed og beredskab Miljø & Byggesag Afd. chef for Miljø og Byggesag Kim Dahlstrøm Miljøsagsbehandler Maria Ammentorp Sørensen / Miljøsagsbehandler Merete Bøje Miljøsagsbehandler Julie Nyrop Albers Miljøsagsbehandler Susanne Lund Andsager Beredskabschef Carsten Iversen Roskilde Brandvæsen - Beredskabsstationen / Medier/kommunikation Kommunikationsafdeling Roskilde Avis Roskilde Dagblad Radioavisen DR TV2-Lorry Andre myndigheder og analyseinstitutter Embedslægeinstitution Øst / Fødevarestyrelsen og Veterinærafdeling Beredskabsstyrelsen Beredskabsstyrelsens kemiske laboratorium / Statens Seruminstitut Eurofins Grontmij/BactiQuant Vandværker Delområde s nord Kontaktperson Telefonnummer Gundsølille Allan Jeppesen Gundsømagle Gunnar Andersen Herringløse Flemming Kure Nielsen Hvedstrup Finn Jall Poulsen Jyllinge Jyllingehøj Lasse Jønsson Kastaniehøj Anette Kristensen Maglemose Niels-Christian Mathinsen Nordmarken (Højager) Nordmarken (Lønager) Kaj Kristensen

24 Værebro Leif Schmidt Petersen Ågerup (Roskilde Forsyning) Delområde s midt Darup Jens Henrik Petersen Himmelev Karsten Lykke Hansen Stikkelskær Martin Hansen Vindinge Jens Sørensen Haraldsborg (Roskilde Forsyning) Hornsherred (Roskilde Forsyning) Delområde syd Dåstrup Arne Christiansen Gadstrup Stationsby Erik Nielsen Gl. Gadstrup - Dyssegårdsvej Gl. Gadstrup - Lærkevej Henrik Bjørn Petersen Ramsøgårde John Sandgrav Ramsølille Palle Ahm Ramsømagle Arne Hansen Snoldelev Vandværk Jens Andreasen Vester Syv Jan Buch Larsen Viby Dal - Gl. Viby Viby Dal - Hønske Valore Viby Dal - Æblehaven Viby Dal - Øster Syv Viby Søren Rasmussen Inga Skjærris Ørsted Finn Kristensen

25 Bilag 5 - Paradigme for logbog Handling Udført Initialer Dato Klokken 25

26 Bilag 6 - Paradigmer for pressemeddelelser 6.1 Paradigme for pressemeddelelse ved begrænsning for brug af vand (OBS! meddelelsen bliver ofte læst ordret op) Telefonnumre og på Roskilde Avis, Dagbladet Roskilde, Radioavisen, DR 1 og TV2-Lorry fremgår af bilag 4. Forurening af drikkevandet i XXX Vandværks forsyningsområde Dato: (XX.XX.XXXX) 1. Hvem angår meddelelsen? Meddelelsen vedrører alle, der får vand fra (VANDVÆRKETS NAVN) i Roskilde Kommune. Vandværket leverer vand til (ANTAL HUSSTANDE) i (FORSYNINGSOMRÅDET). 2. Hvad er årsag til meddelelsen? Der er sket en forurening af drikkevandet fra (VANDVÆRKETS NAVN). Vandet er forurenet med (ANGIV FORURENINGENS ART). Dette kan være sundhedsskadeligt. 3. Hvad skal eller bør de berørte gøre? Vandet må derfor indtil videre ikke drikkes eller bruges til madlavning. Endvidere skal al brug af vand (bad og lignende) til små børn undgås. Der er ved at blive oprettet nødforsyning med rent drikkevand fra tankvogn følgende steder: (ANGIV STEDERNE). Her kan forbrugere der møder op mellem kl. (ANGIV TIDSRUMMET) med flasker eller andre egnede beholdere, få udleveret vand i mindre mængder. 4. Sendes der yderligere information ud? Der er ved at blive delt informationsbreve ud til de berørte forbrugere. Der vil løbende blive orienteret om sagen her på kanalen, Vandværkets hjemmeside og Med venlig hilsen Roskilde Kommune 26

27 6.2 Paradigme for pressemeddelelse ved lukket vandforsyning (OBS! meddelelsen bliver ofte læst ordret op) Telefonnumre og på Roskilde Avis, Dagbladet Roskilde, Radioavisen, DR 1 og TV2-Lorry fremgår af bilag 4. Forurening af drikkevandet i XXX Vandværks forsyningsområde Dato: (XX..XX..XXXX) 1. Hvem angår meddelelsen? Meddelelsen vedrører alle, der får vand fra (VANDVÆRKETS NAVN) i Roskilde Kommune. Vandværket leverer vand til (ANTAL HUSSTANDE) i (FORSYNINGSOMRÅDET). 2. Hvad er årsag til meddelelsen? Der er sket en forurening af drikkevandet fra (VANDVÆRKETS NAVN). Vandet er forurenet med (ANGIV FORURENINGENS ART). Dette kan være sundhedsskadeligt. Vandet må derfor indtil videre ikke drikkes eller bruges til madlavning. 3. Hvad skal eller bør de berørte gøre? Vandværket har lukket for udpumpning af vand til forbrugerne. Der bliver ikke lukket op for vandet igen før ledningsnettet er skyllet rent. Det forventes at vare flere dage. Der er ved at blive oprettet nødforsyning med rent drikkevand fra tankvogn følgende steder: (ANGIV STEDERNE). Her kan forbrugere der møder op mellem kl. (ANGIV TIDSRUMMET) med flasker eller andre egnede beholdere, få udleveret vand i mindre mængder. 4. Sendes der yderligere information ud? Der er ved at blive delt informationsbreve ud til de berørte forbrugere. Der vil løbende blive orienteret om sagen her på kanalen, Vandværkets hjemmeside og Med venlig hilsen Roskilde Kommune 27

28 Bilag 7 - Paradigmer for forbrugerinformation 7.1 Paradigme for husstandsomdeling/opslag vedbegrænsninger på brug af vandet og nødforsyning Vigtig meddelelse fra XXX Vandværk Dato : XX.XX PÅ GRUND AF VANDFORURENING ER DER BEGRÆNSNINGER PÅ BRUG AF DRIKKEVANDET OG DER ER ETABLERET NØDFORSYNING Der er konstateret forurening af drikkevandet fra XXXX Vandværk med XXXX (bakterier, pesticider, olie). Dette kan være sundhedsskadeligt. Vandet må derfor ikke drikkes eller bruges til madlavning. Endvidere skal al brug af vand (bad og lignende) til små børn undgås. Nødforsyning med drikkevand Der er etableret midlertidig nødforsyning, hvor man kan hente drikkevand på følgende adresser: >>indsæt Gadenavn og husnummer>> >>indsæt Gadenavn og husnummer>> Herfra kan der hentes drikkevand af tilfredsstillende kvalitet i dagtimerne fra (angiv tidsrum). Du skal selv medbringe egnede og rene beholdere. Yderligere information Så snart forholdene igen er normale, eller der sker ændringer i situationen af betydning for forbrugerne, vil der blive givet besked herom ved husstandsomdelte meddelelser. Følg med i udviklingen i vandforureningen på vandværkets hjemmeside: eller Roskilde Kommunes hjemmeside: og/eller i de lokale nyhedsmedier. Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte XXXXXX på tlf.nr. XXXXX eller XXXXXX. Med venlig hilsen XXXX Vandværk 28

29 7.2 Paradigme for husstandsomdeling/opslag ved lukket vandforsyning og nødforsyning Vigtig meddelelse fra XXX Vandværk Dato : XX.XX PÅ GRUND AF VANDFORURENING ER DER LUKKET FOR VANDFORSYNINGEN OG DER ER ETABLERET NØDFORSYNING Der er konstateret forurening af drikkevandet fra XXXX Vandværk med XXXX (bakterier, pesticider, olie). Dette kan være sundhedsskadeligt og Embedslægen fraråder at anvende vandet til drikkeformål, madlavning og personlig hygiejne. Som følge deraf har vandværket lukket for udpumpning af vand til de berørte forbrugerne. Nødforsyning med drikkevand Der er etableret midlertidig nødforsyning, hvor man kan hente drikkevand på følgende adresser: >>indsæt Gadenavn og husnummer>> >>indsæt Gadenavn og husnummer>> Herfra kan der hentes drikkevand af tilfredsstillende kvalitet i dagtimerne fra (angiv tidsrum). Du skal selv medbringe egnede og rene beholdere. Yderligere information Så snart forholdene igen er normale, eller der sker ændringer i situationen af betydning for forbrugerne, vil der blive givet besked herom ved husstandsomdelte meddelelser. Følg med i udviklingen i vandforureningen på vandværkets hjemmeside: eller Roskilde Kommunes hjemmeside: og/eller i de lokale nyhedsmedier. Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte XXXXXX på tlf.nr. XXXXX eller XXXXXX. Med venlig hilsen XXXX Vandværk 29

30 7.3 Paradigme for husstandsomdeling/opslag ved kogeanbefaling Vigtig meddelelse fra XXX Vandværk DET ANBEFALES AT KOGE VANDET Dato XXXX Der er ved en rutinemæssig analyse af vandet fra xxx vandværk den dato fundet xxx coliforme bakterier/kim i vandet. Grænseværdien for såvel coliforme bakterier som E-coli som kim er xxxxx i henhold til bekendtgørelse 1024 af 31. oktober 2011 om drikkevandskvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Coliforme bakterier er naturligt forekommende i jord, rådnende plantedele og overfladevand. E-coli udgør en naturlig bestanddel af tarmkanalens mikroflora hos mennesker, fugle og varmblodede dyr. Tilstedeværelsen af bakterien i drikkevandet kan derfor være indikator for, at drikkevandet er forurenet. Xxx vandværk og Roskilde Kommune er i dialog med embedslægeinstitutionen om det videre forløb af sagen, hvor vi arbejder på at finde frem til kilden til den konstaterede forurening. Indtil vandet igen overholder de gældende grænseværdier anbefales det derfor, at vandet koges før brug. Særlige regler for institutioner. I børne- og handicapinstitutioner, dagplejer, børnetandlæger, tandlæger og læger i området må vandet ikke bruges til andet end toiletskyl. Ved kogning forstås: at vandet opvarmes til 100 C i 1 minut. Vandet skal således spilkoge, hvorved de fleste mikroorganismer, bortset fra enkelte virus og sporer, inaktiveres/dræbes. Det er vigtigt, at både temperatur (spilkogning) og tid overholdes. En effektiv kogning kan ske ved brug af en almindelig kedel eller gryde. Ved brug af elkedel gives en portion vand to opkog med 2-5 minutters mellemrum. Vand i kaffe- og temaskiner opnår sjældent en temperatur på 100 C i 1 minut. Varmt vand fra disse maskiner er derfor ikke anvendeligt. Yderligere information: Så snart forholdene igen er normale, eller der sker ændringer i situationen af betydning for forbrugerne, vil der blive givet besked herom ved husstandsomdelte meddelelser. Følg med i udviklingen i vandforureningen på vandværkets hjemmeside: eller Roskilde Kommunes hjemmeside: og/eller i de lokale nyhedsmedier. Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte XXXXXX på tlf.nr. XXXXX eller XXXXXX Med venlig hilsen XXXXX Vandværk 30

31 Anbefalinger for anvendelse af forurenet drikkevand: Nedenfor er angivet eksempler på, i hvilke situationer man kan bruge forurenet vand, selv om der er givet kogeanbefalinger. Ved kogning forstås: at vandet opvarmes til 100 C i 1 minut. Vandet skal således spilkoge, hvorved de fleste mikroorganismer, bortset fra enkelte virus og sporer, inaktiveres/dræbes. Det er vigtigt, at både temperatur (spilkogning) og tid overholdes. En effektiv kogning kan ske ved brug af en almindelig kedel eller gryde. Ved brug af elkedel gives en portion vand to opkog med 2-5 minutters mellemrum. Vand i kaffe- og temaskiner opnår sjældent en temperatur på 100 C i 1 minut. Varmt vand fra disse maskiner er derfor ikke anvendeligt. Udgangspunktet er dog, at man ikke skal anvende forurenet vand. Formål Kogning af drikkevand Kaffe- og themaskiner Madlavning Skylning af salat o. lign. Personlig hygiejne Tandbørstning Opvask Tøjvask Rengøring Vanding Bemærkninger: Ved kogning af vandet dræbes eller inaktiveres mikroorganismer i det forurenede vand. (kogning se foranstående). Kan ikke anvendes, idet der ikke opnås en temperatur på 100 C i 1 minut. Det forurenede vand kan bruges til kogning af kartofler, spagetti o. lign. (hvis vandet ikke giver afsmag, lugt eller andet til fødevarerne). Det forurenede vand må ikke anvendes til skylning af grøntsager, som skal spises rå. I stedet kan skylningen foretages med kogt vand. Det forurenede vand vil kunne benyttes til bruse- og karbadning, men man skal være opmærksom på, at børn ikke drikker vandet. Det forurenede vand må ikke bruges til tandbørstning. Kogt vand kan anvendes. Proteser o. lign. kan ofte renses ved at blive lagt i kogt vand. Det forurenede drikkevand er ikke egnet til opvask i hånden med mindre det har været kogt. Institutionsopvaskemaskiner, der ved slutskyl opnår en temperatur på mindst 80 C, kan anvende forurenet vand. Det forurenede vand kan anvendes til maskinvask ved en temperatur på mindst 60 C. Det forurenede vand kan bruges med almindeligt rengøringsmiddel til gulvvask og lign. men er ikke egnet til rengøring af køkkenborde, -skabe el. lign med mindre det har været kogt. Den anvendte rengøringsklud lægges til vask efter brug. Grøntsager, der indtages rå, må ikke vandes med det forurenede vand. 31

32 7.4 Paradigme for husstandsomdeling/opslag ved tilbagevenden til normal vandforsyning Vigtig meddelelse fra XXX Vandværk Dato: XX.XX Vandet i dit vandforsyningsområde er igen rent! Du kan igen frit bruge vandet fra vandhanerne. Hyppigt gentagne analyser har vist, at drikkevandet i hele XXX vandværks forsyningsområde igen er rent. Lad vandet løbe i 10 minutter! Før du begynder at bruge vandet, skal alle haner i huset åbnes samtidig, og vandet skal løbe i 10 minutter. Derefter kan du bruge vandet fra vandhanerne, som du plejer. Ved at lade vandhanerne løbe, fjernes de sidste eventuelle spor af forureningen i vandet i den enkelte husstands installation. Det kan ske, at der kommer brunligt vand ud af hanerne, når de åbnes. Misfarvningen har intet at gøre med forureningen. Den skyldes, at når der bliver brugt store mængder drikkevand inden for et kort tidsrum, kan aflejringer af jernforbindelser i rørene løsnes. Disse jernforbindelser udgør ingen sundhedsfare. Fortsat kontrol og analyser XXXX Vandværk og Roskilde Kommune vil fortsat følge udviklingen i vandkvaliteten meget tæt. Yderligere information Få yderligere information på Vandværkets hjemmeside: eller på på adresse Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte XXXX på tlf.nr. XXXXXX eller XXXX. Vi beklager meget de ulemper, forureningen har påført forbrugerne i området. Afblæsning af anbefaling om ikke at drikke vandet lad vandet løbe i 10 minutter før det drikkes 32

33 7.5 Paradigme for husstandsomdeling/opslag på engelsk Important info to all consumers receiving water from (Indsæt vandværk) The (indsæt dato) a problem with the water quality from (indsæt vandværk) has been identified. The problem is affecting people living in the area of (indsæt område) and in particular (Indsæt vandværk) is working on a solution trying to identify the source, limit the damage and cleaning the pipes. UNTIL FURTHER NOTICE YOU ARE ADVICED NOT TO DRINK THE WATER NOR WASH OR BATH IN THE WATER. On a temporary basis you can get supply of drinking water from the following locations: 1. Place: Time 2. Place: Time At present we are not able to inform you when the water will be useable. Please follow the news on our (indsæt vandværks hjemmeside) or for updating of this information. If you have any questions please try the website or call us on phone number XXXX if calling please be patient as many people will try this option. Kind regards, (Indsæt Vandværk) 33

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015 Beredskabsplan for Solbjerg Vandværk 2015 1 Beredskabsplan for Solbjerg vandværk...4 Telefonliste...5 Kontaktperson...5 Alarmcentral/Beredskab...5 Blå blink/vagthavende...5 Politi...5 Kalundborg kommune...5

Læs mere

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S 2014 2 BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBYS VANDVÆRK I/S Planlægningsgrundlag for beredskabsplanen: Beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992. Lov om vandforsyning,

Læs mere

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA.

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål...

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... Beredskabsplan Fjerritslev Vand a.m.b.a. www.fjerritslevvand.dk Indholdsfortegnelse Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... 1.2 Lovgrundlag... 2. Forsyningsområde... 2.1 Nødforsyning... Muligheder

Læs mere

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling Beredskabsplan Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S Denne beredskabsplan for Skjellerup er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 1. Beredskabsplan, Ryomgård Vandværk Beredskabsplan Denne beredskabsplan for Ryomgård Vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning s April 2013 Titelblad Titel: Dato: Udarbejdet 15. december 2010 Sidst revideret april 2013 Udarbejdet af: Kvalitetssikret af: Teknik og Miljøafdelingen - Natur og Miljøsektionen Sagsbehandler: Morten

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00 Beredskabsplan for Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2 8740 Brædstrup Tlf. 75 75 33 00 Indholdsfortegnelse: 1. Intern telefonliste : Ledelse og vagtmandskab 2. Telefonliste leverandøre: Elektrikker,

Læs mere

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK Redigeret 2 maj 2013 SE NR. 33 66 15 76 - Den Jyske Sparekasse, 7100 Vejle Indhold: 1. Alarmeringsplan 2. Intern telefonliste 3. Ekstern telefonliste 4. Telefonliste

Læs mere

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A.

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... Side 3 Kort... - 4 Beredskabsgruppens profil... - 5 Ansvarsfordeling... - 6 Handlingsplan... - 7 Huskeliste... - 8 Information... - 9 Adresseliste...

Læs mere

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan I/S Andst Vandværk Beredskabsplan Beredskabsplan: En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til beredskabsloven (nr.1054 af 1992) Formålet er at vandværket kan opretholde vandværksdrift

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Følle Strands Vandværk a.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN. Følle Strands Vandværk a.m.b.a. BEREDSKABSPLAN Følle Strands Vandværk a.m.b.a. Side 1 af 26 sider I Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅL... 3 1.2 LOVGRUNDLAG... 3 1.3 BESKRIVELSE AF FØLLE STRANDS VANDVÆRK A.M.B.A..... 3 1.4

Læs mere

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a.

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Senest revideret: Marts 2013 Version 1.00 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Beredskabsplan For Tved Vandværk

Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplanen vers 4 jan 2014 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: Handlingsplan ved forurening

Læs mere

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Vadum Vandværk A.m.b.a. 2012 December 2012 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992).

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune 1 Beredskabsplanen indeholder retningslinjer, der skal udføres for at sikre forsyningen af drikkevand under ekstraordinære forhold. F.eks.

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014 Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014 Rev. 30.10.2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: side 1.0 INDLEDNING 1.1 Beredskabsgruppe 3 1.2 Indkaldelse af beredskabsgruppen 3

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykfører på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære forhold.

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykforøgerstation på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære

Læs mere

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Drikkevandsforureninger 2010 Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Organisation Embedslægerne arbejder i Sundhedsstyrelsens lokalkontorer i regionerne Der er lokalkontorer i følgende byer: Embedslægerne

Læs mere

Drikkevand. Alarmering. Geografisk omfang: (På vandværk/ledningsnettet/antal berørte forbrugere (særligt følsomme))

Drikkevand. Alarmering. Geografisk omfang: (På vandværk/ledningsnettet/antal berørte forbrugere (særligt følsomme)) Alarmering D 1 Side 1 Tjekliste til modtager af alarm (Findes som skabelon) Meddelelse vedrørende unormal vandforsyning (Hvornår og hvordan, via analyse/forbrugere/vandværk/embedslæge) Forureningens art:

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Vetterslev Bygade 15 BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Kildebæksvej 15 Foto af Kildebæksvej Side 1 Forord Den 16. juni 1955 dannedes Andelsselskabet Vetterslev-Sandby Vandværk. Der var

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. 3. udgave: maj 2013 Side 1/20 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelt... 3 Alarmeringsliste bestyrelse og myndigheder... 5 Alarmeringsliste

Læs mere

Beredskabsplan for Langesø Vandværk.

Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner... s. 2 2. Alarmering.. s. 2 3. Generel ansvarsfordeling. s. 2 4. Alarmplan... s. 3 5. Organisering. s. 4 6. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan. Durup Vandværk

Beredskabsplan. Durup Vandværk Beredskabsplan Durup Vandværk 2013 Januar 2013 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992). Beredskabsplanen

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Forebyg uheld. s. 3 3. Generel ansvarsfordeling. s. 4 4. Generel handling i beredskabssituationer. s. 5 5. Handlingsplan ved

Læs mere

Beredskabsplan for. Tune Vandværk

Beredskabsplan for. Tune Vandværk Beredskabsplan for Tune Vandværk Senest revideret: Februar 2015 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer... 3 1.3. Hvad skal udfyldes...

Læs mere

Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk

Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk Telefon og alarmeringsliste m.m.: Bilag 1 Denne beredskabsplan indeholder en beskrivelse af overordnede forhold og principper for beredskabet samt en beskrivelse af

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år

BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år BEREDSKABSPLAN KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015 - rent vand i 100 år Indholdsfortegnelse Indledning 1 1.1 Formål 1 1.2 Lovgrundlag 1 1.3 Beskrivelse af Kristrup Vandværk a.m.b.a. 1 1.4 Placering

Læs mere

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk Beredskabsplan Harndrup Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Telefon og alarmeringsliste 2. Beredskabsplan generelt 3. Lækage og ledningsnettet 4. Strømudfald 5. Forurening af forsyningsanlæg 6. Akut forurening

Læs mere

Sønderskov Vandværk. Beredskabsplan

Sønderskov Vandværk. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 4 Organisering side 5 Alarmeringsplan side 6 Håndtering af akut forurening side 7 og 8 Forurening på ledningsnettet / vandværk

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk

Lillerød Andelsvandværk Beredskabsplan Januar 2013 Krüger A/S Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg Danmark Telefon: +45 39 69 02 22 Telefax: +45 39 57 22 14 Beredskabsplan Side: 1/41 0. Beredskabsplanens rammer og anvendelse... 2 0.1

Læs mere

Havnsø Vandværk a.m.b.a.

Havnsø Vandværk a.m.b.a. Beredskabsplan for Havnsø Vandværk a.m.b.a. Senest revideret Marts 2014 side 1 af 24 Indhold BEREDSKABSPLAN 3 1.1. Generel ansvarsfordeling 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer 3 2. BEREDSKABSSITUATIONEN

Læs mere

Syddjurs Kommune 10. april 2013

Syddjurs Kommune 10. april 2013 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 10. april 2013 Morten Hundahl Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Klima og energioptimering

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Nr. Lyngby Vandværk. A.m.b.a. Beredskabsplan

Nr. Lyngby Vandværk. A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 3 Organisering side 4 Alarmeringsplan side 5 Håndtering af akut forurening side 6 og 7 Forurening på ledningsnettet / vandværk

Læs mere

Syddjurs Kommune 21. juni 2012

Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Morten Hundahl Steen Wengel Sune Mikkelsen Susanne Kornvig Dagsorden 1. Velkomst 2. Seneste nyt fra kommunen a. Web indberetning og off. digital

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Gørløse Vandværk I/S

Gørløse Vandværk I/S Gørløse Vandværk I/S B e r e d s k a b s p l a n 13.08.2014 Version 02 1. RETTELSESBLAD... 2. FORDELINGSLISTE... 3. INDLEDNING... 4. ORGANISERING... 5. ALARMERING: EXTERN ASSISTANCE... 6. ALARMERINGSPLAN:

Læs mere

November 2010. Beredskabsplan for Auning Vandværk

November 2010. Beredskabsplan for Auning Vandværk November 2010 Beredskabsplan for Auning Vandværk Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste... 3 Beredskabsplan generelt... 6 Lækage på ledningsnettet... 8 Strømudfald... 9 Forurening af forsyningens

Læs mere

Syddjurs Kommune 5. maj 2015

Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Morten Hundahl Steen S. Wengel Marie Dehli Anne-Mette Randrup Rasmussen (Anna Okkerlund Brahe) Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Beredskabsplan

Læs mere

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord 1. Orientering fra Vandmyndigheden (Lise) 2. Indsatsplanlægning og Grundvandsbeskyttelse (Pernille) Opfølgning på indsatsplanerne 3. Områdets emner 4.

Læs mere

Beredskabsplan. Version 1.1

Beredskabsplan. Version 1.1 Beredskabsplan. Version 1.1 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer... 3 2. BEREDSKABSSITUATION... 4 2.1. Forbrugerklage vedr. dårligt

Læs mere

Beredskabsplan Børkop Vandværk. Beredskabsplan. Børkop Vandværk

Beredskabsplan Børkop Vandværk. Beredskabsplan. Børkop Vandværk Beredskabsplan Børkop Vandværk 1 Indholdsfortegnelse Telefon- og alarmeringsliste...3 Myndigheder...3 Driftspersonale, teknikere og håndværkere...4 Følsomme forbrugere...5 Nyttige navne og adresser...6

Læs mere

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste Beredskabsplan generelt Lækage på ledningsnettet Strømudfald Forurening af forsyningens anlæg Akut forurening af

Læs mere

Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07

Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07 Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hvem skal kende retningslinjerne for hygiejne? Hvad skal du vide noget om? Som medarbejder hos Nordvand kan du have direkte eller indirekte indflydelse på kvaliteten af drikkevandet,

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 29. E-mail: miljo@gladsaxe.dk HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift

Læs mere

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-14 10.6.2014

Læs mere

Tilladelse til midlertidig avanceret vandbehandling - UV bestråling af drikkevandet på Bonnet vandværk

Tilladelse til midlertidig avanceret vandbehandling - UV bestråling af drikkevandet på Bonnet vandværk Bonnet Vandværk Sendt på e-mail til bestyrelsen på hanneogleif4243@gmail.com britmo37@vip.cybercity.dk aasborg@city.dk jensjogmerete@privat.tdcadsl.dk langgaard-pj@adslhome.dk 22. december 2014 Tilladelse

Læs mere

Orienteringsmøde 2012 - Torsdag den 9. juni 2011, kl. 19:00 21:30 - på AAU

Orienteringsmøde 2012 - Torsdag den 9. juni 2011, kl. 19:00 21:30 - på AAU Orienteringsmøde 2012 - Torsdag den 9. juni 2011, kl. 19:00 21:30 - på AAU Udkast til Dagsorden 1. Velkomst v. Rådmand Tommy Eggers 2. Orientering fra Forsyningsvirksomhederne (Lise Højmose Kristensen)

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Indførelse af ledelsessystemer på vandforsyninger Rapport udgivet af BLST i 2009. ALECTIA A/S ENVIRON Management&Audit Kulegravningsudvalgets

Læs mere

Indledning... 2. Lokal telefonliste... 4. Beredskab telefonliste... 5. Alarmeringsplan... 6. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads...

Indledning... 2. Lokal telefonliste... 4. Beredskab telefonliste... 5. Alarmeringsplan... 6. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads... Bøsserup Vandværk a.m.b.a. Formand Rudy Ploug, mobil 42 4 95 00, formanden@bosserupvv.dk Beredskabsplan Indledning... 2 Lokal telefonliste... 4 Beredskab telefonliste... 5 Alarmeringsplan... 6 Handlingsplan

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Beredskabsplan for vandforsyning august 2007 Titelblad Udarbejdet af: Rådgiver: Rapport titel: Bornholms Regionskommune Watertech a/s Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 8732

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan Om vandværksdrift og ledelsesværktøjer. Fåborg - Midtfyn Vandråd - d. 27. okt. 2010 Disposition: 1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan 2.Tilstandsrapport og vandværks-passer system.

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af Dalby-Rode Vandværk Karisevej 5/Højtoften 15 Dalby, 4690 Haslev www.dalby-rodevandvaerk.dk CVR: 23703319 tlf 20154748 Ledelsessystem for Dalby-Rode VANDVÆRK medlem af Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

Nye vandledninger i dit område

Nye vandledninger i dit område Nye vandledninger i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye vandrør? Mange af Kalundborg Forsynings vandledninger er gamle og lavet af støbejern. Støbejernsledningerne er ujævne indvendig, så kalk, jern

Læs mere

Beredskabsplan (delplan) - Administrationen

Beredskabsplan (delplan) - Administrationen Beredskabsplan (delplan) - Administrationen Udarbejdet af: Morten Hedelund Hougaard Dato: 01-10-2009 Sagsid.: 00.08.00-P15-1-09 Version nr.: 1 Faaborg-Midtfyn Kommunes beredskabsplan for administrationen

Læs mere

Solvarmeanlæg - Miljø og myndighedsbehandling

Solvarmeanlæg - Miljø og myndighedsbehandling Solvarmeanlæg - Miljø og myndighedsbehandling Solvarmeanlægget og miljøet Hvis man vil opføre et solvarmeanlæg dialog med kommunen Peter Erfurt, miljømedarbejder, Haderslev Kommune Solvarmeanlæg og miljøet

Læs mere

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba Vindeby Vandforsyning amba Jens Munks Vej 2, Vindeby, 5700 Svendborg Tlf. 62226430 Fax 62226530 info@vindebyvand.dk www.vindebyvand.dk Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning

Læs mere

Tilladelse til midlertidig vandbehandling med UV-anlæg på Solkær Vandværk

Tilladelse til midlertidig vandbehandling med UV-anlæg på Solkær Vandværk SOLKÆR VANDVÆRK Formand Nikolaj Nielsen Kærvej 48 8722 Hedensted Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-15 19.05.2015

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011

TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011 TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011 Program 09.00 09.10 Velkomst ved Bjarne Normark Præsentations af Dagens Program 09.10 10.30 Præsentation af Interne beredskabsplan 10.30-11.00 Præsentation af

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja TILSYNSRAPPORT Oxby Ho Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. nr. 127918/14 Dato for sidste tilsyn: 30. 08. 2011

Læs mere

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Administrationen Dato: 21.08.2009 Init.: lbj R e f e r a t Sagsnr: 2009-41950 Doknr.: 2009-230312 Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Tid Torsdag den 20.08.2009,

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Kyndeløse Sydmark, Kirke Hyllinge. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø www.lejre.dk Tlf.

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Kyndeløse Sydmark, Kirke Hyllinge. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø www.lejre.dk Tlf. Badevandsprofil Badevandsprofil for, Kirke Hyllinge Ansvarlig myndighed: Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø www.lejre.dk Tlf.: 46 46 46 46 Hvis der observeres uregelmæssigheder eller uheld på stranden

Læs mere

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Eva Høy Engelund, ph. d. (food science) Miljø og Toksikologi, DHI ehe@dhigroup.com 4516 9096 18. Marts 2015, Odense Indhold Hvor findes reglerne,

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 Lovtidende A 2013 Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 1. En ledelsesmæssig ramme. Ledelsessystem er et bestyrelsesansvar! Alle vandværker uanset størrelse skal have et

Læs mere