REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 03-10-2008. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus."

Transkript

1 Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:15 Fraværende: Ingen REFERAT

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Budget Børne- og Ungdomsudvalgets område Budget , Kultur- og Fritidsudvalget Investeringsoversigt for Sundhedsudvalget Administrativt forslag til investeringsplan Budget behandling Budget Kommunale takster Budget bevillingsregler 703 Underskriftsside

3 1. Budget Børne- og Ungdomsudvalgets område J.nr.: Ø02. Sagsnr.: 08/11360 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Som opfølgning på Byrådets budgetseminar den 19. august 2008 behandlede budgettet for Rebild Kommune på sit møde den 21. august. Kendetegnende ved det foreløbige basisbudget er et generel høj vækst i kommunens serviceudgifter og et meget ambitiøst anlægsprogram. Aftalen mellem regeringen og KL omkring kommunernes økonomi i 2009 levner kun en meget begrænset vækst i kommunens serviceudgifter og der er således en udfordring i forhold til at foretage en opbremsning af væksten i serviceudgifterne. Særligt udfordrer Rebild Kommunes normtalsmodeller for tildelinger af midler til børne- og ældreområderne og forskellige politiske beslutninger om serviceforbedringer kommunens serviceramme og budgettets bundlinje. har derfor besluttet at der skal foretages en opbremsning i udgiftsvæksten. Det indebærer desuden, at nye initiativer og øvrige budgettilretninger skal foretages indenfor de enkelte fagudvalgs egen budgetramme. Med udgangspunkt i en samlet skitseret budgetbalance på 31.2 mill. kr. skal der ske følgende reguleringer i forhold til de enkelte udvalgs serviceudgifter. TM - rammereduktion på 0,5 mill. kr. og i øvrigt kan der ske omprioriteringer indenfor egen ramme. BU - rammetillæg på 5 mill. kr. og herudover kan der ske omprioriteringer indenfor egen ramme. SU - rammereduktion på 3 mill. kr. og herudover kan der ske omprioriteringer i indenfor egen ramme. AB - rammereduktion på 2 mill. kr. og herudover kan der ske omprioriteringer indenfor egen ramme. KF - der kan ske omprioriteringer indenfor egen ramme. ØK - rammereduktion på 2 mill. kr. og herudover kan der ske omprioriteringer indenfor egen ramme. Med baggrund i det aktuelle forbrug reduceres den centralt fastsatte barselspulje med 2,5 mill. kr. Indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets område indebærer dette, at der inden for udvalgets egen ramme skal omprioriteres til restfinansieringen af de i budgetopfølgningen allerede estimerede merudgifter til privat- og efterskoler (2,5 mio. kr.), specialkørsel (3,4 mio. kr.) samt sygehusundervisning (0,3 mio. kr.). Dette betyder i alt 6,2 mio. kr. Af yderligere økonomiske udfordringer på udvalgets område kan nævnes tildeling til specialklasser og enkeltintegration, antal specialbørnehavebørn, PPR-serviceniveau, forholdet mellem rammetildeling og krav om vejledende timetal på skoleområdet, digitalisering af sagsbehandlingen på familieområdet, takststørrelse på anbringelser og specialklasser, etablering af lokale familiebehandlingstilbud, udviklingspulje til 689

4 forebyggende tiltag, mindre antal lukkedage i dagtilbud og SFO. Eventuelle ønsker om sådanne øgede tiltag / højere serviceniveau skal finansieres gennem omprioriteringer inden for udvalgets egen ramme - eventuelt på tværs af sektorerne. Forvaltningen vil til mødet udarbejde forslag til omprioriteringsmuligheder, som vil have virkning også i budgetoverslagsårene, herunder justeringsforslag til de forskellige tildelingsmodeller på udvalgets område. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den Forvaltningen udleverede notat vedrørende nøgletal på dagtilbuds- og skoleområdet samt forslag til ændret tildeling. Endvidere blev udleveret notat vedrørende ressourcetildelingsmodellen på skoleområdet. Et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget indstiller, at budgettet inden for den udmeldte ramme justeres således: - Privat- og Efterskoler udvides med 2,2 mio. kr. - Specialkørsel udvides med 2,5 mio. kr. - Sygehusundervisning udvides med 0,3 mio. kr. - Serviceniveauet for PPR udvides med 0,75 mio. kr. - Specialklasser udvides med 0,75 mio. kr. - Digitalisering af sagsbehandlingen (DUBU) udvides med 0,3 mio. kr. - Mindreudgift til refusion gennem etablering af TaskForce på 0,5 mio. kr. - Tildelingsmodellen til børnehaver og småbørnsgrupper reduceres med netto 1,0 mio. kr. - Tildelingsmodellen til SFO-erne reduceres med netto 0,3 mio. kr. Desuden indstilles det, at der for skolernes vedkommende løsnes lidt på kravet vedrørende det vejledende timetal. Samtidig forventes skolerne at løse den øgede opgave omkring enkeltintegration på specialundervisningsområdet inden for nuværende økonomiske ramme. Forvaltningen udarbejder forslag til krav for timetal til ikrafttræden fra skoleåret 2009/10. Henrik Christensen ønsker ikke at løsne på kravet vedrørende det vejledende timetal. Derfor indstiller han, at der ud over ovenstående ændringer i budgettet sker en udvidelse med 0,3 mio. kr. til enkeltintegration finansieret af en tilsvarende øget nettoreduktion på tildelingsmodellen til børnehaver og småbørnsgrupper. Børge Olsen deltog ikke i behandling af sagen. Beslutning i den Indstillingerne fra BU indarbejdes i det samlede budget med bemærkning om, at der ikke skal ske reguleringer i tildelingen i forhold til det vejledende timetal m.h.p. finansiering af merudgifter på andre områder. Merudgifter til enkeltintegration finansieres indenfor udvalgets samlede ramme. Byrådet Sagen behandles torsdag den

5 Indstilling: Forvaltningen indstiller: At sagen fremlægges til fornyet drøftelse i udvalget med henblik på at udarbejde konkret indstilling til Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Flertals- og mindretalsindstillingen fra mødet den fastholdes. Det er udvalgets opfattelse, at det er vanskeligt at fastholde kravet om at gennemføre det vejledende timetal indenfor den nuværende tildeling pr. elev. Udvalgets indstiller at takstforslag 2009 vedrørende betaling for SFO fastholdes i forbindelse med at tildelingsmodellen til SFO erne reduceres. Børge Olsen deltog ikke i mødet Beslutning i den : Godkendt til indarbejdelse i det samlede budgetforslag med bemærkning at forholdene vedr. det vejledende timetal mv. indarbejdes i det samlede budgetforslag som aftalt på i budgetforliget d

6 2. Budget , Kultur- og Fritidsudvalget J.nr.: Ø00. Sagsnr.: 08/9710 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på møde d. 3. september 2008 prioriteringen af udvalgets ramme for budget Rammen for 2009 udgør: Strukturtekst Inden for servicerammen Budgetforslag Budgetforslag 2009 Udgift 2009 Indtægt 30 Kultur og Fritidsudvalg 07 Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 70 Fælles formål Start- og udviklingspuljen Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende Kultur og Natur 03 Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed 60 Museer Biografer Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Landdistrikter 03 Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed 64 Andre kulturelle opgaver GRAND TOTAL NETTO DRIFT

7 Udvalget indstillede en omprioritering af rammen, som blev foreslået udmøntet således: at Kulturskolens ramme tillægges kr i 2009 og overslagsårene at Naturskolens ramme tillægges kr i 2009 og overslagsårene at funktion (Lokaletilskud) tillægges kr (lokatetilskud til Himmerland Rideklub) at der afsættes kr til Udviklingspulje, jf. Kulturpolitikken som finansieres ved: kr fra funktion (Fremskrivning af driftstilskud) kr fra funktion (Fælles formål) kr fra funktion (Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende institutioner) kr i reduktion af Folkebibliotekets ramme (Funktion ) kr i reduktion af Ungdomsskolens ramme (Funktion ) Fremskrivningen fra budget 2008 til budget 2009, samlet kr på følgende: o funktion (Aktivitetstilskud) o Rebild Events o Sektor 9, Landdistrikter Beslutning i den Indstillingerne fra KF indarbejdes i det samlede budgetforslag med bemærkning om at reduktionen på kr. betragtes som en teknisk korrektion, hvorfor der inden for KFudvalgets ramme skal findes alternativ finansiering/udgiftsreduktioner på kr. i forhold til det foreslåede. s beslutning medfører, at såfremt Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at fastholde omprioriteringen af rammen, skal der findes en alternativ finansiering svarende til kr Der vedlægges et korrigeret bilag, der belyser mulighederne herfor. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At Kultur- og Fritidsudvalget drøfter omprioriteringen af rammen, herunder muligheder for finansiering af manko på kr Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den : Peder Christensen deltog ikke i bahandlingen af punktet. Udvalget indstiller, at omprioriteringen inden for rammen ændres i 2009 og overslagsårene således at 693

8 Kulturskolens ramme tillægges kr Naturskolens ramme tillægges kr Funktion (lokaletilskud) tillægges kr (til Himmerland Rideklub) At der afsættes kr til Udviklingspulje, jf. Kulturpolitikken Der afsættes kr til driftstilskud til Ungdomsklubben Perlen (jf. pkt. 6) Der afsættes kr til Himmerlands Folkemusikskole Som finansieres ved: Kr fra funktion (fælles formål) Kr fra funktion (kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende inst.) Kr i reduktion af folkebibliotekets ramme (funktion ) Kr i reduktion af Ungdomsskolens ramme (funktion ) Kr på Rebild Events Kr på projektpulje, anlæg på sektor 9 Kr på Lederuddannelse, sektor 7 At lokaletilskud nedsættes fra 95% til 94% (svarende til ca. kr ) Fremskrivningen fra budget 2008 til budget 2009, samlet kr på følgende: Rebild Events Funktion (aktivitetstilskud) Sektor 9, landdistrikter Søren Konnerup kan ikke stemme for forslaget om at udvide Naturskolens ramme. Beslutning i den : Godkendt til indarbejdelse i det samlede budgetforslag med bemærkning At rammeudvidelsen til naturskolen reduceres med kr. At reduktionen på kr. til projektpulje (Landsbyer) bortfalder At reduktionen i P/L regulering af midler til Landsbyrådet på bortfalder At reduktionen i midlerne til lokaletilskud på kr. bortfalder. Bilag: Åben Drift - muligheder i forhold til omplac. inden for rammen, KFU 694

9 3. Investeringsoversigt for Sundhedsudvalget 2009 J.nr.: S00. Sagsnr.: 08/16727 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: behandlede på mødet d. 10. september 2008 sagen om investeringsoversigt for Af sagen fremgår, at der for 2009 er afsat 6,5 mio. kr. til anlæg på Sundhedsudvalgets områder. Konkret er midlerne afsat med 2,0 mio. kr. til frikøb af hjælpemidler samt 4,5 mio. kr. til servicearealer ifm byggeriet af 30 nye demensboliger. En genberegning af udgifterne til servicearealerne ifm demensbyggeriet viser vil det koste 4,8 mio. kr. at gennemføre det oprindelige budget. Baggrunden herfor er prisfremskrivninger. Derudover har styregruppen for byggeriet anbefalet et forslag om yderligere 40 kvadratmeter til servicearealer. Denne ændring af projektet vil betyde en udvidelse af rammen med ,- kr. Det samlede projekt med ændrede prisforudsætninger og et serviceareal på 410 kvadratmeter vil således koste ,- kr. at gennemføre. Indstilling: Forvaltningen indstiller: Investeringsplanen for 2009 drøftes Beslutning i Sundhedsudvalget den : Bilag vedrørende ny demensenhed kommentar til byggeprogram udleveret til udvalgets medlemmer og medsendes til s behandling af sagen. Sundhedsudvalget indstiller, at der afsættes yderligere kr. på investeringsoversigten til opførelse af demensenhed svarende til prisudviklingen, således at der af investeringsoversigten fremgår et beløb i 2009 på 4,8 mil.kr. Endeligt anbefales at beslutning i forhold til evt. udvidelse af servicearealet afventer at der foreligger endeligt skitseforslag på projektet. Der medsendes til s behandling af sagen oversigt over de finansielle bevægelser i forhold til projektets finansiering. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af SU hvorefter indstillingen indarbejdes i det samlede forslag til anlægsbudget for

10 Mette Busk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i den : Indstillingen fra ØK d fastholdes og indarbejdes i det samlede budgetforslag. Bilag: Åben Kommentarer til byggeprogrammet Åben finansiel oversigt demens byggeri Fraværende: Afbud: 696

11 4. Administrativt forslag til investeringsplan J.nr.: S00. Sagsnr.: 08/7558 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: På det seneste møde i økonomiudvalget den blev det besluttet at indarbejde anlægsrammer for de enkelte udvalg i det samlede budgetforslag, som følger Investeringsrammer I mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget U 42,0 Teknik- og Miljøudvalget I - 30,0 Børne- og Ungdomsudvalget U 21,0 Kultur- og Fritidsudvalget U 17,5 Sundhedsudvalget U 6,5 Arbejdsmarkedsudvalget U 0 U 13,0 I alt U 100,0 I alt I -30,0 Herudover anmodede økonomiudvalget om at der til dette møde blev udarbejdet et administrativt forslag til en mere specificeret investeringsoversigt for 2009 til Det administrative forslag til udmøntning af de besluttede anlægsrammer fremgår af vedlagte bilag, med enkelte kommentarer. Enkelte projekter er særligt markeret hvilket betyder at det ikke har været muligt at finansiere det samlede projekt indenfor de givne rammer. Den resterende finansiering på disse projekter er angivet i bemærkninger nederst under de respektive udvalg. De er samtidig medtaget i vedlagte bruttoliste over projekter, som finansieringsmæssigt, ikke kan indeholdes i det administrative forslag indenfor rammen. Bruttolisten indeholder endvidere øvrige projekter, som har været drøftet i forskellige sammenhænge, blandt andet på Byrådets visionsseminar 2008 Indstilling: Forvaltningen indstiller: At investeringsplanen drøftes med henblik på udmøntning af de besluttede rammer Beslutning i den : Efter en foreløbig drøftelse af forslaget udarbejdes revideret forslag m.h.p. drøftelse på byrådets temamøde om budgettet dd. Forslaget viderebearbejdes på det ekstraordinære møde i ØK den 3. oktober

12 Mette Busk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i den : Indstillingen fra ØK d med justeringer som aftalt i budgetforliget indarbejdes i det samlede budgetforslag. Bilag: Åben administrativ forslag til Investeringsplan Fraværende: Afbud: 698

13 5. Budget behandling J.nr.: S00. Sagsnr.: 08/7558 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Den 18. september behandlede Byrådet budgettet for 2009 og overslagsårene Budgettet blev oversendt til 2. behandlingen med en budgetbalance i 2009 på 21 mio.kr. i likviditetsunderskud, som er forudsat finansieret af kassen. De ændringer, der blev godkendt i forbindelse med 1. behandlingen er indarbejdet. Ændringer i budgettet skal således tage udgangspunkt i niveauet fra 1. behandlingen. Budgetprocesen har været tilrettelagt med henblik på at Rebild Kommune kan overholde aftalerne mellem regeringen og KL omkring den kommunale økonomi. Særlig opmærksomhed har der været på - minimal vækst i servicerammen (udover lovændringer) - overholdelse af anlægsramme - uændret kommuneskat Selvom aftalen mellem regeringen og KL skal betragtes på landsplan kan det konstateres, at de fremlagte budgetforslag ved 1. behandlingen overholder aftalen lokalt i Rebild Kommune. I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2009 er det konstateret, at der også i overslagsårene vil være udfordringer i forhold til at få balance i budgettet. På Byrådets visionsseminar i marts 2009 vil der derfor blive drøftet en langsigtet økonomisk plan for kommunen. Budgettet har i uge 39 været i høring ved MED-udvalg, institutioner og andre høringsberettigede parter. Høringssvarerne er blevet drøftet på Byrådets budgetaften den 1. oktober Den 2. oktober 2008 var der frist for indlevering af politiske ændringsforslag til budgettet. De indkomne forslag vil i givet fald blive forelagt med henblik på stillingstagen i forhold til indstilling til Byrådet. Der er udarbejdet en justeret hovedoversigt, der viser resultatet efter 1. behandlingen samt enkelte tekniske korrektioner og resultatet af beslutninger i Byrådet. Bevægelserne fremgår af vedlagte bilag. Det bemærkes, at forvaltningen foreslår befolkningsskønnet opjusteret fra til med udgangspunkt i befolkningstallet pr. september 2008 på Herudover indstiller forvaltningen, at der anvendes nye skøn for såvel skatter, tilskud og udligning for jf. KL s seneste udmeldinger. Vi har modtaget budgetter fra kirkevæsenet, der dels giver anledning til et forslag om at nedsætte kirkeskatteprocenten fra 1,21 til 1,20, ligesom det giver en finansforskydning på 0,2 mio.kr. i 2009 i kommunens favør. Forvaltningen indstiller, at de nye forudsætninger 699

14 indarbejdes i budgettet. Byrådets beslutning den 28. august 2008 omkring finansiering af midlertidige børnehave i Skørping er ligeledes indarbejdet i hovedoversigten. Samlet ser giver det en budgetbalance på 19,2 mio.kr.. I overslagsårerne er de nye skøn omkring skat og udligning som nævnt ovenfor indarbejdet. Herudover er der indsat en pulje til demografisk udvikling på 7 mio.kr. årligt, der akkumuleres. Beløbet svarer til en befolkningsvækst på 0,5 % og er i størrelsesordenen som konstateret i forhold til budgetlægningen for Indstilling: Forvaltningen indstiller: At budgettet for 2009 og overslagsårene godkendes som indstillet i forbindelse med 1. behandlingen samt med følgende ændringer og/eller forudsætninger: A. Drift og anlæg A1. Indkomne ændringsforslag Der er modtaget ændringsforslag fra Dansk Folkeparti. A2. Tilbagemeldinger fra fagudvalgene, s behandling af investeringsplanen og det indgåede budgetforlig B. Den kirkelige ligning Forvaltningen har modtaget nye budgettal fra kirkerne, hvor indtægter og udgifter stort set er i balance. Det indstilles, at de nye kirkebudgetter indarbejdes i budgettet og balanceres over kassen. Kirkeskatteprocenten indstilles samtidig nedsat fra 1,21 % til 1,20 % i forhold til et udskrivningsgrundlag på kr.. C. Lånoptagelse Velfærdsministeriet har ved brev af 29. august 2008 meddelt Rebild Kommune dispensation fra lånerammen til skolerenoveringer på 3,1 mio.kr. Herudover har kommunen mulighed for at låne til køb af jord samt visse dele af investeringer indenfor forsyningsvirksomheden. Det indstilles at der i 2009 optages lån for 10 mio.kr. Samtidig omlægges den nuværende afdragsprofil på kommunens lån således, at der afdrages 5 mio.kr. mindre. D. Skatter, udligning og tilskud samt udskrivningsprocent og grundskyldspromille Udskrivningsgrundlaget fastlægges i 2009 til kr. Det indstilles, at udskrivningsprocenten i 2009 fastholdes på 25,1. Det skønnede befolkningstal pr. 1. januar 2009 fastsættes til indbyggere. 700

15 Udskrivningspromillen for dækningsafgift fastsættes til henholdsvis 24,14 for grundværdien af de statslige ejendomme, 12,07 for andre offentlige ejendomme og til 5 af offentlige ejendommes forskelsværdi. Der anvendes selvbudgettering af udskrivningsgrundlag, udligning og generelle tilskud. Det indstilles, at grundskyldspromillen fastholdes på 24,14 E. Budgettekniske forhold Det indstilles, at forvaltningen gives bemyndigelse til at indarbejde de ændringer Byrådet har godkendt mellem 1 og 2. behandlingen samt foretage den nødvendige afbalancering af budgettet, som er en nødvendig følge af Byrådets vedtagelser ved 2. behandlingen, over forskydninger i de likvide midler. Bilag: Allerede udsendte materialer, budgetmappe, høringssvar m.v. Beslutning i den : Det indstilles Ad A1. De indkomne ændringsforslag fra Dansk Folkeparti indstilles forkastet. Ad A2. Indstillingerne fra BU og KF med bemærkninger som anført af ØK d pkt. 01 og pkt indarbejdes i budgetforslaget. I øvrigt indarbejdes ændringer på drift og anlæg som aftalt i budgetforliget jf. notat. Ad B. Den kirkelige ligning Indstilles godkendt. Ad C. Låneoptagelse Indstilles godkendt. Ad D. Skatter, udligning og tilskud samt udskrivningspct. og grundskyldspromille Indstilles godkendt. Ad E. Budgettekniske forhold Indstilles godkendt. Bilag: Bevægelser fra 1. behandling af budgettet til 2. Åben behandlingen - Åben hovedoversigt til 2. behandling

16 6. Budget Kommunale takster 2009 J.nr.: S00. Sagsnr.: 08/7558 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Byrådet skal årligt træffe beslutning om fastsættelse af de kommunale takter for det følgende år. Det drejer sig om takster for betaling fra borgere for ydelser fra de kommunale forsyningsvirksomheder, byggetilladelser, for benyttelse af institutioner og sociale ordninger, skolefritidsordninger m.v. De opstillede takster er fra forvaltningens side beregnet med udgangspunkt i gældende regler og allerede vedtagne beslutninger i Byrådet om budgettets prioriteringer. På andre områder er taksterne beregnede med udgangspunkt i de forventede indtægter og de omkostninger, der er forbundet med aktiviteterne og leveringen af den pågældende ydelse. Endelig er særlovgivning i enkelte tilfælde bestemmende for de kommunale takster. Såfremt Byrådet ved 2. behandlingen vedtager initiativer eller besparelser, der væsentligt ændrer grundlaget for takstberegningerne vil der kunne blive tale om, at enkelte takster skal genfremsættes til godkendelse i Byrådet. Ligeledes henledes opmærksomheden på, at der indenfor enkelte sektorområder pt. er igangsat undersøgelser og budgetanalyser, hvis resultat vil nødvendiggøre en efterfølgende genoptagelse af takster indenfor netop disse områder. Taksterne fremgår af vedlagte takstkatalog. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At taksterne i takstkataloget godkendes. Beslutning i den : Indstilles godkendt med bemærkning om at der til BY udarbejdes reviderede takster for dagpasningsområdet i konsekvens at budgetforliget. Bilag: Åben Takster

17 7. Budget bevillingsregler J.nr.: S00. Sagsnr.: 08/7558 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Bevillingsniveauet dvs. bestemmelserne om, indenfor hvilke rammer fagudvalg og administration kan arbejde og omdisponere uden at skulle omkring Byrådet for at indhente tilladelse skal fastlægges således, at det understøtter Byrådets ønsker om styring og overblik og samtidig skal systemet sikre, at den kommunale drift kan fungere så smidigt som muligt. Ligeledes skal der tages hensyn til de vedtagne principper om kontraktstyring i Rebild Kommune. Bevillingsniveauet fastlægges jf. styrelseslovens årligt i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. Budgettet er opdelt 20 aktivitetsområder (se bilag), samt besluttet følgende generelle retningslinjer for afgrænsningen af bevillingsniveauet. 1. Udvalg 2. Aktivitetsområde 3. Budgetgaranterede områder og øvrige områder Budgetgaranterede områder defineres i denne forbindelse som områder, hvor man fra regeringens side har defineret at skiftende konjunkturer kan få afgørende betydning for udgifternes størrelse. Begrebsafgrænsningen følger det aftalte mellem KL og regeringen. Der foreslås følgende bevillingsregler for Rebild Kommune i 2009: 1. Indenfor fagudvalgenes driftsrammer opdeles budgettet i aktivitetsområder. Hvert kontoområde udgør en budgetramme. Aktivitetsområderne fremgår af vedlagte bilag 2. Bevillingsrammerne fastlægges indenfor de enkelte fagudvalg og de nævnte aktivitetsområder. 3. Alle bevillinger er som udgangspunkt styrbare, men som en del af budgettet udarbejdes en oversigt over budgetgaranterede områder, som holdes udenfor bevillingsrammen. 4. Det generelle styringsprincip i Rebild Kommune er Kontraktstyring. 5. Kontrakterne har i udgangspunktet en varighed af 2 år, dog revurderes de økonomiske rammer årligt. I 2008 vil enkelte institutioner dog have kontrakter med en varighed på 1 år. 6. Kontrakt indgås mellem udvalgsformand, forvaltningschef og kontraktholder. 7. Kontraktholderen er den person, der har det administrative, økonomiske og personalemæssige ansvar for området. 8. For kontraktstyrede enheder tildeles en samlet nettobudgetramme, indenfor hvilken lederen disponerer og er ansvarlig. Dette gælder dog ikke fast ejendom, hvor der er særlige regler. 9. Bortset fra de budgetgaranterede områder gælder for alle konti at merforbrugte eller uforbrugte beløb, overføres til næste års budget. Hvis der således ved 703

18 regnskabsafslutningen er et mer- eller mindreforbrug på bevillingsniveau, skal beløbet overføres til næste års budget. 10. Mer- og mindreforbrug (drift) forrentes med 5% af saldoen ved afslutningen af årsregnskabet. Forrentningen indgår i de overførte beløb. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At de anførte bevillingsregler godkendes. Beslutning i den : Indstilles godkendt med bemærkning at spørgsmålet om forrentning af over og underskud af budgetbeløb indgår i en nærmere drøftelse på visionsseminaret. Bilag: Åben Bevillingsopdeling udvalgsniveau 704

19 Underskriftsside Anny Winther - Formand Thorkild Christensen - Medlem Ole Frederiksen - Medlem Poul Larsen - Medlem Søren Munk - Medlem Leon Sebbelin - Medlem Mette Busk - Medlem 705

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.00 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2010-2013 - Børn og Ungdom 752 2. Budget 2010-2013 - 2. behandling 756 3.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ole Frederiksen Fredag den 05-10- 2007 Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2008 for Teknik og Miljøudvalget

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Kultur og Fritidsudvalget. Mødedato: Mandag den 22-06-2009. Mødetidspunkt: 14:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Kultur og Fritidsudvalget. Mødedato: Mandag den 22-06-2009. Mødetidspunkt: 14:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:40 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2009, 2010 og overslagsårene 107 Underskriftsside 111

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mødedo: 8. oktober 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 8. oktober 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kirkelig

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 9. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Principbeslutning

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Tirsdag den 07. september 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: KB-Salen Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering... Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

Møde nr.: 19 Mødedato: Fraværende: Jørgen Bang og Lene Offersen Mødetid: Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 19 Mødedato: Fraværende: Jørgen Bang og Lene Offersen Mødetid: Mødested: Mødelokale 1 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 19 Mødedato: 29.09.2009 Fraværende: Jørgen Bang og Lene Offersen Mødetid: 14.00-14.40 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Budget 2010, budgetforslag

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 10. oktober Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Voss Hansen

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 10. oktober Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Voss Hansen Mødedo: 10. oktober 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Christina Htens og Jan Voss Hansen 10. oktober 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalget Økonomi- og Planudvalget Tirsdag den 02.10.07 kl. 15.30 i Biblioteket Medlemmer: Hans Barlach (C) Bo Johansen (V) Jørgen Kristiansen (V) René Milo (V) Henrik Gliese Pedersen (B) Kai O. Svensson (F) Jakob

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Torsdag den 2. oktober 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 9:45 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Udvalget for Voksenservice

Udvalget for Voksenservice Side 1 af 5 Udvalget for Voksenservice Dagsorden med beslutninger Møde nr. 6 - Ekstraordinært møde Mødested : Mødelokale 3 Mødetidspunkt : tirsdag den 29. maj 2007 kl. 17:00 Fraværende : Jessie Mogensen

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt:

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Mødedato:. Mødetidspunkt: 20:00. (dialogmøde kl. 19.00 20.00) Sted: Suldrup Skole, Hjedsbækvej 289, Suldrup Møde slut: 22:25 Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 16:30 Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - udvidelse af anlægsprojekt 209 Underskriftsside

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Budgetteringsmetode/procedure Byrådet godkendte den 11. marts 2014 Mål og procedure for budgetlægningen 2015 2018. I Mål og procedure for budgetlægningen er der opstillet en række finansielle mål for ordinær

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 08. oktober 2014 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 08. oktober

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Byrådets 2. behandling af forslag til budget 2017 og budgetoverslag Dok.nr.: 7061 Sagsid.: 16/397 Initialer: soge Åben sag

Byrådets 2. behandling af forslag til budget 2017 og budgetoverslag Dok.nr.: 7061 Sagsid.: 16/397 Initialer: soge Åben sag Byrådets 2. behandling af forslag til budget 2017 og budgetoverslag 2018-20 Dok.nr.: 7061 Sagsid.: 16/397 Initialer: soge Åben sag Indledning Økonomiudvalget har den 15. august oversendt forslag til Esbjerg

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere