REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 03-10-2008. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus."

Transkript

1 Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:15 Fraværende: Ingen REFERAT

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Budget Børne- og Ungdomsudvalgets område Budget , Kultur- og Fritidsudvalget Investeringsoversigt for Sundhedsudvalget Administrativt forslag til investeringsplan Budget behandling Budget Kommunale takster Budget bevillingsregler 703 Underskriftsside

3 1. Budget Børne- og Ungdomsudvalgets område J.nr.: Ø02. Sagsnr.: 08/11360 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Som opfølgning på Byrådets budgetseminar den 19. august 2008 behandlede budgettet for Rebild Kommune på sit møde den 21. august. Kendetegnende ved det foreløbige basisbudget er et generel høj vækst i kommunens serviceudgifter og et meget ambitiøst anlægsprogram. Aftalen mellem regeringen og KL omkring kommunernes økonomi i 2009 levner kun en meget begrænset vækst i kommunens serviceudgifter og der er således en udfordring i forhold til at foretage en opbremsning af væksten i serviceudgifterne. Særligt udfordrer Rebild Kommunes normtalsmodeller for tildelinger af midler til børne- og ældreområderne og forskellige politiske beslutninger om serviceforbedringer kommunens serviceramme og budgettets bundlinje. har derfor besluttet at der skal foretages en opbremsning i udgiftsvæksten. Det indebærer desuden, at nye initiativer og øvrige budgettilretninger skal foretages indenfor de enkelte fagudvalgs egen budgetramme. Med udgangspunkt i en samlet skitseret budgetbalance på 31.2 mill. kr. skal der ske følgende reguleringer i forhold til de enkelte udvalgs serviceudgifter. TM - rammereduktion på 0,5 mill. kr. og i øvrigt kan der ske omprioriteringer indenfor egen ramme. BU - rammetillæg på 5 mill. kr. og herudover kan der ske omprioriteringer indenfor egen ramme. SU - rammereduktion på 3 mill. kr. og herudover kan der ske omprioriteringer i indenfor egen ramme. AB - rammereduktion på 2 mill. kr. og herudover kan der ske omprioriteringer indenfor egen ramme. KF - der kan ske omprioriteringer indenfor egen ramme. ØK - rammereduktion på 2 mill. kr. og herudover kan der ske omprioriteringer indenfor egen ramme. Med baggrund i det aktuelle forbrug reduceres den centralt fastsatte barselspulje med 2,5 mill. kr. Indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets område indebærer dette, at der inden for udvalgets egen ramme skal omprioriteres til restfinansieringen af de i budgetopfølgningen allerede estimerede merudgifter til privat- og efterskoler (2,5 mio. kr.), specialkørsel (3,4 mio. kr.) samt sygehusundervisning (0,3 mio. kr.). Dette betyder i alt 6,2 mio. kr. Af yderligere økonomiske udfordringer på udvalgets område kan nævnes tildeling til specialklasser og enkeltintegration, antal specialbørnehavebørn, PPR-serviceniveau, forholdet mellem rammetildeling og krav om vejledende timetal på skoleområdet, digitalisering af sagsbehandlingen på familieområdet, takststørrelse på anbringelser og specialklasser, etablering af lokale familiebehandlingstilbud, udviklingspulje til 689

4 forebyggende tiltag, mindre antal lukkedage i dagtilbud og SFO. Eventuelle ønsker om sådanne øgede tiltag / højere serviceniveau skal finansieres gennem omprioriteringer inden for udvalgets egen ramme - eventuelt på tværs af sektorerne. Forvaltningen vil til mødet udarbejde forslag til omprioriteringsmuligheder, som vil have virkning også i budgetoverslagsårene, herunder justeringsforslag til de forskellige tildelingsmodeller på udvalgets område. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den Forvaltningen udleverede notat vedrørende nøgletal på dagtilbuds- og skoleområdet samt forslag til ændret tildeling. Endvidere blev udleveret notat vedrørende ressourcetildelingsmodellen på skoleområdet. Et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget indstiller, at budgettet inden for den udmeldte ramme justeres således: - Privat- og Efterskoler udvides med 2,2 mio. kr. - Specialkørsel udvides med 2,5 mio. kr. - Sygehusundervisning udvides med 0,3 mio. kr. - Serviceniveauet for PPR udvides med 0,75 mio. kr. - Specialklasser udvides med 0,75 mio. kr. - Digitalisering af sagsbehandlingen (DUBU) udvides med 0,3 mio. kr. - Mindreudgift til refusion gennem etablering af TaskForce på 0,5 mio. kr. - Tildelingsmodellen til børnehaver og småbørnsgrupper reduceres med netto 1,0 mio. kr. - Tildelingsmodellen til SFO-erne reduceres med netto 0,3 mio. kr. Desuden indstilles det, at der for skolernes vedkommende løsnes lidt på kravet vedrørende det vejledende timetal. Samtidig forventes skolerne at løse den øgede opgave omkring enkeltintegration på specialundervisningsområdet inden for nuværende økonomiske ramme. Forvaltningen udarbejder forslag til krav for timetal til ikrafttræden fra skoleåret 2009/10. Henrik Christensen ønsker ikke at løsne på kravet vedrørende det vejledende timetal. Derfor indstiller han, at der ud over ovenstående ændringer i budgettet sker en udvidelse med 0,3 mio. kr. til enkeltintegration finansieret af en tilsvarende øget nettoreduktion på tildelingsmodellen til børnehaver og småbørnsgrupper. Børge Olsen deltog ikke i behandling af sagen. Beslutning i den Indstillingerne fra BU indarbejdes i det samlede budget med bemærkning om, at der ikke skal ske reguleringer i tildelingen i forhold til det vejledende timetal m.h.p. finansiering af merudgifter på andre områder. Merudgifter til enkeltintegration finansieres indenfor udvalgets samlede ramme. Byrådet Sagen behandles torsdag den

5 Indstilling: Forvaltningen indstiller: At sagen fremlægges til fornyet drøftelse i udvalget med henblik på at udarbejde konkret indstilling til Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Flertals- og mindretalsindstillingen fra mødet den fastholdes. Det er udvalgets opfattelse, at det er vanskeligt at fastholde kravet om at gennemføre det vejledende timetal indenfor den nuværende tildeling pr. elev. Udvalgets indstiller at takstforslag 2009 vedrørende betaling for SFO fastholdes i forbindelse med at tildelingsmodellen til SFO erne reduceres. Børge Olsen deltog ikke i mødet Beslutning i den : Godkendt til indarbejdelse i det samlede budgetforslag med bemærkning at forholdene vedr. det vejledende timetal mv. indarbejdes i det samlede budgetforslag som aftalt på i budgetforliget d

6 2. Budget , Kultur- og Fritidsudvalget J.nr.: Ø00. Sagsnr.: 08/9710 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på møde d. 3. september 2008 prioriteringen af udvalgets ramme for budget Rammen for 2009 udgør: Strukturtekst Inden for servicerammen Budgetforslag Budgetforslag 2009 Udgift 2009 Indtægt 30 Kultur og Fritidsudvalg 07 Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 70 Fælles formål Start- og udviklingspuljen Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende Kultur og Natur 03 Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed 60 Museer Biografer Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Landdistrikter 03 Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed 64 Andre kulturelle opgaver GRAND TOTAL NETTO DRIFT

7 Udvalget indstillede en omprioritering af rammen, som blev foreslået udmøntet således: at Kulturskolens ramme tillægges kr i 2009 og overslagsårene at Naturskolens ramme tillægges kr i 2009 og overslagsårene at funktion (Lokaletilskud) tillægges kr (lokatetilskud til Himmerland Rideklub) at der afsættes kr til Udviklingspulje, jf. Kulturpolitikken som finansieres ved: kr fra funktion (Fremskrivning af driftstilskud) kr fra funktion (Fælles formål) kr fra funktion (Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende institutioner) kr i reduktion af Folkebibliotekets ramme (Funktion ) kr i reduktion af Ungdomsskolens ramme (Funktion ) Fremskrivningen fra budget 2008 til budget 2009, samlet kr på følgende: o funktion (Aktivitetstilskud) o Rebild Events o Sektor 9, Landdistrikter Beslutning i den Indstillingerne fra KF indarbejdes i det samlede budgetforslag med bemærkning om at reduktionen på kr. betragtes som en teknisk korrektion, hvorfor der inden for KFudvalgets ramme skal findes alternativ finansiering/udgiftsreduktioner på kr. i forhold til det foreslåede. s beslutning medfører, at såfremt Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at fastholde omprioriteringen af rammen, skal der findes en alternativ finansiering svarende til kr Der vedlægges et korrigeret bilag, der belyser mulighederne herfor. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At Kultur- og Fritidsudvalget drøfter omprioriteringen af rammen, herunder muligheder for finansiering af manko på kr Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den : Peder Christensen deltog ikke i bahandlingen af punktet. Udvalget indstiller, at omprioriteringen inden for rammen ændres i 2009 og overslagsårene således at 693

8 Kulturskolens ramme tillægges kr Naturskolens ramme tillægges kr Funktion (lokaletilskud) tillægges kr (til Himmerland Rideklub) At der afsættes kr til Udviklingspulje, jf. Kulturpolitikken Der afsættes kr til driftstilskud til Ungdomsklubben Perlen (jf. pkt. 6) Der afsættes kr til Himmerlands Folkemusikskole Som finansieres ved: Kr fra funktion (fælles formål) Kr fra funktion (kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende inst.) Kr i reduktion af folkebibliotekets ramme (funktion ) Kr i reduktion af Ungdomsskolens ramme (funktion ) Kr på Rebild Events Kr på projektpulje, anlæg på sektor 9 Kr på Lederuddannelse, sektor 7 At lokaletilskud nedsættes fra 95% til 94% (svarende til ca. kr ) Fremskrivningen fra budget 2008 til budget 2009, samlet kr på følgende: Rebild Events Funktion (aktivitetstilskud) Sektor 9, landdistrikter Søren Konnerup kan ikke stemme for forslaget om at udvide Naturskolens ramme. Beslutning i den : Godkendt til indarbejdelse i det samlede budgetforslag med bemærkning At rammeudvidelsen til naturskolen reduceres med kr. At reduktionen på kr. til projektpulje (Landsbyer) bortfalder At reduktionen i P/L regulering af midler til Landsbyrådet på bortfalder At reduktionen i midlerne til lokaletilskud på kr. bortfalder. Bilag: Åben Drift - muligheder i forhold til omplac. inden for rammen, KFU 694

9 3. Investeringsoversigt for Sundhedsudvalget 2009 J.nr.: S00. Sagsnr.: 08/16727 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: behandlede på mødet d. 10. september 2008 sagen om investeringsoversigt for Af sagen fremgår, at der for 2009 er afsat 6,5 mio. kr. til anlæg på Sundhedsudvalgets områder. Konkret er midlerne afsat med 2,0 mio. kr. til frikøb af hjælpemidler samt 4,5 mio. kr. til servicearealer ifm byggeriet af 30 nye demensboliger. En genberegning af udgifterne til servicearealerne ifm demensbyggeriet viser vil det koste 4,8 mio. kr. at gennemføre det oprindelige budget. Baggrunden herfor er prisfremskrivninger. Derudover har styregruppen for byggeriet anbefalet et forslag om yderligere 40 kvadratmeter til servicearealer. Denne ændring af projektet vil betyde en udvidelse af rammen med ,- kr. Det samlede projekt med ændrede prisforudsætninger og et serviceareal på 410 kvadratmeter vil således koste ,- kr. at gennemføre. Indstilling: Forvaltningen indstiller: Investeringsplanen for 2009 drøftes Beslutning i Sundhedsudvalget den : Bilag vedrørende ny demensenhed kommentar til byggeprogram udleveret til udvalgets medlemmer og medsendes til s behandling af sagen. Sundhedsudvalget indstiller, at der afsættes yderligere kr. på investeringsoversigten til opførelse af demensenhed svarende til prisudviklingen, således at der af investeringsoversigten fremgår et beløb i 2009 på 4,8 mil.kr. Endeligt anbefales at beslutning i forhold til evt. udvidelse af servicearealet afventer at der foreligger endeligt skitseforslag på projektet. Der medsendes til s behandling af sagen oversigt over de finansielle bevægelser i forhold til projektets finansiering. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af SU hvorefter indstillingen indarbejdes i det samlede forslag til anlægsbudget for

10 Mette Busk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i den : Indstillingen fra ØK d fastholdes og indarbejdes i det samlede budgetforslag. Bilag: Åben Kommentarer til byggeprogrammet Åben finansiel oversigt demens byggeri Fraværende: Afbud: 696

11 4. Administrativt forslag til investeringsplan J.nr.: S00. Sagsnr.: 08/7558 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: På det seneste møde i økonomiudvalget den blev det besluttet at indarbejde anlægsrammer for de enkelte udvalg i det samlede budgetforslag, som følger Investeringsrammer I mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget U 42,0 Teknik- og Miljøudvalget I - 30,0 Børne- og Ungdomsudvalget U 21,0 Kultur- og Fritidsudvalget U 17,5 Sundhedsudvalget U 6,5 Arbejdsmarkedsudvalget U 0 U 13,0 I alt U 100,0 I alt I -30,0 Herudover anmodede økonomiudvalget om at der til dette møde blev udarbejdet et administrativt forslag til en mere specificeret investeringsoversigt for 2009 til Det administrative forslag til udmøntning af de besluttede anlægsrammer fremgår af vedlagte bilag, med enkelte kommentarer. Enkelte projekter er særligt markeret hvilket betyder at det ikke har været muligt at finansiere det samlede projekt indenfor de givne rammer. Den resterende finansiering på disse projekter er angivet i bemærkninger nederst under de respektive udvalg. De er samtidig medtaget i vedlagte bruttoliste over projekter, som finansieringsmæssigt, ikke kan indeholdes i det administrative forslag indenfor rammen. Bruttolisten indeholder endvidere øvrige projekter, som har været drøftet i forskellige sammenhænge, blandt andet på Byrådets visionsseminar 2008 Indstilling: Forvaltningen indstiller: At investeringsplanen drøftes med henblik på udmøntning af de besluttede rammer Beslutning i den : Efter en foreløbig drøftelse af forslaget udarbejdes revideret forslag m.h.p. drøftelse på byrådets temamøde om budgettet dd. Forslaget viderebearbejdes på det ekstraordinære møde i ØK den 3. oktober

12 Mette Busk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i den : Indstillingen fra ØK d med justeringer som aftalt i budgetforliget indarbejdes i det samlede budgetforslag. Bilag: Åben administrativ forslag til Investeringsplan Fraværende: Afbud: 698

13 5. Budget behandling J.nr.: S00. Sagsnr.: 08/7558 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Den 18. september behandlede Byrådet budgettet for 2009 og overslagsårene Budgettet blev oversendt til 2. behandlingen med en budgetbalance i 2009 på 21 mio.kr. i likviditetsunderskud, som er forudsat finansieret af kassen. De ændringer, der blev godkendt i forbindelse med 1. behandlingen er indarbejdet. Ændringer i budgettet skal således tage udgangspunkt i niveauet fra 1. behandlingen. Budgetprocesen har været tilrettelagt med henblik på at Rebild Kommune kan overholde aftalerne mellem regeringen og KL omkring den kommunale økonomi. Særlig opmærksomhed har der været på - minimal vækst i servicerammen (udover lovændringer) - overholdelse af anlægsramme - uændret kommuneskat Selvom aftalen mellem regeringen og KL skal betragtes på landsplan kan det konstateres, at de fremlagte budgetforslag ved 1. behandlingen overholder aftalen lokalt i Rebild Kommune. I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2009 er det konstateret, at der også i overslagsårene vil være udfordringer i forhold til at få balance i budgettet. På Byrådets visionsseminar i marts 2009 vil der derfor blive drøftet en langsigtet økonomisk plan for kommunen. Budgettet har i uge 39 været i høring ved MED-udvalg, institutioner og andre høringsberettigede parter. Høringssvarerne er blevet drøftet på Byrådets budgetaften den 1. oktober Den 2. oktober 2008 var der frist for indlevering af politiske ændringsforslag til budgettet. De indkomne forslag vil i givet fald blive forelagt med henblik på stillingstagen i forhold til indstilling til Byrådet. Der er udarbejdet en justeret hovedoversigt, der viser resultatet efter 1. behandlingen samt enkelte tekniske korrektioner og resultatet af beslutninger i Byrådet. Bevægelserne fremgår af vedlagte bilag. Det bemærkes, at forvaltningen foreslår befolkningsskønnet opjusteret fra til med udgangspunkt i befolkningstallet pr. september 2008 på Herudover indstiller forvaltningen, at der anvendes nye skøn for såvel skatter, tilskud og udligning for jf. KL s seneste udmeldinger. Vi har modtaget budgetter fra kirkevæsenet, der dels giver anledning til et forslag om at nedsætte kirkeskatteprocenten fra 1,21 til 1,20, ligesom det giver en finansforskydning på 0,2 mio.kr. i 2009 i kommunens favør. Forvaltningen indstiller, at de nye forudsætninger 699

14 indarbejdes i budgettet. Byrådets beslutning den 28. august 2008 omkring finansiering af midlertidige børnehave i Skørping er ligeledes indarbejdet i hovedoversigten. Samlet ser giver det en budgetbalance på 19,2 mio.kr.. I overslagsårerne er de nye skøn omkring skat og udligning som nævnt ovenfor indarbejdet. Herudover er der indsat en pulje til demografisk udvikling på 7 mio.kr. årligt, der akkumuleres. Beløbet svarer til en befolkningsvækst på 0,5 % og er i størrelsesordenen som konstateret i forhold til budgetlægningen for Indstilling: Forvaltningen indstiller: At budgettet for 2009 og overslagsårene godkendes som indstillet i forbindelse med 1. behandlingen samt med følgende ændringer og/eller forudsætninger: A. Drift og anlæg A1. Indkomne ændringsforslag Der er modtaget ændringsforslag fra Dansk Folkeparti. A2. Tilbagemeldinger fra fagudvalgene, s behandling af investeringsplanen og det indgåede budgetforlig B. Den kirkelige ligning Forvaltningen har modtaget nye budgettal fra kirkerne, hvor indtægter og udgifter stort set er i balance. Det indstilles, at de nye kirkebudgetter indarbejdes i budgettet og balanceres over kassen. Kirkeskatteprocenten indstilles samtidig nedsat fra 1,21 % til 1,20 % i forhold til et udskrivningsgrundlag på kr.. C. Lånoptagelse Velfærdsministeriet har ved brev af 29. august 2008 meddelt Rebild Kommune dispensation fra lånerammen til skolerenoveringer på 3,1 mio.kr. Herudover har kommunen mulighed for at låne til køb af jord samt visse dele af investeringer indenfor forsyningsvirksomheden. Det indstilles at der i 2009 optages lån for 10 mio.kr. Samtidig omlægges den nuværende afdragsprofil på kommunens lån således, at der afdrages 5 mio.kr. mindre. D. Skatter, udligning og tilskud samt udskrivningsprocent og grundskyldspromille Udskrivningsgrundlaget fastlægges i 2009 til kr. Det indstilles, at udskrivningsprocenten i 2009 fastholdes på 25,1. Det skønnede befolkningstal pr. 1. januar 2009 fastsættes til indbyggere. 700

15 Udskrivningspromillen for dækningsafgift fastsættes til henholdsvis 24,14 for grundværdien af de statslige ejendomme, 12,07 for andre offentlige ejendomme og til 5 af offentlige ejendommes forskelsværdi. Der anvendes selvbudgettering af udskrivningsgrundlag, udligning og generelle tilskud. Det indstilles, at grundskyldspromillen fastholdes på 24,14 E. Budgettekniske forhold Det indstilles, at forvaltningen gives bemyndigelse til at indarbejde de ændringer Byrådet har godkendt mellem 1 og 2. behandlingen samt foretage den nødvendige afbalancering af budgettet, som er en nødvendig følge af Byrådets vedtagelser ved 2. behandlingen, over forskydninger i de likvide midler. Bilag: Allerede udsendte materialer, budgetmappe, høringssvar m.v. Beslutning i den : Det indstilles Ad A1. De indkomne ændringsforslag fra Dansk Folkeparti indstilles forkastet. Ad A2. Indstillingerne fra BU og KF med bemærkninger som anført af ØK d pkt. 01 og pkt indarbejdes i budgetforslaget. I øvrigt indarbejdes ændringer på drift og anlæg som aftalt i budgetforliget jf. notat. Ad B. Den kirkelige ligning Indstilles godkendt. Ad C. Låneoptagelse Indstilles godkendt. Ad D. Skatter, udligning og tilskud samt udskrivningspct. og grundskyldspromille Indstilles godkendt. Ad E. Budgettekniske forhold Indstilles godkendt. Bilag: Bevægelser fra 1. behandling af budgettet til 2. Åben behandlingen - Åben hovedoversigt til 2. behandling

16 6. Budget Kommunale takster 2009 J.nr.: S00. Sagsnr.: 08/7558 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Byrådet skal årligt træffe beslutning om fastsættelse af de kommunale takter for det følgende år. Det drejer sig om takster for betaling fra borgere for ydelser fra de kommunale forsyningsvirksomheder, byggetilladelser, for benyttelse af institutioner og sociale ordninger, skolefritidsordninger m.v. De opstillede takster er fra forvaltningens side beregnet med udgangspunkt i gældende regler og allerede vedtagne beslutninger i Byrådet om budgettets prioriteringer. På andre områder er taksterne beregnede med udgangspunkt i de forventede indtægter og de omkostninger, der er forbundet med aktiviteterne og leveringen af den pågældende ydelse. Endelig er særlovgivning i enkelte tilfælde bestemmende for de kommunale takster. Såfremt Byrådet ved 2. behandlingen vedtager initiativer eller besparelser, der væsentligt ændrer grundlaget for takstberegningerne vil der kunne blive tale om, at enkelte takster skal genfremsættes til godkendelse i Byrådet. Ligeledes henledes opmærksomheden på, at der indenfor enkelte sektorområder pt. er igangsat undersøgelser og budgetanalyser, hvis resultat vil nødvendiggøre en efterfølgende genoptagelse af takster indenfor netop disse områder. Taksterne fremgår af vedlagte takstkatalog. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At taksterne i takstkataloget godkendes. Beslutning i den : Indstilles godkendt med bemærkning om at der til BY udarbejdes reviderede takster for dagpasningsområdet i konsekvens at budgetforliget. Bilag: Åben Takster

17 7. Budget bevillingsregler J.nr.: S00. Sagsnr.: 08/7558 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Bevillingsniveauet dvs. bestemmelserne om, indenfor hvilke rammer fagudvalg og administration kan arbejde og omdisponere uden at skulle omkring Byrådet for at indhente tilladelse skal fastlægges således, at det understøtter Byrådets ønsker om styring og overblik og samtidig skal systemet sikre, at den kommunale drift kan fungere så smidigt som muligt. Ligeledes skal der tages hensyn til de vedtagne principper om kontraktstyring i Rebild Kommune. Bevillingsniveauet fastlægges jf. styrelseslovens årligt i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. Budgettet er opdelt 20 aktivitetsområder (se bilag), samt besluttet følgende generelle retningslinjer for afgrænsningen af bevillingsniveauet. 1. Udvalg 2. Aktivitetsområde 3. Budgetgaranterede områder og øvrige områder Budgetgaranterede områder defineres i denne forbindelse som områder, hvor man fra regeringens side har defineret at skiftende konjunkturer kan få afgørende betydning for udgifternes størrelse. Begrebsafgrænsningen følger det aftalte mellem KL og regeringen. Der foreslås følgende bevillingsregler for Rebild Kommune i 2009: 1. Indenfor fagudvalgenes driftsrammer opdeles budgettet i aktivitetsområder. Hvert kontoområde udgør en budgetramme. Aktivitetsområderne fremgår af vedlagte bilag 2. Bevillingsrammerne fastlægges indenfor de enkelte fagudvalg og de nævnte aktivitetsområder. 3. Alle bevillinger er som udgangspunkt styrbare, men som en del af budgettet udarbejdes en oversigt over budgetgaranterede områder, som holdes udenfor bevillingsrammen. 4. Det generelle styringsprincip i Rebild Kommune er Kontraktstyring. 5. Kontrakterne har i udgangspunktet en varighed af 2 år, dog revurderes de økonomiske rammer årligt. I 2008 vil enkelte institutioner dog have kontrakter med en varighed på 1 år. 6. Kontrakt indgås mellem udvalgsformand, forvaltningschef og kontraktholder. 7. Kontraktholderen er den person, der har det administrative, økonomiske og personalemæssige ansvar for området. 8. For kontraktstyrede enheder tildeles en samlet nettobudgetramme, indenfor hvilken lederen disponerer og er ansvarlig. Dette gælder dog ikke fast ejendom, hvor der er særlige regler. 9. Bortset fra de budgetgaranterede områder gælder for alle konti at merforbrugte eller uforbrugte beløb, overføres til næste års budget. Hvis der således ved 703

18 regnskabsafslutningen er et mer- eller mindreforbrug på bevillingsniveau, skal beløbet overføres til næste års budget. 10. Mer- og mindreforbrug (drift) forrentes med 5% af saldoen ved afslutningen af årsregnskabet. Forrentningen indgår i de overførte beløb. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At de anførte bevillingsregler godkendes. Beslutning i den : Indstilles godkendt med bemærkning at spørgsmålet om forrentning af over og underskud af budgetbeløb indgår i en nærmere drøftelse på visionsseminaret. Bilag: Åben Bevillingsopdeling udvalgsniveau 704

19 Underskriftsside Anny Winther - Formand Thorkild Christensen - Medlem Ole Frederiksen - Medlem Poul Larsen - Medlem Søren Munk - Medlem Leon Sebbelin - Medlem Mette Busk - Medlem 705

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse Økonomistyring sådan gør vi Introduktion til den nye kommunalbestyrelse INDLEDNING... 2 1. ØKONOMISTYRING OG ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.1 ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.2 KASSE- OG REGNSKABSREGULATIVET...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Kultur og Fritidsudvalget. Mødedato: Onsdag den 06-04-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 2, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Kultur og Fritidsudvalget. Mødedato: Onsdag den 06-04-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 2, Terndrup Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 2, Terndrup Rådhus. Møde slut: 18:30 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsordenen. 43 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Struer Byråd Referat Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Afbud fra/fraværende: Jesper Nielsen, Inger Lundsberg indkaldes som suppleant. Susanne Olufsen. Martin Hulgaard indkaldt som suppleant.

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2015. Samt budgetoverslagsårene 2016 2018.

Budgetprocedure for budgetåret 2015. Samt budgetoverslagsårene 2016 2018. Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene 2016 2018. 1 Budgetprocedure for Rebild Kommune - Budget 2014 2017. 1. Indledning.... 3 2. Politiske temamøder og budgetseminar.... 4 Fælles

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Referat. Byrådet. Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 5. oktober 2009 kl. 17.00 Mødelokale Slagelse Rådhus Fraværende Ole Drost V og Jørgen Christensen V, stedfortrædere Kurt Rehder V, og Carl Henriksen V, deltog ved behandling af

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes:

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes: Notat 1. Opsamling: Forslag til ændringer i haltilskudsmodellen Notatet har gennemgået en række emner, der knytter an til haltilskudsmodellens udformning og hvordan den har virket i perioden fra 2010 til

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Klaus Bondam og Majbritt Mamsen forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af sag nr. 6. 22. J.nr. 272050 Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere