Læsehandleplan for Bøgeskovskolen:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læsehandleplan for Bøgeskovskolen:"

Transkript

1 Læsehandleplan for Bøgeskovskolen: Mål At alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Når børn begynder i skolen, har de gjort sig mange, men også vidt forskellige erfaringer med læsning og skrivning både i hjemmet og i dagtilbuddet. Læseundervisningen skal vedligeholde og videreudvikle de læse- og skrivefærdigheder, som det enkelte barn møder med i skolen. Målet er, at barnet i mødet med forskellige genrer og tekstformer udvikler gode læsevaner samt fleksible og varierede læsestrategier, som grundlag for lyst til læsning i alle skolens fag. Forudsætningen for at dette lykkes er, at: eleven gennem en systematisk og løbende evaluering opnår indsigt i egne læsefærdigheder og læsestrategier for her igennem at øge motivationen til at læse lærerne bringer egne erfaringer i spil med forskningsbaseret viden om læsning, som danner baggrund for tilrettelæggelsen af undervisningen der sikres mulighed for videndeling og erfaringsudveksling internt på skolen og med skolens samarbejdspartnere Under nedenstående links kan du / I finde yderligere oplysninger om læseundervisningen og diverse tiltag på Bøgeskovskolen. I er desuden altid velkomne til at henvende jer til dansklærerne, læsevejlederne eller specialvejlederen i tilfælde af tvivlsspørgsmål. Læsning: Indskoling Mellemtrin Udskoling Elever i risiko for læsevanskeligheder Sprogvurdering og evaluering Organisering og ansvarsfordeling Overgange og sammenhænge

2 Indskoling den indledende læseundervisning i 0. klasse Den første læseundervisning er afgørende for elevernes videre læseudvikling i skolen. Det er derfor vigtigt, at alle elever får en god start, hvor de fra begyndelsen oplever læsning og skrivning som meningsfulde aktiviteter. Sprog og tidlig skrivning og læsning i 0. klasse Det arbejde, der er påbegyndt i dagtilbuddene omkring børnenes sproglige udvikling, fortsætter i børnehaveklassen i form af en fortsat sprogstimulering og sproglig opmærksomhed, læse- og skriveaktiviteter samt direkte undervisning i bogstav og lyd. I denne første fase af elevernes læseudvikling understøtter skrivning læseprocessen. Derfor indgår elevernes skrivning som en væsentlig aktivitet i undervisningen Dette praktiseres gennem følgende aktiviteter: Samtale og fortælling og oplæsning Børnene fortæller for hinanden om oplevelser, ting eller bøger og øver på den måde i at fortælle og forklare noget for andre. Samtidig lærer de at lytte og bruge det, andre har sagt i en videre samtale. Børnene lytter ligeledes til voksnes fortælling og oplæsning. Dette fremmer børnenes engagement, nysgerrighed, undren, meddigtning, og det er med til at udvide deres ordforrråd og begrebsverden og give lyst til bøger. Sproglig opmærksomhed Der arbejdes med lyttelege og lege med rim og remser, som skærper børnenes opmærksomhed over for lyd, lydskelneevne og lydstruktur. Der arbejdes ligeledes med at dele sproget op i mindre enheder, først sætning og ord, dernæst stavelser. Der leges og arbejdes med forlyde og med at sætte en lyd på og tage en lyd væk Alfabetet Børnene introduceres for alfabetet gennem materialet Hop ombord i lyd og ord. Bogstaverne introduceres gennem en historie, hvor det enkelte bogstav bliver knyttet til et dyr og en bevægelse. De får desuden bogstaverne i hænderne og kan lege med dem fysisk. Børnene lærer på denne måde bogstavernes form, navn og lyd.

3 Børnenes egen læsning Børnene legelæser og øver på denne måde læseretnig, bl.a ved den daglige morgensamling, hvor beskeder og sange læses. Der arbejdes desuden med storebogslæsning og letlæsningsbøger. Legeskrivning og børnestavning Børnene eksperimenterer med sætnings- og orddannelse, og der eksperimenteres desuden med skrift og skrevne meddelelser som middel til kommunikation. Der arbejdes ud fra den teori, at tidlig skrivning og børnestavning understøtter læseudviklingen. Det arbejde, der foregår med lydene i børnestavning er nemlig med til at åbne vejen til læsning. Indskoling - Den første læseundervisning i klasse Hensigten er, at eleverne gennem den første læseundervisning tilegner sig gode funktionelle læsefærdigheder, som kan danne grundlaget for læsning i alle fag. I den første læseundervisning er det derfor afgørende, at der undervises i såvel afkodningsmetoder som sprogforståelse, samt at der arbejdes videre med forskellige strategier for læsning, som eleverne kan benytte sig af. Herved bliver elevernes læsefærdighed fra begyndelsen funderet i både afkodning og sprogforståelse, og læse- og litteraturundervisning går hånd i hånd. Den første læseundervisning i indskolingen omfatter følgende områder: Fortsat udvikling af samtale og fortælling, herunder sprog og ordforråd samt arbejde med forforståelse Oplæsning, herunder lytteforståelse, samt egen oplæsning af enkle tekster. Børnene lytter hver dag til højtlæsning. Sproglig opmærksomhed, f.eks. rim og remser og bogstav-lydforbindelse Et funktionelt bogstavkendskab. Der arbejdes videre ud fra den påbegyndte indlæring i 0. klasse.

4 Afkodning og sprogforståelse For at understøtte indlæring af afkodning, anvendes illustrationer med læseugler fra Forlaget AKEA, som demonstrerer forskellige afkodningsstrategier. Arbejde med fleksible læse- og angrebsstrategier. For at sikre individuel udvikling af læsestrategier hos den enkelte elev arbejdes der løbende med holdinddelte læsekurser. Læsning af alderssvarende tekster med brug af enkle strategier for læseforståelsen, herunder bevidsthed om udbyttet af egen læsning. For at understøtte læseforståelsen arbejdes der med aktiviteter til før, under og efter læsningen. Læsning af forskellige genrer indenfor fiktive og ikke fiktive samt digitale tekster. Der arbejdes med læsning af faglige tekster inden for børnenes erfaringsområder. Ligeledes arbejdes der med at søge oplysninger på internettet. Opmærksomhed på sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i egne og andres tekster Udvikling af gode læserutiner med god tid til læsning. For at udvikle gode læserutiner har skolen hver morgen 20 minutters læsebånd, hvor den enkelte elev læser i en bog med et passende niveau. Der arbejdes ligeledes med daglig kommunikation med forældre angående barnets læsning ved hjælp af læsekort og læsekontrakter. Skrivning af enkle tekster. Der arbejdes ud fra den teori, at skrivning af tekster på den enkelte elevs staveniveau (børnestavning) understøtter læseindlæringen. Aktiv brug af computer. Der arbejdes med diverse træningsprogrammer og med skrivning af tekster i programmet Bogbyggeren HVAL.dk. Alle elever introduceres til CD-ord på 2. årgang. Til forsiden

5 Mellemtrin den fortsatte læseundervisning På mellemtrinnet fokuseres på konsolidering og automatisering af læsefærdigheder, på læselyst og på udvikling af strategier til læseforståelse i alle fag. Fokus flyttes mere og mere fra at lære at læse til at læse for at lære. Undervisningsdifferentiering og holddannelse indgår som en naturlig del af læseundervisningen, da der fortsat vil være elever, der endnu ikke har automatiseret deres læsefærdigheder, samt elever, der har behov for at lyttelæse klassens fælles tekster ved hjælp af elektroniske oplæsningsværktøjer. Det er på mellemtrinnet, at gode læserutiner skal indarbejdes, hvilket kræver tid til læsning i alle boglige fag. Undervisningen på mellemtrinnet skal fremme antallet af funktionelle læsere. Funktionelle læsere er læsere, der er i stand til at læse på linjerne, mellem og bag linjerne, og som anvender forskellige læse /forståelsesstrategier alt efter formålet med læsningen. Dansklæreren på mellemtrinnet tilrettelægger den enkelte elevs læseundervisning og er i samarbejde med elev og forældre ansvarlig for, at elevens læsning udvikler sig fortløbende. Dansklæreren har herudover en særlig forpligtelse til i samarbejde med elevens øvrige faglærere at udvikle elevens læsefærdigheder til det højest mulige niveau. Faglærernes fag har hvert sit sprog. De enkelte fag har en særlig begrebsverden og et særskilt ordforråd samt egne tekstgenrer og sproglige træk, som eleverne skal tilegne sig viden om. Den faglige læsning er derfor i fokus, og der afholdes fagligt læsekursus på hvert klassetrin med deltagelse af læsevejleder, dansklærere og relevante faglærere. Det er således hele lærerteamets ansvar, at der arbejdes med relevante faglige læsestrategier og elevernes faglige læseforståelse. På mellemtrinnet arbejder vi med: At læse alderssvarende skøn-og faglitteratur samt digitale tekster med god forståelse, hvilket forudsætter, at der forsat arbejdes med en udvidelse af ord - og begrebsforrådet samt arbejdes med forforståelse i fagene for at sikre størst mulig udbytte af det læste. At læse med øget bevidsthed om eget udbytte af det læste og med at tilpasse læsemåde i forhold til læsemål, herunder at være i stand til at fastholde hovedindholdet af det læste i skriftlig form. At øge opmærksomheden på læselyst, læsemængde og læsehastighed. Eleverne arbejder med forskellige læseteknikker med det mål, at de bliver i stand til at tilpasse læsehastighed, præcision og læseformål til genre og sværhedsgrad.

6 En fortsat automatisering og effektivisering af afkodningsstrategier herunder undervisning i korrekt anvendelse af forskellige læseteknikker, f.eks. skimning, punktlæsning, nærlæsning, skærmlæsning At udvikle og vedligeholde hensigtsmæssige læserutiner og oparbejde en læsekultur. For at udvikle disse rutiner, er der hver dag afsat 20 minutter af børnenes undervisningstid til LÆSEBÅND, hvor hver elev læser en bog på et passende niveau efter egen lyst og interesse. At oprette læsekontrakter med eleverne for at styrke deres læsemotivation At søge og vælge skøn / faglitteratur på biblioteket og i digitale medier til egen læsning og opgaveløsning. Vi deltager desuden i kommunale Netfinder konkurrencer, der træner korrekte søgemetoder samt i Projekt Nilen, som er et kommunalt digitalt læse/skriveprojekt. At søge forklaringer på ord og fagudtryk i såvel trykte som elektroniske ordbøger At læsning og skrivning er tværfaglige kompetencer og dermed et fælles ansvar for alle lærere. Alle elever deltager således i et årligt fagligt læsekursus med deltagelse af dansklærere, faglærere og læsevejleder, hvor der er fokus på den faglige læsning. At det er hele lærerteamets ansvar, at der her arbejdes med relevante faglige læsestrategier og faglig læseforståelse. At bruge computeren til såvel opgaveløsning og videnstilegnelse som i arbejdet med at strukturere og skrive tekster i et varieret sprog. At indføre IT - rygsækken til elever med læsevanskeligheder samt i det hele taget lære elever med læsevanskeligheder at lyttelæse, hvor det måtte være nødvendigt. Til forsiden

7 Udskoling I udskolingen handler læseundervisningen fortsat om udvikling af forskellige læsestrategier, samt tilpasning af elevernes læsning af teksten og til formålet med læsningen. Dette fokus er vigtigt, idet eleverne møder stadig mere komplekse tekster og en større tekstmængde. Der vil samtidig være brug for at arbejde med elevernes læselyst for at fastholde læseglæden. Læsning indgår fortsat som en del af danskfagets litteraturpædagogik og er samtidig et af de vigtigste redskaber for tilegnelse af viden i alle fag, hvilket betyder, at alle klassens lærere har et ansvar for at skabe et godt læse og læringsmiljø, hvor der arbejdes målrettet med at støtte elevernes udvikling af læsning i fagene. Hensigten med læseundervisningen i udskolingen er at bidrage til, at alle elever kan gøre brug af tekster for at opnå de mål, de sætter sig. At eleverne forlader folkeskolen med funktionelle læsefærdigheder, som sætter dem i stand til at fortsætte med en ungdomsuddannelse og deltage i et demokratisk samfund. Læsning i udskolingen omfatter: Udvikling af nuanceret og sikkert ord - og begrebsforråd samt arbejde med forforståelse i alle fag. Vi snakker med eleverne om indholdet inden vi læser teksten. Vi gennemgår situationen omkring et emne inden vi læser. Hvad ved vi? Hvad tror vi? Sikring og effektivisering af afkodningsstrategier i alle typer tekst. Dette sker ved at vi har læsetests som efterfølgende gennemgåes. Vi arbejder på 7. årgang med et forløb om læsestrategier. Brug af læseforståelsesstrategier. Vi øver højtlæsning af tekster på klassen, da det er en del af den mundtlige danskprøve. Forskellige læseteknikker som f.eks. læsekort, derunder øvelsen Afpasning af læsemåde til genre, teksttype og formål. Vi snakker med eleverne om formålet med læsningen. Arbejder med elevernes notatteknik. Læseundervisning i fagene. VI arbejder med en god forforståelse. Fælles gennemgang af det læste stof. Eleverne bruger begrebskort og f.eks. tidslinjer.

8 Opmærksomhed på læselyst, læsemængde og læsehastighed. Der tages individuelle hensyn til eleverne behov for læsemængde, tests og læselyst. Tid til fastholdelse af gode læserutiner. Vha. læsebånd samt tid til læsning i klassen og læsning med makker. Vi læser højt for eleverne. Til forsiden Elever i risiko for læsevanskeligheder: På baggrund af sprogvurdering i starten af 0. klasse og overlevering fra dagtilbud iværksættes en foregribende indsats for elever med risiko for læsevanskeligheder med fokus på bogstavkendskab og fonologisk opmærksomhed.. Efter nytår i 1. klasse tages der initiativ til en foregribende indsats over for elever, der ikke er kommet i gang med læseprocessen. Dette praktiseres ved, at der i et antal dansktimer i hele forårsperioden er holddeling med en ekstra underviser, hvor elever med risiko for læsevanskeligheder undervises særskilt i bogstav-lyd forbindelse. Om nødvendigt fortsætter den foregribende indsats efter behov i 2. klasse. Dette kan praktiseres ved et antal timer med ekstra underviser eller med holddeling på tværs af klasserne ved klassens normale lærere. På 3. årg. undervises elever med risiko for læsevanskeligheder i en periode efter materialet VAKS lyd for lyd. Dette materiale anvender en afkodningsstrategi, som fokuserer på vokalernes lyde. Alle elever i 2. klasse introduceres for CD-ord, som er et digitalt læse og skrivestøtte program. Herefter får de elever, der har særlig behov for at bruge programmet, hjælp til at blive fortrolig med det. Forældre til elever i risiko for læsevanskeligheder delagtiggøres i processen og deltager i et udvidet samarbejde for at afhjælpe vanskelighederne

9 Fra 4. klasse udleveres IT rygsækken til elever med vedvarende læsevanskeligheder til brug både hjemme og på skolen. Elever med læsevanskeligheder tilmeldes Materialebasen, hvor de får digital adgang til de fleste skolebøger. Faglærerne / læsevejleder underviser i fortsat brug af CD ord, scanner samt aktuel digital tilgang til elevens tekster. Ovenstående undervisning gives i kortere perioder på tværs af klasser Der tilbydes et eller flere ophold i Viborg Kommunes Læsecenter på Houlkærskolen Teamet sætter læsestandpunkt på dagsordenen, så alle faglærere er orienteret om evt. problemer og bliver i stand til i fællesskab at sætte læsemål for den enkelte elev. Til forsiden Sprogvurdering og evaluering: Intern evaluering: Den interne evaluering omfatter løbende evaluering, der bygger på lærerens fortløbende observationer af elevernes læse- og skrivefærdigheder og den enkelte elevs læseudvikling. Indskolingen: Den interne evaluering praktiseres gennem systemet LUS (LæseUdviklingsSkema). Her føres lærerens observationer af den enkelte elevs læseudvikling ind i et læseudviklingsskema, som gør klassens og den enkelte elevs læseudvikling tydelig for læreren og giver et godt fundament for lærerens dialog med såvel elev som forældre. Den interne evaluering omfatter desuden opfølgning på den nationale test i 2, klasse i det omfang lærer og læsevejleder finder det nødvendigt. På 3. årgang foretages testen SL60, en sætningslæseprøve, hvor børnenes læseforståelse testes.

10 Mellemtrinnet: 4.årgang, efterår frivillig nationale test, dansk, læsning 5.årgang Læs 5 Læsetest fra dansk psykologisk forlag 6.årgang, efterår frivillig nationale test, dansk, læsning Evt. TL1 Udskolingen: 7.årgang, efterår frivillig nationale test, dansk, læsning Evt. TL2 8.årgang, efterår frivillig nationale test, dansk, læsning Evt. TL3 Der er efter behov mulighed for individuelle læsetest på alle årgange Eksterne læseprøver Den eksterne evaluering omfatter nationale test i læsning samt kommunalt bestemte screeninger og prøver. 0. Årgang, september og april sprogvurdering efter udvalgte prøver fra Læseevaluering på begyndertrinnet 1. årgang, marts OS64 2. årgang, forår nationale test, dansk, læsning 2. årgang, forår screening for ordblindhed, DVO 3. årgang, efterår screening for ordblindhed, DVO 4.årgang, forår nationale test, dansk, læsning 6.årgang, forår nationale test, dansk, læsning 8.årgang, forår nationale test, dansk, læsning Til forsiden

11 Organisering og ansvarsfordeling: Forældrene inddrages i deres børns læseundervisning: Forældre er rollemodeller for deres børn, både når de taler, skriver og læser. Forudsætningen for en god læseudvikling skabes derfor primært i hjemmet, og skolen skal underbygge denne vigtige betydning for barnets sprog- og læseudvikling. At blive en god læser kræver forældres opbakning og interesse samt daglig læsning med en voksen. På Bøgeskovskolen sørger dansklæreren for: At forældre i indskolingen informeres om sammenhængen mellem den tale- og skriftsproglige udvikling og om barnets læsning og læseundervisning. At forældre via skole-hjemsamarbejdet informeres grundigt om barnets læseudvikling. At en tidlig indsats til forebyggelse af eventuelle vanskeligheder drøftes efter behov, og forældre informeres om deres rolle i forhold hertil. At forældrene får en viden om, hvordan de bedst støtter deres barns sprog- og læseudvikling At forældre orienteres om at daglig læsning med børnene samt opbakning og interesse gennem hele skoletiden er med til at udvikle gode læsere At forældrene orienteres skriftligt om eget barns læseresultat ud fra de kategorier, der er i de nationale test. At skole og hjem laver aftaler om barnets læsebehov

12 Dansk- og faglærer Alle lærere har i samarbejde med eleven et fælles ansvar for elevens læseudvikling. I indskolingen har dansklæreren primært ansvaret for læseundervisningen. På mellemtrinnet og i udskolingen er elevens fortsatte læseudvikling et fællesanliggende for alle elevens lærere. Mens dansklæreren således er ansvarlig for at lære eleven at læse og for den danskfaglige læsning, er faglæreren ansvarlig for, at eleverne lærer at læse fagets tekster samt får gode læsevaner i faget. Dansklæreren tilrettelægger den enkelte elevs læseundervisning og er i samarbejde med elev og forældre ansvarlig for, at elevens læsning udvikler sig fortløbende. Dansklæreren har herudover en særlig forpligtelse til i samarbejde med elevens øvrige faglærere at udvikle elevens læsefærdigheder til det højest mulige niveau. Faglærernes fag har hvert sit sprog. De enkelte fag har en særlig begrebsverden og et særskilt ordforråd samt egne tekstgenrer og sproglige træk, som eleverne skal tilegne sig viden om. Fagenes sproglige mangfoldighed stiller stadig større krav til elevernes evne til at vælge hensigtsmæssige læsestrategier, og derfor skal der arbejdes med at udvikle elevernes bevidsthed herom, således at eleven opnår størst mulig tilegnelse af fagenes indhold og viden. Det er således hele lærerteamets ansvar, at der arbejdes med relevante faglige læsestrategier og elevernes faglige læseforståelse. Dette praktiseres gennem følgende organisering: daglig læsning gøres til et fælles anliggende i teamet på alle årgange dansklæreren opdaterer til stadighed sin viden om børne- og ungdomslitteratur og sin teoretiske viden om læseundervisning. faglæreren opdaterer til stadighed sin viden om fagets sprog og underviser eleverne i den opbygning og begrebsverden, der er særlig karakteristisk for det pågældende fags tekster lærerteamet tilrettelægger forskellige aktiviteter, der opfordrer eleven til fordybelse og fastholdelse af gode læsevaner og læselyst og til medansvar for egen læseudvikling, f.eks læsebånd hver morgen, læsedage, læsekurser såvel dansk- som faglærer tilrettelægger undervisningen, således at den udvikler elevernes bevidsthed indenfor læsestrategier, læsehastighed, læseforståelse og oplæsning.

13 Bibliotek: Biblioteket er det sted på skolen, der formidler, rådgiver og vejleder, såvel elever som lærere, indenfor aktiviteter, der vedrører kultur, medier og læring. Til Bøgeskovskolens skolebibliotek er tilknyttet to skolebibliotekarer. Lise Ottesen og Mogens Kjær Biblioteket er en del af skolens virksomhed, og spiller derfor en central og aktiv rolle i skolens indsats for at fremme alle elevers læsefærdigheder og læselyst. Bibliotekarerne understøtter kollegernes arbejde med læseudvikling og læseundervisning i klasserne og motiverer i samarbejde med dansk- og faglærere til lystlæsning gennem hele skoleforløbet. Bibliotekarerne orienterer, vejleder og rådgiver desuden lærere om valg af forskellige læremidler, der understøtter læsning i alle skolens fag samt vejleder eleverne i valg af alderssvarende, niveausvarende og interessebaserede materialer målrettet den enkelte elev. Bibliotekarerne sørger for: At sikre en tidssvarende, indholdsrig og varieret samling af læremidler, der understøtter læsning i alle fag At sikre et bredt og varieret udbud af relevant skøn- og faglitteratur, som egner sig til fritidslæsning At organisere videndeling, således at gode ideer, egnede materialer, erfaringer m.m. i forhold til læseindlæring, læseudvikling og læselyst er tilgængelig. At anskaffe pædagogisk litteratur om læsning, så lærerne via biblioteket bliver opmærksomme på de vigtigste nyudgivelser på området At tage initiativ til læseinviterende tiltag som f. eks. Bogæderdag, udstillinger, oplæsningskonkurrencer, fælles kommunal quiz, læsebånd og lignende. At inspirere til udvikling af forskellige læringsrum, der fremmer elevernes glæde ved at lære At støtte og vejlede lærerne i at implementere IT som en naturlig del af elevernes læseudvikling. At tilrettelægge biblioteks- og materialekundskab, således at eleverne med tiden bliver selvhjulpne og udvikler sig til biblioteksbrugere også udenfor skolen

14 Læsevejleder: Bøgeskovskolen har tilknyttet to læsevejledere. Hedvig Lodahl og Christa Rasmussen Læsevejledernes arbejdsområde er skolens almene læseundervisning. Læsevejlederen fungerer som inspirator, vejleder og koordinator for skolens arbejde med at udvikle og styrke elevernes læselyst og læse- og skrivefærdigheder i hele skoleforløbet. Læsevejlederen vejleder kolleger og skoleledelsen om indhold, metoder, tilrettelæggelse og evaluering af læse- og skriveundervisningen. Læsevejlederen har i samarbejde med skolens lærere fokus på at minimere gruppen af elever i risiko for læsevanskeligheder. Læsevejlederen er central i arbejdet med handleplaner for læsning såvel lokalt som kommunalt. Læsevejlederen følger med i den læse- og skrivefaglige forskning og viden via kurser, faglitteratur, netværk og konferencer. Dette praktiseres gennem følgende organisering: Læsevejlederen er bindeled mellem skolen og undervisningsafdelingen og deltager i det kommunale netværk for læsevejledere Læsevejlederen har i samarbejde med skoleledelsen en central rolle i udarbejdelse, implementering og videreudvikling af skolens handleplan for læsning. Læsevejlederen samler skolens læseresultater og informerer skoleledelsen Læsevejlederen er i samarbejde med skoleledelsen garant for evaluering og videreudvikling af skolens læseindsats Læsevejlederen er tovholder i registreringen af elevernes læseudvikling og arbejdet i forbindelse med læsekonferencer. Der afholdes læsekonferencer på de enkelte årgange en gang om året. Læsevejlederen deltager i udvalgte teammøder og vejleder og rådgiver lærere vedrørende den almene læseundervisning, f. eks faglig læsning. Læsevejlederen udøver generel vejledning til forældre ved deltagelse i udvalgte forældremøder f. eks. 0. klasse og møder for forældre, der har børn med læsevanskeligheder. Læsevejlederen holder sig orienteret om ny viden på det læsepædagogiske område via kurser, faglitteratur, konferencer og netværk og sikrer videndeling på området.

15 Specialvejleder: Bøgeskovskolens specialvejleder er Gert Pedersen I Viborg Kommune er det målet, at alle skoler har en uddannet specialvejleder. Specialvejlederen har en specialpædagogisk uddannelse og har erfaring med undervisning af elever med særlige behov. Specialvejlederens arbejdsområde er skolens læseundervisning for elever med behov for specialpædagogisk bistand. Specialvejlederen har i samarbejde med skolelederen ansvar for skolens kompetencecenter i forhold til den specialpædagogiske bistand til elever med særlige behov. Kompetencecentrets medlemmer består af repræsentanter for skolens ledelse, psykolog fra PPR, specialvejleder, læsevejleder og AKT medarbejder samt evt. involverede lærere. På kompetencecentermøderne drøftes løbende elever, som fagligt eller socialt har behov for særlig opmærksomhed. På møderne tages beslutning om iværksættelse af undervisning for elever, der er i risiko for læsevanskeligheder. Kompetencecentret arbejder konsultativt samt rådgiver og vejleder lærere. Specialvejlederens opgaver omfatter: Specialvejlederen er bindeled mellem PPR og skolen og etablerer kontakt til psykolog eller læsekonsulent Specialvejlederen er bindeled mellem elev og forældre, skolen og Læsecenter Viborg Specialvejlederen deltager i det kommunale netværk for specialvejledere Specialvejlederen er i samarbejde med skoleledelse og læsevejleder ansvarlig for den indgribende undervisning for elever med behov for specialpædagogisk bistand Specialvejlederen er sparringspartner for kolleger ved udarbejdelse af handleplaner i den inkluderende undervisning Specialvejlederen varetager testning af enkeltelever Specialvejlederen deltager i udslusningsmøder i Læsecenter Viborg og i udvalgte teammøder og vejleder og rådgiver lærere vedrørende undervisning af elever med særlige behov Specialvejlederen har indsigt i IT-kompenserende værktøjer og følger udviklingen på området Specialvejlederen holder sig orienteret om ny viden på det specialpædagogiske område via kurser, faglitteratur, konferencer og netværk og sikrer videndeling på området

16 PPR PPR indgår i skolens kompetencecenter PPR udreder samt yder konsultativ bistand og rådgiver og vejleder i forhold til elever i risiko for læse- og skrivevanskeligheder PPR anbefaler specialpædagogisk bistand på hjemskole i samarbejde med skole og hjem PPR rådgiver og vejleder om IT som kvalificerende værktøj PPR anbefaler ophold i Læsecenter Viborg i samarbejde med skole og hjem Til forsiden Overgange og sammenhænge Ved overgangen fra dagtilbud til skole videregives relevante oplysninger om de enkelte eleveres sproglige udvikling Det sikres, at elevernes læsestandpunkt overleveres til ny afdeling eller ved lærerskift Det sikres, at dansklæreren/klasselæreren overleverer læsestandpunkt til relevante faglærere i teamet Det sikres, at såvel dansklærerne som faglærerne har kendskab til enkeltelevers behov for hjælpemidler, f.eks. CD-ord og brug af Materialebasen Ved overgangen fra 0. til 1. klasse og ved overgangen fra 6. til 7. klasse er kommende klasselærere med ved læsekonference i maj/juni i 0. og 6. klasse Ved overgangen fra 3. til 4. klasse er læsevejlederen med ved overleveringsmøde. Ved skift af dansklærer i afdelingen holdes et overdragelsesmøde, hvor eleverne gennemgås og læseresultater fra de foregående år gennemgås. Elever med specifikke vanskeligheder diskuteres. Elevplan, klassekonference og testresultater overdrages. Læsevejleder kan inddrages. Ved overgang til ungdomsuddannelse oplyses faglig status og behov for hjælpemidler hos elever med læsevanskeligheder, således at de hurtigt får den nødvendige hjælp på ungdomsuddannelsen. Klasselæreren videregiver de relevante oplysninger til ungdomsvejlederen, som sender oplysningerne videre til elevens ungdomsuddannelsessted. Til forsiden

Handleplan for læsning. Skals Skole

Handleplan for læsning. Skals Skole Handleplan for læsning Skals Skole Indhold Mål for læsning på Skals Skole... 3 Overlevering fra dagtilbud til 0. klasse... 3 0. klasse...3 Aktiviteter... 4 Overlevering fra 0. klasse til 1. klasse... 4

Læs mere

Handleplan for læsning Sødalskolen August 2012

Handleplan for læsning Sødalskolen August 2012 Sødalskolen August 2012-1 - Generelt om læsning på Sødalskolen Mål Alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Forældre

Læs mere

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning.

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mål og indsats for læsning i almenundervisningen. Indskolingen: Vi prioriterer, at alle børn får en god start, hvor de oplever læsning og skrivning som meningsfulde

Læs mere

Læsepolitik for Snedsted Skole

Læsepolitik for Snedsted Skole September 2014 Læsepolitik for Snedsted Skole Snedsted Skole Hovedgaden 5 7752 Snedsted Tlf. 99173425 snedsted.skole@thisted.dk www.snedsted-skole.skoleintra.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Læsning

Læs mere

Slotsskolens handleplan for læsning 2010/11 WEBUDGAVE SLOTSSKOLEN

Slotsskolens handleplan for læsning 2010/11 WEBUDGAVE SLOTSSKOLEN Slotsskolens handleplan for læsning 2010/11 SLOTSSKOLEN Indhold Forord...3 Fælles indsatsområder...5 Fælles indsatsområde 1: Udvikling af børnenes læselyst...5 Fælles indsatsområde 2: Kurser og efteruddannelse...6

Læs mere

Forskning viser, at forældre er rollemodeller for deres børn, både når de taler, skriver og læser.

Forskning viser, at forældre er rollemodeller for deres børn, både når de taler, skriver og læser. Mål for læsning på Møllehøjskolen Alle elever videreudvikler og udfordres på alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Forældrerollen i forhold

Læs mere

HANDLEPLAN FOR LÆSNING STOHOLM SKOLE

HANDLEPLAN FOR LÆSNING STOHOLM SKOLE HANDLEPLAN FOR LÆSNING STOHOLM SKOLE Indholdsfortegnelse HANDLEPLAN FOR LÆSNING... 1 INDSKOLING... 2 0. klasse... 2 INDSKOLING... 3 1.klasse... 3 INDSKOLING... 4 2. klasse... 4 INDSKOLING... 5 3. klasse...

Læs mere

Handleplan for læsning; mellemtrin. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; mellemtrin. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

Brug af IT for elever i sprog-, læse- og skrivevanskeligheder.. 30

Brug af IT for elever i sprog-, læse- og skrivevanskeligheder.. 30 Handleplan Skovbyskolen Overordnet målsætning for læseområdet 2 Delmål... 2 Mål, indsats og evaluering for de enkelte årgange... 3 Rødt hold... 3 Grønt hold 5 Blåt hold 7 3.klasse 9 4.klasse.. 11 5.klasse..

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Vejledende læsehandleplan asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd for teamet

Læs mere

Læse- skrivepolitik Mariagerfjord Kommune

Læse- skrivepolitik Mariagerfjord Kommune Læse- skrivestrategi Læse- skrivepolitik Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune 2012 2012 Vision: At skabe bedst mulige læseresultater for alle. At skabe inklusion via læsning. Mission: At sikre at

Læs mere

Læsepolitik. for folkeskolerne i Allerød Kommune 2010

Læsepolitik. for folkeskolerne i Allerød Kommune 2010 Læsepolitik for folkeskolerne i Allerød Kommune 2010 Indhold Forord.. 3 Formål for læseundervisningen. 4 Læsevejledere.. 4 Dansklærerens ansvar i forbindelse med læsning... 5 Faglærerens ansvar i forbindelse

Læs mere

At lære at tale At lære at læse At læse for at lære. Handleplan for sprog og læsning for 0-16-årige i Holstebro Kommune

At lære at tale At lære at læse At læse for at lære. Handleplan for sprog og læsning for 0-16-årige i Holstebro Kommune At lære at tale At lære at læse At læse for at lære Handleplan for sprog og læsning for 0-16-årige i Holstebro Kommune 1. Baggrund.............................................................. 4 2. Mål

Læs mere

Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole

Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole Læseboost i børnehaveklassen! Formålet med at give vores elever et læseboost, når de begynder i børnehaveklassen er, at udviklingen i

Læs mere

DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE

DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE December 2012 På Sankt Birgitta Skole er læsning et indsatsområde. I indskolingen har vi særligt fokus på den tidlige indsats. Allerede i 0. klasse har vi fokus

Læs mere

Krumsø Fri- og Kostskoles. Læsepolitik

Krumsø Fri- og Kostskoles. Læsepolitik Krumsø Fri- og Kostskoles Læsepolitik Indhold: Formål med Krumsøs læsepolitik...2 Krumsø Fri- og Kostskoles mål med læsning...2 Forventet læseniveau på de enkelte klassetrin...3 Læsehastighed...4 Fremgangsmåde

Læs mere

Handleplan for læsning; indskoling, 1.klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; indskoling, 1.klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring Handleplan for læsning; indskoling, 1.klasse - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E -

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Risbjergskolen læsehandleplan

Risbjergskolen læsehandleplan Risbjergskolen læsehandleplan Læsning på Risbjergskolen På Risbjergskolen tilstræber vi at tilrettelægge læseundervisningen ud fra nedenstående læsemodel. Ehris interaktive læsemodel Modellen indeholder

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 1. Læsning og skrivning side 5 Læsning i alle fag side 5 Forældrene i samarbejde om læsning side 6 Når det er svært at lære at læse side

Læs mere

Handleplan for. læsning. Skovboskolen

Handleplan for. læsning. Skovboskolen Handleplan for læsning på Skovboskolen - 1 Handleplan for læsning på Skovboskolen 09/10 1. Indledning 1.1. Mål Målet med denne læseplan for Skovboskolen er, at: Sætte fokus på læsning og læseniveauet på

Læs mere

Læseplan for sprog og læsning

Læseplan for sprog og læsning Læseplan for sprog og læsning OPSUMMERING AF SAMLET LÆSEPLAN i Ishøj Kommune DEL 1 Ishøj Kommune 1 1. INDLEDNING Ishøj Kommune sætter med Succes for alle også et særligt fokus på børns sproglige udvikling

Læs mere

Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring. Skoleområdet. Mellemtrin

Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring. Skoleområdet. Mellemtrin Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Skoleområdet Mellemtrin På mellemtrinnet skifter fokus fra at lære at læse til fokus på at læse for at lære; læsning styrkes i og

Læs mere

Forord til skoleområdet Mellemtrin Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring

Forord til skoleområdet Mellemtrin Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Forord til skoleområdet Mellemtrin Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Forord til skoleområdet; mellemtrin På mellemtrinnet skifter fokus fra at lære at læse til fokus

Læs mere

Strategi for Sprog og Læsning

Strategi for Sprog og Læsning Strategi for Sprog og Læsning Forord Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede i spædbarnsalderen i det tætte samspil mellem barn og forældre. Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem bevidst

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Mål for læsning på Møllehøjskolen Alle elever videreudvikler og udfordres på alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videnstilegnelse i alle skolens fag. Forældrerollen i

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx Vejledende læsehandleplan for lærerteamet i 1. klasse Slagelse Kommune, Center for Skole, maj 2010 1. udgave cvbnmrtyuiopasdfghjklæøzx [Skriv tekst]

Læs mere

Læsevejlederen som ressourceperson

Læsevejlederen som ressourceperson Læsevejlederen som ressourceperson Indhold Om temahæftet.... 3 Læsevejlederens opgaver................................................... 3 Læsevejlederens netværk..... 6 Overgange og sammenhænge.... 8

Læs mere

Afdeling 1. Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen?

Afdeling 1. Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen? Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Afdeling 1 Hvad er skolens overordnede formål med At gøre Rækker Mølle Skolen til en skole, der er kendt for at sende eleverne videre

Læs mere

Ejbyskolens handlingsplan for læsning 2010

Ejbyskolens handlingsplan for læsning 2010 Ejbyskolens handlingsplan for læsning 2010 EJBYSKOLENS HANDLINGSPLAN FOR LÆSNING 2010...3 EJBYSKOLENS SYN PÅ LÆSNING...4 LÆSEFORSTÅELSE...4 LÆSEOPLEVELSE...4 LÆRINGSCENTRET...5 LÆSNINGENS MANGE FACETTER...5

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

Læseprofil for Ulsted Skole

Læseprofil for Ulsted Skole Læseprofil for Ulsted Skole Udarbejdet af læsevejleder, personale og ledelse på Ulsted Skole En morgen med læsning på Ulsted Skole... 3 Et balanceret læsesyn... 4 Mål for læseindsats... 6 Handleplan for

Læs mere

Kompetencecenter på Sebber Skole

Kompetencecenter på Sebber Skole Kompetencecenter på Sebber Skole Skoleår 2011-2012 Mål Skolens kompetencecenter tilrettelægger den specialpædagogiske indsats og giver sparring til lærere og pædagoger med henblik på at udvikle kompetencer

Læs mere

Strukturplan for STC-undervisningen på Hastrupskolen Tidlig indsats

Strukturplan for STC-undervisningen på Hastrupskolen Tidlig indsats Indholdsfortegnelse: Formål side 2 Vision side 2 0. klasse side 2 - mål side 3 - Sprogloppen side 3 - metode side 3 - materialer side 4 - test side 4 1. klasse side 4 - mål side 4 - metode side 5 - materiale

Læs mere

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK.

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget dansk og plan 3. forløb, der dækker 5.- 6.- klassetrin. Derfor vil der være emner,

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Ressourcecenteret hvem er vi? På Sankt Annæ Skole er vi optaget af at give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Ressourcecenteret varetager således

Læs mere

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Naturen er et ekstra læringsrum og udelivet har stor betydning for os, da vi mener det er vigtigt at børnene får et godt kendskab til naturen, og hvordan og hvad

Læs mere

Lyt og Læs. Understøttende undervisning. Birkerød Skole

Lyt og Læs. Understøttende undervisning. Birkerød Skole Lyt og Læs Understøttende undervisning Birkerød Skole Lyt & Læs Indledning Vi ønsker med Lyt og Læs, at introducere eleverne til den gode læsning. Denne understøttende undervisning er et supplement til

Læs mere

Undervisningstilbud til elever i store læsevanskeligheder Udkast

Undervisningstilbud til elever i store læsevanskeligheder Udkast Placering Tingagerskolen har to mulige lokaler. Tilbudet placeres i første omgang på Tingagerskolen/ Ikke stedmæssigt forankret, opstart med beliggenhed på Tingagerskolen, men med mulighed for placering

Læs mere

Handleplan for læsning Sparkær Skole

Handleplan for læsning Sparkær Skole Skoleåret 2014/15 Indholdsfortegnelse: Handleplan for læsning Indholdsfortegnelse:... - 1 - Målet for læsning:... - 2 - Veje til målet:... - 2 - den aktuelle viden på området.... - 3 - Læsevejledning på

Læs mere

Fokus på Folkeskolen samlet beskrivelse af hovedindsatsområder i Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012. Fem hovedindsatser

Fokus på Folkeskolen samlet beskrivelse af hovedindsatsområder i Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012. Fem hovedindsatser Fokus på Folkeskolen samlet beskrivelse af hovedindsatsområder i Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012 Med afsæt i anbefalingerne fra 17, stk. 4 udvalget fra foråret 2011suppleret med de konkretiseringer

Læs mere

Lidt om sprog i Malling Dagtilbud.

Lidt om sprog i Malling Dagtilbud. Lidt om sprog i Malling Dagtilbud. I det følgende kan du læse noget om baggrunden for at der i løbet af de senere år er kommet mere og mere fokus på børns sproglige udvikling og om, hvilke tiltag der sat

Læs mere

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk Tandslet Friskole Slutmål for dansk Marts 2013 På Tandslet Friskole arbejder vi ud fra de samme mål, som man gør i folkeskolen - Fælles Mål. På grund af skolens pædagogiske tilgang til undervisningen,

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Notat for arbejdet med den obligatoriske sprogvurdering i børnehaveklassen I Faaborg- Midtfyn Kommune Revideret maj 2014

Notat for arbejdet med den obligatoriske sprogvurdering i børnehaveklassen I Faaborg- Midtfyn Kommune Revideret maj 2014 Notat for arbejdet med den obligatoriske sprogvurdering i børnehaveklassen I Faaborg- Midtfyn Kommune Revideret maj 2014 Lovgrundlag Den 31.marts 2009 blev der med bekendtgørelse nr. 260 om undervisning

Læs mere

Daginst. Dagnæs handleplan for sprog og skriftsprog 2015-2016

Daginst. Dagnæs handleplan for sprog og skriftsprog 2015-2016 Daginst. Dagnæs handleplan for sprog og skriftsprog 2015-2016 Vision Horsens Kommunes vision med handleplanen for sprog og skriftsprog er, at alle børn og unge udvikler fleksible sproglige og skriftsproglige

Læs mere

Spurvelundskolens læsehandleplan.

Spurvelundskolens læsehandleplan. Spurvelundskolens læsehandleplan. Læsning er en kilde til glæde og gode oplevelser. At mestre læsningens kunst er desuden en nødvendighed i et samfund med en stigende mængde skriftlig information og ikke

Læs mere

Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål i børnehaveklassen (Fælles Mål)

Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål i børnehaveklassen (Fælles Mål) BEK nr 855 af 01/07/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 030.08S.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Handleplan for læsning Mønsted & Sparkær Skoler 2018

Handleplan for læsning Mønsted & Sparkær Skoler 2018 Handleplan for læsning Mål 1 Alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Skolens handleplan for læsning Mønsted

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Vejledning. om skolens støtte til elever i læse-/skrivevanskeligheder. Inkluderende læseundervisning. Holstebro Kommune Skoleafdelingen og PPR

Vejledning. om skolens støtte til elever i læse-/skrivevanskeligheder. Inkluderende læseundervisning. Holstebro Kommune Skoleafdelingen og PPR Vejledning om skolens støtte til elever i læse-/skrivevanskeligheder Inkluderende læseundervisning Holstebro Kommune Skoleafdelingen og PPR Indledning Denne vejledning om skolens støtte til elever i læse-/skrivevanskeligheder

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

Dybkærskolens handleplan for inklusion af elever i læsevanskeligheder i 4.-6. klasse 2014-2015.

Dybkærskolens handleplan for inklusion af elever i læsevanskeligheder i 4.-6. klasse 2014-2015. Kendetegn Læser meget langsomt og upræcist i alle fag med tekster. Kan afkode men bruger alle kognitive resurser herpå og opnår dermed dårlig forståelse af tekster. Vanskeligheder med at stave. Vanskeligheder

Læs mere

Tabelrapport. Læseudvikling på mellemtrinnet. Faktorer forbundet med læsefremgang fra 4.- 6. klasse

Tabelrapport. Læseudvikling på mellemtrinnet. Faktorer forbundet med læsefremgang fra 4.- 6. klasse Tabelrapport Læseudvikling på mellemtrinnet. Faktorer forbundet med læsefremgang fra 4.- 6. klasse Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz Grafisk

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Handleplan for læsning på Knudsøskolen.

Handleplan for læsning på Knudsøskolen. Status: En målrettet indsats i læsning på alle klassetrin, der giver positive resultater i diverse læseevalueringer. (LUS, sprogscreening, DVO, OS, SL samt Nationale test). Af tiltag kan nævnes: 1. Målrettet

Læs mere

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning Ressourcecenteret hvem er vi? Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter er et fagligt team og forum bestående af skolens afdelings og ressourcecenterleder, specialundervisningslærere, dansk som andetsprogslærere,

Læs mere

En læseindsats. der virker!

En læseindsats. der virker! En læseindsats der virker! Program Jeg har til hensigt at snakke ret meget de næste 90 minutter. Det eneste, der kan stoppe mig, er spørgsmål fra jer. Når mange er sammen kan man godt synes, det er lidt

Læs mere

Skelgårdsskolens læseplan

Skelgårdsskolens læseplan Skelgårdsskolens læseplan Målet med skolens læsepolitik er: At fremme læselyst og læseglæde hos alle børn At læsning bliver tilgængeligt for alle At eleverne udvikler gode og brugbare læsekompetencer At

Læs mere

Børnehaveklasselæreren og. Undervisningen er differentieret, alle elever ud vikler skriftsproglige undervisning tager forside/bagside og brug af

Børnehaveklasselæreren og. Undervisningen er differentieret, alle elever ud vikler skriftsproglige undervisning tager forside/bagside og brug af Handleplan for læsning i indskolingen på Rougsøskolen. Indskolingen 0. kl. Handleplan for læsning Alle elever skal have en god læsestart. De fleste er klar til at begynde en egentlig læseundervisning i

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt.

Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt. Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt. I denne læsepolitik vil I kunne læse om mål for læsning, tiltag på skolen og forventninger til jer som forældre.

Læs mere

Gl. Hasseris skole. Handleplan for læsning

Gl. Hasseris skole. Handleplan for læsning Gl. Hasseris skole Handleplan for læsning 1 Indholdsfortegnelse Hvorfor læsepolitik s. 4 Om læsning s. 5 Den interaktive læsemodel s. 5 Viden om verden s. 6 Viden om sprog s. 6 Viden om tekster s. 6 Bogstav-lyd

Læs mere

Læse-skrivehandleplan

Læse-skrivehandleplan Tønder, 30. maj 2018 Læse-skrivehandleplan 2018-20 Indledning Gode sprog-og læsefærdigheder spiller en vigtig rolle i børn og unges personlige og faglige udvikling. Læsefærdigheder er nøglen til uddannelse,

Læs mere

Strategiplan for sprog og læsning fra vuggestue til 6.kl

Strategiplan for sprog og læsning fra vuggestue til 6.kl Strategiplan for sprog og læsning fra vuggestue til 6.kl Udarbejdet i samarbejde mellem Skalmejeskolen og Skalmejegården Sprog er forudsætningen for at udtrykke sig og kommunikere med andre. Der findes

Læs mere

Gadstrup Skoles læsehandleplan

Gadstrup Skoles læsehandleplan Gadstrup Skoles læsehandleplan Indledning Gadstrup Skoles læsehandleplan er udarbejdet på baggrund af Roskilde Kommunes Læsehandleplan 2016-2020. Handleplanen beskriver skolens nuværende og kommende indsats

Læs mere

Læsning og skrivning i 7. til10. klasse

Læsning og skrivning i 7. til10. klasse Læsning og skrivning i 7. til10. klasse Undervisningen i 7. til 10. klasse skal hjælpe eleverne med at blive bevidste om læsformål, læseteknik, læringsstrategier og læsehastighede, så de er klar til at

Læs mere

Læsevejlederens funktioner

Læsevejlederens funktioner Temahæfte Læsevejlederens funktioner Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet. Læsevejlederens funktionsområde

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Handleplan for læsning på Hejnsvig Skole På Hejnsvig Skole anser vi læsning som den grundlæggende forudsætning for læring i alle fag. Vi vil gerne arbejde for at eleverne igennem

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Årsplan ⅚ klasse dansk 2013/14 Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet

Læs mere

Ina Borstrøm Dorthe Klint Petersen. Læseevaluering. på begyndertrinnet

Ina Borstrøm Dorthe Klint Petersen. Læseevaluering. på begyndertrinnet Ina Borstrøm Dorthe Klint Petersen Læseevaluering på begyndertrinnet Indhold Indledning........................................................ 4 Hvordan skal læseevalueringsen gennemføres?.....................

Læs mere

TJØRNEGÅRDSKOLEN. Til forældre med børn, der skal i børnehaveklasse til august 2005! Mandag d. 8. november 2004 kl. 19.00

TJØRNEGÅRDSKOLEN. Til forældre med børn, der skal i børnehaveklasse til august 2005! Mandag d. 8. november 2004 kl. 19.00 TJØRNEGÅRDSKOLEN ROSKILDE KOMMUNE Dato: 22. oktober 2004 Til forældre med børn, der skal i børnehaveklasse til august 2005! Kære forældre! Tjørnegårdskolen inviterer til informationsmøde på skolen Mandag

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

Dansk i 2. klasse. de opnår det basalt kendskab til EDB...arbejde i et tekstbehandlingsprogram.

Dansk i 2. klasse. de opnår det basalt kendskab til EDB...arbejde i et tekstbehandlingsprogram. Dansk i 2. klasse Danskfagets overordnede formål: at eleverne oplever sproget som en kilde til personlig og kulturel identitet at eleverne får lyst til at bruge sproget alsidigt og i samspil med andre

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Læsehandleplan for Højdevangens Skole

Læsehandleplan for Højdevangens Skole Læsehandleplan for Højdevangens Skole Mål for Højdevangens Skole læsehandleplan er: At eleverne får lyst til at læse og skrive. At eleverne udvikler gode og funktionelle læse- og skrivekompetencer. At

Læs mere

Skriftsprogsindsats på Vorgod-Barde Skole

Skriftsprogsindsats på Vorgod-Barde Skole Skriftsprogsindsats på Vorgod-Barde Skole Målstyringsværktøjet er rammen, inden for hvilken den enkelte skole formulerer sig skriftligt om sin egen indsats på skriftsprogsområdet. Intentionen er: Den enkelte

Læs mere

Horsens Kommune. Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning

Horsens Kommune. Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Horsens Kommune Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Udarbejdet januar 2012 Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Læsning er en dimension i ALLE fag, og derfor er og vil det

Læs mere

Vemmedrupskolens handleplan for læsning

Vemmedrupskolens handleplan for læsning Vemmedrupskolens handleplan for læsning Indskoling Læseindlæringen bygger på elevens sproglige forudsætninger. Der arbejdes med elevernes ordforråd, viden om verden og sprog- og læseforståelse. Målet for

Læs mere

Læsepolitiske retningslinjer

Læsepolitiske retningslinjer Læsepolitiske retningslinjer 1 Indhold Forord... 3 Formål og mål for læsepolitiske retningslinjer... 4 Sammenhæng mellem nationale og kommunale læsepolitiske retningslinjer... 6 Sproglig udvikling... 6

Læs mere

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016.

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Læse og skrivestrategi En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Indledning Denne reviderede udgave af Læse- og skrivestrategien afløser Læse- og skrivestrategien

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

TAL, SKRIV, LEG OG LÆS

TAL, SKRIV, LEG OG LÆS TAL, SKRIV, LEG OG LÆS Temadag om børns tidlige sprog- og skriftsproglige udvikling Målgrupper: Temadagen henvender sig primært til pædagoger i børnehaver og indskoling, børnehaveklasselærere og lærere

Læs mere

Beskrivelse af Holbæk Kommunes. indsats for ordblinde

Beskrivelse af Holbæk Kommunes. indsats for ordblinde Beskrivelse af Holbæk Kommunes indsats for ordblinde Forord Holbæk Kommune ønsker gennem denne beskrivelse at styrke indsatsen for ordblinde elever i Folkeskolen og at give et samlet overblik over tiltag.

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx Vejledende læsehandleplan for temaet omkring Børnehaveklassen Slagelse Kommune, Center for Skole, maj 2010 1. udgave cvbnmrtyuiopasdfghjklæøzx [Skriv

Læs mere

Status på kvalitetsløft på Hvidovres skoler

Status på kvalitetsløft på Hvidovres skoler Status på kvalitetsløft på Hvidovres skoler April 2013 1 Indledning Kvalitetsløftets overordnede mål om styrket faglighed, inklusion og forældretilfredshed skal lykkes, og det understøttes derfor af 11

Læs mere

Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012

Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012 Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012 1 Nærum Skoles indsatsområder 2011-2012 er den mere præcise udmøntning af skolens 4-årige udviklingsplan. Indhold og opbygning af skolens 1-årige indsatsområder:

Læs mere

Rønde skoles special-klasser

Rønde skoles special-klasser Rønde skoles special-klasser Special-klasserne på Rønde skole er et skoletilbud for børn og unge med generelle indlærings vanskeligheder, hvis udvikling kræver særlig hensynstagen, der ikke kan tilgodeses

Læs mere

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder Baggrund Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder bygger lige som al anden

Læs mere

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen.

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen. Farvekodesystemet Farvekodesystemet i dokumentationen af praksis på baggrund af de seks temaer For at gøre arbejdet med de seks temaer overskueligt både for personalet, forældre og børn bruger vi et farvekodesystem.

Læs mere

Handleplan for læsning Holmebækskolen

Handleplan for læsning Holmebækskolen Handleplan for læsning Holmebækskolen 2014-2015 Indskolingen: Børnehaveklasse 2.klasse I indskolingen har vi følgende fokuspunkter: Undervisningen tilrettelægges således, at den sikrer, at eleverne i børnehaveklassen

Læs mere

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog Det talte sprog kan være mangfoldigt. Det er vigtigt at være bevidst om alle facetter i sprogets verden, som eksempelvis det nonverbale sprog, talesprog,

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Heldagshuset. Oktober 2013

Virksomhedsgrundlag. Heldagshuset. Oktober 2013 Virksomhedsgrundlag Heldagshuset Oktober 2013 1 Målgruppe Målgruppen er normaltbegavede elever, der er præget af adfærdsmæssige, følelsesmæssige eller sociale problematikker; AKT-problematikker. Der er

Læs mere