Handleplan for læsning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleplan for læsning"

Transkript

1 Handleplan for læsning 1

2 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 1. Læsning og skrivning side 5 Læsning i alle fag side 5 Forældrene i samarbejde om læsning side 6 Når det er svært at lære at læse side 6 Læsning og tosprogede elever side 7 2. Læsning i skolens struktur Læsevejleder side 8 Ressourcecenteret side 9 Læsekonferencer side 9 3. Læseudvikling gennem hele skoleforløbet 0. Klasse side klasse side klasse side klasse side klasse side klasse side klasse side klasse side klasse side klasse side Bilag Bilag 1: side 19 OS og SL-prøverne Læse 5 og TL-prøverne Den nationale test i dansk Bilag 2: side 20 Læsehastigheder og Lixtal Bilag 3: side 21 Staveudvikling trin 0 trin 5 Bilag 4: Skabelon til skolens egne tiltag side 22 2

3 Forord Denne handleplan for læsning danner grundlag for skolernes arbejde med læsning såvel i faget dansk som i alle fag. Handleplanen indeholder en beskrivelse af, hvorledes skolerne i Herlev arbejder med læsning, samt en oversigt over evaluering efter hvert klassetrin, så målene og progressionen fastholdes. Et afsnit beskriver det vigtige samarbejde med forældrene omkring barnets læsning, samt hvilke opgaver, der ligger i dette samarbejde. Formålet med handleplanen er at give et indblik i læsning, skabe øget fokus på læsning i undervisningen, samt at fungere som en hjælp for alle lærere i alle fag, så elevernes læsekompetencer og læseresultater forbedres. Folkeskolen i Herlev er med til at lægge grund til elevernes videre uddannelse. Indhold, metoder og samarbejde i skolen har en væsentlig indflydelse på elevernes læring, så de unge kan gennemføre en ungdomsuddannelse efter folkeskolen. De uddannelseskrav, der stilles på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser viser, at der stilles høje krav til unges læsekompetencer. Læringsmiljøet i klasserne er også vigtig i forhold til den enkelte elevs læringsbetingelser. Et godt læringsmiljø skabes ude i klasseværelserne. Det er ledelsen og lærerne, der skaber rammer for undervisningen, så klassen og den enkelte elev får de læringsudfordringer, der skal til for at mestre fremtidens uddannelseskrav. Læsning er en vigtig færdighed og en kompetence til brug på tværs af fagene. Læsning er således en af de kulturteknikker, der skal tilegnes i skolen. At beherske denne teknik er en afgørende forudsætning for læring i forhold til Folkeskolens formål. God fornøjelse med arbejdet Christian Holm Skolechef 3

4 Indledning Handleplanen er opdelt i fire afsnit: Et generelt afsnit om læsning side 5 Et afsnit der beskriver læsning i skolens struktur side 8 Et specifikt afsnit om læsning i skolen på de forskellige klassetrin side10 Bilag med beskrivelser af læseprøver og skabeloner til brug for skolernes egne tiltag side 19 Det generelle afsnit beskriver vigtigheden af læseforståelsen som et fælles anliggende for alle lærere omkring en klasse. Et kapitel omhandler læsevejlederens rolle, som blandt andet er at hjælpe til med at udvikle læseundervisningen på skolen. For nogle børn forløber læseprocessen langsomt eller mere besværligt. To kapitler beskriver nogle af de muligheder, der kan være en hjælp for disse elever. Forældrene har en central rolle i elevernes læseudvikling, og dette berøres i kapitlet: Forældrene i samarbejde om læsningen. Det specifikke afsnit af handleplanen beskriver de enkelte klassetrins mål for læsning, faste tiltag og anbefalinger. Denne del kan bruges som opslag, således at man udvælger det klassetrin, der er relevant for ens undervisning. Afsnittet kan også læses som et hele, så man kan se progressionen i læsning. 4

5 1. Læsning og skrivning Læsning og skrivning er to sider af samme sag, nemlig tilegnelse af skriftsproget. Erfaringer, bl.a. fra et projekt om opdagende skrivning, viser, at eleverne hurtigere lærer at læse, hvis de selv bruger skriftsproget. Mange forskningsresultater bekræfter endvidere, at skrivningen er en af vejene for elevens forståelse af skriftsprogets kode. At læse og skrive er vejen til viden. Jo før en elev behersker det der læses, og det eleven selv skriver, jo før kan eleven søge den viden, der ønskes. I handleplanen er det skriftlige arbejde derfor også nævnt dels i målene og dels i anbefalingerne. Læsning i alle fag Læsning i alle fag er en betydningsfuld opgave for teamet omkring klassen. Læsning af de enkelte fags tekster er en af kilderne til faglig viden. I Fælles Mål er det slået fast, at faglig læsning skal være en væsentlig del af de fleste fag. Dette betyder, at der skal undervises i kendskab til fagenes tekster og deres faglige udtryk. At arbejde med dette felt hører ikke kun til i faget dansk. Det er dansklæreren, der skal undervise i forskellige læsestrategier, men alle lærere skal undervise deres elever i at læse og forstå deres fags faglige tekster. Det betyder, at faglærerne skal anvende forskellige læseforståelsesstrategier. Det kræver viden om faglig læsning for at vide, hvad der skal til, så eleverne forstår, med hvilket formål de læser, og hvilke strategier der er hensigtsmæssige at anvende. Nogle tekster indeholder flere forskellige teksttyper på samme side f.eks. Internetsider. Det kan være en vanskelig opgave at læse den type tekster på pc og i fagbøger, da det i sig selv er en opgave at finde ud af, i hvilken rækkefølge teksterne/figurerne skal læses. Det er faglærernes ansvar at skabe sammenhæng og overblik over sit fagområde, og når det sker igennem læste tekster, skal faglæreren sikre sig, at det læste bliver forstået. Lærerne skal sikre sig, at eleverne har de nødvendige faglige forudsætninger for at forstå indholdet i de anvendte tekster. Opgaven er, at klæde eleverne på til at kunne forstå teksterne, bl.a. igennem arbejdet med forforståelsen, gennemgang af fagbogens opbygning, arbejde med de ord, der er tilknyttet det specifikke fag samt fagord. Desuden gennem fælles læsning af særligt centrale steder i teksterne. I det Pædagogiske Servicecenter er bibliotekskundskab en disciplin, der er væsentlig for, at eleverne selv kan finde litteratur til eget læseniveau. 5

6 Eleverne undervises i de internetbaserede tjenester, der er behov for i undervisningen, og de skal lære relevante teknikker til søgning på internettet, samt lære de etiske regler for kontakt ud i verden. Undervisningsplanen for biblioteks- og materialekundskab integreres i klassernes undervisning. Forældrene i samarbejde om læsningen Det er lærernes opgave, at der skabes rammer for et godt skole- hjemsamarbejde. Et godt skole- hjemsamarbejde omkring læsningen er uvurderligt. At samarbejde betyder, at der ydes en fælles anstrengelse for at løse en opgave, der kun kan løses ved fælles hjælp. (Rammeplanen for de 0-10 årige). Eleverne har brug for at læse i det daglige, og lærernes opgave er, sammen med forældrene, at finde ud af, hvordan det kan foregå. Lærerne skal sikre, at der i skolehjemsamarbejdet sker en forventningsafklaring, så der sættes rimelige mål men også udfordrende mål for den daglige læsning. Lærerne orienterer forældrene om skolens arbejde med læsning, og hvilke metoder der anvendes. Det kan for nogle forældre være vigtigt at få forklaret forskellen mellem afkodning og læseforståelse, og at et barn først kan læse rigtigt, når begge elementer beherskes. Forældrene skal vide, hvordan de bedst kan støtte op om læsningen. På forældremøder og ved skole- hjemsamtaler kan man med fordel indgå læseaftaler og læsekontrakter. Af elevplanen kan desuden fremgå, hvilke mål for læsning, der arbejdes hen imod, og hvilke forventninger skolen har til forældrene i den forbindelse. Det er således et vigtigt princip, at samarbejdet mellem lærerne og forældrene udspringer af en dialogisk tilgang. Når det er svært at lære at læse De fleste elever kommer rigtig godt fra start med at lære at læse i begyndelsen af deres skoleforløb. Men der er til stadighed en lille gruppe elever, for hvem det at knække koden volder store vanskeligheder i starten af skoleforløbet. Med den obligatoriske sprogvurdering, der tilbydes i børnehaven, og som nu også er obligatorisk i børnehaveklassen, kan elever med en risiko for at udvikle læsevanskeligheder, blive spottet, så en indsats sættes i værk allerede i børnehaveklassen. Via overleveringen orienteres lærerne i 1. klasse om elevgruppens forudsætninger for læsning. Med andre ord er det nødvendigt, at skolerne allerede i indskolingen har en plan for, hvorledes de vil gribe det foregribende og forebyggende arbejde an med disse elever. Nogle elever er i stand til at afkode en alderssvarende tekst, men af forskellige årsager kan det knibe med forståelsen af det læste. Det er nødvendigt at skelne mellem forskellige former for læsevanskeligheder, da der kan være kognitive, undervisningsmæssige, sproglige og følelsesmæssige årsager til disse vanskeligheder. Disse elever har meget ofte svært ved at forstå en tekst, hvorfor det er ekstra vigtigt at skolens lærere arbejder med forforståelse, sætningsopbygning, kontekst, genre og metabevidsthed (metabevidsthed =læserens bevidsthed om egen forståelse af det læste). Hjælp til at læse og forstå illustrationer og andet indhold på en side, der støtter elevens læsning, er ligeledes vigtig. Skolens ressourcecenter har en central funktion i arbejdet med de elever, der har læsevanskeligheder. Til elever der har omfattende læsevanskeligheder er der fra 4. skoleår mulighed for, efter en visitation, at modtage et tilbud om at komme i kommunens læseklasse. Formålet med læseklassen er at give elever med omfattende specifikke læsevanskeligheder muligheder for at udvikle læse-stavefærdighederne, samt arbejde med metoder og hjælpemidler, der kan kompensere for de manglende færdigheder. Tilbuddet er maksimalt et treårigt forløb, der begynder ved elevens 4.skoleår og 6

7 slutter ved udgangen af 6. skoleår. (Se mere i Skolefolder om læseklasserne i Herlev kommune, som kan rekvireres på Herlev Byskole: ) Læsning og tosprogede elever Elevernes sproglige kompetencer er vigtige i forbindelse med tilegnelse af gode læsekompetencer. Når tosprogede elever har dansksproglige vanskeligheder, er det afgørende, at undervisningen i læsning i alle fag og gennem hele skoletiden, bidrager til den tosprogede elevs tilegnelse af dansksproglig kompetence. Det drejer sig om at se den tosprogede elevs sprog- og fagudvikling i tæt sammenhæng. For læsere med et andetsprog kan det være svært at blive bevidst om egne læsestrategier og egen læseforståelse. Tosprogede elever kan have fokus på afkodningen frem for forståelsen. Det vil sige, at de er tekniske læsere og ikke funktionelle læsere. For disse elever vil læseaktiviteter med fokus på overblikslæsning og skimning være relevante. Læsningen skal derefter følges op af en samtale om indholdet i teksten, hvorefter teksten læses igen. Elevernes ordforråd er en afgørende faktor for læseforståelse på et andetsprog. Ordforrådet drejer sig om ord på enkeltordsniveau og om ordenes betydning i de sammenhænge, de indgår i. Arbejdet med enkeltord bør ske med udgangspunkt i de læste tekster og i et rimeligt omfang, så man ikke flytter sit fokus fra indholdslæsningen. Når eleverne har et større kendskab til ordenes betydning i en given tekst, har de nemmere ved at indstille sig på indholdet i teksten og få en samlet forståelse af den. Det er vigtigt, at man arbejder med forforståelsen inden og under læsningen af en tekst. Eleverne skal, for at få det fulde udbytte af indholdslæsningen, bringes en viden om de kulturelle forhold, som en tekst indeholder, Når tekster udvælges af læreren, bør sværhedsgraden være afpasset elevernes sproglige udvikling, så udbytte, læselyst og motivationen fastholdes. Under udarbejdelsen af denne handleplan for læsning har ministeriet endnu ikke færdiggjort den nationale test i dansk som andetsprog for 5. og 7. klassetrin. Når disse tests tages i anvendelse, vil de indgå i vurderingen af elevernes sproglige udvikling på lige fod med andre evalueringsmetoder, og fokuspunkter herfra vil indgå i de handleplaner, der udarbejdes for det fortsatte arbejde med dansk og læsning. 7

8 2. Læsning i Skolens struktur Læsevejleder Alle skoler i Herlev Kommune har lærere, der udfylder funktionen som læsevejleder. Læsevejlederfunktionen rettes mod almenundervisningen i alle fag, og funktionen skal ses i sammenhæng med den enkelte skoles udmøntning af den kommunale handleplan for læsning, hvori indgår skolens planer for læseaktiviteter og testninger. Ressourcecenteret på skolerne er ansvarlige for den kommunale testning. Læsevejlederen er skolens ressourceperson og er med til at kvalificere indsatsen i forhold til læsning og skrivning i alle skolens boglige fag. Læsevejlederen fungerer som inspirator og sparringspartner i forhold til skolens lærere og ledelse Læsevejlederen vejleder og koordinerer skolens arbejde med at udvikle og styrke elevernes læse- og skrivekompetencer, samt elevernes læselyst. Læsevejlederen Giver vejledning i, hvorledes trinmål udmøntes i praksis i forhold til klassens profil Vejleder lærere om indhold, metoder og materialevalg inden for læsning og skrivning Fortolker og formidler testresultater til lærere, som derefter bedre kan formidle resultaterne til forældrene Udvikler, koordinerer og evaluerer skolens læseundervisning i samarbejde med skolens ledelse og ressourcecenteret Har et tæt samarbejde med funktionslærer for specialundervisningen samt kommunens læsekonsulent. Samarbejder med skolens pædagogiske servicecenter Konkrete arbejdsopgaver: Læsekonferencer på alle klassetrin med trinnets lærere Teammøder Mødevirksomhed med læsekonsulent Deltagelse i undervisningen for at igangsætte tiltag på læseområdet og inspirere teamet Deltagelse i netværksgruppen med læsekonsulenten Deltager i den lukkede konference på skolekom Faglig ajourføring Udarbejdelse og opfølgning af skolens handleplan for læsning sammen med skolens ledelse og ressourcecenteret. 8

9 Ressourcecenteret Ressourcecenteret er et kompetencecenter med viden om, håndtering og undervisning af elever med særlige behov. Lærerne i ressourcecenteret har til opgave at undervise elever med særlige behov men også at hjælpe kolleger med at undervise elever med særlige vanskeligheder. Man kan henvende sig til ressourcelærerne, hvis der opstår en bekymring omkring en elevs læseudvikling. Ressourcelærerne kan give vejledning til lærerne og foretage en eventuel individuel faglig testning og vurdering af eleven, eller varetage en særlig tilrettelagt læseundervisning for eleven. Etablering af særlig støtte i læsning sker altid i et samarbejde med elevens dansklærer, forældrene og ressourcecentret. Læsekonferencer Handleplanen anbefaler, at der afholdes læsekonferencer med klassens lærere og skoleledelse bl.a. i forbindelse med testning og den efterfølgende bearbejdning af læseresultaterne. På en læsekonference tegnes et billede af klassens læseprofil, f.eks. afklares spredningen i elevgruppen, og hvilke læsestrategier der benyttes i gruppen. På læsekonferencen udarbejdes derefter en plan for det videre arbejde med læsningen i klassen, og det besluttes, hvordan eleverne og forældrene får gennemgået resultaterne. Det er hensigtsmæssigt, at læsekonferencerne afholdes for det samlede klassetrins lærere. På denne måde får man et overblik over hele årgangens læsning i alle fag, og man kan se på særlige udfordringer i de enkelte klasser. Samtidig vil der ske en erfaringsudveksling, hvor man ser best practise på hele årgangen. Holddeling på trinnet er et meget relevant tiltag at sætte i værk. Holddelingen kan ske i forhold til læseniveau og til anvendelse af læsestrategier. 9

10 3. Læseudvikling gennem hele skoleforløbet 0. Klasse I 0. klasse gennemføres der daglig læseforberedende undervisning af eleverne. Den skriftsproglige dimension bliver en del af elevernes sprogbevidsthed. Undervisningen skal tage udgangspunkt i og videreudvikle de sprogstimulerende aktiviteter, der har været i daginstitutionerne, og tidligt i skoleforløbet give eleverne lyst til at lytte, tale, læse og skrive. Desuden lægges grunden til gode læsevaner. De gode skrive- og læseforudsætninger grundlægges hos mange elever i skolestarten. At kunne planlægge en målrettet og hensigtsmæssig undervisning forudsætter bl.a., at børnehaveklasselæreren har viden om læse- og skriveudvikling og læse-/skriveundervisning. Desuden kendskab til læsestrategier, samt viden om de talesproglige forudsætninger for skriftsproglig udvikling. Udover at eleverne skal have udviklet deres viden om verdenen, skal undervisningen udvikle børnenes generelle sproglige forudsætninger, samt deres specifikke fonologiske forudsætninger for skriftsproglig udvikling. Undervisningen skal løbende styrke børnenes begyndende skriftsproglige kompetencer herunder udvikle funktionelt bogstavkendskab. Faste tiltag Ved evaluering af børnenes forudsætninger for skriftsproglig udvikling i 0. klasse tages den obligatoriske sprogvurdering for 0. klasse. Denne vurdering foretages så tidligt i forløbet (august/sep.), så undervisningen fra starten tager udgangspunkt i den enkelte elevs sproglige kompetencer. Af elevplanen kan desuden fremgå, hvilke mål for læsning, der arbejdes hen imod, og hvilke forventninger skolen har til forældrene i den forbindelse. Anbefaling Resultatet af vurderingen indgår i elevplanen for 0.klasse. Der afholdes konference med relevante deltagere vedr. vurderingen, som sammen udarbejder en handleplan for det fortsatte arbejde med den sproglige udvikling Forældre får ved en skole-hjemsamtale gennemgået sprogvurderingen og handleplanen og får vejledning i, hvorledes de kan støtte op om barnets sproglige udvikling Inden eleverne påbegynder 1. klasse afholdes der i maj en klassekonference med relevante deltagere Mål Efter 0. klasse skal eleverne kunne: Fortælle egne historier og genfortælle andres i et relevant sprogbrug Læse/skrive sit eget navn Kende læseretning Kende bogstavlyd, form og navn Kende ords begyndelseslyd Legeskrive til egne tegninger 10

11 1. Klasse I 1. klasse har læseundervisningen fokus på angrebsteknikker for at udvikle, automatisere og konsolidere elevernes afkodningsfærdigheder, som skal danne grundlag for læseforståelse. Læsning og skrivning er parallelle processer. Skolen kan inddrage CD-ord og 10-finger på dette klassetrin, som støtte til den skriftsproglige udvikling. CD- ord er et IT-hjælpeprogram, som giver eleverne støtte til skrivning via ordbogsforslag. Programmet kan desuden aktiveres til at oplæse tekst på computeren. 10-finger er ligeledes et IT-program, der træner brugen af tastaturet. Der læses og skrives dagligt, for på denne måde at give eleverne erfaring med læsning og skrivning som adgang til fornøjelse og viden. Dette vil stimulere elevernes læselyst, som medvirker til at styrke og udvikle deres sproglige færdigheder. Faste tiltag I maj måned testes alle eleverne med OS 64 (bilag 1), og resultaterne indsamles af kommunens læsekonsulent. Af elevplanen kan desuden fremgå, hvilke mål for læsning, der arbejdes hen imod, og hvilke forventninger skolen har til forældrene i den forbindelse. Anbefaling Der afholdes læsekonference om eleverne i første halvdel af skoleåret, hvor der ses på, hvilke elever der skal have et særligt tilrettelagt tilbud. Dette tilbud kan tilrettelægges som holdundervisning på klassetrinnet I januar tages en læseprøve på disse elever Efter den kommunale test i maj afholdes et tilbagemeldingsmøde på klassetrinnet med lærerne, skolens ressourcepersoner og evt. læsekonsulenten, og der udarbejdes en handleplan for det fortsatte arbejde med læsningen Mål Efter 1. klasse skal eleverne kunne Samtale om oplæst tekst (forståelse) Anvende lyd, navn og form (de tre alfabeter) Skrive små tekster på stavetrin 1, hvor eleven skal omsætte lyd og bogstaver til ord (bilag) Læse tekster på Lix

12 2. Klasse I 2. klasse er læsningen hos en del elever funktionel. Læseundervisningen skal have fokus på at udvikle, automatisere og konsolidere elevernes afkodningsfærdigheder, da dette er grundlaget for god læseforståelse. Læsning og skrivning er parallelle processer. Eleverne udvikler deres skrivefærdigheder ved at læse og læsefærdigheder ved at skrive. Eleverne arbejder med fiktion og ikke fiktionstekster. Det er væsentligt, at eleverne oplever, at læsning kan bruges til at få oplysning og information og giver gode oplevelser. Desuden at skriften kan bruges til kommunikation til og med andre Faste tiltag National test i læsning i foråret I maj måned skal OS 120 (bilag 1) tages på alle elever, og resultaterne indsamles af kommunens læsekonsulent. Af elevplanen kan desuden fremgå, hvilke mål for læsning, der arbejdes hen imod, og hvilke forventninger skolen har til forældrene i den forbindelse. Anbefaling I januar laves der en vurdering af elevernes læsestandpunkt På baggrund af resultatet drøftes det fortsatte arbejde med læseudvikling på trinnet Efter afholdelsen af den nationale test samt den kommunale inddrages læsevejlederen, og sammen med lærerne laves en opfølgning på klassetrinnet, hvor der udarbejdes en handleplan for det fortsatte arbejde med læsningen Skolens ressourcepersoner og læsekonsulenten kan inddrages Brugen af IT som hjælpemiddel introduceres for de elever der har behov for dette Mål Efter 2. klasse skal eleverne kunne anvende læsning og skrivning ubesværet i dagligdagen Læse fiktive og ikke - fiktive børnebøger samt digitale tekster Læse tekster på Lix og med en hastighed på ord/min. Skrive enkle fiktive tekster og små fagtekster Anvende computer til producering af egne tekster 12

13 3. klasse I 3. klasse kan de fleste elever bruge bogstavernes lyd, når de læser, og de kan forstå, hvad de læser. De fleste børn kan også stave ord, som de selv hører dem, når de skriver. Nu skal læsningen konsolideres, og der skal etableres flow i læsning på et niveau, der ligger på LIX Der arbejdes med grammatikken i det skrevne sprog. Eleverne skal kende anvendelsen af store og små bogstaver, samt anvendelse af punktum. På dette klassetrin stifter eleverne bekendtskab med og uddrag af børnelitteraturen samtidig med, at de udvikler viden om forskellige genrer. Faste tiltag I maj måned skal SL 60 (bilag 1) tages på alle elever og indsamles af kommunens læsekonsulent. Af elevplanen kan desuden fremgå, hvilke mål for læsning, der arbejdes hen imod, og hvilke forventninger skolen har til forældrene i den forbindelse. Anbefaling Efter afholdelsen af den kommunale test, inddrages skolens ressourcepersoner og eventuelt læsekonsulenten, og sammen med lærerne laves en opfølgning på klassetrinnet, hvor der udarbejdes en handleplan for det fortsatte arbejde med læsningen Lærerne fra de øvrige fag inddrages i forbindelse med læsning i deres fag Mål Kunne læse og forstå en skriftlig arbejdsbeskrivelse i f.eks. matematik Begyndende skelnen mellem fiktion og fakta Begyndende arbejde med procesorienteret skrivning Arbejde med den grammatiske stavning Læser tekster på lix med en hastighed på ord/minut Kunne omsætte egen fortælling til skrift 4. klasse I 4. klasse har eleverne lyst til og interesse for læsning. Eleverne anvender sikre og automatiserede afkodningsstrategier samtidigt med, at læsningen og skrivningen anvendes til indhentning og bearbejdning af viden på tværs af fagene. Eleverne læser tekster, der er sprogligt udfordrende inden for både skøn- og faglitteratur. De fleste elever vil på dette klassetrin kunne læse tekster af sværhedsgrad Lix med alderssvarende indhold. Eleverne skal kunne skrive sammenhængende fortællinger med en varierende ordstilling. Teksterne vil være både beskrivende og refererende, med et ordforråd tilpasset de forskellige teksttyper. 13

14 På 4. klassetrin vil det være relevant at udvide elevernes kendskab til IT som hjælpeværktøj, idet det giver eleverne mulighed for bl.a. at skrive sværere og mere omfattende tekster, som fx faglige rapporter, månedsopgaver etc. Faste tiltag I maj skal eleverne testes med gruppeprøve SL 40 (bilag 1). I foråret testes eleverne med national test i læsning. Af elevplanen kan desuden fremgå, hvilke mål for læsning, der arbejdes hen imod, og hvilke forventninger skolen har til forældrene i den forbindelse. Anbefaling Efter afholdelsen af den nationale test samt den kommunale, inddrages læsevejlederen, og sammen med lærerne laves en opfølgning på klassetrinnet, hvor der udarbejdes en handleplan for det fortsatte arbejde med læsningen. Skolens ressourcepersoner og læsekonsulenten kan inddrages Enkelte elever kan udpeges til revurdering i april- maj måned Lærerne fra de øvrige fag inddrages i forbindelse med læsning i deres fag Brugen af IT som hjælpemiddel anvendes af de elever, der har behov for dette. Mål Benytte faglitteratur og læse bøger inden for særlige interesseområder Kunne punktlæse og oversigtslæse for at forstå hovedindholdet af en tekst Kunne strukturere sine egne skrevne tekster kronologisk Læse på Lix niveau og med en hastighed på ord/min Stavemæssigt kunne udnytte omsætningsregler fra lyd til skrift Stifte bekendtskab med norske og svenske tekster 14

15 5. klasse I 5. klasse har eleverne lyst og interesse for at læse. De benytter sig af forskellige læseforståelsesstrategier. De er mere bevidste om eget udbytte af det læste og søger også ordforklaringer til forståelse af ord og fagudtryk. Læsningen anvendes udforskende og kritisk i alle fag og på tværs af fagene. Eleverne læser i de digitale medier for oplevelse og viden. Faste tiltag I februar skal eleverne testes med gruppeprøve LÆS 5. Af elevplanen kan desuden fremgå, hvilke mål for læsning, der arbejdes hen imod, og hvilke forventninger skolen har til forældrene i den forbindelse. Anbefaling Efter afholdelsen af den kommunale test inddrages læsevejlederen, og sammen med lærerne laves en opfølgning på klassetrinnet. Der udarbejdes en handleplan for det fortsatte arbejde med læsningen. Skolens ressourcepersoner og læsekonsulenten kan inddrages Enkelte elever kan udpeges til revurdering i april- maj måned Lærerne fra de øvrige fag inddrages i forbindelse med læsning i deres fag Brugen af IT som hjælpemiddel drøftes, og elever med behov for CD-ord som hjælpemiddel udpeges. Mål Læse og reflektere over forskellige slags tekster Læse og anvende billeder, diagrammer, kurver og tabeller i faglitteratur Læse i digitale medier og være opmærksom på mediernes forskellige fremlæggelsesform Kunne benytte alle læseteknikker (skimme, nærlæse og oversigtlæse) Kunne analysere og kritisk forholde sig til tekster af forskellig art Kunne anvende 1. og 3. personfortæller i sine skriftlige arbejder Læse på Lix niveau og med en hastighed på ord/min. Stavemæssigt kunne anvende det morfematiske princip, dvs. benytte sin viden om, at ord kan opdeles i betydningsbærende enheder, som har en selvstændig form Kunne anvende forskellige læseforståelsesstrategier 15

16 6. klasse I 6. klasse bevarer eleverne læselysten igennem fordybelse i litteraturen. De gode læsevaner fastholdes og udbygges, så en læsekultur oparbejdes. Eleverne kan tilpasse læsningen efter teksten og hensigten med teksten. Læsning er en aktivitet både i og uden for skolen og tjener faglige og tværfaglige formål. Eleverne tager et medansvar for egen skriftsproglige udvikling og udtrykker sig varieret og sammenhængende både skriftligt og mundtligt. Faste tiltag Som en del af undervisningen har alle 6. klasser et forløb på folkebiblioteket med en forfatter. Eleverne får her muligheden for at fordybe sig i et møde med en professionel kunstner indenfor litteraturens verden. Der arbejdes med læseprocesser, og forfatteren illustrerer forfatterskab og glæden ved at læse. Eleverne kommer tæt på indholdslæsning og oplæsning, de får mulighed for selv at udarbejde læsetekster, der arbejdes med samspillet mellem sprog, genre, indhold, situation og sproglige virkemidler både i fiktionslæsning og non - fiktionslæsning. Der lægges i forløbene op til, at læreren efterfølgende kan fortsætte arbejdet på skolen. I september skal eleverne testes med gruppeprøve TL 1 (bilag 1). I foråret testes eleverne med national test i læsning. Af elevplanen kan desuden fremgå, hvilke mål for læsning, der arbejdes hen imod, og hvilke forventninger skolen har til forældrene i den forbindelse. Anbefaling Efter afholdelsen af den nationale test samt den kommunale inddrages læsevejlederen, og sammen med lærerne laves en opfølgning på klassetrinnet. Der udarbejdes en handleplan for det fortsatte arbejde med læsningen. Skolens ressourcepersoner og læsekonsulenten kan inddrages Enkelte elever kan udpeges til revurdering Lærerne fra de øvrige fag inddrages i forbindelse med læsning i deres fag Mål Udvikle læsehastigheden og tilpasse læsemåder til genrer og sværhedsgrad Kunne analysere både skønlitterære og faglige tekster Kunne sammenholde form og indhold Begynde at anvende forskellige studietekniske færdigheder, f.eks. overblikslæsning, notatteknik under læsning, mindmaps etc. Fastholde hovedindholdet af det læste i en skriftlig form Kunne skelne imellem væsentligt og uvæsentligt i den skriftlige fremstilling og kunne vælge en passende skriftlig udtryksform Læse på Lix niveau og med en hastighed på ord/min. Stavemæssigt kunne anvende det morfematiske princip, dvs. benytte sin viden om, at ord kan opdeles i betydningsbærende enheder, som har en selvstændig form Selvstændigt kunne anvende forskellige læseforståelsesstrategier Udvide ordforrådet 16

17 7. klasse I 7. klasse skal læseundervisningen udvikle og vedligeholde hensigtsmæssige læserutiner og oparbejde en læsekultur. Elevernes selvstændige læsning udvikles, så de læser stadigt mere krævende tekster sikkert og flydende og med god forståelse. Eleverne tilpasser ubevidst læsningen efter teksten, hensigten med teksten og dens sværhedsgrad. Den fagfaglige læsning prioriteres gennem arbejdet med systematisk anvendelse af hensigtsmæssige strategier, og faglærerne indgår i et samarbejde omkring dette. Faste tiltag I september måned skal eleverne testes med TL 2 (bilag 1). Af elevplanen kan desuden fremgå, hvilke mål for læsning, der arbejdes hen imod, og hvilke forventninger skolen har til forældrene i den forbindelse. Anbefaling Der afholdes læsekonference på baggrund af læseresultatet, og der udarbejdes en handleplan for det fortsatte arbejde med læsningen Enkelte elever kan udpeges til revurdering i april- maj måned Mål Udvikle læsehastigheden og tilpasse læsemåder til genrer og sværhedsgrad Kunne anvende forskellige studietekniske færdigheder, fx overblikslæsning, notatteknik under læsning, mindmaps etc. Kunne læse sig til en danskfaglig viden Kunne forholde sig kritisk og analyserende til længere skønlitterære og faglitterære tekster Kunne karakterisere og anvende forskellige former for genrer inden for skøn- og faglitteratur Kunne forholde sig kritisk til digitale tekster af større omfang Kunne vælge synsvinkel i skriftligt arbejde og have sammenhæng imellem tekstens ide og fremstillingsform Læse på Lix niveau og med en hastighed på ord/min. Beherske retstavningen 8. klasse I 8. klasse arbejder eleverne med samspillet mellem tekst, genre, sprog, indhold og situation. De gøres mere bevidste om at vurdere sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i egne og andres tekster. Det er fortsat vigtigt, at have fokus på forståelsen af det læste. Igennem fordybelsen i litteraturen opnås en personlig og kulturel identitet. Der arbejdes ligeledes med at kunne formidle viden sprogligt, udtrykke sig sammenhængende og varieret og kunne argumentere. Faste tiltag I september måned testes eleverne med TL 3 (bilag 1). I foråret testes klassen med national test i læsning. Af elevplanen kan desuden fremgå, hvilke mål for læsning, der arbejdes hen imod, og hvilke forventninger skolen har til forældrene i den forbindelse. Anbefaling Der afholdes læsekonference på baggrund af læseresultatet, og der udarbejdes en handleplan for det fortsatte arbejde med læsningen Enkelte elever kan udpeges til revurdering i april- maj måned IT som hjælpemiddel drøftes, og for nogle elevers vedkommende vil det være relevant at øve brugen af IT som hjælpemiddel 17

18 Mål Eleven tager medansvar for egen skriftsproglige udvikling Læsning anvendes til danskfaglige, fagfaglige og tværfaglige formål både i og uden for skolen Eleverne er bevidst om før-læse aktiviteter, herunder begreber og forforståelse Den gode læsekultur i klassen fastholdes og udvikles Alle læsestrategier beherskes og tilpasses læseformålet Kunne arbejde analyserende i forhold til både skøn- som faglitterære tekster Studietekniske færdigheder beherskes og anvendes relevant Kunne udtrykke sig varieret og sammenhængende, såvel mundtligt som skriftligt Kunne opsætte sin egen tekst efter tekstidé og hensigt. Kunne beherske tegnsætningen Læse på Lix niveau og med en hastighed på ord/min. Beherske retstavningen 9. klasse I 9. klasse beherskes læsningen til fulde, så læsestrategier, læsemåder og læseteknikker er automatiserede. Læsetempoet er ubevidst afpasset teksten, og det er naturligt for eleverne at anvende opslagsværk, ordbøger, IT og andre medier, når de møder ord og sammenhænge i tekster, som de ikke forstår. Eleverne kender til genrer og kan karakterisere og anvende dem. Eleverne skriver reflekterende og argumenterende alt efter hensigten med teksten. Der benyttes et bevidst varieret, kreativt sprog, og der skrives både i hånden og på computeren. I 9. klasse forberedes eleverne til den afsluttende prøve. Anbefaling Skolen afholder en konference i september- oktober for at afklare, hvem der evt. skal have dispensation til prøverne. Her aftales indsats og fokusområder. Mål Fordybelse i litteraturen for at opnå personlig og kulturel identitet Eleverne ved hvilke læseforståelsesstrategier, der er hensigtsmæssige i de forskellige fag Eleverne tager medansvar for egen skriftsproglige udvikling Læsning anvendes til danskfaglige, fagfaglige og tværfaglige formål både i og uden for skolen Den gode læsekultur i klassen fastholdes og udvikles Kunne oplæse flydende med god artikulation og fortolkende betoning Fastholde hensigtsmæssige læserutiner med henblik på en langsigtet læsekultur Kunne referere korrekt skriftligt og mundtligt, argumentere, kommentere og reflektere. Kunne skrive til både kendt som ukendt modtager med et fyldigt indhold Læse på Lix niveau og med en hastighed på ord/ min. Beherske retstavningen IT som hjælpemiddel drøftes, og for nogle elevers vedkommende vil det være relevant at øve brugen af IT som hjælpemiddel ofte 18

19 4. Bilag Bilag 1 OS og SL prøverne samt Læs 5 og TL- prøverne OrdStillelæse prøven og SætningsLæse prøven er begge standardiserede test, udgivet af dansk Psykologisk Forlag. OS prøverne tages i maj måned i 1. og 2. klasse. SL prøverne tages i maj måned i 3. og 4. klasse. OS64: Der læses 64 ord med tilhørende billeder. Eleverne finder det billede, der passer til ordet. Der afsættes 10 minutter til denne prøve. Prøven giver et billede af elevernes afkodningskompetencer. OS120: Der læses 120 ord med tilhørende billeder. Eleverne finder det billede, der passer til ordet. Der afsættes 15 minutter til denne prøve. Prøven giver et billede af elevernes afkodnings og læseforståelseskompetencer. SL60: Der læses 60 sætninger med stigende sværhedsgrad. Til hver sætning er der fem billeder, og eleverne skal vælge det rigtige. Der afsættes 15 minutter til denne prøve. SL 40: Der læses 120 sætninger med stigende sværhedsgrad. Til hver sætning er der fem billeder, og eleverne skal vælge det rigtige. Der afsættes 15 minutter til denne prøve. Læs5 består af to læsetekster med tilhørende opgaver, der skal løses inden for en fastlagt tidsramme. Læs5 skal samtidigt afdække elevernes læsevaner og en vurdering af, hvordan de oplever, at de selv læser. Læs5 giver et overblik over elevernes læseforståelse. TekstLæseprøverne 1-5 bruges til at vurdere de ældre elevers læsning ( klasse). På de ældre klassetrin er prøvetagningens fornemste opgave at være et redskab i den pædagogiske evaluering. TL 1-5 består af et elevhæfte til hvert klassetrin, indeholdende en række delopgaver, som både kan give et billeder af elevernes afkodning, forståelse af forskellige typer tekster samt læsevaner. Den nationale test i dansk Den nationale test i dansk, læsning, er IT - baserede og tegner et billede af, hvad elever i 2., 4., 6. og 8. klasse kan og ved inden for centrale områder i faget. Testen vurderer kun områder, som er velegnede til en IT - baseret testform. Testen vurderer ikke læsehastigheden. Den er inddelt i tre profilområderne Sprogforståelse, Afkodning og Tekstforståelse. Testopgaverne kan både være inden for kendte områder og områder, som eleverne endnu ikke er blevet undervist i. 19

20 Bilag 2 Læsehastigheder og Lixtal Vi har i handleplanen angivet læsehastigheder og lixtal som målenheder på forskellige klassetrin. Lixtallet giver en god fornemmelse af teksters sværhedsgrad. Som udgangspunkt er det en god idé at sikre sig at eleven kan læse ca. 96% af ordene i en tekst helt uden problemer. Det er let at kontrollere. Tæl 100 ord op af en tekst, lad eleven læse det højt. Har eleven svært ved at afkode mere end 4 ord, er teksten for svær. 1.klasse: LIX klasse: LIX klasse: LIX klasse: LIX klasse: LIX klasse: LIX klasse: LIX klasse: LIX klasse: LIX En elevs læsehastighed er som udgangspunkt ikke nær så vigtig, som elevens læseforståelse. Men læsehastigheden er bestemt ikke ligegyldig, ikke mindst set i relation til lektiemængden på de større klassetrin. Formlen for udregning af elevens læsehastighed er flg: antal ord X 60 eller X 10 antal sek. afhængig af om det er pr. minut eller pr.10 sek. hastigheden ønskes målt. 2. klasse: ord/ minut, 13 20ord/ 10 sek 3.klasse: ord/minut, ord/10 sek 4.klasse: ord/minut, ord/10 sek 5.klasse: ord/minut, ord/10 sek 6.klasse: ord/minut, ord/10 sek 7./8.klasse: ord/ minut, ord/10 sek 8/9. klasse: ord/ minut, ord/10sek 20

21 Bilag 3 Staveudvikling trin 0 trin 5 Staveudviklingen kan inddeles i trin, efter Mette Ziegler, 1993 Rækkefølgen af de enkelte trin i staveudviklingen er den samme for alle. Der er dog stor forskel på, hvor hurtigt udviklingen foregår, og hvor langt de enkelte elever når. Intet udviklingstrin kan springes over, idet selv det mindste fremskridt bygger på det, eleven tidligere har lært. For nogle elever sker staveudviklingen så hurtigt, at det ser ud som om, stavetrin faktisk overspringes. Nogle elever kan blive på det samme staveudviklingstrin i mange år. Trin 0 Eleven besidder generelle sproglige forudsætninger Trin 1 Omsætning af lyd og bogstaver til ord Eleverne bliver klar over, at det, de siger, kan skrives ned. De begynder selv at skrive de talte ord, eller dele af ord, ved hjælp af de bogstaver, de kender. På dette trin kan lyde være udeladt, gentaget eller ombyttet. Trin 2 Udnyttelse af det fonematiske princip Eleverne er klar over, at der til en lyd svarer et bogstav. Ord bliver på dette trin skrevet, som de siges. Trin 3 Udnyttelse af lydfølge regler Eleverne er nu opmærksomme på, at der er lydrette og ikke-lydrette ord. De behersker stavningen af lydrette ord, og kan lydfølgereglerne (f.eks. vide at korte vokaler ofte optræder sammen med stumme bogstaver og dobbeltkonsonanter) Trin 4 Udnyttelse af det morfematiske princip Eleverne ved, at den mindste betydningsbærende del af et ord (det samme morfem) skrives på samme måde, hver gang den kommer, uanset de lydlige variationer Trin 5 Beherskelse Eleverne har sjældent stavefejl og vil ofte kunne korrigere eventuelle fejl ved egen gennemlæsning. 21

22 Bilag 4 Skabelon til skolens egne tiltag på: klassetrin Skolens konkrete tiltag med angivelse af deltagere og tidspunkt. Materialevalg: Anbefalet faglitteratur: 22

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Handleplan for læsning; mellemtrin. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; mellemtrin. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

Læsepolitik for Snedsted Skole

Læsepolitik for Snedsted Skole September 2014 Læsepolitik for Snedsted Skole Snedsted Skole Hovedgaden 5 7752 Snedsted Tlf. 99173425 snedsted.skole@thisted.dk www.snedsted-skole.skoleintra.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Læsning

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE

DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE December 2012 På Sankt Birgitta Skole er læsning et indsatsområde. I indskolingen har vi særligt fokus på den tidlige indsats. Allerede i 0. klasse har vi fokus

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk Tandslet Friskole Slutmål for dansk Marts 2013 På Tandslet Friskole arbejder vi ud fra de samme mål, som man gør i folkeskolen - Fælles Mål. På grund af skolens pædagogiske tilgang til undervisningen,

Læs mere

Handleplan for læsning; indskoling, 1.klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; indskoling, 1.klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring Handleplan for læsning; indskoling, 1.klasse - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E -

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Læsepolitik. for folkeskolerne i Allerød Kommune 2010

Læsepolitik. for folkeskolerne i Allerød Kommune 2010 Læsepolitik for folkeskolerne i Allerød Kommune 2010 Indhold Forord.. 3 Formål for læseundervisningen. 4 Læsevejledere.. 4 Dansklærerens ansvar i forbindelse med læsning... 5 Faglærerens ansvar i forbindelse

Læs mere

Læsehandleplan for Bøgeskovskolen:

Læsehandleplan for Bøgeskovskolen: Læsehandleplan for Bøgeskovskolen: Mål At alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Når børn begynder i skolen,

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK.

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget dansk og plan 3. forløb, der dækker 5.- 6.- klassetrin. Derfor vil der være emner,

Læs mere

Handleplan for læsning. Skals Skole

Handleplan for læsning. Skals Skole Handleplan for læsning Skals Skole Indhold Mål for læsning på Skals Skole... 3 Overlevering fra dagtilbud til 0. klasse... 3 0. klasse...3 Aktiviteter... 4 Overlevering fra 0. klasse til 1. klasse... 4

Læs mere

Krumsø Fri- og Kostskoles. Læsepolitik

Krumsø Fri- og Kostskoles. Læsepolitik Krumsø Fri- og Kostskoles Læsepolitik Indhold: Formål med Krumsøs læsepolitik...2 Krumsø Fri- og Kostskoles mål med læsning...2 Forventet læseniveau på de enkelte klassetrin...3 Læsehastighed...4 Fremgangsmåde

Læs mere

Brug af IT for elever i sprog-, læse- og skrivevanskeligheder.. 30

Brug af IT for elever i sprog-, læse- og skrivevanskeligheder.. 30 Handleplan Skovbyskolen Overordnet målsætning for læseområdet 2 Delmål... 2 Mål, indsats og evaluering for de enkelte årgange... 3 Rødt hold... 3 Grønt hold 5 Blåt hold 7 3.klasse 9 4.klasse.. 11 5.klasse..

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx Vejledende læsehandleplan for lærerteamet i 1. klasse Slagelse Kommune, Center for Skole, maj 2010 1. udgave cvbnmrtyuiopasdfghjklæøzx [Skriv tekst]

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Forord Læsepolitikken danner rammen for indsatsen på læseområdet på Vadgård skole. Læsepolitikken er Vadgård skoles bud på hvordan, der sikres kvalitet i læseindsatsen

Læs mere

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole Efter 2. klasse prioriteres følgende højt: Sproglig opmærksomhed Bogstavindlæring/repetition Angrebsteknikker til stavning/læsning stavelsesdeling (prikke vokaler) morfemdeling (deling efter ordets stamme)

Læs mere

Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole

Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole Læseboost i børnehaveklassen! Formålet med at give vores elever et læseboost, når de begynder i børnehaveklassen er, at udviklingen i

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Vejledende læsehandleplan asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd for teamet

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring. Skoleområdet. Mellemtrin

Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring. Skoleområdet. Mellemtrin Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Skoleområdet Mellemtrin På mellemtrinnet skifter fokus fra at lære at læse til fokus på at læse for at lære; læsning styrkes i og

Læs mere

Handleplan for. læsning. Skovboskolen

Handleplan for. læsning. Skovboskolen Handleplan for læsning på Skovboskolen - 1 Handleplan for læsning på Skovboskolen 09/10 1. Indledning 1.1. Mål Målet med denne læseplan for Skovboskolen er, at: Sætte fokus på læsning og læseniveauet på

Læs mere

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015 Kompetenceområdet fremstilling Mandag den 3. august 2015 Færdigheds- og vidensmål I kan planlægge et læringsmålsstyret forløb inden for kompetenceområdet Fremstilling I har viden om kompetenceområdet Fremstilling

Læs mere

Forord til skoleområdet Mellemtrin Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring

Forord til skoleområdet Mellemtrin Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Forord til skoleområdet Mellemtrin Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Forord til skoleområdet; mellemtrin På mellemtrinnet skifter fokus fra at lære at læse til fokus

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Handleplan for læsning på Hejnsvig Skole På Hejnsvig Skole anser vi læsning som den grundlæggende forudsætning for læring i alle fag. Vi vil gerne arbejde for at eleverne igennem

Læs mere

Ejbyskolens handlingsplan for læsning 2010

Ejbyskolens handlingsplan for læsning 2010 Ejbyskolens handlingsplan for læsning 2010 EJBYSKOLENS HANDLINGSPLAN FOR LÆSNING 2010...3 EJBYSKOLENS SYN PÅ LÆSNING...4 LÆSEFORSTÅELSE...4 LÆSEOPLEVELSE...4 LÆRINGSCENTRET...5 LÆSNINGENS MANGE FACETTER...5

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Gl. Hasseris skole. Handleplan for læsning

Gl. Hasseris skole. Handleplan for læsning Gl. Hasseris skole Handleplan for læsning 1 Indholdsfortegnelse Hvorfor læsepolitik s. 4 Om læsning s. 5 Den interaktive læsemodel s. 5 Viden om verden s. 6 Viden om sprog s. 6 Viden om tekster s. 6 Bogstav-lyd

Læs mere

Risbjergskolen læsehandleplan

Risbjergskolen læsehandleplan Risbjergskolen læsehandleplan Læsning på Risbjergskolen På Risbjergskolen tilstræber vi at tilrettelægge læseundervisningen ud fra nedenstående læsemodel. Ehris interaktive læsemodel Modellen indeholder

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Læsning og skrivning i 7. til10. klasse

Læsning og skrivning i 7. til10. klasse Læsning og skrivning i 7. til10. klasse Undervisningen i 7. til 10. klasse skal hjælpe eleverne med at blive bevidste om læsformål, læseteknik, læringsstrategier og læsehastighede, så de er klar til at

Læs mere

Læse- skrivepolitik Mariagerfjord Kommune

Læse- skrivepolitik Mariagerfjord Kommune Læse- skrivestrategi Læse- skrivepolitik Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune 2012 2012 Vision: At skabe bedst mulige læseresultater for alle. At skabe inklusion via læsning. Mission: At sikre at

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Årsplan ⅚ klasse dansk 2013/14 Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet

Læs mere

ÅRSPLAN FOR DANSK I 2. KLASSE 2013-2014 Betina Bremer Jørgensen

ÅRSPLAN FOR DANSK I 2. KLASSE 2013-2014 Betina Bremer Jørgensen ÅRSPLAN FOR DANSK I 2. KLASSE 2013-2014 Betina Bremer Jørgensen Eleverne i 2. klasse har gennem det sidste halvår i 1. klasse arbejdet med ipad som arbejdsredskab i undervisningen, og de har opnået kompetence

Læs mere

Strategiplan for sprog og læsning fra vuggestue til 6.kl

Strategiplan for sprog og læsning fra vuggestue til 6.kl Strategiplan for sprog og læsning fra vuggestue til 6.kl Udarbejdet i samarbejde mellem Skalmejeskolen og Skalmejegården Sprog er forudsætningen for at udtrykke sig og kommunikere med andre. Der findes

Læs mere

Evalueringsrapport klasselæseprøver 8. klasse november 2008

Evalueringsrapport klasselæseprøver 8. klasse november 2008 Evalueringsrapport klasselæseprøver 8. klasse november 2008 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Idrætsvej 1 6580 Vamdrup v. læsekonsulenterne Lotte Koefoed Jensen og Majbrit Jensen 1 Indhold 1. Indledning

Læs mere

LÆSEPOLITIK UDARBEJDET AF ARBEJDSGRUPPEN OM LÆSNING

LÆSEPOLITIK UDARBEJDET AF ARBEJDSGRUPPEN OM LÆSNING JUELSMINDE SKOLE 1. UDGAVE EFTERÅRET 2013 UDARBEJDET AF ARBEJDSGRUPPEN OM LÆSNING KÆRE KOLLEGER Med den megen fokus på PISA undersøgelser og lignende, er det især indenfor området faglig læsning, der er

Læs mere

Vemmedrupskolens handleplan for læsning

Vemmedrupskolens handleplan for læsning Vemmedrupskolens handleplan for læsning Indskoling Læseindlæringen bygger på elevens sproglige forudsætninger. Der arbejdes med elevernes ordforråd, viden om verden og sprog- og læseforståelse. Målet for

Læs mere

Årsplan for dansk i 2. klasse

Årsplan for dansk i 2. klasse Årsplan for dansk i 1 I 2 klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at eleverne oplever en

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz 1/6 Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner Faglige mål I dette forløb arbejder eleverne gennem filmanalyse af Kiki den lille heks, med overgangen fra barn til ung.

Læs mere

Årsplan Dansk 3. klasse 2013/2014 Grindsted Privatskole

Årsplan Dansk 3. klasse 2013/2014 Grindsted Privatskole Dansk 3. klasse: Forma let med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forsta else af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Fagformål for faget dansk som andetsprog Tosprogede elever skal i dansk som andetsprog udvikle sproglige kompetencer med udgangspunkt i deres samlede sproglige forudsætninger, sådan at eleverne kan forstå

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

HANDLEPLAN FOR LÆSNING STOHOLM SKOLE

HANDLEPLAN FOR LÆSNING STOHOLM SKOLE HANDLEPLAN FOR LÆSNING STOHOLM SKOLE Indholdsfortegnelse HANDLEPLAN FOR LÆSNING... 1 INDSKOLING... 2 0. klasse... 2 INDSKOLING... 3 1.klasse... 3 INDSKOLING... 4 2. klasse... 4 INDSKOLING... 5 3. klasse...

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Dansk 4. klasse. Periode Emne Mål Evaluering Uge. Eleverne skal i 33. makkerpar lave OL OL London 2012. Lytte aktivt til andre og

Dansk 4. klasse. Periode Emne Mål Evaluering Uge. Eleverne skal i 33. makkerpar lave OL OL London 2012. Lytte aktivt til andre og Årsplan 2012-13 Dorte Schmidt Dansk 4. klasse Periode Emne Mål Evaluering OL emne Udtrykke forståelse af det Eleverne skal i 33 læste mundtligt og skriftligt makkerpar lave OL OL London 2012 Lytte aktivt

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Ina Borstrøm Dorthe Klint Petersen. Læseevaluering. på begyndertrinnet

Ina Borstrøm Dorthe Klint Petersen. Læseevaluering. på begyndertrinnet Ina Borstrøm Dorthe Klint Petersen Læseevaluering på begyndertrinnet Indhold Indledning........................................................ 4 Hvordan skal læseevalueringsen gennemføres?.....................

Læs mere

Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster

Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster 1/7 Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster Af Lena Bülow-Olsen Niveau 4. - 6.klasse (måske 5. 6. klasse) Varighed 10 14 lektioner Faglige mål Eleverne skal i dette kapitel arbejde med

Læs mere

Afdeling 1. Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen?

Afdeling 1. Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen? Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Afdeling 1 Hvad er skolens overordnede formål med At gøre Rækker Mølle Skolen til en skole, der er kendt for at sende eleverne videre

Læs mere

Dybkærskolens handleplan for inklusion af elever i læsevanskeligheder i 4.-6. klasse 2014-2015.

Dybkærskolens handleplan for inklusion af elever i læsevanskeligheder i 4.-6. klasse 2014-2015. Kendetegn Læser meget langsomt og upræcist i alle fag med tekster. Kan afkode men bruger alle kognitive resurser herpå og opnår dermed dårlig forståelse af tekster. Vanskeligheder med at stave. Vanskeligheder

Læs mere

Handleplan for læsning på Knudsøskolen.

Handleplan for læsning på Knudsøskolen. Status: En målrettet indsats i læsning på alle klassetrin, der giver positive resultater i diverse læseevalueringer. (LUS, sprogscreening, DVO, OS, SL samt Nationale test). Af tiltag kan nævnes: 1. Målrettet

Læs mere

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling Pædagogiske overvejelser Vi vil, når det er hensigtsmæssigt, arbejde med Cooperative Learning, som er en arbejdsform, der engagere og aktivere eleverne i interaktion med hinanden og underviseren. Kort

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 5. klassetrin Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Læsning Eleven kan læse og forstå enkle Eleven kan læse og forstå fiktive og ikkefiktive Eleven

Læs mere

På Prins Henriks Skole inddeler vi danskundervisningen i fire danskniveuaer:

På Prins Henriks Skole inddeler vi danskundervisningen i fire danskniveuaer: DANSK PÅ PRINS HENRIKS SKOLE Prins Henriks Skole er inspireret af de af ministeriet udstukne rammer for danskundervisningen i folkeskolen: Fælles Mål. Fra 2015 er der udgivet nye Fælles Mål, som skolen

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Dansk i 2. klasse. de opnår det basalt kendskab til EDB...arbejde i et tekstbehandlingsprogram.

Dansk i 2. klasse. de opnår det basalt kendskab til EDB...arbejde i et tekstbehandlingsprogram. Dansk i 2. klasse Danskfagets overordnede formål: at eleverne oplever sproget som en kilde til personlig og kulturel identitet at eleverne får lyst til at bruge sproget alsidigt og i samspil med andre

Læs mere

Læseprofil for Ulsted Skole

Læseprofil for Ulsted Skole Læseprofil for Ulsted Skole Udarbejdet af læsevejleder, personale og ledelse på Ulsted Skole En morgen med læsning på Ulsted Skole... 3 Et balanceret læsesyn... 4 Mål for læseindsats... 6 Handleplan for

Læs mere

Fælles mål for dansk. for tosprogede elever på AL SALAHIYAH SKOLEN

Fælles mål for dansk. for tosprogede elever på AL SALAHIYAH SKOLEN Fælles mål for dansk for tosprogede elever på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af dansklærerne, skoleåret 2005-2006 20. januar 2010 Side 1 af 55 Forord Undervisning i dansk på Al-Salahiyah Skolen tager udgangspunkt

Læs mere

Handlingsplan for læsning på Præstemarkskolen

Handlingsplan for læsning på Præstemarkskolen Handlingsplan for læsning på Præstemarkskolen RETUR TIL INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse: Indledning Præstemarkskolens grundlæggende betragtninger om læsning Læsning i indskolingen (Kærhus) Trinmål

Læs mere

På Korsvejens Skole medtænker vi følgende læse- og læringsmodel i den daglige undervisning:

På Korsvejens Skole medtænker vi følgende læse- og læringsmodel i den daglige undervisning: Hvad er en læsehandleplan for os her på På har vi en læsehandleplan for at have et fælles sprog, når vi taler læsning. Heraf følger naturligt at læsning foregår i alle fag. Læsehandleplanen er desuden

Læs mere

Slotsskolens handleplan for læsning 2010/11 WEBUDGAVE SLOTSSKOLEN

Slotsskolens handleplan for læsning 2010/11 WEBUDGAVE SLOTSSKOLEN Slotsskolens handleplan for læsning 2010/11 SLOTSSKOLEN Indhold Forord...3 Fælles indsatsområder...5 Fælles indsatsområde 1: Udvikling af børnenes læselyst...5 Fælles indsatsområde 2: Kurser og efteruddannelse...6

Læs mere

Gistrup Skole, Hadsundvej 406, 9260 Gistrup. Indhold

Gistrup Skole, Hadsundvej 406, 9260 Gistrup. Indhold Indhold Handleplan for læsning... 3 Formålet med en læsepolitik... 3 Læsning... 3 Viden om verden... 3 Viden om sprog... 4 Viden om tekster... 4 Grafem - fonem kendskab... 4 Ordkendskab... 4 Hukommelse

Læs mere

Animeret til læsning

Animeret til læsning Animeret til læsning - et udviklingsprojekt under Nationalt Videncenter for Læsning Hanne Pedersen, Jette Hagelskjær, Aase Holmgaard VIA University-College Hvordan kan animationsfilmens og skriftsprogets

Læs mere

Uge Opstartsemne: Mig og min famile. Plenum i klassen Arbejdsbøger Færdige projekter Kreative produktioner Evalueringstest

Uge Opstartsemne: Mig og min famile. Plenum i klassen Arbejdsbøger Færdige projekter Kreative produktioner Evalueringstest Undervisningens tilrettelæggelse: Danskundervisningen tager overordnet afsæt i den første læsning 1. klasse, hvor det primære fokus omhandler at udvikle elevernes læsekundskaber samt læselyst med henblik

Læs mere

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Ressourcecenteret hvem er vi? På Sankt Annæ Skole er vi optaget af at give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Ressourcecenteret varetager således

Læs mere

Læsehandleplan 2011 / 2012

Læsehandleplan 2011 / 2012 Læsehandleplan 2011 / 2012 Indhold: Målsætning for læsning Hvad vil det sige at læse Skema / Læseforståelse 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9.

Læs mere

Spurvelundskolens læsehandleplan.

Spurvelundskolens læsehandleplan. Spurvelundskolens læsehandleplan. Læsning er en kilde til glæde og gode oplevelser. At mestre læsningens kunst er desuden en nødvendighed i et samfund med en stigende mængde skriftlig information og ikke

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. ÅRSPLAN FOR 8.klasse i skoleåret 2012-2013 PÅ AHI INTERNATIONALE SKOLE. Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Bilag 18 - Dansk som andetsprog - Basisundervisning Kompetenceområder

Bilag 18 - Dansk som andetsprog - Basisundervisning Kompetenceområder Bilag 18 - Dansk som andetsprog - Basisundervisning Kompetencemål Kompetenceområder Basisundervisning enkle tekster Eleven kan skrive enkle ord og sætninger som middel til med forståelse til talt dansk

Læs mere

Bent Haller Af Louise Molbæk

Bent Haller Af Louise Molbæk 1/7 Bent Haller Af Louise Molbæk Niveau 5. - 6.klasse Varighed 16-20 lektioner Faglige mål Målet med forløbet om Bent haller er, at eleverne får kendskab til forfatterskabet generelt, dvs. hans forskellige

Læs mere

D A N S K. Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende.

D A N S K. Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende. D A N S K Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende. Fælles, fordi der i vores måde at kommunikere på, ligger spor af den verdensforståelse, det livssyn og den etik,

Læs mere

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Bogklubben. Projektet henvender sig til dansk i 6. klasse. Målet er at eleverne: Arbejder med procesorienteret skrivning i et skolesamarbejde Arbejder med i fællesskab at udvikle en spændende fortælling

Læs mere

Elevplan Skrivekompetence med fokusnoter

Elevplan Skrivekompetence med fokusnoter Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan Skrivekompetence med fokusnoter STATUS skrive 2. klasse 4. klasse 6. klasse 9. klasse Skrive i div genrer skrive enkle

Læs mere

Vejledning. om skolens støtte til elever i læse-/skrivevanskeligheder. Inkluderende læseundervisning. Holstebro Kommune Skoleafdelingen og PPR

Vejledning. om skolens støtte til elever i læse-/skrivevanskeligheder. Inkluderende læseundervisning. Holstebro Kommune Skoleafdelingen og PPR Vejledning om skolens støtte til elever i læse-/skrivevanskeligheder Inkluderende læseundervisning Holstebro Kommune Skoleafdelingen og PPR Indledning Denne vejledning om skolens støtte til elever i læse-/skrivevanskeligheder

Læs mere

Tabelrapport. Læseudvikling på mellemtrinnet. Faktorer forbundet med læsefremgang fra 4.- 6. klasse

Tabelrapport. Læseudvikling på mellemtrinnet. Faktorer forbundet med læsefremgang fra 4.- 6. klasse Tabelrapport Læseudvikling på mellemtrinnet. Faktorer forbundet med læsefremgang fra 4.- 6. klasse Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz Grafisk

Læs mere

Dit barn skal stadig undervises i at læse, så det bliver en bedre og hurtigere læser, og dit barn skal øve sig i at læse.

Dit barn skal stadig undervises i at læse, så det bliver en bedre og hurtigere læser, og dit barn skal øve sig i at læse. ~ 2 ~ Læsefolder til forældrene i 3. og 4. klasse Kære forælder I 3. og 4. klasse er dit barn godt i gang med at læse og skrive. Barnets læsning vil i løbet af 3. og 4. klasse udvikle sig, så barnet læser

Læs mere

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15 Digital undervisning - ipad: I udskolingen er undervisningen digital i de fleste timer, da alle elever bruger den af skolen udleverede ipad som platform. Der vil derfor, for så vidt muligt, ikke have bøger

Læs mere

Årsplan for dansk i 2. 2015-2016

Årsplan for dansk i 2. 2015-2016 Årsplan for dansk i 2. 2015-2016 Formål: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling og kulturel identitet, der bygger på æstetisk og historisk

Læs mere

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar,

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016

Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016 Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016 For at opfylde nedenstående mål fra Undervisningsministeriet, slutmålet efter 2. klasse (dvs., at vi blot skal være undervejs ), arbejder vi med følgende: Indhold: Bogstavbogen

Læs mere

LÆSEPOLITIK. på Landsgrav Friskole

LÆSEPOLITIK. på Landsgrav Friskole LÆSEPOLITIK på Landsgrav Friskole Forfatter: Læsevejleder Pia Hansen, Landsgrav Friskole, med hjælp fra alle på skolen. Tak til Merete Brudholm for stor hjælp. Læsepolitik Forord Indholdsfortegnelse FORORD

Læs mere