REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 03-10-2008. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus."

Transkript

1 Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:15 Fraværende: Ingen REFERAT

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Budget Børne- og Ungdomsudvalgets område Budget , Kultur- og Fritidsudvalget Investeringsoversigt for Sundhedsudvalget Administrativt forslag til investeringsplan Budget behandling Budget Kommunale takster Budget bevillingsregler 703 Underskriftsside

3 1. Budget Børne- og Ungdomsudvalgets område J.nr.: Ø02. Sagsnr.: 08/11360 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Som opfølgning på Byrådets budgetseminar den 19. august 2008 behandlede budgettet for Rebild Kommune på sit møde den 21. august. Kendetegnende ved det foreløbige basisbudget er et generel høj vækst i kommunens serviceudgifter og et meget ambitiøst anlægsprogram. Aftalen mellem regeringen og KL omkring kommunernes økonomi i 2009 levner kun en meget begrænset vækst i kommunens serviceudgifter og der er således en udfordring i forhold til at foretage en opbremsning af væksten i serviceudgifterne. Særligt udfordrer Rebild Kommunes normtalsmodeller for tildelinger af midler til børne- og ældreområderne og forskellige politiske beslutninger om serviceforbedringer kommunens serviceramme og budgettets bundlinje. har derfor besluttet at der skal foretages en opbremsning i udgiftsvæksten. Det indebærer desuden, at nye initiativer og øvrige budgettilretninger skal foretages indenfor de enkelte fagudvalgs egen budgetramme. Med udgangspunkt i en samlet skitseret budgetbalance på 31.2 mill. kr. skal der ske følgende reguleringer i forhold til de enkelte udvalgs serviceudgifter. TM - rammereduktion på 0,5 mill. kr. og i øvrigt kan der ske omprioriteringer indenfor egen ramme. BU - rammetillæg på 5 mill. kr. og herudover kan der ske omprioriteringer indenfor egen ramme. SU - rammereduktion på 3 mill. kr. og herudover kan der ske omprioriteringer i indenfor egen ramme. AB - rammereduktion på 2 mill. kr. og herudover kan der ske omprioriteringer indenfor egen ramme. KF - der kan ske omprioriteringer indenfor egen ramme. ØK - rammereduktion på 2 mill. kr. og herudover kan der ske omprioriteringer indenfor egen ramme. Med baggrund i det aktuelle forbrug reduceres den centralt fastsatte barselspulje med 2,5 mill. kr. Indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets område indebærer dette, at der inden for udvalgets egen ramme skal omprioriteres til restfinansieringen af de i budgetopfølgningen allerede estimerede merudgifter til privat- og efterskoler (2,5 mio. kr.), specialkørsel (3,4 mio. kr.) samt sygehusundervisning (0,3 mio. kr.). Dette betyder i alt 6,2 mio. kr. Af yderligere økonomiske udfordringer på udvalgets område kan nævnes tildeling til specialklasser og enkeltintegration, antal specialbørnehavebørn, PPR-serviceniveau, forholdet mellem rammetildeling og krav om vejledende timetal på skoleområdet, digitalisering af sagsbehandlingen på familieområdet, takststørrelse på anbringelser og specialklasser, etablering af lokale familiebehandlingstilbud, udviklingspulje til 689

4 forebyggende tiltag, mindre antal lukkedage i dagtilbud og SFO. Eventuelle ønsker om sådanne øgede tiltag / højere serviceniveau skal finansieres gennem omprioriteringer inden for udvalgets egen ramme - eventuelt på tværs af sektorerne. Forvaltningen vil til mødet udarbejde forslag til omprioriteringsmuligheder, som vil have virkning også i budgetoverslagsårene, herunder justeringsforslag til de forskellige tildelingsmodeller på udvalgets område. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den Forvaltningen udleverede notat vedrørende nøgletal på dagtilbuds- og skoleområdet samt forslag til ændret tildeling. Endvidere blev udleveret notat vedrørende ressourcetildelingsmodellen på skoleområdet. Et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget indstiller, at budgettet inden for den udmeldte ramme justeres således: - Privat- og Efterskoler udvides med 2,2 mio. kr. - Specialkørsel udvides med 2,5 mio. kr. - Sygehusundervisning udvides med 0,3 mio. kr. - Serviceniveauet for PPR udvides med 0,75 mio. kr. - Specialklasser udvides med 0,75 mio. kr. - Digitalisering af sagsbehandlingen (DUBU) udvides med 0,3 mio. kr. - Mindreudgift til refusion gennem etablering af TaskForce på 0,5 mio. kr. - Tildelingsmodellen til børnehaver og småbørnsgrupper reduceres med netto 1,0 mio. kr. - Tildelingsmodellen til SFO-erne reduceres med netto 0,3 mio. kr. Desuden indstilles det, at der for skolernes vedkommende løsnes lidt på kravet vedrørende det vejledende timetal. Samtidig forventes skolerne at løse den øgede opgave omkring enkeltintegration på specialundervisningsområdet inden for nuværende økonomiske ramme. Forvaltningen udarbejder forslag til krav for timetal til ikrafttræden fra skoleåret 2009/10. Henrik Christensen ønsker ikke at løsne på kravet vedrørende det vejledende timetal. Derfor indstiller han, at der ud over ovenstående ændringer i budgettet sker en udvidelse med 0,3 mio. kr. til enkeltintegration finansieret af en tilsvarende øget nettoreduktion på tildelingsmodellen til børnehaver og småbørnsgrupper. Børge Olsen deltog ikke i behandling af sagen. Beslutning i den Indstillingerne fra BU indarbejdes i det samlede budget med bemærkning om, at der ikke skal ske reguleringer i tildelingen i forhold til det vejledende timetal m.h.p. finansiering af merudgifter på andre områder. Merudgifter til enkeltintegration finansieres indenfor udvalgets samlede ramme. Byrådet Sagen behandles torsdag den

5 Indstilling: Forvaltningen indstiller: At sagen fremlægges til fornyet drøftelse i udvalget med henblik på at udarbejde konkret indstilling til Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Flertals- og mindretalsindstillingen fra mødet den fastholdes. Det er udvalgets opfattelse, at det er vanskeligt at fastholde kravet om at gennemføre det vejledende timetal indenfor den nuværende tildeling pr. elev. Udvalgets indstiller at takstforslag 2009 vedrørende betaling for SFO fastholdes i forbindelse med at tildelingsmodellen til SFO erne reduceres. Børge Olsen deltog ikke i mødet Beslutning i den : Godkendt til indarbejdelse i det samlede budgetforslag med bemærkning at forholdene vedr. det vejledende timetal mv. indarbejdes i det samlede budgetforslag som aftalt på i budgetforliget d

6 2. Budget , Kultur- og Fritidsudvalget J.nr.: Ø00. Sagsnr.: 08/9710 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på møde d. 3. september 2008 prioriteringen af udvalgets ramme for budget Rammen for 2009 udgør: Strukturtekst Inden for servicerammen Budgetforslag Budgetforslag 2009 Udgift 2009 Indtægt 30 Kultur og Fritidsudvalg 07 Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 70 Fælles formål Start- og udviklingspuljen Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende Kultur og Natur 03 Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed 60 Museer Biografer Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Landdistrikter 03 Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed 64 Andre kulturelle opgaver GRAND TOTAL NETTO DRIFT

7 Udvalget indstillede en omprioritering af rammen, som blev foreslået udmøntet således: at Kulturskolens ramme tillægges kr i 2009 og overslagsårene at Naturskolens ramme tillægges kr i 2009 og overslagsårene at funktion (Lokaletilskud) tillægges kr (lokatetilskud til Himmerland Rideklub) at der afsættes kr til Udviklingspulje, jf. Kulturpolitikken som finansieres ved: kr fra funktion (Fremskrivning af driftstilskud) kr fra funktion (Fælles formål) kr fra funktion (Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende institutioner) kr i reduktion af Folkebibliotekets ramme (Funktion ) kr i reduktion af Ungdomsskolens ramme (Funktion ) Fremskrivningen fra budget 2008 til budget 2009, samlet kr på følgende: o funktion (Aktivitetstilskud) o Rebild Events o Sektor 9, Landdistrikter Beslutning i den Indstillingerne fra KF indarbejdes i det samlede budgetforslag med bemærkning om at reduktionen på kr. betragtes som en teknisk korrektion, hvorfor der inden for KFudvalgets ramme skal findes alternativ finansiering/udgiftsreduktioner på kr. i forhold til det foreslåede. s beslutning medfører, at såfremt Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at fastholde omprioriteringen af rammen, skal der findes en alternativ finansiering svarende til kr Der vedlægges et korrigeret bilag, der belyser mulighederne herfor. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At Kultur- og Fritidsudvalget drøfter omprioriteringen af rammen, herunder muligheder for finansiering af manko på kr Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den : Peder Christensen deltog ikke i bahandlingen af punktet. Udvalget indstiller, at omprioriteringen inden for rammen ændres i 2009 og overslagsårene således at 693

8 Kulturskolens ramme tillægges kr Naturskolens ramme tillægges kr Funktion (lokaletilskud) tillægges kr (til Himmerland Rideklub) At der afsættes kr til Udviklingspulje, jf. Kulturpolitikken Der afsættes kr til driftstilskud til Ungdomsklubben Perlen (jf. pkt. 6) Der afsættes kr til Himmerlands Folkemusikskole Som finansieres ved: Kr fra funktion (fælles formål) Kr fra funktion (kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende inst.) Kr i reduktion af folkebibliotekets ramme (funktion ) Kr i reduktion af Ungdomsskolens ramme (funktion ) Kr på Rebild Events Kr på projektpulje, anlæg på sektor 9 Kr på Lederuddannelse, sektor 7 At lokaletilskud nedsættes fra 95% til 94% (svarende til ca. kr ) Fremskrivningen fra budget 2008 til budget 2009, samlet kr på følgende: Rebild Events Funktion (aktivitetstilskud) Sektor 9, landdistrikter Søren Konnerup kan ikke stemme for forslaget om at udvide Naturskolens ramme. Beslutning i den : Godkendt til indarbejdelse i det samlede budgetforslag med bemærkning At rammeudvidelsen til naturskolen reduceres med kr. At reduktionen på kr. til projektpulje (Landsbyer) bortfalder At reduktionen i P/L regulering af midler til Landsbyrådet på bortfalder At reduktionen i midlerne til lokaletilskud på kr. bortfalder. Bilag: Åben Drift - muligheder i forhold til omplac. inden for rammen, KFU 694

9 3. Investeringsoversigt for Sundhedsudvalget 2009 J.nr.: S00. Sagsnr.: 08/16727 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: behandlede på mødet d. 10. september 2008 sagen om investeringsoversigt for Af sagen fremgår, at der for 2009 er afsat 6,5 mio. kr. til anlæg på Sundhedsudvalgets områder. Konkret er midlerne afsat med 2,0 mio. kr. til frikøb af hjælpemidler samt 4,5 mio. kr. til servicearealer ifm byggeriet af 30 nye demensboliger. En genberegning af udgifterne til servicearealerne ifm demensbyggeriet viser vil det koste 4,8 mio. kr. at gennemføre det oprindelige budget. Baggrunden herfor er prisfremskrivninger. Derudover har styregruppen for byggeriet anbefalet et forslag om yderligere 40 kvadratmeter til servicearealer. Denne ændring af projektet vil betyde en udvidelse af rammen med ,- kr. Det samlede projekt med ændrede prisforudsætninger og et serviceareal på 410 kvadratmeter vil således koste ,- kr. at gennemføre. Indstilling: Forvaltningen indstiller: Investeringsplanen for 2009 drøftes Beslutning i Sundhedsudvalget den : Bilag vedrørende ny demensenhed kommentar til byggeprogram udleveret til udvalgets medlemmer og medsendes til s behandling af sagen. Sundhedsudvalget indstiller, at der afsættes yderligere kr. på investeringsoversigten til opførelse af demensenhed svarende til prisudviklingen, således at der af investeringsoversigten fremgår et beløb i 2009 på 4,8 mil.kr. Endeligt anbefales at beslutning i forhold til evt. udvidelse af servicearealet afventer at der foreligger endeligt skitseforslag på projektet. Der medsendes til s behandling af sagen oversigt over de finansielle bevægelser i forhold til projektets finansiering. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af SU hvorefter indstillingen indarbejdes i det samlede forslag til anlægsbudget for

10 Mette Busk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i den : Indstillingen fra ØK d fastholdes og indarbejdes i det samlede budgetforslag. Bilag: Åben Kommentarer til byggeprogrammet Åben finansiel oversigt demens byggeri Fraværende: Afbud: 696

11 4. Administrativt forslag til investeringsplan J.nr.: S00. Sagsnr.: 08/7558 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: På det seneste møde i økonomiudvalget den blev det besluttet at indarbejde anlægsrammer for de enkelte udvalg i det samlede budgetforslag, som følger Investeringsrammer I mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget U 42,0 Teknik- og Miljøudvalget I - 30,0 Børne- og Ungdomsudvalget U 21,0 Kultur- og Fritidsudvalget U 17,5 Sundhedsudvalget U 6,5 Arbejdsmarkedsudvalget U 0 U 13,0 I alt U 100,0 I alt I -30,0 Herudover anmodede økonomiudvalget om at der til dette møde blev udarbejdet et administrativt forslag til en mere specificeret investeringsoversigt for 2009 til Det administrative forslag til udmøntning af de besluttede anlægsrammer fremgår af vedlagte bilag, med enkelte kommentarer. Enkelte projekter er særligt markeret hvilket betyder at det ikke har været muligt at finansiere det samlede projekt indenfor de givne rammer. Den resterende finansiering på disse projekter er angivet i bemærkninger nederst under de respektive udvalg. De er samtidig medtaget i vedlagte bruttoliste over projekter, som finansieringsmæssigt, ikke kan indeholdes i det administrative forslag indenfor rammen. Bruttolisten indeholder endvidere øvrige projekter, som har været drøftet i forskellige sammenhænge, blandt andet på Byrådets visionsseminar 2008 Indstilling: Forvaltningen indstiller: At investeringsplanen drøftes med henblik på udmøntning af de besluttede rammer Beslutning i den : Efter en foreløbig drøftelse af forslaget udarbejdes revideret forslag m.h.p. drøftelse på byrådets temamøde om budgettet dd. Forslaget viderebearbejdes på det ekstraordinære møde i ØK den 3. oktober

12 Mette Busk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i den : Indstillingen fra ØK d med justeringer som aftalt i budgetforliget indarbejdes i det samlede budgetforslag. Bilag: Åben administrativ forslag til Investeringsplan Fraværende: Afbud: 698

13 5. Budget behandling J.nr.: S00. Sagsnr.: 08/7558 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Den 18. september behandlede Byrådet budgettet for 2009 og overslagsårene Budgettet blev oversendt til 2. behandlingen med en budgetbalance i 2009 på 21 mio.kr. i likviditetsunderskud, som er forudsat finansieret af kassen. De ændringer, der blev godkendt i forbindelse med 1. behandlingen er indarbejdet. Ændringer i budgettet skal således tage udgangspunkt i niveauet fra 1. behandlingen. Budgetprocesen har været tilrettelagt med henblik på at Rebild Kommune kan overholde aftalerne mellem regeringen og KL omkring den kommunale økonomi. Særlig opmærksomhed har der været på - minimal vækst i servicerammen (udover lovændringer) - overholdelse af anlægsramme - uændret kommuneskat Selvom aftalen mellem regeringen og KL skal betragtes på landsplan kan det konstateres, at de fremlagte budgetforslag ved 1. behandlingen overholder aftalen lokalt i Rebild Kommune. I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2009 er det konstateret, at der også i overslagsårene vil være udfordringer i forhold til at få balance i budgettet. På Byrådets visionsseminar i marts 2009 vil der derfor blive drøftet en langsigtet økonomisk plan for kommunen. Budgettet har i uge 39 været i høring ved MED-udvalg, institutioner og andre høringsberettigede parter. Høringssvarerne er blevet drøftet på Byrådets budgetaften den 1. oktober Den 2. oktober 2008 var der frist for indlevering af politiske ændringsforslag til budgettet. De indkomne forslag vil i givet fald blive forelagt med henblik på stillingstagen i forhold til indstilling til Byrådet. Der er udarbejdet en justeret hovedoversigt, der viser resultatet efter 1. behandlingen samt enkelte tekniske korrektioner og resultatet af beslutninger i Byrådet. Bevægelserne fremgår af vedlagte bilag. Det bemærkes, at forvaltningen foreslår befolkningsskønnet opjusteret fra til med udgangspunkt i befolkningstallet pr. september 2008 på Herudover indstiller forvaltningen, at der anvendes nye skøn for såvel skatter, tilskud og udligning for jf. KL s seneste udmeldinger. Vi har modtaget budgetter fra kirkevæsenet, der dels giver anledning til et forslag om at nedsætte kirkeskatteprocenten fra 1,21 til 1,20, ligesom det giver en finansforskydning på 0,2 mio.kr. i 2009 i kommunens favør. Forvaltningen indstiller, at de nye forudsætninger 699

14 indarbejdes i budgettet. Byrådets beslutning den 28. august 2008 omkring finansiering af midlertidige børnehave i Skørping er ligeledes indarbejdet i hovedoversigten. Samlet ser giver det en budgetbalance på 19,2 mio.kr.. I overslagsårerne er de nye skøn omkring skat og udligning som nævnt ovenfor indarbejdet. Herudover er der indsat en pulje til demografisk udvikling på 7 mio.kr. årligt, der akkumuleres. Beløbet svarer til en befolkningsvækst på 0,5 % og er i størrelsesordenen som konstateret i forhold til budgetlægningen for Indstilling: Forvaltningen indstiller: At budgettet for 2009 og overslagsårene godkendes som indstillet i forbindelse med 1. behandlingen samt med følgende ændringer og/eller forudsætninger: A. Drift og anlæg A1. Indkomne ændringsforslag Der er modtaget ændringsforslag fra Dansk Folkeparti. A2. Tilbagemeldinger fra fagudvalgene, s behandling af investeringsplanen og det indgåede budgetforlig B. Den kirkelige ligning Forvaltningen har modtaget nye budgettal fra kirkerne, hvor indtægter og udgifter stort set er i balance. Det indstilles, at de nye kirkebudgetter indarbejdes i budgettet og balanceres over kassen. Kirkeskatteprocenten indstilles samtidig nedsat fra 1,21 % til 1,20 % i forhold til et udskrivningsgrundlag på kr.. C. Lånoptagelse Velfærdsministeriet har ved brev af 29. august 2008 meddelt Rebild Kommune dispensation fra lånerammen til skolerenoveringer på 3,1 mio.kr. Herudover har kommunen mulighed for at låne til køb af jord samt visse dele af investeringer indenfor forsyningsvirksomheden. Det indstilles at der i 2009 optages lån for 10 mio.kr. Samtidig omlægges den nuværende afdragsprofil på kommunens lån således, at der afdrages 5 mio.kr. mindre. D. Skatter, udligning og tilskud samt udskrivningsprocent og grundskyldspromille Udskrivningsgrundlaget fastlægges i 2009 til kr. Det indstilles, at udskrivningsprocenten i 2009 fastholdes på 25,1. Det skønnede befolkningstal pr. 1. januar 2009 fastsættes til indbyggere. 700

15 Udskrivningspromillen for dækningsafgift fastsættes til henholdsvis 24,14 for grundværdien af de statslige ejendomme, 12,07 for andre offentlige ejendomme og til 5 af offentlige ejendommes forskelsværdi. Der anvendes selvbudgettering af udskrivningsgrundlag, udligning og generelle tilskud. Det indstilles, at grundskyldspromillen fastholdes på 24,14 E. Budgettekniske forhold Det indstilles, at forvaltningen gives bemyndigelse til at indarbejde de ændringer Byrådet har godkendt mellem 1 og 2. behandlingen samt foretage den nødvendige afbalancering af budgettet, som er en nødvendig følge af Byrådets vedtagelser ved 2. behandlingen, over forskydninger i de likvide midler. Bilag: Allerede udsendte materialer, budgetmappe, høringssvar m.v. Beslutning i den : Det indstilles Ad A1. De indkomne ændringsforslag fra Dansk Folkeparti indstilles forkastet. Ad A2. Indstillingerne fra BU og KF med bemærkninger som anført af ØK d pkt. 01 og pkt indarbejdes i budgetforslaget. I øvrigt indarbejdes ændringer på drift og anlæg som aftalt i budgetforliget jf. notat. Ad B. Den kirkelige ligning Indstilles godkendt. Ad C. Låneoptagelse Indstilles godkendt. Ad D. Skatter, udligning og tilskud samt udskrivningspct. og grundskyldspromille Indstilles godkendt. Ad E. Budgettekniske forhold Indstilles godkendt. Bilag: Bevægelser fra 1. behandling af budgettet til 2. Åben behandlingen - Åben hovedoversigt til 2. behandling

16 6. Budget Kommunale takster 2009 J.nr.: S00. Sagsnr.: 08/7558 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Byrådet skal årligt træffe beslutning om fastsættelse af de kommunale takter for det følgende år. Det drejer sig om takster for betaling fra borgere for ydelser fra de kommunale forsyningsvirksomheder, byggetilladelser, for benyttelse af institutioner og sociale ordninger, skolefritidsordninger m.v. De opstillede takster er fra forvaltningens side beregnet med udgangspunkt i gældende regler og allerede vedtagne beslutninger i Byrådet om budgettets prioriteringer. På andre områder er taksterne beregnede med udgangspunkt i de forventede indtægter og de omkostninger, der er forbundet med aktiviteterne og leveringen af den pågældende ydelse. Endelig er særlovgivning i enkelte tilfælde bestemmende for de kommunale takster. Såfremt Byrådet ved 2. behandlingen vedtager initiativer eller besparelser, der væsentligt ændrer grundlaget for takstberegningerne vil der kunne blive tale om, at enkelte takster skal genfremsættes til godkendelse i Byrådet. Ligeledes henledes opmærksomheden på, at der indenfor enkelte sektorområder pt. er igangsat undersøgelser og budgetanalyser, hvis resultat vil nødvendiggøre en efterfølgende genoptagelse af takster indenfor netop disse områder. Taksterne fremgår af vedlagte takstkatalog. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At taksterne i takstkataloget godkendes. Beslutning i den : Indstilles godkendt med bemærkning om at der til BY udarbejdes reviderede takster for dagpasningsområdet i konsekvens at budgetforliget. Bilag: Åben Takster

17 7. Budget bevillingsregler J.nr.: S00. Sagsnr.: 08/7558 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Bevillingsniveauet dvs. bestemmelserne om, indenfor hvilke rammer fagudvalg og administration kan arbejde og omdisponere uden at skulle omkring Byrådet for at indhente tilladelse skal fastlægges således, at det understøtter Byrådets ønsker om styring og overblik og samtidig skal systemet sikre, at den kommunale drift kan fungere så smidigt som muligt. Ligeledes skal der tages hensyn til de vedtagne principper om kontraktstyring i Rebild Kommune. Bevillingsniveauet fastlægges jf. styrelseslovens årligt i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. Budgettet er opdelt 20 aktivitetsområder (se bilag), samt besluttet følgende generelle retningslinjer for afgrænsningen af bevillingsniveauet. 1. Udvalg 2. Aktivitetsområde 3. Budgetgaranterede områder og øvrige områder Budgetgaranterede områder defineres i denne forbindelse som områder, hvor man fra regeringens side har defineret at skiftende konjunkturer kan få afgørende betydning for udgifternes størrelse. Begrebsafgrænsningen følger det aftalte mellem KL og regeringen. Der foreslås følgende bevillingsregler for Rebild Kommune i 2009: 1. Indenfor fagudvalgenes driftsrammer opdeles budgettet i aktivitetsområder. Hvert kontoområde udgør en budgetramme. Aktivitetsområderne fremgår af vedlagte bilag 2. Bevillingsrammerne fastlægges indenfor de enkelte fagudvalg og de nævnte aktivitetsområder. 3. Alle bevillinger er som udgangspunkt styrbare, men som en del af budgettet udarbejdes en oversigt over budgetgaranterede områder, som holdes udenfor bevillingsrammen. 4. Det generelle styringsprincip i Rebild Kommune er Kontraktstyring. 5. Kontrakterne har i udgangspunktet en varighed af 2 år, dog revurderes de økonomiske rammer årligt. I 2008 vil enkelte institutioner dog have kontrakter med en varighed på 1 år. 6. Kontrakt indgås mellem udvalgsformand, forvaltningschef og kontraktholder. 7. Kontraktholderen er den person, der har det administrative, økonomiske og personalemæssige ansvar for området. 8. For kontraktstyrede enheder tildeles en samlet nettobudgetramme, indenfor hvilken lederen disponerer og er ansvarlig. Dette gælder dog ikke fast ejendom, hvor der er særlige regler. 9. Bortset fra de budgetgaranterede områder gælder for alle konti at merforbrugte eller uforbrugte beløb, overføres til næste års budget. Hvis der således ved 703

18 regnskabsafslutningen er et mer- eller mindreforbrug på bevillingsniveau, skal beløbet overføres til næste års budget. 10. Mer- og mindreforbrug (drift) forrentes med 5% af saldoen ved afslutningen af årsregnskabet. Forrentningen indgår i de overførte beløb. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At de anførte bevillingsregler godkendes. Beslutning i den : Indstilles godkendt med bemærkning at spørgsmålet om forrentning af over og underskud af budgetbeløb indgår i en nærmere drøftelse på visionsseminaret. Bilag: Åben Bevillingsopdeling udvalgsniveau 704

19 Underskriftsside Anny Winther - Formand Thorkild Christensen - Medlem Ole Frederiksen - Medlem Poul Larsen - Medlem Søren Munk - Medlem Leon Sebbelin - Medlem Mette Busk - Medlem 705

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Connie B. Jensen (A) Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. oktober 2011. Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby

Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. oktober 2011. Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. oktober 2011 Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Samling af administrationen på

Læs mere

Generelle bemærkninger Budget 2015

Generelle bemærkninger Budget 2015 Budgettet for 2015 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2014. Budgetmaterialet indeholder: 1. Hovedoversigt til budget 2. Sammendrag af budget 3. Resultatoversigt til budget 4. Generelle

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 02. oktober 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:10 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hedegaard Jens Arne (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Benthe Viola Holm, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Carsten

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere