Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Gentofte Kommunes påbud om genopretning efter olieforurening på ejendommen [ ] Klampenborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Gentofte Kommunes påbud om genopretning efter olieforurening på ejendommen [ ] Klampenborg"

Transkript

1 [A] Jord & Affald J.nr. 335/ Ref. ULU/OKI Den 28. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Gentofte Kommunes påbud om genopretning efter olieforurening på ejendommen [ ] Klampenborg 1. Klage til Miljøstyrelsen Grundejerne [A] (herefter grundejer) har med brev af 27. oktober 2004 klaget over Gentofte Kommunes påbud af 1. oktober 2004 om afhjælpende foranstaltninger i henhold til jordforureningslovens 48 på ejendommen [ ] Klampenborg, matr. nr. [ ]. Gentofte Kommune har med brev af 18. november 2004 fremsendt klagen og sagens øvrige dokumenter til Miljøstyrelsen. 2. Miljøstyrelsens afgørelse Miljøstyrelsen ændrer Gentofte Kommunes afgørelse af 1. oktober 2004 til et påbud om yderligere undersøgelser efter jordforureningslovens 48. Påbudets nærmere indhold fremgår af afsnit 8. Vejledning om eventuel klage over Miljøstyrelsens afgørelse findes i afsnit Sagens baggrund Konstateringen af forureningen Grundejer konstaterede den 2. maj 2004 at ejendommens liters overjordiske udendørs olietank var utæt. Brandvæsenet blev tilkaldt og tanken blev tætnet med 2 remme og fedtbånd. Derudover blev udlagt kattegrus til opsugning af olien. Grundejer oplyste den 3. maj 2004 Gentofte Kommune om forureningen. Ved tilsyn samme dag blev der konstateret en kraftig lugt af olie på stedet samt olie i jorden rundt om den flisebelagte terrasse. Samtidig var der fugt ca. 20 cm op i fundamentet. Grundejer estimerede at der var løbet liter olie ud af tanken. Tanken er placeret under terrassen og er jævnligt blevet tilset af grundejer. Olieleverandøren har oplyst, at der den 7. april 2004 blev fyldt liter olie på tanken og at det årlige forbrug er ca liter olie. Der var ikke observeret et stigende forbrug gennem den seneste tid. De 4. maj 2004 blev der suget liter olie op af tanken og tanken erstattedes af to liters tanke. Miljøstyrelsen Strandgade København K Tlf Fax CVR EAN (Drift)

2 Den 5. maj 2004 forvarslede kommunen et undersøgelsespåbud til grundejer. Samme dag oplyste grundejer kommunen, at fugten i fundamentet ikke stammer fra uheldet, men at der gennem lang tid har været fugt både udvendig og indvendigt i kælderen. Den 14. maj 2004 udstedte kommunen påbudet som varslet. Undersøgelsesresultater og anbefalinger fra Niras Niras udførte fra den 10. til 12. maj undersøgelser i henhold til påbudet. I undersøgelsesrapporten af 9. juni 2004 fremgår følgende: Der er påvist overskridelser af Miljøstyrelsens vejledende jordkvalitetskriterier (renjordskriterier) i boring B1, B2, B4 og B5. Forureningen er horisontalt afgrænset af boring B3, B6, B7, B8 og B9, hvori der ikke er påvist overskridelser af renjordkriterierne. Det vurderes, at jordforureningen omfatter et areal på godt 50 m2 omkring den utætte tank. Jordforureningen vurderes at være kraftigst 0-1,5 m.u.t. og mindre kraftig 1,5-2,0 m.u.t., mens jordforureningen vurderes at have en begrænset styrke dybere end 2 m.u.t. Jordforureningen vurderes at omfatte et jordlegeme på m3 ( tons) og kan forventes at indeholde kg fyringsolie. Niras giver i rapporten følgende indledende risikovurdering: Terrænnær jordforurening på ubefæstede arealer vurderes at udgøre en uacceptabel risiko for direkte eksponering og bør derfor udskiftes til mindst 1 meters dybde. Jordforurening beliggende under befæstede arealer og dybere ens 1 m.u.t., vurderes ikke at udgøre en uacceptabel risiko for direkte eksponering Jordforureningen forventes at have spredt sig ind under selve bygningen under gulvet i vaskerummet, ligesom jordforureningen må forventes at kunne påvirke grundvandet i området. Der er ikke hidtil udført grundvandsundersøgelser, da lokaliteten ikke er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser ( ) Det vurderes indledningsvist, at jordforureningen vil give anledning til en påvirkning af porevand og evt. sekundært grundvand, men at jordforureningen næppe kan påvirke det primære grundvand. Denne indledende vurdering skal verificeres ved egentlige grundvandsundersøgelser, såfremt forureningen ikke fjernes. Niras opstiller i rapporten tre følgende forslag til afhjælpende foranstaltninger: Løsning 1 Som det fremgår af bilag 2 og bilag 3 vurderes jordforureningen at have spredt sig til godt 2 m.u.t. indenfor et areal på godt 50 m 2, bl.a. ind under en befæstet terrasse og ind under selve bygningen (vaskerum). Det bliver der- 2

3 for teknisk vanskeligt og økonomisk omkostningsfuldt at fjerne forureningen i sin helhed. En totaloprensning fordrer således en sektionsvis understøbning af fundamenter til ca. 2,5 meters dybde, opbrydning af befæstet terrasse, opbrydning af gulv i vaskerum og afgravning af forurenet jord til 2-2½ meters dybde indenfor et areal på hen ved 60 m² samt efterfølgende retablering. En totaloprensning vil omfatte udskiftning af skønsmæssigt tons jord. Løsning 2 Jordforureningen vurderes ikke umiddelbart at udgøre en risiko for indeklima eller grundvand, jævnfør ovenstående indledende risikovurdering, og en oprensning af terrænnær jordforurening på ubefæstede arealer kan derfor vise sig at være tilstrækkelig til at afværge risici for mennesker og miljø. Terrænnær jordforurening indtil ca. 1 m.u.t på ubefæstede arealer kan uden videre udskiftes ved afgravning uden fordyrende jordafstivning. En sådan oprensning vil omfatte udskiftning af ca tons jord og medføre en oprensningsgrad på ca. 20%. Løsning 3 Såfremt fundamenter understøbes til ca. 2 m.u.t. kan kraftig jordforurening fjernes indtil 1,5-2 m.u.t. under den befæstede terrasse samt på udendørs arealer. En sådan oprensning vil omfatte udskiftning af ca. 150 tons jord og medføre en oprensningsgrad på ca %. Dette scenario indebærer altså, at der efterlades en afgrænset restforurening på skønsmæssigt 3,5-10 kg olie i jorden under bygningen og i bunden af udgravningen dybere end 2 m.u.t. Såfremt verificerende poreluftanalyser og vandanalyser viser, at restforureningen under bygning mod forventning udgør en uacceptabel risiko for mennesker eller miljø, kan restforureningen under bygningen forsøges fjernet ved opbrydning af kældergulv og afgravning til ca. 1 meters dybde i vaskerummet. Niras anbefaler kommunen, at der udføres afhjælpende foranstaltninger svarende til løsning 3 og oplyser endvidere at OM er indstillet på at gennemføre løsning 3, selvom forureningen under den befæstede terrasse og jordforureningen, der ligger dybere end 1 m.u.t., formentlig ikke udgør en risiko for mennesker eller miljø. Københavns Amts bemærkninger til undersøgelsesrapporten I brev af 23. juni 2004 fremsendte Københavns Amt bemærkninger til undersøgelsesrapporten. Af brevet fremgår blandt andet: Lokaliteten er beliggende kystnært og udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser. Såfremt der efterlades en forurening på ejendommen, så bør den være velafgrænset og der skal foreligge en risikovurdering i forhold til grundvandet. Efterlades en væsentlig restforurening bør det overvejes at belyse grundvandsrisikoen ved udtagning af prøver. ( ) 3

4 Det fremgår af Niras rapport, at der skønnes efterladt op til 10 kg produkt, hvis der vælges en oprensning som skitseret i løsning 3. Københavns Amt kan ikke på det foreliggende grundlag tage stilling til en eventuel kortlægning på vidensniveau 2. Vurdering af kortlægning sker, når sagen er afsluttet og der foreligger en beskrivelse af restforureningen. Herefter varslede kommunen et påbud om afhjælpende foranstaltninger den 6. august Påbudet blev udstedt af kommunen den 1. oktober 2004 svarende til Niras løsning 3. Grundejer klagede den 27. oktober 2004 over påbudet. 4. Påbudets indhold Gentofte Kommunes påbud af 1. oktober 2004 har følgende ordlyd: På baggrund af ovenstående påbyder Gentofte Kommune Dem hermed at oprense forureningen på følgende vilkår: Vilkår 1. Den konstaterede jordforurening skal fjernes og den hidtidige tilstand genoprettes eller der skal foretages tilsvarende afhjælpende foranstaltninger under hensyntagen til proportionalitetsprincippet. 2. En eventuel restforurening vil kunne efterlades, hvis det ved en risikovurdering dokumenteres, at den efterladte restforurening ikke udgør en risiko for mennesker og miljø, herunder arealanvendelse, indeklimaet i ejendommen, grundvandet og nærmeste recipient. 3. Hvis det påtænkes at efterlade en restforurening, skal det dokumenteres, at det vil være uproportionalt at rense yderligere op, og kommunen skal godkende oprensningsniveauet før reetablering må gennemføres. 4. Afrapporteringen over de udførte foranstaltninger skal indeholde konklusioner på det udførte arbejde herunder en begrundelse for valget af afværgestrategi. Gentofte Kommune vurderer fortsat, at gennemførelse af løsningsforslag 3 vil indebære, at de fire vilkår kan opfyldes. 5. Klagens indhold Med brev af 27. oktober 2004 klagede grundejer over kommunens valg af løsningsforslag 3 i påbudet. I klagen konkluderes følgende: Da restforureningen ved løsningsforslag 2 i f t løsningsforslag 3 ikke udgør en risiko for mennesker eller miljø, da vores meromkostninger ved løsningsforslag 3 i f t løsningsforslag 2 er uproportionalt store, og da skaderne på vores ejendom/hus på løsningsforslag 3 er større end ved løsningsforslag 2, mener vi, at løsningsforslag 2 opfylder de i Jeres brev beskrevne 4 vilkår. Vi kan derfor acceptere løsningsforslag 2 men ikke løsningsforslag 3. 4

5 6. Parternes yderligere bemærkninger Grundejers bemærkninger Grundejer har ved af 21. april 2006 fremsendt følgende bemærkninger til Miljøstyrelsens udkast til afgørelse af 28. marts 2006: Boringen ved trappen vest for olietanken er ok for mit vedkommende. De to boringer nord for olietanken skal enten foretages som to boringer inde i vaskerummet eller som to skråboringer udefra ind under huset. Umiddelbart kan de to lodrette boringer inde i vaskerummet synes billigere end de to skråboringer. Jeg anmoder om, at man i vurderingen af omkostningerne tager i betragtning, at jeg vil kræve mit gamle uerstattelige kældergulv genetableret, så det ikke fremstår ødelagt med cementfyld i borehullerne efter boringerne. Jeg gør også opmærksom på, at jeg ofte er bortrejst af længere varighed, hvorved det vil være vanskeligt at få adgang til vaskerummet, når det passer med borefolkene. Jeg anmoder også om, at man medtager omkostningerne til at et rengøringsselskab efterfølgende rengør kælderrummet for borestøv mm. ved gennembrydning af kældergulvet. Jeg mener på denne baggrund, at den åbenlyse konklusion må være, at det er mest økonomisk fordelagtigt, at udføre de to boringer nord for olietanken som udvendige skråboringer. De to poreluftprøver under kældergulvet vil også ødelægge kældergulvet dog i et mindre omfang, da jeg kan forstå at man kan nøjes med to huller med en diameter på ca mm. Da der står et oliefyr i rummet der afgiver flere kulbrinter end der nogensinde vil kunne sive op gennem det massive gulv mener jeg at en poreluftprøve er overflødig eller at man alternativt kunne starte med at måle om indeklimaet overhovedet er over grænseværdien på 0,1mg kulbrinter pr. kubikmeter. Er der færre end 0,1mg kulbrinter i luften i vaskekælderen er der jo ingen grund til at ødelægge kældergulvet med en poreluftmåling. Konklusionen er at der bør foretages tre udvendige boringer en lodret boring vest for tanken og to skråboringer nord for tanken samt foretages en indeklimamåling i vaskekælder før der tages stilling til om det er nødvendigt med de to poreluftprøver. Jeg vil endda gerne tilbyde at betale for denne måling af indeklimaet, da denne måling måske kan undgå at ødelægge mit kældergulv, hvis der er mindre end 0,1mg kulbrinter i vaskekælderen. Topdanmarks bemærkninger Oliebranchens Miljøpulje har på vegne af Topdanmark pr. telefon den 7. april og ved af 24. april 2006 fremsat følgende bemærkninger til Miljøstyrelsens udkast til afgørelse af 28. marts 2006: I Miljøstyrelsens udkast er der lagt op til, at der skal foretages en afgrænsning og supplerende risikovurdering før afgravning af forureningen. Som [ ] fra OM, har nævnt overfor dig er vi bekymret overfor denne strategi fordi det desværre ofte ender med at vi skal foretage den ene supplerende undersøgelse efter den anden. Omkostningerne til disse undersøgelser vil vi hellere bruge mere fremadrettet mod en løsning af problemet. Jeg vil gerne have du kontakter mig så vi kan afklare eventuelle uklarheder inden vi sender et endeligt høringssvar. 5

6 Jeg foreslår, at der lægges op til, at den afgrænsende undersøgelse kan foretages i forbindelse med afgravningen. I langt de fleste tilfælde vil der ved afgravningen kunne opnås bedre adgang til at foretage en afgrænsning af forurening under eksempelvis bygninger. Samtidig opnås et klart overblik over, hvor forureningen befinder sig. Dette overblik fås kun meget vanskeligt ved boringer særligt ved og i bygninger, hvor der ofte kun kan håndbores. Samtidig kan retableringsomkostningerne minimeres ved, at det undgås at gennembore gulve m.v. Som udgangspunkt vil der ved en villatankskade være terrænnær forurening, der udgør en risiko for arealanvendelsen. Der vil således grundlag for at kræve denne forurening fjernet allerede på baggrund af den indledende undersøgelse. Det kan naturligvis ske, at afgravningen, der foretages på baggrund af den indledende undersøgelse, ikke er tilstrækkelig. Meromkostningen ved at skulle foretage en senere afgravning vil dog som oftest være af begrænset omfang. Hvis det efterfølgende viser sig nødvendigt med en afgravning på indersiden af væggen vil den bygningsstablisering der eventuelt foretages fra ydersiden ligeledes stabiliseres bygningen ved en indendørs udgravning. Meromkostningen er således typisk relateret til entreprenørens omkostninger til en dobbelt anstilling af byggepladsen. Omkostninger ved en supplerende undersøgelse vil som oftest overstige disse meromkostninger. For fuldkommenhedens skyld skal det nævnes at i enkelte sager vil det være hensigtsmæssigt at gennemføre en afgravning før undersøgelsen alene af hensyn til skadesbegrænsning. I forholdet til udkastet kunne det ske ved en tilføjelse til punkt 1 med følgende formulering: Alternativt til ovennævnte supplerende boringer kan undersøgelsen foretages i forbindelse afgravning af forurenet jord. Der skal i afgravningsfeltet udtages prøver til dokumentation af forureningsniveauet eventuelt ved gennemførelse af boringer i afgravningens sider og bund således at restforureningen afgrænses. De øvrige punkter foreslår jeg fastholdt uændret således at der baggrund af dokumentationen ved afgravningen kan foretages en risikovurdering og efterfølgende beslutning om der skal ske yderligere tiltag. 7. Miljøstyrelsens bemærkninger 7.1. Regelgrundlaget Jordforureningslovens påbudsbestemmelser, herunder 48, bygger på genopretningsprincippet. Genopretningsprincippet indebærer, at forurening som udgangspunkt skal fjernes svarende til situationen før forureningen indtraf, medmindre der foreligger en høj grad af sikkerhed for, en efterladt forurening (restforurening) hverken aktuelt eller i fremtiden indebærer en miljø- eller sundhedsmæssig risiko. Det er i denne sammenhæng Miljøstyrelsens opfattelse at risiko for miljø og sundhed skal være velundersøgt således, at der kan ske genopretning eller tilsvarende afhjælpende foranstaltninger, der imødegår eventuelle risici for miljø og sundhed. Samtidig er det vigtigt, at fordele og ulemper, herunder omkostningerne, forbundet med de mulige afhjælpende foranstaltninger belyses, således at indsatsen kan fastlægges i overensstemmelse med det forvaltningsretlige proportionalitetsprincip. 6

7 Ved vurderingen af om der foreligger en høj grad af sikkerhed for, at en efterladt forurening hverken aktuelt eller i fremtiden vil udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko, skal der tages højde for en eventuel mere følsom arealanvendelse på et senere tidspunkt. Det kan således ikke uden videre lægges til grund, at de fysiske forhold på ejendommen, det vil sige eksisterende befæstelser og bygninger med videre, opretholdes uændrede. Ved en efterfølgende afgørelse af om en given indsats skal iværksættes for at imødegå konsekvenserne af forureningen eller risiko for forurening, indgår imidlertid en vurdering af eksisterende fysiske forhold på ejendommen, herunder i hvilket omfang bygninger mv. er af permanent karakter. Som udgangspunkt anses f.eks. huse og offentlige veje for permanente, hvorimod f.eks. garager, carporte, udestuer og redskabsskure ikke kan karakteriseres som permanente. 7.2 Det tekniske grundlag Afgrænsning af forureningen Jordforureningen er jf. NIRAS rapport horisontalt afgrænset mod øst, og syd men ikke mod nord under huset og mod vest ved trappen til terrassen. Jordforureningen er aftagende fra omkring 2,0 meters dybde og nedefter, men den er ikke afgrænset vertikalt. Udbredelsen af en eventuel grundvandsforurening er ikke undersøgt. Der er ikke fundet noget sekundært grundvandsmagasin på lokaliteten, men visse steder viser boreprofilerne vandførende sandslirer i moræneleren i omkring 2,0 meters dybde. Miljøstyrelsen finder, at forureningen ikke er afgrænset tilstrækkeligt til, at der kan foretages en risikovurdering i forhold til indeklima og grundvand. Jordforureningen skal afgrænses horisontalt og vertikalt så vidt det er muligt, og til afklaring af risikoen for indeklimaet bør der endvidere udføres poreluftmålinger under gulv der, hvor jordforureningen er kraftigst, dvs. i vaskerum samt eventuelt fyrrum mv. afhængigt af forureningens faktiske udbredelse. Risici ved forureningen NIRAS vurderer, at forurening beliggende under 1,0 meters dybde eller under befæstede arealer ikke udgør en risiko for direkte kontakt med forureningen. Miljøstyrelsen vurderer, at selvom forurening under 1,0 meters dybde ikke udgør en risiko for direkte kontakt med forureningen ved den nuværende arealanvendelse, kan det ikke afvises, at forureningen vil kunne udgøre en risiko ved eventuelle andre fremtidige arealanvendelser. Med hensyn til forurening under befæstede arealer afhænger risikoen af, om befæstelsen kan betragtes som permanent, såsom en offentlig vej, eller om der er en vis sandsynlighed for, at befæstelsen i praksis kan blive fjernet indenfor en overskuelig årrække. Det sidste vil eksempelvis være tilfældet for udendørs flisebelægninger, der således ikke giver en høj grad sikkerhed mod risiko for kontakt med forureningen. NIRAS vurderer umiddelbart, at jordforureningen ikke udgør en risiko for indeklimaet. Miljøstyrelsen har gennemført en indledende indeklimaberegning ud fra principperne i den offentligt prioriterede oprydningsindsats (jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 6 7

8 og 7, 1998), og beregningen viser, at der er risiko for, at jordforureningen under huset bevirker en overskridelse af indeklimakriteriet for kulbrinter. Dette bør derfor undersøges nærmere ved poreluftmålinger under kældergulvet. NIRAS vurderer i en indledende risikovurdering, at forureningen ikke udgør nogen risiko for det primære grundvand. Der er ikke udført grundvandsundersøgelser, idet lokaliteten er beliggende i et område uden særlige drikkevandsinteresser, men såfremt der efterlades restforurening skal der foretages en egentlig grundvandsundersøgelse for at vise forureningens eventuelle påvirkning af det primære magasin. Miljøstyrelsen finder, at en eventuel forureningspåvirkning af grundvandet samt konsekvenserne heraf skal belyses nærmere, før der tages beslutning om gennemførelse af afhjælpende foranstaltninger, idet risikoen for forurening af grundvandsressourcen skal indgå i vurderingen af, hvilke foranstaltninger, der er nødvendige og tilstrækkelige for at afhjælpe de miljø- og sundhedsmæssige risici, forureningen medfører. Omkostninger ved fjernelse af forureningen i forhold til risikoen Der kan ikke på nuværende tidspunkt foretages en proportionalitetsafvejning mellem omkostningerne til fjernelse af forureningen i forhold til risikoen ved denne, da forureningen skal afgrænses, for at der kan laves en fyldestgørende risikovurdering. Endvidere mangler der prisoverslag for de foreslåede afhjælpende foranstaltninger. 8. Miljøstyrelsens afgørelse Miljøstyrelsen vurderer, at forureningen ikke er tilstrækkelig afgrænset til, at der kan foretages risikovurdering og valg af afhjælpende foranstaltning. På baggrund heraf ændrer Miljøstyrelsen Gentofte Kommunes afgørelse af 1. oktober 2004 til følgende undersøgelsespåbud: I medfør af jordforureningslovens 48 påbydes ejeren af matr.nr. [ ], beliggende [ ] Klampenborg, følgende: 1) At afgrænse restforureningen i jorden omkring og under huset på [ ] ved udførelse af mindst 3 boringer, heraf 1 ved trappen vest for olietanken og 2 nord for olietanken i vaskerummet. Boringerne udføres til minimum 3,0 m u.t. Hvis der træffes forurening i en boring, skal boringen derudover som minimum føres ned til 1 meter under bund af forureningen. Alternativt til lodrette boringer kan der udføres et antal skråboringer eller vandrette boringer ind under huset, således at forureningen under huset afgrænses horisontalt og vertikalt i samme omfang som ved lodrette boringer. Boringerne filtersættes i eventuelle vandførende lag, og der udtages vandprøver fra alle filtersatte boringer til kemisk analyse for oliekomponenter (total kulbrinter og BTEX). Der udtages jordprøver minimum for hver halve meter til geologisk og forureningsmæssig beskrivelse samt PIDmåling. Fra hver boring udvælges mindst én jordprøve til kemisk analyse for oliekomponenter. Endvidere skal der udtages poreluftprøver mindst 2 steder under kældergulvet over det område under huset, hvor forureningen er kraftigst. Endelig skal de geologiske og hydrogeologiske forhold af betydning for en eventuel forureningsspredning til det primære magasin belyses nærmere. 8

9 Alternativt til de supplerende boringer kan afgrænsningen af forureningen foretages i forbindelse med afgravning af forurenet jord uden for bygningen. I så tilfælde skal kildestyrke og omfang af den forurening, som ikke bortgraves i første omgang, dokumenteres ved supplerende boringer eller prøver i afgravningens sider og bund, så forureningsudbredelsen afgrænses i minimum samme omfang som ved de supplerende boringer. Poreluftmålingerne kan i givet fald udføres udefra med vandret prøvetagningsspyd ind under kældergulvet. Miljøstyrelsen skal i denne sammenhæng dog gøre opmærksom på, at såfremt der reetableres før der er taget endelig stilling til afhjælpende foranstaltninger, vil yderligere omkostninger til eventuel genopstart af afgravning ikke indgå i en samlet proportionalitetsvurdering. 2) Med baggrund i undersøgelsesresultaterne udføres en risikovurdering for forureningen. Risikovurderingen skal omfatte nuværende og potentielle risici for indeklima, arealanvendelse og grundvandsressource samt recipienter, og den skal være underbygget af konkrete data og beregninger. 3) Såfremt risikovurderingen viser, at forureningen udgør en risiko, udarbejdes forslag for eliminering af denne risiko ved fjernelse af hele eller en del af forureningen, så risikoen ved denne elimineres. Forslaget skal omfatte en detaljeret beskrivelse af den tekniske løsning samt et økonomisk overslag herfor, specificeret på de væsentligste aktiviteter. Den tekniske løsning skal tilstræbe at fjerne al forurening, som udgør en risiko. 4) Undersøgelsesresultater og risikovurdering sendes sammen med eventuelt forslag for fjernelse af forureningen til godkendelse hos Gentofte Kommune senest 8 uger efter datoen for denne afgørelse. Såfremt undersøgelserne foretages i forbindelse med afgravning af forureningen uden for huset, forlænges denne frist til 6 måneder. 5) Når kommunens godkendelse foreligger, gennemføres eventuelt projekt for afhjælpende foranstaltninger som beskrevet med kommunen som tilsynsmyndighed. For tilrettelæggelse og udførelse af undersøgelse og oprensning henvises til Miljøstyrelsens vejledninger 6, 7, 11 og 13 fra Klagevejledning Miljøstyrelsens afgørelse kan efter jordforureningsloven 1 påklages til Miljøklagenævnet. Miljøklagenævnet er klagemyndighed for større eller principielle afgørelser 2. Miljøklagenævnet afgør selv, om sagen er større eller principiel. Hvis De ønsker at klage, skal klagen indsendes til Miljøklagenævnet 3. 1 Jævnfør 83 i Lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord 2 Afgørelser efter kapitel 5 i Lov om forurenet jord, herunder blandt andet 48 3 Jævnfør 84, stk. 1 i Lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord 9

10 Miljøklagenævnet har følgende adresse: Miljøklagenævnet Frederiksborggade 15, København K De er klageberettiget som afgørelsens adressat. Det er herudover også enhver, der har en individuel og væsentlig interesse i sagens udfald. Afgørelsen kan endvidere påklages af embedslægeinstitutionen, amtsrådet samt Gentofte Kommune, der har truffet afgørelsen i 1. instans 4. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag 5. Klagefristen udløber i denne sag således den 29. maj En klage over et påbud har opsættende virkning, medmindre Miljøklagenævnet træffer afgørelse om andet 6. Dette betyder, at afgørelsen såfremt afgørelsen påklages til Miljøklagenævnet skal afgørelsen ikke efterkommes førend nævnet har taget stilling til sagen eller medmindre nævnet beslutter det modsatte. Et retssag til prøvelse af denne afgørelse ved domstolene skal være anlagt inden 12 måneder efter at afgørelsen er meddelt 7. Med venlig hilsen Palle Boeck Kontorchef Ulla Lund Kopi af denne afgørelse er sendt pr. post til: [ ], Kopi af denne afgørelse er sendt pr. mail til: Gentofte Kommune, Teknik & Miljø: Københavns Amt, Teknisk Forvaltning: Embedslægeinstitutionen for Københavns Amt: Miljøklagenævnet: 4 Jævnfør 84, stk. 2, jævnfør 82 i Lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord 5 Jævnfør 85, stk. 1, jævnfør 81, stk. 1 og 2 i Lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord 6 Jævnfør 85, stk. 2 i Lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord 7 Jævnfør 87, stk. 1 i Lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord 10

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Klage over Nørager Kommunes påbud af den 21. september 2004 om oprensning efter oliespild på ejendommen beliggende [ ].

Klage over Nørager Kommunes påbud af den 21. september 2004 om oprensning efter oliespild på ejendommen beliggende [ ]. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0036 Ref. LIHAN/OKI Den 28. juni 2006 Klage over Nørager Kommunes påbud af den 21. september 2004 om oprensning efter oliespild på ejendommen beliggende [ ]. 1. Klage til

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af Advokat [ ] s klage over Lemvig Kommunes afgørelse af 25. februar 2005 om ikke at udstede påbud efter olieforurening

Miljøstyrelsens afgørelse af Advokat [ ] s klage over Lemvig Kommunes afgørelse af 25. februar 2005 om ikke at udstede påbud efter olieforurening [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0040 Ref. lihan Den 15. marts 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af Advokat [ ] s klage over Lemvig Kommunes afgørelse af 25. februar 2005 om ikke at udstede påbud efter olieforurening

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

Med brev af 23. maj 2002 fremsendte kommunen sagens øvrige akter til Miljøstyrelsen.

Med brev af 23. maj 2002 fremsendte kommunen sagens øvrige akter til Miljøstyrelsen. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/05-0003 Ref. Ulu/pbr/jeg Den 22. februar 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Lundtoft Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger på ejendommen matr. nr. [ ], beliggende

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse i sag om olieforurening efter AJVA-tank på ejendommen [ ], matr. nr. [ ], 8370 Hadsten

Miljøstyrelsens afgørelse i sag om olieforurening efter AJVA-tank på ejendommen [ ], matr. nr. [ ], 8370 Hadsten [ ] Jord & Affald Journalnr. Bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0026 Ref.: ulu/oki/dbh Den 4. november 2005 Miljøstyrelsens afgørelse i sag om olieforurening efter AJVA-tank på ejendommen [ ],

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Rødekro Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen [ ], 6230 Rødekro. Matr. nr. [ ].

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Rødekro Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen [ ], 6230 Rødekro. Matr. nr. [ ]. [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0055 Ref.: ulu/ Den 9. december 2005 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Rødekro Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening

Læs mere

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse]

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] [XXX] Dato Sagsbehandler J.nr. 2012 saril [xxxxxx-xxxx] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] Den 3. januar 2011 meddelte Frederikssund Kommune påbud om undersøgelser af olieforureningen

Læs mere

Den 17. august 2001 besigtigede Dansk Miljørådgivning og Oliebranchens Miljøpulje ejendommen.

Den 17. august 2001 besigtigede Dansk Miljørådgivning og Oliebranchens Miljøpulje ejendommen. [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0015 Ref.: OKI/ULU Den 12. januar 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Viborg Kommunes påbud af 20. august 2001 om afværgeforanstaltninger

Læs mere

Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening med fyringsolie på Agertoften 49, 7000 Fredericia matrikel 44am, Erritsø By, Erritsø

Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening med fyringsolie på Agertoften 49, 7000 Fredericia matrikel 44am, Erritsø By, Erritsø Jesper Bargmann Agertoften 49 7000 Fredericia E-post: jesperbargmann123@hotmail.com 06-03-2012 Sags id.: 12/2962 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening

Læs mere

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter.

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter. [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/04-0029 Ref.: Bente Jensen E-mail bej@mst.dk Den 14. oktober 2005 Påbud om undersøgelse for jordforurening, [ ], Odense Odense Kommune

Læs mere

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017 A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01985 Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017 Påbud om supplerende undersøgelse af jord- og grundvandsforurening ved skimmerrør

Læs mere

Miljøstyrelsen ophæver Miljøkontrollens påbud og hjemviser sagen til fornyet behandling.

Miljøstyrelsen ophæver Miljøkontrollens påbud og hjemviser sagen til fornyet behandling. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0053 Ref. LIHAN Den 5. april 2006 Deres J.nr. 11462. Miljøstyrelsens afgørelse af [A] klage over København Kommunes påbud/afgørelse af 26. januar 2006 om afhjælpende foranstaltninger

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. anjjo/anmso/jaflo Den 20. september 2016

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. anjjo/anmso/jaflo Den 20. september 2016 A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01841 Ref. anjjo/anmso/jaflo Den 20. september 2016 Påbud om undersøgelse af jordforurening efter spild ved Havneterminalen, Fredericia

Læs mere

Den 29. juli 2004 modtog Miljøstyrelsen klage fra [A] over Storstrøms Amts påbud om undersøgelser af jordforurening på [ ].

Den 29. juli 2004 modtog Miljøstyrelsen klage fra [A] over Storstrøms Amts påbud om undersøgelser af jordforurening på [ ]. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0035 Ref. Bente Jensen Den 3. maj 2006 Miljøstyrelsens afgørelse - forureningsundersøgelser, [ ] Den 29. juli 2004 modtog Miljøstyrelsen klage fra [A] over Storstrøms Amts

Læs mere

Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/ Ref.: BEJ/ Den 9. september 2005

Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/ Ref.: BEJ/ Den 9. september 2005 [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/04-0010 Ref.: BEJ/ Den 9. september 2005 Miljøstyrelsens afgørelse om påbud om forureningsundersøgelse på [ ], matr. nr. [ ] De har

Læs mere

Hovedgaden, Solrød. Tankstation, 40.

Hovedgaden, Solrød. Tankstation, 40. Historik: Tankstation siden 1970érne 2003 DK Benzin. Miljøsikring af alle installationer. OK overtager tankstation og drift i 2007. NIRAS udfører orienterende forureningsundersøgelse af potentielle kilder.

Læs mere

Undersøgelserne skal sikre det nødvendige grundlag for at kunne beslutte afværge af forureningen.

Undersøgelserne skal sikre det nødvendige grundlag for at kunne beslutte afværge af forureningen. Haldor Topsøe A/S Linderupvej 2 3600 Frederikssund Roskilde J.nr. MST-1272-00754 Ref. bebha/damoe/perje Den 19. august 2011 Påbud om færdiggørelse af undersøgelsesfasen for jord- og grundvandsforureningen

Læs mere

MKN : Olieforurening på Gannebro 4, 4640 Fakse

MKN : Olieforurening på Gannebro 4, 4640 Fakse MILJØKLAGENÆVNET Advokat Vivi Bruhn Knudsen Lett Advokatfirma Rådhuspladsen 4 1550 København V Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den

Læs mere

Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter

Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter Lene Juul Nielsen og Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen ATV VINTERMØDE Fagsession om villaolietanke Vingstedcentret 10. marts 2010 Baggrund

Læs mere

Miljøstyrelsen oplyste på tilsynsmødet, at der kan blive tale om at oprense/ bortgrave forurenet jord afhængig af hvad resultaterne viser.

Miljøstyrelsen oplyste på tilsynsmødet, at der kan blive tale om at oprense/ bortgrave forurenet jord afhængig af hvad resultaterne viser. Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1272-00847 Ref. Anbri/amgha Den 7. marts 2014 v/ Kim Crillesen, KC@vestfor.dk og Henrik Ørnebjerg, hoe@vestfor.dk Påbud om undersøgelse

Læs mere

3. Baggrund for sagen Konstatering af olieforurening og påbud om undersøgelse og afhjælpende foranstaltninger

3. Baggrund for sagen Konstatering af olieforurening og påbud om undersøgelse og afhjælpende foranstaltninger [ ] Jord & Affald J.nr. 335/05-0004 Ref. OKI/ULU Den 12. januar 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Sorø Kommunes afgørelse om, at kommunens oprensningspåbud efter olieforurening på ejendommen

Læs mere

Leca skal foretage yderligere undersøgelse af jordforurening ved dieselstanderen.

Leca skal foretage yderligere undersøgelse af jordforurening ved dieselstanderen. Leca, Saint-Gobain Denmark A/S Randersvej 75 8940 Randers SV Virksomheder J.nr. MST-1272-01701 Ref. Tisch/cllch Den 10. feb. 2017 Att. Anne Mette Nielsen Påbud om undersøgelse af jordforurening ved dieselstander

Læs mere

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ].

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ]. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0048 Ref. LIHAN Den 24. januar 2006 Afgørelse af klage over Helsinge Kommunes påbud om at udføre undersøgelser og afhjælpende foranstaltninger for forureningen på [ ], 3220

Læs mere

Dianalund Kommunes påbud af 1. juni 2004 om afhjælpende foranstaltninger efter olieforurening på ejendommen [ ].

Dianalund Kommunes påbud af 1. juni 2004 om afhjælpende foranstaltninger efter olieforurening på ejendommen [ ]. [Advokat for A] Jord & Affald J.nr. MST-834-00005 Ref. ULU/AHE/OKI Den 30. oktober 2006 Dianalund Kommunes påbud af 1. juni 2004 om afhjælpende foranstaltninger efter olieforurening på ejendommen [ ].

Læs mere

Klage over Kolding Kommunes påbud af 21. marts 2001 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr. nr. [ ]

Klage over Kolding Kommunes påbud af 21. marts 2001 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr. nr. [ ] [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0006 Ref.: PBR/ Den 15. december 2004 Klage over Kolding Kommunes påbud af 21. marts 2001 om undersøgelse og oprydning på ejendommen

Læs mere

UDKAST - Påbud om yderligere undersøgelser af jordforurening ved tidligere stander på Erhvervsvej 1, 2600 Glostrup

UDKAST - Påbud om yderligere undersøgelser af jordforurening ved tidligere stander på Erhvervsvej 1, 2600 Glostrup Keolis Bus A/S Naverland 20 2600 Glostrup Center for Miljø og Teknik Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk miljo.teknik@glostrup.dk Tlf: 4323 6365 UDKAST - Påbud om yderligere undersøgelser af jordforurening

Læs mere

Miljøstyrelsen meddeler hermed A/S Dansk Shell, beliggende på Egeskovvej 265 i Fredericia, følgende påbud:

Miljøstyrelsen meddeler hermed A/S Dansk Shell, beliggende på Egeskovvej 265 i Fredericia, følgende påbud: A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01709 Ref. tiska/jaflo Den 26. august 2015 Påbud om undersøgelse af jordforurening ved tank 20 på A/S Dansk Shell raffinaderiet

Læs mere

Påbud om forsat afværgepumpning og monitering af DGU nr. 206.1057

Påbud om forsat afværgepumpning og monitering af DGU nr. 206.1057 I/S KARA/NOVEREN Håndværksvej 70 4000 Roskilde Virksomheder J.nr. MST-1272-00702 Ref. suand/loped Den 13. januar 2015 Påbud om forsat afværgepumpning og monitering af DGU nr. 206.1057 Miljøstyrelsen giver

Læs mere

Jens Kristian Skyldal Gl Skivevej Roslev. 10. februar Afgørelse i sag om forurening med hydraulikolie på Gl Skivevej 24, 7870 Roslev

Jens Kristian Skyldal Gl Skivevej Roslev. 10. februar Afgørelse i sag om forurening med hydraulikolie på Gl Skivevej 24, 7870 Roslev Jens Kristian Skyldal Gl Skivevej 24 7870 Roslev 10. februar 2017 Afgørelse i sag om forurening med hydraulikolie på Gl Skivevej 24, 7870 Roslev Skive Kommune meddeles hermed afgørelse om, at der ikke

Læs mere

Miljøstyrelsen stadfæster Ribe Amts godkendelse til nyttiggørelse af lettere forurenet jord i Broeng grusgravsområde

Miljøstyrelsen stadfæster Ribe Amts godkendelse til nyttiggørelse af lettere forurenet jord i Broeng grusgravsområde [A] Jord & Affald J.nr. MST-800-00026 Ref. SIHO/BPC Den 31. oktober 2006 Miljøstyrelsen stadfæster Ribe Amts godkendelse til nyttiggørelse af lettere forurenet jord i Broeng grusgravsområde 1. Klagen til

Læs mere

Att. Henrik Pape, E-post: Henrik.pape@dk.dsv.com 08-02-2012 Sags id.: 12/1907 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen

Att. Henrik Pape, E-post: Henrik.pape@dk.dsv.com 08-02-2012 Sags id.: 12/1907 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen Team Industri DSV Road A/S Grimsbyvej 2 6700 Esbjerg Att. Henrik Pape, E-post: Henrik.pape@dk.dsv.com 08-02-2012 Sags id.: 12/1907 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen Varsel om påbud

Læs mere

Struer Kommune fremsendte med brev af 7. januar 2003 klagen og sagens øvrige akter til Miljøstyrelsen.

Struer Kommune fremsendte med brev af 7. januar 2003 klagen og sagens øvrige akter til Miljøstyrelsen. [A] [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0003 Ref. BEJ/ULU/JEG/DBH Den 1. juni 2006 Miljøstyrelsens afgørelse vedrørende jordforurening, [ ] 1. Klage til Miljøstyrelsen Ved brev af 15. oktober 2002 har Ringkjøbing

Læs mere

Påbud. Grundkursus i jordforurening Tina Rømer, Glostrup Kommune

Påbud. Grundkursus i jordforurening Tina Rømer, Glostrup Kommune Påbud Grundkursus i jordforurening Tina Rømer, Glostrup Kommune Hvad skal vi igennem? Lovgrundlag Opbygning af påbud hvad skal med? Hvad er rimelige krav at stille? Hvornår er et påbud opfyldt? Håndhævelse

Læs mere

Der skal udarbejdes en statusrapport i december 2012, hvor der redegøres for forureningssituationen og anbefaling til videre tiltag.

Der skal udarbejdes en statusrapport i december 2012, hvor der redegøres for forureningssituationen og anbefaling til videre tiltag. DONG Energy A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Dongenergy@dongenergy.dk Odense J.nr. MST-1272-00967 Ref. hecla og rukso Den 14. december 2011 Påbud om monitering af olieforurening på Enstedværket DONG

Læs mere

Klage over Broby Kommunes påbud af 20. juni 2002 om yderligere oprensning på ejendommen matr. nr. [ ], beliggende [ ], 5672 Broby

Klage over Broby Kommunes påbud af 20. juni 2002 om yderligere oprensning på ejendommen matr. nr. [ ], beliggende [ ], 5672 Broby [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0011 Ref.: PBR/jeg Den 5. april 2005 Klage over Broby Kommunes påbud af 20. juni 2002 om yderligere oprensning på ejendommen matr.

Læs mere

Natur & Miljøkonference Advokat Mads Kobberø

Natur & Miljøkonference Advokat Mads Kobberø Natur & Miljøkonference Advokat Mads Kobberø Baggrunden for problemstillingen Ubetinget påbudsgrundlag 1) Virksomheder - Sket (helt eller i det væsentligste) efter 1. januar 2001 og ikke brand/hærværk

Læs mere

Helsingør Kommune fremsendte den 8. juni 2004 klagen og sagens øvrige akter til Miljøstyrelsen.

Helsingør Kommune fremsendte den 8. juni 2004 klagen og sagens øvrige akter til Miljøstyrelsen. [A] Att. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0032 Ref. BEJ/ULU Den 31. marts 2006 Miljøstyrelsen udsteder undersøgelsespåbud vedrørende jordforurening 1. Klage til Miljøstyrelsen Den 2. marts 2004 meddelte

Læs mere

DONG Oil Pipe A/S Råolieterminalen Vejlbyvej 28 7000 Fredericia Att. Marianne Rydam

DONG Oil Pipe A/S Råolieterminalen Vejlbyvej 28 7000 Fredericia Att. Marianne Rydam DONG Oil Pipe A/S Råolieterminalen Vejlbyvej 28 7000 Fredericia Att. Marianne Rydam Virksomheder J.nr. MST-1272-01473 Ref. Hecla/perbe Den 15. april 2016 Sendt digitalt: 67145313 Undersøgelsespåbud ved

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST Ref. anmso/jaflo Den 4. december A/S Dansk Shell Rued Langgaards Vej København S

Virksomheder J.nr. MST Ref. anmso/jaflo Den 4. december A/S Dansk Shell Rued Langgaards Vej København S A/S Dansk Shell Rued Langgaards Vej 6-8 2300 København S Virksomheder J.nr. MST-1272-01734 Ref. anmso/jaflo Den 4. december 2015 Påbud om undersøgelse af jordforurening ved cykelskur Miljøstyrelsen meddeler

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1272-01398 Ref. nijol/ Den 21. maj 2014

Virksomheder J.nr. MST-1272-01398 Ref. nijol/ Den 21. maj 2014 AVV I/S Mandøgade 4 9800 Hjørring (sendt elektronisk til: affald@avv.dk) Att.: Thomas Thomsen (tt@avv.dk), Niels Jørgen Kræmmergård (njk@avv.dk) og Niels Larsen (nl@avv.dk) Virksomheder J.nr. MST-1272-01398

Læs mere

Påbud om undersøgelse af jordforurening

Påbud om undersøgelse af jordforurening Novozymes A/S Hallas Alle 1 4400 Kalundborg Att.: Tommy Skullerud Rasmussen, TMRS@novozymes.com Virksomheder J.nr. MST-1272-01738 Ref. jamul/suand Den 27. januar 2016 Fremsendt med Digital Post til CVR

Læs mere

Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004 om undersøgelse af forurening på [ ].

Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004 om undersøgelse af forurening på [ ]. [Advokat for A] Att. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0037 Ref. PBR/JEG/ULU/LIHAN Den 24. maj 2006 Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004

Læs mere

Jordkvalitetskriterium mg/kg

Jordkvalitetskriterium mg/kg Foreningen Danske Olieberedskabslagre Tingskovvej 3 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01188 Ref. sidpe/perbe/tiska 10. juli 2014 Påbud om oprydning af olieforurening FDO-2010-03 Miljøstyrelsen

Læs mere

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg ANBEFALET Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg Undersøgelse udført af Oliebranchens Miljøpulje En del af ejendommen og vejarealet ud for ejendommen påtænkes kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Stenlille Kommunes afgørelse om afhjælpende foranstaltninger på adressen [ ], 4296 Nyrup

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Stenlille Kommunes afgørelse om afhjælpende foranstaltninger på adressen [ ], 4296 Nyrup [ ] Jord & Affald J.nr. 335/05-0035 Ref. PBR/jeg/ulu Den 28. februar 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Stenlille Kommunes afgørelse om afhjælpende foranstaltninger på adressen [ ], 4296 Nyrup

Læs mere

Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Landemærket 10 1119 København K. Virksomheder J.nr. MST-1279-00168 Ref. sidpe/subjo Den 27.

Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Landemærket 10 1119 København K. Virksomheder J.nr. MST-1279-00168 Ref. sidpe/subjo Den 27. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Landemærket 10 1119 København K Virksomheder J.nr. MST-1279-00168 Ref. sidpe/subjo Den 27. juni 2014 Afgørelse om ikke at meddele påbud om oprensning eller monitering

Læs mere

A/S Dansk Shell Rued Langgaards Vej 6-8 2300 København S. Virksomheder J.nr. MST-1272-01675 Ref. anmso/jaflo Den 29.

A/S Dansk Shell Rued Langgaards Vej 6-8 2300 København S. Virksomheder J.nr. MST-1272-01675 Ref. anmso/jaflo Den 29. A/S Dansk Shell Rued Langgaards Vej 6-8 2300 København S Virksomheder J.nr. MST-1272-01675 Ref. anmso/jaflo Den 29. september 2015 Påbud om undersøgelser af jordforurening efter fueloliespild Miljøstyrelsen

Læs mere

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Svar på Spørgsmål 38 Offentligt MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Den 13. oktober 2006 J.nr.

Læs mere

Høringssvar til udkast til Vejledning om Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke.

Høringssvar til udkast til Vejledning om Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke. Miljøstyrelsen Dok.nr: 47091 v1 Ref.: PB/PB E-mail: pb@frinet.dk 2. september 2009 Mailet til Leni Juul Nielsen på lejni@mst.dk samt mst@mst.dk Høringssvar til udkast til Vejledning om Undersøgelse og

Læs mere

Med brev af 13. januar 2003 fremsendte Skibby Kommune klagen og sagens øvrige akter til Miljøstyrelsen.

Med brev af 13. januar 2003 fremsendte Skibby Kommune klagen og sagens øvrige akter til Miljøstyrelsen. [A] Jord & Affald J.nr. M 335/05-0007 Ref. ULU/AHE/OKI Den 15. juni 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Skibby Kommunes afgørelse af 13. december 2002 vedrørende oprensning efter olieforurening

Læs mere

Topdanmark Forsikring/Oliebranchens Miljøpulje OM-SAG : KIRKELTEVEJ 55, ALLERØD Økonomi for afværgeprojekt

Topdanmark Forsikring/Oliebranchens Miljøpulje OM-SAG : KIRKELTEVEJ 55, ALLERØD Økonomi for afværgeprojekt Notat Topdanmark Forsikring/Oliebranchens Miljøpulje OM-SAG 3450-80-1660: KIRKELTEVEJ 55, ALLERØD Økonomi for afværgeprojekt 24. april 2017 Projekt nr. 207041 Dokument nr. 1223581202 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Oprensningen efter afgravning udenfor tanken, herunder oprydningsresultater fra prøvetagning og analyse samt fotodokumentation fra afgravningen.

Oprensningen efter afgravning udenfor tanken, herunder oprydningsresultater fra prøvetagning og analyse samt fotodokumentation fra afgravningen. A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01709 Ref. ANJJO/ ANMSO/JAFLO Den 1. juni 2017 Påbud om oprensning af forurening ved tank 20 Miljøstyrelsen giver hermed A/S Dansk

Læs mere

JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VED KNULLEN 8, HØJBY, ODENSE

JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VED KNULLEN 8, HØJBY, ODENSE Notat NIRAS A/S Buchwaldsgade,. sal DK000 Odense C Region Syddanmark JORD OG GRUNDVANDSFORURENING VED KNULLEN 8, HØJBY, ODENSE Telefon 6 8 Fax 6 48 Email niras@niras.dk CVRnr. 98 Tilsluttet F.R.I 6. marts

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over påbud om undersøgelser efter olieforurening på ejendommen [ ], 6070 Christiansfeld

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over påbud om undersøgelser efter olieforurening på ejendommen [ ], 6070 Christiansfeld [ ] Jord & Affald J.nr. 335/05-0037 Ref. ULU/OKI Den 9. januar 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over påbud om undersøgelser efter olieforurening på ejendommen [ ], 6070 Christiansfeld 1. Klage til

Læs mere

Nyere afgørelser efter jordforureningsloven.

Nyere afgørelser efter jordforureningsloven. Nyere afgørelser efter jordforureningsloven https://naevneneshus.dk/ ORGANISATION Miljø- og fødevareklagenævnet er et uafhængigt klagenævn. Nævnenes Hus er en styrelse under erhvervsministeriet, som fungerer

Læs mere

EnviNa - Årsmøde for jord og grundvand 2014 Advokat Mads Kobberø

EnviNa - Årsmøde for jord og grundvand 2014 Advokat Mads Kobberø EnviNa - Årsmøde for jord og grundvand 2014 Advokat Mads Kobberø Forurener efter hvilken? NMK-11-00127 af 25. august 2014 I den konkrete sag havde kommunen meddelt påbud til en virksomhed, der havde udledt

Læs mere

Afgørelse. efter 48 i jordforureningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 22. marts 2007:

Afgørelse. efter 48 i jordforureningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 22. marts 2007: MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 18. november 2009 J.nr. MKN-110-00066 Afgørelse efter 48 i jordforureningsloven,

Læs mere

SMEDEFABRIKKEN ApS P. Holm ApS Vesterbrogade 124 B 1620 København V 18. maj 2015

SMEDEFABRIKKEN ApS P. Holm ApS Vesterbrogade 124 B 1620 København V 18. maj 2015 k Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 25 E-mail: miljo@gladsaxe.dk SMEDEFABRIKKEN ApS P. Holm ApS Vesterbrogade 124 B 1620 København V 18. maj 2015 8 tilladelse

Læs mere

Envina 16. maj 2013 Case

Envina 16. maj 2013 Case Envina 16. maj 2013 Case Jord- og grundvandsforurening på en benzinstation Claus Frydenlund, akademiingeniør Gladsaxe Kommunes miljøafdeling Gladsaxe startede med at undersøge benzinstationer i 2001 Havde

Læs mere

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0025 Ref.: IGL/ Den 25. februar 2005 Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Envina 10. april 2014 Case

Envina 10. april 2014 Case Envina 10. april 2014 Case Jord- og grundvandsforurening på en benzinstation Claus Frydenlund, akademiingeniør Gladsaxe Kommunes miljøafdeling Gladsaxe startede med at undersøge benzinstationer i 2001

Læs mere

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax:

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax: MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Advokat Knud O. Christensen Interlex Advokater Strandvejen 94 Postboks 161 8100 Århus C. Den 30. marts 2006

Læs mere

Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade 24, 7470 Karup (OK tankstation)

Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade 24, 7470 Karup (OK tankstation) Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 OK A.M.B.A. Åhave Parkvej 11 8260 Viby J ag3@viborg.dk www.viborg.dk Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade

Læs mere

De nævnte klagere ejer dels det grundstykke, hvor rastepladsen skulle etableres, dels er de naboer til pladsen.

De nævnte klagere ejer dels det grundstykke, hvor rastepladsen skulle etableres, dels er de naboer til pladsen. [Advokat for A, B og C] Jord & Affald J.nr. 133/K03-0046 Ref. SIHO Den 12. juli 2006 Deres j.nr. 750643 Miljøstyrelsen ophæver Viborg Amts afgørelse af 14. marts 2006 om indbygning af forurenet jord i

Læs mere

Påbud om undersøgelse af jord-og grundvandsforurening ved brønd I, II og III ved vej 4/9 på Raffinaderiet

Påbud om undersøgelse af jord-og grundvandsforurening ved brønd I, II og III ved vej 4/9 på Raffinaderiet A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Sendt pr. mail til Jesper.SchmidtHansen@shell.com Virksomheder J.nr. MST-1272-01831 Ref. Anjro/amnso Den 23. januar 2017 Påbud om undersøgelse af jord-og

Læs mere

Kortlægning af forurenet jord

Kortlægning af forurenet jord Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Kortlægning af forurenet jord Matr.nr. 40as Stenløse By, Stenløse Beliggende: Mosekæret 11, 3660 Stenløse Lokalitetsnummer:

Læs mere

Lovgrundlag Påbuddet meddeles iht. 41, jf. 39, stk. 2 i lov om forurenet jord (jf. LBK nr. 1427 af 4. december 2009 med senere ændringer).

Lovgrundlag Påbuddet meddeles iht. 41, jf. 39, stk. 2 i lov om forurenet jord (jf. LBK nr. 1427 af 4. december 2009 med senere ændringer). Foreningen Danske Olieberedskabslagre Landemærket 10 1119 København K Sendt som digital post til CVR: 32958613 Virksomheder J.nr. MST-1279-00168 Ref. chccl/hefpe/subjo 22. maj 2015 Påbud om oprensning

Læs mere

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener Indledende teknisk vurdering af en jord-forureningssag. skal vi afslutte sagen eller forsætte med påbud? Jævnfør jordforureningsloven: Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener 21/05/2013 PRESENTATION

Læs mere

Lokalisering af hot-spot under bygning på renserigrund

Lokalisering af hot-spot under bygning på renserigrund Lokalisering af hot-spot under bygning på renserigrund Af Poul Larsen, Per Loll og Claus Larsen, Dansk Miljørådgivning A/S og Annette Dohm, Region Nordjylland DMR har afprøvet en ny undersøgelsesstrategi

Læs mere

Kollund Sand og Grus Aps Gunnar Vestergaard Okkelsvej 21 Kollund 7400 Herning

Kollund Sand og Grus Aps Gunnar Vestergaard Okkelsvej 21 Kollund 7400 Herning Regionshuset Holstebro Kollund Sand og Grus Aps Gunnar Vestergaard Okkelsvej 21 Kollund 7400 Herning Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Afslag på dispensation til

Læs mere

Klage over Glostrup Kommunes påbud af 19. juni 2002 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Glostrup.

Klage over Glostrup Kommunes påbud af 19. juni 2002 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Glostrup. [ ] Jordforureningskontoret Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0020 Ref.: PBR Den 14. marts 2005 Klage over Glostrup Kommunes påbud af 19. juni 2002 om undersøgelse og oprydning på ejendommen

Læs mere

BACH GRUPPEN A/S Industrivej Viborg. Att: Brian Sønderby

BACH GRUPPEN A/S Industrivej Viborg. Att: Brian Sønderby Regionshuset Holstebro Miljø Lægårdvej 10 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk BACH GRUPPEN A/S Industrivej 22 8800 Viborg Att: Brian Sønderby Afslag på ansøgning om dispensation til

Læs mere

VALMUEVEJ 36, 3650 ØLSTYKKE

VALMUEVEJ 36, 3650 ØLSTYKKE OLIEBRANCHENS MILJØPULJE VALMUEVEJ 36, 3650 ØLSTYKKE PRISSÆTNING AF UNDERSØGELSER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk PROJEKTNR. DOKUMENTNR.

Læs mere

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Teknik og Miljø Miljø Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Sagsnr. 46477 Brevid. Ref. LESH / 8LD 16.december 2013 Forureningsundersøgelser og

Læs mere

Morten Bak A/S Tandskov Grusgrav, Tandskovvej Silkeborg

Morten Bak A/S Tandskov Grusgrav, Tandskovvej Silkeborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Morten Bak A/S Tandskov Grusgrav, Tandskovvej 19 8600 Silkeborg

Læs mere

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. anmso/jaffo/yvkor Den 30. juni 2017

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. anmso/jaffo/yvkor Den 30. juni 2017 A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01949 Ref. anmso/jaffo/yvkor Den 30. juni 2017 Påbud om supplerende undersøgelse af jord- og grundvandsforurening ved Tank 35

Læs mere

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Odense Projektudviklingsselskab A/S Fynsvej 9 5500 Middelfart Erhverv og Bæredygtighed Landbrug og Natur Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

Varsel af påbud til Dan Gødning A/S, CVR. Nr.

Varsel af påbud til Dan Gødning A/S, CVR. Nr. DAN GØDNING A/S Møllebugtvej 9 7000 Fredericia E-post: info@dangodning.dk 22-02-2016 Sags id.: 16/1265 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS: Inger Pabst Varsel af påbud til Dan Gødning A/S, CVR. Nr. 13495173,

Læs mere

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej Dato 28. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/07286-9 Side 1/6 Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Læs mere

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november Inger Kirsten Bang Kroer Askedalsvej 2 Bjødstrup 8410 Rønde Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november 2006 8-76-5-739-75-06 Keld Juhl Knudsen 89446104 Lokalitetsnr.: 739-0120 Anna Marie Sørensen

Læs mere

Vognmand Anders Fransgaard Ærøvej 13. 8800 Viborg

Vognmand Anders Fransgaard Ærøvej 13. 8800 Viborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Vognmand Anders Fransgaard Ærøvej 13 Skottenborg 26 Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Dispensation til at modtage fyldjord

Læs mere

Dispensation til modtagelse af 300 m³ ren muldjord i tidligere råstofgrav beliggende på matr.nr. 530 Uge Ejerlav, Uge. Aabenraa Kommune.

Dispensation til modtagelse af 300 m³ ren muldjord i tidligere råstofgrav beliggende på matr.nr. 530 Uge Ejerlav, Uge. Aabenraa Kommune. Asmus Hansen Jessen Uge Allegade 27 6360 Tinglev Jordforureningsafdelingen Kontaktperson: Jytte Høimark E-mail: Jytte.Hoeimark@regionsyddanmark.dk Direkte tlf.:76631956 Dato: 16. oktober 2009 Journal nr.

Læs mere

Dolmer Kildeplads - dispensation i tre år til at overskride kvalitetskravene

Dolmer Kildeplads - dispensation i tre år til at overskride kvalitetskravene PARTSHØRING Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 13-12-2017 Reference: Peter Thastum Tlf.: 89594006 E-mail: pet@norddjurs.dk Journalnr.: 17/18835 Dolmer Kildeplads - dispensation i tre år til at overskride

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj.

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj. HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4 9460 Brovst Att.: Per Nielsen Virksomheder J.nr. MST-1271-00164 Ref. metho/tasme Den 6. november 2015 Påbud om ændring af grænseværdier for støj Som varslet med brev af

Læs mere

Nymølle Stenindustrier A/S. Att.: Per-Ulrik Jensen

Nymølle Stenindustrier A/S. Att.: Per-Ulrik Jensen Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539, 2640 Hedehusene

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud Miljøstyrelsen varslede den 25. juni 2013 påbud om ændring af egenkontrolprogram for Dybdal Deponi.

Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud Miljøstyrelsen varslede den 25. juni 2013 påbud om ændring af egenkontrolprogram for Dybdal Deponi. Affaldsregion Nord I/S Tingvejen 1 6500 Vojens Att.: Lene Christensen Kun sendt pr. mail til: lec@danskaffald.dk CC: John Skov jsk@dge.dk, Henrik Kjær Nielsen hkn@dge.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00669

Læs mere

Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup. Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr. nr. 30b Nim by, Nim

Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup. Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr. nr. 30b Nim by, Nim Regionshuset Horsens Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr.

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Afgørelse af klage over Kolding Kommunes påbud om afværgeforanstaltninger på ejendommene[ ],[ ],

Afgørelse af klage over Kolding Kommunes påbud om afværgeforanstaltninger på ejendommene[ ],[ ], [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0028 Ref.: PBR/dbh/jeg Den Afgørelse af klage over Kolding Kommunes påbud om afværgeforanstaltninger på ejendommene[ ],[ ], og[ ],

Læs mere

Godkendelse af det bestående tankoplag for fuelolie på ejendommen matr. nr. 411 Rønne Markjorder også kan anvendes til letolie

Godkendelse af det bestående tankoplag for fuelolie på ejendommen matr. nr. 411 Rønne Markjorder også kan anvendes til letolie Østkraft Produktion A/S Skansevej 2 3700 Rønne Att.: Majken R. Mattesen mrm@oestkraft.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01777 Ref. JLH/evnis Den 22. september 201 Godkendelse af det bestående tankoplag for

Læs mere

- Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem

- Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem - Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Telefon 38665000 Direkte 38665665 Egemar Clausen Gertz Fax

Læs mere

Vognmandsforretningen 1313 Industrivej 6, 8800 Viborg

Vognmandsforretningen 1313 Industrivej 6, 8800 Viborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Vognmandsforretningen 1313 Industrivej 6, Dispensation til fortsat at

Læs mere

Nymølle Stenindustrier A/S Oliehavnsvej Århus C

Nymølle Stenindustrier A/S Oliehavnsvej Århus C Regionshuset Viborg Regional Udvikling Nymølle Stenindustrier A/S Oliehavnsvej 2 8000 Århus C Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Dispensation

Læs mere