Klage over Kolding Kommunes påbud af 21. marts 2001 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr. nr. [ ]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klage over Kolding Kommunes påbud af 21. marts 2001 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr. nr. [ ]"

Transkript

1 [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/ Ref.: PBR/ Den 15. december 2004 Klage over Kolding Kommunes påbud af 21. marts 2001 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr. nr. [ ] 1. Sagens indbringelse for Miljøstyrelsen Kolding Kommune har ved skrivelse af 8. maj 2001 til Miljøstyrelsen fremsendt [ ]s klage af 30. marts Klagen vedrører Kolding Kommunes påbud af 21. marts 2001 om oprensning af olieforureningen på ejendommen matr. nr. [ ], beliggende [ ] i Kolding. Miljøstyrelsen skal beklage, at der er gået så lang tid fra klagen blev indgivet, og til styrelsens afgørelse foreligger. Dette skyldes, som det tidligere er blevet oplyst, at Miljøstyrelsen skulle afklare en række mere generelle og principielle juridiske og teknisk/faglige problemstillinger, som også har betydning for andre klagesager. Afklaring i Miljøstyrelsen af disse spørgsmål har taget længere tid end forventet. 2. Miljøstyrelsens afgørelse Miljøstyrelsen omgør Kolding Kommunes afgørelse af 21. marts Der henvises til afsnittene 7 og 8 for en nærmere redegørelse. 3. Baggrund for sagen Ejeren af ejendommen, [ ], konstaterede den 30. august 2000 en fyringsolielækage uden for huset ved røret, der leder fyringsolie fra tanken ind til oliefyret. Han tilkaldte samme dag et VVS-firma, der straks tilkaldte Kolding Kommune. Der blev gravet 0,5 meter ned under stedet, hvor røret løber ind i huset, og der kunne her konstateres en kraftig olielugt, og at spildets omfang ikke kunne bestemmes. Kolding Kommune vurderede, at der kunne være fare for forurening af bl.a. Kolding Å. Ved skrivelse af 5. september 2001 sendte Kolding Kommune varsel om påbud til [ ] om, at lade forureningen afgrænse og fremkomme med forslag for forureningsfjernende foranstaltninger til sikring af jord, luft og vand på baggrund af forureningens omfang. Miljøstyrelsen Strandgade 29 DK-1401 København K Telefon Fax Telex miljoe dk CVR

2 2 [ ] anmodede den 7. september 2000 Kolding Kommune om, at selve påbudet adresseredes til [ ], således at forsikringsselskabet herefter kunne foretage undersøgelserne og fremkomme med forslag til oprensning. Kolding Kommune påbød den 25. september 2000 [ ] i medfør af lov om forurenet jord 48, stk. 1, at lade et miljøteknisk firma afgrænse den konstaterede forurening, samt at udarbejde et forslag til afværgeforanstaltninger til sikring af luft, jord og vand. Endvidere forvarsles et oprensningspåbud. Påbudet sendes i kopi til [ ] samme dag. Den 7. november 2000 modtog Kolding Kommune afslutningsrapporten "[ ], Villaolitank, [ ], Kolding" af oktober Det fremgår af rapporten, at der er udført afværgeforanstaltninger i form af opboring af forurenet jord udenfor beboelsesejendommen, og at boringerne efterfølgende er fyldt op med beton og kloakken reetableret, der er oprenset til gældende jordkvalitetskriterie udenfor beboelsesejendommen, der således ikke er efterladt olieforurening udenfor byggefeltet, der kan give anledning til restriktioner med hensyn til arealanvendelsen, den under beboelsesejendommen efterladte restforurening skønnes til at udgøre 4 kg total kulbrinter, da der ikke er påvist et indhold BTEX er i jordprøver udtaget under beboelsesejendommen, vurderes der ikke at være risiko for indeklimaet, der er etableret en filtersat boring umiddelbart nedstrøms det forurenede område, hvor der i vandprøve er påvist et indhold af totalkulbrinter på 14 μg/l, hvilket er en svag overskridelse af grundvandskvalitetskriteriet på 9 μg/l, og det vurderes, at den lokale forurening under beboelsesejendommen ikke udgør en risiko for det primære grundvandsmagasin eller nærliggende overfladerecipienter i området. Ved skrivelse af 15. november 2000 gjorde Kolding Kommune opmærksom på, at man ikke fandt, at påbuddet var efterkommet, og anmodede om fremsendelse af resultatet af undersøgelsen og forslag til afværgeforanstaltninger. Herefter modtog Kolding Kommune den 6. december 2000 undersøgelsesrapporten "Forureningsundersøgelse og oplæg til afværgetiltag af november 2000". Af rapporten fremgår det, at

3 3 i henhold til den geotekniske vurdering vil fundamentets beskaffenhed, de geologiske aflejringer og det terrænnære grundvand begrænse mulige afværgetekniske tiltag på ejendommen, det geoteknisk ikke er muligt at frigrave fundamentet og dermed understøtte det eksisterende fundament, det kun er muligt at udskifte den forurenede jord ved opboring med forerør, og at boringerne efterfølgende skal fyldes med beton/armering, og af hensyn til ejendommens stabilitet kan en udskiftning af forurenet jord maksimalt føres til 0,3 meter under grundvandsspejl, svarende til 2,3 meter under terræn. Såfremt boringerne føres under 2,3 meter under terræn, er der risiko for underminering af ejendommen. Kommunen vurderede herefter på baggrund af de foreliggende rapporter, at forslagene til afværgeforanstaltninger og de udførte foranstaltninger, ikke ville føre til en genopretning af tilstanden på ejendommen svarende til før forureningen med fyringsolie indtraf. Kolding Kommune meddelte den 21. marts 2001 et påbud om oprensning af forureningen til grundejeren. [ ] klagede den 30. marts 2001 over påbuddet. I klagen er det bl.a. anført, at en gennemførelse af påbuddet vil koste ca. kr ,- til ,- for oprensning af en mængde olie svarende til 4 kg, og at der allerede var afholdt udgifter for kr ,-. Ved skrivelse af 8. maj 2001 fremsendte Kolding Kommune klagen til Miljøstyrelsen, og den 6. august 2001 fremsendte [ ] oprensningsaftalen for ejendommen til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen sendte den 9. august 2001 [ ]s rapporter, udarbejdet af ingeniørfirmaet Rambøll, [ ]s klageskrivelse af 2. april 2001 og Kolding Kommunes skrivelse af 8. maj 2001, til sagens parter. [ ] fremkom herefter med skrivelse af 3. september 2001, hvoraf det fremgår, at [ ] ikke har kommentarer til Kolding Kommunes sagsfremstilling, men fremkommer i øvrigt med en række bemærkninger til klagen. Kolding Kommune fremkom i skrivelse af 21. september 2001 med bemærkninger til [ ]s skrivelse af 3. september Påbudets indhold Kolding Kommunes påbud af 21. marts 2001 har følgende ordlyd: "Oprensningspåbud

4 4 Med hjemmel i lov om forurenet jord 48, stk. 1 (Miljø- og Energiministeriets lov nr. 370 af 2. juni 1999) påbyder Teknisk Forvaltning Dem som forvarslet ved brev af 25. september 2000 at: lade et miljøteknisk firma forestå en fjernelse af den konstaterede olieforurening og genoprette den hidtidige tilstand. Dette vil sige, at forureningsniveauet fra forureningen skal bringes ned under acceptkriteriet for ren jord. Til dokumentation kræves analyserede renbundsprøver. Samtidig skal det dokumenteres, at en eventuel restforurening ikke påvirker grundvandet med opløste kulbrinter, der bevirker at grundvandskriteriet for mineralolie på 9 μg/l overskrides. Til dokumentation kræves en efterfølgende analyse af grundvandsprøver udtaget af det sekundære grundvandsmagasin umiddelbart under det forurenede område. Forureningsoprensningen skal gennemføres og afrapporteres inden 3 måneder efter udstedelsen af påbudet." 5. Klagens indhold [ ] ankede ved skrivelse af 30. marts 2001 Kolding Kommunes påbud af 21. marts Anken har følgende indhold: "Med henvisning til 82 i lov om forurenet jord skal vi hermed klage over Deres påbud af 21. marts 2001 om i henhold til lov om forurenet jord 48, stk. 1 at fjerne den på ovennævnte ejendom konstaterede forurening om genoprette den hidtidige tilstand, bilag 1. En fuldstændig fjernelse af forureningen ville kræve en delvis nedrivning af bygningen og efterfølgende genopførelse. Omkostningerne til dette er af Rambøll estimeret til mellem kr ,- til ,- inkl. moms. Såfremt forureningen havde været umiddelbar tilgængelig for opboring/-gravning ville det beløbe sig til maksimalt kr ,- inkl. moms, bilag 6. De hidtidige omkostninger har beløbet sig til ca. kr ,- inkl. moms. På baggrund af ovenstående skal vi hermed påklage Deres påbud af 21. marts 2001, idet det er vores vurdering, at de allerede udførte foranstaltninger er i overensstemmelse med Deres påbud. Som det fremgår af lovbemærkningerne til 48 skal afværgeforanstaltningernes omfang og omkostninger være i rimeligt forhold til det miljøproblem, der søges løst ved påbudet. Da det er vurderet at den efterladte forurening ikke udgør en miljø- og sundhedsmæssig risiko, er det vores vurdering, at der ikke er proportionalitet mellem et påbud om at fjerne ca. 4 kg. fyringsolie under en bygning, og de anslåede omkostninger på mere end kr ,- inkl. moms til at opfylde påbudet. Vi anså det for uforsvarligt at afvente Kolding Kommunes godkendelse af oprensningsforanstaltninger, hvilket ellers fremgik af det oprindelige påbud. For at undgå yderligere spredning

5 5 af forureningen blev det besluttet at foretage opboring af tilgængelig jordforurening med det samme. På baggrund af de efterfølgende analyseresultater, ville der i samarbejde med Dem blive taget stilling til behov for yderligere tiltag. Da det viste sig, at der kunne ville blive efterladt en begrænset mængde jordforurening under bygningen, og at denne blev vurderet til ikke at udgøre en miljø- og sundhedsmæssig risiko, blev det i afslutningsrapporten anbefalet at afslutte sagen. Afslutningsvis skal vi bemærke, at det er sandsynligt, at det ville have været muligt at foretage en fuldstændig oprensning, uden at nedrive dele af bygningen, såfremt der ikke var gået næsten 4 uger fra De blev orienteret om forureningsudslippet, og til De blev meddelt endeligt påbud." 6. Parternes yderligere bemærkninger 6.1 Bemærkninger fra Kolding Kommune Ved skrivelse af 8. maj 2001 fremsendte Kolding Kommune [ ]s klage til Miljøstyrelsen og fremkom i den forbindelse med en række bemærkninger til klagen, herunder: "I den konkrete sag har Oliebranchens Miljøpulje (OM) som entreprenør for [ ], efter modtagelse af et lovligt varslet påbud om undersøgelse af forureningen, gennemført ikke alene den påbudte undersøgelse, men også foretaget en delvis oprensning samt udarbejdet en risikovurdering. Risikovurderingen godtgør, at restforureningen ikke længere udgør en trussel mod miljø eller en trussel mod sundheden. Der er dog efterladt en restforurening på ejendommen. OM foretog således en delvis oprensning af forureningen inden lovligt oprensningspåbud var meddelt, vel vidende, at den igangsatte forureningsbekæmpelse ikke ville indfri kommunens varslede krav om genopretning af den hidtidige tilstand. Kolding Kommune vurderer, at den delvise oprensning således blev gennemført uanset oplysninger fra [ ] om, at selskabet ikke kan påbegynde undersøgelser eller oprydning, før kommunen har meddelt selve påbudet om undersøgelse eller oprydning efter jordforureningslovens 48. stk. 1. OM har oplyst, at man var forvisset om, at oprensningspåbudet ville blive meddelt, og man skønnede, at oprensningen skulle gennemføres hurtigst muligt for at begrænse udbredelsen af forureningen. Det kan i øvrigt oplyses, at jordflytningen fra ejendommen ikke var anmeldt til kommunen da oprensningen blev foretaget, jf. anmeldelsesbekendtgørelsen. Der er dog efterfølgende fremlagt dokumentation for, at jorden er bortskaffet til godkendt jordbehandlingsanlæg." Herudover anfører kommunen, at oprensningen skal føre til en genopretning af tilstanden, at restforureningen kan medføre en værdiforringelse af ejendommen, idet ejeren ved salg er forpligtet til at oplyse om forureningen, og at ejeren vil kunne sagsøge kommunen for at få dækket eventuelt værditab, medmindre kommunen har forsøgt at få hele forureningen oprenset.

6 6 6.2 Bemærkninger fra [ ] [ ] fremkom ved skrivelse af 3. september 2001 med bemærkninger. Idet der ikke var kommentarer til kommunens sagsfremstilling, bemærkedes det i øvrigt, at de ikke var vidende om, at den igangværende forureningsfjernelse ikke ville føre til indfrielse af kommunens krav om genopretning af den hidtidige tilstand, herunder fordi det var forventet, at kommunes påbud ville være i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, at det efter [ ]s opfattelse ikke er korrekt, når kommunen hævder, at 48 ikke anfører, at der skal oprenses til der ikke længere er fare for sundhed eller miljø, og at oprensningen i denne sag er i overensstemmelse med 48, da der ikke længere er risiko for sundhed eller miljø, forsikringen ikke dækker værditab, og Vejle Amt i en lignende sag har tilkendegivet, at man generelt ikke kortlægger forureninger under 10 kg. 6.3 Supplerende bemærkninger fra Kolding Kommune Som svar herpå anførte Kolding Kommune i skrivelse af 21. september 2001, at kommunen er uforstående overfor, at [ ] foretager en delvis oprydning, når der ikke er meddelt påbud herom, idet [ ] i skrivelse af 7. september 2000 har anført, at oprydningen ikke kan påbegyndes, førend der er meddelt påbud, og at kommunens opfattelse af jordforureningslovens 48 fastholdes. 7. Miljøstyrelsens bemærkninger Indledningsvis bemærker Miljøstyrelsen, at styrelsen ved afgørelsen har set bort fra de udgifter, der allerede er afholdt til oprensning. Dette skyldes, at [ ] iværksatte den delvise oprensning førend Kolding Kommunes påbud forelå. Miljøstyrelsen finder, at [ ] i denne situation selv må bære risikoen for, at den udførte oprensning eventuelt ikke måtte være tilstrækkelig, også selvom de samlede udgifter til oprydning i sidste ende overstiger kr. 2 mio. 7.1 Det tekniske grundlag - forureningsforholdene Det tekniske grundlag består af Rambølls rapporter fra hhv. oktober 2000 og november Forureningsudbredelse Det fremgår af rapporterne, at jordforureningens horisontale udbredelse udenfor huset er afgrænset af 3 boringer, se vedlagte plan. Hvad angår den vertikale afgrænsning er der i oprensningsboringen F2 kun påvist et meget lille kulbrinteindhold i afslutningsprøven 2,2 m u.t. I undersøgelsesboringen HB1, udtaget hvor oprensningsboringen F1 senere blev udført, er der i afslutningsprøven i 2,5 m s dybde påvist et olieindhold på mg/kg. Det er i rapporterne anført, at Rambøll ud fra syn og lugt vurderer, at der ikke er efterladt restforurening i oprensningsboringerne og at indholdet på mg/kg ikke er repræsentativt. Miljøstyrelsen anser på baggrund af sagens oplysninger umiddelbart denne vurdering for rimelig. Hvad angår jordforureningens udbredelse under huset er denne dokumenteret ved en skråboring, udført fra fundamentet ind under huset. I teksten i rapporten fra oktober 2000 fremgår

7 7 det, at forureningskoncentrationerne i de udtagne jordprøver er faldende med afstanden fra fundamentet. I analysebilaget i samme rapport fremgår det imidlertid, at den laveste koncentration er fundet i prøven tættest på fundamentet og at den næsthøjeste koncentration er fundet i prøven længst fra fundamentet. I rapporten fra oktober skønnes at kg olie er fjernet og at maksimalt 4 kg resterer (under bygningen). Der er ikke redegjort for hvordan mængden på kg er skønnet. De 4 kg er anført at være beregnet ud fra det skønnede jordvolumen og en skønnet gennemsnitskoncentration på 500 mg/kg. Miljøstyrelsen har ud fra de foreliggende data i rapporten forsøgt at estimere mængden af den resterende forurening ud fra en skønnet geometrisk udbredelse, baseret på de målte koncentrationer og oplysninger i øvrigt. Det er ved denne estimering antaget, at placeringen af prøvetagningspunkter svarer til den, som er refereret i rapportteksten. Der er på denne baggrund estimeret en samlet resterende forureningsmængde på kg, som findes under huset og fundamentet og umiddelbart udenfor huset, herunder i det jordvolumen som geometrisk set ikke kan fjernes ved udførelse af to cirkulære boringer ind mod fundamentet. Dette estimat indikerer, at en stor del af den samlede oprindelige forureningsmængde resterer. Den beregnede mængde er usikker, idet den kan være såvel større som mindre, specielt hvis udbredelsen er asymmetrisk. Miljøstyrelsen vurderer at grundlaget for vurderingen af restforureningen er mangelfuldt, og at den resterende forureningsmængde muligvis er underestimeret. Indeklima I rapporterne vurderes det, at der ikke er risiko for indeklimaet, da der ikke er påvist BTEX i jordprøverne. Miljøstyrelsen er ikke enig i, at fraværet af BTEX kan frikende forureningen for at medføre indeklimagener, idet også andre stoffer i olien kan udgøre en sundhedsmæssigt risiko, ligesom der findes stoffer i olie som er kraftigt lugtende, hvilket også skal tages i betragtning. Grundvand Hvad angår grundvandet er det i Rambølls rapport fra oktober 2000 anført, at der i en boring umiddelbart nedstrøms for forureningen er konstateret et indhold af total kulbrinter på 14 ug/l, hvilket er en svag overskridelse af grundvandskvalitetskriteriet på 9 ug/l. Miljøstyrelsen skal bemærke, at det på baggrund af rapporternes oplysninger er uunderbygget, at boringen er udført nedstrøms. Det er oplyst, at drikkevandsforsyningen i området sikres af [ ] Vandværk, der har indvindingsboringer placeret ca. 250 m vest for lokaliteten. Miljøstyrelsen antager, at denne indvinding foregår fra det dybereliggende primære grundvandsmagasin. Det er imidlertid ikke oplyst, om der findes nærliggende enkeltindvindinger af drikkevand fra det terrænnære sekundære grundvandsmagasin.

8 8 Naturlig nedbrydning Til det anførte i rapporten fra oktober om naturlig nedbrydning af olien i jorden bemærker Miljøstyrelsen, at man ikke finder at kunne forudsige nedbrydningshastigheden på den givne lokalitet ud fra det refererede containerforsøg, og at der derfor ikke kan lægges vægt herpå. 7.2 Regelgrundlaget Jordforureningslovens påbudsbestemmelser, herunder 48, bygger på genopretningsprincippet. Det betyder, at forureningen som udgangspunkt skal fjernes svarende til situationen før forureningen indtraf, eller i hvert fald al forurening, der kan medføre risiko for miljø eller sundhed nu eller i fremtiden, skal fjernes. Det almindelige forvaltningsretlige proportionalitetsprincip kan ikke føre til, at der med risiko for miljø eller sundhed efterlades restforureninger, medmindre der er et åbenbart misforhold mellem oprydningsomkostningerne og en noget fjerntliggende risiko for miljø eller sundhed. Ved vurderingen af, om der foreligger en miljø- eller sundhedsmæssig risiko, skal der tages udgangspunkt i jordforureningslovens formål, nemlig beskyttelse af miljø og sundhed, herunder af grundvand og fremtidige drikkevandsressourcer. Der skal tages hensyn til grundvand, uanset hvor dette er beliggende og hvordan det udnyttes, samt til recipienter. Og der skal tages højde for en eventuel mere følsom arealanvendelse på et senere tidspunkt. Det kan således ikke lægges til grund, at de fysiske forhold på ejendommen, det vil sige eksisterende befæstelser, bygninger med videre opretholdes uændret. Endvidere skal enhver risiko for indeklima tages i betragtning. Ved fastlæggelsen af oprydningsomfanget i forhold til omkostningerne, må det endvidere tages i betragtning, at der ved forsikringsordningen efter jordforureningslovens 49 netop er gjort op med, at den forsikringsdækkede del af udgifterne til undersøgelser og oprydning efter Jordforureningslovens 48 kan beløbe sig til helt op til kr. 2 mio. pr. skadestilfælde. Det fremgår også af Miljøstyrelsens vejledning nr. 11/1999 "Branchevejledning for benzin- og olieforurenede grunde", at det er forventeligt, at der vil ske betydelig forureningsspredning, specielt under et hus i tilfælde af utætte rørledninger. Det har således været forudsigeligt, at der i mange tilfælde af forureninger fra villaolietanke vil forekomme olie under bygningsfundamenterne. Omkostningerne til oprensning heraf er større end omkostninger til oprensning af forurening, hvortil der er fri adgang. Endelig skal det fremhæves, at Jordforureningslovens udgangspunkt er, at fyringsolie i jorden udgør en risiko for grundvandet. Det fordrer derfor særdeles håndfast dokumentation, der skal være baseret på videnskabeligt grundlag, hvis der skal efterlades restforurening, fordi det ikke indebærer risiko for forurening af grundvandet. Undersøgelses- og oprydningsomfang

9 9 Ved den af Kolding Kommune påbudte oprensning skal der ske genopretning af tilstanden før forureningen indtraf, hvilket indebærer en fuldstændig oprydning. Ifølge Rambølls rapporter medfører dette nedrivning af dele af bygningen. Som det fremgår af afsnit 7.1, vurderer Miljøstyrelsen, at forureningsforholdene vedrørende jordforureningen på ejendommen ikke kan anses for at være fuldt klarlagt. Miljøstyrelsen kan ikke træffe en endelig afgørelse om, hvorvidt der skal ske yderligere oprydning eller ej, førend omfanget og karakteren af den efterladte forurening er nærmere undersøgt. Miljøstyrelsen finder heller ikke, at vurderingen af mulighederne og prisen for at fjerne hele eller større dele af restforureningen er underbygget tilstrækkeligt til, at bedømme en evt. konflikt i forhold til proportionalitetsprincippet. Såfremt det ved yderligere undersøgelser dokumenteres, at forureningsomfanget ikke er større end vurderet i rapporten, ca. 4 kg eller op til det dobbelte, og omkostningerne til fjernelse af denne meget begrænsede mængde er i den anslåede størrelsesorden, ,- til ,- kr., finder Miljøstyrelsen, at omkostningerne til oprensningen står i åbenbart misforhold til det dermed opnåede miljø- og sundhedsmæssige resultat. Der er tale om en forholdsvis lille oliemængde og det primære grundvandsmagasin er mindre sårbart, idet det er overlejret af ca. 20 m moræneler og er artesisk. I dette tilfælde skal der således ikke foretages yderligere oprensning. Det forudsættes imidlertid dels, at det dokumenteres eller sikres - at der ikke sker en væsentlig indtrængning af oliedampe til huset, og dels at der ikke findes drikkevandsindvinding fra det sekundære grundvandsmagasin, som er i risiko for påvirkning af selv en begrænset forureningsmængde. 8. Miljøstyrelsens afgørelse Kolding Kommune har udøvet et skøn ved fastsættelsen af indholdet af påbudet af 21. marts Ved denne skønsudøvelse har Kolding Kommune lagt til grund, at de foreslåede afværgeforanstaltninger ikke opfylder kravet om genoprettelse af hidtidig tilstand som meddelt i forvarsel om påbud af 25. september Miljøstyrelsen finder på baggrund af de foreliggende oplysninger og det forhold, at der ikke er foretaget tilstrækkelige undersøgelser, at Kolding Kommunes skønsudøvelse i forbindelse med udstedelsen af oprensningspåbudet af 21. marts 2001 er baseret på en fortolkning af jordforureningsloven og almindelige forvaltningsretlige principper, der tillægger genopretningssynspunktet en for vidtgående betydning i forhold til proportionalitetsprincippet. Kommunen ses i øvrigt ved sin afgørelse ikke at forholde sig til, om den påbudte oprensning er i strid med proportionalitetsprincippet. Under henvisning til ovenstående omgør Miljøstyrelsen Kolding Kommunes påbud af 21. marts 2001 til følgende undersøgelsespåbud:

10 10 I medfør af jordforureningslovens 48 påbydes ejerne af matr. nr. [ ] beliggende [ ] i Kolding, at lade foretage yderligere undersøgelser, herunder: prøvetagning ved mindst 3 boringer gennem husets gulv eller anden tilsvarende form for prøvetagning, hvis sådanne boringer ikke er mulige at gennemføre, samt kemiske analyser til dokumentation af forureningens udbredelse og karakter under huset. Én af boringerne skal udføres så tæt på lækagestedet som muligt optegning af forureningsudbredelsen og vurdering af oliemængden, inkl. den del som måtte skønnes at findes uden for huset og under fundamentet analyse af poreluftprøver udtaget under gulv. Dette gentages efter 2 måneder udarbejde beskrivelse af gulvkonstruktion og vurdering af indeklimapåvirkning undersøge af om der findes nærliggende drikkevandindvinding fra det sekundære grundvandsmagasin, som kan blive påvirket af forureningen beskrivelse af tekniske løsninger til fjernelse af hele eller dele af den forurenede jord under de givne geotekniske forhold på ejendommen økonomiske overslag, vedlagt de økonomiske kalkyler, for tekniske løsninger til forureningsfjernelse Med hensyn til undersøgelser og analyser henvises til Miljøstyrelsens vejledninger nr. 6, 7, 11 og 13 fra Påbudet skal være udført inden den 1. maj 2005, således at de ved undersøgelserne tilvejebragte oplysninger kan fremsendes til Kolding Kommune inden udløbet af fristen. Såfremt resultaterne af de supplerende undersøgelser afviger nævneværdigt fra det i rapporten anslåede om mængde, omkostninger og risiko, skal kommunen træffe afgørelse om, hvilke eventuelle foranstaltninger, herunder med henblik på fjernelse af forureningen, der måtte være nødvendige. Kommunens afgørelse vil kunne indbringes for Miljøstyrelsen. 9. Klagevejledning Miljøstyrelsens afgørelse kan efter jordforureningslovens 83 påklages til Miljøklagenævnet, som er klagemyndighed for større eller principielle afgørelser efter Jordforureningslovens kapitel 5 og 73, stk. 2, truffet af miljøministeren eller af en styrelse efter bemyndigelse. Miljøklagenævnet afgør selv spørgsmål vedrørende nævnets kompetence. Klagen indsendes til Miljøklagenævnet, jf. jordforureningslovens 84, stk. 1. Klageberettigede er afgørelsens adressat, enhver, der har en individuel interesse i sagens udfald, embedslægeinstitutionen, samt den myndighed, der har truffet afgørelsen i 1. instans, jf. jordforureningslovens 84, stk. 2, jf. 82. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. jordforureningslovens 85,

11 11 stk. 1, jf. 81, stk. 1 og 2. En klage over et påbud har opsættende virkning, medmindre nævnet træffer afgørelse om andet, jf. jordforureningslovens 85, stk. 2. I medfør af jordforureningslovens 87, stk. 1, skal søgsmål til prøvelse af afgørelser efter jordforureningsloven eller de regler, der fastsættes efter loven, være anlagt inden 12 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Med venlig hilsen Helge Andreasen /Palle Boeck Kopi til: [ ] Vejle Amt Teknisk Forvaltning Damhaven Vejle Embedslægerne Vejle Amt Vedelsgade 17 A 7100 Vejle Miljøklagenævnet Frederiksborggade 15, 4. sal 1360 København K

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/ Ref.: BEJ/ Den 9. september 2005

Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/ Ref.: BEJ/ Den 9. september 2005 [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/04-0010 Ref.: BEJ/ Den 9. september 2005 Miljøstyrelsens afgørelse om påbud om forureningsundersøgelse på [ ], matr. nr. [ ] De har

Læs mere

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter.

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter. [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/04-0029 Ref.: Bente Jensen E-mail bej@mst.dk Den 14. oktober 2005 Påbud om undersøgelse for jordforurening, [ ], Odense Odense Kommune

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af Advokat [ ] s klage over Lemvig Kommunes afgørelse af 25. februar 2005 om ikke at udstede påbud efter olieforurening

Miljøstyrelsens afgørelse af Advokat [ ] s klage over Lemvig Kommunes afgørelse af 25. februar 2005 om ikke at udstede påbud efter olieforurening [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0040 Ref. lihan Den 15. marts 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af Advokat [ ] s klage over Lemvig Kommunes afgørelse af 25. februar 2005 om ikke at udstede påbud efter olieforurening

Læs mere

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse]

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] [XXX] Dato Sagsbehandler J.nr. 2012 saril [xxxxxx-xxxx] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] Den 3. januar 2011 meddelte Frederikssund Kommune påbud om undersøgelser af olieforureningen

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Rødekro Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen [ ], 6230 Rødekro. Matr. nr. [ ].

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Rødekro Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen [ ], 6230 Rødekro. Matr. nr. [ ]. [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0055 Ref.: ulu/ Den 9. december 2005 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Rødekro Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening

Læs mere

Med brev af 23. maj 2002 fremsendte kommunen sagens øvrige akter til Miljøstyrelsen.

Med brev af 23. maj 2002 fremsendte kommunen sagens øvrige akter til Miljøstyrelsen. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/05-0003 Ref. Ulu/pbr/jeg Den 22. februar 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Lundtoft Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger på ejendommen matr. nr. [ ], beliggende

Læs mere

Miljøstyrelsen ophæver Miljøkontrollens påbud og hjemviser sagen til fornyet behandling.

Miljøstyrelsen ophæver Miljøkontrollens påbud og hjemviser sagen til fornyet behandling. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0053 Ref. LIHAN Den 5. april 2006 Deres J.nr. 11462. Miljøstyrelsens afgørelse af [A] klage over København Kommunes påbud/afgørelse af 26. januar 2006 om afhjælpende foranstaltninger

Læs mere

Klage over Nørager Kommunes påbud af den 21. september 2004 om oprensning efter oliespild på ejendommen beliggende [ ].

Klage over Nørager Kommunes påbud af den 21. september 2004 om oprensning efter oliespild på ejendommen beliggende [ ]. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0036 Ref. LIHAN/OKI Den 28. juni 2006 Klage over Nørager Kommunes påbud af den 21. september 2004 om oprensning efter oliespild på ejendommen beliggende [ ]. 1. Klage til

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse i sag om olieforurening efter AJVA-tank på ejendommen [ ], matr. nr. [ ], 8370 Hadsten

Miljøstyrelsens afgørelse i sag om olieforurening efter AJVA-tank på ejendommen [ ], matr. nr. [ ], 8370 Hadsten [ ] Jord & Affald Journalnr. Bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0026 Ref.: ulu/oki/dbh Den 4. november 2005 Miljøstyrelsens afgørelse i sag om olieforurening efter AJVA-tank på ejendommen [ ],

Læs mere

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. anjjo/anmso/jaflo Den 20. september 2016

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. anjjo/anmso/jaflo Den 20. september 2016 A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01841 Ref. anjjo/anmso/jaflo Den 20. september 2016 Påbud om undersøgelse af jordforurening efter spild ved Havneterminalen, Fredericia

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

Hovedgaden, Solrød. Tankstation, 40.

Hovedgaden, Solrød. Tankstation, 40. Historik: Tankstation siden 1970érne 2003 DK Benzin. Miljøsikring af alle installationer. OK overtager tankstation og drift i 2007. NIRAS udfører orienterende forureningsundersøgelse af potentielle kilder.

Læs mere

Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening med fyringsolie på Agertoften 49, 7000 Fredericia matrikel 44am, Erritsø By, Erritsø

Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening med fyringsolie på Agertoften 49, 7000 Fredericia matrikel 44am, Erritsø By, Erritsø Jesper Bargmann Agertoften 49 7000 Fredericia E-post: jesperbargmann123@hotmail.com 06-03-2012 Sags id.: 12/2962 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening

Læs mere

Klage over Broby Kommunes påbud af 20. juni 2002 om yderligere oprensning på ejendommen matr. nr. [ ], beliggende [ ], 5672 Broby

Klage over Broby Kommunes påbud af 20. juni 2002 om yderligere oprensning på ejendommen matr. nr. [ ], beliggende [ ], 5672 Broby [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0011 Ref.: PBR/jeg Den 5. april 2005 Klage over Broby Kommunes påbud af 20. juni 2002 om yderligere oprensning på ejendommen matr.

Læs mere

Miljøstyrelsen meddeler hermed A/S Dansk Shell, beliggende på Egeskovvej 265 i Fredericia, følgende påbud:

Miljøstyrelsen meddeler hermed A/S Dansk Shell, beliggende på Egeskovvej 265 i Fredericia, følgende påbud: A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01709 Ref. tiska/jaflo Den 26. august 2015 Påbud om undersøgelse af jordforurening ved tank 20 på A/S Dansk Shell raffinaderiet

Læs mere

Natur & Miljøkonference Advokat Mads Kobberø

Natur & Miljøkonference Advokat Mads Kobberø Natur & Miljøkonference Advokat Mads Kobberø Baggrunden for problemstillingen Ubetinget påbudsgrundlag 1) Virksomheder - Sket (helt eller i det væsentligste) efter 1. januar 2001 og ikke brand/hærværk

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Gentofte Kommunes påbud om genopretning efter olieforurening på ejendommen [ ] Klampenborg

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Gentofte Kommunes påbud om genopretning efter olieforurening på ejendommen [ ] Klampenborg [A] Jord & Affald J.nr. 335/05-0043 Ref. ULU/OKI Den 28. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Gentofte Kommunes påbud om genopretning efter olieforurening på ejendommen [ ] Klampenborg 1.

Læs mere

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017 A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01985 Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017 Påbud om supplerende undersøgelse af jord- og grundvandsforurening ved skimmerrør

Læs mere

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ].

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ]. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0048 Ref. LIHAN Den 24. januar 2006 Afgørelse af klage over Helsinge Kommunes påbud om at udføre undersøgelser og afhjælpende foranstaltninger for forureningen på [ ], 3220

Læs mere

Den 17. august 2001 besigtigede Dansk Miljørådgivning og Oliebranchens Miljøpulje ejendommen.

Den 17. august 2001 besigtigede Dansk Miljørådgivning og Oliebranchens Miljøpulje ejendommen. [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0015 Ref.: OKI/ULU Den 12. januar 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Viborg Kommunes påbud af 20. august 2001 om afværgeforanstaltninger

Læs mere

MKN : Olieforurening på Gannebro 4, 4640 Fakse

MKN : Olieforurening på Gannebro 4, 4640 Fakse MILJØKLAGENÆVNET Advokat Vivi Bruhn Knudsen Lett Advokatfirma Rådhuspladsen 4 1550 København V Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den

Læs mere

Jens Kristian Skyldal Gl Skivevej Roslev. 10. februar Afgørelse i sag om forurening med hydraulikolie på Gl Skivevej 24, 7870 Roslev

Jens Kristian Skyldal Gl Skivevej Roslev. 10. februar Afgørelse i sag om forurening med hydraulikolie på Gl Skivevej 24, 7870 Roslev Jens Kristian Skyldal Gl Skivevej 24 7870 Roslev 10. februar 2017 Afgørelse i sag om forurening med hydraulikolie på Gl Skivevej 24, 7870 Roslev Skive Kommune meddeles hermed afgørelse om, at der ikke

Læs mere

Nyere afgørelser efter jordforureningsloven.

Nyere afgørelser efter jordforureningsloven. Nyere afgørelser efter jordforureningsloven https://naevneneshus.dk/ ORGANISATION Miljø- og fødevareklagenævnet er et uafhængigt klagenævn. Nævnenes Hus er en styrelse under erhvervsministeriet, som fungerer

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST Ref. anmso/jaflo Den 4. december A/S Dansk Shell Rued Langgaards Vej København S

Virksomheder J.nr. MST Ref. anmso/jaflo Den 4. december A/S Dansk Shell Rued Langgaards Vej København S A/S Dansk Shell Rued Langgaards Vej 6-8 2300 København S Virksomheder J.nr. MST-1272-01734 Ref. anmso/jaflo Den 4. december 2015 Påbud om undersøgelse af jordforurening ved cykelskur Miljøstyrelsen meddeler

Læs mere

Miljøstyrelsen oplyste på tilsynsmødet, at der kan blive tale om at oprense/ bortgrave forurenet jord afhængig af hvad resultaterne viser.

Miljøstyrelsen oplyste på tilsynsmødet, at der kan blive tale om at oprense/ bortgrave forurenet jord afhængig af hvad resultaterne viser. Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1272-00847 Ref. Anbri/amgha Den 7. marts 2014 v/ Kim Crillesen, KC@vestfor.dk og Henrik Ørnebjerg, hoe@vestfor.dk Påbud om undersøgelse

Læs mere

3. Baggrund for sagen Konstatering af olieforurening og påbud om undersøgelse og afhjælpende foranstaltninger

3. Baggrund for sagen Konstatering af olieforurening og påbud om undersøgelse og afhjælpende foranstaltninger [ ] Jord & Affald J.nr. 335/05-0004 Ref. OKI/ULU Den 12. januar 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Sorø Kommunes afgørelse om, at kommunens oprensningspåbud efter olieforurening på ejendommen

Læs mere

Der skal udarbejdes en statusrapport i december 2012, hvor der redegøres for forureningssituationen og anbefaling til videre tiltag.

Der skal udarbejdes en statusrapport i december 2012, hvor der redegøres for forureningssituationen og anbefaling til videre tiltag. DONG Energy A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Dongenergy@dongenergy.dk Odense J.nr. MST-1272-00967 Ref. hecla og rukso Den 14. december 2011 Påbud om monitering af olieforurening på Enstedværket DONG

Læs mere

Leca skal foretage yderligere undersøgelse af jordforurening ved dieselstanderen.

Leca skal foretage yderligere undersøgelse af jordforurening ved dieselstanderen. Leca, Saint-Gobain Denmark A/S Randersvej 75 8940 Randers SV Virksomheder J.nr. MST-1272-01701 Ref. Tisch/cllch Den 10. feb. 2017 Att. Anne Mette Nielsen Påbud om undersøgelse af jordforurening ved dieselstander

Læs mere

Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter

Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter Lene Juul Nielsen og Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen ATV VINTERMØDE Fagsession om villaolietanke Vingstedcentret 10. marts 2010 Baggrund

Læs mere

Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004 om undersøgelse af forurening på [ ].

Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004 om undersøgelse af forurening på [ ]. [Advokat for A] Att. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0037 Ref. PBR/JEG/ULU/LIHAN Den 24. maj 2006 Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004

Læs mere

Jordkvalitetskriterium mg/kg

Jordkvalitetskriterium mg/kg Foreningen Danske Olieberedskabslagre Tingskovvej 3 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01188 Ref. sidpe/perbe/tiska 10. juli 2014 Påbud om oprydning af olieforurening FDO-2010-03 Miljøstyrelsen

Læs mere

Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Landemærket 10 1119 København K. Virksomheder J.nr. MST-1279-00168 Ref. sidpe/subjo Den 27.

Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Landemærket 10 1119 København K. Virksomheder J.nr. MST-1279-00168 Ref. sidpe/subjo Den 27. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Landemærket 10 1119 København K Virksomheder J.nr. MST-1279-00168 Ref. sidpe/subjo Den 27. juni 2014 Afgørelse om ikke at meddele påbud om oprensning eller monitering

Læs mere

Att. Henrik Pape, E-post: Henrik.pape@dk.dsv.com 08-02-2012 Sags id.: 12/1907 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen

Att. Henrik Pape, E-post: Henrik.pape@dk.dsv.com 08-02-2012 Sags id.: 12/1907 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen Team Industri DSV Road A/S Grimsbyvej 2 6700 Esbjerg Att. Henrik Pape, E-post: Henrik.pape@dk.dsv.com 08-02-2012 Sags id.: 12/1907 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen Varsel om påbud

Læs mere

Påbud om undersøgelse af jord-og grundvandsforurening ved brønd I, II og III ved vej 4/9 på Raffinaderiet

Påbud om undersøgelse af jord-og grundvandsforurening ved brønd I, II og III ved vej 4/9 på Raffinaderiet A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Sendt pr. mail til Jesper.SchmidtHansen@shell.com Virksomheder J.nr. MST-1272-01831 Ref. Anjro/amnso Den 23. januar 2017 Påbud om undersøgelse af jord-og

Læs mere

Påbud om forsat afværgepumpning og monitering af DGU nr. 206.1057

Påbud om forsat afværgepumpning og monitering af DGU nr. 206.1057 I/S KARA/NOVEREN Håndværksvej 70 4000 Roskilde Virksomheder J.nr. MST-1272-00702 Ref. suand/loped Den 13. januar 2015 Påbud om forsat afværgepumpning og monitering af DGU nr. 206.1057 Miljøstyrelsen giver

Læs mere

A/S Dansk Shell Rued Langgaards Vej 6-8 2300 København S. Virksomheder J.nr. MST-1272-01675 Ref. anmso/jaflo Den 29.

A/S Dansk Shell Rued Langgaards Vej 6-8 2300 København S. Virksomheder J.nr. MST-1272-01675 Ref. anmso/jaflo Den 29. A/S Dansk Shell Rued Langgaards Vej 6-8 2300 København S Virksomheder J.nr. MST-1272-01675 Ref. anmso/jaflo Den 29. september 2015 Påbud om undersøgelser af jordforurening efter fueloliespild Miljøstyrelsen

Læs mere

Klage over Glostrup Kommunes påbud af 19. juni 2002 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Glostrup.

Klage over Glostrup Kommunes påbud af 19. juni 2002 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Glostrup. [ ] Jordforureningskontoret Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0020 Ref.: PBR Den 14. marts 2005 Klage over Glostrup Kommunes påbud af 19. juni 2002 om undersøgelse og oprydning på ejendommen

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1272-01398 Ref. nijol/ Den 21. maj 2014

Virksomheder J.nr. MST-1272-01398 Ref. nijol/ Den 21. maj 2014 AVV I/S Mandøgade 4 9800 Hjørring (sendt elektronisk til: affald@avv.dk) Att.: Thomas Thomsen (tt@avv.dk), Niels Jørgen Kræmmergård (njk@avv.dk) og Niels Larsen (nl@avv.dk) Virksomheder J.nr. MST-1272-01398

Læs mere

Den 29. juli 2004 modtog Miljøstyrelsen klage fra [A] over Storstrøms Amts påbud om undersøgelser af jordforurening på [ ].

Den 29. juli 2004 modtog Miljøstyrelsen klage fra [A] over Storstrøms Amts påbud om undersøgelser af jordforurening på [ ]. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0035 Ref. Bente Jensen Den 3. maj 2006 Miljøstyrelsens afgørelse - forureningsundersøgelser, [ ] Den 29. juli 2004 modtog Miljøstyrelsen klage fra [A] over Storstrøms Amts

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Stenlille Kommunes afgørelse om afhjælpende foranstaltninger på adressen [ ], 4296 Nyrup

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Stenlille Kommunes afgørelse om afhjælpende foranstaltninger på adressen [ ], 4296 Nyrup [ ] Jord & Affald J.nr. 335/05-0035 Ref. PBR/jeg/ulu Den 28. februar 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Stenlille Kommunes afgørelse om afhjælpende foranstaltninger på adressen [ ], 4296 Nyrup

Læs mere

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0025 Ref.: IGL/ Den 25. februar 2005 Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen

Læs mere

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. anmso/jaffo/yvkor Den 30. juni 2017

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. anmso/jaffo/yvkor Den 30. juni 2017 A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01949 Ref. anmso/jaffo/yvkor Den 30. juni 2017 Påbud om supplerende undersøgelse af jord- og grundvandsforurening ved Tank 35

Læs mere

Afgørelse af klage over Tørring-Uldum Kommunes påbud om afværgeforanstaltninger på [ ], 8762 Flemming, matr. nr. [ ]

Afgørelse af klage over Tørring-Uldum Kommunes påbud om afværgeforanstaltninger på [ ], 8762 Flemming, matr. nr. [ ] [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0034 Ref.: PBR/igl/jeg/ Den 12. oktober 2005 Afgørelse af klage over Tørring-Uldum Kommunes påbud om afværgeforanstaltninger på [

Læs mere

Dianalund Kommunes påbud af 1. juni 2004 om afhjælpende foranstaltninger efter olieforurening på ejendommen [ ].

Dianalund Kommunes påbud af 1. juni 2004 om afhjælpende foranstaltninger efter olieforurening på ejendommen [ ]. [Advokat for A] Jord & Affald J.nr. MST-834-00005 Ref. ULU/AHE/OKI Den 30. oktober 2006 Dianalund Kommunes påbud af 1. juni 2004 om afhjælpende foranstaltninger efter olieforurening på ejendommen [ ].

Læs mere

Undersøgelserne skal sikre det nødvendige grundlag for at kunne beslutte afværge af forureningen.

Undersøgelserne skal sikre det nødvendige grundlag for at kunne beslutte afværge af forureningen. Haldor Topsøe A/S Linderupvej 2 3600 Frederikssund Roskilde J.nr. MST-1272-00754 Ref. bebha/damoe/perje Den 19. august 2011 Påbud om færdiggørelse af undersøgelsesfasen for jord- og grundvandsforureningen

Læs mere

Med brev af 13. januar 2003 fremsendte Skibby Kommune klagen og sagens øvrige akter til Miljøstyrelsen.

Med brev af 13. januar 2003 fremsendte Skibby Kommune klagen og sagens øvrige akter til Miljøstyrelsen. [A] Jord & Affald J.nr. M 335/05-0007 Ref. ULU/AHE/OKI Den 15. juni 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Skibby Kommunes afgørelse af 13. december 2002 vedrørende oprensning efter olieforurening

Læs mere

Påbud om undersøgelse af jordforurening

Påbud om undersøgelse af jordforurening Novozymes A/S Hallas Alle 1 4400 Kalundborg Att.: Tommy Skullerud Rasmussen, TMRS@novozymes.com Virksomheder J.nr. MST-1272-01738 Ref. jamul/suand Den 27. januar 2016 Fremsendt med Digital Post til CVR

Læs mere

Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade 24, 7470 Karup (OK tankstation)

Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade 24, 7470 Karup (OK tankstation) Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 OK A.M.B.A. Åhave Parkvej 11 8260 Viby J ag3@viborg.dk www.viborg.dk Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade

Læs mere

Afgørelse af klage over Kolding Kommunes påbud om afværgeforanstaltninger på ejendommene[ ],[ ],

Afgørelse af klage over Kolding Kommunes påbud om afværgeforanstaltninger på ejendommene[ ],[ ], [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0028 Ref.: PBR/dbh/jeg Den Afgørelse af klage over Kolding Kommunes påbud om afværgeforanstaltninger på ejendommene[ ],[ ], og[ ],

Læs mere

UDKAST - Påbud om yderligere undersøgelser af jordforurening ved tidligere stander på Erhvervsvej 1, 2600 Glostrup

UDKAST - Påbud om yderligere undersøgelser af jordforurening ved tidligere stander på Erhvervsvej 1, 2600 Glostrup Keolis Bus A/S Naverland 20 2600 Glostrup Center for Miljø og Teknik Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk miljo.teknik@glostrup.dk Tlf: 4323 6365 UDKAST - Påbud om yderligere undersøgelser af jordforurening

Læs mere

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Svar på Spørgsmål 38 Offentligt MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Den 13. oktober 2006 J.nr.

Læs mere

Villaolietanke Oprensningsomfang og Omkostninger

Villaolietanke Oprensningsomfang og Omkostninger Villaolietanke Oprensningsomfang og Omkostninger Vivi Bruhn Knudsen Oprensningsomfang Status før lovforslaget om en jordforureningslov Betænkningerne fra Jordforureningsudvalget 1/1995 og 2/1996 fra Miljøstyrelsen:

Læs mere

DONG Oil Pipe A/S Råolieterminalen Vejlbyvej 28 7000 Fredericia Att. Marianne Rydam

DONG Oil Pipe A/S Råolieterminalen Vejlbyvej 28 7000 Fredericia Att. Marianne Rydam DONG Oil Pipe A/S Råolieterminalen Vejlbyvej 28 7000 Fredericia Att. Marianne Rydam Virksomheder J.nr. MST-1272-01473 Ref. Hecla/perbe Den 15. april 2016 Sendt digitalt: 67145313 Undersøgelsespåbud ved

Læs mere

Påbud. Grundkursus i jordforurening Tina Rømer, Glostrup Kommune

Påbud. Grundkursus i jordforurening Tina Rømer, Glostrup Kommune Påbud Grundkursus i jordforurening Tina Rømer, Glostrup Kommune Hvad skal vi igennem? Lovgrundlag Opbygning af påbud hvad skal med? Hvad er rimelige krav at stille? Hvornår er et påbud opfyldt? Håndhævelse

Læs mere

Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud Miljøstyrelsen varslede den 25. juni 2013 påbud om ændring af egenkontrolprogram for Dybdal Deponi.

Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud Miljøstyrelsen varslede den 25. juni 2013 påbud om ændring af egenkontrolprogram for Dybdal Deponi. Affaldsregion Nord I/S Tingvejen 1 6500 Vojens Att.: Lene Christensen Kun sendt pr. mail til: lec@danskaffald.dk CC: John Skov jsk@dge.dk, Henrik Kjær Nielsen hkn@dge.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00669

Læs mere

Oprensningen efter afgravning udenfor tanken, herunder oprydningsresultater fra prøvetagning og analyse samt fotodokumentation fra afgravningen.

Oprensningen efter afgravning udenfor tanken, herunder oprydningsresultater fra prøvetagning og analyse samt fotodokumentation fra afgravningen. A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01709 Ref. ANJJO/ ANMSO/JAFLO Den 1. juni 2017 Påbud om oprensning af forurening ved tank 20 Miljøstyrelsen giver hermed A/S Dansk

Læs mere

Høringssvar til udkast til Vejledning om Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke.

Høringssvar til udkast til Vejledning om Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke. Miljøstyrelsen Dok.nr: 47091 v1 Ref.: PB/PB E-mail: pb@frinet.dk 2. september 2009 Mailet til Leni Juul Nielsen på lejni@mst.dk samt mst@mst.dk Høringssvar til udkast til Vejledning om Undersøgelse og

Læs mere

ISTD (In Situ Thermal Desorption) Oprensning af olieforurening i moræneler med gastermisk metode ATV VINTERMØDE 6. MARTS 2019

ISTD (In Situ Thermal Desorption) Oprensning af olieforurening i moræneler med gastermisk metode ATV VINTERMØDE 6. MARTS 2019 ISTD (In Situ Thermal Desorption) Oprensning af olieforurening i moræneler med gastermisk metode ATV VINTERMØDE 6. MARTS 2019 JESPER BRUHN NIELSEN NIRAS Baggrund - sagsforløb Olieskade anmeldt dec. 2006

Læs mere

Afslaget gives i henhold til forbuddet i husdyrgodkendelseslovens 6, stk. 1, nr. 4 samt husdyrgodkendelseslovens 31.

Afslaget gives i henhold til forbuddet i husdyrgodkendelseslovens 6, stk. 1, nr. 4 samt husdyrgodkendelseslovens 31. Returadresse: Plan Byg og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg Ornestation Mors Gl. Møllevej 97 7970 Redsted M. Afslag på ansøgning om udvidelse af dyreholdet på Bækkevej 4, 4470 Høng Kalundborg Kommune

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over påbud om undersøgelser efter olieforurening på ejendommen [ ], 6070 Christiansfeld

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over påbud om undersøgelser efter olieforurening på ejendommen [ ], 6070 Christiansfeld [ ] Jord & Affald J.nr. 335/05-0037 Ref. ULU/OKI Den 9. januar 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over påbud om undersøgelser efter olieforurening på ejendommen [ ], 6070 Christiansfeld 1. Klage til

Læs mere

Afgørelse. efter 48 i jordforureningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 22. marts 2007:

Afgørelse. efter 48 i jordforureningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 22. marts 2007: MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 18. november 2009 J.nr. MKN-110-00066 Afgørelse efter 48 i jordforureningsloven,

Læs mere

Lovgrundlag Påbuddet meddeles iht. 41, jf. 39, stk. 2 i lov om forurenet jord (jf. LBK nr. 1427 af 4. december 2009 med senere ændringer).

Lovgrundlag Påbuddet meddeles iht. 41, jf. 39, stk. 2 i lov om forurenet jord (jf. LBK nr. 1427 af 4. december 2009 med senere ændringer). Foreningen Danske Olieberedskabslagre Landemærket 10 1119 København K Sendt som digital post til CVR: 32958613 Virksomheder J.nr. MST-1279-00168 Ref. chccl/hefpe/subjo 22. maj 2015 Påbud om oprensning

Læs mere

Kollund Sand og Grus Aps Gunnar Vestergaard Okkelsvej 21 Kollund 7400 Herning

Kollund Sand og Grus Aps Gunnar Vestergaard Okkelsvej 21 Kollund 7400 Herning Regionshuset Holstebro Kollund Sand og Grus Aps Gunnar Vestergaard Okkelsvej 21 Kollund 7400 Herning Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Afslag på dispensation til

Læs mere

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Teknik og Miljø Miljø Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Sagsnr. 46477 Brevid. Ref. LESH / 8LD 16.december 2013 Forureningsundersøgelser og

Læs mere

Struer Kommune fremsendte med brev af 7. januar 2003 klagen og sagens øvrige akter til Miljøstyrelsen.

Struer Kommune fremsendte med brev af 7. januar 2003 klagen og sagens øvrige akter til Miljøstyrelsen. [A] [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0003 Ref. BEJ/ULU/JEG/DBH Den 1. juni 2006 Miljøstyrelsens afgørelse vedrørende jordforurening, [ ] 1. Klage til Miljøstyrelsen Ved brev af 15. oktober 2002 har Ringkjøbing

Læs mere

Midlertidig tilslutningstilladelse til offentlig spildevandsledning i forbindelse med afledning af oppumpet grundvand Hadsundvej 32, 9575 Terndrup

Midlertidig tilslutningstilladelse til offentlig spildevandsledning i forbindelse med afledning af oppumpet grundvand Hadsundvej 32, 9575 Terndrup Center Natur og Miljø IF Nedbrydning A/S Savannevej 2 9220 Aalborg Ø Mail: hri@ifgroup.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.00.00-P19-5-14 Ref.:

Læs mere

BACH GRUPPEN A/S Industrivej Viborg. Att: Brian Sønderby

BACH GRUPPEN A/S Industrivej Viborg. Att: Brian Sønderby Regionshuset Holstebro Miljø Lægårdvej 10 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk BACH GRUPPEN A/S Industrivej 22 8800 Viborg Att: Brian Sønderby Afslag på ansøgning om dispensation til

Læs mere

De nævnte klagere ejer dels det grundstykke, hvor rastepladsen skulle etableres, dels er de naboer til pladsen.

De nævnte klagere ejer dels det grundstykke, hvor rastepladsen skulle etableres, dels er de naboer til pladsen. [Advokat for A, B og C] Jord & Affald J.nr. 133/K03-0046 Ref. SIHO Den 12. juli 2006 Deres j.nr. 750643 Miljøstyrelsen ophæver Viborg Amts afgørelse af 14. marts 2006 om indbygning af forurenet jord i

Læs mere

Dispensation efter jordforureningslovens 52 til tilførsel af u-forurenet jord til Ellidshøj Grusgrav

Dispensation efter jordforureningslovens 52 til tilførsel af u-forurenet jord til Ellidshøj Grusgrav Regional Udvikling Jordforurening og Råstoffer Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst Andreasen & Hvidberg A/S Kaolinvej 3 9220 Aalborg Øst ak@aogh.dk

Læs mere

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg ANBEFALET Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg Undersøgelse udført af Oliebranchens Miljøpulje En del af ejendommen og vejarealet ud for ejendommen påtænkes kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven

Læs mere

COLAS Danmark Fabriksparken Glostrup

COLAS Danmark Fabriksparken Glostrup Regionshuset Horsens COLAS Danmark Fabriksparken 40 2600 Glostrup Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Afslag på ansøgning om dispensation til at tilføre jord til

Læs mere

EnviNa - Årsmøde for jord og grundvand 2014 Advokat Mads Kobberø

EnviNa - Årsmøde for jord og grundvand 2014 Advokat Mads Kobberø EnviNa - Årsmøde for jord og grundvand 2014 Advokat Mads Kobberø Forurener efter hvilken? NMK-11-00127 af 25. august 2014 I den konkrete sag havde kommunen meddelt påbud til en virksomhed, der havde udledt

Læs mere

Vejledning nr. 2 2009. Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

Vejledning nr. 2 2009. Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Vejledning nr. 2 2009 Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Set fra den kommunale synsvinkel - Vær opmærksom på at vejledningen også er ny for os Hvem og hvorfor Hvem: Line Hyldahl-Rishøj

Læs mere

Dispensation til modtagelse af 300 m³ ren muldjord i tidligere råstofgrav beliggende på matr.nr. 530 Uge Ejerlav, Uge. Aabenraa Kommune.

Dispensation til modtagelse af 300 m³ ren muldjord i tidligere råstofgrav beliggende på matr.nr. 530 Uge Ejerlav, Uge. Aabenraa Kommune. Asmus Hansen Jessen Uge Allegade 27 6360 Tinglev Jordforureningsafdelingen Kontaktperson: Jytte Høimark E-mail: Jytte.Hoeimark@regionsyddanmark.dk Direkte tlf.:76631956 Dato: 16. oktober 2009 Journal nr.

Læs mere

Afslag på at tilføre jord til råstofgrav på matr.nr. [ ], i Vestsjællands Amt

Afslag på at tilføre jord til råstofgrav på matr.nr. [ ], i Vestsjællands Amt [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/03-0010 Ref.: KAJ/ Den 6. september 2005 Afslag på at tilføre jord til råstofgrav på matr.nr. [ ], i Vestsjællands Amt Sorø Kommune

Læs mere

Miljøstyrelsen stadfæster Ribe Amts godkendelse til nyttiggørelse af lettere forurenet jord i Broeng grusgravsområde

Miljøstyrelsen stadfæster Ribe Amts godkendelse til nyttiggørelse af lettere forurenet jord i Broeng grusgravsområde [A] Jord & Affald J.nr. MST-800-00026 Ref. SIHO/BPC Den 31. oktober 2006 Miljøstyrelsen stadfæster Ribe Amts godkendelse til nyttiggørelse af lettere forurenet jord i Broeng grusgravsområde 1. Klagen til

Læs mere

Administrationsgrundlag for jordforurening og genanvendelse af forurenet jord

Administrationsgrundlag for jordforurening og genanvendelse af forurenet jord Godkendt i Udvalget for Klima og Miljø 22. februar 2011 Administrationsgrundlag for jordforurening og genanvendelse af forurenet jord 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MYNDIGHEDENS

Læs mere

JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VED KNULLEN 8, HØJBY, ODENSE

JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VED KNULLEN 8, HØJBY, ODENSE Notat NIRAS A/S Buchwaldsgade,. sal DK000 Odense C Region Syddanmark JORD OG GRUNDVANDSFORURENING VED KNULLEN 8, HØJBY, ODENSE Telefon 6 8 Fax 6 48 Email niras@niras.dk CVRnr. 98 Tilsluttet F.R.I 6. marts

Læs mere

Vagn Åge Bach Sletkærvej 20 Nim 8740 Brædstrup. Dispensation til modtagelse af jord i tidligere råstofgrav, matr. nr.

Vagn Åge Bach Sletkærvej 20 Nim 8740 Brædstrup. Dispensation til modtagelse af jord i tidligere råstofgrav, matr. nr. Regionshuset Horsens Vagn Åge Bach Sletkærvej 20 Nim 8740 Brædstrup Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Dispensation til modtagelse af jord i tidligere råstofgrav,

Læs mere

Brev 1 til Miljøstyrelsen

Brev 1 til Miljøstyrelsen Brev 1 til Miljøstyrelsen Miljøstyrelsens hovedmail: mst@mst.dk cc: Helle Okholm cc: Preben Bruun Ref: Susanne Prior Drønen SPR@fredensborg.dk Sagsnr. 15/28023 27. september 2015 Mindre bureaukrati, bedre

Læs mere

Christian Gadegaard Søndbjerg Strandvej Thyholm

Christian Gadegaard Søndbjerg Strandvej Thyholm Regionshuset Holstebro Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Christian Gadegaard Søndbjerg Strandvej 24 7790 Thyholm Afslag på ansøgning om dispensation til at tilfører

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afgørelser om ikke at meddele påbud om undersøgelse eller oprensning af olieforurening på Johannesvej 1C, 2680 Solrød Strand

AFGØRELSE i sag om afgørelser om ikke at meddele påbud om undersøgelse eller oprensning af olieforurening på Johannesvej 1C, 2680 Solrød Strand Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 31. oktober 2011 J.nr.: NMK-11-00059 (tidl. MKN-110-00094) og NMK-11-00074 Ref.: RALAR/JNA/POSPE AFGØRELSE i sag om afgørelser

Læs mere

Nordmarken Vandværk A.m.b.a. Højager Jyllinge. Påbud om levering af drikkevand der opfylder kravene til drikkevandskvalitet

Nordmarken Vandværk A.m.b.a. Højager Jyllinge. Påbud om levering af drikkevand der opfylder kravene til drikkevandskvalitet Nordmarken Vandværk A.m.b.a. Højager 9 4040 Jyllinge Miljø og Byggesag Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Påbud

Læs mere

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr.

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. Rosenholm Kommune Tingvej 17 8543 Hornslet Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 16. oktober 2006 8-76-5-733-79-06 Inge Broberg Kristiansen 89446698 Lokalitetsnr.: 733-0174 boal Bedes oplyst ved henvendelse

Læs mere

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener Indledende teknisk vurdering af en jord-forureningssag. skal vi afslutte sagen eller forsætte med påbud? Jævnfør jordforureningsloven: Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener 21/05/2013 PRESENTATION

Læs mere

på 25 mio. kubikmeter drikkevand, som skønnes nødvendigt med den store befolkningstilvækst?

på 25 mio. kubikmeter drikkevand, som skønnes nødvendigt med den store befolkningstilvækst? Jan Ravn Christensen Medlem af SF s byrådsgruppe Den 12. august 2011 Teknik og Miljø Aarhus Kommune Svar på 10 dages forespørgsel om krom-6 forurening fra Collstrop-grunden. SF ved Jan Ravn Christensen

Læs mere

[A] Jord & Affald. Dispensation til at tilføre jord til råstofgrav på matr.nr. [ ]

[A] Jord & Affald. Dispensation til at tilføre jord til råstofgrav på matr.nr. [ ] [A] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr. 335/03-0009 Ref.: LHA/15 Den 3. december 2004 Dispensation til at tilføre jord til råstofgrav på matr.nr. [ ] [A] har den 9. september 2003

Læs mere

Helsingør Kommune fremsendte den 8. juni 2004 klagen og sagens øvrige akter til Miljøstyrelsen.

Helsingør Kommune fremsendte den 8. juni 2004 klagen og sagens øvrige akter til Miljøstyrelsen. [A] Att. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0032 Ref. BEJ/ULU Den 31. marts 2006 Miljøstyrelsen udsteder undersøgelsespåbud vedrørende jordforurening 1. Klage til Miljøstyrelsen Den 2. marts 2004 meddelte

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Afgørelse. efter 48 i jordforureningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009:

Afgørelse. efter 48 i jordforureningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009: MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 6. august 2010 J.nr. MKN-113-00030 Afgørelse efter 48 i jordforureningsloven, jf.

Læs mere

Dansk Miljørådgivning A/S

Dansk Miljørådgivning A/S Dansk Miljørådgivning A/S Vognmand Filtenborg Nørrebro 70B 7900 Nykøbing M Att: Bjørn Filtenborg Sagsnr.: Dato: 2017-1124 3. august 2017 Risikovurdering vedr. indbygning af forurenet jord i støjvold beliggende

Læs mere

Søndermarkens Grusgrav ApS Søndermarksgade Ans Att.: Hans Haugaard

Søndermarkens Grusgrav ApS Søndermarksgade Ans Att.: Hans Haugaard Regionshuset Viborg Regional Udvikling Søndermarkens Grusgrav ApS Søndermarksgade 43 8643 Ans Att.: Hans Haugaard Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 Placering af pumpeanlæg og tilslutningsbrønde Herlev Kommune Side 1 af 7

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 Placering af pumpeanlæg og tilslutningsbrønde Herlev Kommune Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Afgørelse og vilkår. 2 2.1 Generelt.. 2 2.2 Krav til indretning og drift. 2 3. Generelle oplysninger og klagevejledning.. 4 4. Spildevandsteknisk redegørelse. 5 5.

Læs mere

Marius Christensen & Sønner A/S v./ Bo Marius Christensen, Nørregade Ikast

Marius Christensen & Sønner A/S v./ Bo Marius Christensen, Nørregade Ikast Regionshuset Viborg Regional Udvikling Marius Christensen & Sønner A/S v./ Bo Marius Christensen, Nørregade 69-73 7430 Ikast e-mail: bo@marius-christensen.dk Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000

Læs mere

Grønning Mørtelværk Aps Vils Entreprenørforretning A/S Nørrealle Vils

Grønning Mørtelværk Aps Vils Entreprenørforretning A/S Nørrealle Vils Regionshuset Holstebro Miljø Lægårdvej 10 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Grønning Mørtelværk Aps Vils Entreprenørforretning A/S Nørrealle 21 7980 Vils Afslag på ansøgning om

Læs mere

ODENSE KOMMUNE Flakhaven Odense C Orientering om afgørelse

ODENSE KOMMUNE Flakhaven Odense C Orientering om afgørelse Statsforvaltningen, Østergade 41, 6950 Ringkøbing ODENSE KOMMUNE Flakhaven 2 5000 Odense C 2017-59293 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til Advodan Thisted, Frederiksgade 14, 7700 Thisted, som advokat

Læs mere

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot:

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot: Holbæk Havn Parallelvej 33 4300 Holbæk havnen@holb.dk / post@holb.dk Roskilde J.nr. MST-1272-00895 Ref. hahli/jemma Den 11. april 2012 Påbud om fastsættelse af sikkerhedsstillelse for Holbæk Havbundssedimentdepot

Læs mere