Visioner for forskningsbiblioteker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visioner for forskningsbiblioteker"

Transkript

1 Visioner for forskningsbiblioteker Et forsknings- og uddannelsesperspektiv Af Birger Hjørland Abstract Artiklen analyserer de udfordringer, som den digitale udvikling stiller forskningsbibliotekerne overfor. Den betragter kort forskningsbibliotekernes kernefunktioner, der i lyset af digitalisering ikke længere kan isoleres fra forlagsfunktioner og visse andre typer af formidlingsfunktioner. Visionen i denne artikel er ikke biblioteket som et fysisk sted, men løsning af informationsopgaver i relation til videnskabelig kommunikation og formidling, herunder undervisning i informationssøgning (dvs. etablering af information literacy hos brugerne) og etablering af metadata, der gør en forskel. Biblioteksvæsnets organisation må gentænkes, og modeller a la KVINFO eller det tyske Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID) ses som mulige fremtidsmodeller. Artiklen belyser, hvordan problemstillinger og fremtidige kvalifikationer må udvikles med udgangspunkt i videnskabsstudier. Birger Hjørland er professor ved Danmarks Biblioteksskole, Indledning Forskningsbiblioteker er (som i øvrigt rigtig mange andre vidensformidlende institutioner, fx forlag, kommercielle encyklopædier og andre typer af referenceværker) under voldsomt pres for fornyelse for ikke at sige re-definition af deres basale funktioner (se fx Cotta-Schønberg, 2009; Bawden, 2007 og Finnemann, 2007). Specielt for en forsknings- og uddannelsesinstitution som Danmarks Biblioteksskole men også for bibliotekerne selv synes det ekstremt vigtigt at have en kontinuerlig dialog om følgende fire punkter: Analyse af udfordringernes natur Visioner for at takle udfordringerne, herunder: Behovet for at udvikle politikker og planer for BDI (Biblioteks-, Dokumentations- og Informationsområdet) Behovet for forskning og undervisning Det at forholde sig seriøst til disse grundlæggende spørgsmål forudsætter viden. Man kan fx ikke svare på om Google vil overflødiggøre alle andre former for vidensorganiserende systemer, med mindre man har en viden om, hvad Google kan og specielt hvad den ikke kan. Da forskningen og teknologien (herunder Google) hele tiden udvikler sig, kræver dette ikke blot kendskab til den eksisterende teknologis formåen, men også dybere teoretisk viden, der inkluderer fx sprog, viden, videnskab, kommunikation og dokumenter. Uden sådan viden kan man ikke have en velunderbygget forståelse for, hvad der er realistiske Dansk Biblioteksforskning årg. 5, nr. 2/3,

2 udviklingstrends og dermed for behovet for udviklingsstrategier. Det at have eksperter, der kender til søgemaskinernes funktioner og begrænsninger, vil være en væsentlig ting at satse på i relation til alle typer af faglige miljøer. Denne vurdering er betinget af den teoretiske forudsætning, at ingen søgemaskine er optimal for alle søgeopgaver (en forudsætning, der kan være mere eller mindre velbegrundet i forskellige domæner). Hvilken slags eksperter, der er behov for, er imidlertid ikke noget givet, men noget, der hænger sammen med teoretiske perspektiver på de opgaver, der skal løses (af maskiner og mennesker). Forskellige tekniske, humanistiske og samfundsvidenskabelige perspektiver supplerer hinanden, men kan også konkurrere imod hinanden og udelukke hinanden (fx kan former for teknologisk reduktionisme udelukke humanistiske og samfundsvidenskabelige perspektiver). Dette har noget med faglige paradigmer at gøre. Denne artikel argumenterer for ekspertise baseret på videnskabsstudier som noget centralt og dermed på et bestemt fagligt perspektiv. Den teknologiske udvikling kan overvurderes, den kan undervurderes og den overvurderes på nogle punkter og undervurderes på andre. I øvrigt er det ikke kun et spørgsmål om at vurdere udviklingen, men også at præge udviklingen gennem dannelse af visioner for hvilken udvikling, der er ønskværdig, og så sammen med andre at arbejde for at udviklingen går i den ønskede retning. Som Michael Cotta- Schønberg (MCS) sagde i sit indlæg: Så her synes jeg, at vi fra biblioteksside skal slås for at være der og for at forme fremtiden, og ikke bare underkaste os den. (Cotta-Schønberg, 2009, side ). Man kan næppe overvurdere væsentligheden af de spørgsmål, der her er på spil. Selvom det lyder som fortærskede floskler, så er begreber som fri adgang til information, demokrati, nyskabende forskning og udvikling af kritisk tænkning på spil, når det gælder spørgsmål om, hvordan samfundet forvalter sine vidensressourcer. Et indledende signalement af udfordringerne Vi kan tage udgangspunkt i en leder af David Bawden i forskningstidsskriftet Journal of Documentation i Bawden diskuterer dommedagsprofetier, der går ud på, at biblioteksfaget er overflødigt i det digitale samfund. Han opregner følgende 13 trusler imod faget: Den voksende betydning af Google og Googlelignende søgeredskaber til et punkt, hvor deres brug opfattes som synonymt med det at finde information; Den potentielle fremkomst (omsider) af en rigtig brugbar e-bogs-teknologi, der kan begynde at gøre hastigt indhug i brugen af trykte bøger, med alle de implikationer dette vil få for biblioteker; De store digitaliseringsprojekter bl.a. hos Google og Microsoft, der synes at bringe den trykløse verden indenfor rækkevidde. Den voksende tro på at metadata er noget, du bruger, hvis du ikke har en søgemaskine, der er god nok; Større og større udbredelse af folksonomier som et brugbart alternativ til taksonomi; Troen på the wisdom of crowds snarere end på eksperters visdom i relation til vejledning i brug af viden og information; Ophøret med troen på biblioteksrummet som et isoleret område med kvalitetsinformation efterhånden som bibliotekskataloger åbner sig til søgemaskiner og samtidig importerer web-materiale; Enthusiasmen for social computing og den sociale konstruktion af informationsmiljøer, det være sig gennem blogs og wikis, eller gennem MySpace og YouTube; Introduktionen af massedeltagelse i virtuelle informationsmiljøer, der i stigende grad nedbryder grænserne mellem det reelle og det virtuelle (Reuters har et kontor i Second Life) [det har nogle danske biblioteker også]; Den voksende fremvækst af mobile og allestedsnærværende informationsadgange; Erstatningen af akademiske biblioteker med informationsadgang via elektroniske læringsmiljøer og fra webben; Det sandsynlige sammenbrud i den nuværende forståelse af intellektuel ejendomsret, efterhånden som Internettet muliggør den fri deling af snart sagt alle produkter, der stammer fra kreativ tankevirksomhed; Den nye rolle for folkebiblioteker som lokale kulturcentre i hvilke bøger og informationsadgang opfattes som et mere og mere marginaliseret aspekt. 22

3 Der skal ikke her gives en fyldig diskussion af disse punkter, men nogle hovedlinjer skal trækkes op. Vi ser bort fra punkt 13, da denne artikel fokuserer på forskningsbiblioteker, og punkt 7 siger vel blot, at den potentielle værdiberigende beskrivelse, som bibliotekerne måtte kunne udføre, bliver integreret i en større informationsøkologi, hvilket vel snarere er en fordel end en ulempe? Punkt 12 vedrører copyrighten, og kan især have konsekvenser for bibliotekers konkurrence med forlag - og for hele spørgsmålet om open access med de deraf følgende konsekvenser og muligheder for forskningsbibliotekerne. Punkterne 2, 3, 10 og 11 udgør vel kun en bekræftelse af Cotta-Schønbergs (2009) vurdering: At fremtiden (om ikke allerede nutiden) er digital, og at vi må gentænke forskningsbibliotekernes funktioner fra dette perspektiv. De digitale medier tillader fysisk adgang til ethvert dokument når som helst og hvor som helst. Det gælder naturligvis også bibliografier, kataloger og ordningssystemer, hvorfor der ikke længere er behov for, at flere biblioteker beskriver dokumenter på samme måde. Punkterne 1, 4, 5, 6, 8 og 9 vedrører de traditionelle kerneområder dokument- og informationssøgning (samt organisering af viden og dokumenter med henblik på søgning). Disse områder anfægtes umiddelbart af digitaliseringen (den bedst ordnede indgang til dokumenter om et givet emne er kun et klik væk, den bedste søgemaskine er kun et klik væk, bibliotekernes organisering konkurrerer med bl.a. forlagenes organisering og med de nye sociale teknologier ). Men selvom mange af de nye teknologier har vist sig yderst effektive til nogle formål, er det langtfra givet, at de er hensigtsmæssige til alle formål og til alle typer af spørgsmål. Forskning i organisering og genfinding af information fortsætter, og det er ikke svært at give eksempler på, hvordan bibliotekerne ville kunne gøre en forskel, som ingen søgemaskine kan gøre tilfredsstillende i dag og næppe heller i morgen. Det gælder fx genrebestemmelse og indeksering af skønlitteratur og af billeder for at nævne det, der er lettest at forstå umiddelbart fordi disse to typer af dokumenter ikke på forhånd indeholder emnedata. Med hensyn til værdien af de sociale teknologier er det i mine øjne usandsynligt, at disse kan erstatte fx de bedste faglige databasers indeksering. Det er bemærkelsesværdigt og beklageligt, at Bawden i den pågældende leder nærmest ingen visioner havde om BDI-personers 1 fremtid! Det er utroligt vigtigt at vi alle, ikke mindst forskere inden for BDI, arbejder ud fra en grundlæggende fornemmelse af, hvad det er for en fremtid, vi gerne vil arbejde hen i mod. Grundtonen i Bawdens analyse svarer efter min mening godt til Michael Cotta-Schønbergs (2009) analyse, som jeg meget kan tilslutte mig. Jeg drager én konklusion, baseret på bl.a. disse to analyser. Fremtiden er digital. Hovedudfordringerne hedder library by-pass og udfordringer og muligheder for videnskabelig dokumentation og informationsformidling i post-google æraen, dvs. at forskere får deres dokumenter og informationer direkte fra forlag (eller fra andre forskere, der fungerer som forlag ved at udgive open access tidsskrifter), og at de klarer deres informationssøgning i systemer, der udvikles uden medvirken af biblioteks- og informationsfolk. Dvs. det, der har været forskningsbibliotekernes kernefunktion: fysisk levering af dokumenter, forsvinder, og forskningsbibliotekerne må, hvis der skal være en fremtid for dem, baseres på andre funktioner. Dette er naturligvis på sæt og vis en banal konklusion, men min pointe er, at det at planlægge en rolle i den digitale verden kræver vores opmærksomhed, og at det er vigtigt, at vi ikke hele tiden falder tilbage på at tænke på forskningsbiblioteker ud fra printkulturens forudsætninger. Jeg siger ikke, at vi skal slippe de fysiske biblioteker og dokumenter. Men hvis vi skal skabe os en fremtid i den digitale verden, må vi ikke lade fortidens vilkår blinde os, og det må ikke være for uklart, hvad det er, vi arbejder hen imod. Vi må arbejde på at etablere en platform, baseret på den digitale verdens præmisser. Det er i denne forbindelse væsentligt at være opmærksom på, at spørgsmålet om, hvorvidt forskningsbibliotekernes klassiske kernefunktioner: selektion, beskrivelse, klassifikation og indeksering af dokumenter samt informationssøgning og publikumsvejledning, er eller bliver overflødiggjort, ikke er behandlet af Bawdens leder, og stadigvæk må anses for et åbent spørgsmål. Hvilke interesser er på spil? Cotta-Schønberg (2009, side ) spørger i sit oplæg: Forskningsbibliotekerne er en værdifuld institution, der har tjent civilisationen i århundreder. Vil det være et problem, hvis denne institution forsvinder? Og han svarer: Efter min egen opfattelse nej: for, 23

4 kære kolleger, for os drejer det sig IKKE om institutioner og formater dvs. biblioteker og bøger, men om formidling af videnskabelig og faglig information til og fra universitetet. Dvs. brugernes, forskningens og undervisningens interesse er at de får stillet information til rådighed på en god og effektiv måde, ikke at bevare biblioteket for bibliotekets skyld. De, der er ansat i forskningsbibliotekerne, tænker naturligvis på deres job og karriere. Det samme gælder dem, der i fremtiden gerne vil arbejde med videnskabelig informationsformidling, og som måske har dette i baghovedet i deres uddannelse. Og det gælder ikke mindst os, der forsker og underviser i biblioteks- og informationsvidenskab. Men igen: Hvis man interesserer sig for sådant arbejde, er det vel ikke afgørende, om den institution, man arbejder i, hedder bibliotek eller fx forlag eller informations- og dokumentationscenter eller noget fjerde. Det er vel arbejdsindholdet og arbejdsmulighederne, der tæller? Jeg var i 1980 erne med et hold forskningsbibliotekarer på studietur, hvor vi besøgte bl.a. boghandelen Blackwell s tidsskriftagentur i Oxford. Vi var meget imponerede af deres tidsskriftsregistrering, og én af forskningsbibliotekarerne udbrød: Det er nok her vi, skal søge arbejde, hvis vi vil sikre vores job i fremtiden. Hvad vi skal frygte er derfor måske ikke så meget udfordringen fra fx forlagene eller andre aktører, men det, at der ikke bliver kvalificerede job nogen som helst steder. MCS slutter sit foredrag: Men selvfølgelig skal vi slås for at være der i fremtiden. Jeg tilføjer spørgsmålet: Men hvad er det nu lige helt præcist, vi skal slås for? Én af de ting, MCS nævner, er bibliotekernes lokaleadministration. Jeg er enig i, at forskningsbibliotekerne skal slås for at have nogle lokaler og personer til at varetage lokaleadministration. Men for den, der udfører jobbet, er det jo sådan set ligegyldigt, om vedkommende er ansat af et forskningsbibliotek eller et universitet eller noget tredie. Og for brugerne af lokalerne er det nok heller ikke så vigtigt, i hvilket regi lokaleadministrationen foregår. Mange kolleger synes at sætte stor lid til denne funktion. Det, at der er bygget mange nye biblioteker rundt omkring i fx Danmark og Sverige, og at disse biblioteker synes at have tilpasset sig de nye digitale medier, og at de synes som mødesteder for studerende at være en meget stor success, det opfattes af mange som beroligende i forhold til dommedags-profetierne. Men at miljøer til fx undervisningsformål er forbundet med begrebet bibliotek skyldes jo tilstedeværelsen af fysiske bøger. Det at indrette og drive sådanne miljøer forudsætter måske ikke den samme type kvalifikationer, som vi kan forbinde med biblioteks- og informationsfaglige kvalifikationer. Derfor er det betænkeligt, hvis denne form for beroligende signaler fører til passivitet med hensyn til at udvikle BDI-funktioner til den nye virkelighed. De relativt manuelle job, der ikke stiller store krav om kvalifikationer, om kreativitet og engagement, vil efter min opfattelse forsvinde. Forskningsbibliotekerne har tidligere været et hjem for fx humanister, der fravalgte andre jobs (især undervisning). Det har også været arbejdspladser, som revalidering har anset for egnet arbejdsplade til skrøbelige mennesker. Dem skal der også være plads til i samfundet, men når forskningsbibliotekerne kæmper for deres overlevelse, så må vi fokusere på at udvikle de funktioner og tilhørende kvalifikationer, der kan redefinere deres funktioner, og prøve at sikre dem en fremtid. Den pointe, jeg forsøger at arbejde mig hen imod, er, at det kun er de sektorspecifikke kompetencer, der er vigtige at tage udgangspunkt i, når vi skal arbejde med fremtidens forskningsbiblioteker (eller rettere, da jeg jo taler om den digitale fremtid: fremtidens dokumentations-, informations- og vidensformidling i relation til videnskab og videregående undervisning). Det, der er på spil, vil jeg derfor sige, er den kvalificerede varetagelse af forskningsbibliotekernes traditionelle og specifikke kvalificerede kerneydelser, dvs.: Materialeanskaffelse (generaliseret: selektion af informative objekter 2 ) Katalogisering (generaliseret: beskrivelse af informative objekter) Klassifikation, indeksering og annotering (generaliseret: berigelse med metadata) Formidling (herunder bidrag til virtuelle forskningsmiljøer, VREs) Bibliografisk verifikation Informationssøgning og vejledning/undervisning heri, herunder udarbejdelse af guides, emneportaler m.v. (udvikling af informationskompetence hos brugere). 24

5 Jeg mener ikke, vi kommer rigtigt videre med dette problem, hvis vi ikke tør tage fat i nogle meget varme kartofler i forskningsbibliotekerne. Det ene angår forholdet mellem personalegrupperne, det andet angår forskningsbibliotekernes organisation og administration, især arbejdsdelingen mellem bibliotekerne og den næsten unævnelige hovedfagbiblioteksordning. I folkebibliotekerne har bibliotekarer indtil for nylig alene udført disse opgaver, mens situationen i forskningsbibliotekerne har været, at nogle funktioner udføres af forskningsbibliotekarer (emnespecialister), andre af bibliotekarer. På Danmarks Biblioteksskole har der til disse kernefunktioner typisk eksisteret tilsvarende undervisnings- og forskningsdiscipliner. En øget kvalitetssikring af disse funktioner forudsætter forskning om dem. Jeg kan ikke i denne artikel gennemgå disse funktioner enkeltvis og vise, hvordan de påvirkes af digitaliseringen, og hvordan det påvirker arbejdsopgaver og kompetencekrav, men jeg skal nedenfor eksemplificere især med tidsskriftvalget og så i øvrigt i denne artikel kun påstå, at problemstillingen dybest set er parallel i de øvrige kerneydelser. Faggrupper & kompetencer Svend Larsen (2009) dokumenterede udviklingen i (eller den relative afvikling af) forskellige faggrupper i Statsbiblioteket Det er klart, at enhver selvstændig institution har behov for personalekategorier til fx bogholderi, personaleledelse, rengøring osv. Jeg vil imidlertid her fokusere på de sektorspecifikke behov. Igen kan der være mange, som ikke er nævnt selvstændigt i Svend Larsens artikel, fx bogbindere eller konservatorer. Jeg vil også se bort fra sådanne mindre, specialiserede hjælpefunktioner, da det er indkredsningen af forskningsbibliotekernes centrale funktioner, der her sigtes imod. Jeg vil heller ikke her komme ind på udviklingen i behovet for HK-uddannet personale udover det, der fremgår af Svend Larsens diagram, hvoraf det jo fremgår, at det er den gruppe, der har haft den største tilbagegang. Jeg vil derfor koncentrere mig om Bibliotekarer (uddannet i biblioteks- og informationsvidenskab ) Forskningsbibliotekarer (enmespecialister uddannet i konkrete fag, fx kemi eller musik) IT-specialister (uddannet i datalogi) Med hensyn til denne terminologi kan det oplyses, at Det kongelige Bibliotek (KB) ikke længere synes at skelne mellem bibliotekar og forskningsbibliotekar, men nu betegner begge grupper informationsspecialist (se yderligere om disse og flere tilsvarende betegnelser, herunder dokumentalist i www. Informationsordbogen.dk/). Da jeg diskuterede denne udvikling med en kollega, oplevede jeg en vis fortørnelse over begrænsningen i ovenstående kategorier. Hvorfor ikke mange andre, fx medie-, undervisnings- og kommunikationsspecialister? Det er jo korrekt, at der også foregår fx relevant Internetforskning i regi af kommunikationsstudier eller måske som en begyndende selvstændig disciplin. Der er relevant forskning i videnskabssociologi i regi af faget sociologi og fagsprog i datalingvistik, og der foregår relevante studier af dokumenter i regi af fx litteraturstudier. Der er et mylder af relevante eller potentielt relevante discipliner. Hvorfor så begrænse sig til disse tre? Mit svar er, at denne opdeling dels har empirisk basis i forskningsbibliotekernes hidtidige praksis (jf. Svend Larsens undersøgelse), dels i det forhold, at både biblioteks- og informationsvidenskab og datalogi anses for tværfaglige områder, der forsøger at inkludere sådan ekspertise (om det sker i tilstrækkelig grad kan diskuteres). Jeg mener også, der er en logik i at sige, at faglig information repræsenteres i computere, hvilket involverer to af disse tre grupper (emnespecialisten og computerspecialisten). Alle andres forsøg på at gøre sig gældende (fx fagsprogsforskning, datalingvistik, genreanalyse, videnskabssociologi etc.) kan enten opfattes som en del af fx datalogi eller som en del af bestræbelserne på at etablere et sektorspecifikt fag om videnskabelig kommunikation og informationsformidling. Jeg definerer ikke biblioteks- og informationsvidenskab som nødvendigvis det, det har været i fortiden, men som denne bestræbelse på at etablere det sektorspecifikke vidensområde (dvs. et tværfagligt område med et fokus på BDI-problemer). I denne bestræbelse er der en dynamisk udvikling af teoretiske perspektiver, der har konsekvenser for hvilke tilgrænsende områder, der ses som særlig relevante. 25

6 Figur 1. Udviklingen af årsværk i Statsbiblioteket. Reproduceret fra Larsen (2009) med tilladelse fra forfatteren og Danmarks Biblioteker. Figur 2. De tre hovedformer for kompetence i BDI-arbejdet. 26

7 Løsning af de centrale sektorspecifikke (BDI-faglige) opgaver, såsom materialevalg, informationssøgning, vidensorganisation m.v., vil jeg påstå, involverer forskellige former for ekspertise, fagfaglig ekspertise, datalogisk ekspertise og sektorspecifik, informationsvidenskabelig ekspertise, jfr. ovenstående trekant: Disse tre faggrupper har ikke hidtil haft en 100% naturlig eller konfliktløs opdeling af arbejdsfunktionerne. Medicinsk informationssøgning kan fx udføres, af en bibliotekar, der er oplært i at søge i databaser, og som har tilegnet sig viden om medicinsk dokumentation og terminologi m.v., eller af en mediciner, der har tilegnet sig bibliografisk søgeteknik (eller en IT-uddannet person med speciale på dette område). Der er altså altid tale om kompetencer, der involverer alle tre aspekter 3. Der er naturligvis ansatte, der har mere end én uddannelse og således fx forbinder faglige kompetencer i et fag med enten datalogiske kompetencer eller med BDI-faglige kompetencer. Men dette løser ikke altid problemet, fordi, som et gammelt ordsprog siger: Man kan ikke lære kinesisk medicin ved at studere kinesisk og medicin hver for sig og derefter kombinere sin viden. De særlige BDI-kompetencer fordrer kendskab til specifikke fags litteratur, terminologi, databaser, kommunikationssystemer og behov. De fleste af de problemer, der er relevante for vores problemstilling, befinder sig efter min overbevisning i krydsningsfeltet mellem disse tre poler. Derfor er det mærkeligt at fx Bøttcher (2005) diskuterer forskningsbibliotekarernes situation uden overhovedet at komme ind på Biblioteks- og Informationsvidenskab og forholdet til andre personalegrupper. BDI feltet ser jeg som sagt som et felt, der studerer (videnskabelig) kommunikation, dokumenttyper og deres funktioner, bibliometriske mønstre osv. på et generaliseret niveau - og som forsøger at udvikle normer for bl.a. vidensrepræsentation i databaser 4. Feltet har i høj grad behov for en højere grad af tværfaglig input, og jeg holder meget af Jack Andersens definition af faget: Biblioteks- og informationsvidenskaben må opfattes som studiet af samfundets vidensproduktion, som den materialiserer sig i dokumenter, og af igennem hvilke kanaler denne viden bliver kommunikeret og hvordan man kan sikre adgangen til denne viden i form af organisation og repræsentation af dokumenter (Andersen, 2001). Denne definition forekommer måske umiddelbart nogle at være for snæver eller for ufokuseret. Den ene af fagfællebedømmerne af nærværende artikel spurgte: Er det muligt at inkludere fx undersøgelser af folkebiblioteker i denne definition? Det mener jeg bestemt det er, og jeg har svært ved at læse definitionen, som om dette spørgsmål trænger sig på. De enkelte folke- og forskningsbibliotekers roller (såvel som det samlede biblioteksvæsens rolle) må jo netop undersøges som én af de kanaler, gennem hvilken viden kommunikeres. Bibliotekernes mulige roller må ses i samspil med andre institutioner, ligesom de enkelte processer (fx indeksering) må ses i forhold til betydningsproduktion og den globale informationsøkologi i øvrigt. Det vigtige ved definitionen ligger efter min opfattelse i, at den ikke tager afsæt i den fysiske dokumentformidling, men i dokumenternes og institutionernes rolle i vidensformidlingen. Dermed ligger denne definition helt på linje med denne artikels hovedtese. Det BDI-faglige synspunkt, som jeg forsøger at udvikle også i denne artikel, er, at nødvendige kvalifikationer ikke kan reduceres til edb-mæssig viden alene eller til fagspecifikke kvalifikationer alene. Der er brug for en form for branchespecifik viden. Dette er ikke i modsætning til, hvad Niels Ole Finnemann skrev: For den enkelte bibliotekar bliver konsekvensen under alle omstændigheder en stærkere specialisering og måske også en mere polariseret professionsidentitet (Finnemann, 2007, 729). Hvis det er korrekt, at en konkret arbejdsopgave (fx informationssøgning) kræver en kombination af disse tre former for ekspertise, så betyder det som sagt, at man ikke blot kan studere de tre ting hver for sig. Ligesom i eksemplet med kinesisk medicin kan man ikke lære om medicinske databaser, citationsmønstre, søgestrategier etc. ved at studere medicin, datalogi og informationsvidenskab hver for sig: Der er behov for specialiserede studier af enkelte domæner, sådan som det også ligger i Finnemanns citat. Et sådant specialiseret studium kan anlægges med udgangspunkt i hver af trekantens tre poler, og i realiteten findes der naturligvis relevante bidrag og ekspertise i hvert af de tre felter. Vi kan sige, at det felt, der er behov for, er noget alle tre faggrupper har forskellige forudsætninger for at 27

8 udvikle, men som ingen af dem besidder fuldt ud qua deres grunduddannelse. Biblioteks- og informationsvidenskab er et fag præget af forskellige teoretiske tilgange. Det er et fag, der på den ene side står i fare for at blive reduceret til edb, og som på den anden side står i fare for at blive reduceret til psykologi. Siden midten af 1970 erne har der været en brugerorienteret og kognitiv trend, som efter min opfattelse har blokeret for en nødvendig orientering imod viden(skabs)studier. Derfor er udviklingen af det sektorspecifikke vidensområde ikke uden sine egne problemer. Udviklingen i fremtidens stillingskategorier er afhængig af mange forhold, men bør dybest set være afhængig af de forskningsmæssige og uddannelsesmæssige bidrag, der udvikles. Man kan tage udgangspunkt i funktionerne og spørge: Hvilken slags viden er nødvendig for at kunne udføre disse processer optimalt? Hvis man ekstrapolerer Svend Larsens (2009) kurve over udviklingen i stillingskategorier på Statsbiblioteket, så forsvinder såvel emnespecialister som Biblioteks- og Informationsuddannede på et tidspunkt. Der er naturligvis ikke statistisk basis for en sådan ekstrapolation i den pågældende undersøgelse, og det er heller ikke en holdning, jeg kan sige, at Svend Larsens på nogen måde udtrykker i den pågældende artikel. Jeg kan kun sige, at han ikke udtrykker det modsatte: Behovet for sektorspecifikke kompetencer med udgangspunkt i emnespecialister og BDI-specialister. Det er dén vision, jeg opfatter som et afgørende nøgleproblem i dag. Tidsskriftvalg (som eksempel) Harald Hielmcrone (2009) kommer i sit indlæg (her i tidsskriftet) kort ind på tidsskriftsproblematikken og fremfører her synspunktet more is less. Han peger på, at det er vigtigt at hjælpe brugerne med at selektere efter kvalitet og relevans. Mængden af videnskabelig litteratur fordobles hvert 15. år, og det bliver stadigt sværere at finde det, man har brug for, uden at drukne i en overflod af artikler, som måske er ok, men ikke nødvendigvis er de bedste eller mest relevante. Harald Hielmcrone har været Statsbibliotekets fagreferent i filosofi og stået for udvælgelsen af bøger og tidsskrifter til dette bibliotek (ligesom jeg selv har været fagreferent i psykologi i 12 år ved KB og stået for udvælgelsen her). Hielmcrone kommer også i sin konklusion ind for behovet for fagspecialister til selektion, idet han bl.a. siger: Hvis den igangværende tendens til at skille sig af med fagspecialisterne dem der har faglige kompetencer i de fag, biblioteket skal betjene fortsætter, så ender det sådan. For så har man om få år ikke længere de faglige forudsætninger for at kunne gøre andet [end at stille sig tilfreds med forlagenes pakker]. (Hielmcrone, 2009, side 59). I dag er tidsskrifterne stort set alle elektroniske (og de, der endnu ikke er, skal vi ikke basere vores visioner på). Det at konstatere dette er ikke nogen bagatel, da forskningsbibliotekerne i meget høj grad har baseret sig på denne funktion, jf. fx Hjortgaard Christensen, 1976, side Udgangspunktet er altså, at alle tidsskrifter kun er et klik væk. Vi må derfor skelne mellem forskellige roller i forhold til formidling af tidsskrifter, som er etablering af hhv.: Fysisk adgang Økonomisk adgang Intellektuel adgang Den fysiske adgang til tidsskrifter er ikke længere en opgave for forskningsbibliotekerne 6. Kun den økonomiske og hvad man kan kalde den intellektuelle adgang er stadig et problem. Den intellektuelle adgang kan fx dække over Hielmcrones synspunkt om at selektere det væsentlige. Hvad angår den økonomiske adgang, kan et lokalt forskningsbibliotek skabe adgang til én læreranstalts brugere, eller alternativt kan brugeren pay per view (privat eller som indkøb til vedkommendes institution). Det forekommer mig ret indlysende, at i denne situation er det begrænset, hvad en lokal institution kan have af interesse i at investere i for meget dyr arbejdskraft til selektion (altså fx en selektion af en fagreferent i Århus, en anden i København, en tredje i Odense osv. - alle de steder, hvor man har filosofi som fag). Dette hænger bl.a. sammen med kvalitetskriteriernes upræcise natur og efterspørgslens uforudsigelighed. Det forekommer mig langt mere rimeligt, hvis der på nationalt niveau blev ofret kræfter på selektion af tidsskrifter - fag for fag. Dette hænger dels sammen med omkostningerne ved selektionen, dels med de faglige problemer ved at foretage denne 7. 28

9 Jeg vil nævne, hvad jeg betragter som et grotesk eksempel på relativt for få centrale ressourcer. Alle, der skal udvælge tidsskrifter, har behov for en oversigt over, hvad der er at vælge imellem. Der udkom i 1984 en bibliografi af høj standard 8 over psykologiske tidsskrifter (Osier & Wozniak, 1984). Der foreligger mig bekendt ingen kvalitetsbibliografi over psykologiske tidsskrifter siden 1950! Det betyder vel, at alle de biblioteker verden over, der bruger arbejdskraft på at udvælge tidsskrifter i dette fag, gør dette meget ueffektivt på grund af mangel på egnet værktøj? Altså: Mange bruger i dag kostbar arbejdskraft på decentrale løsninger, som i princippet kun er et klik væk på nettet. Ingen centrale instanser producerer løsninger og værktøjer på et højere niveau end det decentrale. Dette er et organisatorisk problem, og dets løsning forudsætter, at vi går fra at tænke i enkelte forskningsbiblioteker til at tænke i videnskabelig dokumentation (fagdokumentation). Ved tidsskriftsudvælgelsen er der naturligvis en anden komplicerende faktor, som Harald Hielmcrone belyser i sit indlæg: Tidsskrifter (og andre medier) leveres typisk i pakker, og den enkelte institutions mulighed for at fastlægge indholdet i pakkerne er typisk ret begrænset. Det giver naturligvis anledning til at overveje, om materialevalgsfunktionen hermed bortfalder som noget, der er interessant i vores arbejde med visioner for fremtiden? For mig er det ret klart, at dette ikke er tilfældet, fx fordi kendskab til centrale tidsskrifter i faget er relevant for at kunne bedømme tilbudte pakker, at kunne arbejde for at tilfredsstille brugernes behov (fx i forhandling med forlagene) og også for at hjælpe brugere med at vurdere tidsskrifter med henblik på både publicering og læsning. Det vil være stærkt problematisk at opgive denne klassiske biblioteksopgave, og det vil også være stærkt problematisk, hvis bibliotekssektoren ikke arbejder på at finde optimale løsninger til denne opgave herunder optimale organisationsformer. Desuden har det været påpeget, at såvel folke 9 - som forskningsbiblioteker kan have en vigtig rolle at spille ved at udgøre et korrektiv til markedskræfterne ved at støtte vigtige publikationer, der anses for værdifulde 10. Vi har set i Videnskabsministeriets forslag til en bibliometrisk model for forskningsevaluering, at der er nedsat danske arbejdsgrupper, der fag for fag har udarbejdet prioriterede lister over tidsskrifterne i de pågældende fag. Disse må vel indgå på linje med (eller endda være hævet over) den selektion, der er foretaget af forskningsbibliotekerne? En tredje liste er jo ISI journal impact factor, JIF. En fjerde tidsskriftsliste er udarbejdet af European Science Foundation. Dette er blot nogle få eksempler blandt mange flere. Hvad der er interessant i vores forbindelse er: at der er mange bud på sådanne tidsskriftsselektioner, hvorfor vi må beskæftige os med kriterier til at bedømme sådanne lister. Og så er vi efter min mening inde i en ægte informationsvidenskabelig problematik. Altså noget, der dels er informationsvidenskabeligt, dels kan gøres til genstand for forskning. Vi står med et klart behov for, at tidsskriftvalget begrundes: Argumentér for dit valg. Dette er en ny situation, fordi BDI-personale ikke tidligere har skullet begrunde valget, men blot har kunnet gøre det på en ret intuitiv og uforpligtende måde. Men for mig er nødvendigheden af dokumenteret kvalitet i beslutningsprocessen en logisk konsekvens af digitaliseringen. Lad mig løfte sløret lidt mere for, hvordan en sådan forskning efter min mening kan tage sig ud. Heine Andersen rapporterede i 1998 (på dansk) og 2000 (på engelsk) en undersøgelse af danske samfundsforskeres vurdering af, hvilke tidsskrifter, de fandt mest betydningsfulde inden for de fag, de kendte bedst. Denne undersøgelse sammenlignede også danske forskere med citationsdata i Social Sciences Citation Index (SSCI - beslægtet med JIF) og fandt visse forskelle mellem danske samfundsforskeres prioriteringer og SSCI. Det betyder naturligvis ikke, at den ene eller den anden af disse prioriteringer repræsenterer den objektive sandhed om tidsskrifters kvalitet, men Heines undersøgelse peger på forhold, der må indgå i enhver tidsskriftsvurdering: Et tidsskriftvalg må efter min overbevisning siges at være mere kvalificeret, hvis undersøgelser af denne art er en del af de redskaber, der står til rådighed (og som den, der foretager valget, er fortrolig med). Man kan ikke slutte direkte fra det empiriske til det normative, men man kan ikke være kvalificeret på det normative plan uden at inddrage det empiriske. På det højere teoretiske niveau hænger fortolkningen af Heine Andersens undersøgelse naturligvis sammen med spørgsmål som findes der særlige traditioner i dansk (eller europæisk) samfundsvidenskab? Udgør tidsskrifterne i et fag eet monolitisk hierarki 29

10 (som administratorer bag forskningsevalueringer synes at antage), eller er der i virkeligheden tale om forskellige specialer, der har forskellige præstigehierarkier i tidsskrifterne? Hænger problematikken sammen med forskellige paradigmer i samfundsvidenskaberne (jf. Hjørland, 2009). Det at forske og undervise i disse problemer er for mig en logisk konsekvens af at betragte tidsskriftvalget i lyset af digitaliseringen. Andre kernefunktioner Jeg har ikke i denne artikel muligheder for at gå i dybden med andre forskningsbiblioteksfunktioner, men skal dog kort antyde nogle af de øvrige perspektiver. Med hensyn til Bawdens punkt 1: Den voksende betydning af Google og Google-lignende søgeredskaber til et punkt, hvor deres brug opfattes som synonymt med at finde information, kan det nævnes at Stephen Abram i 2007 holdt et foredrag på Danmarks Biblioteksskole, hvor han bl.a. sagde: Libraries core skill is not delivering information. Libraries improve the quality of the question and the user experience og Google is most efficient in answering what, when and where questions. Libraries are better at answering why and how questions (Abram, 2007). Jeg synes denne slags analyser er meget vigtige. Men så godt som ingen i BDI har et seriøst undervisningstilbud, der bygger på analyser af denne art. Abram selv synes heller ikke forskningsmæssigt at have belyst, hvordan biblioteker rent faktisk kan kvalificere brugernes spørgsmål og udvikle systemer, der dækker de områder, hvor Google er svag. Hans eget foredrag virkede i højere grad på mig som en fascination af ny teknologi, udviklet af andre, end et fagligt bidrag til, hvordan vi kan optimere videnskabelig kommunikation, dvs. var et udtryk for, hvordan den teknologiske fascination skygger for de BDI-faglige problemstillinger. For mig at se ligger en vej frem i at kortlægge informationsøkologien, dens discipliner, generer, paradigmer osv. med henblik på, at søgninger ikke blot baseres på words in a bag -princippet, men tager bedre højde for betydningsskabende kontekster. Et andet kerneområde er vidensorganisation. Tidligere klassificerede og indekserede hvert forskningsbibliotek typisk sine egne bøger (men ikke artikler). I dag er bedre søgemuligheder ofte kun et klik væk. Det enkelte biblioteks bidrag må derfor ligesom ved selektion - blive et unikt bidrag til den globale informationsøkologi ellers vil det som regel være overflødigt. Vi har allerede set konsekvenser af dette, fx er Statsbiblioteket ophørt med selv at klassificere sine bøger. Jeg er således meget enig i Cotta-Schønbergs vurdering på dette punkt: Det enkelte biblioteks indeksering af egne samlinger kan næppe retfærdiggøres, fordi det er ret arbitrært, hvilken mængde af de udgivne publikationer der eksisterer i den ene eller den anden samling. I stedet for må der satses på fælles kataloger og bibliografier (Cotta Schønberg nævnte WorldCat). Derimod anså MCS de kommercielle fagbibliografiske databaser som en del af udfordringen for forskningsbibliotekerne. Her ser jeg i højere grad udvikling af bedre databaser som en del af fremtidens funktioner. Et sidste eksempel vedrører kvaliteten af bibliotekernes referencetjenester. Shachaf (2009) er en undersøgelse, der synes at vise, at Wikipedias referencetjeneste (bemandet med frivillige) er, om ikke bedre, da lige så god som bibliotekernes professionelle tjenester. Det er mildest talt ikke godt nyt. Spørgsmålet er, om undersøgelsens konklusioner kan problematiseres? Der er gennem årene lavet en hel del undersøgelser af kvaliteten af de svar, biblioteker leverer til brugerne. Der er næsten altid et forstemmende stort antal fejl (kun lidt over 50% korrekte svar). Min pointe er, at den måde, undersøgelserne laves på, giver såvel bibliotekerne som biblioteksuddannelserne meget lidt mulighed for at forbedre sig. Vi mangler kvalitative fortolkninger af, hvad det er for en slags viden, personalet skal have for at give bedre svar, herunder klassifikation af spørgsmål, der skal besvares af forskellige former for ekspertise. Konsekvenser for forskningsbibliotekernes organisation Tidligere organiserede og formidlede hvert forskningsbibliotek typisk sin egen fysiske samling af dokumenter. Det forhold, at ikke blot de digitale dokumenter kun er et klik væk, men at også systematiseringen, beskrivelsen og berigelsen kun er 30

11 et klik væk, gør jo det traditionelle mangedobbelte arbejde ganske overflødigt. Hvis et forskningsbibliotek skal berige et dokuments genfindingsmuligheder, så må dette arbejde udgøre et unikt bidrag til den samlede informationsøkologi. (Dette unikke bidrag kan dog godt bestå i at varetage interesser, der er repræsenteret lokalt). Ellers er det overflødigt. Dette betyder i realiteten, at hver (decentralt) bibliotek må arbejde som led i en overordnet (central) plan. Dette kræver så vidt jeg kan se en reorganisering. Dette svarer også til MCS udsagn: Personligt tror jeg, at det eneste reelle biblioteksalternativ til de andre søgesystemer er en global, supersmart katalog med integreret søgning af artikler og alt muligt andet smart. OG: jeg ville sætte mine penge på WorldCat. Individuelle bibliotekskataloger tror jeg ikke på som fremtidsløsning. (Cotta-Schønberg, 2009). Tidligere var der i danske forskningsbiblioteker (og i udenlandske biblioteker) arbejdsgrupper, der samarbejdede om fælles systemer, fx UDC. De findes ikke længere. Det er i lyset af denne analyse betænkeligt: Fremtidsmulighederne synes jo, som MCS også siger, at være knyttet til globale bidrag til informationsøkologien. Selvom man kan være skeptisk overfor universalistiske systemer som UDC, så repræsenterede de i det mindste en kollektiv bestræbelse på at bidrage til det, jeg kalder informationsøkologien. Jeg mener, der er stærkt behov for en fornyelse af det internationale samarbejde om organisering af viden, naturligvis på opdaterede videnskabsteoretiske præmisser, hvilket i mine øjne vil sige mindre standardiseret og mere deskriptivt og pluralistisk. Men hvordan det skal udføres er et teoretisk problem for vidensorganisation, mens dets etablering for mig synes at være en nødvendig forudsætning for en fremtid for forskningsbiblioteksarbejdet, som vi forstår det. En deltager på temadagen den 2. april spurgte: Hvis alle forskningsbibliotekerne bliver digitaliseret, hvor mange har vi så brug for? Hertil vil jeg for det første sige, at alle etablerede universitetsfag har behov for et dansk informations- og dokumentationscenter efter model det danske KVINFO eller det tyske Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID), der samarbejder med tilsvarende centre i andre lande. Kan sådanne danske centre decentraliseres, så det har personale i alle de universitetsbyer, hvor faget findes? Dette spørgsmål er vigtigt i lyset af de historiske konflikter omkring hovedfagbibliotekerne. Jeg skal ikke her påtage mig at besvare dette spørgsmål, der jo minder om problemet om cirklens kvardratur. Behovet for lokal ekspertise kan fx være knyttet til begrebet informations-kompetence, dvs. lokal undervisning i brug af informationsressourcer. Med hensyn til undervisning i informationssøgning og brug så er det nødvendigt med en vis kritisk masse, hvis dette skal have en chance. Der må etableres undervisningstilbud, der økonomisk kan bære ansættelse af personale. Sådanne tilbud vil sandsynligvis komme i en vis konkurrence med andre tilbud i fagenes forskningsmetode og videnskabsteori. Det kan derfor være kritisk, hvis forskningsbibliotekerne i den nuværende situation viger tilbage for at planlægge og udbyde mere omfattende kurser, fordi de føler, behovet er for stort 11, og de ikke har ressourcerne til det. Det er nødvendigt at planlægge overgangen fra de fysiske biblioteker til de digitale medier. Jeg nævnte ovenfor KVINFO og ZPID som mulige rollemodeller. På et tidspunkt var Nynne Koch (ophavskvinden til KVINFO) og jeg kolleger på Det kongelige Bibliotek, og jeg husker Nynne Koch gav udtryk for den opfattelse, at KVINFO ikke ville kunne trives indenfor KBs organisationsstruktur. Det lykkedes hende at bryde ud, og det lykkedes at skabe en organisation, der måske er mere vellykket end de services, som andre af KBs fag har til rådighed (måske med enkelte undtagelser, der bekræfter reglen). Såfremt dette er korrekt, hvorfor er det så lykkedes faget feminologi at skabe bedre BDI-services end andre fag? Og hvori ligger præcist fordelene ved KVINFOs organisationsstruktur? Svaret på dette spørgsmål forekommer væsentligt, og der er brug for flere analyser end de få forslag, der kan bringes op i denne artikel. Nogle hypotetiske svar er: En stor organisation, der skal varetage mange fag, risikerer lettere nedskæringer (og har sværere ved at argumentere for opgraderinger) fordi kun institutionens fællesfunktioner har let ved at komme i spil ved stillingtagen til budgetter, ikke alle enkeltfagenes behov. En stor organisation kan have en tendens til en minimal bemanding af de enkelte fag, fordi fæl- 31

12 lesfunktionerne trækker i den daglige prioritering. Og selvom et fag har en minimal bemanding på fx 1 årsværk, er der en tendens til at dette årsværk klemmes til at varetage fællesfunktioner. Det enkelte fags behov ses i den store organisation som knyttet til enkelte, målbare parametre som materialeanskaffelser, klassifikation og brugervejledning. Den egentlige fagdokumentation (fx arbejde med fagbibliografier, deltagelse i fagspecifikke konferencer, arbejdet med fagspecifikke opgaver som terminologi, klassifikation m.v.) bliver af kolleger og ledelse måske let opfattet som private interesser snarere end som kerneopgaver for organisationen. Fællesfunktionerne har i den store organisation en tendens til at blive bemandet med generalister eller ud fra andre prioriteringer. Det betyder bl.a., at i et stort generelt bibliotek har brugerne sværere ved at møde personale, der forstår netop deres emne. I et bibliotek som KVINFO, derimod, vil hele personalet være rettet imod brugere indenfor feminologi, og selv den del af personalet, der ikke er uddannet i dette domæne, vil over tid tilegne sig viden, der gør deres betjening mere målrettet og kvalificeret: De vil kende flere specifikke informationskilder, typiske brugerbehov, fagtermer osv. Specialbiblioteket vil have lettere ved at agere proaktivt i forhold til faget, mens det store generelle bibliotek vil tendere imod at være mere formelt og ensartet i synet på udviklingen af services. Specialbiblioteker som KVINFO vil have større muligheder for at påtage sig ikke-traditionelle biblioteksopgaver. De vil have lettere ved at søge midler til og opdyrke grænseområder mellem traditionelle universitetsopgaver og traditionelle biblioteksopgaver. Det, man kalder dokumentationsvirksomhed, ligger i denne mellemzone, og her ligger der efter min opfattelse nogle klare behov, der ikke er truet af library bypass. Mange af de aktiviteter KVINFO udfører som Kvinder på nettet og Dansk Kvindebiografisk Leksikon er eksempler herpå. KVINFO skal ikke blot varetage opgaver for et enkelt universitet eller region, men er i princippet et nationalt center (svarende til en udvidet og realiseret - tanke om hovedfagbibliotek eller ansvarsbibliotek ). Dette er på mange måder et afgørende punkt, bl.a. betyder det at det ikke skal konkurrere med en moderinstitution om bevillinger. Et specialiseret og selvstændigt center som KVIN- FO har - i al fald i princippet - frihed til at vælge klassifikationssystemer m.v., der er optimale for det specifikke fag, hvorimod generelle biblioteker ofte er bundet af systemer, der udgør kompromis i relation til forskellige fags behov, og således ikke er optimalt set fra det enkelte fags perspektiv. Den anden rollemodel, det tyske ZPID, laver bibliografisk arbejde i form af en database over tysk psykologisk litteratur, udvikler en emnespecifik psykologisk søgemaskine ( PsychSpider ), foretager bibliometriske undersøgelser indenfor psykologi, arbejder med forskningsevaluering, undersøger tysk psykologis internationale formidling (herunder sprogbarrierer) og meget andet. Karakteristisk for såvel KVINFO og ZPID er, at forskning er en integreret del i aktiviteterne, og at disse omfatter ting, der ligger ud over det, der vil blive ramt af library-bypass, samtidig med at de har en klar profil overfor universiteternes almindelige forskning og undervisning. Dialog mellem forskning og praksis Det at kunne udnytte forskning kræver i sig selv viden om forskningen. Det er ikke sådan, at man har en tom tavle, som man fylder ud. Erkendelse af et informations- eller vidensbehov forudsætter viden. Dette implicerer behovet for en dialog mellem forskning og praksis, og det forudsætter efter min mening også at ikke blot uddannelses og forskningsinstitutionerne (fx Danmarks Biblioteksskole), men også væsnet selv ansætter forskere. I år 2003 udkom en betænkning fra Det kongelige Bibliotek i Stockholm KB - ett nav i kunskapssamhället. Denne betænkning diskuterede mange ting, men også behovet for forskning og for kandidater i Biblioteks- og informationsvidenskab. Den kigger faktisk kort på hver enkelt forskningsinstitution indenfor BDI i Sverige og kommenterer deres profil. Den form for dialog mellem forskning og praksis er der et stort behov for at få styrket. Konklusion De muligheder, jeg ser for udvikling af forskningsbibliotekerne bygger på videnskabsstudier, fagsprog, dokumenter, genrer osv. Disse områder står efter min opfattelse relativt svagt i dag. Jeg tror en hoved- 32

13 grund er, at BDI-området har forsømt at arbejde med sine egne spørgsmål og ladet sig forføre til at lege med ny teknologi, udviklet af andre (jf. ovenfor om Abram 12 ). Så min personlige vision på forskningsbibliotekernes fremtid består i at få knyttet deres konkrete praktiske aktiviteter til et teoretisk grundlag, der er funderet på videnskabsstudier. Tak Tak til to fagfællebedømmere, der ikke har ønsket at være anonyme: Bertil Dorch og Jan Nolin. Begge gav en detaljeret og relevant feedback, der har været værdifuld for artiklens endelige udformning. Noter BDI-personer eller BDI-personale er en neutral betegnelse for professionelt personale i BDIinstitutioner uanset disses uddannelse (hvorimod betegnelser som fx bibliotekar og forskningsbibliotekar relaterer til bestemte slags uddannelser og derfor ikke er neutrale). I den digitale verden er informative objekter ikke kun publicerede dokumenter, men også fx videnskabelige primærdata. Cotte-Schønberg (2009) nævner fx Det kgl. Biblioteks direkte modtagelse af observationer fra Kepler-satellitten. Williams (1998, side 180) peger på et klassisk konfliktforhold: At bibliotekarer af bl.a. dokumentalister har været opfattet som modvillige overfor ændringer og uden den tilstrækkelige emnemæssige viden, der er nødvendig for at håndtere kompleks information (oversat fra engelsk). Det er ligeså fejlagtigt at forveksle BDI med studiet af biblioteker, som det er at forveksle lægevidenskaben med studiet af hospitaler. Hjortgaard skriver at rapporten bringer en væsentlig afklaring på spørgsmålet om forskningsbibliotekernes hovedmålsætning og UB2 kun falbyder én vare : Fysisk adgang til naturvidenskabelig og medicinsk litteratur. Den kan måske forhåbentligt blive det igen, fx ved at der i fremtiden etableres aftaler så ret tighederne til tidsskrifterne efter nogle år hos forlagene overgår til bibliotekssektoren, eller at sidstnævnte får retten til at agere reserve. I alle tilfælde er det enkelte biblioteks rolle med formidling af fysisk adgang dog forbi. Pay per view kan naturligvis lægge op til en model, hvor den enkelte forsker/underviser eller det enkelte team får en bevilling til materialer, og selv varetager selektionen. Denne model kan tænkes alene eller kombineret med andre modeller. Blandt ulemperne er, at informationsrummet lukkes, og den bredere adgang til informationerne indsnævres. Der har historisk været gjort erfaringer med at lade forskerne selv snarere end BDI-personale varetage materialevalget. Erfaringerne var ikke gode, men det ligger uden for denne artikels rammer at belyse dette nærmere. Det skal dog siges, at formålet med materialevalget har ændret sig, hvorfor de historiske erfaringer måske er mindre relevante i dag. En bibliografi som denne (som er af høj standard på det deskriptive plan) er et nødvendigt, men ikke tilstrækkeligt værktøj. Der er brug for mange andre oplysninger, fx om tidsskrifternes faglige profiler. Men som udgangspunkt er det grotesk, at der verden over er ansat folk til at udvælge, uden at der er centrale instanser (eller samarbejdsaftaler), som garanterer udviklingen af det fornødne værktøj til dette. Jf. fx Huymans & Hillebrink (2008). Der er allerede eksempler på, at dette sker, fx støtter såvel flere danske forskningsbiblioteker som DEFF værket Stanford Encyclopedia of Philosophy, jf. Jeg mener MCS den 2. april sagde, at KB ikke kunne påtage sig omfattende undervisning på dette område i alle fag. Men mit argument er ikke afhængig af, om dette faktisk blev sagt eller ej. Et andet eksempel udgør Boghuset, udviklet af Annelise Mark Pejtersen i Det byggede dels på moderne teknologi, dels på intensive studier af indeksering af skønlitteratur. Det sidste er det varige bidrag og det BDI-specifikke bidrag. 33

14 Men receptionen af Boghuset synes mere domineret af teknologifascination end af interesse for indekseringsteori. Referencer Abram, S (2007). The social library 2.0. Presentation given at the Royal School of Library and Information Science in Copenhagen, on March 13, (24 MB). (Link dødt , men citatet kan verificeres vha Google). 7%5FDB%5FLibrary 2.0.ppt Andersen, H (1998). Prestige og indflydelse i samfundsvidenskaberne Vurderinger hos danske forskere. Københavns Universitet, Sociologisk Institut. Andersen, H (2000). Influence and reputation in the social sciences - How much do researchers agree? Journal of Documentation, 56(6), Andersen, J (2001). Hjemmeside. Tilgået via Internet Archive fra: Bawden, D (2007). The doomsday of documentation? Journal of Documentation, 63(2), (editorial). Bøttcher, T (2005). Forskningsbibliotekarer under pres. Magisterbladet, 17/05, Cotta Schønberg, M (2009). En refleksion over universitetsbibliotekets fremtidsperspektiv anno Oprindeligt holdt som foredrag holdt på Danmarks Biblioteksskoles temadag: Visioner for Forskningsbibliotekernes Fremtid 2. april (se: ). I lettere revideret udgave publiceret i dette nummer af Dansk Biblioteksforskning, vol. 5, nr. 2/3, side Finnemann, NO (2007). Kulturarven skal bevares, men hvad med biblioteket, sku vi også lægge det på hylden? I: Umisteligt. Festskrift til Erland Kolding Nielsen. Red. af John T. Lauridsen & Olaf Olsen. Kbh.: Det kongelige Bibliotek. (Pp ). Hielmcrone, H (2009). Det digitale bibliotek. Vilkår og visioner. Dansk Biblioteksforskning, vol. 5, nr. 2/3, side Hjortgaard Christensen, Finn (1976). Et betydningsfuldt dokument i den danske forskningsbibliotekslitteratur [Anmeldelse af Universitetsbibliotekets 2. afdeling, Projektgruppen for Publikumsafdelingen: Afsluttende rapport]. Bogens Verden, (no. 3), side Hjørland, B (2009). Skal bibliotekerne være de undertryktes vagthund? Temadag om forskningsevaluering torsdag den 29. oktober 2009, Danmarks Biblioteksskole. Hentet fra: birger%20hjørland.pdf Huymans, Frank & Hillebrink,Carlien (2008). The future of the Dutch public library: ten years on. The Hague: Netherlands Institute for Social Research. (Engelsk oversættelse af: De openbare bibliotheek tien jaar van nu). ISBN: Kan bestilles som bog eller frit downloades fra: scp.nl/english/publications/books/ shtml KB - ett nav i kunskapssamhället: Kungl. Biblioteket - Sveriges nationalbibliotek : verksamhet och visioner : betänkande/av KB-utredningen. Stockholm, Fritzes offentliga publikationer, SOU 2003:129. Kap. 1-5: c4/06/69/fae3e899.pdf Kap appendixes: content/1/c4/06/69/d2073cff.pdf Larsen, Svend (2009). Digital effektivitet i bibliotekerne. Danmarks Biblioteker, udg. af Danmarks Biblioteksforening, nr. 1, 2009, s aspx?id=5596 Nielsen, J (2009). Viden i spil. Et bud på bibliotekernes rolle i fremtiden. Dansk Biblioteksforskning, vol. 5, nr. 2/3, side Osier, DV & Wozniak, RH (1984). A century of serials publications in psychology An international bibliography. New York: Kraus. 34

15 Shachaf, Pnina (2009). The paradox of expertise: is the Wikipedia Reference Desk as good as your library? Journal of Documentation, 65(6), Williams, RV (1998). The Documentation and Special Libraries Movement in the United States, IN: Hahn, T. B. & Buckland, M. (eds.): Historical Studies in Information Science. Medford, NJ: Information Today, Inc. (Pp ). Universitetsbibliotekets 2. afdeling, Projektgruppen for Publikumsafdelingen: Afsluttende rapport. (1975). København: Universitetsbibliotekets 2. afdeling, [Anm. af Hjortgaard Christensen (1976) i Bogens Verden]. Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID). Hentet fra: 35

Positiv effekt af omstridt pointsystem på dansk forskningsproduktion Ingwersen, Peter; Larsen, Birger

Positiv effekt af omstridt pointsystem på dansk forskningsproduktion Ingwersen, Peter; Larsen, Birger university of copenhagen University of Copenhagen Positiv effekt af omstridt pointsystem på dansk forskningsproduktion Ingwersen, Peter; Larsen, Birger Published in: Videnskab.dk Publication date: 2014

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier.

Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier. STATSBIBLIOTEKETS STRATEGI FOR 2015-2018 Mission Statsbiblioteket bidrager til udvikling og dannelse ved at give brugerne mulighed for at navigere i globale informationsressourcer samt ved at bevare og

Læs mere

Informationskompetence

Informationskompetence Informationskompetence Vi har igennem flere år arbejdet professionelt med begrebet informationskompetence. Både i relation til private virksomheder i Det Digitale Nordjylland, men også i offentlige organisationer

Læs mere

Låner i et elektronisk spil kegler: Hvad sker der, når bøgerne bliver elektroniske? Heidi Holst Madsen

Låner i et elektronisk spil kegler: Hvad sker der, når bøgerne bliver elektroniske? Heidi Holst Madsen Låner i et elektronisk spil kegler: Hvad sker der, når bøgerne bliver elektroniske? Heidi Holst Madsen Låner i et elektronisk spil kegler: Hvad sker der, når bøgerne bliver elektroniske? Temadag arrangeret

Læs mere

Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek. Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006.

Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek. Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006. Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006. Introduktion Aktuelle projekter på NJL Hvad er et aktuelt og relevant

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Del 1. Udfordringer i overgangen til digital kultur 15. 1. Forskningsbibliotekernes strategiske situation 2012 21

Del 1. Udfordringer i overgangen til digital kultur 15. 1. Forskningsbibliotekernes strategiske situation 2012 21 Indhold Forord 11 Del 1. Udfordringer i overgangen til digital kultur 15 1. Forskningsbibliotekernes strategiske situation 2012 21 Michael Cotta-Schønberg Indledning: Er forskningsbibliotekerne i krise?

Læs mere

Kompetent og Samfunnsforberedt Videregåendekonferansen 2012

Kompetent og Samfunnsforberedt Videregåendekonferansen 2012 Kompetent og Samfunnsforberedt Videregåendekonferansen 1 GRUNDLAGET FOR KONSEKVENSPÆDAGOGIKKENS UDVIKLING DE TEORETISKE BEGRUNDELSER: At få undersøgt og afklaret om det var muligt at få udviklet en pædagogik,

Læs mere

Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført

Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført november 2014 i relation til FU-møde) + Referat fra oplæg,

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Middelscore = relativt lavt faglig niveau i starten af uddannelsen på visse områder,

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Skal bibliotekerne være de undertryktes vagthund? Temadag om forskningsevaluering torsdag den 29. oktober 2009, Danmarks Biblioteksskole

Skal bibliotekerne være de undertryktes vagthund? Temadag om forskningsevaluering torsdag den 29. oktober 2009, Danmarks Biblioteksskole Skal bibliotekerne være de undertryktes vagthund? Temadag om forskningsevaluering torsdag den 29. oktober 2009, Danmarks Biblioteksskole Birger Hjørland Introduktion Enhver måde at forskningsevaluere på

Læs mere

Fagreferentens ændrede rolle: eksempel fra KB/KUB

Fagreferentens ændrede rolle: eksempel fra KB/KUB Fagreferentens ændrede rolle: eksempel fra KB/KUB Foredrag ved fagreferentseminar ved Universitetsbibliotek i Trondheim 10. april 2008 v. Michael Cotta-Schønberg 1. Den ideale model Som vi alle ved, udvikler

Læs mere

Med mellemrum stilles der i NA spørgsmål ved, hvad arkitekturforskning

Med mellemrum stilles der i NA spørgsmål ved, hvad arkitekturforskning 1 Med mellemrum stilles der i NA spørgsmål ved, hvad arkitekturforskning er. Nummer 4/2002 har temaet Arkitekturforskningens landskaber og signalerer forskellige positioner i øjeblikkets arkitekturforskning.

Læs mere

Udvikling i vidensorganisation indenfor musik, herunder folksonomier nu deler vi alting

Udvikling i vidensorganisation indenfor musik, herunder folksonomier nu deler vi alting Udvikling i vidensorganisation indenfor musik, herunder folksonomier nu deler vi alting Temadag d. 10. april 2008, Danmarks Biblioteksskole, København Ole Bisbjerg Statsbiblioteket Programmet Vidensorganiserende

Læs mere

Relevans, faglig kontekst og målgruppe

Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter om forskning og udvikling Denne rapport belyser professionshøjskolerne og universiteternes samarbejde om forskning og udvikling (FoU). Formålet

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S. KAN et. - Sat på spidsen i Simulatorhallen

Villa Venire Biblioteket. Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S. KAN et. - Sat på spidsen i Simulatorhallen Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S KAN et - Sat på spidsen i Simulatorhallen 1 Artiklen udspringer af en intern nysgerrighed og fascination af simulatorhallen som et

Læs mere

FRA GOOGLE TIL GRUNDIGHED

FRA GOOGLE TIL GRUNDIGHED FRA GOOGLE TIL GRUNDIGHED - Det betyder helt klart noget, at jeg er blevet bedre til at søge information og finde god litteratur. Hvis jeg ikke henviser til kilder og kan dokumentere, hvor jeg har min

Læs mere

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet 2011 INDHOLD Afsnit 1: Liv & Spil - Introduktion 1 Afsnit 2: Ludomani og penge - mænd og misbrug 6 Afsnit 3:

Læs mere

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis J.NR.: 2009-1-0280 Ref.: mv D. 01.07.2010 Høring over Open Access Professionshøjskolernes Rektorkollegium University

Læs mere

Aarhus University Library - snitflader til Statsbiblioteket

Aarhus University Library - snitflader til Statsbiblioteket Aarhus University Library - snitflader til Statsbiblioteket Præsentation ved AUL arbejdsgruppemøde nr. 5 Tema: organisering Ellen V. Knudsen Tonny Skovgård Jensen Indhold Lidt om Statsbiblioteket Vores

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat pol/adm) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat pol/adm) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Politisk kommunikation. Ellers er der generelt alt for få lektioner på alle moduler.

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

2. Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek

2. Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek Af Svend Hylleberg, dekan 18. december 2008 1. Indledning I foråret 2007 afleverede en arbejdsgruppe med repræsentanter for bibliotekerne ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013 Søgeprotokol Titel: Cancerpatienters oplevelser med cancerrelateret fatigue og seksualitet Problemformulering: International og national forskning viser at mange patienter lider af cancer relateret fatigue,

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå,

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå, Samfundsfag B 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske, danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Søren Gyring-Nielsen - 200672-2833 Videnskabsteori og metode - 4. semester synopse Aflevering 6. Maj 2010 Antal ord: 1166

Søren Gyring-Nielsen - 200672-2833 Videnskabsteori og metode - 4. semester synopse Aflevering 6. Maj 2010 Antal ord: 1166 Med udgangspunkt i min projektsemesteropgave, vil jeg i denne synopse forsøge at redegøre og reflektere for nogle af de videnskabsteoretiske valg og metoder jeg har foretaget i forbindelse med projektopgaven

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

Kædesøgning via citationer (Cited Reference Search) Web of Science er et citationsindex, som gør artiklernes referencelister er søgbare.

Kædesøgning via citationer (Cited Reference Search) Web of Science er et citationsindex, som gør artiklernes referencelister er søgbare. Web of Science Udgiver: Thomson Reuters Type: Bibliografisk database / henvisning til artikler Indhold og omfang Tværvidenskabelig database med repræsentation af over 12.000 peer-reviewed videnskabelige

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

Dansk overgang til nye, internationale katalogiseringsregler, RDA

Dansk overgang til nye, internationale katalogiseringsregler, RDA NOTAT H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon +45 3373 3373 Telefax +45 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk EAN 5798000793132 CVR 2648986 4. marts 2016 Dansk overgang til

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 TYSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes forsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

Morville ( 2006). Om Organisations Strukturer Side 69

Morville ( 2006). Om Organisations Strukturer Side 69 1 2 3 Morville ( 2006). Om Organisations Strukturer Side 69 4 5 6 7 8 Fredag 2009-10-09. Jeg havde en samtale med >Campus Bibliotekar Karen Daughbjerg, Syddansk Universitetsbibliotek Esbjerg. Hun viste

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Informationskompetence hvorfor og hvordan?

Informationskompetence hvorfor og hvordan? Informationskompetence hvorfor og hvordan? Konference om gymnasiebibliotekerne, Nørresundby Gymnasium den 6. marts. 2003. ved cand. scient. pol. Konsulent Peter Gorm Larsen Indehaver af firmaet http://www.policy.dk/

Læs mere

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK Kursuskatalog Kurser i informationssøgning og referencehåndtering Medicinsk Biblioteks kursusoversigt Velkommen til Medicinsk Biblioteks kursuskatalog I kataloget finder

Læs mere

Foredrag om Vidensorganisation i universitetsbiblioteker KUB som case (5. oktober 2006)

Foredrag om Vidensorganisation i universitetsbiblioteker KUB som case (5. oktober 2006) Foredrag om Vidensorganisation i universitetsbiblioteker KUB som case (5. oktober 2006) 0. Indledning 1. Organisering af egne dokumenter a. Skal vi have samlinger på åbne hylder b. Hvis fortsat samlinger

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

Folkebiblioteket i folkeskolen Nedslag i gode eksempler..

Folkebiblioteket i folkeskolen Nedslag i gode eksempler.. Et vist pres? Folkebiblioteket i folkeskolen Nedslag i gode eksempler.. Danmarks Biblioteksforening har igangsat et projekt for at afdække alle de muligheder, der opstår når skole og biblioteker bruger

Læs mere

Den sproglige vending i filosofien

Den sproglige vending i filosofien ge til forståelsen af de begreber, med hvilke man udtrykte og talte om denne viden. Det blev kimen til en afgørende ændring af forståelsen af forholdet mellem empirisk videnskab og filosofisk refleksion,

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lynkursus i problemformulering

Lynkursus i problemformulering EFTERÅR 2014 Lynkursus i problemformulering STINE HEGER kursus lyn VI TILBYDER Undervisning - vi afholder workshops for kandidat- og masterstuderende. Vejledning - vi tilbyder individuel og kollektiv vejledning

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen:

FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen: FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen: Som designer med en arkitektbaggrund har jeg en god og bred forståelse for den kreative arbejdsproces i mange forskellige sammenhænge.

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Idræt i skolen, på eliteniveau og i historisk perspektiv

Idræt i skolen, på eliteniveau og i historisk perspektiv Idræt i skolen, på eliteniveau og i historisk perspektiv FORUM FOR IDRÆT 31. ÅRGANG, NR. 1 2015 REDIGERET AF RASMUS K. STORM, SIGNE HØJBJERRE LARSEN, MORTEN MORTENSEN OG PETER JUL JACOBSEN SYDDANSK UNIVERSITETSFORLAG

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

Lynkursus i problemformulering

Lynkursus i problemformulering Lynkursus i problemformulering TORSTEN BØGH THOMSEN, MAG. ART. HELLE HVASS, CAND.MAG. kursus lyn OM AKADEMISK SKRIVECENTER DE TRE SØJLER Undervisning - vi afholder workshops for opgave- og specialeskrivende

Læs mere

Undersøgelse af DTU forskeres brug af og kendskab til Open Access publicering

Undersøgelse af DTU forskeres brug af og kendskab til Open Access publicering Undersøgelse af DTU forskeres brug af og kendskab til Open Access publicering Kort introduktion til Open Access Set i relation til akademisk publicering handler Open Access om digital, vederlagsfri litteratur/artikler,

Læs mere

Det samarbejdende biblioteksvæsen

Det samarbejdende biblioteksvæsen Det samarbejdende biblioteksvæsen HK ernes rolle Claus Vesterager Pedersen forfatter Hvad jeg vil tale om: Virkelighedsbilledet februar 2006 Trends Redskaber Følgevirkninger Teknologi Samarbejde / stordrift

Læs mere

Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet

Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet 1 Catharina Juul Kristensen, lektor ved Institut for samfundsvidenskab og erhvervsøkonomi, RUC. Indledning I dette

Læs mere

Om EBM opgave og om andre oplæg

Om EBM opgave og om andre oplæg Om EBM opgave og om andre oplæg Om at holde oplæg.... 2 Om EBM opgaven.... 2 Valg af emne til EBM-opgaven.... 2 Præsentation af EBM opgaven.... 3 Generelle råd om at holde oplæg... 3 Emnevalg... 3 Dine

Læs mere

Religion C. 1. Fagets rolle

Religion C. 1. Fagets rolle Religion C 1. Fagets rolle Faget religion beskæftiger sig hovedsageligt med eskimoisk religion og verdensreligionerne, og af disse er kristendom, herunder det eskimoisk-kristne tros- og kulturmøde, obligatorisk.

Læs mere

Forskerundersøgelsen. Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2

Forskerundersøgelsen. Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2 Forskerundersøgelsen Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdstid 2. Løn 3. Belastning og stress 4. Forskning og forskningsfinansiering 5. Arbejdspålæg 6. Forskningsfrihed

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Danske bidrag til økonomiens revolutioner

Danske bidrag til økonomiens revolutioner Danske bidrag til økonomiens revolutioner Finn Olesen Danske bidrag til økonomiens revolutioner Syddansk Universitetsforlag 2014 University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol.

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

En reformulering af bibliotekets rum og funktion i fremtidens uddannelsessystemer?

En reformulering af bibliotekets rum og funktion i fremtidens uddannelsessystemer? En reformulering af bibliotekets rum og funktion i fremtidens uddannelsessystemer? Af Mai Aggerbeck Artiklen beskriver og diskuterer informationskompetencebegrebet med udgangspunkt i en empirisk undersøgelse

Læs mere

Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne

Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne - En netværksstyringsstrategi 2 3 Hvorfor netværksstyringsstrategi Vi lever i dag i et meget mere komplekst samfund end nogensinde før. Dette skyldes

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Når motivationen hos eleven er borte

Når motivationen hos eleven er borte Når motivationen hos eleven er borte om tillært hjælpeløshed Kristina Larsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel omhandler

Læs mere

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet Open access Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet 2 (OA) spiller en vigtig rolle, hvis du ønsker at gøre dine videnskabelige publikationer mere synlige og tilgængelige online handler

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Et dannelsesmæssigt perspektiv fra VIOLprojektet. v. Sissel Kondrup, RUC

Et dannelsesmæssigt perspektiv fra VIOLprojektet. v. Sissel Kondrup, RUC Et dannelsesmæssigt perspektiv fra VIOLprojektet v. Sissel Kondrup, RUC Forskningsinteresse: Hvad indebærer det at være velfærdsteknologisk dannet? Hvad betyder velfærdsteknologier i praktiseringen af

Læs mere

Guide til informationssøgning ved idrætsstudiet på Institut for Idræt. Per Kahlen Hansen Biblioteket

Guide til informationssøgning ved idrætsstudiet på Institut for Idræt. Per Kahlen Hansen Biblioteket Guide til informationssøgning ved idrætsstudiet på Institut for Idræt Institut for Idræt Per Kahlen Hansen Biblioteket 2007 Københavns Universitet Guide til informationssøgning... 1 ved idrætsstudiet på

Læs mere

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden.

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære gæster, kollegaer og ikke mindst studerende. Velkommen til årsfesten 2016 på Aalborg Universitet.

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Speciale 4.semester, Den sundhedsfaglige kandidat, SDU Odense, januar 2011 Forfatter: Lene

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

a) identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i grønlandsk musik og i vestlig kunst- og populærmusik,

a) identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i grønlandsk musik og i vestlig kunst- og populærmusik, Musik C 1. Fagets rolle Musikfagets rolle er at skabe sammenhæng mellem musikalsk praksis og teoretisk forståelse, musikalsk fortid og nutid, lokale og globale udtryksformer, samt musikalsk stil og originalitet.

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Virker knowledge management?

Virker knowledge management? Virker knowledge management? Virker knowledge management? Januar 2006 af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet 1. Indledning Gammel vin på nye flasker? Med jævne mellemrum dukker

Læs mere

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Innovativ faglighed en introduktion til Otto Scharmers Teori U Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Hvad er den særlige pædagogiske faglighed man som lærer skal besidde, hvis man vil være en innovativ

Læs mere

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

KUBIS Serviceprofil 2015

KUBIS Serviceprofil 2015 Københavns Universitets Biblioteksservice / KUBIS Universitetsbibliotekaren 21. november 2014 Sagsnr. 2009-024391 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Serviceprofil 2015 I. Indledning I henhold til KUBIS2-aftalen

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere